Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci Předmět veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Brno, městská část Brno Nový Lískovec Oblá 75a, Brno zastoupené Ing. Janou Drápalovou - starostkou str.1 ze 11

2 Obsah: 1. Zadavatel 1.1. Základní údaje 1.2. Kontaktní osoby 2. Předmět veřejné zakázky, obchodní podmínky 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 4. Platební podmínky 5. Kvalifikace dodavatelů 5.1 Základní kvalifikační předpoklady 5.2. Profesní kvalifikační předpoklady 5.3. Další kvalifikační předpoklady 5.4. Lhůta pro podání dokladů o kvalifikaci 5.5. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace 6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 6.1. Návrh smlouvy 6.2. Požadavky na způsob zpracování ceny 6.3. Smluvní pokuty 6.4. Administrativní náležitosti 6.5. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace 6.6 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů 7. Prohlídka místa plnění a poskytování dodatečných informací 8. Lhůta pro podání nabídek a lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán 8.1. Lhůta pro podání nabídek 8.2. Lhůta po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán 9. Způsob a místo pro podání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 10. Zpětvzetí nabídky 11. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 12. Způsob hodnocení nabídek 13. Části zadávací dokumentace str.2 ze 11

3 1. Zadavatel 1.1. Základní údaje zadavatele Název: Statutární město Brno, městská část Brno Nový Lískovec Sídlo: Oblá 75a, Brno IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s. Číslo účtu: / Kontaktní osoby Osobou oprávněnou k činění právních úkonů v záležitostech veřejné zakázky je: Ing. Jana Drápalová starostka městské části Brno Nový Lískovec, telefon: , Kontaktní osobou ve věcech zadávací dokumentace této veřejné zakázky je: Ing. Jan Sponar, telefon: , 2. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci jsou služby poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen touto zadávací dokumentací Obchodní podmínky Předmětem plnění je poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 ve výši 18 mil. Kč, Zadavatel stanovuje tyto podmínky pro plnění veřejné zakázky: a) Uchazeč poskytne zadavateli veškerou součinnost pro podání žádosti o poskytnutí podpory a pro získání podpory v programu PANEL dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, především doložením případných dalších informací dle požadavků od Českomoravské záruční a rozvojové banky v souvislosti s předloženou úvěrovou smlouvou, ke které je žádáno o dotaci na částečnou úhradu úroků z úvěrů z prostředků SFRB, případně o součinnost při předkládání potvrzení o splácení úvěru b) Zadavatel stanovuje pro splácení úvěrů anuitní splácení jistiny a úroků v pravidelných čtvrtletních splátkách. Pod pojmem anuitní splátka je pro účely této veřejné zakázky míněna částka složená ze splátky úroku a splátky jistiny, jejichž výše součtu se po celou dobu splácení nemění. str.3 ze 11

4 c) Doba splácení je stanovena na 15 let. d) Zadavatel stanovuje dobu pevné úrokové míry na celou dobu splatnosti úvěru. e) Zadavatel stanovuje jako podmínku předmětu plnění poskytnutí úvěrů bez zajištění. f) Uchazeč převede na účet zadavatele čerpané finanční prostředky na základě písemné žádosti v době stanovené v úvěrové smlouvě bez dalších administrativních opatření Zadavatel předpokládá realizaci regenerací výše uvedeného stavebního objektu v období 10/2010 5/ Doba a místo plnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá podpis smlouvy v měsíci říjnu Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky takto: - čerpání úvěru na financování regenerace domu Svážná 3 v prosinci 2010 (k ) - splácení bude zahájeno v červnu 2011 (k ) Místem plnění je sídlo zadavatele. 4. Platební podmínky Cena za plnění veřejné zakázky bude hrazena formou splácení úroků v pravidelných čtvrtletních splátkách, případně současně formou jednorázových poplatků souvisejícími s náklady uchazeče na plnění veřejné zakázky. 5. Kvalifikace dodavatelů Uchazeč je povinen v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podle 53 zákona Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč podle 54 zákona Ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické, finanční a technické způsobilosti. str.4 ze 11

5 5.4. Lhůta pro podání informací a dokladů o kvalifikaci Zadavatel požaduje, aby veškeré informace a doklady prokazující kvalifikaci uchazeče, byly součástí nabídky. Lhůta je shodná se lhůtou pro podání nabídek. Nesplnění resp. nepředložení výše uvedených náležitostí bere zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek Postup zadavatele při posouzení kvalifikace Zadavatel posoudí prokázání kvalifikace uchazečů z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem. Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení zákona, nebo poskytl údaje, informace a doklady neúplné nebo nepravdivé. Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, budou ze soutěže vyloučeni. 6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 6.1. Návrh smlouvy Uchazeč je povinen předložit v nabídce paragrafované návrhy smluv zvlášť na jednotlivé úvěry dle odst. 2.1., které budou podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou a opatřen otiskem razítka; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. U společné nabídky více osob budou návrhy smluv podepsány všemi účastníky společné nabídky. Uchazečem předložené návrhy smluv musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na plnění této veřejné zakázky a musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách. Za stranu objednatele bude ve smlouvě uveden zadavatel podle čl. 1 těchto zadávacích podmínek. Předložené návrhy smluv musí obsahovat zejména ustanovení a všechny náležitosti, které jsou předmětem hodnotících kritérií. Tyto budou uvedeny v hodnotících jednotkách, které jsou uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném v informačním systému dle zákona Požadavky na způsob zpracování ceny Nabídková cena je dána součtem veškerých poplatků, provizí, úroků a jiných s plněním veřejné zakázky souvisejících odměn. Takto stanovená nabídková cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění veřejné zakázky. Uchazeč v nabídce předloží přehledné členění nabídkové ceny. Jednotlivé formy odměny budou jednoznačně specifikovány a budou stanoveny termíny jejich úhrad. Pro účely této zakázky se člení celková nabídková cena na tyto dvě složky: 1. Úrokové náklady jsou dány součtem veškerých úroků do konce doby splatnosti úvěru, 2. Poplatky, které jsou pro účely této zakázky dány součtem veškerých poplatků, provizí a jiných s plněním veřejné zakázky souvisejících odměn vyjma úroků. Termíny úhrad úroků předloží uchazeč formou přehledných harmonogramů splácení úvěrů včetně jejich součtu v souladu s odst.2.1. a odst. 3. U poplatků bude stanoven termín úhrady ve dnech od podpisu smlouvy. str.5 ze 11

6 6.3. Smluvní pokuty Údaje o uchazečem předpokládaných smluvních pokutách zapracovaných do návrhů smluv uvede uchazeč současně v samostatném přehledu specifikované, co se týče jejich výše, doby splatnosti a okolností, za kterých je bude uchazeč uplatňovat. Nejedná se o poplatky, které jsou součástí nabídkové ceny dle odst Jedná se o smluvní pokuty, které bude uchazeč uplatňovat při porušení podmínek smlouvy ze strany zadavatele, zejména: předčasné splacení úvěru, prodlení splátky (v % ), jednorázové porušení smlouvy (v % z celkové výše poskytnutého úvěru). Ostatní smluvní pokuty než v přehledu výše popsaném uvedené, (jako např. nečerpání části úvěru), nebude mít možnost uchazeč vůči zadavateli uplatnit. Předčasným splacením úvěru je míněno pro účely této zakázky splacení části úvěru před uplynutím doby splatnosti Administrativní náležitosti Uchazeč uvede v nabídce soupis veškerých požadavků uchazeče vůči zadavateli na administrativní náležitosti před uzavřením smlouvy, před zahájením čerpání, apod Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejich nesplnění ze strany uchazečů posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Nabídku a doklady k prokázání kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v originále nebo ověřené kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázány do dvou samostatných svazků. Svazek č. 1 je tvořen doklady k prokázání splnění kvalifikace uchazeče. Svazek č. 2 je tvořen doklady samotné nabídky uchazeče. Každý z těchto svazků musí být na první straně označen číslem svazku, názvem svazku, názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče. Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí i sebepoškození. Použité bezpečnostní prvky musí být dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel všem doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem. Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracovány výhradně v českém jazyce. Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. str.6 ze 11

7 6.7 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné ( tištěné ) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace: Svazek č. 1 ( kvalifikace ) a) Identifikační údaje o uchazeči b) Obsah svazku c) Smlouva o sdružení či jiná obdobná listina týkající se plnění veřejné zakázky ( pokud existuje ). d) Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů Svazek č.2 ( nabídka ) a) Krycí list nabídky dle přiloženého formuláře s identifikačními údaji o uchazeči v rozsahu 29 odst. 3 zákona, s nabídkovou cenou a smluvní pokutou za předčasné splacení úvěrů, b) Obsah svazku d) Nabídková cena (členění a specifikace) c) Přehled smluvních pokut e) Adminitrativní náležitosti f) Návrhy smluv g) Harmonogramy splátek 7. Prohlídka místa plnění Zadavatel nepředpokládá prohlídku místa plnění. 8. Lhůta pro podání nabídek a lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán 8.1. Lhůta pro podání nabídek Každý uchazeč musí doručit zadavateli nabídku včetně informací o kvalifikaci nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném v informačním systému dle zákona Lhůta, po kterou je uchazeč svoji nabídkou vázán Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu stanovenou zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném v informačním systému dle zákona. 9. Způsob a místo pro podání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možné podávat osobně na adrese zadavatele dle čl.1.1, a to v pondělí a ve středu od 8 00 do hod., v ostatních od 8 00 do hod. Nejpozdější termín doručení je uveden v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném v informačním systému dle zákona. str.7 ze 11

8 Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučenou poštou na adresu zadavatele dle čl.1.1. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je nutné podat tak, aby byly do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat písemně ve dvou samostatných svazcích dle odst. 6.7 této zadávací dokumentace, a to v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky - neotvírat. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. 10. Zpětné vzetí nabídky Uchazeč může vzít zpět svoji nabídku po jejím podání zadavateli, avšak pouze do konce lhůty pro podání nabídek. Změnu nabídky lze provést pouze tak, že uchazeč vezme zpět již podanou nabídku, změnu do ní zapracuje a nabídku podá znovu určeným způsobem a ve lhůtě pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty žádné změny nebo doplňky nabídek. 11. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne, hodinu a na místě určeném zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném v informačním systému dle zákona. Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě zadavatele a členů hodnotící komise (resp. náhradníků členů hodnotící komise), i statutární orgán nebo zmocněný zástupce každého uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku, vybavený plnou mocí uchazeče. Osoba zastupující uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek. Hodnotící komise otevře obálky podle pořadového čísla a zkontroluje, zda nabídka je: a) zpracována v požadovaném jazyku, b) podepsána oprávněnou osobou c) z hlediska požadovaného obsahu úplná. Přítomným uchazečům otevírání obálek zadavatel nebo hodnotící komise sděluje po provedení kontroly identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, nabídkovou cenu a dále informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předcházejícího odstavce. Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší všichni členové hodnotící komise. str.8 ze 11

9 12. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídky bude provedeno podle ekonomické výhodnosti v souladu s kriterii uvedenými v oznámení o zadávacím řízení. Zadavatel stanovil následující dílčí kriteria: Úrokové náklady celkem (v Kč) váha 80 % Poplatky celkem (v Kč) váha 20 % Hodnocení nabídek bude provedeno členy hodnotící komise jmenované zadavatelem v souladu se zákonem. 13. Části zadávací dokumentace Zadávací dokumentace obsahuje: - Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném v informačním systému dle zákona - Podrobné podmínky zadávací dokumentace s formuláři krycího listu nabídky. Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen řídit se při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace se navzájem doplňují a oba tyto dokumenty jsou pro uchazeče závazné. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném v informačním systému dle zákona. Zadavatel dále stanoví, že tištěná verze zadávací dokumentace je nadřazena případné elektronické verzi. V Brně dne.... Ing. Jana Drápalová str.9 ze 11

10 Formulář - Krycí list nabídky - pro právnické osoby pro veřejnou zakázku Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně-Novém, Lískovci Uchazeč o veřejnou zakázku Obchodní firma ** nebo název Sídlo ** ( celá adresa včet. PSČ ) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby Celková nabídková cena Úrokové náklady celkem (v Kč) ** Poplatky celkem (v Kč)** **silně vyznačená část je určena ke čtení při otevírání obálek V, dne. Razítko a podpis uchazeče str.10 ze 11

11 Formulář - Krycí list nabídky - pro fyzické osoby pro veřejnou zakázku Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně-Novém, Lískovci Uchazeč o veřejnou zakázku Jméno a příjmení, ** případně obchodní firma Bydliště, případně místo ** podnikání, je-li odlišné od bydliště ( celá adresa včet. PSČ ) Rodné číslo nebo datum narození Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Celková nabídková cena Úrokové náklady celkem (v Kč) ** Poplatky celkem (v Kč)** **silně vyznačená část je určena ke čtení při otevírání obálek V, dne. Razítko a podpis uchazeče str.11 ze 11

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více