SaM Vás informuje. červen Mostní dílo roku 2002 PHARE mezinárodní mostní sympozium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium"

Transkript

1 SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE mezinárodní mostní sympozium

2 Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci mostu. MOSTNÍ DÍLO ROKU 1997 Silniční most přes Ohři v Postoloprtech MOSTNÍ DÍLO ROKU 1998 Silniční most přes Labe v Nymburce MOSTNÍ DÍLO ROKU 2000 Silniční most přes Ploučnici v Děčíně MOSTNÍ DÍLO ROKU 2002 Železniční most přes dálnici D8 Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa ve spolupráci s AGE PLUS, a.s. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš Ing. Josef Horáček Ing. Josef Adamčík Ing. Jiří Berka Marcela Řehořková Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 500 ks Kontakt: Datum vydání: červen 2004

3 Vážení spolupracovníci, obchodní přátelé, milí čtenáři, jsem velmi rád, že se Vám dostává do ruky již čtvrté vydání našeho občasníku SaM Vás informuje a budu potěšen, pokud Vás zaujme stejně tak, jako čísla předešlá. Připravili jsme zde přehled informací a zajímavostí ze života naší fi rmy a rádi bychom Vás tak touto stručnou formou informovali o aktuálním dění, dále zhodnotili uplynulé období a nastínili výhled do právě probíhající stavební sezóny. Tak tedy pojďme na to. V tomto úvodníku bych chtěl shrnout hodnocení stavební sezóny 2003 a výhled do konce roku Ještě ale připomeňme, že naše fi rma, která vznikla v září roku 1991 a postupně se rozrostla do fi rmy střední velikosti, dosáhla v roce 2002 obrat více jak 240 mil. Kč s cca 200 zaměstnanci. Jako skupina fi rem SaM silnice a mosty jsme dosáhli obrat více než 400 mil. Kč. Rok 2003 byl pro skupinu fi rem SaM výjimečný hned z několika důvodů. Jedním z nich byl zvýšený počet zakázek souvisejících s povodněmi v roce 2002, dalším dokončování významnějších staveb a v neposlední řadě posílení pozice našich fi rem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě dosáhla obratu většího než 380 mil. Kč s 200 zaměstnanci a skupina fi rem SaM silnice a mosty překročila hranici 600 mil. Kč. Obsah čísla: Podrobnější ekonomická analýza bude následovat v dalším textu. Úvodník 1 Mostní dílo roku Práce firem SaM na silnicích pokračují 6 PHARE IPOS mezinárodní mostní sympozium 12 Informace ze závodu 02 Turnov 14 Slovo k ekonomice 15 Soutěž 17 Naše stavební společnost zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje již čtvrté ocenění Mostní dílo roku, které bylo naší fi rmě uděleno na dubnovém Mostním sympoziu v Brně, a to za Železniční most přes dálnici D8, nazývaný v od- 1

4 borné veřejnosti Velbloud. Toto ocenění jsme dostali jako členové sdružení fi rem SaM silnice a mosty, Vodohospodářské stavby Teplice a SDS Exmost, které stavbu mostu realizovalo. V letošním roce, tedy 2004, se nám podařilo získat větší množství zakázek, zahájit jejich realizaci a některé dokončit. Jako příklad jmenuji akce Oprava silnice II/262 Stružnice, Rekonstrukce mostu a silnice II/270 v Mimoni, Oprava silnice I/13 v Jablonném v Podještědí, Rekonstrukce náměstí v Železném Brodě, Opravy komunikací I. tříd pro ŘSD, II. a III. tříd pro KSS Liberec a Ústí n/l. Dále pokračují práce na silnici I/10 Turnov Harrachov, Cestmistrovství KSS LBC v Turnově, mostu přes Labe v Litoměřicích, mostech na silnici II/226 Podbořany Lubenec. V současnosti se také dokončuje stavba mostu přes Ploučnici ve Stružnici, úprava koruny hráze VD Josefův Důl a Mšeno, oprava silnice Lobendava Šluknov a byly dokončeny opravy těch mostů, které v Děčíně poškodily povodně. Za skupinu fi rem SaM silnice a mosty předpokládám v roce 2004 dosažení obratu cca 500 mil. Kč s počtem cca 300 zaměstnanců. Podle dosažených výsledků v loňském roce a stavu zakázek pro rok 2004 je předpoklad udržení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst pro příští rok je celkově lepší než v minulých letech, ale je různá v jednotlivých oblastech. V oblasti technického rozvoje bylo v letech dokončeno nové vážení asfaltu obalovny. Taktéž je připraveno osazení senzorů dávkovačů kameniva. Do majetku fi rmy se podařilo získat část opravárenské haly včetně přilehlých pozemků. Její oprava je dokončena a zároveň je dokončena i I. etapa přestavby budovy skladu v areálu dopravy v Sosnové na část sociálně-administrativní a část skladovou a dílenskou. Dále probíhá I. etapa přestavby budovy dopravy a myčky, kde již bylo uvedeno do provozu kancelářské pracoviště stavbyvedoucích. V oblasti strojního parku pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a fi nančními možnostmi fi rmy. V obchodní politice budeme stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální fi rmy podporující místní zaměstnanost. Koncem minulého roku jsme došli k rozhodnutí o přemístění odštěpného závodu z Jilemnice do Tur- 2

5 nova, který je strategicky lépe umístěn. V Jilemnici však zůstane středisko i nadále. Došlo také ke změnám v řídicí struktuře a to obsazením pozic: výrobní manažer Tomáš Skřivánek, analytik Ing. Jiří Berka a proběhlo též jmenování do funkce: vedoucí odštěpného závodu Turnov Stanislav Raš. Při hodnocení uplynulého pololetí bych chtěl připomenout smutné události, které jsou také součástí našeho života úmrtí našich zaměstnanců. Jedni z dlouholetých spolupracovníků a přátel byli pan Miroslav Novák stavbyvedoucí dopravního značení a metrolog společnosti v České Lípě, pan František Novák stavební dělník v Děčíně. Chtěl bych ocenit jejich přínos k rozvoji našich fi - rem. Čest jejich památce. V čase, kdy píšu tyto řádky a kdy se připravujeme na krátké letní dovolené, vychází toto 4. číslo a já bych chtěl poděkovat Vám všem zaměstnancům fi rem SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, Děčín a Varnsdorf za dosažení velmi dobrých výsledků v roce 2003 a za úspěšně se vyvíjející letošní rok. Uvědomujeme si, že úspěch našich fi rem je závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídicích pracovníků, na jejich technickém ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. V tomto článku bych chtěl také poděkovat všem našim odběratelům investorům za důvěru, s kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 3

6 Mostní dílo roku 2002 aneb Samáci opět zabodovali Železniční most v km 19,459 tratě ČD Děčín Oldřichov přes dálnici D8 v km 87,715 Naše společnost SaM silnice a mosty a.s. měla tu čest a zúčastnila se tento rok velmi slavnostní akce. Ve dnech se v Brně v rámci 9. mezinárodního stavebního veletrhu IBF totiž konalo 9. mezinárodní sympozium MOSTY 2004 pod záštitou ministra dopravy ČR Ing. Milana Šimonovského. My jsme u toho samozřejmě nemohli chybět, protože jsme se stali důležitou součástí při vyhlašování vítězů. Ti byli oznámeni hned po úvodním projevu, s kterým vystoupil ministr dopravy. A vyhlašování mostních děl roku 2002 v jednotlivých kategoriích bylo opravdu velmi příjemné. Ministr dopravy ČR Ing. Milan Šimonovský předal totiž diplom soutěže Mostní dílo roku 2002 v kategorii novostaveb i nám. Ředitel firmy SaM silnice a mosty a.s. Ing. Dušan Drahoš, společně s dalšími členy Sdružení Drážní most 0807/ID Vodohospodářské stavby s.r.o Teplice, SDS EXMOST s.r.o. Brno, projektantem Ing. Pechalem, Ing. arch. Petrem Šafránkem tedy převzal z rukou ministra dopravy diplom Mostní dílo roku 2002 v katego- Most Velbloud 4

7 rii novostaveb za stavbu Železniční most v km 19,459 tratě ČD Děčín Oldřichov přes dálnici D8 v km 87,715. A tady jsou základní údaje k oceněné novostavbě. Jde o jednokolejný železniční most přes budoucí dálnici D807, ocelová konstrukce s plnostěnnými hlavními nosníky, s dolní mostovkou a s kolejovým ložem. Trámový spojitý nosník o třech polích. Rozpětí 28,380 m + 41, ,380 m = 98,040 m. Celková délka hlavních nosníků je 98,780 mm. Ocelová konstrukce celkové hmotnost 324 tun byla dovezena na stavbu v pěti dílech, smontovaná mimo trať. Opěry kombinované železobetonové (prefabrikované a monolitické), s rovnoběžnými mostními křídli, pilíře železobetonové. Opěry i pilíře založené na velkoprůměrových pilotách. SaM silnice a mosty a.s. v rámci Sdružení Drážní most 0807/ID zajišťoval funkci vedoucího projektu, realizoval subdodávku zakládání mostu na velkoprůměrových pilotách a spodní stavbu betonářské práce základy, opěry, pilíře, izolaci základů a opěr, ocelové zábradlí na opěrách. Stavba byla zajímává zkrácením výluk z 269 dní na 70 dní. V první výluce byly vyvrtány velkoprůměrové piloty a zhotoveny základy opěr. Základy byly zahrnuty železničním náspem, v místě pilířů vloženy mostní železniční provizoria a zprovozněna trať. SaM zhotovil prefabrikáty opěr a křídel na staveništi a základy pilířů a vlastní pilíře výšky 8 a 9 m za provozu železniční trati pod ochranou mostních provizorií. Za závěrečné výluky byly namontovány těžkými kolovými jeřáby prefabrikované části opěr hmotnosti 56 a 60 tun, prefabrikovaná křídla a ocelový most byl příčně zasunut po zavážecích drahách délky 10 m na ložiska. Po ustanovení do definitivní polohy byly vybetonovány závěrné zídky, římsy na křídlech, montáž dilatačních závěrů. Na závěr bylo zhotoveno průběžné kolejové lože a nový železniční svršek. Hlavní mostní prohlídka a zatěžovací zkouška prokázaly splnění projektovaných parametrů a uvolnily most ke zkušebnímu provozu, definitivní provoz byl zahájen v červnu Jsme pyšní, že SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v České Lípě připojil ke třem mostním dílů za rok 1997, 1998 a 2000 v kategorii rekonstrukcí a oprav i tuto cenu za novostavbu. Ing. Josef Adamčík 5

8 Práce firem SaM na silnicích pokračují i v roce 2004 a 2005 Červen Česká Lípa Již v úvodním článku jsem zmínil jak se projevuje stabilita a dobré reference našich firem pro rok 2004 v zakázkové činnosti. Vzhledem k zaměření na komunikace a mosty realizuje naše firma především sezónní zakázky, které se zahajují a končí v daném roce výstavby. Z toho plyne, že nebylo mnoho zakázek, které v minulém období probíhaly Rekonstrukce mostu ve Stružnici do dalších let. Letošní rok je pro zajištění zakázek na rok 2004 a 2005 poměrně úspěšný. V současné době má skupina SaM pro rok 2004 pod smlouvou práce v objemu více než 400 mil. Kč a pro rok 2005 cca 200 mil. Kč. Období 1. pololetí 2004 probíhalo v obchodní přípravě velmi intenzivně jednak v důsledku účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v důsledku vstupu do Evropské unie. Z větších nových zakázek bych chtěl jmenovat například: SaM Česká Lípa: - Areál cestmistrovství KSS LBC v Rýnovicích komunikace a zpevněné plochy - Oprava silnice II/262 ve Stružnici - I/10 Turnov Harrachov práce pro COLAS a Silnice Jičín - Mosty na akcích I/38 Mladá Boleslav Debř a I/13 Albrechtice - Rekonstrukce náměstí v Železném Brodě - Most na trati ČD Děčín Jedlová - Rekonstrukce mostu a silnice II/270 Mimoň Doksy - Oprava 4 dilatací na estakádě v České Lípě - Kruhová křižovatka v Novém Boru - Opravy komunikací v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji SaM Děčín: - Areál basketbalové haly ul. Maroldova Děčín komunikace a zpevněné plochy - Oprava komunikací pro SÚS Ústeckého kraje - Mosty Podbořany Lubenec - Opravy místních komunikací v Děčíně 6

9 SaM Varnsdorf: - Oprava místních komunikací v Rumburku - Oprava ploch v areálu Stap Vilémov - Oprava mostu II/265 Varnsdorf - Úprava křižovatky Krásná Lípa - Oprava mostu I/9 Dolní Podluží V průběhu roku 2004 budou naše firmy usilovat o získání dalších zakázek v oblasti našeho působení tj. kraj Liberecký, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký a Pardubický. Jedná se zejména o ucelené objekty na dálnicích D11 a D8, I/6 Praha Pavlov, Obchvat Nymburka, Chomutov Křímov, Obchvat Litol a dalších stavbách. Jak je vidět z výrobního programu, již jsme si zvykli na skutečnost, že za prací se mnohdy musí dojíždět, a že se u některých staveb musí řešit turnusový systém výstavby kvůli ekonomické efektivnosti. U některých našich pracovníků se v letošním roce projevuje nechuť pracovat na vzdálenějších stavbách. Těmto lidem chci vzkázat, že pro tuto stavební sezonu již nebudou v našich řadách.také budeme ve větší míře využívat osvědčených subdodavatelů. Rekonstrukce Vaněčkovy ulice Specifickou stavbou je nadále I/10 Turnov Harrachov, na které v loňském roce naše firma řešila poměrně složitý dopravní uzel v Železném Brodě, navazující mosty a opěrné zdi. V letošním roce bude stavba pokračovat, rozšiřujeme činnost na začátek úseku do oblasti Turnova a dále na konec úseku do Harrachova. V letošním roce se podařilo získat další pracovníky v této oblasti a případně přijmeme další schopné lidi. Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 7

10 PHARE 2003 V letošním roce hodlá naše firma pokračovat v modernizaci technologie výroby obalovaných směsí. Vlastní výroba obalovaných asfaltových směsí je velkým kreditem firmy a nespornou konkurenční výhodou na stavebním trhu, zejména z hlediska komplexnosti služeb dopravního stavitelství a konkurenční pozice regionálního významu. Současně ze strany investorů evidujeme zvyšování požadavků na kvalitu vyráběných směsí a nemůžeme ani opomenout dopady výroby na životní prostředí. Těchto skutečností si je management firmy samozřejmě plně vědom, a proto od roku 2001 plynou do této technologie umístěné v areálu Sosnové OBA- LOVNA nemalé finanční prostředky, které vkládáme do modernizace stávajícího výrobního celku. Původní výrobní zařízení, zhotovené firmou Teltomat v roce 1978 prošlo již několika investičními etapami s cílem: - zvýšení kvality vyráběné směsi - zvýšení hodinového výrobního výkonu o 50% - lepších parametrů spalovacího procesu technologické linky - snížení rizika znečištění povrchových vod původním topným médiem (LTO) - snížení výrobních nákladů V průběhu posledních tří let byla zrealizována rekonstrukce dopravního, vážícího a míchacího zařízení. Sušící zařízení a kotelna skladu asfaltu byly osazeny novými hořáky a proběhla realizace celkové plynofikace výroby nahrazení původního topného média LTO zemním plynem. Dále byla rozšířena kapacita skladu asfaltu a řízení výrobního procesu bylo zkvalitněno osazením první části řídícího PC systému Progres Junior. Celkem z vlastních zdrojů firmy bylo investováno do pořízení a modernizace tohoto výrobního zařízení již přes 13,5 mil. Kč. V roce 2004 a 2005 chceme pokračovat v nastoupené cestě investic a další etapou by proto měla být kompletace řídícího systému o jeho druhou část, osazení nového elevátoru horkého kameniva, vibračního třídiče a nových zásobníků horkého kameniva. Také bychom chtěli ještě zvýšit kapacitu skladovacích nádrží asfaltu a zlepšit dávkovací proces míchání osazením nového dávkovacího zařízení granulových modifikátorů. Náklady této etapy se blíží svoji kalkulovanou hodnotou k 8 mil. Kč, a proto se firma rozhodla usilovat o získání nenávratné dotace z programu PHARE V tomto programu jsou prostředky vyčleněné Evropskou unií pro ČR, spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), které směřují kromě jiného i do modernizace výrobního zařízení ve stavebním oboru. 8

11 Naše firma splňuje základní předpoklady stanovené programem PHARE 2003 a záměr naší firmy je zřejmý a ve shodě s podporovanými projekty. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s poradenskou firmou DIREKTA GROUP s.r.o. zpracovat potřebnou dokumentaci a podat žádost o dotační prostředky. Rozhodné datum pro podání žádosti je již 8/2004, a proto je už nyní celý záměr ve fázi příprav, tzn. shromažďování dokladů a dalších kroků k finalizaci žádosti a nezbytných dokladových listin. Pevně věříme, že se naše úsilí dočká úspěchu a v posledním čtvrtletí roku 2004 budeme znát verdikt agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, pověřené MPO k rozhodování o přidělení dotací, a budeme tak moci počítat s těmito prostředky Evropské unie pro realizaci našich záměrů. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku Obalovna v Sosnové 9

12 IPOS komplexní systém řízení firem SaM K vysvětlení základního principu systému IPOS použiji několik myšlenek z materiálů dodavatele, kterou je společnost IPOS-SOFT s.r.o. Teplice. Co je to IPOS? Jak z nadpisu vyplývá, jedná se o ucelený kompaktní informační systém specializovaný na problematiku stavebních firem, který je postaven na nejnovějších technologiích pracujících v prostředí Windows. Jeho výrobní část řeší mimo jiné problematiku obchodu, rozpočtů a kalkulací, dále přípravy staveb, řízení stavební výroby a realizace stavby. Ekonomická část pak bloky účetnictví a fakturace, skladového hospodářství, mezd a personalistiky, investičního majetku, dopravy a mechanizace. Proč IPOS u firem SaM? Pro rozhodování a řízení stavební firmy, která tak jako naše skupina firem SaM čítá něco kolem slovy tří set zaměstnanců, je třeba mít k dispozici stále aktuální informace nejen o současném ekonomickém stavu jednotlivých zakázek, ale i celé firmy. Současně musí existovat možnost jejich porovnávání s informacemi o aktuálním stavu stavby, ale i celého výrobního programu v okamžiku, ve kterém se právě nacházíme. Informace lehce přístupné kompetentním pracovníkům na všech úrovních řízení podstatně zrychlují a zkvalitňují jejich rozhodování. Správné rozhodování poté vede k dosažení dobrého výsledku, tj. kvalitního produktu vyrobeného s minimálními náklady. Odměňování pracovníků v závislosti na dosažených výsledcích. Řídící systém IPOS umožňuje díky přímému propojení úseku obchodního, technického a výrobního s úsekem ekonomickým vytvořit předpoklady k zavedení pravidel, které lze zjednodušeně nazvat principem nákladového řízení. Takto bude vrcholové vedení schopno lépe hodnotit úspěšnost jednotlivých zakázek a pracovníky, kteří se konkrétně podílejí na jejich realizaci. Současně pak bude schopno v dostatečné míře motivovat všechny pracovníky, kteří se na vytváření produktů podílí. Úkoly pro nejbližší období. - urychlit toky dokladů s cílem zmenšit časovou ztrátu stavu účetnictví za výrobou - plánování nákladů na základě kalkulací - vypracování kritérií hodnocení pro konkrétní produkty 10

13 - srovnání a vyhodnocení plánu a skutečnosti - odměňování pracovníků dle skutečně dosažených výsledků A co říci na závěr? Splnění výše uvedených úkolů a osvojení principů nákladového řízení je jedna z podmínek k dosažení lepších ekonomických výsledků. Takto budeme moci investovat do nových technologií, nové stavební mechanizace s lepšími parametry a konec konců i do zlepšování sociálního zázemí. Toto jsou všechno nutné předpoklady k dosažení dalšího rozvoje a prosperity firem pracujících pod značkou SaM. Je to cesta jak uspět na současném a hlavně budoucím evropském trhu stavebních zakázek. Ing. Josef Horáček výrobně technický ředitel 11

14 9. mezinárodní mostní sympozium MOSTY 2004 Motto sympozia: Mosty stavby spojující národy a generace Ve dnech dubna 2004 se pod záštitou ministra dopravy ČR Ing.Milana Šimonovského konalo 9. mezinárodní mostní sympozium MOSTY To proběhlo v rámci doprovodného programu 9. stavebního veletrhu IBF. Vzhledem k tomu, že SaM silnice a mosty a.s. patří již tradičně k aktivním účastníkům sympozií, nenechalo si tuto významnou akci ujít. A bylo opravdu na co se dívat. Devátého mezinárodního sympozia se totiž zúčastnily téměř čtyři stovky odborníků na mostní problematiku, a to nejen z celé ČR, ale i z řady zahraničních zemí. V jeho průběhu vystoupilo na šedesát přednášejících. Úvodem vystoupil ministr dopravy ČR Ing.Milan Šimonovský se slovy, která se každému vryla do paměti. Doslova řekl: Nejde jen stavět komunikace a mosty, ale také se o ně starat. Poté sdělil několik velmi zajímavých informací. Například, že podle ministerstva dosahuje finanční deficit údržby komunikací I. - III. třídy zhruba bilion korun. V dalším průběhu jednání byly předány diplomy soutěže Mostní dílo roku 2002 a čestná uznání. (Jedním z odměněných byla i naše firma za železniční most přes dálnici D807 velbloud viz. samostatný příspěvek). Z dalších vystoupení je možné také jmenovat především příspěvek Ing.Pavla Švagra, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury a Ing.Petra Laušmana, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR na téma Je známa potřeba a nutnost jednotlivých investičních akcí, jsou k dispozici kapacity stavebních firem, ale většinou je nedostatek finančních prostředků. Poklesly například zdroje z FNM. Dvoudenní jednání probíhalo v samostatných blocích a na programu byla tato témata I. Financování dopravní infrastruktury, správa mostních objektů v ČR, legislativa, normy, předpisy, zkušenosti z povodní. II. Poznatky ze zahraničí. III. Přednášky odborníků z ČR a SR, věda, výzkum, projekty a realizace. V tomto bloku zazněl také příspěvek Ing. Hvízdala z firmy PONTEX o projektování a realizaci mostu ev.č v Korozlukách, který realizovala naše firma v roce

15 Rádi bychom také připomněli, že SaM silnice a mosty a.s. se tak jako v několika minulých ročnících účastnila této mezinárodní akce i jako sponzor celého sympozia. V přednáškovém sále totiž bylo umístěno na čelném místě logo naší firmy, v předsálí byly další prezentační panely, které byly připraveny ve spolupráci s firmou AGE PLUS. SaM tedy opravdu důstojně prezentoval svou činnost v uplynulých letech ukázkou významných staveb a nosných technologií firmy. Novinkou pak byla projekce programu dataprojektorem tedy program složený ze záběrů z jednotlivých firem skupiny SaM, zajímavých staveb, realizovaných akcí sociálního programu, rekonstrukce obalovny, dílen a další činnosti. Další ročník v roce 2005 bude jubilejní desátý. Organizátoři proto již nyní připravují rozšířený program na celé tři dny jednání. Naše firma bude jistě opět patřit mezi ty firmy, které se budou moci pochlubit výsledky své práce i na tomto setkání. Ing. Josef Adamčík Předání ocenění Mostní dílo roku

16 Informace ze závodu 02 Turnov Koncem roku 2003 bylo vedením firmy SaM silnice a mosty a.s. rozhodnuto, že od ledna letošního roku dojde k několika změnám ve východní části působnosti firmy. První změnou byla změna sídla závodu. Závod Jilemnice byl zrušen a nahrazen závodem Turnov. Tato změna by měla přinést lepší dosažitelnost vedení závodu pro jednání s partnery a zajišťování vlastní stavební činnosti. Protože se navíc podstatně zvětšila i pracovní náplň, bylo nutné přistoupit také k posílení vedení závodu technickými pracovníky. Vedoucím závodu byl pověřen Stanislav Raš, přípravu staveb zajišťuje Miroslav Ira, realizace staveb řídí stavbyvedoucí Luděk Erlebach, Karel Falka a Jiří Přibáň. Administrativní práce provádí paní Zdeňka Mydlářová. Hlavní pracovní náplní závodu jsou rekonstrukce opěrných a zárubních zdí, mostů a komunikací na silnici I/10 mezi Turnovem a Harrachovem. Dalšími zakázkami jsou opravy a rekonstrukce ulic v Turnově, asfaltové zálivky v Liberci, rekonstrukce náměstí 3.května v Železném Brodě a opravy ve Vrchlabí. Zároveň předpokládáme rozšíření působnosti i do Jablonce nad Nisou. Nutno podotknout, že značnou část přípravných prací si provádíme sami a zároveň se zúčastňujeme zpracovávání dalších nabídek. Také jednáme s objednateli a dalšími partnery či zajišťujeme subdodavatele, bez kterých by tak náročné úkoly nebylo možné splnit. Největší zastoupení má v dané lokalitě SaM Varnsdorf, který rekonstruuje zdi a mosty na začátku úseku mezi Turnovem a Malou Skálou. Vedení závodu 02 Turnov věří, že bude plnit svěřené úkoly nejen v roce 2004 ale i v dalším období. Současně usilujeme o rozšíření portfolia našich zakázek a věříme, že kvalitně odvedená práce na silnici I/10 bude odrazovým můstkem pro naši firmu v uspokojování dalších poptávek investorů tohoto regionu v oblasti stavebnictví. Stanislav Raš Most v Plavech Most v Harrachově 14

17 Slovo k ekonomice Pokud se ohlédneme za uplynulým rokem 2003 s úmyslem bilancovat dosažené výsledky, můžeme konstatovat, že rok 2003 byl jak pro celou skupinu SaM, tak i pro naší společnost SaM silnice a mosty a.s. velmi úspěšným rokem. Při porovnání hospodářských výsledků roku 2003 s výsledky let minulých došlo zejména k radikálnímu nárůstu výkonů daného zvýšením tržeb z vlastních výrobků a služeb. Překročení hranice 380 mil. Kč ročních výkonů je výsledkem velmi dobré obchodní politiky managementu, udržením portfolia stálých obchodních partnerů a jeho rozšířením o nové zadavatele investory. Zvýšený objem tržeb, udržení příznivého procenta hrubé marže 29% a profitability na úrovni 30% společně s přiměřeným řízeným nárůstem mzdových nákladů a ostatních provozních nákladů, přinesly v konečném důsledku velmi dob- 15

18 rou tvorbu Provozního hospodářského výsledku srovnatelnou s historicky pro firmu nejúspěšnějším rokem I přes auditorem doporučenou tvorbu opravných položek na pohledávky byl konečný účet firmy SaM silnice a mosty a.s. v podobě Hospodářského výsledku za účetní období velmi dobrý a dosáhl objemu 19,7 mil. Kč. Bilanční suma Aktiv a Pasiv doznala zvýšení o 17 mil. Kč. Největší vliv na nárůst majetku firmy měl přírůstek dlouhodobého hmotného majetku. Firma investovala do výrobního zařízení, mechanizace, ale i do dopravních prostředků. Také proběhly v roce 2003 investice v areálu dopravy a obalovny v Sosnové a pozadu nezůstalo ani sídlo společnosti. Zlepšil se tak nejen výrobní proces, ale i pracovní prostředí zaměstnanců a sociální zázemí firmy. Struktura aktiv svým vývojem také ukázala finanční stabilitu a pozitivní rozvoj společnosti. Za zmínku například stojí snížení objemu pohledávek a zkrácení průměrné doby inkasa pohledávek z obchodního styku na 26 dnů. Také poměrně objemné zůstatky finančního majetku na úrovni 17 mil. Kč dávají firmě prostor k financování firemních aktivit, ale i k hrazení závazků k obchodním partnerům v smluvních termínech. Pracovní kapitál vzrostl na 35 mil. Kč, přičemž potřeba jeho nárůstu byla plně kryta z vlastních zdrojů a dokládá tak silný cash flow společnosti. Objem závazků se daří meziročně snižovat. Jejich úroveň konce roku 2003 je na 24 mil. Kč a doba splatnosti závazků se snížila pod 16 dnů. Celková zadluženost firmy klesla na 38%, což svědčí o fundovaném řízení cizích zdrojů a zvyšování vlastního kapitálu, který svým objemem dosahuje k 72 mil. Kč. Velmi dobré výsledky hospodaření jen podtrhují hodnoty poměrových ukazatelů roku 2003 běžná likvidita 2,0 rentabilita vlastního kapitálu 27,5 % rentabilita celkového kapitálu 16,9 %. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku 16

19 SOUTĚŽ Pojďte se s námi podílet na vytvoření FIREMNÍHO SLOGANU skupiny SaM! Podmínky soutěže: Slogan musí být krátký a výstižný a měl by jasně definovat činnost skupiny SaM. Každý účastník soutěže může poslat více návrhů. Soutěže se mohou zúčastnit i zaměstnanci skupiny SaM, případně jejich rodinní příslušníci. Z došlých návrhů vybereme 3 nejlepší slogany a autory odměníme hodnotnými cenami. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v pondělí 15. listopadu Vítězné slogany zveřejníme v dalším čísle našeho časopisu, které plánujeme vydat na sklonku letošního roku. Prosíme nezapomeňte uvést svou kontaktní adresu a telefonní spojení! Termín soutěže Náměty nám prosím zasílejte v době od 1. srpna 2004 do 15. října Vaše kreativní návrhy sloganu SaM prosíme zasílejte na adresu SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, Česká Lípa k rukám Ing. Jiřího Berky nebo na ovou adresu LÉTO JE UŽ TADY! Tak snad nám konečně začalo toužebně očekávané léto, doba vysněných dovolených, krásného počasí, sluníčka, koupání, pohody. Přejeme všem našim čtenářům, spolupracovníkům, obchodním partnerům příjemnou a klidnou dovolenou a pevně věříme, že naberete spoustu nových sil a životní energie.

20 Máchova Česká Lípa Tel.: Oblouková Děčín III. Tel.: Studánka Varnsdorf Tel.: Průmyslová Turnov Tel.: Vinec Mladá Boleslav Tel.: Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.:

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. Velké drobnosti. Možná se vám to může zdát jako drobnost. Jdete městem, které máte rádi, možná spěcháte, možná se jen tak procházíte. Věci mají svůj řád, a dokud

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více