Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA"

Transkript

1 Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA

2 JSEM VÍC, JSEM MÍÒ Jsem víc, než tucet mužù u obìda se støíbrnými pøíbory, s jazykem svým a žaludkem, a se smyslnou pletí žen v hedvábí vedoucích hovory, jsem víc, než tisíc taneèníkù a taneènic, po parketách mramorových sálù umnì, šumnì v rozkoš vykružujících svých duší nic, nic, nic, jsem víc, než bùh, jemuž klaní se sytí, za peníze si koupiti mohoucí milenky, perly a kvítí. Ale jsem míò, než srdce malé holèièky, jež ztratila maminku, míò, než oèi žebráka, záøící šedivou prostotou toho, jenž nièeho nemaje, nikomu nezávidí, a míò, nežli dvì umírající ruce, neposkvrnìné lakotou, ruce, jež po celý bìh života svého podávaly vlastním ústùm suchý chléb a potøebné vìci stùm lidí.

3 Z LOMOZU Ulice øev, ulice ruch naplnil mého pokoje vzduch, ruce revolty vrhly moje žití do politického hromobití - je jaro? je podzim? spí slunce? spí sníh? Bojácný úsmìv mým srdcem se mih, nepromluvil však. Je nìmý. Po hlase houslí marnì stýská se mi. A je to víc snad, než houslí hlas? Ve vìtru kvìt, k vìènu plující èas? A je to ticha vìrnì šumící øeka, samoty stesk jež svalí na èlovìka, samoty stesk a po lásce hlad? Bílou ruku bych pohladil tak rád, houslí hlas, ženy stesk, míru smích - tak se ti záønì svìt duše tvé mih v zástupu vzpouøe, ulic ryku. Síla tvá nìhu chce, bojovníku.

4 NA NÁDRAŽÍ Na peronu cizího nádraží jsme stáli, já a dvì cizí ženy. Cizota svìta zela mezi námi. Kam vezeš, ženo ve smutku, bolestná ramena svá? A ty bílá, ty veselá, komu jedeš rozdat své rùže, své nožky, své úsmìvy? Dvì ruce svìta, dva póly duše mé sahají po mnì. Smrt, zoufalství, oèi duté a nedohledné, studený prùvan nicoty - a dva kroky vedle jen život, tìlo sršící krví, nìha a pøitažlivost, jež pøedchází poèetí, ale což - Snad právì tebe, veselou, rùjnou, èeká hranatá rakev na konci tvé cesty a ty nevíš - a k tobì, uvadlé steskem a høbitovem zavánìjící, vlažné rty lásky se pøitisknou neoèekávanì. A jako rychlík, jenž jede a jede a jede, vlna života nás nese a krásno je, nevìdìt kam -

5 VLÍDNÝ SMUTEK Smutek jasmínu odkvétajícího pohnul mým srdcem a plakal bych, kdybych dìvèetem byl. S bohem, bílá kráso na zeleném plátnì, s bohem, blouznivý ohòostroji barev, vidíš, jak rozpínají stromy své ruce, tuhé a pevné, jak nalévá se plod? Bude tiché léto.

6 LUNA Básníku, jenž s na mì zapomnìl pro mìsíce elektrické, krásu síly mechanické, vzpomínáš, vzpomínáš, jak s jednou šerem šel? A byl to veèer náš. Silnice bìžela odedávna a duše tvoje to cítila, že musí dál a výš, že pøišla z dávna, v èas mìsta že s tebou jen zbloudila. Vzpomínáš, vzpomínáš, s kým s tenkrát šerem šel? A byl to veèer náš, svit temnot s mou záøí sepøedený jak myšlenky chvíle té jemný byl, tajemství muže a tajemství ženy neviditelný van žíznivì pil. Vzpomínáš, vzpomínáš? Ni jména jsi pro cit svùj nenašel a byl to veèer náš, básníku, jenž s na mì zapomnìl pro mìsíce elektrické, divy svìta mechanické. Vzpomínáš, vzpomínáš tišiny èasu, køehké pøíliš,

7 hlubiny lásky, jemné pøíliš? A byl to veèer náš, jenž nevrátí se už nikdy. Už nikdy?

8 ŽENA A co bys chtìla nejradìj? A já jsem skromná a nejskromnìjší, já milovala jsem lásky dìj a moje dítì mi nejmilejší vždy to byl zázraèný plod, jejž utrhli jsme spolu, do temnì huèících vod svìta hledíce dolù. A já jsem skromná a nejradìj mám vìci nutné a skromné, prostì se vinoucí svìta dìj, obydlí pro tebe, pro mne, židli, na niž usednu se svou starostí, okno do slunce otevøené, skoro nic víc širokou náruè radosti a únavy, dítì, své dítì, zavøené dveøe, klidu milosrdnou líc, pìt loket sem a pìt loket tam, co bych s ním popojít mohla. Domov, nic než domov.

9 NEMOC Když vyletìl jsem po schodech, úzkostí bièovaný dech a nohy olovìné, s bohem buï, svìte, nechci tì, vrhám své oèi na dítì, na nemocné dítì. Po pìti metrech sednice nosí tì matka a na líce píše jí život hrùzu. Celý jsem, celý v tvé bolesti, v nadìji žít, v hrozbì neštìstí, tonu s tebou. Ó, lásko, chceš nás vykoupiti snad v horeèek dìsu za to, co dát jsi nám musela, musela? To lékù je leptavý, strašný pach, ze vteøin dlouhorukých strach a pøíliv víry. Svìt sesul se, zbylo s jen ty, náš kvìt a den, tvé ruce, horké rty, úst nemluvné, výmluvné be-bé. A obklady, jež ti dáváme, to naše rty jsou, v nì vkládáme své srdce, jež bereme všem.

10 TRAMWAJÍ Z pøedmìstí pøeprùmyslového, které opìval mùj pøítel S. K. Neumann, tamtéž bydlící, mì vezl motorový vùz ponurou ulicí, jak vor, jenž praskaje, se žene prùrvou skal. Nad øekou ale nebe otevøelo se nám, po mostì dunìli jsme, celí zmìnìni. Pryè, plachto žurnálu! Pryè! Rackù víøení, podobno kvìtinám a oblakùm a ženám cos zanechalo v srdci celé tramwaje. Po tváøi hrbáèka, jenž jako zaøezán v ní sedìl, svit tepla svezl se. Já, udiven, jsem na své ruce hledìl, dì átko churavé, bøíz bledost v duchu jimi laskaje. A toho dne jsem šel po mìstì kamenném, jako bych loukou brouzdal se a do skøíní jsem nahlížel, jak bych smrky, traviny a hvìzdy pøed oèima mìl z dob, kdy mé srdce plno jich, hoøelo plamenem

11 ŠETØTE LÁSKOU! Jenom té nejlíbeznìjší, nejneš astnìjší podejte své srdce, šetøte láskou! A jenom nejèistšímu, nejpevnìjšímu, tomu, jenž nikdy nezradil sám sebe, podejte své srdce, šetøte láskou! Tìm jedinì, kdo trpí, jimž zrak vybledl touhou, jak úpalem dne chrpy, dìtem jen, jež mají pohled bílý, jichž ruce ještì nikdy, nikdy, nikdy, nikomu na svìtì neublížily, podejte své srdce, šetøte láskou! Od kolébky až do hrobu svìt podobá se høbitovu, protože v kámen a vítr sili lidé svou lásku a pouštì ji vpily jenom jednou, jednou pro dny všecky podejte své srdce, šetøte láskou!

12 JITRO Všecko je pøichystáno, i slunce i déš i hlína. Modravì chvìje se ráno a cesta údolím. Hlava má ztvrdlá vzdorem, rty výèitkami slané, revolty pod praporem krvácející sen, pokoøení a bída se odmlèely v mé duši. V jarního svìtla van vyjda, nìhu naleznu zas. Pro chvíli, pro tichou chvíli v duši mi vlož smutek ženy. Pro chvíli, pro tichou chvíli dítìte jasem jej zhas!

13 APOSTROFA Nikdy jsem tì nevidìl, nikdy jsem tì neslyšel. Jenom jediný den z tøí set šedesáti pìti, jedenkrát snad za desetiletí, v moudrém kruhu hrajících si dìtí, v šeru lásky, sklonìné k mé tváøi, v kamenného èela pøísné záøi druha, jejž posedl revoluce hlad, svatý stín tvùj do mé duše pad, vìènosti, vìènosti!

14 I ZÁPAD A VÝCHOD Svìt západu, zlata, obchodu svìt se na nekoneènou rovinu dívá. Na východ, na Rusko, Sovdepii. Rudý zrod, rudý kvas, rudý kvìt píseò Revoluce tam zpívá, svìt starý to s novým se bijí a ty, stará Evropo, víš: Ty, nebo Sovdepie a pro dva není na svìtì místa již. Oh, bulvády Západu! Svìtel chvost burs portikem sune se mramorovým Obchod! Zloèiny! Lichvy! A života most, tìly ušlapaných dláždìná silnice vede k rozkoši veèerem fialovým, veèerem elektrickým, šumem šampaòských vin a ty, jenž nemáš, èi nechceš, jsi dlanìmi zlata vylisovaná vinice pro chøtán kapitálu. A Východ! Cos uèinil s duší, jež po svìtle volala, s blanou, jíž nepopsal život, jen bída a knùta? ty syrový! Mladý! sne srdcí, jež zaplála po staletích tuchou sebeurèení? Jdou slepí a tundrami Ruska oblaka vzdutá,

15 povstaly zástupy, mužové z dna èernozemí, vùle, rozum, plán a èin, sòali s køíže èlovìka ukøižovaného, vrátili mu zem a nástroje jeho a jak to, snivèe, žes ty to byl, jenž v zemi z hlíny a bez kamene Západu Utopii jsi ztìlesnil? Mezi Západem, Východem, Moskvou a Paøíží leží svobodná, nesvobodná zemì. Ó rci, kam modrý hlas touhy tvé zahlíží? Východ èi Západ? Co zvítìzí ve mnì? Rci mi, co vyvolíš? Jsi stáøí svìta? Jsi mládí? Jsi myšlenka? Skepse? Jsi èin? Západu šum a let, lesk tì svádí? Rozkoš moci mezi bohatstvím a hladem? Závra mezi vítìzstvím a pádem? Èi snad pøísná, chladná, spravedlivá, mladá revoluce, jež zpívá èin, èin, èin? Vol, vyvol! Teï, nebo nikdy.

16 NOC VELKOMÌSTA Dech mìsta mì ovál dnes pøed pùlnocí. Já vidìl jsem ulice plny, v kavárnách kapely hrály a života divoké vlny se na mì valily odevšad. Opilé nervy a smyslù hlad, nárazy duší zvichøených planými demonstracemi. Stesk a smích, necudná nahota lidských niter svítila na mì v kroèejích hedvábí, na tìla napjatého a ulice jako rozlitý stùl vína, nad nímž se vìží sepjetí mdle spíná k prázdným nebesùm, byla jako hmat ruky s briliantem po nevìstce. Veøejný dùm. A nemohl jsem si pomoci. Vidìl jsem pavilon nemoci, tìla zhroucená horeèkami, vidìl jsem v krunýøi z kamení, v záplavì lustrù a pod støechami mìkkýší dav se v rozkoši pást, slyšel jsem téci marnou øeku zlata rukama gaunerù, cítil jsem jako špínu na svém tìle oèima tisícerýma na mì civící

17 zbabìlost, nudu a nevìru. Bledý, modravý mìsíci! Nad zahradami hvìzdy skvìlé! Nevidìl jsem ruky tvoøící. Spala na smrt unavena prací. A nevidìl jsem spasitele. I revoluce spí a nepøichází.

18 VYSTÌHOVALCI V nìjaký poddajnìjší kraj a útoènìjší den bída domova jim ukázala. Tam za moøem, tam za moøem jak sen dolaru záøe vzplála, prodali chalupu, políèko na svahu v Tatrách a pøi Váhu, muži se stovkami v kožichu a roby, kol bokù sukní pìt, barbarská, špinavá krása je zdobí a jak jsem je shléd, uprostøed Babylonu stojící pøed dopravní kanceláøí, záhadný nápis slabikující: Trans-port in-terna-tio-nal a kam utíkáte, jsem se ptal, z tvrdé vlasti své do ciziny tvrdé? Byl to jen hlad, jenž z domova vás štval? Vidím i tváøe kypící, òadra pod šátky rozlitá, modravý zrak, laènì hledící na bohatství, ulicí rozprostøené a pod èely vidinu bohaté Ameriky, chu zlato rvát, s laèností zisku chudoby vzlyky nesmiøitelnì smíšené: Bude nám lépe snad

19 A zatím, až je vyplivne Praha a Hamburg a Transatlantic, na chvíli jenom oživne v mrazivem stínu mrakodrapù Marina Š astných a Petrù Frantík a pak shýbne je dokù a plantáží tlak, nebo pro chudého byla doma jen zatrpklá chu svìta. Doma a v cizinì taky tak.

20 DUSNO Zpomalila ulice svùj krok. Mé srdce, jež nemohlo staèit, mé oèi, v nìž spìly se vtlaèit divoké vìci, jak nesl je den, mé myšlenky, hrozné a odvetné, soucitu mého milosrdný sen jako motýl na skle okenním sedí a døímá. Bezvìtøí mezi automobily a pohledy mdle rozprostøenými a ticho, ticho zdìšené, nebo v dálce, slyš, høímá. Stotisíc lidí si vzpomene, stotisíc lidí vytrhne ruce z ochromujícího plamene surových strojù a bojù a slyšíš? slyšíš? divoèina svìta, zvíøené zlato, pot a prach v posupných oblacích nad mìsta vzlétá a je to lítost, je to nadìje, strach, je to hrùza, zmar, krev revoluce což nekolísají ulice? což davy jak pøíboj vln nebouøí svìtem? což studený vítr, jenž zavanul kvìtem, nevìští vichøice? Zpomalila ulice svùj krok,

21 neb na ni pad stín elektrického dne, jenž se mraèí, v mé srdce, v mé nohy, v mé oèi se tlaèí ponurá žízeò a ponurý hlad tisícù zlaènìlých. Trpce zní pláè. A provokuje smích. Je dusno. Sotva dýcháš.

22 DOMOV Tvrdá a pyšná zem jsou Èechy. Mluví k vám zlatem a železem jako každá jiná a z vašich slzí je diadém, jenž trikoloru kol hlavy její spíná. Domov? Jen vzpomínky dým, jenž mizí. A láska? Já nejlépe vím, jak cizí, jak cizí jsou si bratøi v øeèi. Vody ti nepodá boháè uondanému cestou. A když, Ty víš: snad náhoda, èi snad, že koupit si chce tì a snad, že je neš asten sám A já ji miloval, když cizím sloužila, protože smutek utrpení všech i hlavám sobcù pablesk krásy vdech a já ji miloval, protože toužila

23 z dna vzhùru, ze tmy k svìtlu. Ni tebe chudý, vespolnou oèarovaného touhou, s divokou láskou k svìtlu ve zracích, jež na cestu volá tì dlouhou, trnitou, dlouhou, ni tebe, chudý, nemiluji jinak.

24 TVÉ RUCE A TVÉ SRDCE Tvých rukou, bratøe, pøíliš potøebovali. Byls kováø, rozsevaè a uhlokop, tvé hbité prsty nitì snovaly, živil jsi živé, mrtvým kopal hrob, a nikdo, volaje kdy na pomoc tvé ruce, nikdy a nikde se neptal na tvé srdce. Zøe na svou tvrdou, vzdornou kovadlinu, mìl jsi kdy, bratøe, myslet na rodinu? Sils pro sedláka proso na souvrati, kdo ti tvá mladá leta, bratøe, vrátí? Tvé ruce, uhlokope, jsou èerné a jak zdrány! Pokud je máš, Most, Kladno, Oslavany ti nepøestanou nikdy zvonit hrany. Popelko, hrdina, jejž film ti ve zrak vetká, je asi jediný, s nímž život tvùj se setká. * Tvých rukou, dìlníèe, jen jich si žádá svìt, a kdybys miloval a myslil, snil a kvet a kdybys tu stál tìžký krásy tušeními a dobra úrodou, jak snìhem strom uprostøed zimy

25 a chtìl je dát, svìt øekl by: Co poèneme si s nimi? Vždy rovnováha svìta si to žádá, by jeden stál, protože druhý padá, a kdyby nebylo tvých rukou a tvé nevzdìlanosti, snad nemìly by princezny svých jemných radostí a kdybys nebyl hrubý, vkusu neznalý, prázdnotu mocných bychom poznali. * Schodištì nad prah jsi mi položil a rámy se sklem v okna zasadil a odešels, bych se svou rodinou, s nemocí hrùzou, s dìcka úsmìvy tu žil... A od té doby z mosazi a cihel, z døíví, plechu, já slyším stálou ozvìnu tvých hovorù a vzdechù, jež utrousil jsi pod schody a podlahy a støechu. Mé ruce pracují, kam ale srdce své dám? Já slyšel výkøik tvùj a z ticha vìcí zvedám do výhnì zástupù a v duchù zápolení tvé srdce, samotu, nad kterou tìžší není, zda nìkdo najde se, by strhl zeï, jež dvojí tvé srdce upøímné a dìlnou ruku tvoji,

26 zda nìkdo najde se, jenž práci by ti dal, ale i o srdce tì tiše požádal.

27 ROZHOVOR Èlovìk: Ke komusi se modlím a kohosi se ptám: když duší svou u tebe prodlím a celý svùj život ti dám, co dáš mi za to? On: Chceš bolest? Dám ti ji. Štìstí? I to budeš mít. Chceš lásku? Vezmi ji. Však spravedlnost, však spravedlnost, ty nesmíš chtít. Èlovìk: Tisíce, tisíce let jsem žil jara lásky a žalu. O všecko jsem se s lotry bil, nùž na nùž a èelem svým v skálu, chci spravedlnost. On: Já dím ti. Èlovìk sám, dobrý je, kde dva jsou však, hlaholí válka. Živ bude ten, kdo lépe zabije a mrtev, kdo soucitem zalká. Chtìj sílu!

28 Èlovìk: Jinak jsi mluvil k zástupùm a jinak mluvíš dnes ke mnì. On: Protože lhát nutno zástupùm, by nezmocnili se zemì a nepoznali, že nejsem láska.

29 PROÈ? Prosinec,1920. Ulice dýchala krví. Na dvoøe Lidového domu kles veèer prvý. Na dvoøe Lidového domu, kde Rudý prapor znìl, špalírem bajonetù Antonín Nìmec šel po tvé, ještì neuschlé krvi, ty prvý! Vždy širší jsou kruhy. Pøed parlamentem republiky krvácel ráno druhý a ty se ptáš, proè? Ti, kdo šli na ulice, vìdí: padlo jich ještì více mluvila kulka a bajonet, fundament, na nìmž lpí starý svìt a ty se ptáš proè? Proto, že sláb jsi. Proto pouze. Proto, že vùdci tì zradili. Proto, že v pýše své, ješitné touze tvùj ideál zaprodat slíbili, protožes trpìl a odpouštìl, netrestat viny jsi dopouštìl

30 a sám se žalovaným stal. S buržoou zrádce tì soudí, co lichváø jde klidnì v svou skrýš, dìlníku! A tvá to je krev, která proudí a plá nad republikou v dál. Co odpovíš?

31 ZPÌV K ZÁSTUPÙM Vidìl s, jak ulice potmìšilá tváø se pošklebuje tvé rozdìlené síle? Vidìl s, jak zrakem jí zašlehla ohavná záø, že s rozdvojen a že nedojdeš cíle, tábore pracujících? A ty víš Vše, co má zlato, co dostává zlato, co lásku k vlasti své pøedstírá za to, mìš ácká luza, houf politikù jde proti tobì ve sraženém šiku. Srdce výš! Slyšel s, jak úlisným hlasem tì zvou a nesvedenému, ti hrozí? Slyšel s? Jsou ochotni koupiti myšlenku tvou. A slyšel s, jak podlehli mnozí? Ty však víš: Jednomu dali, by tisícùm vzali, tisícùm dali, by ukovali miliony. Tvá to však víra a tvoje to vzpruha:

32 Nebude toho, by zradil druh druha. Srdce výš! Pamatuješ na války pláè, kvìt tìl, krví skropený? Vítìzství klam? Klamem zakryté rovy? Pamatuješ? Strom setlelý vyrvi i s koøeny a zasaï nový, tábore pracujících. Vždy ty víš: Pohrdli láskou tvou. Radìj se bojí. Život je zápas. A padne, kdo stojí. Cizí je vlast tvoje v paprscích jitra. Vem si ji. Vezmeš-li, tvá bude zítra, zítra již.

33 HLEDÁ SE MUŽ Na všecky rohy a štíty, zdi domù a na køižovatky, na stropy, ztužené nýty, na komínù žerï, vìží hrot, kam zrak se jen vyšplhá vratký z tišiny silnic a vod, do továren a do uèebních síní a všude, kde svìtlo honí stín a tma stíní, vyjímaje kanceláøe, kde mrtvo jest, vyvìste plakát: HLEDÁ SE MUŽ. Mladé a krásné ženy slov tìchto trojici plakat nechte do vzduchu, oèarovaného èekáním a ty, ty nevyslechnutý nikde, ty ponížený, s každým veèerem, s každým svítáním otázku trpkou polož ústùm svým: jsem to já, jehož èekají? Tøebaže sotva to budeš. Živý nevyšel dosud nikdo z pekla tohoto rodu. Duši tvou koupilo si zlaté sobectví

34 za trochu klidu, za pøátelskou shodu s tìmi, kdo v moci a šarlatu se stkví. Umìlce omrzelo vìštit a hrají si. Vùdce omrzelo trpìt a ukøižovánu být. Dají podpisy na velkou chartu køivd a relativních pravd. Stáøí, jež jezdívalo na formanské fùøe, dí, zažívajíc z nabytého jmìní: Za našich mladých let bylo hùøe. Mládí, jemuž zbabìlý talent a kulka v èele rebelovì radí, chytrácky se smíøilo, aby neumøelo hlady, aby se líbilo korumpující ruce. Kdo zbývá? Masa beztvárná, nepohyblivá. A pøece. Jak v èisté horské øece v ní jediné svit slunce tu a tam nalezne odraz, jak když drahokam zasrší na chvíli a zhasne. Nenajdeš ho.

35 A proto za krásných dní, kdy duše ranìný stesk po vìènosti žije a kdy sen ze sladké lítosti èíše sílu pije, všade tam, kde èlovìka syn uražen, zneuctìn a deptán lidským øádem, volá ku pomoci èin, divoký plakát povìste a slova ostrá jako nùž po telegrafech rozneste a telepaticky, by všude a všude a všude hoøela jeho vìta: HLEDÁ SE MUŽ. Jenž sejme høíchy svìta na vždycky.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA TÌŽKÁ HODINA A. M. Píšovi Pøišel jsem na svìt, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnièka na zaèátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

William Shakespeare SONETY

William Shakespeare SONETY William Shakespeare SONETY nakladatelství: Mladá fronta knihovna: Máj pøeložil: Jan Vladislav Praha 1970 Elektronickou verzi pøipravili Schacallos a Atheneum - literatura na webu http://atheneum.zde.cz

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Jindøich Hoøejší: BÁSNÌ

Jindøich Hoøejší: BÁSNÌ Jindøich Hoøejší: BÁSNÌ M Vèera ještì lomcoval mnou žal, tìžko mi bylo, že jsi tak brzy na mne zapomnìla a že tak krátce, že tak krátce se ti ve mnì zalíbilo. Dnes ráno, bùhvíkde se vzal trysk jako kdysi

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino Český esperantský svaz, Svitavy (Muzeum esperanta), a Společnost Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou, (Muzeum Otokara Březiny), Česká republika. Ceha Esperanto-Asocio, Svitavy (Esperanto-Muzeo), kaj

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008

ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008 ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008 Ke 100. výroèí narození Jana Nohy vydává Mìstský úøad Benešov. Mìstský úøad Benešov a nakladatel dìkují Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád.

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Na jižních svazích moravských dá slunce sílu svou v

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO 1J 2J 3J Ju Zj PRVNÍ LIST JANÙV (1J) Kapitola 1 (1JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oèi vidìli,

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

František Halas: TVÁØ

František Halas: TVÁØ František Halas: TVÁØ TICHO Noc prozkoumává mne zda nezapomnìl jsem na dny tak tajemné kdy ze tmy vyšel jsem Je ševel listùm dán v úzkostech nevyslovení milosti slov si žádám toužících po vykoupení PODZIM

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI OKNA V BOUØI Mnì líto oken, když se v bouøi tøesou. Ty první cítí vìtru nárazy, zvìst první hromù dunících k nám nesou, v nich šlehnou blesku první obrazy. A po nich první

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Jiří Orten (1919-1941)

Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (vlastním jménem Jiří Ohrenstein) byl český básník, představitel existencialismu a mladý talent moderní české poezie. Orten je významným představitelem Jarního almanachu

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

Karel Jaromír Erben: KYTICE

Karel Jaromír Erben: KYTICE Karel Jaromír Erben: KYTICE KYTICE Zemøela matka a do hrobu dána, siroty po ní zùstaly; i pøicházely každièkého rána a matièku svou hledaly. I zželelo se matce milých dítek; duše její se vrátila a vtìlila

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vítìzslav Nezval: EDISON

Vítìzslav Nezval: EDISON Vítìzslav Nezval: EDISON EDISON (1927) I Naše životy jsou truchlivé jak pláè Jednou k veèeru šel z herny mladý hráè venku snìžilo nad monstrancemi barù vzduch byl vlhký nebo chýlilo se k jaru avšak noc

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz 50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU Monika Mihaličková www.beyourself.cz Jedinou povinností člověka je zjistit, co je jeho smyslem života. Tento e-book Vám pomůže, jak na to. 1 Zjisti, kdo jsi. Je to snadné.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

B L U E S. Hrabì PRO BLÁZNIVOU HOLKU

B L U E S. Hrabì PRO BLÁZNIVOU HOLKU B L U E S Václav Hrabì PRO BLÁZNIVOU HOLKU PROLOG Pánové vìèné skeptiètí a pøezíraví kteøí své smutky vážete do kytek a znáte už život nazpamìt jako verše svých kultivovaných pøátel upozoròuji vás tohleto

Více