Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA"

Transkript

1 Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA

2 JSEM VÍC, JSEM MÍÒ Jsem víc, než tucet mužù u obìda se støíbrnými pøíbory, s jazykem svým a žaludkem, a se smyslnou pletí žen v hedvábí vedoucích hovory, jsem víc, než tisíc taneèníkù a taneènic, po parketách mramorových sálù umnì, šumnì v rozkoš vykružujících svých duší nic, nic, nic, jsem víc, než bùh, jemuž klaní se sytí, za peníze si koupiti mohoucí milenky, perly a kvítí. Ale jsem míò, než srdce malé holèièky, jež ztratila maminku, míò, než oèi žebráka, záøící šedivou prostotou toho, jenž nièeho nemaje, nikomu nezávidí, a míò, nežli dvì umírající ruce, neposkvrnìné lakotou, ruce, jež po celý bìh života svého podávaly vlastním ústùm suchý chléb a potøebné vìci stùm lidí.

3 Z LOMOZU Ulice øev, ulice ruch naplnil mého pokoje vzduch, ruce revolty vrhly moje žití do politického hromobití - je jaro? je podzim? spí slunce? spí sníh? Bojácný úsmìv mým srdcem se mih, nepromluvil však. Je nìmý. Po hlase houslí marnì stýská se mi. A je to víc snad, než houslí hlas? Ve vìtru kvìt, k vìènu plující èas? A je to ticha vìrnì šumící øeka, samoty stesk jež svalí na èlovìka, samoty stesk a po lásce hlad? Bílou ruku bych pohladil tak rád, houslí hlas, ženy stesk, míru smích - tak se ti záønì svìt duše tvé mih v zástupu vzpouøe, ulic ryku. Síla tvá nìhu chce, bojovníku.

4 NA NÁDRAŽÍ Na peronu cizího nádraží jsme stáli, já a dvì cizí ženy. Cizota svìta zela mezi námi. Kam vezeš, ženo ve smutku, bolestná ramena svá? A ty bílá, ty veselá, komu jedeš rozdat své rùže, své nožky, své úsmìvy? Dvì ruce svìta, dva póly duše mé sahají po mnì. Smrt, zoufalství, oèi duté a nedohledné, studený prùvan nicoty - a dva kroky vedle jen život, tìlo sršící krví, nìha a pøitažlivost, jež pøedchází poèetí, ale což - Snad právì tebe, veselou, rùjnou, èeká hranatá rakev na konci tvé cesty a ty nevíš - a k tobì, uvadlé steskem a høbitovem zavánìjící, vlažné rty lásky se pøitisknou neoèekávanì. A jako rychlík, jenž jede a jede a jede, vlna života nás nese a krásno je, nevìdìt kam -

5 VLÍDNÝ SMUTEK Smutek jasmínu odkvétajícího pohnul mým srdcem a plakal bych, kdybych dìvèetem byl. S bohem, bílá kráso na zeleném plátnì, s bohem, blouznivý ohòostroji barev, vidíš, jak rozpínají stromy své ruce, tuhé a pevné, jak nalévá se plod? Bude tiché léto.

6 LUNA Básníku, jenž s na mì zapomnìl pro mìsíce elektrické, krásu síly mechanické, vzpomínáš, vzpomínáš, jak s jednou šerem šel? A byl to veèer náš. Silnice bìžela odedávna a duše tvoje to cítila, že musí dál a výš, že pøišla z dávna, v èas mìsta že s tebou jen zbloudila. Vzpomínáš, vzpomínáš, s kým s tenkrát šerem šel? A byl to veèer náš, svit temnot s mou záøí sepøedený jak myšlenky chvíle té jemný byl, tajemství muže a tajemství ženy neviditelný van žíznivì pil. Vzpomínáš, vzpomínáš? Ni jména jsi pro cit svùj nenašel a byl to veèer náš, básníku, jenž s na mì zapomnìl pro mìsíce elektrické, divy svìta mechanické. Vzpomínáš, vzpomínáš tišiny èasu, køehké pøíliš,

7 hlubiny lásky, jemné pøíliš? A byl to veèer náš, jenž nevrátí se už nikdy. Už nikdy?

8 ŽENA A co bys chtìla nejradìj? A já jsem skromná a nejskromnìjší, já milovala jsem lásky dìj a moje dítì mi nejmilejší vždy to byl zázraèný plod, jejž utrhli jsme spolu, do temnì huèících vod svìta hledíce dolù. A já jsem skromná a nejradìj mám vìci nutné a skromné, prostì se vinoucí svìta dìj, obydlí pro tebe, pro mne, židli, na niž usednu se svou starostí, okno do slunce otevøené, skoro nic víc širokou náruè radosti a únavy, dítì, své dítì, zavøené dveøe, klidu milosrdnou líc, pìt loket sem a pìt loket tam, co bych s ním popojít mohla. Domov, nic než domov.

9 NEMOC Když vyletìl jsem po schodech, úzkostí bièovaný dech a nohy olovìné, s bohem buï, svìte, nechci tì, vrhám své oèi na dítì, na nemocné dítì. Po pìti metrech sednice nosí tì matka a na líce píše jí život hrùzu. Celý jsem, celý v tvé bolesti, v nadìji žít, v hrozbì neštìstí, tonu s tebou. Ó, lásko, chceš nás vykoupiti snad v horeèek dìsu za to, co dát jsi nám musela, musela? To lékù je leptavý, strašný pach, ze vteøin dlouhorukých strach a pøíliv víry. Svìt sesul se, zbylo s jen ty, náš kvìt a den, tvé ruce, horké rty, úst nemluvné, výmluvné be-bé. A obklady, jež ti dáváme, to naše rty jsou, v nì vkládáme své srdce, jež bereme všem.

10 TRAMWAJÍ Z pøedmìstí pøeprùmyslového, které opìval mùj pøítel S. K. Neumann, tamtéž bydlící, mì vezl motorový vùz ponurou ulicí, jak vor, jenž praskaje, se žene prùrvou skal. Nad øekou ale nebe otevøelo se nám, po mostì dunìli jsme, celí zmìnìni. Pryè, plachto žurnálu! Pryè! Rackù víøení, podobno kvìtinám a oblakùm a ženám cos zanechalo v srdci celé tramwaje. Po tváøi hrbáèka, jenž jako zaøezán v ní sedìl, svit tepla svezl se. Já, udiven, jsem na své ruce hledìl, dì átko churavé, bøíz bledost v duchu jimi laskaje. A toho dne jsem šel po mìstì kamenném, jako bych loukou brouzdal se a do skøíní jsem nahlížel, jak bych smrky, traviny a hvìzdy pøed oèima mìl z dob, kdy mé srdce plno jich, hoøelo plamenem

11 ŠETØTE LÁSKOU! Jenom té nejlíbeznìjší, nejneš astnìjší podejte své srdce, šetøte láskou! A jenom nejèistšímu, nejpevnìjšímu, tomu, jenž nikdy nezradil sám sebe, podejte své srdce, šetøte láskou! Tìm jedinì, kdo trpí, jimž zrak vybledl touhou, jak úpalem dne chrpy, dìtem jen, jež mají pohled bílý, jichž ruce ještì nikdy, nikdy, nikdy, nikomu na svìtì neublížily, podejte své srdce, šetøte láskou! Od kolébky až do hrobu svìt podobá se høbitovu, protože v kámen a vítr sili lidé svou lásku a pouštì ji vpily jenom jednou, jednou pro dny všecky podejte své srdce, šetøte láskou!

12 JITRO Všecko je pøichystáno, i slunce i déš i hlína. Modravì chvìje se ráno a cesta údolím. Hlava má ztvrdlá vzdorem, rty výèitkami slané, revolty pod praporem krvácející sen, pokoøení a bída se odmlèely v mé duši. V jarního svìtla van vyjda, nìhu naleznu zas. Pro chvíli, pro tichou chvíli v duši mi vlož smutek ženy. Pro chvíli, pro tichou chvíli dítìte jasem jej zhas!

13 APOSTROFA Nikdy jsem tì nevidìl, nikdy jsem tì neslyšel. Jenom jediný den z tøí set šedesáti pìti, jedenkrát snad za desetiletí, v moudrém kruhu hrajících si dìtí, v šeru lásky, sklonìné k mé tváøi, v kamenného èela pøísné záøi druha, jejž posedl revoluce hlad, svatý stín tvùj do mé duše pad, vìènosti, vìènosti!

14 I ZÁPAD A VÝCHOD Svìt západu, zlata, obchodu svìt se na nekoneènou rovinu dívá. Na východ, na Rusko, Sovdepii. Rudý zrod, rudý kvas, rudý kvìt píseò Revoluce tam zpívá, svìt starý to s novým se bijí a ty, stará Evropo, víš: Ty, nebo Sovdepie a pro dva není na svìtì místa již. Oh, bulvády Západu! Svìtel chvost burs portikem sune se mramorovým Obchod! Zloèiny! Lichvy! A života most, tìly ušlapaných dláždìná silnice vede k rozkoši veèerem fialovým, veèerem elektrickým, šumem šampaòských vin a ty, jenž nemáš, èi nechceš, jsi dlanìmi zlata vylisovaná vinice pro chøtán kapitálu. A Východ! Cos uèinil s duší, jež po svìtle volala, s blanou, jíž nepopsal život, jen bída a knùta? ty syrový! Mladý! sne srdcí, jež zaplála po staletích tuchou sebeurèení? Jdou slepí a tundrami Ruska oblaka vzdutá,

15 povstaly zástupy, mužové z dna èernozemí, vùle, rozum, plán a èin, sòali s køíže èlovìka ukøižovaného, vrátili mu zem a nástroje jeho a jak to, snivèe, žes ty to byl, jenž v zemi z hlíny a bez kamene Západu Utopii jsi ztìlesnil? Mezi Západem, Východem, Moskvou a Paøíží leží svobodná, nesvobodná zemì. Ó rci, kam modrý hlas touhy tvé zahlíží? Východ èi Západ? Co zvítìzí ve mnì? Rci mi, co vyvolíš? Jsi stáøí svìta? Jsi mládí? Jsi myšlenka? Skepse? Jsi èin? Západu šum a let, lesk tì svádí? Rozkoš moci mezi bohatstvím a hladem? Závra mezi vítìzstvím a pádem? Èi snad pøísná, chladná, spravedlivá, mladá revoluce, jež zpívá èin, èin, èin? Vol, vyvol! Teï, nebo nikdy.

16 NOC VELKOMÌSTA Dech mìsta mì ovál dnes pøed pùlnocí. Já vidìl jsem ulice plny, v kavárnách kapely hrály a života divoké vlny se na mì valily odevšad. Opilé nervy a smyslù hlad, nárazy duší zvichøených planými demonstracemi. Stesk a smích, necudná nahota lidských niter svítila na mì v kroèejích hedvábí, na tìla napjatého a ulice jako rozlitý stùl vína, nad nímž se vìží sepjetí mdle spíná k prázdným nebesùm, byla jako hmat ruky s briliantem po nevìstce. Veøejný dùm. A nemohl jsem si pomoci. Vidìl jsem pavilon nemoci, tìla zhroucená horeèkami, vidìl jsem v krunýøi z kamení, v záplavì lustrù a pod støechami mìkkýší dav se v rozkoši pást, slyšel jsem téci marnou øeku zlata rukama gaunerù, cítil jsem jako špínu na svém tìle oèima tisícerýma na mì civící

17 zbabìlost, nudu a nevìru. Bledý, modravý mìsíci! Nad zahradami hvìzdy skvìlé! Nevidìl jsem ruky tvoøící. Spala na smrt unavena prací. A nevidìl jsem spasitele. I revoluce spí a nepøichází.

18 VYSTÌHOVALCI V nìjaký poddajnìjší kraj a útoènìjší den bída domova jim ukázala. Tam za moøem, tam za moøem jak sen dolaru záøe vzplála, prodali chalupu, políèko na svahu v Tatrách a pøi Váhu, muži se stovkami v kožichu a roby, kol bokù sukní pìt, barbarská, špinavá krása je zdobí a jak jsem je shléd, uprostøed Babylonu stojící pøed dopravní kanceláøí, záhadný nápis slabikující: Trans-port in-terna-tio-nal a kam utíkáte, jsem se ptal, z tvrdé vlasti své do ciziny tvrdé? Byl to jen hlad, jenž z domova vás štval? Vidím i tváøe kypící, òadra pod šátky rozlitá, modravý zrak, laènì hledící na bohatství, ulicí rozprostøené a pod èely vidinu bohaté Ameriky, chu zlato rvát, s laèností zisku chudoby vzlyky nesmiøitelnì smíšené: Bude nám lépe snad

19 A zatím, až je vyplivne Praha a Hamburg a Transatlantic, na chvíli jenom oživne v mrazivem stínu mrakodrapù Marina Š astných a Petrù Frantík a pak shýbne je dokù a plantáží tlak, nebo pro chudého byla doma jen zatrpklá chu svìta. Doma a v cizinì taky tak.

20 DUSNO Zpomalila ulice svùj krok. Mé srdce, jež nemohlo staèit, mé oèi, v nìž spìly se vtlaèit divoké vìci, jak nesl je den, mé myšlenky, hrozné a odvetné, soucitu mého milosrdný sen jako motýl na skle okenním sedí a døímá. Bezvìtøí mezi automobily a pohledy mdle rozprostøenými a ticho, ticho zdìšené, nebo v dálce, slyš, høímá. Stotisíc lidí si vzpomene, stotisíc lidí vytrhne ruce z ochromujícího plamene surových strojù a bojù a slyšíš? slyšíš? divoèina svìta, zvíøené zlato, pot a prach v posupných oblacích nad mìsta vzlétá a je to lítost, je to nadìje, strach, je to hrùza, zmar, krev revoluce což nekolísají ulice? což davy jak pøíboj vln nebouøí svìtem? což studený vítr, jenž zavanul kvìtem, nevìští vichøice? Zpomalila ulice svùj krok,

21 neb na ni pad stín elektrického dne, jenž se mraèí, v mé srdce, v mé nohy, v mé oèi se tlaèí ponurá žízeò a ponurý hlad tisícù zlaènìlých. Trpce zní pláè. A provokuje smích. Je dusno. Sotva dýcháš.

22 DOMOV Tvrdá a pyšná zem jsou Èechy. Mluví k vám zlatem a železem jako každá jiná a z vašich slzí je diadém, jenž trikoloru kol hlavy její spíná. Domov? Jen vzpomínky dým, jenž mizí. A láska? Já nejlépe vím, jak cizí, jak cizí jsou si bratøi v øeèi. Vody ti nepodá boháè uondanému cestou. A když, Ty víš: snad náhoda, èi snad, že koupit si chce tì a snad, že je neš asten sám A já ji miloval, když cizím sloužila, protože smutek utrpení všech i hlavám sobcù pablesk krásy vdech a já ji miloval, protože toužila

23 z dna vzhùru, ze tmy k svìtlu. Ni tebe chudý, vespolnou oèarovaného touhou, s divokou láskou k svìtlu ve zracích, jež na cestu volá tì dlouhou, trnitou, dlouhou, ni tebe, chudý, nemiluji jinak.

24 TVÉ RUCE A TVÉ SRDCE Tvých rukou, bratøe, pøíliš potøebovali. Byls kováø, rozsevaè a uhlokop, tvé hbité prsty nitì snovaly, živil jsi živé, mrtvým kopal hrob, a nikdo, volaje kdy na pomoc tvé ruce, nikdy a nikde se neptal na tvé srdce. Zøe na svou tvrdou, vzdornou kovadlinu, mìl jsi kdy, bratøe, myslet na rodinu? Sils pro sedláka proso na souvrati, kdo ti tvá mladá leta, bratøe, vrátí? Tvé ruce, uhlokope, jsou èerné a jak zdrány! Pokud je máš, Most, Kladno, Oslavany ti nepøestanou nikdy zvonit hrany. Popelko, hrdina, jejž film ti ve zrak vetká, je asi jediný, s nímž život tvùj se setká. * Tvých rukou, dìlníèe, jen jich si žádá svìt, a kdybys miloval a myslil, snil a kvet a kdybys tu stál tìžký krásy tušeními a dobra úrodou, jak snìhem strom uprostøed zimy

25 a chtìl je dát, svìt øekl by: Co poèneme si s nimi? Vždy rovnováha svìta si to žádá, by jeden stál, protože druhý padá, a kdyby nebylo tvých rukou a tvé nevzdìlanosti, snad nemìly by princezny svých jemných radostí a kdybys nebyl hrubý, vkusu neznalý, prázdnotu mocných bychom poznali. * Schodištì nad prah jsi mi položil a rámy se sklem v okna zasadil a odešels, bych se svou rodinou, s nemocí hrùzou, s dìcka úsmìvy tu žil... A od té doby z mosazi a cihel, z døíví, plechu, já slyším stálou ozvìnu tvých hovorù a vzdechù, jež utrousil jsi pod schody a podlahy a støechu. Mé ruce pracují, kam ale srdce své dám? Já slyšel výkøik tvùj a z ticha vìcí zvedám do výhnì zástupù a v duchù zápolení tvé srdce, samotu, nad kterou tìžší není, zda nìkdo najde se, by strhl zeï, jež dvojí tvé srdce upøímné a dìlnou ruku tvoji,

26 zda nìkdo najde se, jenž práci by ti dal, ale i o srdce tì tiše požádal.

27 ROZHOVOR Èlovìk: Ke komusi se modlím a kohosi se ptám: když duší svou u tebe prodlím a celý svùj život ti dám, co dáš mi za to? On: Chceš bolest? Dám ti ji. Štìstí? I to budeš mít. Chceš lásku? Vezmi ji. Však spravedlnost, však spravedlnost, ty nesmíš chtít. Èlovìk: Tisíce, tisíce let jsem žil jara lásky a žalu. O všecko jsem se s lotry bil, nùž na nùž a èelem svým v skálu, chci spravedlnost. On: Já dím ti. Èlovìk sám, dobrý je, kde dva jsou však, hlaholí válka. Živ bude ten, kdo lépe zabije a mrtev, kdo soucitem zalká. Chtìj sílu!

28 Èlovìk: Jinak jsi mluvil k zástupùm a jinak mluvíš dnes ke mnì. On: Protože lhát nutno zástupùm, by nezmocnili se zemì a nepoznali, že nejsem láska.

29 PROÈ? Prosinec,1920. Ulice dýchala krví. Na dvoøe Lidového domu kles veèer prvý. Na dvoøe Lidového domu, kde Rudý prapor znìl, špalírem bajonetù Antonín Nìmec šel po tvé, ještì neuschlé krvi, ty prvý! Vždy širší jsou kruhy. Pøed parlamentem republiky krvácel ráno druhý a ty se ptáš, proè? Ti, kdo šli na ulice, vìdí: padlo jich ještì více mluvila kulka a bajonet, fundament, na nìmž lpí starý svìt a ty se ptáš proè? Proto, že sláb jsi. Proto pouze. Proto, že vùdci tì zradili. Proto, že v pýše své, ješitné touze tvùj ideál zaprodat slíbili, protožes trpìl a odpouštìl, netrestat viny jsi dopouštìl

30 a sám se žalovaným stal. S buržoou zrádce tì soudí, co lichváø jde klidnì v svou skrýš, dìlníku! A tvá to je krev, která proudí a plá nad republikou v dál. Co odpovíš?

31 ZPÌV K ZÁSTUPÙM Vidìl s, jak ulice potmìšilá tváø se pošklebuje tvé rozdìlené síle? Vidìl s, jak zrakem jí zašlehla ohavná záø, že s rozdvojen a že nedojdeš cíle, tábore pracujících? A ty víš Vše, co má zlato, co dostává zlato, co lásku k vlasti své pøedstírá za to, mìš ácká luza, houf politikù jde proti tobì ve sraženém šiku. Srdce výš! Slyšel s, jak úlisným hlasem tì zvou a nesvedenému, ti hrozí? Slyšel s? Jsou ochotni koupiti myšlenku tvou. A slyšel s, jak podlehli mnozí? Ty však víš: Jednomu dali, by tisícùm vzali, tisícùm dali, by ukovali miliony. Tvá to však víra a tvoje to vzpruha:

32 Nebude toho, by zradil druh druha. Srdce výš! Pamatuješ na války pláè, kvìt tìl, krví skropený? Vítìzství klam? Klamem zakryté rovy? Pamatuješ? Strom setlelý vyrvi i s koøeny a zasaï nový, tábore pracujících. Vždy ty víš: Pohrdli láskou tvou. Radìj se bojí. Život je zápas. A padne, kdo stojí. Cizí je vlast tvoje v paprscích jitra. Vem si ji. Vezmeš-li, tvá bude zítra, zítra již.

33 HLEDÁ SE MUŽ Na všecky rohy a štíty, zdi domù a na køižovatky, na stropy, ztužené nýty, na komínù žerï, vìží hrot, kam zrak se jen vyšplhá vratký z tišiny silnic a vod, do továren a do uèebních síní a všude, kde svìtlo honí stín a tma stíní, vyjímaje kanceláøe, kde mrtvo jest, vyvìste plakát: HLEDÁ SE MUŽ. Mladé a krásné ženy slov tìchto trojici plakat nechte do vzduchu, oèarovaného èekáním a ty, ty nevyslechnutý nikde, ty ponížený, s každým veèerem, s každým svítáním otázku trpkou polož ústùm svým: jsem to já, jehož èekají? Tøebaže sotva to budeš. Živý nevyšel dosud nikdo z pekla tohoto rodu. Duši tvou koupilo si zlaté sobectví

34 za trochu klidu, za pøátelskou shodu s tìmi, kdo v moci a šarlatu se stkví. Umìlce omrzelo vìštit a hrají si. Vùdce omrzelo trpìt a ukøižovánu být. Dají podpisy na velkou chartu køivd a relativních pravd. Stáøí, jež jezdívalo na formanské fùøe, dí, zažívajíc z nabytého jmìní: Za našich mladých let bylo hùøe. Mládí, jemuž zbabìlý talent a kulka v èele rebelovì radí, chytrácky se smíøilo, aby neumøelo hlady, aby se líbilo korumpující ruce. Kdo zbývá? Masa beztvárná, nepohyblivá. A pøece. Jak v èisté horské øece v ní jediné svit slunce tu a tam nalezne odraz, jak když drahokam zasrší na chvíli a zhasne. Nenajdeš ho.

35 A proto za krásných dní, kdy duše ranìný stesk po vìènosti žije a kdy sen ze sladké lítosti èíše sílu pije, všade tam, kde èlovìka syn uražen, zneuctìn a deptán lidským øádem, volá ku pomoci èin, divoký plakát povìste a slova ostrá jako nùž po telegrafech rozneste a telepaticky, by všude a všude a všude hoøela jeho vìta: HLEDÁ SE MUŽ. Jenž sejme høíchy svìta na vždycky.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Mumie, růže * * * Nikdy mi nebylo veselo. A i když jsem se smál, má duše se spíš podobala grimase barokní sochy.

Mumie, růže * * * Nikdy mi nebylo veselo. A i když jsem se smál, má duše se spíš podobala grimase barokní sochy. Mumie, růže 1973 Nikdy mi nebylo veselo. A i když jsem se smál, má duše se spíš podobala grimase barokní sochy. V bolesti dorostl jsem v muže. A poprvé teprv, poprvé jsem viděl, jak příroda v blaženém

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Jiří Wolker HOST DO DOMU

Jiří Wolker HOST DO DOMU Jiří Wolker HOST DO DOMU 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍŠ ALKU Už na nás prší z jehnìd pel a na køe letí jaro horempádem, zpod køídel kvoèny vyletìl houf kuøat, pípajících hladem. Bože, a i to nejmenší z nich

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce

štìpím se Naplno rozhoøí èerné terèe za sklem se vynoøí chvilkový výboj støelce Støelec a most Støelec chvilkový výboj Nastal èas naplnit všechna pøece vzetí promìnit okovy v trpké víno bez pøíkras zahodit øece smetí výkøikem obnovy se pøímo prodrat štìrkem k podloží podkovy zakrýt

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP ČJ9, 18

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP ČJ9, 18 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP ČJ9, 18 Ověření ve výuce: český jazyk - literatura Třída: IX. Datum: 08. 12. 2011 Předmět: český jazyk - literatura Ročník: IX.

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_113 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Refrén. Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Refrén. Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Refrén Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Eva Míková Ivana Hurtová Marie Bartošová 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Zdeněk Huspek Miroslav Lorenc

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a V O L N É S R D C E F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E 2 0 0 6 C a r m i l a Jsem dlouho snil a bál se, bál, sbohem jsem snům a strachu dal; srdce je prázdné, šťastné ne a zpátky strach a

Více

Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA

Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA Karel Havlíèek Borovský: KRÁL LÁVRA BYLTÌ jednou jeden starý dobrý král, ale je to dávno, taky od Èech dál, troje moøe, devatery hory dìlí kraj ten od èeské komory, kde on panoval. Byl král irský Lávra,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 1. Polibek na skle (od Severka) 2. Vosková (od moonell) 3. Zahazujem (od prostějanek) 4. Brána (od otazník) 5. Šerosvit... (od Ayla) 6. I don't

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou.

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou. BLÁZN kapo 2 FOOL HRT MMORY Blake Mevis/ H. Raclavský intro: maj am 1. V listí a sám maj nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů mraky dál jdou maj kreslí tu svou dalekou cestu k obzorům. am Po bílých

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Čerpala jsem z obou stránek a nestačila se divit, jaké krásné texty psala! KOČKY. Když kočky řvou. tma sirkou připálí. sladkobolný karamel

Čerpala jsem z obou stránek a nestačila se divit, jaké krásné texty psala! KOČKY. Když kočky řvou. tma sirkou připálí. sladkobolný karamel Několik textů písní Zuzany Navarové, mnohem více nalezneme na stránkách http://www.karaoketexty.cz nebo na neoficiálních stránkách http://navarova.wz.cz/. Čerpala jsem z obou stránek a nestačila se divit,

Více

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie

Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT. výbor z milostné poezie Jiří Wolker V NEDĚLI SE HOLKY BUDOU DIVIT výbor z milostné poezie 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA TÌŽKÁ HODINA A. M. Píšovi Pøišel jsem na svìt, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnièka na zaèátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou

nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou 01 CESTA DO KRÁLOVSTVÍ nedočkavý princ zkratkou uhání v zádech má douhou pouť a bitvu vítěznou u dvora ho čeká první setkání s budoucí chotí s urozenou princeznou tvá cesta je vábivá jak démant na dlani

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

PETR BEZRUČ LYRIKA 1

PETR BEZRUČ LYRIKA 1 PETR BEZRUČ LYRIKA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Práce s klíčovými texty české poezie 1. poloviny 20. století, ukázky, práce s textem, interpretace Očekávaný přínos Procvičení čtenářské gramotnosti,

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více