Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *"

Transkript

1 Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce MHD + VSD VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na roky Březen 2000

2 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Svazem zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě ČR a Sdružením dopravních podniků v České republice zastoupeným Ing. Otto Slavíkem, předsedou svazu Ing. Milanem Houfkem, předsedou sekce MHD Ing. Miloslavem Kulichem, předsedou Sdružení DP v ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce MHD + VSD zastoupeným Bc. Stanislavem Havrlíkem, předsedou svazu Krištofem Veselkou, předsedou sekce MHD+VSD na roky

3 Obsah kolektivní smlouvy vyššího stupně ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ str. 6 Článek 1 PŮSOBNOST SMLOUVY Článek 2 VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 1. Ochrana zaměstnanců a odborových funkcionářů 2. Závazky zaměstnavatelů 3. Závazky Odborového svazu 4. Společný závazek Článek 3 PRÁVA ODBOROVÝCH ORGÁNŮ 1. Právo na spolurozhodování 2. Právo na projednání ČÁST DRUHÁ PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY str. 8 Článek 4 OCHRANA PRACOVNÍCH MÍST Článek 5 KVALIFIKACE, REKVALIFIKACE ČÁST TŘETÍ PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ A PRACOVNÍ VOLNO str. 9 Článek 6 PRACOVNÍ DOBA Článek 7 DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU Článek 8 PŘEKÁŽKY V PRÁCI 3

4 ČÁST ČTVRTÁ SOCIÁLNÍ OBLAST str. 10 Článek 9 ZDRAVOTNÍ PÉČE 1. Preventivní lékařské prohlídky 2. Preventivní rehabilitační péče Článek 10 ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ Článek 11 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ VÝHODY Článek 12 ZVLÁŠTNÍ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Článek 13 VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ ÚČELY ČÁST PÁTÁ MZDOVÁ OBLAST str. 12 Článek 14 MZDA, MZDOVÉ TARIFY 1. Obecná ustanovení o mzdě 2. Mzdové tarify zařazování zaměstnanců, růst mezd 3. Mzda za práci přesčas 4. Mzda za práci o svátcích 5. Mzda za práci o sobotách a nedělích 6. Mzdové zvýhodnění za práci v noci 7. Mzdové zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí na určených pracovištích 8. Mzda za čekání v dělené směně a další případné mzdové nároky Článek 15 ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST Článek 16 SPLATNOST MZDY 4

5 ČÁST ŠESTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI str. 15 Článek 17 ZAMĚSTNAVATELÉ Článek 18 ODBOROVÝ SVAZ Článek 19 SPOLEČNÉ USTANOVENÍ ČÁST SEDMÁ PŘEDCHÁZENÍ SPORŮM str. 16 Článek 20 INDIVIDUÁLNÍ SPORY Článek 21 KOLEKTIVNÍ SPORY ČÁST OSMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ str. 17 5

6 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 PŮSOBNOST SMLOUVY 1. Tato vyšší kolektivní smlouva vychází z platných předpisů a upravuje vzájemné vztahy účastníků, jejich práva a povinnosti v souladu s vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy a stanoví další pracovně-právní, mzdové a sociální vztahy a nároky. 2. Tato vyšší kolektivní smlouva je závazná pro všechny zaměstnavatele zastoupené ve Svazu zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě ČR a Sdružení dopravních podniků v České republice (dále jen zaměstnavatel, zaměstnavatelé) na straně jedné a pro všechny zaměstnance zastoupené základními odborovými organizacemi (dále jen odborová organizace), které jsou sdružené v Sekci MHD + VSD, Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (dále jen odborový svaz) na straně druhé. 3. Podmínky v této vyšší kolektivní smlouvě sjednané jsou pro obě smluvní strany závazné. V podnikových kolektivních smlouvách lze sjednat nároky vyšší a další. Článek 2 VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 1. Ochrana zaměstnanců a odborových funkcionářů 1.1. Zaměstnanci požívají zákonné ochrany proti jakýmkoli projevům diskriminace včetně práva svobodně se odborově sdružovat Odboroví funkcionáři, kteří jsou oprávněni spolurozhodovat se zaměstnavatelem, požívají zákonné ochrany v průběhu uvolnění pro výkon funkce i po skončení funkce Krátkodobé a dlouhodobé uvolňování odborových funkcionářů se řídí platnou vyhláškou. Bližší podmínky mohou být konkretizovány v podnikových kolektivních smlouvách. 1. Závazky zaměstnavatelů 2.1. Jednat s odborovou organizací o uzavření kolektivní smlouvy a jiných dohod, bude-li k jednání příslušným odborovým orgánem vyzván, jednání bude zahájeno nejpozději do 15ti dnů ode dne vyzvání. 6

7 2.2. Zabezpečit za blíže dohodnutých podmínek odborové organizaci u něj působící: - místnost (místnosti) pro její práci a schůzovní činnost s nezbytným vybavením, - vedení mzdové, daňové a pojistné agendy týkající se jejich funkcionářů, - provádění srážek členských příspěvků ze mzdy členům odborové organizace (písemný souhlas členů zajistí odborová organizace) a zasílat je na účet odborové organizace u jí určeného peněžního ústavu Zajistit ve spolupráci s příslušným odborovým orgánem přípravu a realizaci voleb zaměstnanců do dozorčích rad akciových společností Na vyžádání a po vzájemné dohodě poskytovat příslušným odborovým orgánům informace, konzultace a doklady nutné pro kvalitní plnění jejich práv. Dále zabezpečit, aby na jednání příslušných odborových orgánů byl vyslán odpovědný zástupce zaměstnavatele k podání kvalifikovaných stanovisek k projednávaným problémům, žádost projedná zástupce příslušného odborového orgánu se zaměstnavatelem nejpozději 3 dny předem Zaměstnavatel informuje příslušný odborový orgán o jmenování a odvolání zaměstnanců do vedoucích funkcí. 2. Závazky Odborového svazu 3.1. Respektovat postavení zaměstnavatelů vyplývající z platné právní úpravy Respektovat záměry zaměstnavatelů mající za cíl prosperitu, technický, ekonomický a sociální rozvoj, zvýšení úrovně řízení, pracovní discipliny a ekonomickou situaci zaměstnavatelů v daném roce Spolupracovat se zaměstnavateli na vytváření příznivých podmínek na pracovištích k dosažení takových hospodářských výsledků, aby závazky z kolektivních smluv mohly být průběžně a bez potíží plněny Jednat se zaměstnavatelem o uzavření kolektivní smlouvy a jiných dohod, bude-li k jednání zaměstnavatelem vyzván, jednání bude zahájeno do 15ti dnů ode dne vyzvání. 3. Společný závazek Obě strany se zavazují: 4.1. Aktivně podporovat zachování sociálního smíru a v případě vzniku sporu se zavazují k intenzivnímu jednání, aby se předešlo užití krajních prostředků, kterými jsou stávka nebo výluka Při přípravě aktuálních a výhledových opatření v oblasti zaměstnanecké politiky spolupracovat formou ustavení společných pracovních skupin složených ze zástupců zaměstnavatelů (účast odborných skupin SDP ČR) a Odborového svazu. 7

8 Článek 3 PRÁVA ODBOROVÝCH ORGÁNŮ Kromě zákonem stanovených případů se rozšiřují následující práva odborových orgánů; příslušných 1. Právo na spolurozhodování 1.1. Při stanovení termínů zahájení a ukončení hromadné dovolené zaměstnanců a při jejich případných změnách Při výběru zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků na rehabilitační, rekondiční a rekreační pobyty včetně výběru dětí zaměstnanců na dětskou rekreaci, pokud jsou zajišťované zaměstnavatelem. 2. Právo na projednání *) 2.1. Při stanovování forem mezd, mzdových složek, norem spotřeby práce a opatření k použití mzdových prostředků Při stanovování rekvalifikačních programů Při zřizování, změnách provozu a zrušování zdravotních, rehabilitačních, rekondičních, sportovních, rekreačních, školících a kulturních zařízení, kde jsou zaměstnavatelé zřizovateli nebo provozovateli Při přidělování bytů a hospodaření s bytovým fondem či ubytovacími kapacitami hromadných ubytoven Při zamýšlené realizaci zásadních opatření v oblasti podmínek pro zaměstnávání a péče o zaměstnance Při záměru uskutečnit organizační změny nebo racionalizační opatření, v jejichž důsledku dojde k uvolnění více než pěti zaměstnanců Při záměru obsadit volná pracovní místa cizinci... *) Projednáním se rozumí účelové setkání smluvních stran před konečným rozhodnutím zaměstnavatele v předmětné věci. 8

9 ČÁST DRUHÁ PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY Článek 4 OCHRANA PRACOVNÍCH MÍST 1. Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům informace o volných pracovních místech ve společnosti ještě před tím, než budou nabídnuta zájemcům mimo společnost. 2. Zaměstnavatel informuje příslušný odborový orgán o jmenování a odvolání zaměstnanců do vedoucích funkcí. Článek 5 KVALIFIKACE, REKVALIFIKACE 1. Zaměstnavatel umožní svým zaměstnancům příslušná školení či studium za účelem zvýšení či rozšíření kvalifikace podle svých potřeb a podmínek, které dohodne na své rozhodovací úrovni. 2. Při zrušování pracovních míst může zaměstnavatel se zaměstnancem dojednat jeho rekvalifikaci na náklady zaměstnavatele nebo prostřednictvím Úřadu práce. Zvýšená pozornost bude věnována nabídce rekvalifikací zaměstnancům dlouhodobě zaměstnaným ve společnosti. ČÁST TŘETÍ PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ A PRACOVNÍ VOLNO Článek 6 PRACOVNÍ DOBA 1. Týdenní pracovní doba je nejvýše 40 hodin. Pro zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou je týdenní pracovní doba úměrně upravena. 2. Při určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční linkové dopravy do 50 km dle zákona č. 111/1994 Sb. ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky MD č. 187/1994 Sb. doplněné vyhláškou č. 48/1998 Sb. a jízdních pracovníků drah speciálních dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění, se postupuje dle Výnosu ministerstva vnitra ČSR ze dne 24. listopadu 1975, č.j. SD/ /75 9

10 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční a městské dopravy v úplném znění (částka 10 ze dne Dopravního a silničního zpravodaje č. 36). 3. Při směně přesahující 10,5 hodiny se do pracovní doby započte dalších 15 minut přestávky na jídlo a oddech. 4. Pracovní pohotovost může zaměstnavatel nařídit maximálně 10 krát měsíčně. Toto ustanovení se netýká pravidelné zálohy a doby čekání mezi spoji (šejdry). 5. Pracovní doba pro zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou bude u jednotlivých zaměstnavatelů vyrovnávána s fondem pracovní doby maximálně za období šest měsíců. Článek 7 DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU Zaměstnavatelé poskytnou všem zaměstnancům podle 102, odst. 3 ZP dovolenou delší o jeden týden nad zákonem stanoveným výměrem. U zaměstnavatelů, na které se nově v průběhu roku začne vztahovat tato kolektivní smlouva, bude další dovolená poskytována zaměstnancům od následujícího kalendářního roku. Článek 8 PŘEKÁŽKY V PRÁCI 1. Nároky zaměstnanců na pracovní volno s náhradou mzdy se zvyšují nad rámec právních předpisů; 1.1. Při doprovodu zdravotně postiženého dítěte nebo rodinného příslušníka, který se zaměstnancem žije ve společné domácnosti, do zařízení sociální péče nebo internátní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však 15 pracovních dnů v kalendářním roce Při úmrtí manžela, druha nebo dítěte o jeden den. 2. V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout, kromě zákonem daných případů, další nároky zaměstnanců na pracovní volno Každou překážku v práci a její trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat.pokud je mu tato překážka známa předem, je povinen neprodleně požádat o poskytnutí volna. 10

11 ČÁST ČTVRTÁ SOCIÁLNÍ OBLAST 1. Preventivní lékařské prohlídky Článek 9 ZDRAVOTNÍ PÉČE 1.1. Zaměstnavatelé zabezpečí preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců (vstupní, periodické, mimořádné, popřípadě výstupní) dle platných předpisů. Pokud bude zdravotnické zařízení vyžadovat úhrady za tyto prohlídky, zavazují se zaměstnavatelé tyto úhrady provést Za zaměstnance lze z hlediska úhrady nákladů na poskytnutí preventivní lékařské prohlídky považovat jen ty uchazeče o zaměstnání, se kterými byla následně uzavřena pracovní smlouva, nebo se kterými se na úhradě této vstupní prohlídky zaměstnavatel předem dohodl Pokud mají zaměstnavatelé smluvně zajištěnou závodní preventivní lékařskou péči, jsou zaměstnanci (uchazeči o zaměstnání) povinni absolvovat vstupní, periodické, mimořádné popř. výstupní lékařské prohlídky v těchto smluvních zařízeních. 2. Preventivní rehabilitační péče 2.1. Pro zaměstnance vykonávající rizikové práce zajistí zaměstnavatel v zájmu zvýšení ochrany zdraví při práci a prevence vzniku chorob z povolání dle svých možností rehabilitační péči v rozsahu stanoveném lékařem. Článek 10 ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ 1. Zaměstnavatelé umožní zaměstnancům stravování v průběhu všech směn za podmínek stanovených blíže v podnikových kolektivních smlouvách. Zaměstnavatelé uhradí plně náklady na provoz vlastních stravovacích zařízení nebo příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů ve výši minimálně 50% ceny hlavních jídel, jako daňově uznatelných nákladů, maximálně však 70% z částky platné sazby stravného při pracovních cestách trvajících 5 12 hodin podle zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění. 2. Občerstvení zaměstnanců zajišťují zaměstnavatelé dle svých možností v prodejnách (kantýnách) se sortimentem zboží podle konkrétních potřeb spádových pracovišť. 11

12 Článek 11 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ VÝHODY 1. Zaměstnavatelé poskytnou zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, důchodcům - bývalým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zlevněné jízdné podle Tarifních zásad vydaných Sdružením dopravních podniků v ČR pro poskytování stálé jízdenky MHD schválených dne s tím, že článek 3, bod 7, písm. d) se nevztahuje na odbory. Bližší podmínky budou stanoveny v podnikových kolektivních smlouvách nebo v předpisech zaměstnavatele po předchozím projednání s odborovou organizací. 2. Zaměstnavatelé poskytnou v rámci svých možností pomoc zaměstnancům při individuální bytové výstavbě formou zapůjčení strojního zařízení, mechanismů, dopravních prostředků a pomůcek za podmínek upravených v podnikových kolektivních smlouvách nebo v předpisech zaměstnavatele po předchozím projednání s odborovou organizací. 3. Zaměstnavatelé mohou poskytovat svým zaměstnancům stejnokrojové vybavení včetně zajištění jeho čištění či poskytnutí náhrad za čištění. Okruh zaměstnanců a bližší podmínky budou vymezeny v podnikových kolektivních smlouvách nebo v předpisech zaměstnavatele po předchozím projednání s odborovou organizací. Zaměstnanci vybraného okruhu jsou povinni stejnokrojové vybavení dle stanovených podmínek používat. 4. Zaměstnavatelé poskytnou zaměstnancům - matkám a osamělým mužům s dětmi do 15ti let na jejich žádost vedle řádné dovolené dva týdny neplaceného volna v kalendářním roce k další péči o děti v době školních prázdnin, pokud tomu nebrání provozní důvody. Výše a způsob úhrady zdravotního pojištění bude dohodnut v podnikových kolektivních smlouvách. 5. Zaměstnavatelé mohou zaměstnancům poskytovat na základě pracovních výsledků odměny při významných životních a pracovních výročích (např. 50 let věku, první odchod do důchodu a pod.). Výše odměn a podmínky vyplácení budou stanoveny v podnikových kolektivních smlouvách. 6. Další výhody mohou zaměstnavatelé podle svých možností dohodnout v podnikových kolektivních smlouvách. Článek 12 ZVLÁŠTNÍ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. Dostane-li se zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání (pokud se však nejedná o porušení právních nebo ostatních předpisů z jeho strany) do nezaviněné finanční tísně, budou zaměstnavatelé ve spolupráci s příslušnými odborovými orgány řešit případné formy pomoci. 12

13 2. V případě smrtelného pracovního úrazu zaměstnance, který nebyl zapříčiněn porušením právních nebo ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnance, bude součet částek odškodnění podle 200 odst. 1 ZP zvýšen o 5.000,- Kč. 3. V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění zaměstnanců. Článek 13 VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ ÚČELY 1. Zaměstnavatelé budou vytvářet účet nákladů na sociální účely nebo sociální fond v souladu s platnými právními předpisy ve výši dohodnuté s přihlédnutím ke zdrojové části rozpočtu. Podnikové kolektivní smlouvy stanoví konkrétní výši prostředků na tomto účtu (fondu) a definují pravidla rozhodování o jeho užití včetně případného poskytnutí příspěvku na činnost odborové organizace. ČÁST PÁTÁ MZDOVÁ OBLAST 1. Obecná ustanovení o mzdě Článek 14 MZDA, MZDOVÉ TARIFY 1.1 Zaměstnancům přísluší za vykonanou práci mzda v peněžitém plnění, která se podle zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku v platném znění sjednává především v pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě ( 244 ZP) v souladu s kolektivní smlouvou. 2.1 Zaměstnavatelé jsou povinni seznámit zaměstnance s výší mzdy, se způsobem odměňování a jeho změnami, a se změnami podmínek pro poskytování mzdy. 2. Mzdové tarify - zařazování zaměstnanců, růst mezd 2.1. Zaměstnancům přísluší mzda za práci ve výši minimálního mzdového tarifu v příslušném tarifním stupni, do kterého je zaměstnanec zařazen podle charakteru pracovních, výrobních a dalších podmínek, za kterých se práce vykonává, případně zvýšeném o rozpětí v daném tarifním stupni. 13

14 2.2. Podkladem pro zařazení zaměstnanců do příslušného tarifního stupně je katalog prací podle povolání a stupňů, vypracovaný pod organizační a oborovou gescí MPSV ČR nebo podnikový katalog, který je projednán s příslušným odborovým orgánem a zpřístupněn všem zaměstnancům, kteří o to požádají Smluvní strany se dohodly, že pro rok 2000 budou uplatňovány minimální mzdové tarify při 40ti hodinové týdenní pracovní době zvýšené o 4 %: Tarifní stupeň Mzdový tarif (Kč/hodina) Mzdový tarif (Kč/měsíc) 1 25, , , , , , , , Zaměstnavatelé se zavazují k růstu průměrných mezd v roce 2000 oproti roku 1999 o 2% Zaměstnavatelé garantují, že průměrná mzda žádné z kategorií zaměstnanců v roce 2000 nepoklesne pod úroveň dosaženou v předchozím roce za srovnatelných podmínek u jednotlivých zaměstnavatelů. 3. Mzda za práci přesčas Za práci přesčas obdrží zaměstnanec mzdu zvýšenou o 25% průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo zvýšené mzdy. Bližší specifikace podle konkrétních pracovních podmínek a režimů bude dohodnuta v podnikových kolektivních smlouvách nebo předpisech zaměstnavatele. 14

15 4. Mzda za práci o svátcích Za práci o svátcích a ve dnech pracovního klidu přísluší zaměstnanci dosažená mzda zvýšená o 100% jeho průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna za dobu práce v uvedené dny. Konkrétní postup bude sjednán v podnikové kolektivní smlouvě nebo předpisech zaměstnavatele. 5. Mzda za práci o sobotách a nedělích Za práci o sobotách a nedělích poskytne zaměstnavatel zaměstnanci mzdové zvýšení ve výši nejméně 30% jeho průměrného výdělku nebo paušální sazbu, jejíž výši stanoví v podnikové kolektivní smlouvě nebo předpisech zaměstnavatele. 6. Mzdové zvýhodnění za práci v noci Za práci v noci t.j. za odpracovanou hodinu v době mezi 22:00 a 6:00 hodinou přísluší zaměstnancům mzdové zvýhodnění v minimální výši 5,00 Kč/hod. 7. Mzdové zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí na určených pracovištích Na takto určených pracovištích stanovených v podnikových kolektivních smlouvách přísluší zaměstnancům mzdové zvýhodnění v minimální výši 6,00 Kč za každou odpracovanou hodinu. 8. Mzda za čekání v dělené směně a další případné mzdové nároky Budou sjednány v podnikových kolektivních smlouvách. Článek 15 ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST 1. Nařídí-li zaměstnavatel zaměstnanci nebo dohodne-li s ním, aby byl mimo pracovní dobu připraven, že bude povolán na pracoviště, poskytne mu odměnu ve výši nejméně 2,50 Kč/hod. a jde-li o soboty a neděle ve výši nejméně 5,00 Kč/hod. Minimální odměna za pracovní pohotovost činí 30,00 Kč a jde-li o soboty a neděle 55,00 Kč za kalendářní den, tato odměna zaměstnanci nenáleží, pokud je povolán k výkonu práce. Článek 16 SPLATNOST MZDY Mzda, náhrada mzdy a odměna za pracovní pohotovost je splatná pozadu za měsíční období a to nejpozději do 15. dne po uplynutí období, za něž se poskytuje. Bližší podmínky, včetně možnosti bezhotovostní výplaty mezd, budou dohodnuty v podnikových kolektivních smlouvách. 15

16 ČÁST ŠESTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Článek 17 ZAMĚSTNAVATELÉ 1. Vytvoří dle platných právních předpisů podmínky pro výkon kontroly odborů nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na tuto činnost poskytnou odborovým funkcionářům pracovní volno s náhradou průměrné mzdy na dobu nezbytně nutnou ve smyslu článku 2, bodu 1.3. této VKS. 2. Budou organizovat nejméně 1x v roce prověrky bezpečnosti práce na všech pracovištích a zařízeních organizace v dohodě s příslušným odborovým orgánem a za jeho účasti. 3. Budou 2x v kalendářním roce zpracovávat rozbory pracovní úrazovosti a nemocí z povolání, při zvýšení jejich četnosti nebo závažnosti navrhovat a realizovat potřebná opatření, výsledky projednávat s příslušným odborovým orgánem. 4. Jmenují komisi za účasti zástupce odborového orgánu při šetření těžkých, smrtelných a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání, která zpracuje závěrečnou zprávu do 30-ti dnů a předloží ji zaměstnavateli a příslušnému odborovému orgánu. 5. Projednají bez zbytečného odkladu způsob a rozsah náhrady škody z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání s příslušným odborovým orgánem a se zaměstnancem. 6. Budou předkládat písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby rozvržené nerovnoměrně na určité období příslušnému odborovému orgánu k projednání nejpozději deset kalendářních dnů před začátkem tohoto období. 7. Stanoví zásady školení a ověřování znalostí z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. 8. Zajistí nezbytná měření fyzikálních a chemických škodlivin na pracovištích. 9. Projednají seznamy pro poskytování OOPP s příslušným odborovým orgánem. 10. Zabezpečí pro zaměstnance vykonávající činnosti při zajišťování bezpečného provozu dopravy za ztížených pracovních a povětrnostních podmínek vhodné nápoje (popřípadě polévky) podle zásad stanovených v podnikových kolektivních smlouvách nebo předpisech zaměstnavatele po předchozím projednání s odborovou organizací. 11. Budou trvale věnovat pozornost otázce zvýšené ochrany provozních zaměstnanců vzhledem k nárůstu kriminality. 12. Zaměstnavatel v zájmu zdraví zaměstnanců zajistí možnost použití řádně vybavených a provozuschopných hygienických zařízení na všech linkách MHD (výnos MZ č.j / ). 16

17 Článek 18 ODBOROVÝ SVAZ 1. Bude v součinnosti se zaměstnavateli napomáhat při odstraňování závad, při vytváření bezpečných pracovišť, pracovních podmínek, uspokojování nároků zaměstnanců a organizování účinné prevence pracovní úrazovosti. Všechny získané poznatky a zkušenosti bude dohodnutou formou předávat zaměstnavatelům. 2. Bude organizovat vzdělávací akce pro členy příslušných odborových orgánů s cílem prohloubit jejich znalosti, vědomí práv a povinností na úseku BOZP a poskytovat další pomoc funkcionářům při řešení této problematiky na pracovištích. Článek 19 SPOLEČNÉ USTANOVENÍ 1. Další podmínky a závazky v součinnosti na úseku BOZP je možno stanovit v podnikových kolektivních smlouvách. ČÁST SEDMÁ PŘEDCHÁZENÍ SPORŮM Článek 20 INDIVIDUÁLNÍ SPORY 1. Smluvní strany vyjadřují shodnou vůli napomáhat při smírném řešení stížností a sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru, sporů o individuální nároky z podnikových kolektivních smluv a této smlouvy (dále jen pracovní spory). V případě potřeby bude zřízena smírčí komise na návrh odborové organizace nebo zaměstnavatele, která pracovní spor projedná ve smírčím jednání. Stanovisko má pro účastníky sporu doporučující povahu. 2. Lhůta pro vyřízení je stanovena na max. 30 dnů od podání podnětu. Článek 21 KOLEKTIVNÍ SPORY 1. Při vzniku sporu o plnění závazků z kolektivních smluv budou smluvní strany usilovat o smírné vyřešení sporu. Za tímto účelem ustaví smluvní strany dohadovací komisi složenou z jejich zástupců. 2. Dohadovací komise musí být ustavena do pěti pracovních dnů od doručení písemné žádosti o její ustavení druhé smluvní straně. 17

18 3. Závěry dohadovací komise mají pro zaměstnavatele, zaměstnance a odborové orgány povahu doporučení. ČÁST OSMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o připravovaných zásadních opatřeních a o svých stanoviscích k připravovaným obecně závazným právním předpisům, zejména v oblasti pracovněprávní, mzdové a sociální. 2. V případě vydání, změny nebo zrušení obecně závazného právního předpisu týkajícího se nároků zaměstnanců, na něž se vztahuje tato smlouva a vztahů upravených touto smlouvou, zahájí smluvní strany bez odkladu vyjednávání o dalším postupu. Do přijetí případné změny jsou smluvní strany vázány dosavadním zněním této smlouvy. 3. Kterákoliv ze stran této smlouvy může navrhnout jednání o změně nebo doplnění této vyšší kolektivní smlouvy v případech, kdy vznikne situace, se kterou se nepočítalo při jejím uzavření. O návrhu je druhá strana povinna jednat. 4. Plnění závazků přijatých v této vyšší kolektivní smlouvě a dodržování v ní dohodnutých podmínek bude smluvními stranami projednáváno pololetně. 5. Tato vyšší kolektivní smlouva se uzavírá na období od do s výjimkou části 4. Sociální oblast a 5. Mzdová oblast, které platí od do Jedno vyhotovení této smlouvy předá Svaz zaměstnavatelů k uložení MPSV ČR. 7. Na konečném znění této vyšší kolektivní smlouvy se jednomyslně dohodli zástupci smluvních stran. V Praze dne 27.března 2000 Podpisy Ing. Otto Slavík Ing. Milan Houfek Ing. Miloslav Kulich Bc. Stanislav Havrlík Krištof Veselka 18

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru zastoupená předsedou Mgr. Otakarem Březinou a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů

Více

v y š š í h o s t u p n ě

v y š š í h o s t u p n ě K o l e k t i v n í s m l o u v a v y š š í h o s t u p n ě Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla č. 1800/2, IČ 00006025, vedený

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk, IČ: 00851167, DIČ: CZ00851167, zastoupená ředitelkou Mgr. Irenou Jonovou (dále

Více

Kolektivní smlouva 2014

Kolektivní smlouva 2014 Kolektivní smlouva 2014 uzavřená podle 22-29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Č.j. GHB/468/2013 Účastníci smlouvy: Gymnázium Havlíčkův Brod, zastoupené PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D.,

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2010 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Dopravní podnik - A U T O B U S Y, o. z. Praha 10, U vozovny 6 ZO Odborového svazu zaměstnanců dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy K O

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2006

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2006 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na rok 2006 Na základě zákonů č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, č. 120/1990 Sb., kterým se upravují

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ČÁST PRVNÍ Působnost zákona 1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku Změna: 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna:

Více

Kolektivní smlouva. České rafinérské, a.s. Litvínov pro rafinérie Litvínov a Kralupy. Ing. Ivanem Ottisem

Kolektivní smlouva. České rafinérské, a.s. Litvínov pro rafinérie Litvínov a Kralupy. Ing. Ivanem Ottisem Kolektivní smlouva České rafinérské, a.s. Litvínov pro rafinérie Litvínov a Kralupy uzavřená mezi zaměstnavatelem zastoupeným Ing. Ivanem Ottisem předsedou představenstva a generálním ředitelem České rafinérské,

Více

Pracovní řád Národního památkového ústavu

Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národní památkový ústav podle 82 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává pracovní řád, ve kterém rozvádí některá ustanovení

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

Zákon č. 143/1992 Sb.,

Zákon č. 143/1992 Sb., 2 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb.,

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

MZDOVÝ PŘEDPIS O B S A H. 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy

MZDOVÝ PŘEDPIS O B S A H. 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY: MZDOVÝ PŘEDPIS O B S A H 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy 2.Ostatní složky mzdy, příplatky a odměny 2.1 Mzda a příplatek

Více

P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y

P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské náměstí 3 Praha 1 Malá Strana II O B Ě H D O K L A D U P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y Oběh účetních dokladů 1.1.Nástup nových pracovníků

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Lesy České republiky,s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové PODNIKOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROKY 2016-2017

Lesy České republiky,s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové PODNIKOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROKY 2016-2017 Lesy České republiky,s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové PODNIKOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROKY 20162017 Podniková kolektivní smlouva na roky 20162017 uzavřená v souladu

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS. Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS. Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚI ) se sídlem v Praze 8, Pod Vodárenskou věží 2 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 4 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ,

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 6 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Strana: 1/23 Pracovní řád Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil: Jméno: Ing. Laifrová

Více

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C Č.j. : 58 772/2013-O10 Směrnice o cestovních náhradách Úroveň přístupu C 1 Obsah Kapitola I Úvodní ustanovení 7 Kapitola II Náhrady při pracovních cestách na území ČR.8 Kapitola III Cestovní náhrady při

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU ZÁKLADNÍ INFORMACE Základním právním předpisem upravujícím vzájemná práva a povinnosti stran pracovního poměru v systému polského pracovního práva je několikrát novelizovaný zákon

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. Mzdové účetnictví 2.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. Mzdové účetnictví 2. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE Mzdové účetnictví 2. Mzdová problematika 109 ZP zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna Fond pracovní doby (počet dní, resp. hodin stanovený

Více

Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007

Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007 leden 2007 Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007 Od 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákoník práce (dále jen ZP ) a v tomto vydání informačního servisu bychom Vás rádi upozornili na nejdůležitější

Více

40/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 15. února 1994,

40/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 15. února 1994, 40/1994 Sb. ZÁKON ze dne 15. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění

Více

ZÁKONÍK PRÁCE. 1. LEDEN 2007, 1. říjen 2008 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI. Ing. Ivana Břeňková 30.9.2008

ZÁKONÍK PRÁCE. 1. LEDEN 2007, 1. říjen 2008 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI. Ing. Ivana Břeňková 30.9.2008 ZÁKONÍK PRÁCE 1. LEDEN 2007, 1. říjen 2008 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI 30.9.2008 Ing. Ivana Břeňková Odměňování za práci OBECNÁ USTANOVENÍ KE MZDĚ, PLATU, ODMĚNĚ ZA PRACOVNÍ POHOTOVBOST (HLAVA I, 109 112) druh

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Část I

pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost Část I M z d o v ý p ř e d p i s - P r a v i d l a pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost O b s a h : Část I Část II Základní předpis pro odměňování Seznam ztíženého a

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1. 5. 2013 do 30. 04. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1. 5. 2013 do 30. 04. 2014 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1. 5. 2013 do 30. 04. 2014 Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou,

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ZÁKONÍK PRÁCE ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 78 až 100) Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S. Článek 1 Úvodní ustanovení

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S. Článek 1 Úvodní ustanovení Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen SLÚ") se sídlem Valentinská 1, 110 00 Praha 1 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (ve znění pozdějších předpisů), tento

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Téma 9: PÉČE O ZAMĚSTNANCE, ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Téma 9: PÉČE O ZAMĚSTNANCE, ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B_RLZ) Téma 9: PÉČE O ZAMĚSTNANCE, ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY ZÁKLADNÍ VSTUPY Pracovník

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013

Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013 Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013 Dnem 31. března 2013 skončilo přechodné období, v němž mohli po dobu jednoho

Více

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly se sídlem 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Leden 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2013 Jiřina Krystýnková, ředitelka školy Jiřina Krystýnková,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A VLIV DAŇOVÝCH REFOREM NA VÝPOČET

Více

MPSV.CZ - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MPSV.CZ - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Stránka č. 1 z 3 MPSV.CZ - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Cesta k dokumentu: Domovská stránka (/cs/)» Příjmy a životní úroveň (/cs/625)» Minimální mzda (/cs/870) : Minimální mzda

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 30.8.1990, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ ze dne 13.1.1993, 7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001, 21.5.2008

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdc ů ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničá řů ČR Cech strojvůdc ů ČR

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

11 O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky

11 O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky Sbírka interních aktů řízení PP ČR čá. 52/2012 (část II) 11 O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru Policejního prezidia České republiky, kterým se uveřejňuje Kolektivní dohoda (1) Pro

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí Obec: Podmolí 1 Legislativní rámec Poskytování náhrad při pracovních cestách upravují tyto zákony: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, Část

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách vychází ze zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákon). Tato směrnice upravuje

Více

peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci

peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 4 Mzdy a platy Mzda Mzdy a platy peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci Plat Peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem,

Více

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení říjen 2012 V návaznosti na jmenování ředitelů škol a školských zařízení je třeba splnit úkoly související se stanovením jejich

Více

Přehled povinností zaměstnavatele

Přehled povinností zaměstnavatele PŘEHLED POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE 300 DÍL 2 Přehled povinností e KAPITOLA 1 Povinnosti e při nástupu 1.1 Povinnosti e 300 ÚKON TERMÍN URČENÍ MÍSTO URČENÍ Před uzavřením pracovněprávního vztahu zajistit,

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Zpracoval/ kontroloval Petr Kulík 23.10.2007

Zpracoval/ kontroloval Petr Kulík 23.10.2007 Směrnice Mzdový předpis GRAMMER CZ, s.r.o. Směrnice společnosti GRAMMER CZ, s.r.o. č. 5 / A-HR-CZ9 Zpracoval/ kontroloval Petr Kulík 23.10.2007 Kontroloval / schválil Michal Herman 23.11.2007 1. Předmět

Více

I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb

I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb 1.1. Formou sociální vypomoci nebo sociální půjčky Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace,

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza mzdových

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

Přednáška č. 12 6. prosince 2011

Přednáška č. 12 6. prosince 2011 Personální činnost Přednáška č. 12 6. prosince 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Potřeba pracovníků 3. Hodnocení pracovníků 4. Odměňování pracovníků Personální práce je náplní sekvenční

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č. j.: 67/MSK/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Šárka Králová Schválil: Šárka Králová Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28.8. 2015 Směrnice

Více

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005 1. MZDY ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu MZDY ZEIS, hp.map@wo.cz 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY Nařízením vlády č. 699/2004 Sb. se s účinností od 1. 1. 2005 mění NV 303/95 Sb. o minimální

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 013 12 774, DIČ: CZ 01312774

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více