VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s."

Transkript

1 infolinka: , PØÍLOHA è. 3 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA CZ, a.s. je obchodní spoleènost se sídlem v Praze 10, U Vršovického høbitova 554, PSÈ , IÈ , zapsaná v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9662, (dále jen Obchodník ). Obchodník je dle zákona è. 219/1995 Sb., Devizový zákon, v platném znìní, devizovým místem a dle udìlené devizové licence je oprávnìn nabízet a provádìt obchody s devizovými hodnotami a poskytovat další penìžní služby. Obchodník je dále oprávnìn na základì licence Obchodníka s cennými papíry udìlené Èeskou národní bankou podle zákona è. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu poskytovat hlavní investièní služby ve smyslu 4 odst. 2 a) až c) a investièní nástroje ve smyslu 3 odst. 1 písm. d). Tyto Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro obchodování s devizovými hodnotami, investièními službami a investièními nástroji (dále jen VOP ) stanovují pravidla, která se uplatní spolu s dalšími ustanoveními smlouvy pro veškeré právní vztahy vznikající mezi Obchodníkem a em na základì smlouvy. 1- Vymezení pojmù Pro úèely VOP a Rámcové smlouvy o provádìní bezhotovostních obchodù s devizovými hodnotami (dále jen Rámcová smlouva.) se rozumí: a) obchodem - smlouva uzavøená mezi Obchodníkem a em, jejímž pøedmìtem je sjednání podmínek pro spotový obchod èi forwardový obchod; b) kurzem - hodnota, za kterou Obchodník nabízí prodej èi nákup cizí mìny; c) dnem vypoøádání obchodu - pracovní den, kdy má dojít k zaplacení penìžních prostøedkù ve sjednaných mìnách mezi Obchodníkem a em; podmínkou je zaplacení penìžních prostøedkù em øádnì a vèas; d) parametry obchodu - mìna nákup, mìna prodej, množství mìny prodávaní èi nakupované, èíslo bankovního úètu Obchodníka, na které bude provedena úhrada obchodu em, èíslo bankovního úètu a nebo jeho partnera, na které bude provedena úhrada Obchodníkem; e) spotovým obchodem - pevnì sjednaný obchod, pøi kterém dochází k nákupu nebo prodeji penìžních prostøedkù v jedné mìnì za urèité množství penìžních prostøedkù v druhé mìnì za sjednaný kurz v okamžiku uzavøení obchodu (datum a èas obchodu), pøièemž zaplacení penìžních prostøedku em probìhne okamžitì po sjednání obchodu a vypoøádání obchodu Obchodníkem neprodlenì po obdržení platby od a, nejpozdìji však do 5ti pracovních dnù od sjednání obchodu; f) forwardovým obchodem - pevnì sjednaný obchod, pøi kterém dochází k urèitému smluvenému budoucímu pracovnímu dni k nákupu nebo prodeji penìžních prostøedkù v jedné mìnì za urèité množství penìžních prostøedkù v jiné mìnì pøi dohodnutém forwardovém kurzu v dobì uzavøení obchodu s datem vypoøádání obchodu delším než pìt dnù od uzavøení obchodu, ale kratším než jeden rok; g) konfirmací - potvrzení o parametrech obchodu sjednaného mezi em a Obchodníkem obsahující zejména identifikaèní údaje Obchodníka a a; h) OLB (aplikace ON LINE BROKER) - elektronický systém Obchodníka pro sjednávání obchodù Obchodníka s em prostøednictvím internetu; i) tokenem - technické zaøízení umožòující identifikaci uživatele a zaruèující bezpeèné šifrování pokynù a Obchodníkovi prostøednictvím služby OLB; j) autentizaèní SMS - autorizaèní proces prostøednictvím zasílaného hesla po SMS umožòující identifikaci uživatele a zaruèující bezpeèné šifrování pokynù a Obchodníkovi prostøednictvím služby OLB; k) penìžními službami - provádìní pøevodu finanèních prostøedkù a na základì pokynù a nebo pøijímání penìžních prostøedkù na základì pokynù a; l) dokladem o vypoøádání obchodu - potvrzení o vypoøádání obchodu sjednaného mezi em a Obchodníkem; m) jistotou - zpùsob zajištìní pohledávek Obchodníka vùèi ovi z forwardového obchodu, a to složením nebo vinkulací penìžité èástky. Výše jistoty èiní 10 % hodnoty forwardového obchodu, pokud Obchodník nerozhodne jinak; n) službou - kterákoliv služba, na jejímž poskytování se Obchodník a dohodli podle èlánku II. Rámcové smlouvy; o) pracovním dnem - den, ve kterém jsou otevøeny banky na území Èeské republiky a mezi takovými bankami mohou být provádìna vypoøádání devizových obchodu; p) poruchou trhu - nepøedvídatelná událost mající za následek, že Obchodník ani nebudou schopni získat na pøíslušném trhu informace o tržním smìnném kurzu rozhodném pro daný obchod a/nebo dojde-li k zastavení èi omezení obchodování na pøíslušném trhu a/nebo dojde-li k jiné poruše devizového trhu; q) objednávkou - pokyn, v nìmž specifikuje kurz, pøi jehož dosažení bude kontaktován Obchodníkem. Tento kurz si objednává na urèité èasové období, objednávka je nezávazná. r) identifikací a - se rozumí identifikace ve smyslu zákona è. 253/2008 Sb., o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a financování terorismu, v platném znìní provedená obchodníkem, obchodním partnerem, notáøem, krajským èi obecním úøadem s rozšíøenou pùsobností. s) politicky exponovanou osobou se rozumí - a) fyzická osoba, která je ve významné veøejné funkci s celostátní pùsobností, jako je napøíklad hlava státu nebo pøedseda vlády, ministr, námìstek nebo asistent ministra, èlen parlamentu, èlen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecnì až na výjimky nelze použít opravné prostøedky, èlen úèetního dvora, èlen vrcholného orgánu centrální banky,vysoký dùstojník v ozbrojených silách nebo sborech, èlen správního, øídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukonèení výkonu této funkce, a která má bydlištì mimo Èeskou republiku, nebo takovou významnou veøejnou funkci vykonává mimo Èeskou republiku, b) fyzická osoba, která: - 1, je k osobì uvedené v písmenu a, ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodièovském, - 2, je k osobì uvedeného v písmenu a, ve vztahu syna nebo dcery je k synovi nebo dceøi osoby uvedeného v písmenu a, osobou ve vztahu manželském (ze ové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu, - 3, je spoleèníkem nebo skuteèným majitelem stejné právnické osoby, popøípadì svìøenectví nebo jiného obdobného právního uspoøádání podle cizího právního øádu, jako osoba uvedeného v písmenu a, nebo je o ní povinné osobì známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a, nebo - 4, je skuteèným majitelem právnické osoby, popøípadì svìøenectví nebo jiného obdobného právního uspoøádání podle cizího právního øádu, o kterém je známo, že bylo vytvoøeno ve prospìch osoby uvedeného v písmenu a, 2 - Obecná ustanovení 1. Obchodník je oprávnìn odmítnout poskytnutí konkrétní služby, zejména uzavøení obchodu, pokud se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí. 2. Ujednání Rámcové smlouvy, odlišná od VOP, mají pøednost pøed ustanoveními VOP. 3. Obchodník není povinen pøijmout dokument, o jehož pravosti, úplnosti èi správnosti má pochybnosti, a je v takovém pøípadì oprávnìn žádat a o poskytnutí dalších informací a dokladu, které považuje za potøebné pro prokázání pravosti, úplnosti èi správnosti. Obchodník je oprávnìn požadovat ovìøení podpisu a nebo jím zmocnìné osoby. je povinen žádosti Obchodníka vyhovìt. 4. Obchodník provede jen takové pøíkazy a žádosti a, které jsou úplné, správné, urèité, srozumitelné a uèinìné v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou. 5. není oprávnìn bez pøedchozího písemného souhlasu Obchodníka postoupit, zastavit nebo jinak zatížit pohledávky za Obchodníkem. 6. Nevyužití jakéhokoliv práva z této smlouvy nebo obchodu nebo prodlení s využitím takového práva kteroukoliv smluvní stranou nebude vykládáno jako vzdání se takového práva. 7. Obchodník je oprávnìn žádat poskytnutí pøimìøeného zajištìní èi dozajištìní svých pohledávek za em, a to i v prùbìhu poskytování služby, zejména provádìní forwardového obchodu. Neposkytnutí takového zajištìní èi dozajištìní je podstatným porušením smlouvy em a Obchodník má v takovém pøípadì právo ukonèit poskytování kterékoliv služby, zejména odstoupit od obchodu, a/nebo odstoupit od smlouvy. 8. je povinen zajistit, aby veškeré jeho závazky vzniklé na základì smlouvy byly ve všech ohledech alespoò na stejné úrovni (pari passu) jako všechny jeho ostatní nynìjší i budoucí nezajištìné a nepodøízené závazky s výjimkou pøípadu stanovených kogentními ustanoveními obecnì závazných právních pøedpisu. Nesplnìní tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy em a Obchodník má v takovém pøípadì právo ukonèit poskytování kterékoliv služby, zejména odstoupit od obchodu, a/nebo odstoupit od smlouvy. 9. Veškerá komunikace mezi Obchodníkem a em probíhá v jazyce, na nìmž se smluvní strany dohodly. 10. Obchodník je oprávnìn od plateb provádìných na základì smlouvy srazit daò podle platných právních pøedpisù. Vztahují-li se na a smlouvy o zamezení dvojího zdanìní, je povinen na takovou skuteènost Obchodníka upozornit pøi sjednávání obchodu. 11. Osoby, které zmocnil v pøíloze è. 1 smlouvy, jsou oprávnìny jménem a a na jeho úèet uzavírat obchody, využívat dalších služeb stanovených smlouvou a podepisovat konfirmace, a to v rozsahu a zpùsobem uvedeným v pøíloze è. 1 smlouvy. Takové osoby jsou oprávnìny jednat každá samostatnì, není-li stanoveno jinak. Takové osoby nejsou oprávnìny mìnit, doplòovat èi rušit smlouvu, pokud k tomu nejsou oprávnìny na základì zvláštní plné moci udìlené em. 12. prohlašuje a zavazuje se, že žádné obchody nebude uzavírat svým jménem na cizí úèet ani jako sázku nebo hru (s odkazem na 845 obèanského zákoníku). dále potvrzuje, že nepovažuje tuto smlouvu ani žádný z obchodu, který uzavøe s Obchodníkem s odkazem na tuto smlouvu, za sázku ani za hru. Strana 1 /celkem 5/

2 13. Pokud nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od Obchodníka bez zbyteèného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí. 14. Není-li výslovnì ve smlouvì uvedeno jinak nebo sjednáno mezi smluvními stranami, lze poskytnutí služby sjednat nebo službu poskytnout, zejména provést obchod, výluènì v pracovní dny v dobì od 7:30 do 17:00 hodin èasu platného na území Èeské republiky. 15. V pøípadì, že nastane porucha trhu nebo dojde k jiné události pøièitatelné vyšší moci mající vliv na plnìní smlouvy, jsou smluvní strany povinny dohodnout se v dobré víøe buï o ukonèení obchodu dotèených poruchou trhu èi událostí pøièitatelnou vyšší moci, anebo se dohodnout na pokraèování takových obchodu za døíve sjednaných èi jiných podmínek. 3 - Uzavírání obchodu prostøednictvím telefonu 1. Uzavírání obchodu probíhá prostøednictvím telefonních èísel urèených Obchodníkem. Telefonická konverzace o vyjednávání a sjednání obchodu je nahrávána. Bìhem jedné telefonní konverzace mùže být uzavøen jeden èi více obchodù. 2. Postup pro sjednání obchodu: a) zavolá Obchodníkovi a sdìlí parametry obchodu, v pøípadì forwardového obchodu sdìlí také den vypoøádání obchodu; b) Obchodník nabídne ovi kurz, v pøípadì forwardového obchodu také sdìlí výši jistoty; c) nabízený kurz a u forwardového obchodu také výši jistoty buï pøijme, nebo odmítne, a to výslovnì, zøetelnì, nezpochybnitelným zpùsobem; d) pokud kurz a u forwardového obchodu také výši jistoty pøijme, Obchodník zopakuje parametry obchodu, kurz a u forwardového obchodu výši jistoty. Pøijetím kurzu a u forwardového obchodu výše jistoty em je obchod sjednán. 3. Obchodník není odpovìdný za pøípady, kdy nelze zpùsob sjednávání obchodu popsaný v tomto ustanovení využít z dùvodu, které jsou mimo kontrolu Obchodníka. 4 - Uzavírání obchodu prostøednictvím OLB 1. Služba OLB ovi a osobám zmocnìným em umožòuje elektronickou formou sjednávat obchody s Obchodníkem, zadávat platební pøíkazy a využívat dalších služeb Obchodníka. Obchody prostøednictvím OLB lze realizovat každý pracovní den od 7:30 hodin do 17:00 hodin. 2. Zadávání pøevodních pøíkazù prostøednictvím OLB, které se netýkají obchodu, je možné každý pracovní den od 06:00 hodin do 22:00 hodin. 3. Postup pro sjednávání obchodu: a) si pøipojí v souladu s instrukcemi token a pøihlásí se do aplikace OLB pøístupovým heslem; b) zadá parametry obchodu a v pøípadì forwardového obchodu sdìlí také den vypoøádání obchodu; c) Obchodník pošle prostøednictvím OLB kurs a v pøípadì forwardového obchodu také výši jistoty; d) v èasové lhùtì pøijme kurs a u forwardového obchodu také výši jistoty, nebo kurs èi u forwardového obchodu výši jistoty odmítne. Pokud kurs nebo u forwardového obchodu výši jistoty odmítne nebo bude bìhem èasové lhùty pasivní, nedojde k uzavøení obchodu; e) pokud v èasové lhùtì kurs a u forwardového obchodu také výši jistoty potvrdí, je obchod sjednán. 4. Obchodník si vyhrazuje právo na doèasné, krátkodobé pøerušení provozu OLB (odstávka) z dùvodu údržby, a to dle potøeby, obvykle v dobì od 22:00 hodin do 06:00 hodin. 5. Obchodník není odpovìdný za pøípady, kdy nelze aplikaci OLB využít z dùvodu, které jsou mimo kontrolu Obchodníka, zejména v pøípadì poruchy trhu, poruchy, za níž je odpovìdný nebo kterákoliv jiná tøetí osoba, okolností pøièitatelných vyšší moci apod. 6. si je vìdom, že zadáním obchodu pøes OLB udìluje souhlas k provedení obchodu. 7. V pøípadì výpadku OLB v prùbìhu dne lze obchod uzavøít po telefonu. Obchodník neodpovídá za škodu èi náklady, které vzniknou v dùsledku momentální nefunkènosti OLB. 8. Pokud není se službou OLB spokojen, má možnost do 1 mìsíce od obdržení aktivaèního dopisu služby OLB, službu OLB písemnì vypovìdìt. 4a - OLB TOKEN 1. Pro využívání OLB bude používat autentizaèní zaøízení token obsahující certifikáty a osobní klíèe k certifikátùm. Bez tokenu se nelze do OLB pøihlásit a sjednávat obchody. 2. Token je hardwarovým klíèem, který pøi pøihlášení identifikuje a èi oprávnìnou osobu a prostøednictvím pøístupového hesla a elektronického podpisu. Token je vystaven na a nebo na osoby urèené em. Každá em urèená osoba obdrží svùj token, fakturu na uhrazení kupní ceny tokenu, instalaèní CD a pøístupová hesla do OLB poštou do vlastních rukou, a to do 14 dnù od sjednání poskytnutí služby OLB. 3. Token se stává vlastnictvím a po uhrazení kupní ceny tokenu. se podpisem smlouvy zavazuje uhradit Obchodníkovi za každý jeden token èástku stanovenou v sazebníku Obchodníka. 4. Certifikát pro elektronický podpis je platný dva roky od instalace tokenu, pøed uplynutím lhùty platnosti bude ovi vygenerován nový certifikát. 5. Obchodník se zavazuje odkoupit nepoškozený token zpìt do 1 mìsíce od podpisu služby OLB. Po vrácení nepoškozeného tokenu spolu s instalaèním CD Obchodníkovi bude ovi zaplacená kupní cena tokenu vrácena zpìt. Poškozením tokenu zaniká nárok na zpìtný odkup tokenu Obchodníkem. 6. Token je tøeba chránit pøed pøílišným horkem, vodou, magnetickým polem, pøed zneèištìním a pøed mechanickým poškozením. Podrobný návod používání tokenu a OLB je popsán v manuálu k OLB, jenž obdrží spoleènì s tokenem. 7. se zavazuje ukládat token na bezpeèné místo, nepøístupné jiným osobám. Pøi vyzrazení pøístupového hesla pøi ztrátì nebo odcizení tokenu tuto skuteènost neprodlenì oznámí Obchodníkovi, a to buï telefonicky na èíslo nebo písemnì na adresu: 8. Obchodník je povinen nejpozdìji do druhého pracovního dne po oznámení vyzrazení pøístupového hesla èi ztráty nebo poškození tokenu zablokovat pøístupové kódy a zabránit pøístupu do systému OLB. O provedené blokaci písemnì informuje a s urèením dne a hodiny blokace. 9. Po provedené blokaci Obchodník urèí ovi buï nové pøístupového heslo nebo prodá nový token. 10. Obchodník není odpovìdný za chyby a pøi používání tokenu nebo za škody zpùsobené vyzrazením pøístupového hesla èi ztrátou nebo odcizením tokenu. 4b - OLB SMS 1. Identifikaci a autentizaci a v systému OLB lze provádìt také pomocí bezpeènostního kódu zasílaného Obchodníkem ovi na telefonní èíslo, které urèí. Tam, kde se tedy ve smlouvì vyžaduje identifikace a autentizace a pomocí tokenu, je možno provádìt identifikaci a autentizaci a také pomocí bezpeènostního kódu. Službu autentizace a pomocí bezpeènostního kódu zasílaného na telefonní èíslo lze zøídit i samostatnì. 2. Pokud urèil pro užívání služby SMS OLB více osob, každé takové osobì bude na urèené telefonní èíslo zasílán bezpeènostní kód. Osobou urèenou em podle pøedchozí vìty mùže být jen osoba zmocnìná em k užívání služby OLB SMS podle této smlouvy. Obchodník a se dohodli, že Obchodník bude bezpeènostní kód zasílat na telefonní èíslo / uvedené v pøíloze è. 1 této smlouvy. je oprávnìn telefonní èíslo/a zmìnit, je však povinen oznámit takovou zmìnu Obchodníkovi nejpozdìji 14 dnù pøede dnem úèinnosti takové zmìny. 3. bere na vìdomí a souhlasí s tím, že systém OLB bude pøed každým pøihlášením a bez použití tokenu vyžadovat bezpeènostní kód, který obdrží od Obchodníka. je povinen bezpeènostní kód chránit a neumožnit k nìmu pøístup tøetím osobám. 5 - Spotový obchod 1. Bez zbyteèného odkladu po sjednání obchodu Obchodník vyhotoví konfirmaci, kterou zašle ovi v elektronické podobì ( ) nebo telefaxem. zkontroluje správnost doruèené konfirmaci. V pøípadì jakýchkoli nesrovnalostí je povinnen Obchodníka neprodlenì kontaktovat. Pøipsání nebo zmìna údajù na konfirmaci em, chybné uvedení parametru obchodu èi kurzu v konfirmaci, nedoruèení konfirmace ovi èi nedoruèení konfirmace Obchodníkovi nezakládá žádné právní èi jiné úèinky a nemá na obchod žádný vliv; konfirmace slouží pouze jako evidenèní doklad již uzavøených obchodu. 2. Obchod bude vypoøádán bez zbyteèného odkladu po obdržení platby od a. Neprodlenì po sjednání obchodu zadá pøíkaz bance ke splnìní závazku z obchodu vùèi Obchodníkovi. je povinen zajistit dostatek finanèních prostøedkù na úètu u banky tak, aby banka mohla pøíkaz k úhradì øádnì a vèas splnit. se zavazuje uhradit celý svùj závazek ze spotového obchodu nejpozdìji následující pracovní den (D+1) po sjednání obchodu. Nesplnìní tohoto závazku em zakládá právo Obchodníka odstoupit od spotového obchodu a uplatnit sankce, pøípadnì vyúètovat vzniklou škodu. Obchodník a se výslovnì dohodli, že Obchodník není povinen splnit své závazky, dokud nesplní své závazky. V takovém pøípadì Obchodník neodpovídá za škodu, která odstoupením od smlouvy nebo zdržením obchodu ovi vznikla. 3. Po úhradì závazku em je Obchodník povinen zadat pøíkaz ke splnìní závazku z obchodu bez zbyteèného odkladu. 4. Po vypoøádání obchodu Obchodník vystaví doklad o vypoøádání obchodu realizované platbì tøetí osobì, který odešle na adresu a faxem nebo mailem. Po skonèení kalendáøního mìsíce, a to pouze v pøípadì realizovaných plateb tøetím osobám, pak Obchodník zašle ovi doklad o vypoøádání obchodu poštou. 6 - Forwardový obchod 1. Den vypoøádání obchodu urèí. K uvedenému dni Obchodník zajistí pro a požadované množství urèené mìny za pøedem dohodnutý kurs. 2. Uzavøení každého obchodu jsou a Obchodník povinni potvrdit konfirmací. Bez zbyteèného odkladu po sjednání obchodu Obchodník vyhotoví konfirmaci, kterou zašle ovi v elektronické podobì ( ) nebo faxem. doruèenou konfirmaci podepíše a obratem zašle zpìt Obchodníkovi. je povinen doruèit Obchodníkovi podepsanou konfirmaci do následujícího pracovního dne ode dne jejího doruèení ovi. Nedoruèí-li Obchodníkovi podepsanou konfirmaci do následujícího pracovního dne ode dne jejího doruèení ovi, pøípadnì neoznámí-li ve stejné lhùtì Obchodníkovi své námitky, považuje se konfirmace uplynutím této lhùty za podepsanou. Podpis nebo nepodepsání konfirmace em, pøipsání nebo zmìna údajù na konfirmaci em, chybné uvedení parametru obchodu èi kurzu v konfirmaci, nedoruèení konfirmace ovi èi nedoruèení konfirmace Obchodníkovi nezakládá žádné právní èi jiné úèinky a nemá na obchod žádný vliv; konfirmace slouží pouze jako evidenèní doklad již uzavøených obchodu. 3. Po uzavøení obchodu je povinen neprodlenì uhradit jistotu. 4. Obchodník mùže rozhodnout, že výše jistoty je nižší než 10 % hodnoty obchodu. Na takové rozhodnutí není právní nárok a takové rozhodnutí je výluènì na uvážení Obchodníka. Strana 2 /celkem 5/

3 5. Jistota je splatná bez zbyteèného odkladu po sjednání obchodu, nejpozdìji však do 5ti dnù od sjednání obchodu. 6. Závazek ke složení jistoty je splnìn složením jistoty na podúèet a a vinkulací pøíslušné èástky na podúètu a. 7. Není-li k datu splatnosti jistoty na podúètu dostatek finanèních prostøedkù ke krytí jistoty, Obchodník vystaví ovi spolu s konfirmací pøevodní pøíkaz, kde bude uvedena výše jistoty. bez prodlení podle pøíkazu uhradí celou výši jistoty na svùj podúèet. 8. Nedojde-li k úhradì jistoty v urèené lhùtì splatnosti, je Obchodník oprávnìn od forwardového obchodu odstoupit. 9. Jestliže se v prùbìhu otevøeného forwardového obchodu zmìní pøíslušný aktuální kurs oproti kursu dohodnutému pøi sjednání obchodu v neprospìch obchodu a o 4,5% a více, je Obchodník na základì výzvy oprávnìn požadovat navýšení jistoty. V takovém pøípadì se zavazuje žádosti Obchodníka vyhovìt. Hodnota navýšení èiní 50% z pùvodní výše jistoty. Výzva bude ovi sdìlena telefonicky a následnì zaslána em nebo faxem. Toto ustanovení mùže v závislosti na dalším vývoji kursu použít Obchodník i opakovanì. 10. Prodlení a s úhradou jistoty nebo s doplnìním jistoty na podúèet a dle výzvy Obchodníka je považováno za podstatné porušení smlouvy a Obchodník má v takovém pøípadì právo odstoupit od obchodu a/nebo odstoupit od smlouvy. 11. Pøed vypoøádáním obchodu je povinen uhradit èástku dohodnutou v parametrech obchodu (dále jen "úhrada") na úèet Obchodníka, a to nejménì dva dny pøed dnem vypoøádání obchodu. 12. Po vypoøádání obchodu bude jistota uvolnìna na podúètu a do použitelného zùstatku. Zároveò Obchodník vystaví doklad o vypoøádání obchodu, který odešle na adresu a. 13. Prodlení a s úhradou závazku je považováno za podstatné porušení závazku z forwardového obchodu a Obchodník má v takovém pøípadì právo odstoupit od obchodu a/nebo odstoupit od smlouvy. 14. Pokud hrozí prodlení a s úhradou závazku nebo se již dostane do prodlení s úhradou závazku, je bez zbyteèného odkladu povinen kontaktovat Obchodníka a pokusit se s Obchodníkem dohodnout zpùsob øešení. V pøípadì prodlení a s úhradou závazku Obchodník navrhne zrušení obchodu uskuteènìním opaèného/nového obchodu se stejnými parametry obchodu a se stejným dnem vypoøádání, na který byl pùvodní obchod uzavøen. Nabídka kurzu u nového obchodu rušící pùvodní obchod vychází z podmínek na devizových trzích v momentu jeho sjednání. Akceptuje-li kurz pro nový obchod, a dojde-li tedy k uzavøení opaèného/nového obchodu, a vznikne-li kurzová ztráta, má Obchodník právo inkasovat ji z prostøedkù složených na kterémkoliv ovi podúètu. Na kurzu se musí s Obchodníkem dohodnout nejpozdìji do 12:00 hodin v den vypoøádání daného obchodu, pokud Obchodník neakceptuje pozdìjší termín. V pøípadì, že do okamžiku uvedeného v pøedchozí vìtì k dohodì nedojde, bude pøíslušný kurz nezávisle na ovi vùli stanoven Obchodníkem podle v té dobì existujících podmínek na devizovém trhu. Pokud vznikne z porovnání kurzu pùvodního obchodu a kurzu nového obchodu rušícího pùvodní obchod ztráta, má Obchodník právo ji inkasovat z kteréhokoliv podúètu a. Pokud nedisponuje dostateèným zùstatkem ke krytí ztráty na svých podúètech, vystavuje Obchodník pokyn k devizovému pøevodu - je povinen rozdíl uhradit do 5 dnù ode dne, kdy Obchodník odešle výzvu faxem/mailem ovi. 7 - Založení a vedení podúètu 1. Obchodník založí na žádost a ovi podúèet. 2. Pro zajištìní vyšší bezpeènosti pøidìlí Obchodník ovi heslo, které sdìlí pouze zmocnìným osobám, jinak je povinen zachovat heslo v tajnosti a zabránit jeho vyzrazení tøetí osobì. Pøi telefonickém kontaktu je Obchodník oprávnìn kdykoli požádat a a jím zmocnìné osoby o sdìlení tohoto hesla. Pokud èi tøetí osoba odmítne heslo sdìlit èi sdìlí údaje odporující pøístupovému heslu, Obchodník telefonický hovor ukonèí. 3. Èíslo podúètu, bližší údaje týkající se podúètu a heslo obdrží doporuèenou poštou do vlastních rukou do 14 dnù od sjednání této služby. 4. souhlasí se zasíláním výpisu obratu a zùstatku na podúètu mìsíènì/týdnì. se zavazuje zkontrolovat správnost výpisu bez zbyteèného odkladu po jeho obdržení a v pøípadì, že zjistí jakoukoliv nesrovnalost, oznámit takovou nesrovnalost Obchodníkovi nejpozdìji do 7 dnù ode dne obdržení výpisu. Pokud v uvedené lhùtì neoznámí Obchodníkovi zjištìné nesrovnalosti, platí, že údaje ve výpisu schválil jako bezvadné. 5. Podúèet nenahrazuje vedení bìžného úètu a lze jej využívat zejména k vyjmenovaným finanèním operacím: a) pøijímání penìžních prostøedkù; b) odesílání penìžních prostøedkù; c) nákup penìžních prostøedkù; d) prodej penìžních prostøedkù; e) uložení jistoty; 6. Poplatky za jednotlivé operace jsou uvedeny v sazebníku Obchodníka. 7. Podúèty jednotlivých ù jsou identifikovány èíslem Rámcové smlouvy a specifickým èíslem. 8. Veškeré operace s prostøedky vloženými em na podúèet je oprávnìn provádìt pouze s výjimkou inkasa jistoty pro forwardové obchody, inkasa smluvních pokut, inkasa poplatku, inkasa ceny za token, inkasa ztrát z opaèných/nových obchodu, inkasa náhrady škody a inkasa jakýchkoliv jiných pohledávek Obchodníka za em. Obchodník je oprávnìn z podúètu kdykoliv odeèíst jakékoliv své pohledávky vùèi ovi, a to bez ohledu na splatnost takových pohledávek èi splatnost èástky nebo její èásti na podúètu. 9. Použitelný zùstatek na podúètu Obchodník sdìlí ovi telefonicky po ovìøení pøístupového hesla. Zùstatek na podúètu lze zjistit též prostøednictvím služby OLB. 10. Obchodník není odpovìdný za škodu zpùsobenou chybnými pøíkazy a nebo za škodu zpùsobenou vyzrazením pøístupového hesla. 8 - Penìžní služby 1. Pøi poskytování penìžních služeb postupuje Obchodník v souladu s platnými právními pøedpisy. V rámci tìchto služeb mùže povìøit Obchodníka, aby provedl platbu urèené èástky nebo, aby pøijal platbu za a. K tomu musí vydat Obchodníkovi vyèerpávající instrukce ve smyslu zákona o platebním styku a devizového zákona. 2. Obchodník mùže vyžadovat od a uvedení dalších údajù nebo pøedložení dokladu, pokud je to nutné pro øádné provedení zúètování nebo pokud je k tomu zavázán platnými právními pøedpisy. 3. Penìžními službami se rozumí pøijetí platby a provedení platby v souvislosti s konverzí dle pokynù a. 9 - Pøijetí platby 1. Smluvní strany se dohodly, že Obchodník na žádost a pøijme platbu za a. 2. zašle Obchodníkovi písemnou žádost (Dotazník pro vystavení bankovního spojení), která bude obsahovat následující údaje (pokud jsou známy) a) obchodní firmu, název nebo jméno a pøíjmení a sídlo èi bydlištì pøíkazce b) název banky pøíkazce c) SWIFT kód d) oznaèení mìny kódem ISO e) obchodní firmu, název nebo jméno a pøíjmení a sídlo èi bydlištì a f) pøípadné další instrukce 3. Po obdržení žádosti sdìlí Obchodník ovi bankovní spojení na pøíslušném formuláøi (Bankovní spojení pro platby). bude pøíkazce neprodlenì informovat o náležitostech plateb dle sdìlených údajù. 4. V pøípadì, že po pøipsání platby na úèet Obchodníka nebude Obchodník schopen platbu øádnì identifikovat napø. z dùvodu jejího nedostateèného oznaèení pøíkazcem, vyzve Obchodník a k její dodateèné identifikaci. V pøípadì, že platbu nebude možné dostateènì identifikovat, je Obchodník oprávnìn ve lhùtì do 15 dnù odeslat pøíslušnou finanèní èástku pøíkazci zpìt. 5. Poplatek za uvedenou službu bude navýšen o bankovní poplatky úètované pøípadnì bankou pøíkazce a o bankovní poplatky spojené s pøíchozí platbou na úèet Obchodníka a dále o pøípadné poplatky spojené s poukázáním pøipsané èástky na úèet a. 6. Obchodník ovi zašle faxem nebo em avízo potvrzující pøijetí platby Provedení platby 1. Smluvní strany se dohodly, že Obchodník na žádost a zajistí pro a provedení platby tøetí osobì na základì pøíkazu k pøevodu. 2. zašle Obchodníkovi písemný pokyn k pøevodu na formuláøi Obchodníka nejménì jeden pracovní den pøed požadovaným termínem splatnosti, které budou obsahovat následující údaje: a) obchodní firmu, název nebo jméno a pøíjmení a sídlo èi bydlištì pøíjemce b) název, sídlo a stát banky pøíjemce c) èíslo úètu pøíjemce d) SWIFT kód e) obchodní firmu, název nebo jméno a pøíjmení a sídlo èi bydlištì a f) platební titul g) èástku a mìnu oznaèenou kódem ISO h) zpùsob platby poplatku OUR/BEN/SHA i) datum splatnosti j) pøípadné další instrukce k) podpis a nebo oprávnìné osoby l) dùvod platby (variabilní symbol). 3. Podmínkou pro provedení pøíkazu k pøevodu do zahranièí je pøipsání pøíslušných finanèních prostøedkù na úèet Obchodníka vèetnì pøípadných poplatkù nejménì 1 den pøed požadovanou splatností pøíkazu. 4. Obchodník je vázán pøíkazem k pøevodu pouze, jsou-li splnìny tyto podmínky: poukázal požadované prostøedky na úèet Obchodníka; a pokud se jedná o pøevod z podúètu a, je na podúètu dostatek prostøedkù; a pøíkaz k pøevodu byl vyplnìn dle pøíslušných ustanovení smlouvy; a pøíkaz k úhradì není v rozporu s platnými právními pøedpisy. Obchodník neodpovídá ovi èi tøetím osobám za škodu vzniklou neprovedením pøíkazu k pøevodu, pokud k nìmu nebyl vázán dle pøedchozího ustanovení. 5. Závazek Obchodníka je splnìn odepsáním pøíslušné èástky a mìny z úètu Obchodníka. Obchodník je povinen odeslat prostøedky dle pøíkazu k pøevodu ve lhùtách stanovených devizovými pøedpisy a zákonem o platebním styku. Strana 3 /celkem 5/

4 6. Obchodník neodpovídá za škodu vzniklou mezibankovními pøevody dotèených prostøedkù. 7. Poplatek za tuto službu je Obchodník oprávnìn navýšit o bankovní poplatky úètované v souvislosti s touto platbou jinou bankou. 8. Obchodník neodpovídá ovi za škody vzniklé neuskuteènìním platby øádnì a vèas za pøedpokladu, že pøedá Obchodníkovi nesprávné, zavádìjící nebo neúplné údaje. V pøípadì pøedání nesprávných, zavádìjících nebo neúplných údajù je Obchodník oprávnìn provedení pøíkazu k úhradì odmítnout. 9. Obchodník ovi zašle faxem nebo em po realizaci platby do 1 pracovního dne doklad o provedení platby Identifikace a ochrana osobních údajù 1. Obchodník je povinen dle zákona è. 253/2008 Sb., o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosu z trestné èinnosti a financování terorismu v platném znìní provést identifikaci Klieta. a) Identifikace se provádí u fyzické osoby pøedložením prùkazu totožnosti. b) Za právnickou osobu je tøeba pøedložit doklad o její existenci (výpis z obchodního rejstøíku) a dále shodné údaje za jednající fyzickou osobu (prùkaz totožnosti). Je-li statutárním orgánem jeho èlenem nebo skuteèným majitelem právnické osoby jiná právnická osoba, pøedkládají se shodnì i její identifikaèní údaje. Je-li zastoupen provádí se identifikace obdobnì u zástupce. 2. fyzická osoba souhlasí se zpracováváním a uchováváním svých osobních údajù (jméno, pøíjmení, rodné èíslo, identifikaèní èíslo, bydlištì, místo podnikání, zápisy v evidencích èi obchodním nebo jiném rejstøíku) pro vnitøní potøeby Obchodníka za úèelem zkvalitnìní poskytovaných služeb, za úèelem hodnocení bonity a dùvìryhodnosti a a za úèelem interního vyhodnocování zamìøeného na vývoj nových produktù a služeb èi inovace existujících produktù a služeb, dále za úèelem cílené nabídky produktù a služeb nabízených Obchodníkem a dceøinými spoleènostmi Obchodníka, vše v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném znìní. Tento souhlas a je dobrovolný a je oprávnìn jej kdykoliv odvolat. V pøípadì odvolání souhlasu je Obchodník oprávnìn okamžitì ukonèit poskytování všech služeb ovi bez ohledu na to, zda z takového ukonèení mùže vzniknout ovi škoda, a pøípadnì odstoupit od smlouvy. a Obchodník se mohou dohodnout, že se odvolání souhlasu nevztahuje na již sjednané obchody. Veškeré škody, které vzniknou Obchodníkovi ve spojení s ukonèením poskytování všech služeb podle pøedchozí vìty, je povinen Obchodníkovi nahradit bez zbyteèného odkladu. fyzická osoba výslovnì souhlasí s tím, že Obchodník zpracuje jeho rodné èíslo a poøídí kopii jeho dokladu za úèelem ovìøení totožnosti a plnìní smlouvy. 3. právnická osoba souhlasí se zpracováváním a uchováváním údajù o ovi (název nebo obchodní firma, identifikaèní èíslo, sídlo, zápisy v evidencích èi obchodním nebo jiném rejstøíku) pro vnitøní potøeby Obchodníka, za úèelem zkvalitnìní poskytovaných služeb, za úèelem hodnocení bonity a dùvìryhodnosti a a za úèelem interního vyhodnocování zamìøeného na vývoj nových produktù a služeb èi inovace existujících produktù a služeb, dále za úèelem cílené nabídky produktù a služeb nabízených Obchodníkem a dceøinými spoleènostmi Obchodníka. V pøípadì odvolání souhlasu je Obchodník oprávnìn okamžitì ukonèit poskytování všech služeb ovi bez ohledu na to, zda z takového ukonèení mùže vzniknout ovi škoda, a pøípadnì odstoupit od smlouvy. a Obchodník se mohou dohodnout, že se odvolání souhlasu nevztahuje na již sjednané obchody. Veškeré škody, které vzniknou Obchodníkovi ve spojení s ukonèením poskytování všech služeb podle pøedchozí vìty, je povinen Obchodníkovi nahradit bez zbyteèného odkladu. právnická osoba je povinen na žádost Obchodníka zajistit souhlasy se zpracováním osobních údajù statutárních orgánu, jde-li o orgány jednoèlenné, a èlenù statutárních orgánù, jde-li o orgány kolektivní, ve stejném rozsahu, jako je uvedeno v odstavci 2. tohoto èlánku VOP. Na žádost Obchodníka je povinen též pøedložit bez zbyteèného odkladu zápisy z jednání jeho orgánu èi dokladu nebo èestných prohlášení týkajících se akcionáøù nebo spoleèníkù. 4. vyslovuje souhlas se zveøejòováním svého jména a pøíjmení/názvu/obchodní firmy v souvislosti s prezentací èinnosti Obchodníka. 5. souhlasí se zasíláním obchodních sdìlení Obchodníka a jeho dceøiných spoleèností ovi v souladu se zákonem è. 480/2004 Sb., o nìkterých službách informaèní spoleènosti, v platném znìní Dùvìrné informace 1. Smluvní strany se zavazují obchodní tajemství (jak je definováno níže) i chránìné informace (jak jsou definovány níže) druhé smluvní strany používat jen pro úèely této smlouvy a v souladu s touto smlouvou. 2. Obchodním tajemstvím jsou veškeré informace obchodní èi technické povahy, související s podnikem kterékoliv ze smluvních stran, které mají skuteènou nebo alespoò potencionální, materiální èi nemateriální hodnotu, nejsou v pøíslušných obchodních kruzích bìžnì dostupné a které jsou touto smluvní stranou odpovídajícím zpùsobem utajeny (dále jen obchodní tajemství ). 3. Chránìnými informacemi jsou bez ohledu na formu jejich zachycení veškeré znalosti, informace a údaje, které jedna ze smluvních stran považuje za nutné ochraòovat pøed pøístupem nepovolaných osob èi jejich zneužití druhou smluvní stranou, které jedna smluvní strana obdržela od druhé smluvní strany v souvislosti s touto smlouvou nebo jednáním o uzavøení této smlouvy, které nejsou veøejnì pøístupné a a) které se týkají této smlouvy nebo jejího plnìní (zejména informace o obsahu této smlouvy a jejích pøílohách a pøípadných dodatcích, o právech a povinnostech smluvních stran, jakož i informace o cenách), b) které se týkají nìkteré nebo obou smluvních stran (zejména jejich èinnosti, struktury, hospodáøských výsledkù, know-how, provozních metod, procedur a pracovních postupù, obchodních nebo marketingových plánù, koncepcí a strategií, nabídek, smluv, dohod a jiných ujednání s tøetími stranami, vztahù s obchodními partnery), c) pro nakládání s nimiž je stanoven právními pøedpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodáøské tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství) a/nebo d) které jsou spoleèností nìkterou ze smluvních stran výslovnì oznaèeny jako dùvìrné, chránìné, diskrétní, tajné nebo jiným slovem významovì pøíbuzným. (dále spoleènì jen chránìné informace ). 4. Smluvní strany se zavazují: a) zajistit utajení získaných chránìných informací a informací, které jsou pøedmìtem obchodního tajemství, zpùsobem obvyklým pro utajování takových informací. Smluvní strany jsou zejména povinny zabezpeèovat, aby z pøedaných dokumentù a záznamù nebyly zhotovovány neevidované kopie, b) zabezpeèovat, aby všichni jejich zamìstnanci, zástupci i všechny osoby, kterým byly informace podléhající obchodnímu tajemství nebo chránìné informace zpøístupnìny v souladu s touto smlouvou, zachovávaly mlèenlivost o informacích shora uvedených a aby tyto osoby zajistily utajení získaných chránìných informací a informací, které jsou pøedmìtem obchodního tajemství, minimálnì ve stejném rozsahu jako pøíslušná smluvní strana. 5. Žádná ze smluvních stran není oprávnìna pøedat a/nebo jakkoliv jinak zpøístupnit chránìné informace a/nebo informace, které jsou pøedmìtem obchodního tajemství, jakékoli tøetí osobì, ani je použít k jinému úèelu, než k jakému byly poskytnuty, ledaže tak uèiní: a) s pøedchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, b) na základì povinnosti uložené právním pøedpisem, nebo c) pokud to tato smlouva výslovnì umožòuje. 6. Ustanovení této smlouvy týkající se ochrany obchodního tajemství a chránìných informací trvají i po ukonèení smlouvy. Smluvní strany jsou povinny po ukonèení smlouvy utajovat veškeré chránìné informace a informace, které jsou pøedmìtem obchodního tajemství, a to až do doby, než se tyto stanou veøejnì pøístupnými jinak, než porušením této smlouvy, nebo do doby, než smluvní strana, jíž se tyto informace týkají, projeví vùli tyto informace dále neutajovat zpùsobem stanoveným touto smlouvou. V pochybnostech se má zato, že zájem na utajování informací podle této smlouvy trvá Reklamace 1. Reklamaèní øízení se zahajuje na návrh, který obsahuje: a) identifikaci a; b) úplné a srozumitelné vylíèení rozhodných skuteèností; c) dùkazní prostøedky nebo oznaèení dùkazù; d) oznaèení, èeho se domáhá; e) datum a podpis a. 2. je povinen návrh vyhotovit a odeslat bez zbyteèného odkladu poté, co má za to, že došlo k porušení podmínek smlouvy èi právních pøedpisù. 3. Má-li návrh nedostatky, Obchodník a uvìdomí, o jaké vady se jedná a jak mají být odstranìny. Lhùta pro rozhodnutí o reklamaci bìží až ode dne, kdy je návrh doruèený Obchodníkovi bezvadný. 4. Obchodník rozhodne do 30 dnù ode dne zahájení reklamaèního øízení. Písemné rozhodnutí se doruèí ovi. 5. Pokud s rozhodnutím Obchodníka nesouhlasí, je oprávnìn podat návrh na pøezkoumání vìci v rozhodèím øízení v souladu s ustanovením 15 o øešení sporu dle VOP Sankce 1. Bude-li v prodlení se splnìním závazku ze spotového obchodu, je povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z hodnoty obchodu, nejménì však CZK. 2. Bude-li Obchodník v prodlení se splnìním závazku ze spotového obchodu, je povinen zaplatit ovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z hodnoty obchodu, nejménì však CZK. 3. Poruší-li Obchodník podstatným zpùsobem svùj závazek z forwardového obchodu, je povinen vrátit ovi jistotu a zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty obchodu. 4. Poruší-li podstatným zpùsobem svùj závazek z forwardového obchodu, je povinen zaplatit Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty obchodu. První vìta tohoto ustanovení se nepoužije v pøípadì, že se smluvní strany dohodnou na opaèném/novém obchodu podle 6 odst. 14 VOP. 5. Zavázaná strana je povinna smluvní pokutu uhradit druhé smluvní stranì ve lhùtì, která nesmí být kratší než 20 dnù, stanovené oprávnìnou stranou ve vyúètování smluvní pokuty (faktura). Vyúètování smluvní pokuty musí obsahovat údaje umožòující pøezkoumání vyúètované smluvní pokuty. 6. Pro pøípad prodlení a s úhradou smluvní pokuty je Obchodník oprávnìn odeèíst smluvní pokutu z ova podúètu. Nebude-li na podúètu a dostatek finanèních prostøedkù k vyrovnání smluvní pokuty nebo nemá-li podúèet zøízen, je Obchodník oprávnìn zapoèíst pohledávku ze smluvní pokuty oproti svému závazku z obchodu, i když není splatný. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není nijak dotèen nárok poškozené smluvní strany na náhradu škody. Strana 4 /celkem 5/

5 15 - Øešení sporu 1. Veškeré spory mezi Obchodníkem a em, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve øešeny smírnou cestou. Není-li vyøešení sporu smírnou cestou možné, budou tyto spory rozhodnuty s koneènou a neodvolatelnou platností s vylouèením pøíslušnosti obecných soudù Rozhodèím soudem pøi Hospodáøské komoøe Èeské republiky a Agrární komoøe Èeské republiky v Praze, pokud není zákonem stanoveno jinak (zákon è. 229/2002 Sb., o finanèním arbitrovi, v platném znìní). 2. Úèastníci rozhodèího øízení se zavazují rozhodnutí rozhodèího soudu bez prodlení vykonat. 3. Úèastník rozhodèího øízení zavázaný rozhodèím nálezem výslovnì souhlasí s výkonem rozhodèího nálezu v souladu s právním øádem státu výkonu bez pøezkoumání rozhodèího nálezu obecným soudem státu výkonu. 4. Pøípadný spor u rozhodèího soudu je oprávnìn projednat jediný rozhodce, jenž bude na žádost žalující strany urèen pøedsedou Rozhodèího soudu v Praze Doruèování 1. Smluvní strany doruèují zásilky na adresy èi faxová èísla urèená smluvními stranami. 2. Zásilka se považuje za doruèenou dnem, kdy ji druhá smluvní strana pøevzala. Pokud se doporuèená zásilka vrátí odesílateli jako nedoruèená, nastávají úèinky doruèení pátého (5) dne po dni odeslání zásilky. 3. Zásilky doruèované faxem se považují za doruèené okamžikem, kdy faxový pøístroj odesílatele vygeneruje zprávu o úspìšném odeslání. 4. Zprávy/dokumenty doruèované em se považují za doruèené dnem odeslání zprávy pøíjemci Závìreèná ustanovení 1. Podpisem smlouvy vyjadøuje souhlas s obsahem tìchto VOP, které jsou nedílnou souèástí smlouvy. 2. Obchodník je oprávnìn bez pøedchozího souhlasu a tyto VOP zmìnit. Oznámení o tìchto zmìnách sdìlí Obchodník ùm elektronickou cestou ( ) alespoò 30 dnù pøed úèinností zmìn a dále je uvede na internetových stránkách Obchodníka: Pokud písemnì nesdìlí Obchodníkovi nesouhlas s navrhovanými zmìnami VOP nejpozdìji den pøed navrhovanou zmìnou úèinnosti, platí, že takto oznámené zmìny jsou pro a závazné ode dne uveøejnìní na internetových stránkách Obchodníka: Pokud Obchodníkovi v uvedené lhùtì sdìlí, že se zmìnou VOP nesouhlasí, považuje se takové oznámení za výpovìï smlouvy s tím, že úèinnost výpovìdi nastane v den, který bezprostøednì následuje po dni vypoøádání posledního z obchodu, nebo, v pøípadì, že již služeb Obchodníka nevyužívá, nastává úèinnost výpovìdi doruèením oznámení Obchodníkovi. Od doruèení výpovìdi nebudou uzavírány další obchody. 3. Obchodník informuje y o aktuálním znìní tìchto VOP jejich zveøejnìním na internetových stránkách Obchodníka: 4. Tyto VOP nabývají úèinnosti dne V pøípadì podpisu VOP pøed datem úèinnosti uvedeném v bodì 4. jsou tyto VOP závazné pro obì strany ode dne podpisu. Potvrzuji/Potvrzujeme pøevzetí výše uvedené informace: V Dne: Strana 5 /celkem 5/

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 5) _ Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ SLUŽEB PŘÍMÉHO PRODUKTOVÉ BANKOVNICTVÍ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2014 www.gemoney.cz infolinka:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ČSOB ELEKTRONICKÉHO

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ČSOB ELEKTRONICKÉHO OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ ČSOB MULTICASH 24 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky PPF banky a.s. stanovují základní pravidla, která jsou uplatňována pro obchodní vztahy mezi PPF bankou a.s. a

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 3.1. IDENTIFIKACE A PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ... 5 3.2. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ, OCHRANA OSOBNÍCH

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu www. ocostrava.cz zaměřeného na pronájem elektroniky, mobilních telefonů a poskytování dalších služeb 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost Bestcena.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016)

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Podílových listů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE (REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU) SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 200115 CC-L/P-REV ZE DNE 1. 1.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE (REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU) SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 200115 CC-L/P-REV ZE DNE 1. 1. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE (REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU) SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 200115 CC-L/P-REV ZE DNE 1. 1. 2015 I. Obecná ustanovení 1. Žádost. Klient (fyzická osoba) se stává

Více

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1.

Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. Podmínky společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s. k investování do Fondů a Investičních programů platné od 4. 1. 2016 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

PODMÍNKY PRO DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ. u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

PODMÍNKY PRO DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ. u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB PODMÍNKY PRO DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Podmínky pro důchodové spoření u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Čl. I Úvodní ustanovení 1. Podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schools United s.r.o., IČ:02017504, se sídlem Kadaňská 28, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING Účinné od 1. 10. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro elektronický styk s bankou Sberbank Online Banking (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro elektronický styk s bankou

Více

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dodavatelem se rozumí Kili, s. r. o. Dodavatel se nachází v právním postavení prodávajícího nebo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění smlouvy o dílo (dále jen Smlouva )

Více

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování logistických služeb - C.S.CARGO a.s. jako poskytovatel (dále jen VOP ) 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování logistických služeb - C.S.CARGO a.s. jako poskytovatel (dále jen VOP ) 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování logistických služeb - C.S.CARGO a.s. jako poskytovatel (dále jen VOP ) Preambule Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy a podrobněji upravují vztahy Poskytovatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro obchodování s investičními instrumenty Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Všeobecné smluvní podmínky pro obchodování s investičními instrumenty Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Všeobecné smluvní podmínky pro obchodování s investičními instrumenty Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 část A. Základní ustanovení I. Předmět úpravy 1. Fio banka, a. s.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015

Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015 Všeobecné obchodní podmínky verze I. 2015 kapitálové společnosti Stama a.s. IČ: 40232701, se sídlem: Vančurova 815, Lovosice 410 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Best Coffee, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 794/38, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 27607968 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Lukáše Kupce Sídlo: Palackého 1553/5, 350 02, Cheb Identifikační číslo: 01960571 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Cheb, č. j. 1094/2013/CH (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel Šimela fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Staříč 224, 739 43 identifikační číslo: 69614822 bankovní

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 15.10.2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva. Hlava 2. Úvěr

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 15.10.2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva. Hlava 2. Úvěr Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Home Credit a.s. Identifikační číslo (IČO): 26978636 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 4401 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky služeb kabelové televize systém TKR Město Rožnov pod Radhoštěm Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Majitelem, Městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 I. Obecná ustanovení 1. Žádost. Klient se stává navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru odevzdáním řádně vyplněného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: SONA, v.d., U Malého lesa 6, 591 01 Žďár nad Sázavou Sídlo společnosti: Žďár nad Sázavou - U Malého lesa 6 IČO: 00030431 DIČ: CZ00030431 Zapsána:

Více

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona

Více

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany vsouladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Pomaturitní studium Jazykovou školou Jipka se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka Všeobecné obchodní podmínky společnosti Milan Ježek, IČ:03155277, se sídlem Na Vyšehradě 1914, 509 01 Nová Paka 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 OBSAH Článek Strana A OBECNÁ ČÁST... 2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. IDENTIFIKACE KLIENTA... 2 3. DŮVĚRNOST

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. 1. Definice pojmů V těchto VOP, Smlouvě, Zvláštních podmínkách a Ceníkách

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. www.botanela.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. www.botanela.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.botanela.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) internetového obchodu www.botanela.cz, který provozuje se sídlem Marie Pujmanové 1755/9,

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://zdrave zvire.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Golf Beřovice s.r.o. se sídlem Beřovice 15, PSČ: 273 71, okres Kladno, identifikační číslo 47548584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více