Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP"

Transkript

1 4 MATEMATIKA 4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává svým obsahem propojení matematických dovedností a vědomostí s reálnými situacemi v praktickém životě a umožňuje tak získávat základní matematickou gramotnost. Předmět je zaměřen na získávání a rozvoj dovedností a vědomostí potřebných pro určení číselných údajů praktickými činnostmi, znázorněním, orientací na číselné ose, měřením, výpočtem, odhadováním a zaokrouhlováním. Výuka klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Důležitou součástí matematiky na 1. stupni je i geometrie, při níž žáci hledají podobnosti a odlišnosti tvarů kolem nás, určují a znázorňují geometrické tvary, geometricky modelují reálné situace, učí se porovnávat, odhadovat a měřit, uvědomují si vzájemnou polohu objektů v rovině. Na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na obsah 1. stupně, poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů. Matematika rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů žákovy osobnosti, jako je soustředěnost, přesnost, vytrvalost, důslednost, pracovitost, kritičnost. Žáci zdokonalují v matematice svůj grafický projev, ale i matematické vyjadřování, učí se využívat prostředky výpočetní techniky. Časové a organizační vymezení Matematika je v 1. a 2. ročníku vyučována 4 hodiny týdně, ve 3., 4. a 5. ročníku 5 hodin týdně. Výuka matematiky je tedy posílena o 1 disponibilní hodinu z časové dotace na 1. stupni. Od 6. do 9. ročníku je vyučována 4 hodiny týdně. Výuka probíhá v běžných třídách, ale i v počítačové učebně či v učebně s interaktivní tabulí. Výchovné a vzdělávací strategie Rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců, pojmů a vztahů (KK k učení). Podporujeme rozvoj logického a abstraktního myšlení žáků, zejména zařazováním problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek, apod. (KK k učení). Učíme žáky pracovat s vlastní chybou (KK k učení, k řešení problémů). Předkládáme žákům úlohy vedoucí k samostatnému uvažování a řešení problémů, učíme je rozpoznat problém, naplánovat způsob řešení, vyhledat informace vhodné k vyřešení problému, odhadnout výsledek (KK k řešení problémů). Učíme žáky objevovat různé varianty řešení úloh, vybrat efektivní způsob řešení, vyhodnotit správnost výsledku (KK k řešení problémů). Podporujeme u žáků výstižný, souvislý, kultivovaný projev, srozumitelné vyjadřování myšlenek a vyjadřování v logickém sledu (KK komunikativní). 1

2 Učíme žáky provádět rozbory a zápisy při řešení úloh, orientovat se v různých typech grafů, tabulek (KK k učení, komunikativní). Podporujeme žáky k samostatnému řešení úlohy odpovídající jeho znalostem, a tím podporujeme rozvoj důvěry ve vlastní schopnosti (KK sociální a personální). Zařazením skupinové práce vedeme žáky k efektivní spolupráci při řešení složitějších úloh, k dodržování dohodnutých pravidel při práci ve skupině, k aktivnímu naslouchání názorů druhých, k zapojení se do diskuse, k obhajobě vlastních názorů (KK komunikativní, sociální a personální). Umožňujeme žákům prezentovat výsledky jejich práce a vést žáky k sebehodnocení (KK sociální a personální). Vedeme žáky k důsledné a zodpovědné domácí přípravě, vyžadujeme dokončení práce v dohodnutých termínech a dohodnuté kvalitě (KK občanské). Učíme žáky bezpečně používat rýsovací potřeby a udržovat je v pořádku tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost, vedeme žáky ke zdokonalování grafického projevu (KK pracovní). Učíme žáky využívat matematické poznatky a dovednosti v praxi odhady, měření, porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace (KK pracovní). Podporujeme rozvoj abstraktního učení manipulací a prací s drobnými předměty, výrobou modelů různých těles z různých materiálů, metodou překládaného papíru apod. (KK pracovní). 4.2 Vzdělávací obsah 2

3 Ročník: první Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY M Spočítá prvky daného souboru Vytvoří skupinu s daným počtem prvků Podle obrázku rozhodne o vztahu méně, více, porovnává soubory i bez počítání Využívá univerzální modely čísel M Napíše a přečte číslice Doplní chybějící čísla v řadě Porovnává čísla, používá znaky rovnosti nebo nerovnosti, řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel M Využívá číselnou osu, orientuje se na ní, zobrazí na ní číslo Správně používá pojmy pře, za, hned před, hned za, mezi M Sčítá a odčítá zpaměti s přechodem i bez přechodu přes desítku M Řeší a tvoří slovní úlohy s využitím sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku Řeší a tvoří úlohy vedoucí ke vztahu o více, méně M Čte a nastavuje celé hodiny Orientuje se ve struktuře času M Zaznamenává jednoduché situace související s časem pomocí tabulek a schémat M Doplní zadanou tabulku Orientuje se v jednoduchých schématech Číslo a početní operace Přirozená čísla 1-20 Číslice 0 9; čísla 0 20 Znaky menší, větší, rovná se Číselná osa Číselný obor 0 10; Práce s textem slovní úlohy Závislosti, vztahy a práce s daty Struktura času: hodina, den, týden, měsíc, rok Tabulky a schémata EV vztah člověka k prostředí náš životní styl spotřeba věcí v rodině, škole ČJL: Psaní číslic a znaků Orientace na stránce knihy, počet slabik Čtení slovní úlohy s porozuměním Komunikativnost sčítání Nestandartní slovní úlohy polovina, čtvrtina Další náměty: Praktické úlohy s využitím jednotek délky 3

4 Ročník: první M Rozezná, pojmenuje a načrtne základní rovinné útvary, uvede příklady těchto tvarů ve svém okolí Rozezná a pojmenuje základní tělesa, uvede příklady těchto těles ve svém okolí Orientuje se v prostoru, užívá prostorové pojmy Pomocí stavebnic modeluje rovinné a prostorové útvary M Porovná rovinné útvary stejného typu podle velikosti Porovná tělesa stejného typu podle velikosti Odhaduje a srovnává délky úseček s využitím pomůcek Geometrie v rovině a prostoru Rovinné útvary: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Tělesa: krychle, kvádr, koule, válec Orientace v prostoru, před, za, vpravo, vlevo, nahoře, dole Porovnávání: větší, menší, stejný, nižší, vyšší Délka úsečky Poměřování úseček ČJL: Vyjádření jednoduché prostorové orientace procházkou po čtvercové síti Čajs: Orientace ve svém okolí cesta ze školy domů Prostředí sirkových obrázků Plán krychlové stavby Další náměty na výuku: Skládání origami 4

5 Ročník: druhý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Číslo a početní operace M Používá přirozená čísla k modelování situací běžného života Samostatně pracuje s modely přirozených čísel M Zapisuje a čte čísla v daném oboru Počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla Porovnává čísla, chápe rovnost a nerovnost (délka, čas, peníze) M Zobrazí číslo na číselné ose Využívá číselnou osu k porovnávání čísel M Orientuje se v zápisu desítkové soustavy, sčítá a odčítá zpaměti dvojciferné číslo s jednociferným i dvojciferným s přechodem násobku deseti Násobí zpaměti formou opakovaného sčítání i pomocí násobilky, dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek M Řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání a odčítání, násobení a dělení Řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o více, méně Přirozená čísla Počítání s penězi Peníze: způsob placení Číselný obor Lichá a sudá čísla Řád jednotek a desítek Násobilka 2, 3, 4, 5, 10 Součet a rozdíl Strategie řešení slovních úloh z běžného života EV Vztah člověka k prostředí spotřeba věcí, množství odpadu ve spojení o více, o méně ČJL: Orientace v textu, práce s knihou Čtení s porozuměním Věta tázací a oznamovací odpověď na otázku Komutativnost sčítání Grafické znázornění slovních úloh Úvod do zlomků: polovina, čtvrtina, třetina Modelování násobení a dělení na různých souborech Učitel používá pojmy: sčítanec, menšitel, menšenec, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl, záměna činitelů Závislosti, vztahy a práce s daty M M Čte časové údaje na různých typech hodin, orientuje se v kalendáři Sleduje různé časové intervaly Používá vhodně časové jednotky a provádí jednoduché převody mezi nimi Zachycuje výsledky měření pomocí tabulek a schémat Provádí odhady délek a množství Časové údaje: čtvrt hodiny, půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, celá hodina Měření délky, hmotnosti a objemu Jednotky: centimetr, litr, kilogram VMEGS Evropa a svět nás zajímá zážitky z návštěv různých zemí, různé časové posuny Časové tabulky Časové intervaly volí učitel z běžného života žáka; např. délka vyučovací hodiny, délka přestávky, spánku 5

6 Ročník: druhý M Navrhne a používá tabulku k organizaci údajů Třídí soubory objektů M Rozezná, pojmenuje a načrtne základní rovinné útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém životě Rozezná a pojmenuje základní tělesa, uvede příklady těchto těles ve svém životě Pomocí stavebnic modeluje rovinné a prostorové útvary podle zadání M Změří délku úsečky, používá jednotky délky Provádí odhad délky úsečky Tabulková evidence zadaných údajů Geometrie v rovině a v prostoru Rovinné útvary: lomená čára, klikatá čára, bod, úsečka, přímka a polopřímka Tělesa: kužel, jehlan Práce s pravítkem Jednotky délky: milimetr, centimetr, metr, kilometr Kružnice a hranol Shodnost útvarů Využití čtverečkovaného papíru Využití počítačových programů pro matematiku 1. Stupně ZŠ 6

7 Ročník: třetí Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Číslo a početní operace M Zapisuje a čte čísla v daném oboru Počítá po jednotkách, po desítkách a stovkách; porovnává čísla M Zobrazí číslo na číselné ose a jejich úsecích Využívá číselnou osu k porovnávání čísel M Rozloží číslo v desítkové soustavě v oboru do tisíce Sčítá a odčítá zpaměti bez přechodu násobků sta Násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek Násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek Násobí zpaměti dvojciferná čísla jednociferným činitelem mimo obor malé násobilky Používá závorky při výpočtech M Řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání a odčítání, násobení a dělení Řeší a tvoří slovní úlohy ve vztahu o více, méně, více, méně krát Číselný obor Rozklad čísla v desítkové soustavě Číselná osa model porovnávání Zápis čísla v desítkové soustavě Násobilka 6, 7, 8, 9, Nejbližší, nižší a vyšší násobek čísla Řešitelské strategie, pokus-omyl, řetězení od konce, vyčerpání všech možností, zjednodušování EV Vztah člověka a prostředí (náš životní styl spotřeba energie ve vztahu o více, o méně, x více, x méně) ČJL: Orientace v textu, práce s knihou, křížovky (sloupec, řádek) Stylizace a reprodukce odpovědi, významová stránka slov, čtení s porozuměním, druhy slov, dějová posloupnost - Pohyb po číselné ose - Aritmetické operace (propedeuatika čísel záporných - Aritmetické operace i vztahy mezi čísly v různých jazycích Závislosti, vztahy a práce s daty M Využívá časové údaje při řešení různých situací z běžného života M Eviduje složitější statistické i dynamické situace pomocí slov a tabulek M Čte a sestavuje tabulky násobků Doplní chybějící údaje do strukturované tabulky podle zadání Jízdní řády Teplota, teploměr, stupeň celsia Evidence sportovních výkonů Tabulka jako nástroj pro řešení úloh VMEGS Evropa a svět nás zajímá zážitky z cestování po Evropě, cestujeme letadlem, vlakem, lodí, autobusem MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení tabulka cen z reklamních letáků -čtení z údajů grafů, diagramů, tabulek Pozorování závislostí a jejich vlastností -využití počítačových programů pro matematiku pro 1. stupeň 7

8 Ročník: třetí M Rozezná, pojmenuje a načrtne útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svého okolí Třídí trojúhelníky podle délek stran, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí Určí obvod trojúhelníku sečtením jeho stran Pomocí stavebnice modeluje rovinné útvary podle zadání M Rozezná a modeluje osově souměrné rovinné útvary, uvede konkrétní příklady Geometrie v rovině a prostoru Klasifikace trojúhelníků obecný, rovnoramenný, rovnostranný Rovinné útvary mnohoúhelník čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník Vrchol, strana, úhlopříčka mnohoúhelníku Osově souměrné rovinné útvary - Pravoúhlý trojúhelník - Osa souměrnosti útvarů v rovině - Využití počítačových programů pro geometrii na 1. Stupni ZŠ 8

9 Ročník: čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY M Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení M Čte a zapisuje čísla v daném oboru Počítá po statisících, desetitisících a tisících, používá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě Porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejich úsecích Sčítá a odčítá čísla v daném oboru (zpaměti pouze čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly) Písemné násobené jednociferným a dvojciferným činitelem, písemné dělení jednociferným dělitelem Účelně propojuje písemné i pamětní počítání i s použitím kalkulátoru Používá římské číslice při zápisu čísel M Zaokrouhluje přirozená čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky Provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací /sčítání a jeho kontrola záměnou sčítanců, odčítání a jeho kontrola sčítáním, dělení a jeho kontrola násobením) Provádí kontrolu výpočtů pomocí kalkulátoru M Řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení a dělení a úlohy se dvěma početními operacemi Řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více, o x méně Číslo a početní operace Komutativnost a asociativnost Číselný obor Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení Římské číslice Hospodaření domácnosti: rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti Zaokrouhlování Odhad a kontrola výsledku Práce s kalkulátorem Matematizace reálné situace EV vztah člověka k prostředí Slivenec využití přírodních zdrojů porovnání vícekrát, méněkrát ČJL: Správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědi, čtení s porozuměním, dějová posloupnost - Znázornění celého čísla na číselné ose - Kmenové zlomky v kontextu části 9

10 Ročník: čtvrtý M Provádí a zapisuje jednoduchá porovnání (např. měření teploty) M Používá tabulky k evidenci, modelování a řešení různých situací Doplňuje údaje, které chybí v tabulce Vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a sloupcový diagram M Dodržuje zásady rýsování Narýsuje přímku, vyznačí polopřímku Narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík Narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem Narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník ve čtvercové síti M Měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky délky a převodní vztahy mezi nimi Sčítá a odčítá graficky úsečky, porovnává úsečky podle délky Určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku sečtením jeho stran M Sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky pomocí trojúhelníku s ryskou Určí vzájemnou polohu přímek v rovině M Určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku a obsahy porovná Používá základní jednotky obsahu M Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary Určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru Závislosti, vztahy a práce s daty Zásady sběru a třídění dat Strukturovaná tabulka Sloupcové diagramy Geometrie v rovině a prostoru Zásady rýsování Rýsování jednoduchých rovinných útvarů Čtvercová síť Jednotky délky a jejich převody, milimetr, centimetr, metr, kilometr Grafické sčítání a odčítání úseček Obvod mnohoúhelníku Vzájemná poloha přímek v rovině: rovnoběžky, různoběžky, kolmice Jednotky obsahu mm Osová souměrnost rovinného útvaru VMEGS Objevujeme Evropu a svět sběr údajů o teplotě, počtu obyvatel apod. a porovnáváme Aj: Zápis hodin, dnů, měsíců a roků -další rovinné útvary, např. pravý úhel a pravidelné mnohoúhelníky Sítě těles, papírové modely těles, stavby těles podle půdorysu Využití počítačových programů pro geometrie na 1. Stupni ZŠ 10

11 Ročník: čtvrtý Rozpozná a využije osovou souměrnost i v praktických činnostech a situacích M Využívá úsudek pro řešení jednoduchých slovních úloh a problémů Nestandartní aplikační úlohy a problémy Řešení úloh s úsudkem Číselné a obrázkové řady OSV Osobnostní rozvoj cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů Skupinové práce žáků předávání si úsudků -magické čtverce, pyramidy, sudoku Součtové trojúhelníky a obdélníky Zapojení se do matematické soutěže Klokan Zapojení se do soutěže Malý génius 11

12 Ročník: pátý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY M čte a zapisuje čísla v daném oboru počítá po milionech, používá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejich úsecích písemné sčítání tři a čtyři přirozená čísla písemně sčítá dvě přirozená čísla písemně násobí až čtyřciferným činitelem písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným činitelem účelově propojuje písemné i pamětné počítání s využitím kalkulátoru M zaokrouhluje přirozená čísla na miliony provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v daném oboru provádí kontrolu výpočtu pomocí kalkulátoru M řeší a tvoří slovní úlohy z praktického života s využitím matematické reálné situace Číslo a početní operace číselný obor 0 miliarda písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení zaokrouhlování řešení problémů: zápis, grafické znázornění, stanovení řešení, odhad, kontrola výsledku, posouzení reálného výsledku, formulace odpovědi Závislosti, vztahy a práce s daty M vybírá z textu data podle zadaného kritéria Statistické údaje a jejich reprezentace M Zjistí požadované údaje z kruhového diagramu, ve kterém nejsou k popisu použita procenta Kruhový diagram Finanční produkty: úspory EV vztah člověka k prostředí naše obec, náš životní styl, energie, odpady pochopení ekologického chování MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality ČJL: Správný zápis slovních úloh, stylizace a reprodukce odpovědi, čtení s porozuměním Aj: Aplikace jednoduchých početních operací v oboru přirozených čísel, porovnávání větší, menší - vyjádření celku zlomkem se jmenovatelem 10 nebo 100 Aj: Porovnání některých statistických údajů v anglicky mluvících zemí - Další typy diagramů - Využití tabulek ke zpracování dat 12

13 Ročník: pátý M Při konstrukcích rovinných útvarů využívá elementární geometrické konstrukce a základní vlastnosti těchto útvarů M Sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou M Určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného obrazce, který je tvořen čtverci, obdélníky, trojúhelníky a obsahy porovná M Ovládá některé řešitelské strategie, v průběhu řešení nestandartních úloh objevuje zákonitosti a využívá je Geometrie v rovině a v prostoru Konstrukce čtverce a obdélníku Konstrukce pravoúhlého, rovnostranného, a rovnoramenného trojúhelníku Konstrukce rovnoběžky a kolmice daným bodem Složené obrazce ve čtvercové síti Nestandartní aplikační úlohy a problémy Magické čtverce, pyramidy, sudoku OSV Osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznání, cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů, kreativita v řešení problémů Náměty na výuku: - Slovní úlohy na obsahy čtverce, obdélníku plán bytu - Geometrie a výtvarné umění - Využití počítačových programů Další náměty do výuky: - Origami ve čtvercové síti -zašifrované příklady, hlavolamy, rébusy 13

14 MATEMATIKA 2. STUPEŇ Ročník: šestý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Číslo a proměnná M M M M objasní pojem desetinné číslo, doloží příklady z praxe přečte a zapíše desetinná čísla, zobrazí je na číselné ose porovná a zaokrouhlí des. čísla, písemně je sečte, odečte, vynásobí a vydělí (jednodušší příklady zpaměti) vyřeší jednoduché praktické slovní úlohy převede jednotky délky a hmotnosti v oboru desetinných čísel umí použít znaky dělitelnosti přirozených čísel rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené rozloží číslo na součin prvočísel určí násobky a dělitele př. čísla, nejmenší spol. násobek, největší spol. dělitel řeší slovní úlohy s využitím dělitelnosti desetinná čísla dělitelnost přirozených čísel OSOBNIOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Morální rozvoj: řešení problémů a rozhodovací dovednosti Zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis Závislosti, vztahy a práce s daty M M zapíše, utřídí a použije data z tabulky, z grafu rozumí jízdním řádům Zpracování dat Fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, český jazyk a literatura Geometrie v rovině a prostoru M M M M M M popíše úhel, narýsuje a změří úhloměrem velikost daného úhlu ve stupních rozliší druhy úhlů, sestrojí osu úhlu sečte a odečte dvojici úhlů (ve stupních a minutách) sestrojí pravidelný šestiúhelník, osmiúhelník znázorní a správně užívá základní pojmy (strana, výška, vnitřní úhly trojúhelníku, ) určí součet úhlů v trojúhelníku úhel a jeho velikost trojúhelník podobnost trojúhelníků osová a středová souměrnost povrch a objem krychle a kvádru VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Jsme Evropané kořeny evropské civilizace 14

15 MATEMATIKA 2. STUPEŇ Ročník: šestý sestrojí trojúhelník ze tří stran M určí, zda trojúhelník lze sestrojit užitím M trojúhelníkové nerovnosti M znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastnosti určí vlastnosti útvarů v osové a středové souměrnosti, sestrojí obraz geometrického útvaru v osové a středové souměrnosti a rozpozná útvary souměrné podle osy nebo středu souměrnosti určí jednotky obvodu, obsahu a objemu, převádí tyto jednotky vysvětlí význam povrchu a objemu tělesa načrtne a narýsuje síť tělesa, těleso vymodeluje odhadne a vypočítá povrch a objem kvádru, krychle vyřeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahů útvarů a povrchů těles, objemů těles, stran obrazců, hran těles 15

16 MATEMATIKA 2. STUPEŇ Ročník: sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY M M M M M M M M M M rozliší kladná a záporná čísla a znázorní je na číselné ose rozpozná navzájem opačná čísla a určí absolutní hodnotu provádí základní početní operace s celými čísly a tyto operace aplikuje v řešení slovních úloh vyjádří část celku zlomkem rozšíří a zkrátí zlomek, uvede jej na základní tvar či na smíšené číslo, převádí zlomky na desetinná a smíšená čísla a naopak zobrazí racionální čísla na číselné ose, porovná racionální čísla upraví složený zlomek, provádí základní početní operace se zlomky řeší slovní úlohy vysvětlí pojem procento, promile, počet procent, základ, procentová část používá k výpočtům procent trojčlenku vyjádří poměr mezi danými hodnotami vysvětlí a využívá měřítko plánů a map rozpozná přímou a nepřímou úměrnost využívá trojčlenku při řešení slovních úloh sestaví tabulku, vzorec a sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti pozná shodné útvary objasní věty o shodnosti trojúhelníků vypočítá obvod a obsah trojúhelníku Číslo a proměnná celá čísla racionální čísla procenta Závislosti, vztahy a práce s daty 16 OSOBNIOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Morální rozvoj: řešení problémů a rozhodovací dovednosti Zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis, výchova k občanství ( finanční a spotřebitelská gramotnost ) poměr, přímá a nepřímá úměrnost Fyzika, chemie, přírodopis, dějepis Geometrie v rovině a prostoru trojúhelník, mnohoúhelníky hranoly

17 MATEMATIKA 2. STUPEŇ Ročník: sedmý rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků a popíše jejich M vlastnosti M narýsuje čtyřúhelník a vypočítá jeho obvod a obsah M rozezná a pojmenuje hranol, načrtne a narýsuje síť hranolu, vypočte povrch a objem hranolu M M

18 MATEMATIKA 2. STUPEŇ Ročník: osmý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Číslo a proměnná M M M M M M určí druhou a třetí mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek, kalkulačky a užívá ji ve výpočtech zapíše des. číslo ve tvaru a. 10 n vysvětlí pojmy číselný výraz, jednočlen, mnohočlen určí hodnotu číselného výrazu provádí základní početní operace s mnohočleny, rozkládá výraz na součin pomocí vzorců a vytýkáním vyřeší rovnici pomocí ekvivalentních úprav včetně zkoušky, řeší slovní úlohy s využitím znalostí rovnic vyjádří neznámou ze vzorci mocniny a odmocniny výrazy lineární rovnice OSOBNIOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Morální rozvoj: řešení problémů a rozhodovací dovednosti Zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis, výchova k občanství ( finanční a spotřebitelská gramotnost ) Závislosti, vztahy a práce s daty M M M M vysvětlí základní pojmy ze statistiky vypočítá aritmetický průměr provádí statistická šetření čte, sestavuje a vyhodnocuje tabulky a grafy sestrojí je statistika zpracování dat Fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, český jazyk a literatura M Geometrie v rovině a prostoru M M M M M M vysvětlí Pythagorovu větu vypočítá třetí stranu pravoúhlého trojúhelníku a své znalosti aplikuje při řešení praktických úloh vysvětlí rozdíl mezi kruhem a kružnicí, poloměrem a průměrem určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou kružnic vypočítá obvod a obsah kruhu Pythagorova věta kruh, kružnice a válec konstrukční úlohy 18

19 MATEMATIKA 2. STUPEŇ Ročník: osmý načrtne a narýsuje síť válce, vypočítá povrch M a objem válce řeší slovní úlohy zjistí množinu všech bodů dané vlastnosti, určí vzdálenost bodu od přímky využívá vztahů mezi geom. útvary k řešení konstrukčních úloh aplikuje Thaletovu větu správně zapíše konstrukční postup s použitím matematické symboliky 19

20 MATEMATIKA 2. STUPEŇ Ročník: devátý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Číslo a proměnná M M M stanoví podmínky lom. výrazu krátí a rozšiřuje lom. výrazy sčítá a odčítá lom. výrazy, rozliší zlomek a lomený výraz násobí a dělí lom. výrazy počítá se složenými lom. výrazy vyřeší rovnice se zlomky, se závorkami pomocí základních ekvivalentních úprav vyřeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda sčítací a dosazovací) vyřeší slovní úlohy pomocí lineární rovnice nebo soustavy lin. rovnic lomené výrazy lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic OSOBNIOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Morální rozvoj: řešení problémů a rozhodovací dovednosti Zeměpis, fyzika, chemie Závislosti, vztahy a práce s daty M M rozezná funkční vztah od jiných vztahů vysvětlí pojem lineární funkce, přímá a nepřímá úměrnost, kvadratická funkce, vyjádří danou funkci tabulkou, rovnicí i grafem a použije funkci při řešení úloh z praxe definuje funkce sin, tg, cos v pravoúhlém trojúhelníku určuje hodnoty funkcí pomocí tabulek a kalkulačky funkce lineární a goniometrické slovní úlohy a aplikace funkcí Fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis (hydrometeorologie), dějepis, výchova k občanství (základy humanitních věd) Geometrie v rovině a prostoru M M M M rozliší shodné a podobné útvary aplikuje věty o podobnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách rozliší shodné a podobné útvary podobnost útvarů v rovině tělesa, konstrukce, objem, povrch Dějepis 20

21 MATEMATIKA 2. STUPEŇ Ročník: devátý vysvětlí základní vlastnosti jehlanu, kužele M a koule, načrtne tato tělesa, narýsuje síť, M vymodeluje těleso vypočítá povrch a objem jehlanu, kužele a koule M s užitím vzorce řeší slovní úlohy M M vyřeší slovní úlohy z reálného života pomocí lineární rovnice nebo soustavy lin. rovnic využije porozumění funkcím a vztahům mezi daty při řešení úloh z praxe řeší slovní úlohy s využitím goniometrických funkcí řeší úlohy z praxe na jednoduché i složené úrokování, vypočítává daň z úroku Nestandardní aplikační úlohy a problémy řešení problémů matematickými nástroji a metodami; úvahou, rozborem, hypotézou a ověřením (např. v oblasti financí a hospodaření) Výchova k občanství, zeměpis, přírodopis 21

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Matematika Ročník: 1. Výstupy kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Číslo a početní operace VDO Občanská společnost a škola Obor

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata

PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata číslo a početní operace 1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA.

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Blok předmětů: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Název předmětu: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 3. Časová dotace: 5 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Matematika 2. období 5. ročník R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (2. díl) (Alter) R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (3. díl) (Alter) J. Jurtová:

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Volitelný předmět : Období ročník : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro,... Očekávané výstupy předmětu

Více

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

- zvládá orientaci na číselné ose

- zvládá orientaci na číselné ose Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence. Opakování 6. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA porovnává přirozená čísla v oboru do zaokrouhluje čísla na desítky a stovky provádí zpaměti jednoduché početní operace řeší a tvoří

Více

Úvodní opakování, kladná a záporná čísla, dělitelnost, osová a středová souměrnost

Úvodní opakování, kladná a záporná čísla, dělitelnost, osová a středová souměrnost Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika (MAT) Úvodní opakování, kladná a záporná, dělitelnost, osová a středová souměrnost Prima 4 hodiny týdně Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) MATEMATIKA / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Numerace v oboru do 7 30 pokládání koleček rozlišování čísel znázorňování kreslení a představivost třídění - číselné obrázky -

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Mezi

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 5. ročníku 5 hodin týdně. Vzdělávání v matematice zaměřeno

Více

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vyučovací předmět Matematika je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

Matematika v 5. ročníku

Matematika v 5. ročníku Matematika v 5. ročníku září Čte a zapisuje přirozená čísla. učebnice strana 3 8 Počítá po milionech, statisících, desetitisících, tisících, stovkách a desítkách. chvilky strana 1 8 Čte, píše a zobrazuje

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, trojúhelníky a čtyřúhelníky, výrazy 1, hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 8

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 8 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 8 Poznámky Opakování-číselné obory N, Z Opakování-číselné obory Q Opakování-jednotky Opakování-poměr,

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Žák: -píše a čte čísla od 0-1000, -vytváří soubory s daným počtem prvků (do 100), používá číselnou osu

Žák: -píše a čte čísla od 0-1000, -vytváří soubory s daným počtem prvků (do 100), používá číselnou osu PŘEDMĚT: Matematika (pro žáky s LMP) Ročník: 4. Výstup z RVP 2. období Ročníkový výstup učivo Průřezová témata číslo a početní operace Co by žák měl zvládnout: 1. Čte, zapisuje a porovnává čísla v oboru

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

ŠVP - PŘÍLOHA 2015/2016 TŘÍDY S RVJ

ŠVP - PŘÍLOHA 2015/2016 TŘÍDY S RVJ ŠVP - PŘÍLOHA 2015/2016 TŘÍDY S RVJ OBSAH Identifikační údaje Učební plány I.stupeň Matematika Informatika II.stupeň Cizí jazyk a Další cizí jazyk Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a svět práce My

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Matematika - Prima. množiny zavedení pojmů množina, prvek, sjednocení, průnik, podmnožina

Matematika - Prima. množiny zavedení pojmů množina, prvek, sjednocení, průnik, podmnožina - Prima Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE M-3-1-01 M-3-1-02 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti TÉMATICKÝ PLÁN MA 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Dodatek č. 1 k :

Dodatek č. 1 k : Dodatek č. 1 k 1.9. 2013: Změny upravené tímto dodatkem na str. 40 v textu vyznačeny červenou barvou. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY,

Více

MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Časové a organizační vymezení

MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Časové a organizační vymezení MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 4 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada do 20 Žák: ČaPO: užije čísla k vyjádření počtu a pořadí ČaPO: třídí skupiny prvků podle počtu ČaPO: vytvoří soubor prvků s počtem do 20 ČaPO:

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M9101 provádí početní operace

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7 Opakování -desítková soustava - početní výkony - dělitelnost - úhel - osová souměrnost -

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

MATEMATIKA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. MATEMATIKA 1. STUPEŇ Ročník: První. Obsahové vymezení

MATEMATIKA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. MATEMATIKA 1. STUPEŇ Ročník: První. Obsahové vymezení Ročník: První MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ Doplněné učivo pro 1. a 2. stupeň (M, Čj, Aj)

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ Doplněné učivo pro 1. a 2. stupeň (M, Čj, Aj) Příloha č. 1 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ Doplněné pro 1. a 2. stupeň (M, Čj, Aj) MATEMATIKA 1. - 5. ročník 1. ročník očekáváný výstup ČAPO: Přirozená čísla M-5-1-03 orientace na číselné ose 0-20 Žák

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3.

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. - 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Zápis čísel. Čtení a zápisy

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více