PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

2 Část 6 ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY PRO EMISE

3 K 1. září 2007 platilo 68 norem (ČSN) pro analýzu emisí strojů i zařízení. Některé normalizované analytické metody lze využít pro analýzu pracovního, vnitřního i venkovního ovzduší. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 3

4 Přehled ČSN normalizujících analytiku emisí: ČSN pro analýzu emisí lze hledat prakticky jen ve třídě: 83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 4

5 ČSN EN 1093 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Volba zkušebních metod, Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu, Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici, Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením. Metoda značených atomů, Část 6: Hmotnostní účinnosti odlučování, difusní výtok, Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok, Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici, Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti a Část 11: Index dekontaminace. V září 2007 byly k dispozici části 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 11: 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 5

6 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 1: Volba zkušebních metod Norma je českou verzí evropské normy EN :1998. Evropská norma EN :1998 má status české technické normy. Tato první část evropské normy: - specifikuje parametry, které mohou být použity pro zhodnocení emise polutantů od strojů nebo výkonnosti systémů pro snížení znečištění vzduchu, které jsou integrální součástí strojů, - uvádí návod pro volbu vhodných zkušebních metod, které odpovídají různým oblastem použití a druhům strojů, včetně účinků opatření ke snížení ohrožení polutanty. Zkušební metody jsou uvedeny v dalších částech této normy. Jiné zkušební metody pro parametry mohou být začleněny v dalších etapách. Norma neplatí pro určité druhy motorových vozidel se spalovacím motorem, které jsou předmětem směrnice pro strojní zařízení. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice stanovených parametrů, kapitolu 4 - Druhy zkušebních metod, kapitolu 5 - Podklady pro volbu zkušebních metod a kapitolu 6 - Statistické zhodnocení. Norma dále uvádí informativní Přílohy A a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU: Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování zákonů členských států, týkající se strojních zařízení 89/392/EHS. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 6

7 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 1: Volba zkušebních metod - pokračování Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění požadavků výše uvedené směrnice. Následující tabulka uvádí vztah mezi příslušnými požadavky směrnice a ustanoveními této evropské normy. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v lednu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: České (dříve československé) technické normy (ČSN) nejsou, nejpozději od 1. ledna 1995, obecně závazné. Všechna ustanovení označená za závazná v ČSN vydaných od (kdy nabyl účinnosti zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách) do (kdy nabyl účinnosti zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky aozměně a doplnění některých zákonů, jímž byl zákon č. 142/1991 Sb. zrušen) pozbyla platnosti dnem Žádná ČSN nebo její část není od 1. ledna 2000 obecně závazná. Tuto standardní informaci uvádíme - počínaje normami vydanými v lednu 2000 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 7

8 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. Tato norma, druhá část, specifikuje metodu měření míry emise plynných látek od jednotlivého stroje, jehož provoz může být regulován použitím techniky značených atomů plynu. Tato norma neplatí pro strojní zařízení, která byla vyrobena před datem jejího vydání jako EN. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 Citované normativní dokumenty, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Princip, kapitolu 5 Umístění stroje, kapitolu 6 Zařízení a materiály, kapitolu 7 Měřicí body, kapitolu 8 Postup, kapitolu 9 - Analýza údajů, kapitolu 10 - Vyjádření výsledků a kapitolu 11 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohu ZA. Za pozornost stojí tato Příloha ZA, kde se uvádí: Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a je jedním ze způsobů zajištění shody se základními požadavky směrnice nového přístupu pro strojní zařízení 98/37/EHS, změněná směrnicí 98/79/EHS. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 8

9 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu - pokračování Jakmile je tato norma uvedena v Ústředním věstníku Evropských společenství pod touto směrnicí a je převzata jako národní norma alespoň jedním členským státem, je splnění normativních ustanovení této normy uvedených, v rozsahu daném předmětem této normy, předpokladem shody spříslušnými základními požadavky této směrnice a přidružených předpisů ESVO/EFTA. UPOZORNĚNÍ: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Jde tedy o harmonizovanou normu. Poznámka recenzenta: V ČR jsou obě evropské strojírenské směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v červnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 9

10 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. Tato norma, třetí část, specifikuje metodu měření míry emise určených nebezpečných látek šířených vzduchem od strojů použitím zkušební stolice při stanovených provozních podmínkách stroje. Měření míry emise určitého polutantu emitovaném stroji může sloužit pro: a) hodnocení výkonnosti stroje, b) hodnocení snížení emisí polutantu stroje, c) porovnání strojů v rámci skupin strojů se stejným předpokládaným použitím (skupiny jsou definovány funkcí a zpracovanými materiály), d) klasifikaci strojů ze stejné skupiny podle jejich míry emise, e) určení stavu techniky strojů s ohledem k jejich mírám emise. Tato norma neplatí pro strojní zařízení, která byla vyrobena před datem jejího vydání jako EN. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 Citované normativní dokumenty, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Princip, kapitolu 5 Popis zkušební stolice, kapitolu 6 Zkušební metoda, kapitolu 7 - Vyjádření výsledků a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohu ZA a Bibliografii. Za pozornost stojí Příloha ZA, kde se uvádí: Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a je jedním ze způsobů zajištění shody se základními požadavky směrnice nového přístupu pro strojní zařízení 98/37/EHS, změněná směrnicí 98/79/EHS. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 10

11 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici - pokračování Jakmile je tato norma uvedena v Ústředním věstníku Evropských společenství pod touto směrnicí a je převzata jako národní norma alespoň jedním členským státem, je splnění normativních ustanovení této normy uvedených, v rozsahu daném předmětem této normy, předpokladem shody spříslušnými základními požadavky této směrnice a přidružených předpisů ESVO/EFTA. UPOZORNĚNÍ: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Jde tedy o harmonizovanou normu. Poznámka recenzenta: V ČR jsou obě evropské strojírenské směrnice zavedeny nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v červnu Nahradila ČSN EN ( ) (stejné číslo normy, stejný třídicí znak) ze srpna Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 11

12 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením. Metoda značených atomů Norma je identická s EN :1996. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Volba zkušebních metod, Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu, Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici, Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením. Metoda značených atomů, Část 6: Hmotnostní účinnosti odlučování, difusní výtok, Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok, Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici, Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti a Část 11: Index dekontaminace. Tato čtvrtá část normy popisuje metodu měření účinnosti zachycení u instalovaných odsávacích zařízení u strojů. Metoda je založena na technice značení atomů a může být použita u všech druhů zkoušky prostředí (laboratorní, vnitřního a venkovního prostředí, viz ENV ). Tato technika je použitelná pouze tehdy, jestliže značené atomy prokazují aerodynamické chování srovnatelné se skutečným znečištěním. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 12

13 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením. Metoda značených atomů - pokračování Měření účinnosti zachycení u odsávacích zařízení může sloužit pro: vyhodnocení provedení odsávacího zařízení u stroje, vyhodnocení zdokonalení odsávacího zařízení, porovnání odsávacích zařízení u strojů podobné konstrukce, klasifikaci odsávacích zařízení podle jejich účinnosti zachycení, určení rychlosti proudění vzduchu v odsávacím zařízení, aby byla dosažena určená úroveň účinnosti zachycení, určení technického stavu odsávacích zařízení u strojů s ohledem k účinnosti zachycení. Normalizovány jsou: princip, zjednodušené vyjádření účinnosti zachycení, zkušební metoda, kontrolní parametry a ovlivňující faktory, protokol zkoušky. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v srpnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: V ČSN, kterými se přejímají EN se neuvádí údaj o závaznosti (MPN 1:1995). Vyplývá to jednak z Rezoluce Rady ze 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám 85/C 136/81, jednak z čl. 75 Evropské Dohody o přidružení mezi Českou republikou a Evropským společenstvím. (Sdělení MZV č. 7/1995 Sb.) Neopomenutelný účastník ( 4 odst. 3) při projednávání návrhu převodu EN do české normalizační soustavy nemůže tedy uplatnit ustanovení 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 13

14 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok Norma je českou verzí evropské normy EN :1998. Evropská norma EN :1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje metodu využívající zkušební zařízení pro měření hmotnostní účinnosti odlučování čisticích systémů vzduchu s difuzním výtokem, pracujících při stanovených podmínkách. Tato metoda musí být použita pro systémy, které čistí vzduch od aerosolů (kouř, prach, dým, mlhy), páry nebo plynu. Měření hmotnostní účinnosti odlučovacího čisticího systému vzduchu pro předpokládané použití může sloužit pro: a) hodnocení výkonnosti čisticího systému vzduchu, b) hodnocení zlepšení čisticího systému vzduchu, c) porovnání čisticích systémů vzduchu, d) klasifikaci čisticích systémů vzduchu podle jejich hmotnostní účinnosti odlučování, e) určení stavu techniky čisticích systémů vzduchu stejného předpokládaného použití s ohledem k jejich hmotnostní účinnosti odlučování. Norma má spíše význam pro posouzení znečištění venkovního ovzduší v důsledku zachycení aerosolů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Princip, kapitolu 5 - Popis zkušebního zařízení, kapitolu 6 - Umístění a účinnost čisticího systému vzduchu, kapitolu 7 - Postup, kapitolu 8 - Vyjádření výsledků a kapitolu 9 - Protokol o zkoušce. Norma dále uvádí informativní Přílohy A a ZA. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 14

15 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok - pokračování V této příloze ZA je uvedeno zejména: Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU: Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování zákonů členských států, týkající se strojních zařízení 89/392/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění požadavků výše uvedené směrnice. Následující tabulka uvádí vztah mezi příslušnými požadavky směrnice a ustanoveními této evropské normy. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v říjnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. září 1997, byl zrušen zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Tím byla z právního řádu ČR vypuštěna možnost zezávazňovat některá ustanovení technických norem. Počínaje normami vydanými v září 1997, uvádíme u každého záznamu tuto poznámku namísto informace o zezávazňování. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 15

16 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok Norma je českou verzí evropské normy EN :1998. Evropská norma EN :1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu využívající zkušební zařízení pro měření hmotnostní účinnosti odlučování čisticích systémů vzduchu, pracujících při stanovených podmínkách. Tato metoda musí být použita pro systémy, které čistí vzduch od aerosolů (kouř, prach, dým, mlhy), páry nebo plynu, s definovaným přívodem a odvodem vzduchu, které mohou být připojeny k měřicímu potrubí. Měření hmotnostní účinnosti odlučovacího čisticího systému vzduchu pro předpokládané použití může sloužit pro: a) hodnocení výkonnosti čisticího systému vzduchu, b) hodnocení zlepšení čisticího systému vzduchu, c) porovnání čisticích systémů vzduchu, d) klasifikaci čisticích systémů vzduchu podle jejich hmotnostní účinnosti odlučování, e) určení stavu techniky čisticích systémů vzduchu stejného předpokládaného použití s ohledem k jejich hmotnostní účinnosti odlučování. Norma má spíše význam pro posouzení znečištění venkovního ovzduší v důsledku zachycení aerosolů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Princip, kapitolu 5 - Popis zkušebního zařízení, kapitolu 6 - Činnost čisticího systému vzduchu, kapitolu 7 - Postup, kapitolu 8 - Vyjádření výsledků a kapitolu 9 - Protokol o zkoušce. Norma dále uvádí informativní Přílohy A a ZA. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 16

17 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok - pokračování V této příloze ZA je uvedeno zejména: Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU: Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování zákonů členských států, týkající se strojních zařízení 89/392/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění požadavků výše uvedené směrnice. Následující tabulka uvádí vztah mezi příslušnými požadavky směrnice a ustanoveními této evropské normy. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v říjnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. září 1997, byl zrušen zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Tím byla z právního řádu ČR vypuštěna možnost zezávazňovat některá ustanovení technických norem. Počínaje normami vydanými v září 1997, uvádíme u každého záznamu tuto poznámku namísto informace o zezávazňování. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 17

18 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření zkušební stolici Norma je českou verzí evropské normy EN :1998. Evropská norma EN :1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje metodu měření na zkušební stolici pro měření parametru koncentrace polutantu určené nebezpečné látky od strojů použitím zkušební stolice, při stanovených provozních podmínkách. Tato metoda je použitelná pouze pro stanovení emitovaných plynů, par a vdechovaných částic. Stanovení míry emise polutantu na zkušební stolici (viz (ČSN) EN ) musí být použito vždy je-li to možné. Měření parametru koncentrace polutantu stroje může sloužit pro: a) hodnocení výkonnosti stroje, b) hodnocení zlepšení stroje, c) porovnání strojů v rámci skupiny strojů se stejným předpokládaným použitím (skupiny jsou definovány funkcí a zpracovanými materiály), d) klasifikaci strojů ze stejné skupiny podle jejich parametrů koncentrace polutantu, e) určení stavu techniky strojů s ohledem k jejich parametru koncentrace polutantu. Norma má spíše význam pro posouzení znečištění venkovního ovzduší v důsledku zachycení polutantů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Princip, kapitolu 5 - Zkušební stolice, kapitolu 6 - Postup, kapitolu 7 - Vyjádření výsledků a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. Norma dále uvádí informativní Přílohy A a ZA. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 18

19 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření zkušební stolici - pokračování V této příloze ZA je uvedeno zejména: Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU: Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování zákonů členských států, týkající se strojních zařízení 89/392/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění požadavků výše uvedené směrnice. Následující tabulka uvádí vztah mezi příslušnými požadavky směrnice a ustanoveními této evropské normy. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v říjnu1999. Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. září 1997, byl zrušen zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Tím byla z právního řádu ČR vypuštěna možnost zezávazňovat některá ustanovení technických norem. Počínaje normami vydanými v září 1997, uvádíme u každého záznamu tuto poznámku namísto informace o zezávazňování. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 19

20 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti Norma je českou verzí evropské normy EN :1998. Evropská norma EN :1998 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Volba zkušebních metod, Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu, Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici, Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením. Metoda značených atomů, Část 6: Hmotnostní účinnosti odlučování, difusní výtok, Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok, Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici, Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti a Část 11: Index dekontaminace. Tato devátá část evropské normy specifikuje metodu měření v místnosti pro měření parametru koncentrace polutantu určené nebezpečné látky od strojů, umístěných ve zkušební místnosti a pracujících při stanovených podmínkách. Tato metoda může být použita pouze u strojů s místním odsáváním s objemovým průtokem vzduchu > 500 m3.h-1 a u strojů bez recirkulovaného vzduchu. Měření parametru koncentrace polutantu stroje může sloužit pro: a) hodnocení výkonnosti stroje, b) hodnocení zlepšení stroje, c) porovnání strojů v rámci skupiny strojů se stejným předpokládaným použitím (skupiny jsou definovány funkcí a zpracovanými materiály), d) klasifikaci strojů ze stejné skupiny podle jejich parametrů koncentrace polutantu, e) určení stavu techniky strojů s ohledem k jejich parametru koncentrace polutantu. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 20

21 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti - pokračování Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Princip, kapitolu 5 - Prostředí měření, kapitolu 6 - Postup, kapitolu 7 - Vyjádření výsledků a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. Norma dále uvádí informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU: Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování zákonů členských států, týkající se strojních zařízení 89/392/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění požadavků výše uvedené směrnice. Následující tabulka uvádí vztah mezi příslušnými požadavky směrnice a ustanoveními této evropské normy. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v říjnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. září 1997, byl zrušen zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Tím byla z právního řádu ČR vypuštěna možnost zezávazňovat některá ustanovení technických norem. Počínaje normami vydanými v září 1997, uvádíme u každého záznamu tuto poznámku namísto informace o zezávazňování. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 21

22 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 11: Index dekontaminace Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2001. Evropská norma EN :2001 má status české technické normy. Norma popisuje metodu pro měření indexu dekontaminace čisticích systémů vzduchu, např. zachycovací zařízení včetně místního odsávacího zařízení, systémů pro zkrápění vodou, a kde je to vhodné, odlučovacího zařízení instalovaného na stroji. Tato metoda používá skutečného polutantu a může být použita v místnosti nebo provozních prostředích. Má být přihlédnuto k tomu, že při zkoušce, zvláště při vypnutém nebo odstraněném čisticím systému vzduchu, může dosáhnout koncentrace nebezpečných látek, jsou-li tyto přítomny, úrovní, při kterých je obsluha a další zaměstnanci přítomní v místnosti vystaveni riziku ohrožení zdraví. UPOZORNĚNÍ: Tato norma se nezabývá ochrannými opatřeními, která jsou požadována ke snížení těchto rizik. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Princip, kapitolu 5 - Určení měřicích bodů koncentrace, kapitolu 6 - Zkušební metoda, kapitolu 7 - Použití u určité skupiny strojů, kapitolu 8 - Ovlivňující faktory, kapitolu 9 - Vyjádření výsledků a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohu ZA. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 22

23 ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem. Část 11: Index dekontaminace - pokračování V této Příloze ZA se uvádí: Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění základních požadavků ES: Směrnice pro strojní zařízení 98/37/ES, ve znění směrnice 98/79/ES. Shoda s touto normou je jedním ze způsobu zajištění shody se specifickými základními požadavky příslušné směrnice. UPOZORNĚNÍ: Pro výrobek(ky),které jsou předmětem této normy se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. Poznámka recenzenta: Směrnice 98/37/ES, ve znění Směrnice 98/79/ES je do českého právního řádu zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v dubnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 23

24 ČSN 1SO 9096 ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí. Manuální gravimetrická metoda Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9096:1992. Mezinárodní norma ISO 9096:1992 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanoví manuální gravimetrickou metodu pro měření hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku látek tuhého skupenství v proudu plynu v uzavřených profilech jako jsou potrubí, komíny a větrací šachty. Této metody může být použito k určení hmotnostních koncentrací v rozsahu od 0,005 g.m -3 do 10 g.m -3. Pro koncentrace pod 0,050 g m -3 je chyba této metody větší než ± 10% (viz kapitoly 12 a 14). Metoda je v první řadě referenční metodou pro stanovení částic tuhého skupenství emitovaných ze stacionárních zdrojů. Může být také použita pro kalibraci automatizovaných systémů monitoringu tuhých částic. Metoda by měla být použita pokud možno při konstantních hodnotách stavových veličin plynu proudícího potrubím. Není vhodná pro účely měření ventilačních nebo klimatizačních systémů, vnitřního ovzduší nebo plynů nesoucích kapičky. Tato mezinárodní norma také uvádí požadavky na konstrukční provedení přístroje, který může být použit pro stanovení, pokud jsou splněny základní požadavky na umístění vhodného vzorkovacího systému. Nejsou-li splněny některé z požadavků této normy, je možné ve speciálních případech popsanou metodu použít, ale s větší nejistotou při stanovení hmotnostní koncentrace tuhých látek nebo hmotnostního toku (viz kapitola 14). 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 24

25 ČSN 1SO 9096 ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí. Manuální gravimetrická metoda - pokračování Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Značky veličin s odpovídajícími jednotkami a indexy, kapitolu 5 - Podstata metody, kapitolu 6 - Stručný obsah, kapitolu 7 - Postup při měření a výpočtech, kapitolu 8 - Zařízení, kapitolu 9 - Postup přípravy, kapitolu 10 - Přípravné práce před začátkem vzorkování (měření), kapitolu 11 - Postup při vzorkování, kapitolu 12 - Vážení, kapitolu 13 - Výpočet, kapitolu 14 - Přesnost a kapitolu 15 - Protokol o měření. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, B, C, D, E, F a informativní Přílohu G. ČSN ISO 9096 (třídicí znak ) byla vydána v červnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. září 1997, byl zrušen zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Tím byla z právního řádu ČR vypuštěna možnost zezávazňovat některá ustanovení technických norem. Počínaje normami vydanými v září 1997, uvádíme u každého záznamu tuto poznámku namísto informace o zezávazňování 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 25

26 ČSN 1SO ( ) Stacionární zdroje emisí. Automatizovaný monitoring hmotnostní koncentrace částic. Charakteristiky, zkušební metody a specifikace Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10155:1995. Mezinárodní norma ISO 10155:1995 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanoví podmínky a kritéria automatizovaného monitoringu hmotnostní koncentrace tuhých částic v plynných emisích stacionárních zdrojů. Norma zahrnuje charakteristiky a zkušební metody. Tato mezinárodní norma určuje zkušební program ověřování instalovaného zařízení a jeho aplikace pro automatizované monitorovací systémy. Její doporučení jsou všeobecná a nejsou omezena na specifické měřicí principy nebo přístrojové systémy. Předmět normy zahrnuje provozní charakteristiky systému, kalibraci, zkušební metody a zpracování naměřených údajů. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 26

27 ČSN 1SO ( ) Stacionární zdroje emisí. Automatizovaný monitoring hmotnostní koncentrace částic. Charakteristiky, zkušební metody a specifikace - pokračování Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Součásti měřicího systému, kapitolu 5 - Podmínky instalace, Kapitolu 6 - Požadavky na provedení systému a kapitolu 7 - Ověřovací postupy. Dále norma uvádí normativní Přílohu A a informativní Přílohy B, C a D. ČSN ISO (třídicí znak ) byla vydána v červnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. září 1997, byl zrušen zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Tím byla z právního řádu ČR vypuštěna možnost zezávazňovat některá ustanovení technických norem. Počínaje normami vydanými v září 1997, uvádíme u každého záznamu tuto poznámku namísto informace o zezávazňování. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 27

28 ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu. Manuální gravimetrická metoda Norma se skládá ze dvou částí: Část1:Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu Manuální gravimetrická metoda a Část 2: Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu Automatizované měřicí systémy. V září 2007 byly k dispozici obě části normy: 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 28

29 ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu. Část 1: Manuální gravimetrická metoda Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2001. Evropská norma EN :2001 má status české technické normy. Norma se skládá ze dvou částí: Část 1: Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu Manuální gravimetrická metoda a Část 2: Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu Automatizované měřicí systémy. Tato první část normy stanoví rozhodčí metodu stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu v plynech proudících potrubím při hmotnostních koncentracích nižších než 50 mg/m 3 po přepočtu na normální stavové podmínky. Tato metoda byla ověřena se zvláštním důrazem na obsah prachu okolo 5 mg/m 3 aprůměrnou dobu odběru vzorku 30 min. Tato norma byla vypracována a ověřena především pro odpadní plyny ze spaloven odpadů. Obecně ji však použít pro odpadní plyny jiných stacionárních zdrojů a pro vyšší hmotnostní koncentrace. Jestliže odpadní plyn obsahuje nestálé, reaktivní nebo těkavé sloučeniny, závisí výsledek měření na podmínkách odběru vzorku a úpravy filtrů. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 29

30 ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu. Část 1: Manuální gravimetrická metoda - pokračování Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 Termíny a definice, kapitolu 4 Podstata metody, kapitolu 5 Vzorkovací rovina a vzorkovací body, kapitolu 6 Zařízení a materiály, kapitolu 7 Postup vážení, kapitolu 8 Postup při odběru vzorku, kapitolu 9 Vliv tepla na vlastnosti prachu, kapitolu 10 Ověření výsledků, kapitolu 11 Výpočty, kapitolu 12 Charakteristiky metod a kapitolu 13 Zkušební protokol. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, C, D, E, F a informativní Přílohy G a H. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v září Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 30

31 ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu. Část 2: Automatizované měřicí systémy Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2004. Evropská norma EN :2003 má status české technické normy. Tato norma byla vypracována s mandátem uděleným CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a odpovídá požadavkům základních směrnic EU. Souvislosti se směrnicemi EU vyplývají z informativního přehledu literatury, který je nedílnou součástí této normy. Poznámka recenzenta: Jde o dvě směrnice, které se zabývají spalováním odpadů a rostlin. Norma určuje požadavky kladené na automatizované měřicí systémy (AMS=Automated Measuring Systems) pro sledování obsahu prachu. Je odvozena z(čsn) EN 14181, která je obecným dokumentem prokazování jakosti AMS. Této normy lze využít pouze ve spojení s (ČSN) EN Tato norma určuje zkušební kritéria QAL1 a zvláštní požadavky QAL2, QAL3 (Quality Assurance Level) a AST (roční ověření správnosti) a AMS určené pro měření obsahu prahu. Tato kritéria a požadavky slouží k prokazování, že emise prachu ze zařízení splňují emisní limit menší než 50 mg/m 3 (standardní podmínky) v odpadním plynu vedeném potrubím. Této normy lze použít v přímé návaznosti na normovanou referenční metodu (NRM) popsanou v(čsn) EN září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 31

32 ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu. Část 2: Automatizované měřicí systémy - pokračování Tato norma byla vypracována především pro měření emisí spaloven odpadů z technického hlediska ji lze použít i pro ostatní procesy, u nichž je předepsán emisní limit s určenou nejistotou. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 Termíny, definic a značky, kapitolu 4 Podstata metody, kapitolu 5 Funkční kritéria AMS pro QAL1, kapitolu 6 Umístění AMS, kapitolu 7 Kalibrace a ověření AMS (QAL2), kapitolu 8 - Následné prokazování jakosti prováděné trvale za provozu (QAL3) a kapitolu 9 Roční ověření správnosti (AST). zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a C a Bibliografii. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v dubnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 32

33 ČSN ISO 7935 ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého. Charakteristiky automatizovaných měřicích metod Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7935:1992. Mezinárodní norma ISO 7935:1992 má status české technické normy. Předepisuje úplný soubor hodnot charakteristik automatizovaných měřicích systémů pro kontinuální měření hmotnostních koncentrací oxidu siřičitého stacionárních zdrojů emisí. Soubor údajů uvedených v tabulce 1 se vztahuje na charakteristiky měřicích metod včetně všech kroků od odběru vzorku po záznam a pokud je nutné, i uchování údajů. Tato mezinárodní norma platí pro extraktivní a neextraktivní automatizované měřicí metody oxidu siřičitého. Pro obě metody to zahrnuje použití nulovacích a kalibračních plynů a zajištění dostupnosti porovnávacích vzorků. Automatizovaný měřicí systém může být kalibrován kalibračními plyny při použití manuální metody popsané v (ČSN) ISO 7934 nebo použitím automatizovaného měřicího systému předem verifikovaného podle této mezinárodní normy při použití jiného principu detekce. Směrodatná odchylka (3.7) je stanovena použitím (ČSN) ISO 7934 nebo automatizovaného měřicího systému s jiným principem detekce, verifikovaného podle této mezinárodní normy. Měřicí rozsah, ve kterém platí tato specifikace, je v současnosti v rozmezí 0 g.m -3 až 0,1 g.m -3 a 0 g.m -3 až 8 g.m -3 (podrobně viz tabulka 2). 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 33

34 ČSN ISO 7935 ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého. Charakteristiky automatizovaných měřicích metod první pokračování Tabulka 1 - Hlavní charakteristiky Charakteristiky Číselná hodnota Metody zkoušení (viz Příloha A) Mez detekce Vliv rušivých látek Doba odezvy Směrodatná odchylka 2% 1) ±2% 2) < 200 s 3) ± 2,5 % 1), 4) A A A A ) Vztahuje se na měřicí rozsah 2) Hlavní rušivé látky v odpadních plynech ze spalovacích procesů jsou CO2, CO, NO, H2O a v menších koncentracích NO2 a NH3. Jestliže vodní pára není odstraněna ze spalin při spalování uhlí a z odpadních plynů ze spaloven odpadu, může též rušivě působit HCl a HF. Ve zvláštních případech se mohou vyskytnout jiné rušivé látky (např.kyanid) 3) Za předpokladu celkového času 30 minut 4) Viz 3.7 Zařízení, na nichž byly charakteristiky uvedené v tabulce 1 v příslušných rozmezích verifikovány podle této mezinárodní normy, jsou uvedeny v tabulce září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 34

35 ČSN ISO 7935 ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého. Charakteristiky automatizovaných měřicích metod druhé pokračování Tabulka 2 Zařízení a rozsahy měření Zařízení Kotle na černé uhlí Kotle na černé uhlí s odsířením kouřových plynů Kotle na hnědé uhlí Kotle na těžký topný olej Kotle na spalování odpadu Koksová pec Vypalovací pec na těžký topný olej Zařízení na výrobu a recyklaci kyseliny sírové Měřicí rozsah g.m -3 SO až až ,1 až 0 3,0 0 0,1 až 0 5,0 0 0,4 až 0 1,0 0 až 1 0 až 5 0 až září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 35

36 ČSN ISO 7935 ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého. Charakteristiky automatizovaných měřicích metod třetí pokračování Principy i postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. Tato norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Popis automatizovaných měřicích systémů, kapitola 5 - Číselné hodnoty charakteristik a jejich použití. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní) a Přílohy B a C (informativní). ČSN ISO 7935 (třídicí znak ) byla vydána v červnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. září 1997, byl zrušen zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Tím byla z právního řádu ČR vypuštěna možnost zezávazňovat některá ustanovení technických norem. Počínaje normami vydanými v září 1997, uvádíme u každého záznamu tuto poznámku namísto informace o zezávazňování. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 36

37 ČSN ISO ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení hmotnostní koncentrace emise oxidů dusíku. Charakteristiky automatizovaných měřicích metod Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10849:1996. Mezinárodní norma ISO 10849:1996 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma předepisuje základní stavbu a nejdůležitější charakteristiky automatizovaných měřicích metod pro stanovení oxidu dusíku, které se mají používat na stacionárních zdrojích, např. u spalovacích procesů. Uvádí též postupy pro stanovení charakteristik. Dále předepisuje metody a vybavení pro stanovení oxidu dusnatého (NO) nebo oxidů dusíku (NO x ), tj. oxidu dusnatého a oxidu dusičitého (NO + NO 2 ) v odpadních plynech včetně systému odběru vzorku a systému úpravy vzorku. Oxid dusný (N 2 O) není možné stanovit metodami popsanými touto normou. Udávané charakteristiky se vztahují na celý měřicí systém, od odběru vzorku po analyzátor. Tato mezinárodní norma popisuje extraktivní a neextraktivní (in-situ) systémy s řadou analyzátorů, které se užívají např. při následujících metodách: - chemiluminiscence, - nedisperzní infračervené spektroskopie, - nedisperzní ultrafialová spektroskopie, - diferenční optická absorpční spektrometrie. Podstata zkoušky i postup při jejím provádění je podrobně popsán. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 37

38 ČSN 1SO ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení hmotnostní koncentrace emise oxidů dusíku. Charakteristiky automatizovaných měřicích metod - pokračování Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Popis měřicího zařízení, kapitolu 6 - Číselné hodnoty charakteristik a jejich použití. Dále norma obsahuje normativní Přílohu A a informativní Přílohy B a C. ČSN ISO (třídicí znak ) byla vydána v červnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. září 1997, byl zrušen zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Tím byla z právního řádu ČR vypuštěna možnost zezávazňovat některá ustanovení technických norem. Počínaje normami vydanými v září 1997, uvádíme u každého záznamu tuto poznámku namísto informace o zezávazňování. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 38

39 ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení oxidu siřičitého. Referenční metoda Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14791:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy. Tato evropská norma uvádí dvě manuální metody vzorkování a stanovení SO 2 v odpadních plynech vypouštěných do ovzduší potrubím a komíny, a to metodou iontové chromatografie a thorinovou metodou. Tato metoda je normovanou referenční metodou (NRM) určenou jednak pro jednorázová měření emisí, jednak pro kalibraci nebo ověřování kontinuálních měřicích systémů (AMS) trvale instalovaných na komínech a dále pro potřeby řízení a pro další účely. Tato evropská norma byla posuzována v průběhu terénních zkoušek prováděných ve spalovně odpadů, při spoluspalování odpadů a ve velkých spalovacích zařízeních. Validace byla prováděna pro dobu odběru vzorku 30 minut v rozmezí hmotnostní koncentrace SO 2 0,5 mg.m -3 až 2000 mg.m -3 pro iontovou chromatografii a 5 mg.m -3 až 2000 mg.m -3 pro thorinovou metodu. Validační rozmezí bylo dáno emisními limity ve Směrnicích 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení a 2000/76/ES o spalovnách nebezpečných odpadů. Podstata metod i způsob a postup stanovení je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Citované normativní dokumenty, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 Zařízení a jeho součásti, kapitolu 6 Vzorkovací zařízení, kapitolu 7 Postup při odběru vzorků, kapitolu 8 Zařízení pro analýzu, 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 39

40 ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí. Stanovení oxidu siřičitého. Referenční metoda - pokračování kapitolu 9 Analytický postup, kapitolu 10 Určení charakteristik metody: odběr a analýza vzorků, kapitolu 11 - Vyjadřování výsledků, kapitolu 12 Posouzení metody v terénních podmínkách, kapitolu 13 Shoda výsledků odměrné metody s využitím thorinu a metody iontové chromatografie, kapitolu 14 - Ekvivalence alternativních metod a kapitolu 15 Protokol oměření. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, E a ZA a dále Bibliografii. Za pozornost stojí Příloha ZA, ze které citujeme: Tato evropská norma byla připravena na základě zmocnění uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu (ESVO/EFTA). Tato evropská norma zahrnuje základní požadavky Směrnice Evropské rady 2000/76/ES o spalovnách nebezpečných odpadů asměrnice 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. UPOZORNĚNÍ: V rozsahu použití této evropské normy je nutno počítat s dalšími požadavky a ostatními směrnicemi EU. Poznámka recenzenta: Norma neuvádí, kterým předpisem byly obě Směrnice EU převedeny do českého právního řádu. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v červenci Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 40

41 ČSN Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Všeobecná část, Část 2: Odběr vzorků pro manuální metody měření, Část 3: Stanovení celkového obsahu oxidů síry, Část 4: Stanovení kyseliny sírové a celkového obsahu oxidu siřičitého a sírového, Část 5 Stanovení celkového obsahu oxidu sírového a kyseliny sírové a obsahu oxidu siřičitého, Část 6 Stanovení obsahu oxidu sírového a Část 7 Kontinuální stanovení celkového obsahu oxidu siřičitého. V září 2007 byly k dispozici všechny části normy: 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 41

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun

Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun Způsob provádění Emise jako předmět měření Pro účely zákona o ovzduší č. 201/2012

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.40 2006 Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti: automatizované měřicí systémy ČSN EN 14884 83 4762 Září Air quality - Stationary

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.10; 93.025 2004 Deš»ové nádrže ČSN 75 6261 Září Stormwater detention basins Bassins de retention des eaux de pluie Regenbecken Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTOLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHAS 10 tel. (02) 72185 111, fax (02) 7173 2377, e-mail: sukl@sukl.cz, www.sukl.cz VYR-7 Čisté prostory Věstník SÚKL č. 6/1997 Platnost: od 1.10.1997

Více

Polétavý prach. zjišťování škodlivin v ovzduší jednotné analytické metody 60, sv. 52/1981). V současné době se tohoto pojmu již nepoužívá.

Polétavý prach. zjišťování škodlivin v ovzduší jednotné analytické metody 60, sv. 52/1981). V současné době se tohoto pojmu již nepoužívá. "Zpracováno podle Skácel, F. - Tekáč, V.: Podklady pro Ministerstvo životního prostředí k provádění Protokolu o PRTR - přehled metod měření a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.30; 27.100 2004 Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky ČSN EN 12953-11 07 7853 Duben Shell boilers - Part 11: Acceptance tests Chaudières à tubes de fumée - Partie

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.260 2001 Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky ČSN EN 12041 51 2555 Prosinec Food processing machinery - Moulders - Safety and hygiene

Více

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

PRŮVODCE K SYSTÉMOVÉMU POUŽITÍ TECHNICKÝCH NOREM K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRŮVODCE K SYSTÉMOVÉMU POUŽITÍ TECHNICKÝCH NOREM K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Centrum nových technologií pro strojírenství NETME Centre Divize mechatroniky Technická 2896/2, 616 69 BRNO www.netme.cz. Datum vydání zprávy:

Více

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.110; 13.230 Září 1998 Výbušná prostředí Zamezení a ochrana proti výbuchu Část 1: Základní pojmy a metodologie ČSN EN 11 27-1 83 3250 Explosive atmospheres - Explosion prevention

Více

Výsledky měření emisí v roce 1999

Výsledky měření emisí v roce 1999 Výsledky měření emisí v roce 1999 Parametr / (mg/nm 3 ) Emisní limit pro spalovny komunálního odpadu dle Vyhl. 117/97 Sb. Doporučený emisní limit pro EU dle směrnice 89/369 Emise Termizo a.s. Liberec změřené

Více

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace Cílem této kapitoly je poskytnout základní informace o směrnicích ES pro oblast tlakových zařízení, tj. zejména o směrnici Evropského parlamentu a

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

NORMY Z OBORU VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE

NORMY Z OBORU VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE 20. Konference Klimatizace a větrání 2012 OS 01 Klimatizace a větrání STP 2012 NORMY Z OBORU VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ RNDr. Jana Habalová jana.habalova@zuova.cz Seminář Azbest praxe krok za krokem Hradec Králové 22.10.2013 OVZDUŠÍ 1) pracovní

Více

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA 232/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.20 Říjen 2010 Elektrická požární signalizace Část 23: Požární poplachová zařízení Optická výstražná zařízení ČSN EN 54-23 34 2710 Fire detection and fire alarm systems

Více

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3802 Pořizování zařízení elektráren ČSN EN 45510-1 (38 0210), kat. č. 53977 Pořizování zařízení elektráren Vydána: 1998-11 ČSN EN 45510-2-2 (38 0210), kat. č. 64855 2-2:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Requirements for selection, installation and use of electrostatic spraying equipment for flammable materials

Requirements for selection, installation and use of electrostatic spraying equipment for flammable materials ČESKÁ NORMA 87.100;25.140.20 Březen 1994 Požadavky na elektrostatické stříkací ČSN EN 50053-2 zařízení pro hořlavé látky. Část 2: Ruční stříkací pistole pro práškové plasty s energií do 5 mj 33 2035 Requirements

Více

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr

Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr 1. Úvod Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 29 na prašné trati a jejich další směr Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Zdeněk Kysučan VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vysoká škola báňská

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 07.100.20 Říjen 2014 Kvalita vod Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií ČSN EN ISO 9308-2 75 7836 idt ISO 9308-2:2012 Water quality Enumeration of Escherichia coli

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.40; 25.160.10 2004 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů vznikajících při obloukovém svařování

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE

NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE Určeno pro posluchače FBI: Poznámka:!!! Níže uvedené texty neobsahují změny v termínech, obsahu a ve vlastním provedení dokumentace vyvolané změnami legislativy

Více

Non-biological systems for use in sterilizers - Part 3: Specification for Class B indicators for use in the Bowie and Dick test

Non-biological systems for use in sterilizers - Part 3: Specification for Class B indicators for use in the Bowie and Dick test ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.080 Červen 1998 Nebiologické systémy pro použití ve sterilizátorech - Část 3: Specifikace indikátorů třídy B pro Bowie-Dickovu zkoušku ČSN EN 86 7-3 84 7121 Non-biological

Více

Čl. 2 Vymezení základních pojmů

Čl. 2 Vymezení základních pojmů 48 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 28. listopadu 2012, kterým se stanovují zásady nakládání s malými ochrannými filtry K zabezpečení jednotného postupu

Více

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Srpen 2008 Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky ČSN EN 15283-2 72 3617 Gypsum boards with fibrous reinforcement

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.10; 91.100.60 2007 Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace ČSN EN 14509 74 7725 Duben Self-supporting

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.160 2000 Vibrace a rázy - Volná vstupní mechanická impedance soustavy rukapaže ČSN ISO 10068 01 1419 Květen Mechanical vibration and shock - Free, mechanical impedance of the

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24 hod./den) 224 919 293; 224 915 402

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24 hod./den) 224 919 293; 224 915 402 Datum vydání: 12.01.2004 Strana: 1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Označení produktu: Účel použití: HERBOL-PU-SIEGEL GLAENZEND stavební nátěr 1.1. Dodavatel: AKZO NOBEL DECO GMBH, POSTFACH

Více

Informace o předmětu zakázky: Vážená paní / vážený pane,

Informace o předmětu zakázky: Vážená paní / vážený pane, VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: MVR-1090045 VYŘIZUJE / LINKA: Bělonožníková/544 528 642 MÍSTO, DATUM: Brno, 10. 12. 2010 VĚC: Výzva k podání nabídky pro zakázku s vyšší hodnotou 1. kategorie na dodávky s názvem

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 2001 Vzduchotěsné okenice - Zkouška průvzdušnosti ČSN EN 12835 74 6023 Listopad Airtight shutters - Air permeability test Fermetures étanches - Essai de perméabilité

Více

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních Platnost od 15. 4. 2016. Pokyn je vypracován na základě požadavků Přílohy č. 1 k pokynu PE 010-4 PIC/S Pravidla správné

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.20 Leden 2009 Elektrická požární signalizace Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje ČSN EN 54-25 34 2710 Fire detection and fire alarm systems Part 25: Components

Více

Tato norma je identická s EN 297:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Tato norma je identická s EN 297:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium. ČESKÁ NORMA ICS 91.140.10 Červen 1996 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B 11 a B 11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kw ČSN EN 297 07 5397

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment

Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.140.20;21.020 Leden 1998 Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení ČSN EN IS O 4871 01 1609 Acoustics - Declaration and verification of noise

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 9. 10. 2008 Datum revize: Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 9. 10. 2008 Datum revize: Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6 Datum vydání: 9. 10. 2008 Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-161 WaterBase

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 6. 9. 2007 Datum revize: Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 6. 9. 2007 Datum revize: Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6 Datum vydání: 6. 9. 2007 Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-7 WaterBase Special

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Normy, normalizace při mokrých povrchových úpravách - obecné zásady. Šumperk, leden 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2011 o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7. přednáška Systémy kvality ve výrobě kosmetických přípravků

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Podle zákona č. 356/2003 Sb. není přípravek klasifikován jako nebezpečný.

Podle zákona č. 356/2003 Sb. není přípravek klasifikován jako nebezpečný. Datum vydání: 6. 9. 2007 Název výrobku: 9-151 WaterBase Thinner Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-151 WaterBase Thinner

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:

Více

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN ČSN EN 50110-1 (34 3100) OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (platnost od 1.12.2003) Základní norma pro provádění PPN v rámci EU. Obsahuje problematiku PPN v čl. 6.3,

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.140.10; 13.160 Červenec 2011 Ruční mechanizovaná nářadí Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací Část 11: Kladiva na opracování kamene ČSN EN ISO 28927-11 10 6010 idt ISO

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serveru pro VM Ware cluster ESX do IS Celní správy Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.30 Červen 2014 ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení Navrhování větracích a klimatizačních zařízení Obecná ustanovení Design of ventilation and air conditioning systems

Více

Návrh vyhlášky o stanovení některých podmínek ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Návrh vyhlášky o stanovení některých podmínek ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Návrh vyhlášky o stanovení některých podmínek ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ČESKÁ PŘEDBĚ NÁ NORMA

ČESKÁ PŘEDBĚ NÁ NORMA ČESKÁ PŘEDBĚ NÁ NORMA ICS 91.060.10 2001 Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou ČSN P ENV 13050 74 7205 Listopad Curtain walling - Watertightness

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Látka Číslo Číslo CAS 64742-54-7 Číslo ES (EINECS) 265-157-1 Další názvy látky 1.2. Příslušná určená použití

Více

Kategorizace prací z hlediska prachu

Kategorizace prací z hlediska prachu Kategorizace prací z hlediska prachu Ing. Jitka Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory 26. konzultační den 19. února 2009 Kategorizace prací

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 2002 Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií ČSN EN 12050-2 75 6762 Červenec

Více

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.190 Listopad 2013 Výrobky pro péči o dítě Šidítka pro kojence a malé děti Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení ČSN EN 1400 94 3429 Child use and care articles Soothers

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.240.20 2002 Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů ČSN ISO/IEC 11581-3 36 9814 Únor Information

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód výrobku : 114500E Použití látky nebo směsi : Přípravek pro strojové mytí nádobí Druh látky : Směs Pouze

Více

Sborníky technické harmonizace 2009

Sborníky technické harmonizace 2009 Sborníky technické harmonizace 2009 HOTOVĚ BALENÉ ZBOŽÍ V KOSTCE (aktualizované znění)g. Stanislav Zajíc, Ing. Jindřich Pošvář Ing. Stanislav Zajíc Ing. Jindřich Pošvář Hotově balené zboží v kostce HOTOVĚ

Více

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /..

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. EVROPSKÁ KOMISE D012385/02 PŘEDLOHA verze 3.00 ze dne 10. prosince 2010 Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud

Více

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce 269 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.93; 93.080.30 Únor 2011 Silniční záchytné systémy Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody ČSN EN 1317-1 73 7001 Road restraint systems Part 1: Terminology

Více

Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009.

Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009. List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště 1: Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., Jenečská 146/44, 161 00 Praha Pracoviště 3: organizačná zložka Letná 27, 040 01, Košice, Slovensko

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.99; 55.020 2005 Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů ČSN EN 13427 77 0145 Únor Packaging - Requirements for the use of European Standards

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

SMĚRNICE ČHIS 05: ZKUŠEBNÍ METODIKA PRO STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NETĚSNOSTÍ A NEUTĚSNĚNÝCH SPÁR V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ZÁŘÍ 2015

SMĚRNICE ČHIS 05: ZKUŠEBNÍ METODIKA PRO STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NETĚSNOSTÍ A NEUTĚSNĚNÝCH SPÁR V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ZÁŘÍ 2015 ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 05: ZKUŠEBNÍ METODIKA PRO STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI NETĚSNOSTÍ A NEUTĚSNĚNÝCH SPÁR V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ZÁŘÍ 2015 1 Česká hydroizolační

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více