2 Konceptuální modelování a návrh databáze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Konceptuální modelování a návrh databáze"

Transkript

1 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze E - R modely Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu Transformace ER diagramu na tabulky relační databáze Transformace objektového modelu (diagramu tříd) Literatura J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 1

2 2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze Konceptuální modelování - fáze datové, případně objektové analýzy využívající modelů založených na objektech aplikační domény. Fáze návrhu databáze Požadavky na data Konceptuální návrh Konceptuální schéma (ERD) Logický návrh Logické schéma (tabulky) Fyzický návrh Fyzické schéma (uložené záznamy, přístupové metody) J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2

3 Přístup: strukturovaný (klasický): východiskem pro návrh databáze je ER model Datové modelování (ERD) Funkční modelování (DFD) Modifikace datového modelu na základě funkčních požadavků Převod datového modelu na logické schéma databáze J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 3

4 objektově-orientovaný: východiskem pro návrh databáze je diagram tříd Model použití Modely interakce Diagram tříd aplikační domény Převod objektového modelu logické schéma databáze J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 4

5 Přístup k návrhu databáze: Entitní množiny (třídy) + vztahy Seznam atributů entit (objektů) + závislosti Transformace Normalizace Prvotní schéma Klient(r_číslo, jméno,, příjmení, č_účtu, stav, ) Normalizace Normalizované schéma relační databáze Klient(r_číslo, jméno, příjmení, ), Účet(č_účtu, stav, ) Návrh fyzické organizace (tabulkové prostory, indexy, clustery, ) Vytvoření databázových objektů CREATE TABLE Klient ( ) CREATE INDEX IKlient ON Klient( ) J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 5

6 2.2. E - R modely ER model je založen na chápání světa jako množiny základních objektů - entit (Entity) a vztahů (Relationship) mezi nimi. Popisuje data "v klidu", neukazuje, jaké operace s daty budou probíhat. Někdy se označuje také jako ERA třetím základním prvkem modelu jsou atributy (Attributes). J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 6

7 Př) vkládání rušení klient účet účet příkaz modifikace dotazy Základní pojmy Entita věc nebo objekt reálného světa rozlišitelný od jiných objektů, o níž chceme mít informace v DB. Př) Klient banky s identifikačním číslem 999, účet s číslem účtu 100. Entitní množina - množina entit téhož typu, které sdílí tytéž vlastnosti neboli atributy. Př) Klient, Účet J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 7

8 U100 U150 K999 K628 K123 Klient Účet U48 U79 vlastní U100 U150 U48 U79 K999 K628 K123 Klient vlastní Účet J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 8

9 Atribut - vlastnost entity, která nás v kontextu daného problému zajímá a jejíž hodnotu chceme mít v DB uloženu. Př) Klient: čísloklienta, jméno, příjmení, adresa, Doména atributu - obor hodnot atributu. Vztah asociace mezi několika entitami. Př) Klient s číslem klienta K999 vlastní účet s číslem účtu U100. Vztahová množina - množina vztahů téhož typu, které sdílí tytéž vlastnosti. Př) Klient vlastní Účet pro vztah mezi entitami typu Klient a Účet Identifikátor (primární klíč) entitní nebo vztahové množiny atribut, jehož hodnota je v rámci dané množiny jednoznačná a neredukovatelná (v případě složeného atributu viz dále). Poznámka.: Často se používá označení entita i ve významu entitní množiny, entita se potom zpravidla označuje jako instance entity. Analogicky pro vztahové množiny a vztahy. J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 9

10 Typy atributů Jednoduché (simple) a složené (composite) atributy Př) Entitní množina Klient Složené atributy jméno adresa Složky křestní prostřední příjmení ulice město PSČ Složky jméno číslo číslobytu J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 10

11 Jednohodnotové (single-valued) a vícehodnotové (multiplevalued) (někdy také opakující se atributy) Př) Entitní množina Klient Vícehodnotový atribut telefon Hodnoty atributu číslo1, číslo2, číslo3, Povolující prázdnou hodnotu Mohou nabývat speciální hodnoty NULL. Význam hodnoty NULL: hodnota chybí (missing) - existuje, ale my ji neznáme, Př) datum narození hodnotu neznáme (unknown) nevíme, jestli vůbec existuje Př) číslobytu J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 11

12 Odvozené Hodnotu lze odvodit od jiných atributů nebo entit. Př) věk, početdisposob Identifikátor (primární klíč) entitní množiny - entity a vztahy musí být identifikovatelné - hodnota identifikátoru musí být unikátní (a minimální) - identifikátorem je jednoduchý nebo složený atribut Parametry vztahů Jméno vztahové množiny, jméno role Vyjadřuje význam vztahu. Př) jméno vztahové množiny Klient vlastník vlastní Účet jméno role J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 12

13 Stupeň Př) Zaměstnanec Klient vlastní Účet nadřízený unární (reflexivní) binární Programátor používá Projekt ternární Jazyk J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 13

14 Kardinalita (cardinality) (maximální kardinalita), Maximální počet vztahů daného typu (vztahové množiny), ve kterých může participovat jedna entita (1,M, případně přesněji). Př) Zaměstnanec nadřízený 1 Klient vlastní 1 Účet Programátor používá Projekt Jazyk J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 14

15 Členství (membership) (také účast (participation), minimální kardinalita) Vyjadřuje minimální počet vztahů daného typu (vztahové množiny), ve kterých musí participovat jedna entita (0 volitelné/1 povinné), resp. účast entitní množiny ve vztahu (částečná (partial)/úplná (total)). Př) Zaměstnanec nadřízený Klient vlastní Účet Programátor 0.. používá 0.. Projekt 1.. Jazyk J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 15

16 Kardinalita i členství představují omezeni (constraint) Jiným důležitým typem omezení je existenční závislost. Př) Klient (vlastník účtu) a Účet Atributy vztahu Klient čísloklienta jméno adresa telefon 0.. disponuje 0.. Účet čísloúčtu datumzřízení stav limit J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 16

17 Používané notace pro kreslení ER diagramu Název IČO Adresa Telefon Dodavatel 1 M Dodává Zboží Název Číslo zboží Barva Dodavatel Dodává Zboží Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodává Je dodáváno Dodává Zboží Zboží Zboží Dodává Dodává Zboží - my budeme používat notaci odvozenou z jazyka UML (Unified Modeling Language) J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 17

18 Rozšíření klasického ER modelu Slabé (weak) entitní množiny Silná (strong) entitní množina má identifikátor tvořený vlastními atributy. Slabá entitní množina nemá identifikátor tvořený z vlastních atributů, nýbrž obsahuje identifikátor jiné entitní množiny (pouze jedné), na níž závisí tzv. dominantní). identifikující vztahová množina Účet <<PK>> čísloúčtu datumzřízení stav <<identif>> vlastní <<weak>> Příkaz <<D>> pořčíslo typ částka datum identifikující dominantní (nezávislá) diskriminátor (dílčí identifikátor) slabá (závislá) J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 18

19 - identifikátor = identifikátor_dominantní + diskriminátor - existenční závislost slabé množiny na identifikující J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 19

20 Generalizace/specializace (ISA vztah) Účet S2 S1 S3 B1 B2 <<PK>> čísloúčtu datumzřízení stav S4 S5 B3 Spořitelní Běžný Spořitelní Účet Běžný úrok limitčerpání - vyjádření rozdílů (atributy, vztahy)- specializace - pojmy entitní množina vyšší/nižší úrovně (nadtřída/podtřída) - dědičnost atributů a účasti ve vztahových množinách, hierarchie generalizace (viz OO přístup) - identifikátor entitních množin nižší úrovně je stejný jako vyšší J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 20

21 Omezení generalizace/specializace o příslušnost disjunktní/překrývající se o úplnost totální/částečná J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 21

22 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu Jména - srozumitelná, musí vyjadřovat význam entitních a vztahových množin - entitní množiny: podstatná jména - vztahové množiny: slovesa, předložky - je-li jméno vztahové množiny jasné ze jmen entitních množin, není nutné uvádět Několik různých vztahových množin mezi stejnými entitními - nutno použít jméno vztahové množiny nebo jméno role. Klient čísloklienta jméno adresa telefon 1 vlastní disponuje Účet čísloúčtu datumzřízení stav disponuje limit J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 22

23 Celkový systém by neměl být zahrnut do ERD Banka 1 má Klient Identifikátor entitní množiny - identifikátorem je jednoduchý nebo složený atribut - situace, kdy používáme složené identifikátory: přirozená identifikace spojením několika atributů vazební entitní množiny nahrazující vztahové s kardinalitou M:M u slabých entitních množin při modelování časových změn - unikátnost hodnoty jen v rámci vyvíjeného systému (ne celého světa) J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 23

24 - Nevytvářet entitní množinu s různými identifikátory entit na základě jejich výskytu ve stejné vztahové množině. Vlastník <<PK>> rodnéčíslo <<PK>> IČO 1 zaregistroval nevhodné Vozidlo <<PK>> poznznačka Firma <<PK>> IČO Osoba <<PK>> rodnéčíslo zaregistrovala zaregistrovala Vozidlo <<PK>> poznznačka vhodné další možnost - generalizace J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 24

25 Identifikátor vztahové množiny - zpravidla složený z identifikátorů participujících entitních množin, případně ještě v kombinaci s některým z atributů vztahu, pokud kombinace identifikátorů nepostačuje. Př) disponuje... (čísloklienta, čísloúčtu) disponuje (čísloklienta, čísloúčtu, platnostod), za předpokladu, že vztah má např. atribut limit, jehož výši lze měnit a je potřeba uchovávat historii změn Entitní množina nebo atribut? Automobil <<PK>> výrčíslo barva? Automobil <<PK>> výrčíslo má 1 Barva <<PK>> barva Pravidlo: Je-li hodnota atributu důležitá, i když neexistuje žádná entita s touto hodnotou jako vlastností, pak bychom ji měli modelovat jako entitu. - Z modelování entitní množinou pak vyplývá omezení na hodnotu odpovídajícího atributu. J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 25

26 Atributy a vztahy 1:M Osoba <<PK>> rodnéčíslo Osoba <<PK>> rodnéčíslo zaregistrovala 1? 1 zaregistrovala datregistrace Vozidlo <<PK>> poznznačka datregistrace Vozidlo <<PK>> poznznačka Pravidlo: Měli bychom dávat přednost modelování jako atributu vztahu. Hrozí-li nebezpečí, že by se mohla časem kardinalita vztahové množiny změnit na M:M, pak modelujeme jako atribut vztahu v každém případě. J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 26

27 Náhrada vztahů M:M vazební entitní množinou Klient <<PK>> čísloklienta jméno adresa telefon 0.. disponuje 1.. disponuje limit Účet <<PK>> čísloúčtu datumzřízení stav Klient <<PK>> čísloklienta jméno adresa telefon Disponuje <<PK>> čísloklienta <<PK>> čísloúčtu limit Účet <<PK>> čísloúčtu datumzřízení stav - zpravidla před transformací na schéma relační databáze J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 27

28 Doporučení pro použití slabých entitních množin Volba identifikátoru slabé entitní množiny - zpravidla speciální atribut jako diskriminátor Zájezd <<PK>> datum <<weak> Zastávka <<D>> město <<identif>> Zájezd <<PK>> číslozájezdu datum <<weak>> Zastávka <<identif>> <<D>> číslozastávky 0.. v 1 Město <<PK>> název J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 28

29 Volba správné identifikující entitní množiny - vycházet z přirozené závislosti Př) Dodavatel realizuje kontrakt a v jeho rámci dodávky Dodavatel uzavřel <<PK>> IČO 1? 1 1 Kontrakt <<PK>> KontraktID realizuje <<identif>> <<weak>> Dodávka <<D>> pořčíslo v rámci Vyvarování se redundance - slabá entitní množina má jen jednu identifikující množinu, se kterou je ve vztahu 1:M nelze takto modelovat vztahy M:M J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 29

30 Př) Klient disponující Účet Účet <<identif>> <<weak>> Disponent ŠPATNĚ Slabá nebo silná entitní množina? Pravidlo1: Jako slabou modelovat tehdy, kdy entita kompletně zmizí při odstranění odpovídající identifikující entity. Př) Objednávka PoložkaObjednávky Pravidlo2: Cokoliv s atributem, který je jednoznačný, by nemělo být modelováno jako slabá entitní množina. Pravidlo3: Jsme-li na pochybách, modelujeme jako silnou entitní množinu. Možnost modelování jako vícehodnotového atributu Objednávka <<PK>> čísloobjednávky položka[1..] J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 30

31 Použití pro modelování časových změn Osoba <<PK>> rodnéčíslo jméno Změny atributů Změny vztahů Osoba <<PK>> rodnéčíslo jméno pracuje <<identif>> <<weak>> Vážení <<D>> pořčíslo datum váha Oddělení <<PK>> číslooddělení název Osoba <<PK>> rodnéčíslo jméno Pracovala od do Oddělení <<PK>> číslooddělení název Osoba <<PK>> rodnéčíslo jméno Oddělení <<PK>> číslooddělení název <<identif>> na <<weak>> Zařazení <<D>> pořčíslo od do J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 31

32 2.4. Transformace ER diagramu na tabulky relační databáze Datové modelování (ERD) Funkční modelování (DFD) Logické schéma tabulky, integritní omezení Databázové objekty indexy, uložené procedury, triggery, (serverová část) Kód aplikace (klient) Hlavní problémy špatného návrhu opakující se informace (redundance) nemožnost reprezentovat určitou informaci složitá kontrola integritních omezení Př)r_číslo rodné číslo disponující osoby formálně BCNF, resp. 3NF J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 32

33 č_účtu r_číslo stav pobočka jmění / Jánská / Jánská / Palackého / Palackého Cíle návrhu vyvarování se problémů špatného návrhu splnění dalších kritérií, především výkonnostních (nevytvářet zbytečné tabulky!) Pravidla transformace Odstranění složených a vícehodnotových atributů (převod do 1NF) Složený atribut několik jednoduchých (složky) Klient <<PK>> č_klienta jméno adresa telefon Klient <<PK>> č_klienta jméno ulice město PSČ telefon J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 33

34 Vícehodnotový atribut slabá entitní množina nebo náhrada pevným počtem opakování Klient <<PK>> č_klienta jméno adresa {telefon} Klient <<PK>> č_klienta jméno adresa telefon [3] Klient <<PK>> č_klienta jméno adresa telefon1 telefon2 telefon3 Klient <<PK>> č_klienta jméno adresa 1 <<identif>> <<weak>> Telefon <<D>> pořčíslo telčíslo - případně lze provést transformaci a potom normalizovat Reprezentace silné entitní množiny E <<PK>>a1 a2 an TE a 1 a 2 a n J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 34

35 Reprezentace vztahů TE 1 E 1 <<PK>>a 11 a 12 a 1n 1 R 1 a R1 a R2 a Rk E 2 <<PK>>a 21 a 22 a 2m a 11 TE 2 a 21 a 12 a 1n a 22 a 2m a 11 a R1 a R2 a Rk TE 1 E 1 <<PK>>a 11 a 12 a 1n 1 R a R1 a R2 a Rk E 2 <<PK>>a 21 a 22 a 2m a 11 TE 2 a 21 a 12 a 1n a 22 a 2m a 11 a R1 a R2 a Rk TE 1 E 2 E 1 <<PK>>a 11 a 12 a 1n R a R1 a R2 a Rk <<PK>>a 21 a 22 a 2m a 11 a 12 a 1n a 21 TR a 11 a 21 a R1 a R2 a Rk TE 2 a 22 a 2m J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 35

36 Reprezentace slabé entitní množiny - jako silné + vztah 1:M E 1 <<weak>> E 2 TE 1 a 11 a 12 a 1n a 11 <<PK>>a 11 a 12 a 1n <<identif>> 1 <<D>>a 21 a 22 a 2m TE 2 a 21 a 22 a 2m a 11 J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 36

37 Př) Ilustrační příklad - Spořitelna Klient <<PK>> r_číslo jméno ulice město vlastní Účet <<PK>> č_účtu stav 1 <<identif>> veden 1 Pobočka <<PK>> název jmění <<weak>> Transakce <<D>> č_transakce datum částka Klient Pobočka r_číslo jméno ulice město název jmění Účet č_účtu stav r_číslo pobočka Transakce č_transakce č_účtu datum částka J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 37

38 Reprezentace ternárních vztahů Programátor <<PK>>osČíslo 0.. používá Jazyk <<PK>>název Projekt <<PK>>čísloProj Programátor Jazyk Projekt osčíslo název čísloproj Používá osčíslo název čísloproj Generalizace/specializace - Možnosti: tabulka pro nadtyp + pro podtypy s primárním klíčem nadtypu pouze tabulky pro podtypy i s atributy nadtypu všechno v jedné tabulce - rozlišení podle prázdné hodnoty nebo tzv. diskriminátoru. J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 38

39 Př) Běžný účet penále Účet <<PK>> č_účtu dat_zřízení stav Spoření 1) Účet(č_účtu, dat_zřízení, stav), Běžný_účet(č_účtu, penále), Spoření(č_účtu, úrok) 2) Běžný_účet(č_účtu, dat_zřízení, stav, penále), Spoření(č_účtu, dat_zřízení, stav, úrok) 3) Účet(č_účtu, dat_zřízení, stav, úrok, úrok penále) resp. Účet(č_účtu, dat_zřízení, stav, typ, úrok, penále). - Nutno přihlížet zejména k tomu: zda jsou specializace disjunktní, zda je specializace totální, operace s jakými daty (jen specializace nebo i generalizace) budou prováděny. J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 39

40 2.5. Transformace objektového modelu (diagramu tříd) Modelování objektové struktury (diagram tříd) Další modely (použití, interakce, ) Logické schéma tabulky, integritní omezení Databázové objekty indexy, uložené procedury, triggery, (serverová část) Kód aplikace (klient) J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 40

41 Problémy: operace - při návrhu tabulek neuvažujeme (bereme v úvahu při případné optimalizaci, návrhu uložených procedur apod.) identifikace pomocí OID - neexistuje-li atribut s vlastnostmi identifikátoru přidat složené, složité, vícehodnotové atributy - viz normalizace u ER modelu, podpora typů proměnné délky v moderních relačních systémech (VARCHAR, BIT VARYING (BLOB)), generalizace/specializace agregace část jako silná nebo slabá entitní množina kompozice(zanořené objekty) - viz složené a vícehodnotové atributy J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 41

42 Př) Učitel -jméno -příjmení -titul +ZměňPříjmení() +ZměňTitul() učí -název -rozsah -kredity Předmět +ZměňRozsah() +UkažPřednášky() +PřidejPřednášku(datum, téma) -datum -téma -slajdy Přednáška +ZměňDatum(novéDatum) Učebnice ExterníUčitel -pracoviště -adresa InterníUčitel 1 pracoviště Ústav -zkratka -název -název -autoři -vydavatel -rok -ISBN -titulnístrana J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 42

43 Literatura 1. Silberschatz, A., Korth H.F, Sudarshan, S.:Database System Concepts. Fourth Edition. McGRAW-HILL. 2001, str T. Hawryszkiewycz, I.T.: Relational Database Design. An Introduction.Prentice Hall Inc str Batini, C., Ceri, S., Navathe, S., B.: Conceptual Database Design. Benjamin/ Cummings s Pokorný, J.: Databazová abeceda. Science, Veletiny, 1998, str , J. Zendulka: Databázové systémy a návrh databází 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 43

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

DATOVÉ MODELOVÁNÍ ER MODEL

DATOVÉ MODELOVÁNÍ ER MODEL DATOVÉ MODELOVÁNÍ ER MODEL Základní pojmy Entita věc reálného světa (objekt) rozlišitelný od jiných objektů. Př) banky s identifikačním číslem 999, účet s č. účtu 100. Entitní množina - množina entit téhož

Více

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/30

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/30 Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 5. přednáška Ing. Radek Kočí, Ph.D. Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. Vytvořeno na základě přednášky doc. Ing. Jaroslava Zendulky, CSc. Úvod do softwarového inženýrství

Více

9 Strukturovaná analýza

9 Strukturovaná analýza 9 Strukturovaná analýza 9.1 Modelovací techniky strukturované analýzy - systém chápán jako kolekce funkcí (procesů) operujících nad daty funkční (procesní) modelování - základní model strukturované analýzy

Více

9 Strukturovaná analýza

9 Strukturovaná analýza 9 Strukturovaná analýza 9.1 Modelovací techniky strukturované analýzy - systém chápán jako kolekce funkcí (procesů) operujících nad daty funkční (procesní) modelování - základní model strukturované analýzy

Více

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013 Konceptuální modelování Pavel Tyl 21. 3. 2013 Vytváření IS Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání Jednotlivé fáze mezi sebou iterují Proč modelovat a analyzovat? Standardizované pracovní

Více

5. Formalizace návrhu databáze

5. Formalizace návrhu databáze 5. Formalizace návrhu databáze 5.1. Úvod do teorie závislostí... 2 5.1.1. Funkční závislost... 2 5.1.2. Vícehodnotová závislost (multizávislost)... 7 5.1.3. Závislosti na spojení... 9 5.2. Využití teorie

Více

5. Formalizace návrhu databáze

5. Formalizace návrhu databáze 5. Formalizace návrhu databáze 5.1. Úvod do teorie závislostí... 2 5.1.1. Funkční závislost... 2 5.1.2. Vícehodnotová závislost (multizávislost)... 7 5.1.3. Závislosti na spojení... 9 5.2. Využití teorie

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model

2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model 2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model Úvod Databázový model souhrn prostředků, pojmů a metod, jak na logické úrovni popsat data a jejich strukturu výsledkem je databázové schéma. Databázové

Více

Databázové modelování. Analýza Návrh konceptuálního schématu

Databázové modelování. Analýza Návrh konceptuálního schématu Databázové modelování Analýza Návrh konceptuálního schématu 1 Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání SW Jednotlivé fáze mezi sebou iterují 2 Proč modelovat/analyzovat? Standardizované

Více

Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit (entitní množiny) Atributy

Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit (entitní množiny) Atributy - 2.1 - Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit Množiny vztahů Otázky návrhu Plánování mezí Klíče E-R diagram Rozšířené E-R rysy Návrh E-R databázového schématu Redukce

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Analýza a modelování dat. Helena Palovská

Analýza a modelování dat. Helena Palovská Analýza a modelování dat Helena Palovská Analýza a modelování pro SW projekt Strukturovaný přístup Dynamická část (procesy, aktivity, funkce) Statická část (data) Objektově orientovaný přístup use case

Více

Úvod do databázových systémů 6. cvičení

Úvod do databázových systémů 6. cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů 6. cvičení Ing. Petr Lukáš petr.lukas@nativa.cz Ostrava, 2012 Modelování databází [1]

Více

Strukturované metodologie

Strukturované metodologie Strukturované metodologie Strukturovaný přístup aplikace má podobu hierarchie funkcí, která je realizována strukturovanými programy styl práce: AKCE OBJEKT Entitně relační model (ERA) alternativní názvy:

Více

Funkční schéma Datové schéma Integrita modelu s realitou

Funkční schéma Datové schéma Integrita modelu s realitou Konceptuální modely Funkční schéma výsledek funkční analýzy a návrhu), Kdo bude používat aplikaci kategorie uživatelů pracovní postupy v organizaci, které mají být počítačově podporovány, událost, která

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1

J. Zendulka: Databázové systémy 4 Relační model dat 1 4. Relační model dat 4.1. Relační struktura dat... 3 4.2. Integritní pravidla v relačním modelu... 9 4.2.1. Primární klíč... 9 4.2.2. Cizí klíč... 11 4.2.3. Relační schéma databáze... 13 4.3. Relační algebra...

Více

Diagramy tříd - základy

Diagramy tříd - základy Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka Zákazník -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Databáze I. 4. přednáška. Helena Palovská

Databáze I. 4. přednáška. Helena Palovská Databáze I 4. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Mapování ER modelu do relačního DB schématu Od 80. let 20. stol. znám algoritmus, implementován v CASE nástrojích Rutinní postup s volbami rozhodnutí

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

A5M33IZS Informační a znalostní systémy. Relační databázová technologie

A5M33IZS Informační a znalostní systémy. Relační databázová technologie A5M33IZS Informační a znalostní systémy Relační databázová technologie Přechod z konceptuálního na logický model Entitní typ tabulka Atribut entitního typu sloupec tabulky Vztah: vazba 1:1 a 1:N: Vztah

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

Obsah přednášky. Databázové systémy. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací

Obsah přednášky. Databázové systémy. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací Obsah přednášky Databázové systémy Logický model databáze normalizace relací normální formy tabulek 0NF, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, DNF denormalizace zápis tabulek relační algebra klasické operace

Více

Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt ESF OP VK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0209 Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Šestá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Datové modelování Transformace KS do LS Šestá přednáška Program přednášek (12 přednášek) Týden

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Diagram výskytů a vztahů

Diagram výskytů a vztahů Diagram výskytů a vztahů Nepoužívá se pro modelování. Pomůcka pro pochopení kardinalit a parcialit. KINO Blaník Vesna Mír Domovina Květen MÁ_NA_PROGRAMU FILM Černí baroni Top gun Kmotr Nováček Vzorec Vetřelec

Více

Databázové systémy Cvičení 5.2

Databázové systémy Cvičení 5.2 Databázové systémy Cvičení 5.2 SQL jako jazyk pro definici dat Detaily zápisu integritních omezení tabulek Integritní omezení tabulek kromě integritních omezení sloupců lze zadat integritní omezení jako

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ Michal

Více

Konceptuální modelování

Konceptuální modelování Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

1 Úvod. J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod 1

1 Úvod. J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod 1 1 Úvod 1.1. Intuitivní vymezení pojmu databáze... 2 1.2. Historie vývoje zpracování dat... 6 1.3. Základní pojmy... 9 1.4. Abstrakce pohledu na data v databázi... 11 1.5. Datové modely... 13 1.6. Schéma

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

Metodika návrhu databáze

Metodika návrhu databáze Metodika návrhu databáze Metodika tvorby konceptuálního datového modelu (ERA diagramu) 1 1. Zvolte jednu primární entitu ze specifikace požadavků. 2. Určete atributy, jejichž hodnoty se mají pro tuto entitu

Více

Relační databázová technologie

Relační databázová technologie Relační databázová technologie Klíč: množina (možná jednoprvková) atributů (sloupců), jež jednoznačně idetifikuje danou entitu. Poznámky: 1. Daný entitní typ (tabulka) může mít více klíčů. Například (i)

Více

Databázové systémy. Ing. Radek Holý

Databázové systémy. Ing. Radek Holý Databázové systémy Ing. Radek Holý holy@cvut.cz Literatura: Skripta: Jeřábek, Kaliková, Krčál, Krčálová, Kalika: Databázové systémy pro dopravní aplikace Vydavatelství ČVUT, 09/2010 Co je relační databáze?

Více

Úvod do databázových systémů. Lekce 1

Úvod do databázových systémů. Lekce 1 Úvod do databázových systémů Lekce 1 Sylabus Základní pojmy DBS Životní cyklus DB, normalizace dat Modelování DBS, ER diagram Logická úroveň modelu, relační model Relační algebra a relační kalkul Funkční

Více

J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod Intuitivní vymezení pojmu databáze

J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod Intuitivní vymezení pojmu databáze 1 Úvod 1.1. Intuitivní vymezení pojmu databáze... 2 1.2. Historie vývoje zpracování dat... 6 1.3. Základní pojmy... 9 1.4. Abstrakce pohledu na data v databázi... 11 1.5. Datové modely... 13 1.6. Schéma

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6.1 Co značí objektově-orientovaný - organizace SW jako kolekce diskrétních objektů, které zahrnují jak data tak chování objekt: OMG: Objekt je věc (thing).

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10.1. Varianty architektury... 3 10.2. Přínos architektury klient/server a třívrstvé architektury... 5 10.3. Podpora pro rozdělení zátěže v architektuře

Více

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura

10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10. Architektura klient/server a třívrstvá architektura 10.1. Varianty architektury... 3 10.2. Přínos architektury klient/server a třívrstvé architektury... 5 10.3. Podpora pro rozdělení zátěže v architektuře

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Databázové systémy. modelování. Tomáš Skopal. - úvod. - konceptuální datové

Databázové systémy. modelování. Tomáš Skopal. - úvod. - konceptuální datové Databázové systémy - úvod Tomáš Skopal - konceptuální datové modelování Osnova organizační záležitosti přehled kurzu konceptuální datové modelování Organizační záležitosti Povinnosti zápočet = složit zápočtový

Více

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Nevýhody modelů založených na záznamech Co potřebujeme modelovat? Identifikace

Více

C8 Relační databáze. 1. Datový model

C8 Relační databáze. 1. Datový model C8 Relační databáze návrh návrh 1. Datový model 2. Příklad T2 Datová základna a její využití v práci manažera 2 Cíle cvičen ení C8 Relační databáze návrh 1. Navrhnout myšlenkový datový model jednoduché

Více

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního Databázové systémy - úvod do relačního modelu Tomáš Skopal - převod konceptuálního schématu do relačního Osnova přednášky relační model převod ER diagramu do relačního modelu tvorba univerzálního relačního

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4)

Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4) Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4) Agendy - redundance Která z následujících tvrzení charakterizují redundanci dat v databázi? Je to opakování stejných dat pouze v různých souborech. Je zdrojem nekonzistence

Více

Strukturované metody Jan Smolík

Strukturované metody Jan Smolík Strukturované metody Jan Smolík Historie strukturovaných metodik Strukturované programování Programování ve velkém Funkční přístup Yourdan structured method Structured design (Larry Constantine) Datové

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů Tvorba informačních systémů Michal Krátký 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Tvorba informačních systémů, 2005/2006 c 2006 Michal Krátký Tvorba informačních systémů 1/35 Konceptuální

Více

Databáze I. Přednáška 3

Databáze I. Přednáška 3 Databáze I Přednáška 3 Normální formy relací normální formy relací definují určité vlastnosti relací, aby výsledná databáze měla dobré vlastnosti, např. omezena redundance dat snažíme se převést navržené

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Transformace konceptuálního modelu na relační

Transformace konceptuálního modelu na relační Transformace konceptuálního modelu na relační Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to databáze? Jaké

Více

Datové modelování II

Datové modelování II Datové modelování II Atributy Převod DM do schématu SŘBD Dotazovací jazyk SQL Multidimenzionální modelování Principy Doc. Miniberger, BIVŠ Atributy Atributem entity budeme rozumět název záznamu či informace,

Více

Dolování v objektových datech. Ivana Rudolfová

Dolování v objektových datech. Ivana Rudolfová Dolování v objektových datech Ivana Rudolfová Relační databáze - nevýhody První normální forma neumožňuje vyjádřit vztahy A je podtypem B nebo vytvořit struktury typu pole nebo množiny SQL omezení omezený

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Objektově relační databáze a ORACLE 8

Objektově relační databáze a ORACLE 8 Objektově relační databáze a ORACLE 8 Ludmila Kalužová VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra informatiky v ekonomice, Sokolská 33, 701 21 Ostrava 1 Abstrakt V současné době existuje velký počet

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

Analýza a modelování dat 2. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 2. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 2. přednáška Helena Palovská Databázové modely Způsoby logické organizace dat hierarchický síťový relační objektový (objektově-relační) multidimenzionální Historie databázových

Více

Databázové systémy IDS

Databázové systémy IDS Databázové systémy IDS Studijní opora doc. Ing. Jaroslav Zendulka Ing. Ivana Rudolfová Verze: 18. 7. 2006 Tato publikace je určena výhradně jako podpůrný text pro potřeby výuky. Bude užita výhradně v přednáškách

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Jiří Znoj, (zno0011) Ostrava, 29. listopadu 2012 I. Obsah I. Obsah...

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu

4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu 4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace.

Více

Terminologie v relačním modelu

Terminologie v relačním modelu 3. RELAČNÍ MODEL Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Každá relace představuje tabulku nebo soubor ( ve smyslu soubor na nosiči dat ). Terminologie v relačním modelu řádek n-tice ( n-tuple,

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat).

Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat). 3. Relační model Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat). Příklad 3.1: Filmová databáze relace: FILM REŢISÉR

Více

Geografické informační systémy p. 1

Geografické informační systémy p. 1 Geografické informační systémy Slajdy pro předmět GIS Martin Hrubý hrubym @ fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266 Brno akademický rok 2004/05

Více

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS Relační databázový model Databázové (datové) modely základní dělení klasické databázové modely relační databázový model relační databázový model Základní konstrukt - relace relace, schéma relace atribut,

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů Cvičení 7 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz Ostrava, 2014 Modelování databází Modelování

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

2 Životní cyklus programového díla

2 Životní cyklus programového díla 2 Životní cyklus programového díla Typické etapy: 1. Specifikace požadavků - specifikace problému - analýza požadavků 2. Vývoj programu - návrh - kódování (programování) 3. Verifikace a validace 4. Provoz

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Data v informačních systémech

Data v informačních systémech Informatika 2 Data v informačních systémech EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: pondělí 10 30-11

Více

10. blok Logický návrh databáze

10. blok Logický návrh databáze 10. blok Logický návrh databáze Studijní cíl Tento blok je věnován převodu konceptuálního návrhu databáze na návrh logický. Blok se věnuje tvorbě tabulek na základě entit z konceptuálního modelu a dále

Více

Relační datový model. Integritní omezení. Normální formy Návrh IS. funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti

Relační datový model. Integritní omezení. Normální formy Návrh IS. funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti Relační datový model Integritní omezení funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti Normální formy Návrh IS Funkční závislosti funkční závislost elementární redundantní redukovaná částečná pokrytí

Více

Střední průmyslová škola Zlín

Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_33_01 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

9. blok Fáze návrhu databáze, konceptuální modelování

9. blok Fáze návrhu databáze, konceptuální modelování 9. blok Fáze návrhu databáze, konceptuální modelování Studijní cíl Tento blok je věnován základům databázového modelování. V základu budou probrány jednotlivé fáze návrhu databáze. Dále bude student tohoto

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

04 - Databázové systémy

04 - Databázové systémy 04 - Databázové systémy Základní pojmy, principy, architektury Databáze (DB) je uspořádaná množina dat, se kterými můžeme dále pracovat. Správa databáze je realizována prostřednictvím Systému pro správu

Více

Modelový příklad Knihovna Vypracovaný příklad ze cvičení včetně komentářů k řešení 2014-02-28

Modelový příklad Knihovna Vypracovaný příklad ze cvičení včetně komentářů k řešení 2014-02-28 Modelový příklad Knihovna Vypracovaný příklad ze cvičení včetně komentářů k řešení 2014-02-28 v.1.0 Mějme evidenci klasické knihovny, našim cílem je evidovat informace o výpůjčkách a s tím související

Více

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6.1. Struktura databázového systému... 2 6.2. Přístup k datům v databázi... 3 6.3. Struktura souborů... 4 6.4. Správa vyrovnávací paměti... 8 6.5. Podstata

Více

Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími

Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími Zadání Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími ER-diagram (v základní formě a v podobě upravené pro ukládání

Více

OBJECT DEFINITION LANGUAGE. Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013

OBJECT DEFINITION LANGUAGE. Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013 OBJECT DEFINITION LANGUAGE Jonáš Klimeš NDBI001 Dotazovací Jazyky I 2013 ODL a OQL ODL Objektové Object Definition Language popis objektového schéma SQL DDL Relační Data Definition Language příkazy CREATE,

Více

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni chápat základní principy databáze, vytvořit novou databázi, vytvořit a upravit tabulky, řadit a filtrovat data v tabulkách,

Více

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6.1. Struktura databázového systému... 2 6.2. Přístup k datům v databázi... 3 6.3. Struktura souborů... 4 6.4. Správa vyrovnávací paměti... 8 6.5. Podstata

Více