3/2013. Srdce Jeţíšovo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2013. Srdce Jeţíšovo"

Transkript

1 Cyrilometodějské výročí Anketa o 1. sv. přijímání Tip na výlety -geokaching Rozhovor s Petrem Malým Májová báseň Tip na knihu Srdce Jeţíšovo 3/2013 Tak je tu červen. Měsíc plný mnoha krásných svátků - Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova, Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Narození sv. Jana Křtitele, sv. Petra a Pavla A právě jeden z nich je obzvláště důleţitý - Srdce Jeţíšovo. V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují všichni poznat Boţí srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě a nenávisti. Touţí jen po jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, kdyţ vidí lidské utrpení a lidskou nedůvěru svěřit se Boţímu srdci, které chce rozdávat útěchu, naději a odvahu. Úcta k boţskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 17. století. Podnětem k tomu byla zjevení svaté Markétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Jeţíšova Srdce. Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny a kříţem, symbolizuje Jeţíšovu nepodmíněnou lásku k člověku. Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, vztahů, symbolem lásky Kdyby svět zapomněl na srdce, zavládla by v něm jen vůle a rozum. Tak by se svět stal chladným a krutým. Proto přišel Boţí Syn na zem, aby ukázal, ţe Bůh je láska a ţe má své srdce otevřené pro kaţdého člověka. Bůh je navţdy skála mého srdce a můj podíl (Ţl 73,24). Z celého srdce přeji kaţdému z nás, abychom dokázali to nové srdce, které bylo stvořeno v kaţdém pokřtěném člověku, přimět k tomu, aby tlouklo. Není to ovšem jednoduché - musíme ho trénovat. A nebojme se trénovat naše srdce, vţdyť kaţdá námaha stojí za to. P. Pavol Sandánus

2 Pohřeb: Slavomír Štangler, , Těchonín, 67 let. Pokračování komentáře ke mši svaté z minulého čísla Zvonů. Obětní průvod Ministranti nejprve připraví oltář. Potom následuje přinášení darů. Zástupci věřících přináší v obětním průvodu chléb a víno. Ostatní věřící tento průvod doprovázejí zpěvem, který má trvat alespoň tak dlouho, neţ se dary uloţí na oltář. V prvokřesťanských dobách přinášeli všichni osobně své dary z toho, co měli doma. Nebyl to jen chléb a víno, ale například i olej, med a jiné. Dary byly určeny pro chudé, pro podporu sluţebníků církve, pro hostinu, která byla se slavením eucharistie spojena a nazývala se agapé. Část z darů chleba a vína byla oddělena ke slavení eucharistie. I kdyţ dnes nesou obětní dary jen určití věřící, je to úkon nás všech. Spolu s dary přinášíme Bohu sami sebe, celý svůj ţivot s jeho námahami, starostmi i radostmi, jak to vyjadřuje vzápětí doprovodná modlitba kněze. Při různých příleţitostech se mohou přinášet i jiné dary (například ze sklizně, květiny, místní výrobky, apod.). Příště pokračování P. Pavol Sandánus Děkujeme mnohokrát za krásně připravený jarmark. Byli jsme všichni moc spokojeni a zároveň překvapeni, co všechno ty děti vyrobily. Zakoupené věci nám zpříjemnily naše domácnosti o svátcích velikonočních. Ještě jednou dík! Š. Posílám jednu básničku, která byla řečena při májové v kapličce. Všem se moc líbila a tak prosí, abyste ji dali do Zvonů. Vymyslela ji jedna paní, která si nepřeje být uváděna-tak mi babička tu básničku přinesla, ať Vám ji opíšu. Klára Faltusová 2

3 Je máj - lásky čas my scházíme se v Oudolecké kapličce po roce zas, kterou naši předkové k oslavě Boţí vystavěli a Panně Marii zasvětili. Tady se scházeli a o Boţí pomoc a ochranu prosili. I kdyţ jim Oudolecké stráně jen samou dřinu a nouzi přinášely, přesto tady lidi šťastně a spokojeně ţili. Kaţdé ráno o šesté zvoneček z kapličky den přivítal, v poledne k modlitbě Anděl Páně zval a na večer za kaţdý den Pánu Bohu děkoval. A někdy kdyţ dlouze a tesklivě vyzváněl, to někoho ze sousedů z tohoto světa provázel. A právě květen - měsíc Panně Marii zasvěcený tady kaţdý den májové byly. Kdyţ klekání jsme odzvonili, všichni uţ věděli, ţe děti z pole a Brodka přiběhly, hned všeho nechali - zástěry sundali a do kapličky spěchali. Ve zvonění a modlitbě růţence jsme se střídali a po všech litaniích a modlitbách neţ jsme se domů ubírali, tu naši písničku jsme Panně Marii z plna hrdla zazpívali. Léta ubíhala mladí za lepší prací a ţivobytím odcházeli a postupně umírali. Zvonit se přestalo celé Údolí osiřelo a úplně jinými lidmi se osídlilo. Ale díky Bohu a Vám všem, ţe jste na kapličku nezapomněli a ţe se tu scházíte, a jako naši předkové Pannu Marii o Boţí pomoc a ochranu prosíte. Vţdyť ona o nás všech ví, a nejen ţe ty Vaše prosby vyslyší, ale za ty dobré skutky se Vám mnohonásobně odmění! Maria, Maria to krásné jméno Bůh ti dal Maria, Maria i v našich srdcích kraluj vţdy dál. Zeptala jsem se dětí jdoucích k 1. svatému přijímání: Co pro Tebe první svaté přijímání znamená? - Přijímání Pána Jeţíše - Přijímání beránka, těším se - Setkání s Pánem Bohem - Ţe přijmu Jeţíše Krista - Polepšení, druhá šance - Spojení s Pánem Jeţíšem - Seznámení s Pánem Jeţíšem 3

4 Zeptala jsem se i rodičů: 1. Co se Vám, jako rodičům dětí, kteří jdou k prvnímu svatému přijímání, honí hlavou? 2. Vzpomínáte na své první svaté přijímání? 1. Jak nám rychle vyrostly 2. Nepamatuji se, jen podle fotek 1. Přeji Toníkovi, ať mu touha po Kristu vydrţí celý ţivot 2. Velmi rád. Byl to šťastný okamţik v mém ţivotě konvertity. Bylo mi 21 let. Vzpomínám na svou babičku, která mi po mši svaté řekla, ţe je šťastná a ţe je to pro ni veliký dar. 1. Trochu zmatky. Pěkná příprava dětí. 2. Klid 1. Moc bych si přála, aby byl Jáchymek napojen celý ţivot na Boha a dokázal mu důvěřovat. 2. Nervozita, ale radost z pocitu, ţe uţ určitým způsobem patřím mezi dospěláky. 1. Hlavně to, jak málo člověk sám s dětma o Bohu mluví, jak je důleţité, ţe je připravuje pan farář a my jsme u toho. Víme, o čem mluvili a doma na to můţeme navázat 2. Pamatuji, ţe mi maminka ušila krásné šaty s krajkou a upletla navrch pelerínku. Měla jsem respekt ze svátosti smíření, ale moc jsem se těšila na přijetí Jeţíše do svého srdce. Šlo nás tehdy hodně a bylo to moc fajn. 1. Je dobré, ţe alespoň v této chvíli si člověk připomene, co to znamená, i kdyţ trochu v dětském podání, je to poučné pro celou rodinu. Je to krásné, jak to děti proţívají, jak se těší. Pro nás velký závazek, a předání víry, ale taky přání pro děti, ať si to nadšení drţí a ať třeba nesklouznou k stereotypu, jak se to bohuţel někdy stává nám. 2. Já si z toho mnoho nevybavuji, ale vím, ţe nás připravoval p. Výprachtický. A kdyţ mě maminka vedla k 1. svaté zpovědi, tak jsem se s ním potkal venku a on mi říká: Uţ jsi poprosil maminku za odpuštění? - jenom jsem pokrčil rameny a on mě vyzval, abych to na chodníku u kostela spravil. tak tohle si pamatuju. 1 Přeji si, aby to byl jeho první velký krok na cestě k Bohu 2. Vůbec si nic nepamatuji, proto jsem rád, ţe Šimon jde o něco starší a tím je větší šance, si danou krásnou slavnost zapamatuje. 1. Hlavou se toho honí hodně. Od řízků přes naţehlené oblečení aţ po to nejdůleţitější. Jsem ráda, ţe to díky Šimonovi můţu proţívat. Ráda jsem s ním prošla celou přípravou. Ten nezkreslený pohled dětí mě stále učí. 2. Je to divný, ale jediný na co si vzpomínám, je moje příprava k první svaté zpovědi. Popsala jsem A4 z obou stran. 4

5 1. Jsem moc ráda, ţe přípravu na první svaté příjmání pan farář začal s dětmi uţ v únoru a měli jsme všichni dost času se připravit. Jsem moc ráda, ţe si Vašík uvědomuje, ţe přijme Pána Jeţíše do svého srdce. Na celou slavnost se moc těšíme, i kdyţ musím přiznat, ţe jsem trochu nervózní, aby vše vyšlo. 2. Na své první svaté příjímání si pamatuju, přijala jsem ho v Klášterci od pana faráře Halíka. Vybavuju si obrázek s Pánem Jeţíšem, jak jde s učedníky obilím. A pak samozřejmě krásné bílé šaty. Ptala se Jana Krsková Znám Petra jako kolegu učitele, nadšeného cestovatele, člověka se vztahem k přírodě, k hudbě, v určitém slova smyslu jako ţivotního idealistu. Toho všeho bych se ráda v rozhovoru dotkla Vyrůstal jsi v Letohradě jako nejstarší ze čtyř bratrů. Maminka byla učitelka tatínek veterinář. Jak tě právě rodiče ovlivnili v dalším směrování? Ovlivnili mě svým vztahem k hudbě a k přírodě. Naši spolu hodně muzicírovali. Mamka hrála na klavír, táta na housle, na harmoniku, na varhany je to takový šumař.vyrůstal jsem v hudebním prostředí, poslouchala se u nás klasika. Táta je myslivec, bral mě s sebou do lesa. Společně jako rodina jsme chodili často na procházky. Velký vliv měl na mě děda Doleček. Jako nejstaršího vnuka mě vedl k přírodě, měl po sadě rozeseté budky, učil mě poznávat ptáky, v páté třídě mně svěřil malou brokovnici a střelil jsem divokého králíka. Naučil mě ho samozřejmě také stahovat. Na co vzpomínáš z dětství jako na zásadní vklad do života Určitě to byl vzájemný vztah rodičů. Nepamatuju se, ţe bych kdy cítil nějaké větší napětí, naši se před námi nehádali. Co se ty snažíš nebo snažíte předat svým synům. Záleţí mi na tom, aby vyrůstali v klidné rodině, to povaţuju za důleţité. Na dětech se jakékoli neshody a neklid v rodině nejvíc projeví. Ovlivnila tě při výchově tvých čtyř synů i zkušenost soužití se třemi bratry? My jsme s bratry od sebe vţdy o pět let. Kaţdý jsme tedy měli svou partu kamarádů a vztah jsme k sobě našli víc aţ v dospělosti. Ve výchově synů mám snad víc pochopení pro jejich nepořádnost a rvačky, ač se mi to nelíbí, vím, ţe jsme to s bratry měli stejně. Moji kluci jsou po dvou letech, mají tedy k sobě blíţ. S bratry i s bratranci jsme asi podědili dolečkovské geny. Nemáme rádi míčové hry, fotbal a hokej ani karty, ale všichni rádi chodíme do přírody a podnikáme různé outdoorové 5

6 aktivity. Vzpomínám, ţe si jednou děda důchodce liboval, jak se pěkně svezl na kajaku po rozvodněné Orlici.. Myslíš, že maminčina profese a role nejstaršího sourozence měla vliv na volbu tvého povolání? Nebo co tě přivedlo ke kantořině na 1.stupni, kde je mužů stále málo? Nakonec jsem byl kantorem rád a myslím, ţe mě to povolání i sedí, ale důvod mé volby byl pragmatický.chtěl jsem studovat přírodní vědy, ale mé výsledky na gymplu nebyly takové, abych se tam dostal. Pedagogická fakulta byla cesta nejmenšího odporu, jinak hrozila vojna. Měl jsem pro tento obor předpoklady jak výtvarné, hudební i sportovní, kluků se nehlásilo moc, tak jsem volil jistotu. Navíc tehdy otec pracoval v Alţírsku a výlety do Středomoří mě lákaly víc neţ buzerace v armádě. Co považuješ ve výchově dětí na tomto stupni za nejdůležitější? Osobní příklad. Jako učitel nekouřit, neopít se, měřit všem stejně. Jak vidíš dnešní děti? Děti jsou stále stejné, jen dnes tráví víc času ve virtuálním světě. Jsou aţ přeorganizovaní, vše se pro ně dělá, mají méně záţitků z reálného světa. My jsme si v dětství organizovali hry sami, pořádali cyklozávody i středověké bitvy, stavěli bungry, pytlačili a opékali ryby, pořád jsme něco vymýšleli. Dnešní děti víc čekají, co jim kdo nabídne Změnil se nějak tvůj přístup k žákům, když máš teď syny v tomto věku? Nebo k jejich rodičům? Asi mám víc tolerance ke klukovinám a k laxnějšímu přístupu ve školní práci. Dávám kratší domácí úkoly, i kdyţ pravidelně, aby měli pracovní návyk a taky kvůli rodičům. Sám mám rád přehled o tom, co se ve škole bere. Taky mě napadá, ţe kdyby se některému synovi děly ve škole ústrky od kantora, samozřejmě v rozumné míře, nebudu se za něj nijak zasazovat. I tím se učí pro ţivot, vyrovnávat se s problémy, potkají se s různými lidmi. A taky vím, ţe děti to leckdy vidí po svém. Vím, že rád cestuješ. Člověka někdy vyžene na cestu potřeba s něčím se srovnat. Cestoval jsi někdy z podobného důvodu, vnímáš cestu jako pouť za sebepoznáním? Cestuješ raději sám či s druhými? Cestování mám v krvi z obou stran rodin. Doma jsme měli knihovnu plnou cestopisů a map. Logicky nastala potřeba vyrazit nejen s rodiči, ale i sám a s kamarády. Jen sám jsem procestoval ostrovy na severu Skotska a Anglii, samotnému se také lépe stopuje. A tam jsem nejvíc poznal, ţe sdílení hrozně potřebuju. Nemoţnost tu krásu někomu ukázat, podělit se o ni, to mi chybělo. Sám jsem také jezdil na východní Slovensko a pocity jsem měl stejné. Jinak jsem cestoval s kamarádem Jardou Jonášem, po něm má nejstarší syn jméno Jonáš, a s partou. 6

7 Vlastně díky Zvonům, kam jsem psal své dojmy z cest, jsem byl dokopán si vše připomenout a zaznamenat, dokud si to ještě pamatuju. Která země v tobě zanechala asi nejvýraznější otisk a čím? Jednoznačně Jiţní Amerika. Tam jsem poznal opravdovou chudobu, drancování přírody, fascinovaly mě pouště, velehory, zaţíval strach na chudých předměstích, kde jsme spali s mačetou pod hlavou, ţíznili, marně stopovali, zaţil jsem permanentní hlad. O co méně jsme měli peněz, o to více ale bylo záţitků. Hrozně mi tam chyběla zeleň. Taky jsem si naplno uvědomil, jak je u nás příroda štědrá maliny, borůvky, houby, mech nacucaný vodou Vzpomínal jsem a plánoval, jak budu hospodařit, něco pěstovat, dělat marmelády Proč cestování doporučuješ? Bez cestovky uţ jen ta příprava člověka hodně naučí, je potřeba se domluvit, to je motivací k učení se cizím jazykům, je nutné improvizovat, uskrovnit se a přijímat realitu jaká je, být opatrný, nesmí se ti nic stát a je moc důleţitý dobře si vybrat společníky. Budete se spoléhat jeden na druhého a v krizi se člověk mnohdy změní musím říct, ţe jsem měl veliké štěstí na lidi. Co bys rád ze svých zkušeností předal své rodině? Jezdíme na vodu tady i do Polska, hodně výletujeme chci, abychom měli společné záţitky a jednou aby zkusili i oni cestovat na vlastní pěst. Letos chceme poprvé k moři, čteme si před spaním Durrella, abychom se připravili na Řecko, ale necháme se na Korfu dovézt autobusem. Čím tě zaujala tvá žena Maruška? Co jsi na ní obdivoval v té první fázi a co oceňuješ teď po 13ti letech? Líbila se mi. Chytla mě na své oči a úsměv poznali jsme se v hudebce. Zaujala mě, myslel jsem na ni, ale bylo mezi námi 12let a ještě studovala na vysoké škole. Vědomě jsem do toho nešel. Pak jsme se ale večer v létě potkali znovu, snad to byla vyšší reţie, uţ měla po škole a mně bylo jasné, ţe je to ono. Šel jsem do toho s citem i rozumem. Dnes myslím, ţe jsem ji svým chováním vyvedl z ideálů, které u mě hledala a cením si toho, ţe mě má i přes to stále ráda. Prošel váš vztah nějakou proměnou? V čem ses třeba díky němu posunul, změnil? Nejsem uţ ten zamilovaný blázen, ale mám vedle sebe spolehlivého přítele. Máme stejné cíle. A jak tě ovlivnilo rodičovství? Omezil jsem cestování, lítání na padáku, sjíţdění řek...nějak na to uţ nemám čas. Také cítím zodpovědnost za rodinu, je potřeba, aby tady v tom našem hospodářství byl chlap, aby se mi nic nestalo a nevyřadilo mě z práce Ale já tohle omezení beru, vyhovuje mi to. Realizuju se teď jinak a je mi v tom dobře. 7

8 A jak vidíš své syny, zkus o každém z nich říct něco specifického. Dali jste jim prorocká jména. Jonáš je takový náš nevyhraněný vědátor, hodně čte, vše by zkoumal, ţije skautem a hodně ho chytli rytíři vedení Mikim. Tobiáš má hudební talent..se svým bohémským přístupem ke cvičení zahraje uţ teď dost obtíţné skladby a kdyţ mu teče do bot, tak se pak od klavíru netrhne. Taky ho baví rytíři a rád šermuje, ale musí si dávat pozor na prsty kvůli klavíru, tak mu Miki sehnal na šerm hokejistickou rukavici. Eliáš je fanatik ornitolog, hraje na flétnu a Jeryk je typický benjamínek, vedou ho bráchové a nesmí chybět u ţádné lumpárny. Byl jsi u jejich narození. V čem to bylo podobné a v čem jiné? Co se ti honilo hlavou? Bylo to stále stejné v tom úţasu. Pořád jsem obdivoval ten dojemný zázrak narození. Moţná čím dál víc. Přál bych to kaţdému chlapovi. Pomohla ti v rodičovství nějak učitelská zkušenost? Je znát, ţe jsem unavený školou, po 27letech praxe měknu. Doma sniţuju nároky a naprosto na mě sedí to přísloví o kovářově kobyle kdyţ mám podepisovat a kontrolovat klukům úkoly, často mě to irituje. S Jeremiášem jsi byl dva roky na rodičovské. Co pro tebe tahle doba znamenala? Dal jsem se dohromady psychicky. Byl jsem uţ z kantořiny hodně vyčerpaný. Víc jsem se sblíţil se dvěma nejmladšími kluky a v době Jerykova úrazu ruky jsme si uţívali výlety vláčkem do Hradce a společné výpravy Zhodnocuješ nějak tuhle zkušenost z rodičovské dnes, kdy Maruška řediteluje charitě a je víc časově vytížená? Díky tomu, ţe mám jen půl úvazku ve škole v Nekoři, stíhám jakţtakţ práce na našem hospodářství i funkci rodinného taxíkáře. Velkou pomocí je nám naše babička, Maruščina maminka, s níţ bydlíme. Té si strašně váţím, zastane stále plno práce v domácnosti, hodně nám pomůţe. Neměl jsi jako chlap problém s tím, že manželka je možná v očích druhých tím živitelem a na vyšším postě? NEMĚL! Jak bych mohl mít. Ona mě vysvobodila z povinnosti setrvávat na plný úvazek ve školství, které mě se svými současnými reformními vymoţenostmi deptalo. Mé sebevědomí rozhodně neutrpělo. Uţ nemám potřebu si něco dokazovat, realizuju se doma a vyhovuje mi to. Dělám zázemí Marušce a vycházíme si oba vstříc. Máte ještě při všech povinnostech čas na koníčky? Vím, že vás spojuje hudba, rozvíjíte se v ní ještě dnes? 8

9 Museli jsme se omezit. Na nástroj uţ není čas. Já teď hraju jen ve škole, Maruška varhaničí v kostele v Nekoři. Výhodou je, ţe náš další koníček je zahradničení a výlety. Ty ses teď dal na včelaření. Med mi chutná a k včelařům mám odnepaměti úctu. Kdo tě k tomu přivedl? Kdyţ porozumíš včelám, víc porozumíš přírodě, jejím zákonitostem. Na tom hmyzu se mi líbí, ţe si nenechá poroučet. Chtěl jsem zkusit něco nového, ale nikdo mě k tomu nevedl. Coţ je taky vidět, jak v tom lítám. Je to pro mě velký poznávání a taky adrenalin. Chytat roj v šesti metrech je stejný záţitek jako let na padáku v menších turbulencích. Jak ses zabydlel na Šedivci? Nechybí ti město? Dostupnost služeb, kamarádi? Vnímám Šedivec jako předměstí Letohradu Nic mi tam nechybí. Moc se mi tam líbí. Jsou tu fajn lidi, jsou nás tu jen dvě stovky, takţe drţíme víc při sobě. Táta tu měl kdysi obvod, tak jsem tu nebyl úplně neznámý, teď jsem i v zastupitelstvu. Váţím si důvěry, kterou jsem dostal. Musel sis nějak zvykat a zkousnout zvyky jiné rodiny? Kdyţ jsem se přiţenil, dědovi uţ ubývaly síly, tak jsme si nekonkurovali, ale přirozeně jsem ho začal nahrazovat. Pokud jsem dělal nějaké změny, babička k nim občas měla výhrady, většinou to ale nakonec dokázala ocenit. Taky jsem začal, jako dřívější více volnomyšlenkář, ţít pravidelným náboţenským ţivotem V našem společném souţití jednoznačně převaţují klady. Babička nám výrazně pomůţe, vydechneme si od dětí. My se jí snaţíme taky pomáhat. V úvodu jsem zmínila, že tě vnímám jako člověka usilujícího o určité ideály. Jaké jsou pro tebe stále platné? Asi dobře vychovat děti. To je pro mě priorita, aby také nebyly stádní typy. A kéţ by lidi znovu objevili vztah k přírodě, aby viděli dopředu. To, co se dnes nazývá ekonomický růst, je v podstatě vyrabování zdrojů a vznik jednoho obrovskýho smeťáku. To je přece šílenství. Taky bych rád, aby lidi měli práci a něco smysluplného vytvářeli, aby je to uspokojovalo víc neţ pořád něco nakupovat a vyhazovat. Sdílím názor svého dědy vrátit se k malým soběstačným rodinným farmám, zajímat se o lidi kolem sebe, mít rád místo kde ţiju, nenechat sebou manipulovat. A o které ideály jsi přišel, co jsi přehodnotil? Ţe za nás ekologii udělá jiný, z toho jsem vystřízlivěl, mocní tohoto světa mají jiné zájmy. Dělám to, jak mi kdysi radil děda. Přikoupil jsem pozemky a realizuju se tam. Za svobodna jsem spokojeně ţil bez auta a mobilu, dnes vidím, ţe je to potřeba. 9

10 Jak ti ve tvém směrování pomáhá víra? Víra mi dala směr. Zvyšuje to u mě pocit odpovědnosti za to, co dělám. Dodává mi optimismus, ţe ţivot má smysl a ţe tady nekončí. Petře, moc děkuju za tvůj čas a přeju celé tvé rodině stálou vzájemnou přejícnost a radostné sdílení zážitků z cest. Zpracovala Lenka Konopková Příběh obou bratří, Cyrila a Metoděje, je výrazným příkladem jednoty. Sv. Cyril a Metoděj přispěli rozhodujícím přínosem při budování Evropy, nejen pokud jde o její křesťanské náboženské společenství, ale i co se týká její občanské a kulturní jednoty. (bl. Jan Pavel II.) Máme před sebou veliké výročí. Zašátrala jsem trochu na internetu, co se kde chystá a děje. Na Moravě to opravdu doslova svatým Cyrilem a Metodějem ţije. Výstavy, koncerty, konference. Jen si vybrat. Třeba na stránkách Na stránkách praţského arcibiskupství jsem našla novou knihu O svatém Cyrilu a svatém Metodějovi od prof. Piťhy s recenzí Dana Pikálka: Jde o útlou kníţku textů našeho osvědčeného a oblíbeného autora prof. Piťhy doprovázené pouze částečně kolorovanými kresbami Daniela Landmana. Autoři kníţku pro radost a poučení věnovali především dětem, jejich rodičům a prarodičům k tomu, aby na ní pracovali jako spoluautoři. Publikace je totiţ koncipovaná jako omalovánky doprovázené stručnými texty seznamujícími se stěţejními momenty ţivota sv. Cyrila a Metoděje i jejich odkazu. Kaţdý samostatný text doplňuje zajímavá otázka či úkol směřující k rozšíření všeobecného kulturního rozhledu. Dále mě zaujala čtyřdílná série dokumentárního dramatu - Cyril a Metoděj Apoštolové Slovanů, kterou připravuje Česká televize. Příběh z 9. století líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě. Hlavními postavami hrané série jsou věrozvěsti Konstantin (později známý jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří sestavili první slovanské písmo hlaholici, a Cyril na základě slovanských nářečí vytvořil 10

11 staroslověnštinu. Později byli oba prohlášeni za svaté a jsou označováni jako Apoštolové Slovanů. Děj čtyřdílného seriálu, který je částečně dokumentem a částečně hraným dramatem, sleduje zejména zápas o prosazení křesťanství ve slovanských zemích. Bratři při svém misijním úsilí naráţejí nejen na stále silné pohanství, ale jejich snaha vyvolá rovněţ nevoli latinských kněţí a mohutný odpor silné Východofranské říše. V reţii Petra Nikolaeva hrají Roman Zach (Metoděj), Ondřej Novák (Cyril), Karel Dobrý, Hynek Čermák, Marian Roden, Vladimír Javorský, Matěj Hádek či Josef Abrhám. Výpravná série se částečně natáčela na Kypru, bojové scény včetně bitvy z roku 870 mezi Velkomoravany a Franky v archeoparku nedaleko Velehradu. Čtyřdílné dokumentární drama bude ČT vysílat od 29. června. Zároveň vznikne také celovečerní film určený pro distribuci do kin. A další zajímavostí je i CM-caching. Na jejich stránkách píšou: Pojďte se s námi vydat po stopách Cyrila a Metoděje na Moravě. Poznejte s námi místa spjatá s těmito muţi. Navštivte jim zasvěcené kostely, kapličky, sochy nebo místa, kde podle tradice působili. Objevte, kde všude se můţete s Cyrilem a Metodějem potkat. Najděte na kaţdém z těchto míst ukrytou schránku a na webu si přečtěte zajímavost z ţivota Cyrila a Metoděje. Hra vznikla v návaznosti na jubilejní rok výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dělí nás od jejich ţivota a putování naší krajinou poměrně dlouhá řádka let, ale jak ukazuje pohled na zaplněnou mapu, zanechali tu nesmazatelnou stopu. CM-caching chce tedy originálním způsobem nabídnout moţnost, jak se dostat na místa spojená s cyrilometodějskou tradicí. Bonusem pak pro kaţdého můţe být poselství na kartičkách, které jsme ukryli do kaţdé schránky jiné. A na co se chystáte v souvislosti s tímto výročím vy? Jana Krsková Chtěl bych Vám napsat základní informace o hře, která většinou zaujme celou rodinu. Někdo moţná uţ o ní slyšel, jiný zná jen základní pravidla a další ji hraje jiţ dlouhou dobu. Tato hra se jmenuje Geocaching. Je to hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v pouţití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níţ jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při hledání se pouţívají turistické přijímače GPS (je moţné pouţít smartphony, navigaci z auta nebo v některých případech jen mapu s buzolou). Informace o jednotlivých cache najdete po zaregistrování na internetu a věřte, ţe tato hra se hraje po celém světě a jen v našem okolí do 10 km je asi okolo 50 schovaných schránek. 11

12 Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování cache na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. S naší rodinou jsme se dostali uţ na spoustu krásných míst, na která bychom se jinak asi nikdy nedostali a zároveň se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o daném místě, jelikoţ velmi často je cache spojena s nějakým příběhem, turistickou zajímavostí nebo historickou událostí. Pokud se k tomu nakonec podaří najít i schovaná cache, tak je to pro děti i dospělé krásné vyvrcholení celého výletu. Napsal jsem opravdu jen základní pravidla a informace. Nebudu zde psát, jak se cache dělí, jak se zapisuje nález cache na internetu, jak se pozná náročnost, atd. Pokud by, ale někoho z Vás daná hra zaujala a chtěli byste se dozvědět více informací, tak stačí kouknout na internet, kde se nachází spousta článků o této hře, anebo se klidně můţete obrátit na mě a já Vám rád vše vysvětlím. A na konec jeden konkrétní typ na hezkou cache s názvem Vápenky. Jedná se o tzv. typ multicache, kde najdeme informace s místem vhodným k parkování a dále početní příklady, které při dosazení správných čísel (ty zjistíme např. tak, ţe v popisu k dané cache je poţadavek na spočítání všech oken na určité budově) nám určí další místo, kam máme jít. Tato cache začíná v Kunčicích a vede k pramenům vody Vápenky kousek od Dolní Dobrouče. Je zde krásná příroda, výhled na Kunčice a část Letohradu, díky dané cache zapojíme mozkové závity při počítání matematických rovnic, vyzkoušíme svoji vnímavost okolí, a pokud vše dobře vyhodnotíme a spočítáme, tak najdeme konečné souřadnice pro skrýš schránky. Nám se to podařilo a měli jsme z toho velkou radost. Přeji mnoho krásných společných záţitků s celou rodinou. Pavel Krsek 12 Jsem často ţádána, abych popsala své poznatky o výchově dítěte s postiţením a tím pomohla lidem, kteří touto jedinečnou zkušeností neprošli, porozumět a přiblíţit pocity, jaké to je. Tak poslouchejte Očekávání dítěte se podobá plánování výletu do Itálie. Koupíte si

13 kupu průvodců a vytvoříte si nádherné plány. Koloseum. Michelangelův David. Gondoly v Benátkách. Moţná se naučíte pár uţitečných italských frází. Je to velice vzrušující. Po měsících dychtivých představ konečně nastane ten den. Sbalíte si kufry a vyrazíte. O několik hodin později letadlo přistane. Vejde letuška a oznámí: "Vítejte v Holandsku!" "V Holandsku?!" vyhrknete. "Jak to myslíte, v Holandsku?! Měla jsem objednanou cestu do Itálie! Mám být v Itálii. Celý ţivot sním o Itálii!" Jenţe letový plán byl změněn. Letadlo přistálo v Holandsku a vy musíte zůstat zde. Důleţité je, ţe vás neodvezli na nějaké hrozné, odporné, špinavé místo, plné nebezpečných nákaz, hladomoru a nemocí. Je to jen jiné místo. Takţe si musíte koupit nové průvodce. Musíte se naučit nový jazyk. A potkáte celou řadu lidí, které byste jinak nikdy nepotkali. Prostě jen jiné místo. Ţije pomalejším tempem neţ Itálie, je méně jiskrné neţ Itálie. Ale poté, co zde strávíte nějaký čas, popadnete dech, rozhlédnete se a všimnete si, ţe Holandsko má větrné mlýny a tulipány. A Holandsko má dokonce Rembrandta. Nicméně sledujete, jak kaţdý cestuje do Itálie a všichni se chlubí, jak krásně se tam měli. Po zbytek ţivota budete tvrdit: "Ano, tam jsem chtěl jet. To jsem si naplánoval." Ta bolest nikdy nevymizí, protoţe ztráta takového snu byla příliš velká. Ovšem Pokud strávíte zbytek ţivota truchlením nad tím, ţe jste se nedostali do Itálie, nikdy nedokáţete vychutnat výjimečnost a úchvatnou krásu Holandska. Autorkou je Emily Perl Kingsley. V originále se text jmenuje "Welcome to Holland", a do češtiny jej přeložila Pavla Novotná. Chci, abys byl, Tomáš Halík, Lidové noviny 2012 Na tuto knihu jsem se moc těšila. Je o lásce. A kdo by nechtěl číst o lásce. Romantiku však nehledejte. Není to kniha, která se čte jedním dechem. Čtu s přestávkami uţ od Vánoc. Chvílemi se mi zdá, ţe se prodírám houštím těţkých slov a často se musím vracet, ale protoţe vţdy nalézám něco nového, stojí mi to za tu námahu. Nacházím chytré a laskavé spojovací články mezí tím, co uţ vím, tím o čem přemýšlím a tím o čem nemám ani zdání. Vybrala jsem jeden z nich: Nemohu se ubránit myšlence, že Boha příliš nezajímá, zda v něho věříme. Velmi mu však záleží na tom, zda ho milujeme. Nebo přesněji: Nezáleží tolik na víře v onom smyslu, jak se dnes tomuto pojmu často rozumí, totiž věřit v Boha znamená být přesvědčen o jeho existenci. Nemyslím, že naše spása závisí na našich náboženských názorech, představách a 13

14 přesvědčeních. Už svatý Tomáš Akvinský tvrdil, že nevíme, co znamená být v případě Boha, neboť Bůh je jinak, než jsou věci. To, co Boha opravdu zajímá a podle čeho nás zřejmě bude soudit, nejsou naše názory, nýbrž povaha a míra naší lásky. Boha nemohu milovat stejným způsobem, jakým miluji člověka, jakým miluji své město, svou farnost či svou práci. Bůh není přede mnou, podobně jako přede mnou není světlo: nemohu vidět světlo, vidím jen věci ve světle. Přeji krásné a dobré časy nad knihami, ráda půjčím. Jana Krsková Boţí dar Jak se nazývá 4. část svátosti smíření Kdo se sejde v kostele kolem oltáře Kolik máme Boţích příkázání Nekořský kostel je zasvěcen sv. 5. přikázání Připravil jsem pro děti tajenku z toho, co jsme se učili na přípravě na první svaté přijímání. Vyluštění bude v příštích Zvonech. Šimon Krsek Báseň stařenky - napsala ţena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné v Ashludieově nemocnici poblíţ Dundee ve Skotsku. Personál nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim líbila, ţe ji opsali a báseň pak putovala po celé nemocnici a dál. Báseň stařenky. Poslyšte, sestro, kdyţ na mě hledíte, řekněte, koho to před sebou vidíte. 14 Ach ano, je to jen ubohá stařena s divnýma očima a napůl šílená.

15 Odpověď nedá vám, jídlo jí padá, nevnímá, kdyţ po ní něco se ţádá, o světě neví, jen přidělává práci, boty a punčochy napořád ztrácí. Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat, uţ potřebuje však krmit a přebalovat. Tohleto vidíte? Tohle si myslíte? Sestřičko, vţdyť o mně vůbec nic nevíte. Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala, neţ jsem se bezmocná aţ sem k vám dostala. Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let s bratry a sestrami slád ţivot jako med. Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích, dychtivou prvních lásek a pořád samý smích. V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím, co skládala svůj slib za bílou kyticí. A kdyţ mi bylo pár let po dvaceti, já chtěla šťastný domov pro své děti, Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí, jak rostly, uţ mohli jsme uzlovat popaměti. A je mi čtyřicet, synové odchází, jenom můj věrný muţ pořád mě provází. Padesátka přišla, ale s ní další malí, co u mě na klíně si jak ti první hráli. Však začala doba zlá, můj manţel zesnul v Pánu, mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu. Ţivot jde dál, mé děti mají vrásky a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky. Příroda krutá je, i kdyţ byl ţivot krásný, na stará kolena nadělá z nás všech blázny. Tělo mi neslouţí, s grácií uţ je ámen, kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen. Však vprostřed zkázy té mladičká dívka ţije a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije. Vzpomíná na radost, na ţal, co rozechvívá, vţdyť pořád miluje a nepřestala být ţivá. Málo bylo těch let a netáhla se líně, já smířila se s tím, ţe všechno jednou mine. Otevřete oči, sestřičko, teď, kdyţ to všechno víte, neuvidíte seschlou stařenu... Teď uţ - MĚ uvidíte! Vybrala Lenka Konopková Koláč, co dům dal Dostala jsem chuť na nějaký koláč, ale nechtělo se mi hledat v receptech, tak jsem koukla, co doma mám a pustila se do toho. Dala jsem hrníček polohrubé mouky, hrníček celozrnné špaldové mouky, prášek do pečiva, půl hrníčku cukru, půl hrníčku oleje, 2 vejce, hrníček mléka a vše zamíchala. Nalila jsem to na vymazaný a vysypaný pekáč. 15

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VŠÍMÁLEK. 6.A 1. číslo září - říjen. Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim

VŠÍMÁLEK. 6.A 1. číslo září - říjen. Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim VŠÍMÁLEK 6.A 1. číslo září - říjen Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim VŠÍMÁLEK Obsah: První školní den Naše anketa Exkurze 6.A 6.B Svatý Václav Dětský čin roku Omalovánky Časopis vydává ZŠ Žatec,

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová Poezie k tématům: Hudba, Věda 1. místo v krajském kole Andrea Wagnerová Hudba dřina Hudba bývá také dřina, není lehká jak peřina. Písničky jsou noty pouhé? Někdy ale pěkně dlouhé. Láska, talent k hudbě

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více