3/2013. Srdce Jeţíšovo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2013. Srdce Jeţíšovo"

Transkript

1 Cyrilometodějské výročí Anketa o 1. sv. přijímání Tip na výlety -geokaching Rozhovor s Petrem Malým Májová báseň Tip na knihu Srdce Jeţíšovo 3/2013 Tak je tu červen. Měsíc plný mnoha krásných svátků - Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova, Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Narození sv. Jana Křtitele, sv. Petra a Pavla A právě jeden z nich je obzvláště důleţitý - Srdce Jeţíšovo. V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují všichni poznat Boţí srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě a nenávisti. Touţí jen po jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, kdyţ vidí lidské utrpení a lidskou nedůvěru svěřit se Boţímu srdci, které chce rozdávat útěchu, naději a odvahu. Úcta k boţskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 17. století. Podnětem k tomu byla zjevení svaté Markétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Jeţíšova Srdce. Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny a kříţem, symbolizuje Jeţíšovu nepodmíněnou lásku k člověku. Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, vztahů, symbolem lásky Kdyby svět zapomněl na srdce, zavládla by v něm jen vůle a rozum. Tak by se svět stal chladným a krutým. Proto přišel Boţí Syn na zem, aby ukázal, ţe Bůh je láska a ţe má své srdce otevřené pro kaţdého člověka. Bůh je navţdy skála mého srdce a můj podíl (Ţl 73,24). Z celého srdce přeji kaţdému z nás, abychom dokázali to nové srdce, které bylo stvořeno v kaţdém pokřtěném člověku, přimět k tomu, aby tlouklo. Není to ovšem jednoduché - musíme ho trénovat. A nebojme se trénovat naše srdce, vţdyť kaţdá námaha stojí za to. P. Pavol Sandánus

2 Pohřeb: Slavomír Štangler, , Těchonín, 67 let. Pokračování komentáře ke mši svaté z minulého čísla Zvonů. Obětní průvod Ministranti nejprve připraví oltář. Potom následuje přinášení darů. Zástupci věřících přináší v obětním průvodu chléb a víno. Ostatní věřící tento průvod doprovázejí zpěvem, který má trvat alespoň tak dlouho, neţ se dary uloţí na oltář. V prvokřesťanských dobách přinášeli všichni osobně své dary z toho, co měli doma. Nebyl to jen chléb a víno, ale například i olej, med a jiné. Dary byly určeny pro chudé, pro podporu sluţebníků církve, pro hostinu, která byla se slavením eucharistie spojena a nazývala se agapé. Část z darů chleba a vína byla oddělena ke slavení eucharistie. I kdyţ dnes nesou obětní dary jen určití věřící, je to úkon nás všech. Spolu s dary přinášíme Bohu sami sebe, celý svůj ţivot s jeho námahami, starostmi i radostmi, jak to vyjadřuje vzápětí doprovodná modlitba kněze. Při různých příleţitostech se mohou přinášet i jiné dary (například ze sklizně, květiny, místní výrobky, apod.). Příště pokračování P. Pavol Sandánus Děkujeme mnohokrát za krásně připravený jarmark. Byli jsme všichni moc spokojeni a zároveň překvapeni, co všechno ty děti vyrobily. Zakoupené věci nám zpříjemnily naše domácnosti o svátcích velikonočních. Ještě jednou dík! Š. Posílám jednu básničku, která byla řečena při májové v kapličce. Všem se moc líbila a tak prosí, abyste ji dali do Zvonů. Vymyslela ji jedna paní, která si nepřeje být uváděna-tak mi babička tu básničku přinesla, ať Vám ji opíšu. Klára Faltusová 2

3 Je máj - lásky čas my scházíme se v Oudolecké kapličce po roce zas, kterou naši předkové k oslavě Boţí vystavěli a Panně Marii zasvětili. Tady se scházeli a o Boţí pomoc a ochranu prosili. I kdyţ jim Oudolecké stráně jen samou dřinu a nouzi přinášely, přesto tady lidi šťastně a spokojeně ţili. Kaţdé ráno o šesté zvoneček z kapličky den přivítal, v poledne k modlitbě Anděl Páně zval a na večer za kaţdý den Pánu Bohu děkoval. A někdy kdyţ dlouze a tesklivě vyzváněl, to někoho ze sousedů z tohoto světa provázel. A právě květen - měsíc Panně Marii zasvěcený tady kaţdý den májové byly. Kdyţ klekání jsme odzvonili, všichni uţ věděli, ţe děti z pole a Brodka přiběhly, hned všeho nechali - zástěry sundali a do kapličky spěchali. Ve zvonění a modlitbě růţence jsme se střídali a po všech litaniích a modlitbách neţ jsme se domů ubírali, tu naši písničku jsme Panně Marii z plna hrdla zazpívali. Léta ubíhala mladí za lepší prací a ţivobytím odcházeli a postupně umírali. Zvonit se přestalo celé Údolí osiřelo a úplně jinými lidmi se osídlilo. Ale díky Bohu a Vám všem, ţe jste na kapličku nezapomněli a ţe se tu scházíte, a jako naši předkové Pannu Marii o Boţí pomoc a ochranu prosíte. Vţdyť ona o nás všech ví, a nejen ţe ty Vaše prosby vyslyší, ale za ty dobré skutky se Vám mnohonásobně odmění! Maria, Maria to krásné jméno Bůh ti dal Maria, Maria i v našich srdcích kraluj vţdy dál. Zeptala jsem se dětí jdoucích k 1. svatému přijímání: Co pro Tebe první svaté přijímání znamená? - Přijímání Pána Jeţíše - Přijímání beránka, těším se - Setkání s Pánem Bohem - Ţe přijmu Jeţíše Krista - Polepšení, druhá šance - Spojení s Pánem Jeţíšem - Seznámení s Pánem Jeţíšem 3

4 Zeptala jsem se i rodičů: 1. Co se Vám, jako rodičům dětí, kteří jdou k prvnímu svatému přijímání, honí hlavou? 2. Vzpomínáte na své první svaté přijímání? 1. Jak nám rychle vyrostly 2. Nepamatuji se, jen podle fotek 1. Přeji Toníkovi, ať mu touha po Kristu vydrţí celý ţivot 2. Velmi rád. Byl to šťastný okamţik v mém ţivotě konvertity. Bylo mi 21 let. Vzpomínám na svou babičku, která mi po mši svaté řekla, ţe je šťastná a ţe je to pro ni veliký dar. 1. Trochu zmatky. Pěkná příprava dětí. 2. Klid 1. Moc bych si přála, aby byl Jáchymek napojen celý ţivot na Boha a dokázal mu důvěřovat. 2. Nervozita, ale radost z pocitu, ţe uţ určitým způsobem patřím mezi dospěláky. 1. Hlavně to, jak málo člověk sám s dětma o Bohu mluví, jak je důleţité, ţe je připravuje pan farář a my jsme u toho. Víme, o čem mluvili a doma na to můţeme navázat 2. Pamatuji, ţe mi maminka ušila krásné šaty s krajkou a upletla navrch pelerínku. Měla jsem respekt ze svátosti smíření, ale moc jsem se těšila na přijetí Jeţíše do svého srdce. Šlo nás tehdy hodně a bylo to moc fajn. 1. Je dobré, ţe alespoň v této chvíli si člověk připomene, co to znamená, i kdyţ trochu v dětském podání, je to poučné pro celou rodinu. Je to krásné, jak to děti proţívají, jak se těší. Pro nás velký závazek, a předání víry, ale taky přání pro děti, ať si to nadšení drţí a ať třeba nesklouznou k stereotypu, jak se to bohuţel někdy stává nám. 2. Já si z toho mnoho nevybavuji, ale vím, ţe nás připravoval p. Výprachtický. A kdyţ mě maminka vedla k 1. svaté zpovědi, tak jsem se s ním potkal venku a on mi říká: Uţ jsi poprosil maminku za odpuštění? - jenom jsem pokrčil rameny a on mě vyzval, abych to na chodníku u kostela spravil. tak tohle si pamatuju. 1 Přeji si, aby to byl jeho první velký krok na cestě k Bohu 2. Vůbec si nic nepamatuji, proto jsem rád, ţe Šimon jde o něco starší a tím je větší šance, si danou krásnou slavnost zapamatuje. 1. Hlavou se toho honí hodně. Od řízků přes naţehlené oblečení aţ po to nejdůleţitější. Jsem ráda, ţe to díky Šimonovi můţu proţívat. Ráda jsem s ním prošla celou přípravou. Ten nezkreslený pohled dětí mě stále učí. 2. Je to divný, ale jediný na co si vzpomínám, je moje příprava k první svaté zpovědi. Popsala jsem A4 z obou stran. 4

5 1. Jsem moc ráda, ţe přípravu na první svaté příjmání pan farář začal s dětmi uţ v únoru a měli jsme všichni dost času se připravit. Jsem moc ráda, ţe si Vašík uvědomuje, ţe přijme Pána Jeţíše do svého srdce. Na celou slavnost se moc těšíme, i kdyţ musím přiznat, ţe jsem trochu nervózní, aby vše vyšlo. 2. Na své první svaté příjímání si pamatuju, přijala jsem ho v Klášterci od pana faráře Halíka. Vybavuju si obrázek s Pánem Jeţíšem, jak jde s učedníky obilím. A pak samozřejmě krásné bílé šaty. Ptala se Jana Krsková Znám Petra jako kolegu učitele, nadšeného cestovatele, člověka se vztahem k přírodě, k hudbě, v určitém slova smyslu jako ţivotního idealistu. Toho všeho bych se ráda v rozhovoru dotkla Vyrůstal jsi v Letohradě jako nejstarší ze čtyř bratrů. Maminka byla učitelka tatínek veterinář. Jak tě právě rodiče ovlivnili v dalším směrování? Ovlivnili mě svým vztahem k hudbě a k přírodě. Naši spolu hodně muzicírovali. Mamka hrála na klavír, táta na housle, na harmoniku, na varhany je to takový šumař.vyrůstal jsem v hudebním prostředí, poslouchala se u nás klasika. Táta je myslivec, bral mě s sebou do lesa. Společně jako rodina jsme chodili často na procházky. Velký vliv měl na mě děda Doleček. Jako nejstaršího vnuka mě vedl k přírodě, měl po sadě rozeseté budky, učil mě poznávat ptáky, v páté třídě mně svěřil malou brokovnici a střelil jsem divokého králíka. Naučil mě ho samozřejmě také stahovat. Na co vzpomínáš z dětství jako na zásadní vklad do života Určitě to byl vzájemný vztah rodičů. Nepamatuju se, ţe bych kdy cítil nějaké větší napětí, naši se před námi nehádali. Co se ty snažíš nebo snažíte předat svým synům. Záleţí mi na tom, aby vyrůstali v klidné rodině, to povaţuju za důleţité. Na dětech se jakékoli neshody a neklid v rodině nejvíc projeví. Ovlivnila tě při výchově tvých čtyř synů i zkušenost soužití se třemi bratry? My jsme s bratry od sebe vţdy o pět let. Kaţdý jsme tedy měli svou partu kamarádů a vztah jsme k sobě našli víc aţ v dospělosti. Ve výchově synů mám snad víc pochopení pro jejich nepořádnost a rvačky, ač se mi to nelíbí, vím, ţe jsme to s bratry měli stejně. Moji kluci jsou po dvou letech, mají tedy k sobě blíţ. S bratry i s bratranci jsme asi podědili dolečkovské geny. Nemáme rádi míčové hry, fotbal a hokej ani karty, ale všichni rádi chodíme do přírody a podnikáme různé outdoorové 5

6 aktivity. Vzpomínám, ţe si jednou děda důchodce liboval, jak se pěkně svezl na kajaku po rozvodněné Orlici.. Myslíš, že maminčina profese a role nejstaršího sourozence měla vliv na volbu tvého povolání? Nebo co tě přivedlo ke kantořině na 1.stupni, kde je mužů stále málo? Nakonec jsem byl kantorem rád a myslím, ţe mě to povolání i sedí, ale důvod mé volby byl pragmatický.chtěl jsem studovat přírodní vědy, ale mé výsledky na gymplu nebyly takové, abych se tam dostal. Pedagogická fakulta byla cesta nejmenšího odporu, jinak hrozila vojna. Měl jsem pro tento obor předpoklady jak výtvarné, hudební i sportovní, kluků se nehlásilo moc, tak jsem volil jistotu. Navíc tehdy otec pracoval v Alţírsku a výlety do Středomoří mě lákaly víc neţ buzerace v armádě. Co považuješ ve výchově dětí na tomto stupni za nejdůležitější? Osobní příklad. Jako učitel nekouřit, neopít se, měřit všem stejně. Jak vidíš dnešní děti? Děti jsou stále stejné, jen dnes tráví víc času ve virtuálním světě. Jsou aţ přeorganizovaní, vše se pro ně dělá, mají méně záţitků z reálného světa. My jsme si v dětství organizovali hry sami, pořádali cyklozávody i středověké bitvy, stavěli bungry, pytlačili a opékali ryby, pořád jsme něco vymýšleli. Dnešní děti víc čekají, co jim kdo nabídne Změnil se nějak tvůj přístup k žákům, když máš teď syny v tomto věku? Nebo k jejich rodičům? Asi mám víc tolerance ke klukovinám a k laxnějšímu přístupu ve školní práci. Dávám kratší domácí úkoly, i kdyţ pravidelně, aby měli pracovní návyk a taky kvůli rodičům. Sám mám rád přehled o tom, co se ve škole bere. Taky mě napadá, ţe kdyby se některému synovi děly ve škole ústrky od kantora, samozřejmě v rozumné míře, nebudu se za něj nijak zasazovat. I tím se učí pro ţivot, vyrovnávat se s problémy, potkají se s různými lidmi. A taky vím, ţe děti to leckdy vidí po svém. Vím, že rád cestuješ. Člověka někdy vyžene na cestu potřeba s něčím se srovnat. Cestoval jsi někdy z podobného důvodu, vnímáš cestu jako pouť za sebepoznáním? Cestuješ raději sám či s druhými? Cestování mám v krvi z obou stran rodin. Doma jsme měli knihovnu plnou cestopisů a map. Logicky nastala potřeba vyrazit nejen s rodiči, ale i sám a s kamarády. Jen sám jsem procestoval ostrovy na severu Skotska a Anglii, samotnému se také lépe stopuje. A tam jsem nejvíc poznal, ţe sdílení hrozně potřebuju. Nemoţnost tu krásu někomu ukázat, podělit se o ni, to mi chybělo. Sám jsem také jezdil na východní Slovensko a pocity jsem měl stejné. Jinak jsem cestoval s kamarádem Jardou Jonášem, po něm má nejstarší syn jméno Jonáš, a s partou. 6

7 Vlastně díky Zvonům, kam jsem psal své dojmy z cest, jsem byl dokopán si vše připomenout a zaznamenat, dokud si to ještě pamatuju. Která země v tobě zanechala asi nejvýraznější otisk a čím? Jednoznačně Jiţní Amerika. Tam jsem poznal opravdovou chudobu, drancování přírody, fascinovaly mě pouště, velehory, zaţíval strach na chudých předměstích, kde jsme spali s mačetou pod hlavou, ţíznili, marně stopovali, zaţil jsem permanentní hlad. O co méně jsme měli peněz, o to více ale bylo záţitků. Hrozně mi tam chyběla zeleň. Taky jsem si naplno uvědomil, jak je u nás příroda štědrá maliny, borůvky, houby, mech nacucaný vodou Vzpomínal jsem a plánoval, jak budu hospodařit, něco pěstovat, dělat marmelády Proč cestování doporučuješ? Bez cestovky uţ jen ta příprava člověka hodně naučí, je potřeba se domluvit, to je motivací k učení se cizím jazykům, je nutné improvizovat, uskrovnit se a přijímat realitu jaká je, být opatrný, nesmí se ti nic stát a je moc důleţitý dobře si vybrat společníky. Budete se spoléhat jeden na druhého a v krizi se člověk mnohdy změní musím říct, ţe jsem měl veliké štěstí na lidi. Co bys rád ze svých zkušeností předal své rodině? Jezdíme na vodu tady i do Polska, hodně výletujeme chci, abychom měli společné záţitky a jednou aby zkusili i oni cestovat na vlastní pěst. Letos chceme poprvé k moři, čteme si před spaním Durrella, abychom se připravili na Řecko, ale necháme se na Korfu dovézt autobusem. Čím tě zaujala tvá žena Maruška? Co jsi na ní obdivoval v té první fázi a co oceňuješ teď po 13ti letech? Líbila se mi. Chytla mě na své oči a úsměv poznali jsme se v hudebce. Zaujala mě, myslel jsem na ni, ale bylo mezi námi 12let a ještě studovala na vysoké škole. Vědomě jsem do toho nešel. Pak jsme se ale večer v létě potkali znovu, snad to byla vyšší reţie, uţ měla po škole a mně bylo jasné, ţe je to ono. Šel jsem do toho s citem i rozumem. Dnes myslím, ţe jsem ji svým chováním vyvedl z ideálů, které u mě hledala a cením si toho, ţe mě má i přes to stále ráda. Prošel váš vztah nějakou proměnou? V čem ses třeba díky němu posunul, změnil? Nejsem uţ ten zamilovaný blázen, ale mám vedle sebe spolehlivého přítele. Máme stejné cíle. A jak tě ovlivnilo rodičovství? Omezil jsem cestování, lítání na padáku, sjíţdění řek...nějak na to uţ nemám čas. Také cítím zodpovědnost za rodinu, je potřeba, aby tady v tom našem hospodářství byl chlap, aby se mi nic nestalo a nevyřadilo mě z práce Ale já tohle omezení beru, vyhovuje mi to. Realizuju se teď jinak a je mi v tom dobře. 7

8 A jak vidíš své syny, zkus o každém z nich říct něco specifického. Dali jste jim prorocká jména. Jonáš je takový náš nevyhraněný vědátor, hodně čte, vše by zkoumal, ţije skautem a hodně ho chytli rytíři vedení Mikim. Tobiáš má hudební talent..se svým bohémským přístupem ke cvičení zahraje uţ teď dost obtíţné skladby a kdyţ mu teče do bot, tak se pak od klavíru netrhne. Taky ho baví rytíři a rád šermuje, ale musí si dávat pozor na prsty kvůli klavíru, tak mu Miki sehnal na šerm hokejistickou rukavici. Eliáš je fanatik ornitolog, hraje na flétnu a Jeryk je typický benjamínek, vedou ho bráchové a nesmí chybět u ţádné lumpárny. Byl jsi u jejich narození. V čem to bylo podobné a v čem jiné? Co se ti honilo hlavou? Bylo to stále stejné v tom úţasu. Pořád jsem obdivoval ten dojemný zázrak narození. Moţná čím dál víc. Přál bych to kaţdému chlapovi. Pomohla ti v rodičovství nějak učitelská zkušenost? Je znát, ţe jsem unavený školou, po 27letech praxe měknu. Doma sniţuju nároky a naprosto na mě sedí to přísloví o kovářově kobyle kdyţ mám podepisovat a kontrolovat klukům úkoly, často mě to irituje. S Jeremiášem jsi byl dva roky na rodičovské. Co pro tebe tahle doba znamenala? Dal jsem se dohromady psychicky. Byl jsem uţ z kantořiny hodně vyčerpaný. Víc jsem se sblíţil se dvěma nejmladšími kluky a v době Jerykova úrazu ruky jsme si uţívali výlety vláčkem do Hradce a společné výpravy Zhodnocuješ nějak tuhle zkušenost z rodičovské dnes, kdy Maruška řediteluje charitě a je víc časově vytížená? Díky tomu, ţe mám jen půl úvazku ve škole v Nekoři, stíhám jakţtakţ práce na našem hospodářství i funkci rodinného taxíkáře. Velkou pomocí je nám naše babička, Maruščina maminka, s níţ bydlíme. Té si strašně váţím, zastane stále plno práce v domácnosti, hodně nám pomůţe. Neměl jsi jako chlap problém s tím, že manželka je možná v očích druhých tím živitelem a na vyšším postě? NEMĚL! Jak bych mohl mít. Ona mě vysvobodila z povinnosti setrvávat na plný úvazek ve školství, které mě se svými současnými reformními vymoţenostmi deptalo. Mé sebevědomí rozhodně neutrpělo. Uţ nemám potřebu si něco dokazovat, realizuju se doma a vyhovuje mi to. Dělám zázemí Marušce a vycházíme si oba vstříc. Máte ještě při všech povinnostech čas na koníčky? Vím, že vás spojuje hudba, rozvíjíte se v ní ještě dnes? 8

9 Museli jsme se omezit. Na nástroj uţ není čas. Já teď hraju jen ve škole, Maruška varhaničí v kostele v Nekoři. Výhodou je, ţe náš další koníček je zahradničení a výlety. Ty ses teď dal na včelaření. Med mi chutná a k včelařům mám odnepaměti úctu. Kdo tě k tomu přivedl? Kdyţ porozumíš včelám, víc porozumíš přírodě, jejím zákonitostem. Na tom hmyzu se mi líbí, ţe si nenechá poroučet. Chtěl jsem zkusit něco nového, ale nikdo mě k tomu nevedl. Coţ je taky vidět, jak v tom lítám. Je to pro mě velký poznávání a taky adrenalin. Chytat roj v šesti metrech je stejný záţitek jako let na padáku v menších turbulencích. Jak ses zabydlel na Šedivci? Nechybí ti město? Dostupnost služeb, kamarádi? Vnímám Šedivec jako předměstí Letohradu Nic mi tam nechybí. Moc se mi tam líbí. Jsou tu fajn lidi, jsou nás tu jen dvě stovky, takţe drţíme víc při sobě. Táta tu měl kdysi obvod, tak jsem tu nebyl úplně neznámý, teď jsem i v zastupitelstvu. Váţím si důvěry, kterou jsem dostal. Musel sis nějak zvykat a zkousnout zvyky jiné rodiny? Kdyţ jsem se přiţenil, dědovi uţ ubývaly síly, tak jsme si nekonkurovali, ale přirozeně jsem ho začal nahrazovat. Pokud jsem dělal nějaké změny, babička k nim občas měla výhrady, většinou to ale nakonec dokázala ocenit. Taky jsem začal, jako dřívější více volnomyšlenkář, ţít pravidelným náboţenským ţivotem V našem společném souţití jednoznačně převaţují klady. Babička nám výrazně pomůţe, vydechneme si od dětí. My se jí snaţíme taky pomáhat. V úvodu jsem zmínila, že tě vnímám jako člověka usilujícího o určité ideály. Jaké jsou pro tebe stále platné? Asi dobře vychovat děti. To je pro mě priorita, aby také nebyly stádní typy. A kéţ by lidi znovu objevili vztah k přírodě, aby viděli dopředu. To, co se dnes nazývá ekonomický růst, je v podstatě vyrabování zdrojů a vznik jednoho obrovskýho smeťáku. To je přece šílenství. Taky bych rád, aby lidi měli práci a něco smysluplného vytvářeli, aby je to uspokojovalo víc neţ pořád něco nakupovat a vyhazovat. Sdílím názor svého dědy vrátit se k malým soběstačným rodinným farmám, zajímat se o lidi kolem sebe, mít rád místo kde ţiju, nenechat sebou manipulovat. A o které ideály jsi přišel, co jsi přehodnotil? Ţe za nás ekologii udělá jiný, z toho jsem vystřízlivěl, mocní tohoto světa mají jiné zájmy. Dělám to, jak mi kdysi radil děda. Přikoupil jsem pozemky a realizuju se tam. Za svobodna jsem spokojeně ţil bez auta a mobilu, dnes vidím, ţe je to potřeba. 9

10 Jak ti ve tvém směrování pomáhá víra? Víra mi dala směr. Zvyšuje to u mě pocit odpovědnosti za to, co dělám. Dodává mi optimismus, ţe ţivot má smysl a ţe tady nekončí. Petře, moc děkuju za tvůj čas a přeju celé tvé rodině stálou vzájemnou přejícnost a radostné sdílení zážitků z cest. Zpracovala Lenka Konopková Příběh obou bratří, Cyrila a Metoděje, je výrazným příkladem jednoty. Sv. Cyril a Metoděj přispěli rozhodujícím přínosem při budování Evropy, nejen pokud jde o její křesťanské náboženské společenství, ale i co se týká její občanské a kulturní jednoty. (bl. Jan Pavel II.) Máme před sebou veliké výročí. Zašátrala jsem trochu na internetu, co se kde chystá a děje. Na Moravě to opravdu doslova svatým Cyrilem a Metodějem ţije. Výstavy, koncerty, konference. Jen si vybrat. Třeba na stránkách Na stránkách praţského arcibiskupství jsem našla novou knihu O svatém Cyrilu a svatém Metodějovi od prof. Piťhy s recenzí Dana Pikálka: Jde o útlou kníţku textů našeho osvědčeného a oblíbeného autora prof. Piťhy doprovázené pouze částečně kolorovanými kresbami Daniela Landmana. Autoři kníţku pro radost a poučení věnovali především dětem, jejich rodičům a prarodičům k tomu, aby na ní pracovali jako spoluautoři. Publikace je totiţ koncipovaná jako omalovánky doprovázené stručnými texty seznamujícími se stěţejními momenty ţivota sv. Cyrila a Metoděje i jejich odkazu. Kaţdý samostatný text doplňuje zajímavá otázka či úkol směřující k rozšíření všeobecného kulturního rozhledu. Dále mě zaujala čtyřdílná série dokumentárního dramatu - Cyril a Metoděj Apoštolové Slovanů, kterou připravuje Česká televize. Příběh z 9. století líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě. Hlavními postavami hrané série jsou věrozvěsti Konstantin (později známý jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří sestavili první slovanské písmo hlaholici, a Cyril na základě slovanských nářečí vytvořil 10

11 staroslověnštinu. Později byli oba prohlášeni za svaté a jsou označováni jako Apoštolové Slovanů. Děj čtyřdílného seriálu, který je částečně dokumentem a částečně hraným dramatem, sleduje zejména zápas o prosazení křesťanství ve slovanských zemích. Bratři při svém misijním úsilí naráţejí nejen na stále silné pohanství, ale jejich snaha vyvolá rovněţ nevoli latinských kněţí a mohutný odpor silné Východofranské říše. V reţii Petra Nikolaeva hrají Roman Zach (Metoděj), Ondřej Novák (Cyril), Karel Dobrý, Hynek Čermák, Marian Roden, Vladimír Javorský, Matěj Hádek či Josef Abrhám. Výpravná série se částečně natáčela na Kypru, bojové scény včetně bitvy z roku 870 mezi Velkomoravany a Franky v archeoparku nedaleko Velehradu. Čtyřdílné dokumentární drama bude ČT vysílat od 29. června. Zároveň vznikne také celovečerní film určený pro distribuci do kin. A další zajímavostí je i CM-caching. Na jejich stránkách píšou: Pojďte se s námi vydat po stopách Cyrila a Metoděje na Moravě. Poznejte s námi místa spjatá s těmito muţi. Navštivte jim zasvěcené kostely, kapličky, sochy nebo místa, kde podle tradice působili. Objevte, kde všude se můţete s Cyrilem a Metodějem potkat. Najděte na kaţdém z těchto míst ukrytou schránku a na webu si přečtěte zajímavost z ţivota Cyrila a Metoděje. Hra vznikla v návaznosti na jubilejní rok výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dělí nás od jejich ţivota a putování naší krajinou poměrně dlouhá řádka let, ale jak ukazuje pohled na zaplněnou mapu, zanechali tu nesmazatelnou stopu. CM-caching chce tedy originálním způsobem nabídnout moţnost, jak se dostat na místa spojená s cyrilometodějskou tradicí. Bonusem pak pro kaţdého můţe být poselství na kartičkách, které jsme ukryli do kaţdé schránky jiné. A na co se chystáte v souvislosti s tímto výročím vy? Jana Krsková Chtěl bych Vám napsat základní informace o hře, která většinou zaujme celou rodinu. Někdo moţná uţ o ní slyšel, jiný zná jen základní pravidla a další ji hraje jiţ dlouhou dobu. Tato hra se jmenuje Geocaching. Je to hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v pouţití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níţ jsou známy její zeměpisné souřadnice. Při hledání se pouţívají turistické přijímače GPS (je moţné pouţít smartphony, navigaci z auta nebo v některých případech jen mapu s buzolou). Informace o jednotlivých cache najdete po zaregistrování na internetu a věřte, ţe tato hra se hraje po celém světě a jen v našem okolí do 10 km je asi okolo 50 schovaných schránek. 11

12 Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování cache na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. S naší rodinou jsme se dostali uţ na spoustu krásných míst, na která bychom se jinak asi nikdy nedostali a zároveň se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o daném místě, jelikoţ velmi často je cache spojena s nějakým příběhem, turistickou zajímavostí nebo historickou událostí. Pokud se k tomu nakonec podaří najít i schovaná cache, tak je to pro děti i dospělé krásné vyvrcholení celého výletu. Napsal jsem opravdu jen základní pravidla a informace. Nebudu zde psát, jak se cache dělí, jak se zapisuje nález cache na internetu, jak se pozná náročnost, atd. Pokud by, ale někoho z Vás daná hra zaujala a chtěli byste se dozvědět více informací, tak stačí kouknout na internet, kde se nachází spousta článků o této hře, anebo se klidně můţete obrátit na mě a já Vám rád vše vysvětlím. A na konec jeden konkrétní typ na hezkou cache s názvem Vápenky. Jedná se o tzv. typ multicache, kde najdeme informace s místem vhodným k parkování a dále početní příklady, které při dosazení správných čísel (ty zjistíme např. tak, ţe v popisu k dané cache je poţadavek na spočítání všech oken na určité budově) nám určí další místo, kam máme jít. Tato cache začíná v Kunčicích a vede k pramenům vody Vápenky kousek od Dolní Dobrouče. Je zde krásná příroda, výhled na Kunčice a část Letohradu, díky dané cache zapojíme mozkové závity při počítání matematických rovnic, vyzkoušíme svoji vnímavost okolí, a pokud vše dobře vyhodnotíme a spočítáme, tak najdeme konečné souřadnice pro skrýš schránky. Nám se to podařilo a měli jsme z toho velkou radost. Přeji mnoho krásných společných záţitků s celou rodinou. Pavel Krsek 12 Jsem často ţádána, abych popsala své poznatky o výchově dítěte s postiţením a tím pomohla lidem, kteří touto jedinečnou zkušeností neprošli, porozumět a přiblíţit pocity, jaké to je. Tak poslouchejte Očekávání dítěte se podobá plánování výletu do Itálie. Koupíte si

13 kupu průvodců a vytvoříte si nádherné plány. Koloseum. Michelangelův David. Gondoly v Benátkách. Moţná se naučíte pár uţitečných italských frází. Je to velice vzrušující. Po měsících dychtivých představ konečně nastane ten den. Sbalíte si kufry a vyrazíte. O několik hodin později letadlo přistane. Vejde letuška a oznámí: "Vítejte v Holandsku!" "V Holandsku?!" vyhrknete. "Jak to myslíte, v Holandsku?! Měla jsem objednanou cestu do Itálie! Mám být v Itálii. Celý ţivot sním o Itálii!" Jenţe letový plán byl změněn. Letadlo přistálo v Holandsku a vy musíte zůstat zde. Důleţité je, ţe vás neodvezli na nějaké hrozné, odporné, špinavé místo, plné nebezpečných nákaz, hladomoru a nemocí. Je to jen jiné místo. Takţe si musíte koupit nové průvodce. Musíte se naučit nový jazyk. A potkáte celou řadu lidí, které byste jinak nikdy nepotkali. Prostě jen jiné místo. Ţije pomalejším tempem neţ Itálie, je méně jiskrné neţ Itálie. Ale poté, co zde strávíte nějaký čas, popadnete dech, rozhlédnete se a všimnete si, ţe Holandsko má větrné mlýny a tulipány. A Holandsko má dokonce Rembrandta. Nicméně sledujete, jak kaţdý cestuje do Itálie a všichni se chlubí, jak krásně se tam měli. Po zbytek ţivota budete tvrdit: "Ano, tam jsem chtěl jet. To jsem si naplánoval." Ta bolest nikdy nevymizí, protoţe ztráta takového snu byla příliš velká. Ovšem Pokud strávíte zbytek ţivota truchlením nad tím, ţe jste se nedostali do Itálie, nikdy nedokáţete vychutnat výjimečnost a úchvatnou krásu Holandska. Autorkou je Emily Perl Kingsley. V originále se text jmenuje "Welcome to Holland", a do češtiny jej přeložila Pavla Novotná. Chci, abys byl, Tomáš Halík, Lidové noviny 2012 Na tuto knihu jsem se moc těšila. Je o lásce. A kdo by nechtěl číst o lásce. Romantiku však nehledejte. Není to kniha, která se čte jedním dechem. Čtu s přestávkami uţ od Vánoc. Chvílemi se mi zdá, ţe se prodírám houštím těţkých slov a často se musím vracet, ale protoţe vţdy nalézám něco nového, stojí mi to za tu námahu. Nacházím chytré a laskavé spojovací články mezí tím, co uţ vím, tím o čem přemýšlím a tím o čem nemám ani zdání. Vybrala jsem jeden z nich: Nemohu se ubránit myšlence, že Boha příliš nezajímá, zda v něho věříme. Velmi mu však záleží na tom, zda ho milujeme. Nebo přesněji: Nezáleží tolik na víře v onom smyslu, jak se dnes tomuto pojmu často rozumí, totiž věřit v Boha znamená být přesvědčen o jeho existenci. Nemyslím, že naše spása závisí na našich náboženských názorech, představách a 13

14 přesvědčeních. Už svatý Tomáš Akvinský tvrdil, že nevíme, co znamená být v případě Boha, neboť Bůh je jinak, než jsou věci. To, co Boha opravdu zajímá a podle čeho nás zřejmě bude soudit, nejsou naše názory, nýbrž povaha a míra naší lásky. Boha nemohu milovat stejným způsobem, jakým miluji člověka, jakým miluji své město, svou farnost či svou práci. Bůh není přede mnou, podobně jako přede mnou není světlo: nemohu vidět světlo, vidím jen věci ve světle. Přeji krásné a dobré časy nad knihami, ráda půjčím. Jana Krsková Boţí dar Jak se nazývá 4. část svátosti smíření Kdo se sejde v kostele kolem oltáře Kolik máme Boţích příkázání Nekořský kostel je zasvěcen sv. 5. přikázání Připravil jsem pro děti tajenku z toho, co jsme se učili na přípravě na první svaté přijímání. Vyluštění bude v příštích Zvonech. Šimon Krsek Báseň stařenky - napsala ţena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné v Ashludieově nemocnici poblíţ Dundee ve Skotsku. Personál nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim líbila, ţe ji opsali a báseň pak putovala po celé nemocnici a dál. Báseň stařenky. Poslyšte, sestro, kdyţ na mě hledíte, řekněte, koho to před sebou vidíte. 14 Ach ano, je to jen ubohá stařena s divnýma očima a napůl šílená.

15 Odpověď nedá vám, jídlo jí padá, nevnímá, kdyţ po ní něco se ţádá, o světě neví, jen přidělává práci, boty a punčochy napořád ztrácí. Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat, uţ potřebuje však krmit a přebalovat. Tohleto vidíte? Tohle si myslíte? Sestřičko, vţdyť o mně vůbec nic nevíte. Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala, neţ jsem se bezmocná aţ sem k vám dostala. Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let s bratry a sestrami slád ţivot jako med. Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích, dychtivou prvních lásek a pořád samý smích. V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím, co skládala svůj slib za bílou kyticí. A kdyţ mi bylo pár let po dvaceti, já chtěla šťastný domov pro své děti, Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí, jak rostly, uţ mohli jsme uzlovat popaměti. A je mi čtyřicet, synové odchází, jenom můj věrný muţ pořád mě provází. Padesátka přišla, ale s ní další malí, co u mě na klíně si jak ti první hráli. Však začala doba zlá, můj manţel zesnul v Pánu, mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu. Ţivot jde dál, mé děti mají vrásky a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky. Příroda krutá je, i kdyţ byl ţivot krásný, na stará kolena nadělá z nás všech blázny. Tělo mi neslouţí, s grácií uţ je ámen, kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen. Však vprostřed zkázy té mladičká dívka ţije a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije. Vzpomíná na radost, na ţal, co rozechvívá, vţdyť pořád miluje a nepřestala být ţivá. Málo bylo těch let a netáhla se líně, já smířila se s tím, ţe všechno jednou mine. Otevřete oči, sestřičko, teď, kdyţ to všechno víte, neuvidíte seschlou stařenu... Teď uţ - MĚ uvidíte! Vybrala Lenka Konopková Koláč, co dům dal Dostala jsem chuť na nějaký koláč, ale nechtělo se mi hledat v receptech, tak jsem koukla, co doma mám a pustila se do toho. Dala jsem hrníček polohrubé mouky, hrníček celozrnné špaldové mouky, prášek do pečiva, půl hrníčku cukru, půl hrníčku oleje, 2 vejce, hrníček mléka a vše zamíchala. Nalila jsem to na vymazaný a vysypaný pekáč. 15

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Rodina a dítě s postižením. PSY 124 Psychologie handicapu 2011

Rodina a dítě s postižením. PSY 124 Psychologie handicapu 2011 Rodina a dítě s postižením PSY 124 Psychologie handicapu 2011 V ČR se rodí přibližně 45 dětí s vrozeným postižením (bez rozlišení postižení) na tisíc porodů. Podle statistik má naše země světově dvanácté

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Proč číst zrovna tenhle e-book?

Proč číst zrovna tenhle e-book? Proč číst zrovna tenhle e-book? Máte zájem se dozvědět, proč námitky ve skutečnosti vznikají? Jak na nich vydělat, zvládnout je a jak co nejvíce omezit ty zbytečné, rýpavé, jedovaté a ponižující. Je to

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 12 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Heidenreichstein, Tagesstätte Zuversicht 0,1 0,1 Heidenreichstein, Güterweg Altmanns 1,4 1,3 Altmanns, Altmannser

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO. v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU:

Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO. v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU: Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU: Návrat hojnosti a prosperity do našich ţivotů. O co jde? Jde o unikátní

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více