1 Stejná tvrzení najdeme i u polských bohemistù (srov. napø. vyjádøení prof.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Stejná tvrzení najdeme i u polských bohemistù (srov. napø. vyjádøení prof."

Transkript

1 Bohemistyka 2009, nr 2, ISSN Mieczys³aw BALOWSKI Poznañ Slovanské paralely: Jiøí Orten a Krzysztof Kamil Baczyñski (2) * * Základem této studie je úplný text pøíspìvku pøipraveného pro konferenci v Ústí nad Labem, který nemohl být vytištìn v plné podobì z dùvodu rozsahu. Vyšla pouze jeho zkrácená verze, a to ve sborníku: Èesko-polské rozhovory, Ústí nad Labem 1994, s Paralely osudù obou básníkù, na nìû upozoròovali nìkteøí polští literární vìdci, zpracovala Irena Krasnická v diplomní práci Srovnání nìkterých rysù poezie K. K. Baczyñského a J. Ortena, reprezentantù mladé váleèné básnické generace, obhájené v roce 1982 na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy v Praze. Ta se stala oporou pro naše další úvahy, pøedevším pro uvedenou studii. Pro tuto jubilejní pøíleûitost byl text pùvodní studie jazykovì revidován a byl doplnìn úvod a èást 3. Teï se ke starší studii vracím inspirován výroèím, a i proto, ûe se nad obìma autory nìjak zavøela voda. V tomto roce vzpomínáme 90. výroèí narození významného èeského básníka Jiøího Ortena, jen se narodil 30. srpna 1919 v Kutné Hoøe. Je to vítaná pøíle itost k tomu, abychom si ho pøipomnìli, proto e jak sám píše il jsem v èase velkého stmívání svìta, na to a nikdo z lidi nezapomene, a mne jednoho dne potkají! (Orten 1957, s. 233). Udìlejme to ve srovnání s polským básníkem K. K. Baczyñským, který il ve stejné dobì a za asi stejných podmínek v Polsku. Jak napsal Vilém Závada, Jiøí Orten je jedním z nejnadanìjších, a také nejpozoruhodnìjších básníkù, který vyšel ze školy [...] a z dru- iny, která se semkla okolo Františka Halase, ale jinak se vyvíjel zcela po svém a nezávisle na svém uctívaném vzoru (Závada 1982, s. 9). Na vazbu Ortena s ostatními èeskými básníky upozoròuje u døíve Robert Adam, který píše, e Orten šel cestou individuálního básnického vývoje, jeho hlavním stimulem (po stránce ladìní tvorby a èasto i po stránce formální) byla poezie Františka Halase. Obdobný a fyzicky bolestný pro itek èasu jej spojuje s velkým poèátkem èeské poezie, s Máchou, ze souèasných básníkù (generaènì starších) s Horou a Holanem (Adam 1967, s. 19) 1. Umìlecký rùst básníka a jeho podíl na aktivitì celé generace je výraznì vidìt v jeho básních z období 1939 a V roce 1941 tento èeský básník napsal: [...] øíká se, ûe mladá generace je, nebo není pasivní. A co znamená, je-li, nebo není pasivitaúdìlem?chcitímnaznaèit,zetvoøícíèlovìk,nechce-lizahynout,musísepostavit údìlùm a nutnostem. Musí se postavit všemu, co jej láká a pøitahuje: utrpení, radosti, bolesti, lásce, víøe, vìcnosti, smrti. Teprve z toho boje se mùûe zrodit nìco skuteènì plodného, nìco, co nemùûe jiû být opuštìno ani zrazeno, protoûe prošlo ohnìm:ohnìmduše,tìlaislova(orten1941,s.95;srov.takékopecký1941,s.164). Je tøeba poznamenat, e ivotní osudy a tvorba jubilujícího èeského básníka je blízká polskému básníku Krzysztofu Kamilovi Baczyñskému, jen il za pøibli nì stejných podmínek jako Jiøí Orten 2, jeho vývoj probíhal v atmosféøe odcizeného svìta a v situaci bezprostøed- 1 Stejná tvrzení najdeme i u polských bohemistù (srov. napø. vyjádøení prof. Jacka Balucha: Dalsze tomiki s¹ œwiadectwem szybkiego dojrzewania poety, na którego twórczoœæ oddzia³a³ przede wszystkim Halas; Orten interesowa³ siê ywo twórczoœci¹ Holana, Weinera i Klímy. [...] Jêzyk Ortena w wielu miejscach wskazuje bezpoœrednio na literaturê cytowanych mistrzów m³odego poety, jego wiersz oscyluje miêdzy klasycznymi rygorami wersyfikacyjnymi a»trudnym«wierszem Halasa, Baluch 1973, s ). 2 Josef Kocián popisuje Ortenovu situaci takto: ûe nelze být vùèi dìjinám lhostejný, vyci uje Ortenova senzitivnost uû po dvou mìsících okupace jako dùsledek prvního uplatòování rasových zákonù. Zaèalo to tím, ûe Jiøí Orten našel jednoho dne ve schránce svého praûského podnájmu pøedvolání k registraci, charakterizované jako výslech. Na oznámení dole bylo razítko gestapa.[...] Touto události, v níû se osobnost básníka promìnila v èíslo vkartotécegestapa(ortentušil, ûejdeoevidenciprokoncentraènítábor),vkroèilodo jeho ûivota právì zvenèí definitivnì nìco temného, jeho ûivot zaèal být urèován smyslem rasových zákonù (Kocián 1966, s ). A proto polští bohemisté mluví nìkdy o Ortenovi jako o èeském Baczyñském. K tomu mùûeme pøidat popis ûivotní situace K. K. Baczyñského vytvoøený Kazimierzem Wykou nebo Stanis³awem Stabrem. Srov. také výpovìï Marie Bobrownické (1964), a také popis této situace u Tadeáše Borowského v Byliœmy w Oœwiêcimiu (1946) a Po egnanie z Mari¹ (1967)

2 ního ohro ení rasismem (Slovník , s. 371). Zùstává bohu el smutným faktem, e oba dva v té e dobì vytváøeli vlastní básnické vize svìta a souèasnì bojovali o svùj ivot. Nakolik jsou jejich vize ovlivnìny poezií pøedchozích generací, necháme pro jinou studii. Formovaly se však v rámci urèitého literárního smìru (u Ortena je to existencialismus, u Baczyñského navíc romantismus), vìtšinou stojícího v opozici vùèi pøedchozím literárním epochám (a tím souèasnì v návaznosti na nì) 3. V jejich tvorbì (nejen v básních, ale i v prózách) je vidìt dobré zapojení do vlastní, národní literatury. Je to patrné napø. v tom, e oba navazovali na pøedchozí literární tradici (umìleckou a lidovou, a dokonce i slovanskou; srov. Wyka 1961, s ; Stabro 1974, s. 170; Kwiatkowski s ) a na národní symboly v ní pou ívané. Na tomto pozadí se zrodila významná básnická tvorba Ortenova v Èechách a Baczyñského v Polsku; básníkù, kteøí nepøe ili temné období druhé svìtové války, léta, Których nam nikt nie wynagrodzi i którychnic namnie zast¹pi lata wy straszne, lata w¹skie, jak d³onie œmierci w dniu narodzin. (K. Baczyñski, Których nam nikt nie wynagrodzi) Pøipomeòme, e J. Orten ( ) a K. K. Baczyñski ( ) patøili k básníkùm, kteøí debutovali tìsnì pøed druhou svìtovou válkou. První váleèné události (nebo události roku 1938 v bývalém Èeskoslovensku a pak události roku 1939) dolehly na mladé básníky, kteøí chtìli tvoøit vlastní básnické vize skuteènosti, publikovat své básnì, stvoøit svùj vlastní svìt, co v této dobì nebylo snadné, pokud to bylo vùbec mo né. Avšak jejich víra v sílu poezie byla natolik veliká, e se to rozhodli zvládnout, ztoto òujíce básnictví s cílem vlastního ivota: J. Orten odmítá odjet do ciziny, proto e se jako 3 Srov. kapitolu Ocena i wybór tradycji literackiej, pro kterou úvodní myšlenkou je: Teoria nastêpstwa pokoleñ g³osi m.in., e pokolenie wchodz¹ce w ycie kszta³tuje sw¹ postawê na zasadzie przeciwstawienia, i to zw³aszcza wobec pokolenia, po którym nastêpuje (Jastrzêbski 1978, s. 86). básník mohl realizovat jen ve své vlasti 4 ; v té e dobì Baczyñski zaèíná ilegální studium na Varšavské univerzitì (podziemne komplety Uniwersytetu Warszawskiego), proto e chce získat chybìjící literární vzdìlání, èím se vystavuje nebezpeèí zatèení gestapem, a pak se úèastní ilegálního boje proti fašismu ve formacích Batalionu Zoœka a Batalionu Parasol. Nevyhýbali se riziku, nemìli strach ze smrti, byli naopak pøesvìdèeni, e pravý básník v sobì nese zárodek vlastní smrti, proto e jak tvrdí P. Dybel v souvislosti s edicí Baczyñského Básník je stvoøen smrtí (utrpením), jeví se mu jako jediná motivace jeho existence (Dybel 1975, s. 75) 5. Vzhledem k tomu jsou jeho básnické výpravy do minulosti a budoucnosti spojeny vlastnì s hledáním osudové smrti, a spolubytí s ní 6. Oba mladí básníci tak tvoøili svou vlastní dialektiku bytí a smrti, proto e absurdní a nehumánní váleèná skuteènost vyvolávala u mladých na jedné stranì pocit provizoria a osamocení, na druhé stranì touhu aktivnì bojovat proti bezpráví (šíøe viz: Krasnická 1982, s. 9). Jejich úèast v ilegálním 4 Srov. Jiøí Orten odmítl [emigrovat] [...] proto, ûe [...] nechtìl opustit svou vlast a ûe si umínil aû do konce proûít její osud a zùstat jí vìrný (Závada 1982, s. 11) také: Orten odmítl emigrovat, protoûe byl pøesvìdèen, ûe jako básník mùûe tvoøit a ûít pouze ve své vlasti. Zcela po zákonu paradoxu se stal za protektorátu vyhnancem ze ûivota ve vlastní zemi, a tedy i ze ûivota vùbec; v létech padesátých pak i vyhnancem z èeské literatury (Køíûková 1970, s. 195). 5 Ve studii dávám pøednost plnì èeskému znìní, proto jsem citáty z polských autorù sekundární literatury pøeloûil do èeštiny, a pouze v poznámkách uvádím polskou verzi. Poeta jest stworzony przez œmieræ (trwogê), jawi mu siê ona jako jedyna motywacja jego istnienia. Srov. také další výklad P. Dybela: Nale y tutaj dodaæ, e œmieræ jako si³a napêdowa tego procesu jest przede wszystkim pojêta jako œmieræ w ogóle. Jej przeczuwana przedwczesnoœæ intensyfikuje tylko doznania, ze szczególn¹ dramatycznoœci¹ ka e stawiaæ pytanie o w³asne istnienie, mówi¹c jêzykiem filozofii egzystencjalnej podmiot liryczny jest tutaj»otwarty«wobec œmierci, rozwa a j¹ nie jako przypad³oœæ, jako coœ, co siê staje i staæ musi, ale co jest jawnie obecne teraz, czym nieustannie podminowane jest istnienie (Dybel 1975, s. 75). 6 Srovnej Ortenùv dopis Halasovi (o tom podrobnìji in: Orten 1982) nebo projev Baczyñského na téma Czechowiczova katastrofismu. O tom podrobnìji píší K. Wyka 1961aS.Stabro

3 hnutí [...] a v konspiraèních akcích se zbraní v ruce, a také v kulturních akcích je faktem všeobecnì známým, a také všeobecnì uznávaným (i kdy rùznì hodnoceným), pøípad nejen K. K. Baczyñského (Jastrzêbski 1969, s. 75) Básníci temna a básníci Boha Jako u bylo øeèeno, J. Orten a K. Baczyñski ili v dobì druhé svìtové války. Podmínky ivota však nebyly stejné. Irena Krasnická k tomu uvádí, e základní generaèní zá itek byl [...] stejný, v konkrétních projevech se však reakce mladých básníkù v protektorátu a v GG lišily, co bylo zpùsobeno nejen objektivními historickými podmínkami tvorby, ale hlavnì rùznými kulturnì historickými tradicemi a politickou orientací obou státù (Krasnická 1982, s. 9). Je tøeba poznamenat, e tento postøeh platí pro léta , proto e období po 1. záøí roku 1939 èím dal tím víc ivotní podmínky obou básníkù sbli ovalo. V Èechách se (pøedevším od roku 1940) zaèala intenzivnìji provádìt exterminace idù (srov. Osud idù v Protektorátu ), a Orten jí je vzhledem ke svému idovskému pùvodu posti en. Katalyzátorem jeho názorového zrání se stává vìdomí, e nadìje na pøe ití je mizivá a e nezbývá mnoho èasu. Tvorba se mu stává nejen seberealizací, ale pøímo cestou sebezáchovy. Jeho zrání urychluje vìdomí, e mù e nedotvoøit, nedomyslet, nedopovìdìt (Krasnická 1982, s. 14), proto e neobvyklost váleèných a okupaèních zkušenosti, otøesení pocitu»normálnosti«a nejistota vzhledem k pøíštímu tvaru svìta, který se z tohoto kataklysmatu vyklaní (Lam 1978, s. 38) 8, jej nutí, aby se obracel na básnickou tvorbu, v ní vidí 7 Osobiste zaanga owanie m³odych w pracy konspiracyjnej niezale nie od studiów i pracy zarobkowej w szkoleniu i akcjach wojskowych, w dzia³alnoœci kulturalnej jest faktem na ogó³ znanym, a tak e uznanym (choæ ró nie ocenianym). 8 Niezwyk³oœæ doœwiadczenia wojennego i okupacyjnego, zachwianie siê poczucia»normalnoœci«i niepewnoœci co do kszta³tów œwiata, który z tego kataklizmu siê wy³oni[ ]. obranu pøed morální destrukcí zpùsobenou podmínkami ivota. I kdy Orten mohl pomocí èeských pøátel pod rùznými pseudonymy své básnì publikovat, vìdìl, e pøijde den, kdy se bude muset dostavit na výzvu fašistù do transportu, a e je to nevyhnutelné 9. Pøibli uje jej to osudu polského básníka (srov. výše citovanou výpovìï Josefa Kociána a také popis situaci v Polsku Marie Bobrownické Bobrownicka 1964), nebo o Polsku mù eme øíci, e po roce 1940 za ka dým datem ukonèené básnì byl koncentraèní tábor, zatýkání, muèení, smrt, Osvìtim (Wyka 1961, s. 32; srov. také Bartelski 1976, s. 234), toti lze-li tak øíct smrt èekala za ka dým rohem. Vra me se však k historické a literární tradici. V èeské mláde i byla [v dobì 1. republiky pozn. M.B.] pìstována úcta k bur oaznì demokratickým ideálùm, mezi nì patøila mj. i víra v neporušitelnost dohod, v moc diplomacie a mezinárodní politiky (Krasnická 1982, s. 9). Kdy se ukázalo, jak tyto ideály zklamaly, byla mláde dezorientována a jevila nechu ke všem ideologiím. Z toho se zrodila bezprogramovost, nejsilnìjší a nejvydatnìjší program mladých (Bednaø 1940, s. 24). Básníci popisovali skuteènost jako to smutné básnické pøedstavy, které plnily funkci zobrazení tragických události a které byly naplnìny existenciálním pøístupem ke smyslu ivota (stejnì je tomu u Baczyñského; srov. Dybel 1975, s. 76). Øešení se básníci pokoušeli nalézt v abstraktním humanismu, v jeho centru byl nahý èlovìk (termín Kamila Bednáøe), pomocí nìho se chtìli ponoøit do svého nitra (srov. také Jastrzêbski 1969) 10. A proto k nej- 9 V pøíkazu, jenû dostal Heydrich od Göringa , bylo vyjádøení o koneèném cíli : exterminaci ûidù ve všech zemích okupovaných fašisty; srov. Göring Heydrichovi, PS 710. In: Osud idù v Protektorátu , s Srov. také poznámku Obdobné øešení najdeme i v polské literatuøe toho období, i kdyû nebylo všemi básníky pøijato: K³adziono przy tym nacisk nie tyle na ideologiê, ile na postawê, wysuwanonaczo³owartoœcimoralneikulturalne.uwa ano, eodmoralnejpostawy, nowej postawy zale y przysz³e oblicze spo³eczeñstwa dlatego te postulowano przede wszystkim koniecznoœæ ukszta³towania nowego typu cz³owieka (Jastrzêbski 1969, s. 69)

4 vyšším hodnotám patøil smysl lidského pùsobení (èin) a trvání existence obecnì (Dybel 1975, s. 78) 11. Nas nauczono. Nie ma litoœci. [...] Nas nauczono Nie ma sumienia. [...] Nas nauczono. Nie ma mi³oœci. [...] Nas nauczono. Trzeba zapomnieæ. [...] I tak staniemy na wozach, czo³gach, na samolotach, na rumowisku. (K. Baczyñski, Nas nauczono) 11 Do naczelnej wartoœci zostaje podniesiony sens ludzkiego dzia³ania (czyn) i trwania zaistnienia w ogóle. 12 Srov. J. Ortena Sedmou elegii: Pád Boha! Jaký pád. Potom je chlapec sám... a Slovník , s K tomu srov. také Poemat o Bogu i cz³owieku a báseò Narodziny Boga K. K. Baczyñského. 13 [...] realizowa³a siê w kontekœcie nawi¹zañ do owej apokaliptycznej i czêœciowo sakralnej sfery œwiadomoœci i podœwiadomoœci odbiorcy [...] szeroko rozumiana tradycja apokaliptyczno-biblijna. 105 Romantickým únikem se mìl jedinec dopátrat své pravé podstaty a stanout pøed Bohem (Krasnická 1982, s. 9). Nepotrestané bezpráví však zpochybòovalo víru v jeho existenci a vedlo k pádu Boha 12 (srov. Ortenovu Malou elegii: Bo e, ty zlý, který jsi tolik vzal). Místo dosavadního systému hodnot bylo zapotøebí si udìlat vlastní, i kdy spoleèensky iracionální neklamavý svìt, jen se realizoval ve zpùsobu navazování na tyto archetypické a èásteènì i sakrální sféry vìdomí a podvìdomí, co zpravidla plnila široce pojatá apokalyptická a biblická tradice (Stabro 1977, s. 49) 13. Takto postupuje Orten. Ukazuje svùj ivot jako cestu pøes utrpení, je se stupòuje. Jak uvádí J. Kocián (1963, s ), v Ortenových denících mù eme najít podrobný popis jeho cesty k úzkosti : Od naivnì zdìšených rozpakù opuštìného dítìte (Noc s pøestávkami) pøes bázlivì revoltující dialog s bohem (Jeremiášùv pláè) a po atheismus, pád boha a hledání nové víry (Elegie) dochází Orten k existencialismu ve smyslu S. Kierkegaarda. Vyjadøuje myšlenku, e skuteèná podstata èlovìka je v jeho existenci, tj. v ivotì v celé nicotì a nutnosti. Kámen byl dán, kámen byl dán! Óstøecho nebe,jaký jeto dùm, ûedusíme se v nìm? Ó støecho nebe, ukaû jazykùm na patøe zbyteèném, kolik je dveøí, které zbyly nám v tomto zdánlivém jase. (J. Orten, Báseò kamene) Úzkost nás strhává do nicoty; je to cesta od bytí k smrti, kdy základní povinnost péèe o bytí se mìní tváøí v tváø nicotì v heroické odhodlání toto bytí pro ít. To je toti skuteèná existence èlovìka, kde to nepravá je chovat se jako stádo, zakrývat tuto tragiku ivota, jednat jako všichni ostatní (Rieger 1946, s. 335; srov. také Götze 1946). Stejnou promìnou prochází K. K. Baczyñski. Zvyklý na úctu k autoritám a ideálu vùdce (zejména J. Pi³sudského), na víru ve správné rozhodnutí starší generace pìstuje u sebe odvahu, vìrnost a vytrvalost, proto e kdo na tyto po adavky nedbá, ztrácí èest. Navíc polská národní tradice, její koøeny lze hledat v romantismu, pøesvìdèovala, e není nic vznešenìjšího ne polo it ivot za vlast, a literární tvorba byla chápána v urèitém smyslu jako zpùsob boje, èin (Jastrzêbski 1969, s. 72). Proto blízkost smrti, která s postupující válkou v Polsku zevšedòuje, pøispívá k rùstu morálních konfliktù, zvláštì u mláde e èinné v Zemské armii. Výsledkem toho je, e pro literární váleènou generaci okupace byla brutální zlo, pøed ním je tøeba se bránit. Je to také nìco, co básníka nutí k výbìru mezi heroismem a sebezáhubou 106

5 (Jastrzêbski 1969, s. 81) 14. Navíc tradièní (ale i zesilované Józefem Conradem Korzeniowským; šíøe viz: Zabierowski 1979) pojetí cti a povinnosti jako morálního závazku vytrvat a do konce pøivádí Baczyñského k morálnímu konfliktu: èlovìk, aby il, musí zabíjet, a proto, e zabijí, se stává zloèincem; nezabíjet však znamená nebránit sebe a bli ního. Jak tedy bojovat ve jménu èlovìka? Na tuto otázku se sna í dát odpovìï v básni Modlitwa do Bogarodzicy: Któraœ wiod³a jak bór pomruków ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg. ProwadŸ nocne drogi naszych wnuków, byœmy milcz¹c umieli umieraæ... daj nam usta jak ob³oki niebieskie... dajnamzognia twegopas i ostrogi... [ale] nagnij pochmurn¹ broñ nasz¹, gdy zaczniemy walczyæ mi³oœci¹. (K. Baczyñski, Modlitwa do Bogarodzicy) To znamená boj bez smrtonosné zbranì. Ne však k tomu Baczyñski dospìl, musel døíve zmìnit (a také pøehodnotit) vlastní pøedstavu svìta. Pøichází tedy urychlené zrání. Na poèátku je tu mladík, jen konèí gymnázium, a není názorovì vyzrálý. Obrací se ke svìtu poklidu a k období jinošství, jeho konfrontace s dobovou skuteèností však vede k vnímání rozporu, a také ke zklamání. Výsledkem toho je negace dosavadní filozofie a ideologie a tvoøení nové (napø. v poemách-mýtech, jako Poemat o Chrystusie Dzieciêcym, Serce jak ob³ok, Kiedy ludzie bêd¹ braæmi nebo Ach, umieram, umieram a dalších), která je pro nìho spíše útìkem od skuteènosti ne novým svìtem, v nìm se autor mù e pokojnì pohybovat. Pokouší se nyní o jiný pohled na èlovìka a smysl jeho ivota (srov. S³awiñski 1966, s ). Tím se dostává, obdobnì jako Orten, k existenciální filozofii. 14 Literacka generacja wojenna w konsekwencji takiego nastawienia traktowa³a okupacjê nie tylko jako brutalne z³o, przed którym trzeba siê broniæ i które trzeba zwalczaæ, lecz równie jako czynnik, który zmusza do wyboru miêdzy heroizmem i unicestwieniem. J. Orten i K. K. Baczyñski vstupují do literatury v dobì, kdy se pod vlivem vývoje mezinárodní situace rozplynul meziváleèný optimismus. Postavení èlovìka ve vztahu k realitì (hlavnì v mezních situacích) se problematizuje. Poezie se zaèíná ptát po smyslu lidské existence. Autoøi promlouvají otevøenì o rozporech vlastního nitra a o sociálních a politických rozporech svìta. Zároveò se odvolávají k literární tradici s výrazným odporem k civilismu. Tak napø. Baczyñski, který je odpùrcem poezie vyluèující spontánní recepci, vytýká v jedné z kritik Topornickému: [...] zastaralá po avantgardu typická sevøenost výrazu, je zvýrazòuje jednu metaforu pomocí druhé; vede k okam ikùm ztráty smyslu (Baczyñski 1981, t. II, s ; šíøe viz: Jastrzêbski 1969 a Krasnická 1982). To jej spojuje se skupinami nebo individualitami, které upozoròují na ohro ení civilizace a tuší svìtovou katastrofu. Nebo tato generace nechtìla èekat, a bude mít odstup od historických událostí [...]. Hledala jiný zpùsob øešení v tomto pøípadì vyu ila modelù, které znala z literatury posledních let pøed válkou (katastrofismus, avantgardní tendence k objektivizaci jevù, groteska, pohádkový ráz tvorby); tímto zpùsobem byla tvorba váleèné generace básníkù svým zpùsobem výslednicí setkání váleèné skuteènosti a literární tradice (Jastrzêbski 1969, s. 84) 16. V Polsku se ji s tímto ivotním pocitem vyrovnávali po svém èlenové vilenské skupiny, èlenové Kwadrygy a Józef Czechowicz, jeho katastrofická poezie a poetika se stala mladé polské generaci tím, èím byla èeská poezie Halasova (Krasnická 1982). A proto, pokud jde o literární smìry, v souladu z hodnocením situace tehdejší kritikou, je nejvìtší zájem o katastrofismus; vedle agarystù (vilenské skupiny) se odvolávali na Czechowicze, kterého pova ovali za pøedního básníka mezi- 15 [...] przestarza³e awangardowe zagêszczenie, które podnosz¹c jedn¹ metaforê drug¹, tworzy momenty zupe³nego zagubienia. 16 Pokolenie to nie chcia³o czekaæ na dystans czasowy. [...] Szuka³o innego dystansu i tu siêga³o do modeli literatury ostatnich lat przed wojn¹ (katastrofizm, tendencja Awangardy do obiektywizacji, groteska, baœniowoœæ); w ten sposób twórczoœæ generacji wojennej by³a swego rodzaju wypadkow¹ rzeczywistoœci okupacyjnej i tradycji literackiej

6 váleèného období (Jastrzêbski 1969, s. 105) 17. Jastrzêbski zde zdùrazòuje také vliv Norwidùv, jen e navazování na nìj nevidíme u všech polských básníkù váleèné generace, i kdy v básních K. K. Baczyñského je zaznamenáme (srov. Jastrzêbski 1969, s ). Existenciální otázky, které si Ortenova poezie kladla, vyplývaly z objektivních podmínek, v nich vyrùstala, a z postavení Ortena ve spoleènosti. Orten cítil, jak se i okolo jeho rodiny i okolo nìj samotného stahuje smrtící klièka (Závada 1982, s. 11), a po zákonu paradoxu se stal za protektorátu vyhnancem ze ivota ve vlastní zemi, a tedy i ze ivota vùbec (Køí ková 1970, s. 195). Osamìlý básník se postupnì stával vyhnancem ve vlastní zemi, musel proto tváøí v tváø blí ící se katastrofì hledat východisko sám v sobì a klást si otázky po smyslu lidského ivota, vztahu jedince a reality, která absurdnì a bezprávnì tohoto jedince drtí (Krasnická 1982) 19. Obranou by bylo zbavit se obrazù (a také snù) chápaných jako svìdectví dne, uvolnìní se od povinnosti (Jedlicki 1977, s. 96). A proto se Orten obrací k filozofii M. de Unamuna a S. Kierkegaarda, jejich díla byla základem jeho nové filozofie opírající se navíc o Starý zákon (srov. také Zgorzelecka 1972). V Denících si Orten zapíše jména: Halas, Holan, Rilke, Pasternak, Dostojevský a Deml. K jejich inspiraci se v pozdìjší dobì obrací. Analogickou situaci je mo no vidìt i v Polsku. J. Jastrzêbski, který popisuje rysy generace temné doby (války a okupace), zdùrazòuje, 17 Jeœli chodzi o kierunki literackie, to zgodnie z wartoœciowaniem dokonanym przez krytykê, najwiêcej zainteresowania okazywano katastrofistom; obok agarystów wspominano Czechowicza, którego uwa ano za najwybitniejszego poetê dwudziestolecia. Srov. také: [ ] wp³ywom Skamandrytów ulega³ w pocz¹tkach twórczoœci Krzysztof Baczyñski (Jastrzêbski 1969, s. 89; te Wyka 1961, s ). 18 Srov. Norwid zdecydowanie wycisn¹³ piêtno na twórczoœci tego pokolenia zw³aszczawidocznejestnawi¹zywaniedoñubaczyñskiego (Jastrzêbski1969,s.109). 19 Srov. Spoleèenská izolace, do níû je postupnì Orten vhánìn, se umocòuje pocitem izolace od lásky (Adam 1967, s. 16), Izolace a zbavení lidských práv urychlovalyvývojosobnosti;omezenípochopitelnìortenadrtila.[ ]Izolacisestateènì snaûil pøekonat, ale dovršení této snahy mu nebylo dopøáno (Adam 1967, s. 22). e literární postava této generace [ ] je postava plnì zodpovìdná a anga ovaná, a také antydeterministická: èlovìk je povinen formovat skuteènost buï svou tvoøivostí, nebo svým konáním a mezi postavou v ivotì a v literatuøe nemù e být rozpor (Jastrzêbski 1969, s. 79) 20. Ne v dy se to však v dílech realizuje, jak ukazuje tvorba T. Borowského, vìznì koncentraèního tábora v Osvìtimi (srov. jeho díla Po- egnanie z Mari¹ nebo Byliœmy w Oœwiêcimiu). 2. Hledání nového svìta Metafyzika, vlastní soukromý svìt s novým poøádkem a spravedlnost, bezpeèí, sebezáchrana, to jsou prvky nového básnického bytí obou sledovaných autorù, je se realizuje ve dvou podobách. První souvisí s návratem do dìtství, druhá se týká nábo enství. Vyu ívání nepøímých výrazových prostøedkù, struktura báje a snu má však v této tvorbì trochu jiný význam ne tomu bylo v katastrofické poezii meziváleèného období. [...] je formou sebeobrany, odmítnutí, nesouhlasu s faktem existence tak dìsivé katastrofy (Jastrzêbski 1969, s. 156) 21. I zde mù eme øíci, e tomu je tak u obou sledovaných básníkù stejnì. Nedostatek ivotních zkušeností a názorová nevyzrálost vede k tomu, e absurdní skuteènost, v ní èasto jen náhoda èi jediný okam ik dìlí od sebe ivot a lásku od smrti ( dialog mi³oœci i œmierci ; Wyka 1961, s. 66), vyvolává u mladých básníkù touhu po stabilitì. Obracejí se do svìta nedospìlých, do toho jediného svìta spravedlivého a neroztøídìného, kde se poslouchá sníh a kde se rozumí øeèi ptákù, do kraje dìtství èi a do kraje V mamince (Štroblová 1969, s. 150). Na- 20 Postawa artystyczna tego pokolenia, jakiej pragnê³o byæ rzecznikiem, to postawa pe³nej odpowiedzialnoœci i zaanga owania, a tak e antydeterminismu: cz³owiek winien kszta³towaæ rzeczywistoœæ czy to twórczoœci¹, czy to dzia³aniem i nie mo e byæ rozdÿwiêku miêdzy postaw¹ yciow¹ a artystyczn¹. 21 Pos³ugiwanie siê poœrednimi œrodkami wyrazu, struktur¹ baœni i senna ma jednakwtejtwórczoœciniecoinneznaczenieni wpoezjikatastroficznejokresumiêdzywojennego. [ ] jest forma samoobrony, odrzucenia, niegodzenia siê z faktem istnienia tak straszliwego katastrofizmu

7 cházejí ji ve svìtì bájí a pohádek, jen se jim jeví jako evokace svìta dìtí 22. Udìlej zajíce umíš to dvìma prsty pìst jako hrášek sevøená tajemství stínové tajemství zahledìní malinovými ústy pak na dobrou noc mamince líbati poprvé tmana násklesá s bílé stìny a ještì není skonèena (J. Orten, Udìlej èernou myš) Jelene jelínku, kdejsi nechallaò jelene jelínku kdepak jsi nechal maminku? (J. Orten, Jelene jelínku) Orten dokonce vìnuje tomuto okruhu motivù celou sbírku básní Cesta k mrazu. V ní se motiv cesty malé holèièky mimo domov a její smrti na mrazu prolíná s Andersenovou pohádkou Snìhová královna, i kdy, jak píše M. Køí ková, Cesta k mrazu mìla být skuteènì Ortenovou cestou k smrti, sebevra dì (1970, s. 195). Podobnì zaznívá dìtství ještì v nìkolika básních zaøazených do dalších sbírek, napø. v Zasnìní, O malých dìtech, Zavøené oèi atd. Metafora dìtství se opírá o svìt nì ných, malých vìcí, o svìt èistoty. Najdeme v nich slova jako zvìdavý støípek, vìjíøky kolem úst, pata Karkulèina, bohaté øady deminutiv jako sklíèko, vteøinka, chvilièka, bratøíèek, sestøièka, králíèek, královnièka, slùvko atd. Také jinde mù eme ve formì textu najít odkazy na vzpomínky na dìtství, napø. v prostøedcích jako opakování refrénu (Pod ka dým slovem), epifora (Dívka v ohni) nebo epizeuxis (Zavøené oèi). 22 Z kohoutkù, kocourkù, králíèkù, kanárkù, dívenek buduje si víûku jakési takési jistoty. I jeho smyslovost, chatrná i hladová má znaky dìtského pøítulení (Halas 1958, s. 117). 111 Podobné situace ukazuje i tvorba Baczyñského, u nìho lze mluvit pøímo o atmosféøe pohádek a bájí (napø. ve skladbách Olbrzym w lesie, Maelibe, Bajka o smutku, Szklany pták. Poemat-baœñ, Œpiew o rycerzu purpurowej chmury, Miserere a další; šíøe viz: Bartelski 1976, s. 321, a Jastrzêbski 1969). A proto i tady najdeme slovní spojení jako: kasztanowy zápach, rzuci³em wyspê szczêœcia, zielenista góra, modry pták atd. (srov. také i povídky K. Baczyñského) nebo slovíèka: dzbanuszki, ptaszek, figurki, gwiazdka, ob³oki, s³oneczko, domek, které pøímo navazují na dìtské básníèky, dìtské øíkanky nebo vùbec na dìtskou literaturu. Do ní jsou zahaleny autorovy reflexe pøi øešení etických problémù týkajících se souèasnosti. Tato poetika slou ila pro hledání odstupu pøi umìleckém zvládnutí pro itkù, zkušeností a událostí; poslou ila také k odmítnutí skuteènosti pomoci bájí, snù, perifráze 23 atd. (Jastrzêbski 1969, s. 163; srov. také báseò Œwiat snu: A ja siê obudzê, a ja siê obudzê). V takových pøípadech se Baczyñski odvolává ke známým pohádkám (napø. Andersenovým; srov. báseò Jeno wyjmij mi...: Jeno wyjmij mi z tych oczu szk³o bolesne obraz dni...; u Ortena podobnì napø. v básni V mamince: a ty, královno zimo, jejími jsme milenci jako chlapec z Andersenovy pohádky...). Avšak výraznìjší souvislosti a vazby na poetiku pøedzáøijového katastrofismu je vidìt ve spojování prvkù jemných a brutálních, drobných a kosmických, jasných a ponurých [...], které se dìje pøi jejich transponování do umìlecké polohy (Jastrzêbski 1969, s ) 24. Pohádkové alegorie, je se vyskytují v mnoha Ortenových a Baczyñského básních, se obracejí na národní kolektiv. Tímto zpùsobem chtìjí autoøi zvýraznit neš astnou situaci, na ni si ji lidé pomalu zvykali, a upozornit na její nenormálnost. V této funkci se uplatòují u Baczyñského odkazy na mýty, a také na báje a lidovou slovesnost 23 [ ] poetyka ta pos³u y³a do szukania dystansu, artystycznego panowania nad materia³em prze yæ i zdarzeñ; pos³u y³a do odgradzania siê od rzeczywistoœci przy pomocy baœni, snu, peryfrazy. 24 WyraŸniejszezwi¹zkiizale noœciodpoetykikatastrofizmuprzedwrzeœniowego widoczne s¹ w zestawieniu elementów delikatnych i brutalnych, maleñkich i kosmicznych, jasnych i ponurych[...], do transponowania ich w wymiary baœniowe. 112

8 (srov. Mi³un, Lela, Tytan, Œwiat³o³una, Aboon, Archibal). [ ] Z tého zdroje pramení u Baczyñského také prvky palingenetické, které jsou patrny napø. v cyklu mytických poem s aluzemi na slovanský folklór Olbrzym w lesie (Stabro 1974, s. 170) 25. [...] Czeka³ydziewczêta odnajduj¹c w zwierciad³ach zastyg³ych rycerzy, bo wojom nie pamiêtaæ, kobietom pamiêtaæ, bo têtni³ drog¹ cz³owiek który wierzy³. O, twarze œwiatowidów, odynów, proroków, o, twarze ciemiê onych, którzy szli w takt serc, o, twarze tychbez bogów i twarze tychbogów, tr¹caj¹ce o gwiazdy, o radoœæ i œmieræ. (K. Baczyñski, Olbrzym w lesie) Druhým zpùsobem tvoøení vlastního básnického svìta je u obou autorù nábo enská inspirace (srov. Caillois 1973, s ). Ta se støídá s evokací dìtského svìta podle zásady, e hrdinové jsou dìtmi Boha, a proto se chovají jako dìti: slušnì, logicky a srdeènì. Biblická poetika také zvyšuje nadèasovost a naléhavost básníkovy výpovìdi a má monumentalizaèní úèinek (srov. napø. Jeremiášùv pláè J. Ortena nebo Poemat o Chrystusie Dzieciêcym K. K. Baczyñského). Napø. Orten objektivní Jeremiášùv monolog z Bible subjektivizuje, dìlá z nìj výpovìï o muèivém hledání východiska víry a vnitøní síly. Biblické motivy se pøitom pøeskupují (srov. Já jsem ta zemì, Tma...). Básník se stává mluvèím své tì ce zkoušené zemì, personifikuje ji a splývá s ní, a tím depersonifikuje sebe, ev. lyrický subjekt (srov. napø. Já jsem ten mu, který okouší trápení od metly a rozhnìvání Bo ího). Jájsem však zemì Tma,jsem nahýhøbet své metly, jsem matka svìtelných a vìøímvsvìtlo své aty jsi mi jevzal, vzal jsi jepro rozkvetlý sad. Ano, ano, sad. Rozkvetlý høbitove! (J. Orten, Jeremiášùv pláè) 25 [...] odwo³ania do mitów [ ], a tak e do baœni i folkloru (por. Mi³un, Lela, Tytan, Œwiat³o³una, Aboon, Archibal). [ ] Z tego równie Ÿród³a pochodz¹ palingenetyczne tendencje Baczyñskiego poœwiadczone cyklem poematów mitycznych z odwo³aniami do folkloru s³owiañskiego Olbrzym w lesie. Na starém høbitovì, kde se uû nepohøbívá, mùj první ûal, takový krásný, hluboko se vrývá kamením, travou, tichem, nechápáním, ó PaneBoûe, nech mnebìûetza ním! (J. Orten, Modlitba) Básnické nábo enské vize nejsou u obou básníkù stejné, stylizace lyrického subjektu je u Ortena jiná ne u Baczyñského. Orten báseò v dy stylizuje jako monolog, pøièem lyrický subjekt vstupuje do textu, mnohdy splývá s adresátem, který je všeobecný (srov. napø. Jeremiášùv pláè), proto e toto pova oval za jediný zpùsob èistého vyjádøení myšlenky (srov. Mluv v dycky v monolozích! Je to jediný zpùsob, jak zabrániti tomu, aby se nevloudilo do tvých úst jídlo, kdy bys se chtìl vyznat z nìèeho nejhladovìjšího ; cit. dle Štroblová 1969, s. 150). Baczyñského monologické básnì jsou naproti tomu zpravidla adresovány enì nebo matce a lyrický subjekt je skuteèným autorovým já (srov. výše citovanou báseò Modlitwa do Bogarodzicy). Èasto však Baczyñski navazuje na romantickou lyricko-epickou tradici a promlouvá jen obrazy a dìjem, jako je tomu napø. v jeho mytických poemách nebo v nábo enských verších (srov. Wigilia, Do Matki Boskiej, Ballada o Trzech Królach, Modlitwa I, II, III, Noc a jiné). Ju opada³. Mg³a nisko. Ob³ok œniegu w dole. Od œwiat³¹ oderwany, w czarnoksiêskim kole, w kole g³osu wirowa³, a us³ysza³ z bliska, jak go nazwa³a po imieniu. Œliska ulica w œniegu nik³a. Grajek zgina³ pi³ê i cienkig³os przeszywa³ioddala³ czas jakwtamtenwieczór œmierci. Ju by³utych okien. Stó³ bia³y, wigilijny, posypany mrokiem i onatamsamotna. (K. Baczyñski, Wigilia) ivotní pocit romantikù je blízký mládí, které neakceptuje obklopující skuteènost. Navíc jedno ze základních hesel tohoto období (nic

9 z toho, co bylo, u není, a všechno to, co bude, ještì není) zesilovalo existenciální otázku. 3. Je dílo Ortena a Baczyñského dávno uzavøené, nebo je i dnes inspirující? Jak ji bylo øeèeno, váleèná generace se musela nejen konfrontovat s estetickými proudy a smìry meziváleèného období, ale i na nì navázat. Stejnì je tomu i dnes, básníci se musejí vyrovnávat s tvorbou minulých generací jako s literární tradicí, ze které vyrùstají nové smìry a proudy. Tato návaznost se týká nejenom posledních desetiletí, ale i váleèného období. I kdy tehdejší tvorba vznikala za krajních podmínek, týkala se ivotních otázek ka dého èlovìka: ivot a smrt je prastará dichotomie, která se velmi dobøe projevuje v ka dém poetickém smìru. Tím je problematika tvorby Ortena a Baczyñského i dnes aktuální. Navíc mù eme øíci, e otevøení hranic a státù a tím i jejich kultur v posledním dvacetiletí ještì více zvýraznilo aktuálnost hledání paralelních jevù v evropských jazycích a literaturách, proto e to na jedné stranì odhaluje toto nost lidského vývoje, a na druhé stranì ukazuje svébytnost, typické rysy jednotlivých národù a jejich kultur. Tím umo òuje lépe pochopit odlišnost toho kterého národa, jeho vlastní vývoj. Mnohé ideovì umìlecké hodnoty, které jsou typické pro literaturu ka dé epochy, vycházejí toti z hodnot spoleèných pro všechny národy, ani by šlo o pøejímání myšlenek a forem. Pøíkladem toho jsou v posledním století právì J. Orten a K. Baczyñski. I kdy ji uplynulo mnoho let od uzavøení jejich díla a i kdy se zmìnily mnohé okolnosti lidské existence, je poezie Ortena a Baczyñského nadále aktuální, nebo se dotýká dvou dùle itých prvkù lidského ivota, existenciálních a nemìnných: ivota a smrti, ale také lásky a souèasnì vyøazení ze spoleènosti (neakceptace, nelásky). Dnes jistì nepro ívá jednotlivec tak extrémní situace jako za druhé svìtové války, ivot však stále zùstává nejvyšší hodnotou pro èlovìka a otázka hledání východiska z tì ké situace se musí objevit i v literatuøe. * * * Na závìr lze øíci, e ani Orten, ani Baczyñski nezavírali oèi pøed tragickým osudem své generace. Vyjadøují jej nezkreslenì, nezploš ují napìtí mezi touhou a práva mládí na štìstí a lásku a nutností bojovat se zlem, které je obklopovalo. Ortenovo hledání nového svìta šlo smìrem k dìtství a lásce. Po hledání úkrytu v nìze a dìtství Orten pøestává unikat pøed skuteèností. Tì kou dobu, v ní ije, vidí z historické perspektivy a umís uje ji v osudu Bohem vyvoleného národa (napø. Jeremiášùv pláè). Na rozdíl od nìho hlavním dramatem Baczyñského [...] je kontrast mezi krásou lásky a svìta a skuteèností (Krasnická 1982). Básník však ponechává stranou svìt pohádek a bájí a zaèíná mluvit bez alegorií o osudu jeho generace. Tam, kde literatura chce plnit funkci svìdectví svìdectví osobitì pro itého osudu národa tam není snadno øíct, v kterém okam iku se svìdectví stává literaturou (Jedlicki 1977, s. 97) 26. A pøece jeho vrstevníci v sobì nesli stejné pøíznaky: lásku i smrt, odvahu i strach, víru a beznadìj. Porovnáme-li datum smrti obou básníkù, najdeme odpovìï na otázku, proè o nìkterých problémech Orten ve svých básních neuva oval. Chtìl jen najít øešení, jak odolat útoku a zu ujícího se kruhu vyøazení kolem nìj, jak zachovat lidskou dùstojnost. Takto pojímaná tvorba se však stává výzvou osudu. Baczyñski naproti tomu prochází slo itìjším vývojem; byl ovlivnìn vlasteneckou povinností vystoupit na obranu vlasti se zbraní v ruce 27, proto v prvním období (do roku 26 Tam, gdzie literatura chce pe³niæ funkcjê œwiadectwa œwiadectwa osobiœcie prze ytego losu zbiorowego tam nie ³atwo powiedzieæ, w jakim momencie œwiadectwo staje siê literatur¹. 27Srov. toto Wykovo stvrzení: W ci¹gu zaœ owej walki o wybór [...] œciera³y siê u niego pewne okreœlone dyspozycje wyobraÿni artystycznej [...] miêdzy wolnoœci¹ poezjianakazemzaanga owania (Wyka1961,s.56),aprotoBaczyñski w[swoich] tekstach poetyckich ze œwiadomoœci¹ dokona³ decyzji na rzecz obowi¹z- ku patriotycznego, konspiracyjnego (Wyka 1961, s. 65). Twórczoœæ zosta³a wiêc pojêta w jakimœ sensie jako forma walki, czynu (Jastrzêbski 1969, s. 72). Srov. také výše citovanou výpovìï Jastrzêbského (1969, s. 75) a další

10 1941) utíkal od popisu neblahé skuteènosti a války a sna il se získat básnickou nezávislost; pozdìji uva oval o postavení èlovìka v soudobém svìtì, a nakonec dospìl k pochybnostem o smyslu veškerého ozbrojeného boje. Je to také tragika lásky k ivotu pøi stále hrozící smrti; tragika volby slu by vojáka, která byla zlem (zabíjení), i kdy nebylo mo né se jí vyhnout; tragika volby mezi povinností k vlasti a k rodinì; tragika velkého obìtování a nejistoty smyslu a podstaty takového èinu; koneènì tragika naprosté nemo nosti jakékoli volby (Jastrzêbski 1969, s. 167) 28. Citovaná literatura Adam J., 1967, Jako bych pitaval hvìzdu, která mi záøi odnímá [in:] J. Orten, Èemu se báseò øíká, Praha. Baczyñsk i K. K., 1981, Utwory zebrane, t. 1 2, Warszawa. Baluch J., 1973, Literatura czeska r., Kraków (2. vydání 1978). Bartelski L., 1976, Genealogia ocalonych, Warszawa. Bobrowni cka M., 1964, Nasza okupacyjna m³odoœæ,[w:] Alma Mater w podziemiu, Kraków. Bednáø K., 1940, Slovo k mladým, Praha. Cailloi s R.,1973,Wojnaisacrum,[in:] ywio³i³ad,sest.a.osêka,warszawa. Dybel P., 1975, Ujarzmienie œmierci, [w:] K. Baczyñski, Poezje, Warszawa, s Gak G., 1947, Módní smìr vbur oasnífilosofii, Nová mysl I, è. 1. Götze F.,1946, Na pøedìlu,praha. Halas F., 1958, Magická moc poezie, doslov J. Brabec, Praha. Horák ová A., 1964, Rozbor poetiky J. Ortena [diplomová práce], Praha. Jedlicki J., 1977, Dzieje doœwiadczone i dzieje zaœwiadczone, Twórczoœæ, nr 7, s Jastrzêbski Z., 1969, Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia, Warszawa. Kocián J.,1966, JiøíOrten,Praha. 28 Jest to równie tragizm ukochania ycia wobec wci¹ zagra aj¹cej œmierci; tragizm wyboru s³u by o³nierskiej, która jest z³a (zabijanie), a zarazem nieunikniona; tragizm wyboru miêdzy obowi¹zkiem wobec ojczyzny i wobec rodziny; tragizm olbrzymiego poœwiêcenia i niepewnoœci sensu i skutecznoœci dzia³ania; wreszcie tragizm zupe³nej niemo noœci wyboru. Koci án J.,1963, BásníkOrtenjakoproblémfilosofický, Èeskáliteratura,s Kop ecký J., 1941, O pasivitì v poezii, Kritický mìsíèník IV. Krasn ická I., 1982, Srovnání nìkterých rysù poezie K. K. Baczyñského a J. Ortena, reprezentantù mladé váleèné básnické generace [diplomová práce], Praha. Lam A.,1978,Literaturaklêskiispe³nienia, MiesiêcznikLiteracki,nr5,s Køíûková M.,1970, Doslov,[in:] J. Orten, Verše,Praha,s Kwiatk owski J., 1973, Klucze do wyobraÿni, Warszawa. Nawrocki W., 1988, Szkice czeskie i s³owackie, Kraków. Orten J., 1957, Deníky, Praha. Orten J., 1941, Poznámka o jedné myšlence, Kriticky mìsíèník IV. Orten J., 1982, Sámustmívání,Praha. Osud idùvprotektorátu ,1991, Trizonia,Praha. Rieger L., 1946, O významu filosofie existenciální, Listy II. Slovník èeských spisovatelù, 1964, Praha (heslo Jiøí Orten). S³awiñski J., K. K. Baczyñski»Historia«, [w:] Liryka polska, Kraków 1966, s Stabro S., 1974, Fenomenologia zag³ady K. K. Baczyñskiego, Roczniki Komisji Historycznoliterackiej XIII, s Štroblo vá J., 1969, Doslov,[in:] J. Orten, Hrob nezavøel se, Praha. Wy ka K., 1961, Krzysztof Kamil Baczyñski ( ), Kraków. Zabierowski S., 1990, Krzysztof Kamil Baczyñski. Biografia i legenda, Wroc³aw Kraków. Zabierowski S., 1979, Conrad w perspektywie odbioru, Gdañsk. Závada V.,1982,KlíèkpoeziiJiøíhoOrtena,[in:]J.Orten,Sámustmívání,Praha, s Zgorzelecka K., 1972, Gdy zawodzi wyobraÿnia, przemawia filozofia, Odra, nr9, s. 31. Summary Author presents life and creativity of two prominent Slavic poets: Czech poet Jiøi Orten ( ) and Polish poet Krzysztof Kamil Baczyñski ( ). M. Balowski exerts similarities of their biographies, vital philosophies and topics of works. Both poets made debut just before The World War II and after its explosion they lived and created in situation of threat to life. War and occupation have caused, thatbothpoetstriedtofindintheircreativityansweronexistentialquestions.personal poetic vision of world was an antidote on grimness of reality: on the one hand fabulous, and on the other metaphysical

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Jiří Orten (1919-1941)

Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (vlastním jménem Jiří Ohrenstein) byl český básník, představitel existencialismu a mladý talent moderní české poezie. Orten je významným představitelem Jarního almanachu

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

RE-ART Miloše Poláška

RE-ART Miloše Poláška RE-ART Miloše Poláška Název snad nejen pro mì evokuje nostalgickou retro dobu exploze nových výtvarných smìrù, dobu expresionismu, futurismu, dada, surrealismu a manifestù. Dobu, kdy umìní ironicky provokovalo,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více