Harmonizovaná databáze. Dílek po dílku vzniká společné třídění napříč EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harmonizovaná databáze. Dílek po dílku vzniká společné třídění napříč EU"

Transkript

1 CS Harmonizovaná databáze Dílek po dílku vzniká společné třídění napříč EU Očima uživatele: elektronická podání nově i v Irsku Rozhovor: Úřad BOIP: na plné obrátky

2 Zpravodaj Europeantmdn vydává Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) a vychází jednou za čtyři měsíce ve 23 úředních jazycích EU. Zpravodaj je určen evropské komunitě duševního vlastnictví. Přináší přehled úsilí evropské sítě ochranných známek a průmyslových vzorů v rámci sdílení osvědčených postupů, harmonizace pracovních metod a odstraňování překážek podnikání. K dispozici ve formátu PDF na adrese a Zpravodaj slouží podpoře strategického plánu úřadu OHIM, akční linie 6 (rozvoj evropské sítě), klíčových iniciativ 27, 28 a 29. S dotazy se prosím obracejte na adresu

3 Obsah 01 Hlavní téma Harmonizovaná databáze 05 Rozhovor Úřad BOIP: na plné obrátky 07 Iniciativy sítě Síť pro boj proti podvodům Zaměřeno na nástroje Očima uživatele Konvergenční projekty Nástroj CESTO se začíná uplatňovat v celé síti ETMDN Podpora zavádění elektronických podání v Irsku Dva nové konvergenční projekty pro průmyslové vzory Novinky: stručný přehled Z evropských úřadů duševního vlastnictví Kalendář událostí a akcí Konvergenční program Projektové portfolio Fond pro spolupráci Projektové portfolio

4 Hlavní téma Harmonizovaná databáze Krok za krokem postupně vzniká společné třídění napříč EU 1 Harmonizovaná databáze je v současnosti největší světovou zatřiďovací databází ochranných známek. Nabízí expertům i začínajícím uživatelům rychlý a snadný způsob třídění. Přinesla revoluci v provádění třídění a od svých prvopočátků před osmi lety již urazila úctyhodnou cestu. U zrodu toho, co dnes známe jako harmonizovanou databázi, stála původní řídící skupina složená ze zástupců úřadu OHIM a britského a švédského úřadu duševního vlastnictví. K těmto prvním třem úřadům se později připojilo Německo a organizace WIPO, přičemž za základní jazyk si zvolily angličtinu. Katharina Mirbt z Německého úřadu pro patenty a ochranné známky (DPMA) se podílí na projektu od samého počátku. Moji kolegové se již tehdy zabývali myšlenkou na společnou databázi výrobků a služeb, vysvětluje, a zároveň jsem se dozvěděla, že úřad OHIM se chce do takového projektu skutečně pustit. Výrobky a služby k harmonizaci přímo vybízely. Rozvoj IT zároveň pokročil na úroveň, kdy už bylo možné strukturovat několik set tisíc termínů v rámci databáze vedené ve více než 20 jazycích a také vyvinout pracovní postup založený na využití internetu, jež má sloužit k údržbě tohoto typu databáze. A tak jsem si řekla, že by bylo skvělé se do toho pustit. Kateřina si vybavuje, že práce, kterou projekt vyžadoval od původní řídící skupiny, byla sice vyčerpávající, ale zároveň fascinující. Ponořili jsme se do debat o sestavení plánu výchozího konceptu postupu, struktury a údržby takové databáze. Bylo nutné propojit do celku aspekty třídění, Katharina Mirbt, DPMA

5 Hlavní téma technických možností i různých typů jazyků a vzít v úvahu také politická hlediska. Jednalo se o velmi zajímavou práci, při které bylo třeba překonat řadu překážek, ale skupina navzájem výborně spolupracovala. Diskuse probíhaly realisticky, názorově otevřeně, a vznikala tak řešení, která následně prokázala svou hodnotnost. Soukolí mechanizmu vytváření databáze se dalo do pohybu v úřadu OHIM projektem EuroClass, který propojil všechny evropské databáze do jediného společného portálu. Ovšem záměr, který poháněl vpřed řídící skupinu, si kladl za cíl jednu společnou databázi, a to ve všech úředních jazycích EU. Prvotním úkolem bylo sloučení databází úřadů OHIM a UKIPO tedy dvou nerozsáhlejších databází provozovaných zúčastněnými úřady, neboť obě byly vedené v angličtině. Vzniklá databáze obsahovala celkem pojmů, ale následné vytřídění a revize odlišných termínů a prakticky identických termínů (včetně odchylek v diakritice a pravopisu) snížily tento počet výsledně na zhruba termínů. Jelikož databáze ostatních zúčastněných úřadů byly výrazně skromnější, bylo nutno nepokryté termíny přeložit z angličtiny do jazyka příslušného úřadu. V úřadu OHIM se pro tuto fázi vžilo označení kompletační projekt. Překlady zpracovávalo Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie se sídlem v Lucemburku a ověřovaly je vnitrostátní úřady nebo příslušné úřady, které v daném jazyce přijímaly přihlášky. V dalším kroku termíny znovu potvrdil úřad OHIM, který přijímá přihlášky ve všech jazycích. Základním jazykem harmonizované databáze je angličtina. Tak lze docílit co nejvyšší možné kvality překladu veškeré překlady vycházejí z jednoho sdíleného jazyka, zdroj zůstává bez ohledu na jazyk shodný, přičemž mezi jazykem originálu a překladu nestojí žádný další mezistupeň. Popsaný proces dal vzniknout zásadě pojmového pojetí, uplatňované všemi zpracovateli databáze tak, aby se v ní vyloučily duplicity a přesahy. V angličtině lze některé pojmy vyjádřit více způsoby než v dalších jazycích a naopak v některých jazycích je zase pro určité pojmy více výrazů než v angličtině. Překlad sám o sobě nezaručí srozumitelnou a dobře uspořádanou databázi, vhodnou pro svůj účel. Dnes již databáze pokrývá víceméně všechny úřady duševního vlastnictví na evropské i vnitrostátní úrovni. A rozhodně poroste dál. Pojmové pojetí ve své podstatě znamenalo vytváření pojmů cestou slučování všech termínů se stejným významovým obsahem. Pro pokrytí několika výrazů v jiných jazycích byla jako společný rámcový jazyk použita angličtina. Databáze si tím uchovává své bohatství, ale je zároveň racionalizována tak, aby nadbytečné termíny nezpůsobovaly nepřehlednost. Dnes již databáze pokrývá víceméně všechny úřady duševního vlastnictví na evropské i vnitrostátní, respektive regionální úrovni. A rozhodně ve svém vývoji neustrne. V úřadu OHIM v současné době probíhají přípravy na začlenění všech termínů z tzv. identifikačního seznamu skupiny TM5, což je soupis předběžně schválených termínů z pěti největších úřadů pro ochranné známky na světě úřadu OHIM, Amerického úřadu pro patenty a ochranné známky, Japonského patentového úřadu, Korejského úřadu duševního vlastnictví a Státní správy pro průmysl a obchod Čínské lidové republiky. Dojde tak ke globalizaci databáze, přičemž dalším vítaným rozšířením jejího mezinárodního rozměru bude také integrace nástroje pro správu výrobků a služeb podle madridského systému Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Harmonizovaná databáze je dynamicky se vyvíjející soubor termínů, aktualizovaný otevřeným a transparentním způsobem společným úsilím všech zúčastněných úřadů, a to prostřednictvím konzoly pro údržbu databáze (Terminology Maintenance Console) neboli krátce TMC. Rovněž uživatelé mohou prostřednictvím vnitrostátních a regionálních úřadů duševního vlastnictví navrhovat termíny vyhovující potřebám trhu a rovněž navrhovat vyřazení zastaralých termínů. Úřady následně o takových termínech hlasují, přičemž organizace WIPO vystupuje v roli rozhodce. To umožňuje udržovat databázi v co možná nejmodernějším, nejaktuálnějším a nejsouhrnnějším. 2

6 Hlavní téma Nicméně výhody databáze reálně vyniknou teprve na úrovni uživatelů. Imre Gonda z Maďarského vnitrostátního úřadu duševního vlastnictví (HIPO) zdůrazňuje, že hybnou silou harmonizované databáze i celé plejády projektů v rámci konvergenčního programu byli a jsou uživatelé. Domnívám se, že není náhoda, že první i druhý konvergenční projekt byly věnovány harmonizaci problematiky třídění ochranných známek, říká. Praxe vnitrostátních úřadů a úřadu OHIM se značně lišila, přičemž díky zásadě koexistence dochází k významné míře interakce mezi vnitrostátními systémy a systémem EU. Nedařilo se nám však dospět k dohodě, což znamenalo, že by docházelo k různým výkladům rozsahu ochrany. Právě proto úřad HIPO vřele uvítal záměr zahájení konvergenčního procesu a vytvoření harmonizované databáze bylo logickým vyústěním. V rámci prvního projektu CP 1 jsme se dohodli na podobě společné praxe. Po vytvoření databáze jsme však již byli schopni poskytovat uživatelům mnohem konkrétnější výsledky něco, co mohou přímo využívat při podávání svých přihlášek ochranných známek. A praktické přínosy pro maďarské uživatele? Imre dokáže zcela přesně pojmenovat, čeho bylo díky harmonizované databázi dosaženo. Je evidentní, že díky harmonizované databázi jsou uživatelé schopni omezit počet nedostatků při přípravě a podávání přihlášek ochranných známek na evropské i vnitrostátní úrovni, zdůrazňuje. Vnímá také hodnotu, kterou databáze přináší menším podnikům i fyzickým osobám. Více než 90 % našich vnitrostátních předkladatelů přihlášek pochází z řad malých a středních podniků a ty obvykle nevyužívají služeb zástupce, upozorňuje Imre. Katharina Mirbt uvádí, že výhody pro uživatele jsou různého druhu. Všichni předkladatelé přihlášek ochranných známek což samozřejmě platí i pro naše německé uživatele mohou využít slovní označení v databázi ke specifikaci výrobků a služeb, pro které si přejí registrovat ochranné známky. Nemusí se složitě zabývat tím, zda jsou terminologická označení dostatečně specifická a přesná, ani pod kterou třídu patří. Samozřejmě mohou použít stejné slovní označení ve všech dalších zemích používajících harmonizovanou databázi, protože termíny v databázi jsou přeložené do 20 dalších jazyků a zatřídění se nemění. Výsledným přínosem pro uživatele je předvídatelnost a efektivnost! V očích Imreho a jeho kolegů z úřadu HIPO je skutečnou výhodou harmonizované databáze její schopnosti reagovat a přizpůsobovat se. Přirozeným důsledkem inovací je, že na trhy přicházejí nové výrobky a služby, a je tedy třeba, aby popisné termíny k takovým produktům byly součástí databáze. Nemůžeme harmonizovanou databázi pokládat za nějaký konečný a úplný seznam nové termíny je třeba doplnit. Otázkou však je, jak udržet s vývojem krok. Ke sdílení nově navržených termínů je tím pravým nástrojem TMC má pro nás prvořadý význam. Imre Gonda, HIPO Jaká však bude budoucnost harmonizované databáze? Jak se bude v příštích letech vyvíjet? Katharina se domnívá, že se bude jednat o vývoj náročný, ale zároveň slibný: V současné době, kdy je klasifikace zharmonizována a termíny přeloženy, stojíme před obdobím, které je třeba správně využít k prosazení a upevnění kvality databáze. Mezitím se již pracuje na příštím pracovním programu: půjde jednak o začlenění a přizpůsobení termínů zařazených do manažeru výrobků a služeb organizace WIPO, a jednak o zapracování termínů skupiny TM5. Podle mě výhody pro uživatele porostou s tím, jak poroste počet úřadů duševního vlastnictví zapojených do projektu. Tato logika je nezpochybnitelná, takže jsem přesvědčena, že do harmonizované databáze se budou zapojovat další a další úřady po celém světě. 3

7 Hlavní téma Harmonizovaná databáze v kostce Jedná se o nejrozsáhlejší zatřiďovací databázi na světě. Je plně dostupná ve všech 23 úředních jazycích EU. Je plně systematizována. Je implementována 25 úřady pro ochranné známky z EU. Obsahuje již veškeré termíny z abecedního seznamu podle Niceského třídění. Do roku 2015 bude zahrnovat všechny termíny z identifikačního seznamu skupiny TM5 (termíny předběžně schválené úřady OHIM, USPTO, JPO, KIPO a SAIC). Bude obsahovat většinu termínů dostupných v nástroji pro správu výrobků a služeb podle madridského systému. Je to dynamicky se vyvíjející databáze, která je průběžně doplňována o nové termíny, přičemž zastaralé termíny jsou vyřazovány. Nástroj TMC: zajišťuje trvalé aktualizování harmonizované databáze TMC je on-line nástroj, který racionalizuje správu a údržbu termínů v harmonizované databázi. Byl vyvinut v rámci fondu pro spolupráci a konvergenčního programu ve spolupráci s evropskými vnitrostátními a regionálními úřady duševního vlastnictví, organizací WIPO, sdruženími uživatelů a úřadem OHIM. Prostřednictvím TMC může síť odborníků na zatřiďování ze všech zúčastněných úřadů v EU navrhovat a hlasováním potvrzovat nové termíny a veškeré změny v databázi. Odborníci z organizace WIPO působí v případě jakékoli neshody jako mediátoři. Nástroj TMC pomáhá úřadům při vzájemné spolupráci rozšiřovat harmonizovanou databázi v otevřeném a zúčastněném duchu. Uživatelé mohou navrhovat nové termíny prostřednictvím svých vnitrostátních a regionálních úřadů, aby tak harmonizovaná databáze plně odrážela potřeby trhu. Bližší informace na adrese 4

8 Rozhovor Úřad BOIP: na plné obrátky Nabídka služeb duševního vlastnictví se otevírá uživatelům v srdci Evropy Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví (BOIP) má působnost pro tři země a tři jazyky a v nedávné minulosti procházel obdobím horečné aktivity. Kromě své každodenní práce zaváděli odborníci z úřadu BOIP v plném nasazení a s výrazným úspěchem do praxe také jedny z nejnáročnějších a nejsložitějších projektů fondu pro spolupráci. Náměstek generálního ředitele úřadu BOIP Hugues Derème vysvětluje, že úřad BOIP je unikátní v mnoha ohledech: jako jediný regionální úřad zapojený do evropské sítě ochranných známek a průmyslových vzorů představuje jedinečné spojení belgické, nizozemské a lucemburské kultury. Tyto tři národnosti jsou dokonce zastoupeny i ve složení vrcholového vedení této organizace. Dalším vhodným příkladem jsou jazyky: úřad koncem loňského roku přidal k francouzštině a nizozemštině rovněž angličtinu jako třetí pracovní jazyk, aby mohl lépe dostát potřebám podnikatelů, přičemž bral v úvahu i to, že země Beneluxu mají velmi otevřenou ekonomiku. Tím se náš úřad profiluje spíše na mezinárodní úrovni, dodává Hugues. Mezi Huguesovy úkoly v rámci úřadu spadá veškerá hlavní činnost úřadu BOIP a rovněž mezinárodní vztahy a je patrné, že mu takový záběr aktivit velmi vyhovuje. Znakem jedinečného postavení úřadu BOIP je podle Huguese to, že máme křeslo pozorovatele ve správní radě úřadu OHIM. Koordinujeme však svá stanoviska s třemi členy z Belgie, Lucemburska a Nizozemska. Vstoupili jsme do aktivní spolupráce s úřadem OHIM velmi rádi a s nadšením, a to prostřednictvím fondu pro spolupráci a konvergenčního programu. Užitečné a přínosné bylo to, že fond vznikal ze speciálně vyčleněných zdrojů financování a s konkrétně přidělenými pracovníky. V samotných počátcích fondu pro spolupráci byl úřad BOIP z hlediska automatizace na velmi slušné úrovni", říká Hugues. Věděli jsme, že náš zájem na práci fondu bude ve srovnání s ostatními vnitrostátními úřady odlišný. Začínali jsme s poměrně omezeným počtem implementačních záměrů", ale postupem času se jejich seznam zásadně rozrostl a to je samozřejmě kladný signál. 5

9 Rozhovor Hugues Derème, náměstek generálního ředitele úřadu BOIP Jednou ze silných stránek úřadu BOIP je pokročilá úroveň jeho útvaru IT, takže hned při rozběhu fondu pro spolupráci, kdy byly vnitrostátní úřady vyzvány k předkládání iniciativ, navrhl projekt standardu XML (pod názvem TM-XML) a odpovídající architektury. K předložení takového návrhu nás vedlo vědomí, že celá řada projektů se bude týkat oblasti IT, objasňuje Hugues, a že pro bezproblémové zapojování vyvíjených aplikací do společného rámce bude důležité používat shodný jazyk. Úřad BOIP byl jedním z prvních úřadů ze sítě ETMDN, který svým uživatelům nabídl elektronická podání již před 15 lety. Dnes přichází elektronickou cestou celkem 99,5 % všech podání přihlášek ochranných známek. Úřad BOIP navíc spolupracoval s organizací WIPO jako pilotní úřad projektu elektronického podávání přihlášek k mezinárodnímu zápisu. Je to první služba, kterou nabízíme výhradně on-line: pro nás a pro naše uživatele jde tedy svým způsobem i o testování toho, jak daleko můžeme zajít v práci v bezpapírovém prostředí, říká Hugues. Zkušenosti máme pozitivní, a pokud to tak bude i nadále, doufáme, že v příštích letech přejdeme na plně elektronické pracovní postupy. Úřad BOIP se osvědčuje jako skutečný pionýr na poli elektronických podání. V loňském roce se aktivně podílel na projektu fondu pro spolupráci týkajícím se elektronického podávání přihlášek průmyslových vzorů a jako pilotní úřad danou aplikaci integroval. Úřad je ze své podstaty orientovaný na uživatele: Jednou z věcí, ve kterých jsme se vydali trochu jinou cestou, je zapojení podnikatelské obce, protože podle nás musí mít tento typ IT aplikací oporu v podnikatelském prostředí. Celý proces je díky tomu uživatelsky přívětivější a uživatelé s větší pravděpodobností výsledný produkt přijmou. Elektronické podávání přihlášek průmyslových vzorů bylo do práce úřadu BOIP začleněno na začátku roku 2014, přičemž se jednalo o plnou integraci do vlastních systémů úřadu BOIP. Rozhodli jsme se tak hned od začátku. Chtěli jsme, aby elektronické podávání přihlášek průmyslových vzorů bylo možné pod jediným přihlášením do našeho systému a v souběhu s naší aplikací pro elektronický platební styk, říká Hugues. Dosažené výsledky nás velice těší. Oceňujeme i to, že jsme mohli s úřadem OHIM spolupracovat na všech úrovních na úrovni obchodní, technické i řídící. Naše spolupráce byla a je vysoce efektivní a konstruktivní. Tím to však nekončí. Práce úřadu BOIP i jeho spolupráce s úřadem OHIM je stále intenzivnější. Úřad usilovně pracuje na zavádění elektronického podávání přihlášek ochranných známek a na základě strategického rozhodnutí přijatého před několika lety se také intenzivně podílí na projektu Back Office. Projekt fondu pro spolupráci v oblasti elektronického podávání přihlášek ochranných známek nahradí dosavadní typ elektronického podávání, přičemž sjednotí vzhled, způsob ovládání a také technické prostředí a údržbu. Už když jsme začínali s elektronickým podáním přihlášky průmyslového vzoru, bylo záměrem pokračovat elektronickým podáním přihlášky ochranné známky a projektem Back Office, tedy administrativním zázemím, objasňuje Hugues. Elektronické podávání přihlášek průmyslových vzorů bude vyžadovat opět plnou integraci, navíc je tu potíž s importem všech funkcionalit aplikací TMclass a Taxonomy a také s naprogramovaným vyřazením všech našich B2B aplikací pro elektronická podání. Kromě toho jsme chtěli zainteresovat i uživatele, aby nám přiblížili své potřeby a přání a uvedené nástroje otestovali. Jak napovídá pohled na vysoce výkonné nástroje pro elektronické podání, kterými aktuálně disponujeme, i na intenzitu jejich využívání, bude se jednat o velice náročný projekt, dodává Hugues. Také Back Office je složitý a rozsáhlý projekt, jehož součástí jsou změny IT a interních procesů. Vyžaduje úpravy našeho způsobu práce a našich pracovních návyků. Pokud vše dokážeme dokončit během 15 měsíců, bude to ohromný krok vpřed pro nás i naše uživatele. A pro úřad BOIP jsou uživatelé tím hlavním. Všechny projekty, které implementujeme v rámci fondu pro spolupráci, přinášejí uživatelům prospěch ať na vnitrostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni a to je pro nás motivací, uvádí Hugues. Když zvažujeme smysl a význam vize evropské sítě ochranných známek a průmyslových vzorů, zjišťujeme, že jsme na stejné vlně s úřadem OHIM: tato před několika lety nastavená strategická vize dala úřadu OHIM ten pravý podnět a v širokém slova smyslu změnila způsob spolupráce mezi úřadem OHIM a vnitrostátními úřady. Svou šíří jde tato spolupráce nad rámec IT projektů přelévá se také do vzájemných vztahů. 6

10 Iniciativy sítě Síť pro boj proti podvodům Společné úsilí při ochraně uživatelů 7 Na světě existuje asi jen málo úřadů duševního vlastnictví, které by nezasáhl narůstající jev zavádějících faktur. Takové faktury bývají mnohdy velmi sofistikované a vyhlížejí důvěryhodně. Často také obsahují oficiální loga nebo používají podobná zkratková slova či adresy jako právoplatné úřady duševního vlastnictví. Přicházejí poštou a v rostoucí míře i em a požadují úhradu za registraci, nabízejí zápis do neexistujících rejstříků, případně službu obnovy zápisu za přemrštěné ceny. Jejich odesilatelé pracují organizovaně a mají dostatečné informace na to, aby přesně zacílili na své příjemce. Navíc jsou natolik vytrvalí, že problém zavádějících faktur zůstává pro mnohé úřady duševního vlastnictví vážným tématem. Jednotlivé úřady sice již vypracovaly své strategie pro informování uživatelů o těchto druzích podvodů, avšak dosud neexistovala žádná společná strategie pro celou EU. Situace se ale mění. Dne 16. června proběhlo v prostorách úřadu OHIM v Alicante první jednání sítě pro boj proti podvodům. Sešli se na něm zástupci vnitrostátních a regionálních úřadů EU, uživatelských asociací a mezinárodních organizací duševního vlastnictví k diskusi nad problémem zavádějících faktur a k vypracování návrhů na jeho řešení. Jednotlivé úřady sice již vypracovaly své strategie pro informování uživatelů o těchto druzích podvodů, avšak dosud neexistovala žádná společná strategie pro celou EU. Klíčem k úspěchu této skupiny je zapojení uživatelů. Willem Leppink je advokát z kanceláře Ploum Lodder Princen v Rotterdamu a předseda pracovní skupiny proti podvodům zřízené sdružením vlastníků ochranných známek MARQUES. Podle mého soudu právě takovýto přístup potřebujeme, říká. Mnozí lidé už vykonali spoustu užitečné práce podívejte se na vnitrostátní úřady, na úřad OHIM, na organizaci WIPO i na uživatelské asociace, ale pořád se jedná o úsilí příliš izolované

11 Iniciativy sítě pár podvodných dopisů týkajících se ochranných známek na webových stránkách v Beneluxu, dalších pár třeba na stránkách organizace WIPO a možná ještě několik na stránkách úřadu OHIM, ale musíte mít jedno jediné úložiště, jedno centrální místo, na které mohou všichni odkazovat. Jednohlasně můžete varovat pouze tehdy, když máte pohromadě všechny předmětné informace Willem Leppink, Advokát, kancelář Ploum Lodder a separované. Nejspíš najdete celou řadu advokátů, zprostředkovatelů přihlášek ochranných známek, advokátních kanceláří všichni odvádějí dobrou práci při varování svých klientů. Ale takové varování má podobu určité krátké přílohy či dodatku k formuláři přihlášky ochranné známky, a to nestačí. V praxi by měla taková varování probíhat koordinovaně. Willem nepochybuje o tom, že rozhodujícím hybným momentem zmíněné skupiny je společný postup. Musíme se projevovat navenek vůči všem subjektům jednotně, pokud je máme varovat, dodává. To je to nejdůležitější. Úřad OHIM navrhl v souladu s těmito zásadami vytvoření centrálního a veřejně přístupného úložiště, které by archivovalo různé druhy zavádějících faktur, a každý si je tak mohl vyhledat. Úložiště by mohlo být napojeno na webové stránky členů sítě a využíváno pro informování a posilování povědomí veřejnosti o této problematice. Willem tuto myšlenku podporuje. Jednohlasně můžete varovat pouze tehdy, pokud máte pohromadě všechny předmětné informace tedy ne nějakých Síť pro boj proti podvodům v úřadu OHIM dne 16. června Willem upozorňuje na specifické potíže, kterým jsou při řešení tohoto typu problému vystaveny malé a střední podniky. Malé a střední podniky jsou při střetu s tímto problémem spíše v pozici spotřebitele než dobře informované společnosti. Spotřebitelé přitom obvykle reagují při konfrontaci s podvodným jednáním tak, že si řeknou, že si přece nic neobjednali, tudíž nemají sklon nechat se nachytat. Ovšem když jste malá společnost, někdo ze zaměstnanců se podívá na fakturu a řekne si, že to asi někdo objednal nebo jde o něco povinného, co vyžadují předpisy?... Hlavním cílem nové skupiny je posilování povědomí a šíření informací Hlavním cílem nové skupiny je posilování povědomí a šíření informací; hodlá se pravidelně scházet a pokračovat ve společné práci za intenzivní účasti všech stran. Není pochyb o tom, že takové zapojení a odborné znalosti uživatelů a úřadů jsou pro úspěšnost skupiny rozhodující. Jak napovídá zaměření na opatření v oblasti IT, komunikace, právních kroků a spolupráce, má před sebou síť měsíce nabité prací. 8

12 Zaměřeno na nástroje Nástroj CESTO se začíná uplatňovat v celé síti ETMDN Rušný rok pro nástroj CESTO (společný nástroj podpory pro průzkumové referenty) V červnu 2013 vstoupil tento nástroj do své fáze 2, přičemž prvotně byl uveden do provozu v listopadu Nyní začala nová etapa jeho životního cyklu. Nástroj CESTO vybavuje průzkumové referenty možnostmi automatického vyhledávání v několika databázích, a pomáhá jim tak při shromažďování všech informací potřebných k posouzení absolutních důvodů. První verze systému z listopadu 2012 poskytuje průzkumovým referentům zprávy s výsledky vyhledávání a umožňuje úřadům individuální úpravu způsobu, jakým jsou tyto výsledky prezentovány, a to v souladu s místní praxí. Poskytuje výsledky pokročilého vyhledávání díky vyhledávacímu algoritmu, který umožňuje vyhledávat ochranné známky na základě vzájemné verbální podobnosti, a to včetně fonetického přepisu slov. Tuto možnost využívají některé vnitrostátní úřady při vyhledávání starších práv. Kromě toho nástroj vyhledává v databázi mezinárodních nechráněných názvů farmaceutika, zeměpisná označení a údaje z Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), emblémy a další zápisy registrované organizací WIPO, a také v ostatních vnitrostátních databázích určených pro průzkumové referenty posuzující absolutní důvody. K vyhledání existujících zpráv dochází okamžitě a nová vyhledávání probíhají v řádu vteřin. V průběhu roku 2013 pokračovaly práce na vývoji další verze nástroje CESTO. Byla posílena jeho výkonnost, aby k vyhledání existujících výstupů docházelo okamžitě a nová vyhledávání probíhala v řádu vteřin. V poslední době bylo věnováno značné úsilí zejména zlepšení relevantnosti výsledků vyhledávání. Toto zadání bylo prováděno ve spolupráci s vnitrostátními úřady EU a za jejich přispění, přičemž pro vývoj a zdokonalování nástroje byly nanejvýš cenné 9

13 Zaměřeno na nástroje názory pracovníků z praxe. V současnosti je nástroj CESTO zaveden v 15 vnitrostátních a regionálních úřadech duševního vlastnictví EU. Úřady ovšem postupují při implementaci různými způsoby v závislosti na svých konkrétních potřebách a na využití tohoto nástroje. Úřady ovšem postupují při implementaci různými způsoby v závislosti na svých konkrétních potřebách a na využití tohoto nástroje. Slovinský úřad patří k nadšeným uživatelům nástroje a jeho průzkumoví referenti jej využívají skutečně důkladně. Průzkumový referent Miroslav Vlček uvádí, že transparentní zpracování výsledků vyhledávání ve všech relevantních databázích umožňuje rychlý přístup ke konkrétní ochranné známce. Jeho kolega Karol Klavec si pochvaluje zejména možnost nastavení indikace míry podobnosti u shodných výsledků, včetně duplicitní identity. Tento nástroj je dostatečně přizpůsobivý i flexibilní, aby vyhověl potřebám jednotlivých úřadů. čímž se šetří čas a náklady na služební cesty. V druhém kroku, pokud je takový požadavek vznesen, vycestují pracovníci úřadu OHIM do příslušného vnitrostátního úřadu, provedou důkladné proškolení na místě a zajistí následnou nepřetržitou podporu ze strany zaváděcích týmů fondu pro spolupráci. Pro obeznámení s nástrojem stačilo průzkumovým referentům jedno krátké školení. Při nedávné implementaci v Polsku se celý útvar ochranných známek zúčastnil prezentace o tomto nástroji, po které následoval praktický seminář uživatelů, při němž si průzkumoví referenti mohli nástroj vyzkoušet a klást dotazy. Poté proběhlo sezení s právními experty polského úřadu, při kterém byla provedena konfigurace nástroje a jeho přizpůsobení potřebám polského úřadu. Vedoucí útvaru ochranných známek Elżbieta Błach říká, že CESTO je zjevně nástroj, který vytvořili průzkumoví referenti pro průzkumové referenty: Už na první pohled si povšimnete, že byl od začátku vyvíjen za široké účasti průzkumových referentů a také pozorně uzpůsoben na míru jejich potřebám. Některé jiné nástroje typu CESTO mají často vyšší koncentraci IT logiky namísto oborové logiky. Pracovní semináře o nástroji CESTO konané v Polsku potvrdily, že se jedná o intuitivní nástroj pro každého průzkumového referenta pro obeznámení s nástrojem jim stačilo jedno krátké školení. Jak dále vysvětluje, polský úřad měl mimořádný užitek z rozsahu vyhledávacích funkcí nástroje CESTO. Polští průzkumoví referenti oceňují zejména možnost vyhledávání soupisů zeměpisných označení a také prohledávání databáze odrůd. Zaznamenali jsme určité právní případy týkající se střetů ochranných známek a odrůd, ale díky nástroji CESTO jsme dnes na případné podobnosti už předem upozorňováni. Za krátkou dobu od zavedení nástroje CESTO v Polském patentovém úřadu si již průzkumoví referenti zvykli na tento nástroj natolik, že jej považují za zásadní součást svého pracovního prostředí. Některé úřady si zvolily postupné zavádění, kdy je nástroj CESTO používán pouze pro určité zdroje dat, např. pro vyhledávání zeměpisných označení, rostlinných druhů apod.,zatímco jiné úřady CESTO využívají jako nástroj pro provádění následných kontrol kvality. Tento nástroj je dostatečně přizpůsobivý i flexibilní, aby vyhověl potřebám jednotlivých úřadů. Ve všech úřadech proběhlo proškolení v práci s tímto nástrojem. Nejprve formou videokonference mezi skupinami pracovníků vnitrostátního úřadu a školiteli z úřadu OHIM, 10

14 Očima uživatele Niamh Hall Partnerka, FRKelly Podpora zavádění elektronických podání v Irsku Uživatelka zaujatá prací pro fond pro spolupráci 11 Niamh Hall je ve světě evropských ochranných známek známé jméno. Nejen že je partnerkou ve společnosti FRKelly, což je etablovaná firma v oboru duševního vlastnictví s působností v EU a Irsku, ale je také autorkou a zanícenou bloggerkou píšící o všem, co se týká duševního vlastnictví. Irsko leží mezi Amerikou a Evropou, v zeměpisném i kulturním smyslu. V rámci svého každodenního zaměstnání má více než napilno a nejinak tomu je i při výkonu její funkce předsedkyně Irské asociace právních zástupců pro patenty a ochranné známky. A přesto si dokáže najít čas i na plnohodnotnou práci na pozici zástupkyně uživatelů ve fondu pro spolupráci. Niamh má dokonalé předpoklady k tomu, aby do projektů fondu pro spolupráci přinesla jedinečný pohled, a sice zkušenost uživatele. Letos slavím šestnáct let působení v oboru, vysvětluje. Než jsem nastoupila u firmy FRKelly, pracovala jsem ve všeobecné advokátní kanceláři, takže tenkrát jsem se zabývala duševním vlastnictvím i obchodním právem. Oblast duševního vlastnictví mě velmi bavila a stále více jsem si přála specializovat se na ni. Nakonec jsem tedy přestoupila sem. Dnes je Niamh Hall partnerkou ve společnosti FRKelly, která patří mezi intenzivní uživatele systému ochranné známky Společenství. A navíc pracuje ve velmi inspirativním prostředí duševního vlastnictví. Máme pár velmi dobrých mezinárodních kontaktů prostřednictvím zdejšího irského úřadu, kde nás využívají ke koordinaci jejich celosvětové práce. Obrací se na nás rovněž celá řada amerických společností přicházejících do Evropy, ale i domácí evropské společnosti, které žádají o zápisy v Evropě i za jejími hranicemi, vysvětluje. Irsko leží mezi Amerikou a Evropou, v zeměpisném i kulturním smyslu, a se Spojeným královstvím navíc sdílíme historii právního systému, takže naše právo vykazuje podobnosti s dalšími systémy vycházejícími ze zvykového práva, například americkým a kanadským. Irský patentový úřad původně oslovil Niamh s žádostí, aby se podílela na projektech fondu. V irském úřadu tehdy hledali irského uživatele, který by se stal členem skupiny, a obrátili se na mě. Jako předsedkyně Irské asociace právních zástupců pro

IP C&C. Obsah. cooperate and converge. Odpočítávání začíná. Snažíme se učit od nejlepších a dosáhnout něčeho, co bude prospěšné všem.

IP C&C. Obsah. cooperate and converge. Odpočítávání začíná. Snažíme se učit od nejlepších a dosáhnout něčeho, co bude prospěšné všem. IP C&C cooperate and converge Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) Odpočítávání začíná První cílovou pásku mají nyní téměř na dohled pan Simon White a rozsáhlá síť

Více

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky:

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: Společné prohlášení o uplatňování rozsudku ve věci "IP Translator", 2. května 2013 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné

Více

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: 1 směrnice 2008/9

Dne vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v němž poskytl níže uvedené odpovědi na předběžné otázky: 1 směrnice 2008/9 Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.2, 1 28. října 2015 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 20. února 2014

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 20. února 2014 Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 1 20. února 2014 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář lze získat od úřadu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) je subjektem Evropské patentové organizace. Úřad byl

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Konvergence Často kladené dotazy týkající se společné praxe CP6. Grafická vyobrazení průmyslových vzorů

Konvergence Často kladené dotazy týkající se společné praxe CP6. Grafická vyobrazení průmyslových vzorů CS CZ Konvergence Často kladené dotazy týkající se společné praxe CP6. Grafická vyobrazení průmyslových vzorů A. OBECNÉ DOTAZY 1. Které úřady budou společnou praxi uplatňovat? BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE,

Více

Konvergence. Často kladené dotazy týkající se společné praxe, verze 2 CP4 Rozsah ochrany černobílých ochranných známek

Konvergence. Často kladené dotazy týkající se společné praxe, verze 2 CP4 Rozsah ochrany černobílých ochranných známek EN CS Konvergence Často kladené dotazy týkající se společné praxe, verze 2 CP4 Rozsah ochrany černobílých ochranných známek 1. Liší se společná praxe od praxe uplatňované dříve? Po zavedení společné praxe

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Convergence. Taxonomie z pohledu uživatele Q&A

Convergence. Taxonomie z pohledu uživatele Q&A EN Convergence Taxonomie z pohledu uživatele Q&A Otázky z internetového semináře Taxonomie z pohledu uživatele 24. července 2013 1. Otázka: Jsou všechny názvy skupin považovány za dostatečně jasné a přesné,

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 14. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Určit, u které ze známek (nebo jejich prvků) se posuzuje rozlišovací způsobilosti: u starší známky a/nebo u později podané (mladší) známky

Určit, u které ze známek (nebo jejich prvků) se posuzuje rozlišovací způsobilosti: u starší známky a/nebo u později podané (mladší) známky Společné prohlášení o společné praxi týkající se relativních důvodů pro zamítnutí - pravděpodobnost záměny (vliv nedistinktivních prvků/prvků s nízkou rozlišovací způsobilostí) 2. října 2014 1. SOUVISLOSTI

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Předmět: Výbor

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic. Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic.  Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Ochrana designu z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 1919 Založen Patentový úřad a Patentový soud 1919 Přístup k

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.20; 13.310 Březen 2012 Letištní a letecké bezpečnostní služby ČSN EN 16082 31 0440 Airport and aviation security services Offre de services de sureté aéronautique Flughafen-

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

Prostor pro dohodu? Myslím, že bychom měli skutečně poděkovat všem členům pracovní skupiny za jejich tvrdou práci, jejich odhodlání a nadšení.

Prostor pro dohodu? Myslím, že bychom měli skutečně poděkovat všem členům pracovní skupiny za jejich tvrdou práci, jejich odhodlání a nadšení. IP C&C cooperate and converge Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) Prostor pro dohodu? Problematika názvů tříd je čas od času prezentována jako složité definování

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040 POZNÁMKA K BODU

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 COM(2016) 367 final 2016/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 56. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) 14465/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II)/Rada Č. předchozího dokumentu: 11996/1/16

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více