Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo Prostoru. Doètete se informace, které jste ještì v žádném èasopise nikdy neèetli a nikdy už nepøeètete. Uvidíte, co jste ještì nevidìli. Bude plné humoru, zajímavých èlánkù a skandálních odhalení. Kdo nebude mít tento èasopis, neví, co znamená Apríl. KM Prý co si myslíš o holkách Co já si o nich myslím? Nemám proti nim takøka nic a proto bych je mìl spíše pochválit. (I když je pravda, že se mi nìkdy zdá, že nemají o pùl mozku míò, ale víc ehm.) Tak tedy ta chvála: Jsou to ta nejkrásnìjší stvoøení, která kdy Bùh nebo kdokoli jiný stvoøil. Jsou to nejjemnìjší zvíøátka, jaká kdy po téhle planetì lezla. Tedy až na pár výjimek, jakými jsou napøíklad karatistky. Øíká se: Ženu ani kvìtinou neuhodíš. A já souhlasím. Ostatnì, proè bych mìl nìkoho jen tak praštit pøes hlavu mou stovkou, že? Ale, milé dívky a ženy, mùžete být uhozeny èímkoli jiným. Jednou jsem to zkusil: mé malé sestøièce jsem dal na zadek (vlastnì to nebylo jen jednou) a od té doby si jsem naprosto jist, že ženu uhodit mùžeme. (I když ve ètyøech letech to ještì urèitì nebyla žena, ale holka.) Dalším plus pro ženy je jejich krása. Ano. I já se sem tam podívám na nìjakou tu dívku, sleènu nebo jak jim to vlastnì øíkáme. (Ne, na slepice se nedívám.) Jejich krása je to, co z nás Lidí èiní pouhé otroky. Otroky jejich podivných rozmarù a vášní. Jejich krása je to, pro co se vždy vedly války a vést se jistì budou i nadále. Ale abych nepsal jen o dívèích kladech. Jsou zde i zápory. (Tento odstavec je urèen zvláštì pro hochy, kteøí se na jistý den v únoru cítili velmi opuštìní, a kteøí se tak cítí dodnes.) Uvedu jeden zápor za všechny: Každá holka, která se nám líbí (tedy, skoro každá), má jednu velkou vadu. (Mùže jich mít i víc, ale to není obvyklé pozn. pro jednu dívèinu z redakce.) Touto velkou vadou bývá zpravidla jejich kluk. Jejich milovaný protìjšek. A øeknu vám, i kdyby to byl mùj nejlepší kamarád, poøád bude on tou velkou vadou. Co tedy øíci o dívkách na závìr? Snad vìnovat nìco jim, když celý tento èlánek je jaksi pro kluky. Pak tedy, holky, mìjte nás rády a usmívejte se na nás. Vždy vás ten úsmìv tolik nestojí. A jako záruku vám všem, že budete vždy støedem našich zájmù, posílám velkou pusu. (Pokud chcete, pak to mùže být i polibek). Pepa Mauglí Když èlovìk ví, proè miluje, tak nemiluje (Jesenský) Hlavní téma v tomto èísle: Ženy a muži Ženy to zajisté nemají vždycky lehké. My muži, se ale musíme holit. (Kurt Tucholsky) Èasopis Prostor vyhlašuje soutìž (Informace na tøetí stranì) V tomto èísle! Ženy a muži! Rozhovor s Ing. Dagmar Mitrengovou! Ples podruhé! Soutìž! Mozek ženy a muže! Road Runner! Sportovní soutìže Schránka èasopisu Prostor Pøed dìjepisnou uèebnou blízko informaèní nástìnky se nachází schránka èasopisu Prostor. Bude sloužit k sbírání vašich èlánkù, názorù, zpráv, reportáží, básnièek, vtipù, návrhù, anket, soutìží Dále zde mùžete vhazovat své názory, kritiky, problémy z prostøedí naší školy. Prostor se tím zaène zabývat anebo pøedá pøíslušným lidem k vyøešení. S výsledky vždy budete seznámeni. (viz na páté stranì - ples). Chceme, abyste vy studenti mohli vynést na svìtlo svìta, problémy, které se bojíte øešit jinou formou. A tak pište, nebojte se. Mùžete psát anonymnì nebo s podpisem. Za své názory byste se nemìli stydìt. Èlánky, které napíšete (jakékoli) a vhodíte do schránky by mìly mít nadpis a podpis, buï vaše jméno, pøezdívku nebo pseudonym. Tuto schránku využijte. Dáváme prostor všemu a všem. Mùžete zde vhazovat i návrhy pro nové rubriky do èasopisu, o èem byste si rádi pøeèetli Èasopis bude ètivý, pokud budeme vìdìt, co vás zajímá. Prostì èlánky, kritiky, názory, básnièky, vtipy, návrhy, ankety, soutìže... od vás vhazujte do schránky pøed dìjepisnou uèebnou. Tento èasopis vychází každý mìsíc Dáváme prostor všemu a všem

2 Strana 2 PROSTOR Názory Mùj názor na nì Pùvodnì mìl název znít Náš názor na nì, ale nevím, jestli se by se s tím všichni mužové ztotožnili, a tak jsem ho zmìnil na Mùj názor. Ptáte se na koho? Pøece na nì. Na holky, dívky, ženy. Jednoduše by se mùj názor dal vyjádøit lidovým poøekadlem, že jsou pro mì vzduch, ale že bez vzduchu se nedá žít. V podstatì je to více ménì, spíše ménì pravda. Dávno jsem vyrostl z vìku, kdy holka byla druhem ménìcenným, protože nedokázala tak rychle bìhat, neumìla plivat tak daleko, prostì se nám chlapùm nevyrovnala. Ne, dnes už jsem tyto názory zmìnil. Dnes už dívky obdivuji. Chcete vìdìt, co všechno na nich obdivuji? Pokud ne, je nejvyšší èas, abyste skonèili se ètením, protože dál už to budou jen samé klady. Zaènìme u fyzické stránky naší drahé poloviny lidstva. Ze všeho nejvíc na ženách obdivuji oèi. Ano, vážení spolubratøi, oèi. Oèi, to jsou nìco jako zrcadla duše. Z nich poznáte, co zrovna èlovìk prožívá. A protože dívky mají duše vìtšinou krásnì romantické, mají také krásné oèi. Samozøejmì, že postava hraje také svou velkou roli, ale oèi Jak tak pøemýšlím, postava není zase moc dùležitá. Právì v tomhle jsme asi nejvíce rozdílní. Nìkdo si potrpí na vosí pas (že Brede?), nìkdo na popøedí, nìkdo na pozadí, nìkdo na nohy. Co se týèe mnì, postava musí být pøedevším vyvážená. Dùležitý je celkový dojem. Všechno tak akorát. Pøiznejme si však, že tìlo není vše. Pravda, ve vìku, kdy èlovìk myslí furt na to jedno, je tìžké uvìøit, ale dívky mají také duši. Jak jsem se zmínil výše, vìtšinou romantickou. To je, myslím si, takový spoleèný rys. Každá tahle duše je dále trošku jiná a tím pádem je každá sleèna, dívka èi žena jediným a neopakovatelným originálem. Tahle je støelená, tahle vážná. Tahle má ráda penízky, tamta poezii. Dalším spoleèným znakem vìtšiny z nich je to, že mají slabost pro kluky. Píšu vìtšiny, nebo nechci být naøèen z diskriminace jinak orientovaných menšin. Toto je další z vìcí, jež na nìžném pohlaví obdivuji. Jak mùžou ztrácet èas s takovými - no zrovna mì nenapadá správné slovo. Možná to je všechno jenom jejich hra. Znají ten krásný i zatracovaný zpùsob, jak nás omámit, vzbudit nadìje a pak se zase chovat jakoby nic. Když vidí, že plamínek pomalu skomírá, vytasí se zase s nìèím novým, co nás uvede zpìt do varu. A tak poøád dokoleèka. I když to nepøiznáme, každého z nás už mnohokrát napadlo: Myslí to se mnou vážnì? Je to jen hra? Kde je pravda? Pravda je snad tam nìkde venku. Snad je to hra, snad to s námi myslí vážnì, kdo ví. Pravdou je, že bez tìchhle pochybností by se soužití s druhým pohlavím stalo nudné. A tak, i když to nìkdy bolí, díky Vám, dívky, že existujete. Jste opravdu obdivuhodné. PS: Co na vás nemám rád: touhu zhubnout a podobat se nìjakému vzoru. Blbost. Každá jste originál, tak proè to mìnit? Flash Gordon J Muž chce ženu natolik chytrou, aby pochopila, jak je moudrý a natolik hloupou, aby se mu obdivovala (Zangwill) Intuice je zvláštní instinkt, který ženì øíká, že má pravdu, a ji má, nebo nemá (Hubbard) Anketa ženy a muži Zeptali jsme se 88 studentù na otázky týkající se jejich názorù na opaèné pohlaví. Odpovídalo 48 studentek a 40 studentù a tady jsou výsledky: 1. Máš pocit, že tì druhé pohlaví považuje za ménìcenného/ou? holky: ne (27), ano (1), jak kdy (20) kluci: ne (31), ano (5), nìkdy (2), nevím (2) 2. Podle èeho si vybíráš partnera/partnerku (vzhled, povaha)? holky: povaha (18), vzhled (9), povaha a vzhled (8), všechno hraje roli (5), vzhled a chování (3), oblièej (2), vzdìlání (1), povaha a oèi (1), zadní èást tìla (1) kluci: vše (13), vzhled (11), povaha (7), vzhled a charakter (4), vzhled a mozek (2), pohlaví, úspìch ve škole a vzhled (1), obleèení (1), majetek (1) 3. Èekáš, až tì sbalí tvùj idol, nebo zaèneš sám/sama? holky: nic nedìlám (22), jak kdy (18), zaènu sama (8) kluci: sám (19), èekám (11), jak kdy (8), nic nedìlám (2) 4. Na co spoléháš pøi získávání partnera? holky: na vše (15), inteligenci (6), na své pøednosti (4), kamarádské schopnosti (4), chování (3), charakter (3), vzhled (3), a si to posoudí sám (3), na šarm (2), povahu (2), mimiku oblièeje (2), na humor (1) kluci: na rozum (8), inteligenci (6), na nic (5), na vše (4), charakter (3), na vhled-vlasy (3), na bláznivé nápady (3), inteligenci a vzhled (2) sport (2), kamarádské schopnosti (2), na majetek (1), na úspìchy (1) 5. Pokud se nudíš, vyhledáváš pøítomnost kamarádek, kamarádù nebo obojí? holky: obojí (21), kamarádek (16), kamarádù (7), jak kdy (4) kluci: obojí (17), kamarádù (10), kamarádek (9), jak kdy (4) 6. Myslíš si, že by si ženy a muži mohli vymìnit roli ve spoleènosti? holky: ano (29), ne (19) kluci: ano (6), ne (33), jak kdy (1) 7. O kolik musí být starší/ mladší ideální partner? holky: starší max. rok (13), je mi to jedno (11), starší min. o 2 roky (5), starší nebo mladší o rok (5), stejnì starý (4), starší 2 3 roky (4), mladší o 2 roky (1), mladší o 1 rok (1), starší o 3 6 let (1), starší o 4 5 let (2), starší o 20 let (1) kluci: je mi to jedno (20), mladší o 2 roky (5), mladší o 3 roky a starší o 5 let (4) mladší o 5 let (2), stejnì staøí (1), starší o jeden rok a mladší o 5 let (1), mladší nebo starší o 3 roky (1), starší o 15 let (1), mladší o 4 5 let (1), mladší o 10 let (1), nevím (3) 8. K jakému zvíøeti bys pøirovnal/a ženy a muže? holky: žena komár, koèka (23), gepard, kolie, gazela, panda, koala, slepice (2), opice, liška (4), tygr (2), kráva, žirafa, labu, lev, veverka, ježek (2), nevím (3) muž pes (3), lev (15), myš (3), beran, krtek, štìnice, buvol (2), pavián, vùl, orangután (2), koèka, papoušek, krysa, tygr (2), prase (9), kùò, opice, medvìd, had kluci: žena koèka (8), ryba, liška (3), puma, UFO, pijavice (5), slepice (7), kráva (5), slon, èerná koèka, medvìd, mìòavka, kentaur, nezmar, kobylka, ostøíž, laò muž kanec, vlk, tygr (2), èmelák, pes (3), býk (2), lev (7), kohout, beran, slon, zajíc, mravenec, delfín (2), kentaur, vydra, gepard, termit, larva mouchy, nevím (11) 9. Kdo má u vás doma rozhodující slovo? holky: mamka (15), ta ka (8), oba (25) kluci: mamka (13), ta ka (8), oba (14), já (5) Lenka Brudná, Jana Štìpánková, Natálie Bialoòová Láska zaèíná tím, že se èlovìk cítí osamocený, a konèí tím, že èlovìk touží být osamocený (Alexej Tolstoj)

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Koneènì jste se doèkali dalšího èísla èasopisu Prostor. Tento mìsíc jsou hlavním tématem ženy a muži. Pøiblížíme vám názory na opaèné pohlaví a dokonce i vtipnou formou. Doufám, že se pobavíte. V minulém èísle jsem sliboval soutìže a koneènì vám jednu Prostor pøináší (bližší informace na této stránce). Novinkou èasopisu je vlastní schránka, která je pro vás (viz první strana). Tento mìsíc jsme také v èasopise zavedli rubriku kritiky, názory, problémy, reakce z prostøedí školy. Pokud se vám nìco nebude líbit, budete mít výhrady, napøíklad jako tento mìsíc k plesu, mùžete o tom napsat a vždy se pokusíme s pomocí pana øeditele nebo èlovìka o tomto problému blíže seznámeného, vysvìtlit druhé stanovisko. Nebojte se, napsat svùj názor. Mám radost, že se zvyšuje poèet zájemcù o èasopis a budu rád, když bude poøád stoupat. (Objednávky pøedplatného pøijímám poøád a s radostí). Na pøíští mìsíc pøipravujeme mimoøádné aprílové èíslo Prostoru, které bude zajímavé a plné humoru. Prostì bude tam všechno, o èem jste ještì neèetli a co jste nikdy nevidìli. Vše nejlepší v Prostoru jenom pro vás. Soutìž o nejlepší vtip Pøi pøíležitosti mimoøádného aprílového èísla èasopisu Prostor vyhlašujeme soutìž o nejlepší vtip. Pokud chcete vyhrát, tak by vtip mìl být originální, vtipný a pokud možno ze školního prostøedí. (Mùže být pøímo i z naší školy). Samozøejmì záleží na vás. Klidnì si mùžete vymyslet vtip, jaký chcete. Tøi nejvtipnìjší odmìníme zajímavými cenami. Soutìžní vtipy vhazujte do schránky èasopisu Prostor pøed dìjepisnou uèebnou. První podmínkou úèasti v soutìži je oznaèení papíru s vtipem Soutìž a váš podpis s tøídou. Èím více bude vtipù pod vašim jménem, tím vìtší máte šanci. Pokud si tøída objednala èasopis dohromady (ne na jména) bude se poèítat pouze s tolika soutìžními vtipy, kolik výtiskù si daná tøída objednala (Pro ménì chápavé: Pokud má tøída objednáno pìt výtiskù, mùže mít pouze pìt soutìžních vtipù.). Cena pak bude spoleèná pro celou tøídu. Pro ty, co si objednali èasopis zvláš (jmenovitì), dostanou finanèní výhru pouze oni, a znova opakuji, mùžou napsat tolik vtipù, kolik budou chtít. Druhá podmínkou je, že mohou hrát pouze ti, co si èasopis objednali. Pokud jméno a tøída nebude souhlasit s evidencí pøedplatitelù, tento vtip nebude zahrnut mezi soutìžní. Hodnotit všechny vtipy vhozené do schránky bude redakce èasopisu Prostor a vy se vše dozvíte v mimoøádném aprílovém èísle. Vtipy vhazujte do schránky Prostoru do 19. bøezna Výhry budou velké a tak zkuste štìstí. Pøeji a se vám podaøí vyhrát. PROSTOR Strana 3 Bezplatná inzerce Prodám grafickou kartu S3-Trio 64V+, 1 MB RAM (rozšíøitelné na 2 MB), cena 450 Kè. Pavel Szalbot, 3.B Prodám tøi štylky od hokejek zn. LION. Zn.: Rychlé jednání = sleva! Matìj Siedlaczek, 4.B Sháníte nìjakou vìc, chcete nìco prodat nebo vymìnit. Je tu pro vás bezplatná inzerce. Inzeráty vhazujte do schránky èasopisu Prostor. Ženy jsou k tomu abychom je milovali a ne abychom je chápali (Wilde) Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tøí ètvrtin mrtvi. (Russel) Šéfredaktor Redaktoøi Jan Nieboras Jana Štìpánková Lenka Brudná Natálie Bialoòová Zdenìk Verner Roman Korzec Jan Chrastina Marie Drongová Kateøina Bujdošová Petr Šèigel Natálie Pozdíšková Táòa Køenková Milan Orálek Grafická úprava 5. èíslo vyšlo dne 2. bøezna 1999, náklad: 155 výtiskù, vychází každý mìsíc, uzávìrka dalšího èísla: 22. bøezna 1999 šesté èíslo vyjde: 30. bøezna 1999 V pøíštím èísle:! Rozhovor s...! Výroky profesorù! Vtipy! Skandální odhalení! plno humoru... Pokud chcete pøispìt svým názorem, myšlenkou, návrhem, èlánkem, tak neváhejte. Dáváme prostor všemu a všem. Chcete být redaktoøi èasopisu Prostor? Jste ctižádostiví a rádi píšete? Chcete se setkávat se známými lidmi a nauèit se základy žurnalistiky? Staòte se redaktory èasopisu tøineckého gymnázia, který je znamý nejenom na této škole. Pokud se chcete stát redaktory Prostoru, pak se blíže kontaktujte u Kamila Mrázka ze 4.B. Pøipomínky nebo návrhy k èasopisu vhazujte do schránky èasopisu Prostor.

4 Strana 4 PROSTOR Rozhovory, zajímavosti Rozhovor s profesorkou Ing. Dagmar Mitrengovou Tentokrát jsme položili pár otázek paní profesorce, která vyuèuje chemii: Co vás na uèení pøitahuje, èi naopak odpuzuje? Pøitahuje mì práce s mladými lidmi a odpuzují mì soudy nezasvìcených. Myslíte si, že studentky mají stejné vlohy pro chemii a fyziku jako studenti? Vlohy zcela jistì, spíše jejich využití a rozvíjení je orientováno rozdílnì. Co byste dìlala, kdyby byli žáci v hodinì výuky chytøejší než vy? Vím, co by dìlali žáci. Já? Zkuste, poznáte. Jaký høích (pøestupek) nikdy nedokážete studentovi odpustit? Podlou lež. Máte nìjaký humorný zážitek z hodiny chemie? Mám jich plno. Jaký byl váš nejvìtší trapas ve vyuèování? Na nejvìtší si nevzpomínám. Zøejmì ještì pøijde. Zapotila jste se nìkdy pøi pokusu z chemie? Pøi kterém? Bìhem chemických pokusù se zásadnì nepotím. Energii pøemìòuji úèelnìji. Kdybyste mohla zrušit nìjaký pøedmìt ve škole, který by to byl a proè? To by se vám hodilo do krámu! Který pøedmìt byste naopak na této škole zavedla? Navíc žádný. Vy snad strádáte? Svìøte se mi. Máte nìjaká pravidla ve svém životì, podle kterých se øídíte? Jaké? Vše, co je pravidelné, èasem i vìkem selhává. Proto sázím víc na morální zásady. Kdybyste mìla možnost setkat se s nìjakou slavnou osobností, která by to byla a proè? Napøíklad s Janem Werichem. Byl pro mne srozumitelný pøed 30 lety a bude i za dalších 30 (25). Dìláte pokusy z chemie i u vás doma, v kuchyni? Ne. Doma nepracuji. Vìdomì tvoøím. V èem jsou vám vaše dcery podobné? Zeptejte se jich, já se pak zeptám vás. Jaký byl váš nejoblíbenìjší pøedmìt ve vašich studentských letech? Ruština, Francouzština Které èinnosti nebo práci byste mužùm nikdy nesvìøila? Neznám takovou. Snad tu, která pøesahuje jejich biologické možnosti. Víte, co mám na mysli? Dìkujeme za odpovìdi Jana Štìpánková, Natálie Bialoòová Krásné prázdniny Letošní jarní prázdniny jsem strávila v Rakouských Alpách, pøesnìji v Tyrolsku. Tento zájezd poøádaly, tak jako každý rok, Tøinecké železárny. Všichni øíkají, že v Alpách je lyžování úplná pohádka. Já s tím úplnì souhlasím, protože jsem tam byla nejednou, ale jen tehdy, když máte hezké poèasí. Pokud tomu tak není, tak vám pøeji upøímnou soustrast. Letošní zájezd se v mnohém nevydaøil. Už ráno, kdy jsme mìli odjíždìt v 6:00 hod si autobus pøijel o celé dvì hodiny pozdìji. Nemusím vám snad øíkat, jaká veselá nálada panovala mezi námi. Cesta také nebyla moc dobrá a to už ani nemluvím o našem pøíjezdu. Do postele jsme se dostali jen zázrakem. V údolí spadla lavina, takže celá tato oblast byla uzavøena. Hrozilo nám pøespat v autobusu, ale dobrý majitel se nad námi smiloval a propašoval nás do pokojù. Poèasí si po délku našeho pobytu opravdu dìlalo, co chtìlo. První den jsme nelyžovali vùbec, protože se uklízela lavina. Druhý den jsme se na lyže sice dostali, ale nelyžovali jsme tam, kde mìli. Ostatní dny už probíhaly podle plánu. Ale to poèasí si prostì nedalo øíct. No øeknìte, jak by se vám líbilo lyžovat v 24 C? Pokud se chystáte nìkam do zahranièí, Alpy vám vøele doporuèuji. I když jsem vám je popsala z té horší stránky, lyžování zde je opravdu nejlepší! AJA G Pozn: V pøíštím èísle položíme otázky... To byste chtìli vìdìt. Žena miluje muže málomluvné, nebo má za to, že jí naslouchají. (Sacha Guitry) Nabídnout pøátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. (španìlské pøísloví) Láska je líbezný kvìt, ale je tøeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti. (Stendhal) Jediné vítìzství nad láskou je útìk. (Napoleon) Když tì miluji, co je ti potom. (Goethe)

5 Názory, kritiky, reakce PROSTOR Strana 5 JAK JSEM SI ZAPLESAL II O èem se už tolik nemluví, aneb o èem se už tolik nemluví ale radìji na dvakrát píše. Pod slovem ples se jistì loòskému roku, kdy mìla Pokud by mìla být moje úspìšnou Bažantnicí. Oznaèit vìtšinì lidí vybaví jistá kulturní obrovský úspìch. Velice mne odpovìï na dva pøíspìvky, pak pedagogický dozor jako akce, poøádaná zpravidla udivilo, že o tom, zda-li bude které se týkají školního plesu, viníka považuji za nejhrubší v nìjaké kulturní místnosti, tj. letos diskotéka rozhodovali lidé, zcela vyèerpávající, potøeboval pochybení uvedeného pøíspìvku. kulturní dùm, popøípadì jiné kteøí se tam loni nebyli ani bych na ni nejménì jednu celou spoleèenské místnosti k tomu podívat. Ale to už je tady takový stránku. V PROSTORU ale není Srovnání auly se sálem urèené. V tom spoèívá má první zvyk, že o rùzných vìcech tolik prostoru a navíc vracet se Dìlnického domu mi pøijde jako výtka. Naše škola mi totiž jako rozhodují lidé, kteøí absolutnì k nìèemu, na èem se již zhola nic pøímìr kostela a kozího chlívku. kulturní místo moc nepøipadá. neví, o co jde. Pan øeditel to nedá zmìnit... Pronájem sálu v Hotelovém Když jsme se øeditele ptali, proè zdùvodnil tak, že nechce, aby to Tak prosím pøijmìte alespoò domì pøišel OA - TRIA na 6.000,- je ples gymnázia poøádán na dopadlo tak jako na bažantnici. nìkolik názorù z druhé strany. Kè. Za stejnou hudbu, jaká byla i škole, tak odvìtil cituji:... Osobnì nevím, co mìl na mysli, Ples je urèen pøedevším rodièùm, na našem plese, zaplatila poøádat ples ve spoleèenském protože bažantnice se letos zamìstnancùm školy, absolventùm a také studentùm, kteøí již než my, zpìvaèka je totiž býva- uvedená škola 7.500,-Kè. Více domì by bylo neziskové, a tak opravdu vyvedla. Pokud však proè poøádat ples jen tak pro nic myslel jisté chlapecké záchodky, prošli lekcemi tance a spoleèenské výchovy. Nìkterým jsme mìli slevu. lou absolventkou školy, takže za nic..., tøeba pro zlepšení pak to není vìc poøadatelù, ale image naší školy (pozn. autora). pøítomného pedagogického jedincùm se však toho posledního jaksi nedostávalo. proškolena alespoò jako požární Nejmenovaná profesorka je Nicménì není zde pouze dozoru, který mìl na chodbì spoleèenský dùm, ale i hotel hlídat a dovolit pouze pøístup Akci zajiš uje výbor Rodièovského sdružení pøi naší škole, po mém soudu dobøe zaplacena. preventista a za svoji službu byla Steel, kde se také pokud vím spoleèným záchodkùm u auly. poøádají plesy, a rozhodnì je To že na školní akci by nemìl ve kterém zcela dobrovolnì, Navíc ji poøadatelé odvezli levnìjší než spoleèenský dùm. To chybìt požárník celkem chápu, i pravidelnì a hlavnì zdarma domù. Do jídelny jsem zašel rád, už nemluvím o Dìlnickém když se jedná o školní ples. pracuje 19 ochotných rodièù. Ze protože jsem mohl v klidu sníst domì. Jistì by byly lístky o nìco Ovšem fakt, že se ho bude zkušenosti mohu øíct, že i tìch chutnì pøipravené jídlo, které v dražší, ale zaplatit 110,- Kè za úèastnit nejmenovaná profesorka, která dojíždí až z Nebor mi rozpoèet tohoto obèanského ochotné kuchaøky. Nemusely, ochotných je stále ménì. Roèní 18 hodinové smìnì pøipravily studentskou vstupenku s místenkou a veèeøí (ples obchodní pøipadá trochu pøitažené za sdružení se pohybuje kolem vùbec to není jejich povinnost. akademie) by se urèitì projevilo vlasy. Evidentnì pøi jejím zvolení ,-Kè. Naprostou vìtšinu Pro informaci ještì ceník vìtším zájmem, než jaký byl už nikoho nezajímalo, jak se tìchto prostøedkù opìt užijí naši v DK TRISIA. Spoleèenský sál zájem o ples gymnázia v aule. bude ve ètyøi hodiny ráno studenti maturity, odmìny, s balkonem 980/hod, loutkový Nehledì na fakt, že by hosté dostávat domù. exkurze, výlety, kurzy, reprezentace školy, sociální výpomoci požárník 65/hod, poøadatelé 65/ sál 330/hod, šatny 500/hod, nemuseli chodit pøes pùl školy Aby ale nevypadalo, že chci do školní jídelny na veèeøi. jen kritizovat, tak myslím, že na potøebným. Urèitì není jediným hod, paušální poplatek OSA Další výtka se týèe hudby. tomhle plese bylo opravdu dobré smyslem konání plesu zisk. 1000,- Kè. Náš ples by v tomto Nemám však na mysli kapelu, jídlo, a hudba i když se obèas Snahou poøadatelù je spokojenost, pokud možno všech. si sami. zaøízení pøišel na... vypoèítejte která tady hrála. Na plesy totiž zdálo, že už neuslyšíme ani notu. nechodí pouze starší generace, Nicménì bych byl rád, kdybychom se na pøíštím školním plese opravdu nebyl, ale pokud nìkdo pokladny Rodièovského sdruže- Na minulém plese jsem Èistý zisk z plesu pøinesl do ale i mladí lidé, kteøí by se rádi bavili po svém. Na vìtšinì mohli setkat v nìjakém pøíjemnìjším prostøedí, než je aula diskotéku, po které zùstane židle takto získaných prostøedkù se považuje za velmi úspìšnou ní více než ,-Kè. Pøi užití školních plesù bývají zpravidla i diskotéky. Jistì jste si všimli, že gymnázia. na stromì pøed školou, na které jistì dostane i na kritiky. letos žádná nebyla oproti Jahoda jsou nejvìtší pøekážkou poøadatelé, Ladislav Vrátný pak si takovou diskotéku dovolím srovnat se stejnì øeditel školy Kdy používat ovladaè aneb Horší to být nemùže Vždycky jsem si myslel, že se zprávami na Novì to už horší být nemùže: hned infantilní, hned skoro senilní humor, familiárnosti ve stylu: Dávejte pozor, co vám teïka øeknu, o obsahu a struktuøe zpráv, tom nejpodstatnìjším, ani nemluvì; velmi jsem se mýlil, Nova dokázala, že to mùže být horší. Od té doby, co se k pøekvapení celého diváctva objevila ve zprávách dvojice Zuna - Všeteèková, tváøe známé spíše z obrazovky Èeské televize (Mirka Všeteèková také z Primy) prostupuje na mne skrze obrazovku neuvìøitelný pocit trapnosti. Familárnost non plus ultra. Ze zpráv se stal pokec mezi obìma moderátory s pøídechem flirtu, pokec s divákem, jenž má patrnì nabýt dojmu, že jsou s obìma moderátory (pøedevším se Všeteèkovou) staøí kamarádi. Tímto pokecem je prošpikováno celé zpravodajství. Zprávy na Novì tedy evidentnì zmìnily tváø (by jen èásteènì, nebo klasický tandem Jurinová - Merunka, pro milovníky Novy - Zbynìk a Eva, zùstávají u tradièního rádobyhumoru i u stupidních dialogù v závìru zpráv; odmyslet si originalitu Martina Severy pak také lze jen stìží). Osobní, èasto expresivní komentáøe k informacím a zprávám jsou kapitola sama pro sebe. Pavla Zunu a pøedevším Mirku Všeteèkovou v této oblasti asi sotva nìkdo pøedèí. Napø. její nedávný výrok, že jí Clintonova aféra leze už pìknì dlouho na nervy se mùže zdát celkem pochopitelný, nicménì do hlavní zpravodajské relace, jež má informovat profesionálnì, objektivnì, nezúèastnìnì, rozhodnì nepatøí. Vedle øady analogických komentáøù (nejen jejích, dvojice Jurinová - Merunka, Obzinová - Severa, si se dvìma dvìma mladšími moderátory v mnohem nezadají) mi i tento pripadá jako velmi laciný prostøedek k získání diváka bez vkusu a nezbytné míry kriticismu, jichž je, bohužel, v naší zemi vìtšina. Prostøedek, soudì podle popularity, jíž se zprávy na Novì tìší (nepochybnì i díky obsahu vìtšiny šotù), velmi efektivní. Po zásadì, že novináø èi moderátor nemá ve zprávách zaujímat své osobní stanovisko, jako by se zem slehla. Nepochybuji o tom, že si Pavel Zuna a Mirka Všeteèková vydobijí velkou popularitu: Zuna svou kultivovanost pøi upovídaném a uvolnìném žertování, do nìjž se s komickou snaživostí stylizuje, co nevidìt protlaèí, nu a Všeteèkové zjev a brilantní výøeènost pøece nemohou neokouzlit. Mnozí z nás si již dávno zvykli, že zprávy na Novì jsou nìco velmi specifického : senzace a kuriozity, zdravotní osvìta, katastrofy a ve finále obligátní zvíøena èi erotika, jež mají asi v divákovi neutralizovat úèinek strašných zpráv, které do nìj pøedešlých dvacet minut reportéøi ze všech sil hustili... Doufám, že není pøehnanì optimistické prohlásit, že teï už mùžeme být celkem klidní, jelikož horší to být nemùže. Mimochodem: zbraò proti Novì (a nejen proti ní!), jak prohlásil Petr Novotný pøi pøedávání cen Týtý za minulý rok, pøece jen již dávno existuje - je to ovladaè. Zbývá jen poznat, kdy nastal èas jej použít. Milan Orálek NO

6 Strana 6 PROSTOR Kultura, zábava ROAD RUNNER - the best what could be Vìtšina z vás má jistì tu možnost sledovat anglický televizní program Cartoon Network. A i kdyby ne, pak stejnì budete všichni znát ztøeštìné pøíbìhy Coyota a Road Runnera. Pokud vám tyto dvì kreslené postavièky nìco øíkají, pak ètìte dál. Pokud ne, mùžete èíst jiný èlánek. Všichni se na ty dva s oblibou dívají a pozorují, co ten hloupý Kojot zase udìlá. Všichni se smìjí, ale napadlo vás již nìkdy, jaký vlastnì je Kojot ve skuteènosti? A jaký je jeho malý (lovený) kamarád? Asi ne, že? A právì o tom bych tady chtìl napsat. Nejprve bych rozebral Coyota. Tento podaøený a podvyživený vlk (?!) se stále dokola snaží ulovit si veèeøi, ale nìjak se mu to nedaøí (jak jistì uznáte). Co tento Kojot vlastnì tedy jí, když zrovna neloví? Anebo loví neustále a chce lovit tím víc, èím více neúspìchù zažil? Na tohle neodpovím. Pokud chcete odpovìdìt vy, dejte vaši odpovìï Pepovi Mauglímu ze 4.B. Já sám se pokusím najít odpovìï u samých tvùrcù Kojota. Ale pøejdìme dál. Jaký je Kojot povahovì? Musí to být rozhodnì velmi trpìlivá osoba, jelikož po tolika nezdaøených pokusech toho ptáka ulovit by se mìl již dávno vzdát. Ale on se nevzdává. Tento Kojot taky musí být velice dobrý akrobat, a to snad i lepší než Robin Kaleta èi dokonce pan profesor Marek Bury. Taky musí být hodnì silný. Pøece jenom, takové balvany, jaké zvedá ve svých pøíbìzích, to se nemusí podaøit nadzvednout každému. Kojot tedy musí zákonitì silnìjší než pan profesor Ivo Kaleta. Ale Kojot má taky špatné stránky: vzhledem k tomu, co všechno vymýšlí, musí být opravdu hloupìjší než (nebudu jmenovat). Taky podle poètu jeho úrazù v kontaktu s výbušninami musí být horší chemik, než je napøíklad paní profesorka Olšovská a ta je výborný chemik. A vzhledem k jeho nemluvnosti musí být alespoò stokrát tišší než paní profesorka Bruková. Co z toho všeho tedy plyne? Že Kojot je naprosto labilní jedinec, který se nechá lehce vyprovokovat, ale na druhou stranu, fyzicky stabilnìjšího bychom tìžko hledali. A teï k Road Runnerovi (budu mu øíkat Pták). K nìmu mám pár výhrad. A hlavní je, že on sám bývá velice sobecký. Mìl by dát pøece Kojotovi nìjakou šanci. Alespoò malièkou. Ale to ne. On udìlá své mig mig a už je pryè. Zùstane po nìm jen obláèek dýmu. Další vìc, která mne na Ptákovi dokáže naštvat, je, že nikdy nepomùže bližnímu svému. Když Kojot padá z nìjakého toho útesu, Pták jen neèinnì pøihlíží, zamigá a bìží pryè. Road Runner je taky velice škodolibý: v nejednom díle seriálu vystrašil postávajícího Kojota. Je sice pravda, že ten èeká na Ptáka, aby ho mohl lapit, ale Kojot pøece vùbec nejí a sám ještì nasype Ptákovi v každém pokraèování nìjaký ten Free Bird Seed (Ptaèí zob zdarma), nebo alespoò kulièky z oceli, dynamit, magnet ehm. Tak takový je tedy Pták. Shrnuto: Road Runnera sice nic nevyprovokuje, ale je rozhodnì slabší než Coyot a rozhodnì není tak dobrý akrobat (vidìli jste ho snad nìkdy padat z nìjaké skály, nechat se vystøelit kanónem èi dokonce kráèet po lanì?). Na druhou stranu je ale mnohem chytøejší a vyhýbají se mu mnohá pøísloví: pøinejmenším alespoò Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Na závìr: Bavte se a spoleènì se mnou vyèkávejte na ten okamžik, kdy Kojot Ptáka koneènì odchytí a po neúnavném boji se koneènì naveèeøí svým vlastním snem. A co bude pak? Snad Warnerovi bratøi naklonují dalšího Ptáka Ohniváka. Pepa Mauglí! Strašné je že není možné žít s ženami ani bez nich. (Byron) Vìdomosti profesorù (otázky) Další otázky a další odpovìdi jsou opìt zde. Tento mìsíc nechtìli odpovídat Mgr. Ivana Kuczynská a Mgr. Marek Bury. (bez komentáøe) Tento mìsíc vám pøinašíme odpovìdi pouze dvou odvažných profesorù. Díky tomu, ale i jinému došlo ke zmìnì v redakci a doufám, že pøíštì už získáme odpovìdi tøí odvážných profesorù, kteøí mají smysl pro humor a nebojí se odpovídat. Vše, ale záleží pouze na profesorech. (Proè smysl pro humor? Prý se u této rubriky studenti hodnì zasmìjí.) Tento mìsíc odpovídali na otázky z oblasti matematiky, zemìpisu a chemie Mgr. Hana Dziadková a Ing. Ivo Kantor. Redakce jim tímto dìkuje za jejich odpovìdi. K této rubrice byly pøipomínky, že studenti spojují správné odpovìdi s odpovìdmi profesorù, které nemusí být totožné a z toho pak odvozují chybnou odpovìï. Správné odpovìdi jsou vyhledávány v encyklopediích a uèebnicích, pokud nìkdo odpovídá, nemusí vždy použít pøesnou definici a také tu hraje velkou roli fakt, že každá kniha a encyklopedie má rùzné odpovìdi na stejné otázky. Co je správnì, mùžete posoudit sami. KM Otázky: 1. Jak se vypoèítá obsah trojúhelníku? 2. Kde je støed kružnice v trojúhelníku opsané? 3. Jaký je vzorec pro výpoèet objemu koule? 4. Co je to delta øeky? 5. Co jsou a kde se nachází Galapágy? 6. Jak se jmenuje a kde se nachází nejdelší øeka na svìtì? 7. Kdo a v kterém roce vymyslel a sestavil periodickou tabulku prvkù? 8. Jakými metodami jde v chemii oddìlit jednu složku rùznorodé smìsi? 9. Co je elektronegativita? Správné odpovìdi: 1. S=(strana výška)/2, 2. v prùseèíku os stran trojúhelnika, 3. V= 4/3 o r 3, 4. Typ øíèního ústí vìtvící se ve vlastních náplavech do více øíèních ramen, 5. ostrovy v tichém oceánu západnì od ekvádoru (Jižní Amerika), 6. Amazonka (Jižní Amerika), Mendìlejev, 8. filtrace, usazování, krystalizace, destilace, magnetické oddìlování, sublimace, 9. Schopnost atomu poutat další elekrony. Odpovìdi profesorù: Mgr. Hana Dziadková 1. (základna výška) / 2 ; Ještì navíc existují 4 vzoreèky. 2. V prùseèníku os stran trojúhelníku 3. V= 4/3 o r 3 4. Místo, v kterém ústí øeka do moøe. Sice to není pøesné. 5. Jsou to ostrovy v Tichém oceánu myslím. 6. Amazonka v Jižní Americe 7. Byl to Mendìlejev, ale v kterém roce to nevím. 8. Filtrací, odstøeïováním, odpaøováním. 9. To po mne chceš moc. To fakt nevím. Ing. Ivo Kantor 1.(základna výška) / 2 2. V prùseèíku os úhlù 3. V= 4/3 o r 3 4. Je to ústí øeky, které není spojeno jedním korytem, ale více koryt. 5. Jsou to ostrovy v Tichém oceánu. 6. Nil v Africe. 7. Mendìlejev v 17. stol. Sestavil 36 prvkù. 8. Filtrací, destilací, extrakcí, vymražením. 9. Je to schopnost prvku pøitáhnout v chemické vazbì elektron. Katy

7 Poezie, zábava PROSTOR Strana 7 Z dokumentù Z.I.A aneb pøísnì tajné Mužský mozek Ženy a muži: výzkum mozku Po dlouhém zkoumání koneènì Z.I.A. zjistila k èemu je v hlavì mozek. Zjistila taky, že mozek muže je vìtší než mozek ženy, což je zajímavé. Ale zkoumání pokraèovalo. Vìdci svìta teprve vyzkoumali 9 % mozku. Organizaci Z.I.A výzkum trval do tohoto mìsíce a po dlouhém pátrání jí byly poskytnuty dokumenty, které potvrdila za pravé a zcela nezkreslené. Tyto dokumenty popisují celých 100 % mozku. Teï jsou evidované mezi pøísnì tajnými, které vláda odmítla zveøejnit. A tady vám je nabízím. Nákresy mužského a ženského muzku popisující stavbu a funkci tohoto orgánu. Doufám, že organizaci Z.I.A. nebude nikdo stíhat. Prostì pravda musí vyjít na svìtlo svìta... agent Z.I.A. Ženský mozek POEZIE ÈARODÌJNICE Láska je jako èarodìjnice. Mìla by se nechat upálit. Za svitu mìsíce, kdy èervené plameny šlehají vysoko a odlétavší jiskry pálí Tvé oèi. Ve žhavém popelu pukají srdce. Všechna milovala, a proto byla zatracena. Jednou provždy se budou toulat ve tmì, osvìtlená plameny spálené lásky. Èerné lásky. Vem tu lásku do rukou. Jako uhlíky sype se Ti pod sebejemnìjším dotekem a tvrdì dopadá na zem. Když láska dohoøí, vítr roznese její popel a lidé po nìm budou šlapat. Zatlaèí ho do vyprahlé zemì Èarodìjka zemøela Pepa Mauglí MRTVÁ BÁSEÒ Mrtvá báseò spolu s láskou k zemi padá. Na køídlech bolesti a strachu se verše dostanou do pekla. V krvavé øece utopí se zoufalý výkøik nebes a mrtvou báseò nevzkøísí úsmìv mìsíce Hladina jezera, rozèeøená vìtrem, se ti vysmívá a úlomky duhy tì bijí do oèí. A kapky vody dopadají na mrtvou báseò, která si ve vìtru zapadajícího slunce šeptá: Konec, konec, konec Pepa Mauglí Láska Láska, to je krásný cit, láska, to je pøání mít. Chci cítit tvé tìlo blízko mého, chci vztah a radost z nìho. Proè nedáš mi svou lásku? Proè nesundáš svou masku? Proè nepøiznáš, že mì miluješ? Proè sny si v mysli maluješ, když nehodláš mi øíct, že mì máš rád? Já èekám na ten zvrat Snad najdeš odvahu v srdci svém, až obdaruješ mì svým úsmìvem. Snad mi potom øekneš, naè už dlouho èekám: Pojï zajdem nìkam. a já pùjdu s tebou, tøeba na kraj svìta. Nikita

8 Strana 8 3. roèník školního turnaje v sálové kopané se blíží Zájemci neváhejte Ano, ètete dobøe. Na tøineckém gymnáziu se bude konat už 3. roèník školního turnaje v sálové kopané, ale k tomu budou zapotøebí hráèi, a tak ètìte pozornì. Termín turnaje je stanoven mezi 15. bøeznem až 15. dubnem roku 1999, který bude upøesnìn podle poètu pøihlášených družstev. Hrát se bude systémem a v utkáních budou platit auty. Maximální poèet hráèù na soupisce nesmí pøekroèit osm a minimálnì bude družstvo složené ze ètyø hráèù. Tøídy, které mají vìtší poèet hochù, mohou vytvoøit dva družstva. Pokud je ve tøídì ménì hochù než ètyøi, pak mùžou hrát za jinou tøídu stejného roèníku. Soupisky s oznaèeným kapitánem odevzdejte do 15. bøezna panùm profesorùm Mgr. Marku Burymu nebo Mgr. Pavlu Sikorovi. Veškeré další informace najdete na sportovní nástìnce. A teï už sednìte a tvoøte družstva. KM Florbalisté pøekvapili Ve ètvrtek 4. února se florbalový tým, sestavený profesorem Gibiecem, zúèastnil turnaje ve Frýdku místku. Na turnaji se sešlo hned tøináct družstev a tak to naši florbalisté nemìli vùbec jednoduché. Hned v prvním utkání naši ztratili bod za remízu, tento fakt je však nevyvedl z míry. Navíc se dokázali skvìle zkoncentrovat a zvítìzit v ostatních zápasech skupiny, ze které tak postoupili z první pøíèky do semifinále. Vnìm si poradili s mírnì favorizovaným uèilištìm z Bílé v pomìru 2:1 a zajistili si tak postup do finále, kde se podruhé v turnaji utkali s domácího støedního odborného uèilištì technického. Ve skupinì naši zvítìzili, a tak byli mírnými favority. Ve prospìch domácích zase hrálo to, že se finále uskuteènilo ve velké tìlocviènì a naši odehráli všechna svá pøedchozí utkání v malé tìlocviènì. Pøechod na vìtší høištì se bohužel projevil hned v úvodu. Když se naši hráèi pokoušeli o svou kombinaèní hru, otevøeli domácí skóre z jednoho z brejkù. Pak už našemu týmu nezbyla jiná možnost než otevøít hru. To však vyhovovalo domácím, kteøí si pøipravili množství dalších brejkù a zvýšili svùj náskok na 3:0. I pøes neúspìch ve finále, pøedvádìli studenti naší školy skvìlé výkony a po právu si z Frýdku odvezli pohár za druhou pøíèku. Škoda jen, že se nevyhlašovali nejlepší jednotlivci, to by si urèitì pøivezli o nìjakou tu cenu více. Sestava: Šèigel, Nìmèík, Èavoj, Olszový, Marek, Tomiczek, Urbaniec PŠ Ze sportovních výsledkù Bìh na lyžích Naše dorostenky, v sestavì Lukszová, Kozielková, Cieslarová, Vrátná, I. Stenchláková, se zúèastnily regionálního kola v Karlovì v Jeseníkách, kde obsadily 3. Místo a postoupily na celo republikový závod. Nejvíce se daøilo M. Lukszové, která byla nejrychlejší ze všech závodnic, které se vydaly na tra štafety. PROSTOR Veteráni nenadchli Pøipravované akce okresní kolo odbíjené dorostencù Sport Študácká la ka ta se uskuteèní ve velké tìlocviènì, soutìžit mohou dívky i hoši bez vìkového omezení, soutìž bude zahájena v 14:30. Zájemci se mohou pøihlásit do závodu u profesora Mgr. Pavla Sikory kdykoli okresní kolo odbíjené dorostenek Na tøineckém zimním stadionu se uskuteènilo exhibièní utkání mezi tøineckými Old boys a týmem HC Stars. V drese HC Stars se objevily hvìzdy kulturního i sportovního nebe. Jednou z nejvýznamnìjších osobností, které se na ledì objevily, byl brankaø Jiøí Králík, mistr svìta z roku 1985 a jeden z nejlepších brankaøù èeské hokejové historie. Dále to byl Milan Drobný také hokejový reprezentant, ale hlavnì vítìz tenisového Wimbledonu. Z osobností kulturního nebe mi nejvíce zaimponoval Josef Laufer, který si ani na ledì neodpustil svùj oblíbený doutníèek. Od zaèátku utkání bylo jasné, že tentokrát nebyli hlavními hvìzdami domácí a na jejich projevu to bylo vidìt. Jediný, kdo si to nepøipouštìl, byl generální manažer HC Železáren Tøinec Tomáš Herstus. Mne nejvíce pobavil výkon brankáøe Ochmana, který pustil co se dalo. Na ledì se objevili i hráèi nedávné minulosti jako Miroslav Macháèek, Aleš Mach nebo Petr Zachar, ale nejvìtší obdiv patøil tìm starším, že nezapomnìli jak se hokej hraje. Na stadiónu panovala opravdu exhibièní nálada a nìkdy to aktéøi i trochu pøehánìli.exhibice postrádala náboj, u sportu tolik potøebnou vìc (i v takovém to utkání ) a místy to na mne pùsobilo dojmem, že jde pouze o to, aby se pobavili hráèi a ne divák. Ale na ledì byli i takoví, kteøí chtìli pobavit pøedevším ochozy a to již zmiòovaný Josef Laufer,ale i Miroslav Macháèek nebo Jiøí Králík, který se sólem pøes celé kluzištì postaral o koneènou remízu 12:12. Ze zápasu jsem tedy mìl smíšené pocity, ale abych øekl pravdu pøevládalo zklamání a rozèarovaní. PŠ okrskové kolo v odbíjené starších žákyò Mgr. Pavel Sikora Pro èasopis Prostor se podepsal Václav Tittelbach Florbal Na naší škole byl uspoøádán florbalový turnaj, na kterém nemohla chybìt naše škola. Družstvo, v sestavì Helebrant, Gorný, Kaluža, Toman, Suszka L., Bojko, Biè, Gora, využilo domácího prostøedí a s pøehledem zvítìzilo. Postupuje tak do okresního kola. Silový víceboj V Okresním kole dokázali naši mladší dorostenci, že na gymnázium chodí i silní chlapi a v konkurenci pìti družstev obsadili dobrou 2. pøíèku. Mezi jednotlivci navíc zazáøil Petr Polok, který zvítìzil. Družstvo ve složení Polok, Smelík, Nìmèík, Richter. Mgr. Pavel Sikora Láska je to, èemu se po svatbì øíká omyl. (Mark Twain) Milovat a být rozumný nemùže ani bùh. (Publilius Syrus) Dva milostné dopisy píšeme tìžko: první a poslední. Petrarca) I když èlovìk nìkoho velmi miluje, obèas na to zapomene. (Maugham)

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro 2 EDITORIAL Dubáèek Mìsíèník informací z Dubé a okolí Vydává: Mìsto Dubá, IÈO 00260479 http://www.mestoduba.cz e-mail: mesto.duba@tiscali.cz Adresa redakce: Zpravodaj Dubáèek, podatelna MìÚ Dubá, Masarykovo

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

BØEZEN 2004 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè. K únoru patøí tradièní oslavy masopustu. Na snímku masopustní prùvod dorazil na šluknovské námìstí.

BØEZEN 2004 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè. K únoru patøí tradièní oslavy masopustu. Na snímku masopustní prùvod dorazil na šluknovské námìstí. ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz BØEZEN 2004 ÈÍSLO 3 CENA 5.- Kè K únoru patøí tradièní oslavy masopustu. Na snímku

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

ZPRAVODA TAROBÌLSKÝ. Auta s hlínou výjimka, která nebude ctít omezení

ZPRAVODA TAROBÌLSKÝ. Auta s hlínou výjimka, která nebude ctít omezení TAROBÌLSKÝ ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 11 LISTOPAD 2011 ZDARMA STARÁ BÌLÁ Setkání 70-letých a 75-letých jubilantù STRANA 9 Auta shlínou výjimka, která nebude ctít omezení VLNY. Starobìlského

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více