Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo Prostoru. Doètete se informace, které jste ještì v žádném èasopise nikdy neèetli a nikdy už nepøeètete. Uvidíte, co jste ještì nevidìli. Bude plné humoru, zajímavých èlánkù a skandálních odhalení. Kdo nebude mít tento èasopis, neví, co znamená Apríl. KM Prý co si myslíš o holkách Co já si o nich myslím? Nemám proti nim takøka nic a proto bych je mìl spíše pochválit. (I když je pravda, že se mi nìkdy zdá, že nemají o pùl mozku míò, ale víc ehm.) Tak tedy ta chvála: Jsou to ta nejkrásnìjší stvoøení, která kdy Bùh nebo kdokoli jiný stvoøil. Jsou to nejjemnìjší zvíøátka, jaká kdy po téhle planetì lezla. Tedy až na pár výjimek, jakými jsou napøíklad karatistky. Øíká se: Ženu ani kvìtinou neuhodíš. A já souhlasím. Ostatnì, proè bych mìl nìkoho jen tak praštit pøes hlavu mou stovkou, že? Ale, milé dívky a ženy, mùžete být uhozeny èímkoli jiným. Jednou jsem to zkusil: mé malé sestøièce jsem dal na zadek (vlastnì to nebylo jen jednou) a od té doby si jsem naprosto jist, že ženu uhodit mùžeme. (I když ve ètyøech letech to ještì urèitì nebyla žena, ale holka.) Dalším plus pro ženy je jejich krása. Ano. I já se sem tam podívám na nìjakou tu dívku, sleènu nebo jak jim to vlastnì øíkáme. (Ne, na slepice se nedívám.) Jejich krása je to, co z nás Lidí èiní pouhé otroky. Otroky jejich podivných rozmarù a vášní. Jejich krása je to, pro co se vždy vedly války a vést se jistì budou i nadále. Ale abych nepsal jen o dívèích kladech. Jsou zde i zápory. (Tento odstavec je urèen zvláštì pro hochy, kteøí se na jistý den v únoru cítili velmi opuštìní, a kteøí se tak cítí dodnes.) Uvedu jeden zápor za všechny: Každá holka, která se nám líbí (tedy, skoro každá), má jednu velkou vadu. (Mùže jich mít i víc, ale to není obvyklé pozn. pro jednu dívèinu z redakce.) Touto velkou vadou bývá zpravidla jejich kluk. Jejich milovaný protìjšek. A øeknu vám, i kdyby to byl mùj nejlepší kamarád, poøád bude on tou velkou vadou. Co tedy øíci o dívkách na závìr? Snad vìnovat nìco jim, když celý tento èlánek je jaksi pro kluky. Pak tedy, holky, mìjte nás rády a usmívejte se na nás. Vždy vás ten úsmìv tolik nestojí. A jako záruku vám všem, že budete vždy støedem našich zájmù, posílám velkou pusu. (Pokud chcete, pak to mùže být i polibek). Pepa Mauglí Když èlovìk ví, proè miluje, tak nemiluje (Jesenský) Hlavní téma v tomto èísle: Ženy a muži Ženy to zajisté nemají vždycky lehké. My muži, se ale musíme holit. (Kurt Tucholsky) Èasopis Prostor vyhlašuje soutìž (Informace na tøetí stranì) V tomto èísle! Ženy a muži! Rozhovor s Ing. Dagmar Mitrengovou! Ples podruhé! Soutìž! Mozek ženy a muže! Road Runner! Sportovní soutìže Schránka èasopisu Prostor Pøed dìjepisnou uèebnou blízko informaèní nástìnky se nachází schránka èasopisu Prostor. Bude sloužit k sbírání vašich èlánkù, názorù, zpráv, reportáží, básnièek, vtipù, návrhù, anket, soutìží Dále zde mùžete vhazovat své názory, kritiky, problémy z prostøedí naší školy. Prostor se tím zaène zabývat anebo pøedá pøíslušným lidem k vyøešení. S výsledky vždy budete seznámeni. (viz na páté stranì - ples). Chceme, abyste vy studenti mohli vynést na svìtlo svìta, problémy, které se bojíte øešit jinou formou. A tak pište, nebojte se. Mùžete psát anonymnì nebo s podpisem. Za své názory byste se nemìli stydìt. Èlánky, které napíšete (jakékoli) a vhodíte do schránky by mìly mít nadpis a podpis, buï vaše jméno, pøezdívku nebo pseudonym. Tuto schránku využijte. Dáváme prostor všemu a všem. Mùžete zde vhazovat i návrhy pro nové rubriky do èasopisu, o èem byste si rádi pøeèetli Èasopis bude ètivý, pokud budeme vìdìt, co vás zajímá. Prostì èlánky, kritiky, názory, básnièky, vtipy, návrhy, ankety, soutìže... od vás vhazujte do schránky pøed dìjepisnou uèebnou. Tento èasopis vychází každý mìsíc Dáváme prostor všemu a všem

2 Strana 2 PROSTOR Názory Mùj názor na nì Pùvodnì mìl název znít Náš názor na nì, ale nevím, jestli se by se s tím všichni mužové ztotožnili, a tak jsem ho zmìnil na Mùj názor. Ptáte se na koho? Pøece na nì. Na holky, dívky, ženy. Jednoduše by se mùj názor dal vyjádøit lidovým poøekadlem, že jsou pro mì vzduch, ale že bez vzduchu se nedá žít. V podstatì je to více ménì, spíše ménì pravda. Dávno jsem vyrostl z vìku, kdy holka byla druhem ménìcenným, protože nedokázala tak rychle bìhat, neumìla plivat tak daleko, prostì se nám chlapùm nevyrovnala. Ne, dnes už jsem tyto názory zmìnil. Dnes už dívky obdivuji. Chcete vìdìt, co všechno na nich obdivuji? Pokud ne, je nejvyšší èas, abyste skonèili se ètením, protože dál už to budou jen samé klady. Zaènìme u fyzické stránky naší drahé poloviny lidstva. Ze všeho nejvíc na ženách obdivuji oèi. Ano, vážení spolubratøi, oèi. Oèi, to jsou nìco jako zrcadla duše. Z nich poznáte, co zrovna èlovìk prožívá. A protože dívky mají duše vìtšinou krásnì romantické, mají také krásné oèi. Samozøejmì, že postava hraje také svou velkou roli, ale oèi Jak tak pøemýšlím, postava není zase moc dùležitá. Právì v tomhle jsme asi nejvíce rozdílní. Nìkdo si potrpí na vosí pas (že Brede?), nìkdo na popøedí, nìkdo na pozadí, nìkdo na nohy. Co se týèe mnì, postava musí být pøedevším vyvážená. Dùležitý je celkový dojem. Všechno tak akorát. Pøiznejme si však, že tìlo není vše. Pravda, ve vìku, kdy èlovìk myslí furt na to jedno, je tìžké uvìøit, ale dívky mají také duši. Jak jsem se zmínil výše, vìtšinou romantickou. To je, myslím si, takový spoleèný rys. Každá tahle duše je dále trošku jiná a tím pádem je každá sleèna, dívka èi žena jediným a neopakovatelným originálem. Tahle je støelená, tahle vážná. Tahle má ráda penízky, tamta poezii. Dalším spoleèným znakem vìtšiny z nich je to, že mají slabost pro kluky. Píšu vìtšiny, nebo nechci být naøèen z diskriminace jinak orientovaných menšin. Toto je další z vìcí, jež na nìžném pohlaví obdivuji. Jak mùžou ztrácet èas s takovými - no zrovna mì nenapadá správné slovo. Možná to je všechno jenom jejich hra. Znají ten krásný i zatracovaný zpùsob, jak nás omámit, vzbudit nadìje a pak se zase chovat jakoby nic. Když vidí, že plamínek pomalu skomírá, vytasí se zase s nìèím novým, co nás uvede zpìt do varu. A tak poøád dokoleèka. I když to nepøiznáme, každého z nás už mnohokrát napadlo: Myslí to se mnou vážnì? Je to jen hra? Kde je pravda? Pravda je snad tam nìkde venku. Snad je to hra, snad to s námi myslí vážnì, kdo ví. Pravdou je, že bez tìchhle pochybností by se soužití s druhým pohlavím stalo nudné. A tak, i když to nìkdy bolí, díky Vám, dívky, že existujete. Jste opravdu obdivuhodné. PS: Co na vás nemám rád: touhu zhubnout a podobat se nìjakému vzoru. Blbost. Každá jste originál, tak proè to mìnit? Flash Gordon J Muž chce ženu natolik chytrou, aby pochopila, jak je moudrý a natolik hloupou, aby se mu obdivovala (Zangwill) Intuice je zvláštní instinkt, který ženì øíká, že má pravdu, a ji má, nebo nemá (Hubbard) Anketa ženy a muži Zeptali jsme se 88 studentù na otázky týkající se jejich názorù na opaèné pohlaví. Odpovídalo 48 studentek a 40 studentù a tady jsou výsledky: 1. Máš pocit, že tì druhé pohlaví považuje za ménìcenného/ou? holky: ne (27), ano (1), jak kdy (20) kluci: ne (31), ano (5), nìkdy (2), nevím (2) 2. Podle èeho si vybíráš partnera/partnerku (vzhled, povaha)? holky: povaha (18), vzhled (9), povaha a vzhled (8), všechno hraje roli (5), vzhled a chování (3), oblièej (2), vzdìlání (1), povaha a oèi (1), zadní èást tìla (1) kluci: vše (13), vzhled (11), povaha (7), vzhled a charakter (4), vzhled a mozek (2), pohlaví, úspìch ve škole a vzhled (1), obleèení (1), majetek (1) 3. Èekáš, až tì sbalí tvùj idol, nebo zaèneš sám/sama? holky: nic nedìlám (22), jak kdy (18), zaènu sama (8) kluci: sám (19), èekám (11), jak kdy (8), nic nedìlám (2) 4. Na co spoléháš pøi získávání partnera? holky: na vše (15), inteligenci (6), na své pøednosti (4), kamarádské schopnosti (4), chování (3), charakter (3), vzhled (3), a si to posoudí sám (3), na šarm (2), povahu (2), mimiku oblièeje (2), na humor (1) kluci: na rozum (8), inteligenci (6), na nic (5), na vše (4), charakter (3), na vhled-vlasy (3), na bláznivé nápady (3), inteligenci a vzhled (2) sport (2), kamarádské schopnosti (2), na majetek (1), na úspìchy (1) 5. Pokud se nudíš, vyhledáváš pøítomnost kamarádek, kamarádù nebo obojí? holky: obojí (21), kamarádek (16), kamarádù (7), jak kdy (4) kluci: obojí (17), kamarádù (10), kamarádek (9), jak kdy (4) 6. Myslíš si, že by si ženy a muži mohli vymìnit roli ve spoleènosti? holky: ano (29), ne (19) kluci: ano (6), ne (33), jak kdy (1) 7. O kolik musí být starší/ mladší ideální partner? holky: starší max. rok (13), je mi to jedno (11), starší min. o 2 roky (5), starší nebo mladší o rok (5), stejnì starý (4), starší 2 3 roky (4), mladší o 2 roky (1), mladší o 1 rok (1), starší o 3 6 let (1), starší o 4 5 let (2), starší o 20 let (1) kluci: je mi to jedno (20), mladší o 2 roky (5), mladší o 3 roky a starší o 5 let (4) mladší o 5 let (2), stejnì staøí (1), starší o jeden rok a mladší o 5 let (1), mladší nebo starší o 3 roky (1), starší o 15 let (1), mladší o 4 5 let (1), mladší o 10 let (1), nevím (3) 8. K jakému zvíøeti bys pøirovnal/a ženy a muže? holky: žena komár, koèka (23), gepard, kolie, gazela, panda, koala, slepice (2), opice, liška (4), tygr (2), kráva, žirafa, labu, lev, veverka, ježek (2), nevím (3) muž pes (3), lev (15), myš (3), beran, krtek, štìnice, buvol (2), pavián, vùl, orangután (2), koèka, papoušek, krysa, tygr (2), prase (9), kùò, opice, medvìd, had kluci: žena koèka (8), ryba, liška (3), puma, UFO, pijavice (5), slepice (7), kráva (5), slon, èerná koèka, medvìd, mìòavka, kentaur, nezmar, kobylka, ostøíž, laò muž kanec, vlk, tygr (2), èmelák, pes (3), býk (2), lev (7), kohout, beran, slon, zajíc, mravenec, delfín (2), kentaur, vydra, gepard, termit, larva mouchy, nevím (11) 9. Kdo má u vás doma rozhodující slovo? holky: mamka (15), ta ka (8), oba (25) kluci: mamka (13), ta ka (8), oba (14), já (5) Lenka Brudná, Jana Štìpánková, Natálie Bialoòová Láska zaèíná tím, že se èlovìk cítí osamocený, a konèí tím, že èlovìk touží být osamocený (Alexej Tolstoj)

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Koneènì jste se doèkali dalšího èísla èasopisu Prostor. Tento mìsíc jsou hlavním tématem ženy a muži. Pøiblížíme vám názory na opaèné pohlaví a dokonce i vtipnou formou. Doufám, že se pobavíte. V minulém èísle jsem sliboval soutìže a koneènì vám jednu Prostor pøináší (bližší informace na této stránce). Novinkou èasopisu je vlastní schránka, která je pro vás (viz první strana). Tento mìsíc jsme také v èasopise zavedli rubriku kritiky, názory, problémy, reakce z prostøedí školy. Pokud se vám nìco nebude líbit, budete mít výhrady, napøíklad jako tento mìsíc k plesu, mùžete o tom napsat a vždy se pokusíme s pomocí pana øeditele nebo èlovìka o tomto problému blíže seznámeného, vysvìtlit druhé stanovisko. Nebojte se, napsat svùj názor. Mám radost, že se zvyšuje poèet zájemcù o èasopis a budu rád, když bude poøád stoupat. (Objednávky pøedplatného pøijímám poøád a s radostí). Na pøíští mìsíc pøipravujeme mimoøádné aprílové èíslo Prostoru, které bude zajímavé a plné humoru. Prostì bude tam všechno, o èem jste ještì neèetli a co jste nikdy nevidìli. Vše nejlepší v Prostoru jenom pro vás. Soutìž o nejlepší vtip Pøi pøíležitosti mimoøádného aprílového èísla èasopisu Prostor vyhlašujeme soutìž o nejlepší vtip. Pokud chcete vyhrát, tak by vtip mìl být originální, vtipný a pokud možno ze školního prostøedí. (Mùže být pøímo i z naší školy). Samozøejmì záleží na vás. Klidnì si mùžete vymyslet vtip, jaký chcete. Tøi nejvtipnìjší odmìníme zajímavými cenami. Soutìžní vtipy vhazujte do schránky èasopisu Prostor pøed dìjepisnou uèebnou. První podmínkou úèasti v soutìži je oznaèení papíru s vtipem Soutìž a váš podpis s tøídou. Èím více bude vtipù pod vašim jménem, tím vìtší máte šanci. Pokud si tøída objednala èasopis dohromady (ne na jména) bude se poèítat pouze s tolika soutìžními vtipy, kolik výtiskù si daná tøída objednala (Pro ménì chápavé: Pokud má tøída objednáno pìt výtiskù, mùže mít pouze pìt soutìžních vtipù.). Cena pak bude spoleèná pro celou tøídu. Pro ty, co si objednali èasopis zvláš (jmenovitì), dostanou finanèní výhru pouze oni, a znova opakuji, mùžou napsat tolik vtipù, kolik budou chtít. Druhá podmínkou je, že mohou hrát pouze ti, co si èasopis objednali. Pokud jméno a tøída nebude souhlasit s evidencí pøedplatitelù, tento vtip nebude zahrnut mezi soutìžní. Hodnotit všechny vtipy vhozené do schránky bude redakce èasopisu Prostor a vy se vše dozvíte v mimoøádném aprílovém èísle. Vtipy vhazujte do schránky Prostoru do 19. bøezna Výhry budou velké a tak zkuste štìstí. Pøeji a se vám podaøí vyhrát. PROSTOR Strana 3 Bezplatná inzerce Prodám grafickou kartu S3-Trio 64V+, 1 MB RAM (rozšíøitelné na 2 MB), cena 450 Kè. Pavel Szalbot, 3.B Prodám tøi štylky od hokejek zn. LION. Zn.: Rychlé jednání = sleva! Matìj Siedlaczek, 4.B Sháníte nìjakou vìc, chcete nìco prodat nebo vymìnit. Je tu pro vás bezplatná inzerce. Inzeráty vhazujte do schránky èasopisu Prostor. Ženy jsou k tomu abychom je milovali a ne abychom je chápali (Wilde) Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tøí ètvrtin mrtvi. (Russel) Šéfredaktor Redaktoøi Jan Nieboras Jana Štìpánková Lenka Brudná Natálie Bialoòová Zdenìk Verner Roman Korzec Jan Chrastina Marie Drongová Kateøina Bujdošová Petr Šèigel Natálie Pozdíšková Táòa Køenková Milan Orálek Grafická úprava 5. èíslo vyšlo dne 2. bøezna 1999, náklad: 155 výtiskù, vychází každý mìsíc, uzávìrka dalšího èísla: 22. bøezna 1999 šesté èíslo vyjde: 30. bøezna 1999 V pøíštím èísle:! Rozhovor s...! Výroky profesorù! Vtipy! Skandální odhalení! plno humoru... Pokud chcete pøispìt svým názorem, myšlenkou, návrhem, èlánkem, tak neváhejte. Dáváme prostor všemu a všem. Chcete být redaktoøi èasopisu Prostor? Jste ctižádostiví a rádi píšete? Chcete se setkávat se známými lidmi a nauèit se základy žurnalistiky? Staòte se redaktory èasopisu tøineckého gymnázia, který je znamý nejenom na této škole. Pokud se chcete stát redaktory Prostoru, pak se blíže kontaktujte u Kamila Mrázka ze 4.B. Pøipomínky nebo návrhy k èasopisu vhazujte do schránky èasopisu Prostor.

4 Strana 4 PROSTOR Rozhovory, zajímavosti Rozhovor s profesorkou Ing. Dagmar Mitrengovou Tentokrát jsme položili pár otázek paní profesorce, která vyuèuje chemii: Co vás na uèení pøitahuje, èi naopak odpuzuje? Pøitahuje mì práce s mladými lidmi a odpuzují mì soudy nezasvìcených. Myslíte si, že studentky mají stejné vlohy pro chemii a fyziku jako studenti? Vlohy zcela jistì, spíše jejich využití a rozvíjení je orientováno rozdílnì. Co byste dìlala, kdyby byli žáci v hodinì výuky chytøejší než vy? Vím, co by dìlali žáci. Já? Zkuste, poznáte. Jaký høích (pøestupek) nikdy nedokážete studentovi odpustit? Podlou lež. Máte nìjaký humorný zážitek z hodiny chemie? Mám jich plno. Jaký byl váš nejvìtší trapas ve vyuèování? Na nejvìtší si nevzpomínám. Zøejmì ještì pøijde. Zapotila jste se nìkdy pøi pokusu z chemie? Pøi kterém? Bìhem chemických pokusù se zásadnì nepotím. Energii pøemìòuji úèelnìji. Kdybyste mohla zrušit nìjaký pøedmìt ve škole, který by to byl a proè? To by se vám hodilo do krámu! Který pøedmìt byste naopak na této škole zavedla? Navíc žádný. Vy snad strádáte? Svìøte se mi. Máte nìjaká pravidla ve svém životì, podle kterých se øídíte? Jaké? Vše, co je pravidelné, èasem i vìkem selhává. Proto sázím víc na morální zásady. Kdybyste mìla možnost setkat se s nìjakou slavnou osobností, která by to byla a proè? Napøíklad s Janem Werichem. Byl pro mne srozumitelný pøed 30 lety a bude i za dalších 30 (25). Dìláte pokusy z chemie i u vás doma, v kuchyni? Ne. Doma nepracuji. Vìdomì tvoøím. V èem jsou vám vaše dcery podobné? Zeptejte se jich, já se pak zeptám vás. Jaký byl váš nejoblíbenìjší pøedmìt ve vašich studentských letech? Ruština, Francouzština Které èinnosti nebo práci byste mužùm nikdy nesvìøila? Neznám takovou. Snad tu, která pøesahuje jejich biologické možnosti. Víte, co mám na mysli? Dìkujeme za odpovìdi Jana Štìpánková, Natálie Bialoòová Krásné prázdniny Letošní jarní prázdniny jsem strávila v Rakouských Alpách, pøesnìji v Tyrolsku. Tento zájezd poøádaly, tak jako každý rok, Tøinecké železárny. Všichni øíkají, že v Alpách je lyžování úplná pohádka. Já s tím úplnì souhlasím, protože jsem tam byla nejednou, ale jen tehdy, když máte hezké poèasí. Pokud tomu tak není, tak vám pøeji upøímnou soustrast. Letošní zájezd se v mnohém nevydaøil. Už ráno, kdy jsme mìli odjíždìt v 6:00 hod si autobus pøijel o celé dvì hodiny pozdìji. Nemusím vám snad øíkat, jaká veselá nálada panovala mezi námi. Cesta také nebyla moc dobrá a to už ani nemluvím o našem pøíjezdu. Do postele jsme se dostali jen zázrakem. V údolí spadla lavina, takže celá tato oblast byla uzavøena. Hrozilo nám pøespat v autobusu, ale dobrý majitel se nad námi smiloval a propašoval nás do pokojù. Poèasí si po délku našeho pobytu opravdu dìlalo, co chtìlo. První den jsme nelyžovali vùbec, protože se uklízela lavina. Druhý den jsme se na lyže sice dostali, ale nelyžovali jsme tam, kde mìli. Ostatní dny už probíhaly podle plánu. Ale to poèasí si prostì nedalo øíct. No øeknìte, jak by se vám líbilo lyžovat v 24 C? Pokud se chystáte nìkam do zahranièí, Alpy vám vøele doporuèuji. I když jsem vám je popsala z té horší stránky, lyžování zde je opravdu nejlepší! AJA G Pozn: V pøíštím èísle položíme otázky... To byste chtìli vìdìt. Žena miluje muže málomluvné, nebo má za to, že jí naslouchají. (Sacha Guitry) Nabídnout pøátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. (španìlské pøísloví) Láska je líbezný kvìt, ale je tøeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti. (Stendhal) Jediné vítìzství nad láskou je útìk. (Napoleon) Když tì miluji, co je ti potom. (Goethe)

5 Názory, kritiky, reakce PROSTOR Strana 5 JAK JSEM SI ZAPLESAL II O èem se už tolik nemluví, aneb o èem se už tolik nemluví ale radìji na dvakrát píše. Pod slovem ples se jistì loòskému roku, kdy mìla Pokud by mìla být moje úspìšnou Bažantnicí. Oznaèit vìtšinì lidí vybaví jistá kulturní obrovský úspìch. Velice mne odpovìï na dva pøíspìvky, pak pedagogický dozor jako akce, poøádaná zpravidla udivilo, že o tom, zda-li bude které se týkají školního plesu, viníka považuji za nejhrubší v nìjaké kulturní místnosti, tj. letos diskotéka rozhodovali lidé, zcela vyèerpávající, potøeboval pochybení uvedeného pøíspìvku. kulturní dùm, popøípadì jiné kteøí se tam loni nebyli ani bych na ni nejménì jednu celou spoleèenské místnosti k tomu podívat. Ale to už je tady takový stránku. V PROSTORU ale není Srovnání auly se sálem urèené. V tom spoèívá má první zvyk, že o rùzných vìcech tolik prostoru a navíc vracet se Dìlnického domu mi pøijde jako výtka. Naše škola mi totiž jako rozhodují lidé, kteøí absolutnì k nìèemu, na èem se již zhola nic pøímìr kostela a kozího chlívku. kulturní místo moc nepøipadá. neví, o co jde. Pan øeditel to nedá zmìnit... Pronájem sálu v Hotelovém Když jsme se øeditele ptali, proè zdùvodnil tak, že nechce, aby to Tak prosím pøijmìte alespoò domì pøišel OA - TRIA na 6.000,- je ples gymnázia poøádán na dopadlo tak jako na bažantnici. nìkolik názorù z druhé strany. Kè. Za stejnou hudbu, jaká byla i škole, tak odvìtil cituji:... Osobnì nevím, co mìl na mysli, Ples je urèen pøedevším rodièùm, na našem plese, zaplatila poøádat ples ve spoleèenském protože bažantnice se letos zamìstnancùm školy, absolventùm a také studentùm, kteøí již než my, zpìvaèka je totiž býva- uvedená škola 7.500,-Kè. Více domì by bylo neziskové, a tak opravdu vyvedla. Pokud však proè poøádat ples jen tak pro nic myslel jisté chlapecké záchodky, prošli lekcemi tance a spoleèenské výchovy. Nìkterým jsme mìli slevu. lou absolventkou školy, takže za nic..., tøeba pro zlepšení pak to není vìc poøadatelù, ale image naší školy (pozn. autora). pøítomného pedagogického jedincùm se však toho posledního jaksi nedostávalo. proškolena alespoò jako požární Nejmenovaná profesorka je Nicménì není zde pouze dozoru, který mìl na chodbì spoleèenský dùm, ale i hotel hlídat a dovolit pouze pøístup Akci zajiš uje výbor Rodièovského sdružení pøi naší škole, po mém soudu dobøe zaplacena. preventista a za svoji službu byla Steel, kde se také pokud vím spoleèným záchodkùm u auly. poøádají plesy, a rozhodnì je To že na školní akci by nemìl ve kterém zcela dobrovolnì, Navíc ji poøadatelé odvezli levnìjší než spoleèenský dùm. To chybìt požárník celkem chápu, i pravidelnì a hlavnì zdarma domù. Do jídelny jsem zašel rád, už nemluvím o Dìlnickém když se jedná o školní ples. pracuje 19 ochotných rodièù. Ze protože jsem mohl v klidu sníst domì. Jistì by byly lístky o nìco Ovšem fakt, že se ho bude zkušenosti mohu øíct, že i tìch chutnì pøipravené jídlo, které v dražší, ale zaplatit 110,- Kè za úèastnit nejmenovaná profesorka, která dojíždí až z Nebor mi rozpoèet tohoto obèanského ochotné kuchaøky. Nemusely, ochotných je stále ménì. Roèní 18 hodinové smìnì pøipravily studentskou vstupenku s místenkou a veèeøí (ples obchodní pøipadá trochu pøitažené za sdružení se pohybuje kolem vùbec to není jejich povinnost. akademie) by se urèitì projevilo vlasy. Evidentnì pøi jejím zvolení ,-Kè. Naprostou vìtšinu Pro informaci ještì ceník vìtším zájmem, než jaký byl už nikoho nezajímalo, jak se tìchto prostøedkù opìt užijí naši v DK TRISIA. Spoleèenský sál zájem o ples gymnázia v aule. bude ve ètyøi hodiny ráno studenti maturity, odmìny, s balkonem 980/hod, loutkový Nehledì na fakt, že by hosté dostávat domù. exkurze, výlety, kurzy, reprezentace školy, sociální výpomoci požárník 65/hod, poøadatelé 65/ sál 330/hod, šatny 500/hod, nemuseli chodit pøes pùl školy Aby ale nevypadalo, že chci do školní jídelny na veèeøi. jen kritizovat, tak myslím, že na potøebným. Urèitì není jediným hod, paušální poplatek OSA Další výtka se týèe hudby. tomhle plese bylo opravdu dobré smyslem konání plesu zisk. 1000,- Kè. Náš ples by v tomto Nemám však na mysli kapelu, jídlo, a hudba i když se obèas Snahou poøadatelù je spokojenost, pokud možno všech. si sami. zaøízení pøišel na... vypoèítejte která tady hrála. Na plesy totiž zdálo, že už neuslyšíme ani notu. nechodí pouze starší generace, Nicménì bych byl rád, kdybychom se na pøíštím školním plese opravdu nebyl, ale pokud nìkdo pokladny Rodièovského sdruže- Na minulém plese jsem Èistý zisk z plesu pøinesl do ale i mladí lidé, kteøí by se rádi bavili po svém. Na vìtšinì mohli setkat v nìjakém pøíjemnìjším prostøedí, než je aula diskotéku, po které zùstane židle takto získaných prostøedkù se považuje za velmi úspìšnou ní více než ,-Kè. Pøi užití školních plesù bývají zpravidla i diskotéky. Jistì jste si všimli, že gymnázia. na stromì pøed školou, na které jistì dostane i na kritiky. letos žádná nebyla oproti Jahoda jsou nejvìtší pøekážkou poøadatelé, Ladislav Vrátný pak si takovou diskotéku dovolím srovnat se stejnì øeditel školy Kdy používat ovladaè aneb Horší to být nemùže Vždycky jsem si myslel, že se zprávami na Novì to už horší být nemùže: hned infantilní, hned skoro senilní humor, familiárnosti ve stylu: Dávejte pozor, co vám teïka øeknu, o obsahu a struktuøe zpráv, tom nejpodstatnìjším, ani nemluvì; velmi jsem se mýlil, Nova dokázala, že to mùže být horší. Od té doby, co se k pøekvapení celého diváctva objevila ve zprávách dvojice Zuna - Všeteèková, tváøe známé spíše z obrazovky Èeské televize (Mirka Všeteèková také z Primy) prostupuje na mne skrze obrazovku neuvìøitelný pocit trapnosti. Familárnost non plus ultra. Ze zpráv se stal pokec mezi obìma moderátory s pøídechem flirtu, pokec s divákem, jenž má patrnì nabýt dojmu, že jsou s obìma moderátory (pøedevším se Všeteèkovou) staøí kamarádi. Tímto pokecem je prošpikováno celé zpravodajství. Zprávy na Novì tedy evidentnì zmìnily tváø (by jen èásteènì, nebo klasický tandem Jurinová - Merunka, pro milovníky Novy - Zbynìk a Eva, zùstávají u tradièního rádobyhumoru i u stupidních dialogù v závìru zpráv; odmyslet si originalitu Martina Severy pak také lze jen stìží). Osobní, èasto expresivní komentáøe k informacím a zprávám jsou kapitola sama pro sebe. Pavla Zunu a pøedevším Mirku Všeteèkovou v této oblasti asi sotva nìkdo pøedèí. Napø. její nedávný výrok, že jí Clintonova aféra leze už pìknì dlouho na nervy se mùže zdát celkem pochopitelný, nicménì do hlavní zpravodajské relace, jež má informovat profesionálnì, objektivnì, nezúèastnìnì, rozhodnì nepatøí. Vedle øady analogických komentáøù (nejen jejích, dvojice Jurinová - Merunka, Obzinová - Severa, si se dvìma dvìma mladšími moderátory v mnohem nezadají) mi i tento pripadá jako velmi laciný prostøedek k získání diváka bez vkusu a nezbytné míry kriticismu, jichž je, bohužel, v naší zemi vìtšina. Prostøedek, soudì podle popularity, jíž se zprávy na Novì tìší (nepochybnì i díky obsahu vìtšiny šotù), velmi efektivní. Po zásadì, že novináø èi moderátor nemá ve zprávách zaujímat své osobní stanovisko, jako by se zem slehla. Nepochybuji o tom, že si Pavel Zuna a Mirka Všeteèková vydobijí velkou popularitu: Zuna svou kultivovanost pøi upovídaném a uvolnìném žertování, do nìjž se s komickou snaživostí stylizuje, co nevidìt protlaèí, nu a Všeteèkové zjev a brilantní výøeènost pøece nemohou neokouzlit. Mnozí z nás si již dávno zvykli, že zprávy na Novì jsou nìco velmi specifického : senzace a kuriozity, zdravotní osvìta, katastrofy a ve finále obligátní zvíøena èi erotika, jež mají asi v divákovi neutralizovat úèinek strašných zpráv, které do nìj pøedešlých dvacet minut reportéøi ze všech sil hustili... Doufám, že není pøehnanì optimistické prohlásit, že teï už mùžeme být celkem klidní, jelikož horší to být nemùže. Mimochodem: zbraò proti Novì (a nejen proti ní!), jak prohlásil Petr Novotný pøi pøedávání cen Týtý za minulý rok, pøece jen již dávno existuje - je to ovladaè. Zbývá jen poznat, kdy nastal èas jej použít. Milan Orálek NO

6 Strana 6 PROSTOR Kultura, zábava ROAD RUNNER - the best what could be Vìtšina z vás má jistì tu možnost sledovat anglický televizní program Cartoon Network. A i kdyby ne, pak stejnì budete všichni znát ztøeštìné pøíbìhy Coyota a Road Runnera. Pokud vám tyto dvì kreslené postavièky nìco øíkají, pak ètìte dál. Pokud ne, mùžete èíst jiný èlánek. Všichni se na ty dva s oblibou dívají a pozorují, co ten hloupý Kojot zase udìlá. Všichni se smìjí, ale napadlo vás již nìkdy, jaký vlastnì je Kojot ve skuteènosti? A jaký je jeho malý (lovený) kamarád? Asi ne, že? A právì o tom bych tady chtìl napsat. Nejprve bych rozebral Coyota. Tento podaøený a podvyživený vlk (?!) se stále dokola snaží ulovit si veèeøi, ale nìjak se mu to nedaøí (jak jistì uznáte). Co tento Kojot vlastnì tedy jí, když zrovna neloví? Anebo loví neustále a chce lovit tím víc, èím více neúspìchù zažil? Na tohle neodpovím. Pokud chcete odpovìdìt vy, dejte vaši odpovìï Pepovi Mauglímu ze 4.B. Já sám se pokusím najít odpovìï u samých tvùrcù Kojota. Ale pøejdìme dál. Jaký je Kojot povahovì? Musí to být rozhodnì velmi trpìlivá osoba, jelikož po tolika nezdaøených pokusech toho ptáka ulovit by se mìl již dávno vzdát. Ale on se nevzdává. Tento Kojot taky musí být velice dobrý akrobat, a to snad i lepší než Robin Kaleta èi dokonce pan profesor Marek Bury. Taky musí být hodnì silný. Pøece jenom, takové balvany, jaké zvedá ve svých pøíbìzích, to se nemusí podaøit nadzvednout každému. Kojot tedy musí zákonitì silnìjší než pan profesor Ivo Kaleta. Ale Kojot má taky špatné stránky: vzhledem k tomu, co všechno vymýšlí, musí být opravdu hloupìjší než (nebudu jmenovat). Taky podle poètu jeho úrazù v kontaktu s výbušninami musí být horší chemik, než je napøíklad paní profesorka Olšovská a ta je výborný chemik. A vzhledem k jeho nemluvnosti musí být alespoò stokrát tišší než paní profesorka Bruková. Co z toho všeho tedy plyne? Že Kojot je naprosto labilní jedinec, který se nechá lehce vyprovokovat, ale na druhou stranu, fyzicky stabilnìjšího bychom tìžko hledali. A teï k Road Runnerovi (budu mu øíkat Pták). K nìmu mám pár výhrad. A hlavní je, že on sám bývá velice sobecký. Mìl by dát pøece Kojotovi nìjakou šanci. Alespoò malièkou. Ale to ne. On udìlá své mig mig a už je pryè. Zùstane po nìm jen obláèek dýmu. Další vìc, která mne na Ptákovi dokáže naštvat, je, že nikdy nepomùže bližnímu svému. Když Kojot padá z nìjakého toho útesu, Pták jen neèinnì pøihlíží, zamigá a bìží pryè. Road Runner je taky velice škodolibý: v nejednom díle seriálu vystrašil postávajícího Kojota. Je sice pravda, že ten èeká na Ptáka, aby ho mohl lapit, ale Kojot pøece vùbec nejí a sám ještì nasype Ptákovi v každém pokraèování nìjaký ten Free Bird Seed (Ptaèí zob zdarma), nebo alespoò kulièky z oceli, dynamit, magnet ehm. Tak takový je tedy Pták. Shrnuto: Road Runnera sice nic nevyprovokuje, ale je rozhodnì slabší než Coyot a rozhodnì není tak dobrý akrobat (vidìli jste ho snad nìkdy padat z nìjaké skály, nechat se vystøelit kanónem èi dokonce kráèet po lanì?). Na druhou stranu je ale mnohem chytøejší a vyhýbají se mu mnohá pøísloví: pøinejmenším alespoò Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Na závìr: Bavte se a spoleènì se mnou vyèkávejte na ten okamžik, kdy Kojot Ptáka koneènì odchytí a po neúnavném boji se koneènì naveèeøí svým vlastním snem. A co bude pak? Snad Warnerovi bratøi naklonují dalšího Ptáka Ohniváka. Pepa Mauglí! Strašné je že není možné žít s ženami ani bez nich. (Byron) Vìdomosti profesorù (otázky) Další otázky a další odpovìdi jsou opìt zde. Tento mìsíc nechtìli odpovídat Mgr. Ivana Kuczynská a Mgr. Marek Bury. (bez komentáøe) Tento mìsíc vám pøinašíme odpovìdi pouze dvou odvažných profesorù. Díky tomu, ale i jinému došlo ke zmìnì v redakci a doufám, že pøíštì už získáme odpovìdi tøí odvážných profesorù, kteøí mají smysl pro humor a nebojí se odpovídat. Vše, ale záleží pouze na profesorech. (Proè smysl pro humor? Prý se u této rubriky studenti hodnì zasmìjí.) Tento mìsíc odpovídali na otázky z oblasti matematiky, zemìpisu a chemie Mgr. Hana Dziadková a Ing. Ivo Kantor. Redakce jim tímto dìkuje za jejich odpovìdi. K této rubrice byly pøipomínky, že studenti spojují správné odpovìdi s odpovìdmi profesorù, které nemusí být totožné a z toho pak odvozují chybnou odpovìï. Správné odpovìdi jsou vyhledávány v encyklopediích a uèebnicích, pokud nìkdo odpovídá, nemusí vždy použít pøesnou definici a také tu hraje velkou roli fakt, že každá kniha a encyklopedie má rùzné odpovìdi na stejné otázky. Co je správnì, mùžete posoudit sami. KM Otázky: 1. Jak se vypoèítá obsah trojúhelníku? 2. Kde je støed kružnice v trojúhelníku opsané? 3. Jaký je vzorec pro výpoèet objemu koule? 4. Co je to delta øeky? 5. Co jsou a kde se nachází Galapágy? 6. Jak se jmenuje a kde se nachází nejdelší øeka na svìtì? 7. Kdo a v kterém roce vymyslel a sestavil periodickou tabulku prvkù? 8. Jakými metodami jde v chemii oddìlit jednu složku rùznorodé smìsi? 9. Co je elektronegativita? Správné odpovìdi: 1. S=(strana výška)/2, 2. v prùseèíku os stran trojúhelnika, 3. V= 4/3 o r 3, 4. Typ øíèního ústí vìtvící se ve vlastních náplavech do více øíèních ramen, 5. ostrovy v tichém oceánu západnì od ekvádoru (Jižní Amerika), 6. Amazonka (Jižní Amerika), Mendìlejev, 8. filtrace, usazování, krystalizace, destilace, magnetické oddìlování, sublimace, 9. Schopnost atomu poutat další elekrony. Odpovìdi profesorù: Mgr. Hana Dziadková 1. (základna výška) / 2 ; Ještì navíc existují 4 vzoreèky. 2. V prùseèníku os stran trojúhelníku 3. V= 4/3 o r 3 4. Místo, v kterém ústí øeka do moøe. Sice to není pøesné. 5. Jsou to ostrovy v Tichém oceánu myslím. 6. Amazonka v Jižní Americe 7. Byl to Mendìlejev, ale v kterém roce to nevím. 8. Filtrací, odstøeïováním, odpaøováním. 9. To po mne chceš moc. To fakt nevím. Ing. Ivo Kantor 1.(základna výška) / 2 2. V prùseèíku os úhlù 3. V= 4/3 o r 3 4. Je to ústí øeky, které není spojeno jedním korytem, ale více koryt. 5. Jsou to ostrovy v Tichém oceánu. 6. Nil v Africe. 7. Mendìlejev v 17. stol. Sestavil 36 prvkù. 8. Filtrací, destilací, extrakcí, vymražením. 9. Je to schopnost prvku pøitáhnout v chemické vazbì elektron. Katy

7 Poezie, zábava PROSTOR Strana 7 Z dokumentù Z.I.A aneb pøísnì tajné Mužský mozek Ženy a muži: výzkum mozku Po dlouhém zkoumání koneènì Z.I.A. zjistila k èemu je v hlavì mozek. Zjistila taky, že mozek muže je vìtší než mozek ženy, což je zajímavé. Ale zkoumání pokraèovalo. Vìdci svìta teprve vyzkoumali 9 % mozku. Organizaci Z.I.A výzkum trval do tohoto mìsíce a po dlouhém pátrání jí byly poskytnuty dokumenty, které potvrdila za pravé a zcela nezkreslené. Tyto dokumenty popisují celých 100 % mozku. Teï jsou evidované mezi pøísnì tajnými, které vláda odmítla zveøejnit. A tady vám je nabízím. Nákresy mužského a ženského muzku popisující stavbu a funkci tohoto orgánu. Doufám, že organizaci Z.I.A. nebude nikdo stíhat. Prostì pravda musí vyjít na svìtlo svìta... agent Z.I.A. Ženský mozek POEZIE ÈARODÌJNICE Láska je jako èarodìjnice. Mìla by se nechat upálit. Za svitu mìsíce, kdy èervené plameny šlehají vysoko a odlétavší jiskry pálí Tvé oèi. Ve žhavém popelu pukají srdce. Všechna milovala, a proto byla zatracena. Jednou provždy se budou toulat ve tmì, osvìtlená plameny spálené lásky. Èerné lásky. Vem tu lásku do rukou. Jako uhlíky sype se Ti pod sebejemnìjším dotekem a tvrdì dopadá na zem. Když láska dohoøí, vítr roznese její popel a lidé po nìm budou šlapat. Zatlaèí ho do vyprahlé zemì Èarodìjka zemøela Pepa Mauglí MRTVÁ BÁSEÒ Mrtvá báseò spolu s láskou k zemi padá. Na køídlech bolesti a strachu se verše dostanou do pekla. V krvavé øece utopí se zoufalý výkøik nebes a mrtvou báseò nevzkøísí úsmìv mìsíce Hladina jezera, rozèeøená vìtrem, se ti vysmívá a úlomky duhy tì bijí do oèí. A kapky vody dopadají na mrtvou báseò, která si ve vìtru zapadajícího slunce šeptá: Konec, konec, konec Pepa Mauglí Láska Láska, to je krásný cit, láska, to je pøání mít. Chci cítit tvé tìlo blízko mého, chci vztah a radost z nìho. Proè nedáš mi svou lásku? Proè nesundáš svou masku? Proè nepøiznáš, že mì miluješ? Proè sny si v mysli maluješ, když nehodláš mi øíct, že mì máš rád? Já èekám na ten zvrat Snad najdeš odvahu v srdci svém, až obdaruješ mì svým úsmìvem. Snad mi potom øekneš, naè už dlouho èekám: Pojï zajdem nìkam. a já pùjdu s tebou, tøeba na kraj svìta. Nikita

8 Strana 8 3. roèník školního turnaje v sálové kopané se blíží Zájemci neváhejte Ano, ètete dobøe. Na tøineckém gymnáziu se bude konat už 3. roèník školního turnaje v sálové kopané, ale k tomu budou zapotøebí hráèi, a tak ètìte pozornì. Termín turnaje je stanoven mezi 15. bøeznem až 15. dubnem roku 1999, který bude upøesnìn podle poètu pøihlášených družstev. Hrát se bude systémem a v utkáních budou platit auty. Maximální poèet hráèù na soupisce nesmí pøekroèit osm a minimálnì bude družstvo složené ze ètyø hráèù. Tøídy, které mají vìtší poèet hochù, mohou vytvoøit dva družstva. Pokud je ve tøídì ménì hochù než ètyøi, pak mùžou hrát za jinou tøídu stejného roèníku. Soupisky s oznaèeným kapitánem odevzdejte do 15. bøezna panùm profesorùm Mgr. Marku Burymu nebo Mgr. Pavlu Sikorovi. Veškeré další informace najdete na sportovní nástìnce. A teï už sednìte a tvoøte družstva. KM Florbalisté pøekvapili Ve ètvrtek 4. února se florbalový tým, sestavený profesorem Gibiecem, zúèastnil turnaje ve Frýdku místku. Na turnaji se sešlo hned tøináct družstev a tak to naši florbalisté nemìli vùbec jednoduché. Hned v prvním utkání naši ztratili bod za remízu, tento fakt je však nevyvedl z míry. Navíc se dokázali skvìle zkoncentrovat a zvítìzit v ostatních zápasech skupiny, ze které tak postoupili z první pøíèky do semifinále. Vnìm si poradili s mírnì favorizovaným uèilištìm z Bílé v pomìru 2:1 a zajistili si tak postup do finále, kde se podruhé v turnaji utkali s domácího støedního odborného uèilištì technického. Ve skupinì naši zvítìzili, a tak byli mírnými favority. Ve prospìch domácích zase hrálo to, že se finále uskuteènilo ve velké tìlocviènì a naši odehráli všechna svá pøedchozí utkání v malé tìlocviènì. Pøechod na vìtší høištì se bohužel projevil hned v úvodu. Když se naši hráèi pokoušeli o svou kombinaèní hru, otevøeli domácí skóre z jednoho z brejkù. Pak už našemu týmu nezbyla jiná možnost než otevøít hru. To však vyhovovalo domácím, kteøí si pøipravili množství dalších brejkù a zvýšili svùj náskok na 3:0. I pøes neúspìch ve finále, pøedvádìli studenti naší školy skvìlé výkony a po právu si z Frýdku odvezli pohár za druhou pøíèku. Škoda jen, že se nevyhlašovali nejlepší jednotlivci, to by si urèitì pøivezli o nìjakou tu cenu více. Sestava: Šèigel, Nìmèík, Èavoj, Olszový, Marek, Tomiczek, Urbaniec PŠ Ze sportovních výsledkù Bìh na lyžích Naše dorostenky, v sestavì Lukszová, Kozielková, Cieslarová, Vrátná, I. Stenchláková, se zúèastnily regionálního kola v Karlovì v Jeseníkách, kde obsadily 3. Místo a postoupily na celo republikový závod. Nejvíce se daøilo M. Lukszové, která byla nejrychlejší ze všech závodnic, které se vydaly na tra štafety. PROSTOR Veteráni nenadchli Pøipravované akce okresní kolo odbíjené dorostencù Sport Študácká la ka ta se uskuteèní ve velké tìlocviènì, soutìžit mohou dívky i hoši bez vìkového omezení, soutìž bude zahájena v 14:30. Zájemci se mohou pøihlásit do závodu u profesora Mgr. Pavla Sikory kdykoli okresní kolo odbíjené dorostenek Na tøineckém zimním stadionu se uskuteènilo exhibièní utkání mezi tøineckými Old boys a týmem HC Stars. V drese HC Stars se objevily hvìzdy kulturního i sportovního nebe. Jednou z nejvýznamnìjších osobností, které se na ledì objevily, byl brankaø Jiøí Králík, mistr svìta z roku 1985 a jeden z nejlepších brankaøù èeské hokejové historie. Dále to byl Milan Drobný také hokejový reprezentant, ale hlavnì vítìz tenisového Wimbledonu. Z osobností kulturního nebe mi nejvíce zaimponoval Josef Laufer, který si ani na ledì neodpustil svùj oblíbený doutníèek. Od zaèátku utkání bylo jasné, že tentokrát nebyli hlavními hvìzdami domácí a na jejich projevu to bylo vidìt. Jediný, kdo si to nepøipouštìl, byl generální manažer HC Železáren Tøinec Tomáš Herstus. Mne nejvíce pobavil výkon brankáøe Ochmana, který pustil co se dalo. Na ledì se objevili i hráèi nedávné minulosti jako Miroslav Macháèek, Aleš Mach nebo Petr Zachar, ale nejvìtší obdiv patøil tìm starším, že nezapomnìli jak se hokej hraje. Na stadiónu panovala opravdu exhibièní nálada a nìkdy to aktéøi i trochu pøehánìli.exhibice postrádala náboj, u sportu tolik potøebnou vìc (i v takovém to utkání ) a místy to na mne pùsobilo dojmem, že jde pouze o to, aby se pobavili hráèi a ne divák. Ale na ledì byli i takoví, kteøí chtìli pobavit pøedevším ochozy a to již zmiòovaný Josef Laufer,ale i Miroslav Macháèek nebo Jiøí Králík, který se sólem pøes celé kluzištì postaral o koneènou remízu 12:12. Ze zápasu jsem tedy mìl smíšené pocity, ale abych øekl pravdu pøevládalo zklamání a rozèarovaní. PŠ okrskové kolo v odbíjené starších žákyò Mgr. Pavel Sikora Pro èasopis Prostor se podepsal Václav Tittelbach Florbal Na naší škole byl uspoøádán florbalový turnaj, na kterém nemohla chybìt naše škola. Družstvo, v sestavì Helebrant, Gorný, Kaluža, Toman, Suszka L., Bojko, Biè, Gora, využilo domácího prostøedí a s pøehledem zvítìzilo. Postupuje tak do okresního kola. Silový víceboj V Okresním kole dokázali naši mladší dorostenci, že na gymnázium chodí i silní chlapi a v konkurenci pìti družstev obsadili dobrou 2. pøíèku. Mezi jednotlivci navíc zazáøil Petr Polok, který zvítìzil. Družstvo ve složení Polok, Smelík, Nìmèík, Richter. Mgr. Pavel Sikora Láska je to, èemu se po svatbì øíká omyl. (Mark Twain) Milovat a být rozumný nemùže ani bùh. (Publilius Syrus) Dva milostné dopisy píšeme tìžko: první a poslední. Petrarca) I když èlovìk nìkoho velmi miluje, obèas na to zapomene. (Maugham)

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Krátké zpravodajství ze školy

Krátké zpravodajství ze školy ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo/kvìten 1999 cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství ze školy Dne 19. dubna studenti tøineckého gymnázia shlédli v kulturním

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 6. èíslo (únor 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè H Pøednáška o expedici do Èíny Ve ètvrtek 3. února 2000 ve 14:30 probìhne v aule

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

PROSTOROVÁ. ROVINA 3 plátek na tøineckém ústavu 3. aprílové èíslo (duben 2001) zapla te: 1 000 000,- Kè

PROSTOROVÁ. ROVINA 3 plátek na tøineckém ústavu 3. aprílové èíslo (duben 2001) zapla te: 1 000 000,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport ROVINA 3 plátek na tøineckém ústavu 3. aprílové èíslo (duben 2001) zapla te: 1 000 000,- Kè F PROSTOROVÁ Zoologická zahrada TØINEC Že Vám tento pojem nic

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 3. èíslo (listopad 2000) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole Po pøeètení èlánku z

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY VÁNOÈNÍ KULTURNÍ KONCERT Program pøipravený žáky základní umìlecké školy. Program - obèerstvení - hudba - tanec. CENTRUM VOLYNÌ PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC 2010 Pátek 2.7 ve 21,00 KONCERT (pøi dešti Na Nové)

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8.

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8. 2 Obsah 1.strana - ÚVOD 2.strana - MEŽ 3.strana - MEŽ 4.strana - MEŽ 5.strana - Hoøice 6.strana - Vlachovice 7.strana - Sporton 8.strana - MS 2004 žækovskø mistrovství Evropy MoldÆvie 2004 Letos v èervnu

Více

èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè

èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 10. èíslo (èerven 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Zahájení nového školního roku jako tradiènì probìhne v kinì Kosmos. Po prázdninách

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 4. èíslo (prosinec 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè HOARÙV ZÁKON VELKÝCH PROBLÉMÙ Uvnitø každého velkého problému je malý problém,

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Cena: 0 kč 2/2010. Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína

Cena: 0 kč 2/2010. Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína Cena: 0 kč 2/2010 Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína Obsah: Stalo se...3 Téma měsíce...4 Kultura...5 Sport...6 Rozhovory...7 Drbárna...8 Seznamka,inzerce...9 Fiktivní zpravodajství..10

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

pro neekonomy Ekonomické a finanční řízení 2., aktualizované a rozšířené vydání Hana Scholleová

pro neekonomy Ekonomické a finanční řízení 2., aktualizované a rozšířené vydání Hana Scholleová Hana Scholleová Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy 2., aktualizované a rozšířené vydání Účetní výkazy a co v nich najdeme Výnosy, náklady a zisk Způsoby financování podniku Řízení zásob, pohledávek,

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia mimoøádné aprílové èíslo/duben 1999 cena: 1 000 000,- Kè

PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia mimoøádné aprílové èíslo/duben 1999 cena: 1 000 000,- Kè zprávy reportáže názory kultura zábava sport PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia mimoøádné aprílové èíslo/duben 1999 cena: 1 000 000,- Kè Varování: Pokud nemáte rádi humor, máte slabé nervy nebo

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více