Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví"

Transkript

1 Původní práce cs3 Zdravotnická dokumentace jako objekt české právní úpravy ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví Otto Dostál 1, Milan Šárek lékařská fakulta UK v Praze, ČR 2 CESNET z.s.p.o., Praha, ČR Abstrakt Kontakt: Otto Dostál 1. lékařská fakulta UK v Praze Adresa: Kateřinská 32, Praha 2 E mail: Cíle: Nakládání se zdravotnickou dokumentací se úzce dotýká v posledních letech velmi diskutované problematiky ochrany osobních údajů. Stále se lze setkat s obavami, zda právní úprava umožňuje nasazování nejrůznějších e-health aplikací a jakým způsobem. V menší míře, avšak také, se lze setkat s obdobnými otázkami i pokud jde o problematiku eventuálních nároků ke zdravotnické dokumentaci a jiným medicínským databázím pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví. Ve světle těchto otázek se autoři rozhodli provést rozbor existujícího právního rámce. Metody: V tomto článku analyzujeme relevantní obsah českého zákona na ochranu osobních údajů, (přičemž ovšem vzhledem k vysokému stupni harmonizace dané oblasti směrnicemi EU lze demonstrované principy aplikovat obecněji, nikoliv pouze v kontextu konkrétní země). Obdobně analyzujeme i český autorský zákon. Výsledky: Při srovnávání obou právních úprav vidíme, že jejich principy a problémy, na které se soustřeďují, jsou převážně rozdílné a ochrana osobních údajů je v našem kontextu více prominentní, nicméně úprava ochrany duševního vlastnictví rovněž dopadá na některé případy a celkovou úpravu doplňuje. Právní rámce diskutované zde mohou být hodnoceny jako rozvinuté a relativně vyspělé. To se zdá být výsledkem harmonizace směrnicemi EU a další nadnárodní legislativy. Závěr: Hodnocená legislativa se jeví být obecně připravena na vývoj a nasazení služeb e-health. To ovšem neznamená, že by neměla být předmětem velkého zájmu poskytovatelů zdravotní péče. Právě naopak. Zákon na ochranu osobních údajů předepisuje důležité povinnosti, jako přijmutí opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu k osobním údajům. U některých druhů databází pak nelze ignorovat ani nároky vyplývající z práv duševního vlastnictví. Klíčová slova zdravotnická dokumentace, databáze, právní rámec, osobní údaje, duševní vlastnictví EJBI 2012; 8(5):cs3 cs7 zasláno: 16. srpna 2012 přijato: 26. září 2012 publikováno: 22. listopadu Úvod Nakládání se zdravotnickou dokumentací se úzce dotýká v posledních letech velmi diskutované problematiky ochrany osobních údajů. Jedná se o kritický aspekt, který je nutno mít při nasazování nejrůznějších e-health aplikací na paměti a který dosud vyvolává různé otázky. Stále se lze setkat s obavami, zda právní úprava ochrany osobních údajů umožňuje některá z těchto nasazení a jakým způsobem. V menší míře, avšak také, se lze setkat s obdobnými otázkami i pokud jde o problematiku eventuálních nároků ke zdravotnické dokumentaci a různým jiným medicínským databázím pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví. Autoři se v tomto článku zabývají předmětnou právní problematikou v kontextu českého právního řádu. Nicméně, vzhledem k tomu, že se jedná o právní oblast vysoce harmonizovanou směrnicemi EU, lze v článku demonstrované principy chápat obecněji, nikoliv jen vázaně na prostředí konkrétního státu. Cílem tohoto článku je poskytnout přehled právního rámce v této oblasti a povinností jím předepsaným, identifikovat možné problémy a pomoci porozumět jeho roli v úpravě vedení zdravotnické dokumentace a jiných medicínských dat.

2 cs4 Dostál, Šárek Zdravotnická dokumentace a právní úprava ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví 2 Ochrana osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) [1] je odrazem čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod [2], který říká, že Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Představuje rovněž reflexi Úmluvy na ochranu osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů (známé též jako Úmluva 108 ) [3], sjednané na půdě Rady Evropy. Z pohledu evropského práva pak implementuje [4, 5] směrnici č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen směrnice č. 95/46/ES ) [6]. 2.1 Dosah zákona o ochraně osobních údajů Zákon o ochraně osobních údajů je v oblasti ochrany osobních údajů lex generalis, tedy jeho úprava se použije, nestanoví-li zvláštní zákon (lex specialis) jinak. V tomto článku se zaměříme na případy, kdy se použije právě tato úprava lex generalis (česká úprava lex specialis v oblasti zdravotnické dokumentace již byla autory diskutována v jiném jejich nedávném článku [7]). Působnost zákona na ochranu osobních údajů je stanovena široce, vztahuje se jak na zpracování osobních údajů orgány veřejné správy (tedy státní správy a samosprávy), tak na jejich zpracování fyzickými a právnickými osobami. Rovněž se nerozlišuje, zda má jít o zpracování automatické či jiné. Na druhou stranu pod tento zákon nespadá veškeré zpracování; mimo jeho režim se nacházejí případy zpracování fyzickými osobami výlučně pro osobní potřebu a případy nahodilého shromažďování osobních údajů, kdy tyto nejsou dále zpracovávány. Pojem osobní údaj zákon definuje. Dle této definice je osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. V odborné literatuře nepanuje shoda na tom, zda zákon dopadá jen na osobní údaje osob živých, či i na osobní údaje osob zemřelých [4, 5]. Zákon sám o tom výslovně nic neříká. Autorům se nicméně jeví logickým, že interpretace zákona by měla být taková, že ochranu dle daného zákona by měly požívat, tím spíše pak v oblasti zdravotnictví, i osoby zemřelé. 2.2 Právní režim zdravotnické dokumentace Údaje o zdravotním stavu řadí předmětný zákon mezi citlivé osobní údaje [ 4 písm. b)]. Jejich zpracování je nicméně ve zdravotnictví dovoleno ve smyslu 9 písm. c), dle kterého je možné citlivé údaje zpracovávat jestliže se jedná o zpracování při poskytování zdravotních služeb, ochrany veřejného zdraví, zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví podle zvláštního zákona nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu v jiných případech stanovených zvláštním zákonem. Právní úprava v tomto směru nerozlišuje vedení zdravotnické dokumentace v podobě klasické a elektronické. Podstatné je, zda se jedná o zpracování při zajišťování zdravotní péče, eventuálně jiný z případů dle citovaného písmene. Z praxe jsou autorům známy případy, kdy některá zdravotnická zařízení s pacienty sepisují písemný souhlas s elektronickým vedením jejich osobních údajů, ač pro jinak stejné zpracování v případě papírové dokumentace tak nečinila. Takovýto postup však nemá v českém právním řádu opodstatnění. Autorům se navíc jeví, že spíše než o bohulibou snahu o respektování práv subjektu údajů jde v lepším případě o zbytečnou byrokracii, v horším případě o úsilí vyhnout se zodpovědnosti v případě vzniku problému. Je na zdravotnickém zařízení, aby zajistilo řádné fungování a zabezpečení zdravotnických záznamů a v případě např. úniku dat se jistě nemůže dovolávat toho, že přeci pacient s elektronickou formou souhlasil. Na místě je spíše úvaha, zda případné negativní stanovisko pacienta nepředstavuje či není spojeno s odmítnutím určité péče a není nutno vyžádat si negativní revers. 2.3 Správce, zpracovatel a stanovené povinnosti Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, se podle zákona nazývá správcem. Správce může pověřit na základě smlouvy zpracováváním další subjekt zpracovatele. Takováto smlouva musí mít písemnou formu a musí v ní být výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů ( 6 zákona 1 ). Správce takto může pověřit zpracovatelů i více. Zpracovatelé ale sami na další subjekt zpracovávání osobních údajů přesunout nemohou. Právě takovéto smlouvy bývají uzavírány mezi zdravotnickými zařízeními a subjekty, které pro ně zajišťují digitální úložiště dat a podobné služby. Jakkoliv je tedy právní úprava jejich uzavírání toliko obecná a stručná, lze zdůraznit, že dopadá na řadu projektů v oblasti e-health 2. 1 Implementující čl. 17 odstavec 3 směrnice č. 95/46/ES. 2 Např. projekt e-health MeDiMed (http://www.medimed.cz). EJBI Ročník 8 (2012), číslo 5 c 2012 EuroMISE s.r.o.

3 Dostál, Šárek Zdravotnická dokumentace a právní úprava ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví cs5 Subjektu osobních údajů, tedy fyzické osobě, k níž se osobní údaje vztahují, zákon nepředepisuje žádné povinnosti. Naopak předepisuje řadu povinností správcům a zpracovatelům. Zastavme se u nich konkrétněji. Ne všechny nás budou v souvislosti s problematikou zdravotnické dokumentace hlouběji zajímat. V případech některých to vyplývá z existence právní úpravy lex specialis, v případě jiných z výjimek v samotném zákoně na ochranu osobních údajů. Zákon o ochraně osobních údajů v prvé řadě stanoví správcům povinnosti stanovit účel zpracování a prostředky a způsob zpracování; tyto jsou nicméně v případě zdravotnické dokumentace ve své podstatě již naplněny existencí její úpravy v lex specialis [8]. Vždy na paměti ovšem již musí mít správce povinnost zpracovávat údaje pouze přesné a v případě potřeby podniknout přiměřená opatření, jako je jejich blokace, aktualizace, oprava či doplnění. Shromažďovat se dále mohou pouze údaje odpovídající stanovenému účelu a jen v nezbytném rozsahu. Ve zdravotnické dokumentaci tak nelze systematicky shromažďovat osobní údaje, které s ní nijak nesouvisejí. Zpracovávat osobní údaje lze zásadně pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Dále je zakázáno sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. Povinnosti, o kterých jsme hovořili v tomto odstavci, platí obdobně i pro zpracovatele. Správce a zpracovatel jsou také dále ( 13 zákona) povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Zákon nedefinuje detailně, jaká mají tato opatření být. Není to ostatně ani možné už proto, že bezpečnostní rizika se neustále vyvíjejí. Stanoví však, že se musí jednat o výsledek posouzení rizik ze strany jak osob s přímým přístupem k osobním údajů, tak osob pokoušejících se o přístup neoprávněný, týkajících se zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů pak stanoví také to, že správce nebo zpracovatel je v rámci těchto opatření povinen: 1. zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, 2. zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby, 3 Jako jsou ISO/IEC 17799:2000 Information technology Code of Practice of Information Security Management a ČSN ISO/IEC 3. pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a 4. zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům. Za zmínku také stojí, že ve svých formulářích se Úřad pro ochranu osobních údajů dotazuje na existenci těchto opatření: zámky, mříže, centrální pult ochrany, elektronické zabezpečení, bezpečnostní směrnice a v případě automatického zpracování též přístupová práva, bezpečnostní zálohy, antivirová ochrana a šifrování. V dané oblasti mohou napomoci i technické normy 3. Správce nebo zpracovatel je povinen přijatá a provedená technickoorganizační opatření k zajištění ochrany dokumentovat. Zvláštní povinností zpracovatele je, v případě, že zjistí, že správce porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů. Zákon stanoví rovněž povinnosti zaměstnancům správce a zpracovatele, popřípadě jiným osobám, které na základě smlouvy se správcem či zpracovatelem, nebo v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, přičemž povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Tato mlčenlivost se ovšem nevztahuje na případy, kdy by naopak nějaký zákon informační povinnost ukládal (např. případ povinnosti oznámit trestný čin). 3 Práva duševního vlastnictví 3.1 Autorské dílo Autoři považují za jednoznačné, že jednotlivé zdravotnické záznamy vytvářené lékaři nemohou být chápány jako klasické autorské dílo ve smyslu 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen AZ ) [9], neboť nesplňují nezbytný požadavek jedinečnosti. Nejsou totiž originálním, výjimečným výronem tvůrčí činnosti svého autora. Autoři se však považují za nutné zastavit u autorského práva k databázím. AZ totiž zároveň říká, že citovaný požadavek jedinečnosti se nevztahuje na počítačové programy a databáze ( 2 odst. 2). V případě databází postačí, pokud jsou původní v tom směru, že jsou způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem. Nadto je podmínkou, aby součásti databáze byly systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny. TR Informační technologie Směrnice pro řízení bezpečnosti IT 1-3.

4 cs6 Dostál, Šárek Zdravotnická dokumentace a právní úprava ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví Databází se podle AZ rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření ( 88 AZ). Soubory zdravotnických dokumentací lze vzhledem k této definici považovat za databáze ve smyslu daného zákona. Předtím, než se významem této skutečnosti budeme zabývat, je však potřebné se ještě zmínit o další právní úpravě zakotvené ve stejném zákoně a to úpravě zvláštního práva pořizovatele databáze. 3.2 Zvláštní právo pořizovatele databáze AZ ve svém 88 a následujících upravuje tzv. zvláštní právo pořizovatele databáze. Tato úprava je odrazem směrnice č. 96/9/ES o právní ochraně databází [10]. Jedná se o ochranu sui generis, která je svou podstatou blízká spíše ochraně proti nekalé soutěži v obchodním právu, nikoliv ochraně autorskoprávní [11]. Ochrana zvláštního práva pořizovatele databáze není ochranou práva autora k dílu, ani práva souvisejícího s právem autorským, nýbrž zvláštní ochranou upravenou v AZ ležící mimo tyto skupiny (srovnej 1 AZ). Pořizovatelem databáze je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba ( 89 AZ). Pořizovatel databáze může své právo převést. Zvláštní právo pořizovatele databáze vzniká pouze v případě kvalitativně nebo kvantitativně podstatného vkladu (investice) k pořízení, ověření nebo předvedení jejího obsahu. Ochrana se vztahuje na databáze v jakékoliv formě vyjádření, tedy na neelektronické i elektronické. Chráněn je obsah databáze a též prvky nezbytné pro provoz nebo vyhledávání v databázích, jako jsou thesaurus nebo systémy indexace. Na druhou stranu tato ochrana nezahrnuje počítačové programy použité pro vytvoření a fungování databáze [11]. Obsahem zvláštního práva pořizovatele databáze je právo na vytěžování a zužitkování obsahu databáze a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Vytěžováním se rozumí přepis databáze (ať již celé či její části) na jiný podklad, zužitkováním pak jeho zpřístupnění veřejnosti. Za vytěžování ani zužitkování se nepovažuje pouhé půjčování jejího originálu či rozmnoženiny. AZ také stanoví, že do předmětného práva nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává: 1. kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatnou část veřejnosti zpřístupněné databáze, pokud tak činí běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů pořizovatele databáze, nebo 2. podstatnou část databáze, ale pouze pro (a) svou osobní potřebu netýká se databází elektronických, (b) pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, nebo (c) pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního řízení. Zvláštní právo pořizovatele databáze trvá 15 let od pořízení databáze. Je-li však v této době databáze zpřístupněna, zaniká zvláštní právo pořizovatele databáze za 15 let od prvního takového zpřístupnění ( 93 AZ). V případě porušení zvláštního práva pořizovatele databáze může přicházet kromě uplatnění občanskoprávních nároků v úvahu i správně právní odpovědnost podle 105a odst. 1 písm. a) autorského zákona, případně i trestněprávní odpovědnost podle 270 trestního zákoníku [12]. 3.3 Použitelnost úpravy v autorském zákoně Taková je tedy ochrana databází stanovená AZ. Otázkou však zůstává, do jaké míry lze autorská práva k databázi a zvláštní právo pořizovatele databáze využít k ochraně databází zdravotních. Máme za to, že principy úpravy těchto práv se s potřebami právní ochrany zdravotnických databází se zdravotnickou dokumentací jednotlivých pacientů příliš neslučují. Charakter takových údajů a požadavky na nakládání s nimi jsou zcela odlišné od těch, se kterými pracuje autorské právo. Již samotné kořeny databází se zdravotnickou dokumentací se vůči databázím ostatním liší silnými veřejnoprávními prvky na straně jedné a soukromoprávními na straně druhé. Opačná je i logika jednotlivých norem. Zatímco autorská díla bývají poskytována komerčně, výměna zdravotnických údajů by měla být zatížena finančními otázkami co nejméně. Prvá obvykle může za určitých omezených podmínek využít široký okruh lidí (volná užití dle 30 AZ), zatímco druhý případ něco takové zcela vylučuje. Neodpovídající je i délka trvání zvláštního práva pořizovatele databáze (15 let). Rovněž je možno uvést, že úprava zdravotnické dokumentace, ochrany lékařského tajemství a osobních údajů je natolik svébytná a komplexní, že by ochrana prostředky autorského práva byla i nadbytečná. Z uvedených důvodů se domníváme, že autorské právo k databázi v případě databází zdravotnické dokumentace neexistuje, neboť je na místě je považovat za dílo úřední podle 3 písm. a) AZ. Toto ustanovení zakotvuje výjimku, ke které se ochrana podle práva autorského na díla úřední nevztahuje. Ke shodným závěrům pak bylo možno dříve dospět stejným způsobem i v případě zvláštního práva pořizovatele databáze. Nicméně od vzhledem ke změnám zavedeným novelou autorského zákona č. 216/2006 Sb. 3 písm. a) AZ již na zvláštní právo pořizovatele databáze nedopadá (s výjimkou databází, které jsou součástí právní úpravy, což není náš případ) [13]. Tudíž lze dovodit, že toto právo existuje i u databází zdravotnické dokumentace. Existence tohoto práva nicméně dle našeho názoru má minimální praktický význam, neboť pravidla stanovící EJBI Ročník 8 (2012), číslo 5 c 2012 EuroMISE s.r.o.

5 Dostál, Šárek Zdravotnická dokumentace a právní úprava ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví cs7 kdo má a nemá přístup k datům v takové databázi jsou striktně nastavena v úpravě lex specialis [8]. Jeví se tedy, že toto právo má toliko holý charakter. Výše uvedené však nutně neznamená, že by popsaná práva duševního vlastnictví nemohla mít pro oblast zdravotnictví význam. Ve zdravotnictví existují i jiné databáze než ty s osobními údaji jednotlivých pacientů. Např. pokud se údaje ze zdravotnické dokumentace anonymizují (čímž přestávají být osobními údaji ve smyslu příslušného zákona) a převedou na databázi určenou k výuce, mohly by na takovouto výukovou databázi dopadat jak autorské právo k databázi tak zvláštní právo pořizovatele databáze. Tato práva tedy mohou chránit různé databáze obsahující medicínské znalosti využívané pro školní, vědecké apod. účely. 4 Závěr Výše jsme se zabývali zdravotnickými daty ve světle legislativy na ochranu osobních údajů a na ochranu duševního vlastnictví. Jak je z provedeného rozboru zřejmé, vzhledem k charakteru zdravotnických dat se jako významnější jeví ochrana osobních údajů, nicméně i legislativa na ochranu práv duševního vlastnictví má svůj významu, kdy se určitým způsobem navzájem doplňují. Zdravotnické databáze obsahující ostrá data o pacientech jsou v režimu legislativy na ochranu osobních údajů. V případě jejich anonymizace, která má význam např. pro účely výuky, jsou pak naopak tyto databáze v režimu práva duševního vlastnictví. Na rozdíl od úpravy lex specialis analyzované v předchozím článku autorů [7] mohou být právní rámce diskutované zde hodnoceny jako rozvinuté a relativně vyspělé. To se zdá být výsledkem harmonizace směrnicemi EU 4 a další nadnárodní legislativy. V tomto článku hodnocená legislativa se jeví být obecně připravena na vývoj a nasazení služeb e-health. Předchozím odstavcem nicméně autoři nechtěli říci, že popsaná úprava by neměla být předmětem velkého zájmu poskytovatelů zdravotní péče. Právě naopak. Zákon na ochranu osobních údajů předepisuje důležité povinnosti, jako přijmutí opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu k osobním údajům. U některých druhů databází pak nelze ignorovat ani nároky vyplývající z práv duševního vlastnictví. Diskutovaný právní rámec představuje závazky a určité limity ale tyto jsou nezbytné k vytvoření důvěry v dané prostředí. Nedostatek důvěry vede k tomu, že lidé váhají s akceptací nových služeb. To vede k riziku zpomalení inovativních nasazení nových technologií. Proto bychom měli o právním rámci uvažovat jako o důležité součásti základů každého e-health projektu. Poděkování Práce byla podpořena projektem SVV Univerzity Karlovy v Praze. Literatura [1] Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., 177/2001 Sb., 450/2001 Sb., 107/2002 Sb., 310/2002 Sb., 517/2002 Sb., 439/2004 Sb., 480/2004 Sb., 626/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 342/2006 Sb., 109/2006 Sb., 170/2007 Sb., 52/2009 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 468/2011 Sb., 375/2011 Sb. [2] Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. [3] Úmluva na ochranu osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů. Dostupná na: [4] Mates P. Ochrana soukromí ve správním právu. Praha: Linde, [5] Matoušová M, Hejlík L: Osobní údaje a jejich ochrana; Praha, ASPI Publishing, [6] Směrnice č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Official Journal L 281, 23/11/1995 P [7] Dostál O, Šárek M. Podpora pro elektronickou zdravotnickou dokumentaci v českém právu. EJBI Jun 15;8(2): [8] Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb [9] Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 81/2005 Sb., 61/2006 Sb., 216/2006 Sb., 186/2006 Sb., 168/2008 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 153/2010 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 375/2011 Sb. [10] Směrnice č. 96/9/ES o právní ochraně databází. Official Journal L77, 1996/03/27, pp [11] Kříž J, Holčová I, Korda J: Autorský zákon a předpisy související komentář. Praha: Linde, [12] Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. ve znění zákona č. 306/2009 Sb., 181/2011 Sb., 330/2011 Sb., 357/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb. [13] Zákon č. 216/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [14] Proposal for a Regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). COM/2012/011 final /0011 (COD). 4 Směrnice č. 95/46/ES ovšem bude možná nahrazena v budoucnosti nařízením [14].

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona o ochraně osobních údajů

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI Druh interního aktu: Dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele krajské pobočky č. 6/2012 Název aktu: K zabezpečení ochrany osobních údajů Č.j. MPSV-UP/2473/14/PM

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ

Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Škola MŠ Paculova 1115., Praha 9 Černý Most Směrnice na ochranu osobních údajů v MŠ Č.j.: 2/2013- SP Účinnost od: 1.7.2013 Spisový znak: 2.3 Skartační znak: S 5

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Pokyn ředitele školy o užívání počítačových programů a ostatních prostředků ICT Č.j.:

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ POŘÁDEK PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 2015 1 I. ÚVOD Účelem tohoto pořádku pro zpracování údajů (dále jen: Pořádek ) je stanovit pravidla vztahující se v plném rozsahu na zpracování osobních údajů poskytnutých

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování a sdílení dat v dopravních systémech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Zpracování dat z pohledu nových předpisů Z hlediska relevantního práva minimum změn Nová úprava právních

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb.

INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb. INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb. Na Asociaci forenzních psychologů se v poslední době opakovaně obrací

Více

ZÁKON 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKON 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKON 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Výtah ze zákona 101/2000 Sb.v účinném znění a jeho autorizovaný výklad na Klubovém dnu) Příručku vydává pro své členy ACK ČR, její další rozmnožování a postupování

Více

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů

Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Doporučení Výboru pro občanská a politická práva ohledně provozu kamerových systémů Konkrétní doporučení na změnu legislativy a praxe v oblasti provozu kamer jak státními složkami, tak soukromými subjekty.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Konference IP CCTV kamerové systémy 2010/2012 v souvislostech dne 14. listopadu 2012 Kulatý

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

Směrnice o ochraně osobních údajů

Směrnice o ochraně osobních údajů Směrnice o ochraně osobních údajů Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 3 Dne: 29.12.2014 Dne: 19.1.2015 1 / 9 K zajištění realizace zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ Č. j.: 11 1700 2.6.2006/1641 Praze dne 9.6.2006 SMĚRNICE ŘEDITELE ODBORU BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY č. 11/2006 Bezpečnostní politika informací v ČSSZ O B S A H : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Cíle a zásady

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Právní aspekty externích cloudových řešení

Právní aspekty externích cloudových řešení Právní aspekty externích cloudových řešení Bezpečnostní seminář Cloud a jeho bezpečnost Mgr. Ing. Martin Lukáš 19. září 2012 PROBLEMATIKA CLOUDU Dochází k přesunu chráněných dat po internetu, možnost jejich

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Ochrana před následky kybernetických rizik

Ochrana před následky kybernetických rizik ztráta zisku ztráta důvěry poškození dobrého jména ztráta dat Ochrana před následky kybernetických rizik Co jsou kybernetická rizika? Kybernetická rizika jsou součástí našeho života ve světě plném informací

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneř i advokátní kancelář JUDr. Vladimír Jirousek IČ 66203155 ev. č. ČAK 0239 tel.: 596 118 691 e-mail: ak.jirousek@ova.comp.cz JUDr. Milan Skalník IČ 66203163 ev. č. ČAK

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Ochrana dat v cloudech. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Ochrana dat v cloudech Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Cloudová řešení a nové právní předpisy Z hlediska práva IT minimum změn Nová úprava právních jednání v elektronických systémech:

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

Autorské právo & open data

Autorské právo & open data Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS 21. a 22. října 2014 Praha, hotel Olšanka Sekce Geoinformační systémy II Autorské právo & open data RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky,

Více

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen "pravidla") Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14000, IČ: 267 21 511, zapsané

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Posnídejte s námi na semináři

Posnídejte s námi na semináři Posnídejte s námi na semináři Mgr. Ondřej Nejedlý, advokát Mgr. Marie Adamová, LL.M., advokát 24. února 2015 I. Obsah Archivace a zabezpečení dokumentů 1. Archivace obecné povinnosti 2. Archivace pracovněprávní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více