ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Obec je samostatně spravována orgány obce, kterými jsou zastupitelstvo a dále starosta a obecní úřad. (2) Organizační řád není právním předpisem je vnitřním předpisem orgánů obce, který stanovuje a upravuje organizační strukturu orgánů obce, systémy řízení, vazby a vztahy mezi jednotlivými organizačními útvary a specifikaci jejich činností. (3) Organizační struktura orgánů obce s personálním obsazením jednotlivých pozic je podchycena v Matici odpovědností, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Organizačního řádu. ORGÁNY OBCE Článek 2 Zastupitelstvo (1) Zastupitelstvo je složeno ze sedmi členů zastupitelstva a vykonává svou působnost a plní své funkce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. (2) Všichni členové zastupitelstva jsou neuvolnění členové zastupitelstva. (3) Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. 1/16

2 (4) Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. (5) Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. (6) Každý člen zastupitelstva má funkci; buď v obecním úřadu, nebo je předsedou některého z výborů či komisí. (7) Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu. (1) Starosta zastupuje obec navenek. Článek 3 Starosta (2) Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu. (3) Starosta vykonává své pravomoci v rozsahu daném zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se v obci rada obce nevolí, vykonává starosta i její pravomoc. (4) Krom zákonem stanovených pravomocí zajišťuje starosta zejména následující agendu; zadávání veřejných zakázek, návrhy Obecně závazných vyhlášek, návrhy Směrnic obce, návrhy Nařízení obce, návrhy Řádů obce (Požární řád, Spisový a skartační řád,.), metodické pokyny, PR (5) K zajištění svých úkolů využívá starosta svých poradních a iniciativních orgánů komisí, nebo poradních, kontrolních a iniciativních orgánů zastupitelstva výborů. (6) Starosta může pozastavit usnesení výboru, respektive komise má-li za to, že je nesprávné. V takovém případě na nejbližším zasedání předloží věc k rozhodnutí zastupitelstvu. (7) Z důvodu řádného a plynulého chodu obecního úřadu a vyřizování běžných záležitostí ve stanovených termínech je nezbytné, aby starosta po dobu své případné nepřítomnosti písemně pověřil místostarostu, nebo jiného zastupitele výkonem těch činností, které jsou jemu vyhrazené. Článek 4 Místostarosta (1) Místostarosta zastupuje starostu. (2) Je zvolen jeden místostarosta. (3) Za výkon své funkce odpovídá starostovi a zastupitelstvu. 2/16

3 (4) Krom zastupování starosty zajišťuje místostarosta veškerou provozně správní agendu obecního úřadu, zejména; plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti, řešení správních deliktů podle 58 a 59 zákona o obcích, plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu, uzavírá a ukončuje jejich pracovní poměr a po dohodě se zastupitelstvem jim stanovuje plat či odměnu podle obecně závazných příslušných předpisů, technické zajištění provozu obecního úřadu, plní další úkoly, jimiž jej pověří starosta či zastupitelstvo. (6) K zajištění svých úkolů využívá místostarosta zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu. Článek 5 Obecní úřad (1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. (2) Zaměstnanci obce jsou zejména; asistentka, pokladní a údržbář. (3) V čele obecního úřadu je starosta. (4) Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce. (5) Obecní úřad pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A STAROSTY Článek 6 Výbory (1) Zastupitelstvo zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory; Finanční výbor Kontrolní výbor (2) Zřízení výborů se provádí volbou. Volba předsedy a dalších členů výborů je zákonem o obcích svěřena do vyhrazené kompetence zastupitelstva. (3) Předsedou výboru je člen zastupitelstva. Členy výboru mohou být nejen občané obce, ale i jakákoliv jiná fyzická osoba. (4) Počet členů je vždy lichý, což je pravidlem organizačním, které má zajistit schopnost přijímat usnesení nadpoloviční většinou. Zákon nestanoví konečné počty členů. (5) Členové výborů jsou navrhováni a voleni na základě jejich odbornosti, schopností, či zkušeností v dané oblasti. (6) Členem Finančního ani Kontrolního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě. 3/16

4 (7) Výbor se schází jedenkrát do měsíce dle ročního Plánu zasedání. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. (8) Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu. (9) Výbory nemají zákonem svěřenou žádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji přiznat ani rozhodnutím zastupitelstva. (10) Zastupitelstvo může pověřit výbory vedením jednání s cizími subjekty ve věcech, které spadají do jejich náplně. Pověření člena výboru, zpravidla předsedy, k jednání musí být uděleno písemně. Vzor tohoto Pověření tvoří přílohu č. 3 tohoto Organizačního řádu. (11) Výbory nejsou samostatnými orgány, plní funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo obce. (12) Výbory samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popř. iniciovat opatření k nápravě. Tato činnost již náleží zastupitelstvu, jemuž obstarávají k příslušnému rozhodnutí podklady. (13) I když zákon přiznává výborům právo předkládat svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu, zastupitelstvo nemá zákonnou povinnost se těmito návrhy a stanovisky zabývat, resp. nemá povinnost je zařadit na pořad svého jednání. Článek 7 Finanční výbor (1) Dle specializace, respektive dle souvislosti zajišťovaných činností se Finanční výbor dále člení do třech hlavních oblastí; Oblast financí a rozpočtu Oblast hospodaření s majetkem obce Oblast dotací (2) Finanční výbor krom činností specifikovaných pro jednotlivé oblasti plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. (3) Finanční výbor v oblasti financí a rozpočtu zajišťuje zejména následující činnosti; kontroluje hospodaření s finančními prostředky obce, odpovídá za včasné přezkoumání hospodaření obce za minulý rok, spolupracuje při sestavování finančních plánů a rozpočtů obce se zaměřením na hodnocení požadavků kladených na rozpočet výdajů a objektivní hodnocení reálnosti budoucích příjmů, v etapě hospodaření podle rozpočtu se vyjadřuje k rozborům hospodaření podle rozpočtu a návrhům na změny schváleného rozpočtu, zejména v případech, kdy dochází k překračování výdajů s důsledkem hrozby vzniku schodku v hospodaření obce, vyjadřuje se k návrhům cenových opatření v působnosti obce a k návrhu obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví místní poplatky, zaujímá stanovisko k závěrečnému účtu obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, zaujímá stanovisko ke zprávám auditora, 4/16

5 vyjadřuje se k poskytnutí a přijetí půjčky, vzdání se práva a prominutí pohledávky a zastavení obecního majetku, pokud je překročena hranice Kč, kontroluje stav pokladny obce, a to minimálně 3 x v průběhu kalendářního roku, provádí iniciativně vlastní šetření v rozpočtovém hospodaření, a to jak ve výdajové části, tak také ve využívání všech možností tvorby v části příjmové, vyjadřuje se k finančním transakcím, k bankovním účtům, k přijímaným úvěrům, půjčkám, anebo k návratným finančním výpomocím, v návaznosti na hospodaření s rozpočtem výbor sleduje a iniciativně ovlivňuje způsob hospodaření s peněžními fondy obce, vyjadřuje se k návrhům na jejich zřízení nebo zrušení, vyjadřuje se k návrhům na uložení volných peněžních prostředků, zřizuje a spravuje bankovní účet, zajišťuje komunikaci obecního úřadu s externím účetním, kontroluje pohledávky obce. (4) Finanční výbor v oblasti hospodaření s majetkem obce zajišťuje zejména následující činnosti; kontroluje hospodaření s majetkem obce, vyjadřuje se k majetkovým transakcím, iniciativně navrhuje optimální využití majetku obce, navrhuje jeho prodej či pronájem, navrhuje koeficient u daně z nemovitostí, provádí inventarizaci majetku, (5) Finanční výbor v oblasti dotací zajišťuje zejména následující činnosti; spolupracuje při získávání dalších finančních zdrojů ze všech směrů, například dotačních titulů, zajišťuje kompletní agendu v oblasti dotací. (6) O prováděných kontrolách pořizuje Finanční výbor Zápis o kontrole, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 tohoto Organizačního řádu. Článek 8 Kontrolní výbor (1) Dle specializace, respektive dle souvislosti zajišťovaných činností se Kontrolní výbor dále člení do třech hlavních oblastí; Oblast kontroly hospodaření Oblast kontroly plnění usnesení a dodržování zákonů a předpisů Oblast vyřizování stížností (2) Kontrolní výbor krom činností specifikovaných pro jednotlivé oblasti plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. (3) Kontrolní výbor v oblasti kontroly hospodaření zajišťuje zejména následující činnosti; kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, kontroluje smluvní vztahy uzavřené obcí. 5/16

6 (4) Kontrolní výbor v oblasti kontroly plnění usnesení a dodržování zákonů a předpisů zajišťuje zejména následující činnosti; kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem obce na úseku samostatné působnosti, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek obce, kontroluje dodržování vnitřních předpisů orgánů obce, kontroluje činnosti orgánů obce, (5) Kontrolní výbor v oblasti vyřizování stížností zajišťuje zejména následující činnosti; zajišťuje vyjádření k peticím, stížnostem a připomínkám občanů, kontroluje vyřizování stížností zajišťovaných ostatními orgány obce. (6) O prováděných kontrolách pořizuje Kontrolní výbor Zápis o kontrole, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 tohoto Organizačního řádu. Článek 9 Komise (1) Zastupitelstvo a starosta zřídili jako jeho iniciativní a poradní orgány komise; Stavební komise Kulturní a sociální komise Komise životního prostředí (2) Zřízení komise se provádí volbou zastupitelstva. Volbu předsedy komise si vyhradilo zastupitelstvo. Členy komise po dohodě s předsedou komise jmenuje starosta. Vzor tohoto Jmenování tvoří přílohu č. 2 tohoto Organizačního řádu. (3) Předsedou komise je člen zastupitelstva. Členy komise mohou být nejen občané obce, ale i jakákoliv jiná fyzická osoba. (4) Členové komisí jsou jmenováni na základě jejich odbornosti, schopností, či zkušeností v dané oblasti. (5) Komise se schází jedenkrát do měsíce dle ročního Plánu zasedání. Usnesení komise se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda komise. (6) Ze své činnosti je komise odpovědna starostovi. (7) Komise nemají zákonem svěřenou žádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji přiznat ani rozhodnutím starosty či zastupitelstva. (8) Starosta může pověřit komise vedením jednání s cizími subjekty ve věcech, které spadají do jejich náplně. Pověření člena komise, zpravidla předsedy, k jednání musí být uděleno písemně. Vzor tohoto Pověření tvoří přílohu č. 3 tohoto Organizačního řádu. (9) Komise nejsou samostatnými orgány, plní funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro starostu, či pro zastupitelstvo obce. (10) Komise samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popř. iniciovat opatření k nápravě. Tato činnost již náleží starostovi, či zastupitelstvu, jimž obstarávají k příslušnému rozhodnutí podklady. 6/16

7 Článek 10 Stavební komise (1) Stavební komise se řídí ve své činnosti zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). (2) Dle specializace, respektive dle souvislosti zajišťovaných činností se Stavební komise dále člení do třech hlavních oblastí; Oblast investiční Oblast územního plánování a stavebního řízení Oblast dopravně bezpečnostní (3) Stavební komise krom činností specifikovaných pro jednotlivé oblasti plní další úkoly, jimiž ji pověří zastupitelstvo obce. (4) Stavební komise v oblasti investiční zajišťuje zejména následující činnosti; vyjadřuje se k rozpočtu obce v části investic, připravuje plán stavebních investic a investic do souvisejícího movitého majetku, zajišťuje plán dostavby základní infrastruktury, předkládá návrhy na zpracování projektů a podílí se na výběru zhotovitele, podílí se na přípravě podmínek zadání pro výběr dodavatelů staveb a ostatních investic, podílí se na vyhodnocení výběrových řízení, připravuje stanoviska k investicím z podnětů ostatních orgánů obce, předkládá a projednává rozpočty jednotlivých staveb financovaných z prostředků obce a dohlíží na jejich provádění, stará se o údržbu majetku obce, zajišťuje agendu přidělování čísel popisných a evidenčních, zajišťuje provoz archivu dokumentace všech staveb a nemovitostí v obci, spravuje hřbitov dle Hřbitovního řádu (provozuje veřejné pohřebiště, eviduje smlouvy na pronájem hrobových míst, eviduje pietní místa a válečné hroby). (5) Stavební komise v oblasti územního plánování a stavebního řízení zajišťuje zejména následující činnosti; zajišťuje stanoviska v oblasti územních a stavebních řízení, v nichž je obec účastníkem správního řízení, vyjadřuje se k investicím obce z architektonicko a stavebně-technického hlediska, dává podněty na změnu územního plánu a dává svá vyjádření k ostatním podáním ke změnám územního plánu, připravuje zadání pro zpracování urbanistických studií a regulačních plánů, zajišťuje stanoviska obce v jednotlivých stádiích projednávání územně plánovací dokumentace, zajišťuje stanoviska k projednávaným změnám územně plánovací dokumentace sousedních územně plánovacích obvodů, zajišťuje stanoviska k návrhům změn územního plánu vyvolaných změnami územních plánů velkých územních celků. (6) Stavební komise v oblasti dopravně bezpečnostní zajišťuje zejména následující činnosti; 7/16

8 vyjadřuje se k rozpočtu a investicím v oblasti dopravy a bezpečnosti, zajišťuje návrh dopravně - komunikačního řešení území, vyjadřuje se k vypracovanému pasportu komunikací, hodnotí stávající dopravní značení a navrhuje jeho úpravy či doplnění (dopravní značky, přechody, retardéry, světelná signalizace, ), zajišťuje podklady ke správním rozhodnutím - územním rozhodnutím, dělení pozemků či umístění stavby a stavebním povolením týkajícím se komunikací, vyhodnocuje stávající kapacitu parkovacích ploch a předkládá návrhy na rozšíření, vyjadřuje se k bodům projednávaným s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR a Odborem dopravy, dává podněty k činnosti Policie ČR v katastrálním území obce, zajišťuje připomínky k jednání s Policií ČR, dává návrhy a vyjadřuje se k bezpečnostní situaci v obci. Článek 11 Kulturní a sociální komise (1) Dle specializace, respektive dle souvislosti zajišťovaných činností se Kulturní a sociální komise dále člení do třech hlavních oblastí; Kulturní, sportovní a společenské akce Školství, doprava Sociální, spolky (2) Kulturní a sociální komise krom činností specifikovaných pro jednotlivé oblasti plní další úkoly, jimiž ji pověří zastupitelstvo obce. (3) Kulturní a sociální komise v oblasti kulturních, sportovních a společenských akcí zajišťuje zejména následující činnosti; vytváří podklady pro koncepci v oblasti kultury obce, organizuje kulturní, sportovní a společenské akce, které jsou financovány nebo dotovány z prostředků obce, doporučuje přerozdělování finančních prostředků na kulturní akce, vede řádné účetnictví všech pořádaných kulturních, sportovních a společenských akcí, vyjadřuje se k žádostem o finanční příspěvek na sportovní a jinou zájmovou činnost, vyjadřuje se k budování či rušení sportovišť a sportovních zařízení v obci, podává vyjádření ke všem kulturním a společenským akcím konaným v katastrálním území obce a je oprávněna dohlížet na průběh jejich konání, podílí se na zkvalitňování sportovní a jiné zájmové činnosti v obci, zejména na využití volného času dětí a mládeže, projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů či organizací v obci, pokud se na komisi přímo obrátí, zajišťuje informovanost občanů o dění v obci a na obecním úřadě, zajišťuje propagaci a prezentaci obce. 8/16

9 (4) Kulturní a sociální komise v oblasti školství a dopravy zajišťuje zejména následující činnosti; zajišťuje smlouvy o spádovosti s mateřskými a základními školami, zajišťuje dopravní obslužnost v obci (MHD). (5) Kulturní a sociální komise v oblasti sociální a spolků zajišťuje zejména následující činnosti; vyjadřuje se k činnosti veškerých spolků v obci a vede jejich evidenci, zajišťuje veškerou komunikaci a koordinaci činností se všemi spolky v obci, zajišťuje vedení obecní kroniky, jak ukládá zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, organizuje pro zájemce vítání občánků obce (nutný souhlas rodičů nově narozeného dítěte). Článek 12 Komise životního prostředí (1) Dle specializace, respektive dle souvislosti zajišťovaných činností se Komise životního prostředí dále člení do třech hlavních oblastí; Odpadové hospodářství Životní prostředí lesní hospodářství, zeleň, ovzduší Údržba a úklid obce a okolí (2) Komise životního prostředí krom činností specifikovaných pro jednotlivé oblasti plní další úkoly, jimiž ji pověří zastupitelstvo obce. (3) Komise životní prostředí v oblasti odpadového hospodářství zajišťuje zejména následující činnosti; kontroluje plnění uzavřených smluv v oblasti odpadového hospodářství, zajišťuje odvoz veškerých druhů odpadů (KO, tříděný, biologický, nebezpečný, velkoobjemový), kontroluje a pravidelně doplňuje databázi poplatníků za svoz KO, vymáhá poplatky za svoz KO, sleduje činnost chatařských kolonií a dle smlouvy zajišťuje odvoz KO a biologického odpadu z těchto lokalit, organizuje odpadové hospodářství na hřbitově a kontroluje dodržování Hřbitovního řádu, spolupracuje s firmou EKO-KOM, která na základě množství tříděného odpadu zajišťuje vyplácení čtvrtletních odměn pro obec, vypracovává návrh na roční rozpočet obce na odpadové hospodářství, (4) Komise životní prostředí v oblasti životního prostředí lesního hospodářství, zeleně a ovzduší zajišťuje zejména následující činnosti; kontroluje plnění uzavřených smluv v oblasti ŽP, projednává ochranu ZPF, životního prostředí a vodního hospodářství, spolupracuje s lesním hospodářem na lesních pozemcích patřících obci, 9/16

10 vypracovává návrh na roční rozpočet obce na údržbu veřejné zeleně, vypracovává podklady pro rozhodnutí a vyměření poplatku za znečišťování ovzduší, vypracovává podklady pro rozhodnutí na základě podaných žádostí o povolení kácení mimo lesní zeleň, vyřizuje žádosti občanů na kácení a údržbu dřevin, zajišťuje ekologickou likvidaci černých skládek, zajišťuje místní šetření v oblasti životního prostředí a v souladu se stávající legislativou činí příslušné kroky vedoucí k nápravě stavu, zaměřuje se na hospodaření s obecními pozemky a zajišťuje podmínky pro dobrou spolupráci s Lesy ČR a dalšími organizacemi a vlastníky pozemků. (5) Komise životní prostředí v oblasti údržby a úklidu obce a okolí zajišťuje zejména následující činnosti; kontroluje plnění uzavřených smluv v oblasti údržby a úklidu obce, vypracovává návrh na roční rozpočet obce na údržbu a úklid obce a okolí, zajišťuje údržbu a rozvoj veřejné zeleně na hřbitově (dle Plánu údržby a úklidu ), zajišťuje údržbu a rozvoj veřejné zeleně v obci (dle Plánu údržby a úklidu ), provádí kontrolu údržby pozemků ve vlastnictví soukromých osob a cizích subjektů, které jsou součástí veřejného prostranství, zajišťuje úklid obce a jejího okolí (dle Plánu údržby a úklidu ), projednává a zajišťuje řešení údržby veřejně přístupných komunikací, včetně cyklistických stezek a silniční vegetace, projednává, navrhuje řešení a následně zajišťuje zimní údržbu obce, zajišťuje plnou funkčnost a pravidelnou údržbu veškeré úklidové a zahradní techniky v majetku obce, zajišťuje uskladnění veškeré úklidové a zahradní techniky v majetku obce, zajišťuje pohonné hmoty potřebné pro veškerou úklidovou a zahradní techniku, zajišťuje otop palivové dřevo pro budovy provozované obecním úřadem, zajišťuje zatápění v budově obecního úřadu před úředními hodinami, posuzuje návrhy v oblasti zajišťování čistoty a veřejného pořádku v obci. 10/16

11 Článek 13 Podepisování písemností (1) Starosta ze zákona zastupuje obec navenek. Je statutárním zástupcem obce, tudíž i veškeré písemnosti, zejména právní dokumenty, podepisuje starosta. (2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem, nemůže starosta bez tohoto předchozího schválení podepsat, jinak by byly neplatné. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce dle 35 a dále má vyhrazeny pravomoci dle 84, 85 a 102, odst. (2) písm. c), d), f), j) a l) zákona o obcích. (3) Při zadávání veřejných zakázek bude vždy jmenována výběrová komise tvořená minimálně třemi členy zastupitelstva. Bez jejího schválení rozhodnutí o výběru nemůže starosta právní dokument podepsat. (4) Zápis ze zasedání zastupitelstva podepisuje starosta spolu s ověřovateli. (5) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce. Článek 14 Závěrečná ustanovení (1) Tento Organizační řád schválilo Zastupitelstvo obce Klokočná na svém ustavujícím zasedání dne (2) Organizační řád je závazný pro všechny členy orgánů obce Klokočná a nabývá účinnosti dnem schválení. (3) Přílohy: 1. Matice odpovědností 2. Vzor Jmenování 3. Vzor Pověření 4. Vzor Zápis o kontrole. starosta obce místostarosta obce 11/16

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Organizační řád orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

Organizační řád orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Obec je samostatně spravována orgány

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

JEDNACÍ ŘÁD Rady města Vizovice

JEDNACÍ ŘÁD Rady města Vizovice JEDNACÍ ŘÁD Rady města Vizovice Rada města Vizovice se usnesla podle 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) na tomto svém jednacím řádu: Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád rady

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39 M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR Tajemník městského úřadu Organizační řád Městského úřadu v Příboře Platnost od 1. října 2012 1 / 39 Obsah: strana Čl. 1 Úvodní ustanovení 3 Čl. 2 Působnost úřadu

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje

STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (dále jen RVVI ) je odborným, koordinačním, iniciativním a

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

Organizační řád KCHČF

Organizační řád KCHČF Organizační řád KCHČF Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s. Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 Staré Město Článek 1 Základní ustanovení 1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF)

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení Organizační řád Městské policie Nová Včelnice 1. Základní ustanovení 1.1.Organizační řád Městské policie Nová Včelnice (dále jen MP ) je základní organizační normou MP, která upravuje nejen organizační

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

I. Úvod. II. Obecná ustanovení

I. Úvod. II. Obecná ustanovení Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví a finanční kontroly I. Úvod Svazek obcí Region

Více

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s.

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. Úplné znění ke dni:.. I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. 1. Česká asociace lodní třídy Laser z.s. (dále jen ALT Laser, nebo též Spolek) je dobrovolným

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 7.04.203 usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 28/2000

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice

Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice Zastupitelstvo města Kopřivnice vydává podle ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Česká komora odborných lesních hospodářů

Česká komora odborných lesních hospodářů STANOVY SPOLKU Česká komora odborných lesních hospodářů ČÁST 1. Základní ustanovení 1. Název spolku: Česká komora odborných lesních hospodářů z.s. (dále jen ČKOLH ) 2. IČ: 266 24 940 3. ČKOLH působí na

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu 6200 Bytový odbor 1 - zpracovává koncepce bydlení ve městě a rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města, včetně svěřeného majetku MČ a zajišťuje jejich realizaci 2 - vyžaduje stanoviska

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

o.s. Obnova obce Prameny

o.s. Obnova obce Prameny Stanovy občanského sdružení o.s. Obnova obce Prameny čl. I Název, sídlo a působnost 1) O.s. Obnova obce Prameny (dále jen sdružení) má sídlo v obci Prameny 2) Sdružení sídlí na adrese : Prameny 26, 353

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

ODDÍL C. CELOCÍRKEVNÍ FONDY ZŘIZOVANÉ SYNODEM NEBO KONVENTEM

ODDÍL C. CELOCÍRKEVNÍ FONDY ZŘIZOVANÉ SYNODEM NEBO KONVENTEM ŘÁD HOSPODAŘENÍ CÍRKVE OBSAH: PREAMBULE ODDÍL A. OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI Čl. 1. Působnost řádu Čl. 2. Církevní sbory Čl. 3. Shromáždění a správní orgány sborů Čl. 4. Zvláštní zařízení církevní služby Čl. 5.

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Stanovy občanského sdružení Sportability

Stanovy občanského sdružení Sportability Stanovy občanského sdružení Sportability Článek 1 - Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení je následující: Sportability 2. Sídlo sdružení je: Dělnická 21/414, 170 00 Praha 7 - Holešovice 3) Sdružení

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT Článek 1. Základní ustanovení 1. Základním posláním Hospodářské komory Praha 1 (dále jen komora ) je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a podpora podnikatelských

Více

Odbor rozvoje města. Úseky:

Odbor rozvoje města. Úseky: Odbor rozvoje města Úseky: 1. Oblast rozvoje města Územní rozvoj Investice a výstavba Urbanistická a architektonická koncepce Oblast dopravy Inženýrské sítě a technologická zařízení Fakturace a inventarizace

Více

ZÁKON č. 129/2000 Sb.,

ZÁKON č. 129/2000 Sb., ZÁKON č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění zákona č. 27/2001 Sb., zákona č. 20/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 21/2002 Sb., nálezu ÚS č. 404/2002 Sb. (úplné znění č. /200 Sb.),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY. Článek 1. Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci,z.s. STANOVY Článek 1 Název, sídlo a charakter spolku 1) Název sdružení: Spolek rodičů a přátel při Konzervatoři Evangelické akademie

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Městys Stádlec IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Článek l Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Úřadu městyse Stádlec, je základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, z. s. I. Základní ustanovení I.1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více