číslo 7 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Nejkrásnější cestou, po které můžeme tady na zemi jít, je ta, když jdeme SLOVO PŘEDSEDY SDČR, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 7 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Nejkrásnější cestou, po které můžeme tady na zemi jít, je ta, když jdeme SLOVO PŘEDSEDY SDČR, o.s."

Transkript

1 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Nejkrásnější cestou, po které můžeme tady na zemi jít, je ta, když jdeme jeden k druhému neznámý autor SLOVO PŘEDSEDY SDČR, o.s. Vážené čtenářky a čtenáři Zpravodaje SDČR, na naši republiku dolehla velká sněhová peřina, Mikuláš rozdal své dárky a probíhají přípravy na Vánoce. S blíţícím se koncem roku 2010 je tu příleţitost k zamyšlení nad jeho průběhem a výsledky naší činnosti. Svaz důchodců České republiky si letos připomenul 20. výročí svého zaloţení. Při této příleţitosti se konaly národní oslavy 26. dubna v Praze a 20. května v Brně. Zde byly předány desítky Pamětních listů našim zaslouţeným členkám a členům za dlouholetou a obětavou činnost pro SDČR. Obdobné slavnostní schůze se konaly v převáţné většině krajů a také v celé řadě městských, základních a místních organizací. Zaslouţené ocenění obdrţeli také organizace a jejich představitelé, s kterými dlouhodobě spolupracujeme na místní, nebo celorepublikové úrovni, včetně některých starostů a primátorů. Letos proběhly také dvoje celostátní volby, které přinesly pro mnohé překvapivé výsledky. Pro funkcionáře SDČR nastal čas setkání s novými představiteli na ministerstvech, magistrátech a radnicích ve věci projednání další vzájemné spolupráce. Jde především o zajištění důstojných ţivotních podmínek našich důchodců a dostatek financí na zajištění volnočasových aktivit a celoţivotního vzdělávání pro naše organizace. V průběhu roku jsme projednali a schválili spolupráci s politickými stranami ČSSD, KSČM a Suverenita-blok Jany Bobošíkové. Dne listopadu se na základě pozvání Jednoty důchodců na Slovensku konalo společné zasedání Ústřední rady SDČR a předsednictva JDS v lázních Nimnica. V polovině listopadu se účastnil Ing. Pospíšil a paní Němcová v rámci delegace Rady seniorů České republiky setkání s presidentem republiky Václavem Klausem. V závěru listopadu se sešlo v Lidovém domě na jednání vedení RSČR Dr. Pernes a Ing. Pospíšil se zastupujícím předsedou ČSSD Mgr. Sobotkou, Ing. Škromachem a Ing. Kořínkovou. Na začátku prosince se sešel předseda RSČR Dr. Pernes a místopředsedové RSČR Ing. Pospíšil, Ing. Ulma a ing. Hinz s ministrem práce a sociálních věcí Dr. Ing. Drábkem a jeho náměstkem pro sociální a rodinnou politiku Ing. Kavkou a s ředitelem odboru kabinet ministra panem Kadlecem. V závěru Vám všem chci popřát radostné proţití svátků vánočních a v Novém roce 2011 mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti. Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR - 1 -

2 Spolupráce SDČR s Jednotou důchodců Slovenska Uţ před dvěma roky, kdy jsem byl zvolen předsedou Svazu důchodců České republiky, jsem si stanovil svůj osobní úkol: zlepšit vzájemnou spolupráci s vedením Jednoty důchodců na Slovensku. Vedly mne k tomu nejen mé celoţivotní zkušenosti, ale také ta skutečnost, ţe v Evropě nejsou si ţádné dva národy bliţší neţ Češi a Slováci. Svaz důchodců České republiky a také Jednota důchodců na Slovensku v letošním roce oslavuje 20. výročí svého zaloţení. Je zajímavé, ţe od listopadu 1989 šly obě naše organizace svou samostatnou cestou a rozdělení Československa k se jich prakticky nedotklo. To se ale nedá jiţ povědět o jejich členech. Pro mnohé z nás nastaly velké problémy s občanstvím, majetkem a v neposlední řadě s výší svého důchodu. Myslím si, ţe na důchodcovskou organizaci je 20 roků dosti dlouhá doba, ve vedení organizace se vystřídala celá řada funkcionářů. Některé kroky mých předchůdců jsou nezvratné, ale dozvědět se o nich bylo při neexistenci našeho svazového archivu velmi pracné. Tak se stalo, ţe dopátrat se jmen otců zakladatelů a jejich úvodních prohlášení pro tehdejší tisk a media stálo mnoho potu. Do dnešních dnů bohuţel ještě existuje celá řada bílých míst v naší svazové historii. Jsem velmi rád, ţe to se netýká vzájemné spolupráce českých a slovenských důchodců. Začátkem roku 2009 jsem navázal kontakt s předsedou JDS RNDr. Kamilem Vajnorským, následovala návštěva v Bratislavě a vše vyvrcholilo podpisem dohody o spolupráci SDČR a JDS v měsíci květnu v Praze. Od té doby jsem se zúčastnil celé řady akcí našich slovenských přátel. Nezapomenutelný dojem na mne zanechal průběh 13. Sportovních her seniorů a turistického srazu ve Svidníku. Na jedné straně mne nadchla perfektní příprava a organizace této akce, na druhé straně jsem skládal svůj obdiv nadšení soutěţících representantů jednotlivých krajů. Velkým záţitkem pro mne byla účast na kulturně-společenských večerech a vzájemná diskuse se slovenskými přáteli. Jsem si plně vědom váţnosti svého slibu, ţe v blízké době se plně zapojím do organizování 1. Česko-Slovenských sportovních her seniorů. Znamená to pro mne celou řadu úkolů, jako je výběr místa pořadatele, zajištění potřebných financí a v neposlední řadě také representantů naší země. Ve dnech listopadu 2010 se členové Ústřední rady SDČR zúčastnili společného zasedání s předsednictvem JDS v lázních Nimnica. Máme totiţ celou řadu podobných problému v činnosti našich organizací. Nejde jen o připravované reformy našich vlád, regulaci navyšování důchodů, zvyšování nájemného, zdraţování léků a celé řadě opatření ve zdravotnictví. Jde také o zajišťování financí na činnost našich organizací, volnočasových aktivit a celoţivotního vzdělávání nás důchodců. Také jsme se zabývali postojem Evropské unie k seniorům a důchodcům na svém území a moţnostem dosáhnout na evropské peníze a granty. Velkou radost mi udělala diskuse o moţnostech navázání nových druţebních spoluprácí (Praha-Bratislava, Nitra-České Budějovice, Nitra-Jihlava), nebo prohlubování stávající spolupráce (Trnava-Brno, Ostrava-Ţilina). Myslím si, ţe to je nejlepší forma, jak uvádět podepsanou dohodu o spolupráci SDČR s JDS do praxe, mezi naše důchodce. V závěru bych chtěl předsedovi RNDr. Vajnorskému a místopředsedovi Ing. Fabiánovi poděkovat za pozvání a pěkné přijetí jménem všech účastníků. Věřím, ţe v příštích letech bude výměna našich zkušeností a delegací pokračovat. Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR - 2 -

3 XII. ročník mezinárodního setkání seniorů Pila 2010 Ve dnech se čtyřčlenná delegace MěO SDČR Frýdek Místek zúčastnila na základě pozvání XII. ročníku mezinárodního setkání seniorů Pila 2010 v Polsku. Jedno místo bylo uvolněno pro zástupce Krajské organizace Jednoty důchodců Slovenska Ţilinského kraje. V rámci setkání se uskutečnila konference na téma: Rodina dědic výsledků práce seniora a Lesk a stín role seniora za účasti cca 120ti sociálních pracovníků oblasti s přednáškami sociologů a gerontologů kraje. V dalším programu byly praktické ukázky jak se bavit v klubech důchodců i mezinárodní soutěţ druţstev Polska, Německa a České republiky a také návštěva nově zbudovaných zařízení města pro seniory i zdravotně postiţené. Na závěr se konal večer k udělení titulu seniora města Pily pro rok 2010, zakončený taneční zábavou. Rudolf Horníček Družební návštěva seniorů z Kysúc V úterý uskutečnila okresní organizace Jednoty dôchodcov na Slovensku z Kysuckého Nového Mesta autobusový zájezd do Frýdku-Místku. Dopoledne se seznámili s pamětihodnostmi Frýdku i Místku a odpoledne vystoupili členové pěveckého souboru Ţubrienky a maţoretky Margaretky na Setkání důchodců pořádaném MěO SDČR F-M ve velkém sále Národního domu za účasti na 350ti členů Svazu. Vystoupení našich přátel mělo velký úspěch a vyvrcholilo v závěru společným zpěvem našich národních písniček. Ruda Horníček Návštěva u prezidenta republiky Dne 16. Listopadu 2010 v 13 hodin přijal na Praţském hradě prezident České republiky Václav Klaus dvacetičlennou delegaci Rady seniorů České republiky. Svaz důchodců České republiky byl zastoupen v této delegaci předsedou Ing. Oldřichem Pospíšilem a místopředsedkyní paní Hanou Němcovou. Po úvodním slovu a přivítání panem prezidentem přednesl svůj projev vedoucí naší delegace Dr. Zdeněk Pernes. V úvodu poděkoval za přijetí po více jak třech letech a pak seznámil prezidenta s nejpalčivějšími problémy dnešních seniorů

4 Hovořil o čtyřech hlavních problémech, které dnes trápí dnešní generaci seniorů: o urychleném narůstání rozdílů sociální struktury příjemců starobních penzí a jejich propadání k hranici bídy rychlý nárůst nájemného oproti valorizaci penzí, coţ způsobuje problémy osaměle ţijícím důchodcům (nedostatek sociálních bytů v Praze) nárůst počtu exekucí na majetek seniorů ( ) a případů exekucí starobních důchodů (73 000) vyvolávání mezigenerační nenávisti v dnešní společnosti v projevech některých politiků a některých mediích (na př. předvolební klip Issová-Mádl) Pan prezident ve své odpovědi řekl, ţe vnímá problémy seniorů, ale také konstatoval, ţe nezná pojem sociální byt. Vyzval přítomné seniory k vzájemné diskusi. Do debaty se zapojila Ing. Steinová, která hovořila o dalším vzdělávání seniorů a jejich vyuţití pro sociální péči dalším seniorům. K problematice financování vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku hovořil Prof. Prorok. Ing. Taraba hovořil o potřebě vzniku závazných postupů pro tvoření místního nájemného včetně zodpovědného a kvalitního stanovení cenových map k tomuto účelu. Dále řekl, ţe nesouhlasí s tím, aby v budoucnosti o výši nájemného rozhodovali soudy. Ing. Pospíšil seznámil Václava Klause s poţadavkem Rady seniorů na vládu České republiky ve věci zařazení téma příprava na stárnutí+aktivní stáří jako cílového úkolu České republiky do nově vznikajícího rozpočtu Evropské unie na období Poţádal ho jako vrcholného představitele České republiky v Evropské unii o jeho podporu. Dále poţádal prezidenta o pravidelné kaţdoroční setkání při příleţitosti Mezinárodního dne seniorů. Dr. Strnad seznámil pana prezidenta s problémy náročné terénní sociální péče prováděné v Praze a jejím okolí. Všichni přítomní přijali s nadšením ujištění, ţe prezident republiky má zájem o další komunikaci s představiteli seniorské generace i v budoucnosti. Návštěva u pana prezidenta skončila vzájemným podáním ruky s kaţdým účastníkem skoro po 90 minutách. Oldřich Pospíšil Prohlášení ke stávce Na svém zasedání 24. listopadu 2010 projednalo předsednictvo Rady seniorů Č, o.s. informaci o stávce zaměstnanců veřejného sektoru, která byla svolána na , a zaslalo předsedovi ČMKOS Jaroslavu Zavadilovi dopis, ve kterém vyslovuje mezigenerační solidaritu a plnou podporu opodstatněnému boji odborářů za zachování zaměstnaneckých jistot a práv. V dopise RSČR dále oceňuje snahu ČMKOS a dalších odborových centrál zabránit pokračující devastaci sociálního státu. Senioři jsou tou sociální skupinou české společnosti, na které rozhodování politiků dolehlo jiţ letos (nulová valorizace důchodů v r. 2010). Výrazné okleštění sociálních nároků současnou vládní koalicí bude mít v příštím roce dopady i na seniory, pobírající příspěvek na péči prvního stupně. Připravované penzijní a zdravotní reformy zatíţí seniory dalšími náklady na uspokojování základních ţivotních potřeb, coţ u velkých sociálních skupin generací třetího a zejména čtvrtého věku bude velký problém. Dokonce se hovoří o restrikci skromného mechanismu valorizace důchodů, který by neošetřil ani růst ţivotních nákladů starobních důchodců. Takovéto reformy jsou pro seniorské organizace nepřijatelné! Zabezpečit slušný a spokojený ţivot starobním důchodcům, na který si celý ţivot nejen poctivě platili, ale - 4 -

5 také vytvořili hodnoty, ze kterých společnost dodnes profituje, je přece prvořadou povinností. V případě důchodové reformy, která sníţí příjmy důchodového systému a okleští skromný mechanismus valorizace důchodů, nebo zdravotní reformy, která ohrozí dostupnost kvalitní zdravotní péče seniorům, bude Rada seniorů ČR společné protestní akce nejen podporovat, ale bude je také spoluorganizovat. Proč si připomínáme Den válečných veteránů? Dne v 11 hodin a 11 minut zazněly poslední výstřely a byla ukončena 1. světová válka. Zúčastnilo se jí 28 států a více neţ 65 miliónů vojáků. Bilance války byla strašlivá. Dotýkala se prakticky kaţdé rodiny. Padlo 10 miliónů vojáků a 22 miliónů bylo zraněno. Hrůzy této války zůstaly tak hluboce vryty ve vědomí účastníků, ţe poté, co válka skončila, byl 11. listopad vyhlášen Dnem válečných veteránů. V některých zemích jako např. v Belgii a Francii je připomínán jako státní svátek. Symbolem tohoto dne se stal vlčí mák. Asociace máku, jako symbolu vojáků zabitých ve válce, byla pouţita před více neţ 110 lety v Kanadě. Z této doby jsou známy záznamy korespondenta, který během napoleonských válek popisuje hroby vojáků z oblasti Flander, hustě porostlé vlčími máky. K rozšíření vlčího máku jako symbolu zmařených ţivotů vojáků dopomohla báseň Ve flanderských polích podplukovníka Johna McCrae. Podplukovník John McCrae pocházel z města Guelpha v Ontariu v Kanadě. Byl dělostřeleckým veteránem z búrských válek v Jiţní Africe a za 1. světové války byl členem kanadských zdravotnických sluţeb. Jeho současníci ho popisovali jako osobu s okem střelce, rukou chirurga a od května 1915 s duší básníka. Dne 22. dubna 1915 pouţili Němci poprvé bojový plyn u města Ypers v oblasti Flander. Podle svědectví účastníků...peklo trvalo 17 dní." Po opakovaných nepřátelských útocích ošetřoval podplukovník McCrae v obvazišti na břehu kanálu Yser stovky raněných z řad Kanaďanů, Britů, Indů, Francouzů i Němců a zároveň mohl sledovat ze svého úkrytu, jak se naproti obvazišti na polním hřbitově rychle rozrůstají řady kříţů. Hluboce ho ranila tragická smrt jeho přítele, nadporučíka Alexise Helmera z Otawy, který byl zabit 2. května Jeho tělo bylo rozmetáno německou minou při ranní hlídce. John McCrae pozůstatky kamarádova těla posbíral do pytle na písek, který se pouţíval na ochranu zákopů a pohřbil ho na malém vojenském hřbitově plném rozkvetlých vlčích máků. Tento hřbitůvek byl v následujících bojích nepřátelským dělostřelectvem vymazán z mapy a Helmerovo tělo se stalo součástí rozbombardované půdy flanderských polí. Jeho jméno je dnes jedním z jmen vojáků Britského společenství, jejichţ jména jsou vytesána do zdi památné Meninské brány v Ypres, a kteří nemají ţádný hrob. John McCrae do té doby psal pouze lékařské recepty. Pod vlivem těchto událostí 3. května 1915 napsal na kus papíru báseň a kdyţ si ji přečetl, zdála se mu špatná, a tak papír zmačkal a zahodil. Báseň sebral a zachránil kolega důstojník Francis Alexander Scrimger. Tato báseň s názvem My nebudeme spát byla zveřejněna v časopise Punch 8. prosince Podplukovník John McCrae zemřel na zápal plic 28. ledna 1918 ve Wimereux, poblíţ Boulognea ve Francii ve věku 44 let. Konce války se tedy nedoţil, ale poselství jeho básně přetrvává aţ do dnešních dní. Vlčí mák je tradičním symbolem vzpomínky na padlé spojenecké bojovníky od dob 1. světové války. Báseň V polích flanderských se stala nejslavnější válečnou básní všech dob. Vlčí mák vnímáme jako symbol krve i symbol znovuzrození

6 Kolem roku 1920 Američanka Moina Michaelová pouţila tento symbol jako upomínku na ţivoty zmařené v 1. světové válce. Paní E. Guerinová z Francie se doslechla o této myšlence a započala s prodejem umělých vlčích máků ve prospěch Dětské ligy, která podporovala děti ze zdevastovaných oblastí Francie a Belgie. Dětská liga byla v roce 1922 rozpuštěna a vlčí máky se začaly prodávat ve prospěch válečných veteránů. Tato tradice se uchovala do dnešních dnů. Kaţdoročně v listopadu rozkvetou od severní Ameriky po Evropu na klopách sak, bundách a kabátech červené vlčí máky. V naší republice se tato tradice teprve rozvíjí. Přáli bychom si, aby naši občané věnovali památce padlých vojáků takovou pozornost, jakou si zaslouţí a jaká je jim projevovaná po celé Evropě. John McCrae V polích flanderských V polích flanderských vlčí máky dují na hrobech mezi kříţi, jeţ řada za řadou naše místa značí; a modrou oblohou skřivánci v letu statečně prozpěvují téměř přehlušeni palbou dělovou. My jsme ti mrtví. Ještě před pár dny ţili jsme v tváři úsvit, v očích západ slunce plamenný, milovali jsme a milováni byli, a teď náš ţivot ztich v polích flanderských. Dál nepřítele za nás bijte kaţdý den: naše mroucí ruce házejí vám pochodeň drţte ji vysoko, ať navţdy plane. Však zradíte-li nás, kdo umíráme, nebudem spát, byť vlčích máků nachových plápolá moře v polích flanderských. Den válečných veteránů v Kladně Den válečných veteránů byl letos v Kladně připomenut v 11 hodin a 11 minut poloţením kytice u památníku obětí z 1. světové války na náměstí Svobody. Kytici poloţili předseda ZO ČSBS Kladno a člen ČsOL Kladno Bc. Stanislav Pítr, DiS a JUDr. Jiří Glos člen ČsOL Kladno a člen Klubu českého pohraničí. Projev přednesla místopředsedkyně ČsOL Kladno Mgr. Eva Armeanová. Přiblíţila konec 1. světové války, která přinesla strašlivou bilanci. Zraněno bylo 22 milionů vojáků a 10 milionů jich padlo. Proto byl 11. listopad den, kdy byla ukončena 1. světová válka, vyhlášen Dnem válečných veteránů. V tento den se po celém světě připomínají padlí vojáci ve všech válečných konfliktech. Symbolem Dne válečných veteránů se stal květ vlčího máku. Květ vlčího máku proto, ţe kanadský lékař John McCrae, který bojoval v belgických Flandrech, se stal svědkem tragické smrti svého přítele, spolubojovníka Alexise Helmera a pod dojmem této události napsal báseň V polích flanderských. Vyzdvihl v nich marnost válečné mašinérie a zbytečnou smrt mnoha mladých lidí. Vlčí mák pojal jako symbol krve a zároveň symbol znovuzrození. Tato báseň je nejslavnější válečnou básní v současnosti. Tato vzpomínka na Den válečných veteránů byla věnována konkrétnímu člověku, předsedovi ČsOL Kladno, bratru Jiřímu Plakošovi majorovi v.v. Tento statečný voják byl vězněn v gulagu a prošel bojovou cestu z Buzuluku do Prahy. Zemřel 20 října tohoto roku

7 Na závěr sestra Armeanová předala novým členům ČsOL členské průkazy. Poděkovala všem za účast a vyjádřila přesvědčení, ţe i v příštím roce bude památka válečných veteránů v hluboké úctě připomenuta. Akce se zúčastnilo celkem 35 účastníků. Zúčastnila se také delegace legionářů ze Slaného, předseda ZO ČSBS Slaný br. Jiří Schmied a předseda ZO ČSBS Lidice br. Zdeněk Zelenka, za Svaz důchodců ČR, o.s. místopředsedkyně Hana Němcová a další členové 3. MO SDČR Kladno. Po skončení pietního aktu následovala beseda a společný oběd s primátorem města Kladna Ing. Danem Jiránkem. Slavnostní přípitek byl věnován k poctě zemřelého předsedy bratra Jiřího Plakoše. Mgr. Eva Armeanová Růže pro Lidice V měsíci říjnu daroval Svaz důchodců České republiky, o.s. Památníku Lidice deset keřů růţí pro obnovu části Růţového sadu v Lidicích v hodnotě Kč. K akci se připojila i Krajská rada Svazu důchodců České republiky, o.s. Středočeského kraje a darovala pět keřů růţí v hodnotě 500,- Kč. Peníze jsme poukázali na účet Památníku Lidice a při osobním jednání s ředitelem Památníku JUDr. Červenclem jsme se dohodli, ţe vybrané druhy růţí budou vysazeny v jarních měsících r pod dohledem odborného personálu, aby se předešlo jejich vymrznutí. V loňském zimním období totiţ došlo k vymrznutí téměř čtvrtiny z růţových keřů, většinou jiţ přestárlých, i kdyţ se pracovníci Památníků Lidice o Růţový sad velice pečlivě starají. Darované růţe z celého světa i z České republiky mají své dárce evidovány a je potěšitelné, ţe tím symbolicky uctíváme i trvalou památku lidické tragédie z 2. světové války. K akci Růţe pro Lidice se mohou připojit jak jednotlivci, tak i kolektivy či organizace, informace podají pracovníci Památníku Lidice, nebo písemně na adrese Památník Lidice, Tokajická 152, Lidice. Hana Němcová, předs. KR SDČR, Středočes.kraje Kladenští strážníci besedovali a rozdali čestná uznání V budově kladenských stráţníků se konala poslední beseda pro seniory v tomto roce. Pravidelná měsíční setkání s bezpečnostní tematikou se konala po celý rok. Během něho se senioři dozvěděli důleţité zásady bezpečného chování, učili se nebezpečným situacím předcházet a na vlastní kůţi trénovali sebeobranu. Kromě ryze bezpečnostních témat si stráţníci se zájemci povídali i na témata odpadového hospodářství, problematiky psů, bezpečnosti silničního provozu nebo bezpečného nakládání s penězi a platební kartou Na poslední letošní besedě se senioři dozvěděli, jak

8 předcházet kapesním krádeţím, na co si dávat pozor při nákupu v supermarketu nebo při cestování hromadnou dopravou. Pravidelní účastníci si navíc odnesli čestná uznání za účast na besedách městské policie a mohli diskutovat s velitelem kladenské městské policie primátorem Danem Jiránkem. Příští beseda se koná ve čtvrtek 27. ledna 2011 opět v budově městské policie na nám. Starosty Pavla. (foto: jedna z pravidelných návštěvnic besed, paní Miloslava Hurtová, obdržela od strážníků čestné uznání za účast.) Nová organizace SDČR v Poděbradech Poděbrady jsou v podvědomí většiny obyvatel naší republiky spojeny především s lázněmi. Málokdo ale ví, ţe Poděbrady jsou také městem škol (sídlí zde pět středních a tři základní školy) a důchodců. Pracuje zde Svaz diabetiků, Svaz tělesně postiţených, Svaz postiţených civilizačními chorobami, Červený kříţ, Klub důchodců, jsou zde dva domovy pro seniory, Centrum sociálních a zdravotních sluţeb je hlavním pořadatelem kaţdoroční celostátní soutěţe Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Jediná seniorská organizace, která zatím chyběla, byl Svaz důchodců ČR. Proto skupina zájemců ze Svazu postiţených civilizačními chorobami zaloţila v těchto dnech přípravný výbor a pracuje na svolání ustavující schůze základní organizace SD ČR dne Popřejme nové organizaci šťastné vyplutí a dobrý vítr do plachet. J. Richter Turnaj v bowlingu Dne MěO SDČR FM ve spolupráci se sociálním odborem magistrátu Města Frýdek- Místek proběhl 4. ročník turnaje seniorů v bowlingu o putovní poháry primátorky Frýdku- Místku Ing. Evy Richtrové. Turnaje se zůčastnilo celkem 74 soutěţících. Ve 13 ţenských druţstvech bylo 40 závodnic a v 10 druţstvech muţů bylo 34 závodníků. Kromě místních účastníků MěO SD F-M, klubů důchodců města a Válcoven plechu zůčastnilo se 1 druţstvo z JDS Martin a 2 druţstva MěO SDČR Ostrava. Vítězové: druţstva muţi 1. SDČR F-M A 449 bodů 2. VP A VP C 362 ţeny 1. SDČR F-M A SDČR F-M B VP 262 jednotlivci muţi 1.Mazur Václav SDČR F-M Kozel Jiří VP Molitor Mil. VP 157 ţeny 1.Janková Marc. SDČR F-M Šprcová Ludm. SDČR F-M Palarčíková M.SDČR F-M

9 Poděkování patří rodině Nytrové a dalším aktivistům, kteří se podíleli na velmi dobrém organizačním průběhu turnaje. Rudolf Horníček Zpráva o besedě v Domově pro seniory Lukov Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám je ústředním mottem činnosti občanského sdruţení Svazu důchodců České republiky, které jiţ 20 let působí ve všech krajích naší republiky. Okamţikem, kdy osamělost na člověka těţce doléhá, je bezesporu ta chvíle, kdy se (ať uţ z jakýchkoliv důvodů) loučí se svým bydlištěm a odchází do domova pro seniory. Neztratit kontakt s okolním světem je pak pro uţivatele domova velmi důleţité. Jeden z těchto domovů, Domov pro seniory Lukov, jsem tedy koncem října spolu s paní radní Ing. Hanou Příleskou navštívil. Zájem o naši besedu byl velký, ve společenské místnosti se sešlo více neţ 50 seniorů. Naše setkání se odvíjelo v neformální a přátelské atmosféře, díky finanční podpoře Zlínského kraje jsme mohli seniory pohostit i malým občerstvením. Úvodem jsem seznámil přítomné se všemi moţnostmi a sluţbami, které jim Svaz důchodců nabízí, ubezpečil jsem je, ţe naše sdruţení ani kraj na ně nezapomínají. Poděkoval jsem jim za jejich práci, kterou pro společnost vykonali. Poté jménem Zlínského kraje promluvila paní radní Ing. Příleská, která také ochotně zodpovídala všechny otázky. Proč se stále zdraţují léky? či proč jsou v kaţdé lékárně jiné ceny? to je malá ukázka z těchto dotazů. Ne kaţdý však má odvahu vyjádřit se nahlas, veřejně před ostatními. Abychom alespoň částečně odbourali tuto bariéru a zjistili problémy i těch méně průbojných, velkou část naší besedy jsme obcházeli přítomné, přisedali k jejich stolkům a hovořili s nimi. Ţe měl tento přístup dobrou odezvu, o tom svědčily nejen spokojené a usměvavé tváře seniorů, ale i přání vyslovené paní ředitelkou Domova pro seniory Lukov, aby se naše setkání pravidelně opakovalo. Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje Kulturní program v Brně Žabovřeskách Místní organizace SDČR o.s. v Brně Ţabovřeskách uspořádala kulturní program ve spolupráci s Nadací Zdraví pro Moravu a Českým rozhlasem Brno - na, kterém zahráli Brněnští Gajdoši. Na snímku je uprostřed zprava dr. Vandrová, předseda MO SDČR Kalábek, MUDr. Spobrová ředitelka Nadace a Gajdoši se zpěvákem Václavem Kovaříkem, z pořadu Zpívání pro zdraví. Petr Kalábek a T. Vokoun - 9 -

10 Životní jubileum Hany Wolfové z Kladna V prosinci 2010 oslavila ţivotní jubileum pí Hana Wolfová, předsedkyně 3. MO SDČR Kladno a členka Krajské rady SDČR. Její neúnavnou aktivitu v zajišťování akcí, pravidelných měsíčních besed, výletů i společných dovolených oceňují všichni členové této organizace. Krajská rada SDČR Středočeského kraje udělila pí. Wolfové za její obětavou práci pro kladenské důchodce Čestné uznání. Do dalších let přejeme naší milé předsedkyni hodně zdraví, ţivotního optimismu a spokojenosti. Za výbor 3. MO SDČR Ing. Pavla Zajícová Motto: Žij podle své víry, dělej to, co ti radí srdce. Vánoce čas vůní, čas dobré vůle, čas srdcí. Křesťané slaví narození Jeţíše Krista, ti, kdo se vracejí k pohanským zvykům, zimní slunovrat a většina z nás přijímá Vánoce jako svátek rodin, soucitu a hezkých vztahů, kdy se snaţíme překonat i svou případnou nechuť a na všechny aspoň jednou v roce pohlíţet vlídně a s větším pochopením. Ve společenské a obyčejové struktuře roku, která je dnes uţ velmi rozvolněná a svobodná, se většinou rádi a dobrovolně podřizujeme tomuto apelu. K tomu také vhodně připravujeme svůj pozemský příbytek. Uklízíme, myjeme okna, dáváme čistý ubrus, zdobíme. Také vnitřně se snaţíme aspoň trochu uklidit, zamyslet se, pochopit. Dnes nevyslovíme výčitku, obvinění nebo pomluvu. Je to křesťanské? Pohanské? Lidské? Zkrátka něco nás k tomu nutí a tak nějak cítíme, ţe je to dobře. V těchto dnech uţ asi máme většinou uklizeno a ještě zřejmě budeme chystat nějaké dárky. Překonáme se a dáme něco i těm, kdo na nás moţná nebyli tak hodní. Moţná necháme na ulici nebo v Červeném kříţi také něco pro bezdomovce, pro ty, které neznáme a kteří neměli to štěstí. To dobré, to chápající v nás, to lidsky sounáleţité a solidární se dere ven. Dnes nebudeme vyčítat, hněvat se. To si necháme aţ na nějaký hodně všední den, který se nebudeme rozpakovat pokazit. Ladíme se svátečně a mnozí z nás mají to štěstí, ţe aspoň v rámci našich rodin jsou všechny vztahy v pořádku, láskyplné a v tomto čase natěšené. A co kdyţ ne tak docela? Co kdyţ mě moc trápí ten můj blízký či docela nejbliţší, něco mezi námi skřípe, nebo já sama nejsem se sebou spokojená a vyčítám si to a ono? Pak je čas začít s úklidem v srdci. To můţeme kdykoliv a Vánoce jsou taková docela příhodná doba, která nás k tomu sama navádí. Kaţdý z nás by mohl napsat aspoň jeden příběh, kdy mu někdo ublíţil a nikdy se neomluvil, nebo kdy my sami jsme se nedobře zachovali či něco ve vztahu k druhé osobě nebo osobám zanedbali. Kaţdý z našich příběhů však můţe mít šťastný konec, a tím je odpuštění, těm druhým i sobě. Není nutné a často z různých důvodů ani moţné, aby se lidé znovu setkali a stiskli si ruce. Ti, kterým Úklid a klid v srdci

11 bychom chtěli něco důleţitého říci, jsou moţná prostorově vzdáleni, nebo s námi nemluví, nebo dokonce uţ neţijí. Ale ţádná z těchto překáţek nemůţe zastavit myšlenku a zabránit jí, aby dorazila k tomu, komu je určena, a aby se ho nějakým způsobem dotkla. Stačí tedy, kdyţ k danému člověku promluvíme v duchu, upřímně a plni dobré vůle. Sdělíme mu, co máme na srdci a pokusíme se zaslechnout odpověď. Ta k nám určitě dříve nebo později přijde. Začněme někým a něčím. Můţeme se pokusit situaci i zúčastněnou osobu lépe pochopit, podívat se na věc z jejího hlediska. K odpuštění nic nepotřebujeme, rozhodně nic od toho druhého. Nezáleţí na tom, zda se nám ten druhý omluví, zda se napraví nebo zda vůbec pochopí, ţe se nezachoval správně. Odpustit neznamená schvalovat nebo souhlasit. Jen uvolnit to nepříjemné pouto mezi námi. Souhlasíme, ţe my nejsme ti, kdo mají soudit a trestat, ale ponecháváme tyto věci Vyšší moudrosti, která jediná vidí do srdcí našich bliţních. V tom je smysl biblického: Má je pomsta i odplata. Ať se o posouzení, pomstu a odplatu stará ten, kdo tomu rozumí a kdo to má v popisu práce. Já zatím budu ţít svůj ţivot! Dopřejme svým bliţním ten čas a ty další šance, které jim dává Bůh, jejich osud, jejich ţivot. Tak jako my, i oni musí svůj osud naplnit a proţít vše, co potřebují, aby pochopili. Ten, komu jsme odpustili, aniţ nás o to poţádal, aniţ svých činů litoval, aniţ své cesty napravil, se pro nás stává něčím jako zlobivým dítětem, které se špatně učí, a proto musí třídy opakovat. Můţeme se za ně pomodlit či mu prostě v duchu jen přát, aby se svou úlohu konečně naučilo. Sami víme, jak je nepříjemné, kdyţ se ze situace nepoučíme a tím si přivodíme její opakování. Náš viník můţe do smrti zůstat posměváčkem. Ale nás uţ se to netýká, jakmile jsme se rozhodli nechat tuto situaci za sebou a jít dál, potkávat nové, příjemnější situace a vztahy, otevírat se denně nepřeberným pokladům ţivota a všemu, co ještě neznáme. Moje nové prohlášení: Jsem zase silná a ukáţu vám, ţe umím dobře ţít, ţe to zvládnu, ţe ještě nejsem k zahození!! Narovnala jsem se a jdu dál. S důvěrou v osud, ve svůj ţivot. Teď, kdyţ uţ nemusím (protoţe jsem se tak rozhodla) myslet na toho nevděčníka, sobce a otrapu, se konečně můţu věnovat tomu, co jsem vţdycky chtěla, namalovat ty obrázky, vyšívat, šít panenky, hrát na klavír, chodit zpívat do sboru, jezdit na výlety, klábosit s kamarádkami, někoho potěšit, pomáhat potřebným. Vím, ţe cokoli dávám, se mi vrací. Jak je ţivot zase zajímavý! Proč jsem se vlastně tak dlouho trápila ohlíţením do minulosti a zaměřováním pozornosti neustále jedním směrem, na někoho nebo něco, co mě mrzí? Naše pozornost je jako světlomet. Na co se chci dívat? Teď jsem se rozhodla věnovat tomu, co mě těší a zajímá. Jsem připravená ještě po něčem touţit, poznávat nové lidi a věci. Raduji se z kaţdého dne, protoţe vím, ţe mi přinese něco nového. Také vidím, ţe ten nevděčník, sobec a otrapa má svoje dobré a často promarňované vlastnosti a schopnosti, ţe byl kdysi dítětem, které čekalo štěstí od ţivota. Něco mu nevyšlo a proto se tak chová. Lépe to teď prostě neumí. Bez ohledu na délku ţivota, který je ještě přede mnou ( neví člověk dne ani hodiny ), proţívám tento jedinečný den, dnešní kouzelný večer, tento neopakovatelný okamţik, který je mi darován, a zkrášluji si ho, jak umím. Ráno je můj den poupětem, ke kterému si přivoním a posilněná se pouštím do dnešních úkolů. Odpoledne je můj den rozkvetlou růţí a já ţiju v plné síle. Večer se květ uzavírá a já se ukládám ke spánku. Ráno je den broučkem, který se vydal na cestu. Sbalil si deku a šel. V poledne se zastaví na krásné louce, posilní se a odpočívá. Večer dorazí opět domů. Uţil si slunce a louky, proţil krásný den, a proto teď blaţeně usíná. Buďme jako ten brouček, jako ta květina. Slunce a louka nejsou samozřejmost, je to dar. Hledejme tyto dary a přijímejme je. Co jiného je svaté přijímání, neţ úcta k tomu, co pro nás ţivot má? Odpustit můţeme v jediném hnutí srdce, ale někdy to trvá roky. Tady jsou nějaké pomůcky. Duševní cvičení: Práce na odpuštění příklady pomocných metod: 1) Meditace je v podstatě soustředěním mysli, vnitřním zklidněním a čekáním na odpovědi, které se vynořují v našem nitru. Stačí se v klidu posadit nebo se venku opřít o strom, několikrát se zhluboka nadechnout a pomalu vydechnout, třeba i zavřít oči. Doma si můţeme zapálit svíčku, kominíček, vonnou tyčinku. Je dobré mít volný vzdušný oděv a být v příjemném prostředí krásné přírody nebo krásného koutku domova. Tam se můţeme také obklopit věcmi, které jsou nám milé fotografiemi svých drahých, květinami, uměleckými díly, kníţkami, pohlednicemi, ručními pracemi, kameny

12 Modlitba je západní obdobou meditace. Také v ní je velká síla, protoţe je soustředěním, usebráním mysli, a tím i vytvořením centra a proudu energie, která, jak známe z fyzikálních zákonů, nemůţe nepůsobit. 2) Deník svěřme své pocity, bolesti a trápení deníku. Vypišme se ze svých nářků. Aţ to dokončíme, uzavřeme kapitolu a příště pišme uţ o něčem jiném. Někdy to můţe jít rychle, jindy to můţe trvat dlouho, ale nenechme se odradit. Třeba z počátku jen zvolna a neslyšně, ale začne to pomáhat. 3) Tvoření zkusme něco vytvořit, nejen hlavou, jako psaní, ale také rukama dotýkejme se materiálů a nářadí, šijme, pleťme, vyšívejme, vystřihujme z papíru, vyřezávejme ze dřeva, pěstujme květiny, vymysleme nově tvarované sušenky, malujme, sochejme, přidejme se k těm, kdo se takovou činností zabývají, zlepšujme se v tom, radujme se z toho, ţe máme ruce, prsty, oči, svou fantazii a tvořivost. Kupme si štětec a barvičky, korálky, vyšívací bavlnky, levné zbytky látek... Dejme svým rukám radost a vyuţití, jaké jim patří. Kdyţ to nejde, třeba ze zdravotních důvodů, tvořme v představách. Představujme si, co bychom chtěli, aby nám vstoupilo do ţivota. V jaké krajině bychom se chtěli octnout, v jakém prostředí a s kým se vídat a ţít. Mějme krásné myšlenky. Říká se, ţe myšlenka je jako magnet, který přitahuje své naplnění, své zhmotnění. Myšlenky opravdu mohou přitáhnout do našich ţivotů mnohá dobrodiní. 4) Rozhodněme se prostě pro změnu a nový ţivot. Tvořme jej a naplňujme kaţdý den tím, co nás těší. Je to kouzelné dobrodruţství, jak o něm psal ve stejnojmenné knize např. Alain Fournier. Jsme svrchovanými tvůrci svých ţivotů. Je na nás, zda se budeme snaţit pochopit a zda svou vnitřní svobodu a sílu objevíme a vyuţijeme. Je mnoho způsobů, jak postupovat. Najděte si svůj vlastní. Důleţitá je naše vůle a touha odpustit a osvobodit sebe i druhé. Místo pout viny vytvářejme pouta lásky. To platí i pro mne. Pak se můţeme svobodně nadechnout a uvítat letošní Vánoce s úsměvem a úlevou. I pouhý pokus způsobí, ţe se budeme cítit lépe. Vytvořili jsme podmínky pro pravou vánoční radost. Šťastné a veselé všem přeje Alena Kottová Přejeme všem členům Svazu důchodců České republiky, o.s., i našim příznivcům, přátelům a čtenářům Zpravodaje příjemné prožití vánočních a novoročních svátků a v novém roce hlavně zdravíčko, spokojenost a pohodu. Za redakci: Hana Němcová a Marek Veselý Zpravodaj SDČR, o.s. čtvrtletník. Pro své členy vydává SDČR, o.s. Číslo 7 připravili členové redakční rady a autoři, kteří odpovídají za obsahovou i jazykovou stránku svých příspěvků. Grafická úprava: Marek Veselý. Kreslené obrázky jsou pouze ilustrační

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Šílenství na flanderských polích

Šílenství na flanderských polích Dne 11. 11. 1918 podepsali zástupci Německa v salonním železničním voze maršála Ferdinanda Foche u Compiègne dohodu o příměří, která vstoupila v platnost v 11 hodin téhož dne. Německo kapitulovalo. Nastal

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012. Petr HOZLÁR vedoucí projektu

Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012. Petr HOZLÁR vedoucí projektu Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012 Petr HOZLÁR vedoucí projektu Vyhodnocení projektu 1. Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 2. Monitorovací indikátory

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zápis V. manifestačního sněmu ČsOL 2011

Zápis V. manifestačního sněmu ČsOL 2011 Zápis V. manifestačního sněmu ČsOL 2011 Dne 4. 6. 2011 od 09,00 hodin Národní památník na Vítkově Slavnostní části Dne 4. června 2011 se ve Slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 2. SJEZDU RS ČR na úrovni krajských rad seniorů, členských klubů důchodců, městských rad seniorů a individuálně organizovaných členů. Stanovení počtu delegátů sjezdu I. PŘEDSJEZDOVÁ

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné.

Sehnat dobré muzikanty je lehké, ale hrát jako orchestr, je krásné. Handicap centrum Srdce, o.p.s. Ostende 87/II Poděbrady 290 80 tel./fax.: 325 613 362 IČO: 27576612 ředitel: Mgr. Marcela Marková e-mail: hcs@sdmchotesice.cz web: www.sdmchotesice.cz bankovní spojení: Česká

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

ČINNOST KRAJSKÉ RADY V OBDOBÍ DUBEN 2011 AŽ BŘEZEN 2013 V uvedeném období se uskutečnilo zasedání krajské rady 8 krát a jejího předsednictva 22 krát. Práce rady byla poznamenána těžkostmi, které zrod nových

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem konané dne 25. 02. 2012. Jednání členské schůze zahájil jednatel MO ČRS Pavel Tyapus.

Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem konané dne 25. 02. 2012. Jednání členské schůze zahájil jednatel MO ČRS Pavel Tyapus. Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem konané dne 25. 02. 2012 Přítomno 58 členů viz prezenční listina 1. Zahájení Jednání členské schůze zahájil jednatel MO ČRS Pavel Tyapus. 2. Přivítání hostů Jednatel

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 1/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 8. 2. 2011 v 15 hodin - Čtyřkoly Program

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

Zpravodaj profesionálních včelařů

Zpravodaj profesionálních včelařů BŘEZEN 2015 Zpravodaj Asociace, z. s. Asociace je nedůvěryhodný subjekt, říká článek ve Včelařství č. 3/2015 Přemýšleli jsme, zda reagovat na článek zveřejněný v březnovém vydání Včelařství. Původně jsme

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel ,

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel , ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ Hotel Legie, Sokolská 33, 120 00 Praha 2 tel. 224 266 235, 224 266 241 www.csol.cz sekretariat@csol.cz Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 13. září 2016 Přítomní:

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

8. 10. 2012 Senior symposium v Kojetíně

8. 10. 2012 Senior symposium v Kojetíně 8. 10. 2012 Senior symposium v Kojetíně Dne 8. října 2012 se od 14,00 hodin uskutečnila v Sokolovně Kojetín mimořádná akce svého druhu v Kojetíně a jeho okolí, a to Senior symposium. Akce byla naplánována

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

vaše PF Vzorník písma P1 PF 2016 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ abcdefghijklmnoprstuvwxyz P2 PF 2016 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ abcdefghijklmnoprstuvwxyz P3 PF 2016 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ abcdefghijklmnoprstuvwxyz

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 30. 4. 2014 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ, Zdeněk

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 241-224 266 235 FAX 224 266 274 Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Konference, semináře, veřejná setkání pořádaná pod záštitou Senátu Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě

Konference, semináře, veřejná setkání pořádaná pod záštitou Senátu Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě Konference, semináře, veřejná setkání pořádaná pod záštitou Senátu březen duben 4. 3. Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě 5. 3. 6.3. Předseda Senátu M. Štěch spolu s předsedou

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. října 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. října 2010 16. ročník říjen 2010 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. října 2010 Usnesením č. 34/2010 zastupitelé přijali Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2009 2010. Zastupitelé byli

Více

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení Zpravodaj Číslo 10/2013 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě XI. Gerontologický den Pátek 25.10.2013 byl pro některé z uživatelek DS Sedmikráska ve znamení XI. Gerontologického

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách Desáté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Desáté výročí odhalení Pomníku

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více