číslo 7 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Nejkrásnější cestou, po které můžeme tady na zemi jít, je ta, když jdeme SLOVO PŘEDSEDY SDČR, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 7 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Nejkrásnější cestou, po které můžeme tady na zemi jít, je ta, když jdeme SLOVO PŘEDSEDY SDČR, o.s."

Transkript

1 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Nejkrásnější cestou, po které můžeme tady na zemi jít, je ta, když jdeme jeden k druhému neznámý autor SLOVO PŘEDSEDY SDČR, o.s. Vážené čtenářky a čtenáři Zpravodaje SDČR, na naši republiku dolehla velká sněhová peřina, Mikuláš rozdal své dárky a probíhají přípravy na Vánoce. S blíţícím se koncem roku 2010 je tu příleţitost k zamyšlení nad jeho průběhem a výsledky naší činnosti. Svaz důchodců České republiky si letos připomenul 20. výročí svého zaloţení. Při této příleţitosti se konaly národní oslavy 26. dubna v Praze a 20. května v Brně. Zde byly předány desítky Pamětních listů našim zaslouţeným členkám a členům za dlouholetou a obětavou činnost pro SDČR. Obdobné slavnostní schůze se konaly v převáţné většině krajů a také v celé řadě městských, základních a místních organizací. Zaslouţené ocenění obdrţeli také organizace a jejich představitelé, s kterými dlouhodobě spolupracujeme na místní, nebo celorepublikové úrovni, včetně některých starostů a primátorů. Letos proběhly také dvoje celostátní volby, které přinesly pro mnohé překvapivé výsledky. Pro funkcionáře SDČR nastal čas setkání s novými představiteli na ministerstvech, magistrátech a radnicích ve věci projednání další vzájemné spolupráce. Jde především o zajištění důstojných ţivotních podmínek našich důchodců a dostatek financí na zajištění volnočasových aktivit a celoţivotního vzdělávání pro naše organizace. V průběhu roku jsme projednali a schválili spolupráci s politickými stranami ČSSD, KSČM a Suverenita-blok Jany Bobošíkové. Dne listopadu se na základě pozvání Jednoty důchodců na Slovensku konalo společné zasedání Ústřední rady SDČR a předsednictva JDS v lázních Nimnica. V polovině listopadu se účastnil Ing. Pospíšil a paní Němcová v rámci delegace Rady seniorů České republiky setkání s presidentem republiky Václavem Klausem. V závěru listopadu se sešlo v Lidovém domě na jednání vedení RSČR Dr. Pernes a Ing. Pospíšil se zastupujícím předsedou ČSSD Mgr. Sobotkou, Ing. Škromachem a Ing. Kořínkovou. Na začátku prosince se sešel předseda RSČR Dr. Pernes a místopředsedové RSČR Ing. Pospíšil, Ing. Ulma a ing. Hinz s ministrem práce a sociálních věcí Dr. Ing. Drábkem a jeho náměstkem pro sociální a rodinnou politiku Ing. Kavkou a s ředitelem odboru kabinet ministra panem Kadlecem. V závěru Vám všem chci popřát radostné proţití svátků vánočních a v Novém roce 2011 mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti. Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR - 1 -

2 Spolupráce SDČR s Jednotou důchodců Slovenska Uţ před dvěma roky, kdy jsem byl zvolen předsedou Svazu důchodců České republiky, jsem si stanovil svůj osobní úkol: zlepšit vzájemnou spolupráci s vedením Jednoty důchodců na Slovensku. Vedly mne k tomu nejen mé celoţivotní zkušenosti, ale také ta skutečnost, ţe v Evropě nejsou si ţádné dva národy bliţší neţ Češi a Slováci. Svaz důchodců České republiky a také Jednota důchodců na Slovensku v letošním roce oslavuje 20. výročí svého zaloţení. Je zajímavé, ţe od listopadu 1989 šly obě naše organizace svou samostatnou cestou a rozdělení Československa k se jich prakticky nedotklo. To se ale nedá jiţ povědět o jejich členech. Pro mnohé z nás nastaly velké problémy s občanstvím, majetkem a v neposlední řadě s výší svého důchodu. Myslím si, ţe na důchodcovskou organizaci je 20 roků dosti dlouhá doba, ve vedení organizace se vystřídala celá řada funkcionářů. Některé kroky mých předchůdců jsou nezvratné, ale dozvědět se o nich bylo při neexistenci našeho svazového archivu velmi pracné. Tak se stalo, ţe dopátrat se jmen otců zakladatelů a jejich úvodních prohlášení pro tehdejší tisk a media stálo mnoho potu. Do dnešních dnů bohuţel ještě existuje celá řada bílých míst v naší svazové historii. Jsem velmi rád, ţe to se netýká vzájemné spolupráce českých a slovenských důchodců. Začátkem roku 2009 jsem navázal kontakt s předsedou JDS RNDr. Kamilem Vajnorským, následovala návštěva v Bratislavě a vše vyvrcholilo podpisem dohody o spolupráci SDČR a JDS v měsíci květnu v Praze. Od té doby jsem se zúčastnil celé řady akcí našich slovenských přátel. Nezapomenutelný dojem na mne zanechal průběh 13. Sportovních her seniorů a turistického srazu ve Svidníku. Na jedné straně mne nadchla perfektní příprava a organizace této akce, na druhé straně jsem skládal svůj obdiv nadšení soutěţících representantů jednotlivých krajů. Velkým záţitkem pro mne byla účast na kulturně-společenských večerech a vzájemná diskuse se slovenskými přáteli. Jsem si plně vědom váţnosti svého slibu, ţe v blízké době se plně zapojím do organizování 1. Česko-Slovenských sportovních her seniorů. Znamená to pro mne celou řadu úkolů, jako je výběr místa pořadatele, zajištění potřebných financí a v neposlední řadě také representantů naší země. Ve dnech listopadu 2010 se členové Ústřední rady SDČR zúčastnili společného zasedání s předsednictvem JDS v lázních Nimnica. Máme totiţ celou řadu podobných problému v činnosti našich organizací. Nejde jen o připravované reformy našich vlád, regulaci navyšování důchodů, zvyšování nájemného, zdraţování léků a celé řadě opatření ve zdravotnictví. Jde také o zajišťování financí na činnost našich organizací, volnočasových aktivit a celoţivotního vzdělávání nás důchodců. Také jsme se zabývali postojem Evropské unie k seniorům a důchodcům na svém území a moţnostem dosáhnout na evropské peníze a granty. Velkou radost mi udělala diskuse o moţnostech navázání nových druţebních spoluprácí (Praha-Bratislava, Nitra-České Budějovice, Nitra-Jihlava), nebo prohlubování stávající spolupráce (Trnava-Brno, Ostrava-Ţilina). Myslím si, ţe to je nejlepší forma, jak uvádět podepsanou dohodu o spolupráci SDČR s JDS do praxe, mezi naše důchodce. V závěru bych chtěl předsedovi RNDr. Vajnorskému a místopředsedovi Ing. Fabiánovi poděkovat za pozvání a pěkné přijetí jménem všech účastníků. Věřím, ţe v příštích letech bude výměna našich zkušeností a delegací pokračovat. Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR - 2 -

3 XII. ročník mezinárodního setkání seniorů Pila 2010 Ve dnech se čtyřčlenná delegace MěO SDČR Frýdek Místek zúčastnila na základě pozvání XII. ročníku mezinárodního setkání seniorů Pila 2010 v Polsku. Jedno místo bylo uvolněno pro zástupce Krajské organizace Jednoty důchodců Slovenska Ţilinského kraje. V rámci setkání se uskutečnila konference na téma: Rodina dědic výsledků práce seniora a Lesk a stín role seniora za účasti cca 120ti sociálních pracovníků oblasti s přednáškami sociologů a gerontologů kraje. V dalším programu byly praktické ukázky jak se bavit v klubech důchodců i mezinárodní soutěţ druţstev Polska, Německa a České republiky a také návštěva nově zbudovaných zařízení města pro seniory i zdravotně postiţené. Na závěr se konal večer k udělení titulu seniora města Pily pro rok 2010, zakončený taneční zábavou. Rudolf Horníček Družební návštěva seniorů z Kysúc V úterý uskutečnila okresní organizace Jednoty dôchodcov na Slovensku z Kysuckého Nového Mesta autobusový zájezd do Frýdku-Místku. Dopoledne se seznámili s pamětihodnostmi Frýdku i Místku a odpoledne vystoupili členové pěveckého souboru Ţubrienky a maţoretky Margaretky na Setkání důchodců pořádaném MěO SDČR F-M ve velkém sále Národního domu za účasti na 350ti členů Svazu. Vystoupení našich přátel mělo velký úspěch a vyvrcholilo v závěru společným zpěvem našich národních písniček. Ruda Horníček Návštěva u prezidenta republiky Dne 16. Listopadu 2010 v 13 hodin přijal na Praţském hradě prezident České republiky Václav Klaus dvacetičlennou delegaci Rady seniorů České republiky. Svaz důchodců České republiky byl zastoupen v této delegaci předsedou Ing. Oldřichem Pospíšilem a místopředsedkyní paní Hanou Němcovou. Po úvodním slovu a přivítání panem prezidentem přednesl svůj projev vedoucí naší delegace Dr. Zdeněk Pernes. V úvodu poděkoval za přijetí po více jak třech letech a pak seznámil prezidenta s nejpalčivějšími problémy dnešních seniorů

4 Hovořil o čtyřech hlavních problémech, které dnes trápí dnešní generaci seniorů: o urychleném narůstání rozdílů sociální struktury příjemců starobních penzí a jejich propadání k hranici bídy rychlý nárůst nájemného oproti valorizaci penzí, coţ způsobuje problémy osaměle ţijícím důchodcům (nedostatek sociálních bytů v Praze) nárůst počtu exekucí na majetek seniorů ( ) a případů exekucí starobních důchodů (73 000) vyvolávání mezigenerační nenávisti v dnešní společnosti v projevech některých politiků a některých mediích (na př. předvolební klip Issová-Mádl) Pan prezident ve své odpovědi řekl, ţe vnímá problémy seniorů, ale také konstatoval, ţe nezná pojem sociální byt. Vyzval přítomné seniory k vzájemné diskusi. Do debaty se zapojila Ing. Steinová, která hovořila o dalším vzdělávání seniorů a jejich vyuţití pro sociální péči dalším seniorům. K problematice financování vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku hovořil Prof. Prorok. Ing. Taraba hovořil o potřebě vzniku závazných postupů pro tvoření místního nájemného včetně zodpovědného a kvalitního stanovení cenových map k tomuto účelu. Dále řekl, ţe nesouhlasí s tím, aby v budoucnosti o výši nájemného rozhodovali soudy. Ing. Pospíšil seznámil Václava Klause s poţadavkem Rady seniorů na vládu České republiky ve věci zařazení téma příprava na stárnutí+aktivní stáří jako cílového úkolu České republiky do nově vznikajícího rozpočtu Evropské unie na období Poţádal ho jako vrcholného představitele České republiky v Evropské unii o jeho podporu. Dále poţádal prezidenta o pravidelné kaţdoroční setkání při příleţitosti Mezinárodního dne seniorů. Dr. Strnad seznámil pana prezidenta s problémy náročné terénní sociální péče prováděné v Praze a jejím okolí. Všichni přítomní přijali s nadšením ujištění, ţe prezident republiky má zájem o další komunikaci s představiteli seniorské generace i v budoucnosti. Návštěva u pana prezidenta skončila vzájemným podáním ruky s kaţdým účastníkem skoro po 90 minutách. Oldřich Pospíšil Prohlášení ke stávce Na svém zasedání 24. listopadu 2010 projednalo předsednictvo Rady seniorů Č, o.s. informaci o stávce zaměstnanců veřejného sektoru, která byla svolána na , a zaslalo předsedovi ČMKOS Jaroslavu Zavadilovi dopis, ve kterém vyslovuje mezigenerační solidaritu a plnou podporu opodstatněnému boji odborářů za zachování zaměstnaneckých jistot a práv. V dopise RSČR dále oceňuje snahu ČMKOS a dalších odborových centrál zabránit pokračující devastaci sociálního státu. Senioři jsou tou sociální skupinou české společnosti, na které rozhodování politiků dolehlo jiţ letos (nulová valorizace důchodů v r. 2010). Výrazné okleštění sociálních nároků současnou vládní koalicí bude mít v příštím roce dopady i na seniory, pobírající příspěvek na péči prvního stupně. Připravované penzijní a zdravotní reformy zatíţí seniory dalšími náklady na uspokojování základních ţivotních potřeb, coţ u velkých sociálních skupin generací třetího a zejména čtvrtého věku bude velký problém. Dokonce se hovoří o restrikci skromného mechanismu valorizace důchodů, který by neošetřil ani růst ţivotních nákladů starobních důchodců. Takovéto reformy jsou pro seniorské organizace nepřijatelné! Zabezpečit slušný a spokojený ţivot starobním důchodcům, na který si celý ţivot nejen poctivě platili, ale - 4 -

5 také vytvořili hodnoty, ze kterých společnost dodnes profituje, je přece prvořadou povinností. V případě důchodové reformy, která sníţí příjmy důchodového systému a okleští skromný mechanismus valorizace důchodů, nebo zdravotní reformy, která ohrozí dostupnost kvalitní zdravotní péče seniorům, bude Rada seniorů ČR společné protestní akce nejen podporovat, ale bude je také spoluorganizovat. Proč si připomínáme Den válečných veteránů? Dne v 11 hodin a 11 minut zazněly poslední výstřely a byla ukončena 1. světová válka. Zúčastnilo se jí 28 států a více neţ 65 miliónů vojáků. Bilance války byla strašlivá. Dotýkala se prakticky kaţdé rodiny. Padlo 10 miliónů vojáků a 22 miliónů bylo zraněno. Hrůzy této války zůstaly tak hluboce vryty ve vědomí účastníků, ţe poté, co válka skončila, byl 11. listopad vyhlášen Dnem válečných veteránů. V některých zemích jako např. v Belgii a Francii je připomínán jako státní svátek. Symbolem tohoto dne se stal vlčí mák. Asociace máku, jako symbolu vojáků zabitých ve válce, byla pouţita před více neţ 110 lety v Kanadě. Z této doby jsou známy záznamy korespondenta, který během napoleonských válek popisuje hroby vojáků z oblasti Flander, hustě porostlé vlčími máky. K rozšíření vlčího máku jako symbolu zmařených ţivotů vojáků dopomohla báseň Ve flanderských polích podplukovníka Johna McCrae. Podplukovník John McCrae pocházel z města Guelpha v Ontariu v Kanadě. Byl dělostřeleckým veteránem z búrských válek v Jiţní Africe a za 1. světové války byl členem kanadských zdravotnických sluţeb. Jeho současníci ho popisovali jako osobu s okem střelce, rukou chirurga a od května 1915 s duší básníka. Dne 22. dubna 1915 pouţili Němci poprvé bojový plyn u města Ypers v oblasti Flander. Podle svědectví účastníků...peklo trvalo 17 dní." Po opakovaných nepřátelských útocích ošetřoval podplukovník McCrae v obvazišti na břehu kanálu Yser stovky raněných z řad Kanaďanů, Britů, Indů, Francouzů i Němců a zároveň mohl sledovat ze svého úkrytu, jak se naproti obvazišti na polním hřbitově rychle rozrůstají řady kříţů. Hluboce ho ranila tragická smrt jeho přítele, nadporučíka Alexise Helmera z Otawy, který byl zabit 2. května Jeho tělo bylo rozmetáno německou minou při ranní hlídce. John McCrae pozůstatky kamarádova těla posbíral do pytle na písek, který se pouţíval na ochranu zákopů a pohřbil ho na malém vojenském hřbitově plném rozkvetlých vlčích máků. Tento hřbitůvek byl v následujících bojích nepřátelským dělostřelectvem vymazán z mapy a Helmerovo tělo se stalo součástí rozbombardované půdy flanderských polí. Jeho jméno je dnes jedním z jmen vojáků Britského společenství, jejichţ jména jsou vytesána do zdi památné Meninské brány v Ypres, a kteří nemají ţádný hrob. John McCrae do té doby psal pouze lékařské recepty. Pod vlivem těchto událostí 3. května 1915 napsal na kus papíru báseň a kdyţ si ji přečetl, zdála se mu špatná, a tak papír zmačkal a zahodil. Báseň sebral a zachránil kolega důstojník Francis Alexander Scrimger. Tato báseň s názvem My nebudeme spát byla zveřejněna v časopise Punch 8. prosince Podplukovník John McCrae zemřel na zápal plic 28. ledna 1918 ve Wimereux, poblíţ Boulognea ve Francii ve věku 44 let. Konce války se tedy nedoţil, ale poselství jeho básně přetrvává aţ do dnešních dní. Vlčí mák je tradičním symbolem vzpomínky na padlé spojenecké bojovníky od dob 1. světové války. Báseň V polích flanderských se stala nejslavnější válečnou básní všech dob. Vlčí mák vnímáme jako symbol krve i symbol znovuzrození

6 Kolem roku 1920 Američanka Moina Michaelová pouţila tento symbol jako upomínku na ţivoty zmařené v 1. světové válce. Paní E. Guerinová z Francie se doslechla o této myšlence a započala s prodejem umělých vlčích máků ve prospěch Dětské ligy, která podporovala děti ze zdevastovaných oblastí Francie a Belgie. Dětská liga byla v roce 1922 rozpuštěna a vlčí máky se začaly prodávat ve prospěch válečných veteránů. Tato tradice se uchovala do dnešních dnů. Kaţdoročně v listopadu rozkvetou od severní Ameriky po Evropu na klopách sak, bundách a kabátech červené vlčí máky. V naší republice se tato tradice teprve rozvíjí. Přáli bychom si, aby naši občané věnovali památce padlých vojáků takovou pozornost, jakou si zaslouţí a jaká je jim projevovaná po celé Evropě. John McCrae V polích flanderských V polích flanderských vlčí máky dují na hrobech mezi kříţi, jeţ řada za řadou naše místa značí; a modrou oblohou skřivánci v letu statečně prozpěvují téměř přehlušeni palbou dělovou. My jsme ti mrtví. Ještě před pár dny ţili jsme v tváři úsvit, v očích západ slunce plamenný, milovali jsme a milováni byli, a teď náš ţivot ztich v polích flanderských. Dál nepřítele za nás bijte kaţdý den: naše mroucí ruce házejí vám pochodeň drţte ji vysoko, ať navţdy plane. Však zradíte-li nás, kdo umíráme, nebudem spát, byť vlčích máků nachových plápolá moře v polích flanderských. Den válečných veteránů v Kladně Den válečných veteránů byl letos v Kladně připomenut v 11 hodin a 11 minut poloţením kytice u památníku obětí z 1. světové války na náměstí Svobody. Kytici poloţili předseda ZO ČSBS Kladno a člen ČsOL Kladno Bc. Stanislav Pítr, DiS a JUDr. Jiří Glos člen ČsOL Kladno a člen Klubu českého pohraničí. Projev přednesla místopředsedkyně ČsOL Kladno Mgr. Eva Armeanová. Přiblíţila konec 1. světové války, která přinesla strašlivou bilanci. Zraněno bylo 22 milionů vojáků a 10 milionů jich padlo. Proto byl 11. listopad den, kdy byla ukončena 1. světová válka, vyhlášen Dnem válečných veteránů. V tento den se po celém světě připomínají padlí vojáci ve všech válečných konfliktech. Symbolem Dne válečných veteránů se stal květ vlčího máku. Květ vlčího máku proto, ţe kanadský lékař John McCrae, který bojoval v belgických Flandrech, se stal svědkem tragické smrti svého přítele, spolubojovníka Alexise Helmera a pod dojmem této události napsal báseň V polích flanderských. Vyzdvihl v nich marnost válečné mašinérie a zbytečnou smrt mnoha mladých lidí. Vlčí mák pojal jako symbol krve a zároveň symbol znovuzrození. Tato báseň je nejslavnější válečnou básní v současnosti. Tato vzpomínka na Den válečných veteránů byla věnována konkrétnímu člověku, předsedovi ČsOL Kladno, bratru Jiřímu Plakošovi majorovi v.v. Tento statečný voják byl vězněn v gulagu a prošel bojovou cestu z Buzuluku do Prahy. Zemřel 20 října tohoto roku

7 Na závěr sestra Armeanová předala novým členům ČsOL členské průkazy. Poděkovala všem za účast a vyjádřila přesvědčení, ţe i v příštím roce bude památka válečných veteránů v hluboké úctě připomenuta. Akce se zúčastnilo celkem 35 účastníků. Zúčastnila se také delegace legionářů ze Slaného, předseda ZO ČSBS Slaný br. Jiří Schmied a předseda ZO ČSBS Lidice br. Zdeněk Zelenka, za Svaz důchodců ČR, o.s. místopředsedkyně Hana Němcová a další členové 3. MO SDČR Kladno. Po skončení pietního aktu následovala beseda a společný oběd s primátorem města Kladna Ing. Danem Jiránkem. Slavnostní přípitek byl věnován k poctě zemřelého předsedy bratra Jiřího Plakoše. Mgr. Eva Armeanová Růže pro Lidice V měsíci říjnu daroval Svaz důchodců České republiky, o.s. Památníku Lidice deset keřů růţí pro obnovu části Růţového sadu v Lidicích v hodnotě Kč. K akci se připojila i Krajská rada Svazu důchodců České republiky, o.s. Středočeského kraje a darovala pět keřů růţí v hodnotě 500,- Kč. Peníze jsme poukázali na účet Památníku Lidice a při osobním jednání s ředitelem Památníku JUDr. Červenclem jsme se dohodli, ţe vybrané druhy růţí budou vysazeny v jarních měsících r pod dohledem odborného personálu, aby se předešlo jejich vymrznutí. V loňském zimním období totiţ došlo k vymrznutí téměř čtvrtiny z růţových keřů, většinou jiţ přestárlých, i kdyţ se pracovníci Památníků Lidice o Růţový sad velice pečlivě starají. Darované růţe z celého světa i z České republiky mají své dárce evidovány a je potěšitelné, ţe tím symbolicky uctíváme i trvalou památku lidické tragédie z 2. světové války. K akci Růţe pro Lidice se mohou připojit jak jednotlivci, tak i kolektivy či organizace, informace podají pracovníci Památníku Lidice, nebo písemně na adrese Památník Lidice, Tokajická 152, Lidice. Hana Němcová, předs. KR SDČR, Středočes.kraje Kladenští strážníci besedovali a rozdali čestná uznání V budově kladenských stráţníků se konala poslední beseda pro seniory v tomto roce. Pravidelná měsíční setkání s bezpečnostní tematikou se konala po celý rok. Během něho se senioři dozvěděli důleţité zásady bezpečného chování, učili se nebezpečným situacím předcházet a na vlastní kůţi trénovali sebeobranu. Kromě ryze bezpečnostních témat si stráţníci se zájemci povídali i na témata odpadového hospodářství, problematiky psů, bezpečnosti silničního provozu nebo bezpečného nakládání s penězi a platební kartou Na poslední letošní besedě se senioři dozvěděli, jak

8 předcházet kapesním krádeţím, na co si dávat pozor při nákupu v supermarketu nebo při cestování hromadnou dopravou. Pravidelní účastníci si navíc odnesli čestná uznání za účast na besedách městské policie a mohli diskutovat s velitelem kladenské městské policie primátorem Danem Jiránkem. Příští beseda se koná ve čtvrtek 27. ledna 2011 opět v budově městské policie na nám. Starosty Pavla. (foto: jedna z pravidelných návštěvnic besed, paní Miloslava Hurtová, obdržela od strážníků čestné uznání za účast.) Nová organizace SDČR v Poděbradech Poděbrady jsou v podvědomí většiny obyvatel naší republiky spojeny především s lázněmi. Málokdo ale ví, ţe Poděbrady jsou také městem škol (sídlí zde pět středních a tři základní školy) a důchodců. Pracuje zde Svaz diabetiků, Svaz tělesně postiţených, Svaz postiţených civilizačními chorobami, Červený kříţ, Klub důchodců, jsou zde dva domovy pro seniory, Centrum sociálních a zdravotních sluţeb je hlavním pořadatelem kaţdoroční celostátní soutěţe Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Jediná seniorská organizace, která zatím chyběla, byl Svaz důchodců ČR. Proto skupina zájemců ze Svazu postiţených civilizačními chorobami zaloţila v těchto dnech přípravný výbor a pracuje na svolání ustavující schůze základní organizace SD ČR dne Popřejme nové organizaci šťastné vyplutí a dobrý vítr do plachet. J. Richter Turnaj v bowlingu Dne MěO SDČR FM ve spolupráci se sociálním odborem magistrátu Města Frýdek- Místek proběhl 4. ročník turnaje seniorů v bowlingu o putovní poháry primátorky Frýdku- Místku Ing. Evy Richtrové. Turnaje se zůčastnilo celkem 74 soutěţících. Ve 13 ţenských druţstvech bylo 40 závodnic a v 10 druţstvech muţů bylo 34 závodníků. Kromě místních účastníků MěO SD F-M, klubů důchodců města a Válcoven plechu zůčastnilo se 1 druţstvo z JDS Martin a 2 druţstva MěO SDČR Ostrava. Vítězové: druţstva muţi 1. SDČR F-M A 449 bodů 2. VP A VP C 362 ţeny 1. SDČR F-M A SDČR F-M B VP 262 jednotlivci muţi 1.Mazur Václav SDČR F-M Kozel Jiří VP Molitor Mil. VP 157 ţeny 1.Janková Marc. SDČR F-M Šprcová Ludm. SDČR F-M Palarčíková M.SDČR F-M

9 Poděkování patří rodině Nytrové a dalším aktivistům, kteří se podíleli na velmi dobrém organizačním průběhu turnaje. Rudolf Horníček Zpráva o besedě v Domově pro seniory Lukov Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám je ústředním mottem činnosti občanského sdruţení Svazu důchodců České republiky, které jiţ 20 let působí ve všech krajích naší republiky. Okamţikem, kdy osamělost na člověka těţce doléhá, je bezesporu ta chvíle, kdy se (ať uţ z jakýchkoliv důvodů) loučí se svým bydlištěm a odchází do domova pro seniory. Neztratit kontakt s okolním světem je pak pro uţivatele domova velmi důleţité. Jeden z těchto domovů, Domov pro seniory Lukov, jsem tedy koncem října spolu s paní radní Ing. Hanou Příleskou navštívil. Zájem o naši besedu byl velký, ve společenské místnosti se sešlo více neţ 50 seniorů. Naše setkání se odvíjelo v neformální a přátelské atmosféře, díky finanční podpoře Zlínského kraje jsme mohli seniory pohostit i malým občerstvením. Úvodem jsem seznámil přítomné se všemi moţnostmi a sluţbami, které jim Svaz důchodců nabízí, ubezpečil jsem je, ţe naše sdruţení ani kraj na ně nezapomínají. Poděkoval jsem jim za jejich práci, kterou pro společnost vykonali. Poté jménem Zlínského kraje promluvila paní radní Ing. Příleská, která také ochotně zodpovídala všechny otázky. Proč se stále zdraţují léky? či proč jsou v kaţdé lékárně jiné ceny? to je malá ukázka z těchto dotazů. Ne kaţdý však má odvahu vyjádřit se nahlas, veřejně před ostatními. Abychom alespoň částečně odbourali tuto bariéru a zjistili problémy i těch méně průbojných, velkou část naší besedy jsme obcházeli přítomné, přisedali k jejich stolkům a hovořili s nimi. Ţe měl tento přístup dobrou odezvu, o tom svědčily nejen spokojené a usměvavé tváře seniorů, ale i přání vyslovené paní ředitelkou Domova pro seniory Lukov, aby se naše setkání pravidelně opakovalo. Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje Kulturní program v Brně Žabovřeskách Místní organizace SDČR o.s. v Brně Ţabovřeskách uspořádala kulturní program ve spolupráci s Nadací Zdraví pro Moravu a Českým rozhlasem Brno - na, kterém zahráli Brněnští Gajdoši. Na snímku je uprostřed zprava dr. Vandrová, předseda MO SDČR Kalábek, MUDr. Spobrová ředitelka Nadace a Gajdoši se zpěvákem Václavem Kovaříkem, z pořadu Zpívání pro zdraví. Petr Kalábek a T. Vokoun - 9 -

10 Životní jubileum Hany Wolfové z Kladna V prosinci 2010 oslavila ţivotní jubileum pí Hana Wolfová, předsedkyně 3. MO SDČR Kladno a členka Krajské rady SDČR. Její neúnavnou aktivitu v zajišťování akcí, pravidelných měsíčních besed, výletů i společných dovolených oceňují všichni členové této organizace. Krajská rada SDČR Středočeského kraje udělila pí. Wolfové za její obětavou práci pro kladenské důchodce Čestné uznání. Do dalších let přejeme naší milé předsedkyni hodně zdraví, ţivotního optimismu a spokojenosti. Za výbor 3. MO SDČR Ing. Pavla Zajícová Motto: Žij podle své víry, dělej to, co ti radí srdce. Vánoce čas vůní, čas dobré vůle, čas srdcí. Křesťané slaví narození Jeţíše Krista, ti, kdo se vracejí k pohanským zvykům, zimní slunovrat a většina z nás přijímá Vánoce jako svátek rodin, soucitu a hezkých vztahů, kdy se snaţíme překonat i svou případnou nechuť a na všechny aspoň jednou v roce pohlíţet vlídně a s větším pochopením. Ve společenské a obyčejové struktuře roku, která je dnes uţ velmi rozvolněná a svobodná, se většinou rádi a dobrovolně podřizujeme tomuto apelu. K tomu také vhodně připravujeme svůj pozemský příbytek. Uklízíme, myjeme okna, dáváme čistý ubrus, zdobíme. Také vnitřně se snaţíme aspoň trochu uklidit, zamyslet se, pochopit. Dnes nevyslovíme výčitku, obvinění nebo pomluvu. Je to křesťanské? Pohanské? Lidské? Zkrátka něco nás k tomu nutí a tak nějak cítíme, ţe je to dobře. V těchto dnech uţ asi máme většinou uklizeno a ještě zřejmě budeme chystat nějaké dárky. Překonáme se a dáme něco i těm, kdo na nás moţná nebyli tak hodní. Moţná necháme na ulici nebo v Červeném kříţi také něco pro bezdomovce, pro ty, které neznáme a kteří neměli to štěstí. To dobré, to chápající v nás, to lidsky sounáleţité a solidární se dere ven. Dnes nebudeme vyčítat, hněvat se. To si necháme aţ na nějaký hodně všední den, který se nebudeme rozpakovat pokazit. Ladíme se svátečně a mnozí z nás mají to štěstí, ţe aspoň v rámci našich rodin jsou všechny vztahy v pořádku, láskyplné a v tomto čase natěšené. A co kdyţ ne tak docela? Co kdyţ mě moc trápí ten můj blízký či docela nejbliţší, něco mezi námi skřípe, nebo já sama nejsem se sebou spokojená a vyčítám si to a ono? Pak je čas začít s úklidem v srdci. To můţeme kdykoliv a Vánoce jsou taková docela příhodná doba, která nás k tomu sama navádí. Kaţdý z nás by mohl napsat aspoň jeden příběh, kdy mu někdo ublíţil a nikdy se neomluvil, nebo kdy my sami jsme se nedobře zachovali či něco ve vztahu k druhé osobě nebo osobám zanedbali. Kaţdý z našich příběhů však můţe mít šťastný konec, a tím je odpuštění, těm druhým i sobě. Není nutné a často z různých důvodů ani moţné, aby se lidé znovu setkali a stiskli si ruce. Ti, kterým Úklid a klid v srdci

11 bychom chtěli něco důleţitého říci, jsou moţná prostorově vzdáleni, nebo s námi nemluví, nebo dokonce uţ neţijí. Ale ţádná z těchto překáţek nemůţe zastavit myšlenku a zabránit jí, aby dorazila k tomu, komu je určena, a aby se ho nějakým způsobem dotkla. Stačí tedy, kdyţ k danému člověku promluvíme v duchu, upřímně a plni dobré vůle. Sdělíme mu, co máme na srdci a pokusíme se zaslechnout odpověď. Ta k nám určitě dříve nebo později přijde. Začněme někým a něčím. Můţeme se pokusit situaci i zúčastněnou osobu lépe pochopit, podívat se na věc z jejího hlediska. K odpuštění nic nepotřebujeme, rozhodně nic od toho druhého. Nezáleţí na tom, zda se nám ten druhý omluví, zda se napraví nebo zda vůbec pochopí, ţe se nezachoval správně. Odpustit neznamená schvalovat nebo souhlasit. Jen uvolnit to nepříjemné pouto mezi námi. Souhlasíme, ţe my nejsme ti, kdo mají soudit a trestat, ale ponecháváme tyto věci Vyšší moudrosti, která jediná vidí do srdcí našich bliţních. V tom je smysl biblického: Má je pomsta i odplata. Ať se o posouzení, pomstu a odplatu stará ten, kdo tomu rozumí a kdo to má v popisu práce. Já zatím budu ţít svůj ţivot! Dopřejme svým bliţním ten čas a ty další šance, které jim dává Bůh, jejich osud, jejich ţivot. Tak jako my, i oni musí svůj osud naplnit a proţít vše, co potřebují, aby pochopili. Ten, komu jsme odpustili, aniţ nás o to poţádal, aniţ svých činů litoval, aniţ své cesty napravil, se pro nás stává něčím jako zlobivým dítětem, které se špatně učí, a proto musí třídy opakovat. Můţeme se za ně pomodlit či mu prostě v duchu jen přát, aby se svou úlohu konečně naučilo. Sami víme, jak je nepříjemné, kdyţ se ze situace nepoučíme a tím si přivodíme její opakování. Náš viník můţe do smrti zůstat posměváčkem. Ale nás uţ se to netýká, jakmile jsme se rozhodli nechat tuto situaci za sebou a jít dál, potkávat nové, příjemnější situace a vztahy, otevírat se denně nepřeberným pokladům ţivota a všemu, co ještě neznáme. Moje nové prohlášení: Jsem zase silná a ukáţu vám, ţe umím dobře ţít, ţe to zvládnu, ţe ještě nejsem k zahození!! Narovnala jsem se a jdu dál. S důvěrou v osud, ve svůj ţivot. Teď, kdyţ uţ nemusím (protoţe jsem se tak rozhodla) myslet na toho nevděčníka, sobce a otrapu, se konečně můţu věnovat tomu, co jsem vţdycky chtěla, namalovat ty obrázky, vyšívat, šít panenky, hrát na klavír, chodit zpívat do sboru, jezdit na výlety, klábosit s kamarádkami, někoho potěšit, pomáhat potřebným. Vím, ţe cokoli dávám, se mi vrací. Jak je ţivot zase zajímavý! Proč jsem se vlastně tak dlouho trápila ohlíţením do minulosti a zaměřováním pozornosti neustále jedním směrem, na někoho nebo něco, co mě mrzí? Naše pozornost je jako světlomet. Na co se chci dívat? Teď jsem se rozhodla věnovat tomu, co mě těší a zajímá. Jsem připravená ještě po něčem touţit, poznávat nové lidi a věci. Raduji se z kaţdého dne, protoţe vím, ţe mi přinese něco nového. Také vidím, ţe ten nevděčník, sobec a otrapa má svoje dobré a často promarňované vlastnosti a schopnosti, ţe byl kdysi dítětem, které čekalo štěstí od ţivota. Něco mu nevyšlo a proto se tak chová. Lépe to teď prostě neumí. Bez ohledu na délku ţivota, který je ještě přede mnou ( neví člověk dne ani hodiny ), proţívám tento jedinečný den, dnešní kouzelný večer, tento neopakovatelný okamţik, který je mi darován, a zkrášluji si ho, jak umím. Ráno je můj den poupětem, ke kterému si přivoním a posilněná se pouštím do dnešních úkolů. Odpoledne je můj den rozkvetlou růţí a já ţiju v plné síle. Večer se květ uzavírá a já se ukládám ke spánku. Ráno je den broučkem, který se vydal na cestu. Sbalil si deku a šel. V poledne se zastaví na krásné louce, posilní se a odpočívá. Večer dorazí opět domů. Uţil si slunce a louky, proţil krásný den, a proto teď blaţeně usíná. Buďme jako ten brouček, jako ta květina. Slunce a louka nejsou samozřejmost, je to dar. Hledejme tyto dary a přijímejme je. Co jiného je svaté přijímání, neţ úcta k tomu, co pro nás ţivot má? Odpustit můţeme v jediném hnutí srdce, ale někdy to trvá roky. Tady jsou nějaké pomůcky. Duševní cvičení: Práce na odpuštění příklady pomocných metod: 1) Meditace je v podstatě soustředěním mysli, vnitřním zklidněním a čekáním na odpovědi, které se vynořují v našem nitru. Stačí se v klidu posadit nebo se venku opřít o strom, několikrát se zhluboka nadechnout a pomalu vydechnout, třeba i zavřít oči. Doma si můţeme zapálit svíčku, kominíček, vonnou tyčinku. Je dobré mít volný vzdušný oděv a být v příjemném prostředí krásné přírody nebo krásného koutku domova. Tam se můţeme také obklopit věcmi, které jsou nám milé fotografiemi svých drahých, květinami, uměleckými díly, kníţkami, pohlednicemi, ručními pracemi, kameny

12 Modlitba je západní obdobou meditace. Také v ní je velká síla, protoţe je soustředěním, usebráním mysli, a tím i vytvořením centra a proudu energie, která, jak známe z fyzikálních zákonů, nemůţe nepůsobit. 2) Deník svěřme své pocity, bolesti a trápení deníku. Vypišme se ze svých nářků. Aţ to dokončíme, uzavřeme kapitolu a příště pišme uţ o něčem jiném. Někdy to můţe jít rychle, jindy to můţe trvat dlouho, ale nenechme se odradit. Třeba z počátku jen zvolna a neslyšně, ale začne to pomáhat. 3) Tvoření zkusme něco vytvořit, nejen hlavou, jako psaní, ale také rukama dotýkejme se materiálů a nářadí, šijme, pleťme, vyšívejme, vystřihujme z papíru, vyřezávejme ze dřeva, pěstujme květiny, vymysleme nově tvarované sušenky, malujme, sochejme, přidejme se k těm, kdo se takovou činností zabývají, zlepšujme se v tom, radujme se z toho, ţe máme ruce, prsty, oči, svou fantazii a tvořivost. Kupme si štětec a barvičky, korálky, vyšívací bavlnky, levné zbytky látek... Dejme svým rukám radost a vyuţití, jaké jim patří. Kdyţ to nejde, třeba ze zdravotních důvodů, tvořme v představách. Představujme si, co bychom chtěli, aby nám vstoupilo do ţivota. V jaké krajině bychom se chtěli octnout, v jakém prostředí a s kým se vídat a ţít. Mějme krásné myšlenky. Říká se, ţe myšlenka je jako magnet, který přitahuje své naplnění, své zhmotnění. Myšlenky opravdu mohou přitáhnout do našich ţivotů mnohá dobrodiní. 4) Rozhodněme se prostě pro změnu a nový ţivot. Tvořme jej a naplňujme kaţdý den tím, co nás těší. Je to kouzelné dobrodruţství, jak o něm psal ve stejnojmenné knize např. Alain Fournier. Jsme svrchovanými tvůrci svých ţivotů. Je na nás, zda se budeme snaţit pochopit a zda svou vnitřní svobodu a sílu objevíme a vyuţijeme. Je mnoho způsobů, jak postupovat. Najděte si svůj vlastní. Důleţitá je naše vůle a touha odpustit a osvobodit sebe i druhé. Místo pout viny vytvářejme pouta lásky. To platí i pro mne. Pak se můţeme svobodně nadechnout a uvítat letošní Vánoce s úsměvem a úlevou. I pouhý pokus způsobí, ţe se budeme cítit lépe. Vytvořili jsme podmínky pro pravou vánoční radost. Šťastné a veselé všem přeje Alena Kottová Přejeme všem členům Svazu důchodců České republiky, o.s., i našim příznivcům, přátelům a čtenářům Zpravodaje příjemné prožití vánočních a novoročních svátků a v novém roce hlavně zdravíčko, spokojenost a pohodu. Za redakci: Hana Němcová a Marek Veselý Zpravodaj SDČR, o.s. čtvrtletník. Pro své členy vydává SDČR, o.s. Číslo 7 připravili členové redakční rady a autoři, kteří odpovídají za obsahovou i jazykovou stránku svých příspěvků. Grafická úprava: Marek Veselý. Kreslené obrázky jsou pouze ilustrační

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení přátelé, jako kaţdoročně Vám předkládáme výroční zprávu Svazu neslyšících a nedoslýchavých

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen Rada ) byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

kaţdoročně zapojuje do veřejných sbírek Tříkrálová sbírka (problematika chudoby, charitativní práce, humanitární pomoci), Český den proti rakovině

kaţdoročně zapojuje do veřejných sbírek Tříkrálová sbírka (problematika chudoby, charitativní práce, humanitární pomoci), Český den proti rakovině Mgr. Zlata Steuerová ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457, IČ 70645469, IZO 102008469 Tel./fax: 554641746, MT:702020296, e-mail:steuerova@zsjindrichov.cz,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

číslo 4 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. MOTTO: Život je pěkný, tak ať přinese cokoliv - nezapomeň žít! neznámý autor

číslo 4 Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. MOTTO: Život je pěkný, tak ať přinese cokoliv - nezapomeň žít! neznámý autor Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. číslo 4 MOTTO: Život je pěkný, tak ať přinese cokoliv - nezapomeň žít! neznámý autor SLOVO PŘEDSEDY SDČR, o.s. Váţené kolegyně a kolegové, rok 2009 dospěl ke svému

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Josefem Pazderou st. Předsedající konstatoval,

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více