MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze');

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze');"

Transkript

1 MySQLi (objektově) Rozšíření PHP MySQL - základní rozšíření umožňující práci s MySQL. Doporučuje se ho používat pouze do verze MySQL I když je funkční i u novějších verzí, neumožňuje využití nových možností MySQL. Rozšíření PHP MySQLi (MySQL Improved) - rozšíření vyvinuté pro MySQL a novější. Umožňuje přístup k novým funkcím. Součástí PHP je od verze 5. MySQLi podporuje jak objektově orientovaný, tak i procedurální styl programování. 1. Vytvoření instance třídy mysqli Nejprve vytvoříme novou instanci třídy mysqli a konstruktoru můžeme předat informace potřebné k připojení a výběru databáze. Tím ušetříme několik řádků kódu, ale kvůli větší přehlednosti můžeme volat konstruktor bez parametrů a patřičné hodnoty předat do metod pro připojení ($mysqli -> connect) a výběr databáze ($mysqli ->select_db). Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze'); 1.1. Připojení k serveru mysql Pokud jsme nepředali parametry pro připojení k serveru do konstruktoru, je potřeba zavolat metodu $mysqli -> connect $mysqli = new mysqli(); $mysqli -> connect ('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze'); 1.2. Výběr databáze mysql Pokud se potřebujeme připojit k více databázím, nebo jsme nezadali název databáze do konstruktoru při vytváření třídy nebo metody $mysqli -> connect, můžeme použít metodu $mysqli ->select_db $mysqli -> select_db ('databaze'); 1.3. Zprávy o chybách připojení Při práci s databázemi, může dojít k neočekávaným závadám. Rozšíření mysqli obsahuje dvě metody, které nám můžou poskytnout informace o chybě: $mysqli->connect_error a $mysqli->connect_errno. (u objektově orientované alternativy, se dá použít až od verze PHP 5.3.0) $mysqli->connect_error $mysqli->connect_errno vrací chybovou zprávu odpovídající povaze vzniklé chyby vrací číselný kód odpovídající chybové zprávy 1

2 $mysqli mysqli('localhost', 'chybny_login', 'heslo', 'databaze'); if ($mysqli->connect_error) { die('při připojení došlo k chybě: '. $mysqli->connect_error. '. Číslo chyby: '. $mysqli->connect_errno); Výsledek v prohlížeči: Při připojení došlo k chybě: Access denied for user (using password: YES). Číslo chyby: Uzavření připojení Jakmile nějaký skript skončí své vykonávání, automaticky se uzavřou všechna otevřená databázová připojení a zotaví se prostředky. Pokud ale bude nějaká stránka požadovat připojování k více databázím, mělo by se každé připojení uzavírat. Pokud se ale používá jen jediné připojení, je dobrým zvykem jej také na konci skriptu uzavřít. Připojení se uzavírá metodou $mysqli -> close. $mysqli->close(); Metoda uzavře dříve otevřené databázové připojení. Vrátí TRUE, pokud bude uspěšná, jinak vrátí FALSE. 2. Dotazy 2.1. Vykonání dotazu Jakýkoliv druh interakce s databází se děje přes nějaký dotaz. Pro zasílání dotazů databázi slouží metoda $mysqli->query, která má jeden povinný a jeden nepovinný parametr. Povinným parametrem je SQL dotaz, který lze zapsat buď pomocí proměnné, nebo přímo do metody. Příklad1: $query = "SELECT Name FROM City"; Příklad2: $result = $mysqli->query("select Name FROM City"); Nepovinným parametrem se modifikuje chování metody: MYSQLI_STORE_RESULT: vrátí výsledky jako bufferovanou sadu, což znamená, že celá sada bude pro navigaci dostupná najednou. Je to výchozí nastavení. MYSQLI_USE_RESULT: vrátí výsledky jako nebufferovanou sadu, což znamená, že se sada bude získávat ze serveru postupně na základě potřeb. Příklad3: $result = $mysqli->query("select Name FROM City", MYSQLI_USE_RESULT); 2

3 2.2. Zotavení paměti dotazu V situacích, kdy se získávají rozsáhlé sady výsledků, by se měla zotavit paměť jakmile se se sadou skončí. K tomu slouží metoda $mysqli->free_result. $mysqli mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze'); if ($mysqli->connect_error) { die('při připojení došlo k chybě: '. $mysqli->connect_error. '. Číslo chyby: '. $mysqli->connect_errno); $result = $mysqli->query("select Name FROM City", MYSQLI_USE_RESULT); // Něco se provede se sadou výsledků $result->free(); // Zotaví se prostředky dotazu 2.3. Příprava sady výsledků ke zpracování Původní rozšíření mysql PHP umožňovalo vykonávat dotazy a vracet sady výsledků buď jako bufferované (mysql_query()) nebo nebufferované (mysql_unbuffered_query()). Toto chování je k dispozici i v mysqli. Požadovaný typ výsledků můžeme deklarovat buď výše uvedenou metodou $mysqli->query a nastavením parametru, nebo pomocí metody $mysqli->real_query v součinnosti s $mysqli->store_result nebo $mysqli->use_result. $query = "SELECT Name FROM City"; $mysqli->real_query($query); $result = $mysqli->store_result(); Metoda $mysqli->query je s metodou $mysqli->real_query identická, jen s tím rozdílem, že u metody $mysqli->real_query není možné určit typ vrácené sady výsledků, takže je nutné navíc volat buď $mysqli->store_result nebo $mysqli->use_result. 3. Analýza výsledků Jakmile je vykonaný dotaz a je ke zpracování připravena sada výsledků, je potřeba analyzovat získané řádky. K tomu slouží několik metod, s nimiž se získávají sloupcové hodnoty uložené v jednotlivých řádcích. Která metoda se zvolí, záleží jen na uživateli, protože se liší jen způsob, jakým se odkazuje na sloupce Metoda mysqli_fetch_row() Tato metoda získá ze sady výsledků celý řádek a hodnoty umístí do indexovaného pole. Pro výpis dat lze například použít funkci list() a cyklus while, kdy se budou pro každý řádek hodnoty sloupců přiřazovat do proměnných. 3

4 metoda mysqli_fetch_row() s použitím funkce list() a cyklu while $query = "SELECT productid, name, price FROM product ORDER BY name "; while (list($product, $name, $price) = $result->fetch_row()) { echo "($productid) $name: $price <br />"; 3.2. Metoda mysqli_fetch_array() Metoda mysqli_fetch_array() je jen rozšířená verze mysqli_fetch_row(). Pomocí nepovinného parametru lze ovlivnit chování metody: MYSQLI_ASSOC: vrátí řádek jako asociativní pole, kde je klíčem název sloupce a hodnotou obsah sloupce. MYSQLI_NUM: vrátí řádek jako číselné indexované pole, pořadí je určeno pořadím názvů sloupců specifikovaných dotaze. Pokud se zvolí tato hodnota, bude pole fungovat stejně jako mysqli_fetch_row(). MYSQLI_BOTH: vrátí řádek jako asociativní pole i jako číselně indexované pole. Proto se na každý sloupec dá odkazovat jeho číselnou pozicí i název sloupce. Je to výchozí hodnota. Příklad1: sada výsledků získaná pomocí asociativních indexů $query = "SELECT productid, name, price FROM product ORDER BY name"; while ($row = $result->fetch_array(mysqli_assoc)) { $productid = $row[productid]; $name = $row[name]; $price = $row[price]; echo "($productid) $name: $price <br />"; Příklad2: sada výsledků získaná pomocí číselných indexů $query = "SELECT productid, name, price FROM product ORDER BY name "; while ($row = $result->fetch_array(mysqli_num)) { $productid = $row[0]; $name = $row[1]; $price = $row[2]; echo "($productid) $name: $price <br />"; 4

5 3.3. Metoda mysqli_fetch_assoc() Metoda mysqli_fetch_assoc() pracuje stejně jako předchozí metoda mysqli_fetch_array(), když se v parametru zadá hodnota MYSQLI_ASSOC Metoda mysqli_fetch_object() Metoda mysqli_fetch_object() pracuje podobně jako metoda mysqli_fetch_array(), ale vrátí se objekt, nikoliv pole. sada výsledků získaná pomocí objektů $query = "SELECT productid, name, price FROM product ORDER BY name "; while ($row = $result->fetch_object()) { $productid = $row->productid; $name = $row->name; $price = $row->price; echo "($productid) $name: $price <br />"; 4. Vykonání několika dotazů za sebou Rozšíření mysqli disponuje novou schopností, která umožňuje vykonat několik dotazů za sebou, a pak získávat jednotlivé sady tak, jak je to potřeba Metoda mysqli_multi_query() Metoda mysqli_multi_query() umí vykonat jeden dotaz, nebo několik dotazů za sebou, což dává možnost získat jednotlivé sady později Metoda mysqli_more_results() Metoda mysqli_more_results() určí, zda ještě zbývá nějaká sada výsledků v tom, co se vrátilo z volání metody mysqli_multi_query() Metoda mysqli_multi_query() Metoda mysqli_next_results() získá další sadu výsledků z těch, které vrátila metoda mysqli_multi_query(). 5. Připravené příkazy Běžně se stává, že se nějaký dotaz vykonává opakovaně, jen se při každé iteraci použijí jiné parametry. Když se to provádí konvenční metodou mysql_query() ve spojení s mechanizmem cyklu, znamená to nejen dost zbytečné zátěže navíc, protože se musí opakovaně analyzovat platnost téměř identického dotazu, ale je to i dost nepohodlné z hlediska psaní kódu, protože je třeba při iteraci opakovaně překonfigurovávat dotaz pomocí nových hodnot. Aby se tedy daly lépe řešit záležitosti okolo opakovaně vykonávaných dotazů, byly zavedeny připravené příkazy. 5

6 K dispozici jsou dvě varianty: Vázané parametry: varianta s vázaným parametrem umožňuje uložit dotaz na server MySQL tak, že se opakovaně odesílá na server jen ta data, která se v každé iteraci mění a tam se integrují do dotazu, který se pak vykoná. Pokud např. vytvoříme nějakou webovou aplikaci, přes kterou vkládáme nějaké výrobky do databáze, vytvoříme formulář, do kterého půjde zadat současně až 10 výrobků (id, název, popis, cena). Protože se budou tyto informace vkládat pomocí identických dotazů (údaje ale budou pokaždé jiné), bylo by rozumné použít připravený příkaz s vázanými parametry. Vázané výsledky: varianta s vázanými výsledky umožňuje nastrkat hodnoty ze sady výsledků do číselně indexovaného nebo asociovaného pole tak, že se sváží proměnné PHP s odpovídajícími sloupci, což by se jinak dělalo dost těžkopádně. Pak se dál pracuje s naplněnými proměnnými Metoda mysqli_stmt_prepare() Bez ohledu na to, zda se použije připravený příkaz vázaný na parametry nebo vázaný na výsledky, musí se nejprve připravit k vykonání metodou mysqli_stmt_prepare(). $stmt->prepare($query); 5.2. Metoda mysqli_stmt_close() Jakmile se připravený příkaz přestane používat, dají se metodou mysqli_stmt_close() zotavit prostředky, které požadoval. $stmt->close(); 5.3. Metoda mysqli_stmt_execute() Jakmile je příkaz připravený, je potřeba ho vykonat. Kdy přesně se má příkaz vykonat, záleží na tom, zda pracujeme s vázanými parametry, nebo s vázanými výsledky. Budou-li to vázané parametry, vykonáme příkaz poté, co se parametry skutečně svážou metodou mysqli_stmt_bind_param(). Budou-li to vázané výsledky, vykonáme příkaz předtím, než vázat výsledky metodou mysqli_stmt_bind_result(). $stmt->execute(); 5.4. Metoda mysqli_stmt_bind_param() Používá-li se varianta připraveného příkazu s vázanými parametry, musí se použít metoda mysqli_stmt_bind_param(), aby se svázali názvy proměnných s odpovídajícími sloupci dotazu. Metoda obsahuje povinný parametr types, který reprezentuje datové typy proměnných, které následují tak, jak jsou zapsány v dotazu. Parametr se zapisuje proto, aby se 6

7 zajistilo co nejefektivnější zakódování dat, které se odesílají na server. Existují 4 dostupné kódy: i: všechny tyty integer d: tyty double a float b: typy blob s: všechny ostatní typy (včetně řetězců) $stmt->bind_param( ssds, $productid, $name, $price, $description); 5.5. Metoda mysqli_stmt_bind_result() Po připravení a vykonání dotazu, můžeme svázat proměnné na odpovídající získané sloupce pomocí metody mysqli_stmt_bind_result(). $stmt->bind_result($productid, $name, $price, $description); 5.6. Metoda mysqli_stmt_fetch() Metoda mysqli_stmt_fetch() získá řádek z výsledků připraveného příkazu a přiřadí sloupce do svázaných výsledků. $query = "SELECT productid, name, price, description FROM product ORDER BY productid"; $stmt = $mysqli->stmt_init; $stmt->prepare($query); $stmt->execute(); $stmt->bind_result($productid, $name, $price, $description); while($stmt->fetch()) { echo "$productid, $name, $price, $description <br />"; $stmt->close(); $mysqli->close(); 5.7. Další metody Metoda $stmt->affected_rows $stmt->free_result $stmt->num_rows Popis Vrací počet řádků, které ovlivnil naposled vydaný příkaz specifikovaný objektem stmt (je relevantní jen pro vkládací, aktualizační a odstraňovací dotazy). Zotaví paměť, kterou konzumoval příkaz specifikovaný objektem stmt. Vrací počet řádků, které získal příkaz specifikovaný objektem stmt. $stmt->errno(mysqli_stmt stmt) Vrátí chybový kód z naposled vydaného příkazu specifikovaného objektem stmt. $stmt->error(mysqli_stmt stmt) Vrátí popis chyby z naposled vydaného příkazu specifikovaného objektem stmt. 7

8 Použitá literatura [1] Velká kniha PHP MySQL5, W. Jason Gilmore, Zoner Press, 2007 [2] [3] 8

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti

Typ 2 - připojení prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti Práce s databází Specifikace JDBC Pro práci s relačními databázemi poskytuje Java rozhraní JDBC Java Database Connectivity. Specifikace tohoto rozhraní má několik verzí. Verze 1.x je součástí SDK již od

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server.

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bakalářská práce Autor:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra grafiky a interakce [DCGI] Webová aplikace (eshop)

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Dotazy. V té to ka pi to le:

Dotazy. V té to ka pi to le: 4 Dotazy V té to ka pi to le: Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce Práce v návrhovém zobrazení Výrazy a sumarizace dat Vlastnosti dotazu Aktualizace hodnot

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel 3. verze dokumentu 05/2013 MICROPEL s.r.o.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Stopařův průvodce po ADO.NET a LINQ aneb Foxařův průvodce po práci s daty v.net Milan Kosina

Stopařův průvodce po ADO.NET a LINQ aneb Foxařův průvodce po práci s daty v.net Milan Kosina Stopařův průvodce po ADO.NET a LINQ aneb Foxařův průvodce po práci s daty v.net Milan Kosina Strana 1 Obsah Stopařův průvodce po ADO.NET a LINQ aneb Foxařův průvodce po práci s daty v.net... 1 Milan Kosina...

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Koncepce jazyka SQL Co je SQL

Koncepce jazyka SQL Co je SQL Koncepce jazyka SQL Tato kapitola obsahuje základní informace o jazyku SQL, na kterých budeme stavět ve zbývající části knihy. Jazyk SQL se prosadil jako univerzální jazyk relačních databází a podporují

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát DIPLOMOVÁ PRÁCE prosinec 2006 Kamil Mrázek Prohlášení Prohlašuji,

Více

Programovací jazyk DARWin

Programovací jazyk DARWin Programovací jazyk DARWin DATA ANALYSIS ROBOT for Windows Definice a popis 2011-2013 TriloByte Statistical Software 2 Programovací jazyk DARWin Definice a popis 2011-2013 TriloByte Statistical Software

Více

TVORBA DYNAMICKÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK S DATY

TVORBA DYNAMICKÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK S DATY 15 TVORBA DYNAMICKÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK S DATY V této lekci V této lekci se naučíte, jak dynamicky vytvořit obsah webové stránky pomocí informací uložených v tabulkách a databázích. Provedete následující:

Více

SYSTÉM PRO INTERNETOVOU KOMUNIKACI SYSTEM FOR INTERNET COMMUNICATION

SYSTÉM PRO INTERNETOVOU KOMUNIKACI SYSTEM FOR INTERNET COMMUNICATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více