ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel"

Transkript

1 Název veřejné zakázky: Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) TECHNICKÁ PODPORA A SPRÁVA SERVERŮ, DATABÁZE ORACLE, LOTUS NOTES A LOTUS DOMINO Identifikační údaje zadavatele Státní fond životního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla / místa podnikání/ trvalého Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: pobytu: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel Kontaktní osoba: Ing. Eduard Hlava, náměstek úseku IT Telefon, fax: Tel , fax PŘEDMĚT ZAKÁZKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Předmětem veřejné zakázky je Zajištění technické podpory a správy serverů, databáze Oracle, Lotus Notes a Lotus Domino ve smyslu ustanovení 10 zákona s jedním dodavatelem na dobu určitou čtyř let, na níže uvedené služby: a) Technická podpora, servis a pravidelná údržba databáze Oracle s reakčními dobami uvedenými v níže uvedené tabulce *) Rozsah: Dvě instalace běžících na 1x Sun Solaris 10 a 1x Linux RedHat Enterprise Min. údržba a pravidelná správa: kontrola logů, kontrola zálohování, kontrola volného datového prostoru a další zásahy, které si vyžádá provoz databází b) Technická podpora, servis a pravidelná údržba serverů s OS Solaris a OS Linux s reakčními dobami uvedenými v níže uvedené tabulce *) Servery (celkem 10): 6 x Sun Solaris 10, 1x Sun Solaris 9, 1x Red Hat Enterprise, 1x Debian, 1x Cent OS Min. údržba a pravidelná správa: Sun Solaris 10: sítové služby DHCPd, LDAP, DNS, Tomcat Sun Solaris 9: Squid (proxy) Linux: Samba, Apache, PHP, MySQL Aplikace: Na těchto serverech běží kromě databází (viz a) cca 7 stěžejních aplikací dodaných třetími stranami (nejsou součástí předmětu veřejné zakázky) používaných pracovníky Zadavatele nebo přístupných přes některý z Internetových protokolů pro ostatní uživatele, z toho: - 3 webové aplikace (webové stránky, aplikace Bene-fill) 1 z 7

2 - 4 interní aplikace postavené na platformě Lotus Notes Na těchto serverech běží dále 20 provozních a pomocných interních či extranetových aplikací a utilit. c) Technická podpora, servis a pravidelná údržba serverů Lotus Domino *) Rozsah: 1x server Lotus Domino běží na systému Windows Server 2000, 2 x na Sun Solaris 10 Min. údržba a pravidelná správa: kontrola logů, kontrola volného datového prostoru d) Technická podpora, servis, pravidelná údržba a drobné úpravy aplikací postavených na platformě Lotus Notes Aplikace: celkový počet všech aplikací, které spadají do této veřejné zakázky je cca 10, včetně ového serveru, databází dokumentů, provozních a pomocných agend v rámci platformy Lotus Notes. e) Zajištění, správa a údržba zálohování pomocí nástroje Veritas Netbackup, který zadavatel využívá Min. údržba a pravidelná správa: kontrola pravidelnosti zálohování a logů f) Další technická podpora, údržba a drobné zásahy na základě jednotlivých zadání zadavatele v průběhu plnění g) Školení a konzultace v rámci plnění zakázky pro oblasti nasazení, používání, správy a vývoje aplikací, informačních systémů a databází *) Uchazeč uvede konkretizovaný rozsah a způsob služeb, které bude v rámci této části zakázky provádět. Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny a zásahy do systémů a zařízení, které spadají do předmětu této veřejné zakázky. V takovém případě se Zadavatel a Uchazeč (Dodavatel) dohodnou na způsobu informování o těchto skutečnostech. 1.2 Požadované reakční doby technické podpory, správy a konzultací ad 1.1 a) Popis Podpora a servis databáze ORACLE Rozmezí pracovní doby Pracovní dny 7 17 Maximální reakční doba 2 hod ad 1.1 a) Podpora a servis databáze ORACLE Po pracovní době o 5 hod ad 1.1 b) ad 1.1 b) Podpora a servis OS Solaris + Linux Pracovní dny 7 17 Podpora a servis OS Solaris + Linux Po pracovní době o 2 hod 5 hod 2 z 7

3 ad 1.1 c) Podpora a servis Lotus Notes + Sever Lotus Domino Pracovní dny 7 17 ad 1.1 c) Podpora a servis Lotus Notes + Sever Po pracovní době o Lotus Domino ad 1.1 d) Podporu a servis Aplikací Lotus Notes Pracovní dny 7 17 ad 1.1 d) Podporu a servis Aplikací Lotus Notes Po pracovní době o ad 1.1 e) Zálohování Veritas Netbackup Pracovní dny hod 12 hod 5 hod 24 hod 24 hod Reakční doba se násobí podle koeficientu, který se odvíjí na základě kritičnosti chyby. Koeficient 1 x Kritická závada jedná se o nefunkčnost, nedostupnost služeb, nelze se systémem (serverem) vůbec pracovat. Koeficient 2 x Parciální závada jedná se o částečný výpadek nebo omezenou funkčnost či dostupnost služby, i když se systémem (serverem) lze i nadále pracovat. Koeficient 12x Lehká závada závada která neovlivňuje chod systému Pokud dojde k tomu, že reakční doba, vzniklá během víkendu nebo svátku, přesáhne do pracovního dne, pak začíná platit reakční doba platná pro tento pracovní den a to počínaje začátkem pracovní doby uvedené v tabulce v tomto bodě. Zadavatel si vyhrazuje právo prohlásit 12 dní o víkendech a svátcích ročně za pracovní dny, na které se budou vztahovat reakční doby v pracovních dnech uvedené v tabulce výše. O tomto bude Uchazeče (Dodavatele) Zadavatel předem informovat. 1.3 Výkazy činností a reporty Uchazeč je povinen ke konci každého měsíce zaslat report o tom, jak proběhly pravidelné údržby uvedené v čl a), b) c), d) a e). V případě vzniku chyby či chybového stavu, který spadá svým charakterem do předmětu plnění veřejné zakázky uvedeného v čl. 1.1 a) až f), je Uchazeč povinen po odstranění této závady nebo chybového stavu dodat Zadavateli report, který musí mít minimálně tyto náležitosti: a) Popis postupu, jak byla závada či chybový stav odstraněn a pokud je to možné tak i popis možné příčiny b) Návrh na opatření, které by mělo zabránit, aby se závada či chybový stav v budoucnu opakoval 3 z 7

4 1.4 Platební podmínky Nabídka a návrh smlouvy zpracovaný dodavatelem bude obsahovat tyto platební podmínky: a) Zadavatel se zavazuje uhradit Úplatu za převzaté Služby na základě daňového dokladu faktury do dvaceti dnů od jejího doručení Zadavateli, za předpokladu, že daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti, zejména dostatečně určitou identifikaci Služeb a dále za předpokladu, že cena bude určena v souladu s Nabídkou Uchazeče (Dodavatele). Dodavatel je oprávněn daňový doklad fakturu vystavit Zadavateli jedenkrát za kalendářní měsíc a vždy až po prokazatelném převzetí Služeb Zadavatelem. Úplata bude uhrazena bankovním převodem na účet Uchazeče (Dodavatele) uvedený ve faktuře. b) V případě prodlení Zadavatele s platbou jakékoli částky dle této smlouvy je Zadavatel povinen zaplatit Uchazeči (Dodavateli) úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně. Uchazeč (Dodavatel) nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením Zadavatele s úhradou finančních částek dle této smlouvy. 1.5 Obchodní podmínky Reakční doby poskytování služeb jsou uvedeny v odst. 1.2 této zadávací dokumentace, další konkretizaci dodacích podmínek provede Uchazeč (Dodavatel) ve své nabídce a v návrhu smlouvy, který bude součástí nabídky. Nabídka a návrh smlouvy zpracovaný dodavatelem bude obsahovat tyto obchodní podmínky: a) smlouva uzavřená na základě tohoto výběrového řízení může být kteroukoli ze smluvních stran vypovězena z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Při ukončení smlouvy výpovědí není ani jedna smluvní strana povinna uhradit jakoukoli sankci nebo poplatek za takovéto ukončení smlouvy, b) od smlouvy uzavřené na základě tohoto výběrového řízení může kterákoli ze smluvních stran odstoupit podle 344 an. obchodního zákoníku, c) v případě prodlení Dodavatele nedodržení reakční doby stanovené v odst. 1.2 této Zadávací dokumentace uhradí Uchazeč (Dodavatel) Zadavateli smluvní pokutu 1,5násobku hodinové sazby uvedené v odst. 3.1 písm. b) za každou započatou hodinu prodlení nad rámec reakční doby stanovené v odst. 1.2 této Zadávací dokumentace), maximálně 20 % z ceny měsíčního paušálu uvedeného v odst. 3.1 písm. a). 2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 2.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 53 odst. 1, písm. a), b), c), d), e), f), g) h) a i) zákona formou čestného prohlášení podle ustanovení 62 zákona. Vzor čestného prohlášení dodavatele tvoří přílohu zadávací dokumentace. 2.2 Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 54 odst. 1 písm. a) a b) předložením následujících listin: - splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 odst. 1, písm. a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán), 4 z 7

5 - splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 odst. 1, písm. b) předložením oprávnění k podnikání (zejména živnostenského oprávnění). 2.3 Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 55 odst. 1 písm. a) v tomto rozsahu: - pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimálním objemu ,-- Kč. 2.4 Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 56 odst. 2 písm. a) předložením seznamu významných služeb tvořících předmět této zakázky dle klasifikace CPV zaměřených na technickou podporu a správu serverů, databáze Oracle, Lotus Notes a Lotus Domino, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, jehož přílohou musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Minimální úroveň výše uvedeného technického kvalifikačního předpokladu je minimálně jedna zakázka v objemu nejméně ,-- Kč (bez DPH) nebo více zakázek v souhrnném minimálním objemu ,-- Kč (bez DPH). 2.5 Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 3.1 Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce a v závazném návrhu smlouvy uvedl maximální nepřekročitelnou cenu za předmět plnění po dobu 4 let od podpisu smlouvy. Cena bude obsahovat: a) měsíční paušální cenu garantující technickou podporu a pravidelnou správu předmětu zakázky v rozsahu uvedeném v odst. 1.1 písm. a) až e) a s reakčními dobami uvedenými v odst. 1.2, která bude dále zahrnovat celkem dalších 10 hodin služeb měsíčně. Tento limit deseti hodin bude zahrnovat další služby, které Zadavatel vyčerpá na řešení dalších požadavků souvisejících s předmětem zakázky dle odst. 1.1 písm. a) až g), b) cenu za 300 hodin za rok za služby, které je Zadavatel oprávněn zadat nad rámec předplacených hodin uvedených v bodě a) tohoto odstavce, včetně hodinové sazby za tyto služby, c) cenu za 1 hodinu služeb dle odst. 1.1 písm. g). 3.3 Ceny budou uvedeny jako ceny bez DPH, částky DPH a ceny s DPH. 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona. 5 z 7

6 4.1 Další požadavky na zpracování nabídky Součástí nabídky Uchazeče (Dodavatele) bude také návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky, přičemž však Zadavatel nebude akceptovat jakékoli ustanovení návrhu smlouvy, které by pro Zadavatele bylo méně výhodné než obecná právní úprava nařízení zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. 4.2 Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: a) krycí list nabídky (dle závazného vzoru) b) čestné prohlášení o splnění kvalifikace (dle vzoru) c) doklady k prokázání splnění kvalifikace d) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče e) doklad o oprávnění osoby, která podepsala nabídku a návrh smlouvy jednat za uchazeče f) prohlášení uchazeče, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (dle vzoru) g) další dokumenty 4.3 Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadu a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem uchazeče). 4.4 Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 5.1 Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií: Kritérium Váha a) Nabídková cena 65 % b) Rozsah a způsob poskytování služeb 35 % 5.2 Hodnotící kritérium Nabídková cena dle odst. 5.1 a) se skládá z těchto dílčích hodnotících kritérií: a) měsíční paušální cena garantující technickou podporu a správu předmětu zakázky a 10 hodin vyžádaných služeb měsíčně dle odst. 3.1 písm. a) této ZD 40% b) cenu za 300 hodin za rok za služby, dle odst. 3.1 písm. b) této ZD 20% c) cenu za 1 hodinu služeb dle odst. 3.1.písm. c) této ZD 5% 5.3 V rámci hodnotícího kritéria bude hodnocen uchazečem navržený rozsah a způsob služeb, respektive pravidelné údržby, které bude provádět v rámci části zakázky uvedené v odst. 1.1 písm. a) až e). 5.4 Způsob hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií: a) V rámci hodnotícího kritéria Nabídková cena dle odst písm. a), resp. v rámci každé jeho části dle odst. 5.2 bude hodnocena nabídková cena jednotlivých částí zakázky uvedených v odst. 5.2 písm. a) až c). Bodování bude prováděno zvlášť ve vztahu ke každé jednotlivé nabídkové ceně. Maximální počet bodů činí 100, tímto počtem bodu bude hodnocena vždy 6 z 7

7 nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. b) V rámci hodnotícího kritéria Rozsah a způsob poskytování služeb bude hodnocen uchazečem navržený rozsah a způsob služeb, respektive pravidelné údržby, kterou bude provádět v rámci části zakázky uvedené v odst. 1.1 písm. a) až e) z hlediska její výhodnosti pro zadavatele. Body budou v rámci tohoto kritéria přidělovány tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. c) Po přidělení bodů v rámci dílčích hodnotících kritérií budou provedeny následující kroky: (i) (ii) (iii) počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího hodnotícího kritéria (Nabídková cena) bude u každé jednotlivé části zakázky vynásoben váhou dílčího kritéria 0,4 (dílčí kritérium uvedené v odst. 5.2 písm. a), 0,2 (dílčí kritérium uvedené v odst. 5.2 písm. b) a 0,05 (dílčí kritérium uvedené v odst. 5.2 písm. c), celkem (65%) počet bodů přidělených v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria (Rozsah a způsob poskytování služeb) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,35 (35 %) bude sečten počet bodů přidělených jednotlivým nabídkám a stanoveno jejich pořadí podle výše jejich bodového zisku. 6. ČASOVÉ LIMITY Lhůta pro doručení písemných dotazů k zadávací dokumentaci končí dne v 10:00 Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 Otevírání obálek se uskuteční dne v 10:15 v jednací místnosti B1 Zadávací lhůta trvá 90 dnů. 7. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti v souladu s ustanovením 49 odst. 1 Zákona. Žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být zadavateli doručeny nejpozději pět dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Přílohy: 1. krycí list nabídky 2. vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 3. vzor prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu zadávací lhůty 7 z 7

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, Jiří Pálek Tel.: 267 994 507, 267 994 352 Fax: 272 936 386 E-mail: lenka.tothova@sfzp.cz, jiri.palek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA

Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA VÝZVA V Prostějově dne 9. 2. 2010 Rozvoj sociálních služeb na Prostějovsku DOMOV DALIBORKA Reg. číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/15.00743 VÝZVA k předkládání nabídek dle platného metodického pokynu o zadávání

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více