JNÍK. èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JNÍK. èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù. http://trojka.jinak.cz"

Transkript

1 TR JNÍK èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù 5 kvìten 2002 TR JNÍK

2 Kvìtnové akce 1.5. Svátek práce na Dynèáku - zaèínáme stavìt jídelnu - pro dobrovolníky oddílovka, vyjde Trojník è SHOOTER 2002, turnaj ve vybíjené oddílovka (záloha na tábor!) BOJ O EXCALIBUR - støediskové camporee Výjezd OR a E.T. (Libavá-táboøištì) Drsòáci v Lideèku (pro zájemce) Výprava na SRAZ ODDÍLÙ. 53. oddílovka (ji èervnová), vyjde Trojník è. 6 Narozeniny v kvìtnu KAMEŠ (12 let) VEVERÈÁK (15 let) KØEÈEK (11 let) ADAM (13 let) Kvìtnové pøíle itosti 1. Za pøedlo ení deníku k bodování a 60 skandalinù 2. Za celomìsíèní 100% docházku 70 skandalinù 3. Za napsání kroniky z: Brigády 30 skandalinù Shooteru 30 skandalinù Excaliburu 50 skandalinù 4. Za úklid klubovny po schùzce 20 skandalinù 5. Za dokonèenou Kuchaøskou stezku 90 skandalinù 6. Za pøíspìvek do Trojníku è. 6 a 30 skandalinù Co sa neví... Støediskové bodování oddílù se blí í ke svému prvnímu vrcholu!. K bude toti uzavøeno a podle toho, jak si který oddíl stojí, bude vypoèítáno, jaký dostane od støediska pøíspìvek na úèastníka tábora. Romitù u nìco pøedbì nì vypoèítával a mù u vám porzradit, e rozdíl mezi prvním a posledním oddílem èiní a 10,- Kè na osobu a den. To znamená, e první oddíl v bodování dostane napø. 23,- Kè na ka dého úèastníka tábora za ka dý den. Tak e si tuto èástku (23,-) vynásobte poètem lidí na táboøe a poètem táborových dnù a zjistíte, kolik èiní støediskový pøíspìvek. No a poslední oddíl nedostane 23,- Kè, ale pouhých 12,- Kè. A to vše vynásobeno u dìlá docela pìkné peníze... Proè se tady o tom tak dlouze rozepisuji? Chci, abyste vidìli, e nic se u nás nedìje nadarmo, nedìláme nic, co by nebylo ku prospìchu nás všech Trojkaøù... Máme toti nadìji na nejvyšší èástku, jen se podívejte: Jak si Trojka stojí k ? 1. TROJKA 159b 2. Šestka 131b 3. Dvojkaøky 108b 4. Lvíèata 88b 5. Svìtlušky 83b 6. Vlèata 82b 7. Ještìrky 67b 8. Jednièkáøi 45b 9. Osmièkáøi 33b Tentokrát nám nejvíce bodù nepøinesl ani Fido ani Pajtáš, ale vaše vlastní sna ení: organizace Dne Zemì, organizace Orinoka, úèast a vítìzství na Orinoku, pøíprava a úèast na Dni otevøených kluboven. Zkrátka, tentokrát je to zásluha skuteènì nás všech. Díky! Kdy u jsem zmínil Orinoko... Jste fakt dobøí! Aby jeden oddíl obsadil všechna tøi první místa ve své kategorii se nestalo za celou historii støediska a ani v historii TROJKY asi takový okam ik nenajdeme... Prosím jen sna nì...neusnìme na vavøínech, stále je mnoho co zlepšovat, v dy to sami víte! Ještì jednou: HURÁ všem Trojkaøùm! A tady jsou výsledky Orinoka: Skautky: Skauti: 1. Volavky 2.dívèí 1. Sokoli TROJKA 2. Píïalky Ještìrky 2. Ostøí i TROJKA 3. Mix Ještìrky+2.dívèí 3. Jestøábi TROJKA 4. abky Šestka 4. Kondoøi Lvíèata 5. U ovky Ještìrky 5. Gingaøi Lvíèata 6. Rarášci Lideèko 6. Panteøi Lideèko 7. Šneci Šestka Jen mì trochu mrzí, e ani Køeèek, Kuba ani Baterka v sobì nenašli tolik zodpovìdnosti, aby v pátek veèer zavolali svým rádcùm, e nedorazí. Zbyteènì se s nimi poèítalo... Naopak kabròák je Bohuš, kterému se asi moc nechtìlo, ale pøece jen dorazil! Malièko se nám horší docházka na dru inovky a výpravy! Èím to? Pokud nemù ete, co je úplnì normální a mù e se stát, omluvte se dostateènì dopøedu svému rádci. Kdo je omluven, dostává ètvrtinu bodù, které je mo no na akci získat... Neúèast by ale nemìla být pøíliš èastá: vypadáváš z oddílového dìní, nevydìláváš skandaliny atd. Oddílová rada by nerada sahala k znovuzavedení nepopulárního zákona Tøi neomluvené neúèasti a pøestáváš být Trojkaøem. ale pokud nebude zbytí, udìláme to...

3 CO PØINESL DUBEN DEN OTEVØENÝCH KLUBOVEN /sobota 6. dubna / Tato akce pro nás zaèala u dlouho dopøedu velkým plánováním a pøípravami. No a nakonec u v pátek po oddílovce, Hned jak zaznìl ukonèovací pokøik a oddíl se rozešel, zùstali zde dobrovolníci (já- Krtek, Hasky, Rozum, Patrik, Veve, Zbrkla, Dips, Lisky, Mròa a Fido) a pustili se do práce uklízela se gará na zítøejší výstavku kronik a fotek a chvíli potom se v klubovnì na obrovském stole z OSB desek koneènì zaèalo stavìt megakolejištì (nìkteøí nedoèkavci u cviènì stavìli ve ètvrtek po oddílové radì). Po nìkolika hodinách peèlivé architektonické a elektrotechnické práce vyjel první vlak. Celkem jsme mìli tøi nezávisle ovládané okruhy (2 TT a 1 HO). Jezdilo se a do brzkých ranních hodin a dolaïovaly se rùzné technické nedostatky málem se nám podaøilo odvaøit jedno trafo. Kolem pùlnoci nás ještì pøišli navštívit Romík s Pifem. Aèkoliv se šlo spát asi ve 2.30 ráno, v 6.00 ji byly vlaky v plném provozu. Asi v 8.00 jsme kompletnì nachystali klubovnu pro dnešní návštìvníky a šli si koupit nìco k jídlu. V 9.00 pøišli další ogaøi-trojkaøi (a na Kameša se dnes objevili úplnì všichni) a v to všechno vypuklo. V naší klubovnì byly kromì kolejištì taky polní telefony, naše oddílové www stránky si ka dý mohl prohlédnout na PC, v gará i byly vystavené kroniky a fotky a venku probíhaly rytíøské souboje Excalibur. Proto e bylo od rána hnusné poèasí, mysleli jsme, e ádní lidi nepøijdou, ale opak byl pravdou. Dveøe se u nás netrhly, poøád bylo narváno a všichni jsme mìli plné ruce práce - dohromady prošlo naší klubovnou asi návštìvníkù. Podobné to bylo ve Skautském domovì na Rybníkách, kde byla velká autodráha u vlèat, støediskové video a k tomu mìl ještì ka dý oddíl nìco ve své klubovnì - test Harry Potter, minové pole, ochutnávka buchet atd. Proto e snì ilo, museli jsme opravovat šipky vedoucí od støediska k nám a tak jsme s sebou pøibrali na vláèky i pár vlèat. Odpoledne u bylo venku líp, a tak se rozebìhly i venkovní aktivity: floorball, twister atd. V jsme toho mìli skuteènì plné kecky (a trafa u vláèkù také) a tak jsme úderem ètvrté rozebrali kolejištì, vyprovodili poslední hosty a všechno uklidili. Po úklidu ještì Fido zájemcùm s pomocí pøítomného PC vysvìtloval, jak se dìlají jednoduché Myslím, e tato akce byla vcelku zdaøilá a doufám, e si lidi uvìdomí, e na Vsetínì je 300 lidí, kteøí dobrovolnì nosí skautský kroj a e nás mù e být klidnì i 350 nebo Krtek ORINOKO /sobota 27. dubna/ Tak jsme se srazili pøed rokytnickou školou (v sobotu!!!), my, Trojkaøi v poètu 18 a ještì další oddíly ze støediska a taky z Lideèka. Naše dru ina (Sokoli) musela ještì vytáhnout z pelechu Bohuša, abychom mohli závodit kompletní. Nezklamal a pøišel! Sláva mu! Na zaèátek byl nástup a pøehlídka pokøikù všech dru in. Po pokøicích si šli rádci jednotlivých dru in pro soutì ní prùvodky. Potom se všichni pokoušeli roztoèit krinolínu a vázat uzly, ne pøišel èas jejich startu. Pøed samotným startem jsme ještì šli k Fidovi na stanovištì kontrola krojù, deníkù a kronik. Start byl u Liskyho byla to pìknì hnusná šifra, ale za 12 (!!!) trestných bodù jsme dostali nápovìdu (díky tomu jsme vlastnì vyhráli), kterou za ty prachy urèitì ka dý ocenil. Po šiføe a zakreslení trasy do mapy jsme bì eli vstøíc poznávaèce ivoèichù, taková napùl kimovka. Pak jsme dobìhli (spíš došli) k uzlùm a zmínìné krinolínì. Po uzlech bylo dlouho velké nic, pak rostlinky (opìt kimovka) a hned potom obávaná znalost skautingu (pro mì to bylo jednoduché, mìl jsem nejlehèí otázky). Ještì pøed tím nás zkropil mírný deštík vlastnì takové vìtší krupobití. Potom jsme bì eli poøád z kopce a do kopce, a jsme dorazili k poslední èásti poznávaèky, a to byly dopravní znaèky. Po znaèkách, na takové vìtší louce, byla opièí dráha a pak opìt z kopce do kopce no, co si budeme povídat, hrozná štreka a na jejím konci bylo pøedposlední stanovištì... stavìní stanu. Dostali jsme dvì celty a z toho jsme mìli postavit jehlan. Potom jsme zdrhali jak šílenci k vodárce, tam byl cíl, kde se stopl soutì ní èas a pak se u pouze za kladné body pekly palaèinky. Ty se výteènì podaøily všem. Asi vê17.00 jsme šli ke škole, kde se vyhlašovaly výsledky. No, skonèili jsme docela dobøe. Vlastnì ani to líp nešlo. Na prvním místì jsme byli my Sokoli a na druhém a tøetím další dvì trojkaøské dru iny Ostøí i a Jestøábi... Mohutnì jsme zaøvali oddílový pokøik na oslavu vítìzství a rozešli se domù. Dan

4 CO PØINESL BØEZEN RÁDCOVSKÝ KURS /pátek 15. bøezna a nedìle 17. bøezna / Pátek 15. bøezna 2002 Všichni úèastníci rádcovského kursu se sešli v pøed støediskem. Pùl hodiny jsme poèkali na opozdilce a rozdìlili jsme se do ètyø dru in tak, aby v ka dé bylo co nejménì lidí z jednoho oddílu. Po rozdìlení jsme dostali mapu a mìli dojít pìšky na hájenku v Semetínì. My jsme šli pøes ambošku. Po cetì jsme museli splnit tøi úkoly a to: v dy dva museli jít se zavázanýma oèima a druzí je museli vést, vymyslet název dru iny a pokøik. my jsme si dali jméno Hrozinky. Ostatní byli Rákosníci, Èerní andìlé a Škvoøi. Jak jsme došli na hájenku, vybalili jsme si vìci, odevzdali jsme slohovky a poèkali na ty, kteøí ještì nedorazili. Poté jsme si dali sraz v krojích v jídelnì. Ka dý jsme si té donesli svìtlé trièko a napsali si na nìj pøezdívku, název dru iny. Pak jsme si trièka oblékli a po dru inách se pøedstavili a zaøvali, nebo spíš øekli, své pokøiky. Poté jsme ještì ka dý pøedstavili svou skuteènou dru inu a spoleènì se spoluèleny i svùj oddíl. Já s Haskym a TomSem jsme samozøejmì povídali o naší Trojce a také pøedvedli Boj o Excalibur. Zahráli jsme si pár her a o pùl jedenácté zalehli. Samozøejmì jsme hned neusli, to je snad nemo né... Veve Sobota 16. bøezna 2002 Vstali jsme v 7.00 a o 10 minut pozdìji byla rozcvièka s Trpkou, pro náš Krou ek malomocných dost krutá. Na snídani byl chleba s marmeládou a èaj. Pak zaèaly miniškoly s Køeèkem, D írou, Tempem a Šmudlou. Po nich jsme si zahráli Temelín a po obìdì zase následovaly miniškoly tentokrát motivace s Mireèkem, metodika s Fidem, dru inovka s Trpkou a historie s Pifem. Vše skonèilo v a hned jsme šli hrát rùzné hry (na jména apod.) Úplnì veèer nás Mireèek vyhnala ven a tam jsme hráli Buldoka a Molekuly. Na veèeøi byla kyselica. Pøijel za námi vùdce støediska Romitù a mohli jsme mu klást rùzné dotazy. Pak se šlo spát teda opìt jen nìkteøí, ostatní hráli Palermo nebo kecali na pokoji. Já osobnì jsme šel spát o pùl tøetí. TomS Nedìle 17. bøezna 2002 Tøetí den zaèal opìt rozcvièkou, která mì opìt bavila. Po rozcvièce jsme se šli nasnídat. Po snídani nás èekaly poslední dvì miniškoly. Venku jsme s Broukem pozorovali pøírodu a taky jsme se šli podívat k vodì, kde jsme spatøili abu, šneka a jiné. Kdy jsme byli u vody, øekl jsme si, e nauèím svùj zápisník plavat. Nepodaøilo se...a tak jsme ho rychle vytáhl, aby se mi neutopil. Bezpeènost a hygiena bylo téma poslední miniškoly, kterou pro nás mìla pøipravenu Fantík. Jeliko jsme se hned ráno sbalili, tak jsme po obìdì mohli jít hrát velkou hru z Divokého zá padu, která trvala dvì hodiny. Pøipravili ji Krtek, Dips a Zbrkla. My jsme sice nevyhráli, ale zahráli jsme si dosytosti. Po zhodnocení a zakonèení jsme se pod vedením Dipse vydali pøes kopec na Vsetín. Tam jsme dorazili v pìt hodin a rozešli se domù. Veve PLEŠIVECKÉ VELIKONOCE /pátek 29. bøezna a pondìlí 1. dubna / Pátek 29. bøezna 2002 Sešli jsme se v poètu pìt ato: Fido, Eva, Hasky, Krtek a já (Veve) v Lisky s Mròou jeli vlakem a sem-tam i stopem. Za chvíli jsme slo ili vìci do auta a popojeli na Ohradu nabrat benzín a na parkovištì u Hypernovy, kde jsme poèkali na Dazula a spol. Kolem jsme nasedli do aut a vydali se na Karlovice. Na hranicích byla menší øada a nìjaký dotìrný øidiè se Fida sna il pøedjet, ale zkušený Fido mu nedal pøíle itost. Pøi cestì na Slovensku Fido dorazil koèku, kterou mu pøihrál pod kola pøed námi jedoucí P(r)assat. Kolem jsme dorazili do vísky Vidová pod Plešiveckou planinou a nabrali z místní vyvìraèky vodu. Na nádra í v Plešivci jsme vzali do auta Liskyho sêmròou, kteøí tam dorazili stopem. Kdy jsme vyjeli na planinskou hranu, zaparkovali jsme auto vedle ostatních do šáší a nahodili na záda bágly. Dazulovci spali v nedalekém pøístøešku, ale my jsme se rozhodli, e dojdeme a do støedu Planiny na táboøištì k Maèce (úzká plazivka, kde je jediná povrchová voda na celé Planinì). A tak jsme se vydali na cestu. Nejprve jsme šli po asfaltce k hájence. Šlo se docela blbì. Asi v polovinì cesty jsme na obloze spatøili velkou a nádhernou kometu, která pomalu mizela za lesy. U hájenky jsme odboèili na lesní cestu a o ètvrt na tøi jsme s mírným bloudìním dorazili do táborového závrtu. Mìsíc jasnì svítil a nádhernì osvìtloval palouk s vysokými jalovci. Stany jsme bez problémù postavili, a tak jsme o tøiètvrtì na tøi mohli zalehnout. Fido a Eve spali pod širákem. Sobota 30. bøezna 2002 Ráno jsme se vzbudili v 9.00 a já s Haskym jsme si zaèali vaøit párky. Za chvíli jsme zahlédli naše bratry a sestry z Kateøinic, kteøí celé táboøištì obešli a pøišli z úplnì jiného smìru, ne mìli. No prostì totálnì je pøíroda pøevezla. Po snídani jsme my-trojkaøi (pøibyl k nám ještì Pajtáš) a Eva schovali stany do lesíku, sbalili jsme si do ba ohù vìci na zašpinìní, svaèinu, baterku a jiné. Odešli jsme nejdøíve k Zvonivé propasti (-100m). Hodili jsme si do ním šutr, který pøi pádu nádhernì huèel. Cestou jsme se zastavili u podzemní

5 PØÍLOHA PRO DYCHTIVÉ POUTNÍKY PO SKAUTSKÉ STEZCE význam skautských zákonù dnes zákon pátý a šestý, urèitì zkuste vyluštit pøíslušné osmismìrky 5. Skaut je zdvoøilý Buï slušný k lidem, zvláštì k enám, dìtem, starýím lidem, slabým a bezmocným. Buï zdvoøilý doma. Spousta lidí má povìst zdvoøilých lidí, ale doma na to zapomínají. Není pøece tak tì ké øíci prosím nebo dìkuji nebo pomoci rodièùm a èlenùm rodiny. Zdvoøilost tìší a pøitahuje lidi. Otevøeš-li enì dveøe, nabídneš-li místo v pøeplnìném autobuse, vstaneš-li ze idle, kdy do místnosti vstoupí host, pozdravíš-li první dospìlé lidi, podr iš-li matce idli, sundáš-li èepici pøi vstupu do místnosti, potìší tvá zdvoøilost ostatní lidi. Vypráví se pøíbìh o starci, který ve starém Øecku navštívil olympijské hry. Bylo pozdì a nikde nebylo volné místo. Mladík ze Sparty to zpozoroval a uvolnil mu sedadlo. Skupina mladíkù z Atén to ocenila potleskem. Staøec se k nim obrátil a øekl: Ano, víte, co je správné, ale necháte jiného to udìlati. Zdvoøilost, které se nauèíš jako chlapec, bude v dospìlosti znakem dokonalého mu e. 6. Skaut je ochráncem pøírody Buï pøítelem zvíøat, bezdùvodnì nezabíjej ivé tvory, neubli uj jim, ale usilovnì chraò a pomáhej všemu tvorstvu. Máš-li psa nebo jiné zvíøe, buï k nìmu pozorný a laskavý. Chceš-li, aby tì mìl rád, musíš se o nìj dobøe starat. Musíš vìdìt, kdy potøebuje potravu, kdy vodu, kdy útoèištì a kdy tvou pozornost. iješ-li na venkovì, víš, jak jsou zvíøata vdìèná za dobrou péèi. Skauting tì pøivede èasto do pøírody. Pøi veèerní toulce lesem se setkáš se zvìøí, ráno tì probudí zpìv ptákù a vidíš jak poletují v korunách stromù z vìtve na vìtev. Èím déle pro iješ v pøírodì, tím ji budeš mít radìji, budeš více rozumìt ivým tvorùm a rostlinám, snáze pochopíš co pøírodì škodí a kdy potøebuje naši ochranu. Nezabíjet bezdùvodnì ivé tvory neznamená, e nesmíš odstranit tvory, kteøí jsou nebezpeèní šíøením nákaz nebo ohro ují jiný ivot.

6 JAK JSME BÁSNILI na slova PEÒ, AUTÍÈKO, FANATIK, MÍÈEK, SLUNÍÈKO VEVE SKØET KRTEK RAJÈE Jelo, jelo autíèko a svítilo sluníèko. A pøejelo pòa, pøejelo ho vèera. A peò dr el míèek, hodil ho na palouèek Fanatik byl velký to, dobøe, e pøejelo ho auto! ADAM Jelo, jelo autíèko, svítilo na nìj sluníèko. A potom pan Lvíèek, mezi náma, byl to peò, hodil na nìj míèek. Byl to velký fanatik, strefil se do pneumatik.???? Jelo autíèko, jelo jen tak do dáli, sluníèko si svítilo k autíèku do nebeské dáli. Potkalo se autíèko potkalo se s míèkem, pøišel k nim fanatik. aby si šli hrát na písek. Koulelo se sluníèko, koulelo se po obloze, dívalo se dolù, narazilo do nebeských zvonù. Zvony nadávají, pnìm sluníèko nazývají sluníèko schoulilo se do kouta a vymlouvalo se na kohouta! Moje zlaté sluníèko, je jak moje autíèko. Peò si hraje s autíèkem, Fanatik zas se sluníèkem. Sluníèko pìknì svítí a Peò si zašel na pití. UFO Svítilo sluníèko, sice malièko. Vyjelo si autíèko a sluníèko mu štìstí pøálo a zaplakalo. A jak jelo autíèko a to sluníèko mu štìstí pøálo. To to autíèko o peò zakoplo. V tom fanatik pøichází a míèek nachází. A jak vidí to autíèko, tak smutné, tak mu míèek dá a to je balada má... ROMANCE O FIDOVI Fido s Pifem od vlèat, teï zasedli si k kulatému stolu. Ti dva u si spoustu vtipù øekli spolu. A zapìli si z plných plic: Nu dej sem plecháèe, Lisky, ty jedno pá e! A nalej èaje (???) dolej výš. Dnes, Pife, èehos zvíš!, Sluníèko se sluní, sluní... a peò (Lisky) na nìj èumí, èumí... ROZUM Sluníèko, sluníèko, ty malé autíèko! Fanatik po nìm hází bláto, je to peò. Však neboj, je ho málo! Ty lutý míèku! DIPS (asi) Peò pøijede autíèkem fouk po nás sluníèkem. Fanatik to byl, nás tím ohrozil. Hodil po nás míèek malièký strefil nás do leblièky! Zde po tom èaji (???) Pife slyš, Indické slunce vloni hrálo. To první èajó, které na Cejlonu zrálo. Aj teï vzhùru, pijme ji! A pili, Fido však náhle prsknul, To e je èaj (???), tenhle louh, tenhle kvas? V dy køiví pòa, láme vaz! A zlostnì nohou mrsknul. Však dals tam, Lisky, pøíliš mnoho cukru, Mám od nìho celou hubu! Sluníèko a autíèko na plá i si hráli a fanatik s míèem na peòa si hráli... MRÒA Sluníèko svítilo peò si hrál, autíèko jezdilo, míèek skákal, peò to je fanatik, to je náš Patrik! Bonus od Rozuma

7 CO PØINESL DUBEN a troška kvìtna DEN ZEMÌ /pátek 26. dubna / Sešli jsme se u nás v klubovnì v Chvíli jsme se pokoušeli slo it luk, co se zpoèátku nedaøilo, ale pak jsme na to pøišli. Já (Veve) s Krtkem jsme šli na støedisko pro prapor s lilií a ještì jednu pokreslenou plachtu. Postupnì se zaèali trousit i další organizátoøi Ještìrky, Dvojkaøky a Lvíèata. Kdy jsme pøišli zpìt do klubovny, pomalu jsme zaèali nosit vìci ke kulturáku. Pøi stavbì stanu jsme mìli malé problémy a byli jsme rádi, kdy u stál. V zaèali pøicházet první návštìvníci, pøevá nì školní tøídy. U nás si mohli zastøílet z luku, zabojovat s meèi a taky si nalovit rybièky. Lvíèata mìla strefování kulièkovou pistolkou do terèe a odhady objemù, Ještìrky PET skateboard a Twister a Dvojkaøky nìkolik pøeká kových vodních drah. Taky jsme mìli vystaveny rùzné fotky. Vše probíhalo dobøe a na to, e z pìti šípù nám zbyly jen dva. Škoda. Kdy se pomalu zaèala blí it ètvrtá hodina, u bylo klidnìji a moc lidí u nechodilo. Kolem ètvrté jsme zaèali boøit stan (co šlo lehce) a nosit vìci do klubovny. Zaèalo pršet, ale my jsme si pøed pódium pøenesli pøístøešek a chvíli ještì sledovali program. Pak jsme se rozešli. Veverèák SVÁTEK PRÁCE NA DYNÈÁKU /støeda 1. kvìtna / Netradiènì jsme se rozhodli letos oslavit 1. máj (... lásky èas) a to brigádou (...svátek práce). Jeliko nám toti pod velkým náporem snìhu ( a za pomoci zubu èasu) spadla dynèácká jídelna, tak nás na Dynèáku èekalo vcelku dost práce... Nìkteøí jeli u v úterý veèer, aby mohli odklízet trosky ji od brzkých ranních hodin (pozn. Fido: jsi spadl z višnì, ne?). Samotná brigáda zaèala však a ve støedu asi v To zrovna dorazily Kaèice a Sedmièka a chvíli po nich pøišli i ostatní Trojkaøi v èele s Fidem. Na nic jsme neèekali a hned se zaèalo pracovat. Uklízely se podsady, Dvojkaøky umývaly hrnce a pøedevším se rozebíraly trosky naší milované jídelny. Práce šla dobøe od ruky, slunko svítilo,a tak jsme si o poledni zahráli vodní bitky. A pak zase do práce. Kdy se všechno douklízelo, tak nám ještì zbylo trochu èasu na vlajkovanou. Hráli i Dazul, Smerf a Fido, a bylo to bylo supr! Potom: vzhùru na nádra í... Krtek

8 BØEZEN & DUBEN spoleènì napajeèky pro krávy a doplnili zásoby vody. Pak jsme vyrazili na severní hranu Planiny. Došli jsme a na Gerlašské skály (úplný konec), posvaèili jsme a pokochali se výhledem na okolní vesnièky. Rostly tam i koniklece. Za pùl hodiny jsme se rozdìlili na dvì skupiny. Eve, Pajtáš a Mròa šli zpìt na táboøištì a Fido, Hasky, Krtek, Lisky a já jsme ještì šli slézt do Šingliarovy propasti (-75m). Bylo tam plno netopýrù, bahno a krápníková výzdoba. Po vylezení jsme se pøevlekli do èistého a vyrazili také na táboøištì. cestou jsme se zastavili u ravého závrtu a podívali se na propast Zombor (-60m). Tu bych asi jenom tak neslezl, o vylezení ani nemluvím. Kdy jsme v pøicházeli k táboøišti, zrovna zapadalo slunce za stromy a sním odcházelo i celodenní vedro a pøicházela krutá zima. Pøenesli jsme si z lesa stany, poopravili je a zakolíkovali. Zaèali jsme vaøit veèeøi. Já s Haskym jsme si vaøili orientální nudlovou polévku. Z lesa jsme donesli døevo, rozdìlali oheò, který nádhernì høál. Posedìli jsme u ohnì a já s Haskym jsme v 9.00 zalehli do spacákù. Ostatní u ohnì ještì zùstali. Nedìle 31. bøezna 2002 Vstali jsme v 9.00 jako pøedchozí den, posnídali, sbalili se, schovali stany a vyrazili na jih Planiny. Pár vìcí na slaòování jsme si pùjèili od Kaèic, proto e jsme se chystali slézt do Èikovy diery (Csikljuk 80m). Podaøilo se nám ji celkem rychle najít. Pajtáš (asi radostí) nám pøeèetl báseò... Eve s Pajtášem posvaèili, a jeliko nechtìli lézt s námi dolù, zùstali nahoøe a šli se spolu projít. My jsme se pøevlekli do špinavých vìcí a po jednom zaèali slaòovat osmimetrovou stìnu. Kdy jsme byli všichni dole, zaèali jsme scházet do tmy. Tato propast byla nádhernì vyzdobená krápníkama a bylo tam pìknì lepkavé bahno. Nezapomnìli jsme se vyfotit. Vylaòování bylo docela tì ké a byl jsem rád, e nemusíme vylaòovat moc vysoko. Nahoøe jsme se pøevlékli a posvaèili. Lisky s Mròou, Haskym a Krtkem se vydali k táboøišti stejnou cestou a já s Fidem jsme šli neznámým krajem. ka dých pár metrù jsme zahlédli lanì pøebíhající pìšinu. Taky jsme se podívali na Jelení propast. Asi v polovinì cesty jsme si odpoèinuli u posedu. Nakoukli jsme ještì do propasti s èíslem 90. Pak jsme narazili na lutou znaèku, po které jsme se vydali k táboøišti. Kdy jsme kolem sedmé hodiny dorazili na palouk, Lisky s Mròou, Krtkem a Haskym u tam byli asi ètvrt hodiny. Lisky rozdìlal oheò a šli jsme do Maèky na vodu. Pak jsme vaøili veèeøi. Lisky s Mròou si udìlali Fidùv oblíbený porid. Kdy se setmìlo, udìlali jsme v záøi plamenù 84. oddílovou radu. Pak jsme posedìli u ohnì a povídali si vtipy. Já jsme v šel do stanu, kde jsem se zachumlal do spacáku a za pár minut u jsme spal. Velikonoèní pondìli APRÍL Tento zaèal pro kluky dobøe. Hned po snídani jsme zahájili akci J (jalovec). všechny cérky byly samozøejmì vyšmigrustované. Dazul a spol ani jalovce netrhali, ale nosili holky za jalovcem, a pak je do nìho hodili (ekologický šmigrust). Eve rozdávala perníèky. Pak jsme si šli sbalit vìci. V 9.00 jsme vyrazili k autu, nalo ili bágly a jeli na nádra í, kde jsme nechali Liskyho s Mròou. Dojeli jsme do Vidové a tam se opláchli v místním potùèku. Po chvíli jsme vyjeli na Turnianský hrad. Pod hradem jsme ÈIROU NÁHODOU spatøili Dvojkaøky, které byly na vandru v tìchto konèinách. Zastavili jsme pøed Dvojkaøkama, otevøeli kufr, vzali jsme si jalovce a šli jim naproti... Sice chtìly utéct, ale bylo to ZBYTEÈNÉ. Šmigrust si je našel i 400 km od Vsetína. Pak jsme vylezli na hrad, prohlédli si ho a šli nazpátek. Fidovi s Eve se nás podaøilo bezvadnì nachytat, úplnì jsme zapomnìli, e je Apríla. Na benzince jsme si koupili kofolu (teda slovenskou cofolu) a nanuk a vyrazili jsme na dlouhou cestu k domovu. Pøi cestì pøed Slovenský ráj jsme vidìli nádherné šafránové louky. V Ru omberoku a ilinì jsme se dostali do kolon, ale pøes hranice v Makovì u to šlo dobøe. O tøiètvrtì na sedm jsme byli na Vsetínì... Veverèák IVANÈENA /sobota 20. dubna / Po srazu jsme spoleènì s jinými oddíly nasedli do autobusu. Kdy jsme dojeli do Malenovic, vystoupili jsme na takový malý plac, kde nám Hankus øekla nìco o tom, jak vznikla mohyla na Ivanèenì. Fido hned na místì vyhlásil první úkol a to, kdo nasbírá a pojmenuje 10 rostlin, získává nìjaké body. V necelé pùlce cesty jsme mìli pøestávku. I tam Fido vyhlásil ji druhý úkol: Mìli jsme si vymyslet falešnou toto nost a druzí ji museli od nás zjistit pomocí cizího jazyka. Kdy jsme dorazili k mohyle, odlo ili jsme si batohy, vyhodnotili zjiš ování toto nosti a vyfotili se. Pak jsme našli naše staré oddílové kameny a polo ili nové. Po delší pøestávce vyhlásil Fido tøetí úkol (tradièní): Která dru ina dobije døíve vrchol Lysé hory. První se tam vyškrábali Sokoli a o chvilku pozdìji my, Ostøí i. Potom jsme poèkali na ostatní a dali si èaj. Zpátky se nám šlo dobøe, klouzali jsme po snìhu. Pak byl vyhlášen ètvrtý úkol: kdo se strefí 3 snìhovými kulièkami do nìkolik metrù vzdáleného stromu. Kdy jsme doházeli, vyhlásil Fido ji poslední úkol: Schovávání dru in kolem vlajky. Pak jsme pøidali do kroku, proto e jsme museli dohnat další oddíly. Vyhodnotili jsme a oznámkovali výpravu, nasedli spoleènì do autobusu...zpátky na Vsetín jsme dorazili v Rajèe

9 CHYSTÁME SE na 10. sraz oddílù 89. oddílová rada spoleènì rozhodla, e o víkendu a vyrazíme na 10. sraz oddílù, které se zabývají turistikou, táboøením attend. (na nìèem podobném jsme byli na podzim u Ostravy). Pozval nás valašskomeziøíèský oddíl Zlaté šípy. Sraz bude menšího rozsahu ne ostravský, ale u ted se máme na co tìšit. Posuï sám: Místo konání Kladeruby-Podlu í - louka le ící poblí øeky Beèvy. Na místo samotné se dostanete ze zastávky Lhotka nad Beèvou, kde Vás budou èekat naše spojky v pátek od do hodin. Dùle ité momenty srazu pátek 31 kvìtna... pøíjezd a ubytování (odpoledne) sobota 1 èervna... slavnostní nástup a zahájení srazu pìtiboj a další soutì e (dopoledne) Koòovina (odpoledne) táborový oheò (veèer) nedìle 2 èervna... závìreèný nástup a vyhlášení výsledkù (dopoledne) Program srazu Hlavní soutì í je tábornický pìtiboj. Soutì í tøíèlenná dívèí a chlapecká dru stva ve dvou kategoriích - mladýší (1.-5. roèník ZŠ vèetnì) a starýší (6.-9. roèník ZŠ vèetnì). Soutì e pìtiboje 1. Štafeta Cílem je probìhnout 80 metrovou tra s nìkolika nástrahami v podobì podlézavých pøeká ek. Ty jsou umístìny v rùzných výškach od 40 cm do 1 metru. Pobì íte, hupsnete pod pøeká ku, vstanete a nìkolik metrù opìt bì íte, ne vás zastaví další podlézání. Tento dìj se opakuje a do cíle. Na trati se postupnì vystøídají všichni èlenové dru stva. Nejlepší z rozbìhù postupují do semifinále a následnì do finále. Postupový klíè bude upøesnìn podle poètu dru stev. 2. Pøíroda Poznávací soutì v ní uplatníte znalosti z ivoèišné a rostlinné øíše. Podle popisu budete poznávat jednotlivé druhy rostlin a zvíøat a následnì je v pøírodì hledat. Napø. Tento strom má mnoho druhù, vìtšinou cizokrajných. Dosahuje vìku i pøes tisíc let. Koruna je mohutná, široká a 40 m vysoká. Má velmi tvrdé døevo. Kùra je svìtle hnìdá a zbrázdìná. Listy eliptické na rubu tmavozelené, na líci modrozelené. Plody jsou výbornou potravou pro lesní zvìø. Poté donesete list poznaného stromu. Souèástí bude stezka s pøírodními omyly. Pùjdete po pìšinì a budete v nejbli ším okolí hledat svým ostøí ím zrakem nesmyslné pøírodní úkazy. Napø. vìtvièku smrku na borovici apod. Bude jich tam nìkolik a èím více jich objevíte, tím lépe pro vás. 3. Všestrannost Všeobecné tábornické znalosti a dovednosti budete moci pøedvést pøi plnìní nepøeberného mno ství úkolù (uzly, topografie, morseovka, souhvìzdí...). Bìhem urèeného èasového limitu jich máte splnit co nejvíce. 4. Vaøení Dru stvo má za úkol uvaøit bramborový guláš. Pou ít mù ete pouze pøedepsané suroviny v pøedem nezpracovaném, syrovém stavu. Zato však v jakémkoli mno ství. Jsou to tyto: voda, brambory, mrkev, paprika, petr el, cibule, èesnek, olej, hladká mouka, smetana, sladká paprika, pálivá paprika, majoránka, kmín, sùl. Nesmíte pou ít nic navíc, maximálnì mù ete nìco vynechat. Suroviny si vezmìte s sebou z domu. Do hodnocení bude zahrnuta doba rozdìlávání ohnì vèetnì poètu sirek na zapálení, poøádek pøi vaøení a samozøejmì chu jídla. 5. Test pamìti Na jedné stranì bude umístìna tabulka s obrázky. Tam si vštípíte do pamìti co nejvíce vìcí a pøesné umístìní na plánu. Pak do své tabulky, která bude umístìna na jiném místì, zapíšete to, co jste si zapamatovali. Za správnì zaznaèené pøedmìty vám budou pøibývat body. Další soutì e srazu - Nejlepší deník jednotlivce - Nejlepší kronika - Nejlepší scénka u táboráku - Nejlepší písnièka u táboráku - Hbitý uzlík - Vázání 6-ti základních uzlù na èas v kategoriích do 12 let, do 15 let a nad 15 let

10 PØÍLOHA PRO DYCHTIVÉ POUTNÍKY PO SKAUTSKÉ STEZCE historie vsetínského skautingu I. Uveøejòujeme další ze støípkù vsetínské skautské mozaiky... Tentokrát je to nejstarší období od roku 1920 a jako bonus jsme šlohli Šestkaøùm text, který ukazuje rozrod jednotlivých vsetínských oddílù. Je zde umístìn i proto, e se naší Trojky velice úzce dotýká. Vá ím si toho, e Šestkaøi nezapomnìli na své koøeny a hlásí se k nim... Fido STROM IVOTA ŠESTKY (uveøejnìno v oddílovém èasopise ŠESTÁK è.22 - duben 2002) V roce 1968 pøi druhé obnovì Junáka zalo il Tom 3.chlapecký oddíl, který byl souèástí znovu obnoveného støediska na Vsetínì. Podaøilo se mu cosi fenomenálního, za co do dnešního dne není patøiènì docenìn (Tom je nyní na dùchodì a bydlí na své chalupì ve Velkých Karlovicách). Dal základ oddílu, který na Vsetínì pùsobí nepøetr itì od roku k dnešku tedy 34 let!!!! Nevím na Vsetínì a blízkém okolí o ádném takovémto oddíle (ani mimo skautskou organizaci). I v republikovém formátu se TROJKA tímto øadí mezi špièku. V roce 1971 zaèala likvidace Junáka a TROJKA v èele s Tomem jako jediná ze vsetínských skautských oddílu neukonèila svoji èinnost a pøešla do jednotné Pionýrské organizace. Z dnešního pohledu a v kontextu pozdìjších událostí nelze toto rozhodnutí hodnotit jinak ne vysoce kladnì. Trojka dál pokraèovala ve své dosavadní èinnosti a vychovávala spoustu mladých mu ù, kteøí pozdìji pøevzali od Toma (kdy mu tehdejší mocipáni zakázali vést oddíl a pracovat s mláde í) štafetu ve vedení oddílu. Po tøetí obnovì Junáka v roce 1989 se TROJKA opìt vrátila do lùna Junáka a v dalších letech poskytla støedisku 2 støediskové vùdce (Pajtáš a Daloš), kteøí vedli støedisko více ne 1/2 trvání v jeho novodobé historii. Ale vra mese zase kousek zpìt, do roku Jako asi v ka dém oddíle i ve TROJCE (tehdy pøejmenované na PO ZÁLESÁK) bylo jakési vnitøní oddílové pnutí a èást oddílu pod praporem Dušana Póèe ze ZÁLESÁKA odešla a zalo ila nový oddíl LVÍÈATA. Z hlediska pozdìjšího vývinu lze tyto rebely pøiøadit spíše k tìm špatným. Nicménì právì tímto krokem byl dán vznik TOM (turistickému oddílu mláde e) LVÍÈATA, který si od této chvíle il svým vlastním ivotem. Po pár letech rebelové odpadli a vedení se v roce 1979 ujal Lešek (Aleš Cahlík), který oddílu LVÍÈATA vtiskl znovu foglarovsko-skautský duch. Lvíèata u pod nìkolikaletým vedením Dazula se na konci roku 1989 pøihlašují k znovu obnovenému Junáku. Tak vzniká 4.chlapecký oddíl - LVÍÈATA. Èinnost oddílu pokraèuje, mìní se vedení, pøicházi noví èlenové. (Historie oddílu sepsána Dazulem v roku 1991 pro potøeby 4.ch oddílu). 4.Chlapecký oddíl je dnes po TROJCE druhým nejstarším (nepøetr itá èinnost) oddílem na našem støedisku. PO ZÁLESÁK (kurióznì znovu donucen zmìnit jméno, tentokrát na PO PUPAVA) byl jednu dobu i koedukovaným oddílem. Èást dìvèat pozdìji pøešla do TOM VEVERKY (dívèí partner tehdejšího TOM LVÍÈATA), které v podstatì pøešly po roce 1989 jako 1.dívèí oddíl JEŠTÌRKY spoleènì s LVÍÈATY do Junáka. Tady od roku 1990 pùsobí Irèa. V roce 1997 se Dazul s Irèou pøestìhují ze Vsetína do Kateøinic a pokoušejí se zde zalo it nový oddíl. Zdá se, e se to podaøilo. Vzniká SESTKA - koedukovaný oddíl, který je právì sou koedukací a velkým poètem skuteènì aktivních dospìlých èlenù oddílu jedineèný na našem støedisku. V roce 2001 pøedává Dazul vedení oddílu Pinèlovi a pokouší se zalo it nový oddíl v Jablùnce (SEDMIÈKU). Tím je strom ivota zatím uzavøen - ŠESTKA vyrostla na pevných vìtvích mohutného stromu a sama nyní pozoruje jak na ní raší první vlastní pupínek, který se snad ujme. Dazul (ŠESTKA) První léta ( ) Ponìkud zvláštní dru inu osmi mladíkù, kteøí 1. dubna 1920 procházeli centrem Vsetína, doprovázel houf zvìdavcù a na úpatí ambošky. Mladíci si tam na louce postavili stan, uvaøili èaj a zahráli nìkolik her. Bylo to cosi nového, neznámého, co se tehdejším vsetínským klukùm ihned zalíbilo. Na výzvu, aby se pøidali, pokud chtìjí nìco podobného za ívat také, reagovali ještì ten den tøi chlapci. První øádky vsetínského skautského pøíbìhu byly napsány. Pøíbìhu, jen nìkolikrát pøerván trvá osmdesát let. S nápadem zalo it ve Vsetínì skautský oddíl pøišli v roce 1920 na jednu z bøeznových schùzek valašskomeziøíèského skautského oddílu jeho tehdejší èlenové bratøi František a Josef Quisové spolu se studentem Závišem Kalandrou (pozdìji popraveným v procesu s Miladou Horákovou). Právì oni to byli, kdo doprovázeni pìticí skautù z Valašského Meziøíèí, kde oddíl vznikl ji o rok døíve v roce 1919, postavili pod amboškou stan a místním klukùm navrhli, aby vstoupili do prvního skautského oddílu ve Vsetínì. Bìhem nìkolika dnù mìl nový oddíl osm èlenù. Jeho prvním vùdcem se stal František Quis (dìdeèek jednoho z vùdcù vsetínského støediska Junáka a místostarosty Vsetína Mgr. Dalibora Sedláèka). "Nelze vypsat s jakou radostí a nadšením jsme chodili na schùzky a vycházky. Nìkolikrát dennì jsme byli u Quisù poptat se, co nového bude na pøíští schùzce, kam pùjdeme na vycházku (...)," vzpomínal pozdìji jeden z prvních èlenù oddílu Miloš Jarošek. První tábor v létì roku 1920 nad semetínským údolím na Nivce trval sedm dnù, vše potøebné vezli skauti na malém ruèním vozíku. Po pùl roce odchází František Quis do Prahy na studium architektury. Vedoucím oddílu se stává uèitel na Horní škole František Hadaš, pod jeho vedením se oddíl rozrùstá na 45 èlenù. V roce 1923 se naskýtá mo nost ustanovit další, druhý oddíl. Krátce jej vede Miloò Bagar, jeho ale ještì v tém e roce vystøídal Zdenìk Bro a, který od tohoto okam iku stojí v èele celého skautského hnutí ve Vsetínì a pozdìji i na Valašsku a do poloviny 40. let. Velkou pøíznivkyní skautù byla v této dobì napøíklad hrabìnka Františka ze Stillfriedu, u jejího zámeèku na Trubiskách oddíly v prvních letech nejvíce táboøily. Do druhého desetiletí své èinnosti v roce 1930 vstoupili vsetínští skauti posíleni o dívèí oddíl, jeho první vùdkyní byla Ludmila Bro ová. Velkou událostí byly v èervenci roku 1931 Slovanské tábory v Praze, na nich skauti z celého Valašska vèetnì vsetínských slavili obrovský úspìch svojí vesnièkou srubových domkù i s rychtou a zvonicí, které byly pøevezeny z Knìhynì. Setkání moravských a slovenských skautù za ily o ètyøi roky pozdìji Javorníky. Kdy byl 28. øíjna 1940 výnosem K.H. Franka Junák zlikvidován, mìli za sebou vsetínští skauti dvacet let pestré a bohaté èinnosti, se kterou se jen velmi tì ce louèili. Z období do roku 1945 mnoho zpráv neexistuje. Mláde zakládala ètenáøské kluby Mladého hlasatele, trampské osady èi vstupovala do KÈT nebo SK Vsetín. V roce 1944 pod vedením Drahoše Dostála táboøilo nìkolik chlapcù na Pùlèínských skalách pod Kazatelnou. "Stany stavíme pod Sluneèní skálou, potraviny ukládáme do jeskynì ve skalách. Druhý den zjiš ujeme, e se jídlo ztratilo a my museli domù. A po válce vyšlo najevo, e potraviny byly pøedány partyzánùm," zaznamenává tehdejší kronika.

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod METEORA BEZINKOVÝ SIRUP JAK JSEM SE STAL SKALNÍM MUŽEM TA3, ÚDOLÍ DÌR, Co. - MIXXXák ADY, HOT SPORT NEWS, Co na to Nelly?, A co HNÌDÁK? KRÁTKÉ ZPRÁVY, RUBRIKA

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Z P R A V O D A J »ÕSLO 111 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha 3/2014

Z P R A V O D A J »ÕSLO 111 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha 3/2014 1 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha»ÕSLO 111 3/2014 Dámy a pánové, èlenové klubu a pøátelé vojenských hudeb. Pro tentokrát Vás nebudu

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012

Z obsahu. Pozvánka na Den dìtí. mistøi okresu. stále bez prohry. Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA JARO 2011 JARO 2012 5/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 5 kvìten 2012 ZDARMA Sbìrný dvùr Chotoviny Ve ètvrtek 10. kvìtna 2012 v 16 hodin bude slavnostnì otevøen nový sbìrný dvùr v ulici Družstevní. Vyvrcholí tak projekt,

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více