JNÍK. èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JNÍK. èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù. http://trojka.jinak.cz"

Transkript

1 TR JNÍK èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù 5 kvìten 2002 TR JNÍK

2 Kvìtnové akce 1.5. Svátek práce na Dynèáku - zaèínáme stavìt jídelnu - pro dobrovolníky oddílovka, vyjde Trojník è SHOOTER 2002, turnaj ve vybíjené oddílovka (záloha na tábor!) BOJ O EXCALIBUR - støediskové camporee Výjezd OR a E.T. (Libavá-táboøištì) Drsòáci v Lideèku (pro zájemce) Výprava na SRAZ ODDÍLÙ. 53. oddílovka (ji èervnová), vyjde Trojník è. 6 Narozeniny v kvìtnu KAMEŠ (12 let) VEVERÈÁK (15 let) KØEÈEK (11 let) ADAM (13 let) Kvìtnové pøíle itosti 1. Za pøedlo ení deníku k bodování a 60 skandalinù 2. Za celomìsíèní 100% docházku 70 skandalinù 3. Za napsání kroniky z: Brigády 30 skandalinù Shooteru 30 skandalinù Excaliburu 50 skandalinù 4. Za úklid klubovny po schùzce 20 skandalinù 5. Za dokonèenou Kuchaøskou stezku 90 skandalinù 6. Za pøíspìvek do Trojníku è. 6 a 30 skandalinù Co sa neví... Støediskové bodování oddílù se blí í ke svému prvnímu vrcholu!. K bude toti uzavøeno a podle toho, jak si který oddíl stojí, bude vypoèítáno, jaký dostane od støediska pøíspìvek na úèastníka tábora. Romitù u nìco pøedbì nì vypoèítával a mù u vám porzradit, e rozdíl mezi prvním a posledním oddílem èiní a 10,- Kè na osobu a den. To znamená, e první oddíl v bodování dostane napø. 23,- Kè na ka dého úèastníka tábora za ka dý den. Tak e si tuto èástku (23,-) vynásobte poètem lidí na táboøe a poètem táborových dnù a zjistíte, kolik èiní støediskový pøíspìvek. No a poslední oddíl nedostane 23,- Kè, ale pouhých 12,- Kè. A to vše vynásobeno u dìlá docela pìkné peníze... Proè se tady o tom tak dlouze rozepisuji? Chci, abyste vidìli, e nic se u nás nedìje nadarmo, nedìláme nic, co by nebylo ku prospìchu nás všech Trojkaøù... Máme toti nadìji na nejvyšší èástku, jen se podívejte: Jak si Trojka stojí k ? 1. TROJKA 159b 2. Šestka 131b 3. Dvojkaøky 108b 4. Lvíèata 88b 5. Svìtlušky 83b 6. Vlèata 82b 7. Ještìrky 67b 8. Jednièkáøi 45b 9. Osmièkáøi 33b Tentokrát nám nejvíce bodù nepøinesl ani Fido ani Pajtáš, ale vaše vlastní sna ení: organizace Dne Zemì, organizace Orinoka, úèast a vítìzství na Orinoku, pøíprava a úèast na Dni otevøených kluboven. Zkrátka, tentokrát je to zásluha skuteènì nás všech. Díky! Kdy u jsem zmínil Orinoko... Jste fakt dobøí! Aby jeden oddíl obsadil všechna tøi první místa ve své kategorii se nestalo za celou historii støediska a ani v historii TROJKY asi takový okam ik nenajdeme... Prosím jen sna nì...neusnìme na vavøínech, stále je mnoho co zlepšovat, v dy to sami víte! Ještì jednou: HURÁ všem Trojkaøùm! A tady jsou výsledky Orinoka: Skautky: Skauti: 1. Volavky 2.dívèí 1. Sokoli TROJKA 2. Píïalky Ještìrky 2. Ostøí i TROJKA 3. Mix Ještìrky+2.dívèí 3. Jestøábi TROJKA 4. abky Šestka 4. Kondoøi Lvíèata 5. U ovky Ještìrky 5. Gingaøi Lvíèata 6. Rarášci Lideèko 6. Panteøi Lideèko 7. Šneci Šestka Jen mì trochu mrzí, e ani Køeèek, Kuba ani Baterka v sobì nenašli tolik zodpovìdnosti, aby v pátek veèer zavolali svým rádcùm, e nedorazí. Zbyteènì se s nimi poèítalo... Naopak kabròák je Bohuš, kterému se asi moc nechtìlo, ale pøece jen dorazil! Malièko se nám horší docházka na dru inovky a výpravy! Èím to? Pokud nemù ete, co je úplnì normální a mù e se stát, omluvte se dostateènì dopøedu svému rádci. Kdo je omluven, dostává ètvrtinu bodù, které je mo no na akci získat... Neúèast by ale nemìla být pøíliš èastá: vypadáváš z oddílového dìní, nevydìláváš skandaliny atd. Oddílová rada by nerada sahala k znovuzavedení nepopulárního zákona Tøi neomluvené neúèasti a pøestáváš být Trojkaøem. ale pokud nebude zbytí, udìláme to...

3 CO PØINESL DUBEN DEN OTEVØENÝCH KLUBOVEN /sobota 6. dubna / Tato akce pro nás zaèala u dlouho dopøedu velkým plánováním a pøípravami. No a nakonec u v pátek po oddílovce, Hned jak zaznìl ukonèovací pokøik a oddíl se rozešel, zùstali zde dobrovolníci (já- Krtek, Hasky, Rozum, Patrik, Veve, Zbrkla, Dips, Lisky, Mròa a Fido) a pustili se do práce uklízela se gará na zítøejší výstavku kronik a fotek a chvíli potom se v klubovnì na obrovském stole z OSB desek koneènì zaèalo stavìt megakolejištì (nìkteøí nedoèkavci u cviènì stavìli ve ètvrtek po oddílové radì). Po nìkolika hodinách peèlivé architektonické a elektrotechnické práce vyjel první vlak. Celkem jsme mìli tøi nezávisle ovládané okruhy (2 TT a 1 HO). Jezdilo se a do brzkých ranních hodin a dolaïovaly se rùzné technické nedostatky málem se nám podaøilo odvaøit jedno trafo. Kolem pùlnoci nás ještì pøišli navštívit Romík s Pifem. Aèkoliv se šlo spát asi ve 2.30 ráno, v 6.00 ji byly vlaky v plném provozu. Asi v 8.00 jsme kompletnì nachystali klubovnu pro dnešní návštìvníky a šli si koupit nìco k jídlu. V 9.00 pøišli další ogaøi-trojkaøi (a na Kameša se dnes objevili úplnì všichni) a v to všechno vypuklo. V naší klubovnì byly kromì kolejištì taky polní telefony, naše oddílové www stránky si ka dý mohl prohlédnout na PC, v gará i byly vystavené kroniky a fotky a venku probíhaly rytíøské souboje Excalibur. Proto e bylo od rána hnusné poèasí, mysleli jsme, e ádní lidi nepøijdou, ale opak byl pravdou. Dveøe se u nás netrhly, poøád bylo narváno a všichni jsme mìli plné ruce práce - dohromady prošlo naší klubovnou asi návštìvníkù. Podobné to bylo ve Skautském domovì na Rybníkách, kde byla velká autodráha u vlèat, støediskové video a k tomu mìl ještì ka dý oddíl nìco ve své klubovnì - test Harry Potter, minové pole, ochutnávka buchet atd. Proto e snì ilo, museli jsme opravovat šipky vedoucí od støediska k nám a tak jsme s sebou pøibrali na vláèky i pár vlèat. Odpoledne u bylo venku líp, a tak se rozebìhly i venkovní aktivity: floorball, twister atd. V jsme toho mìli skuteènì plné kecky (a trafa u vláèkù také) a tak jsme úderem ètvrté rozebrali kolejištì, vyprovodili poslední hosty a všechno uklidili. Po úklidu ještì Fido zájemcùm s pomocí pøítomného PC vysvìtloval, jak se dìlají jednoduché Myslím, e tato akce byla vcelku zdaøilá a doufám, e si lidi uvìdomí, e na Vsetínì je 300 lidí, kteøí dobrovolnì nosí skautský kroj a e nás mù e být klidnì i 350 nebo Krtek ORINOKO /sobota 27. dubna/ Tak jsme se srazili pøed rokytnickou školou (v sobotu!!!), my, Trojkaøi v poètu 18 a ještì další oddíly ze støediska a taky z Lideèka. Naše dru ina (Sokoli) musela ještì vytáhnout z pelechu Bohuša, abychom mohli závodit kompletní. Nezklamal a pøišel! Sláva mu! Na zaèátek byl nástup a pøehlídka pokøikù všech dru in. Po pokøicích si šli rádci jednotlivých dru in pro soutì ní prùvodky. Potom se všichni pokoušeli roztoèit krinolínu a vázat uzly, ne pøišel èas jejich startu. Pøed samotným startem jsme ještì šli k Fidovi na stanovištì kontrola krojù, deníkù a kronik. Start byl u Liskyho byla to pìknì hnusná šifra, ale za 12 (!!!) trestných bodù jsme dostali nápovìdu (díky tomu jsme vlastnì vyhráli), kterou za ty prachy urèitì ka dý ocenil. Po šiføe a zakreslení trasy do mapy jsme bì eli vstøíc poznávaèce ivoèichù, taková napùl kimovka. Pak jsme dobìhli (spíš došli) k uzlùm a zmínìné krinolínì. Po uzlech bylo dlouho velké nic, pak rostlinky (opìt kimovka) a hned potom obávaná znalost skautingu (pro mì to bylo jednoduché, mìl jsem nejlehèí otázky). Ještì pøed tím nás zkropil mírný deštík vlastnì takové vìtší krupobití. Potom jsme bì eli poøád z kopce a do kopce, a jsme dorazili k poslední èásti poznávaèky, a to byly dopravní znaèky. Po znaèkách, na takové vìtší louce, byla opièí dráha a pak opìt z kopce do kopce no, co si budeme povídat, hrozná štreka a na jejím konci bylo pøedposlední stanovištì... stavìní stanu. Dostali jsme dvì celty a z toho jsme mìli postavit jehlan. Potom jsme zdrhali jak šílenci k vodárce, tam byl cíl, kde se stopl soutì ní èas a pak se u pouze za kladné body pekly palaèinky. Ty se výteènì podaøily všem. Asi vê17.00 jsme šli ke škole, kde se vyhlašovaly výsledky. No, skonèili jsme docela dobøe. Vlastnì ani to líp nešlo. Na prvním místì jsme byli my Sokoli a na druhém a tøetím další dvì trojkaøské dru iny Ostøí i a Jestøábi... Mohutnì jsme zaøvali oddílový pokøik na oslavu vítìzství a rozešli se domù. Dan

4 CO PØINESL BØEZEN RÁDCOVSKÝ KURS /pátek 15. bøezna a nedìle 17. bøezna / Pátek 15. bøezna 2002 Všichni úèastníci rádcovského kursu se sešli v pøed støediskem. Pùl hodiny jsme poèkali na opozdilce a rozdìlili jsme se do ètyø dru in tak, aby v ka dé bylo co nejménì lidí z jednoho oddílu. Po rozdìlení jsme dostali mapu a mìli dojít pìšky na hájenku v Semetínì. My jsme šli pøes ambošku. Po cetì jsme museli splnit tøi úkoly a to: v dy dva museli jít se zavázanýma oèima a druzí je museli vést, vymyslet název dru iny a pokøik. my jsme si dali jméno Hrozinky. Ostatní byli Rákosníci, Èerní andìlé a Škvoøi. Jak jsme došli na hájenku, vybalili jsme si vìci, odevzdali jsme slohovky a poèkali na ty, kteøí ještì nedorazili. Poté jsme si dali sraz v krojích v jídelnì. Ka dý jsme si té donesli svìtlé trièko a napsali si na nìj pøezdívku, název dru iny. Pak jsme si trièka oblékli a po dru inách se pøedstavili a zaøvali, nebo spíš øekli, své pokøiky. Poté jsme ještì ka dý pøedstavili svou skuteènou dru inu a spoleènì se spoluèleny i svùj oddíl. Já s Haskym a TomSem jsme samozøejmì povídali o naší Trojce a také pøedvedli Boj o Excalibur. Zahráli jsme si pár her a o pùl jedenácté zalehli. Samozøejmì jsme hned neusli, to je snad nemo né... Veve Sobota 16. bøezna 2002 Vstali jsme v 7.00 a o 10 minut pozdìji byla rozcvièka s Trpkou, pro náš Krou ek malomocných dost krutá. Na snídani byl chleba s marmeládou a èaj. Pak zaèaly miniškoly s Køeèkem, D írou, Tempem a Šmudlou. Po nich jsme si zahráli Temelín a po obìdì zase následovaly miniškoly tentokrát motivace s Mireèkem, metodika s Fidem, dru inovka s Trpkou a historie s Pifem. Vše skonèilo v a hned jsme šli hrát rùzné hry (na jména apod.) Úplnì veèer nás Mireèek vyhnala ven a tam jsme hráli Buldoka a Molekuly. Na veèeøi byla kyselica. Pøijel za námi vùdce støediska Romitù a mohli jsme mu klást rùzné dotazy. Pak se šlo spát teda opìt jen nìkteøí, ostatní hráli Palermo nebo kecali na pokoji. Já osobnì jsme šel spát o pùl tøetí. TomS Nedìle 17. bøezna 2002 Tøetí den zaèal opìt rozcvièkou, která mì opìt bavila. Po rozcvièce jsme se šli nasnídat. Po snídani nás èekaly poslední dvì miniškoly. Venku jsme s Broukem pozorovali pøírodu a taky jsme se šli podívat k vodì, kde jsme spatøili abu, šneka a jiné. Kdy jsme byli u vody, øekl jsme si, e nauèím svùj zápisník plavat. Nepodaøilo se...a tak jsme ho rychle vytáhl, aby se mi neutopil. Bezpeènost a hygiena bylo téma poslední miniškoly, kterou pro nás mìla pøipravenu Fantík. Jeliko jsme se hned ráno sbalili, tak jsme po obìdì mohli jít hrát velkou hru z Divokého zá padu, která trvala dvì hodiny. Pøipravili ji Krtek, Dips a Zbrkla. My jsme sice nevyhráli, ale zahráli jsme si dosytosti. Po zhodnocení a zakonèení jsme se pod vedením Dipse vydali pøes kopec na Vsetín. Tam jsme dorazili v pìt hodin a rozešli se domù. Veve PLEŠIVECKÉ VELIKONOCE /pátek 29. bøezna a pondìlí 1. dubna / Pátek 29. bøezna 2002 Sešli jsme se v poètu pìt ato: Fido, Eva, Hasky, Krtek a já (Veve) v Lisky s Mròou jeli vlakem a sem-tam i stopem. Za chvíli jsme slo ili vìci do auta a popojeli na Ohradu nabrat benzín a na parkovištì u Hypernovy, kde jsme poèkali na Dazula a spol. Kolem jsme nasedli do aut a vydali se na Karlovice. Na hranicích byla menší øada a nìjaký dotìrný øidiè se Fida sna il pøedjet, ale zkušený Fido mu nedal pøíle itost. Pøi cestì na Slovensku Fido dorazil koèku, kterou mu pøihrál pod kola pøed námi jedoucí P(r)assat. Kolem jsme dorazili do vísky Vidová pod Plešiveckou planinou a nabrali z místní vyvìraèky vodu. Na nádra í v Plešivci jsme vzali do auta Liskyho sêmròou, kteøí tam dorazili stopem. Kdy jsme vyjeli na planinskou hranu, zaparkovali jsme auto vedle ostatních do šáší a nahodili na záda bágly. Dazulovci spali v nedalekém pøístøešku, ale my jsme se rozhodli, e dojdeme a do støedu Planiny na táboøištì k Maèce (úzká plazivka, kde je jediná povrchová voda na celé Planinì). A tak jsme se vydali na cestu. Nejprve jsme šli po asfaltce k hájence. Šlo se docela blbì. Asi v polovinì cesty jsme na obloze spatøili velkou a nádhernou kometu, která pomalu mizela za lesy. U hájenky jsme odboèili na lesní cestu a o ètvrt na tøi jsme s mírným bloudìním dorazili do táborového závrtu. Mìsíc jasnì svítil a nádhernì osvìtloval palouk s vysokými jalovci. Stany jsme bez problémù postavili, a tak jsme o tøiètvrtì na tøi mohli zalehnout. Fido a Eve spali pod širákem. Sobota 30. bøezna 2002 Ráno jsme se vzbudili v 9.00 a já s Haskym jsme si zaèali vaøit párky. Za chvíli jsme zahlédli naše bratry a sestry z Kateøinic, kteøí celé táboøištì obešli a pøišli z úplnì jiného smìru, ne mìli. No prostì totálnì je pøíroda pøevezla. Po snídani jsme my-trojkaøi (pøibyl k nám ještì Pajtáš) a Eva schovali stany do lesíku, sbalili jsme si do ba ohù vìci na zašpinìní, svaèinu, baterku a jiné. Odešli jsme nejdøíve k Zvonivé propasti (-100m). Hodili jsme si do ním šutr, který pøi pádu nádhernì huèel. Cestou jsme se zastavili u podzemní

5 PØÍLOHA PRO DYCHTIVÉ POUTNÍKY PO SKAUTSKÉ STEZCE význam skautských zákonù dnes zákon pátý a šestý, urèitì zkuste vyluštit pøíslušné osmismìrky 5. Skaut je zdvoøilý Buï slušný k lidem, zvláštì k enám, dìtem, starýím lidem, slabým a bezmocným. Buï zdvoøilý doma. Spousta lidí má povìst zdvoøilých lidí, ale doma na to zapomínají. Není pøece tak tì ké øíci prosím nebo dìkuji nebo pomoci rodièùm a èlenùm rodiny. Zdvoøilost tìší a pøitahuje lidi. Otevøeš-li enì dveøe, nabídneš-li místo v pøeplnìném autobuse, vstaneš-li ze idle, kdy do místnosti vstoupí host, pozdravíš-li první dospìlé lidi, podr iš-li matce idli, sundáš-li èepici pøi vstupu do místnosti, potìší tvá zdvoøilost ostatní lidi. Vypráví se pøíbìh o starci, který ve starém Øecku navštívil olympijské hry. Bylo pozdì a nikde nebylo volné místo. Mladík ze Sparty to zpozoroval a uvolnil mu sedadlo. Skupina mladíkù z Atén to ocenila potleskem. Staøec se k nim obrátil a øekl: Ano, víte, co je správné, ale necháte jiného to udìlati. Zdvoøilost, které se nauèíš jako chlapec, bude v dospìlosti znakem dokonalého mu e. 6. Skaut je ochráncem pøírody Buï pøítelem zvíøat, bezdùvodnì nezabíjej ivé tvory, neubli uj jim, ale usilovnì chraò a pomáhej všemu tvorstvu. Máš-li psa nebo jiné zvíøe, buï k nìmu pozorný a laskavý. Chceš-li, aby tì mìl rád, musíš se o nìj dobøe starat. Musíš vìdìt, kdy potøebuje potravu, kdy vodu, kdy útoèištì a kdy tvou pozornost. iješ-li na venkovì, víš, jak jsou zvíøata vdìèná za dobrou péèi. Skauting tì pøivede èasto do pøírody. Pøi veèerní toulce lesem se setkáš se zvìøí, ráno tì probudí zpìv ptákù a vidíš jak poletují v korunách stromù z vìtve na vìtev. Èím déle pro iješ v pøírodì, tím ji budeš mít radìji, budeš více rozumìt ivým tvorùm a rostlinám, snáze pochopíš co pøírodì škodí a kdy potøebuje naši ochranu. Nezabíjet bezdùvodnì ivé tvory neznamená, e nesmíš odstranit tvory, kteøí jsou nebezpeèní šíøením nákaz nebo ohro ují jiný ivot.

6 JAK JSME BÁSNILI na slova PEÒ, AUTÍÈKO, FANATIK, MÍÈEK, SLUNÍÈKO VEVE SKØET KRTEK RAJÈE Jelo, jelo autíèko a svítilo sluníèko. A pøejelo pòa, pøejelo ho vèera. A peò dr el míèek, hodil ho na palouèek Fanatik byl velký to, dobøe, e pøejelo ho auto! ADAM Jelo, jelo autíèko, svítilo na nìj sluníèko. A potom pan Lvíèek, mezi náma, byl to peò, hodil na nìj míèek. Byl to velký fanatik, strefil se do pneumatik.???? Jelo autíèko, jelo jen tak do dáli, sluníèko si svítilo k autíèku do nebeské dáli. Potkalo se autíèko potkalo se s míèkem, pøišel k nim fanatik. aby si šli hrát na písek. Koulelo se sluníèko, koulelo se po obloze, dívalo se dolù, narazilo do nebeských zvonù. Zvony nadávají, pnìm sluníèko nazývají sluníèko schoulilo se do kouta a vymlouvalo se na kohouta! Moje zlaté sluníèko, je jak moje autíèko. Peò si hraje s autíèkem, Fanatik zas se sluníèkem. Sluníèko pìknì svítí a Peò si zašel na pití. UFO Svítilo sluníèko, sice malièko. Vyjelo si autíèko a sluníèko mu štìstí pøálo a zaplakalo. A jak jelo autíèko a to sluníèko mu štìstí pøálo. To to autíèko o peò zakoplo. V tom fanatik pøichází a míèek nachází. A jak vidí to autíèko, tak smutné, tak mu míèek dá a to je balada má... ROMANCE O FIDOVI Fido s Pifem od vlèat, teï zasedli si k kulatému stolu. Ti dva u si spoustu vtipù øekli spolu. A zapìli si z plných plic: Nu dej sem plecháèe, Lisky, ty jedno pá e! A nalej èaje (???) dolej výš. Dnes, Pife, èehos zvíš!, Sluníèko se sluní, sluní... a peò (Lisky) na nìj èumí, èumí... ROZUM Sluníèko, sluníèko, ty malé autíèko! Fanatik po nìm hází bláto, je to peò. Však neboj, je ho málo! Ty lutý míèku! DIPS (asi) Peò pøijede autíèkem fouk po nás sluníèkem. Fanatik to byl, nás tím ohrozil. Hodil po nás míèek malièký strefil nás do leblièky! Zde po tom èaji (???) Pife slyš, Indické slunce vloni hrálo. To první èajó, které na Cejlonu zrálo. Aj teï vzhùru, pijme ji! A pili, Fido však náhle prsknul, To e je èaj (???), tenhle louh, tenhle kvas? V dy køiví pòa, láme vaz! A zlostnì nohou mrsknul. Však dals tam, Lisky, pøíliš mnoho cukru, Mám od nìho celou hubu! Sluníèko a autíèko na plá i si hráli a fanatik s míèem na peòa si hráli... MRÒA Sluníèko svítilo peò si hrál, autíèko jezdilo, míèek skákal, peò to je fanatik, to je náš Patrik! Bonus od Rozuma

7 CO PØINESL DUBEN a troška kvìtna DEN ZEMÌ /pátek 26. dubna / Sešli jsme se u nás v klubovnì v Chvíli jsme se pokoušeli slo it luk, co se zpoèátku nedaøilo, ale pak jsme na to pøišli. Já (Veve) s Krtkem jsme šli na støedisko pro prapor s lilií a ještì jednu pokreslenou plachtu. Postupnì se zaèali trousit i další organizátoøi Ještìrky, Dvojkaøky a Lvíèata. Kdy jsme pøišli zpìt do klubovny, pomalu jsme zaèali nosit vìci ke kulturáku. Pøi stavbì stanu jsme mìli malé problémy a byli jsme rádi, kdy u stál. V zaèali pøicházet první návštìvníci, pøevá nì školní tøídy. U nás si mohli zastøílet z luku, zabojovat s meèi a taky si nalovit rybièky. Lvíèata mìla strefování kulièkovou pistolkou do terèe a odhady objemù, Ještìrky PET skateboard a Twister a Dvojkaøky nìkolik pøeká kových vodních drah. Taky jsme mìli vystaveny rùzné fotky. Vše probíhalo dobøe a na to, e z pìti šípù nám zbyly jen dva. Škoda. Kdy se pomalu zaèala blí it ètvrtá hodina, u bylo klidnìji a moc lidí u nechodilo. Kolem ètvrté jsme zaèali boøit stan (co šlo lehce) a nosit vìci do klubovny. Zaèalo pršet, ale my jsme si pøed pódium pøenesli pøístøešek a chvíli ještì sledovali program. Pak jsme se rozešli. Veverèák SVÁTEK PRÁCE NA DYNÈÁKU /støeda 1. kvìtna / Netradiènì jsme se rozhodli letos oslavit 1. máj (... lásky èas) a to brigádou (...svátek práce). Jeliko nám toti pod velkým náporem snìhu ( a za pomoci zubu èasu) spadla dynèácká jídelna, tak nás na Dynèáku èekalo vcelku dost práce... Nìkteøí jeli u v úterý veèer, aby mohli odklízet trosky ji od brzkých ranních hodin (pozn. Fido: jsi spadl z višnì, ne?). Samotná brigáda zaèala však a ve støedu asi v To zrovna dorazily Kaèice a Sedmièka a chvíli po nich pøišli i ostatní Trojkaøi v èele s Fidem. Na nic jsme neèekali a hned se zaèalo pracovat. Uklízely se podsady, Dvojkaøky umývaly hrnce a pøedevším se rozebíraly trosky naší milované jídelny. Práce šla dobøe od ruky, slunko svítilo,a tak jsme si o poledni zahráli vodní bitky. A pak zase do práce. Kdy se všechno douklízelo, tak nám ještì zbylo trochu èasu na vlajkovanou. Hráli i Dazul, Smerf a Fido, a bylo to bylo supr! Potom: vzhùru na nádra í... Krtek

8 BØEZEN & DUBEN spoleènì napajeèky pro krávy a doplnili zásoby vody. Pak jsme vyrazili na severní hranu Planiny. Došli jsme a na Gerlašské skály (úplný konec), posvaèili jsme a pokochali se výhledem na okolní vesnièky. Rostly tam i koniklece. Za pùl hodiny jsme se rozdìlili na dvì skupiny. Eve, Pajtáš a Mròa šli zpìt na táboøištì a Fido, Hasky, Krtek, Lisky a já jsme ještì šli slézt do Šingliarovy propasti (-75m). Bylo tam plno netopýrù, bahno a krápníková výzdoba. Po vylezení jsme se pøevlekli do èistého a vyrazili také na táboøištì. cestou jsme se zastavili u ravého závrtu a podívali se na propast Zombor (-60m). Tu bych asi jenom tak neslezl, o vylezení ani nemluvím. Kdy jsme v pøicházeli k táboøišti, zrovna zapadalo slunce za stromy a sním odcházelo i celodenní vedro a pøicházela krutá zima. Pøenesli jsme si z lesa stany, poopravili je a zakolíkovali. Zaèali jsme vaøit veèeøi. Já s Haskym jsme si vaøili orientální nudlovou polévku. Z lesa jsme donesli døevo, rozdìlali oheò, který nádhernì høál. Posedìli jsme u ohnì a já s Haskym jsme v 9.00 zalehli do spacákù. Ostatní u ohnì ještì zùstali. Nedìle 31. bøezna 2002 Vstali jsme v 9.00 jako pøedchozí den, posnídali, sbalili se, schovali stany a vyrazili na jih Planiny. Pár vìcí na slaòování jsme si pùjèili od Kaèic, proto e jsme se chystali slézt do Èikovy diery (Csikljuk 80m). Podaøilo se nám ji celkem rychle najít. Pajtáš (asi radostí) nám pøeèetl báseò... Eve s Pajtášem posvaèili, a jeliko nechtìli lézt s námi dolù, zùstali nahoøe a šli se spolu projít. My jsme se pøevlekli do špinavých vìcí a po jednom zaèali slaòovat osmimetrovou stìnu. Kdy jsme byli všichni dole, zaèali jsme scházet do tmy. Tato propast byla nádhernì vyzdobená krápníkama a bylo tam pìknì lepkavé bahno. Nezapomnìli jsme se vyfotit. Vylaòování bylo docela tì ké a byl jsem rád, e nemusíme vylaòovat moc vysoko. Nahoøe jsme se pøevlékli a posvaèili. Lisky s Mròou, Haskym a Krtkem se vydali k táboøišti stejnou cestou a já s Fidem jsme šli neznámým krajem. ka dých pár metrù jsme zahlédli lanì pøebíhající pìšinu. Taky jsme se podívali na Jelení propast. Asi v polovinì cesty jsme si odpoèinuli u posedu. Nakoukli jsme ještì do propasti s èíslem 90. Pak jsme narazili na lutou znaèku, po které jsme se vydali k táboøišti. Kdy jsme kolem sedmé hodiny dorazili na palouk, Lisky s Mròou, Krtkem a Haskym u tam byli asi ètvrt hodiny. Lisky rozdìlal oheò a šli jsme do Maèky na vodu. Pak jsme vaøili veèeøi. Lisky s Mròou si udìlali Fidùv oblíbený porid. Kdy se setmìlo, udìlali jsme v záøi plamenù 84. oddílovou radu. Pak jsme posedìli u ohnì a povídali si vtipy. Já jsme v šel do stanu, kde jsem se zachumlal do spacáku a za pár minut u jsme spal. Velikonoèní pondìli APRÍL Tento zaèal pro kluky dobøe. Hned po snídani jsme zahájili akci J (jalovec). všechny cérky byly samozøejmì vyšmigrustované. Dazul a spol ani jalovce netrhali, ale nosili holky za jalovcem, a pak je do nìho hodili (ekologický šmigrust). Eve rozdávala perníèky. Pak jsme si šli sbalit vìci. V 9.00 jsme vyrazili k autu, nalo ili bágly a jeli na nádra í, kde jsme nechali Liskyho s Mròou. Dojeli jsme do Vidové a tam se opláchli v místním potùèku. Po chvíli jsme vyjeli na Turnianský hrad. Pod hradem jsme ÈIROU NÁHODOU spatøili Dvojkaøky, které byly na vandru v tìchto konèinách. Zastavili jsme pøed Dvojkaøkama, otevøeli kufr, vzali jsme si jalovce a šli jim naproti... Sice chtìly utéct, ale bylo to ZBYTEÈNÉ. Šmigrust si je našel i 400 km od Vsetína. Pak jsme vylezli na hrad, prohlédli si ho a šli nazpátek. Fidovi s Eve se nás podaøilo bezvadnì nachytat, úplnì jsme zapomnìli, e je Apríla. Na benzince jsme si koupili kofolu (teda slovenskou cofolu) a nanuk a vyrazili jsme na dlouhou cestu k domovu. Pøi cestì pøed Slovenský ráj jsme vidìli nádherné šafránové louky. V Ru omberoku a ilinì jsme se dostali do kolon, ale pøes hranice v Makovì u to šlo dobøe. O tøiètvrtì na sedm jsme byli na Vsetínì... Veverèák IVANÈENA /sobota 20. dubna / Po srazu jsme spoleènì s jinými oddíly nasedli do autobusu. Kdy jsme dojeli do Malenovic, vystoupili jsme na takový malý plac, kde nám Hankus øekla nìco o tom, jak vznikla mohyla na Ivanèenì. Fido hned na místì vyhlásil první úkol a to, kdo nasbírá a pojmenuje 10 rostlin, získává nìjaké body. V necelé pùlce cesty jsme mìli pøestávku. I tam Fido vyhlásil ji druhý úkol: Mìli jsme si vymyslet falešnou toto nost a druzí ji museli od nás zjistit pomocí cizího jazyka. Kdy jsme dorazili k mohyle, odlo ili jsme si batohy, vyhodnotili zjiš ování toto nosti a vyfotili se. Pak jsme našli naše staré oddílové kameny a polo ili nové. Po delší pøestávce vyhlásil Fido tøetí úkol (tradièní): Která dru ina dobije døíve vrchol Lysé hory. První se tam vyškrábali Sokoli a o chvilku pozdìji my, Ostøí i. Potom jsme poèkali na ostatní a dali si èaj. Zpátky se nám šlo dobøe, klouzali jsme po snìhu. Pak byl vyhlášen ètvrtý úkol: kdo se strefí 3 snìhovými kulièkami do nìkolik metrù vzdáleného stromu. Kdy jsme doházeli, vyhlásil Fido ji poslední úkol: Schovávání dru in kolem vlajky. Pak jsme pøidali do kroku, proto e jsme museli dohnat další oddíly. Vyhodnotili jsme a oznámkovali výpravu, nasedli spoleènì do autobusu...zpátky na Vsetín jsme dorazili v Rajèe

9 CHYSTÁME SE na 10. sraz oddílù 89. oddílová rada spoleènì rozhodla, e o víkendu a vyrazíme na 10. sraz oddílù, které se zabývají turistikou, táboøením attend. (na nìèem podobném jsme byli na podzim u Ostravy). Pozval nás valašskomeziøíèský oddíl Zlaté šípy. Sraz bude menšího rozsahu ne ostravský, ale u ted se máme na co tìšit. Posuï sám: Místo konání Kladeruby-Podlu í - louka le ící poblí øeky Beèvy. Na místo samotné se dostanete ze zastávky Lhotka nad Beèvou, kde Vás budou èekat naše spojky v pátek od do hodin. Dùle ité momenty srazu pátek 31 kvìtna... pøíjezd a ubytování (odpoledne) sobota 1 èervna... slavnostní nástup a zahájení srazu pìtiboj a další soutì e (dopoledne) Koòovina (odpoledne) táborový oheò (veèer) nedìle 2 èervna... závìreèný nástup a vyhlášení výsledkù (dopoledne) Program srazu Hlavní soutì í je tábornický pìtiboj. Soutì í tøíèlenná dívèí a chlapecká dru stva ve dvou kategoriích - mladýší (1.-5. roèník ZŠ vèetnì) a starýší (6.-9. roèník ZŠ vèetnì). Soutì e pìtiboje 1. Štafeta Cílem je probìhnout 80 metrovou tra s nìkolika nástrahami v podobì podlézavých pøeká ek. Ty jsou umístìny v rùzných výškach od 40 cm do 1 metru. Pobì íte, hupsnete pod pøeká ku, vstanete a nìkolik metrù opìt bì íte, ne vás zastaví další podlézání. Tento dìj se opakuje a do cíle. Na trati se postupnì vystøídají všichni èlenové dru stva. Nejlepší z rozbìhù postupují do semifinále a následnì do finále. Postupový klíè bude upøesnìn podle poètu dru stev. 2. Pøíroda Poznávací soutì v ní uplatníte znalosti z ivoèišné a rostlinné øíše. Podle popisu budete poznávat jednotlivé druhy rostlin a zvíøat a následnì je v pøírodì hledat. Napø. Tento strom má mnoho druhù, vìtšinou cizokrajných. Dosahuje vìku i pøes tisíc let. Koruna je mohutná, široká a 40 m vysoká. Má velmi tvrdé døevo. Kùra je svìtle hnìdá a zbrázdìná. Listy eliptické na rubu tmavozelené, na líci modrozelené. Plody jsou výbornou potravou pro lesní zvìø. Poté donesete list poznaného stromu. Souèástí bude stezka s pøírodními omyly. Pùjdete po pìšinì a budete v nejbli ším okolí hledat svým ostøí ím zrakem nesmyslné pøírodní úkazy. Napø. vìtvièku smrku na borovici apod. Bude jich tam nìkolik a èím více jich objevíte, tím lépe pro vás. 3. Všestrannost Všeobecné tábornické znalosti a dovednosti budete moci pøedvést pøi plnìní nepøeberného mno ství úkolù (uzly, topografie, morseovka, souhvìzdí...). Bìhem urèeného èasového limitu jich máte splnit co nejvíce. 4. Vaøení Dru stvo má za úkol uvaøit bramborový guláš. Pou ít mù ete pouze pøedepsané suroviny v pøedem nezpracovaném, syrovém stavu. Zato však v jakémkoli mno ství. Jsou to tyto: voda, brambory, mrkev, paprika, petr el, cibule, èesnek, olej, hladká mouka, smetana, sladká paprika, pálivá paprika, majoránka, kmín, sùl. Nesmíte pou ít nic navíc, maximálnì mù ete nìco vynechat. Suroviny si vezmìte s sebou z domu. Do hodnocení bude zahrnuta doba rozdìlávání ohnì vèetnì poètu sirek na zapálení, poøádek pøi vaøení a samozøejmì chu jídla. 5. Test pamìti Na jedné stranì bude umístìna tabulka s obrázky. Tam si vštípíte do pamìti co nejvíce vìcí a pøesné umístìní na plánu. Pak do své tabulky, která bude umístìna na jiném místì, zapíšete to, co jste si zapamatovali. Za správnì zaznaèené pøedmìty vám budou pøibývat body. Další soutì e srazu - Nejlepší deník jednotlivce - Nejlepší kronika - Nejlepší scénka u táboráku - Nejlepší písnièka u táboráku - Hbitý uzlík - Vázání 6-ti základních uzlù na èas v kategoriích do 12 let, do 15 let a nad 15 let

10 PØÍLOHA PRO DYCHTIVÉ POUTNÍKY PO SKAUTSKÉ STEZCE historie vsetínského skautingu I. Uveøejòujeme další ze støípkù vsetínské skautské mozaiky... Tentokrát je to nejstarší období od roku 1920 a jako bonus jsme šlohli Šestkaøùm text, který ukazuje rozrod jednotlivých vsetínských oddílù. Je zde umístìn i proto, e se naší Trojky velice úzce dotýká. Vá ím si toho, e Šestkaøi nezapomnìli na své koøeny a hlásí se k nim... Fido STROM IVOTA ŠESTKY (uveøejnìno v oddílovém èasopise ŠESTÁK è.22 - duben 2002) V roce 1968 pøi druhé obnovì Junáka zalo il Tom 3.chlapecký oddíl, který byl souèástí znovu obnoveného støediska na Vsetínì. Podaøilo se mu cosi fenomenálního, za co do dnešního dne není patøiènì docenìn (Tom je nyní na dùchodì a bydlí na své chalupì ve Velkých Karlovicách). Dal základ oddílu, který na Vsetínì pùsobí nepøetr itì od roku k dnešku tedy 34 let!!!! Nevím na Vsetínì a blízkém okolí o ádném takovémto oddíle (ani mimo skautskou organizaci). I v republikovém formátu se TROJKA tímto øadí mezi špièku. V roce 1971 zaèala likvidace Junáka a TROJKA v èele s Tomem jako jediná ze vsetínských skautských oddílu neukonèila svoji èinnost a pøešla do jednotné Pionýrské organizace. Z dnešního pohledu a v kontextu pozdìjších událostí nelze toto rozhodnutí hodnotit jinak ne vysoce kladnì. Trojka dál pokraèovala ve své dosavadní èinnosti a vychovávala spoustu mladých mu ù, kteøí pozdìji pøevzali od Toma (kdy mu tehdejší mocipáni zakázali vést oddíl a pracovat s mláde í) štafetu ve vedení oddílu. Po tøetí obnovì Junáka v roce 1989 se TROJKA opìt vrátila do lùna Junáka a v dalších letech poskytla støedisku 2 støediskové vùdce (Pajtáš a Daloš), kteøí vedli støedisko více ne 1/2 trvání v jeho novodobé historii. Ale vra mese zase kousek zpìt, do roku Jako asi v ka dém oddíle i ve TROJCE (tehdy pøejmenované na PO ZÁLESÁK) bylo jakési vnitøní oddílové pnutí a èást oddílu pod praporem Dušana Póèe ze ZÁLESÁKA odešla a zalo ila nový oddíl LVÍÈATA. Z hlediska pozdìjšího vývinu lze tyto rebely pøiøadit spíše k tìm špatným. Nicménì právì tímto krokem byl dán vznik TOM (turistickému oddílu mláde e) LVÍÈATA, který si od této chvíle il svým vlastním ivotem. Po pár letech rebelové odpadli a vedení se v roce 1979 ujal Lešek (Aleš Cahlík), který oddílu LVÍÈATA vtiskl znovu foglarovsko-skautský duch. Lvíèata u pod nìkolikaletým vedením Dazula se na konci roku 1989 pøihlašují k znovu obnovenému Junáku. Tak vzniká 4.chlapecký oddíl - LVÍÈATA. Èinnost oddílu pokraèuje, mìní se vedení, pøicházi noví èlenové. (Historie oddílu sepsána Dazulem v roku 1991 pro potøeby 4.ch oddílu). 4.Chlapecký oddíl je dnes po TROJCE druhým nejstarším (nepøetr itá èinnost) oddílem na našem støedisku. PO ZÁLESÁK (kurióznì znovu donucen zmìnit jméno, tentokrát na PO PUPAVA) byl jednu dobu i koedukovaným oddílem. Èást dìvèat pozdìji pøešla do TOM VEVERKY (dívèí partner tehdejšího TOM LVÍÈATA), které v podstatì pøešly po roce 1989 jako 1.dívèí oddíl JEŠTÌRKY spoleènì s LVÍÈATY do Junáka. Tady od roku 1990 pùsobí Irèa. V roce 1997 se Dazul s Irèou pøestìhují ze Vsetína do Kateøinic a pokoušejí se zde zalo it nový oddíl. Zdá se, e se to podaøilo. Vzniká SESTKA - koedukovaný oddíl, který je právì sou koedukací a velkým poètem skuteènì aktivních dospìlých èlenù oddílu jedineèný na našem støedisku. V roce 2001 pøedává Dazul vedení oddílu Pinèlovi a pokouší se zalo it nový oddíl v Jablùnce (SEDMIÈKU). Tím je strom ivota zatím uzavøen - ŠESTKA vyrostla na pevných vìtvích mohutného stromu a sama nyní pozoruje jak na ní raší první vlastní pupínek, který se snad ujme. Dazul (ŠESTKA) První léta ( ) Ponìkud zvláštní dru inu osmi mladíkù, kteøí 1. dubna 1920 procházeli centrem Vsetína, doprovázel houf zvìdavcù a na úpatí ambošky. Mladíci si tam na louce postavili stan, uvaøili èaj a zahráli nìkolik her. Bylo to cosi nového, neznámého, co se tehdejším vsetínským klukùm ihned zalíbilo. Na výzvu, aby se pøidali, pokud chtìjí nìco podobného za ívat také, reagovali ještì ten den tøi chlapci. První øádky vsetínského skautského pøíbìhu byly napsány. Pøíbìhu, jen nìkolikrát pøerván trvá osmdesát let. S nápadem zalo it ve Vsetínì skautský oddíl pøišli v roce 1920 na jednu z bøeznových schùzek valašskomeziøíèského skautského oddílu jeho tehdejší èlenové bratøi František a Josef Quisové spolu se studentem Závišem Kalandrou (pozdìji popraveným v procesu s Miladou Horákovou). Právì oni to byli, kdo doprovázeni pìticí skautù z Valašského Meziøíèí, kde oddíl vznikl ji o rok døíve v roce 1919, postavili pod amboškou stan a místním klukùm navrhli, aby vstoupili do prvního skautského oddílu ve Vsetínì. Bìhem nìkolika dnù mìl nový oddíl osm èlenù. Jeho prvním vùdcem se stal František Quis (dìdeèek jednoho z vùdcù vsetínského støediska Junáka a místostarosty Vsetína Mgr. Dalibora Sedláèka). "Nelze vypsat s jakou radostí a nadšením jsme chodili na schùzky a vycházky. Nìkolikrát dennì jsme byli u Quisù poptat se, co nového bude na pøíští schùzce, kam pùjdeme na vycházku (...)," vzpomínal pozdìji jeden z prvních èlenù oddílu Miloš Jarošek. První tábor v létì roku 1920 nad semetínským údolím na Nivce trval sedm dnù, vše potøebné vezli skauti na malém ruèním vozíku. Po pùl roce odchází František Quis do Prahy na studium architektury. Vedoucím oddílu se stává uèitel na Horní škole František Hadaš, pod jeho vedením se oddíl rozrùstá na 45 èlenù. V roce 1923 se naskýtá mo nost ustanovit další, druhý oddíl. Krátce jej vede Miloò Bagar, jeho ale ještì v tém e roce vystøídal Zdenìk Bro a, který od tohoto okam iku stojí v èele celého skautského hnutí ve Vsetínì a pozdìji i na Valašsku a do poloviny 40. let. Velkou pøíznivkyní skautù byla v této dobì napøíklad hrabìnka Františka ze Stillfriedu, u jejího zámeèku na Trubiskách oddíly v prvních letech nejvíce táboøily. Do druhého desetiletí své èinnosti v roce 1930 vstoupili vsetínští skauti posíleni o dívèí oddíl, jeho první vùdkyní byla Ludmila Bro ová. Velkou událostí byly v èervenci roku 1931 Slovanské tábory v Praze, na nich skauti z celého Valašska vèetnì vsetínských slavili obrovský úspìch svojí vesnièkou srubových domkù i s rychtou a zvonicí, které byly pøevezeny z Knìhynì. Setkání moravských a slovenských skautù za ily o ètyøi roky pozdìji Javorníky. Kdy byl 28. øíjna 1940 výnosem K.H. Franka Junák zlikvidován, mìli za sebou vsetínští skauti dvacet let pestré a bohaté èinnosti, se kterou se jen velmi tì ce louèili. Z období do roku 1945 mnoho zpráv neexistuje. Mláde zakládala ètenáøské kluby Mladého hlasatele, trampské osady èi vstupovala do KÈT nebo SK Vsetín. V roce 1944 pod vedením Drahoše Dostála táboøilo nìkolik chlapcù na Pùlèínských skalách pod Kazatelnou. "Stany stavíme pod Sluneèní skálou, potraviny ukládáme do jeskynì ve skalách. Druhý den zjiš ujeme, e se jídlo ztratilo a my museli domù. A po válce vyšlo najevo, e potraviny byly pøedány partyzánùm," zaznamenává tehdejší kronika.

11 TROJKA na velké síti (náš internetový svìt) TROJKA pronikla na internet ve srovnání s ostatními oddíly pomìrnì velice brzy. Bylo to díky Exodovi, který byl té prvním tvùrcem oddílových stránek. Štafetu posléze pøebral Fido, který je správcem www doteï. Zlí jazykové o nás tvrdí, e stránky aktualizujeme nìkolikrát dennì a nejsou pøíliš daleko od pravdy. Sna ím se, aby se kroniky a fotky z našich dobrodru ství objevily na stránkách do týdne od konání akce, vìtšinou to bývá daleko døíve. Rekordu jsme asi dosáhli pøi letošní Ivanèenì, kdy Patrik napsal zápis v autobuse na zpáteèní cestì a Fido ho doma hned po návrat pøepsal a vyvìsil na internet. Krtek, který se po pøíjezdu ještì flákal po mìstì si zašel I do internetové kavárny a zápis si pøeèetl, ani by se z výpravy vrítil domù... Oddílové www jsou ji opravdu hodnì rozsáhlé. Kroniky najdete zpìt a do záøí 200 a takté fotky. Sekce se jmenují jednoduše KRONIKA a FOTKY. Kdy u na stránky zabrousíte, èuènìte se nejdøíve do NOVINEK a dozvíte se, co zde pøibylo. V sekci oddíl, najdete základní info o TROJCE, ale také napø. aktuální výsledky mìsíèního bodování a E.T. (vìtšinou zde bývají s jednodenním pøedstihem pøed vyhlášením, kdo je pilný, ví vše tedy døíve...), nedávno tu pøibyly informace o táboøe V sekci ÈASOPIS je samozøejmì TROJNÍK on-line (takté vìtšinou v pøedstihu). Sekce PRO ÈLENY je nabitá aktuálními informacemi (co bude, srazy, co s sebou...). ODKAZY, SKAUTING a HISTORIE jsou jasné, VZKAZY taky, hodnì z nás se sem chodí vykecávat, e! V sekci AKCE-POZVÁNKY je to nejdùle itìjší, co potøebujete vìdìt o velkých akcích našeho oddílu. V DRU INÁCH jste všichni zvìènìni... Nesmím té zapomenout, e své stránky mají také OSØÍ I a SOKOLI (ostrizi.jinak.cz, sokoli.jinak.cz) - autory jsou Rozum s Diopsem a myslím, e se docela pochlapili... Co, Jestøábi, co vy na to?? Tak e vzhùru do našeho virtuálního svìta... Stránky najdete na adrese (nepiš pøed to www!). Pokud se chceš mrknout na støediskové stránky (té v re ii Trojky) pak na adrese

12 Co zaslechly PRODAVAÈKY Jestøábi mìli na Ivanèenì hojnou úèast - byl tam pouze jeden èlen. Ostatní byly asi na testech nové klonovací metody. Patrik je zruèný opraváø elektrotechnických pøístrojù. V pátek pøed Dnem kluboven nám zaèalo stávkovat jedno trafo. Patrik ho nejdøíve prosil, pak mu vyhro oval, pak ho rozbral a nakonec do nìj nalil pixlu Herkulesu a svìte div se - trafo (asi strachy) zaèalo fungovat. Pøed klubovnou vypukla zákopová válká... A jak nás uèí historie, tento druh bojù trvá a trvá trvá... Pøejeme co nejménì zlomených nohou! Køeèkovy generálské schopnosti z vánoc se projevily i pøi pouštìní vláèkù. Všechny komandoval: zpomal, zrychli, zastav atd. Paní prodavaèky a hrùzou zjistily, e se jejich milovaný obchod pøesunul pøes noc z páteho na šestého dubna na nádra í. Neustále jim totiø pod nohama jezdily vlaky a to doslova ve dne v noci... Je známo, e Patrik je všestrannì dovedný. Ale e má I hudební nadání, jsme nevìdìli. Na Dnu otevøených kluboven hrál na Krtùv buben a byl moooc spokojený. Vlakové šílenství je zvláštní nemoc, která postihuje nìkteré Trojkaøe. Projevuje se nespavostí, pokyvováním hlavou v rytmu drncání vlaku a záchvaty horeèné èinnosti, pokud se jim dostane do rukou nìjaký modelový vláèek. Máme mezi sebou paranormální jevy. Napøíklad na Lysé hoøe bylo pøineseno 14 hrnkù plných vroucí vody na èaj. Na chvíli je nìkteøí z oèí a vzápìtí byl jeden z nich rozlit. A nikdo nevìdìl, jak se to stalo...aè nás kolem stálo minimálnì deset...inu dìjí se ve vesmíru vìci! Haskymu plesniví hlava! Zelenkavé fleky byly spatøeny na Orinoku! Hlavní cenou Orinoka, kterou vyhráli naši milí Sokoli je busola! Zvláštì této dru inì bude velmi u iteèná... U máme svá elízka v ohni v obou dívèích oddílech! Na Orinoku byly pøed pøístøeškem stanovištì šifry spatøeny ètvery boty. Jedny Hobbie, jedny Liskyho - to je stará písnièka. A ty daši? Jedny Mròovy a jedny... Jencek byl na infarkt z TomSe. A proto se v prùvodce jestøábù na Orinoku objevila douška Otøesné chování. Nevíte proè se poøád TomS vyptává na Lideèko, jejich webovou adresu a tak?? Plašan je objeven! Objevil se na Dni otevøených kluboven a prozradil nám, e se do Nymburka opravdu odstìhoval. Avšak má vypnutý mobil a zda bude na dru inovky a oddílovky dojí dìt, to se nám zjistit nepodaøilo. Na Dni Zemì byla zaznamenána vysoká úmrtnost...šípù z kateøinického luku. Další Trojkaø mo ná posílí intelektuální úroveò vsetínského gymplu. Je jím Baterka. U se na nìj tìší... Trojník - èasopis oddílu TROJKA Vsetín Na tomto èísle se podíleli: Adam, Dan, Dips, Krtek, Lisky, Mròa, Patrik, Rajèe, Rozum, Skøet, Veve, TomS, Ufo a Fido Vyšlo v poètu 30 ks Èasopis dostávají všichni Trojkaøi zdarma, ostatní si pøiplatí 1 Kè.

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3.

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3. Obsah strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 strana 9 strana 10 strana 11 strana 12 strana 13 strana 14 strana 15 Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec Ježborka Ohnivec Ježborka

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ

IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ 65 1998 Øíjen IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ 25. 7. - 9. 8. 1998 Již nìkolikátý rok míval náš kmen tábor v údolí Višòového potoka. Zmìna je život, øekli jsme si a postavili tábor opìt na stejném místì.

Více

Lednové akce. Co sa neví... Narozeniny v lednu. Via magna Transalpina. Lednové pøíle itosti STØEDISKOVÁ VÝSTAVA KRONIK

Lednové akce. Co sa neví... Narozeniny v lednu. Via magna Transalpina. Lednové pøíle itosti STØEDISKOVÁ VÝSTAVA KRONIK èíslo 1, leden 2002 V ka dém novoroèním vydání vìtšiny bulvárních plátkùse mluví o pøedsevzetích do dalšího roku a podobných vìcech. Teda, v dycky jsem chtìl byl originální, ale asi mi to teï nevyjde a

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

http://trojka.jinak.cz JNÍK 9 listopad 2002

http://trojka.jinak.cz JNÍK 9 listopad 2002 TR èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù http://trojka.jinak.cz JNÍK 9 listopad 2002 TR JNÍK Co sa neví... U nám nic nebrání zaèít tento sloupek zcela tradiènì. A to støediskovým bodováním

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

POHONY A ØÍZENÍ.

POHONY A ØÍZENÍ. POHONY A ØÍZENÍ www.minirol.eu www.minirol.eu Co jsme schopni Vám také nabídnout? KOMPLETNÍ nabídka trubkových pohonù pro roletovou techniku NABÍZÍME ucelenou øadu pohonù, umíme najít øešení pøímo na míru

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ TV-003.9 I. st. OSV VDO EGS MKV ENV MED Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Vytváøení správného pohybového stereotypu a jeho upevnìní. Smìøujeme

Více

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Příloha č. 2.: Úvodní text Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Hádej, o kom se mluví: "Narovnej se! Drž se vzpříma! Kořeny ti drží hlína. Svítí slunce? Nastav listy! Prší? Sláva! Budeš

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Časopis chráněného bydlení Mnichovo Hradiště

Časopis chráněného bydlení Mnichovo Hradiště ČÍSLO ZDARMA, Olšina čp. 1, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště Masopustní rej Dobré tradice je hezké dodržovat, a tak jsme se rozhodli, že když už máme měsíc únor, který je na maškarní tou správnou dobou,

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

støedisko Psohlavci Uherské Hradištì, z.s Uh.Hradištì, U Moravy 915

støedisko Psohlavci Uherské Hradištì, z.s Uh.Hradištì, U Moravy 915 JUNÁK - Èeský skaut støedisko Psohlavci Uherské Hradištì, z.s. 68601 Uh.Hradištì, U Moravy 915 Sestry a bratøi, zveme Vás na zimní závod dvouèlenných hlídek, který se uskuteèní v Chøibech, v okolí naší

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008)

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Tento článek není jen lezecký, lezení bude spíše okrajovou záležitostí, ale protože prodloužený víkend začal lezecky, představíme

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA ZÁKLADNÍCH SKOL A ZÁKLADNÍCH SKOL A 488 ZÁKLADNÍCH SKOL A Hry a sport pøedstavují nejen zdravý ivotní styl, ale i spoleèensky významnou akci. Nosnou my lenkou her je pøitáhnout dìti ke sportu, který je

Více

PRACOVNÍ LIST. Byliny

PRACOVNÍ LIST. Byliny R IVP 4. 1/6 ZNÁŠ BYLINY? Pokus se vypsat co nejvíce druhù bylin do zavaøovací sklenice. Pokud si vzpomeneš na nìjakou bylinku a nevíš její název, mùžeš se jí pokusit ji i nakreslit. A BYLINY A JEJICH

Více

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie Občanské sdružení skautů a skautek Lilie GALAXIS skautská stezka vědomostí a přátelství Nováčkovská zkouška, I. a stupeň Osobní data Jméno a příjmení:. Přezdívka: Datum narození:. Adresa:. Telefon:. Vstup

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Konèící rok 2005 Nabídka prodeje bytu

Konèící rok 2005 Nabídka prodeje bytu p p p p p p p p p p p STUDENSKÝ TEP 2 3 STUDENSKÝ TEP STUDENSKÝ TEP 4 mikroregion Podjavoøicko dobrovolný svazek obcí Podruhé v letošním roce je tato akce souèástí akcí o Novoroèní ètyølístek, pøi které

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry,

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry, Duben 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, Začal duben. Přichází jaro. Kvetou bledule, a ptáci, kteří se vrátili z teplých krajů, už cvrlikají pod okny. Roste

Více

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ Co to je přívlastek? - větný člen, který závisí na podstatném jméně ve větě a rozvíjí jeho význam - shodný přívlastek se shoduje v pádě s podstatným jménem, neshodný ani to - napsat

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA HDW-2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA HDW-2 v uživatelské příručce

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Obrázek : www.google obrázky

Obrázek : www.google obrázky Mn Náš Pavlík č. 9 květen 2014 Vydává ZŠ Pavlíkov, okres Rakovník s dětskou redakční radou pod vedením p. ředitele P. Šilera. Tel.: 313 533 756, 731 225 743, zspavlikov@iol.cz, www. zspavlikov.net Obrázek

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km

1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 1 (AT) Heidenreichstein - Litschau 13,1 km 12 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Heidenreichstein, Tagesstätte Zuversicht 0,1 0,1 Heidenreichstein, Güterweg Altmanns 1,4 1,3 Altmanns, Altmannser

Více

JITKA A LADISLAV LENKOVI

JITKA A LADISLAV LENKOVI CO ZAŽIL STROJVEDOUCÍ? Zajímavé vyprávění o setkání s neznámými bytostmi se v březnu roku 1993 podařilo zachytit spolupracovníkům projektu Záře panu Vlastimilu Brůčkovi a Ireně Hůlové z Amatérského pozorovacího

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

5. 8. května 2016. Delegát ČAMB: Hála Petr

5. 8. května 2016. Delegát ČAMB: Hála Petr 5. 8. května 2016 Delegát ČAMB: Hála Petr SKUPINA A BC Vysočina2.JM Slavoj BK Litoměřice1.SeČ TJ Sokol Pražský1.Pha Basketbalová škola Praha2.Pha SKUPINA B Start Havířov1.SeM BK Synthesia Pardubice1.VČ

Více

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem?

Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? OBRAZ PRVNÍ Vzpomínáte si ještě, jaký byl váš první kontakt s divadlem? Měl bych říct, že ke zlomu v mém životě, nikoliv snad přímo k divadlu, ale vůbec ke zlomu od věcí technických k věcem humanitním,

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín Všechny články uveřejněné v tomto časopise napsaly děti z internátního pobytu SVP Domažlice. Výlet na Hrádek Ve středu jsme jeli na výlet na kola. Nejdříve jsme měli ještě 3 hodiny školu. Pak jsme si šli

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011.

ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011. ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011. strana 1 Milí kufráci a úsviťáci, Je 31. prosince a já se snažím

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění Sportovní soustředění Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění První den V sobotu (5.3.) jsme se vydali do Jizerských hor. Sraz jsme měli u Penny v 8:30 kde se sešlo 35 dětí.

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného

Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného Junák český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z. s. Na Kapli 1060 IČO 46276165 763 61 Napajedla Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného Datum: 3. a 4. 10. 2015 Místo: Napajedla - klubovna

Více