Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437"

Transkript

1 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum Ženy a věda V roce 2002 Národní kontaktní centrum Ženy a věda pokračovalo v naplňování cílů a úkolů stanovených v projektu a dosáhlo některých významných úspěchů jak v domácím rámci, tak na poli mezinárodním. Centrum se orientuje nejen na aktivní podporu žen ve vědě a výzkumu, šíření informací o výzkumných aktivitách na národní a evropské úrovni, ale významně přispívá i k utváření genderového diskursu v otázkách vědy a výzkumu v České republice. V této orientaci bude pokračovat i v nadcházejícím období a obě bude nadále rozvíjet. institucionalizace NKC-ŽV na mezinárodní úrovni (dílčí úkol 10) V roce 2002 se Národní kontaktní centrum - Ženy a věda plně etablovalo v rámci mezinárodních aktivit na podporu žen ve vědě. Aktivně spolupracuje zejména s Unit C5 Women in Science při DG Research Evropské komise. V tomto směru není chápáno pouze jako kontaktní místo pro vyhledávání partnerů, evaluátorů a expertů pro různé evropské aktivity a projekty, ale i jako expertní místo, které ve spolupráci se oddělením Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, Českým statistickým úřadem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR přispívá ke zvyšování povědomí o genderových otázkách v rámci ČR a k popisu a analýze situace žen ve vědě a výzkumu v ČR. Orientace na sekci Women in Science ovšem není jedinou mezinárodní aktivitou. Díky několika mezinárodním setkáním, která proběhla v roce 2002 (např. prezentace NKC-ŽV na červnovém zasedání Helsinki Group v Madridu, prezentace NKC-ŽV na zahájení 6. Rámcového programu v listopadu v Bruselu, networking na mezinárodní konferenci v Bledu ve Slovinsku v prosinci atd.) je nyní centrum vnímáno jako zásadní partner pro mezinárodní projekty. V této souvislosti se NKC-ŽV stane partnerem v rámci několika projektů, které budou podávány v roce 2003 v souvislosti s dalším rozvojem aktivit na podporu žen ve vědě. Jde zejména o přípravu projektu, který se týká mezinárodních databází pro ženy vědkyně a výzkumné aktivity databázových projektů v souvislosti s podporou navazování kontaktů mezi vědkyněmi, zapojením do výzkumných aktivit v oblasti vědy a genderu a pozice žen ve vědě na evropské úrovni. Jako nejdůležitější se ale v současné době jeví rozvoj spolupráce se středo- a východoevropskými zeměmi. V roce 2003 bude prozkoumána možnost rozšíření aktivit NKC-ŽV na celý region s podporu Evropské komise. O tuto aktivitu mají zejména zájem kolegyně ze Slovenska, Slovinska, Rumunska a předpokládá se, že zájem projeví i Polsko a Maďarsko a Rakousko. Tato aktivita navázání užší spolupráce v rámci středo a východoevropského regionu ale závisí na úspěchu NKC-ŽV při získávání finační podpory z Evropské komise. Vzhledem ke své koordinační funkci existuje i předpoklad, že do budoucna by NKC-ŽV mohlo fungovat i jako koordinátor aktivity na vyvinutí sítě excelence výzkumných pracovišť v oblasti genderu na evropské či minimálně středo- a východoevropské úrovni. Tyto plánované aktivity by měly významně napomoci budování kontaktů jak mezi výzkumnými organizacemi tak jednotlivými badatelkami, a dále tak přispívat k budování Evropského výzkumného prostoru. 1

2 webová stránka a distribuce informací na URL (dílčí úkol 1) Prvotní verze webové stránky byla spuštěna již na počátku roku 2002, nicméně v průběhu roku došlo k významnému posunu v tom, jak webové stránky fungují. Základní struktura se čtyřmi databázemi zůstala zachována (o databázích viz níže), nicméně v průběhu roku byly přidávány další sekce tak, jak vyvstávala nutnost poskytovat nové informace. Nejprve jsme představili sekci Aktuality, která se dále dělí na podsekce Novinky, Aktuální nabídky, Konference a Žena měsíce. Novinky nabízejí přehled o všech podstatných událostech a akcích týkajících se otázky pozice žen ve vědě či aktivit na podporu žen ve vědě. V Aktuálních nabídkách je možné získat informace o nabídkách (např. grantů, stáží, výměny informací atd.), které se týkají specificky žen ve vědě. Sekce Konference nabízí přehled domácích konferencí a seminářů na téma gender, pozice žen-vědkyň a evropských aktivit na podporu žen ve vědě či 6. Rámcového programu. Nakonec v sekci Žena měsíce představujeme úspěšné ženy-vědkyně s cílem nejen upozorňovat na význačné badatelky a jejich úspěchy, ale i poskytovat určité rolové modely mladým, začínajícím vědkyním. Sekce Žena měsíce se v zahraničí setkala se značným zájmem a zahraniční kolegyně a kolegové vyzdvihli důležitost podobné prezentace úspěchů žen-vědkyň. S blížícím se zahájením 6. Rámcového programu pro vědu a výzkum rostla potřeba poskytovat informace o dění a připravovaných programech. K tomuto účelu bylo představena sekce 6. RP, kde nabízíme informace či odkazy na všechny důležité události týkající se 6. Rámcového programu (např. představení webové stránky o 6. Rámcovém programu na informačních stránkách CORDIS s možností vyhledávat nejen zahraniční partnery pro výzkumné projekty, ale i samotné tendery, které Evropská komise vyhlašuje). V souvislosti s 6. Rámcovým programem a snahou Evropské komise zvýšit zastoupení žen mezi evaluátory a evaluátorkami výzkumných projektů poskytuje Národní kontaktní centrum Ženy a věda informace o tom, co práce evaluátorek a evaluátorů obnáší s cílem zvýšit zájem mezi českými badatelkami o pozici evaluátorek pro 6. Rámcový program. Pro fungování NKC-ŽV je velice důležitý i institucionální rámec, v němž se pohybuje. Založení NKC-ŽV v loňském roce by bylo nemožné bez obecnější podpory rovných příležitostí pro muže a ženy v České republice. Proto na našich webových stránkách poskytujeme informace o základních dokumentech vážících se k problematice rovných příležitostí pro muže a ženy obecně a k otázce pozice žen ve vědě specificky (v podsekci R&D v ČR). Vzhledem k tomu, že aktivity centra jsou silně orientovány na mezinárodní spolupráci, jsme představili i základní dokumenty, které se váží k otázce žen ve vědě na úrovni EU. V průběhu posledních let se otázce pozice žen ve vědě dostává na evropské úrovni stále více pozornosti, kterou by tato problematika ovšem zřejmě nezískala, kdyby nedošlo k pečlivému statistickému zdokumentování celé situace a prezentace nerovností, se kterými se ženy ve vědě potýkají. Důležitost statistických informací pro popis situace v ČR je zjevná, zejména vzhledem k tomu, že statistiky a přesná čísla jsou v naší době, kdy svá tvrzení opíráme hlavně o tvrdá data, naprosto nezbytná k tomu, abychom určitý problém mohli jako problém definovat. Podsekce Statistiky tedy nabízí první pohled na situaci žen v české vědě ze statistického hlediska. Tak, jak budeme získávat nové údaje a data, se podsekce bude pochopitelně rozrůstat. Domníváme, že komunikace s vědeckou veřejností i médii je velice důležitá vzhledem k problematice, které se centrum věnuje. Proto jsme zavedli i podsekci My a média, ve které budeme informovat nejen o článcích, které se o centru objeví ve veřejných sdělovacích prostředcích, ale zejména bude sloužit k prezentaci tiskových prohlášení, které centrum bude vydávat v souvislosti s informováním o svých aktivitách a akcích (v roce 2002 jsme například pomocí tiskových zpráv informovali o jednotlivých badatelkách v sekci Žena měsíce). 2

3 Co se technické stránky týče, jsou webové stránky NKC-ŽV plně dynamické a jejich platforma umožňuje dálkovou aktualizaci téměř kompletního obsahu webových stránek. Účast administrátora tedy není nezbytně nutná pro každodenní fungování a aktualizaci stránek, což značně zvyšuje efektivitu jejich správy. Webová stránka NKC-ŽV se v průběhu roku stala místem, kde zainteresované osoby mohou získat informace nejen o centru a jeho aktivitách jako takových, ale i spoustu dalších informací, statistik a kontaktů, jež se k problematice postavení žen ve vědě váží. Internetové rozhraní a webová stránka centra slouží hlavnímu úkolu NKC-ŽV, díky němuž dochází k distribuci informací mezi českou vědeckou komunitou (výzkumná pracoviště AV ČR a další, vysoké školy a jednotlivé badatelky), Evropskou komisí, sekcí C5 Women in Science a dalšími spřízněnými, podobně orientovanými organizacemi ze zahraničí. Informační služba významně přispívá k orientaci ve výzkumných projektech EK a specificky aktivit na podporu žen ve vědě. aktualizace a správa databází (dílčí úkol 2) Od počátku projektu bylo zřejmé, že databáze budou v rámci aktivit NKC-ŽV hrát velkou roli. Původní členění databází zůstalo zachováno. Databáze jsou celkem čtyři, a to databáze příležitostí, žen-vědkyň, jejich publikací a databáze genderových a ženských organizací. Databáze genderových a ženských organizací (http://www.zenyaveda.cz/search/?type= associace_interface) byla poskytnuta veřejně prospěšnou společností Gender Studies, která databázi spravuje. Přestože záběr aktivit, kterým se tyto organizace věnují, je mnohem širší než specifická problematika postavení žen ve vědě, domníváme se, že je tyto aktivity nutné prezentovat a podporovat, neboť genderové otázky ve vědě i pozice žen-vědkyň ve vědeckých institucích jsou součástí širšího společenského rámce, který genderové vztahy i genderový pořádek ve společnosti produkují i reprodukují. Databáze příležitostí (http://www.zenyaveda.cz/search/?type=grants_interface) prošla v průběhu roku značnými obměnami. Původní nápad administrovat databázi všech možných příležitostí ze všech vědních oborů se zakrátko ukázal jako nereálný, neboť na samotné zaplnění a aktualizaci této databáze by byla potřeba nejméně dvou pracovních sil. Z tohoto důvodu se databáze transformovala na databázi ne jednotlivých nabídek stáží, grantů, studijních příležitostí, výzev atd., ale na databázi jednotlivých portálů, kde je možné specifické nabídky dále vyhledávat. V databázi je, stejně jako dřív, možné vyhledávat podle oboru, podoboru a klíčových slov a i nadále slouží jako jeden z nástrojů, který by měl vědkyním pomáhat v realizaci jejich potenciálu, zlepšit jejich šance při vyhledávání zahraniční spolupráce, zpřístupnit a zprostředkovat jim grantové, stipendijní, pracovní, studijní a jiné příležitosti. Také databáze žen-vědkyň (http://www.zenyaveda.cz/search/?type=cv_interface) se pravděpodobně bude v tomto roce transformovat. Doposud byla databáze badatelek koncipována s cílem poskytovat informace a kontakt na české vědkyně zainteresovaným výzkumným institucím hledajícím výzkumné partnerky v ČR. Z tohoto důvodu byla databáze vyvinuta v českém a anglickém jazyce a je v ní možné vyhledávat podle oboru, podoboru a klíčových slov. V průběhu roku 2002 nicméně vyšlo najevo, že v okolních východoevropských zemí existuje zájem o rozšíření této databáze na celý středoevropský region (zájem projevily zejména kolegyně na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, předpokládá se zájem v Maďarsku i Polsku). Tento zájem je dán zejména faktem, že NKC-ŽV je jedinou institucí svého druhu ve středo- a východoevropském regionu a v tuto chvíli není úplně zřetelné, zda bude možné založit další. Navíc při diskusích s našimi německými kolegyněmi z Centra excelence v Bonnu vyšlo najevo, že zájem žen-badatelek o zahrnutí v databázi poměrně dramaticky roste, pokud je zajištěna anonymita. Zejména z těchto dvou důvodů uvažujeme o 3

4 transformaci celé databáze do anglického jazyka, přičemž by bylo vyvinuto rozhraní (na základě uživatelského jména a hesla), ve kterém by se zájemkyně mohly samy registrovat do databáze, přičemž jejich anonymita by vzhledem k vnějším uživatelům byla zachována. Poslední databází je databáze publikací žen-badatelek, které jsou registrovány v naší databázi badatelek (http://www.zenyaveda.cz/search/?type=pub_interface). V databázi je možné vyhledávat podle roku vydání, ISBN/ISSN, názvu publikace a autorky. V tuto chvíli není zřejmé, zda při rozšíření databáze žen-vědkyň bude možné tuto databázi zachovat v jejím současném rozsahu či zda bude nutné databázi upravit a snížit či dokonce zrušit možnost vyhledávání, a to proto, že v tuto chvíli je administrativně velice náročné databázi naplňovat a nelze očekávat, že jednotlivé zaregistrované uživatelky budou ochotné trávit čas vyplňováním daných formulářů. Pravděpodobnější verze po rozšíření je ta, že bude uváděn pouze seznam literatury u jednotlivých registrovaných uživatelek s tím, že v nich nebude možné vyhledávat, jak tomu je dnes. Vývoj databází NKC-ŽV potvrzuje důležitost databází v současném vědeckém světě a jejich nutnost pro vědeckou spolupráci. V tomto smyslu považujeme za důležité zmínit další aspekty. V roce 2002 se NKC-ŽV účastnilo v rámci konsorcia s Centrem excelence v Bonu a dalšími institucemi výběrového řízení na zmapování sítí žen-vědkyň. Výběrové řízení sice vyhrálo jiné konsorcium, nicméně důležitost databází NKC-ŽV a zkušenosti s jejich zřízením byly důvodem, proč byla koordinátorka projektu přizvána do steering committee, které asistuje v projektu mapování sítí ženvědkyň. Ze stejného důvodu bylo NKC-ŽV přizváno k prezentaci svých aktivit na oficiálním zahájení 6. RP v Bruselu na počátku listopadu 2002 v sekci Science and Society. V průběhu roku 2002 se NKC-ŽV podařilo etablovat se v mezinárodním kontextu a přitáhnout pozornost zahraničních kolegyň. Jedním z důvodů, proč se toto podařilo, je fakt, že důležitost budování mezinárodních kontaktů prostřednictvím online databází roste. Akční plán sekce Science and Society v podsekci Women in Science zdůrazňuje důležitost zmapování sítí žen-vědkyň a jejich další rozvoj. V roce 2004 dojde na základě právě probíhajícího projektu mapování sítí žen-vědkyň k vytvoření lobovací organizace European Platform of Women Scientists, jehož nedílnou součástí se NKC-ŽV, jak pevně doufáme, stane. osobní asistence a mailing list (dílčí úkol 3) V roce 2002 proběhla dvě náborová a informační kola, kdy byly kontaktovány české státní výzkumné instituce a výzkumné instituce vysokého školství. Na základě této informační kampaně nás kontaktovaly ženy-badatelky, které měly zájem o informace a služby poskytované NKC-ŽV. Byla vytvořena ová skupina, v rámci níž jsou rozesílány různé nabídky pro vědce a vědkyně. V případě oborově specifických nabídek je rozesíláme pouze relevantním osobám a institucím a vysokým školám. Co se týká osobní asistence při podávání žádostí v rámci 6. Rámcového programu, je nutné vzít v potaz velikost konsorcií, která se mohou o podporu ucházet, i počet účastníků. Vzhledem k těmto dvěma faktorům je orientace na osobní asistenci při podávání projektů v rámci 6. Rámcového programu problematická a musí se spíše orientovat na propojování jednotlivých výzkumných pracovišť spíše než jednotlivců. Bez ohledu na toto strukturální omezení ovšem centrum na svoji asistenční funkci nerezignovalo. Centrum poskytuje obecné informace o fungování 6. Rámcového programu a další informace. V tomto roce se chce soustředit zejména na genderové aspekty podávání žádostí o podporu v rámci 6. RP, neboť jde o jedno z inherentních kritérií pro hodnocení podaných projektů. 4

5 Dále se centrum soustřeďuje na osobní asistenci při vyhledávání pracovních, studijních a jiných příležitostí. V roce 2002 bylo NKC-ŽV několikrát kontaktováno se specifickou žádostí o pomoc, nejčastěji se jednalo o mladé ženyvědkyně vracející se ze zahraničních stáží či po dokončení doktorátu, jež nemohly nalézt uplatnění ve svém oboru. Vyskytl se také jeden případ, kdy byla mladá vědkyně sexuálně obtěžována na pracovišti a situaci se rozhodla řešit odchodem ze zaměstnání, jedinou možností bylo vzhledem k vysoce specializovanému oboru odejít do zahraničí. Dalším ze specifických problémů bylo vyhledávání stipendia pro vědkyni se třemi malými dětmi, které by financovalo služby au-pair pro hlídání dětí během její zahraniční vědecké stáže. V několika případech se na nás obrátily i studentky s žádostí o pomoc při vyhledání zahraniční stáže. Situace, které NKC-ŽV v této souvislosti řešilo, potvrdily některé palčivé problémy či špatné nastavení určitých struktur, například vzhledem ke zkušenosti mateřství (obtíže s vyhledáním stáže ve věku 35 a více s jedním či více dětmi bez doktorátu). V tomto roce se NKC-ŽV bude nadále pomáhat ženám-vědkyním i obecně mladým vědcům a vědkyním při vyhledávání pracovních a jiných příležitostí. semináře a publikace (dílčí úkoly 4, 6, 7) V roce 2002 centrum organizovalo či spoluorganizovalo několik seminářů a workshopů. Z jednoho semináře vznikla publikace Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. Dále byl v roce 2002 vydán informační CD- ROM nazvaný Skleněný strop/glass Ceiling a tištěná publikace v české jazyce Skleněný strop: pozice žen v české vědě. V první polovině roku proběhl cyklus seminářů Gender a věda, který vyvrcholil dne workshopem Věda o ženách, pro ženy a s ženami ve Vile Lanně. Témata, která byla v průběhu cyklu představena, zahrnovala: genderovou perspektivu ve vědě, postavení žen ve vědě, harmonizaci vědecké kariéry a rodiny, mentoring a mentoringové programy a věda a etika. Cílem cyklu bylo představit základní překážky, se kterými se ženy ve vědě potýkají a které jim mohou velice účinně bránit v rozvoji jejich kariéry. Workshop Věda o ženách, s ženami a pro ženy měl splnit dva základní cíle. Prvním cílem bylo informovat ženyvědkyně o aktivitách NKC-ŽV a jednotlivých projektech. Na workshopu byla provedena bilance činnosti v polovině projektu a byly představeny plány a úkoly pro nadcházející období (dílčí úkol 11). Zároveň ale vzhledem k tomu, že přednášky proběhly v rámci cyklu, byl workshop také koncipován jako diskusní místo, kde proběhla debata o jednotlivých problémech a možných řešeních. Z diskuse vyplynulo, že zřejmě nejpalčivějším problémem zdejší ženské vědecké komunity je dopad mateřství na jejich kariéru a jejich pozici na pracovišti. Jako jedno z možných částečných řešení byla diskutována možnost zavedení krátkodobých překlenovacích grantů pro rodiče vracející se z rodičovské dovolené. Druhé navržené řešení se týkalo posunu věkové hranice pro podávání grantových přihlášek o jeden rok na dítě (tj. o dva roky v případě, že rodič-vědec má děti dvě). V tomto roce budou tato řešení rozpracována a předložena hlavním českým grantovým agenturám, GA ČR a GA AV ČR. Na podzim proběhl seminář Na cestě do EU, které NKC-ŽV spolupořádalo s oddělením Gender a sociologie, SoÚ AV ČR. Na semináři byla prezentována následující témata: - genderová perspektiva ve vzdělávacím systému České republiky - rovné příležitosti v oblasti školství - podmínky uplatnění žen v řídících pozicích na trhu práce - děravé potrubí: pozice žen ve vědě - prezentace žen v médiích - rodičovství po rozchodu partnerů z genderového hlediska 5

6 Na základě přednesených příspěvků byla připravena publikace Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR, kterou centrum v prosinci vydalo. Přestože se seminář ani publikace netýkají výlučně problematiky žen ve vědě, je propojení jednotlivých genderových problémů pro aktivity NKC-ŽV nezbytné. Genderové aspekty fungování vědy a vědeckých institucí nevznikají ve vzduchoprázdnu, ale ve společnosti, kde se utváří názory jednotlivců mimo jiné i na genderové otázky. Propojené vnímání genderové socializace, vlivu socializace na volbu vzdělávacích a kariérních drah a jejich dopad na pozici žen ve vysokostatusových oblastech (manažerky, vědkyně) poskytuje komplexní vnímání genderového systém v naší společnosti a lépe tak umožňuje hledat možná řešení, která budou mít širší společenské uplatnění než jen právě ve vědě. Při příležitosti semináře byl přednesen příspěvek Děravé potrubí: pozice žen v české vědě. Příspěvek sestával ze dvou základních částí. Jedna se týkala genderových aspektů ve fungování vědy a genderové podmíněnosti vzniku vědeckých institucí na počátky 17. století. Druhá část se týkala situace žen-vědkyň v České republice a v EU a aktivit na jejich podporu, včetně legislativního a institucionálního rámce. Na závěr příspěvku byly prezentovány nejpalčivější problémy a nástroje řešení, které jsou přijímány ve státech Evropské unie. V roce 2002 NKC-ŽV dále vydalo dvojjazyčný informační CD-ROM Skleněný strop/glass Ceiling, kde představuje svoje aktivity, genderové otázky ve vědě, základní dokumenty tvořící rámec vědní politiky a otázky lidských zdrojů v ČR a v EU i instituce, které se věnují otázce žen ve vědě. Tento CD-ROM byl vyvinut technologií FLASH při příležitosti účasti NKC-ŽV na zahájení 6. Rámcového programu v Bruselu v listopadu CD-ROM bude i v příštím roce fungovat jako základní informační médium centra při navazování mezinárodní spolupráce. Pro české účely byla na konci roku vydána publikace Skleněný strop: pozice žen v české vědě, ve které autorky předkládají východiska a problémy, kvůli kterým bylo NKC-ŽV zřízeno a důležitost jejich řešení. Dále se zabývají jednotlivými genderovými aspekty fungování vědeckých institucí (socializace, femininita, objektivita a věda, rodičovské povinnosti, jazyk a komunikace, měření vědecké hodnoty, ženskost, vzhled a vědecké prostředí a nakonec sexuální obtěžování a snižování lidské důstojnosti). Publikace nabízí i základní statistiky (horizontální a vertikální segregace, platová diskriminace), přehled nejdůležitějších dokumentů a institucí, nástroje řešení jednotlivých problémů (genderový mainstreaming a pozitivní akce) a nakonec výhled a doporučení. NKC-ŽV se zaměřuje i na komunikaci se státními orgány a s širokou veřejností. Dne se v Gender Studies o.p.s. v Gorazdově ulici konalo setkání s pracovnicemi ministerstev ČR (gender kontakty), na kterých proběhlo představení různých neziskových organizací. NKC-ŽV představilo své aktivity zaměřené na akademickou sféru. V rámci přednášek Mirka Vodrážky ve Slovenském kulturním institutu proběhla dne diskuse na téma postavení žen ve vědě a představení činnosti NKC-ŽV. koncepce mentorovacích programů (dílčí úkol 5) V roce 2002 byly kontaktovány zahraniční instituce a spolupracující organizace, které již mentoring zavedly nebo jeho zavedení testují. Proběhl sběr informací týkající se fungování mentorovacích programů ve vědě a výzkumu a informace byly předloženy účastnicím workshopu v červnu 2002 (viz výše). Kolem mentorovacích programů proběhla velice živá diskuse, která se soustředila zejména na negativní aspekty jejich zavádění. Jako hlavní problém se jeví časová náročnost těchto programů a jejich nízká prestiž. Jako další význačný problém byl zmiňován určitý konflikt 6

7 zájmů mezi mentorem (tj. ten, kdo mentoring poskytuje) a přímým nadřízeným pracovníkem menteeho (např. školitelem či vedoucím výzkumným pracovníkem). Na druhou stranu byly zdůrazňovány pozitivní a vysoce žádoucí aspekty mentoringu, a to asistence mladým vědkyním a vědcům při pronikání do vědeckých struktur a předávání etiky výzkumu. Vzhledem k silné reakci, která ovšem nebyla bezvýlučně pozitivní, jsme se rozhodli přesunout implementaci v České republice do roku 2003 po zvážení průchodnosti tohoto projektu a po vyhodnocení workshopu Evropské komise, který bude NKC-ŽV organizovat v dubnu 2003 a který se bude týkat specificky zkušenosti mladých vědců a vědkyň, brain drainu a repatriace po ukončení zahraničních stáží. odborný čtvrtletník (dílčí úkol 8) V první polovině roku 2002 došlo k vypracování koncepce odborného čtvrtletníku. Čtvrtletník je vydáván pouze elektronicky ve formátu PDF s tím, že kdokoli si jej může vytisknout. Každé číslo se bude věnovat specifickému problému či aspektu týkajícího se pozice žen ve vědě. V bulletinu budou se nachází i pravidelné rubriky (editorial, kalendář plánovaných akcí, knižní sloupek, data&fakta). Dvě vydání z roku 2002 je možné nalézt na internetové adrese (http://kontext.zenyaveda.cz). První se týká genderových aspektů ve vědě a ve fungování vědeckých institucí, které ztěžují či omezují možnost žen nalézt ve vědě uplatnění. Druhé vydání prezentuje výsledky Analýzy rovnosti v oblasti rovnosti mužů a žen v působnosti MŠMT, kterou vypracoval Sociologický ústav AV ČR pro MŠMT v rámci plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. regionální centrum (dílčí úkol 9) V průběhu roku 2002 bylo ustoupeno od záměru založit tři regionální centra, a to i přes to, že je nepochybně nutné služby a informace poskytovat v regionech. Hlavní důvod, proč bylo k tomuto kroku přistoupeno, je ten, že veškeré informace, které NKC-ŽV poskytuje, jsou dostupné na internetu a existuje předpoklad, že uživatelky a uživatelé mají vysokorychlostní přístup na internet v rámci svých institucí. Materiály, které nejsou dostupné na internetu (publikace vydávané NKC-ŽV, informační CD-ROM, materiály EK atd.), je vždy možno em či jinak vyžádat a centrum je okamžitě poskytne. Dalším důvodem, proč bylo od založení regionálních center ustoupeno, je to, že náklady na zřízení a poskytování služeb by nebyly nutně efektivně vynaloženy. Dobré fungování regionálních center předpokládá podrobné proškolení zaměstnance, který by centrum vedl a jeho kontinuální vzdělávání v oblasti. Navíc by se stala velice problematickou administrace webových stránek. Pokud by z tohoto důvodu bylo přijato rozhodnutí, že aktualizace webových stránek bude probíhat pouze z NKC-ŽV, potom se existence regionálních center stává naprosto bezpředmětnou. Splnění cílů: Výše uvedené výsledky dokládají, že jednotlivé úkoly a cíle vytyčené v projektu jsou průběžně naplňovány a díky mezinárodnímu zájmu jsou dokonce v některých ohledech rozvíjeny aktivněji, než jsme na počátku roku 2002 doufali. V průběhu roku 2002 docházelo ke zpřesňování koncepce některých jednotlivých úkolů či jejich redefinici. Tyto proměny je ale nutné vnímat jako kroky vedoucí ke zvyšování efektivity práce při dosahování vytyčených úkolů a lze předpokládat, že s nárůstem mezinárodních aktivit a dalším zapojováním centra do mezinárodních sítí bude docházet k dalšímu vývoji koncepce v následujícím období. Velkým úkolem, které centrum nepřestává řešit, je zvyšování obecného genderového povědomí mezi českou výzkumnou komunitou, ženami i muži. Jde ale o dlouhodobou aktivitu, 7

8 která vyžaduje koordinovanou akci nejen v oblasti aktivit na podporu žen ve vědě, ale i obecnější proměnu klimatu v ČR s ohledem k genderovým otázkám a vnímání genderových podmníněností v českém kontextu. Novou aktivitou, na kterou se centrum bude soustřeďovat, je problematika mladých výzkumných pracovníků a pracovnic a jejich podpora. Plán prací na rok 2003 V průběhu roku 2003 bude docházet k dalšímu rozvoji aktivit tak, jak bylo nastíněno ve zprávě. Jako nejdůležitější vnímáme zvyšování genderového povědomí mezi českými vědci a vědkyněmi, užší spolupráci s ČSÚ a Technologickým centrem AV ČR při sběru a šíření informací a dat a další rozvíjení mezinárodní spolupráce. Všechny aktivity, které byly započaty v roce 2002, budou pokračovat. Dílčí cíle projektu: 1. rozvoj, aktualizace a správa databází v závislosti na dalším směřování projektu Tento úkol bude záviset na úspěšnosti při získávání mezinárodní finanční podpory na mezinárodní rozšíření databáze vědkyň na středo- a východoevropský region. V každém případě ale budou dále rozvíjeny existující databáze vzhledem ke stávající koncepci centra. 2. organizace mezinárodního workshopu Evropské komise Young Scholars Tento workshop se uskuteční 25. dubna 2003 v Praze a bude organizován v úzké spolupráci se sekcí Women in Science a Marie Curie Fellowships. 3. spoluúčast na organizaci mezinárodní konference Women Scholars and Institutions Konference se uskuteční v Praze v červnu 2003 a hlavním organizátorem je Commission Women in Science of the International Union of History and Philosophy of Science a Výzkumné centrum pro dějiny vědy (Společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze). 4. organizace cyklu seminářů s tematikou gender a věda Cyklus bude pokračováním seminářů, které se uskutečnily v roce 2002 a bude sloužit k dalšímu zvyšování genderového povědomí mezi českou výzkumnou komunitou. 5. vytvoření modulu školení evaluátorů pro 6. RP v oblasti genderové senzitivity Cílem této aktivity je zvýšit genderové povědomí a genderovou senzitivitu mezi evaluátory pro 6.RP, a to v souvislosti s tím, že genderové hledisko se stalo integrálním měřítkem pro hodnocení projektů předkládaných Evropské komisi. 6. spolupráce s NKO týkají se školení o zahrnutí a evaluaci genderových aspektů v návrzích projektů do 6.RP Cílem této aktivity je vytvořit školící modul a prezentaci v programu PowerPoint, která bude využita pro školení, jak zahrnovat genderové aspekty do návrhů projektů v 6.RP. 7. pilotní projekt popularizace vědy mezi středoškolskými studentkami a studenty Tento pilotní projekt zahrnuje navázání úzké spolupráce s vybranými středními školami v Praze a skupinou vědců a vědkyň, které budou na vybraných školách v rámci diskusí prezentovat svoji zkušenost s vědeckou činností. Cílem projektu je zvýšit přitažlivost výzkumné činnosti pro mladé lidi a představovat mladým lidem rolové modely pro vědeckou činnost. 8

9 8. užší spolupráce s Radou vlády ČR pro vědu a výzkum a dalšími odpovědnými orgány Cílem této aktivity bude představení aktivit na podporu žen ve vědě a důležitosti těchto aktivit oficiálním místům, kde se tvoří vědní politika. Aktivity centra se soustředí zejména na otázky harmonizace rodičovství a profesionální vědecké kariéry, sběr data a statistik a jejich zpřístupňování široké veřejnosti. 9. vypracování analýzy dopadu rodičovství na vědeckou kariéru a navržení opatření na eliminaci negativních dopadů (překlenovací granty) Cílem této aktivity je upozornit na dopady rodičovství na vědeckou kariéru, a to zejména žen, a navrhnout opatření na řešení této situace, např. formou překlenovacích grantů či posunutí termínů pro podávání grantových projektů pro mladé vědce a vědkyně. V Praze dne Podpis řešitele: 9

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Identifikační číslo projektu: OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum ženy a věda V roce

Více

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji

Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji Role MŠMT při prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV.

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: LE 12003 Název projektu: Národní kontaktní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Sociologický ústav AV ČR Řešitel : PhDr. Marie Čermáková Název projektu : Národní kontaktní centrum ženy a věda Úvod

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce

Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce Zapojení subjektů ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika, 3. prosince 2014, Praha Michaela Vlková CZELO: historie a cíle Česká

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

1. VEDENÍ NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET

1. VEDENÍ NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET PLÁN PRÁCE NA ROK 2009 PLATNOST PLÁNU PRÁCE: LEDEN 2009 PROSINEC 2009 NÁRODNÍ KONSORCIUM SÍTĚ REFERNET ČESKÁ REPUBLIKA 1. VEDENÍ NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET 1.1 Vedení Národního konsorcia Instituce Národního

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ. Jaroslav Andrle

ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ. Jaroslav Andrle ODBOR PRO VĚDU A VÝZKUM REKTORÁTU MU STRATIFIKACE PROCESŮ Jaroslav Andrle PŮSOBNOST ODBORU PRO VĚDU A VÝZKUM RMU (1) - řízení informací o vědě a výzkumu a koordinace a plánování vědy a výzkumu na MU OBLAST

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

obracím se na Vás v souvislosti s problematikou rovných příležitostí žen a mužů v oblasti vědy a výzkumu, a to konkrétně:

obracím se na Vás v souvislosti s problematikou rovných příležitostí žen a mužů v oblasti vědy a výzkumu, a to konkrétně: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. předseda Grantová agentura ČR Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6 V Praze dne 16. 12. 2011 Č.j.: SOU-356-2/NKC/2011 Vážený pane předsedo, obracím se na Vás v souvislosti s problematikou

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ DO ROKU 2010

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ DO ROKU 2010 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ DO ROKU 2010 Projednáno na Vědecké radě PdF MU dne 11. 4. 2006 a schváleno Akademickým senátem PdF MU dne 19. 4. 2006 Obsah Priority a

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020

Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Naplňování předběžných podmínek nediskriminace a rovnost žen a mužů v programovém období 2014-2020 Andrea Baršová, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin, Úřad vlády Lucia Zachariášová, vedoucí

Více

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Číslo připomínky Dokument, strana, kapitola (prosíme konkrétně specifikovat) 1 Str. 19 2 Str. 19 3 Str. 20 4

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Moderují: Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kateřina Lišková, Ph.D.,

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

V poznani je sila! Techmania Science Center

V poznani je sila! Techmania Science Center Euroman!! V poznani je sila! Člověk nemusí být zrovna superhrdinou, aby věděl, že svět kolem nás je plný fascinujících jevů a fenoménů, přírodních sil, které můžeme ovládnout pokud je poznáme. V poznání

Více

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.:

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz 1 Celkový rozpočet (2007-2013) = 4,7 miliardy (ve srovnání s 6. RP EU jsou roční rozpočty přibližně

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Priority a postupy MŠMT při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na rok 2009

Priority a postupy MŠMT při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na rok 2009 Priority a postupy MŠMT při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na rok 2009 A. Úkoly pro MŠMT vyplývající z aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE SHRNUTÍ PRVNÍHO ROČNÍKU PROGRAMU Martina Fucimanová Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2017 ÚČASTNICE A ÚČASTNÍCI PRVNÍHO

Více