Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437"

Transkript

1 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum Ženy a věda V roce 2002 Národní kontaktní centrum Ženy a věda pokračovalo v naplňování cílů a úkolů stanovených v projektu a dosáhlo některých významných úspěchů jak v domácím rámci, tak na poli mezinárodním. Centrum se orientuje nejen na aktivní podporu žen ve vědě a výzkumu, šíření informací o výzkumných aktivitách na národní a evropské úrovni, ale významně přispívá i k utváření genderového diskursu v otázkách vědy a výzkumu v České republice. V této orientaci bude pokračovat i v nadcházejícím období a obě bude nadále rozvíjet. institucionalizace NKC-ŽV na mezinárodní úrovni (dílčí úkol 10) V roce 2002 se Národní kontaktní centrum - Ženy a věda plně etablovalo v rámci mezinárodních aktivit na podporu žen ve vědě. Aktivně spolupracuje zejména s Unit C5 Women in Science při DG Research Evropské komise. V tomto směru není chápáno pouze jako kontaktní místo pro vyhledávání partnerů, evaluátorů a expertů pro různé evropské aktivity a projekty, ale i jako expertní místo, které ve spolupráci se oddělením Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, Českým statistickým úřadem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR přispívá ke zvyšování povědomí o genderových otázkách v rámci ČR a k popisu a analýze situace žen ve vědě a výzkumu v ČR. Orientace na sekci Women in Science ovšem není jedinou mezinárodní aktivitou. Díky několika mezinárodním setkáním, která proběhla v roce 2002 (např. prezentace NKC-ŽV na červnovém zasedání Helsinki Group v Madridu, prezentace NKC-ŽV na zahájení 6. Rámcového programu v listopadu v Bruselu, networking na mezinárodní konferenci v Bledu ve Slovinsku v prosinci atd.) je nyní centrum vnímáno jako zásadní partner pro mezinárodní projekty. V této souvislosti se NKC-ŽV stane partnerem v rámci několika projektů, které budou podávány v roce 2003 v souvislosti s dalším rozvojem aktivit na podporu žen ve vědě. Jde zejména o přípravu projektu, který se týká mezinárodních databází pro ženy vědkyně a výzkumné aktivity databázových projektů v souvislosti s podporou navazování kontaktů mezi vědkyněmi, zapojením do výzkumných aktivit v oblasti vědy a genderu a pozice žen ve vědě na evropské úrovni. Jako nejdůležitější se ale v současné době jeví rozvoj spolupráce se středo- a východoevropskými zeměmi. V roce 2003 bude prozkoumána možnost rozšíření aktivit NKC-ŽV na celý region s podporu Evropské komise. O tuto aktivitu mají zejména zájem kolegyně ze Slovenska, Slovinska, Rumunska a předpokládá se, že zájem projeví i Polsko a Maďarsko a Rakousko. Tato aktivita navázání užší spolupráce v rámci středo a východoevropského regionu ale závisí na úspěchu NKC-ŽV při získávání finační podpory z Evropské komise. Vzhledem ke své koordinační funkci existuje i předpoklad, že do budoucna by NKC-ŽV mohlo fungovat i jako koordinátor aktivity na vyvinutí sítě excelence výzkumných pracovišť v oblasti genderu na evropské či minimálně středo- a východoevropské úrovni. Tyto plánované aktivity by měly významně napomoci budování kontaktů jak mezi výzkumnými organizacemi tak jednotlivými badatelkami, a dále tak přispívat k budování Evropského výzkumného prostoru. 1

2 webová stránka a distribuce informací na URL (dílčí úkol 1) Prvotní verze webové stránky byla spuštěna již na počátku roku 2002, nicméně v průběhu roku došlo k významnému posunu v tom, jak webové stránky fungují. Základní struktura se čtyřmi databázemi zůstala zachována (o databázích viz níže), nicméně v průběhu roku byly přidávány další sekce tak, jak vyvstávala nutnost poskytovat nové informace. Nejprve jsme představili sekci Aktuality, která se dále dělí na podsekce Novinky, Aktuální nabídky, Konference a Žena měsíce. Novinky nabízejí přehled o všech podstatných událostech a akcích týkajících se otázky pozice žen ve vědě či aktivit na podporu žen ve vědě. V Aktuálních nabídkách je možné získat informace o nabídkách (např. grantů, stáží, výměny informací atd.), které se týkají specificky žen ve vědě. Sekce Konference nabízí přehled domácích konferencí a seminářů na téma gender, pozice žen-vědkyň a evropských aktivit na podporu žen ve vědě či 6. Rámcového programu. Nakonec v sekci Žena měsíce představujeme úspěšné ženy-vědkyně s cílem nejen upozorňovat na význačné badatelky a jejich úspěchy, ale i poskytovat určité rolové modely mladým, začínajícím vědkyním. Sekce Žena měsíce se v zahraničí setkala se značným zájmem a zahraniční kolegyně a kolegové vyzdvihli důležitost podobné prezentace úspěchů žen-vědkyň. S blížícím se zahájením 6. Rámcového programu pro vědu a výzkum rostla potřeba poskytovat informace o dění a připravovaných programech. K tomuto účelu bylo představena sekce 6. RP, kde nabízíme informace či odkazy na všechny důležité události týkající se 6. Rámcového programu (např. představení webové stránky o 6. Rámcovém programu na informačních stránkách CORDIS s možností vyhledávat nejen zahraniční partnery pro výzkumné projekty, ale i samotné tendery, které Evropská komise vyhlašuje). V souvislosti s 6. Rámcovým programem a snahou Evropské komise zvýšit zastoupení žen mezi evaluátory a evaluátorkami výzkumných projektů poskytuje Národní kontaktní centrum Ženy a věda informace o tom, co práce evaluátorek a evaluátorů obnáší s cílem zvýšit zájem mezi českými badatelkami o pozici evaluátorek pro 6. Rámcový program. Pro fungování NKC-ŽV je velice důležitý i institucionální rámec, v němž se pohybuje. Založení NKC-ŽV v loňském roce by bylo nemožné bez obecnější podpory rovných příležitostí pro muže a ženy v České republice. Proto na našich webových stránkách poskytujeme informace o základních dokumentech vážících se k problematice rovných příležitostí pro muže a ženy obecně a k otázce pozice žen ve vědě specificky (v podsekci R&D v ČR). Vzhledem k tomu, že aktivity centra jsou silně orientovány na mezinárodní spolupráci, jsme představili i základní dokumenty, které se váží k otázce žen ve vědě na úrovni EU. V průběhu posledních let se otázce pozice žen ve vědě dostává na evropské úrovni stále více pozornosti, kterou by tato problematika ovšem zřejmě nezískala, kdyby nedošlo k pečlivému statistickému zdokumentování celé situace a prezentace nerovností, se kterými se ženy ve vědě potýkají. Důležitost statistických informací pro popis situace v ČR je zjevná, zejména vzhledem k tomu, že statistiky a přesná čísla jsou v naší době, kdy svá tvrzení opíráme hlavně o tvrdá data, naprosto nezbytná k tomu, abychom určitý problém mohli jako problém definovat. Podsekce Statistiky tedy nabízí první pohled na situaci žen v české vědě ze statistického hlediska. Tak, jak budeme získávat nové údaje a data, se podsekce bude pochopitelně rozrůstat. Domníváme, že komunikace s vědeckou veřejností i médii je velice důležitá vzhledem k problematice, které se centrum věnuje. Proto jsme zavedli i podsekci My a média, ve které budeme informovat nejen o článcích, které se o centru objeví ve veřejných sdělovacích prostředcích, ale zejména bude sloužit k prezentaci tiskových prohlášení, které centrum bude vydávat v souvislosti s informováním o svých aktivitách a akcích (v roce 2002 jsme například pomocí tiskových zpráv informovali o jednotlivých badatelkách v sekci Žena měsíce). 2

3 Co se technické stránky týče, jsou webové stránky NKC-ŽV plně dynamické a jejich platforma umožňuje dálkovou aktualizaci téměř kompletního obsahu webových stránek. Účast administrátora tedy není nezbytně nutná pro každodenní fungování a aktualizaci stránek, což značně zvyšuje efektivitu jejich správy. Webová stránka NKC-ŽV se v průběhu roku stala místem, kde zainteresované osoby mohou získat informace nejen o centru a jeho aktivitách jako takových, ale i spoustu dalších informací, statistik a kontaktů, jež se k problematice postavení žen ve vědě váží. Internetové rozhraní a webová stránka centra slouží hlavnímu úkolu NKC-ŽV, díky němuž dochází k distribuci informací mezi českou vědeckou komunitou (výzkumná pracoviště AV ČR a další, vysoké školy a jednotlivé badatelky), Evropskou komisí, sekcí C5 Women in Science a dalšími spřízněnými, podobně orientovanými organizacemi ze zahraničí. Informační služba významně přispívá k orientaci ve výzkumných projektech EK a specificky aktivit na podporu žen ve vědě. aktualizace a správa databází (dílčí úkol 2) Od počátku projektu bylo zřejmé, že databáze budou v rámci aktivit NKC-ŽV hrát velkou roli. Původní členění databází zůstalo zachováno. Databáze jsou celkem čtyři, a to databáze příležitostí, žen-vědkyň, jejich publikací a databáze genderových a ženských organizací. Databáze genderových a ženských organizací (http://www.zenyaveda.cz/search/?type= associace_interface) byla poskytnuta veřejně prospěšnou společností Gender Studies, která databázi spravuje. Přestože záběr aktivit, kterým se tyto organizace věnují, je mnohem širší než specifická problematika postavení žen ve vědě, domníváme se, že je tyto aktivity nutné prezentovat a podporovat, neboť genderové otázky ve vědě i pozice žen-vědkyň ve vědeckých institucích jsou součástí širšího společenského rámce, který genderové vztahy i genderový pořádek ve společnosti produkují i reprodukují. Databáze příležitostí (http://www.zenyaveda.cz/search/?type=grants_interface) prošla v průběhu roku značnými obměnami. Původní nápad administrovat databázi všech možných příležitostí ze všech vědních oborů se zakrátko ukázal jako nereálný, neboť na samotné zaplnění a aktualizaci této databáze by byla potřeba nejméně dvou pracovních sil. Z tohoto důvodu se databáze transformovala na databázi ne jednotlivých nabídek stáží, grantů, studijních příležitostí, výzev atd., ale na databázi jednotlivých portálů, kde je možné specifické nabídky dále vyhledávat. V databázi je, stejně jako dřív, možné vyhledávat podle oboru, podoboru a klíčových slov a i nadále slouží jako jeden z nástrojů, který by měl vědkyním pomáhat v realizaci jejich potenciálu, zlepšit jejich šance při vyhledávání zahraniční spolupráce, zpřístupnit a zprostředkovat jim grantové, stipendijní, pracovní, studijní a jiné příležitosti. Také databáze žen-vědkyň (http://www.zenyaveda.cz/search/?type=cv_interface) se pravděpodobně bude v tomto roce transformovat. Doposud byla databáze badatelek koncipována s cílem poskytovat informace a kontakt na české vědkyně zainteresovaným výzkumným institucím hledajícím výzkumné partnerky v ČR. Z tohoto důvodu byla databáze vyvinuta v českém a anglickém jazyce a je v ní možné vyhledávat podle oboru, podoboru a klíčových slov. V průběhu roku 2002 nicméně vyšlo najevo, že v okolních východoevropských zemí existuje zájem o rozšíření této databáze na celý středoevropský region (zájem projevily zejména kolegyně na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, předpokládá se zájem v Maďarsku i Polsku). Tento zájem je dán zejména faktem, že NKC-ŽV je jedinou institucí svého druhu ve středo- a východoevropském regionu a v tuto chvíli není úplně zřetelné, zda bude možné založit další. Navíc při diskusích s našimi německými kolegyněmi z Centra excelence v Bonnu vyšlo najevo, že zájem žen-badatelek o zahrnutí v databázi poměrně dramaticky roste, pokud je zajištěna anonymita. Zejména z těchto dvou důvodů uvažujeme o 3

4 transformaci celé databáze do anglického jazyka, přičemž by bylo vyvinuto rozhraní (na základě uživatelského jména a hesla), ve kterém by se zájemkyně mohly samy registrovat do databáze, přičemž jejich anonymita by vzhledem k vnějším uživatelům byla zachována. Poslední databází je databáze publikací žen-badatelek, které jsou registrovány v naší databázi badatelek (http://www.zenyaveda.cz/search/?type=pub_interface). V databázi je možné vyhledávat podle roku vydání, ISBN/ISSN, názvu publikace a autorky. V tuto chvíli není zřejmé, zda při rozšíření databáze žen-vědkyň bude možné tuto databázi zachovat v jejím současném rozsahu či zda bude nutné databázi upravit a snížit či dokonce zrušit možnost vyhledávání, a to proto, že v tuto chvíli je administrativně velice náročné databázi naplňovat a nelze očekávat, že jednotlivé zaregistrované uživatelky budou ochotné trávit čas vyplňováním daných formulářů. Pravděpodobnější verze po rozšíření je ta, že bude uváděn pouze seznam literatury u jednotlivých registrovaných uživatelek s tím, že v nich nebude možné vyhledávat, jak tomu je dnes. Vývoj databází NKC-ŽV potvrzuje důležitost databází v současném vědeckém světě a jejich nutnost pro vědeckou spolupráci. V tomto smyslu považujeme za důležité zmínit další aspekty. V roce 2002 se NKC-ŽV účastnilo v rámci konsorcia s Centrem excelence v Bonu a dalšími institucemi výběrového řízení na zmapování sítí žen-vědkyň. Výběrové řízení sice vyhrálo jiné konsorcium, nicméně důležitost databází NKC-ŽV a zkušenosti s jejich zřízením byly důvodem, proč byla koordinátorka projektu přizvána do steering committee, které asistuje v projektu mapování sítí ženvědkyň. Ze stejného důvodu bylo NKC-ŽV přizváno k prezentaci svých aktivit na oficiálním zahájení 6. RP v Bruselu na počátku listopadu 2002 v sekci Science and Society. V průběhu roku 2002 se NKC-ŽV podařilo etablovat se v mezinárodním kontextu a přitáhnout pozornost zahraničních kolegyň. Jedním z důvodů, proč se toto podařilo, je fakt, že důležitost budování mezinárodních kontaktů prostřednictvím online databází roste. Akční plán sekce Science and Society v podsekci Women in Science zdůrazňuje důležitost zmapování sítí žen-vědkyň a jejich další rozvoj. V roce 2004 dojde na základě právě probíhajícího projektu mapování sítí žen-vědkyň k vytvoření lobovací organizace European Platform of Women Scientists, jehož nedílnou součástí se NKC-ŽV, jak pevně doufáme, stane. osobní asistence a mailing list (dílčí úkol 3) V roce 2002 proběhla dvě náborová a informační kola, kdy byly kontaktovány české státní výzkumné instituce a výzkumné instituce vysokého školství. Na základě této informační kampaně nás kontaktovaly ženy-badatelky, které měly zájem o informace a služby poskytované NKC-ŽV. Byla vytvořena ová skupina, v rámci níž jsou rozesílány různé nabídky pro vědce a vědkyně. V případě oborově specifických nabídek je rozesíláme pouze relevantním osobám a institucím a vysokým školám. Co se týká osobní asistence při podávání žádostí v rámci 6. Rámcového programu, je nutné vzít v potaz velikost konsorcií, která se mohou o podporu ucházet, i počet účastníků. Vzhledem k těmto dvěma faktorům je orientace na osobní asistenci při podávání projektů v rámci 6. Rámcového programu problematická a musí se spíše orientovat na propojování jednotlivých výzkumných pracovišť spíše než jednotlivců. Bez ohledu na toto strukturální omezení ovšem centrum na svoji asistenční funkci nerezignovalo. Centrum poskytuje obecné informace o fungování 6. Rámcového programu a další informace. V tomto roce se chce soustředit zejména na genderové aspekty podávání žádostí o podporu v rámci 6. RP, neboť jde o jedno z inherentních kritérií pro hodnocení podaných projektů. 4

5 Dále se centrum soustřeďuje na osobní asistenci při vyhledávání pracovních, studijních a jiných příležitostí. V roce 2002 bylo NKC-ŽV několikrát kontaktováno se specifickou žádostí o pomoc, nejčastěji se jednalo o mladé ženyvědkyně vracející se ze zahraničních stáží či po dokončení doktorátu, jež nemohly nalézt uplatnění ve svém oboru. Vyskytl se také jeden případ, kdy byla mladá vědkyně sexuálně obtěžována na pracovišti a situaci se rozhodla řešit odchodem ze zaměstnání, jedinou možností bylo vzhledem k vysoce specializovanému oboru odejít do zahraničí. Dalším ze specifických problémů bylo vyhledávání stipendia pro vědkyni se třemi malými dětmi, které by financovalo služby au-pair pro hlídání dětí během její zahraniční vědecké stáže. V několika případech se na nás obrátily i studentky s žádostí o pomoc při vyhledání zahraniční stáže. Situace, které NKC-ŽV v této souvislosti řešilo, potvrdily některé palčivé problémy či špatné nastavení určitých struktur, například vzhledem ke zkušenosti mateřství (obtíže s vyhledáním stáže ve věku 35 a více s jedním či více dětmi bez doktorátu). V tomto roce se NKC-ŽV bude nadále pomáhat ženám-vědkyním i obecně mladým vědcům a vědkyním při vyhledávání pracovních a jiných příležitostí. semináře a publikace (dílčí úkoly 4, 6, 7) V roce 2002 centrum organizovalo či spoluorganizovalo několik seminářů a workshopů. Z jednoho semináře vznikla publikace Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. Dále byl v roce 2002 vydán informační CD- ROM nazvaný Skleněný strop/glass Ceiling a tištěná publikace v české jazyce Skleněný strop: pozice žen v české vědě. V první polovině roku proběhl cyklus seminářů Gender a věda, který vyvrcholil dne workshopem Věda o ženách, pro ženy a s ženami ve Vile Lanně. Témata, která byla v průběhu cyklu představena, zahrnovala: genderovou perspektivu ve vědě, postavení žen ve vědě, harmonizaci vědecké kariéry a rodiny, mentoring a mentoringové programy a věda a etika. Cílem cyklu bylo představit základní překážky, se kterými se ženy ve vědě potýkají a které jim mohou velice účinně bránit v rozvoji jejich kariéry. Workshop Věda o ženách, s ženami a pro ženy měl splnit dva základní cíle. Prvním cílem bylo informovat ženyvědkyně o aktivitách NKC-ŽV a jednotlivých projektech. Na workshopu byla provedena bilance činnosti v polovině projektu a byly představeny plány a úkoly pro nadcházející období (dílčí úkol 11). Zároveň ale vzhledem k tomu, že přednášky proběhly v rámci cyklu, byl workshop také koncipován jako diskusní místo, kde proběhla debata o jednotlivých problémech a možných řešeních. Z diskuse vyplynulo, že zřejmě nejpalčivějším problémem zdejší ženské vědecké komunity je dopad mateřství na jejich kariéru a jejich pozici na pracovišti. Jako jedno z možných částečných řešení byla diskutována možnost zavedení krátkodobých překlenovacích grantů pro rodiče vracející se z rodičovské dovolené. Druhé navržené řešení se týkalo posunu věkové hranice pro podávání grantových přihlášek o jeden rok na dítě (tj. o dva roky v případě, že rodič-vědec má děti dvě). V tomto roce budou tato řešení rozpracována a předložena hlavním českým grantovým agenturám, GA ČR a GA AV ČR. Na podzim proběhl seminář Na cestě do EU, které NKC-ŽV spolupořádalo s oddělením Gender a sociologie, SoÚ AV ČR. Na semináři byla prezentována následující témata: - genderová perspektiva ve vzdělávacím systému České republiky - rovné příležitosti v oblasti školství - podmínky uplatnění žen v řídících pozicích na trhu práce - děravé potrubí: pozice žen ve vědě - prezentace žen v médiích - rodičovství po rozchodu partnerů z genderového hlediska 5

6 Na základě přednesených příspěvků byla připravena publikace Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR, kterou centrum v prosinci vydalo. Přestože se seminář ani publikace netýkají výlučně problematiky žen ve vědě, je propojení jednotlivých genderových problémů pro aktivity NKC-ŽV nezbytné. Genderové aspekty fungování vědy a vědeckých institucí nevznikají ve vzduchoprázdnu, ale ve společnosti, kde se utváří názory jednotlivců mimo jiné i na genderové otázky. Propojené vnímání genderové socializace, vlivu socializace na volbu vzdělávacích a kariérních drah a jejich dopad na pozici žen ve vysokostatusových oblastech (manažerky, vědkyně) poskytuje komplexní vnímání genderového systém v naší společnosti a lépe tak umožňuje hledat možná řešení, která budou mít širší společenské uplatnění než jen právě ve vědě. Při příležitosti semináře byl přednesen příspěvek Děravé potrubí: pozice žen v české vědě. Příspěvek sestával ze dvou základních částí. Jedna se týkala genderových aspektů ve fungování vědy a genderové podmíněnosti vzniku vědeckých institucí na počátky 17. století. Druhá část se týkala situace žen-vědkyň v České republice a v EU a aktivit na jejich podporu, včetně legislativního a institucionálního rámce. Na závěr příspěvku byly prezentovány nejpalčivější problémy a nástroje řešení, které jsou přijímány ve státech Evropské unie. V roce 2002 NKC-ŽV dále vydalo dvojjazyčný informační CD-ROM Skleněný strop/glass Ceiling, kde představuje svoje aktivity, genderové otázky ve vědě, základní dokumenty tvořící rámec vědní politiky a otázky lidských zdrojů v ČR a v EU i instituce, které se věnují otázce žen ve vědě. Tento CD-ROM byl vyvinut technologií FLASH při příležitosti účasti NKC-ŽV na zahájení 6. Rámcového programu v Bruselu v listopadu CD-ROM bude i v příštím roce fungovat jako základní informační médium centra při navazování mezinárodní spolupráce. Pro české účely byla na konci roku vydána publikace Skleněný strop: pozice žen v české vědě, ve které autorky předkládají východiska a problémy, kvůli kterým bylo NKC-ŽV zřízeno a důležitost jejich řešení. Dále se zabývají jednotlivými genderovými aspekty fungování vědeckých institucí (socializace, femininita, objektivita a věda, rodičovské povinnosti, jazyk a komunikace, měření vědecké hodnoty, ženskost, vzhled a vědecké prostředí a nakonec sexuální obtěžování a snižování lidské důstojnosti). Publikace nabízí i základní statistiky (horizontální a vertikální segregace, platová diskriminace), přehled nejdůležitějších dokumentů a institucí, nástroje řešení jednotlivých problémů (genderový mainstreaming a pozitivní akce) a nakonec výhled a doporučení. NKC-ŽV se zaměřuje i na komunikaci se státními orgány a s širokou veřejností. Dne se v Gender Studies o.p.s. v Gorazdově ulici konalo setkání s pracovnicemi ministerstev ČR (gender kontakty), na kterých proběhlo představení různých neziskových organizací. NKC-ŽV představilo své aktivity zaměřené na akademickou sféru. V rámci přednášek Mirka Vodrážky ve Slovenském kulturním institutu proběhla dne diskuse na téma postavení žen ve vědě a představení činnosti NKC-ŽV. koncepce mentorovacích programů (dílčí úkol 5) V roce 2002 byly kontaktovány zahraniční instituce a spolupracující organizace, které již mentoring zavedly nebo jeho zavedení testují. Proběhl sběr informací týkající se fungování mentorovacích programů ve vědě a výzkumu a informace byly předloženy účastnicím workshopu v červnu 2002 (viz výše). Kolem mentorovacích programů proběhla velice živá diskuse, která se soustředila zejména na negativní aspekty jejich zavádění. Jako hlavní problém se jeví časová náročnost těchto programů a jejich nízká prestiž. Jako další význačný problém byl zmiňován určitý konflikt 6

7 zájmů mezi mentorem (tj. ten, kdo mentoring poskytuje) a přímým nadřízeným pracovníkem menteeho (např. školitelem či vedoucím výzkumným pracovníkem). Na druhou stranu byly zdůrazňovány pozitivní a vysoce žádoucí aspekty mentoringu, a to asistence mladým vědkyním a vědcům při pronikání do vědeckých struktur a předávání etiky výzkumu. Vzhledem k silné reakci, která ovšem nebyla bezvýlučně pozitivní, jsme se rozhodli přesunout implementaci v České republice do roku 2003 po zvážení průchodnosti tohoto projektu a po vyhodnocení workshopu Evropské komise, který bude NKC-ŽV organizovat v dubnu 2003 a který se bude týkat specificky zkušenosti mladých vědců a vědkyň, brain drainu a repatriace po ukončení zahraničních stáží. odborný čtvrtletník (dílčí úkol 8) V první polovině roku 2002 došlo k vypracování koncepce odborného čtvrtletníku. Čtvrtletník je vydáván pouze elektronicky ve formátu PDF s tím, že kdokoli si jej může vytisknout. Každé číslo se bude věnovat specifickému problému či aspektu týkajícího se pozice žen ve vědě. V bulletinu budou se nachází i pravidelné rubriky (editorial, kalendář plánovaných akcí, knižní sloupek, data&fakta). Dvě vydání z roku 2002 je možné nalézt na internetové adrese (http://kontext.zenyaveda.cz). První se týká genderových aspektů ve vědě a ve fungování vědeckých institucí, které ztěžují či omezují možnost žen nalézt ve vědě uplatnění. Druhé vydání prezentuje výsledky Analýzy rovnosti v oblasti rovnosti mužů a žen v působnosti MŠMT, kterou vypracoval Sociologický ústav AV ČR pro MŠMT v rámci plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. regionální centrum (dílčí úkol 9) V průběhu roku 2002 bylo ustoupeno od záměru založit tři regionální centra, a to i přes to, že je nepochybně nutné služby a informace poskytovat v regionech. Hlavní důvod, proč bylo k tomuto kroku přistoupeno, je ten, že veškeré informace, které NKC-ŽV poskytuje, jsou dostupné na internetu a existuje předpoklad, že uživatelky a uživatelé mají vysokorychlostní přístup na internet v rámci svých institucí. Materiály, které nejsou dostupné na internetu (publikace vydávané NKC-ŽV, informační CD-ROM, materiály EK atd.), je vždy možno em či jinak vyžádat a centrum je okamžitě poskytne. Dalším důvodem, proč bylo od založení regionálních center ustoupeno, je to, že náklady na zřízení a poskytování služeb by nebyly nutně efektivně vynaloženy. Dobré fungování regionálních center předpokládá podrobné proškolení zaměstnance, který by centrum vedl a jeho kontinuální vzdělávání v oblasti. Navíc by se stala velice problematickou administrace webových stránek. Pokud by z tohoto důvodu bylo přijato rozhodnutí, že aktualizace webových stránek bude probíhat pouze z NKC-ŽV, potom se existence regionálních center stává naprosto bezpředmětnou. Splnění cílů: Výše uvedené výsledky dokládají, že jednotlivé úkoly a cíle vytyčené v projektu jsou průběžně naplňovány a díky mezinárodnímu zájmu jsou dokonce v některých ohledech rozvíjeny aktivněji, než jsme na počátku roku 2002 doufali. V průběhu roku 2002 docházelo ke zpřesňování koncepce některých jednotlivých úkolů či jejich redefinici. Tyto proměny je ale nutné vnímat jako kroky vedoucí ke zvyšování efektivity práce při dosahování vytyčených úkolů a lze předpokládat, že s nárůstem mezinárodních aktivit a dalším zapojováním centra do mezinárodních sítí bude docházet k dalšímu vývoji koncepce v následujícím období. Velkým úkolem, které centrum nepřestává řešit, je zvyšování obecného genderového povědomí mezi českou výzkumnou komunitou, ženami i muži. Jde ale o dlouhodobou aktivitu, 7

8 která vyžaduje koordinovanou akci nejen v oblasti aktivit na podporu žen ve vědě, ale i obecnější proměnu klimatu v ČR s ohledem k genderovým otázkám a vnímání genderových podmníněností v českém kontextu. Novou aktivitou, na kterou se centrum bude soustřeďovat, je problematika mladých výzkumných pracovníků a pracovnic a jejich podpora. Plán prací na rok 2003 V průběhu roku 2003 bude docházet k dalšímu rozvoji aktivit tak, jak bylo nastíněno ve zprávě. Jako nejdůležitější vnímáme zvyšování genderového povědomí mezi českými vědci a vědkyněmi, užší spolupráci s ČSÚ a Technologickým centrem AV ČR při sběru a šíření informací a dat a další rozvíjení mezinárodní spolupráce. Všechny aktivity, které byly započaty v roce 2002, budou pokračovat. Dílčí cíle projektu: 1. rozvoj, aktualizace a správa databází v závislosti na dalším směřování projektu Tento úkol bude záviset na úspěšnosti při získávání mezinárodní finanční podpory na mezinárodní rozšíření databáze vědkyň na středo- a východoevropský region. V každém případě ale budou dále rozvíjeny existující databáze vzhledem ke stávající koncepci centra. 2. organizace mezinárodního workshopu Evropské komise Young Scholars Tento workshop se uskuteční 25. dubna 2003 v Praze a bude organizován v úzké spolupráci se sekcí Women in Science a Marie Curie Fellowships. 3. spoluúčast na organizaci mezinárodní konference Women Scholars and Institutions Konference se uskuteční v Praze v červnu 2003 a hlavním organizátorem je Commission Women in Science of the International Union of History and Philosophy of Science a Výzkumné centrum pro dějiny vědy (Společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze). 4. organizace cyklu seminářů s tematikou gender a věda Cyklus bude pokračováním seminářů, které se uskutečnily v roce 2002 a bude sloužit k dalšímu zvyšování genderového povědomí mezi českou výzkumnou komunitou. 5. vytvoření modulu školení evaluátorů pro 6. RP v oblasti genderové senzitivity Cílem této aktivity je zvýšit genderové povědomí a genderovou senzitivitu mezi evaluátory pro 6.RP, a to v souvislosti s tím, že genderové hledisko se stalo integrálním měřítkem pro hodnocení projektů předkládaných Evropské komisi. 6. spolupráce s NKO týkají se školení o zahrnutí a evaluaci genderových aspektů v návrzích projektů do 6.RP Cílem této aktivity je vytvořit školící modul a prezentaci v programu PowerPoint, která bude využita pro školení, jak zahrnovat genderové aspekty do návrhů projektů v 6.RP. 7. pilotní projekt popularizace vědy mezi středoškolskými studentkami a studenty Tento pilotní projekt zahrnuje navázání úzké spolupráce s vybranými středními školami v Praze a skupinou vědců a vědkyň, které budou na vybraných školách v rámci diskusí prezentovat svoji zkušenost s vědeckou činností. Cílem projektu je zvýšit přitažlivost výzkumné činnosti pro mladé lidi a představovat mladým lidem rolové modely pro vědeckou činnost. 8

9 8. užší spolupráce s Radou vlády ČR pro vědu a výzkum a dalšími odpovědnými orgány Cílem této aktivity bude představení aktivit na podporu žen ve vědě a důležitosti těchto aktivit oficiálním místům, kde se tvoří vědní politika. Aktivity centra se soustředí zejména na otázky harmonizace rodičovství a profesionální vědecké kariéry, sběr data a statistik a jejich zpřístupňování široké veřejnosti. 9. vypracování analýzy dopadu rodičovství na vědeckou kariéru a navržení opatření na eliminaci negativních dopadů (překlenovací granty) Cílem této aktivity je upozornit na dopady rodičovství na vědeckou kariéru, a to zejména žen, a navrhnout opatření na řešení této situace, např. formou překlenovacích grantů či posunutí termínů pro podávání grantových projektů pro mladé vědce a vědkyně. V Praze dne Podpis řešitele: 9

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Management projektů 7. RP: teorie a praxe

Management projektů 7. RP: teorie a praxe Management projektů 7. RP: teorie a praxe Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v angličtině) http://cordis.europa.eu/fp7 http://ec.europa.eu/research Informace o 7. RP (v češtině) http://www.fp7.cz/

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více