Modul Replikace MTJ Service, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Replikace. 2006... MTJ Service, s.r.o."

Transkript

1

2

3 Představení Modul replikace řeší situaci, kdy systém Soft-4-Sale je nainstalován na několika různých lokalitách, které mezi sebou nejsou propojeny on-line. Pod takto vzdálenou lokalitou si můžeme představit notebook obchodníka, který je na cestách, ale můžeme si také představit pod vzdálenou lokalitou i počítačovou síť v pobočce vzdálené od centra několik desítek nebo stovek kilometrů. V případě, že takto členitá organizace využívá systému Soft-4-Sale, objevuje se potřeba vyrovnávat stavy informací mezi jednotlivými databázemi tak, aby uživatelé s jednodenním nebo týdenním intervalem dostávali do systému všechny informace, které byly na všech pobočkách zadávány. Tzn., aby se záznamy z jednání, které vyplní obchodník na cestách, dostaly do systému a aby se nové faktury a nové nabídky, které byly vytvořeny na vzdálené pobočce, dostaly do centra. Tento problém výměny informací, odborně nazývaný replikace dat, je vyřešen v modulu replikací a spočívá na postupném definování parametrů přehrávání informací.

4

5 Obsah I Obsah 1 Obecné... 2 Stromová struktura... satelitu 2 Evidence změn... 2 Centrální místo... 3 Datový konflikt... 3 Přijímání a odesílání... změnových databází 3 Optimalizace rychlostí... 4 Rozdělení dokladu... mezi pobočky 4 2 Satelity Číselné řady Selektivní replikace... 6 Přehled nastavení... 9 Nastavení rozsahu Tisk nastavení e-business Konfigurace obrazu... dat 10 Konfigurace vazeb Zrcadlo dat Příjem změn Pošli změny Pošli změny Příjem změn Konfigurace Rozsah replikací Automatické replikace Kontrola spojitosti... replik 12 Fiktivní replikace Přehled změn Křížová tabulka... žurnálu změn Historie replikací Křížová tabulka... historie replikací Hromadné odeslání... změn Hromadný příjem... změn Automatická... replikace přes FTP server 13 Instalace Přenosy replik... na FTP 17 Rekapitulace Komplexní replika... z archivu Totální LAN replikace Výmaz žurnálu... změn 21 I

6 II Index 22

7 1

8 2 1.1 Obecné Stromová struktura satelitu Do současné verze systému byl navržen replikační mechanizmus pro strukturu hvězdy. Jeden centrální satelit a jemu přímo podřízené satelity. Tato struktura neumožňovala, aby satelit replikoval s jiným satelitem, přestože to je v mnoha případech potřebné. Klasickým příkladem je notebook na pobočce firmy. Notebook je standardní satelit, ale při struktuře hvězdy může replikovat pouze z centrem a nemůže replikovat s pobočkovou instalací systému. Stromová struktura tohoto řešení je nejlépe představena na následujícím schématu Evidence změn Systém eviduje v průběhu práce veškeré změny, které se v dané pobočce, nazývejme ji satelitem, provedly, a všechny tyto změny, které uživatelé během dne, během týdne do systému zavedli, se nahrají na pokyn správce systému do tzv. změnové databáze, která je pak buď pomocí modemu nebo pomocí diskety či jiného záznamového médie odeslána k druhému satelitu, na kterém jsou tyto změny přijaty a nahrány dovnitř. Tento princip funguje na všech lokalitách, na všech satelitech. Na každém satelitu se evidují změny, ke kterým došlo, tyto změny se odehrají do změnové databáze a odvysílají se do místa, kde se tyto změny nahrávají dovnitř. Systém replikací i z hlediska struktury satelitů funguje na bázi stromu, tzn., že existuje jeden centrální satelit, který musí mít povinně číslo 01 a jemu jsou přímo podřízeny satelity sekundární. Pod určitým satelitem sekundárním může být podřízena další sada satelitů.! Praktický příklad! Centrální pobočka firmy, která používá systém Soft-4-Sale, je v Praze, kde je satelit číslo 01. Tento satelit má podřízeny dva notebooky svých obchodních cestujících, kteří replikují vůči tomuto centru v Praze a dvě pobočky v Brně a v Ostravě, které své změnové databáze opět posílají do Prahy. V Brně jsou však další tři obchodní cestující, kteří mají notebooky a tyto notebooky jsou dalšími třemi lokálními instalacemi, tedy třemi satelity systému Soft-4-Sale. Tyto satelity jsou ovšem podřízeny ne Praze, ale jsou podřízeny Brnu. Informace se potom z notebooku brněnského obchodníka dostává

9 3 přes satelit Brno do Prahy, Praha ji distribuuje svým podřízeným satelitům. Tzn., že Praha tuto informaci např. o novém kontaktu distribuuje na notebooku svých obchodních cestujících, ale i do pobočky Ostrava, což je satelit např. 03, a z pobočky 03 se tato informace dostane na notebooky ostravských obchodníků Centrální místo Centrální místo v systému replikací má tu vlastnost, že eviduje nejenom své změny, ale i změny svých podřízených satelitů a tyto změny kompletně distribuuje na všechny ostatní místa. Každá změna identifikuje kromě informací o změně vlastní, tzn. ve kterém souboru byla která věta změněna, ještě informaci, ve kterém satelitu tato změna vznikla, do kterých satelitů tato změna byly odeslána a eviduje i jméno uživatele, který tuto změnu zavedl. V případě, že je systém Soft-4-Sale užíván bez nastavení přístupových práv, tzn. se jménem uživatel user je samozřejmě na každém změnovém záznamu zapsán uživatel user Datový konflikt Kombinace replikací s nastavením přístupových práv je variantou, která umožňuje vytvářet kompletní, vcelku přesný žurnál změn, ke kterým v systému S4S dochází. Včetně přesného času a jména uživatele, který danou změnu provedl. Pokud víme zhruba jak replikace fungují, je třeba si uvědomit, že proces replikací informací mezi jednotlivými satelity má některá krizová místa. Lze si představit, že ve stejné chvíli 2 uživatelé systému S4S vedou v satelitech, zapisují novou nabídku a systém jim přidělil každému stejné číslo. Po vzájemné replikaci informací by došlo k tomu, že se tyto dvě nabídky spojí v jednu nebo se vzájemně přepíší a nebo dojde k jinému chybovému datovému stavu postavenému na přístupu kdo dřív přijde ten dřív mele. Tento "datový konflikt" by byl vážným nedostatkem fungování replikací a v podstatě by replikace zcela znehodnotil. Systém S4S a modul replikací brání datovým konfliktům prevencí. Prevence je založena na tom, že informace, ve kterých by mohlo dojít k vážnému konfliktu jsou mezi jednotlivými satelity od sebe odděleny číselnými řadami.! praktický příklad! V systému S4S jsou pro každý satelit nastaveny číselné řady nabídek, ve kterých pracují nejen generátory nových čísel tzn. že obchodníkovi satelitu 1 se vytvoří nabídka N kdežto uživateli v satelitu 2 se vytvoří nabídka N Právě nastavením prefixu číselných řad což bylo N1 pro satelit 1 a N2 pro satelit 2 se zajistí, že k datovému konfliktu nedojde při tvorbě nových dokladů. Navíc uživatelé satelitu 01 mají právo opravovat údaje v nabídkách a v záznamech které jim nepatří, ale systém jim v tom zabrání v případě, že nemají k danému modulu přístupová práva na úrovni manažera a navíc hlásí varování, že dochází ke změně záznamu, který danému satelitu nepatří. Uživatelé satelitu, kteří jsou na úrovních podřízených nemohou opravovat údaje nadřízeného satelitu a nemohou ani opravovat údaje satelitů stejné úrovně, tzn., že pracovníci a uživatelé brněnské pobočky nemohou opravit údaje ostravské pobočky. Toto může provést pouze nadřízený satelit uživatele nadřízeného satelitu v Praze. Pokud mají nastaveny přístupová práva na úroveň manažer. Prevence datových konfliktů Prevence datových konfliktů se týká i tak jednoduchých záznamů jako jsou záznamy z jednání, úkoly, servisní zásahy, kde není tento problém řešen číselnými řadami, ale intervalem interního číslování jednotlivých záznamů. Každý úkol, každý záznam z jednání dostává své interní číslo a uživatelé jednotlivých satelitů mají přiděleny nepřekrývající se číselné intervaly tak, aby každý nový záznam o úkolu, jednání, servisu měl interně přidělené číslo, které se nemůže křížit s číslem přiděleným v jiném satelitu. Tato prevence datových konfliktů spočívá v nastavení číselných řad, což je funkce, kterou najdeme v sytému replikace Přijímání a odesílání změnových databází Systémový podtext přijímání a odesílání změnových databází. Odesílání změnových databází spočívá ve vytvoření změnové databáze v podadresáři odeslat což je soubor s koncovkou mdb, jehož jméno je složeno z 8 znaků. První dva znaky jsou znaky odkud a kde byla změnová databáze vytvořena, další dva znaky jsou kódem satelitu kam je replika směřována a poslední 4 znaky jména této změnové databáze tvoří pořadové číslo v rámci daného směru. Soubor mdb tedy říká, že se jedná o

10 4 změnovou databázi vytvořenou v Praze pro pobočku Brno, Praha je satelit 01, Brno je satelit 02 a jedná se o 5. změnovou databázi, který byla kdy vytvořena. Z adresáře odeslat se musí soubor, který je směřován do jiného satelitu dostat libovolnou cestou do adresáře PRIJEM cílového satelitu. Za tuto cestu si lze představit modemové spojení v nočním provozu s automaticky přesouvanými soubory. Při této představě automatického nočního přenosu změnových databází je třeba systém S4S doplnit o software, který dokáže uřídit automatizovaný přenos dat mezi dvěma modemy. Jedná se o software (doporučujeme PC Anywhere nebo Carbon Copy). Pøenos po disketách Přenos mezi jednotlivými satelity je v sytému replikací možný i jinou cestou, a to je cestou přenosu po disketách. Pro tuto situaci se soubory, které jsou v adresáři ODESLAT s koncovkou mdb zkomprimují pomocí pomocného programu arj na soubor, který má čtyřznaké jméno s koncovkou arj a ukládá se na disketu, tzn. v případě směru Praha - Brno se bude jednat o soubor 0102.arj a tento soubor očekává systém při příjmu replikací z diskety. Systém replikací se musí postarat i o změnové databáze, které byly odeslány. Po odeslání na disketu nebo po odeslání modemem se přejmenuje změnová databáze z koncovky mdb na koncovku bak a jméno si ponechá a posledních 10 souborů v daném směru si uchovává systém na disku. Lze se tedy vrátit o 10 kroků zpět a odeslat změnovou databázi, která z nějakého důvodu buď neprošla přes telefonní spojení nebo nebyla z diskety čitelná. Při příjmu změn do cílové databáze se nejdříve rozbalí z diskety soubor se změnovou databázi, tato databáze se uloží do adresáře PRIJEM, zde se zpracuje a nahraje dovnitř systému S4S, zaevidují se změny do cílové databáze a po nahrání změn se opět databáze přejmenuje na soubor se stejným jménem, ale s koncovkou bak. Opět posledních 10 souborů zůstává na disku s koncovkou bak. Je možné si představit, že jedna z variant práce replikačního systému spočívá v tom, že ze měnové databáze mohou být vytvářeny každý den kdežto odesílány pouze jednou týdně. V tom případě při tvorbě diskety nebo při přenosu souborů se přenáší všechny soubory s koncovkou mdb, to je např. 5 souborů za týden, tyto se přijmou a hromadně se přijímají dovnitř. Při příjmu změn do cílové databáze se nahrávají a zapisují změny ze všech změnových databází, které jsou v daném směru uloženy na disku v podadresáři PRIJEM Optimalizace rychlostí Objem režijního času a prostoru, který je nutný pro zpracování změnových souborů je základem optimalizace rychlosti replikací. Vnitřní úpravou systému Replikací bylo dosaženo minimalizace režijního objemu změnových databází a s tím i minimalizace časového režimu při vytváření prázdných změnových databází. Výsledek odpovídá situaci, kdy normální replika pracovního pětičlenného týmu za jeden den má po zpakování velikost kb a její výroba na konci pracovního dne představuje časovou ztrátu zhruba 2-3 minut. Na rychlejších strojích se samozřejmě tyto časy zkracují. Byly vyřešeny korektně replikace dealerských cen a replikace jejich přepočtu, replikace uživatelských práv, uživatelských konfiguračních pokynů, které byly vázány pouze na satelit. Byly také mohutně vyřešeny replikace marketingových výběru a to tak, že je možné aby uživatelé součsně lmanipulovali s jedním jediným marketingovým výběrem. Jedná se o situaci, kdy stojí před firmou úkol dát dohromady např. marketingový výběr osob, které mají být pozvány na nějakou akci a je nutná spolupráce několika obchodníků na samostatných satelitech, kteří musejí rozhodnout, které osboby budou zahrnuty do příslušného výběru. Současně se jedná i o situaci, kdy existuje určitý marketingový výběr, který představuje určitý TOP klub, nebo nějaký trvalý výběr o který se opírá pravidelné rozesílání určitých informací, jako např. firemních novin, nebo časopisů a je zde nutné neustále aktualizovat zařazování, vyřazování firem, osob do pevně daného marketingového výběru Rozdělení dokladu mezi pobočky Selektivní replikace se opírají o fakt rozdělení dokladů a informací mezi pobočkami. Rozdělení dokladů je založeno na: 1. číselné řadě dokladů (viz modul Replikace - Číselné řady) 2. teritoriích trhu a jejich přidělení pobočce (viz modul Číselníky - Teritoria trhu)

11 5 3. obchodnících a jejich příslušnost k pobočce (viz modul Číselníky - Obchodníci) 4. zakázkách a jejich příslušnost k pobočce dle nastavení číslených řad zakázek Konkrétní faktura může být odeslána na pobočku ze čtyř důvodů: 1. číslo faktury odpovídá její číselné řadě 2. odběratel na faktuře patří do jejich teritoria trhu 3. fakturu vystavil obchodník jejich pobočky 4. faktura se váže k jejich zakázce Uživatel, který konfiguruje modul Replikace rozhoduje, které ze čtyř výše uvedených důvodů mají být v platnosti a mají tedy být důvodem k odeslání dokladů. Může platit pouze jeden důvod, mohou platit současně všechny - pak stačí aby pouze jedna jediná podmínka byla splněna a faktura bude odeslána na pobočku (replikována) Obchodníci Číselník obchodníků je rozšířen o možnost zadat číslo satelitu, ke kterému obchodník patří. Teritoria trhu Číselník teritorií trhu je rozšířen o možnost zadat číslo satelitu (pobočku), kterému je teritorium přiděleno 1.2 Satelity První příkaz jsou satelity. Je to jednoduchý číselník satelitů, s tím, že uživatel vyplňuje číslo satelitu, max. počet satelitů je v S4S 32. Pro zadávání satelitů platí, že satelit 01 je tím hlavním centrálním satelitem celého systému, který jediný nemá žádného nadřízeného. Při vyplňování ostatních řádků ostatních satelitů by měla být dodržena přirozená posloupnost čísel, s tím, že každý ze satelitů definuje u sebe kromě povinného čísla satelitu, textový popis o jaký satelit se jedná a číslo satelitu nadřízeného. Všechny ostatní informace jako je číslo modemu, číslo telefonu jsou pouze doplňkovými informačními údaji, které nemají žádný význam pro replikace. Nastavení číselníku satelitů Nastavení číselníku satelitů je věc zcela zásadní pro zavedení replikací v systému bez vyplněného číselníku satelitů replikace nepracují. Aktivace replikačního systému spočívá v zadání kódu satelitu na licenční kartě. Licenční kartu otevřeme v menu číselníky na prvním řádku, příkazem majitel licence a hned pod názvem firmy najdeme položku kód satelit, který není standardně vyplněn tzn. že replikace jsou deaktivovány. Aktivace replikací se provede výběrem konkrétního satelitu, který pro tu danou instalaci platí. V centrální instalaci se navolí na licenční kartě 1, na notebooku obchodníka se navolí 2 a v pobočce Brno se navolí 3. Tímto způsobem se aktivuje systém replikací a od chvíle, kdy byl na licenční kartě zadán kód satelitu se začnou evidovat veškeré změny, které potom mohou být ve změnové databázi odeslány příjemcům. Protože nastavení kódu satelitu je velice významnou událostí a mění naprosto charakter fungování replikací je tato změna blokována standardním systémovým heslem systému S4S. Standardní systémové heslo zná správce systému od dodavatele. 1.3 Číselné řady Vyplněním číselníku satelitů práce nekončí. Je třeba ještě definovat číselné řady, aby se tak zabránilo datovým konfliktům při replikacích. Pro nastavení číselných řad je speciální příkaz číselné řady v menu replikace. Tento příkaz otevře přehled nastavených číselných řad, do kterého se přímo mohou zadávat nové údaje. Na jednom řádku, což je jedna definice číselné řady, musí uživatel postupně doplnit kód satelitu na který se číselná řada váže, jméno souboru ke kterému se číselná řada vztahuje a buď prefixovým postupem a nebo postupem intervalovým musí zadat číselnou řadu. Prefixový postup, norma znamená, že pokud uživatel zadá pro satelit 02 soubor nabídky prefix N2, všechny čísla nabídek, které budou v satelitu 02 vytvořeny, nebo je bude mít uživatel možnost opravovat, budou začínat kódem N2, např. N297001, N20056, atd.

12 6 Prefixová norma Prefixová norma tedy pomocí libovolného počtu úvodních znaků omezuje možnosti při generování a práci s daným číslem a musí je omezit tak, aby nedocházelo ke konfliktu mezi jednotlivými satelity. K prefixové normě patří i možnost zadat hvězdičku. Takto zadaná norma znamená, že daný satelit k danému souboru má absolutní přístup, může tedy opravovat, měnit a vytvářet nové záznamy dle vlastní libovůle. Tento postup je sice velice jednoduchý, ale velice nebezpečný v případě, že jiným satelitům umožňujeme tvorbu dokladů. Tento postup je možný tehdy, pokud organizační struktura uživatele systému S4S umožňuje nebo dokonce přikazuje, aby např. čísla faktur mezi sebou vzájemně telefonicky konzultovali před jejím zadáním. Tento postup nedoporučujeme. Speciálním zadáním číselné řady je i vlastní fakt, že daný satelit k danému souboru nemá definovanou číselnou řadu. Fakt, že satelit nemá definovanou číselnou řadu k danému typu souboru může znamenat dvě věci. Za prvé, v případě, že i jiný satelit má definovanou nějakou číselnou řadu k tomuto souboru tzn. že daný satelit nemá vůbec právo změnit a vytvářet daný typ záznamu.! Příklad! Obchodník s notebookem nemá vytvořen záznam o fakturách, nemá definovanou číselnou řadu pro faktury přestože ostatní satelity centrální a pobočkové tuto číselnou řadu definovanou mají. V tom případě obchodník s notebookem může prohlížet vystavené faktury, ale nemůže vytvořit novou nebo opravit jakoukoliv jinou fakturu ze systému. Druhá varianta je, že nikdo z uživatelů nemá nastavenu číselnou řadu k danému typu souboru, v tomto případě jsou číselné řady těch dokladů nekontrolovány. Obecně tento fakt, že nejsou nastaveny číselné řady je faktem, který platí při spuštění. V souvislosti s touto definicí je potřeba si uvědomit, že pokud jsou aktivovány replikace a mají replikace fungovat a není vyplněn žádný záznam v číselných řadách je veškerá prevence proti datových konfliktů nulová a replikace nadělají více škody než užitku. Před vlastní aktivací replikací je samozřejmě nutné číselné řady nastavit. Nastavování číselných řad je umožněno pouze centrálnímu satelitu, pouze satelitu 01 je možno někdy později opravovat číselné řady a opravovat nastavení číselných řad je možné v režimu vypnutých replikací, tzn. na licenční kartě není zadán kód satelitu. 1.4 Selektivní replikace Princip Modul Replikací, který zajišťuje výměnu dat mezi nezávisle pracujícími instalacemi systému ve vzdálených lokalitách byl rozšířen o možnost selektivního výběru informací, které budou distribuovány mezi satelity. Tato možnost reaguje na požadavky těch zákazníků, kteří nechtějí, aby se mezi pobočkami předávaly všechny informace a aby měl každý satelit kompletní databázi všech údajů. Selektivní replikace umožňují předem definovat, které informace budou přenášeny na podřízené satelity. Uživatel tak může zajistit omezenou informovanost poboček a současně získat v centru komplexní databázi všech údajů ze všech poboček. Kombinace selektivní replikace a stromové struktury Pokud budete kombinovat obě výše popsané novinky v replikacích, pak je nutné upozornit na fakt, že změny které nedojdou do uzlového satelitu (díky selektivním replikacím) nemohou dojít ani do podřízeného satelitu. Hierarchická struktura stromu představuje určité vyjádření podřízenosti a nadřízenosti i z hlediska toku informací. Informace prochází stromem tak, aby došla z libovolného místa do všech satelitů. Pouze bude mít někdy delší cestu. Konfigurace selektivních replikací Konfigurace selektivních replikací je založena na dvou postupných krocích: 1. Nastavení základního režimu 2. Stanovení předpisů (podmínek) selektivních replikací Nastavení základního režimu najdete v menu Replikace - Konfigurace - Rozsah replikací. Uživatel má

13 7 dvě možnosti: kompletní (dosavadní režim replikací) selektivní (teprve po volbě této varianty budou selektivní replikace využívány a bude pro ně možné nastavit podmínky Pro stanovení podmínek selektivních replikací je připraven příkaz Replikace - Selektivní replikace - Nastavení rozsahu. Podmínky selektivních replikací jsou tvořeny definicí podmínek replikací pro jednotlivé typy dokladů a jednotlivé směry. Pod pojmem směr zahrnujeme odpověď na otázku odkud kam posíláme data. Pokud máme dva satelity 01 a 02 pak máme dva směry: ze satelitu 01 do satelitu 02 (zkráceně 0102) ze satelitu 02 do satelitu 01 (zkráceně 0201) Nová definice podmínek selektivní replikace se vytvoří tak, že uživatel vyplní směr a použije tlačítko Generuj. Vytvoří se kompletní sada definic pro zadaný směr s implicitním režimem "replikovat vše". Po vygenerování se otevře okno Předpisy selektivních replikací pro zadaný směr. Pro každý směr a pro každý typ dokladu má uživatel tyto možnosti definic režimu: replikovat vše (dosavadní režim kompletních replik) selektivně replikovat podle:

14 8 číselné řady dokladů cílového satelitu (u prefixového zadání lze modifikovat prefix přímo v definici, implicitně se převezme k danému typu dokladu prefix z číselných řad cílového satelitu) teritorií trhů cílového satelitu obchodníků cílového satelitu zakázek cílového satelitu (lze modifikovat prefix čísla zakázek přímo v definici, implicitně se převezme prefix čísla zakázky z číselných řad cílového satelitu) Pokud pro daný směr a daný typ dokladu nebude definice vůbec existovat, bude použit režim "replikovat vše". Pokud pro celý jeden směr není založena vůbec žádná definice, znamená to že pro všechny typy dokladů bude použit režim "replikovat vše". Pro splnění podmínky odeslání dokladu stačí pokud bude platná jedna z aktivních podmínek replikací. Uživatel tedy dopředu rozhodne podle jakých kritérií bude rozhodnuto o replikacích Ukázky využití selektivních replikací S využitím funkcí selektivních replikací může správce systému zajistit například tyto požadavky: na pobočku A nepůjdou faktury z pobočky B do notebooku C nepůjdou vůbec žádné faktury a skladové pohyby na pobočku A nepůjdou kontakty pobočky B na pobočku A budou odeslány pouze její úkoly a úkoly pro jejich obchodníky na pobočku A budou odeslány pouze kontakty a osoby, které patří do jejich teritorií trhu na pobočku A budou odeslány pouze jejich záznamy z jednání a navíc ty záznamy z jednání související s jejich zakázkami a pak ještě záznamy z jednání jejich obchodníků a záznamy z jednání s firmami z jejich teritoria trhu na pobočku A nebudou odesílány žádné změny v číselnících (změna na bezvýznamné pobočce nebude rozesílána na ostatní pobočky) na pobočku A budou odesílány pouze ty přijaté faktury, které patří k jejich zakázkám Dopady Pomocí selektivní replikace lze dosáhnout stavu, kdy v centru je kompletní databáze a na pobočkách je databáze omezena především na jich vlastní data a data, která mají být distribuována. Rychlost Při běžné rutinní práci se systémem nedojde k žádné změně. Selektivní replikace se projeví pouze v době výroby změnové databáze, kdy na jedné straně dojde k nárůstu režijního času (více vnitřních testů), ale na druhé straně se replikuje někdy i podstatně méně dokladů. Výsledný čas výroby změnové databáze může být v nejhorším případě o 30% delší, ale také i 10 x kratší. Nastavení Podstatné je nastavení číselných řad v menu Replikace, na které selektivní replikace navazují. Postup prací při zavádění selektivních replikací: 1. Nastavení číselných řad 2. Nastavení předpisů selektivních replikací Zvláštní situace nastává u replikace skladů a skladových pohybů, kde jsou současně využívána nastavení pro soubory POHYB a SKLAD. Pokud chce uživatel udržovat replikami na pobočce informace o jejich skladu, stačí nastavit omezení podle číselné řady pro soubor sklad. Toto nastavení omezuje i odesílání příjemek a výdejek, které se vztahují pouze k tomuto skladu. Naopak z pobočky zpět na centrálu by měly jít pouze doklady. Selektivní replikace mohou ovlivňovat tok těchto typů dokladů: ACTIVITY Výkazy práce AKCE Marketingové akce a výběry CENIK Zboží

15 9 DODLIST Dodací listy DOSLO Přijaté faktury konečná i zálohová FAKTURA Faktury i proforma faktury vystavené INTERNAL Interní doklady JEDNANI Záznamy z jednání KON OSOBA Kontaktní osoby KON STRUKTUR Strukturovaná informace KONTAKT Firmy NABIDKA Nabídky OBJECT Připojené objekty OBJEDNAVKA Objednávky vystavené ORDR Přijaté objednávky POHYB Skladové pohyby POKL POL Pokladní deník POKLADNA Pokladny PRODEJ Prodejky REPAIR Kniha oprav REZERVACE Rezervace zboží na skladě SERIAL Zařízení - výrobní čísla SERIAL POL Historie zařízení SERVICE Servisní zásahy SKLAD Sklady SMLOUVA Smlouvy STROJCAS Výkazy strojového času UKOLY Úkoly ZAKAZKA Zakázky Vnitřní stavba selektivních replikací Selektivní replikace jsou zabudovány pouze do fáze výroby změnové databáze v požadovaném směru. Ve chvíli výroby se do změnové databáze nezapisují doklady a věty, které cílový satelit nemá dostat (podle předpisů). V jádru změnové databáze (žurnál změn, tabulek DELTA) jsou na závěr smazány změnové záznamy, které popisují změny, které cílový satelit nemá dostat. V historii replikací je zapsán skutečně předaný počet záznamů (bez duplicit). Vhledem k navržené logice selektivních replikací přichází do cílového satelitu báze změn v konečné podobě a proto fáze příjmu změn nedoznala žádných změn. Oblast jako kritérium selektivních replikací Systém selektivních replikací tzn. distribuce informací mezi jednotlivými satelity je rozšířen o kritérium Oblast. Je to kritérium, které může sloužit jako výběrové kritérium pro selektivní replikace. Nejlepší vysvětlení tohoto rozšíření je na příkladě. Pokud zapnu systém selektivních replikací při přenosu např. faktur, mohu pomocí oblasti zajistit, že na určitou pobočku odchází všechny faktury bez ohledu na číselnou řadu z dané oblasti produkce. Využitelnost tohoto rozšíření je tedy tehdy pokud pobočky, které vzájemně replikují informace, jsou zodpovědné za oddělené oblasti produkce a vyžaduje to, aby se dostaly ke všem fakturám vystaveným i přijatým z určité oblasti produkce, aby měli jasný přehled o tom, jak jde v této oblasti produkce business, jak se nakupuje zboží a jak ostatní pobočky tuto oblast produkce prodávají. Takto nastavené selektivní replikace zabrání tomu, aby na tu danou pobočku docházely faktury z jiných oblastí produkce, po kterých jim nic není Přehled nastavení Popis funkce je v přípravě...

16 Nastavení rozsahu Popis funkce je v přípravě Tisk nastavení Popis funkce je v přípravě e-business Modul Je v podstatě satelit, který slouží pro konfiguraci a zobrazování změn na e-shopu. Pole Zrcadlo dat zobrazuje položky, které se nacházejí na e-shopu. Jednotlivé položky je možné nakonfigurovat v obrazu dat pro e-shop. Přejít na: Konfigurace obrazu dat Konfigurace vazeb Zrcadlo dat Příjem změn Pošli změny Konfigurace obrazu dat Popis funkce je v přípravě... Přejít na: Konfigurace vazeb Zrcadlo dat Příjem změn Pošli změny Konfigurace vazeb Popis funkce je v přípravě... Přejít na: Zrcadlo dat Konfigurace obrazu dat Zrcadlo dat Příjem změn Pošli změny Ceník, objekty, firmy, osoby, typy zboží, výrobci, technické parametry, akce, zboží v akcích Přejít na: Konfigurace obrazu dat Konfigurace vazeb Příjem změn Pošli změny

17 Příjem změn Popis funkce je v přípravě... Přejít na: Pošli změny Konfigurace obrazu dat Konfigurace vazeb Zrcadlo dat Pošli změny Popis funkce je v přípravě... Přejít na: 1.6 Pošli změny Konfigurace obrazu dat Konfigurace vazeb Zrcadlo dat Příjem změn Tato funkce má za úkol poslat zmeny na vybraný typ satelitu nebo centrálu. 1.7 Příjem změn Príjem zmen ze zvoleného satelitu. 1.8 Konfigurace V číselníku satelitů přibyla pro každý satelit možnost a současně povinnost zadat tzv. nadřízený satelit. Pomocí této informace lze vybudovat libovolně velký a hluboký strom satelitů. I původní hvězda je vlastně strom a bude pracovat stejně jako dřív. Vrchol celého stromu musí být stále satelit číslo 1.

18 12 Kontrola spojitosti přijatých replik Příjem změnových databází v modulu replikace je pro některé uživatele každodenní činnost. Při distribuci změnových databází mezi pobočkami může dojít k chybě, ztrátě dat nebo k přehlednutí a pak například chybí dohrání určité změnové databáze nebo naopak některá je nesmyslně přijatá vícekrát. Tuto situaci řeší systém v nejnovější verzi kontrolou souvislosti přijatých replik. Tato kontrola: 1. nenahraje opakovaně změnovou databázi, která již byla nahrána (oznámí přeskočení v rámci příjmu více replik) 2. odmítne nahrát repliku, která není v plánovaném pořadí a zastaví příjem změn. (např. pokud očekávám soubor 0015 nenahraje se Tento režim je implicitně aktivován a lze jej v vypnout. V menu Replikace - Konfigurace - Kontrola spojitosti replik. Přejít na: Rozsah replikací Automatické replikace Kontrola spojitosti replik Fiktivní replikace Rozsah replikací Popis funkce je v přípravě Automatické replikace Popis funkce je v přípravě Kontrola spojitosti replik Popis funkce je v přípravě Fiktivní replikace Popis funkce je v přípravě Přehled změn Příkazem, čistě informativním je přehled databáze změn. Je to pohled do aktuálního stavu žurnálů změnových záznamů, je to pohled na všechny změny, které jsou v tuto chvíli evidovány v systému a budou sloužit jako podklad pro tvorbu změnové databáze. Přehled změn v sobě obsahuje informace o tom, kde daná změna vznikla, kdy vznikla, kterého souboru se týká, je tam uložen základní typ změny, což jsou 4 varianty typu změny, A je vytvoření nového záznamu, D je zrušení záznamu, U jako upgrade je oprava záznamu a C jako change je změna identifikace záznamu. K těmto 4 typům změn může docházet. Ve dvou dalších sloupcích najdeme informace o úvodní a nové klíčové hodnotě dané změny, u kontaktu se jedná o název firmy, u faktury se jedná o číslo faktury, u nabídky o číslo nabídky, u záznamu jednání se jedná o interní kód záznamu z jednání. Poslední 3 sloupce obsahují tyto informace - datum a přesný čas, kdy k dané změně došlo včetně hodin, minut a sekund, identifikace kódu satelitů - logicky zakódovaná informace, do kterých satelitů byla již změna zapsána a poslední sloupec je jméno uživatele, kde je kód uživatele, který změnu vytvořil. Každá změna eviduje v sobě nejen informaci o tom, kdo tu danou změnu vytvořil, ale kam byla již tato změna zapsána.

19 13 Je to velice podstatná informace, o kterou se starají centrální satelity. Satelit typu notebook, který nemá žádné podřízené v podstatě pošle své změny k nadřízenému a poté co je odešle a vytvoří změnovou databázi všechny změny zruší, už je nemá komu poslat. O všechno ostatní se stará jeho nadřízený satelit. Nadřízený satelit zapíše změnu, kterou přijal od notebooku do své databáze a kromě jiného ví, že tato změna již byla v jednom podřízeném notebooku odkud přišla. Pokud vytváří tento nadřízený satelit repliky pro ostatní své podřízené nebo pro svého nadřízeného vždy do změnové databáze přidá tuto změnu ze svého podřízeného notebooku. Pokud to tak udělá zapíše si dané změny, kam všude tato změna byla odeslána. Až se dostane do situace, kdy seznam satelitů, který je zakódován je kompletní, teprve tuto změnu zruší. Tato změna je kódovaná v dvojkové matematice, dvojkové binární soustavě je seznam satelitů, do kterých již byla tato změna odeslána Křížová tabulka žurnálu změn Popis funkce je v přípravě Historie replikací Další příkazy systému replikací jsou příkazy Historie replikací, což je přehledová sestava všech událostí, které se týkají tvorby a odeslání přijmu změnových databází. Každý satelit si eviduje, kdy kterou změnovou databázi vytvořil a kdy kterou změnovou databázi přijal. Evidence odkud kam, datum a název souboru obsahuje příkaz historie replikací, což je klasická přehledová sestava, ve které lze filtrovat satelit odkud, kam, časově a lze i různě tyto historické informace třídit Křížová tabulka historie replikací Popis funkce je v přípravě Hromadné odeslání změn Funkce pro hromadné odeslání zmen slouží k odeslání nových zmen na všechny satelity ve výberu Hromadný příjem změn V prípade hromadného príjmu zmen, funkce umožnuje hromadný príjem zmen ze všech nebo zvoleného výberu satelitu Automatická replikace přes FTP server Problém vyrovnávání databází mezi dvěma nebo více satelity v jedné firmě spočívá především v organizaci práce a to v organizaci výroby, příjmů a rozesíláním změnových databází mezi pobočkami pomocí Internetu nebo disket. Tento problém byl dosud řešen manuálně uživateli systému, kteří mohli vyrobit změnové databáze a odeslat je. Systém, který je výrazně závislý na lidském faktoru vykazuje však jistou míru nestability. Automatická výroba a automatické rozesílání replik bylo možné realizovat pouze pomocí speciálních softwarů, které zajišťovaly přímé propojení dvou satelitů přes modemové spojení a noční vzájemné přenosy změnových databází. Nový navržený sytém využívá služeb FTP serveru, který umožňuje na základě připojení na Internet odesílání a přijímání libovolných souborů vůči FTP serveru, ke kterým má uživatel Internetu přístup. Navrhli jsme způsob, který sice využívá telefonního připojení komutované linky na Internet, ale je realizováno v místní lokalitě nad místním UTEM a kvalita tohoto připojení je dostatečná. Současně také poplatky za připojení vzhledem k době, která je potřeba pro přenos souboru (cca 5-10 minut) jsou minimální. Výsledkem je pracovní postup, který spočívá v následujících krocích: 1. v noci automaticky dojde k výrobě změnových databází. Tato databáze je zkomprimována.

20 14 2. soubor o velikosti KB je v druhém kroku přes internetové propojení odeslán na FTP server 3. ve třetím kroku je z FTP serveru ztažena připravená replika pro zpracování na daném satelitu 4. ve čtvrtém kroku dojde automaticky k rozbalení a dohrání změnových databází Tyto 4 kroky jsou realizovány ve dvou fázích. 1. První fáze představuje výrobu změnové databáze a odeslání na FTP server. 2. Potom ve druhém fázi po několika hodinové prodlevě proběhne znovu připojení na internet, stažení změnové databáze a dohrání do lokální databáze systému Soft-4-Sale. Vzhledem k tomu, že komunikace probíhá vůči FTP serveru a ostatním satelitům asynchronně, může být např. od do hodin v noci probíhat výroba změnových databází na všech satelitech dané firmy a jejich odeslání na FTP server. V druhé fázi od 2.00 do 4.00 hodin proběhne stažení změnových databází z FTP serveru, které tam byly v noci dohrány a jejich zpracování do centrální databáze. Pro zajištění dostupnosti FTP serveru připravila firma MTJ Service ve spolupráci se svým providerem, a to za měsíční poplatek 200 Kč - je pronajat specializovaný prostor na FTP serveru ftp cz.tento prostor je plně k dispozici pouze uživatelům dané firmy, a je chráněn heslem. Měsíční cena pronájmu je závislá na objemu prostoru, který daná firma potřebuje k výměně replikací. Lze kalkulovat tak, že pro první dva satelity je cena fixní 200 Kč měsíčně a pro každý další satelit dojde k navýšení ceny zhruba o 50 Kč. Pro aktivaci tohoto systému je připraven nový příkaz z menu replikace, submenu konfigurace. Jedná se o příkaz automatické replikace, kde uživatel může volit jeden ze čtyř postupů činností při

21 15 automatické výrobě a příjmu replik. 1. První varianta, modře označená, je varianta, která je platná doposud při automatické výrobě dojde pouze k vytvoření změnové databáze. 2. Druhá varianta umožňuje po výrobě změnové databáze její zkopírování do určitého konkrétního adresáře. Tato varianta je určena těm uživatelům, kteří replikují ze svých notebooků tak, že ho připojují do sítě LAN v tu chvíli při výrobě změnové databáze pro centrální satelit, který je připojen v síti LAN jako server, je adresář, do kterého mají být zkopírovány změnové databáze přímo dostupné síťovými službami, a tudíž jsou ostatní kroky zbytečné. 3. Třetí varianta předpokládá vytvoření standardního zkomprimovaného souboru krátkého jména (0102.arj). V tomto režimu se vytváří soubor pevného jména, kdy první dvě číslice znamenají zdrojový satelit a druhé dvě číslice znamenají cílový satelit. Tento soubor je vhodný pro odeslání em nebo pro přenos na disketě. 4. Čtvrtá varianta je připravena pro FTP přenos. Tato varianta zkomprimuje po výrobě repliky vyrobený soubor do zadaného adresáře se stejným jménem jako byla vytvořena změnová databáze. Změnová databáze má po výrobě koncovku mdb a po přípravě pro FTP přenos dostane koncovku arj. Takto zkomprimovaná databáze je uložena v adresáři, který je zadán ve stejném konfiguračním okně jako adresář pro odeslání a příjem změnových databází. Doporučujeme vytvořit podadresář FTP, do kterého bude nainstalován pomocný program tohoto přenosu, a ve kterém budou ukládány jednotlivé změnové databáze připravené k odeslání. V rámci konfigurace je možné volit na spodní úrovni konfigurační karty dva základní režimy. 1. První stanovuje, že takto nastavená konfigurace bude platná pouze pro automatickou výrobu a příjem změn - pouze v automatizovaných dávkách dojde k příslušnému kopírování a pakování souborů. 2. Druhý režim stanovuje, že takto automatizovaný režim bude fungovat i při promáčknutí tlačítka start, tedy při ručním ovládání replik. Součástí navrhovaného systému automatického přenosu replik přes FTP server bude speciální ikona, která umí poslat a stáhnout změnové databáze na FTP server. Uživatel, který zjistí, že nedošlo ke zpracování replik, má možnost ručně požádat o výrobu změnové databáze v daném směru, potom si najde speciální ikonu a pomocí ní zajistí přenos souborů mezi FTP servery. Synchronizace FTP přenosů Do systému automatických replikací přes FTP servery byla doplněna schopnost synchronizovat FTP replikace při výpadku přenosů a to tak, že systém si vzájemně předává v rámci změnových databází informaci o provedené historii tzv. Historii přenosů. Tato informace se zpětně zapisuje do zdrojového satelitu. Historie přenosů má v tuto chvíli dva sloupce: Primární sloupec, který říká, kdy já jsem vyrobil repliku a kdy jsem přijal repliku. Sekundární, kdy se dozvídám, kdy pro mě vyrobil partner repliku a kdy ode mě repliku přijal. U každé repliky, kterou odesílám se tedy dozvím, zda ji partner přijal a kdy a současně se I dozvím u každé mnou přijaté repliky, kdy byla vyrobena, ale také se dozvím o replikách, které byly pro mě vyrobeny a já je dosud nemám. Pokud mi vznikne v replikacích díra tzn. chybí mi v posloupnosti jeden změnový soubor je replikační mechanismus pozastaven. Tím, že si systém takto vyměňuje informace, má uživatel více informací aby věděl co kde chybí nebo co kde nebylo vyrobeno nebo připraveno, jak dlouhé prodlevy mezi přijímáním a odesíláním replik proběhly atd. Jsou to pouze informace. Nenutíme uživatele, aby sám rozhodoval, jakým způsobem dostat chybějící repliku na druhou stranu. Systém sám při takto realizované výměně zjistí, že mu například satelit 02 připravil repliku 63 a on naposledy přijal repliku 61. Tuto informaci zapíše do historie replikací 62 nepřijme, ale takto zpracovanou historii posílá zpátky svému partnerovi. Pokud partner dostane tuto informaci zpět pomocí replikačního mechanismu, zjistí, že replika 62 neprošla pomocí systému FTP přenosů k cíli a okamžitě ji uvede do stavu kdy se zúčastní dalšího

22 16 přenosu. Výpadek replikací v pondělí potom znamená, že během úterka by měly být zesynchronizovány informace a ve středu by se tato replika měla dostat k požadovanému cíli. Bez zásahu lidské ruky by tedy nemělo dojít, pokud výpadky jsou zcela náhodné, k delšímu prodlení při výměně informací. Změna se tedy týká nejen toho, že systém eviduje dvoustranně informaci o výrobě a odeslání replik, ale také toho, že systém sám bez zásahu uživatele umí na tuto informaci reagovat a připravit pro druhý satelit opakované odeslání příslušné změnové databáze. Přejít na: Instalace Instalace Přenosy replik na FTP Rekapitulace 1. nesměřovat rozbalení i-ftp.exe do adresáře C:\SOFTSALE\FTP kde C:\SOFTSALE je hlavní adresář systému (k dispozici ke stažení z internetu z adresy ftp://ftp.mtw.cz/pub/s4s/i-ftp.exe ) 2. nakonfigurovat automatickou výrobu Replik v systému Soft-4-Sale (viz menu Replikace - Konfigurace - Automatické replikace) 3. po stisknutí tlačítka ulož se v adresáři C:\SOFTSALE\FTP vytvoří dávky FtpSend.bsh, FtpRece.bsh a dávky pro FTP přenos 4. nainstalovat software pro automatické spouštění úloh pod Windows (buď standardně již v Windows 98 nebo Microsoft Plus pro Windows 95) 5. vytvořit spouštěcí dávky pro noční přenos: pro odeslání změn (např. denně v 23:00) C:\SOFTSALE\FTP\WBATCH FtpSend.bsh (startovací adresář je C:\SOFTSALE\FTP) pro příjem změn (např. denně v 02:00) C:\SOFTSALE\FTP\WBATCH FtpRece. (startovací adresář je C:\SOFTSALE\FTP) Režim automatického odesílání a přijímání replik funguje i pro centrální instalace v případě, že např. centrální satelit má 3 podřízené satelity, na všechny tyto satelity musí vyrobit, odeslat, stáhnout a přijmout změnové databáze. Systém při výrobě repliky rozpozná veškeré podřízené satelity a vyrobí pro ně změnové databáze. Dávky pro automatické replikace pro odeslání změn (např. denně v 23:00) C:\SOFTSALE\FTP\WBATCH FtpSend.bsh (startovací adresář je C:\SOFTSALE\FTP) pro příjem změn (např. denně v 02:00) C:\SOFTSALE\FTP\WBATCH FtpRece. (startovací adresář je C:\SOFTSALE\FTP) Režim automatického odesílání a přijímání replik funguje i pro centrální instalace v případě, že např. centrální satelit má 3 podřízené satelity, na všechny tyto satelity musí vyrobit, odeslat, stáhnout a přijmout změnové databáze. Systém při výrobě repliky rozpozná veškeré podřízené satelity a vyrobí pro ně změnové databáze. Vypnutí satelitu z automatických replik Součástí rozšíření systému replikací byla i možnost vypnutí konkrétního satelitu z automatických replik, protože pokud se aktivovaly automatické replikace byly aktivovány kompletně pro všechny satelity, které byly podřízeny centrálnímu satelitu a tím docházelo např. k hromadění replik pro určitý

23 17 satelit, který nebyl v provozu Uživatel sám může tedy v číselníku satelitů rozhodnout o tom, zda je nebo není součástí automatických replik křížkem v poli Auto a současně může vyplnit interval, což je vyjádření četnosti výroby replikací ve dnech. Pokud je v intervalu vyplněna 0, znamená to, že se bude vyrábět replika při každém spuštění systému automatických replikací. Pokud je tam 1, znamená to jednou denně, pokud je tam 5, znamená to jednou za pět dní. Lze tím např. ošetřit Notebooky ředitelů, které nereplikují tak často, jako opravdové pobočky, ale přesto by bylo dobré, aby jednou za týden pro ně byla vytvořena replika zcela automaticky a aby nedocházelo k situacím, kdy ředitel po čtrnácti dnech má připraveno 12 změnových databází, které má přijmout a přitom by mu stačily 2, které by zahrnovaly veškeré změny. Proces příjmu by byl také rychlejší. Přejít na: Přenosy replik na FTP Rekapitulace Přenosy replik na FTP Nejdůležitější novinkou, která přinesla zvýšenou stabilitu replikačního mechanismu je výměna replik přes FTP servery pomocí speciálního softwaru, který vyvinula firma MTJ Service. Jedná se o miniaturní software, který je speciálně vyvinut právě a pouze jen pro přenos replik, komunikuje s internetem. Tento software sám rozhoduje o tom jakým způsobem bude přistupovat na internet. Je tedy schopen rozhodnout o tom zda počítač je již on-line a v tom případě toto připojení využije. On-line připojením se rozumí buď pevná linka ve firmě a nebo již připojený komutovaný stroj internetu. Software rozpozná, když internet připojen není, pak vyhledá možnosti připojení na internet tzn. vyhledá různá telefonní připojení, která existují na počítači a vyhledá to, které je nastaveno jako implicitní a to se pokusí aktivovat. Pokud se nezdaří pokus o aktivaci, hledá další tel. připojení a zkouší jedno po druhém. Po připojení na internet začíná vcelku inteligentní reakci, která spočívá v tom, že na jedné straně čte v konfiguraci daného satelitu a současně si z daného satelitu načítá historii realizovaných replik a to jak přijatých, tak odeslaných. Načte si stav replikací uložených na FTP serveru. Třetím zdrojem je stav spakovaných nebo uložených souborů připravených ke zpracování pro replikace na disku. Má tedy tři zdroje informací o tom, jaké repliky byly vyrobeny, jaké jsou očekávány dle historie replikací a současně zjistí jaké repliky jsou uloženy na disku uživatele a třetím zdrojem je informace přímo z FTP serveru, jaké repliky leží na straně internetu. Tyto tři zdroje informací porovná, vyhodnotí stav a provede sjednocení. Tzn. soubory, které jsou vhodné k odeslání, nebo ke stažení a přenese je přes internet (pouze ty, které jsou nutné které tam nejsou, nebo chybí pro daného uživatele). Repliky, které leží na internetu zbytečně (jsou podle softwaru již zpracované) smaže a repliky, které jsou na internetu a nebyly dosud zpracovány buď jím, nebo jiným satelitem, ponechá v tom stavu jak sou. Kontroluje délky souborů a pokud neodpovídá délka souborů na internetu stavu na jeho disku u odeslaných replik, provede opakované odeslání, protože se pravděpodobně jedná o poškozenou repliku v rámci chyby přenosu dat. Díky této inteligenci se výrazně snížil objem přenesených dat na internet, protože žádná replika se neposílá zbytečně dvakrát. Tím se také snižuje zatížení FTP serveru z hlediska objemu dat a díky současně snížené režii při výrobě a velkosti replik je celý proces několikavteřinový nebo několikaminutový. Závěrečnou akcí specializovaného softwaru na přenos FTP replik je případné odpojení internetu, pokud tedy on sám internet připojoval. Pokud tedy uživatel provedl připojení dříve, než zpustil tento software, pak replikační nevypíná internet, i když byl komutovaně připojen. V případě, že sám připojoval internet pro svou potřebu, tak jej také uzavře. Tato vlastnost se s úspěchem využívá pro řešení automatických nočních replikací I na

24 18 komutovaných I na pevných linkách, kdy systém bez problémů odešle a příjme repliky z FTP serveru. Co se týče názvu FTP serveru, hesla a jména uživatele, vše je uloženo ve standardní konfiguraci Soft-4-Salu. Software si tuto konfigurace načítá z dat uložených v Soft-4-Salu. Pokud uživatelé konfigurovali FTP přenosy v rámci konfigurace automatických replik, změnilo se chování ikonky v interaktivním režimu tak, že předpokládají využití tohoto softwaru na přenos FTP replik. Uživatel, který má nakonfigurováno Výroba souboru pro FTP přenosy v automatických replikacích a má nakonfigurováno jméno FTP serveru, přihlašovací jméno a heslo, může vyrobit repliku ručně. Vyrobí ji tak, že spustí příkaz replikací k odeslání změn, tlačítko START vyrobí a spakuje repliku a připraví ji k odeslání, tlačítko POSLAT zaktivuje tento software v režimu pouhého odeslání (systém se připojí a odešle repliku). Obdobně to funguje i opačně při stáhnutí repliky pomocí příkazu Příjem změn. Tlačítkem STÁHNOUT aktivuje software pro stažení a tlačítko START provede vlastní rozbalení a zpracování replik. Tento software je určen I pro dávkové automatické zpracování replikací. Systém sám vytváří dvě automatické dávky v pod adresáři FTP. Jeho případné další nadstandardní použití je možné odhalit na základě níže uvedených parametrů se kterými lze tento software spouštět. Přejít na: Instalace Rekapitulace Rekapitulace Automatické přenosy přes FTP servery umožňují zautomatizovat výrobu a příjem změnových databází do těchto tří úrovní. Nejčastěji používaná je noční výroba a noční příjem změn. Jedná se režim, kdy počítače jsou zapnuté a mají naplánované dávkové úlohy. V tomto případě se jedná o bezobslužný režim, který vyžaduje pouze to, aby byly počítače zapnuty a dávky, které toto řídí byly naplánovány na časy, které umožňují

25 19 korektní komunikaci. Druhá varianta představuje možnost nakonfigurovat dávky jako specializované ikonky na ploše, kdy uživatel bude mít připravenou ikonu na odeslání a ikonu na příjem změn. Třetí varianta je ruční ovládání FTP výměny, a to tak, že v menu replikace použijete příkaz odeslání změn, tlačítkem start vyrobíte a zkomprimujete soubor ve tvaru pro FTP přenos, potom použijete ikonku pro výměnu změnových databází a na závěr v systému Soft-4-Sale použijete tlačítko start v příkazu příjem změn menu Replikace. Přejít na: Instalace Přenosy replik na FTP 1.16 Komplexní replika z archivu Nový nástroj modulu Replikace umožňuje porovnávat dvě kompletní databáze systému. Na základě rozdílu, který mezi těmito databázemi vznikl, navrhnout a poté zrealizovat pomocí standardních replikačních nástrojů srovnání těchto databází. Nástroj komplexní replika je určen především těm uživatelům, kteří dlouhodobě využívají modul replikace a u kterých mohlo dojít k rozdílu např. mezi dvěma pobočkovými databázemi (díky tomu, že např. nebyly odreplikovány všechny repliky, došlo ke ztrátě určité databáze, nebo se nepodařilo dohrát určitou změnovou databázi, ). V takovéto situaci máme dvě instalace Soft-4-Salu se dvěma datovými soubory tj. s4s-data.mdb. Funkce komplexní repliky pracuje tak, že porovná dvě databáze (tedy dva soubory s4s-data.mdb) proti sobě a navrhne vyrovnání rozdílů pomocí standardních změnových záznamů a standardních replikačních nástrojů. Při porovnávání dvou databází, tzn. jedné aktuální a jedné archivní, systém zpracování informace nejenom o tom, který doklad kde chybí, ale využívá k porovnávání i informace o nastavených číselných řadách.! Příklad! Pokud má centrální satelit číselnou řadu faktur začínající na A a satelit vůči kterému se srovnávají informace má číselnou řadu začínající písmenem B, potom pokud v archivní databázi jsou navíc faktury začínající B - tyto se dohrají do centrální databáze. /Je to proto, že satelit archivní má práva zadávat a vytvářet faktury s prefixem B./ Pokud však v archivní databázi přebývají některé faktury s prefixem A, systém komplexních replik navrhne jejich zrušení na druhém satelitu. Praktické využití funkce komplexní repliky pracuje ve třech krocích. 1. První krok, který je aktivován tlačítkem start zpracovává centrální databázi systému, ve kterém pracuji a proti ní musí uživatel najít archivní databázi. Uživatel buďto sám zkopíruje souboru s4s-data.mdb z disku druhého satelitu do pomocného adresáře a nebo ve vzdáleném satelitu vytvoří archivní diskety a ty si přinese pro komplexní repliku. Ve chvíli, kdy má systém dvě databáze, spustí porovnávání dat, porovnává jednotlivé soubory, využívá informaci o nastavených

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing.

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1

_ E-SOFT,spol. s r.o. Strana 1 Úvod... 2 Instalace Paradox Engine 5.01 for Windows... 3 Instalace systému IES... 3 A) nová instalace... 4 B) upgrade z nižší verze... 4 C) upgrade současné verze (update) = přepis programových souborů...

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 28-12-2006 Volba/změna skladu ze kterého prodáváte zboží. Pokud vydáváte zboží ze skladu např. číslo 1 a vyhledáváte zboží pomocí hypertextu, může se stát

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0)

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0) AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí Optimalizace Krmných Směsí (verze 4.0) UŽIVATELSKÁ PŘ ÍRUČ KA VÝPOČ ET KRMNÝCH SMĚ SÍ Optimalizace krmných směsí AgroKonzulta Žamberk

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze KONTO PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95 Identifikační údaje programu varianta sériové číslo síť verze JAPO ZLÍN, SPOL. S R.O., DRUŽSTEVNÍ 431, P. O. BOX 16, 763 15 SLUŠOVICE 1 Licenční smlouva Tento softwarový

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více