Využití informací z databázových sítí STN - Solární panely jako odpad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití informací z databázových sítí STN - Solární panely jako odpad"

Transkript

1 Využití informací z databázových sítí STN - Solární panely jako odpad Ing. Petra Sýkorová, PhDr. Martina Franklová Medistyl, spol.s r.o. Souhrn Na vybraném rešeršním tématu recyklace solárních panelů jsme ukázali jednotlivé odlišnosti ve způsobech vyhledávání v rozdílných informačních zdrojích. Na jedné straně jsme získali informace, které jsou běžně dostupné na internetu a na straně druhé jsme předvedli prakticky, jak vyhledávat v databázové síti STN pomocí logických dotazů a nalézt tak odborné články, které se již specificky zaměřují na danou problematiku solárních panelů. Více úspěšné bylo hledání recyklace již vyrobených panelů, kde se nám povedlo nalézt konkrétní informace. Druhým způsobem prohledávání zaměřeným na výrobu solárních panelů s ohledem na pozdější snazší recyklaci nebylo nalezeno přesvědčivé množství relevantních článků, které by měly vypovídající hodnotu k zadanému tématu rešerše. Klíčová slova: rešerše, informace, solární panely Úvod Ve světě vývoje a nových technologií je důležité získat správné informace, tak abychom se mohli vyvarovat chyb, které ve velkém měřítku mohou mít nedozírné následky na zdraví lidí, životní prostředí a v neposlední řadě také finanční ztrátu pro naše podnikání. Základní informace pro všeobecný přehled můžeme nalézt jednoduše na internetu, ale pokud chceme získat konkrétní údaje, které nás posunou dále v našem vývoji či podnikání, je důležité umět pátrat i dále. Takovým zdrojem jsou vědecké a patentové databáze, které sdružují publikované články a výzkumy na nejrůznější témata. Pro ukázku jsme si vybrali téma solární panely, u kterých se v současné době řeší odpadové hospodářství, jejich další využití či ekologická likvidace. 1. Obecně dostupné informace Logickým prvním krokem při pátrání po informacích je v dnešní době internet. Při našem vyhledávání informací o solárních panelech jsme našli všeobecně známé a dostupné informace, které nám dají obecný přehled i v oblasti legislativy, ale neřeší již konkrétní problematiku samotné výroby a recyklace. Pro samotné vyhledávání jsme použili jednoduché slovní spojení recyklace solárních panelů a nalezli následující informace. Solární panely mohou být pro někoho správnou volbou zelené energie, pro jiného státem podporovaný soukromý byznys. Ať tak či tak, je jisté, že solární panely u nás vyrostly jako houby po dešti. A nejsou věčné. Za relativně krátkou dobu je bude potřeba vyměnit či odstranit, protože doslouží. A aby zelená energie byla opravdu zelená, je třeba zajistit správnou likvidaci panelů formou jejich recyklace. Boom solárních panelů vyvrcholil v České republice v roce Životnost panelů se odhaduje na 25 až 30 let, což se zdá jako dlouhá doba, ale není. Je potřeba dobře nastavit pravidla a formy financování sběru a recyklace. A také je třeba zvolit správný způsob zpracování. Problematiku solárních panelů řeší několik legislativních předpisů. Financováním se zabývá vyhláška č. 178/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

2 Zpětný odběr solárních panelů upravuje novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. účinná od Tato novela (č. 169/2013 Sb.) implementuje do českého práva směrnici EP 2012/19/EC, týkající se recyklace fotovoltaických panelů, s přihlédnutím k českému zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích. Zmiňovaná evropská směrnice udává, že minimálně 70 % odpadních elektrických a elektronických zařízení musí být připraveno k opětovnému použití a recyklováno. Většinu každého panelu tvoří sklo. Na rámy panelů se zpravidla používá hliník. V České republice převažují panely s články z krystalického křemíku, proto dalším prvkem, který je obsažen v panelech je křemík. Tyto materiály je možné recyklovat prakticky stoprocentně. Kromě toho ale panely obsahují i malé množství těžkých kovů. 2. Databáze STN Problematika recyklace solárních panelů je komplikovaná a není snadné proniknout do detailů. Tvoří se nové postupy výroby a konstrukce samotných solárních panelů, ale též se inovují metody recyklace. Obecně jsou databáze užitečným zdrojem informací, které jsou prospěšné a dá se říci i nezbytné při řešení dílčích úkonů při výrobě či následné recyklaci. I když se vyhledávání informací jeví jako v podstatě jednoduchá záležitost, není úplně snadné získat takové informace, které jsou zbaveny tzv. šumů článků, které nejsou relevantní. Databázová síť STN International svou šíří zabírá všechny oblasti vědeckotechnické literatury a může nám poskytnout velmi cenné informace i o zahraničních zkušenostech a diskusích týkající se též systému sběru vysloužilých solárních panelů a financování tohoto sběru a následné recyklace. V STN lze najít databáze zaměřující se na jednotlivé vědecké obory, jako jsou např. chemie, toxikologie, farmacie, medicína, veterinářství a další. V oblasti chemie, energetiky a inženýrství patří mezi nejznámější a nejpoužívanější databáze: Chemical Abstracts, PQSCITECH, COMPENDEX (Computerized Engineering Index and El Engineering Meetings), INSPEC (Information Service for Physics, Electronics, and Computing), SCISEARCH (Science Citation Index). Při vyhledávání informací na dané téma je proto důležité vybrat nejvhodnější databázi či skupinu databází tzv. cluster, kde se dá předpokládat největší výskyt požadovaných článků a informací. Principem nejpřesnějšího a nejdůkladnějšího vyhledávání ve vybraných databázích je správná volba jednotlivých dotazů a logických kroků. Níže uvádíme postup u našeho tématu recyklace solárních panelů. Je zřejmé, že je třeba myslet na recyklaci (nejen) solárních panelů již při jejich výrobě. Proto jsou velmi cenné inovace, které se zaměřují nejen na nové způsoby recyklace, ale též na možnosti výroby nových solárních panelů již s ohledem na jeho pozdější snadnější recyklaci. Nové poznatky a metody, které jsou průmyslově využitelné, se zpravidla nejprve objevují v patentové literatuře. Proto jsou patenty obzvláště cenné. Jedním z nejlepších zdrojů patentové literatury je právě databázová síť STN International, která nabízí řadu patentových databází. 2.1 STN Index Při zpracování nových témat v síti STN International je k dispozici tzv. STN Index, který umožňuje zjistit frekvenci záznamů na dané téma v desítkách databází, které jsou v síti STN International. Je to dobrý startovní bod, chceme-li se zorientovat v problematice a pro správnou volbu databází. Zadáme-li jednoduchý dotaz specifikující naši problematiku, dostaneme za nízký poplatek přehled databází, které obsahují záznamy s požadovanými slovy. => index all => s (photovoltaic or PV)/TI and recycl?

3 Výsledkem byl přehled databází: 122 FILE COMPENDEX 44 FILE IFIALL 113 FILE INSPEC 21 FILE NTIS 57 FILE PASCAL 101 FILE PQSCITECH 67 FILE SCISEARCH 60 FILE TEMA 234 FILE USPATFULL 59 FILE USPAT2 20 FILE AEROSPACE 16 FILE AUPATFULL 20 FILE CANPATFULL 167 FILE CAPLUS 396 FILE CNFULL 22 FILE DEFULL 23 FILE DPCI 36 FILE EPFULL 36 FILE FRFULL 7 FILE GBFULL 44 FILE IFIALL 21 FILE INFULL 118 FILE INPADOCDB 104 FILE INPAFAMDB 23 FILE JPFULL 6 FILE KOREAPAT 21 FILE NTIS 160 FILE PCTFULL 101 FILE PQSCITECH 234 FILE USPATFULL 59 FILE USPAT2 213 FILE WPIDS Z uvedeného výčtu je jasně patrné, že patentové databáze obsahují nejvíce záznamů. Zejména v databázi Derwent World Patents Index, dále i v databázi INPADOC a také v řadě plnotextových databází jednotlivých patentových institucí (vyhledávání v plném textu článku) jako jsou databáze čínských patentů CNFULL a databáze amerických patentů USPATFULL. Vybereme-li si některou z nabízených databází a začneme v ní vyhledávat, je poté na místě, abychom svůj dotaz specifikovali přesněji. Jsou různé strategie, jak najít vhodný poměr mezi úplností a relevancí. Na jedné straně chceme omezit šum a získat pokud možno pouze relevantní záznamy, tedy ty, které se týkají naší problematiky. Na druhé straně ovšem nechceme o žádný relevantní záznam přijít. Tyto dva póly je třeba vyvážit. V tomto případě jsme již úvodu zvolili zadání hledaných slov pouze do titulku, což nám zajišťuje již jistou míru relevance, že se záznam bude tématu fotovoltaiky opravdu týkat. Ovšem skrývá se zde také nebezpečí, že část relevantních záznamů ztratíme. 2.2 Vlastní hledání Pro náš příklad jsme vybrali tyto databáze: COMPENDEX, jako zástupce bibliografických databází a Derwent World Patents Index (WPIDS), coby jednu z nejvýznamnějších patentových databází. Nyní musíme do dotazu přesně specifikovat to, co chceme zjistit, tedy:

4 1. nové způsoby recyklace již existujících solárních panelů 2. způsoby výroby solárních panelů, které budou v budoucnu lépe recyklovatelné Nové způsoby recyklace Chceme-li dotaz zpřesnit, můžeme použít tzv. proximitní operátory, které určují, jak daleko mají být dané výrazy od sebe vzdáleny. Již provedený dotaz zadání slov v titulku můžeme zkombinovat s jiným dotazem. Nejprve jsme zvolili operátor (L), který požaduje, aby daná slova byla ve stejné informační jednotce, tedy v abstraktu nebo v titulku nebo v klíčových slovech: => fil compendex => s (photovoltaic or PV)/TI and recycl? L1 122 S (PHOTOVOLTAIC OR PV)/TI AND RECYCL? => s L1 and recycl? (L) (improv? or better) L2 111 S L1 AND RECYCL? (L) (IMPROV? OR BETTER) V síti STN se pro jednotlivé provedené dotazy používá označení Lx. Výsledkem bylo 111 záznamů v databázi COMPENDEX, což je relativně velké číslo na procházení. Můžeme si samozřejmě nechat vypsat např. titulky jednotlivých záznamů a procházet je ručně, ale elegantnější je své hledání dále zúžit. My jsme zvolili operátor (S), který požaduje, aby daná slova byla ve stejné větě (sentence): => s L1 and recycl? (S) (improv? or better) 24 S L1 AND RECYCL? (S) (IMPROV? OR BETTER) Z tohoto zadání jsme získali v databázi COMPENDEX 24 záznamů, které již zpravidla vyhovují našemu dotazu, i když všechny záznamy nemusí být ještě pro naši rešerši plně relevantní, jak je patrno z výpisu titulků prvních devíti záznamů. ANSWER 1 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A system dynamics model of tellurium availability for CdTe PV ANSWER 2 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A high step-up converter with a voltage multiplier module for a photovoltaic system ANSWER 3 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN The status and trends of crystalline silicon PV module recycling treatment methods in Europe and China ANSWER 4 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Integration of Photovoltaic Cells in Solar Drying Systems ANSWER 5 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A high step-up three-port DC-DC converter for stand-alone PV/battery power systems

5 ANSWER 6 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Solar PV as a viable alternative to remote & rural electricity: A case study of nepalese experience ANSWER 7 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A novel, high efficiency, high gain, front end DC-DC converter for low input voltage solar photovoltaic applications ANSWER 8 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Life cycle analysis of silane recycling in amorphous silicon-based solar photovoltaic manufacturing ANSWER 9 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Future recycling flows of tellurium from cadmium telluride photovoltaic waste Přesný zásah se ale podařil, jak je patrno v následujícím příkladu. ANSWER 20 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Accession Number COMPENDEX A novel approach for the recycling of thin film photovoltaic modules Abstract A sustainable recycling of photovoltaic (PV) thin film modules gains in importance due to the considerable growing of the PV market and the increasing scarcity of the resources for semiconductor materials. The paper presents the development of two strategies for thin film PV recycling based on (wet) mechanical processing for broken modules, and combined thermal and mechanical methods for end-of-life modules. The feasibility of the processing steps was demonstrated in laboratory scale as well as in semitechnical scale using the example of CdTe and CIS modules. Pre-concentrated valuables In and Te from wet mechanical processing can be purified to the appropriate grade for the production of new modules. An advantage of the wet mechanical processing in comparison to the conventional procedure might be the usage of no or a small amount of chemicals during the several steps. Some measures are necessary in order to increase the efficiency of the wet mechanical processing regarding the improvement of the valuable yield and the related enrichment of the semiconductor material. The investigation of the environmental impacts of both recycling strategies indicates that the strategy, which includes wet mechanical separation, has clear advantages in comparison to the thermal treatment or disposal on landfills..copyrgt Elsevier B.V. All rights reserved. Controlled or Index Terms *Recycling; Cadmium alloys; Cadmium compounds; Energy conversion; Environmental impact; Life cycle; Semiconductor materials; Strategic planning; Thin films; Vapor deposition Concept or Classification Production Engineering; Semiconductor Devices and Integrated Circuits; Chemical Reactions; Organic Compounds; Inorganic Compounds; Coating Techniques; Management; Semiconducting Materials; Others, incl. Bismuth, Boron, Cadmium, Cobalt, Mercury, Niobium, Selenium, Silicon, Tellurium; Metal Plating; Energy Conversion; Environmental Impact and Protection; Industrial Wastes; Vacuum Equipment

6 Supplementary Terms CdTe; End-of-life; Laboratory scale; Life cycle analysis; Mechanical methods; Mechanical processing; Mechanical separation; Processing steps; Recycling strategy; Thermal treatment; Thin film modules; Thin film photovoltaic modules Při použití stejného zadání v databázi Derwent World Patents Index získáme 49 záznamů: => fil WPIDS => s L4 49 S Dotaz jsme pak ještě zpřesnili tím, že jsme požadovali, aby slovo recyklace či jeho odvozenina byly obsaženy v titulku. Tímto krokem jsme zúžili množinu nalezených záznamů ze 49 na 6. => s recycl?/ti and l4 L5 6 RECYCL?/TI AND L4 L5 ANSWER 1 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Mobile large-photovoltaic power station component dust-removing device, has water transmitting branch pipe connected with water conveying pipe, and waste water recycling box whose ends are connected with sewage pump and sand filter L5 ANSWER 2 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Recycling device of photovoltaic assembly, has granulator whose gas outlet and solid outlet are connected with distillation tower and spiral conveyer connected with vacuum negative pressure machine through centrifugal air separator L5 ANSWER 3 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Liquid recycling device of photovoltaic silicon chip, has reverse osmosis system that is provided with high pressure pump whose input end is connected with output end of security filter L5 ANSWER 4 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Semiconductor temperature-difference generation device for recycling condensation photovoltaic generation waste heat, has thermoelectric generator whose bottom ceramic plate is in leprose structure L5 ANSWER 5 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Electric furnace for use in photovoltaic industry, has gate installed in furnace main body, and heat energy recycling pipeline interface provided in heat collection cover that is fixed on upper surface of top plate L5 ANSWER 6 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Power generating photovoltaic solar cell module with improved properties and having regard for ecology by considerations of separating and recycling with avoidance of environmental contamination

7 Asi nejlepším zásahem je poslední záznam: L5 ANSWER 6 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Accession Number [200039] WPIDS Full Text Power generating photovoltaic solar cell module with improved properties and having regard for ecology by considerations of separating and recycling with avoidance of environmental contamination Abstract EP A2 UPAB: NOVELTY - A photovoltaic solar cell (1a) has a front piece (2a) and back piece (3a) joined in a manner which allows for their separation and recycling with avoidance of environmental contamination. A wire (10) is connected between an external terminal and the cell. The construction does not involve encapsulation of the solar cell unit, but waterproofing is provided. Use of a thermoplastic organic resin for the back piece allows for its reuse and recycling following classification and a heating process. The cell and the transparent front piece are held in close contact to avoid light reflection at their interface and to prevent condensation forming between them. This enables the desirable use of crystalline silicon semiconductor. USE - Provides an improved and more environmentally friendly photovoltaic solar cell module. ADVANTAGE - The module design has regard for ecology by considerations of separating the components and recycling with avoidance of environmental contamination. DESCRIPTION OF DRAWINGS - The drawing shows schematic views of one solar cell. Photovoltaic solar cell (1a) Front piece (2a) Back piece (3a) Wire (10) Author/Inventor ASAKA I; FUKAE K; II K; ITOYAMA S; MAKITA H; SASAOKA M; SHIOMI S; TOKIN Y; SASAOKA S; SHIOMI A Cleaned CS Canon;Iwaki Glass;NIPPON NINJIN HANBAI NOGYO KYODO KUMIAI;SEIBUTSUKEI TOKUTEI SANGYO GIJUTSU Patent Assignee/Corporate Source (CANO-C) CANON KK; (IWAK-N) IWAKI GLASS CO LTD; (NINI-N) NIPPON NINJIN HANBAI NOGYO KYODO KUMIAI; (SEIB-N) SEIBUTSUKEI TOKUTEI SANGYO GIJUTSU Patent Information PATENT NO. KIND DATE WEEK LA PG DRAWN EP A (200039)* EN JP A (200055) JA 28 CN A (200065) ZH JP A (200144) JA 9 US B (200158) EN CN C (200612) ZH Priority Application Information Application Number Date 2000JP JP JP Reclassified IPC-8 code C12N-0015/09 [I,A]; C12Q-0001/68 [I,A]; E04D-0013/18 [I,A]; E04D-0003/40

8 [I,A]; H01L-0031/04 [I,A]; H01L-0031/042 [I,A]; H01L-0031/048 [I,A] CPC H01L ; H01L ; H01L ; H01L ; H01L ; Y02B ; Y02E Výroba s ohledem na recyklaci Jako druhé téma jsme si zvolili výrobu solárních panelů, které budou lépe recyklovatelné. => fil compendex => s manufactur? and L1 L6 37 MANUFACTUR? AND L1 Abychom nezobrazovali záznamy, které již zobrazeny byly, provedeme ještě odstranění již nalezených záznamů z první skupiny. => s L6 not 33 S L6 NOT Jak vidíme, čtyři záznamy se překrývaly a při výpisu titulků se zdá, že jsme byli při hledání úspěšní, výsledná množina obsahovala 33 záznamů. ANSWER 1 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Direct Te mining: Resource availability and impact on cumulative energy demand of CdTe PV life cycles ANSWER 2 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Environmental aspects of photovoltaic systems utilization ANSWER 3 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Large-scale photovoltaic systems in airports areas: Safety concerns ANSWER 4 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Collective implementation of the take-back and recycling obligation for endof-life PV panels: Experience of the European system ANSWER 5 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Practical demonstrator 'Design for recycling photovoltaic system' ANSWER 6 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Direct te mining: Resource availability and impact on cumulative energy demand of CdTe PV life cycles Včetně trefy do černého: ANSWER 26 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Accession Number COMPENDEX

9 Fabrication and characteristics of recyclable PV modules Abstract Since the life of crystalline silicon PV modules is mainly determined by that of the encapsulations and not of the cells, it is possible to reuse the cells, except when the cells are physically damaged. By reusing the cells, we can save the significant amount of energy consumed in the manufacture of PV cells, and reduce the total cost of PV modules as a consequence. PV cells are resources, and they should be recycled. However, it has not been easy to remove cells from modules without damaging them because of the very strong adhesiveness of EVA, the most common encapsulant resin. We propose a new PV module with a double encapsulation module (DEM) structure, in which both surfaces of the PV cells are wrapped with non-adhesive transparent films. Here, the concept of DEM is explained and detailed results from the fabrication of single-cell modules are presented. The results of PV cell recovery experiments and weather resistance tests are also shown. Controlled or Index Terms *Photovoltaic cells; Cost effectiveness; Encapsulation; Energy efficiency; Fabrication; Heat treatment; Plastic films; Polycrystalline materials; Recycling; Resins; Reusability; Silicon carbide; Thermal stress Concept or Classification Physical Properties of Gases, Liquids and Solids; Industrial Economics; Plastics Products; Organic Polymers; Optical Devices and Systems; Crystalline Solids; Semiconductor Devices and Integrated Circuits; Others, incl. Bismuth, Boron, Cadmium, Cobalt, Mercury, Niobium, Selenium, Silicon, Tellurium; Heat Treatment Processes; Energy Conservation; Industrial Wastes; Single Element Semiconducting Materials Supplementary Terms Double encapsulation module (DEM) structure; Moisture resistance Poté jsme zadali stejný dotaz do patentové databáze Derwent World Patents Index. => fil WPIDS => s L8 25 S Počet záznamů se zdá být vyhovující, ale při zobrazení titulků je zřejmé, že nalezené informace nejsou pro náš účel hledání zcela vyhovující. L8 ANSWER 1 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Manufacture of pyrite-type quartzite photovoltaic glass with low iron silica sand involves washing and crushing mine ore-containing pyrite-type quartzite, magnetically separating, dehydrating, acid-purifying and washing L8 ANSWER 2 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Solar water heater, has solar energy photovoltaic battery board connected with electric heater unit that is provided with direct current motor, where direct current motor is fixed in water storage tank L8 ANSWER 3 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Multilayered film for encapsulation of photovoltaic cells, comprises outer thermoplastic polymer layers, and intermediate thermoplastic polymer layer

10 L8 ANSWER 4 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Rubber frame solar photovoltaic component, has solar battery embedded in rubber frame, and solar battery pack provided with battery lead, and junction box comprising foaming polystyrene insulating layer L8 ANSWER 5 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Glass for photovoltaic panels used as energy converter device comprises composition consisting of silicon dioxide, sodium oxide, calcium oxide, aluminum oxide, sulfur trioxide, magnesium oxide, and bismuth(iii) oxide and/or cerium(iv) oxide L8 ANSWER 6 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Public lighting device for feeding power to recharging terminal of electric vehicle, has solar flux concentrator provided for photovoltaic sensor and arranged along vertical mast, where sensor exhibits specific inclination angle Zkusili jsme tedy dotaz upravit tak, aby více vyhovoval požadovanému hledání. Slovo výroba do titulku jsme zkombinovali se slovy pro solární panely, tentokrát nikoli do titulku, abychom rozšířili množinu hledání. => fil wpids => s l1 and manufactur?/ti L9 81 L1 AND MANUFACTUR?/TI => s (SOLAR OR PHOTOVOLTAIC OR PV)(3A)(MODULE# OR PANEL# OR CELL#) L (SOLAR OR PHOTOVOLTAIC OR PV)(3A)(MODULE# OR PANEL# OR CELL#) => s l9 and l10 L11 72 L9 AND L10 Počet 72 je relativně velký a proto jsme zvolili další omezení dotazu požadavkem na výskyt slova recyklace v titulku. => s l11 and recycl?/ti L12 17 L11 AND RECYCL?/TI Při zobrazení titulků ale opět moc spokojení být nemůžeme. L12 ANSWER 1 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Manufacture of polyester film used as protection sheet for solar cell module, involves melt-kneading raw material containing recycled polyester material with polyester resin and secondary carbodiimide compound, extruding and molding L12 ANSWER 2 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN External outlet ammonia water recycling system for manufacturing solar battery panel, has wet etching waste gas processing device for processing waste water produced by waste water discharge pipe that is provided with drain valve

11 L12 ANSWER 3 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Sodium hydroxide waste water recycling device for use during manufacturing of polycrystal solar cell, has sodium hydroxide waste water pool connected with acid mist purifying tower via pipeline L12 ANSWER 4 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Plant for cleaning and recycling nitrous exhaust gases produced by e.g. pickling process, utilized for manufacturing silicon thin layer solar cell, has processor-controlled control unit to measure density or conductivity of obtained acid L12 ANSWER 5 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Recycling of silicon carbide from silicon material coil used for manufacturing thin film solar cell by filtering inorganic nanoparticle dispersion of waste mortar, washing filter residue, and decompressing and distilling filtrate L12 ANSWER 6 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Wire saw apparatus for manufacturing silicon wafer e.g. solar cell, has wire extracted from ingot when supplying coolant for ingot cutting, and solenoid valve connected to end of recycle coolant supply pipe Závěr: Obecné informace o solárních panelech jsou snadno a rychle dostupné na internetu. Toto vyhledávání nevyžaduje podrobnější znalosti, praxi a hlavně zkušenosti v přesném vyhledávání. V databázové síti STN jsme zjistili, že nejvíce relevantních článků bylo nalezeno v těchto databázích: Derwent World Patents Index, dále i v databázi INPADOC a samozřejmě v řadě plnotextových databází jednotlivých patentových institucí (vyhledávání v plném textu článku) jako jsou databáze čínských patentů CNFULL a databáze amerických patentů USPATFULL. Pro následné vyhledávání v patentových databázích jsme zvolili dva způsoby, jak se připravit na recyklaci solárních panelů. Prvním směrem bylo hledání nových způsobů recyklace již vyrobených solárních panelů. Tato cesta byla úspěšná. Podařilo se nám najít několik odpovídajících článků, které se zaměřují na tuto problematiku. Druhý zvolený způsob vyhledávání nový způsob výroby solárních panelů pro následnou lepší recyklaci nebyl v základním prohledávání již tolik úspěšný jako předcházející. Je zřejmé, že tato cesta vyžaduje důkladnější tvorbu dotazu a prohledávání nejen v titulcích, na které jsme se při našem úkolu zaměřili. Pro další prohledávání je vhodné využít další metody, a to hledání v klíčových slovech, nebo v případě patentů zejména patentové třídění. Dalším vysvětlením může být, že ještě není tolik informací o novém způsobu výroby solárních panelů pro následnou recyklaci. Je důležité si uvědomit a rozmyslet co přesně hledáme, aby nám výsledek našeho pátrání ušetřil čas a byl pro nás co největším zdrojem důležitých informací, které budou přínosné pro naše další výrobní či vědecké záměry.

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

Nové fólie od KERAFOLU

Nové fólie od KERAFOLU Nové fólie od KERAFOLU Tepelnì vodivá fólie typu SOFTTHERM bez obsahu silikonu AC 500 Fólie urèená pro aplikace, ve kterých by pøítomnost silikonu mohla zpùsobit problém nebo jako alternativa za nìkteré

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 LED catalog/katalog OBSAH / CONTENT 3 LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 5 HIGH POWER LED 230V GU10 7 HIGH POWER LED 230V E14, E27 9 HIGH POWER LED 230V E27 11. HIGH POWER LED 230V GU10, E27 13. LED STANDARD

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE. Helena Landová Akademická knihovna JU

VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE. Helena Landová Akademická knihovna JU VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE Helena Landová Akademická knihovna JU Co je Web of Science? Web of Science (WOS) je součást platformy ISI Web of Knowledge (WOK) firmy Thomson Reuters WOS je multioborová

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Akreditované studijní programy

Akreditované studijní programy správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 1 / 19 Seznam akreditovaných studijních programů Fakulta bezpečnostního inženýrství Poř. č. programu (STUD Prog) 1) Název programu oboru (KKOV) Název

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz cxi.tul.cz where NANOSPIDER TM was born o o Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials,

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DATABÁZÍ Z HLEDISKA ZPRACOVÁNÍ ČESKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DATABÁZÍ Z HLEDISKA ZPRACOVÁNÍ ČESKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DATABÁZÍ Z HLEDISKA ZPRACOVÁNÍ ČESKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Jaroslav Horký, Bohumil Boček, Martina Bočková, Lucie Šmídová Medistyl, s.r.o. Středoevropské informační středisko INFORUM

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS www.hakr.cz All for Power of Fire! HAKR B 101 V21 7 11,5 kw 7 10 kw 14 21 kw Účinnost Efficiency HAKR B 102 V15 varianty / variants varianty / variants

Více

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory Elektronické informační zdroje Dřevařství a příbuzné obory 2. 11. 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE typ SP type SP 12, 25, 38,5 kv; 2 100; A Držitel certifikátů TÜV CZ dle: ČSN EN ISO 9001: 2001 Holder of certificates TÜV CZ according to ČSN EN ISO 14001:

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL

MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL Popis produktové skupiny Nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 26 mm Vlastnosti: Vysoce účinné třípásmové fluorescenční pokrytí ve spojení s technologií přídavného pokrytí

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Analýza životního cyklu fotovoltaických systémů

Analýza životního cyklu fotovoltaických systémů Analýza životního cyklu fotovoltaických systémů B. Bechník 1, R. Bařinka 2, P. Čech 3 1,2 Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm, 3 Solartec s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Abstrakt Přehledová studie

Více

Autonomnost solárních systémů

Autonomnost solárních systémů Autonomnost solárních systémů Autonomous of Solar systems Bc. Pavel Šimoník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Redukce, modifikace a valorizace čistírenských kalů

Redukce, modifikace a valorizace čistírenských kalů Redukce, modifikace a valorizace čistírenských kalů Pavel Jeníček, Jana Vondrysová, Dana Pokorná Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze E-mail: jenicekp@vscht.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

SEMI-PRODUCTS. 2. The basic classification of semi-products is: standardized semi-products non-standardized semi-products

SEMI-PRODUCTS. 2. The basic classification of semi-products is: standardized semi-products non-standardized semi-products Second School Year SEMI-PRODUCTS 1. Semi-products are materials used for further processing. We produce them from incoming materials, for example from ingots, powders and other materials. We most often

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

ZÁŘIVKY Mül er-licht Třípásmové / 3-phosphor Colorlux+ Třípásmové / 3-phosphor Colorlux+ Třípásmové odolné vůči nízkým teplotám /

ZÁŘIVKY Mül er-licht Třípásmové / 3-phosphor Colorlux+ Třípásmové / 3-phosphor Colorlux+ Třípásmové odolné vůči nízkým teplotám / ZÁŘIVKY Model Obr. Pic. Světelný tok Lum. fl ux Müller-Licht Třípásmové / 3-phosphor Colorlux+ Třípásmové / 3-phosphor 01 31000 LT18W/840cw 18 W G13 1.350 lm 26x590 mm (T8) A 01 31001 LT18W/830ww 18 W

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF VYPÍNAČE S PLYNEM SF 6 PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF 7-38 kv, 800-2500 A, 16-40 ka ABB Power Distribution VŠEOBECNĚ Vypínaãe typové fiady

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku

Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 4 Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku Energy storage from photovoltaic to hydrogen Petr Moldřík, Roman Chválek petr.moldrik@vsb.cz, roman.chvalek@vsb.cz

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Pikolo PKP s.r.o. Svatopluka Čecha 1001 356 01 Sokolov. Název předpisů. Číslo předpisu TIP/001/2/2005

Pikolo PKP s.r.o. Svatopluka Čecha 1001 356 01 Sokolov. Název předpisů. Číslo předpisu TIP/001/2/2005 IČ: 26342642 DIČ: CZ 26342642 Pikolo PKP s.r.o. Svatopluka Čecha 1001 356 01 Počet listů: Počet příloh: Výtisk číslo: Počet výtisků: 3 7 1 1 Název předpisů Technický předpis na kompletaci držáků na zrcadla

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Characteristics softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Doplňky Provedení montáže Dostupné funkce Meze napájecího napětí Základní popis Obchodní status Komercializováno Řada výrobků

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (220-225) 220 KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s. INTEGROVANÁ RECYKLACE ODPADŮ TĚŽKÝCH A DRAHÝCH KOVŮ Kunický Z. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 261 81 Příbram VI.,

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s.

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s. Inovativní Reaktorové Systémy a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s. The basic energy facts Energy self sufficiency is impossible to achieve The Union s growing dependence

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

SVETELNOTECHNICKÁ ŠTÚDIA VO OBCE JASENIE

SVETELNOTECHNICKÁ ŠTÚDIA VO OBCE JASENIE REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE JASENIE Partner for Contact: Order No.: Company: Customer No.: Datum: : Obsah SVETELNOTECHNICKÁ ŠTÚDIA VO OBCE JASENIE Titulní strana projektu 1 Obsah 2 PHILIPS

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více