Využití informací z databázových sítí STN - Solární panely jako odpad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití informací z databázových sítí STN - Solární panely jako odpad"

Transkript

1 Využití informací z databázových sítí STN - Solární panely jako odpad Ing. Petra Sýkorová, PhDr. Martina Franklová Medistyl, spol.s r.o. Souhrn Na vybraném rešeršním tématu recyklace solárních panelů jsme ukázali jednotlivé odlišnosti ve způsobech vyhledávání v rozdílných informačních zdrojích. Na jedné straně jsme získali informace, které jsou běžně dostupné na internetu a na straně druhé jsme předvedli prakticky, jak vyhledávat v databázové síti STN pomocí logických dotazů a nalézt tak odborné články, které se již specificky zaměřují na danou problematiku solárních panelů. Více úspěšné bylo hledání recyklace již vyrobených panelů, kde se nám povedlo nalézt konkrétní informace. Druhým způsobem prohledávání zaměřeným na výrobu solárních panelů s ohledem na pozdější snazší recyklaci nebylo nalezeno přesvědčivé množství relevantních článků, které by měly vypovídající hodnotu k zadanému tématu rešerše. Klíčová slova: rešerše, informace, solární panely Úvod Ve světě vývoje a nových technologií je důležité získat správné informace, tak abychom se mohli vyvarovat chyb, které ve velkém měřítku mohou mít nedozírné následky na zdraví lidí, životní prostředí a v neposlední řadě také finanční ztrátu pro naše podnikání. Základní informace pro všeobecný přehled můžeme nalézt jednoduše na internetu, ale pokud chceme získat konkrétní údaje, které nás posunou dále v našem vývoji či podnikání, je důležité umět pátrat i dále. Takovým zdrojem jsou vědecké a patentové databáze, které sdružují publikované články a výzkumy na nejrůznější témata. Pro ukázku jsme si vybrali téma solární panely, u kterých se v současné době řeší odpadové hospodářství, jejich další využití či ekologická likvidace. 1. Obecně dostupné informace Logickým prvním krokem při pátrání po informacích je v dnešní době internet. Při našem vyhledávání informací o solárních panelech jsme našli všeobecně známé a dostupné informace, které nám dají obecný přehled i v oblasti legislativy, ale neřeší již konkrétní problematiku samotné výroby a recyklace. Pro samotné vyhledávání jsme použili jednoduché slovní spojení recyklace solárních panelů a nalezli následující informace. Solární panely mohou být pro někoho správnou volbou zelené energie, pro jiného státem podporovaný soukromý byznys. Ať tak či tak, je jisté, že solární panely u nás vyrostly jako houby po dešti. A nejsou věčné. Za relativně krátkou dobu je bude potřeba vyměnit či odstranit, protože doslouží. A aby zelená energie byla opravdu zelená, je třeba zajistit správnou likvidaci panelů formou jejich recyklace. Boom solárních panelů vyvrcholil v České republice v roce Životnost panelů se odhaduje na 25 až 30 let, což se zdá jako dlouhá doba, ale není. Je potřeba dobře nastavit pravidla a formy financování sběru a recyklace. A také je třeba zvolit správný způsob zpracování. Problematiku solárních panelů řeší několik legislativních předpisů. Financováním se zabývá vyhláška č. 178/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

2 Zpětný odběr solárních panelů upravuje novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. účinná od Tato novela (č. 169/2013 Sb.) implementuje do českého práva směrnici EP 2012/19/EC, týkající se recyklace fotovoltaických panelů, s přihlédnutím k českému zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích. Zmiňovaná evropská směrnice udává, že minimálně 70 % odpadních elektrických a elektronických zařízení musí být připraveno k opětovnému použití a recyklováno. Většinu každého panelu tvoří sklo. Na rámy panelů se zpravidla používá hliník. V České republice převažují panely s články z krystalického křemíku, proto dalším prvkem, který je obsažen v panelech je křemík. Tyto materiály je možné recyklovat prakticky stoprocentně. Kromě toho ale panely obsahují i malé množství těžkých kovů. 2. Databáze STN Problematika recyklace solárních panelů je komplikovaná a není snadné proniknout do detailů. Tvoří se nové postupy výroby a konstrukce samotných solárních panelů, ale též se inovují metody recyklace. Obecně jsou databáze užitečným zdrojem informací, které jsou prospěšné a dá se říci i nezbytné při řešení dílčích úkonů při výrobě či následné recyklaci. I když se vyhledávání informací jeví jako v podstatě jednoduchá záležitost, není úplně snadné získat takové informace, které jsou zbaveny tzv. šumů článků, které nejsou relevantní. Databázová síť STN International svou šíří zabírá všechny oblasti vědeckotechnické literatury a může nám poskytnout velmi cenné informace i o zahraničních zkušenostech a diskusích týkající se též systému sběru vysloužilých solárních panelů a financování tohoto sběru a následné recyklace. V STN lze najít databáze zaměřující se na jednotlivé vědecké obory, jako jsou např. chemie, toxikologie, farmacie, medicína, veterinářství a další. V oblasti chemie, energetiky a inženýrství patří mezi nejznámější a nejpoužívanější databáze: Chemical Abstracts, PQSCITECH, COMPENDEX (Computerized Engineering Index and El Engineering Meetings), INSPEC (Information Service for Physics, Electronics, and Computing), SCISEARCH (Science Citation Index). Při vyhledávání informací na dané téma je proto důležité vybrat nejvhodnější databázi či skupinu databází tzv. cluster, kde se dá předpokládat největší výskyt požadovaných článků a informací. Principem nejpřesnějšího a nejdůkladnějšího vyhledávání ve vybraných databázích je správná volba jednotlivých dotazů a logických kroků. Níže uvádíme postup u našeho tématu recyklace solárních panelů. Je zřejmé, že je třeba myslet na recyklaci (nejen) solárních panelů již při jejich výrobě. Proto jsou velmi cenné inovace, které se zaměřují nejen na nové způsoby recyklace, ale též na možnosti výroby nových solárních panelů již s ohledem na jeho pozdější snadnější recyklaci. Nové poznatky a metody, které jsou průmyslově využitelné, se zpravidla nejprve objevují v patentové literatuře. Proto jsou patenty obzvláště cenné. Jedním z nejlepších zdrojů patentové literatury je právě databázová síť STN International, která nabízí řadu patentových databází. 2.1 STN Index Při zpracování nových témat v síti STN International je k dispozici tzv. STN Index, který umožňuje zjistit frekvenci záznamů na dané téma v desítkách databází, které jsou v síti STN International. Je to dobrý startovní bod, chceme-li se zorientovat v problematice a pro správnou volbu databází. Zadáme-li jednoduchý dotaz specifikující naši problematiku, dostaneme za nízký poplatek přehled databází, které obsahují záznamy s požadovanými slovy. => index all => s (photovoltaic or PV)/TI and recycl?

3 Výsledkem byl přehled databází: 122 FILE COMPENDEX 44 FILE IFIALL 113 FILE INSPEC 21 FILE NTIS 57 FILE PASCAL 101 FILE PQSCITECH 67 FILE SCISEARCH 60 FILE TEMA 234 FILE USPATFULL 59 FILE USPAT2 20 FILE AEROSPACE 16 FILE AUPATFULL 20 FILE CANPATFULL 167 FILE CAPLUS 396 FILE CNFULL 22 FILE DEFULL 23 FILE DPCI 36 FILE EPFULL 36 FILE FRFULL 7 FILE GBFULL 44 FILE IFIALL 21 FILE INFULL 118 FILE INPADOCDB 104 FILE INPAFAMDB 23 FILE JPFULL 6 FILE KOREAPAT 21 FILE NTIS 160 FILE PCTFULL 101 FILE PQSCITECH 234 FILE USPATFULL 59 FILE USPAT2 213 FILE WPIDS Z uvedeného výčtu je jasně patrné, že patentové databáze obsahují nejvíce záznamů. Zejména v databázi Derwent World Patents Index, dále i v databázi INPADOC a také v řadě plnotextových databází jednotlivých patentových institucí (vyhledávání v plném textu článku) jako jsou databáze čínských patentů CNFULL a databáze amerických patentů USPATFULL. Vybereme-li si některou z nabízených databází a začneme v ní vyhledávat, je poté na místě, abychom svůj dotaz specifikovali přesněji. Jsou různé strategie, jak najít vhodný poměr mezi úplností a relevancí. Na jedné straně chceme omezit šum a získat pokud možno pouze relevantní záznamy, tedy ty, které se týkají naší problematiky. Na druhé straně ovšem nechceme o žádný relevantní záznam přijít. Tyto dva póly je třeba vyvážit. V tomto případě jsme již úvodu zvolili zadání hledaných slov pouze do titulku, což nám zajišťuje již jistou míru relevance, že se záznam bude tématu fotovoltaiky opravdu týkat. Ovšem skrývá se zde také nebezpečí, že část relevantních záznamů ztratíme. 2.2 Vlastní hledání Pro náš příklad jsme vybrali tyto databáze: COMPENDEX, jako zástupce bibliografických databází a Derwent World Patents Index (WPIDS), coby jednu z nejvýznamnějších patentových databází. Nyní musíme do dotazu přesně specifikovat to, co chceme zjistit, tedy:

4 1. nové způsoby recyklace již existujících solárních panelů 2. způsoby výroby solárních panelů, které budou v budoucnu lépe recyklovatelné Nové způsoby recyklace Chceme-li dotaz zpřesnit, můžeme použít tzv. proximitní operátory, které určují, jak daleko mají být dané výrazy od sebe vzdáleny. Již provedený dotaz zadání slov v titulku můžeme zkombinovat s jiným dotazem. Nejprve jsme zvolili operátor (L), který požaduje, aby daná slova byla ve stejné informační jednotce, tedy v abstraktu nebo v titulku nebo v klíčových slovech: => fil compendex => s (photovoltaic or PV)/TI and recycl? L1 122 S (PHOTOVOLTAIC OR PV)/TI AND RECYCL? => s L1 and recycl? (L) (improv? or better) L2 111 S L1 AND RECYCL? (L) (IMPROV? OR BETTER) V síti STN se pro jednotlivé provedené dotazy používá označení Lx. Výsledkem bylo 111 záznamů v databázi COMPENDEX, což je relativně velké číslo na procházení. Můžeme si samozřejmě nechat vypsat např. titulky jednotlivých záznamů a procházet je ručně, ale elegantnější je své hledání dále zúžit. My jsme zvolili operátor (S), který požaduje, aby daná slova byla ve stejné větě (sentence): => s L1 and recycl? (S) (improv? or better) 24 S L1 AND RECYCL? (S) (IMPROV? OR BETTER) Z tohoto zadání jsme získali v databázi COMPENDEX 24 záznamů, které již zpravidla vyhovují našemu dotazu, i když všechny záznamy nemusí být ještě pro naši rešerši plně relevantní, jak je patrno z výpisu titulků prvních devíti záznamů. ANSWER 1 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A system dynamics model of tellurium availability for CdTe PV ANSWER 2 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A high step-up converter with a voltage multiplier module for a photovoltaic system ANSWER 3 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN The status and trends of crystalline silicon PV module recycling treatment methods in Europe and China ANSWER 4 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Integration of Photovoltaic Cells in Solar Drying Systems ANSWER 5 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A high step-up three-port DC-DC converter for stand-alone PV/battery power systems

5 ANSWER 6 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Solar PV as a viable alternative to remote & rural electricity: A case study of nepalese experience ANSWER 7 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A novel, high efficiency, high gain, front end DC-DC converter for low input voltage solar photovoltaic applications ANSWER 8 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Life cycle analysis of silane recycling in amorphous silicon-based solar photovoltaic manufacturing ANSWER 9 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Future recycling flows of tellurium from cadmium telluride photovoltaic waste Přesný zásah se ale podařil, jak je patrno v následujícím příkladu. ANSWER 20 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Accession Number COMPENDEX A novel approach for the recycling of thin film photovoltaic modules Abstract A sustainable recycling of photovoltaic (PV) thin film modules gains in importance due to the considerable growing of the PV market and the increasing scarcity of the resources for semiconductor materials. The paper presents the development of two strategies for thin film PV recycling based on (wet) mechanical processing for broken modules, and combined thermal and mechanical methods for end-of-life modules. The feasibility of the processing steps was demonstrated in laboratory scale as well as in semitechnical scale using the example of CdTe and CIS modules. Pre-concentrated valuables In and Te from wet mechanical processing can be purified to the appropriate grade for the production of new modules. An advantage of the wet mechanical processing in comparison to the conventional procedure might be the usage of no or a small amount of chemicals during the several steps. Some measures are necessary in order to increase the efficiency of the wet mechanical processing regarding the improvement of the valuable yield and the related enrichment of the semiconductor material. The investigation of the environmental impacts of both recycling strategies indicates that the strategy, which includes wet mechanical separation, has clear advantages in comparison to the thermal treatment or disposal on landfills..copyrgt Elsevier B.V. All rights reserved. Controlled or Index Terms *Recycling; Cadmium alloys; Cadmium compounds; Energy conversion; Environmental impact; Life cycle; Semiconductor materials; Strategic planning; Thin films; Vapor deposition Concept or Classification Production Engineering; Semiconductor Devices and Integrated Circuits; Chemical Reactions; Organic Compounds; Inorganic Compounds; Coating Techniques; Management; Semiconducting Materials; Others, incl. Bismuth, Boron, Cadmium, Cobalt, Mercury, Niobium, Selenium, Silicon, Tellurium; Metal Plating; Energy Conversion; Environmental Impact and Protection; Industrial Wastes; Vacuum Equipment

6 Supplementary Terms CdTe; End-of-life; Laboratory scale; Life cycle analysis; Mechanical methods; Mechanical processing; Mechanical separation; Processing steps; Recycling strategy; Thermal treatment; Thin film modules; Thin film photovoltaic modules Při použití stejného zadání v databázi Derwent World Patents Index získáme 49 záznamů: => fil WPIDS => s L4 49 S Dotaz jsme pak ještě zpřesnili tím, že jsme požadovali, aby slovo recyklace či jeho odvozenina byly obsaženy v titulku. Tímto krokem jsme zúžili množinu nalezených záznamů ze 49 na 6. => s recycl?/ti and l4 L5 6 RECYCL?/TI AND L4 L5 ANSWER 1 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Mobile large-photovoltaic power station component dust-removing device, has water transmitting branch pipe connected with water conveying pipe, and waste water recycling box whose ends are connected with sewage pump and sand filter L5 ANSWER 2 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Recycling device of photovoltaic assembly, has granulator whose gas outlet and solid outlet are connected with distillation tower and spiral conveyer connected with vacuum negative pressure machine through centrifugal air separator L5 ANSWER 3 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Liquid recycling device of photovoltaic silicon chip, has reverse osmosis system that is provided with high pressure pump whose input end is connected with output end of security filter L5 ANSWER 4 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Semiconductor temperature-difference generation device for recycling condensation photovoltaic generation waste heat, has thermoelectric generator whose bottom ceramic plate is in leprose structure L5 ANSWER 5 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Electric furnace for use in photovoltaic industry, has gate installed in furnace main body, and heat energy recycling pipeline interface provided in heat collection cover that is fixed on upper surface of top plate L5 ANSWER 6 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Power generating photovoltaic solar cell module with improved properties and having regard for ecology by considerations of separating and recycling with avoidance of environmental contamination

7 Asi nejlepším zásahem je poslední záznam: L5 ANSWER 6 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Accession Number [200039] WPIDS Full Text Power generating photovoltaic solar cell module with improved properties and having regard for ecology by considerations of separating and recycling with avoidance of environmental contamination Abstract EP A2 UPAB: NOVELTY - A photovoltaic solar cell (1a) has a front piece (2a) and back piece (3a) joined in a manner which allows for their separation and recycling with avoidance of environmental contamination. A wire (10) is connected between an external terminal and the cell. The construction does not involve encapsulation of the solar cell unit, but waterproofing is provided. Use of a thermoplastic organic resin for the back piece allows for its reuse and recycling following classification and a heating process. The cell and the transparent front piece are held in close contact to avoid light reflection at their interface and to prevent condensation forming between them. This enables the desirable use of crystalline silicon semiconductor. USE - Provides an improved and more environmentally friendly photovoltaic solar cell module. ADVANTAGE - The module design has regard for ecology by considerations of separating the components and recycling with avoidance of environmental contamination. DESCRIPTION OF DRAWINGS - The drawing shows schematic views of one solar cell. Photovoltaic solar cell (1a) Front piece (2a) Back piece (3a) Wire (10) Author/Inventor ASAKA I; FUKAE K; II K; ITOYAMA S; MAKITA H; SASAOKA M; SHIOMI S; TOKIN Y; SASAOKA S; SHIOMI A Cleaned CS Canon;Iwaki Glass;NIPPON NINJIN HANBAI NOGYO KYODO KUMIAI;SEIBUTSUKEI TOKUTEI SANGYO GIJUTSU Patent Assignee/Corporate Source (CANO-C) CANON KK; (IWAK-N) IWAKI GLASS CO LTD; (NINI-N) NIPPON NINJIN HANBAI NOGYO KYODO KUMIAI; (SEIB-N) SEIBUTSUKEI TOKUTEI SANGYO GIJUTSU Patent Information PATENT NO. KIND DATE WEEK LA PG DRAWN EP A (200039)* EN JP A (200055) JA 28 CN A (200065) ZH JP A (200144) JA 9 US B (200158) EN CN C (200612) ZH Priority Application Information Application Number Date 2000JP JP JP Reclassified IPC-8 code C12N-0015/09 [I,A]; C12Q-0001/68 [I,A]; E04D-0013/18 [I,A]; E04D-0003/40

8 [I,A]; H01L-0031/04 [I,A]; H01L-0031/042 [I,A]; H01L-0031/048 [I,A] CPC H01L ; H01L ; H01L ; H01L ; H01L ; Y02B ; Y02E Výroba s ohledem na recyklaci Jako druhé téma jsme si zvolili výrobu solárních panelů, které budou lépe recyklovatelné. => fil compendex => s manufactur? and L1 L6 37 MANUFACTUR? AND L1 Abychom nezobrazovali záznamy, které již zobrazeny byly, provedeme ještě odstranění již nalezených záznamů z první skupiny. => s L6 not 33 S L6 NOT Jak vidíme, čtyři záznamy se překrývaly a při výpisu titulků se zdá, že jsme byli při hledání úspěšní, výsledná množina obsahovala 33 záznamů. ANSWER 1 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Direct Te mining: Resource availability and impact on cumulative energy demand of CdTe PV life cycles ANSWER 2 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Environmental aspects of photovoltaic systems utilization ANSWER 3 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Large-scale photovoltaic systems in airports areas: Safety concerns ANSWER 4 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Collective implementation of the take-back and recycling obligation for endof-life PV panels: Experience of the European system ANSWER 5 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Practical demonstrator 'Design for recycling photovoltaic system' ANSWER 6 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Direct te mining: Resource availability and impact on cumulative energy demand of CdTe PV life cycles Včetně trefy do černého: ANSWER 26 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Accession Number COMPENDEX

9 Fabrication and characteristics of recyclable PV modules Abstract Since the life of crystalline silicon PV modules is mainly determined by that of the encapsulations and not of the cells, it is possible to reuse the cells, except when the cells are physically damaged. By reusing the cells, we can save the significant amount of energy consumed in the manufacture of PV cells, and reduce the total cost of PV modules as a consequence. PV cells are resources, and they should be recycled. However, it has not been easy to remove cells from modules without damaging them because of the very strong adhesiveness of EVA, the most common encapsulant resin. We propose a new PV module with a double encapsulation module (DEM) structure, in which both surfaces of the PV cells are wrapped with non-adhesive transparent films. Here, the concept of DEM is explained and detailed results from the fabrication of single-cell modules are presented. The results of PV cell recovery experiments and weather resistance tests are also shown. Controlled or Index Terms *Photovoltaic cells; Cost effectiveness; Encapsulation; Energy efficiency; Fabrication; Heat treatment; Plastic films; Polycrystalline materials; Recycling; Resins; Reusability; Silicon carbide; Thermal stress Concept or Classification Physical Properties of Gases, Liquids and Solids; Industrial Economics; Plastics Products; Organic Polymers; Optical Devices and Systems; Crystalline Solids; Semiconductor Devices and Integrated Circuits; Others, incl. Bismuth, Boron, Cadmium, Cobalt, Mercury, Niobium, Selenium, Silicon, Tellurium; Heat Treatment Processes; Energy Conservation; Industrial Wastes; Single Element Semiconducting Materials Supplementary Terms Double encapsulation module (DEM) structure; Moisture resistance Poté jsme zadali stejný dotaz do patentové databáze Derwent World Patents Index. => fil WPIDS => s L8 25 S Počet záznamů se zdá být vyhovující, ale při zobrazení titulků je zřejmé, že nalezené informace nejsou pro náš účel hledání zcela vyhovující. L8 ANSWER 1 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Manufacture of pyrite-type quartzite photovoltaic glass with low iron silica sand involves washing and crushing mine ore-containing pyrite-type quartzite, magnetically separating, dehydrating, acid-purifying and washing L8 ANSWER 2 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Solar water heater, has solar energy photovoltaic battery board connected with electric heater unit that is provided with direct current motor, where direct current motor is fixed in water storage tank L8 ANSWER 3 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Multilayered film for encapsulation of photovoltaic cells, comprises outer thermoplastic polymer layers, and intermediate thermoplastic polymer layer

10 L8 ANSWER 4 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Rubber frame solar photovoltaic component, has solar battery embedded in rubber frame, and solar battery pack provided with battery lead, and junction box comprising foaming polystyrene insulating layer L8 ANSWER 5 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Glass for photovoltaic panels used as energy converter device comprises composition consisting of silicon dioxide, sodium oxide, calcium oxide, aluminum oxide, sulfur trioxide, magnesium oxide, and bismuth(iii) oxide and/or cerium(iv) oxide L8 ANSWER 6 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Public lighting device for feeding power to recharging terminal of electric vehicle, has solar flux concentrator provided for photovoltaic sensor and arranged along vertical mast, where sensor exhibits specific inclination angle Zkusili jsme tedy dotaz upravit tak, aby více vyhovoval požadovanému hledání. Slovo výroba do titulku jsme zkombinovali se slovy pro solární panely, tentokrát nikoli do titulku, abychom rozšířili množinu hledání. => fil wpids => s l1 and manufactur?/ti L9 81 L1 AND MANUFACTUR?/TI => s (SOLAR OR PHOTOVOLTAIC OR PV)(3A)(MODULE# OR PANEL# OR CELL#) L (SOLAR OR PHOTOVOLTAIC OR PV)(3A)(MODULE# OR PANEL# OR CELL#) => s l9 and l10 L11 72 L9 AND L10 Počet 72 je relativně velký a proto jsme zvolili další omezení dotazu požadavkem na výskyt slova recyklace v titulku. => s l11 and recycl?/ti L12 17 L11 AND RECYCL?/TI Při zobrazení titulků ale opět moc spokojení být nemůžeme. L12 ANSWER 1 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Manufacture of polyester film used as protection sheet for solar cell module, involves melt-kneading raw material containing recycled polyester material with polyester resin and secondary carbodiimide compound, extruding and molding L12 ANSWER 2 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN External outlet ammonia water recycling system for manufacturing solar battery panel, has wet etching waste gas processing device for processing waste water produced by waste water discharge pipe that is provided with drain valve

11 L12 ANSWER 3 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Sodium hydroxide waste water recycling device for use during manufacturing of polycrystal solar cell, has sodium hydroxide waste water pool connected with acid mist purifying tower via pipeline L12 ANSWER 4 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Plant for cleaning and recycling nitrous exhaust gases produced by e.g. pickling process, utilized for manufacturing silicon thin layer solar cell, has processor-controlled control unit to measure density or conductivity of obtained acid L12 ANSWER 5 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Recycling of silicon carbide from silicon material coil used for manufacturing thin film solar cell by filtering inorganic nanoparticle dispersion of waste mortar, washing filter residue, and decompressing and distilling filtrate L12 ANSWER 6 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Wire saw apparatus for manufacturing silicon wafer e.g. solar cell, has wire extracted from ingot when supplying coolant for ingot cutting, and solenoid valve connected to end of recycle coolant supply pipe Závěr: Obecné informace o solárních panelech jsou snadno a rychle dostupné na internetu. Toto vyhledávání nevyžaduje podrobnější znalosti, praxi a hlavně zkušenosti v přesném vyhledávání. V databázové síti STN jsme zjistili, že nejvíce relevantních článků bylo nalezeno v těchto databázích: Derwent World Patents Index, dále i v databázi INPADOC a samozřejmě v řadě plnotextových databází jednotlivých patentových institucí (vyhledávání v plném textu článku) jako jsou databáze čínských patentů CNFULL a databáze amerických patentů USPATFULL. Pro následné vyhledávání v patentových databázích jsme zvolili dva způsoby, jak se připravit na recyklaci solárních panelů. Prvním směrem bylo hledání nových způsobů recyklace již vyrobených solárních panelů. Tato cesta byla úspěšná. Podařilo se nám najít několik odpovídajících článků, které se zaměřují na tuto problematiku. Druhý zvolený způsob vyhledávání nový způsob výroby solárních panelů pro následnou lepší recyklaci nebyl v základním prohledávání již tolik úspěšný jako předcházející. Je zřejmé, že tato cesta vyžaduje důkladnější tvorbu dotazu a prohledávání nejen v titulcích, na které jsme se při našem úkolu zaměřili. Pro další prohledávání je vhodné využít další metody, a to hledání v klíčových slovech, nebo v případě patentů zejména patentové třídění. Dalším vysvětlením může být, že ještě není tolik informací o novém způsobu výroby solárních panelů pro následnou recyklaci. Je důležité si uvědomit a rozmyslet co přesně hledáme, aby nám výsledek našeho pátrání ušetřil čas a byl pro nás co největším zdrojem důležitých informací, které budou přínosné pro naše další výrobní či vědecké záměry.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 1 strana 1 44 Patron čísla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Více

International Advisory Board

International Advisory Board International Advisory Board President Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Czech Technical University of Prague Czech Republic Members Prof. Dr.Sc. Mladen Radujković University of Zagreb Croatia Prof. Ing. Jozef

Více

České ekologické manažerské centrum pořadatel TVIP 2015 18. 20. 3. 2015, Hustopeče

České ekologické manažerské centrum pořadatel TVIP 2015 18. 20. 3. 2015, Hustopeče WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 2 strana 45 110 Patron čísla České ekologické manažerské centrum pořadatel TVIP 2015 18. 20. 3.

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

2010 Zpráva o očekávané

2010 Zpráva o očekávané 2010 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Obsah Contents 2 4 Použité zkratky Úvod 2 4 Applied Abbreviations Introduction

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 Obsah Content 146 149 Zkoušky tenkých desek z UHPC vyztužených PVA vlákny a textilní skleněnou

Více

www.ote-cr.cz Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report

www.ote-cr.cz Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report 2014 www.ote-cr.cz Expected Electricity and Gas Balance Report 1 Očekávaná dlouhodobá

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

Systémové přístupy 10

Systémové přístupy 10 Katedra systémové analýzy Vysoká škola ekonomická v Praze Systémové přístupy 10 KNOWLEDGE is justified true BELIEF Konference s mezinárodní účastí Praha, Listopad 2010 Sborník příspěvků z konference Systémové

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Centrum pro otázky životního prostředí Miloš Polák Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu Dizertační práce Praha 2015 1 Autor

Více

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme SoMoPro: introducing International Contribution to South Moravian science SoMoPro: představujeme Mezinárodní Posily Jihomoravské Vědy South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody. Bc. Jan Habich

Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody. Bc. Jan Habich Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody Bc. Jan Habich Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Práce popisuje vývoj produktu od stádia nápadu až po stádium průzkumu trhu a přípravy k uvedení na

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

Systém řízení skladu LFS

Systém řízení skladu LFS Systém řízení skladu LFS Integrované řešení Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Přední mezinárodní odborník na skladovou logistiku The internationally

Více

POROVNÁNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CHEMICKÝCH BÁZÍ DAT PROGRAMU SCIFINDER A DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU REAXYS

POROVNÁNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CHEMICKÝCH BÁZÍ DAT PROGRAMU SCIFINDER A DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU REAXYS POROVNÁNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CHEMICKÝCH BÁZÍ DAT PROGRAMU SCIFINDER A DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU REAXYS JAROSLAV ŠILHÁNEK Ústav organické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

ČSN pren 16214-1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011

ČSN pren 16214-1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011 Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé pro biopaliva a biokapaliny - Část 1: Terminologie

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti

Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti Pitná voda, povodně a řešení kanalizace v moderním velkoměstě Zpráva evropského semináře Univerzity Wageningen. Praha, 2010 Pitná voda, povodně

Více