DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŢE: Jejich parametry, cíle a organizování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŢE: Jejich parametry, cíle a organizování"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Učitelství estetické výchovy pro střední školy DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŢE: Jejich parametry, cíle a organizování MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE BcA. Lenka Sýkorová Vedoucí práce: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v mé práci a práce v tištěné podobě se shoduje s prací v elektronické podobě. V Opavě dne BcA. Lenka Sýkorová

3 Poděkování Děkuji Mgr. Karle Brücknerové, Ph.D., za podporu, cenné rady, které mi pomohly dokončit mou diplomovou práci. Děkuji své rodině za roky podpory při studiu. Dále bych chtěla poděkovat Bc. Magdaléně Hájkové za trpělivost, kterou se mnou měla.

4 OBSAH ÚVOD FENOMÉN DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH SOUTĚŢÍ Pojem dětské výtvarné soutěţe Organizace soutěţí v České republice Dětské výtvarné soutěţe a jejich cíle Dětské výtvarné soutěţe s vyšším pedagogickým rozměrem Dětské výtvarné soutěţe s niţším pedagogickým přesahem Výtvarné soutěţe a jejich přínosy pro ţáka Účast na výtvarných soutěţích jako součást práce pedagoga Shrnutí parametrů kvality dětských výtvarných soutěţí PROCES HODNOCENÍ DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH SOUTĚŢÍ Měřítko hodnocení a norma ve výtvarných soutěţích Hodnoticí kritéria soutěţí Porota jako hodnotící orgán dětských výtvarných soutěţí Typy porot dětských výtvarných soutěţí Poroty otevřené Poroty uzavřené Sloţení poroty dětských výtvarných soutěţí Rozdělení rolí ve skupině porotců Výsledky hodnoticího procesu Fáze vyřazovacího a hodnoticího mechanismu na dětských výtvarných soutěţích Shrnutí procesu hodnoticího mechanismu MANAGEMENT DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH SOUTĚŢÍ Ujasnění záměru a cíle dětské výtvarné soutěţe Plánování jednotlivých aktivit a kroků dětské výtvarné soutěţe Časový rozvrh dětských výtvarných soutěţí Zdroje dětské výtvarné soutěţe Propagace dětských výtvarných soutěţí Vnější a vnitřní organizování dětských výtvarných soutěţí Vnější organizace dětských výtvarných soutěţí Vnitřní organizace dětských výtvarných soutěţí Shrnutí zásad managementu dětských výtvarných soutěţí... 47

5 4 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE ORGANIZOVÁNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŢE Aktivity galerie Didaktická činnost galerie Soutěţe Galerie výtvarného projevu v Polské Toruni a její parametry The International Biennial of Children s and Young People s Graphic Works The International Children s and Young People s Art Competition Always Green, Always Blue Shrnutí MODELOVÁ SOUTĚŢ PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Propozice modelové dětské výtvarné soutěţe pro základní umělecké školy Pokyny pro organizátora modelové soutěţe pro základní umělecké školy Zdroje pro uspořádání modelové soutěţe pro základní umělecké školy Shrnutí ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY SEZNAM LITERATURY... 71

6 ÚVOD Jádro problému tkví v otázce: Jak udělat didakticky kvalitní dětskou výtvarnou soutěž? Ve své diplomové práci popíšu dětské výtvarné soutěţe z více hledisek. Primárně mě bude zajímat soutěţní systém v uměleckém vzdělávání, které je v Evropě jedinečné. Mimo naši republiku můţeme zaznamenat četná výtvarná soutěţní klání, která mají vysokou úroveň i přesto, ţe školský systém těchto zemí nepočítá se systematickým výtvarným vzděláváním dětí od útlého věku. Ke zpracování tohoto tématu mě přivedla nejen osobní zkušenost, ale i snaha přispět k rozvoji v této oblasti. V prvních kapitolách zaměřím pozornost k fenoménu dětské výtvarné soutěţe, jejím obecným i pedagogickým cílům. Budu řešit otázku, jaký je přínos dětských soutěţí pro ţáka a pro práci pedagoga. Z velké části pracuji s internetovými zdroji, katalogy a články z časopisů. K získání potřebných informací jsem pouţila slovník spisovné češtiny a slovník cizích slov, a to uţ při prvotní definici samotného výrazu soutěţ. Klíčovým zdrojem pro mě byl časopis Talent 1, především články Věry Roeslerové, a Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké školství, vycházela jsem z jeho nové kurikulární reformy. Vyuţívala jsem i dalších titulů české pedagogické literatury, dále webové stránky Ústřední umělecké rady ZUŠ, webové stránky Alšovy země, mezinárodní dětské výtvarné soutěţe Lidice a Turčianské galerie v Martině, dětské výtvarné soutěţe Shankar s Children International Competition. V poslední kapitole první části veškeré uvedené informace shrnu. Následovat budou další kapitoly, které se jiţ budou zabývat uţším pojetím dětských výtvarných soutěţí. Půjde o hodnocení výtvarných soutěţí, práci poroty, management, časovou, finanční i personální propagaci. Čerpat budu zejména z knih Jana Slavíka, Jaromíra Uţdila a Hany Kasíkové. Pro management jsem vyuţila publikací Marty Smolíkové a Radky Johnové aj. 1 Časopis Talent byl určen učitelům a příznivcům základních uměleckých škol. Přináší odborné články z oblasti metodiky, rozhovory s významnými osobnostmi kulturního ţivota v ČR i dalších zemích, aktuální reportáţe ze soutěţí, kurzů, přehlídek i ze ţivota základních uměleckých škol. Vydavatelem časopisu bylo Sdruţení pro umění a výchovu Talent, o.s, v současné době je z finančních důvodů vydávání a distribuce pozastavena. 6

7 V závěru své diplomové práce se pokusím demonstrovat dobrou a efektivní praxi v organizování dětských výtvarných soutěţí na fungujícím modelu práce Galerie a střediska dětského výtvarného projevu v polské Toruni (GIOPTD - Galeria I Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka). Představím galerii a její činnost, aktivity a dvě soutěţe pořádané pod jejich záštitou. Zde jako zdroj informací poslouţily hlavně katalogy, které galerie vydává, a jejich webové stránky. V poslední kapitole práce vytvořím modelovou soutěţ pro základní umělecké školy (ZUŠ). Specifika budou vycházet předem mnou stanovených kritérií. Tato modelová soutěţ bude jakýmsi vyústěním všech zpracovaných poznatků, o kterých diplomová práce pojednává. Přínos mé práce má poslouţit potenciálním organizátorům dětských výtvarných soutěţí, zejména pedagogům, školským institucím i jiným organizátorům těchto soutěţí. 7

8 1 FENOMÉN DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH SOUTĚŢÍ V úvodní kapitole vymezím pojem soutěţ z obecného pohledu. Výtvarné soutěţe však mají svá specifika, hlavně z hlediska vyhlašování úspěšných účastníků, čímţ se liší od běţných soutěţních aktivit. Tato kapitola dále popisuje organizování dětských výtvarných soutěţí v našem vzdělávacím systému, ale i aktivity jiných subjektů organizujících výtvarné soutěţe. Vyústěním bude hodnocení dětských výtvarných soutěţí z hlediska jejich pedagogických cílů. Pedagogický cíl je jedním z kritérií kvalitní dětské výtvarné soutěţe. Je-li jasně stanoven, obohacuje tato aktivita pedagoga i ţáka v jeho znalostech, přináší jim oběma nové poznatky pro další rozvoj jejich osobnosti, i kdyţ kaţdému z jiného hlediska. Kapitola vytváří přehled současné úrovně domácí i zahraniční výtvarné soutěţe, jejich dlouhodobá praxe odhaluje dobře nastavené fungující parametry. Výtvarné soutěţe s vyššími cíly mi poslouţily v závěru této kapitoly k určení stěţejních parametrů pro kvalitní a funkční dětskou výtvarnou soutěţ. 1.1 Pojem dětské výtvarné soutěţe Klíčovým se zde stává samotné slovo soutěţ. Slovník spisovné češtiny (Filipec, 1998, s. 403) charakterizuje soutěţ jako úsilí o předstiţení druhých, o dosaţení úspěchu, úsilí o prvenství". Ve Slovníku cizích slov nacházíme termín kompetice, coţ je latinský výraz pro soutěţení, soupeření nebo také rivalitu. Kompetice je zde popsána jako snaha dvou nebo více jedinců či skupin o dosaţení téhoţ cíle". (Kraus, 2006, s. 404) Tento cíl není chápán jako společný, ale jako cíl, o který sice usilují všichni účastníci soutěţe, ale kterého nakonec dosáhne pouze jeden z nich. (Prýmasová, Lukavská, 2008) Soutěţí se také obecně označuje aktivita, akce, při které se závodí, měří výkony v disciplínách a jsou předem daná pravidla. Kaţdá soutěţ má své specifické zásady, podle kterých se řídí. Zároveň je obecně chápána jako jakési vyvrcholení přípravy a tréninku, ale i jako prokázání talentu, schopností a také psychické vyrovnanosti soutěţícího. Všechny soutěţe přinášejí nutnost konfrontace. Je proto nutné, aby měly jasně stanovená pravidla. Bohatým inspiračním zdrojem v otázce fenoménu soutěţe 8

9 je práce Barbory Knotkové (2008). Zabývá se podstatou soutěţí, pojmy s ní svázanými, obecnými pravidly soutěţe neboli kompetice. I kdyţ se zaměřuje především na jiný druh soutěţí, neţ je předmětem mé práce, lze v některých obecných pojmech naleznout shodu. Pro různé aktivity má výraz soutěţ i jiný významový obsah. Soutěţ v pohybových dovednostech není totoţná se soutěţí týkající se intelektuálních schopností apod. Ne všechny definice a pojetí tohoto fenoménu lze chápat jako pozitivní. Soutěţ často nahlíţíme jako hru, ale můţe se jednat i o konkurenci, kdy je například vybrán nejlepší reprezentant nebo nejlepší uchazeč o zaměstnání apod. Zkrátka za soutěţ můţeme povaţovat kaţdé srovnávání, při kterém se nejlepší stává vítězem. (Prýmasová, Lukavská, 2008) Výtvarné soutěţe se z hlediska vyhlašování úspěšných účastníků liší od běţných soutěţních klání. Nelze u nich jasně stanovit pořadí soutěţících. Poměřování výtvarných aktivit dětí a mládeţe lépe vystihuje pojem konkurz. Konkurz je podle Nováčkové (2011) situace, která je podmíněna kritérii, jeţ se během hodnotícího procesu posuzují, a při nesplnění mohou mít za důsledek, ţe nebude oceněn ţádný ze soutěţících. Takto popsaný model prakticky funguje v posuzování dětských výtvarných prací v současnosti, i kdyţ se aktivita nazývá soutěţí. Přestoţe jsou názvy hodnocení výtvarných aktivit rozlišné, v další části práce setrvám u termínu nejvíce pouţívaného, obecně vţitého - soutěţ. Podobně o stanovení pořadí úspěšných soutěţících uvaţuje i Věra Roeselová. Soutěţe dětských prací jsou příčinou mnohých nedorozumění. Vnášení soupeření tam, kde pro ně chybí základní předpoklady dětský výtvarný projev není klasifikovatelným nebo srovnatelným výkonem. Rozdělování medailí jednotlivcům odráţí subjektivní názory lidí a svým způsobem i subjektivní rozhodování skupiny porotců. Za této situace je udělování prvního, druhého, a třetího místa eticky neomluvitelné. (Roeselová, 1997, s. 39). V dětských výtvarných soutěţích, o kterých se budu zmiňovat, jsou udělována ocenění bez označení číselného pořadí (kapitola 2.4). Ze všech popsaných situací jasně vyplývá, ţe soutěţ je primárně pořádána pro účastníka soutěţe, toho kdo soutěţí. V případě dětských výtvarných soutěţí jsou to tedy děti a mládeţ zabývající se výtvarnou tvorbou. 9

10 Soutěţe mohou být organizovány jako jednorázové akce, mohou být periodicky se opakující, probíhají často v několika kolech (oblastní kolo, okresní, krajské, celorepublikové). Nejvyšším typem soutěţních klání jsou soutěţe mezinárodní. Jelikoţ náš školský systém zahrnuje základní umělecké vzdělávání, budu se dále zabývat tímto soutěţním systémem, který je mi z hlediska mé odbornosti nejbliţší Organizace soutěţí v České republice Přehlídka (přehlídka dětské výtvarné tvorby) je specifická pro základní umělecké vzdělávání. Je-li jakákoliv výtvarná soutěţ primárně orientovaná na kaţdého jednotlivého soutěţícího, můţeme konstatovat, ţe nevznikla za účelem konkurenčního poměřování účastníků. Jde spíše o nacházení cesty k úspěšnému a kvalitnímu výtvarnému vzdělávání. O této aktivitě se proto zmíním podrobněji, neboť je zajímavou činností typickou pro naše jedinečné základní umělecké vzdělávání. 2 Přehlídka nemá soutěţní charakter. V krajském kole je otevřeným dialogem, který umoţňuje rozvíjení myšlenek a metodických postupů. Jeho záměrem tedy není hodnocení 1., 2., nebo 3. místa, ale srovnávání postojů, postupů a výsledků, které směřuje k poznání. Cílem není hledat to nejlepší, ale přivést kaţdého učitele na jednu z cest, po níţ dokáţe samostatně dojít co nejdál. (Roeselová, 2005, s. 8-9). Přehlídky se konají pravidelně, avšak mají větší časový odstup, aby bylo moţno prokázat schopnost utřídění poznatků z rozboru předchozích ročníků. Jednotlivé podněty, které aktivují práci uměleckého vzdělávání, mají na starosti orgány sestavené z ředitelů, učitelů, vedoucích výtvarných sekcí na škole. Vzdělávací systém v České republice je jedinečný v tom, ţe základní umělecké školy napříč obory jsou jeho součástí, mají své vedení i rady. Ve světě není situace v uměleckém vzdělávání stejná jako u nás. Podobný systém má ještě Slovenská republika, se kterou máme společné politické kořeny. Rady působící v uměleckém vzdělávání jsou třístupňové. Jejich existence je důleţitá pro uměleckou činnost, ustanovení pravidel v aktivitách škol, jejich prezentaci atd. Ale nedílnou součástí je i korekce výtvarných soutěţí. Na republikové i krajské úrovni se rady ZUŠ pokouší udrţet pravidla a standardy soutěţí. Dbají na dodrţování ustanovení a kompetencí rámcově vzdělávacích plánů pro základní umělecké vzdělá- 2 Není myšleno, ţe se obecně přehlídky nekonají nikde jinde ve světě, jen nemají mnohdy ryze edukativní charakter. 10

11 vání. Následující dělení je moţné naleznout na webovém portále Ústřední umělecké rady základních uměleckých škol České republiky. Zde se také můţeme dovědět detaily o fungování těchto rad v jednotlivých regionech i o jejich celkovém personální sloţení. Třístupňová koncepce Uměleckých rad: 1. Ústřední umělecká rada (ÚUR) - na úrovni republiky, 2. Krajská umělecká rada (KUR) - na úrovni kraje, 3. Umělecká rada školy (URŠ) - na úrovni ZUŠ. Ústřední umělecká rada (ÚUR): Ústřední umělecká rada je poradním sborem náměstka odboru uměleckého školství příslušného ministra. Je vrcholným orgánem uměleckých rad (UR) zřizovaných na základních uměleckých školách v ČR. Členy ÚUR jsou: a) předsedové republikových sekcí, b) pověření předsedové KUR. Poradní sbor ÚUR je sloţen z pedagogů a odborníků profesně spjatých s příslušnou problematikou. Členy poradního sboru jmenuje a odvolává na návrh vedoucího pracovníka odboru uměleckého školství náměstek ministra. Ústřední umělecká rada se dělí do jednotlivých sekcí podle uměleckých oborů. Předsedové jednotlivých sekcí jsou zodpověděni za vypracování soutěţních podmínek. Krajská umělecká rada (KUR): Je odborným poradním orgánem pro krajské odbory školství, mládeţe a tělovýchovy v oblasti základního uměleckého vzdělávání. Kaţdý kraj zastupuje v rámci KUR jeho předseda. Krajská umělecká rada můţe iniciovat vznik a práci regionálních uměleckých rad (RUR). Ty mají na starosti oblast organizace regionálních přehlídek a soutěţí. Umělecká rada školy (URŠ): Je odborným poradním orgánem ředitele školy. Členy URŠ jsou vedoucí jednotlivých uměleckých oborů na škole. Hlavními úkoly školních rad jsou: výběr výtvar- 11

12 ných prací do soutěţí, posuzování výtvarných prací u přijímacího řízení, zabezpečení výstavy a prezentace školy na veřejnosti aj. (ÚUR ZUŠ ČR, 2013) Působení rad na všech úrovních je nedílnou součástí našeho uměleckého vzdělávacího systému. Napomáhá k rozvoji a kvalitě uměleckého vzdělávání u nás a má podíl i na kvalitě soutěţí a výtvarné práci s dětmi obecně. 1.2 Dětské výtvarné soutěţe a jejich cíle Definovat cíle dětských výtvarných soutěţí není z hlediska jejich mnoţství a rozvrstvení organizátorů jednoduché. Na dětskou výtvarnou soutěţ můţeme nahlíţet jako na činnost, která nepřináší následné zpětné vazby. Vypsat soutěţ znamená zakončit ji nějakým atraktivním měřitelným cílem, který bude mít přínos nejen pro soutěţící. Z tohoto hlediska dělím soutěţe na ty, které mají smysluplné vyústění a pedagogické cíle, a ty, které jsou v tomto ohledu slabé. Tedy nemají další vliv na dětské výtvarné umění ve smyslu rozvoje výtvarného cítění, myšlení a komunikace, na rozvoj výtvarného jazyka. I takové soutěţe ale podrobím následné analýze. Cílem výtvarné soutěţe pro děti je rozvíjet jejich kreativitu, dovednosti a znalosti v kaţdém věku. Kaţdá soutěţ tedy musí mít jasně stanovená pravidla a formulovaný cíl. Jako jsou například: - podmínky účasti, - kategorie, - struktura soutěţe, - esteticko-výchovné cíle, - sociálně-kulturní cíle. Ambicí obecně pedagogického přístupu je vzdělávací výsledek. Vyjadřuje účel, metody, principy, prostředky k dosaţení zadaných úkolů. Nejdůleţitější je tedy správná formulace. Formulované cíle musí odpovídat těmto kritériím: reálnost, splnitelnost, soudrţnost, kontrolovatelnost, celistvost, přiměřenost. Cíle zahrnují: 1. hodnoty a postoje, 2. produktivní činnost a praktické dovednosti, 3. poznatky a porozumění. (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, s. 34). 12

13 V současném vzdělávaní jsou cíle formulovány v rámcových vzdělávacích programech (RVP) v podobě dosahovaných klíčových kompetencí ţáků. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní umělecké vzdělávání jsou stanoveny cíle: - utvářet a rozvíjet klíčové kompetence ţáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoţivotnímu učení, - poskytnout ţákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a moţnosti, - připravit ţáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením, - motivovat ţáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu. (RVP ZUV, s. 13) Celý vzdělávací, tvůrčí proces a cíle vyučování či tvoření závisí na vzájemné spolupráci ţáka a učitele. Oba směřují k jistým závěrům, i kdyţ kaţdý ze svého pohledu k jiným. Z didaktického hlediska součinnost obou aktérů při práci musí naplňovat všechny součásti vyučovacího procesu. Tyto cíle se mohou objevit i v procesu, kdy vznikají výtvarné práce pro soutěţní účely. Takovýmito součástmi tvořivého procesu jsou: - cíle procesu, - obsah, - součinnost učitele a ţáků, - metody, organizační formy a didaktické prostředky, jichţ se pouţívá, - podmínky, za nichţ proces vyučování probíhá. (Skalková, 2007, s. 118) Cíle vzdělávacího procesu, při kterém vznikají soutěţní výtvarné práce, musí mít jasně formulovaný výstup. Výsledek, ke kterému učitel se ţákem směřují. Má-li být výsledek co nejlepší, musí učitel působit na všechny stránky osobnosti ţáka. Na jeho úroveň biogenní, psychickou, ale i co se týká sociálního zařazení v kolektivu. Cíl takovéhoto tvůrčího procesu musí naplňovat cíl samotného zadání soutěţe, aby byly splněny podmínky pro účast. Pedagog při výtvarné práci s dětmi musí dbát na zformulování cíle (alespoň pro své účely), který má hlubší význam. Ten by měl vést k rozvoji ţákovy osobnosti, 13

14 k rozvoji jeho poznatků o výtvarné tvorbě, ale v neposlední řadě i k pochopení smyslu jeho práce a tvorby. Pokud ţák pochopí všechny tyto součásti práce, interakce učitele a ţáka funguje a pedagogické cíle mají poţadovanou úroveň. Z těchto důvodů se v další kapitole zmíním o soutěţích s vyššími pedagogickými cíli. Tedy takových, kdy vyhlašovatel dětské výtvarné soutěţe předem jasně stanoví, proč soutěţ pořádá, co by mělo být jejím přínosem k rozvoji dětského výtvarného projevu a dětské osobnosti jako takové. Představím kvalitní soutěţe, do nichţ má smysl vkládat pedagogické schopnosti a s ţáky na nich pracovat. Poté uvedu i méně zdařilé soutěţe s niţšími pedagogickými cíli Dětské výtvarné soutěţe s vyšším pedagogickým rozměrem V podkapitole zabývající se vyšší úrovní dětských výtvarných soutěţí se chci zmínit o několika kvalitně zorganizovaných soutěţích s dobrou pověstí a obecným uznáním. Za léta své existence se vyznamenaly v oblasti naplňování pedagogických cílů. Za zmínku stojí tvorba a práce uměleckého a pedagogického týmu v polské Toruni, kde vytvořili jedinečnou galerii dětské tvorby. Jejich devětačtyřicetileté úsilí perfektně mapuje dětskou tvorbu nejen v Polsku, ale i ve světě. Soutěţe se kaţdoročně účastní téměř třicet tisíc prací, zastoupena bývá také Česká republika, například opavská Základní umělecká škola, která s Toruní spolupracuje jiţ 20 let. Společně kooperují nejen na poli výměny výstav, ale i v otázce propagace světové dětské tvorby. Vystavováním výtvarných prací dětí z celého světa propagují dětské výtvarné umění obecně. Toruňská galerie dále spolupracuje s tamní univerzitou Mikuláše Koperníka, fakultou výtvarných umění a pedagogickou fakultou. Studentům jsou k dispozici všechny archivované práce dětí z celého světa k následné didaktické práci (kapitola 4.2). Podobný charakter má i nejstarší dětská výtvarná soutěţní přehlídka v republice Alšova země (45. ročník, 2012). Jejím vyhlašovatelem je MŠMT ČR, organizační záštitu poskytuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra výtvarné výchovy. V akademickém roce 2012/2013 přehlídku převzal nový realizační tým Alšovy země, který bude pořádat i následující ročníky za dodrţení stávajících podmínek, se stejnými pravidly, pouze v jiném personálním sloţení. Kritérii určujícími kvality dětské práce v této soutěţi je například autentický dětský projev. Můţe být 14

15 hodnocen i výběr prací z dlouhodobějšího projektu, v takových souborech lze kombinovat techniky, jen je nutné dodrţet maximální počet zaslaných prací (15 v souboru). Účastnit se mohou děti a mládeţ ve věku od 4 do 18 let. V soutěţi jsou udělovány ceny: cena, čestné uznání, cena pedagogické fakulty. (Alšova, 2013) Hlavním organizátorem přehlídky je doc. ak. mal. Ivan Špirk. Další změnou, kterou můţeme zaznamenat oproti ročníkům předchozím, jsou nové výstavní prostory. V minulosti se přehlídka prezentovala na půdě Parlamentu České republiky. Nově bude probíhat přímo na dané fakultě. Na Alšově zemi se neobjevují pouze práce z naší republiky, ze základních škol, středních škol, ze ZUŠ, ale obesílají ji také speciální školy. Všechno, co zůstává v archivu soutěţe, vyuţívají stejně jako v polské Toruni jako studijní materiál pro budoucí výtvarné pedagogy. Díky pracovitosti a kontaktům organizátorů soutěţe nezůstávají práce pouze v archivu ke studiu, ale jsou zasílány jako velmi ceněný výstavní artikl především na západ od naší republiky. Jedná se tedy také o jistý druh propagace naší země a práce dětí. Další prestiţní dětskou výtvarnou soutěţí je Mezinárodní dětská výtvarná soutěţ Lidice (41. ročník, 2013). MDVV Lidice v době svého vzniku byla známá, jako Výstava dětského výtvarného projevu s tématem Naše dětství je jiné. Na výstavě byly v minulosti zastoupeny výhradně práce dětí s českých škol. Aţ v roce 1973 se stala soutěţ mezinárodní. V prvním roce přišly dětské práce z 15 zemí světa a oceněno bylo 224 z nich. Od té doby se výstavy pravidelně zúčastňují děti ve věku 4-16 let z více neţ 60 zemí světa. V současnosti přichází do soutěţe okolo prací, oceněno bývá kolem z nich. Děti jsou oceňovány formou diplomu a dvaceti nejlepším dětským výtvarníkům je udělována medaile - Lidická růţe. Vernisáţe a slavnostní předávání cen se konají v prostorách Lidické galerie a Památníku Lidice. Hlavní expozice a prostory pro depozitáře, archiv apod. se nacházejí v Památníku Lidice. Výstava má putovní charakter, po skončení je instalována po galeriích a výstavních síních v České republice, ale i v zahraničí. Celá soutěţ byla zaloţena na památku dětských obětí z obce Lidice zavraţděných fašisty, ale i všem dětem, které zahynuly ve válečných konfliktech. Cílem výstavy je prezentovat a ocenit dětské práce a tím přispět k rozvoji a kreativitě v oblasti výtvarné tvorby a mezinárodní spolupráce. Celá soutěţ je tak zaměřena 15

16 nejen na výtvarný projev, ale i projev úcty k válečným obětem. Výstava má tedy estetický i kulturní a sociální dopad na mládeţ po celém světě. Na rozdíl od Alšovy země je tato soutěţ tematicky zaměřená. Oceněné práce jsou taktéţ součástí putovních výstav. Mezinárodní porota hodnotí práce ve dvou kolech. Udělena bývají tato ocenění: Čestné uznání (diplom), Lidická růţe pro jednotlivce (diplom a medaile), Lidická růţe pro školy za kolekce prací, Cena poroty pro školu z České republiky a Cena poroty pro školu ze zahraniční. Počet ocenění a medailí není přesně stanoven, o všem se rozhoduje v jednotlivých ročnících dle kvality zaslaných prací. (Lidice, ) Mezinárodní soutěţ a výstava dětské výtvarné tvorby Bienále fantazie v Martině, Slovenská republika (20. ročník, 2012, další ročník se uskuteční v roce 2014). Pořadatelem je Turčianská galerie, která je městskou výstavní galerií. Mimo to ve městě působí i dvě základní umělecké školy, které jsou v dětských výtvarných soutěţích velmi úspěšné. Vzhledem k výstavní tradici kniţní tvorby v Turčianské galerii zvolili pro soutěţ pohádková témata, která jsou v poslední době transformována a široce rozvíjena. Stejně jako v toruňské galerii se pokusili blíţe proniknout do dětské výtvarné tvorby prostřednictvím edukativní činnosti. Při galerii zaloţili výtvarný dětský ateliér Kocúr, který je určen dětem tvořícím v dílnách Turčianské galerie a Teen Art Centru pro mladé lidi ve věku od 11 do 19 let. Pořádají různé přednášky, diskuze, výtvarné aktivity a workshopy, akce typu Noc muzeí a galerií a také mnoho komentovaných prohlídek. V galerii najdeme stálou expozici umění, aktuální výstavy a pravidelné projekty galerie jako je Socha ve městě, Umění knihy, Open galerie a námi zmíněné hlavní Bienále Fantazie. Po letech, kdy pro představitele města nebyla tato činnost obzvláště ţádoucí, znovu oţívá a výtvarná soutěţ se tak dostává do povědomí škol, institucí zabývajících se výtvarnou práci s dětmi i mimo Slovenskou republiku. (Turčianská, ) Shankar s Chidren International Competition (SCIC, zaloţeno 1949) organizuje Shankarova nadace v Indickém Dillí. Informací, které je moţno získat o této soutěţi, není mnoho. Webové stránky jsou málo propracované a bez detailů, katalogy, které mimo jiné nezasílají pravidelně, neobsahují více informací neţ aktuální vítěze soutěţe. O porotě a organizační struktuře se nezmiňují. Prostorová vzdálenost tak charakter soutěţe i samotné poroty z pohledu českého vnímatele halí do jakéhosi tajemství 16

17 a nejistoty. Kaţdopádně se ale jedná o známou a zajímavou soutěţ, která posuzuje nejen práce dětí z Asie, ale i jiných rozličných světových kultur. V tomto ohledu je moţné spatřovat přínos a vyšší cíl tohoto soutěţního klání. Dochází ke konfrontaci dědictví a tradic různých kultur ve výtvarném vyjadřování z pohledu dětí a mládeţe celého světa. Soutěţní práce vyhodnocuje odborná mezinárodní porota, jejíţ členy a počet určuje a jmenuje vyhlašovatel. K. Pillai Shankar ( ) byl slavný indický karikaturista. Zaloţil politický časopis "Shankar s Weekly". Pod záštitou tohoto časopisu zaloţil mezinárodní soutěţ pro děti v roce Soutěţ má dvě části výtvarnou a literární. Na počátku byly zasílány práce dětí z Indie, bylo jich asi 3000 kusů. V následujícím roce se soutěţ prudce rozšířila do celého světa. Dnes se účastní asi prací z více neţ 130 zemích světa. Mezi další aktivity organizátorů patří také vydávání dětského časopisu, nakladatelství podporuje dětskou knihu, mají také muzeum a dětské centrum pro rozvoj kreativity. Hlavním hostem slavnostního předávání cen bývá prezident, víceprezident nebo ministerský předseda Indie. Ministerský předseda Jawaharlal Nehru předával ceny SICC konané v letech 1949 aţ Podle něj je pojmenovaná dnes udělovaná zlatá a stříbrná Nehruova medaile. (Shankar, 2013) pravidla soutěţe: 1. Soutěţ je otevřená pro děti z celého světa ve věku do 16 let. 2. Neexistuje ţádný vstupní poplatek. 3. Soutěţící si mohou vybrat téma. 4. Kaţdá práce by měla být označena rodičem nebo zákonným zástupcem, učitelem. Soutěţní práce by měla být výsledkem úsilí předchozího roku. Musí být individuální, nelze posílat kolektivní práce. 5. Kaţdý záznam by měl nést následující informace v angličtině, hůlkovým písmem, na zadní straně obrazu, výkresu nebo na konci písemné práce: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, poštovní adresa. 6. Neoznačené práce budou vráceny a nebudou akceptovány. 7. Všechny řádně označené práce se posílají přímo na adresu soutěţe. malby a kresby: - Výkresy mohou být vytvořeny jakýmkoliv médiem. - Velikost práce by neměla být menší neţ 30 x 40 cm. - Soutěţící můţe předloţit aţ 6 prací, bez adjustace. 17

18 ceny: Práce budou posuzovány dle kritérií soutěţe odbornou mezinárodní porotou a rozhodnutí poroty je konečné. - udělované ceny: - The President of India's Gold Medal za nejlepší malbu nebo kresbu, - The Shankar's Award za nejlepší literární dílo, - nejúspěšnější získají 24 Jawaharlal Nehru Memorial Gold Medals za další nejlepší malbu, kresbu a literární práci, - je udělováno okolo 400 Silver Medals - stříbrných medailí a 400 cen, - Certificates of Merit čestné uznání. Výsledky soutěţe jsou vţdy vyhlašovány v termínu, který si vyhrazuje organizátor, výherci jsou s výhrou obeznámeni poštou. Nevyzvednutá ocenění jsou distribuována za pomocí ambasád jednotlivých zemí. (SICC, 2013) Všechny zmíněné soutěţe, o kterých bylo pojednáno v rámci této kapitoly, splňují kritéria, která byla výše předeslána. Mají definovaný cíl, prostřednictvím kterého je rozvíjeno výtvarné myšlení dětí a mládeţe. Hana Kasíková uvádí, ţe účast na soutěţích je vhodným výukovým postupem, který podporuje osobnostně sociální výchovu ţáků. Jde o aktivaci mezilidských vztahů. Z uvedeného vyplývá, ţe má zásadní význam tyto soutěţe podporovat, propagovat a zúčastňovat se jich. (Kasíková, 2007, s. 124) Dětské výtvarné soutěţe s niţším pedagogickým přesahem V předešlé kapitole byla pozornost věnována soutěţím s širším zaměřením. Těm, které hledají smysl dětské tvorby, její souvislosti a způsoby pouţití výtvarného jazyka. Existuje ale velké mnoţství dalších soutěţí, které postrádají v mnoha ohledech smysl a jsou samoúčelné. Na základě pozorování těchto soutěţí je jasné, ţe nemají pevně stanoveny cíle ve smyslu rozvoje výtvarných kritérií, která jsou definována v dnešních školních vzdělávacích plánech výtvarných škol. Mnohdy sice podporují tvořivost dětí a mládeţe, často ale podněcují také potřebu vítězit a soupeřit, neboť jsou organizovány subjekty s dobrým finančním zázemím. Proto mají také lepší věcné i peněţní ceny. Výtka je ale vedena zejména směrem k tématům takovýchto sou- 18

19 těţí. Ta se často opakují, postrádají ideu, nepodporují rozvoj dětského myšlení či jiné hodnoty, které by tyto soutěţe mohly zařadit do vyšší kategorie. Jako ukázka a materiál pro demonstraci výše uvedených hodnocení poslouţí dva příklady. Poţární ochrana očima dětí soutěţ má sice dobré propozice, obsahové zaměření tématu je bohuţel 30 let staré. Materiály k soutěţi jsou také dobře zpracované a jasné. Porota se skládá z členů rady prevence hasičského sboru, doporučena je i přítomnost odborného výtvarného pedagoga. Jeho účast však není samozřejmostí. Mělo by docházet k obměně, konkretizaci a rozšiřování tématu soutěţe, i kdyţ by zůstala stále zaměřena na hasiče a jejich činnost. Např. světové poţáry, záchrana historických památek, záchrana zvířat, povodně aj. Roeselová (1996) uvádí, ţe pro tvořivého učitele výtvarné výchovy vyvstává problém s opakováním zadávaného tématu soutěţe, učitel je vyčerpán uţ při prvním zadávání tématu. Pokud se námět tématu soutěţe opakuje kaţdoročně beze změn, setkává se u ţáků i učitele s neúspěchem z pohledu motivace. Podobný názor zastává Hana Kasíková (2007). Jestliţe nejsou jasně definovány a splněny podmínky soutěţe, je soutěţ destruktivní. Ţák i učitel ztrácí motivaci a do dalších soutěţí se nepouštějí. O cenu primátora města jedná se o úzce regionální stagnující soutěţ. Sniţující se počet přijatých prací odráţí nezájem škol a institucí pracovat na stále stejném tématu, které se nevyvíjí. Stejně jako u výše jmenované soutěţe je práce dětí a učitele na opakujícím se tématu nepřínosná, inspirace je vyčerpána, jak o tom hovoří Věra Roeselová v knize Techniky ve výtvarné výchově. Propozice má dobře sestaveny, ale jsou pozdě zasílány k soutěţícím a subjektům pracujícím s dětmi, není zde dostatek času pro zpracování prací. Nebudu dále jmenovat konkrétní subjekty, které soutěţe s nízkou kvalitou vyhlašují. Jedná se často o soukromé subjekty a osoby nebo o výtvarné soutěţe obchodních řetězců či supermarketů, jejichţ původ a celý průběh je nejasný. Tyto soutěţe většinou pořádají organizace, které s danou problematikou mají velice málo společného. Nejsou zde zastoupeni odborníci, kteří mají zkušenosti s posuzováním výtvarných prací. Jedná se často o firmy bojující o přízeň veřejnosti, které 19

20 takto usilují o vylepšení svého profilu. Někdy také můţeme hovořit o setrvačném vypisování soutěţí, které byly vyhlašovány jiţ dříve a jejichţ úroveň je mnohdy dávno překonaná a zastaralá. Nově vznikají i soutěţe, které jsou koncipovány pouze pro prostředí internetu. Práce dětí v tomto případě hodnotí a posuzuje laická veřejnost. Výsledky mohou být často zkreslené, bez profesionálního přístupu. Organizátor ani porotce se s výtvarným dílem nesetká osobně, hodnotí pouze jeho kopii vloţenou na portál či stránky internetové soutěţe. Povrchní hodnocení prací širokou veřejností nezohledňuje všechna kritéria, která dokáţe odborná porota rozeznat a pracovat s nimi. Většina soutěţí pořádaných neziskovými organizacemi si nemůţe dovolit drahá ocenění výsledných prací. Například Alšova země, kterou mimochodem zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, se jiţ několik let potýká s nedostatkem finančních prostředků nejen na organizaci, ale také právě v otázce cen pro úspěšné účastníky. Přesto odborníci a výtvarní pedagogové stále zůstávají věrni tradici a pokračují v pořádání této soutěţe na odborné úrovni. Problematické body, o kterých byla výše řeč, mají tedy kořeny zejména v nekvalitní organizaci a v chybách pramenících z neznalosti komponentů a mechanismů, na kterých dětská výtvarná soutěţ musí stavět, má-li být profesionálně vedena. 1.3 Výtvarné soutěţe a jejich přínosy pro ţáka V předešlých kapitolách byla řeč o pojmech, cílech soutěţí, představili jsme si pedagogicky více i méně kvalitní soutěţe. Nyní je třeba objasnit, co přináší výtvarné soutěţe ţákům. Motivace ţáka zapojujícího se do výtvarné práce je důleţitým prvkem pro výsledný efekt výtvarné činnosti. Je zřejmé, ţe prvotním impulsem musí být zájem o výtvarnou seberealizaci. Jednoduše, tato činnost musí být pro dítě zábavná. Dalším určujícím prvkem je spolupráce učitele a ţáka, jejich vzájemná důvěra, vstřícnost a respekt. Vznikne-li mezi nimi tato symbióza, ţák snáze přijímá pokyny vyučujícího a plní úkoly rozvíjející jeho výtvarné schopnosti se zálibou. Učitel musí umět ţákům vysvětlit, z jakého důvodu se rozhodl pro určitou dětskou výtvarnou soutěţ, co dítěti tato zkušenost přinese. Přínosem pro ţáka je osvojení si a zdokonalení získaných výtvarných dovedností a znalostí. Zároveň je dítě donuceno hlouběji se zabývat danou problematikou a pře- 20

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví Realizační tým projektu: Jana Hošáková, Hana Kočí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více