Bc. Michal Závodník 1 WEBOVÁ DATABÁZE PRO PRÁCI S ÚDAJI MĚŘIDEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. Michal Závodník 1 WEBOVÁ DATABÁZE PRO PRÁCI S ÚDAJI MĚŘIDEL"

Transkript

1 Bc. Michal Závodník 1 WEBOVÁ DATABÁZE PRO PRÁCI S ÚDAJI MĚŘIDEL Abstrakt Během studentské stáže v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky (CZ.1.07/2.4.00/ ) byla vytvořena funkční webová aplikace sloužící jako databáze měřidel, která usnadní díky svým funkcím práci s údaji o měřidlech, ať už se jedná o údaje k měřícím protokolům, nebo o kontakt na dodavatele daného měřidla. Abstract During the student internship within the project Partnership in the energy sector (CZ.1.07/2.4.00/ ) has been created functional web application as a database of measuring devices which should symplify processing of data that are used for measuring protocols or for contacting the supplier of the instrument. Klíčová slova PHP, databáze MySQL, databáze měřidel, parametry měřidel Keywords PHP, database MySQL, database of measuring devices, parameters of measuring devices ÚVOD Studentská stáž probíhala pod záštitou společnosti PRIMUS CE. Společnost PRIMUS CE patří v současné době mezi špičkové Evropské výrobce průmyslové prádelenské techniky. Firma má více jak leté zkušenosti s výrobou prádelenské techniky a za tuto dobu si vybudovala své místo i na celosvětových trzích. Stáž probíhala v Laboratoři energeticky náročných procesů sídlící v NETME Center na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Laboratoř s firmou PRIMUS CE spolupracuje na některých vývojových úlohách. Věnuje se přitom základnímu i aplikovanému výzkumu, který probíhá na unikátním pracovišti tzv. Modelu energeticky náročného spotřebitele. Tímto modelem je právě prádelenský provoz. Díky univerzálním rozvodům médií, odpadů/odtahů a prvků pro měření charakteristik může být tento provoz změněn za jiný. 1 Bc. Michal Závodník, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně - Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno , 1

2 V rámci studentské stáže vznikla myšlenka, že by bylo vhodné nějakým způsobem zjednodušit a zpřehlednit databázi měřidel (teploměrů, tlakoměrů, průtokoměrů, analyzátorů elektrické sítě a dalších), které jsou využívány pro vývoj nových prádelenských zařízení. Řešení tvorby databáze měřidel prošlo několika fázemi vývoje. První fáze předpokládala realizaci pomocí jednotných listů měřidel pro skupiny obdobných měřidel. Ovšem tento způsob řešení by byl neefektivní, kvůli velkému množství papírů, horší přehlednosti a aktualizace, by byla náročná. Po zvážení těchto úskalí bylo od této varianty upuštěno. Jako nové řešení se nabízel návrh vlastní databáze, která by byla k dispozici v počítači. Tím by bylo dosaženo všech předností elektronického záznamu dat. Zejména snadné vyhledávání, aktualizace záznamů a dále by databáze mohla být dostupná z více míst. Pro realizaci byla zvolena webová aplikace vytvořená v jazyce PHP a využívající databáze MySQL. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí bylo velké rozšíření této platformy. Výstup je možné použit na jakémkoliv počítači připojenému k internetu s internetovým prohlížečem. Další výhodou je snadné zadávání, stejné jako u jakéhokoliv jiného formuláře na internetu. Nevýhodou tohoto řešení naopak je, že pro každou editaci nebo inovaci aplikace je nutná znalost jazyka PHP. První fáze návrhu aplikace bylo schéma několika tabulek na papíře. Šipky naznačovaly spojení jednotlivých tabulek v databázi a to, jak se budou ovlivňovat. Jednotlivá propojení jsou popsány dále v odstavcích věnujících se jednotlivým tabulkám databáze. Během tvorby aplikace byly vytvořeny tabulky a jejich propojení podle prvotního návrhu a několik dalších funkcí, které vznikly během tvorby aplikace. Bohužel zůstalo i několik funkcí, které nebyly zatím realizovány. Poslední verze aplikace se dočkala i zprovoznění na serveru v NETME Centre. To na začátku tvorby aplikace nebylo z důvodu absence serveru možné. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření nástroje, který by usnadnil práci s databází měřidel, případně i jiných zařízení. Usnadnění a urychlení by mělo být hlavně ve vyhledávání, možnost rychlého třídění, usnadnění tvorby protokolu a možnosti mít přehled o vybavení pro více uživatelů. 2

3 2 PRVNÍ VERZE APLIKACE Na základě rozhodnutí o umístění finální aplikace (Laboratoř energeticky náročných procesů), začala práce na její první verzi. Tato výchozí verze umožňovala řešení několika základních, ale důležitých funkcí. I když se filozofie i vzhled aplikace časem měnily, tak základ z této verze byl a je stále součástí aplikace. U první verze byl kladen důraz na funkčnost na úkor grafické stránky aplikace. Než mohl být rozsah funkcí rozšířen, byly požadavky na výslednou aplikaci změněny, proto vznikla v krátkém čase verze druhá. Obrázek 1 - Vzhled první verze 1) 3 DRUHÁ VERZE APLIKACE Druhá verze už měla více společného s očekáváním spol. PRIMUS CE. Funkce zde byly rozděleny do pěti skupin a v každé skupině do třech podskupin zobrazit, upravit, smazat. V rámci této verze byla vyřešena i funkce vyhledávání v databázi. Grafická stránka opět zůstala stranou, vyřešeno bylo pouze přehlednější uspořádání funkcí. Největším problémem této verze bylo vracení zpět nejen na základní rozhraní. 3

4 Obrázek 2 - Vzhled druhé verze 4 TŘETÍ VERZE APLIKACE Tato zatím poslední verze řeší všechny požadované funkce a zároveň obsahuje i řešení vzhledu aplikace, které usnadnilo ovládání celé aplikace. 4.1 Vzhled třetí aplikace Vzhled je realizován pomocí rámu - frame. Horní rám, v kterém jsou umístěny formuláře pro přihlášení a pro změnu jazyka. Hlavní věcí v horním rámu jsou hypertextové odkazy na jednotlivé stránky, které se zobrazují v dolním rámu. Každá stránka slouží pro editaci jednotlivé tabulky v databázi. Jednotlivé odkazy mají barevné pozadí, jehož barva je shodná s pozadím stránek patřících k danému odkazu. 4

5 Obrázek 3 - Vzhled třetí verze 4.2 Výpis dat z databáze Původně byl výpis dat z tabulky řešen pomocí cyklu for, který procházel postupně záznamy podle ID. Tento způsob byl nakonec změněn, důvodem byla funkce mazání, kde by bylo nutné posouvat ID. Posouvání ID bylo původně použito, ale narazilo na problém s napojením na další tabulky v databázi, kde je uloženo právě ID a podle ID jsou načteny požadovaná data z připojené databáze a zobrazeny při zobrazování výpisu tabulky. Pomocí ID jsou načítaný i jazykové překlady jednotlivých slov. Navíc tento způsob umožňuje zobrazovat data z propojených databází, i když dojde k jejich změně. Při vymazání dat, které jsou takto propojeny, by mohlo dojít k omezení funkčnosti celku, proto možnost mazání v databázi není dostupná úplně každému. while($data = mysql_fetch_row($lang)) {} Nakonec byl výpis realizován pomocí cyklu while viz výše, který vypisuje data z databáze řádek po řádku, dokud data v databázi jsou. V souvislosti s tímto řešení bylo vyřešeno i generování ID pro nové záznamy, které je generováno ze souboru uloženého na serveru a při každém načtení hodnoty souboru se hodnota uložená v souboru o jedna zvýší. Toto řešení je vhodné i pro práci více uživatelů současně, nemůže tak dojít k uložení dvou záznamů pod stejným ID. $soubor = fopen("id.txt", "r"); $hodnota=fread($soubor,'10'); fclose($soubor); $formular=$hodnota+1; $soubor = fopen("id.txt", "w"); 5

6 fwrite($soubor, $formular); fclose($soubor); 4.3 Funkce poslední verze Rozsah funkcí v rámci poslední verze byl oproti předchozím verzím podstatně rozšířen, i když je stále základem editace dat v databázi formulář Přihlášení uživatele V poslední verzi se stalo součástí aplikace přihlášení uživatele. Přihlášení je možné přes formulář v pravém horním rohu. Přihlášení je realizované pomocí session, původně bylo zamýšleno řešení pomocí cookies. Důvodem pro použití session bylo uložení dat na serveru nikoliv v prohlížeči uživatele. Přihlášení nabízí další nadstavbové funkce mimo funkce klasického rozhraní. Jedna z těchto funkcí je mazání jednotlivých záznamů. Důvod k umožnění této funkce je, že mazání jednotlivých záznamů by mohlo vézt k poškození funkčnosti systému, jak bylo zmíněno u výpisu dat. Další funkcí je editace jazykové mutace a přidávání nového jazyka. Tato funkce byla zpřístupněna po přihlášení z důvodu, že se jedná o pokročilejší funkci, která není nezbytná k ovládání databáze. Samozřejmostí je i správa uživatelských účtu pro zpřístupnění nadstavbových funkcí. Obrázek 4 - Náhled na přihlášení a změnu jazyka po přihlášení Obrázek 5 - Náhled na přihlášení a změnu jazyka před přihlášením Změna jazyka Vpravo v okně aplikace je vedle formuláře pro přihlášení rolovací menu, které nabízí jednotlivé jazykové mutace, zatím se jedná o českou a anglickou. Vytvoření nové mutace je jedna z dalších funkcí. Po změně jazyka a potvrzením tlačítka Změnit dojde ke změně jazyka zobrazovaného textu v rozhraní a novému načtení aplikace na úvodní stránce Jednotky Jako první v menu nabízí aplikace práci s jednotkami. Na úvodní stránce jednotek je tabulka s výpisem obsahu databáze, s možností zobrazení a úpravy jednotlivých parametrů daného záznamu. Jak bylo zmíněno, po přihlášení se objeví ještě další možnost, kterou je smazání daného záznamu. Tato základní struktura je dodržena u všech základních stránek jednotlivých odkazů v menu. Nad tabulkou je formulář pro vyhledávání v dané tabulce databáze a také odkazy na další funkce, jako přidání nového záznamu, nebo nového parametru sloupce tabulky. U všech tabulek existuje funkce filtrovaného výpisu, která je dostupná po zvolení funkce zobrazit vybraného záznamu a následném zaškrtnutí vybraných parametrů a kliknutím na tlačítko filtrovat. 6

7 Obrázek 6 - Filtr zobrazení (jednotky) Kromě editace záznamů v tabulce jednotky je další zamýšlenou funkcí této tabulky možnost výběru příslušné jednotky z této tabulky databáze při zadávání parametrů do tabulky měřidla, tato funkce ještě čeká na dokončení Dodavatel Možnosti, které má uživatel při otevření odkazu dodavatel, jsou prakticky stejné, jako tomu je u jednotek, odlišností je změna barvy pozadí. Obrázek 7 - Základní stránka dodavatele Odlišné od tabulky jednotek je u dodavatele také napojení na další tabulky. Dodavatel je napojen roletovým menu na tabulky měřidla, kde je tak možný výběr dodavatele z této databáze pro příslušné měřidlo Kategorie Vzhled ani možnosti základní stránky pro kategorie se vůbec neliší od předchozích dvou. Rozdíl je opět v napojení na další tabulky databáze. Záznamy z tabulky kategorii přímo ovlivňují tabulky parametrů a měřidel. U tabulky parametrů se jedná o sloupce, které se mění podle obsahu dat v tabulce kategorii, po přidání nového záznamu do kategorií se 7

8 objeví nový sloupec v tabulce parametrů. Na zmíněné propojení pak navazuje tabulka měřidel, která podle zvolené kategorie načte obsah tabulky parametrů a podle toho vygeneruje formulář pro nové měřidlo, které bude patřit do vybrané kategorie. Obrázek 8 - Základní stránka kategorie Parametry Úvodní stránka vypadá podobně jako u předchozích odkazů, ale jak již bylo zmíněno, tabulka kategorie přímo ovlivňuje vzhled tabulky parametrů. Proto i výpis tabulky je trošku jiný, než tomu bylo u předchozích stránek. Tabulka má sloupce stejné jako jsou záznamy v tabulce kategorie. Ovšem u jednotlivých záznamů není text, jako tomu bylo u předchozích tabulek, ale jsou zde většinou zaškrtávací checkboxy. Checkbox má jenom dvě možnosti zaškrtnuto, nezaškrtnuto, neboli zapnuto, vypnuto. Zde je využit k tomu, aby zapínal nebo vypínal zobrazování daného parametru při vybrání kategorie při zadávání nového měřidla. Na stránce parametrů jsou trošku odlišné i další funkce, vyhledávání a přidání nového záznamu zůstalo, navíc jsou zde skupiny a změny v tabulce parametrů. Po zvolení skupin, je možné přidávat skupiny parametrů, podle kterých můžou být parametry seskupovány podle logické souvislosti. Změny v tabulce parametrů slouží k editaci celkové tabulky chceckboxu pro všechny parametry ve všech kategoriích. 8

9 Obrázek 9 - Základní stránka s parametry Měřidla Jako finální je tabulka měřidel, kde se spojují všechny předchozí tabulky v jednu. Na úvodní stránce je opět vidět podobné zobrazení jako u předchozích tabulek. U této tabulky odpovídají názvy sloupců jednotlivým záznamům z tabulky parametrů. Jinak zde zůstali pouze funkce zobrazení, úpravy a smazání, jak bylo popsáno u tabulky jednotek. Nad tabulkou je také dostupná funkce vyhledávání a přidání nového měřidla, kde je nutné před stisknutím tohoto tlačítka zvolit příslušnou kategorii, do které by mělo měřidlo patřit. Kategorii měřidla je možné při editaci měnit při zvolení funkce Upravit. Navíc se zde zobrazují všechny parametry, takže je možné po změně kategorie měřidla měnit jednotlivé záznamy podle kategorie. Křížek v pravé části tabulky ukazuje na parametry, které zrovna ke zvolené kategorii nepatří. 9

10 Obrázek 10 - Formulář úpravy měřidla Uživatelé Tato možnost je dostupná až po přihlášení uživatele, slouží k zadání nového jména a hesla uživatele pro jeho přihlášení a tím zpřístupnění pokročilých funkcí. Vzhled této stránky je stejný jako u stránek jednotek nebo dodavatele. Obrázek 11 - Základní stránka uživatelé Jazyky I tato funkce se zobrazí až po přihlášení uživatele. Na základní stránce se zobrazuje obsah databáze s jazykovými překlady. Jednotlivá hesla je možno zde upravovat, anebo je zde i možnost pro přidání úplně nového jazyku a doplnění překladů tohoto jazyka k jednotlivým heslům. Je zde i možnost přidání přidáni nového hesla, ale takto zadané heslo zatím nelze napojit k dalším tabulkám. 10

11 Obrázek 12 - Základní stránka jazyků (Anglická mutace) ZÁVĚR Webová aplikace obsahuje všechny původně zamýšlené funkce, ale již během tvorby byly objeveny nové funkce, které by byly pro spol Primus i Laboratoř energeticky náročných procesů užitečné. Proto se dá předpokládat, že aplikace se bude dále vyvíjet. Jednou ze zmíněných funkcí je dokončení propojení tabulky jednotek a měřidel, další funkcí je tzv. samoinstalační balíček, který se po zkopírování stránek postará o vytvoření potřebných dat v databázi. Další z uvažovaných funkcí výpisu záznamů měřidel byl také export do PDF případně do jiného formátu. Tato funkce zatím nebyla vyhodnocena jako bezprostředně nutná. Po dalším vývoji může aplikace nabídnout různým firmám mnoho možností, jak usnadnit práce nejenom s měřidly, ale jakýmkoliv vybavením firmy. Využitím této aplikace, nebo i jiných může vést k zefektivnění a zrychlení práce. Navíc může usnadnit také komunikaci mezi vědeckými pracovišti a ušetřit tak prostředky za pořizování zařízení, které je možné zapůjčit, ale nejdříve se o tom musí pracoviště informovat a tato aplikace je takovýmto nástrojem pro jednoduché šíření informací o vybavenosti laboratoří jednotlivých pracovišť. Na základě zpětné vazby od spol. PRIMUS CE lze konstatovat, že stáž splnila svůj účel a její praktický výstup - webová aplikace najde v podniku uplatnění. POUŽITÁ LITERATURA HOLČÍK, Tomáš tipů a triků pro WWW stránky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, 402 s. ISBN HLAVENKA, Jiří. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. 6. vyd. Brno: Computer Press, 2002, 354 s. ISBN MASOPUST, Lukáš. Samizdatová skripta. Samizdatová skripta [online]. [cit ]. Dostupné z: Poděkování Příspěvek byl realizován za finančního přispění Evropské unie v rámci projektu Partnerství v oblasti energetiky, č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra grafiky a interakce [DCGI] Webová aplikace (eshop)

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Informační systém pro firmu NetFirmy

Informační systém pro firmu NetFirmy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro firmu NetFirmy Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Ondřej Popelka, Ph.D. Bc. David Šupita Brno 2012 Rád bych na tomto místě

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation Bc. Jan Hrachovský Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Práce se zabývá návrhem IS systému

Více

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění Bc. Jana Klváčková Diplomová práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 Číslo verze: 2.2.4 build 5575, datum vydání: 24.06.2014 K dnešnímu dni byla vydána další verze vývojové větve 2.2. s číselným označením

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky

Martin Mikuľák. Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Computer Press Brno 2013 Programujeme WWW stránky pro úplné začátečníky Martin Mikuľák Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Martin Domes

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Jan Hybš TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB

On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB On-line bazar skript a jiných učebních pomůcek pro studenty UTB On-line bazaar for selling educational materials to students of TBU Roman Peček Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL

SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL Abstrakt SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL (případová studie) System fot container terminal (case study) Doc. Mgr. Roman Jašek, PhD., Vysoká škola logistiky o.p.s, roman.jasek@vslg.cz Příspěvek formou případové

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více