VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Mateřská centra a aktivity pro předškoláky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Mateřská centra a aktivity pro předškoláky"

Transkript

1 Název příkladu dobré praxe VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra a aktivity pro předškoláky Autor Odbornostní setkání Pavlína Paušová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací oblast Osobnostní a sociální výchova, Umění a kultura, Člověk a svět práce kliceprozivot.cz vm.nidm.cz

2 Autor Paušová Pavlína Lektor Sýkorová Krista Palečková Klára Konzultant Naďa Kalábová Spoluautoři Bělohoubková Alžběta Galová Romana Klímová Dana Piksová Irena Stachová Dagmar Šišková Hana Švábová Helena Töröková Eva 2

3 60 min Doba trvání aktivity 4-6 let Cílová skupina Počet účastníků 10 Indoorová aktivita 3

4 Obsah Obsah ) Stručná anotace PDP ) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků ) Cílová skupina ) Dopad PDP na cílovou skupinu... 9 Kompetence k učení... 9 Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní ) Popis zapojení cílové skupiny ) Realizační tým a jeho kompetence ) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Z Popis výchozího stavu a podmínek potřebných pro dosažení cíle

5 Harmonogram schůzky Tvůrčí metody Příklady tematických celků ) Rozpočet PDP ) Propojení PDP na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP ) Evaluace - závěrečné zhodnocení realizace Závěr ) Přílohy Příklady výtvarných a pracovně technických činností Fotodokumentace Odborné texty a použité publikace

6 1) Stručná anotace PDP Výtvarný kroužek pro děti předškolního věku je zaměřený na předškolní přípravu. Jeho náplní je vytvořit pro děti příjemné, podnětné prostředí se zajímavými tvořivými aktivitami, které zábavným způsobem rozvíjejí myšlení, možnosti spolupráce, podněcují k učení a poznání. 6

7 2) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků ovládat koordinaci ruky, zvládat jemnou motoriku využít fantazii, rozvíjet barevnou citlivost a vnímavost prohlubovat výtvarné a zobrazovací schopnosti a dovednosti vést k aktivitě, vynalézavosti a tvořivému přístupu 7

8 3) Cílová skupina Cílovou skupinou jsou děti ve věku 4 6 let, které nenavštěvují mateřskou školu, v počtu přibližně 10 účastníků. 8

9 4) Dopad PDP na cílovou skupinu Dítě samostatně zkouší vlastní postupy, prokazuje základní tvořivé dovednosti, prakticky zvládá nové tvůrčí postupy, při výtvarné činnosti využívá základní poznatky o výtvarných výrazových prostředcích, kombinuje barvy, ovládá základní technické dovednosti, řeší přiměřené úkoly v plošných i prostorových pracích, uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném projevu, prohlubuje schopnost vhodné kombinace barev, provádí činnosti vyžadující jemnou motoriku rukou, jednoduchými postupy vytváří různé předměty, kreslí obrázky podle předlohy, pracuje podle jednoduchých pokynů, udržuje pořádek na pracovním stole a jeho okolí. Děti při nabízených činnostech získávají mnoho důležitých dovedností, kompetencí: Kompetence k učení Dítě se podílí na plánování, řízení a organizování vlastního učení, poznává jeho smysl a cíl, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok, kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. 9

10 Kompetence komunikativní Dítě formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně; využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi; naslouchá, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse. Kompetence sociální a personální Dítě účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu; přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat; posiluje své sebevědomí. Kompetence pracovní Dítě používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla; prohlubuje své znalosti a umí je prakticky využít; přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých. 10

11 5) Popis zapojení cílové skupiny Účastníci získávají informace prostřednictvím letáčků v obchodech ve městě, v DDM, prezentací činnosti na akademii DDM, článků v regionálním tisku, přátelských internetových portálech, předáváním informací od rodičů, kteří kroužek se svými dětmi v minulosti navštívili, na webových stránkách DDM, na dni otevřených dveří DDM, prezentacemi v MŠ. Výtvarných aktivit se účastní po dobu jednoho roku. Navštěvují je pravidelně jedenkrát týdně ve stejný den a stejnou hodinu. Po vyplnění přihlášky a zaplacení ročního poplatku jsou přihlášeni k pravidelné docházce zájmového vzdělávání. Děti po celý rok pracují tvořivě, při činnosti se projevují po svém, přirozeně, dětsky, radostně. Formulují a vyjadřují své myšlenky, názory, učí se hledat vhodné řešení při vytváření, uplatňují představivost, výtvarné myšlení, spolupracují ve skupině, zajímavým způsobem procvičují nejrůznější dovednosti, uplatňují zobrazovací a tvůrčí schopnosti. 11

12 6) Realizační tým a jeho kompetence Vedoucí zájmového kroužku připravuje obsahovou náplň kroužku, vysvětluje postupy, motivuje a povzbuzuje děti k činnosti, zajišťuje pomůcky, materiál, podílí se na propagaci a prezentaci činnosti. 12

13 7) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Z Popis výchozího stavu a podmínek potřebných pro dosažení cíle Pro realizaci výtvarných činností potřebujeme vyhovující prostory s vhodným nábytkem odpovídajícím dětem předškolního věku, kvalifikovaného pedagoga a materiální vybavení. Harmonogram schůzky Délka trvání: 60 minut, 1x týdně ve stejný den a hodinu Cvičení na uvolnění ruky (5 minut) Ukázka hotového výrobku, vysvětlení postupu pracovní či výtvarné činnosti (10 minut) Vytváření dětí (20 minut) Úklid, hodnocení činnosti (10 minut) Hry pro zábavu a uvolnění (5 minut) 13

14 Tvůrčí metody Metoda výtvarně estetického vnímání a pozorování Metoda vysvětlování děti jsou seznámeny s materiálem a postupem při vytváření Metoda experimentu hra s výtvarnými prostředky a objevování jejich výrazových možností Metoda hledání tvořivého řešení problémů (tvořivá hra) Metoda rozvoje tvořivosti (možnost zdokonalení skutečnosti, hledání jiných podob, rozšiřování o estetické prvky) Metoda spolupráce, založená na vzájemné komunikaci mezi dětmi a dospělými Příklady tematických celků Při výběru tematických celků postupujeme od nejjednodušších ke složitějším, postupně se děti učí samostatné práci i kolektivním dílům. Tematické celky lze upravovat na základě věkového složení a požadavku cílové skupiny, dostupnosti potřebného materiálu k vytváření. Kresba tužkou a barvičkou Dokreslování, vybarvování, samostatná kresba 14

15 Malba Malování prstovými barvami, vodovými a temperovými barvami kulatým štětcem Práce s papírem Rovné stříhání, vystřihávání jednoduchých tvarů Zpracování hmoty Zpracování hmoty, válení kuchyňským válečkem, vykrajování modelovací hmoty pomocí vykrajovátek 8) Materiální zabezpečení a technické zabezpečení Zde text 15

16 9) Rozpočet PDP Pomůcky: kancelářské, barevné a krepové papíry, čtvrtky, tužky, pastelky, prstové barvy, vodové barvy, voskové barvy, tuš, modelína, slané těsto (sůl a mouka), lepidlo na papír. 16

17 10) Propojení PDP na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP Nabídka aktivit pro předškoláky je rodiči velmi vítána zkušenosti z kroužku pomáhají při vstupu do školy. DDM garantuje udržitelnost je zde návaznost na další kroužky. Nabízené činnosti mohou úspěšně vyzkoušet s dětmi předškolního, ale i mladšího školního, věku také další zařízení. Hotové výrobky mohou děti využít nejen pro oživení prostředí, ve kterém tráví volný čas, ale i při výtvarných soutěžích k prezentaci nejen vlastní osoby, ale i zařízení, ve kterém se realizuje zájmové vzdělávání výtvarného zaměření. Po dohodě s dětmi doporučujeme uspořádat opakovaně výstavu dětských prací pro rodiče a blízké příbuzné s pozváním zástupce pro regionální tisk. 17

18 11) Evaluace - závěrečné zhodnocení realizace Děti následně po skončení každého celku vyjadřují, co se jim líbilo či nelíbilo, co bylo pro ně nového, popisují svými slovy, co se naučily, vyzkoušely, dozvěděly, co se jim povedlo a v čem by se chtěly zlepšit. Hodnocení dětí směřuje k přípravě dalších témat výtvarných činností. Pedagog na základě vyjádření dětí hodnotí, zda metody, formy a postupy pomohly dětem k naplňování dílčích vzdělávacích cílů, jejich přiměřenost a efektivnost, to, co bylo pro děti přínosem k jejich dalšímu rozvoji, posuzuje získané dovednosti, vědomosti. Činnosti výtvarného zaměření mají pro děti velký význam. Děti v průběhu jednotlivých témat ukázaly, co se naučily. Důležité dovednosti, kompetence, které se naučily, jim zcela jistě usnadní vstup do školy, a navíc obohacují zkušenost o pravidelné zájmové činnosti. Závěr Děti se zde seznamují a pracují s rozličnými výtvarnými materiály a učí se různé výtvarné techniky. Mnohé z nich jsou poprvé mimo rodinu bez maminky učí se samostatnosti. Postupně získávají znalosti a dovednosti, které jim usnadní vstup do základní školy. 18

19 12.) Přílohy Příklady výtvarných a pracovně technických činností Děti pracují podle slovního návodu, účastní se diskusí k zadaným úkolům, nerozptylují se jinými podněty; uplatňují představivost, fantazii a výtvarné myšlení, zdůvodňují použití vlastní barevné kombinace; provádějí činnosti vyžadující jemnou motoriku ruky, při práci uplatňují zásady bezpečnosti pro konkrétní prostor a činnost; mají radost z úspěšné činnosti vlastní nebo celé skupiny; jednoduchými postupy vytvářejí různé předměty, které tematicky souvisejí s námětem nebo odpovídají vlastnímu návrhu; zkouší vlastní postupy a metody. Slepička a kuře (Kresba tužkou, práce s papírem stříhání, lepení, dokreslování) Děti si nakreslí pomocí připravených šablon na bílý výkres jednotlivé části slepičky a nůžkami je vystřihnou. Po vystřižení připravené části ji nalepováním nebo dokreslováním ozdobí a lepidlem pak jednotlivé části slepí k sobě. Poté z barevného papíru vystřihnou elipsovitý tvar těla kuřete, který přilepí na tělo slepičky a dokreslí fixem nožičky, zobák a oko. Před dokončením slepičku s kuřátkem nalepí na podkladový tmavý karton. 19

20 Věnec ze slaného těsta (Zpracování hmoty, barvení hmoty, válení těsta, vykrajování tvarů, přenášení vykrajované plochy, slepování těsta) Těsto je smíchané ze 2 hrnků hladké mouky, 2 hrnků soli, 1 lžíce oleje a asi 1/2 hrnku studené vody. Pokud se těsto po smíchání lepí, mouku ještě přidáme. Pokud se drolí, tak přidáme vodu. Lze použít i jiné druhy mouky těsto má různou strukturu. Těsto lze barvit potravinářskými barvami, ale i temperovými nebo vodovými barvami. Lze barvit těsto nebo hotový výrobek. Lze jej pouze nechat uschnout nejlépe na slunci nebo v blízkosti topení (doba schnutí je 1 2 týdny) nebo upéci v troubě při 150 C malým výrobkům stačí minut. Hruška (Práce s papírem stříhání, lepení papíru) Děti vystřihnou podle šablony z bílého výkresu tvar hrušky a z barevného papíru tenké, asi 1 cm široké, proužky dlouhé asi jako vystřižená hruška, na kterou nalepují pruhy nejprve svisle a mezi ně 20

21 následně proplétají pruhy vodorovné. Konce proužků přilepí lepidlem k bílým okrajům hrušky. Strom s jablky (Práce s papírem vytrhávání tvarů, muchláž) Děti pracují samostatně a vytrhávají a nalepují vedle sebe malé kousky hnědého papíru na výkres a vytvářejí tvar stromu kmen, větve. Jakmile mají strom hotový mačkáním natrhaných kousků krepového papíru, vytvářejí různobarevná jablíčka, která libovolně přilepením pomocí lepidla umístí na plochu. Na obrázku umístí jablíčka na strom, ale i mimo něj. Květiny (Kresba, malba odkrývací technika) Na celou plochu výkresu naneseme silnou vrstvu vosku a poté ji překryjeme tuší. Počkáme, až tuš zaschne, a pomocí redisového pera kreslíme vyškrabáváme květinkový obrázek. Jakmile jsou obrázky 21

22 hotové, děti pochválíme za jejich aktivitu a tvůrčí přístup. Obrázky vystavíme na přístupném místě v prostorách daného zařízení. Po skončení výstavy si je děti vezmou domů. Fotodokumentace Odborné texty a použité publikace Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Praha: NIDM,

23 23

24

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová Název příkladu dobré praxe PROJEKT ČAS Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání KERAMIKA Dana Kráčmarová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo.

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo. Název příkladu dobré praxe TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ Tematická oblast (odbornost) Divadlo Autor Odbornostní setkání Petra Krušinová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha I: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí žáků PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ JAKUTSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plánované akce a činnosti budou plněny od 1. 9. 2014 podle plánu činností školní družiny sestaveného na základě školního vzdělávacího

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků praktická škola dvouletá

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků praktická škola dvouletá Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků praktická škola dvouletá Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Více

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra výtvarné výchovy Monika Prokšová PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více