Financování církví z rozpočtu státu (právní a ekonomické aspekty)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování církví z rozpočtu státu (právní a ekonomické aspekty)"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a finance Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Financování církví z rozpočtu státu (právní a ekonomické aspekty) Mgr. et Mgr. Marek Harastej 2011

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Financování církví z rozpočtu státu (právní a ekonomické aspekty) zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 2

3 Děkuji doc. Ing. Jiřímu Blaţkovi, CSc. za vhodné nasměrování při psaní této práce. 3

4 Obsah 1. Úvod Historický přehled financování církví (historický exkurz do problematiky) Období do husitských válek Období od husitských válek po Josefa II Období od Josefa II. do roku Období od roku 1848 do roku Shrnutí vývoje financování církví do roku Přehled legislativních úprav financování církví od roku Období první republiky Období protektorátu Čechy a Morava Období od roku 1945 do roku Období po roce Shrnutí legislativního vývoje po roce Platná právní úprava financování církví Listina základních práv a svobod Zákon č. 3/2002 Sb. o církvích a náboţenských společnostech Zákon č. 218/1949 Sb. jeho novelizace Další legislativa týkající se církví Shrnutí platné legislativy Financování církví současná praxe

5 6. Scénář budoucího řešení Financování církví v zemích Evropské unie Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Pouţívané modely financování církví Závěr Shrnutí Summary Seznam literatury a pramenů Tištěné zdroje Elektronické zdroje Legislativa Seznam příloh PŘÍLOHA 1 Seznam registrovaných církví a náboţenských společností v České republice PŘÍLOHA 2 Seznam církví financovaných z rozpočtu státu PŘÍLOHA 3 Souhrnný přehled financování církví a náboţenských společností ze státního rozpočtu na základě zákona č. 218/1949 Sb. v letech

6 1. Úvod Autor práce si toto téma vybral s ohledem na své pracovní zaměření jako kazatele Církve adventistů sedmého dne. Z tohoto titulu mu je otázka církví a jejich financování velice blízká. Její aktuálnost je umocněna probíhající diskusí v Církvi adventistů sedmého dne k této otázce a chystanou konferencí na toto téma. Problematika financování církví je v České republice aktuální jiţ více neţ dvacet let. Za tu dobu byla napsána řada prací, které se tomuto tématu věnují. Tato práce se proto nezaměřuje na otázku restitucí, ale výhradně na legislativní rámec financování církví z rozpočtu státu. Druhá kapitola obsahuje historický exkurz do problematiky, rozdělený do jednotlivých období. Prochází jednotlivými etapami dějin, kdy se financování církví a přístup k této problematice měnil a snaţí se popsat motivy pro konkrétní kroky a změny legislativy. Výhradně na legislativu se zaměřuje třetí kapitola, která popisuje období od roku Čtvrtá kapitola se věnuje platné legislativě, která v současné době určuje vztah státu a církví. Převáţně se v této části věnujeme Listině základních práv a svobod, která tvoří základní rámec pro tyto vztahy a poté zákonům č. 218/1949 a 3/2002 Sb., které jsou pro tuto oblast legislativy nejpodstatnější. Další kapitola se zabývá současnou praxí, tak jak ji praktikuje Ministerstvo kultury České republiky. V šesté kapitole si na několika příkladech z Evropy demonstrujeme moţné modely vztahu státu a církve, které se poté pokoušíme postihnout v teoretickém modelu. V závěru autor shrnuje nejdůleţitější myšlenky své práce a nabízí svůj osobní pohled na moţná řešení. Součástí práce se mě stát i výzkum, který měl mapovat pohled církví na otázku financování. Většina církví však na zaslaný dotazník nereagovala nebo se omluvila 6

7 s ohledem na probíhající jednání mezi státem a církvemi. Tato opatrnost je jistě pochopitelná, nicméně politováníhodná s ohledem na moţný přínos pro tuto práci. Práce obsahuje seznamy literatury a pramenů včetně pouţité legislativy a tři přílohy týkající se současné praxe financování. 7

8 2. Historický přehled financování církví (historický exkurz do problematiky) Historický exkurz, jak již název napovídá, je stručným dějinným vhledem do problematiky financování církví. Věnuje se výhradně problematice financování činnosti církví a to pouze na území dnešní České republiky. 2.1 Období do husitských válek O předkřesťanských náboţenských kultech Slovanů nemáme mnoho informací. Z dostupných informací lze však usuzovat, ţe garantem animisticky zaměřených náboţenských obřadů byl kmen, případně vůdce kmene. 1 Stejná zásada, ovlivněná germánským zvykovým právem, byla praktikována i v počátcích christianizace Slovanů na našem území. Majitel půdy se tak stával rovněţ vlastníkem stavby a měl právo na výnosy, které z ní plynuly. 2 Duchovní byli financováni především systémem povinných desátků, které zavedl praţský biskup Dětmar ( ). 3 Financování církve bylo problematické téma jiţ v této době, a to především kvůli nesvobodě, kterou vnímala církevní hierarchie vzhledem k vlastnictví církevních staveb. Tato problematika byla řešena i na 2. lateránském koncilu. 4 Vlastnické právo se koncem 12. a začátkem 13. století postupem času začalo měnit na právo patronační. Patronátní právo bylo v podstatě omezené právo vlastnické a nadále se vztahovalo už jen na údržbu kostelů a far. Za to si ovšem panovník a šlechta podrželi právo na jmenování duchovních správců. 5 Tento trend byl završen rokem 1221, kdy došlo k uzavření 1 TŘEŠTÍK, Dušan. Christianizace Slovanů. Vesmír [online]. Praha: Přírodovědecký časopis Vesmír, vydáno Vesmír 76, 285, 1997/5 [cit ]. Dostupné z: <http://www.vesmir.cz/clanek/ christianizace-slovanu>. ISSN KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin vyd. Praha: ZVON, s. ISBN str DOLEŢEL, Jiří. Dějiny desátků. 2. přepracované a rozšířené vyd. Ostrava: Jiří Doleţel, s. ISBN str Jak vůbec vznikl církevní majetek? Tiskové středisko České biskupské konference [online]. Změněno [cit ]. Dostupné z: < 5 ŘÍDKÁ, Tereza. Komparace financování církví a náboženských společností ve Francii a v ČR [online] [cit ]. 83 s. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce František Svoboda. Dostupné z www: <https://is.muni.cz/auth/th/137023/esf_m/komparace_financovani_cns_ve_francii_a_v_cr.pdf?zpet =%2Fauth%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DKomparace%20financov%C3%A1n%C3%AD%20c% C3%ADrkv%C3%AD%20a%20n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%BDch%20spole%C4%8Dnost%C3 %AD%20ve%20Francii%20a%20v%20%C4%8CR%26start%3D1>. str

9 historické dohody mezi státem a církví, tj. mezi králem Přemyslem Otakarem I. a pražským biskupem Ondřejem. Od té doby byly církevní objekty uznávány za vlastnictví církve. 6 Dalšími zdroji příjmů pro církev 7 byly vasalská daň 8, census 9, groš svatého Petra 10, ale také ve středověku kritizovaný systém beneficií a s tím spojená simonie 11, dary, poplatky za obřady, mimořádné sbírky 12, již zmiňované desátky, prodej odpustků a relikvií Pochyby nad morálností řady těchto daní a poplatků byly jedním z důvodů husitských válek, o kterých pojednáme níţe. Hospodářský rozmach Českého království ve 13. a 14. století, postupné bohatnutí církve v předchozích staletích a štědrý panovník Karel IV. byly kombinace, které vedly k výrazné ekonomické moci, kterou církev získala. Pokud jde např. o pozemky, pak církvi patřila přibliţně třetina veškerého půdního fondu současné ČR Období od husitských válek po Josefa II. Výše zmiňované bohatství církve spolu s často pochybnými metodami získávání tohoto bohatství (simonie, odpustky ) bylo jedním z hlavních témat náboţenské reformy, o kterou usilovala řada osobností spolu s nejčastěji zmiňovaným Janem Husem. Odmítnutí této reformy církví vedlo k ozbrojenému povstání mnoha skupin s různými zájmy, které souhrnně nazýváme husitské války. Přestože husitští vzbouřenci a reformátoři neměli zcela shodnou agendu, odpor vůči bohatství církve byl pro ně společný. 14 Ochotně na této problematice participovala i šlechta a města, a tak nejen ţe řada 6 BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Církve a náboženské společnosti jako součást veřejného sektoru [online] [cit ]. 106 s. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomickosprávní fakulta. Vedoucí práce František Svoboda. Dostupné z www: < https://is.muni.cz/auth/th/63107/ esf_m/scan.pdf?zpet=%2fauth%2fvyhledavani%2f%3fsearch%3dc%c3%adrkve%20a%20n%c3 %A1bo%C5%BEensk%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti%20jako%20sou%C4%8D%C3%A1st%20ve %C5%99ejn%C3%A9ho%20sektoru%26start%3D1>. str Podle REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomická dimenze křesťanství a církve: její reflexe v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN str Placená panovníky papeţi. 9 Daň, kterou papeţi platila opatství a kláštery vyňaté z pravomoci místních biskupů. 10 Poplatek jeden groš za kaţdý krb. 11 Systém, kdy drţitelům výnosných postů v církevní hierarchii plynuly z jejich postavení nemalé výnosy, a proto byly tyto posty prodávány, coţ bylo označováno jako simonie. 12 Například na náboţenské (křiţácké) války. 13 BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Církve a náboženské společnosti jako součást veřejného sektoru [online]. str MRÁČEK, Pavel K. Stručná příručka církevních dějin. 3. rozšířené vyd. Olomouc: MCM, s. str

10 církevních budov byla zničena a hodně majetku odcizeno, ale také z půdního fondu církvi po skončení husitských válek zůstalo z původní třetiny zhruba 10%. 15 Některé majetky byly církvi vráceny jiţ za husitského krále Jiřího z Poděbrad. Nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český trůn 16 se zásadně změnila situace katolické církve, která se opět stala privilegovanou církví a Obnoveným zřízením zemským (1627/1628) 17 se katolická víra stala jediným povoleným vyznáním. 18 Zabavený majetek z dob husitských válek byl církvi kompenzován 19 tím, ţe jí náleţelo clo z dováţené soli. 20 Opět bohatnoucí církev tentokrát neomezila válka, ale absolutistický panovník Karel VI., který roku 1723 církvi zakázal získávat další nemovitosti a začal zasahovat do systému hospodaření a majetku církve. Za následné vlády Marie Terezie byla církev brána jako běžná součást státního aparátu, klášterní i ostatní církevní jmění podléhalo dozoru státní správy, podřízení církve státu bylo viditelné i v mnoha dalších oblastech Období od Josefa II. do roku Osvícenecký habsburský panovník Josef II. pokračoval v reformách Marie Terezie a zvýšil dozor nad církvemi a především církevním majetkem. S odůvodněním, že většina církevního majetku vznikla z darů bývalých panovníků, zavedl do josefínského státního práva ustanovení, že "církevní statky nepřestaly být statky státními". Církevním orgánům ponechal jen řízení jejich hospodářského 15 ŘÍDKÁ, Tereza. Komparace financování církví a náboženských společností ve Francii a v ČR [online]. str JIREKOVÁ, Markéta. Financování církví a náboženských společností: Diskuse modelu financování pro Českou republiku [online] [cit ]. 82 s. Magisterská diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta. Vedoucí práce František Petrášek. Dostupné z www: <https://www.vse.cz/ vskp/public.php?evskp_id=4768>. str v Čechách a 1628 na Moravě. 18 Tento dokument otevírá také otázku majetku nekatolických církví (utrakvisté a Jednota bratrská), který byl následně konfiskován často ve prospěch církve katolické nebo jejích institucí. 19 Jedná se vlastně o určitou, zřejmě první formu restituce církevního majetku. 20 JIREKOVÁ, Markéta. Financování církví a náboženských společností: Diskuse modelu financování pro Českou republiku [online]. str ŘÍDKÁ, Tereza. Komparace financování církví a náboženských společností ve Francii a v ČR [online]. str JIREKOVÁ, Markéta. Financování církví a náboženských společností: Diskuse modelu financování pro Českou republiku [online]. str Více viz. TRETERA, Jiří Rajmund. Stát a církev v České republice. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, s. ISBN str

11 provozu pod státním dozorem tak, aby církevní statky byly spravovány a užívány přesně tak, jak si to přál panovník. Jeho nové placetum regium z roku 1781 odňalo papežům téměř všechnu moc nad církví na území jeho říše. 24 V té samé době vydal roku 1781 toleranční patent a následného roku toleranční edikt, kterými se legalizovalo luterské, kalvínské (helvetské) a pravoslavné vyznání a zvýšila se tolerance k ţidovské víře. 25 Katolická církev měla nadále privilegované postavení, ale nebyla jiţ jediným povoleným vyznáním. Motivací Josefa II. pro tyto zásahy byly jistě osvícenecké ideje, jimž věřil. Jako další důvod bývá uváděna snaha odvrátit tajně smýšlející evangelíky zejména ty německé od odchodu za hranice a naopak umožnit přistěhovalectví z německých evangelických zemí, a tím posílit germanizační snahy uvnitř monarchie. 26 Financování církve bylo spojeno s rušením kontemplativních klášterů, z jejichţ majetků byly zřízeny zemské náboženské fondy, které byly později sloučené do Náboženské matice. Fondy měly sloužit nadále výlučně potřebám té církve, ke které zrušená řeholní společenství příslušela. Vzhledem ke zrušení desátků sloužily úroky z matičního jmění k ekonomickému zabezpečení duchovenstva, dále byly z tohoto zdroje financovány náklady na stavby nových kostelů a far. 27 Tato opatření nebyla jediná, kterými Josef II. ovlivnil fungování církví. Sice osvícenecký, ale zároveň absolutistický panovník měl tendence předepisovat a zasahovat i do zcela marginálních záleţitostí. 28 V důsledku jeho zásahů se rozsah církevních pozemků sníţil z přibliţně 10% na asi 3% z půdního fondu stávající České republiky KALNÝ, Mojmír. Církevní majetek a restituce. [online]. Poslední změna [cit ]. Občanský institut. Dostupné z www: <http://www.obcinst.cz/cs/ Studie-OI-c-7-Cirkevni-majetek-arestituce-c520/>. ISBN BEDNÁŘ, František; HREJSA, Ferdinand. Toleranční patent: Jeho vznik a význam. [online] [cit ]. 26 s. Dostupné z www: <http://veritas.evangnet. cz/download/patent.pdf>. 26 TRETERA, Jiří Rajmund. Stát a církev v České republice. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, s. ISBN str BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Církve a náboženské společnosti jako součást veřejného sektoru [online]. str Můţeme zde jmenovat například státní dokumenty, které se týkaly svíček, pohřbů, církevních svátků, liturgie apod. 29 REKTOŘÍK, Jaroslav. Transformační a alokační problémy marginálních segmentů odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN str. 34. Jiné zdroje (KALNÝ, Mojmír. Církevní majetek a restituce. [online]) uvádějí 5% pozemkového fondu. 11

12 Následníci Josefa II. zrušili některé kontroverzní předpisy, ale základní nastavení vztahu církve a státu zůstalo nezměněno do roku Období od roku 1848 do roku 1918 Revoluční rok 1848 znamenal nejen uvolnění absolutistického stylu habsburské vlády, ale také výrazné změny ve správě církví a církevního majetku. Jednání mezi státem a církví (reprezentovanou papeţským stolcem) vyvrcholilo roku 1855 uzavřením Konkordátu. 30 Ten byl však následně v reakci na vyhlášení papeţské neomylnosti 31 jednostranně vypovězen rakousko-uherským mocnářstvím 32 a roku 1874 zákonem zrušen. 33 Téhoţ roku byly několika zákony výrazně upraveny vztahy mezi státem a církví. Církve mohly zakládat nadace, byla zrušena státní kontrola nad hospodařením církve a byly upraveny vnější právní poměry církve. Kněží přestali být považováni za jistý druh státních úředníků, stát si však ponechal rozhodující vliv na ustanovování nových biskupů. 34 Významný především pro menší církve byl především zákon č. 68/1874, 35 který umoţnil vznik nových církví nebo uznání církví, které jiţ působily, ale bez řádného právního rámce pro svou činnost. Výraznou změnu ve financování duchovenstva znamenalo tzv. zavedení kongruy. Jednalo se v podstatě o formu církevní daně, kdy kaţdý obyvatel, hlásící se ke konkrétnímu vyznání, byl povinen přispívat příplatkem k obecní dani na potřeby duchovenstva. 36 Tento poplatek byl zaveden nejprve provizorně zákonem 47/1885 ř. z. 37 a poté dvakrát novelizován zákony č. 65/1890 ř. z. a 16/1894 ř. z Císařský patent ze dne 5. listopadu 1855 č. 195 ř. z., kterým se vyhlašuje úmluva uzavřená mezi Svatou Stolicí a Rakouským císařstvím r Dogma vyhlášené roku 1870 na 1. vatikánském koncilu. 32 Z důvodu změny statutu druhé strany smlouvy. 33 Zákon 50/1874, ř. z., kterým se upravují zevní poměry církve katolické. 34 KALNÝ, Mojmír. Církevní majetek a restituce. [online]. 35 Zákon č. 68/1874 ř. z. o zákonném uznání společností náboţenských. 36 KUSALA, Jan. Financování náboženských organizací v ČR. [online] [cit ]. 126 s. Magisterská diplomová práce. Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. Vedoucí práce Ivan Štampach. Dostupné z www: < pr%c3%a1ce.pdf>. 37 Zákon č. 47/1885 ř. z., kterýmţ vydávají se prozatímní ustanovení o dotaci duchovenstva v katolické správě duchovní. 38 Roku 1898 je kongrua rozšířena i na církev pravoslavnou (BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Církve a náboženské společnosti jako součást veřejného sektoru [online]. str. 29). 12

13 2.5 Shrnutí vývoje financování církví do roku 1918 Církev katolická si na území České republiky prošla vývojem od církve bohaté, ale závislé na svých patronech až k církvi s mnohem menšími finančními prostředky a velikostí pozemků, ale mnohem svobodnější ve vztahu ke státu. Menší církve a náboţenské společnosti ve vztahu se státem podstoupily především zápas o uznání své existence a moţnost působit jako církevní organizace. Pokud jde o financování církví, bylo vyzkoušeno postupně více modelů. Církve byly financovány a) z výnosu z vlastního církevního majetku, b) z náhrady za sekularizovaný církevní majetek, c) z výnosu z náboženských fondů (matic), d) ze státních a obecních dotací a subvencí, e) z příspěvků a darů členů a příznivců církví TRETERA, Jiří Rajmund. Stát a církev v České republice. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, s. ISBN str

14 3. Přehled legislativních úprav financování církví od roku Období první republiky Po vzniku Československé republiky zaţívaly církve svobodu, jakou do té doby neznaly. 40 V kontextu přijetí ústavy byla široce diskutována otázka odluky církve od státu, 41 ke které však nakonec kvůli legislativním obtíţím a nejednoznačné podpoře tohoto kroku nedošlo. Pokud jde o zákonné úpravy vztahu církve a státu, ty Československo přejalo z Říšského zákoníku spolu s rakousko-uherskou legislativou. Samostatná československá legislativa se tvořila postupně a plynule navazovala na legislativní systém rakouský a systém uherský a rumunský (Podkarpatská Rus). 42 Z nově vydaných zákonů se Církve katolické výrazně dotknula především pozemková reforma realizovaná zákonem 215/ Pozdějšími právními úpravami však byla většina půdy opět církvi vrácena 44 zvýšením kongruy zákonem č. 122/ a zabavené pozemky byla snaha kompenzovat Vztahy s největší československou církví, Církví katolickou byly upraveny mezinárodní smlouvou Modus vivendi roku Období protektorátu Čechy a Morava V průběhu nacistické okupace 47 a protektorátu Čechy a Morava se ţádným výrazným způsobem financování církví nezměnilo. Legislativně v podstatě vůbec, aţ na vztah 40 JIREKOVÁ, Markéta. Financování církví a náboženských společností: Diskuse modelu financování pro Českou republiku [online]. str REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomická dimenze křesťanství a církve: její reflexe v ČR. str tamtéţ 43 Zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového. 44 JIREKOVÁ, Markéta. Financování církví a náboženských společností: Diskuse modelu financování pro Českou republiku [online]. str Zákon č. 122/1926 Sb. z. a n., o úpravě platů duchovenstva církví a náboţenských společností státem uznaných, příp. recipovaných. 46 Smlouva řeší především nezávislost církve na státní moci, ale řadu ekonomických otázek nechal otevřených. 47 KUSALA, Jan. Financování náboženských organizací v ČR. [online]. str

15 státu k židovské menšině, která trpěla výraznými represáliemi, a její počet se v průběhu války zmenšil na desetinu původního stavu Období od roku 1945 do roku 1989 V poválečném Československu se církví (potaţmo Katolické církve) týkala především diskuze o konfiskaci majetku a pozemkové reformě. Československá politika byla v této době jiţ výrazně ovlivňována Komunistickou stranou a její snahou o odejmutí majetku církvi. Mluvíme zde o dekretu presidenta republiky č. 108/1945, který bývá téţ nazýván Benešovy dekrety 49 a zákonu 142/ , který měl být revizí pozemkové reformy z roku Tímto opatřením by klesl podíl církve (na půdním fondu) hluboko pod 1%. 52 V praxi ale nebyl tento zákon nikdy plně realizován. Po komunistickém převratu roku 1848 byla právní norma doplněna mnohem rozsáhleji aplikovaným zákonem č. 46/ , který odebíral církvi i zbytky církevní půdy. V praxi církvi zůstaly pouze kostely, fary a farní zahrady. 54 Krátce poté byly přijaty dva zákony se zřejmým cílem omezit fungování církví. Zákon č. 217/ , který zavedl státní dozor nad církvemi 56 a zákon 218/ , který se od té doby stal základním pilířem vztahu církví a státu. 58 Podstatnými body tohoto zákona bylo převzetí odpovědnosti státu nejen za platy duchovních ( 1 a 3), ale také další 48 Podobné represe zaţily i některé menší církve a náboţenské společnosti (snad v nejvýraznější míře Svědkové Jehovovi) a některé řeholní řády a církevní hnutí, stejně jako tisíce jednotlivců. Zákaz postihl také například Pravoslavnou církev po odhalení komanda atentátníků na říšského protektora Reinharda Heydricha. 49 Dekret presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. 50 Zákon č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy. 51 Více viz. BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Církve a náboženské společnosti jako součást veřejného sektoru [online]. str ŘÍDKÁ, Tereza. Komparace financování církví a náboženských společností ve Francii a v ČR [online]. str Zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). 54 ŘÍDKÁ, Tereza. Komparace financování církví a náboženských společností ve Francii a v ČR [online]. str Zákon č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní. 56 Zákon č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní, byl následně naplněn a konkretizován Vládním nařízením č. 228/1949 Sb., o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní. 57 Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboţenských společností státem. 58 Zákon následovala řada vládních nařízení, která konkretizovala pro jednotlivé církve (Vládní nařízení 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické státem; Vládní nařízení č. 220/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve československé státem; Vládní nařízení č. 221/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem; Vládní nařízení č. 222/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem a Vládní nařízení č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení náboţenských společností státem). 15

16 výdaje spojené s výkonem povolání ( 4), nebo regulace výuky náboţenství na školách ( 5). Pro činnost církví byl klíčový 7, který umoţňuje duchovenskou činnost vykonávat pouze osobám, které k tomu získají státní souhlas. 59 V dalších paragrafech zákona se stát zavazuje platit církvím náklady spojené s výkonem bohosluţebných úkonů ( 8) podle rozpočtů, které však podléhají schválení Státního úřadu pro věci církevní ( 9). Dohledu zmíněného úřadu podléhá i veškerý majetek církví ( 10) a vzdělávání duchovenstva ( 12). 60 V dalších letech následovala celá řada právních úprav namířených zpravidla proti církvím 61 a omezujících jejich činnost 62, stejně tak jako řada protiprávních úkonů namířených proti církvím Období po roce 1989 Pro období bezprostředně po pádu komunistického reţimu byla ve vztahu k církvím charakteristická snaha vysvobodit církve z područí státu. Jako jeden z prvních zákonů byl proto přijat zákon č. 16/ Největší změnou bylo zrušení kontroverzního 7 o státním dohledu nad církvemi a drobné změny v 1 a 2. Církve tak nadále byly financovány ze státního rozpočtu, avšak bez státního dohledu a nutnosti mít státní souhlas pro duchovenskou činnost. Církve byly placeny bez jakýchkoli omezení podle počtu duchovních v aktivní sluţbě, avšak platy duchovních byly velice nízké Tento paragraf výrazně omezil prostor pro laické aktivity v církvi a na základě tohoto paragrafu bylo řadě duchovním znemoţněno vykonávat duchovenskou činnost. Fungování laických církevních hnutí, řeholních řádů, podstatnou část práce s mladými lidmi v církvi apod. bylo moţné vykonávat pouze nelegálně v tzv. podzemní církvi, s rizikem odhalení a postihů. 60 Následně upraveno Nařízením vlády ČSR č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách. 61 Více PIŠKULA, Jiří. Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Advent-Orion, s. ISBN str Přehled legislativy týkající se církví viz. např. FUREK, Adam. Právní předpisy ČR upravující právní postavení církví a náboženských společností a další související otázky [online]. Praha: Společnost pro církevní právo, poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://spcp.prf.cuni.cz/lex/z1a.htm>. 63 Viz. například zabavení majetku řeholních společenství (ŘÍDKÁ, Tereza. Komparace financování církví a náboženských společností ve Francii a v ČR [online]. str. 42) nebo zabavení movitého i nemovitého majetku Církve adventistů sedmého dne (PIŠKULA, Jiří. Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Advent-Orion, s. ISBN str ). 64 Zákon č. 16/1990 Sb. kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboţenských společností státem. 65 KUSALA, Jan. Financování náboženských organizací v ČR. [online]. str

17 Následovala řada zákonů, která v menší či větší míře upravovala postavení církví. 66 Byly zrušeny paragrafy trestního zákoníku o náboţenských trestných činech, upraveny pravidla shromaţďování, bohoslovecké fakulty byly začleněny zpět do univerzit a zřízeny nové bohoslovecké fakulty aj. Pro církve byly důleţité především zákony č. 308/1991 Sb. o svobodě náboţenské víry a postavení církví a náboţenských společností a zákony týkající se restitucí církevního majetku. Toto téma se však ukázalo jako politicky velice problematické a navrácení církevního majetku proběhlo pouze v omezené míře Shrnutí legislativního vývoje po roce 1918 Československo po roce 1918 přejalo legislativu Říšského zákoníku a výrazně uvolnilo církve ze státního dozoru. Umoţnilo vzniknout novým církvím a dala církvím širší svobodu pro jejich působení i hospodaření, ale pokud se jedná o financování církví, zůstal v platnosti kongruový systém. Po období nesvobody během nacistického reţimu, který však na financování církví nic zásadního nezměnil, začal vládnout komunistický režim, který v církvích viděl nepřítele a protivníka. Církvím bylo zabaveno velké mnoţství majetku a pozemku a v platnost vstoupil důleţitý zákon č. 218/1949, který od té doby určuje vztah církví a státu. Financování církví zaručil stát, ale za cenu státního dohledu nad církvemi a veškerou jejich činností. Změna reţimu v roce 1989 znamenala pro církev získání svobody a navrácení části majetku zabaveného komunistickým reţimem. Financování církví však zůstalo nevyřešeno a nadále je určováno novelizovaným zákonem z roku 1949 a restituce církevního majetku zůstaly nevyřešeným tématem české politické scény. 66 Více viz. FUREK, Adam. Právní předpisy ČR upravující právní postavení církví a náboženských společností a další související otázky [online]. Praha: Společnost pro církevní právo, poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://spcp.prf.cuni.cz/lex/z1.htm>. 67 Více viz. např. KUSALA, Jan. Financování náboženských organizací v ČR. [online]. str ; KALNÝ, Mojmír. Církevní majetek a restituce. [online]; BENDA, Marek. Restituční proces v 90-tých letech. [online] [cit ]. 109 s. Magisterská diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Vedoucí práce Milan Kindl. Dostupné z www: <http://www.marekbenda.cz/ download/diplomova-prace.pdf>; BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Církve a náboženské společnosti jako součást veřejného sektoru [online]. str aj. 17

18 4. Platná právní úprava financování církví Ve stručném přehledu uvedeme nejdůleţitější právní normy, týkající se církví a náboţenských společností 68 a jejich činnosti. 4.1 Listina základních práv a svobod Nejdůležitější právní normou pro existenci a fungování církví a náboženských společností je bezesporu Listina základních práv a svobod. Ve druhém článku deklaruje, ţe stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. 69 Český stát takto sám sebe prezentuje jako stát sekulární a v souladu se svými ústavními předpisy tedy nesmí preferovat žádné náboženské vyznání ani ateismus. 70 Náboţenského vyznání se týká také článek 3, který zaručuje všem základní práva bez ohledu mimo jiné na vyznání 71 a článek 15, který deklaruje, ţe svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. 72 Výslovně církví a náboţenských společností se týká článek 16. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. 68 Pojem církve a náboţenské společnosti je v české legislativě pouţíván s ohledem na odlišné sebepojetí nekřesťanských náboţenských společností a teologickou a církevněprávní nejednotu ohledně vztahování pojmu církev na různé křesťanské náboţenské skupiny a společenství. 69 Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 70 SVOBODA, František. Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských společností. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, s. ISBN str Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 72 Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 18

19 Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech. Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách. Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. 73 Odstavec první v podstatě opakuje práva zaručená v odstavci 3 Listiny, ale více je konkretizuje. Druhý odstavec zaručuje církvím vnitřní organizační svobodu spravovat si své záleţitosti bez zásahů státu. Třetí odstavec týkající se vyučování náboţenství na školách odkazuje na speciální zákon, který by měl tuto oblast řešit a čtvrtý odstavec dává státu moţnost za určitých okolností svobodu církví omezit. 4.2 Zákon č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech 74 Zákon č. 3/2002 Sb. navazuje na Listinu základních práv a svobod a upravuje postavení církví a náboţenských společností. Zákon nejprve blíţe specifikuje svobodu náboţenského vyznání ( 2), definuje pojmy včetně pojmu církev pro účely zákona ( 3). 75 Dále vyjmenovává důvody znemoţňující působení církve ( 5) a definuje, ţe církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací 76, na základě které můţe potom nejen získávat právo 73 Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 74 Kompletní název zákona zní: Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech) 75 Více o definici církve v zákoně SVOBODA, František. Legislativní prostředí pro činnost církví a náboţenských společností. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, s. ISBN str Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech), 6, odst.1. 19

20 vychovávat své duchovní, ale také můţe získat oprávnění k výkonu zvláštních práv podle tohoto zákona. 77 ( 6). Těmito zvláštními právy podle 7 téhoţ zákona jsou: 78 a) vyučovat náboţenství na státních školách, b) vykonávat duchovenskou činnost v ozbrojených silách a ve věznicích, c) přijímat od státu financování pro výkon duchovenské činnosti, d) konat církevní sňatky, e) zřizovat církevní školy, f) zpovědní tajemství. 79 Důleţité paragrafy 9-11 popisují podmínky registrace církve či náboţenské společnosti a podmínky k přiznání výše jmenovaných zvláštních práv. Zatímco pro registraci je podmínkou řádné podání registrace včetně předložení základních dokumentů církve a podpisy 300 občanů hlásících se k této církvi ( 10), pro přiznání zvláštních práv klade zákon mnohem striktnější podmínky. Poţaduje aby církev byla registrována podle tohoto zákona nejméně 10 let, pravidelně zveřejňovala zprávu o své činnosti, řádně plnila závazky vůči státu a třetím osobám, získala podpisy tolika občanů ČR, kolik činí jedno promile počtu obyvatel podle posledního sčítání lidu, 80 řádně podaný návrh. 81 Paragrafy definují postup ministerstva při registraci církví a změny registrace, následující paragrafy popisují rejstříky registrovaných církví, moţnost zániku registrované církve, zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv ( 21) a další prováděcí předpisy registrace nebo rušení registrace církví. 77 Tamtéţ, 6, odst Všechna tato zvláštní práva jsou upravena podrobnějšími předpisy nebo zvláštními normami. 79 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech), V současnosti tedy podpisů. 81 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech),

Program přednášky. Právní úprava Svoboda vyznání v Listině

Program přednášky. Právní úprava Svoboda vyznání v Listině Svoboda vyznání v Listině JUDr. Tomáš Pezl pátek 15. března 2013 Program přednášky Svoboda náboženského vyznání Svobodný výkon náboženství Organizace církví a náboženských společností Další práva spojená

Více

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice 2011 Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice I. základní vymezení II. praktická

Více

Ekonomika veřejného sektoru. Církve a náboženské společnosti

Ekonomika veřejného sektoru. Církve a náboženské společnosti Ekonomika veřejného sektoru Církve a náboženské společnosti Proč by měl ekonom zkoumat oblast církví a náboženských společností? Jsou součástí veřejného sektoru, hospodaří surčitými prostředky a tedy spoluvytváří

Více

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací Politická práva v ČR JUDr. Tomáš Pezl pátek 20. března 2009 Program Právo petiční Právo shromažďovací Právo na odpor Právo sdružovací Petiční právo Čl. 18 LZPS Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,v

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 159 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 08/20 Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Teze k diplomové práci ANALÝZA VÝVOJE DANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Teze k diplomové práci ANALÝZA VÝVOJE DANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA OBCHODU A FINANCÍ Teze k diplomové práci ANALÝZA VÝVOJE DANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autor: Kateřina

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona 330 9. funkční období 330 Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek Úvod Stručné vymezení problematiky Současný stav zkoumané problematiky...

OBSAH. Seznam použitých zkratek Úvod Stručné vymezení problematiky Současný stav zkoumané problematiky... OBSAH Seznam použitých zkratek... 10 1. Úvod... 11 1.1. Stručné vymezení problematiky... 11 1.2. Současný stav zkoumané problematiky... 12 2. Právní úprava státního občanství před rokem 1918... 16 2.1.

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Návrh zákona se zvýrazněnými změnami:

Návrh zákona se zvýrazněnými změnami: Návrh zákona se zvýrazněnými změnami: ČÁST PRVNÍ zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1168 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 4. volební období Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1074/0 Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Návrh U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky Návrh U S N E S E N Í Senátu Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU

Česká republika po roce Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Česká republika po roce 1989 Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. Kfi TF JU Revoluce v roce 1989 Nové vymezení vztahu vůči náboženství Bude mít nový politický řád morální rozměr? Náboženství = tradiční skupiny

Více

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení.

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení. Příloha k usnesení č. 266 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD

Svoboda vyznání. Teologická etika 2 VOŠ Jabok. Mgr. Zdenko Š Širka, ThD Svoboda vyznání Teologická etika 2 VOŠ Jabok Mgr. Zdenko Š Širka, ThD 1. Svoboda vyznání součást lidskoprávních standardů Charta základních práv EU, čl. 10: právo každé osoby na to, že může změnit náboženské

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

ZÁKON ze dne 2016, o obecně nebezpečných náboženských společnostech. Čl. I. Změna zákona o církvích a náboženských společnostech

ZÁKON ze dne 2016, o obecně nebezpečných náboženských společnostech. Čl. I. Změna zákona o církvích a náboženských společnostech ZÁKON ze dne 2016, o obecně nebezpečných náboženských společnostech Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Zákon č. 3/2002 Sb.,

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více