ZPRÁVA O STAVU PROVINCIE SV. JANA BOSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU PROVINCIE SV. JANA BOSKA"

Transkript

1 PROVINCIÁLNÍ KAPITULA 2010 ZPRÁVA O STAVU PROVINCIE SV. JANA BOSKA Moje ovce slyší můj hlas: já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný ţivot. Nezahynou na věky a nikdo mi je nevyrve z rukou. (Jan 10,28 28) Milí spolubratři, s důvěrou v Jeţíšův příslib, který se vztahuje ke kaţdému z nás a ke kaţdému mladému člověku, k němuţ nás Dobrý pastýř posílá, abychom se my sami stávali dobrými pastýři podle jeho vzoru, jsme ušli další tříleté období. Byl to čas mnohých poţehnání a milostí, 80. výročí příchodu salesiánů do naší vlasti, 150. výročí zaloţení Kongregace Byl to ale i čas mnoha zápasů, bojů, čas poznamenaný odchody řady spolubratří. Po třech letech dostáváte do rukou Zprávu o stavu provincie sv. Jana Boska. Na její přípravě spolupracovali delegáti zodpovědní za jednotlivé oblasti a ředitelé se svými komunitami. Zpráva má tři části: 1. Vlastní zpráva o stavu provincie [kap. 1 6] Situace české společnosti a církve Situace salesiánské provincie Salesiánská rodina Formace Poslání a misie Ekonomika a administrativa 2. Zhodnocení priorit OPP 2007 a jejich aktualizace pro léta [kap. 7 9] Priorita: Evangelizace Priorita: Pastorace povolání Priorita: Formace a další vzdělávání 3. Zprávy z jednotlivých komunit zachycující: Nejdůleţitější události uplynulého šestiletí Jak se 26. GK promítla do ţivota komunity Text má poslouţit k ohlédnutí zpět, připomenutí toho hlavního, shrnutí ţivota provincie pro historii, ale především k reflexi, inspiraci a novému vykročení. Děkuji všem, kteří na tomto textu spolupracovali. A zejména děkuji všem, kteří jste během uplynulých tří let psali svým ţivotem a posláním, věrností Kristu, Donu Boskovi a mladým pozitivní stránky salesiánského díla v naší vlasti. V Praze 24. dubna 2010 František Blaha, provinciál

2 1 SITUACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI A CÍRKVE 1.1 Dva odkazy Necítím se kompetentní objektivněji hodnotit situaci české společnosti ani situaci církve. Odkazuji na dvě poměrně útlé kníţky. První je výsledkem plenárního sněmování české církve (2 zasedání, která proběhla ve dnech a ). Dokument vyl publikován během červencových Velehradských oslav v roce 2007: Česká biskupská konference: Ţivot a poslání křesťanů v církvi a ve světě Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR; Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007 Obsah dokumentu: Ţivot a poslání křesťanů v církvi a ve světě Vyznání chvály a díků Sněm jako událost obdarování a nového porozumění Církev dnes Vnitřní ţivot církve: Laici v církvi Kněţství, jáhenství, zasvěcený ţivot Liturgie a svátostná pastorace Pastorace: Úvod Zásadní otázky pastorace v nejbliţší budoucnosti Obecné otázky vykonávání a zajištění farní pastorace v různých podmínkách našich diecézí Zásadní otázky kategoriální pastorace Jednotlivé oblasti kategoriální pastorace: Rodiny Pastorace mládeţe Vysokoškolská pastorace Pastorace nemocných a seniorů Další skupiny Katecheze Křesťanská výchova a vzdělávání věřících Diakonický rozměr pastorace Laici v současné české společnosti: Situace české společnosti a duch doby Impulzy do budoucna: co dělat? Svět kultury Svět rodiny Svět politiky Sociální řád a svět hospodářství Svět médií Misijní poslání církve: Současná situace Hlavní činitelé v evangelizačním a misijním úsilí církve Naléhavost misijního poslání Základní předpoklady účinné evangelizace Evangelizace a svoboda Specifika české situace Evangelizace a ekumena Evangelizace světa Druhou je celkem zdařilý pokus o zhodnocení uplynulých 20 let ţivota církve v naší zemi: Duka D., Badal M.: Bílá kniha církve s černou kapitolou. 20 let svobody ; Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009 Obsahuje: Společensko-politický kontext Církevní školství Církevní zdravotnictví Charita Církev se vrací (duchovní sluţba v armádě, policii, vězeňství) Církevní majetek Církev a média Speciální důrazy (rodina, mládeţ, krajané a cizinci, ekumenismus, kultura) Církev a její vnitřní ţivot Černá kapitola (KTF Praha, spolupráce kněţí a biskupů s totalitní mocí, sexuální skandály, ohroţení důvěryhodnosti církve) Nadějné vyhlídky (pontifikát Jana Pavla II., Benedikta XVI. a naše situace) 1.2 Hlavní události v české společnosti 2007: Bulharsko a Rumunsko se stávají novými členy EU ( ) Zástupci 26 zemí EU podepsána tzv. Lisabonská smlouva, která má nahradit zkrachovalou euroústavu ( ) Česká republika vstupuje do tzv. Schengenského prostoru ( ) Provinciální kapitula

3 2008: Václav Klaus znovu zvolen prezidentem na 4 roky ( ) Krajské volby s vítězstvím ČSSD ( ) 2009: Rok celosvětové ekonomické krize (s odkazem na slova Tomáše Bati z roku 1932) 1 Česká republika se k 1. lednu ujímá půlročního předsednictví v Evropské unii, 24. března bylo poslanci ČSSD iniciováno hlasování o nedůvěře vládě, a vláda padla. 8. května jmenována prozatímní vláda s premiérem Janem Fisherem. Předčasné volby byly ohlášeny na říjen, ale posléze na základě rozhodnutí Ústavního soudu byly zrušeny. Prezident V. Klaus, ač nerad, podepsal jako poslední představitel států EU Lisabonskou smlouvu ( ). 1.3 Hlavní události církve v ČR 2007: Připojení českých křesťanských církví k dokumentu Charta oecumenica směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě ( ) Národní pouť na Velehradě za účasti státního sekretáře Vatikánu kardinála Tarcisio Bertone, SDB ( ) Celostátní setkání mládeţe ( Klokoty) Spuštěn projekt Učící se církev ( ) 2008: Zahájení Roku sv. Pavla ( ) ActIv8 česká a slovenská mládeţ na Velehradě ( ) Jan Baxant jmenován biskupem litoměřickým ( ) 2009: Zahájení Roku kněţí ( ) Návštěva papeţe Benedikta XVI září v Praze, Brně a Staré Boleslavi velmi pozitivně přijatá a hodnocená národem, intelektuály, médii i představiteli společnosti V parlamentu zablokován návrh zákona na majetkové vyrovnání s církvemi; církev neuspěla u Nejvyššího soudu s dovoláním v případu sporu o vlastnictví praţské katedrály. Vyšly dva překlady Bible do češtiny: Bible 21 a Jeruzalémská bible. 2010: Vyhlášena pastorační příprava na rok 2013, kdy si budeme připomínat výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ( ) přípravný rok 2010 zaměřen na Boţí slovo a na umění se ztišit a slyšet, slyšené přijmout (to nazývá sv. Benedikt poslušností) 1 To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, ţe hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němţ se nacházíme, nepotřebujeme ţádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, ţádoucnější a čestnější neţ lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. 3 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

4 Biskup Dominik Duka, OP, převzal praţský arcibiskupský stolec ( ) a byl zvolen novým předsedou České biskupské konference ( ) 2 SITUACE SALESIÁNSKÉ PROVINCIE 2.1 Hlavní události v uplynulém tříletí 2007: Heslo hlavního představeného na rok: Dejme se vést Boţí láskou k ţivotu Setkání se salesiány ( Sebranice) Provinciální kapitula 1. část ( Fryšták) Dny salesiánské spirituality na téma Štěpán Trochta ( Kroměříţ) Oslava 40 let přítomnosti VDB v ČR ( ) Tragické úmrtí jediného novice Jendy Hromádka ve Vysokých Tatrách ( ) Mezinárodní Konference Colloqui salesiani Víra a výchova v období sekularismu ( Praha-Vinoř) Mimořádná vizitace naší provincie V. Klementem ( ) Oslavy 80 let příchodu salesiánů do ČR, Ignác Stuchlý jmenován čestným občanem Fryštáku ( ) Setkání provinciálů, vikářů a delegátů pro pastoraci z provincií CIMEC ( Praha) Celostátní setkání salesiánských animátorů ( Pardubice) Setkání české a slovenské provinciální rady s V. Klementem ( Brno- Ţabovřesky) Provinciální kapitula 2. část ( Fryšták) 2008: Heslo hlavního představeného na rok: Vychovávejme srdcem Dona Boska Společné česko-slovenské formační setkání ředitelů komunit ( Fryšták) Setkání provinciálních rad SDB, FMA, VDB, ASC ( Kobylisy) Setkání se salesiány ( Sebranice) Zahájení salesiánské přítomnosti ve Staré Zagoře v Bulharsku, kam se stěhují 3 spolubratři ( ) Jáhenské svěcení Martina Poláčka ( Pardubice) 26. generální kapitula za přítomnosti F. Blahy a J. Komárka ( Řím, Pisana) Jáhenské svěcení Jaroslava Fogla ( Kazanlak) Věčné sliby P. Boštíka a L. Všetuly ( Zlín) Otevření nové nástavby střediska v Plzni (červen 2008) Odhalení pamětní desky koadj. Vincenci Jandovi na Radhošti ( ) Sluţby provinciálky FMA nově zřízené česko-litevské inspektorie se ujímá setra Marie Tkadlecová ( ) První sliby Jakuba Švandy ( Poprad) Animační návštěva provincie hlavním delegátem pro sociální komunikaci Filiberto Gonzálesem ( ) Animační návštěva regionálního rádce Štefana Turanského v provincii ( ) Provinciální kapitula

5 Otevření nového kontaktního centra Maják na sídlišti Máj v Českých Budějovicích ( ) Celostátní setkání salesiánských animátorů ( Sebranice) 2009: Heslo hlavního představeného na rok: Usilujme, aby se Salesiánská rodina stala širokým hnutím osob za spásu mládeţe (150. výročí zaloţení Kongregace) Společné slovensko-české formační setkání ředitelů komunit ( Donovaly) Dny salesiánské spirituality na téma Salesiánská svatost pro mladé ( Kroměříţ) Setkání se salesiány ( Ostrava) Shromáţdění spolubratří provincie ( Ţabovřesky) Kněţské svěcení Martina Poláčka a jáhenské svěcení Jiřího Baláše a Libora Všetuly ( Ţabovřesky) Věčné sliby Petra Kalase a Petra Zelinky ( Ostrava) Kněţské svěcení Jaroslava Fogla ( Sofie) Při Koncertu lidí dobré vůle na Velehradě podpořen projekt Salesiánského střediska mládeţe v Ostravě jako ocenění pro salesiánskou práci s Rómy v ČR ( ) První sliby Martina Jelečka a Jaroslava Růţičky ( Poprad) Otevření nového střediska na Luně v Teplicích-Trnovanech ( ) Konference Salesiánská evangelizace dnes za účasti V. Klementa ( Kobylisy) Mezinárodní konference o romské pastoraci ( Košice) Průzkum na nového provinciála ( ) Petr Němec jmenován archimandritou ( Sofie) Obnova slibů u příleţitosti 150. výročí zaloţení Kongregace ( ) Petr Vaculík jmenován novým provinciálem ( ) 2010: Heslo hlavního představeného na rok: Po vzoru dona Ruy jako praví učedníci a horliví apoštolové přinášejme evangelium mladým DOMISAL 2010 (Salesiánská misijní neděle) je zaměřen na salesiánskou přítomnost mezi Rómy a v centru pozornosti je salesiánská práce v Česku a Bulharsku, Slovensku a Maďarsku letos se v mnohých komunitách a salesiánských farnostech slaví DOMISAL poprvé. Ničivé zemětřesení na Haiti velmi citelně zasáhlo tamní salesiánské dílo ( ) a vzbudilo velkorysou odpověď české Salesiánské rodiny. (Do poloviny dubna dosáhla solidarita částky 3 mil. Kč.) Setkání provinciálních rad SDB, FMA, VDB, ASC ( Kobylisy) 5 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

6 Celkem Novici 2.2 Personální situace Statistiky Rok k koadj. S časnými sliby jáhni tr. kněţí koadj. S věčnými sliby Se sliby studenti studenti jáhni tr. kněţí Čísla odpovídají statistikám v Annuariu, čili tam chybějí spolubratři, pracující v jiných provinciích. Skutečný počet spolubratrů náleţejících k naší provincii, tedy i s těmi, kteří pracují v jiných provinciích (Sedláček, Lepařík, Špaček), k je v následující tabulce: [Ani zde není započítán biskup Karel Herbst či naši misionáři (včetně Františka Radeckého), byť k nám stále neodmyslitelně patří.] Věkový průměr: 54,0 roku. V letech Vstoupili k SDB Odešli Odešli % Poznámka (422) (47) rozdílné počty v dostupných zdrojích (653) (42) zřejmě se nepodařilo zachytit všechny, kteří k SDB vstoupili a později odešli Provinciální kapitula

7 Porovnání počtu spolubratří v 5letých věkových intervalech (2001, 2007, 2010) Porovnání počtu spolubratří v 10letých věkových intervalech (1992, 1995, 2001, 2007, 2010) 7 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

8 Porovnání počtu spolubratří v 10letých věkových intervalech (1992, 1995, 1998, 2001, 2007, 2010) Porovnání počtu členů jednotlivých muţských řádů v roce 2010 s rokem Změna 2010 k 1993 Počet % + / - % augustiniáni ,0 7 53,3 augustiniáni-kanovníci 6 2 0,3 4 33,3 benediktini ,9 1 95,7 cisterciáci 9 7 0,9 2 77,8 dominikáni , ,4 františkáni , ,6 jeruzalémští bratři , ,0 jezuité , ,6 kapucíni , ,7 karmelitáni ,4 1 94,7 karmelitáni bosí , ,0 klaretiáni 13 1, kříţovníci ,1 1 94,1 maltézští rytíři 3 6 0, ,0 mariáni 12 1, milosrdní bratři ,8 6 60,0 minorité ,8 4 72,4 Provinciální kapitula

9 obláti , ,3 pallotini 9 1,2 + 9 pauláni 5 9 1, ,0 petrini , ,2 piaristé 0 3 0,4 + 3 premonstráti , ,9 redemptoristé , ,7 salesiáni , ,2 saletiáni 5 0,7 + 5 salvatoriáni , ,7 servité 2 0 0,0 2 0,0 těšitelé 5 1 0,1 4 20,0 trapisté 20 2, Celkem ,6 (U řeholních sester poklesl počet z 2964 v roce 1993 na 1613 v roce 2010, počet v roce 2010 tedy dosahoval 54 % počtu sester v roce 1993.) Vstoupili do noviciátu 2007: Jakub Švanda 2008: Martin Jeleček, Jaroslav Růţička 2009: Jan Fojtů Připsán do jiné provincie koadj. František Radecki ( ) po rozhodnutí odejít do misií nyní přináleţí k vizitatorii ZMB (Zambie Malawi Zimbabwe Namibie) a působí v komunitě Hwange v Zimbabwe Spolubratři zemřelí od poslední kapituly (datum úmrtí a místo pohřbení) novic Jan Hromádko Praha-Ďáblice P. Vincenc Mrtvý Troubky nad Bečvou P. Alois Frydrych Slezská Ostrava P. Josef Večeřa Prosetín P. Jan Jeřábek Štramberk koadj. Rudolf Špok Hodoňovice P. Cyril Juroška Fryšták P. Josef Pekárek Slušovice P. František Socha Předhradí u Skutče P. Jan Kříţek Praha-Ďáblice P. Stanislav Honka Slezská Ostrava 9 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

10 2.2.5 Spolubratři, kteří od poslední kapituly odešli z kongregace P. Martin Mališka inkardinován do Olomoucké arcidiecéze P. Petr Chalupa inkardinován do Olomoucké arcidiecéze Jiří Hlinák nedostal souhlas k věčným slibům Aleš Adamkovič neobnovil sliby Dominik Oujeský neobnovil sliby Ondřej Trojek neobnovil sliby Jan Horký udělen dispens od slibů a kněţství Martin Běhal udělen dispens od časných slibů Jiří Kašný uzavřením sňatku propuštěn z kongregace Martin Bradáč udělen dispens od časných slibů 2.3 Věrnost řeholním slibům a Boží primát v našem životě Nemohu tuto oblast hodnotit, protoţe zde můţe soudit jenom ten, který vidí do nitra a zkoumá srdce i ledví. Děkuji mnohým z vás, které jsem během své sluţby provinciála mohl potkávat, za svědectví věrnosti Bohu, Donu Boskovi, Stanovám, salesiánskému dílu, poslání k mládeţi. Na druhé straně naráţíme na věci, na které věci jsem upozorňoval v Postní výzvě v loňském roce u příleţitosti 150. výročí zaloţení kongregace a které jsou neustálou výzvou k obrácení. I výše zmíněné odchody spolubratří, rostoucí věkový průměr a malý počet nových povolání souvisí s touto oblastí a netýkají se jen odešlých spolubratří, ale celého našeho společenství. Nechci na tento základní rozměr zapomenout ani v této zprávě, protoţe bez Boha, bez věrnosti Kristu a tomu, co jsme mu slibovali, nemůţeme existovat, ztratili bychom smysl své existence, byli bychom nesrozumitelní sobě i druhým. 2.4 Život v komunitách Pozitiva posledního období (v mnohých komunitách) určitá stabilizace komunitního ţivota, nastolení pravidelnějšího řádu přizpůsobeného pastoračnímu působení, společné týdenní a roční plánování a hodnocení (řada komunit zejména těch největších kaţdoročně vypracovává komunitní plán a dopředu plánuje pravidelná setkání (měsíční ústraní a komunitní dny), společné promýšlení témat, která se vztahují k našemu ţivotu (hodně k tomu na řadě míst napomohla příprava na kapitulu), někde je pravidlem několik dní společné dovolené, jinde udělali dobrou zkušenost se supervizí komunity či celého pastoračního týmu Slabiny Častými slabinami zůstávají: málo vyuţívaný rozhovor s ředitelem, určitá šeď společných modliteb (najdou se spolubratři, kteří spolu bydlí pod jednou střechou, a přitom se nesejdou ke společné modlitbě!), Provinciální kapitula

11 nespolehlivost a nezodpovědnost, nedostatečné sdílení o hlubších věcech, které proţíváme; na některé další věci jsem upozornil v rámci 150. výročí zaloţení Kongregace na začátku postní doby; v některých domech komunit jsou prostory pro spolubratry a komunitu ve srovnání s ostatními částmi domu určenými pro pastoraci ještě nerekonstruované (České Budějovice Čtyři Dvory, Fryšták) Staří a nemocní spolubratři Velkým poţehnáním pro naše komunity a salesiánské dílo jsou staří a nemocní spolubratři. Patří jim dík za jejich věrnost, modlitby a oběti, kterými stále drţí salesiánské dílo. Mnozí chtějí zůstat věrni ve správě svěřených farnosti, dokud to bude jen moţné, někteří přijali zázemí u svých příbuzných, někteří jsou začleněni do ţivota komunit. Zejména do budoucna je třeba počítat s tím, aby prostory komunit byly uzpůsobeny tak, aby mohly poskytnout zázemí i těmto spolubratřím. Tam, kde to přesahuje moţnosti komunity, vyuţíváme různých zařízení s přítomností řeholních sester (F. Plhal Charitní domov pro duchovní ve Staré Boleslavi, J. Malůš Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice, E. Hrbatý Charitní domov pro řeholní sestry Kroměříţ), případně se péče ujali přííbuzní či známí spolubratří (V. Filipec, S. Stařík) Samostatně ţijící spolubratři Samostatně zůstávají bydlet se souhlasem provinciála kvůli apoštolátním poslání někteří spolubratři na diecézních farách (převáţně starší), dále starší a nemocní spolubratři v péči svých blízkých a většina spolubratří vyučujících na teologických fakultách (coţ je v Č. Budějovicích dáno nedostatkem prostoru ve formační komunitě) Spolubratři ve zvláštní situaci Vzhledem k společnému salesiánskému ţivotu (spolubratři, kteří se téměř nesetkávají s komunitou ani se neúčastní provinciálních setkání; jsou zpravidla v kontaktu s ředitelem či někým ze spolubratří; mnozí dělají mnoţství dobré práce): František Baroš Josef Dolista Libor Ovečka Blaţej Müller Jiří Zezula Spolubratři s dovolením provinciála bydlet mimo řeholní dům na 1 rok (kromě důvodů pastoračních, zdravotních či studijních): Michael Martinek od ; Pavel Hanáček v prosinci 2009 poţádal o povolení přestoupit ke karmelitánům; dosud nedostal dovolení ze strany generálního priora karmelitánů; se souhlasem provinciála byl od ustanoven jako farní vikář v Olomouci-Hejčíně, ve farnosti spravované karmelitány; Jan Vyhnálek od Z jiných důvodů: Zbyněk Schneider ţije v komunitě v Dolních Počernicích; po odsouzení civilními soudy čeká na rozhodnutí Kongregace pro nauku víry. 11 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

12 3 SALESIÁNSKÁ RODINA V rámci salesiánské rodiny v provincii se dvakrát ročně schází zodpovědní za jednotlivé sloţky. Jednou za dva roky se koná společné setkání provinciálních rad SDB, FMA, ACS a VDB. Během posledního tříletí se ve spolupráci podařilo připravit Dny salesiánské spirituality (kaţdé dva roky o víkendu po Velikonocích; největší zásluhu zde mají sestry salesiánky). Se salesiánkami se rozvíjí spolupráce při formaci dobrovolníků a salesiánských animátorů, v dílech sociální komunikace a v některých střediscích mládeţe. Salesiáni plní úlohu delegátů ASC, asistentů VDB a vykonávají duchovní sluţbu (celebrace u FMA, duchovní cvičení apod.). 3.1 FMA Dcery Panny Marie Pomocnice Statistika Česká republika Litva počet sester celkem 35 8 z toho juniorek (s časnými sliby) 3 0 počet novicek 2 1 počet postulantek 0 0 počet aspirantek 1 0 Průměrný věk sester: 47 let České sestry, patřící do jiných inspektorií: 5 (včetně 2 misionářek) Rok Domy* Sestry s věčnými Sestry s časnými Novicky* Postulantky* Aspirantky* sliby* sliby* /1 29/7 4/3 1/- - 1/ /1 33/6 1/2-1/ /1 33/5 2/3 1/- - 2/ /1 32/5 2/3 1/- 2/1 2/ /1 32/6 2/2 3/1 1/- 1/ /2 32/8 3/- 2/1-1/- *Před lomítkem je počet v ČR a za lomítkem počet na Litvě Seznam komunit a současné počty v nich ČR: Brno (Bl. Laura Vicuña) 5 sester Hradec Králové (Matka Markéta) 6 sester Ostrava (Sv. Marie D. Mazzarello) 4 sestry Plzeň (Duch Sv.) 4 sestry Praha-Karlín (P. Maria Pomocnice) 10 sester Praha-Kobylisy (Sv. Josef) 5 sester Litva: Kaišiadorys (Sv. Jan Bosko) 3 sestry Kaunas (P. Maria Pomocnice) 5 sester (Do CEL patří i Jitka Fišerová, která ţije a pracuje v Turíně komunita M. Mazzarello) Provinciální kapitula

13 Z toho: 3.2 ASC Salesiáni spolupracovníci Statistika Počet členů: 563 Prům. věk při skládání slibů: 36,4 let Počet lidí ve formaci: 34 Počet místních společenství (MS): 29 Nejmenší MS má 7 členů, největší MS 37 členů, průměr 21 ASC v MS Provinciálním delegátem je Jan Ihnát Priority Formace Aktualizovat a doplnit Formační materiál rádců pro formaci v duchu Plánu apoštolského ţivota. Ve spolupráci s vedoucími formačních společenství vytvořit Formační manuál pro jednotlivá setkávání v období aspirantátu a předaspirantátu. Zařadit setkání aspirantů s PR a setkání zodpovědných za formaci mezi pravidelné akce celoprovinciálního významu. Apoštolát Jako prioritu všestranně podporovat apoštolát zaměřený na rodinu. Podporovat sluţbu duchovního doprovázení klubů SHM. Salesiánská rodina Pokračovat ve spolupráci s jednotlivými sloţkami salesiánské rodiny na konkrétních dílech. Aktivně se zapojit do činnosti v regionu Evropa střed východ. Web a média Zajistit aktuální informace o dění v rámci Sdruţení a salesiánské rodiny. Pravidelně informovat o aktivitách Sdruţení církev a okolní svět. Hospodaření Podporovat myšlenku ekonomické solidarity mezi spolupracovníky na všech úrovních (místní, provinciální, světové). Pokračovat ve vytváření fondu oprav nemovitého majetku Sdruţení. 3.3 VDB Volontárie Dona Boska VDB Skupiny (stav 2010) Oblast Česká republika Brno 1 Brno 2 Olomouc Praha 1 Praha 2 Oblast Celkem ve skupině aspirantky časně zasvěcené věčně zasvěcené Oblastním (provinciálním asistentem) je dlouhodobě Zdeněk Demel. 13 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

14 3.4 CDB Volontéři s Donem Boskem V České republice stále jen 1 člen, který má 2 kolegy a další zájemce na Slovensku a častěji se s nimi setkává. 3.5 CME Sdružení bývalých žáků a žákyň Kvůli narůstajícímu věku členů, a protoţe se nenašel nikdo z členů, kdo by mohl převzít otěţe sdruţení, sdruţení v roce 2005 formálně ukončilo svou existenci. Bývalí ţáci se ale dál setkávají na poutích, oslavách salesiánských svátků, na duchovních cvičeních, případně organizují setkání kolem jednotlivých domů. Zůstávají velkými dobrodinci a podporovateli salesiánského díla a patří jim za to velký dík. Kolem jednotlivých děl se na některých místech začínají setkávat ex-oratoriáni, Staré páky (bývalí chaloupkáři) jiţ pravidelně organizují několik setkání a duchovních obnov apod. Ţádná skupina ale není sdruţením ve vlastním smyslu. 3.6 Kontemplativní Salesiánská Fraternita Marie z Nazareta Společenství, které zaţádalo o zařazení do salesiánské rodiny. Společenství se rozvíjí společně se Slovenskem. Přehled skládání slibů FCMN v jednotlivých letech: Čechy x věčné sliby kontemplace; 1x věčné sliby evangelních rad x slib kontemplace na jeden rok x slib kontemplace na jeden rok x slib kontemplace na jeden rok x slib kontemplace na tři roky; 5x slib kontemplace na jeden rok celkem k dnešku 13 členů v České republice Slovensko x slib kontemplace na jeden rok x slib kontemplace na jeden rok 1x slib evangelních rad na jeden rok x slib kontemplace na jeden rok 1x slib evangelních rad na jeden rok x slib kontemplace na tři roky 2x slib kontemplace na jeden rok 1x slib evangelních rad na jeden rok x slib kontemplace na jeden rok 1x slib kontemplace na tři roky 1x slib evangelních rad na tři roky celkem k dnešku 5 členů na Slovensku Provinciální kapitula

15 3.7 Salesiánské hnutí mládeže, o. s. Salesiánské hnutí mládeţe, o. s., není oficiální skupinou Salesiánské rodiny, ale je na salesiánské dílo napojeno a je jeho součástí. V předsednictvu Národní rady SHM je delegát SDB (t. č. Jindřich Čáp), delegátka FMA a delegát ASC. Zejména ASC si v posledních letech stanovili spolupráci s SHM jako jednu s priorit. SHM je organizací uznanou MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeţí. Vedle ústředí má 29 klubů, většinou mimo komunity SDB. Pro období si vytklo základní strategie. Poslání SHM: Naším posláním je vychovávat děti a mládeţ, vytvářet podmínky pro jejich všestranný rozvoj, zprostředkovávat a předávat jim křesťanské hodnoty. Vize: SHM bude respektovanou organizací, která bude ve své činnosti vycházet ze salesiánské pedagogiky Dona Boska. Strategické oblasti: Salesiánská rodina Stát Církev Veřejnost Kluby a sekce Motivace a způsoby práce Vzdělávání a salesiánská formace. 4 FORMACE 4.1 Přednoviciát Aktuální situace Přednoviciát je umístěn v obci Sebranice u města Litomyšle. Pastorační tým tvoří ředitel Radek Gottwald, zpovědník Jaroslav Kopecký a farář Vojtěch Glogar. Zapojují se také spolubratři bydlící v Litomyšli: Pavel Čáp a Josef Kopecký starší. Přednovic je František Jeleček, který aspirantát absolvoval na dobrovolnické sluţbě v Kazanlaku. Komunikace v komunitě, způsob ţivota a zapojení do pastorace podporuje vyzrávání postnovice. Formace probíhá podle formačního projektu komunity. Prostředí ve, kterém je velmi dobré. Farnost je velmi ţivá, aktivní. Celkový rytmus a podmínky ţivota propojují modlitbu, studium a práci apoštolskou a fyzickou do jednoho vyváţeného celku. Přednovicové také na určitou dobu navštěvují některé komunity a podílí se na jejich ţivotě a sluţbě, aby měli představu o naší provincii a způsobech práce. Těţkosti Největším problémem je počet přednoviců. Tento nedostatek je vyvaţován účastí na setkávání se slovenskými přednovici, které sleduje také vzájemné poznávání pro budoucí noviciát. Výzvy Přijmout v jednotlivých komunitách pastoraci povolání jako prioritu, podle které se přizpůsobuje pastorační projekt komunity. Dobré svědectví o zasvěceném ţivotě kaţdého spolubratra. Hledat vyuţití domu v Sebranicích pro případ, ţe nepřijde ţádný přednovic. Nabídnout moţnost přednoviciátu některým aspirantům ze Slovenska. 15 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

16 4.2 Noviciát Aktuální situace Naši novicové absolvují tuto formační etapu ve slovenském noviciátu v Popradu. S touto praxí je velmi dobrá zkušenost. V současnosti je v Popradě jeden český novic Jan Fojtů. Delegát pro formaci a ředitel přednoviciátu se kaţdoročně zúčastňují setkávání slovenských formátorů na Kvetnici u Popradu v srpnu. Členové provinciální rady české provincie se podílejí na duchovních obnovách pro novice v Popradě. Aktuální problémy se řeší na úrovni kuratoria. 4.3 Postnoviciát Aktuální situace Studium salesiánských studentů probíhá v Českých Budějovicích na Teologické fakultě Jihočeské university. Není rozlišené na filosofickou přípravu a pedagogickou přípravu do asistence (tirocinia) a studium teologie po asistenci. Je organizováno podle tradičního modelu studia teologie v diecézních seminářích v české církvi, ve které je studium teologie rozvrţeno do pěti let. Studium teologie odpovídá poţadavkům uvedeným v Ratio. Studium pedagogiky je zajištěno pouze 4semestrovým akreditovaným kursem. Studentů teologie je šest. Bydlí v komunitě Na špitálku společně se čtyřmi formátory, z nichţ 3 vyučují na Teologické fakultě Jihočeské university. Komunitní ţivot má velmi dobrou úroveň, ředitel komunity je členy komunity přijímán a uznáván. Velmi pečlivě se věnuje duchovnímu doprovázení studentů. Problémy Studentů teologie v jednotlivých ročnících je velmi málo na to, aby v nich proţívali skupinovou dynamiku. Studenti studují v některých předmětech se studenty nesalesiány. To klade zvýšené nároky na jejich salesiánské sebeuvědomění, na prohlubování jejich salesiánské identity, neboť před studenty musí obhájit svou víru nebo odůvodnit své povolání. Na druhé straně tyto skutečnosti podněcují reflexi jejich povolání. To zase klade zvýšené nároky na doprovázení studentů formátory. Výzvy Je připraven model kombinovaného studia pedagogiky a teologie, kdy by se v prvních třech letech (postnoviciát by se musel prodlouţit na tři roky) studovala pedagogika volného času tak, aby student obdrţel titul bakalář. Přitom by se také v přiměřené míře začaly studovat předměty z oboru teolog. Tento model nebyl provinciální radou přijat mj. z obavy, zda to studenti salesiáni zvládnou. Přesto se delegátu pro formaci a vedoucímu katedry pedagogiky volného času na TF v Českých Budějovicích, který je salesián, jeví poţadavek dvouoborové úrovně salesiánských studií (bakalář z pedagogiky a magistr z teologie) jako potřebný a legitimní. Provinciální kapitula

17 4.4 Asistence (dvouletá pastorační a pedagogická praxe) Aktuální situace V současnosti máme jednoho asistenta na praxi ve Zlíně. Je vystaven tvrdým nárokům praxe, na kterou nebyl úplně připraven z hlediska studia, protoţe musí organizovat programy střediska v oboru sociální práce společně s odborníky v této oblasti, kteří ve středisku pracují. Na druhé straně se zúčastňoval potřebného proškolování a vidí jako perspektivní rozšiřování kvalifikace v oboru sociální práce. Několikrát do roka se setkal s delegátem pro formaci v duchu praxe kaţdoročních formačních setkávání asistentů. Problémy Jde o přípravu asistentů. Proto si budoucí asistent, se kterým se počítá také do Zlína, vykoná kurs potřebný pro organizování programů ve středisku, které mají charakter sociální práce a vyţadují potřebnou minimální kvalifikaci Výzvy Je třeba neustále sledovat úroveň komunikace mezi asistentem a ředitelem komunity a ředitelem střediska. 4.5 Studium teologie Aktuální situace Studium je realizováno v Českých Budějovicích ve stejné komunitě jako postnoviciát. Po stránce formační má však svůj vlastní program podle tematických plánů. Jeden spolubratr (Petr Zelinka) s velice pozitivním hodnocením studuje teologii na Crocettě v Turíně. Problémy a výzvy viz postnoviciát 4.6 Trvalá formace Prvních pět let od svěcení a sloţení prvních slibů (quinquennio) Aktuální situace Dosud se příprava dělala pouze sporadicky, protoţe v posledních letech bylo málo novokněţí či nových jáhnů, případně byli v zahraničí. Na formační komisi bylo dohodnuto, ţe vzdělávání novokněţí a jáhnů pro příští roky bude pro všechny salesiány v této etapě na jednom místě společně se vzděláváním diecézních novokněţí. Výzvy O volbě místa (rozhoduje se mezi Prahou, Olomoucí a Brnem) a formy rozhodne provinciální rada na základě doporučení formační komise. Salesián Alan Křišťan je pověřen organizací setkávání těchto spolubratří na salesiánské rovině, které má vést k výměně a sdílení zkušeností. Bude dvakrát do roka, a udrţování kontaktu se salesiány faráři, v jejichţ farnostech novokněţí a jáhni působí Ostatní Probíhají pravidelná setkávání a formace ředitelů komunit, ředitelů středisek, ekonomů, spolubratří působících ve farní pastoraci, delegátů ASC, širšího týmu pastorace povolání, asistentů VDB. 17 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

18 Probíhají pravidelná setkávání koadjutorů, některá jsou připravována společně se slovenskou provincií, některá mají vysloveně formační akcent. Do komunit byla v uplynulém tříletí dávána tzv. Komunitní témátka, která posléze vystřídala kapitulní témata. Hlavní část trvalé formace probíhá v kaţdodenním ţivotě komunity. Klíčovým problémem se jeví prohlubování salesiánského ducha na úrovni osobní, komunitní a provinciální. Jeví se jako ohroţující, kdyţ spolubratři redukují svůj ţivot na pouhé plnění povinnosti, realizaci projektů a jejich finanční zabezpečení. Jde tedy o to, aby hlouběji objevovali, jaký smysl má jejich sluţba mladým, aby Da mihi animas bylo východiskem pro osobní spiritualitu, nasazení se pro záchranu mladých a vytváření komunitního ţivota, který má směřovat ke společné sluţbě. Tato sluţba bude někdy úzkou spoluprací, někdy bude samostatná. Vţdy však musí být otevřená pro vzájemné sdílení. Hodnoty salesiánského ducha mají být vtěleny do dokumentů střediska nikoli v abstraktní podobě salesiánských frází a ideologie, ale v podobě reálných kroků. K tomu je třeba vzdělávání, které pomáhá reflexi prohlubující zakotvení v Jeţíši Kristu, jeho následování v chudobě, čistotě a poslušnosti ve stylu sv. Jana Boska. Dále je třeba vzdělávání, které povede k reflexi vlastní společné činnosti v salesiánském duchu. 5 POSLÁNÍ A MISIE Pavel Kuchař, delegát pro formaci V duchu 26. GK i postupného vývoje našich pastoračních aktivit můţeme vnímat, ţe v jednotlivých místech klademe stále větší důraz na pedagogickou a sociální kvalitu naší činnosti, větší přítomnost salesiánů v přímé práci a na cílevědomou nabídku duchovních hodnot. Zároveň se daří více spolupracovat na různých aktivitách mezi jednotlivými komunitami, v rámci celé provincie i salesiánské rodiny. Častěji se také účastníme evropských aktivit. Některou tuto činnost pořádá SADBA (více je její činnost pospána dále). Z akcí pro celou Salesiánskou rodinu stojí dále za zmínku víkendová konference Salesiánská evangelizace dnes (listopad 2009), které se účastnil i delegát pro misie Václav Klement. 5.1 Struktury Naše pastorační struktury jsou v mnohých místech dostatečně vybudovány z předchozích let. V posledním období došlo k těmto změnám a událostem: Registrace poskytovatelů sociálních sluţeb zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách přinesl nové poţadavky k výkonu sociální činnosti. Vyjmenovává konkrétní sluţby a stanovuje podmínky k jejich vykonávání včetně poţadavku na plnění standardů sociálních sluţeb. Některá střediska mládeţe se zaregistrovala jako poskytovatelé těchto sociálních sluţeb. nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ České Budějovice, Praha-Kobylisy, Plzeň, Rumburk, Teplice, Zlín; sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Plzeň, Teplice; odborné sociální poradenství Plzeň. Provinciální kapitula

19 Změny v Salesiánských klubech mládeţe některé kluby byly zrušeny (Místní klub Kobylisy, SKM Jeroným), zaloţen byl Salesiánský klub mládeţe Sebranice. V Pardubicích došlo k rozdělení činnosti střediska mládeţe a pro dětské domovy na 2 samostatné kluby. Ve vzájemné domluvě s SHM a v souladu s jejich strategií došlo k vzájemnému vymezení SHM bude mít kluby v místech, kde salesiáni nepůsobí, kluby SKM budou v místech přítomnosti salesiánů. Z tohoto důvodu došlo k převedení SKM Telč pod SHM a plánuje se zrušení či transformace několika klubů SHM, které sídlí v místech působení salesiánů (České Budějovice, Fryšták, Praha- Kobylisy, Sebranice). Řešení kompetencí mezi jednotlivými díly v rámci komunity stanovili jsme si pravidla pro příjímání zaměstnanců a odpovědnosti ředitele komunity, ředitele a díla ve vztahu k provincii. Významnější rozšíření prostor pro činnost: České Budějovice otevření kontaktního místa na sídlišti Máj; Brno-Líšeň v současné době se dokončuje; Plzeň realizace nástavby; Teplice otevření nové pobočky v Trnovanech. Salesiánská střediska jsou často organizacemi, které zaměstnávají poměrně velký počet zaměstnanců a musejí plnit poměrně velkou administrativní agendu. To klade vysoké nároky na oblast řízení. Někteří salesiáni (i laici) se proto v oblasti řízení systematicky průběţně vzdělávají. V rámci setkávání ředitelů středisek byla také zavedena supervize řízení. Financování z evropských grantů pro zajištění naší činnosti se kromě obvyklých zdrojů podařilo získat v některých místech také finance z grantů Evropské unie Přehled institucí V současné době mají salesiáni zodpovědnost za následující instituce: Zastřešující organizace: Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. Škola: JABOK Vyšší odborná škola pedagogická a teologická Salesiánská střediska, která jsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení (školské právnické osoby): Salesiánské středisko mládeţe dům dětí a mládeţe Brno-Líšeň Salesiánské středisko mládeţe Dům dětí a mládeţe Brno-Ţabovřesky Salesiánské středisko mládeţe dům dětí a mládeţe České Budějovice Salesiánské středisko volného času Don Bosco (Ostrava) Salesiánské středisko mládeţe dům dětí a mládeţe Plzeň Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí a mládeţe (Teplice) Salesiánské středisko (obecně prospěšná společnost): Salesiánské středisko mládeţe, o.p.s., Kobylisy Salesiánské kluby mládeţe s jednotlivými kluby (občanské sdruţení): Dům Ignáce Stuchlého SKM (Fryšták) Salesiánský klub mládeţe Hroznová Lhota Domov Don Bosko SKM (Ostrava) 19 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

20 Salesiánské středisko mládeţe SKM (Pardubice) Salesiánský klub mládeţe Na cestě do ţivota (Pardubice) Salesiánské kluby mládeţe klub DON BOSKO (Praha Pardubice) Salesiánský klub mládeţe Rumburk-Jiříkov Salesiánský klub mládeţe Sebranice Salesiánský klub mládeţe (Teplice) Salesiánský klub mládeţe (Zlín) Farnosti (veřejné kostely): * Se smlouvou s biskupstvím: Brno-Ţabovřesky České Budějovice Havířov-Šumbark Litomyšl Moravské Budějovice Plzeň Praha Dolní Počernice Praha-Bohnice Rumburk Sebranice Teplice Zlín Společnosti s ručením omezeným: Portál, s. r. o. Nezbeda, s. r. o. * Zatím bez smlouvy s biskupstvím (farnosti v sídle komunity): Brno-Líšeň Fryšták Ostrava Praha-Kobylisy Prostějov Obecně prospěšné společnosti: Bosco media centrum, o. p. s. (provincie zaloţila v roce 2004 společně s Petrem Chovancem) Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s. (od roku 2004 je provincie spoluzakladatelem společně se Základní školou Integra Vsetín, sdruţením právnických osob, a navrhuje 1 člena správní a 1 člena dozorčí rady) Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. (SADBA) Jiţ pátým rokem vyvíjí svou činnost Salesiánská asociace Dona Boska, o. s., zaloţená v roce 2005 z podnětu Salesiánské provincie Praha jako podpůrná organizace odboru pastorace mládeţe. Sdruţuje většinu salesiánských středisek v ČR a zaměřuje se na 4 základní oblasti činnosti: dovnitř ČR << Formace a vzdělávání dobrovolníků je nabízena v rámci 2 akreditovaných dobrovolnických programů a jednoho celostátního setkání ročně: - Salesiánští animátoři jde o 3letý program s intenzitou 3 víkendy ročně. >> ven z ČR Evropské aktivity a DBYN SADBA je partnerskou organizací pro evropské salesiánské aktivity. Po roce pozorujícího členství se stala plným členem sítě salesiánských mládeţnických organizací Don Bosco Youth Net Provinciální kapitula

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Lenka Prasličáková Jméno a příjmení

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha,

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha, PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR ZA ROK 2015 Praha, 23. 11. 2016 Nový způsob hospodářského zabezpečení církve s sebou nese větší míru svobody, ale zároveň i zodpovědnosti a i s finančním

Více

Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2009

Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2009 Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2009 Dům Ignáce Stuchlého salesiánský klub mládeţe (dále jen DIS SKM) ve Fryštáku, ul. P. Ignáce Stuchlého 26/27, je občanské sdruţení věnující se práci

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH. Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice

ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH. Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTV Í KOSTELN Í VYD ŘÍ 1997 Karmelitánské nakladatelství,

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2010

Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2010 Výroční zpráva Domu Ignáce Stuchlého SKM za rok 2010 Dům Ignáce Stuchlého Salesiánský klub mládeţe (dále jen DIS SKM) ve Fryštáku, ul. P. Ignáce Stuchlého 26/27, je občanské sdruţení věnující se práci

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Projekt Salesiánského centra v Praze-Kobylisích

Projekt Salesiánského centra v Praze-Kobylisích Projekt Salesiánského centra v Praze-Kobylisích 2016-2021 Obsah 1. Úvod... 3 2. Role komunit salesiánů a salesiánek v SC... 3 3. Poslání Salesiánského centra... 4 Kdo jsme... 4 Poslání Salesiánského centra...

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno

DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Workshop, Brno DOBROVOLNICTVÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Workshop, Brno 2. 5. 2017 Vypracovala: Mgr. Naděžda Krausová Legislativní ukotvení Mezníkem, přelomovým bodem, pro pomoc dobrovolníků v sociálních službách bylo přijetí

Více

PEDAGOGIKA PASTORACE SOCIÁLNÍ PRÁCE

PEDAGOGIKA PASTORACE SOCIÁLNÍ PRÁCE ETF / Jabok 2011 Studenti Jaboku / oboru PSP ETF vykonávají praxe ve dvou oblastech, pro něţ budou podle Zákona o pedagogických pracovnících, resp. Zákona o sociálních sluţbách kvalifikováni (tzv. regulované

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Stanovy spolku Křižovatka, z. s.

Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku zní: Křižovatka, z. s. (dále jen spolek ). 2. Spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb. Spolek není založen za účelem

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Animátorské hnutí. Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov. Animátorské hnutí. Prostějov, říjen 2005 1/13

Animátorské hnutí. Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov. Animátorské hnutí. Prostějov, říjen 2005 1/13 Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov Animátorské hnutí Prostějov, říjen 2005 1/13 1. Animátorské hnutí: Cíl: Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586 626 705 700 769 866 923 1026 1064 975 1022

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

SMLOUVA. uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Preambule

SMLOUVA. uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Preambule SMLOUVA O VYTVOŘENÍ ČESKO POLSKÉHO EUROREGIONU POMEZÍ ČECH, MORAVY A KLADSKA EUROREGION GLACENSIS uzavřená dne 5. prosince 1996 v Hradci Králové mezi stranami: Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech,

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2008 NAŘÍZENÍ č. 44 o organizaci duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav

KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav KATECHETIKA I. Organizace katecheze u nás a současný stav ZÁKONNÉ NORMY O KATECHEZI CIC (1) Normy týkající se organizace katecheze Kán. 773 - Povinností hlavně pastýřů duší je péče o katechezi křesťanského

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA Motivační heslo Mluv pravdu Staň se čestným Získej důvěru Výklad pojmů NEÚPLATNOST v anglicky mluvících

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více