ZPRÁVA O STAVU PROVINCIE SV. JANA BOSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU PROVINCIE SV. JANA BOSKA"

Transkript

1 PROVINCIÁLNÍ KAPITULA 2010 ZPRÁVA O STAVU PROVINCIE SV. JANA BOSKA Moje ovce slyší můj hlas: já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný ţivot. Nezahynou na věky a nikdo mi je nevyrve z rukou. (Jan 10,28 28) Milí spolubratři, s důvěrou v Jeţíšův příslib, který se vztahuje ke kaţdému z nás a ke kaţdému mladému člověku, k němuţ nás Dobrý pastýř posílá, abychom se my sami stávali dobrými pastýři podle jeho vzoru, jsme ušli další tříleté období. Byl to čas mnohých poţehnání a milostí, 80. výročí příchodu salesiánů do naší vlasti, 150. výročí zaloţení Kongregace Byl to ale i čas mnoha zápasů, bojů, čas poznamenaný odchody řady spolubratří. Po třech letech dostáváte do rukou Zprávu o stavu provincie sv. Jana Boska. Na její přípravě spolupracovali delegáti zodpovědní za jednotlivé oblasti a ředitelé se svými komunitami. Zpráva má tři části: 1. Vlastní zpráva o stavu provincie [kap. 1 6] Situace české společnosti a církve Situace salesiánské provincie Salesiánská rodina Formace Poslání a misie Ekonomika a administrativa 2. Zhodnocení priorit OPP 2007 a jejich aktualizace pro léta [kap. 7 9] Priorita: Evangelizace Priorita: Pastorace povolání Priorita: Formace a další vzdělávání 3. Zprávy z jednotlivých komunit zachycující: Nejdůleţitější události uplynulého šestiletí Jak se 26. GK promítla do ţivota komunity Text má poslouţit k ohlédnutí zpět, připomenutí toho hlavního, shrnutí ţivota provincie pro historii, ale především k reflexi, inspiraci a novému vykročení. Děkuji všem, kteří na tomto textu spolupracovali. A zejména děkuji všem, kteří jste během uplynulých tří let psali svým ţivotem a posláním, věrností Kristu, Donu Boskovi a mladým pozitivní stránky salesiánského díla v naší vlasti. V Praze 24. dubna 2010 František Blaha, provinciál

2 1 SITUACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI A CÍRKVE 1.1 Dva odkazy Necítím se kompetentní objektivněji hodnotit situaci české společnosti ani situaci církve. Odkazuji na dvě poměrně útlé kníţky. První je výsledkem plenárního sněmování české církve (2 zasedání, která proběhla ve dnech a ). Dokument vyl publikován během červencových Velehradských oslav v roce 2007: Česká biskupská konference: Ţivot a poslání křesťanů v církvi a ve světě Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR; Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007 Obsah dokumentu: Ţivot a poslání křesťanů v církvi a ve světě Vyznání chvály a díků Sněm jako událost obdarování a nového porozumění Církev dnes Vnitřní ţivot církve: Laici v církvi Kněţství, jáhenství, zasvěcený ţivot Liturgie a svátostná pastorace Pastorace: Úvod Zásadní otázky pastorace v nejbliţší budoucnosti Obecné otázky vykonávání a zajištění farní pastorace v různých podmínkách našich diecézí Zásadní otázky kategoriální pastorace Jednotlivé oblasti kategoriální pastorace: Rodiny Pastorace mládeţe Vysokoškolská pastorace Pastorace nemocných a seniorů Další skupiny Katecheze Křesťanská výchova a vzdělávání věřících Diakonický rozměr pastorace Laici v současné české společnosti: Situace české společnosti a duch doby Impulzy do budoucna: co dělat? Svět kultury Svět rodiny Svět politiky Sociální řád a svět hospodářství Svět médií Misijní poslání církve: Současná situace Hlavní činitelé v evangelizačním a misijním úsilí církve Naléhavost misijního poslání Základní předpoklady účinné evangelizace Evangelizace a svoboda Specifika české situace Evangelizace a ekumena Evangelizace světa Druhou je celkem zdařilý pokus o zhodnocení uplynulých 20 let ţivota církve v naší zemi: Duka D., Badal M.: Bílá kniha církve s černou kapitolou. 20 let svobody ; Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009 Obsahuje: Společensko-politický kontext Církevní školství Církevní zdravotnictví Charita Církev se vrací (duchovní sluţba v armádě, policii, vězeňství) Církevní majetek Církev a média Speciální důrazy (rodina, mládeţ, krajané a cizinci, ekumenismus, kultura) Církev a její vnitřní ţivot Černá kapitola (KTF Praha, spolupráce kněţí a biskupů s totalitní mocí, sexuální skandály, ohroţení důvěryhodnosti církve) Nadějné vyhlídky (pontifikát Jana Pavla II., Benedikta XVI. a naše situace) 1.2 Hlavní události v české společnosti 2007: Bulharsko a Rumunsko se stávají novými členy EU ( ) Zástupci 26 zemí EU podepsána tzv. Lisabonská smlouva, která má nahradit zkrachovalou euroústavu ( ) Česká republika vstupuje do tzv. Schengenského prostoru ( ) Provinciální kapitula

3 2008: Václav Klaus znovu zvolen prezidentem na 4 roky ( ) Krajské volby s vítězstvím ČSSD ( ) 2009: Rok celosvětové ekonomické krize (s odkazem na slova Tomáše Bati z roku 1932) 1 Česká republika se k 1. lednu ujímá půlročního předsednictví v Evropské unii, 24. března bylo poslanci ČSSD iniciováno hlasování o nedůvěře vládě, a vláda padla. 8. května jmenována prozatímní vláda s premiérem Janem Fisherem. Předčasné volby byly ohlášeny na říjen, ale posléze na základě rozhodnutí Ústavního soudu byly zrušeny. Prezident V. Klaus, ač nerad, podepsal jako poslední představitel států EU Lisabonskou smlouvu ( ). 1.3 Hlavní události církve v ČR 2007: Připojení českých křesťanských církví k dokumentu Charta oecumenica směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě ( ) Národní pouť na Velehradě za účasti státního sekretáře Vatikánu kardinála Tarcisio Bertone, SDB ( ) Celostátní setkání mládeţe ( Klokoty) Spuštěn projekt Učící se církev ( ) 2008: Zahájení Roku sv. Pavla ( ) ActIv8 česká a slovenská mládeţ na Velehradě ( ) Jan Baxant jmenován biskupem litoměřickým ( ) 2009: Zahájení Roku kněţí ( ) Návštěva papeţe Benedikta XVI září v Praze, Brně a Staré Boleslavi velmi pozitivně přijatá a hodnocená národem, intelektuály, médii i představiteli společnosti V parlamentu zablokován návrh zákona na majetkové vyrovnání s církvemi; církev neuspěla u Nejvyššího soudu s dovoláním v případu sporu o vlastnictví praţské katedrály. Vyšly dva překlady Bible do češtiny: Bible 21 a Jeruzalémská bible. 2010: Vyhlášena pastorační příprava na rok 2013, kdy si budeme připomínat výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ( ) přípravný rok 2010 zaměřen na Boţí slovo a na umění se ztišit a slyšet, slyšené přijmout (to nazývá sv. Benedikt poslušností) 1 To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, ţe hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němţ se nacházíme, nepotřebujeme ţádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, ţádoucnější a čestnější neţ lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. 3 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

4 Biskup Dominik Duka, OP, převzal praţský arcibiskupský stolec ( ) a byl zvolen novým předsedou České biskupské konference ( ) 2 SITUACE SALESIÁNSKÉ PROVINCIE 2.1 Hlavní události v uplynulém tříletí 2007: Heslo hlavního představeného na rok: Dejme se vést Boţí láskou k ţivotu Setkání se salesiány ( Sebranice) Provinciální kapitula 1. část ( Fryšták) Dny salesiánské spirituality na téma Štěpán Trochta ( Kroměříţ) Oslava 40 let přítomnosti VDB v ČR ( ) Tragické úmrtí jediného novice Jendy Hromádka ve Vysokých Tatrách ( ) Mezinárodní Konference Colloqui salesiani Víra a výchova v období sekularismu ( Praha-Vinoř) Mimořádná vizitace naší provincie V. Klementem ( ) Oslavy 80 let příchodu salesiánů do ČR, Ignác Stuchlý jmenován čestným občanem Fryštáku ( ) Setkání provinciálů, vikářů a delegátů pro pastoraci z provincií CIMEC ( Praha) Celostátní setkání salesiánských animátorů ( Pardubice) Setkání české a slovenské provinciální rady s V. Klementem ( Brno- Ţabovřesky) Provinciální kapitula 2. část ( Fryšták) 2008: Heslo hlavního představeného na rok: Vychovávejme srdcem Dona Boska Společné česko-slovenské formační setkání ředitelů komunit ( Fryšták) Setkání provinciálních rad SDB, FMA, VDB, ASC ( Kobylisy) Setkání se salesiány ( Sebranice) Zahájení salesiánské přítomnosti ve Staré Zagoře v Bulharsku, kam se stěhují 3 spolubratři ( ) Jáhenské svěcení Martina Poláčka ( Pardubice) 26. generální kapitula za přítomnosti F. Blahy a J. Komárka ( Řím, Pisana) Jáhenské svěcení Jaroslava Fogla ( Kazanlak) Věčné sliby P. Boštíka a L. Všetuly ( Zlín) Otevření nové nástavby střediska v Plzni (červen 2008) Odhalení pamětní desky koadj. Vincenci Jandovi na Radhošti ( ) Sluţby provinciálky FMA nově zřízené česko-litevské inspektorie se ujímá setra Marie Tkadlecová ( ) První sliby Jakuba Švandy ( Poprad) Animační návštěva provincie hlavním delegátem pro sociální komunikaci Filiberto Gonzálesem ( ) Animační návštěva regionálního rádce Štefana Turanského v provincii ( ) Provinciální kapitula

5 Otevření nového kontaktního centra Maják na sídlišti Máj v Českých Budějovicích ( ) Celostátní setkání salesiánských animátorů ( Sebranice) 2009: Heslo hlavního představeného na rok: Usilujme, aby se Salesiánská rodina stala širokým hnutím osob za spásu mládeţe (150. výročí zaloţení Kongregace) Společné slovensko-české formační setkání ředitelů komunit ( Donovaly) Dny salesiánské spirituality na téma Salesiánská svatost pro mladé ( Kroměříţ) Setkání se salesiány ( Ostrava) Shromáţdění spolubratří provincie ( Ţabovřesky) Kněţské svěcení Martina Poláčka a jáhenské svěcení Jiřího Baláše a Libora Všetuly ( Ţabovřesky) Věčné sliby Petra Kalase a Petra Zelinky ( Ostrava) Kněţské svěcení Jaroslava Fogla ( Sofie) Při Koncertu lidí dobré vůle na Velehradě podpořen projekt Salesiánského střediska mládeţe v Ostravě jako ocenění pro salesiánskou práci s Rómy v ČR ( ) První sliby Martina Jelečka a Jaroslava Růţičky ( Poprad) Otevření nového střediska na Luně v Teplicích-Trnovanech ( ) Konference Salesiánská evangelizace dnes za účasti V. Klementa ( Kobylisy) Mezinárodní konference o romské pastoraci ( Košice) Průzkum na nového provinciála ( ) Petr Němec jmenován archimandritou ( Sofie) Obnova slibů u příleţitosti 150. výročí zaloţení Kongregace ( ) Petr Vaculík jmenován novým provinciálem ( ) 2010: Heslo hlavního představeného na rok: Po vzoru dona Ruy jako praví učedníci a horliví apoštolové přinášejme evangelium mladým DOMISAL 2010 (Salesiánská misijní neděle) je zaměřen na salesiánskou přítomnost mezi Rómy a v centru pozornosti je salesiánská práce v Česku a Bulharsku, Slovensku a Maďarsku letos se v mnohých komunitách a salesiánských farnostech slaví DOMISAL poprvé. Ničivé zemětřesení na Haiti velmi citelně zasáhlo tamní salesiánské dílo ( ) a vzbudilo velkorysou odpověď české Salesiánské rodiny. (Do poloviny dubna dosáhla solidarita částky 3 mil. Kč.) Setkání provinciálních rad SDB, FMA, VDB, ASC ( Kobylisy) 5 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

6 Celkem Novici 2.2 Personální situace Statistiky Rok k koadj. S časnými sliby jáhni tr. kněţí koadj. S věčnými sliby Se sliby studenti studenti jáhni tr. kněţí Čísla odpovídají statistikám v Annuariu, čili tam chybějí spolubratři, pracující v jiných provinciích. Skutečný počet spolubratrů náleţejících k naší provincii, tedy i s těmi, kteří pracují v jiných provinciích (Sedláček, Lepařík, Špaček), k je v následující tabulce: [Ani zde není započítán biskup Karel Herbst či naši misionáři (včetně Františka Radeckého), byť k nám stále neodmyslitelně patří.] Věkový průměr: 54,0 roku. V letech Vstoupili k SDB Odešli Odešli % Poznámka (422) (47) rozdílné počty v dostupných zdrojích (653) (42) zřejmě se nepodařilo zachytit všechny, kteří k SDB vstoupili a později odešli Provinciální kapitula

7 Porovnání počtu spolubratří v 5letých věkových intervalech (2001, 2007, 2010) Porovnání počtu spolubratří v 10letých věkových intervalech (1992, 1995, 2001, 2007, 2010) 7 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

8 Porovnání počtu spolubratří v 10letých věkových intervalech (1992, 1995, 1998, 2001, 2007, 2010) Porovnání počtu členů jednotlivých muţských řádů v roce 2010 s rokem Změna 2010 k 1993 Počet % + / - % augustiniáni ,0 7 53,3 augustiniáni-kanovníci 6 2 0,3 4 33,3 benediktini ,9 1 95,7 cisterciáci 9 7 0,9 2 77,8 dominikáni , ,4 františkáni , ,6 jeruzalémští bratři , ,0 jezuité , ,6 kapucíni , ,7 karmelitáni ,4 1 94,7 karmelitáni bosí , ,0 klaretiáni 13 1, kříţovníci ,1 1 94,1 maltézští rytíři 3 6 0, ,0 mariáni 12 1, milosrdní bratři ,8 6 60,0 minorité ,8 4 72,4 Provinciální kapitula

9 obláti , ,3 pallotini 9 1,2 + 9 pauláni 5 9 1, ,0 petrini , ,2 piaristé 0 3 0,4 + 3 premonstráti , ,9 redemptoristé , ,7 salesiáni , ,2 saletiáni 5 0,7 + 5 salvatoriáni , ,7 servité 2 0 0,0 2 0,0 těšitelé 5 1 0,1 4 20,0 trapisté 20 2, Celkem ,6 (U řeholních sester poklesl počet z 2964 v roce 1993 na 1613 v roce 2010, počet v roce 2010 tedy dosahoval 54 % počtu sester v roce 1993.) Vstoupili do noviciátu 2007: Jakub Švanda 2008: Martin Jeleček, Jaroslav Růţička 2009: Jan Fojtů Připsán do jiné provincie koadj. František Radecki ( ) po rozhodnutí odejít do misií nyní přináleţí k vizitatorii ZMB (Zambie Malawi Zimbabwe Namibie) a působí v komunitě Hwange v Zimbabwe Spolubratři zemřelí od poslední kapituly (datum úmrtí a místo pohřbení) novic Jan Hromádko Praha-Ďáblice P. Vincenc Mrtvý Troubky nad Bečvou P. Alois Frydrych Slezská Ostrava P. Josef Večeřa Prosetín P. Jan Jeřábek Štramberk koadj. Rudolf Špok Hodoňovice P. Cyril Juroška Fryšták P. Josef Pekárek Slušovice P. František Socha Předhradí u Skutče P. Jan Kříţek Praha-Ďáblice P. Stanislav Honka Slezská Ostrava 9 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

10 2.2.5 Spolubratři, kteří od poslední kapituly odešli z kongregace P. Martin Mališka inkardinován do Olomoucké arcidiecéze P. Petr Chalupa inkardinován do Olomoucké arcidiecéze Jiří Hlinák nedostal souhlas k věčným slibům Aleš Adamkovič neobnovil sliby Dominik Oujeský neobnovil sliby Ondřej Trojek neobnovil sliby Jan Horký udělen dispens od slibů a kněţství Martin Běhal udělen dispens od časných slibů Jiří Kašný uzavřením sňatku propuštěn z kongregace Martin Bradáč udělen dispens od časných slibů 2.3 Věrnost řeholním slibům a Boží primát v našem životě Nemohu tuto oblast hodnotit, protoţe zde můţe soudit jenom ten, který vidí do nitra a zkoumá srdce i ledví. Děkuji mnohým z vás, které jsem během své sluţby provinciála mohl potkávat, za svědectví věrnosti Bohu, Donu Boskovi, Stanovám, salesiánskému dílu, poslání k mládeţi. Na druhé straně naráţíme na věci, na které věci jsem upozorňoval v Postní výzvě v loňském roce u příleţitosti 150. výročí zaloţení kongregace a které jsou neustálou výzvou k obrácení. I výše zmíněné odchody spolubratří, rostoucí věkový průměr a malý počet nových povolání souvisí s touto oblastí a netýkají se jen odešlých spolubratří, ale celého našeho společenství. Nechci na tento základní rozměr zapomenout ani v této zprávě, protoţe bez Boha, bez věrnosti Kristu a tomu, co jsme mu slibovali, nemůţeme existovat, ztratili bychom smysl své existence, byli bychom nesrozumitelní sobě i druhým. 2.4 Život v komunitách Pozitiva posledního období (v mnohých komunitách) určitá stabilizace komunitního ţivota, nastolení pravidelnějšího řádu přizpůsobeného pastoračnímu působení, společné týdenní a roční plánování a hodnocení (řada komunit zejména těch největších kaţdoročně vypracovává komunitní plán a dopředu plánuje pravidelná setkání (měsíční ústraní a komunitní dny), společné promýšlení témat, která se vztahují k našemu ţivotu (hodně k tomu na řadě míst napomohla příprava na kapitulu), někde je pravidlem několik dní společné dovolené, jinde udělali dobrou zkušenost se supervizí komunity či celého pastoračního týmu Slabiny Častými slabinami zůstávají: málo vyuţívaný rozhovor s ředitelem, určitá šeď společných modliteb (najdou se spolubratři, kteří spolu bydlí pod jednou střechou, a přitom se nesejdou ke společné modlitbě!), Provinciální kapitula

11 nespolehlivost a nezodpovědnost, nedostatečné sdílení o hlubších věcech, které proţíváme; na některé další věci jsem upozornil v rámci 150. výročí zaloţení Kongregace na začátku postní doby; v některých domech komunit jsou prostory pro spolubratry a komunitu ve srovnání s ostatními částmi domu určenými pro pastoraci ještě nerekonstruované (České Budějovice Čtyři Dvory, Fryšták) Staří a nemocní spolubratři Velkým poţehnáním pro naše komunity a salesiánské dílo jsou staří a nemocní spolubratři. Patří jim dík za jejich věrnost, modlitby a oběti, kterými stále drţí salesiánské dílo. Mnozí chtějí zůstat věrni ve správě svěřených farnosti, dokud to bude jen moţné, někteří přijali zázemí u svých příbuzných, někteří jsou začleněni do ţivota komunit. Zejména do budoucna je třeba počítat s tím, aby prostory komunit byly uzpůsobeny tak, aby mohly poskytnout zázemí i těmto spolubratřím. Tam, kde to přesahuje moţnosti komunity, vyuţíváme různých zařízení s přítomností řeholních sester (F. Plhal Charitní domov pro duchovní ve Staré Boleslavi, J. Malůš Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice, E. Hrbatý Charitní domov pro řeholní sestry Kroměříţ), případně se péče ujali přííbuzní či známí spolubratří (V. Filipec, S. Stařík) Samostatně ţijící spolubratři Samostatně zůstávají bydlet se souhlasem provinciála kvůli apoštolátním poslání někteří spolubratři na diecézních farách (převáţně starší), dále starší a nemocní spolubratři v péči svých blízkých a většina spolubratří vyučujících na teologických fakultách (coţ je v Č. Budějovicích dáno nedostatkem prostoru ve formační komunitě) Spolubratři ve zvláštní situaci Vzhledem k společnému salesiánskému ţivotu (spolubratři, kteří se téměř nesetkávají s komunitou ani se neúčastní provinciálních setkání; jsou zpravidla v kontaktu s ředitelem či někým ze spolubratří; mnozí dělají mnoţství dobré práce): František Baroš Josef Dolista Libor Ovečka Blaţej Müller Jiří Zezula Spolubratři s dovolením provinciála bydlet mimo řeholní dům na 1 rok (kromě důvodů pastoračních, zdravotních či studijních): Michael Martinek od ; Pavel Hanáček v prosinci 2009 poţádal o povolení přestoupit ke karmelitánům; dosud nedostal dovolení ze strany generálního priora karmelitánů; se souhlasem provinciála byl od ustanoven jako farní vikář v Olomouci-Hejčíně, ve farnosti spravované karmelitány; Jan Vyhnálek od Z jiných důvodů: Zbyněk Schneider ţije v komunitě v Dolních Počernicích; po odsouzení civilními soudy čeká na rozhodnutí Kongregace pro nauku víry. 11 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

12 3 SALESIÁNSKÁ RODINA V rámci salesiánské rodiny v provincii se dvakrát ročně schází zodpovědní za jednotlivé sloţky. Jednou za dva roky se koná společné setkání provinciálních rad SDB, FMA, ACS a VDB. Během posledního tříletí se ve spolupráci podařilo připravit Dny salesiánské spirituality (kaţdé dva roky o víkendu po Velikonocích; největší zásluhu zde mají sestry salesiánky). Se salesiánkami se rozvíjí spolupráce při formaci dobrovolníků a salesiánských animátorů, v dílech sociální komunikace a v některých střediscích mládeţe. Salesiáni plní úlohu delegátů ASC, asistentů VDB a vykonávají duchovní sluţbu (celebrace u FMA, duchovní cvičení apod.). 3.1 FMA Dcery Panny Marie Pomocnice Statistika Česká republika Litva počet sester celkem 35 8 z toho juniorek (s časnými sliby) 3 0 počet novicek 2 1 počet postulantek 0 0 počet aspirantek 1 0 Průměrný věk sester: 47 let České sestry, patřící do jiných inspektorií: 5 (včetně 2 misionářek) Rok Domy* Sestry s věčnými Sestry s časnými Novicky* Postulantky* Aspirantky* sliby* sliby* /1 29/7 4/3 1/- - 1/ /1 33/6 1/2-1/ /1 33/5 2/3 1/- - 2/ /1 32/5 2/3 1/- 2/1 2/ /1 32/6 2/2 3/1 1/- 1/ /2 32/8 3/- 2/1-1/- *Před lomítkem je počet v ČR a za lomítkem počet na Litvě Seznam komunit a současné počty v nich ČR: Brno (Bl. Laura Vicuña) 5 sester Hradec Králové (Matka Markéta) 6 sester Ostrava (Sv. Marie D. Mazzarello) 4 sestry Plzeň (Duch Sv.) 4 sestry Praha-Karlín (P. Maria Pomocnice) 10 sester Praha-Kobylisy (Sv. Josef) 5 sester Litva: Kaišiadorys (Sv. Jan Bosko) 3 sestry Kaunas (P. Maria Pomocnice) 5 sester (Do CEL patří i Jitka Fišerová, která ţije a pracuje v Turíně komunita M. Mazzarello) Provinciální kapitula

13 Z toho: 3.2 ASC Salesiáni spolupracovníci Statistika Počet členů: 563 Prům. věk při skládání slibů: 36,4 let Počet lidí ve formaci: 34 Počet místních společenství (MS): 29 Nejmenší MS má 7 členů, největší MS 37 členů, průměr 21 ASC v MS Provinciálním delegátem je Jan Ihnát Priority Formace Aktualizovat a doplnit Formační materiál rádců pro formaci v duchu Plánu apoštolského ţivota. Ve spolupráci s vedoucími formačních společenství vytvořit Formační manuál pro jednotlivá setkávání v období aspirantátu a předaspirantátu. Zařadit setkání aspirantů s PR a setkání zodpovědných za formaci mezi pravidelné akce celoprovinciálního významu. Apoštolát Jako prioritu všestranně podporovat apoštolát zaměřený na rodinu. Podporovat sluţbu duchovního doprovázení klubů SHM. Salesiánská rodina Pokračovat ve spolupráci s jednotlivými sloţkami salesiánské rodiny na konkrétních dílech. Aktivně se zapojit do činnosti v regionu Evropa střed východ. Web a média Zajistit aktuální informace o dění v rámci Sdruţení a salesiánské rodiny. Pravidelně informovat o aktivitách Sdruţení církev a okolní svět. Hospodaření Podporovat myšlenku ekonomické solidarity mezi spolupracovníky na všech úrovních (místní, provinciální, světové). Pokračovat ve vytváření fondu oprav nemovitého majetku Sdruţení. 3.3 VDB Volontárie Dona Boska VDB Skupiny (stav 2010) Oblast Česká republika Brno 1 Brno 2 Olomouc Praha 1 Praha 2 Oblast Celkem ve skupině aspirantky časně zasvěcené věčně zasvěcené Oblastním (provinciálním asistentem) je dlouhodobě Zdeněk Demel. 13 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

14 3.4 CDB Volontéři s Donem Boskem V České republice stále jen 1 člen, který má 2 kolegy a další zájemce na Slovensku a častěji se s nimi setkává. 3.5 CME Sdružení bývalých žáků a žákyň Kvůli narůstajícímu věku členů, a protoţe se nenašel nikdo z členů, kdo by mohl převzít otěţe sdruţení, sdruţení v roce 2005 formálně ukončilo svou existenci. Bývalí ţáci se ale dál setkávají na poutích, oslavách salesiánských svátků, na duchovních cvičeních, případně organizují setkání kolem jednotlivých domů. Zůstávají velkými dobrodinci a podporovateli salesiánského díla a patří jim za to velký dík. Kolem jednotlivých děl se na některých místech začínají setkávat ex-oratoriáni, Staré páky (bývalí chaloupkáři) jiţ pravidelně organizují několik setkání a duchovních obnov apod. Ţádná skupina ale není sdruţením ve vlastním smyslu. 3.6 Kontemplativní Salesiánská Fraternita Marie z Nazareta Společenství, které zaţádalo o zařazení do salesiánské rodiny. Společenství se rozvíjí společně se Slovenskem. Přehled skládání slibů FCMN v jednotlivých letech: Čechy x věčné sliby kontemplace; 1x věčné sliby evangelních rad x slib kontemplace na jeden rok x slib kontemplace na jeden rok x slib kontemplace na jeden rok x slib kontemplace na tři roky; 5x slib kontemplace na jeden rok celkem k dnešku 13 členů v České republice Slovensko x slib kontemplace na jeden rok x slib kontemplace na jeden rok 1x slib evangelních rad na jeden rok x slib kontemplace na jeden rok 1x slib evangelních rad na jeden rok x slib kontemplace na tři roky 2x slib kontemplace na jeden rok 1x slib evangelních rad na jeden rok x slib kontemplace na jeden rok 1x slib kontemplace na tři roky 1x slib evangelních rad na tři roky celkem k dnešku 5 členů na Slovensku Provinciální kapitula

15 3.7 Salesiánské hnutí mládeže, o. s. Salesiánské hnutí mládeţe, o. s., není oficiální skupinou Salesiánské rodiny, ale je na salesiánské dílo napojeno a je jeho součástí. V předsednictvu Národní rady SHM je delegát SDB (t. č. Jindřich Čáp), delegátka FMA a delegát ASC. Zejména ASC si v posledních letech stanovili spolupráci s SHM jako jednu s priorit. SHM je organizací uznanou MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeţí. Vedle ústředí má 29 klubů, většinou mimo komunity SDB. Pro období si vytklo základní strategie. Poslání SHM: Naším posláním je vychovávat děti a mládeţ, vytvářet podmínky pro jejich všestranný rozvoj, zprostředkovávat a předávat jim křesťanské hodnoty. Vize: SHM bude respektovanou organizací, která bude ve své činnosti vycházet ze salesiánské pedagogiky Dona Boska. Strategické oblasti: Salesiánská rodina Stát Církev Veřejnost Kluby a sekce Motivace a způsoby práce Vzdělávání a salesiánská formace. 4 FORMACE 4.1 Přednoviciát Aktuální situace Přednoviciát je umístěn v obci Sebranice u města Litomyšle. Pastorační tým tvoří ředitel Radek Gottwald, zpovědník Jaroslav Kopecký a farář Vojtěch Glogar. Zapojují se také spolubratři bydlící v Litomyšli: Pavel Čáp a Josef Kopecký starší. Přednovic je František Jeleček, který aspirantát absolvoval na dobrovolnické sluţbě v Kazanlaku. Komunikace v komunitě, způsob ţivota a zapojení do pastorace podporuje vyzrávání postnovice. Formace probíhá podle formačního projektu komunity. Prostředí ve, kterém je velmi dobré. Farnost je velmi ţivá, aktivní. Celkový rytmus a podmínky ţivota propojují modlitbu, studium a práci apoštolskou a fyzickou do jednoho vyváţeného celku. Přednovicové také na určitou dobu navštěvují některé komunity a podílí se na jejich ţivotě a sluţbě, aby měli představu o naší provincii a způsobech práce. Těţkosti Největším problémem je počet přednoviců. Tento nedostatek je vyvaţován účastí na setkávání se slovenskými přednovici, které sleduje také vzájemné poznávání pro budoucí noviciát. Výzvy Přijmout v jednotlivých komunitách pastoraci povolání jako prioritu, podle které se přizpůsobuje pastorační projekt komunity. Dobré svědectví o zasvěceném ţivotě kaţdého spolubratra. Hledat vyuţití domu v Sebranicích pro případ, ţe nepřijde ţádný přednovic. Nabídnout moţnost přednoviciátu některým aspirantům ze Slovenska. 15 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

16 4.2 Noviciát Aktuální situace Naši novicové absolvují tuto formační etapu ve slovenském noviciátu v Popradu. S touto praxí je velmi dobrá zkušenost. V současnosti je v Popradě jeden český novic Jan Fojtů. Delegát pro formaci a ředitel přednoviciátu se kaţdoročně zúčastňují setkávání slovenských formátorů na Kvetnici u Popradu v srpnu. Členové provinciální rady české provincie se podílejí na duchovních obnovách pro novice v Popradě. Aktuální problémy se řeší na úrovni kuratoria. 4.3 Postnoviciát Aktuální situace Studium salesiánských studentů probíhá v Českých Budějovicích na Teologické fakultě Jihočeské university. Není rozlišené na filosofickou přípravu a pedagogickou přípravu do asistence (tirocinia) a studium teologie po asistenci. Je organizováno podle tradičního modelu studia teologie v diecézních seminářích v české církvi, ve které je studium teologie rozvrţeno do pěti let. Studium teologie odpovídá poţadavkům uvedeným v Ratio. Studium pedagogiky je zajištěno pouze 4semestrovým akreditovaným kursem. Studentů teologie je šest. Bydlí v komunitě Na špitálku společně se čtyřmi formátory, z nichţ 3 vyučují na Teologické fakultě Jihočeské university. Komunitní ţivot má velmi dobrou úroveň, ředitel komunity je členy komunity přijímán a uznáván. Velmi pečlivě se věnuje duchovnímu doprovázení studentů. Problémy Studentů teologie v jednotlivých ročnících je velmi málo na to, aby v nich proţívali skupinovou dynamiku. Studenti studují v některých předmětech se studenty nesalesiány. To klade zvýšené nároky na jejich salesiánské sebeuvědomění, na prohlubování jejich salesiánské identity, neboť před studenty musí obhájit svou víru nebo odůvodnit své povolání. Na druhé straně tyto skutečnosti podněcují reflexi jejich povolání. To zase klade zvýšené nároky na doprovázení studentů formátory. Výzvy Je připraven model kombinovaného studia pedagogiky a teologie, kdy by se v prvních třech letech (postnoviciát by se musel prodlouţit na tři roky) studovala pedagogika volného času tak, aby student obdrţel titul bakalář. Přitom by se také v přiměřené míře začaly studovat předměty z oboru teolog. Tento model nebyl provinciální radou přijat mj. z obavy, zda to studenti salesiáni zvládnou. Přesto se delegátu pro formaci a vedoucímu katedry pedagogiky volného času na TF v Českých Budějovicích, který je salesián, jeví poţadavek dvouoborové úrovně salesiánských studií (bakalář z pedagogiky a magistr z teologie) jako potřebný a legitimní. Provinciální kapitula

17 4.4 Asistence (dvouletá pastorační a pedagogická praxe) Aktuální situace V současnosti máme jednoho asistenta na praxi ve Zlíně. Je vystaven tvrdým nárokům praxe, na kterou nebyl úplně připraven z hlediska studia, protoţe musí organizovat programy střediska v oboru sociální práce společně s odborníky v této oblasti, kteří ve středisku pracují. Na druhé straně se zúčastňoval potřebného proškolování a vidí jako perspektivní rozšiřování kvalifikace v oboru sociální práce. Několikrát do roka se setkal s delegátem pro formaci v duchu praxe kaţdoročních formačních setkávání asistentů. Problémy Jde o přípravu asistentů. Proto si budoucí asistent, se kterým se počítá také do Zlína, vykoná kurs potřebný pro organizování programů ve středisku, které mají charakter sociální práce a vyţadují potřebnou minimální kvalifikaci Výzvy Je třeba neustále sledovat úroveň komunikace mezi asistentem a ředitelem komunity a ředitelem střediska. 4.5 Studium teologie Aktuální situace Studium je realizováno v Českých Budějovicích ve stejné komunitě jako postnoviciát. Po stránce formační má však svůj vlastní program podle tematických plánů. Jeden spolubratr (Petr Zelinka) s velice pozitivním hodnocením studuje teologii na Crocettě v Turíně. Problémy a výzvy viz postnoviciát 4.6 Trvalá formace Prvních pět let od svěcení a sloţení prvních slibů (quinquennio) Aktuální situace Dosud se příprava dělala pouze sporadicky, protoţe v posledních letech bylo málo novokněţí či nových jáhnů, případně byli v zahraničí. Na formační komisi bylo dohodnuto, ţe vzdělávání novokněţí a jáhnů pro příští roky bude pro všechny salesiány v této etapě na jednom místě společně se vzděláváním diecézních novokněţí. Výzvy O volbě místa (rozhoduje se mezi Prahou, Olomoucí a Brnem) a formy rozhodne provinciální rada na základě doporučení formační komise. Salesián Alan Křišťan je pověřen organizací setkávání těchto spolubratří na salesiánské rovině, které má vést k výměně a sdílení zkušeností. Bude dvakrát do roka, a udrţování kontaktu se salesiány faráři, v jejichţ farnostech novokněţí a jáhni působí Ostatní Probíhají pravidelná setkávání a formace ředitelů komunit, ředitelů středisek, ekonomů, spolubratří působících ve farní pastoraci, delegátů ASC, širšího týmu pastorace povolání, asistentů VDB. 17 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

18 Probíhají pravidelná setkávání koadjutorů, některá jsou připravována společně se slovenskou provincií, některá mají vysloveně formační akcent. Do komunit byla v uplynulém tříletí dávána tzv. Komunitní témátka, která posléze vystřídala kapitulní témata. Hlavní část trvalé formace probíhá v kaţdodenním ţivotě komunity. Klíčovým problémem se jeví prohlubování salesiánského ducha na úrovni osobní, komunitní a provinciální. Jeví se jako ohroţující, kdyţ spolubratři redukují svůj ţivot na pouhé plnění povinnosti, realizaci projektů a jejich finanční zabezpečení. Jde tedy o to, aby hlouběji objevovali, jaký smysl má jejich sluţba mladým, aby Da mihi animas bylo východiskem pro osobní spiritualitu, nasazení se pro záchranu mladých a vytváření komunitního ţivota, který má směřovat ke společné sluţbě. Tato sluţba bude někdy úzkou spoluprací, někdy bude samostatná. Vţdy však musí být otevřená pro vzájemné sdílení. Hodnoty salesiánského ducha mají být vtěleny do dokumentů střediska nikoli v abstraktní podobě salesiánských frází a ideologie, ale v podobě reálných kroků. K tomu je třeba vzdělávání, které pomáhá reflexi prohlubující zakotvení v Jeţíši Kristu, jeho následování v chudobě, čistotě a poslušnosti ve stylu sv. Jana Boska. Dále je třeba vzdělávání, které povede k reflexi vlastní společné činnosti v salesiánském duchu. 5 POSLÁNÍ A MISIE Pavel Kuchař, delegát pro formaci V duchu 26. GK i postupného vývoje našich pastoračních aktivit můţeme vnímat, ţe v jednotlivých místech klademe stále větší důraz na pedagogickou a sociální kvalitu naší činnosti, větší přítomnost salesiánů v přímé práci a na cílevědomou nabídku duchovních hodnot. Zároveň se daří více spolupracovat na různých aktivitách mezi jednotlivými komunitami, v rámci celé provincie i salesiánské rodiny. Častěji se také účastníme evropských aktivit. Některou tuto činnost pořádá SADBA (více je její činnost pospána dále). Z akcí pro celou Salesiánskou rodinu stojí dále za zmínku víkendová konference Salesiánská evangelizace dnes (listopad 2009), které se účastnil i delegát pro misie Václav Klement. 5.1 Struktury Naše pastorační struktury jsou v mnohých místech dostatečně vybudovány z předchozích let. V posledním období došlo k těmto změnám a událostem: Registrace poskytovatelů sociálních sluţeb zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách přinesl nové poţadavky k výkonu sociální činnosti. Vyjmenovává konkrétní sluţby a stanovuje podmínky k jejich vykonávání včetně poţadavku na plnění standardů sociálních sluţeb. Některá střediska mládeţe se zaregistrovala jako poskytovatelé těchto sociálních sluţeb. nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ České Budějovice, Praha-Kobylisy, Plzeň, Rumburk, Teplice, Zlín; sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Plzeň, Teplice; odborné sociální poradenství Plzeň. Provinciální kapitula

19 Změny v Salesiánských klubech mládeţe některé kluby byly zrušeny (Místní klub Kobylisy, SKM Jeroným), zaloţen byl Salesiánský klub mládeţe Sebranice. V Pardubicích došlo k rozdělení činnosti střediska mládeţe a pro dětské domovy na 2 samostatné kluby. Ve vzájemné domluvě s SHM a v souladu s jejich strategií došlo k vzájemnému vymezení SHM bude mít kluby v místech, kde salesiáni nepůsobí, kluby SKM budou v místech přítomnosti salesiánů. Z tohoto důvodu došlo k převedení SKM Telč pod SHM a plánuje se zrušení či transformace několika klubů SHM, které sídlí v místech působení salesiánů (České Budějovice, Fryšták, Praha- Kobylisy, Sebranice). Řešení kompetencí mezi jednotlivými díly v rámci komunity stanovili jsme si pravidla pro příjímání zaměstnanců a odpovědnosti ředitele komunity, ředitele a díla ve vztahu k provincii. Významnější rozšíření prostor pro činnost: České Budějovice otevření kontaktního místa na sídlišti Máj; Brno-Líšeň v současné době se dokončuje; Plzeň realizace nástavby; Teplice otevření nové pobočky v Trnovanech. Salesiánská střediska jsou často organizacemi, které zaměstnávají poměrně velký počet zaměstnanců a musejí plnit poměrně velkou administrativní agendu. To klade vysoké nároky na oblast řízení. Někteří salesiáni (i laici) se proto v oblasti řízení systematicky průběţně vzdělávají. V rámci setkávání ředitelů středisek byla také zavedena supervize řízení. Financování z evropských grantů pro zajištění naší činnosti se kromě obvyklých zdrojů podařilo získat v některých místech také finance z grantů Evropské unie Přehled institucí V současné době mají salesiáni zodpovědnost za následující instituce: Zastřešující organizace: Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. Škola: JABOK Vyšší odborná škola pedagogická a teologická Salesiánská střediska, která jsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení (školské právnické osoby): Salesiánské středisko mládeţe dům dětí a mládeţe Brno-Líšeň Salesiánské středisko mládeţe Dům dětí a mládeţe Brno-Ţabovřesky Salesiánské středisko mládeţe dům dětí a mládeţe České Budějovice Salesiánské středisko volného času Don Bosco (Ostrava) Salesiánské středisko mládeţe dům dětí a mládeţe Plzeň Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí a mládeţe (Teplice) Salesiánské středisko (obecně prospěšná společnost): Salesiánské středisko mládeţe, o.p.s., Kobylisy Salesiánské kluby mládeţe s jednotlivými kluby (občanské sdruţení): Dům Ignáce Stuchlého SKM (Fryšták) Salesiánský klub mládeţe Hroznová Lhota Domov Don Bosko SKM (Ostrava) 19 Zpráva o stavu provincie a hodnocení OPP

20 Salesiánské středisko mládeţe SKM (Pardubice) Salesiánský klub mládeţe Na cestě do ţivota (Pardubice) Salesiánské kluby mládeţe klub DON BOSKO (Praha Pardubice) Salesiánský klub mládeţe Rumburk-Jiříkov Salesiánský klub mládeţe Sebranice Salesiánský klub mládeţe (Teplice) Salesiánský klub mládeţe (Zlín) Farnosti (veřejné kostely): * Se smlouvou s biskupstvím: Brno-Ţabovřesky České Budějovice Havířov-Šumbark Litomyšl Moravské Budějovice Plzeň Praha Dolní Počernice Praha-Bohnice Rumburk Sebranice Teplice Zlín Společnosti s ručením omezeným: Portál, s. r. o. Nezbeda, s. r. o. * Zatím bez smlouvy s biskupstvím (farnosti v sídle komunity): Brno-Líšeň Fryšták Ostrava Praha-Kobylisy Prostějov Obecně prospěšné společnosti: Bosco media centrum, o. p. s. (provincie zaloţila v roce 2004 společně s Petrem Chovancem) Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s. (od roku 2004 je provincie spoluzakladatelem společně se Základní školou Integra Vsetín, sdruţením právnických osob, a navrhuje 1 člena správní a 1 člena dozorčí rady) Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. (SADBA) Jiţ pátým rokem vyvíjí svou činnost Salesiánská asociace Dona Boska, o. s., zaloţená v roce 2005 z podnětu Salesiánské provincie Praha jako podpůrná organizace odboru pastorace mládeţe. Sdruţuje většinu salesiánských středisek v ČR a zaměřuje se na 4 základní oblasti činnosti: dovnitř ČR << Formace a vzdělávání dobrovolníků je nabízena v rámci 2 akreditovaných dobrovolnických programů a jednoho celostátního setkání ročně: - Salesiánští animátoři jde o 3letý program s intenzitou 3 víkendy ročně. >> ven z ČR Evropské aktivity a DBYN SADBA je partnerskou organizací pro evropské salesiánské aktivity. Po roce pozorujícího členství se stala plným členem sítě salesiánských mládeţnických organizací Don Bosco Youth Net Provinciální kapitula

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 108 31. 3. 2010 Drahé spolupracovnice, drazí spolupracovníci, ve službě provinciálního koordinátora převažují chvíle radostné, nelze se však vyhnout i okamžikům smutným. V minulých týdnech nás opustili

Více

Úvodní slovo. Vážení přátelé,

Úvodní slovo. Vážení přátelé, 1 Úvodní slovo Před mnoha lety se irští přistěhovalci domnívali, že mohou všechny velké brambory sníst a na sadbu ponechat ty malé. Nějakou dobu to tak dělali. Snědli velké brambory; zasadili malé. Avšak

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY

CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY SALESIÁNSKÁ RODINA DONA BOSKA CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY 2 SALESIÁNSKÁ RODINA DONA BOSKA CHARTA POSLÁNÍ SALESIÁNSKÉ RODINY přeložil P. Josef Kopecký SDB 3 4 Hlavním

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY. Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek

ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY. Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek ORIENTAČNÍ DNY PRO ŠKOLNÍ TŘÍDY Nová forma pastorace mládeže v české církvi vývoj, principy, zkušenosti. Mgr. Michael Martinek OBSAH 1. HISTORIE 2 1.1 Nová koncepce duchovních obnov v Německu 2 1.2 Rozšíření

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM Klára Bětíková Vedoucí práce: Mgr. ThLic. Walerian

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání Změna ježivot Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu Klíče

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI

Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Sdružení salesiánů spolupracovníků FORMAČNÍ MATERIÁL PRO ZODPOVĚDNÉ ZA FORMACI Praha, listopad 2011 strana 2 Formační materiál pro zodpovědné za formaci Milí rádcové pro formaci, vedoucí formačních společenství,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby

5. 5. 2009 V květnu si připomínáme svátek Dominika Savia Úmysly modlitby 1. Provinciální rada jednala... 2 Ze zápisu z 2. jednání provinciální rady... 2 2. Apoštolát... 3 Nepotřebuje někdo naši pomoc?... 3 3. Trvalá formace... 3 Postní duchovní obnova ostravského společenství...

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Letošní jubileum sv. Ignáce,

Letošní jubileum sv. Ignáce, Úvodní slovo Jezuitský rok skončil Letošní jubileum sv. Ignáce, sv. Františka Xaverského a bl. Petra Fabera dalo příležitost ke dvěma mezinárodním sympoziím: v Loyole o exerciciích a v Římě o konstitucích,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 jak se žije salesiánským novicům

Slovo redakce. obsah. úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 jak se žije salesiánským novicům obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 6 jak se žije salesiánským novicům rozhovor str. 7 9 s Ladislavem Nádvorníkem recenze str. 10 knižní novinky str. 11 vychovávej jako D. Bosco str. 12 napsali jste nám

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více