CÍRKEVNÍ RESTITUCE A JEJÍ VLIV NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍRKEVNÍ RESTITUCE A JEJÍ VLIV NA"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta CÍRKEVNÍ RESTITUCE A JEJÍ VLIV NA STÁTNÍ ROZPOČET (PRÁCE STUDENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA) Ing. Cyril Klepek

2 Abstrakt Cílem této práce je analýza církevních restitucí a jejich důsledků na státní rozpočet. Především se diskutuje zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Na základě analýzy je poukázáno na velké množství problémů provázející tuto právní úpravu, mezi které patří např. vysoká netransparentnost, nerovnost restituentů před zákonem a vliv zájmových skupin. Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že zákonná úprava bude mít pozitivní dopad na státní rozpočty až v horizontu let. Klíčová slova: majetkové narovnání, církve a náboženské společnosti, státní rozpočet, financování církví, zákon č.428/2012 Sb., zájmové skupiny, vztahy státu a církví Klasifikace JEL: L33, H59, Q15, Z12 Abstract The goal of this paper is analysis of church restitutions and their consequences for government budgets itself. Mainly is discuss the Act No. 428/2012 Sb. It has been demonstrated many problematic aspects of this act like high non- transparency, inequality before the law and strong influence of interest groups. Financial analysis concluded that positive impact of the act will be not sooner than in years. Key words: settlement of property, churches and religious societies, government budget, church financing, act No. 428/2012 Sb., interest groups, churches - state relations

3 JEL classifications: L33, H59, Q15, Z12 Obsah Úvod Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Kritika zákona č. 428/2012 Sb. a reakce na ni Normativní kritika Pozitivní kritika Vliv církevní restituce na veřejné rozpočty Varianta 0: situace při absenci zákona o církevních restitucích Varianta 1: situace při plnění zákona o církevních restitucích Závěr Literatura... 18

4 Úvod Problematika církevních restitucí je v současné době, v reáliích nově vznikající vlády v České republice, stále nadmíru aktuální téma. V poslední době v této souvislosti vzniklo mnoho odborných prací, a problematika církevních restitucí vyvolala rozsáhlé celospolečenské diskuze. Přesto většina studií projevuje spíše subjektivní názorové přesvědčení, nežli věcné argumenty oproštěné od normativních soudů. Tato absence hodnotově neutrální analýzy církevních restitucí, tak byla hlavním důvodem pro rozhodnutí věnovat se tomuto národohospodářskému tématu. V teoretické části práce je velice zjednodušeně analyzován zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jeho náplň a hlavní, přímé důsledky pro státní rozpočty. Dále je součástí teoretické části kritika zákona normativního a pozitivního charakteru. V analytické části je oproštěno od normativních soudů, ke kterým může tato problematika svádět, a církevní restituce se analyzují čistě z národohospodářského hlediska. V této kapitole je analyzován vliv přijetí restitučního zákona na státní rozpočet. Abychom byli schopni odhadnout alespoň směr trendů, jsou v analýze porovnány varianty zahrnující financování před a po přijetí restitučního zákona. Ústředním cílem této práce je nalezení odpovědí na otázky, týkající se adekvátnosti restitučního zákona, pozitiva a negativa plynoucí z tohoto právního předpisu pro národní hospodářství a rovněž pak i vliv zákona na státní rozpočet. 1

5 1 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zákonný předpis je rozdělen, kromě úvodní preambule, do IV hlav, osmi částí a 26 článků. V základním ustanovení je definován předmět úpravy. Explicitně je tím řečeno, že tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových škod, které byly spáchány komunistickým režimem. V prvním článku je rovněž definováno rozhodné období od 25. února 1948 do 1. ledna Toto definování je zcela zásadní, jelikož jasně ohraničuje období, pro které platí výše zmíněná úprava zmírnění majetkových škod. Zákon stanovuje, že vydávat lze pouze ten majetek, který byl alespoň část rozhodného období ve vlastnictví církví a náboženských společností (CNS) 1. V hlavě II. jsou definovány oprávněné osoby a povinné osoby, postup při vydávání zemědělských nemovitostí a nemovitostí jiného charakteru. Součástí této části je rovněž vymezení práv a povinností, které se vážou na vydané nemovitosti. V II. hlavě jsou dále řešeny skutečnosti vedoucí k majetkovým křivdám. Jmenovitě se v 5 jedná o zákon č. 142/1947 Sb., O revizi první pozemkové reformy, zákon č. 46/1948 Sb., O nové pozemkové reformě, odnětí věcí podle zákona č. 185/1948 Sb., zákon č. 95/1948 Sb., zákon č. 125/1948 Sb. a zákon č. 124/1948 Sb. Články s pořadovým číslem 6 a 7 stanovují povinnost povinných osob vydat oprávněným osobám nemovité věci ve vlastnictví státu. V 9 je dále důležité si povšimnout stěžejního postavení Státního pozemkového úřadu, který nejen, že přijímá žádosti od osob oprávněných, ale vyzývá rovněž k jejich doplnění, schvaluje a dokonce má pravomoc rozhodnout případné odvolání. V hlavě č. III jsou řešeny finanční náležitosti zákona č. 428/2012 Sb., kde je určena na základě předešlých jednání, finanční náhrada jednotlivým CNS. V seznamu je dominantní položkou finanční náhrada římskokatolické církvi ve výši 47, 2 mld. Kč, následovaná částkou převyšující 3 mld. Kč pro církev československou husitskou a cca 2, 27 mld. Kč pro 2

6 Českobratrskou církev evangelickou. Finanční náhrada bude vyplacena ve třiceti bezprostředně po sobě jdoucích splátkách. Zákon ukládá, že výše splátky bude vypočtena jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. První splátka začíná již rokem Poslední splátka by tedy měla být splacena podle plánu v roce Na závěr Hlavy III. se právně upravuje v 17 podoba státní podpory CNS. Zákon stanoví, že po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stát vyplácí dotčeným CNS příspěvek na podporu jejich činnosti. V prvních třech letech přechodného období 17 let, bude vyplácena plná částka dle výše zmíněného zákona. Od 4. roku se výše příspěvku bude každoročně snižovat o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce tohoto přechodného období. Platí, že příspěvek je nutné poslat nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku. 2 Kritika zákona č. 428/2012 Sb. a reakce na ni Jeden z největších porevolučních přesunů majetků a zároveň zákon protínající legislativu mnoha státních zřízení a režimů, s sebou nese značnou kritiku. V této kapitole tak budou postupně analyzovány jednotlivé kritiky právního předpisu, a více či méně uspokojivá reakce na kritiku. Argumenty, které jsou součástí diskursu nad tímto tématem, můžeme s jistou dávkou odvahy rozdělit na argumenty normativního a pozitivního charakteru. Oběma skupinám bude věnována jedna z podkapitol. 2.1 Normativní kritika Kvalitu celospolečenského, ale i odborného diskursu nad problematikou církevních restitucí a především pak nad zákonem č 428/2012 Sb., snižují normativní soudy a reakce. Do jisté míry to pramení z nepochopení role CNS ve společnosti, či z nedostatečné orientace v problematice. Mezi tyto kritiky patří např. názor, že zákon boří státotvorné ideje a snahy T. G. Masaryka a spoluzakladatelů Československa o odstranění historických křivd na českém národě způsobených násilnou pobělohorskou rekatolizací. 2. Podobně patetický etos používá 2 Iniciativa Stop církevním restitucím. Dostupné online na: 3

7 i jeden z hlavních řečníků odpůrců přijatého zákona JUDR. Karol Hrádela: Navržený zákon je v případě jeho přijetí v jistém smyslu nejen popřením tradic v našem státě, ale i konečnou porážkou husitského hnutí. 3 Podobně jako se vyjádřil Ústavní soud ani autor této práce se necítí být povolán k tomu, aby rozsoudil smysl českých dějin. Pouze by rád apeloval na skutečnost, že tento dílčí argumentační segment často zastírá skutečnou podstatu restitučního zákona a mnohé jeho problematické pasáže. Jedna z řady podnětných kritik je fakt, že zákon zcela vybočuje z filosofie restituční legislativy, která byla v ČR přijata po roce Význam slova restituce můžeme popsat ve smyslu obnovení, či uvedení do původního stavu. V restitučních zákonech z 90. let se ovšem počítalo pouze s částečnou nápravou křivd. Snaha o tento přístup je sice naznačena v preambuli zákona, kde je napsáno, že parlament je veden snahou zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd. Ale přijatý restituční zákon je vzhledem k faktu, že se předpokládá náhrada celého původního majetku včetně finanční prémie, z tohoto hlediska minimálně velice štědrý. Zatímco fyzické osoby musely v rámci restitucí velice pracně dokazovat své vlastnictví, CNS toto mají významným způsobem jednodušší. Nerovnost v přístupu je patrná i ohledně velikosti finančních náhrad, kdy ceny za zemědělské a lesní pozemky jsou od té doby značně odlišné. Více je tato oprávněná výtka diskutována v následující kapitole. Z parametrů zákona a z probíhající diskuze, která je součástí, je patrné, že se nejedná pouze o restituční zákon, ale o zákon, který má redefinovat vztah CNS a státu. Zákon působí dojmem řešení odluky CNS od států ovšem za absence institucionálních podmínek. Kritika tohoto zákona je v tomto bodě oprávněná hned ze dvou důvodů. Zaprvé, zákonodárce klame veřejnost, když zákon prezentuje jako čistě restituční. Za druhé, pokud zákonodárce zamýšlel vyřešení odluky CNS od státu, zákon měl být sepsán komplexnějším způsobem, tak aby jasně definoval postavení CNS v národním hospodářství. 3 Hrádela, K. (2012): Co bylo ukradeno, musí být vráceno aneb právní rozbor k problematice restitucí církevního majetku. Dostupné online na: 4

8 2.2 Pozitivní kritika Pozitivní kritika zákona o církevních restitucích je na tolik rozsáhlá, že z důvodu kapacitních a pro účely větší srozumitelnosti textu, bude autor uvádět konstruktivní kritiky v jednotlivých bodech. 1. Oprávněnost CNS na majetek Existuje poměrně silná kritika zákona z pozic, které proklamují, že CNS církevní majetek nikdy zcela nevlastnily. Tyto opodstatněné argumenty říkají, že majetek CNS nikdy neměl charakter čistě soukromého a ničím neomezeného vlastnictví. Církevní majetek opravdu byl pod dohledem státního dozoru a jeho zatěžování, zcizení, anebo způsob užití výnosů vždy podléhal státní kontrole. Systém dohledu nad věcmi církevními panoval nejen za Rakouska - Uherska, ale ve věcech majetkoprávních i v době první republiky. Rovněž právně historická expertíza PF UK z roku nepovažovala církevní majetek katolické církve za ryze soukromý: Katolická církev sice měla právo vlastnit majetek a samostatně spravovat své vnitřní záležitosti, ohledně jejího majetku však platilo, že požívá té státní ochrany, jakou požívají obecně užitečné nadace. 5 Mezi další kritiky v tomto směru patří argument, že zákon vydává CNS nejen majetky, které jim skutečně patřily, ale rovněž i ty, které jim příslušeli, jak je zaneseno v zákoně v 2 části a). To dle kritiků umožňuje vydávání i toho majetku, který měly CNS pouze v pronájmu, či zde byl majitel nejasný. Přes uznání jistých specifik je odlišného názoru na vlastnictví církevního majetku expert na církevní právo Tretera (2002), a pak především ústavní soudci, kteří dne 29. května 2013 vydali nález Ústavního soudu, kde neshledali pádnou argumentaci navrhovatelů zrušení zákona č. 428/2012 Sb. o popření původního vlastnictví CNS církevního majetku 6. Ovšem už vzhledem k panujícímu státnímu dohledu nad církevním majetkem před 25. únorem , se podle tohoto zákona tedy nejedná o proces restituce ve smyslu navrácení 4 PF UK (1998): Právně historická expertíza Univerzity Karlovy v Praze právního postavení tzv. katolického církevního majetku v druhé polovině 19. a ve 20. století na území dnešní ČR. Dostupné z: 5 Tamtéž. Strana č Ústavní soud (2013): Nález Ústavního soudu. Dostupné z: 3_.pdf 7 Je ovšem pravdou, že dle platné Listiny základních práv a svobod, kde se stanoví, že stát se nesmí vázat na žádné náboženské vyznání, není dnes možné obnovit původní stav kontroly CNS. 5

9 do původního stavu, ale o zcela nový stav, kdy jsou CNS výlučnými soukromými vlastníky církevního majetku. Zpochybňování oprávněnosti CNS na finanční náhrady za zabavený majetek je v několika bodech zcela oprávněné. Apoštolská církev obdrží po podepsání smlouvy o vypořádání v následujících 30 letech částku 1, 056 mld. Kč., Luterská evangelická církev a. v. v České republice má pak dostat v rámci kompenzace za zabavený majetek částku 113,828 mil. Kč. Pokud se ovšem podíváme na data registrací obou církví 8, pak zjistíme, že Apoštolská církev byla registrována v roce 1989 a Luterská evangelická církev dokonce až v roce Pokud je tedy u Apoštolské církve velice nepravděpodobné, že by během necelého jednoho roku dokázala shromáždit majetek v dnešní hodnotě přes miliardu korun a zároveň o něj ve stejném roce přijít, v případě Luterské církve je to očividně zcela vyloučené. 2. Legislativní problém nerovnosti před zákonem a porušení rozhodného období Jedna z největších kritik tohoto zákona směřuje k základní podmínce fungování právního státu, totiž k požadavku rovnosti před zákonem. Existují opodstatněné obavy z toho, že tento zákon přistupuje v otázce restituce majetku k CNS za daleko výhodnějších podmínek, než jak tomu bylo v případě restituce fyzických osob (FO). Tato nerovnost je podle odpůrců zákona patrná především ve značném usnadnění prokázání vlastnických práv CNS a pak v ocenění nevydávaného církevního majetku, ze kterého plyne výše finanční náhrady. Zatímco restituce majetku FO vycházející se zákona č. 229/1991 Sb 9., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku se odehrála s cenami 1-16,62 Kč/m2 u zemědělské půdy a 1-8,86 Kč/m2 u lesní půdy, v případě církevní restituce jsou ceny významně navýšeny; 44,48 Kč/m2 u zemědělské půdy a 27,74 u lesní půdy. Rozhodně nejčastěji používanou kritikou zákona je obava z prolomení hranice 25. února Tato všeobecně stanovená restituční hranice určuje počátek komunistického režimu a jeho protiprávní jednání. Zároveň se tímto určilo, že do 24. února 1948 byl v Československu demokratický systém, jehož právní aktivity nezakládají nárok na restituci majetku. Zákon by tedy měl respektovat princip, že se vydává, či nahrazuje pouze majetek zabavený po 25. únoru. 8 MKČR. Data registrace CNS: 9 Zákon č. 229/1991 Sb. Dostupné z: 6

10 V právnické obci neexistuje jednotný názor na argument, jestli zákon revitalizuje toto restituční období, když předmětem vydání je i majetek, který podléhal pozemkové reformě z roku 1919 a její revizi z roku Argument ze strany Ministerstva kultury kontruje vyjádřením, podle něhož byl sice zákon o pozemkové reformě přijat 11. července 1947, tedy před rozhodným datem, byl ovšem realizován až po 25. únoru 1948, a to už bez respektování vyplacení finanční náhrady tak, jak to ukládal text zákona z roku Konfiskace bez náhrady tedy byla odlišná od situace v roce V tomto případě byl dle argumentace předkladatelů zákona porušen zákon č. 142/1947 Sb., čímž vznikl nárok na restituci či náhradu takto protiprávně zkonfiskovaného majetku 10. U problematiky rozhodného období dále existují obavy, že dojde k prolomení poválečných Benešových dekretů. Tyto obavy existují a plynou především z možných žalob ze strany Řádu německých rytířů aj. Tento argument ovšem neobstojí vzhledem ke skutečnosti, že problematika Benešových dekretů je ošetřena v zákoně v 8 odstavcem h). 3. Problém rozsahu církevního majetku a jeho ohodnocení Tento bod je částečně propojen s kritikou oprávněnosti CNS na majetek. Pokud jsme tuto kritiku odmítli jako neopodstatněnou, tak kritika způsobu ohodnocení je věcí o mnoho relevantnější. Předně je velice zarážející, že v případě výpočtu finančních náhrad není specifikován objem majetku, z kterého je tato náhrada vypočtena. Rovněž nebyl v zákoně poskytnut výsledný algoritmus, podle kterého došlo k onomu výpočtu. Kromě této netransparentnosti je největší kritice podrobena ta skutečnost, že při ocenění majetku byly použity ceny, které neodpovídají realitám, a pak především podmínkám za kterých byly oceněny majetky FO. Zákon předpokládá, že se církvím vydá cca ha v naturální podobě a ha v podobě finanční náhrady. Podle návrhu opoziční ČSSD tento rozdíl v ohodnocení vede k fatálním rozdílům v neprospěch státu ve výši mld. Kč 11. CNS budou také vydány pozemky, které v současné době nesou charakter zemědělského pozemku, ovšem případný prodej jako stavebních parcel by především v Praze a okolí znamenal několikanásobné zvýšení ceny pozemku. 10 MK ČR (2011): Deset důvodů, proč byl schválen zákon o církevních restitucích /tmplid ČSSD. Problematika návrhu zákona o zmírnění některých křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Dostupné z: 7

11 4. Ekonomická kritika zákona Mezi kritiku zákona dále patří domněnky, že CNS budou tímto zákonem osvobozeny od daně z budoucího prodeje v restituci získaného majetku a že církevní restituce výrazně zvýší zadluženost českého státu. Zatímco druhá poznámka je podrobněji diskutována v kapitole č. 3., Argument první, je zcela klasickou ukázkou již zmiňované absence veřejné a celospolečenské diskuze. Je sice pravdou, že CNS budou osvobozeny od daně při převodu nemovitosti od státu, ale to je běžný postup, který byl aplikován i při restituci FO. Při prodeji majetku vráceném v církevních restitucích již oproti prvnímu návrhu CNS od daně osvobozeny nebudou. 5. Problém dalších vztahů stát CNS Jak již bylo dříve diskutováno, zákon evidentně neřeší pouze majetkové vyrovnání s CNS, ale jedná se o jistou formu odlukového zákona. Pokud byla tedy toto intence zákonodárce, mezi další kritiku by jistě pařil i ten fakt, že návrh zákona není dotažený do konce. Po tomto předefinování vztahů by bylo například efektivní pomocí fiskálních nástrojů podporovat společensky žádoucí aktivity CNS. S tímto problémem je spjatá i kritika vzhledem k možným dopadům zákona na rozvoj obcí a měst. Ty na odblokování církevního majetku netrpělivě čekají, zákon ovšem nestanoví žádné přednostní právo odkupu, či informační povinnost. Dále není ani jasné, kdo všechno bude dbát o financování a údržbu církevních staveb na našem území. Toto dokonce není vyjasněné, v době vypracování této stati, ani u kulturních památek. V České republice, je velice hustá sít církevních památek a jejich údržba a rekonstrukce je nákladnou věcí. 6. Neschopnost v hospodaření CNS Mezi další kritiku zákona patří argument neschopnosti CNS obhospodařovat svoje nabyté majetky. Zástupci CNS, kteří byli dosud obeznámeni pouze s hospodařením na drobných majetcích a museli disponovat s pouze omezenými finančními zdroji, budou najednou v situaci, kdy díky restitučnímu zákonu budou spravovat rozsáhlé majetky a k dispozici budou mít poměrně značný kapitál. Existují tedy oprávněné obavy, že jednotlivé 8

12 farnosti a diecéze nebudou schopny spravovat své aktiva hospodárným způsobem. Studie Nadačního fondu proti korupci s názvem Podivnosti kolem církevních restitucí rovněž zmiňuje možnosti vyvádění peněz z vyplacených finančních příspěvků pomocí pořádání seminářů, poradenských a konzultačních služeb 12. Zástupci CNS v čele s katolickou církví sice argumentují dlouhodobou historickou zkušeností několik příkladu z moderní doby ovšem ukazuje, že v podmínkách tržní ekonomiky 21. století jednotlivé farnosti opravdu mohou mít problémy. Příkladem je farnost v obci Trmice, která začala v roce 2007 podnikat v oblasti lesnictví a zpracování dřeva. Podnikatelskou naivitou se ovšem během 3 let dostala farnost na dlužnou částku 30 mil. Kč a byl na ní vyhlášen konkurz. Následně bylo založeno občanské sdružení, které shání peníze na koupi trmického kostela. V současné době je ovšem kostel farnosti stále na prodej a to včetně přilehlého hřbitova Vliv zájmových skupin a ostatní kritika Církevní restituce jsou jedním z největších polistopadových přesunů majetků a tak i v odborné veřejnosti vznikají obavy z vlivu zájmových skupin. Církevní restituce může představovat kýženou rentu, pro kterou jsou zájmové skupiny v podobě nejen CNS ochotny významně investovat. Obavu z rent-seekingu prohlubují i nejasné dohody nad celkovou výší finančních náhrad a velikostí vydávaného majetku. Jednou ze zřejmých zájmových skupin jsou již zmíněné CNS, které z celého projektu budou velmi výrazně profitovat. Autor práce se ovšem domnívá, že existují daleko vlivnější zájmové skupiny, které lobbovaly za přijetí zákona a z finančních prostředků a majetků budou rovněž těžit. Mezi jednu skupinu patří finanční skupiny, banky a finanční instituce. Do druhé skupiny můžeme zařadit advokátní kanceláře, makléřské, a stavební a realitní společnosti. Obě tyto skupiny budou ovšem významně profitovat z renty, kterou představuje církevní vyrovnání. Je tedy na místě se obávat, zda nebyla výsledná částka, jejíž výše již byla diskutována, pomocí vlivu zájmových skupin uměle navýšena o rentu pro tyto tržní subjekty. Vzhledem k okolnostem, že celý zákon byl zřejmě sestaven na základě politické dohody a vzhledem k absenci transparentního postupu při vydávání podrobnějších informací, existují pro tyto obavy opodstatněné důvody. 12 Studie NFPK (2013): Podivnosti okolo církevních restitucí. Dostupné z: 13 Občanské sdružení na záchranu kostela a fary v Trmicích. Dostupné z: 9

13 Jednou z charakteristik vlivu zájmových skupin a rent-seekingu obecně je jejich složitá identifikace. Jednou z cest k získání renty je ovšem i ovlivňování veřejného mínění. V tomto případě lze jednotlivé subjekty spolehlivě identifikovat skrze pořádání a sponzoring diskusních setkání a panelových diskuzí na téma církevních restitucí. V dubnu roku 2013 proběhlo Žofínské fórum s názvem Církevní narovnání v praxi, kde byl hlavním sponzorem Komerční banka, a.s. 14 V březnu téhož roku proběhlo diskusní setkání časopisu Stavební fórum s názvem Církevní restituce, jak naloží církve s obrovským majetkem?. Toto diskusní setkání bylo složeno výhradně s účastníků zastupující zájmy finančních a investičních společností, bank, advokátních kanceláří, realitních a stavebních společností. Především se jednalo o zástupce České spořitelny, a.s., Deloitte Legal, s.r.o, HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o. aj 15. V září roku 2012 proběhla diskuze s názvem Restituční tečka a církevní vyrovnání, kde byla hlavním sponzorem opět Česká spořitelna, a.s., a PPF, a.s. Poslední bod kritiky tak míří na enormní vliv zájmových skupin, které tímto mohou vyhledávat zdroje ve veřejných rozpočtech. 3 Vliv církevní restituce na státní rozpočet Abychom mohli demonstrovat výhodnost, či nevýhodnost přijaté zákonné úpravy prizmatem finanční analýzy, je potřeba porovnat situaci, která by nastala při absenci zákona o církevních restitucích s očekávanou situací po přijetí zákona č. 428/2012 Sb. V obou případech, musím zdůraznit, že vzhledem ke komplexnosti problematiky a dlouhému časovému období se bude jednat pouze o odhady trendů. 14 Žofínské fórum.(2013) Církevní narovnání v praxi. Dostupné z: 15 Stavební fórum (2013) Církevní restituce: jak naloží církve s obrovským majetkem?. Dostupné z: 10

14 3.1 Varianta 0: situace při absenci zákona o církevních restitucích Tato skutečnost by znamenala faktické pokračování zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem a jeho úprava zákonem č. 16/1992 Sb.. Vždy se jedná o výdaje státu definované v rámci zákona o státním rozpočtu. Ve skutečnosti se jedná o výdaje na platy duchovních a administrativu včetně pojistného, provozní náklady CNS a prostředky na údržbu a opravy církevního majetku. Pomineme-li morální podtext restituční situace a budeme-li se zabývat pouze ekonomickou stránkou, tak při zachování stavu financování CNS podle výše zmíněného zákona, zde dochází k výraznému navyšování finančních objemů vyplácených CNS. Jak naznačuje graf č. 1, zatímco v roce 1994 byl podíl ve státním rozpočtu ve velikosti 0, 377 mld. Kč, tak v roce 2005 už tento objem překročil 1 miliardu a v roce 2012 se ze státního rozpočtu CNS financovaly částky 1, 440 mld. Kč. Graf č. 1: Celkové výdaje státu na CNS (v tis. Kč) Zdroj: MK ČR Poměrně výrazný nárůst lze pozorovat i v poměrových veličinách. Zatímco v roce 1994 byl poměr výdajů na CNS 0,2 % státního rozpočtu, v roce 2010 to bylo již 0,38 % 16. Největší podíl na rapidním nárůstu celkových výdajů má především jeho variabilní složka: 16 Oceněno v běžných cenách. Zdroj dat: ČSÚ 11

15 výdaje na platy duchovních a administrativy včetně pojistného. I po odečtení inflace nárůst této položky státního rozpočtu představoval mezi roky 1994 až 2012 nárůst o 215 %. Důvodem nejsou ani tak výrazné valorizace platů duchovních, které po celou dobu zůstávaly pod průměrným příjmem, jako spíše výrazný nárůst počtu duchovních. Jak je patrné z grafu č. 2, počty duchovních, kteří jsou členy řádně registrované církve, či náboženského společenství, a mají tak status státního zaměstnance, výrazně rostou. Změna v počtu registrovaných duchovních mezi roky 1994, kdy bylo evidováno 2578 duchovních a rokem 2012, kdy bylo evidováno 4892, činí nárůst o 189 %. Graf č. 2: Počet registrovaných MK ČR duchovních CNS Počet duchovních Počet duchovních Zdroj: MK ČR Často zmiňovaným argumentem ve prospěch změny financování CNS je právě obava z rostoucího počtu duchovních registrovaných CNS. Do roku 2014 bude stále platit závazek 17 o nezvyšování počtu duchovních, poté se ovšem předpokládá významný nárůst až minimálně do roku 2035, kdy by mělo dojít k obnově věkové struktury duchovních způsobenou restrikcemi v období komunistického režimu 18. Tento nárůst počítá s počtem registrovaných duchovních v roce 2023 na hodnotě 7 370, v roce a v roce už se počítá s celkovým počtem duchovních registrovaných církví. Tento nárůst na 173 % hodnot 17 Jedná se o dohodu státu a CNS o nenavyšování počtu duchovních z roku Schwarz J. (2012):Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?. Dostupné z: 12

16 z roku 2013 je ještě spodní hranicí výše citované studie. Podle scénáře výrazného přílivu muslimských věřících, včetně jejich duchovních, se celkový počet v roce 2063 odhaduje na desítky tisíc. Obava z výrazného přílivu muslimů plyne z důvodu vysokého zastoupení duchovních mezi muslimským obyvatelstvem. Pokud se podíváme na data z let 1991 a 2001, zjistíme sice nárůst muslimského obyvatelstva, ovšem stále se celkové počty pohybují v řádech tisíců, či maximálně desetitisíců věřících 19. Horní hranici odhadů tedy můžeme odmítnout jako neopodstatněnou. Graf č. 3: Prognóza finančních příspěvků CNS do roku 2068 Zdroj: MK ČR Pokud ovšem přijmeme spodní odhad počtu duchovních, tak i to znamená pro státní rozpočet značné zvýšení objemu finančních příspěvků. Podle navrhovatelů zákona se jen finanční příspěvky na platy duchovních z celkové odhadované částky na rok ,6 mld. Kč, mohou do roku 2030 zvýšit na 2,6 mld. Kč za rok. Jak je patrné z grafu č. 3, ministerstvo kultury počítá ještě s rapidnějším nárůstem finančních příspěvků. Varianta zabezpečení CNS i nadále podle zákona z roku 1949 o hmotném zabezpečení CNS s sebou přináší úskalí v podobě pravděpodobného nárůstu počtu duchovních a v závazku o placení udržovacích a rekonstrukčních prací na majetku CNS. Pokračující financování CNS podle této varianty by tedy mělo zvyšující se nároky na veřejné rozpočty. 19 ČZSO. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a pohlaví. Dostupné z: 13

17 3.2 Varianta 1: situace při plnění zákona o církevních restitucích Určení přesného, nebo alespoň přibližného výnosu, nebo ztráty ve státním rozpočtu na základě přijetí zákona č. 428/2012 Sb., je díky mnoha neznámým a dlouhému časovému období natolik komplexní problematikou, že si autor této práce nedělá iluze o naplnění tohoto cíle. Stejně jako u předchozího modelu se tedy jedná spíše jen o naznačení směru výnosnosti. Kromě předání majetku CNS v hodnotě 75 mld. Kč je pro státní rozpočet prioritní především závazek státu během 30 let zaplatit 59 mld. Kč. Po vyplacení první roční splátky, která je splatná k roku 2013 se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku konkrétní roční splátky. Tato finanční náhrada nebude podléhat zdanění. Pokud budeme předpokládat plnění inflačního cíle ČNB, ve smyslu udržení růstu cenové hladiny okolo 2 %, tak v roce 2013 bude vyplacená částka CNS ve výši 1, 967 mld. Kč, v roce 2014 pak bude výše nesplacené částky 57, 033 mld. Kč. Částka s valorizací bude ovšem 58, 1740 mld. Kč, z čehož plyne finanční náhrada ve výši 2, 006 mld. Kč. Výši nominálního příspěvku do roku 2018 ukazuje následující tabulka. Tabulka č. 4: Výše finanční splátky s roční mírou inflace 2 %. Finanční Rok splátka v mld. Kč (nominálně) Zdroj: autor 14

18 Druhou významnou položkou je závazek státu po dobu 17 let, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácet dotčeným CNS jako příspěvek na podporu jejich činnosti. V prvních třech letech přechodného období 17 let bude vyplácena plná částka. Od 4 roku se výše příspěvku bude každoročně snižovat o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce tohoto přechodného období. Souhrnně nám výdaje ze státního rozpočtu dokládá graf č. 4. Prvních sedmnáct let při souběhu plateb finančního závazku a plateb na podporu CNS bude tato varianta z nákladového pohledu více zatěžovat státní rozpočet, než by tomu bylo ve variantním pokračování zákona o hospodářském zabezpečení CNS. Tento druhý stav pouze naznačuje přímka pro variantu pomalého růstu duchovních registrovaných CNS. Graf č. 4: Vliv církevní restituce na veřejné finance Zdroj: autor a Schwarz (2012) 20 Varianta řešení církevních restitucí má na rozdíl od předešlé varianty ovšem i příjmovou stránku: Dan z nemovitostí- do státního rozpočtu budou plynout peníze z odvedených daní za stavby a pozemky. Daň z příjmů fyzických osob - CNS budou hospodařit se svými pozemky hospodařit, což se ve státním rozpočtu projeví platbou daně z příjmu fyzických osob. Rovněž 20 Schwarz J. (2012):Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?. Dostupné z: 15

19 budou zaměstnávat značný počet pracovníků, u kterých budou vedle daně z příjmu FO rovněž platit sociální a zdravotní pojištění. Daň z přidané hodnoty a ostatní daně do státního rozpočtu budou plynout rovněž odvedené daně z DPH a ostatní daně, které platí FO a PO. V rámci restitučního zákona dochází rovněž k daňovému osvobození. To se týká daně z příjmu při nabytí věcí, které CNS budou vydávány podle restitučního zákona. CNS dle novelizace zákona nejsou CNS osvobozeny od daně z příjmu při prvním prodeji. Kromě toho, že se s CNS počítá jako s velkým zaměstnavatelem, očekávají se i nemalé investice. Musíme si uvědomit, že CNS dostanou zpět velké množství majetku ve velmi špatném až havarijním stavu. Očekává se tedy značné množství investic, které by v současné době mohly podpořit právě stagnující stavební odvětví. Jako zásadní průlom vidím v odblokování zákona o půdě, který obcím dosud neumožňoval investovat do bytové výstavby a obnově infrastruktury. Jako velmi pádný argument rovněž uvádím velkou neefektivitu spojenou se státním držením vlastnických práv. Jednou z mála erudovaných studií, která se pokusila vyčíslit přímý vliv církevních restitucí na státní rozpočet, je již citovaná studie J. Schwarze. Studie 21 předpokládá pozitivní dopad přijetí zákonné úpravy na veřejné rozpočty a tím především - na státní rozpočet. Podle Schwarze budou příjmy státního rozpočtu v období více než 28 mld. Kč. A na tom by se měly podílet výnosy z daní investičních činností, výnosy z daní nemovitostí, výnosy z daní z příjmů právnických osob a nakonec úspora na MK ČR. 21 Schwarz J. (2012):Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?. Dostupné z: 16

20 Závěr Cílem této práce nebylo kvantitativně ohodnotit přijetí zákona s časovým intervalem na půl století dopředu. Autor této práce se totiž domnívá, že to není úplně reálné. Cílem je pouze naznačit možné přístupy, trendy a možnosti, které obě varianty mohou vykazovat. Zdá se tedy, že v období minimálně do roku 2030, kdy skončí závazek vyplácení příspěvků CNS má varianta církevních restitucí vyšší negativní vliv na státní rozpočet. Zpočátku půjde o řády miliard, v pozdější fázi o řády stamilionů. Určitý proces vyrovnání se obou variant nastane až po letech od přijetí zákonné úpravy. Skutečný přínos pro státní rozpočet bude znamenat až konec finančních splátek v roce Při posouzení výhodnosti zákonné úpravy tedy záleží, jak dlouhé období do analýzy zahrneme. V období a více let se zdá pravděpodobné, že církevní restituce budou mít na veřejné finance příznivý dopad. Slovy klasika ovšem rovněž platí: In the long run, we are all dead (Keynes, 2000, str. 80), v dlouhém období jsme všichni mrtvi. V této práci si autor dal za cíl k problematice církevních restitucí přistoupit zcela nestraně a neutrálně, čistě v souladu s principy pozitivní ekonomie. Studie tohoto typu totiž v soudobé celospolečenské debatě absentují. Těžko například můžeme očekávat neutrální přístup ve studii finanční společnosti, která profituje z jedné varianty řešení. Autor se domnívá, že tento cíl naplnil a má tak možnost hodnotně přispět k soudobé diskuzi. Stanovený rozsah ovšem neumožnil podrobnější analýzu v mnoha částech práce. Především podrobnější analýza vlivu CNS a celkově religiozity na makroekonomické ukazatele v České republice se jeví, jako velice dobrý námět na akademickou práci pro budoucí autory. 17

VEŘEJNÉ FINANCE A CÍRKEVNÍ RESTITUCE

VEŘEJNÉ FINANCE A CÍRKEVNÍ RESTITUCE VEŘEJNÉ FINANCE A CÍRKEVNÍ RESTITUCE CYRIL KLEPEK Abstrakt Cílem této eseje je analýza církevních restitucí a jejich důsledků na státní rozpočet. Především se diskutuje zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém

Více

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

Více

B. Výhrady k odlišným postupům zákona v porovnání se zákony upravující restituci fyzických osob

B. Výhrady k odlišným postupům zákona v porovnání se zákony upravující restituci fyzických osob Výhrady k zákonu č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi A. Obecné politické připomínky Zákon č. 428/2012 Sb. byl schválen velmi těsnou většinou v Parlamentu ČR a

Více

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Důvodová zpráva: I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Platné znění zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 868/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 868/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 868/0 Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015,

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015, N á v r h Z Á K O N ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Návrh zákona se zvýrazněnými změnami:

Návrh zákona se zvýrazněnými změnami: Návrh zákona se zvýrazněnými změnami: ČÁST PRVNÍ zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2015 kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 235/2004 Sb., o dani

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č ze dne č.j.: 1069/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1006 ze dne 14.12.2015 Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. v likvidaci - zrušení záměru likvidace Rada městské části I.

Více

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER

ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER Zákon č. 187/2016 Sb., ze dne 26. května 2016 Změna: č. 298/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Z důvodové zprávy (k části první):

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

Zákony pro lidi - Monitor zmn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korn9vlfx92t)

Zákony pro lidi - Monitor zmn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korn9vlfx92t) 3 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. Platná právní úprava a) K zákonu č. 500/1990 Sb. V rámci realizace projektu transformace vlastnických vztahů po roce 1989 přijalo Federální shromáždění České a Slovenské Federativní

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Příloha 7. Ekonomické údaje

Příloha 7. Ekonomické údaje Příloha 7. Ekonomické údaje Podle zákoníku práce a souvisejících účinných právních předpisů je ochrana zaměstnanců před dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání konstruována jako zákonné pojištění odpovědnosti

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES Ustanovení

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období Parlament České republiky Senát 8. funkční období 2011 N á v r h senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Obec: Doubravčice Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010-2013

Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010-2013 Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010-2013 - Plán projednán v únoru vedením MZe - Vychází z Koncepce pozemkových úprav z r.2008 - Uvádí: - principy a priority

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 721/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 721/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 721/0 Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Stanislava Mackovíka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992

Více

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ing. Jan Pavel, Ph.D. Transparency International - Česká republika o.p.s Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor projektu:

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem sborům a kazatelským

Více

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II VEŘEJNÁ EKONOMIKA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU)

Stanovisko č. 7/2014. (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) Stanovisko č. 7/2014 (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce a čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více