CÍRKEVNÍ RESTITUCE A JEJÍ VLIV NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍRKEVNÍ RESTITUCE A JEJÍ VLIV NA"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta CÍRKEVNÍ RESTITUCE A JEJÍ VLIV NA STÁTNÍ ROZPOČET (PRÁCE STUDENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA) Ing. Cyril Klepek

2 Abstrakt Cílem této práce je analýza církevních restitucí a jejich důsledků na státní rozpočet. Především se diskutuje zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Na základě analýzy je poukázáno na velké množství problémů provázející tuto právní úpravu, mezi které patří např. vysoká netransparentnost, nerovnost restituentů před zákonem a vliv zájmových skupin. Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že zákonná úprava bude mít pozitivní dopad na státní rozpočty až v horizontu let. Klíčová slova: majetkové narovnání, církve a náboženské společnosti, státní rozpočet, financování církví, zákon č.428/2012 Sb., zájmové skupiny, vztahy státu a církví Klasifikace JEL: L33, H59, Q15, Z12 Abstract The goal of this paper is analysis of church restitutions and their consequences for government budgets itself. Mainly is discuss the Act No. 428/2012 Sb. It has been demonstrated many problematic aspects of this act like high non- transparency, inequality before the law and strong influence of interest groups. Financial analysis concluded that positive impact of the act will be not sooner than in years. Key words: settlement of property, churches and religious societies, government budget, church financing, act No. 428/2012 Sb., interest groups, churches - state relations

3 JEL classifications: L33, H59, Q15, Z12 Obsah Úvod Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Kritika zákona č. 428/2012 Sb. a reakce na ni Normativní kritika Pozitivní kritika Vliv církevní restituce na veřejné rozpočty Varianta 0: situace při absenci zákona o církevních restitucích Varianta 1: situace při plnění zákona o církevních restitucích Závěr Literatura... 18

4 Úvod Problematika církevních restitucí je v současné době, v reáliích nově vznikající vlády v České republice, stále nadmíru aktuální téma. V poslední době v této souvislosti vzniklo mnoho odborných prací, a problematika církevních restitucí vyvolala rozsáhlé celospolečenské diskuze. Přesto většina studií projevuje spíše subjektivní názorové přesvědčení, nežli věcné argumenty oproštěné od normativních soudů. Tato absence hodnotově neutrální analýzy církevních restitucí, tak byla hlavním důvodem pro rozhodnutí věnovat se tomuto národohospodářskému tématu. V teoretické části práce je velice zjednodušeně analyzován zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jeho náplň a hlavní, přímé důsledky pro státní rozpočty. Dále je součástí teoretické části kritika zákona normativního a pozitivního charakteru. V analytické části je oproštěno od normativních soudů, ke kterým může tato problematika svádět, a církevní restituce se analyzují čistě z národohospodářského hlediska. V této kapitole je analyzován vliv přijetí restitučního zákona na státní rozpočet. Abychom byli schopni odhadnout alespoň směr trendů, jsou v analýze porovnány varianty zahrnující financování před a po přijetí restitučního zákona. Ústředním cílem této práce je nalezení odpovědí na otázky, týkající se adekvátnosti restitučního zákona, pozitiva a negativa plynoucí z tohoto právního předpisu pro národní hospodářství a rovněž pak i vliv zákona na státní rozpočet. 1

5 1 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zákonný předpis je rozdělen, kromě úvodní preambule, do IV hlav, osmi částí a 26 článků. V základním ustanovení je definován předmět úpravy. Explicitně je tím řečeno, že tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových škod, které byly spáchány komunistickým režimem. V prvním článku je rovněž definováno rozhodné období od 25. února 1948 do 1. ledna Toto definování je zcela zásadní, jelikož jasně ohraničuje období, pro které platí výše zmíněná úprava zmírnění majetkových škod. Zákon stanovuje, že vydávat lze pouze ten majetek, který byl alespoň část rozhodného období ve vlastnictví církví a náboženských společností (CNS) 1. V hlavě II. jsou definovány oprávněné osoby a povinné osoby, postup při vydávání zemědělských nemovitostí a nemovitostí jiného charakteru. Součástí této části je rovněž vymezení práv a povinností, které se vážou na vydané nemovitosti. V II. hlavě jsou dále řešeny skutečnosti vedoucí k majetkovým křivdám. Jmenovitě se v 5 jedná o zákon č. 142/1947 Sb., O revizi první pozemkové reformy, zákon č. 46/1948 Sb., O nové pozemkové reformě, odnětí věcí podle zákona č. 185/1948 Sb., zákon č. 95/1948 Sb., zákon č. 125/1948 Sb. a zákon č. 124/1948 Sb. Články s pořadovým číslem 6 a 7 stanovují povinnost povinných osob vydat oprávněným osobám nemovité věci ve vlastnictví státu. V 9 je dále důležité si povšimnout stěžejního postavení Státního pozemkového úřadu, který nejen, že přijímá žádosti od osob oprávněných, ale vyzývá rovněž k jejich doplnění, schvaluje a dokonce má pravomoc rozhodnout případné odvolání. V hlavě č. III jsou řešeny finanční náležitosti zákona č. 428/2012 Sb., kde je určena na základě předešlých jednání, finanční náhrada jednotlivým CNS. V seznamu je dominantní položkou finanční náhrada římskokatolické církvi ve výši 47, 2 mld. Kč, následovaná částkou převyšující 3 mld. Kč pro církev československou husitskou a cca 2, 27 mld. Kč pro 2

6 Českobratrskou církev evangelickou. Finanční náhrada bude vyplacena ve třiceti bezprostředně po sobě jdoucích splátkách. Zákon ukládá, že výše splátky bude vypočtena jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. První splátka začíná již rokem Poslední splátka by tedy měla být splacena podle plánu v roce Na závěr Hlavy III. se právně upravuje v 17 podoba státní podpory CNS. Zákon stanoví, že po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stát vyplácí dotčeným CNS příspěvek na podporu jejich činnosti. V prvních třech letech přechodného období 17 let, bude vyplácena plná částka dle výše zmíněného zákona. Od 4. roku se výše příspěvku bude každoročně snižovat o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce tohoto přechodného období. Platí, že příspěvek je nutné poslat nejpozději do 31. ledna daného kalendářního roku. 2 Kritika zákona č. 428/2012 Sb. a reakce na ni Jeden z největších porevolučních přesunů majetků a zároveň zákon protínající legislativu mnoha státních zřízení a režimů, s sebou nese značnou kritiku. V této kapitole tak budou postupně analyzovány jednotlivé kritiky právního předpisu, a více či méně uspokojivá reakce na kritiku. Argumenty, které jsou součástí diskursu nad tímto tématem, můžeme s jistou dávkou odvahy rozdělit na argumenty normativního a pozitivního charakteru. Oběma skupinám bude věnována jedna z podkapitol. 2.1 Normativní kritika Kvalitu celospolečenského, ale i odborného diskursu nad problematikou církevních restitucí a především pak nad zákonem č 428/2012 Sb., snižují normativní soudy a reakce. Do jisté míry to pramení z nepochopení role CNS ve společnosti, či z nedostatečné orientace v problematice. Mezi tyto kritiky patří např. názor, že zákon boří státotvorné ideje a snahy T. G. Masaryka a spoluzakladatelů Československa o odstranění historických křivd na českém národě způsobených násilnou pobělohorskou rekatolizací. 2. Podobně patetický etos používá 2 Iniciativa Stop církevním restitucím. Dostupné online na: 3

7 i jeden z hlavních řečníků odpůrců přijatého zákona JUDR. Karol Hrádela: Navržený zákon je v případě jeho přijetí v jistém smyslu nejen popřením tradic v našem státě, ale i konečnou porážkou husitského hnutí. 3 Podobně jako se vyjádřil Ústavní soud ani autor této práce se necítí být povolán k tomu, aby rozsoudil smysl českých dějin. Pouze by rád apeloval na skutečnost, že tento dílčí argumentační segment často zastírá skutečnou podstatu restitučního zákona a mnohé jeho problematické pasáže. Jedna z řady podnětných kritik je fakt, že zákon zcela vybočuje z filosofie restituční legislativy, která byla v ČR přijata po roce Význam slova restituce můžeme popsat ve smyslu obnovení, či uvedení do původního stavu. V restitučních zákonech z 90. let se ovšem počítalo pouze s částečnou nápravou křivd. Snaha o tento přístup je sice naznačena v preambuli zákona, kde je napsáno, že parlament je veden snahou zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd. Ale přijatý restituční zákon je vzhledem k faktu, že se předpokládá náhrada celého původního majetku včetně finanční prémie, z tohoto hlediska minimálně velice štědrý. Zatímco fyzické osoby musely v rámci restitucí velice pracně dokazovat své vlastnictví, CNS toto mají významným způsobem jednodušší. Nerovnost v přístupu je patrná i ohledně velikosti finančních náhrad, kdy ceny za zemědělské a lesní pozemky jsou od té doby značně odlišné. Více je tato oprávněná výtka diskutována v následující kapitole. Z parametrů zákona a z probíhající diskuze, která je součástí, je patrné, že se nejedná pouze o restituční zákon, ale o zákon, který má redefinovat vztah CNS a státu. Zákon působí dojmem řešení odluky CNS od států ovšem za absence institucionálních podmínek. Kritika tohoto zákona je v tomto bodě oprávněná hned ze dvou důvodů. Zaprvé, zákonodárce klame veřejnost, když zákon prezentuje jako čistě restituční. Za druhé, pokud zákonodárce zamýšlel vyřešení odluky CNS od státu, zákon měl být sepsán komplexnějším způsobem, tak aby jasně definoval postavení CNS v národním hospodářství. 3 Hrádela, K. (2012): Co bylo ukradeno, musí být vráceno aneb právní rozbor k problematice restitucí církevního majetku. Dostupné online na: 4

8 2.2 Pozitivní kritika Pozitivní kritika zákona o církevních restitucích je na tolik rozsáhlá, že z důvodu kapacitních a pro účely větší srozumitelnosti textu, bude autor uvádět konstruktivní kritiky v jednotlivých bodech. 1. Oprávněnost CNS na majetek Existuje poměrně silná kritika zákona z pozic, které proklamují, že CNS církevní majetek nikdy zcela nevlastnily. Tyto opodstatněné argumenty říkají, že majetek CNS nikdy neměl charakter čistě soukromého a ničím neomezeného vlastnictví. Církevní majetek opravdu byl pod dohledem státního dozoru a jeho zatěžování, zcizení, anebo způsob užití výnosů vždy podléhal státní kontrole. Systém dohledu nad věcmi církevními panoval nejen za Rakouska - Uherska, ale ve věcech majetkoprávních i v době první republiky. Rovněž právně historická expertíza PF UK z roku nepovažovala církevní majetek katolické církve za ryze soukromý: Katolická církev sice měla právo vlastnit majetek a samostatně spravovat své vnitřní záležitosti, ohledně jejího majetku však platilo, že požívá té státní ochrany, jakou požívají obecně užitečné nadace. 5 Mezi další kritiky v tomto směru patří argument, že zákon vydává CNS nejen majetky, které jim skutečně patřily, ale rovněž i ty, které jim příslušeli, jak je zaneseno v zákoně v 2 části a). To dle kritiků umožňuje vydávání i toho majetku, který měly CNS pouze v pronájmu, či zde byl majitel nejasný. Přes uznání jistých specifik je odlišného názoru na vlastnictví církevního majetku expert na církevní právo Tretera (2002), a pak především ústavní soudci, kteří dne 29. května 2013 vydali nález Ústavního soudu, kde neshledali pádnou argumentaci navrhovatelů zrušení zákona č. 428/2012 Sb. o popření původního vlastnictví CNS církevního majetku 6. Ovšem už vzhledem k panujícímu státnímu dohledu nad církevním majetkem před 25. únorem , se podle tohoto zákona tedy nejedná o proces restituce ve smyslu navrácení 4 PF UK (1998): Právně historická expertíza Univerzity Karlovy v Praze právního postavení tzv. katolického církevního majetku v druhé polovině 19. a ve 20. století na území dnešní ČR. Dostupné z: 5 Tamtéž. Strana č Ústavní soud (2013): Nález Ústavního soudu. Dostupné z: 3_.pdf 7 Je ovšem pravdou, že dle platné Listiny základních práv a svobod, kde se stanoví, že stát se nesmí vázat na žádné náboženské vyznání, není dnes možné obnovit původní stav kontroly CNS. 5

9 do původního stavu, ale o zcela nový stav, kdy jsou CNS výlučnými soukromými vlastníky církevního majetku. Zpochybňování oprávněnosti CNS na finanční náhrady za zabavený majetek je v několika bodech zcela oprávněné. Apoštolská církev obdrží po podepsání smlouvy o vypořádání v následujících 30 letech částku 1, 056 mld. Kč., Luterská evangelická církev a. v. v České republice má pak dostat v rámci kompenzace za zabavený majetek částku 113,828 mil. Kč. Pokud se ovšem podíváme na data registrací obou církví 8, pak zjistíme, že Apoštolská církev byla registrována v roce 1989 a Luterská evangelická církev dokonce až v roce Pokud je tedy u Apoštolské církve velice nepravděpodobné, že by během necelého jednoho roku dokázala shromáždit majetek v dnešní hodnotě přes miliardu korun a zároveň o něj ve stejném roce přijít, v případě Luterské církve je to očividně zcela vyloučené. 2. Legislativní problém nerovnosti před zákonem a porušení rozhodného období Jedna z největších kritik tohoto zákona směřuje k základní podmínce fungování právního státu, totiž k požadavku rovnosti před zákonem. Existují opodstatněné obavy z toho, že tento zákon přistupuje v otázce restituce majetku k CNS za daleko výhodnějších podmínek, než jak tomu bylo v případě restituce fyzických osob (FO). Tato nerovnost je podle odpůrců zákona patrná především ve značném usnadnění prokázání vlastnických práv CNS a pak v ocenění nevydávaného církevního majetku, ze kterého plyne výše finanční náhrady. Zatímco restituce majetku FO vycházející se zákona č. 229/1991 Sb 9., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku se odehrála s cenami 1-16,62 Kč/m2 u zemědělské půdy a 1-8,86 Kč/m2 u lesní půdy, v případě církevní restituce jsou ceny významně navýšeny; 44,48 Kč/m2 u zemědělské půdy a 27,74 u lesní půdy. Rozhodně nejčastěji používanou kritikou zákona je obava z prolomení hranice 25. února Tato všeobecně stanovená restituční hranice určuje počátek komunistického režimu a jeho protiprávní jednání. Zároveň se tímto určilo, že do 24. února 1948 byl v Československu demokratický systém, jehož právní aktivity nezakládají nárok na restituci majetku. Zákon by tedy měl respektovat princip, že se vydává, či nahrazuje pouze majetek zabavený po 25. únoru. 8 MKČR. Data registrace CNS: 9 Zákon č. 229/1991 Sb. Dostupné z: 6

10 V právnické obci neexistuje jednotný názor na argument, jestli zákon revitalizuje toto restituční období, když předmětem vydání je i majetek, který podléhal pozemkové reformě z roku 1919 a její revizi z roku Argument ze strany Ministerstva kultury kontruje vyjádřením, podle něhož byl sice zákon o pozemkové reformě přijat 11. července 1947, tedy před rozhodným datem, byl ovšem realizován až po 25. únoru 1948, a to už bez respektování vyplacení finanční náhrady tak, jak to ukládal text zákona z roku Konfiskace bez náhrady tedy byla odlišná od situace v roce V tomto případě byl dle argumentace předkladatelů zákona porušen zákon č. 142/1947 Sb., čímž vznikl nárok na restituci či náhradu takto protiprávně zkonfiskovaného majetku 10. U problematiky rozhodného období dále existují obavy, že dojde k prolomení poválečných Benešových dekretů. Tyto obavy existují a plynou především z možných žalob ze strany Řádu německých rytířů aj. Tento argument ovšem neobstojí vzhledem ke skutečnosti, že problematika Benešových dekretů je ošetřena v zákoně v 8 odstavcem h). 3. Problém rozsahu církevního majetku a jeho ohodnocení Tento bod je částečně propojen s kritikou oprávněnosti CNS na majetek. Pokud jsme tuto kritiku odmítli jako neopodstatněnou, tak kritika způsobu ohodnocení je věcí o mnoho relevantnější. Předně je velice zarážející, že v případě výpočtu finančních náhrad není specifikován objem majetku, z kterého je tato náhrada vypočtena. Rovněž nebyl v zákoně poskytnut výsledný algoritmus, podle kterého došlo k onomu výpočtu. Kromě této netransparentnosti je největší kritice podrobena ta skutečnost, že při ocenění majetku byly použity ceny, které neodpovídají realitám, a pak především podmínkám za kterých byly oceněny majetky FO. Zákon předpokládá, že se církvím vydá cca ha v naturální podobě a ha v podobě finanční náhrady. Podle návrhu opoziční ČSSD tento rozdíl v ohodnocení vede k fatálním rozdílům v neprospěch státu ve výši mld. Kč 11. CNS budou také vydány pozemky, které v současné době nesou charakter zemědělského pozemku, ovšem případný prodej jako stavebních parcel by především v Praze a okolí znamenal několikanásobné zvýšení ceny pozemku. 10 MK ČR (2011): Deset důvodů, proč byl schválen zákon o církevních restitucích /tmplid ČSSD. Problematika návrhu zákona o zmírnění některých křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Dostupné z: 7

11 4. Ekonomická kritika zákona Mezi kritiku zákona dále patří domněnky, že CNS budou tímto zákonem osvobozeny od daně z budoucího prodeje v restituci získaného majetku a že církevní restituce výrazně zvýší zadluženost českého státu. Zatímco druhá poznámka je podrobněji diskutována v kapitole č. 3., Argument první, je zcela klasickou ukázkou již zmiňované absence veřejné a celospolečenské diskuze. Je sice pravdou, že CNS budou osvobozeny od daně při převodu nemovitosti od státu, ale to je běžný postup, který byl aplikován i při restituci FO. Při prodeji majetku vráceném v církevních restitucích již oproti prvnímu návrhu CNS od daně osvobozeny nebudou. 5. Problém dalších vztahů stát CNS Jak již bylo dříve diskutováno, zákon evidentně neřeší pouze majetkové vyrovnání s CNS, ale jedná se o jistou formu odlukového zákona. Pokud byla tedy toto intence zákonodárce, mezi další kritiku by jistě pařil i ten fakt, že návrh zákona není dotažený do konce. Po tomto předefinování vztahů by bylo například efektivní pomocí fiskálních nástrojů podporovat společensky žádoucí aktivity CNS. S tímto problémem je spjatá i kritika vzhledem k možným dopadům zákona na rozvoj obcí a měst. Ty na odblokování církevního majetku netrpělivě čekají, zákon ovšem nestanoví žádné přednostní právo odkupu, či informační povinnost. Dále není ani jasné, kdo všechno bude dbát o financování a údržbu církevních staveb na našem území. Toto dokonce není vyjasněné, v době vypracování této stati, ani u kulturních památek. V České republice, je velice hustá sít církevních památek a jejich údržba a rekonstrukce je nákladnou věcí. 6. Neschopnost v hospodaření CNS Mezi další kritiku zákona patří argument neschopnosti CNS obhospodařovat svoje nabyté majetky. Zástupci CNS, kteří byli dosud obeznámeni pouze s hospodařením na drobných majetcích a museli disponovat s pouze omezenými finančními zdroji, budou najednou v situaci, kdy díky restitučnímu zákonu budou spravovat rozsáhlé majetky a k dispozici budou mít poměrně značný kapitál. Existují tedy oprávněné obavy, že jednotlivé 8

12 farnosti a diecéze nebudou schopny spravovat své aktiva hospodárným způsobem. Studie Nadačního fondu proti korupci s názvem Podivnosti kolem církevních restitucí rovněž zmiňuje možnosti vyvádění peněz z vyplacených finančních příspěvků pomocí pořádání seminářů, poradenských a konzultačních služeb 12. Zástupci CNS v čele s katolickou církví sice argumentují dlouhodobou historickou zkušeností několik příkladu z moderní doby ovšem ukazuje, že v podmínkách tržní ekonomiky 21. století jednotlivé farnosti opravdu mohou mít problémy. Příkladem je farnost v obci Trmice, která začala v roce 2007 podnikat v oblasti lesnictví a zpracování dřeva. Podnikatelskou naivitou se ovšem během 3 let dostala farnost na dlužnou částku 30 mil. Kč a byl na ní vyhlášen konkurz. Následně bylo založeno občanské sdružení, které shání peníze na koupi trmického kostela. V současné době je ovšem kostel farnosti stále na prodej a to včetně přilehlého hřbitova Vliv zájmových skupin a ostatní kritika Církevní restituce jsou jedním z největších polistopadových přesunů majetků a tak i v odborné veřejnosti vznikají obavy z vlivu zájmových skupin. Církevní restituce může představovat kýženou rentu, pro kterou jsou zájmové skupiny v podobě nejen CNS ochotny významně investovat. Obavu z rent-seekingu prohlubují i nejasné dohody nad celkovou výší finančních náhrad a velikostí vydávaného majetku. Jednou ze zřejmých zájmových skupin jsou již zmíněné CNS, které z celého projektu budou velmi výrazně profitovat. Autor práce se ovšem domnívá, že existují daleko vlivnější zájmové skupiny, které lobbovaly za přijetí zákona a z finančních prostředků a majetků budou rovněž těžit. Mezi jednu skupinu patří finanční skupiny, banky a finanční instituce. Do druhé skupiny můžeme zařadit advokátní kanceláře, makléřské, a stavební a realitní společnosti. Obě tyto skupiny budou ovšem významně profitovat z renty, kterou představuje církevní vyrovnání. Je tedy na místě se obávat, zda nebyla výsledná částka, jejíž výše již byla diskutována, pomocí vlivu zájmových skupin uměle navýšena o rentu pro tyto tržní subjekty. Vzhledem k okolnostem, že celý zákon byl zřejmě sestaven na základě politické dohody a vzhledem k absenci transparentního postupu při vydávání podrobnějších informací, existují pro tyto obavy opodstatněné důvody. 12 Studie NFPK (2013): Podivnosti okolo církevních restitucí. Dostupné z: 13 Občanské sdružení na záchranu kostela a fary v Trmicích. Dostupné z: 9

13 Jednou z charakteristik vlivu zájmových skupin a rent-seekingu obecně je jejich složitá identifikace. Jednou z cest k získání renty je ovšem i ovlivňování veřejného mínění. V tomto případě lze jednotlivé subjekty spolehlivě identifikovat skrze pořádání a sponzoring diskusních setkání a panelových diskuzí na téma církevních restitucí. V dubnu roku 2013 proběhlo Žofínské fórum s názvem Církevní narovnání v praxi, kde byl hlavním sponzorem Komerční banka, a.s. 14 V březnu téhož roku proběhlo diskusní setkání časopisu Stavební fórum s názvem Církevní restituce, jak naloží církve s obrovským majetkem?. Toto diskusní setkání bylo složeno výhradně s účastníků zastupující zájmy finančních a investičních společností, bank, advokátních kanceláří, realitních a stavebních společností. Především se jednalo o zástupce České spořitelny, a.s., Deloitte Legal, s.r.o, HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o. aj 15. V září roku 2012 proběhla diskuze s názvem Restituční tečka a církevní vyrovnání, kde byla hlavním sponzorem opět Česká spořitelna, a.s., a PPF, a.s. Poslední bod kritiky tak míří na enormní vliv zájmových skupin, které tímto mohou vyhledávat zdroje ve veřejných rozpočtech. 3 Vliv církevní restituce na státní rozpočet Abychom mohli demonstrovat výhodnost, či nevýhodnost přijaté zákonné úpravy prizmatem finanční analýzy, je potřeba porovnat situaci, která by nastala při absenci zákona o církevních restitucích s očekávanou situací po přijetí zákona č. 428/2012 Sb. V obou případech, musím zdůraznit, že vzhledem ke komplexnosti problematiky a dlouhému časovému období se bude jednat pouze o odhady trendů. 14 Žofínské fórum.(2013) Církevní narovnání v praxi. Dostupné z: 15 Stavební fórum (2013) Církevní restituce: jak naloží církve s obrovským majetkem?. Dostupné z: 10

14 3.1 Varianta 0: situace při absenci zákona o církevních restitucích Tato skutečnost by znamenala faktické pokračování zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem a jeho úprava zákonem č. 16/1992 Sb.. Vždy se jedná o výdaje státu definované v rámci zákona o státním rozpočtu. Ve skutečnosti se jedná o výdaje na platy duchovních a administrativu včetně pojistného, provozní náklady CNS a prostředky na údržbu a opravy církevního majetku. Pomineme-li morální podtext restituční situace a budeme-li se zabývat pouze ekonomickou stránkou, tak při zachování stavu financování CNS podle výše zmíněného zákona, zde dochází k výraznému navyšování finančních objemů vyplácených CNS. Jak naznačuje graf č. 1, zatímco v roce 1994 byl podíl ve státním rozpočtu ve velikosti 0, 377 mld. Kč, tak v roce 2005 už tento objem překročil 1 miliardu a v roce 2012 se ze státního rozpočtu CNS financovaly částky 1, 440 mld. Kč. Graf č. 1: Celkové výdaje státu na CNS (v tis. Kč) Zdroj: MK ČR Poměrně výrazný nárůst lze pozorovat i v poměrových veličinách. Zatímco v roce 1994 byl poměr výdajů na CNS 0,2 % státního rozpočtu, v roce 2010 to bylo již 0,38 % 16. Největší podíl na rapidním nárůstu celkových výdajů má především jeho variabilní složka: 16 Oceněno v běžných cenách. Zdroj dat: ČSÚ 11

15 výdaje na platy duchovních a administrativy včetně pojistného. I po odečtení inflace nárůst této položky státního rozpočtu představoval mezi roky 1994 až 2012 nárůst o 215 %. Důvodem nejsou ani tak výrazné valorizace platů duchovních, které po celou dobu zůstávaly pod průměrným příjmem, jako spíše výrazný nárůst počtu duchovních. Jak je patrné z grafu č. 2, počty duchovních, kteří jsou členy řádně registrované církve, či náboženského společenství, a mají tak status státního zaměstnance, výrazně rostou. Změna v počtu registrovaných duchovních mezi roky 1994, kdy bylo evidováno 2578 duchovních a rokem 2012, kdy bylo evidováno 4892, činí nárůst o 189 %. Graf č. 2: Počet registrovaných MK ČR duchovních CNS Počet duchovních Počet duchovních Zdroj: MK ČR Často zmiňovaným argumentem ve prospěch změny financování CNS je právě obava z rostoucího počtu duchovních registrovaných CNS. Do roku 2014 bude stále platit závazek 17 o nezvyšování počtu duchovních, poté se ovšem předpokládá významný nárůst až minimálně do roku 2035, kdy by mělo dojít k obnově věkové struktury duchovních způsobenou restrikcemi v období komunistického režimu 18. Tento nárůst počítá s počtem registrovaných duchovních v roce 2023 na hodnotě 7 370, v roce a v roce už se počítá s celkovým počtem duchovních registrovaných církví. Tento nárůst na 173 % hodnot 17 Jedná se o dohodu státu a CNS o nenavyšování počtu duchovních z roku Schwarz J. (2012):Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?. Dostupné z: 12

16 z roku 2013 je ještě spodní hranicí výše citované studie. Podle scénáře výrazného přílivu muslimských věřících, včetně jejich duchovních, se celkový počet v roce 2063 odhaduje na desítky tisíc. Obava z výrazného přílivu muslimů plyne z důvodu vysokého zastoupení duchovních mezi muslimským obyvatelstvem. Pokud se podíváme na data z let 1991 a 2001, zjistíme sice nárůst muslimského obyvatelstva, ovšem stále se celkové počty pohybují v řádech tisíců, či maximálně desetitisíců věřících 19. Horní hranici odhadů tedy můžeme odmítnout jako neopodstatněnou. Graf č. 3: Prognóza finančních příspěvků CNS do roku 2068 Zdroj: MK ČR Pokud ovšem přijmeme spodní odhad počtu duchovních, tak i to znamená pro státní rozpočet značné zvýšení objemu finančních příspěvků. Podle navrhovatelů zákona se jen finanční příspěvky na platy duchovních z celkové odhadované částky na rok ,6 mld. Kč, mohou do roku 2030 zvýšit na 2,6 mld. Kč za rok. Jak je patrné z grafu č. 3, ministerstvo kultury počítá ještě s rapidnějším nárůstem finančních příspěvků. Varianta zabezpečení CNS i nadále podle zákona z roku 1949 o hmotném zabezpečení CNS s sebou přináší úskalí v podobě pravděpodobného nárůstu počtu duchovních a v závazku o placení udržovacích a rekonstrukčních prací na majetku CNS. Pokračující financování CNS podle této varianty by tedy mělo zvyšující se nároky na veřejné rozpočty. 19 ČZSO. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a pohlaví. Dostupné z: 13

17 3.2 Varianta 1: situace při plnění zákona o církevních restitucích Určení přesného, nebo alespoň přibližného výnosu, nebo ztráty ve státním rozpočtu na základě přijetí zákona č. 428/2012 Sb., je díky mnoha neznámým a dlouhému časovému období natolik komplexní problematikou, že si autor této práce nedělá iluze o naplnění tohoto cíle. Stejně jako u předchozího modelu se tedy jedná spíše jen o naznačení směru výnosnosti. Kromě předání majetku CNS v hodnotě 75 mld. Kč je pro státní rozpočet prioritní především závazek státu během 30 let zaplatit 59 mld. Kč. Po vyplacení první roční splátky, která je splatná k roku 2013 se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku konkrétní roční splátky. Tato finanční náhrada nebude podléhat zdanění. Pokud budeme předpokládat plnění inflačního cíle ČNB, ve smyslu udržení růstu cenové hladiny okolo 2 %, tak v roce 2013 bude vyplacená částka CNS ve výši 1, 967 mld. Kč, v roce 2014 pak bude výše nesplacené částky 57, 033 mld. Kč. Částka s valorizací bude ovšem 58, 1740 mld. Kč, z čehož plyne finanční náhrada ve výši 2, 006 mld. Kč. Výši nominálního příspěvku do roku 2018 ukazuje následující tabulka. Tabulka č. 4: Výše finanční splátky s roční mírou inflace 2 %. Finanční Rok splátka v mld. Kč (nominálně) Zdroj: autor 14

18 Druhou významnou položkou je závazek státu po dobu 17 let, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácet dotčeným CNS jako příspěvek na podporu jejich činnosti. V prvních třech letech přechodného období 17 let bude vyplácena plná částka. Od 4 roku se výše příspěvku bude každoročně snižovat o částku odpovídající 5 % částky vyplacené v prvním roce tohoto přechodného období. Souhrnně nám výdaje ze státního rozpočtu dokládá graf č. 4. Prvních sedmnáct let při souběhu plateb finančního závazku a plateb na podporu CNS bude tato varianta z nákladového pohledu více zatěžovat státní rozpočet, než by tomu bylo ve variantním pokračování zákona o hospodářském zabezpečení CNS. Tento druhý stav pouze naznačuje přímka pro variantu pomalého růstu duchovních registrovaných CNS. Graf č. 4: Vliv církevní restituce na veřejné finance Zdroj: autor a Schwarz (2012) 20 Varianta řešení církevních restitucí má na rozdíl od předešlé varianty ovšem i příjmovou stránku: Dan z nemovitostí- do státního rozpočtu budou plynout peníze z odvedených daní za stavby a pozemky. Daň z příjmů fyzických osob - CNS budou hospodařit se svými pozemky hospodařit, což se ve státním rozpočtu projeví platbou daně z příjmu fyzických osob. Rovněž 20 Schwarz J. (2012):Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?. Dostupné z: 15

19 budou zaměstnávat značný počet pracovníků, u kterých budou vedle daně z příjmu FO rovněž platit sociální a zdravotní pojištění. Daň z přidané hodnoty a ostatní daně do státního rozpočtu budou plynout rovněž odvedené daně z DPH a ostatní daně, které platí FO a PO. V rámci restitučního zákona dochází rovněž k daňovému osvobození. To se týká daně z příjmu při nabytí věcí, které CNS budou vydávány podle restitučního zákona. CNS dle novelizace zákona nejsou CNS osvobozeny od daně z příjmu při prvním prodeji. Kromě toho, že se s CNS počítá jako s velkým zaměstnavatelem, očekávají se i nemalé investice. Musíme si uvědomit, že CNS dostanou zpět velké množství majetku ve velmi špatném až havarijním stavu. Očekává se tedy značné množství investic, které by v současné době mohly podpořit právě stagnující stavební odvětví. Jako zásadní průlom vidím v odblokování zákona o půdě, který obcím dosud neumožňoval investovat do bytové výstavby a obnově infrastruktury. Jako velmi pádný argument rovněž uvádím velkou neefektivitu spojenou se státním držením vlastnických práv. Jednou z mála erudovaných studií, která se pokusila vyčíslit přímý vliv církevních restitucí na státní rozpočet, je již citovaná studie J. Schwarze. Studie 21 předpokládá pozitivní dopad přijetí zákonné úpravy na veřejné rozpočty a tím především - na státní rozpočet. Podle Schwarze budou příjmy státního rozpočtu v období více než 28 mld. Kč. A na tom by se měly podílet výnosy z daní investičních činností, výnosy z daní nemovitostí, výnosy z daní z příjmů právnických osob a nakonec úspora na MK ČR. 21 Schwarz J. (2012):Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?. Dostupné z: 16

20 Závěr Cílem této práce nebylo kvantitativně ohodnotit přijetí zákona s časovým intervalem na půl století dopředu. Autor této práce se totiž domnívá, že to není úplně reálné. Cílem je pouze naznačit možné přístupy, trendy a možnosti, které obě varianty mohou vykazovat. Zdá se tedy, že v období minimálně do roku 2030, kdy skončí závazek vyplácení příspěvků CNS má varianta církevních restitucí vyšší negativní vliv na státní rozpočet. Zpočátku půjde o řády miliard, v pozdější fázi o řády stamilionů. Určitý proces vyrovnání se obou variant nastane až po letech od přijetí zákonné úpravy. Skutečný přínos pro státní rozpočet bude znamenat až konec finančních splátek v roce Při posouzení výhodnosti zákonné úpravy tedy záleží, jak dlouhé období do analýzy zahrneme. V období a více let se zdá pravděpodobné, že církevní restituce budou mít na veřejné finance příznivý dopad. Slovy klasika ovšem rovněž platí: In the long run, we are all dead (Keynes, 2000, str. 80), v dlouhém období jsme všichni mrtvi. V této práci si autor dal za cíl k problematice církevních restitucí přistoupit zcela nestraně a neutrálně, čistě v souladu s principy pozitivní ekonomie. Studie tohoto typu totiž v soudobé celospolečenské debatě absentují. Těžko například můžeme očekávat neutrální přístup ve studii finanční společnosti, která profituje z jedné varianty řešení. Autor se domnívá, že tento cíl naplnil a má tak možnost hodnotně přispět k soudobé diskuzi. Stanovený rozsah ovšem neumožnil podrobnější analýzu v mnoha částech práce. Především podrobnější analýza vlivu CNS a celkově religiozity na makroekonomické ukazatele v České republice se jeví, jako velice dobrý námět na akademickou práci pro budoucí autory. 17

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

Více

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

B. Výhrady k odlišným postupům zákona v porovnání se zákony upravující restituci fyzických osob

B. Výhrady k odlišným postupům zákona v porovnání se zákony upravující restituci fyzických osob Výhrady k zákonu č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi A. Obecné politické připomínky Zákon č. 428/2012 Sb. byl schválen velmi těsnou většinou v Parlamentu ČR a

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

ČÁST PRVNÍ MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI. Hlava I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI. Hlava I Základní ustanovení. Předmět úpravy ČÁST PRVNÍ MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 159 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 08/20 Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Daně a účetnictví NNO

Daně a účetnictví NNO Daně a účetnictví NNO Upozornění: následující materiál se bohužel týká daní a účetnictví, tedy sektoru, který podléhá změnám až nezdravou rychlostí. Může se tedy hravě stát, že zanedlouho začnou platit

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jaroslav Pilný Katedra obecné a veřejné ekonomie Fakulta ekonomicko-správní UPa 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU Významným subjektem, který po roce 1989

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční řízení vazby na účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba auditor, soudní znalec ředitel společnosti AUDITIA, spol. sr.o., a znaleckého ústavu,

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Věcný záměr zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi A. Přehled

Více

Návrh zákona ZÁKON. ze dne 2012

Návrh zákona ZÁKON. ze dne 2012 III. Návrh zákona ZÁKON ze dne 2012 o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Posouzení projektových záměrů na využití sborového domu

Posouzení projektových záměrů na využití sborového domu Farní sbor českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě Vojtěch Hrouda, farář Křenkova 151 529 31 Nové Město na Moravě Posouzení projektových záměrů na využití sborového domu 3.června 2014

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

JOSEF ŽÁK Ministerstvo životního prostředí České republiky

JOSEF ŽÁK Ministerstvo životního prostředí České republiky ZVLÁŠTNÍ PRIVILEGOVANÉ POSTAVENÍ OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE PŘI ROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ Z POKUT ULOŽENÝCH ČESKOU INSPEKCÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA SPRÁVNÍ DELIKTY SPÁCHANÉ OBCEMI NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IN THE

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více