Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011 Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO:

2 a) Základní údaje o škole: ZUŠ Opava, Solná 8 byla založena roku 1963, právní subjektivitu získala v roce Současným zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Škola se řídí všemi právními předpisy pro oblast veřejné správy a školství, především vyhláškou č.71/2005 Sb. o ZUŠ a tzv. školským zákonem č.561/2004 Sb.Škola má své oficiální sídlo v objektu Dominikánského kláštera, který sousedí s opavským Domem umění. Ve školním roce 2010/2011 jsme poskytovali své služby v náhradních prostorech na adrese Solná 13, po dobu rekonstrukce výše jmenovaného objektu, kde jsme sídlili od roku b) Přehled oborů vzdělání: ZUŠ Opava, Solná 8 je jednooborovou školou s výtvarným oborem, je zařazena do sítě školských zařízení. Škola organizuje základní stupeň vzdělání, rozšířené vyučování pro uchazeče o studium na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením a studium pro dospělé. c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: V roce, kdy získala škola právní subjektivitu, 1995, byla po konkurzu jmenována do funkce Ivana Sýkorová. V roce 2008 prošla již podruhé periodickým hodnocením ředitelů, které provádí OŠMS Krajského úřadu v Ostravě. Po tomto hodnocení byla opět potvrzena ve funkci. Je absolventkou studia pro ředitele škol školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č.563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. Ředitelka má jednoho zástupce statutárního orgánu Mgr. Alexandra Dačenka. Na škole působí dále čtyři učitelky, dvě plně kvalifikované, dvě učitelky si dokončily doplňující pedagogické studium. Jedna má odborné vzdělání z uměleckoprůmyslové školy, druhé ředitelka školy udělila výjimku a za splnění odborné kvalifikace, považuje její dlouhodobou výtvarnou, výstavní a organizační činnost v umělecké oblasti za dosažené odborné vzdělání a tímto naplňuje 10 odst. 2 zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Všichni pedagogičtí pracovníci pracují na plný úvazek. Škola zaměstnává dva správní zaměstnance, školníka s úvazkem 0,47 a uklízečku na plný úvazek. Pracovníci školy pracují ve velmi dobrém kolektivu, který je ochoten si pomáhat. d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí: Každoročně v měsíci červnu jsou v regionálním tisku a na plakátovacích plochách ohlášeny údaje o přijímacích talentových zkouškách na výtvarný obor ZUŠ. Opět jsem na konci školního roku jsme navštívili a přímo oslovili Základní školy a žákům těchto škol přiblížili práci v naší škole. Po vykonání přijímací talentové zkoušky a po skončení řádného termínu tohoto řízení umělecká rada školy vybrala ze zapsaných uchazečů budoucí žáky školy. V roce 2010 jsme vybírali z 85 přihlášených dětí. Ve školním roce 2010/20111 zahajovací výkaz vykazoval 446 žáků, z toho 352 dívek. Studium pro dospělé zde není zahrnuto. Množství žáků se během roku mění, vždy je to

3 ale vyšší číslo než je uvedeno v zahajovacím výkazu. Průměr na vyučovací skupinu, dle výkazu, je již několik let okolo 12,7 žáků. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle stanovených cílů: Naše Základní umělecká škola ještě nemá oficiální Školní vzdělávací program, materiál pro zavedení RVP a jeho manuálu je již připraven a školy jej dostaly k dispozici, aby začaly připravovat vlastní ŠVP. Na počátku příprav dokumentu RVP byla škola vybrána jako pilotní. V současné době je zakončena spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým na pilotování tohoto projektu. Naše škola po dokončení všech přípravných fází pro tvorbu ŠVP začne učit dle vlastního ŠVP ve školním roce 2012/2013. Jelikož jsme byli pilotní školou máme svůj ŠVP zpracovaný, ale stále se ještě řídíme vyhláškou č.71/2005 Sb. o ZUŠ, podle které poskytujeme základní výtvarné vzdělání dětem a dospělým. Nyní nás čeká analýza a zdokonalení již napsaného školního dokumentu, abychom mohli ve výše uvedeném školním roce začít učit podle ŠVP naší školy. Nechceme, aby škola pouze tvořila pro soutěže výtvarné soutěže a děti jen sbírali v této oblasti úspěchy, chceme dosáhnout toho, aby všichni bez rozdílu míry talentu dostali nejen základní znalosti z našeho oboru, ale tyto poznatky o výtvarném umění a estetické cítění uměli využít pro svůj osobní život. Máme vybráno jen několik soutěží, které obesíláme pracemi svých žáků. Výsledky soutěží za školní rok 2010/2011 : V nejstarší republikové dětské výtvarné soutěži Alšova země 2010, organizované MŠMT a Univerzitou Karlovou-Pedagogickou fakultou v Praze opět uspěly grafické práce, kterými je naše škola mezi ZUŠkami v republice známá. Čestné uznání získal kolektiv žáků I. Sýkorové za grafický soubor Zámotek. Ceny, vyšší ocenění pak jednotlivosti: L. Kovářová (p. uč. I. Sýkorová), Kolektiv žáků p. uč. M. Janečkové za grafiky Benátky a M. Lukáčová za malby (p. uč. Z. Tázlarová). Z polské Toruně, z mezinárodní soutěže Bienále grafiky, jsme obdrželi oznámení o Ceně M. Starečka za barevnou grafiku (p. uč. I. Sýkorová). Všem žákům i učitelům jsme pogratulovali, i když ne našim tradičním způsobem při vernisážích, tedy na veřejnosti, neboť během rekonstrukce školy jsme výstavní síň školy neměli k dispozici. O cenu primátora města je výtvarná soutěž, kterou nejen obesíláme svými pracemi, ale ředitelka je i hlavním organizátorem výtvarné části této soutěže. Přestože jsme již mnohokrát nabádali k účasti na této soutěži i jiné ZUŠ okresu, opět práce z naší školy zůstaly osamoceni. Proto jsme posbírali napříč všemi kategoriemi 6 Cen a 8 Čestných uznání. V tomto školním roce probíhala Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ. Krajské kolo probíhalo v Karviné a některé práce našich učitelek a jejich dětí byly oceněny a poslány do celostátního kola této přehlídky. Bez postupu a s oceněním krajské poroty skončil výtvarný projekt p. uč. Z. Pavlíčkové, projekty a řady p. uč. M. Janečkové, I. Sýkorové a Z. Tázlarové byly oceněny krajskou porotou a zaslány do národního kola.

4 Každoročně připravují naší učitelé své žáky k talentovým přijímacím zkouškám na školy s uměleckým zaměřením. V letošním školním roce se hlásilo na Střední školu průmyslovou a uměleckou do Opavy 8 žáků, přijato ke studiu bylo 7. Na soukromou střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze se dostala jedna žákyně. Dvě žákyně se hlásily na Střední pedagogickou školu v Krnově a byly po talentových zkouškách přijaty. Na VŠ se připravovalo na další studijní rok 11 studentů. Dva studenti se dostali na Fakultu architektury v Praze. Pět připravujících se žáků bylo přijato ke studiu na Fakultu architektury VUT v Brně. Jedna studentka bude studovat malbu na Fakultě umění v Brně. Stavební fakulta VŠB V Ostravě přijala ke studiu také dva naše žáky a jeden student začne studovat animaci na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Učitelé na poradách, uměleckých radách a setkáních navzájem společně spolupracují, pomáhají si a vytvářejí akce reprezentující školu. Jsou k sobě otevření a navzájem se od sebe učí. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Existence takovýchto školy je vlastně prevencí sociálně patologických jevů. Je to evropsky jedinečný vzdělávací systém základního uměleckého vzdělávání, kde děti smysluplně tráví svůj volný čas. Oblast palčivých problému mladé generace se také objevuje v tématech výtvarných prací našich dětí a výtvarných akcích, které myšlenkově a metodicky vedou naší učitelé. Počet dětí ve třídách umožňuje učitelům se individuálně věnovat i dětem potřebujícím tento přístup. Ve skupinách máme děti různého stáří, snahou je soužití dětí a žáků bez rozdílů věku. Sociálně slabí žáci mají možnost požádat ředitelství o slevu na školném. Do vyučovacích skupin také integrujeme žáky s handicapy. Rozhovor je nejdůležitější metodou pro objasnění problémů, ale také ukázky a akční tvorba. Žáky upozorňujeme na projekce a akce ve městě, které s touto prevencí a nežádoucími jevy souvisí. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Učitelé si během roku vybírají z nabídky akcí dalšího vzdělávání pedagogů. Většinou se jedná o akce, které přádá Společnost Jana Zrzavého v Olomouci. Protože naši učitelé často připravují své žáky na studium architektury, volili opět několik seminářů a přednášek právě o architektuře. Po skončení souboru přednášek dostáváme osvědčení o absolvovaném akreditovaném programu, který je zařazen do DVPP. Další, důležitou součástí vzdělávání našich učitelů je samostudium, kterým se učitelé zabývají ve dnech školních prázdnin a v rámci nepřímé vyučovací povinnosti. Jedna paní učitelka se zúčastnila v rámci vzdělávání Filmové školy v Uherském Hradišti. Zajímavé postřehy a poznatky za samostudia opět učitelé mezi sebou diskutují. Společně se svými žáky navštěvují akce a přednášky, které v našem městě připravují kulturní organizace i jiná sdružení, nebo MM Opavy, které mají výtvarnou, uměnovědnou tématiku. Takto si společně doplňují znalosti z této oblasti.

5 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy: Škola je známá na veřejnosti nejen svými výstavami, ale především výtvarnými akcemi, které v rámci kulturních festivalů uskutečňujeme. Jde o samostatné akce a happeningy k tématice festivalu, které má možnost zhlédnout nejširší veřejnost na veřejných místech města. Školní rok 2010/2011 byl pro nás v organizování výstav v naší výstavní síni chudý. Díky rekonstrukci školy jsme neměli možnost ve vlastní výstavní síni vystavovat ani naše práce, ani práce jiných subjektů. Snažili jsme se hledat místa, kde naši práci prezentovat. Důležitou součástí pro naši školu jsou akce pro opavskou veřejnost. Naši partneři z magistrátu města každoročně počítají s účastí žáků naší ZUŠ na kulturních pořadech festivalů i jiných akcí. Mnohé jsou samostatné a žáci se svými učiteli mohou tak prezentovat svou práci na veřejnosti, hodně jich přispívá k dotváření opavských kulturních festivalů. Každý nový školní rok začínáme přípravou a realizací happeningů a výstav svázaných s multikulturním festivalem Bezručova Opava. Téma festivalu v roce Láska nekonečný příběh. Jelikož jsme neměli k dispozici naší výstavní síň, proto fotografická výstava Láska je elementem proběhla v gotické síni Minoritského kláštera v Opavě. Sešly se zde fotky našich žáků, učitelů, ale i přátel naší školy. V rámci tohoto festivalu proběhl i happening pod názvem Živé srdce, kterou se svými žáky připravila p. uč. M. Janečková ve spolupráci s p. uč. Z. Tázlarovou a p. uč. Z. Pavlíčkovou. Velkolepý happening těchto tří paní učitelek se konal v ART klubu v Obecním domě v Opavě a opět navazoval na výše uvedený festival. Cudné jako sníh - přehlídka svatebních šatů s hudebním doprovodem kapely Proti směru. K Bezručově Opavě ještě proběhly v galerii u Jakoba výstavy naší bývalé žákyně Dagmar Mičíkové, skleněné objekty a Romance malby dvou našich žáků Marie Lukáčové a Aleše Zapletala, které připravila jejich bývalá učitelka Z. Tázlarová. V měsíci září také proběhala ve spolupráci se Slezskou univerzitou výstava v rámci festivalu o dětech, které se zúčastnily 3 učitelky a práce jejich žáků. V měsíci říjnu naši žáci společně se dvěma učiteli byli pozváni na mezinárodní setkání mládeže k našim dlouholetým partnerům do Paláce mládeže v Katowicích. Setkání bylo nazváno Rock and roll proti rasizmu. Na těchto setkáních děti pracují ve výtvarných dílnách, filmových dílnách. Konečným výstupem je vystoupení - výtvarná akce na závěr setkání, kde předvedli práce vzniklé na workshopu. Další akce, které škola v tomto ne příliš bohatém roce na výstavní činnost pořádala, byly akce vázající se k dalšímu festivalu ve městě - Další břehy. Zahájení festivalu se ujala p. uč. Z. Tázlarová a její žáci s Tancem vodních víl, neboť letošní ročník byl ve znamení vody: Živel - voda. K tomuto festivalu byla uspořádaná i naše výstava Krajinou vody v Obecním domě a Otvírání fontán a kašen, happening, při kterém průvod našich žáků, pěvecký sbor Domino a tanečníci ze ZUŠ V. Kálika v Opavě a opavskou veřejností, za spolupráce s policií a technickými službami, probouzeli opavské kašny, které začaly po zimě svůj provoz. Festival má již 15 let. K této příležitosti bylo pokřtěno CD, kde se objevily

6 příspěvky naší školy za dobu, kdy se zapojujeme do festivalového programu. Naše akce ještě i po letech vzbuzují velmi kladné ohlasy. Letos na jaře v Karviné probíhalo krajské kolo přehlídky výtvarných ZUŠ, kde jsme získali výše popsaná ocenění a účastnili jsme se výstavy v rámci této přehlídky. Na konci školního roku naši žáci společně s učiteli vyjeli do nedaleké polské Wodislawi na workshop Čas na film. Na základě dobré zkušenosti s naší školu wodislawské Centrum kultury již podruhé projevilo zájem s námi spolupracovat, proto pozvali žáky a učitele na týdenní pobyt spojený s výtvarnými dílnami a finálním vystoupením na veřejnosti, prezentací práce na workshopu. Workshopů se zúčastnilo se 15 žáků a 3 učitelky. Spolupráci se Slezskou univerzitou na konci školního roku ještě prohloubila výstava nazvaná Afrika, kde byly k této tématice vystaveny práce dětí p. uč. Z. Bendíkové uč. Z. Pavlíčkové. Každoročně máme aktivity nad rámec výuky. Ty jsou součástí nabídky pro naše žáky. Jde o přednášky k dějinám umění, filmová představení s výtvarnou tématikou, návštěva přednášek o umění aj. Společně se svými učitelkami vyrazili žáci se zájmem o výtvarné umění do Prahy na do Veletržního paláce a galerie DOX. Zájemci o studia architektury absolvovali přednášku p. dr. Švachy v Olomouci pod názvem Moderní architektura. P. dr. Švacha s architektem Lábusem připravili další pokračování přednášek o architektuře, které opět zaujaly naše žáky a učitele, proto se jich také zúčastnili v měsíci květnu. Učitelé spolupracují s různými subjekty a organizacemi ve městě, jako např. Slezská univerzita v Opavě, Ekipa - chráněné bydlení, Dětský domov Opava, Mendelovo gymnázium v Opavě a samozřejmě s Magistrátem města Opavy. Učitelé také vystavují svá výtvarná díla, ať už samostatně či na společných výstavách. Ředitelka školy stále pracuje jako okresní metodička pro ZUŠ, dále je členkou Krajské umělecké rady, která mimo jiné připravuje přehlídku výtvarných oborů ZUŠ. Je členkou přípravných výborů opavských kulturních festivalů Bezručova Opava a Další břehy. Je zvána do poroty republikové soutěže Alšova země a mezinárodních porot Bienále fantázie Martin (SK) a Bienále grafiky Toruň (PL). Organizuje pro město výtvarnou soutěž O cenu primátora města, samostatně tvoří a vystavuje. i) Údaje o inspekční činnosti: Ve školním roce 2010/2011 škola neměla kontrolu ze strany ČŠI ani zřizovatele. j) Základní údaje o hospodaření: Rok 2010 jsme vytvořili hospodářský výsledek ve výši 109,59 Kč. Na rok 2010 byl naší organizaci stanoven závazný ukazatel pro výsledek hospodaření s dotací MŠMT na přímé náklady na vzdělání ve výši 0 Kč. Limit počtu zaměstnanců stanovil zřizovatel ve výši 8,47. Příslib zřizovatele z prosince roku 2009, že škola dostane peníze na dokrytí zvýšeného nájemného v důsledku pobývání v náhradních prostorech za dobu rekonstrukce

7 původně obývaného objektu, byl potvrzen v lednu 2010 oznámením o poskytnutí příspěvku na provozní náklady školy ve výši Kč. Přímé náklady na vzdělání byly stanoveny 2010 ve výši tis. Kč. Z toho prostředky na platy byly stanoveny ve výši tis. Kč, zákonné odvody na 768 tis. Kč, příděl do FKSP 45 tis. Kč a ONIV činily 10 tis. Kč. S poskytnutou dotací na dokrytí výše popsaného nájemného příspěvek na provoz byl ve výši tis. Kč. Rozpočet doznal změnu v měsíci říjnu, kdy nám byl snížen závazný ukazatel o 27 tis. Kč na platy, s odvody snížení činilo 37 tis. Kč v důsledku avízovaného vázání finančních prostředků státem (usnesení vlády č.54/2010).přímé výdaje celkem se snížily na tis. Kč a prostředky na platy na tis. Kč. V důsledku snížení rozpočtu byly samozřejmě poníženy i odvody na 759 tis. Kč a příspěvek do FKSP o 1 tis. Kč. Úroky škole činily 345,28 Kč, zúčtování FO činilo Kč. Celkem výnosy školy za rok 2010 byly ve výši ,31 Kč. Počet zaměstnanců stanovený na 8,47 jsme čerpali ve výši přepočteného počtu pracovníků školy ve výši 7,39. Mzdové náklady v roce 2010 činily tis. Kč, z toho bylo použito tis. Kč ze státního rozpočtu a 25 tis. Kč z fondu odměn školy. Rozpočet procházel změnami, původní částka, kterou nám zřizovatel poskytl na přímé výdaje byla ponížena v důsledku vázání prostředků státnímu rozpočtu (usnesení vlády č.54/2010), konečná částka na platy zaměstnanců činila tis. Kč, výše popsaných. Pedagogičtí pracovníci využili na platy Kč, nepedagogičtí Kč. Mzdové prostředky na jednoho zaměstnance celkem ze SR činily Kč, to je průměrně Kč. Z toho na PP , průměr na pedagoga Kč. Na NP Kč, průměr nepedagoga byl Kč. Výnosy dále tvoří tržby za prodej služeb, což jsou úhrady neinvestičních nákladů na vzdělání od rodičů naších žáků-tzv. školné. Výše školného činila 677,3 tis. Kč. Proti rozpočtu bylo vybráno 103,2 % z původních 656 tis. Kč. Za materiál jsme vydali 124,06 tis. Kč, což je téměř stejná výše jako v minulém roce. Energie nás stály 64,38 tis. Kč, zbytek se promítl ve službách v náhradních prostorech. Za služby jsme vydali více financí 339,3 Kč z účelové dotace kraje 160 tis. Kč a 179,3 tis. Kč z našich peněz. Telekomunikace nás přišly na 22,20 tis. Kč. Opravy a udržování nás přišly na 2,6 tis. Kč a cestovné v roce 2010 na 14,5 tis. Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny ve výroční zprávě za rok k) Údaje o zapojení školy do mezinárodních rozvojových programů: Samostatně škola neorganizovala žádnou akci, spolupracovali jsme však na workshopech Rock and roll proti rasizmu s Palácem mládeže v Katowicích a na projektu Čas na film, pořádané Centrem kultury Wodislawi Slezské v Polsku. Obě akce byly financovány evropskými fondy. Projekty jsou popsány výše, v aktivitách školy.

8 l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Učitelé školy navštěvují různé vzdělávací akce, jak je výše popsáno, přednášky kde získávají nové poznatky, ale ty nemají formu celoživotního vzdělávání. Většina je jich akreditovaná MŠMT. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: Aktivity tohoto typu škola ve sledovaném roce neměla. n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Odborovou organizaci ZUŠ Opava, Solná 8 nemá. Jediným partnerem při školy je SRPUŠ. Její pomoc vnímáme pozitivně. Peníze rodičů našich dětí pomáhají finančně zajistit některé aktivity nad rámec výuky a některý pracovní materiál. Příkladná a obětavá práci s dětmi je vlastní všem našim učitelům. Všechny, kteří nadstandardně pracují se mi podařilo v roce 2010/2011 slovně i skromně finančně ocenit. Finanční prostředky se stále snižují, přestože učitelé vykonávají velmi záslužnou práci a já je nemohu dle mých představ ohodnotit. Přesto mám jejich příslib, že i s méně finančními prostředky svou práci budou dělat stejně zodpovědně a předají svým žákům co nejvíce znalostí. Výsledky z výtvarných soutěží a přijetí našich žáků ke studiu na školách s uměleckým zaměřením, ale také ocenění akcí pro veřejnost při kulturních akcích města je pro nás také motivací k další práci. Jsme rádi, že můžeme pozitivně působit na mladé lidi a pomáhat jim orientovat se ve vlastním životě. Těší nás, že se naši nejlepší studenti do školy vrací za svými učiteli či k výstavní činnosti ve výstavní síni ZUŠ. Děkuji i Magistrátu města Opavy za velmi dobrou spolupráci, jako i pracovníkům KÚ MSK za vstřícnost při řešení problémů. Věřím, že oba subjekty svou prací i výsledky přesvědčujeme o kvalitách uměleckého školství a jsme rádi, že je můžeme reprezentovat doma i v zahraničí. Zpráva bude projednána na nejbližší pedagogické radě. ZUŠ nemá školskou radu, proto ji nemusí tomuto orgánu podstupovat ke schválení. Opava, Ivana Sýkorová, ředitelka ZUŠ Opava, Solná 8, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, 746 01 Opava Identifikační číslo: 47813121

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více