XI. České církevní dějiny 15. stol. - husitská revoluce katolíci, utrakvisté

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XI. České církevní dějiny 15. stol. - husitská revoluce katolíci, utrakvisté"

Transkript

1 XI. České církevní dějiny 15. stol. - husitská revoluce katolíci, utrakvisté Na cestě k revoluci: Protest české a moravské šlechty: Hrdinskou smrtí podepřel Hus svůj odkaz v Čechách, kde se zdvihla bouře odporu proti koncilu. V Husově odsouzení se spatřovala uráţka celého národa, jak to vyjadřoval památný list, zaslaný do Kostnice, ke kterému pověsilo své pečeti na 500 pánů a zemanů různých krajů Čech a Moravy. /2.září 1415/. Husovi se tam vydávalo nejlepší svědectví, ţe byl muţ dobrý a katolický, ţe nevedl k bludům, nýbrţ ke křesťanské lásce a zachovávání Boţího zákona. Odmítalo se obviňování země z kacířství. Revoluční hesla: Hybnou silo dalšího vývoje se stal poţadavek svobodného hlásání Boţího slova, laického kalicha a zrušení světského panování kněţstva. Páni a zemani, kteří poslali list do Kostnice uzavřeli mezi sebou spolek a zavázali se neuznávat usnesení tohoto koncilu, budoucího papeţe poslouchat jen v tom, co by nebylo proti Bohu a jeho zákonu, také poslouchat jen ve věcech duchovních domácí biskupy, pokud by jednali podle Boţího zákona a dovolit na svých statcích svobodné kázání Boţího slova kaţdému knězi, pokud by nebyl usvědčen z bludu Písmem. Konečné rozhodnutí o tom však nemělo příslušet biskupovi, ale univerzitě. Na univerzitě proti několika mistrům, kteří zachovávali věrnost církvi / 4 nejvýznamnější z nich Stanislav a Petr ze Znojma, Štěpán z Pálče a Jan Eliášův byli r králem vypovězeni ze země/, nabyli rozhodné převahy Husovi stoupenci. Kdyţ pak univerzita ve veřejném projevu r Husa oslavovala, koncil její činnost zastavil, i kdyţ nemohl své rozhodnutí v Čechách prosadit. Pro budoucnost měl velký význam poţadavek laického kalicha, hlavně proto, ţe přiznání ke kalichu vedlo k nevyhnutelnému rozchodu s církví a z husitů vytvářelo viditelné společenství. Tato nová společnost nalezla v kalichu působivý symbol svých poţadavků: zrovnoprávnění s laiků klérem a uznání výlučné autority bible. Praţská univerzita r prohlásila podávání z kalicha za nezměnitelný příkaz Kristův. Rozmach kalicha přivedl k rozkvětu i jinou novotu lidový kostelní zpěv. Dosud byly trpěny pouze čtyři uţ zmíněné české písně, mohly však být zpívány pouze před kázáním. Husitství zavedlo českou píseň i do mešního obřadu. Protoţe přijímání i z kalicha se značně protahovalo, byl čas vyplněn zpěvem. Tím bohosluţba značně zlidověla. Dalším krokem bylo zavedení české mše. Snad se zde uplatnil i vliv emauzského kláštera. Kdyţ M. Jakoubek ze Stříbra myšlenku české mše schválil, bakalář Jan Čapek přeloţil mešní texty do češtiny. Překlad se zachoval v Jistebnickém kancionále. M. Jakoubek, který byl mnohem radikálnější neţ Hus se doţadoval také zrušení světského panování kněţstva. Tím si získal značné sympatie u šlechty, která měla touhu po církevním jmění. Bezmocnost královské vlády: Všechna revoluční hesla byla hned uváděna ve skutek: církevní statky byly zabírány, kláštery ničeny, kněţí, pokud byli věrni církvi byli vyháněni. Aby byl dostatek kališnických kněţí, učinil rázné opatření náčelní strany podobojí Čeněk z Vartenberka. R.1417 odvedl praţského světícího biskupa Heřmana na svůj zámek v Lipnici u Německého Brodu a přiměl jej, aby několikrát vysvětil kandidáty kněţství. Král Václav na důrazné naléhání koncilu i svého bratra Zikmunda proti šíření husitských novot sice vystoupil, ale setkal se s odporem jak v Praze tak na venkově. Dlouho tlumená nespokojenost propukávala na všech stranách a nebylo jednotného plánu k řešení situace. Pokles královské autority, selhání orgánů veřejné moci, odbojné chování šlechty, která se z většinou přiklonila k hnutí, které jí přinášelo hmotný prospěch tyto jevy umoţnily v rozhodných okamţicích rozmach husitství.

2 Husitská revoluce: Nedostatek pevného řádu za dlouhého Václavova panování se projevil po jeho náhlé smrti /1419/, kdy nebylo moci ani autority, která by mohla zabránit revoluci. Církevní úřady v zemi byly bezmocné a stoupenci staré víry zastrašeni. Německé obyvatelstvo v městech i na venkově se stavělo proti kalichu a také některé rody vysoké šlechty se odvracely od husitství s obavami před jeho radikalismem věroučným i sociálním. K jejich spolupráci s Němci však nedošlo. Na Moravě, kde byla města většinou německá, potíral husitství biskup Jan Ţelezný, takţe Morava nepodlehla náporu husitství tolik jako Čechy. Zdá se vůbec, ţe tento biskup byl jeden z mála lidí u nás, který předvídal vývoj v Čechách od poč. 15. stol. a naléhal proto velmi brzo na ráznou likvidaci husitských novot. Jan Ţelezný / /, kterého papeţ Martin V. jmenoval kardinálem, se stal oficiální hlavou českých a moravských katolíků. Metropolitní stolec však zůstal neobsazen. Sedisvakance trvala aţ do r. 1561, většina husitů uznávala za svou hlavu Jana Rokycanu. Církev s nově zvoleným Martinem V. se postavila ostře proti husitům a král Zikmund, který si činil nárok na dědictví po smrti Václavově a byl proto husity odmítán, dělal přípravy k vyhlazení husitství zbraněmi. Kromě nejváţnějších důsledků vzpoury-rozchod s církví i králem- bylo pro budoucí zápas s husity rozhodující, ţe po smrti Husově jednota hnutí vzala za své a ţe se vytvořilo několik frakcí, které měly různé cíle náboţenské, politické i sociální. Husitské strany: Jméno Husovo spojovalo hnutí v období vášnivé vzpoury, ale kdyţ přišel čas jednat a uvést učení do ţivota, ukázalo se, ţe dosavadní Husovy směrnice nestačí a ani Husova osobnost není dost silná aby zabránila tříštění. Byla to jednak strana praţská. Její mírnější směr jevil vţdy ochotu obětovat z Husových poţadavků tolik, aby se neztratila úplně základna k jednání s církví a panovníkem. Patřily sem vrstvy společensky a hmotně dobře postavené, šlechta, měšťané a inteligence, representovaná univerzitou. Nápadným znakem této mocné skupiny bylo velmi důrazně hlásané přesvědčení, ţe jsou dobrými katolíky a zasazují se o reformu církve, nechtějí se od církve odloučit. Důleţité místo ve straně praţské měla univerzita, která byla stráţkyní odkazu Husova. Ale ani ta nebyla jednotná. Proti radikálnější straně Mistra Jakoubka ze Stříbra, Husova pomocníka v evangeliu, vzniklo konzervativnější křídlo Mistra Jana z Příbramě, které povaţovalo dohodu s církví za nutnou. Ostatně i Jakoubek časem vystřízlivěl. Naproti tomu se vytvořilo působením kněze Jana Ţelivského hnutí mnohem radikálnějších poţadavků, které zacházelo mnohem dál neţ Hus. Bouřlivé řeči Ţelivského, plné bojových výzev a překypující starozákonními obrazy o kruté Boţí pomstě, stíhající hříšníky, byly signálem k povstání proti babylónské nevěstce /tj. proti znemravnělému a panovačnému kléru/. První praţská defenestrace: Radikální husité se rozhodli provést v Praze převrat, aby předešli tlaku krále Zikmunda a papeţské kurie na krále Václava. Akci připravil Ţelivský, který 30. července 1419 s ozbrojenými Praţany zaútočil na Novoměstskou radnici a povraţdil protireformní konšely. Převrat, který vstoupil do dějin jako první praţská defenestrace dal signál k rozsáhlému drancování a ničení církevních majetků, kostelů, klášterů a paláců. Král Václav, podráţděn výbuchem revolučního násilí podlehl 16. srpna mrtvici. Bezkráloví situaci v zemi ještě zhoršilo. Stoupenci Ţelivského, zpracovaní jiţ dříve valdenskololardskými hesly, které šířil po Praze se svými ţáky Mikuláš z Dráţďan, opanovali agitačně obyvatelstvo Nového Města, hlavně řemeslníky, lidi nezakořeněné, u nichţ sociální nespokojenost s dosavadními poměry byla hlavním zdrojem jejich radikalismu, který převládl původně náboţenský motiv hnutí. Ukazuje se v něm smýšlení malého člověka, který našel v patosu doby, rozkládající autoritu církevní i světskou, vítanou příleţitost k uplatnění. Ve stejné atmosféře vznikla i třetí strana husitská. Bylo to v Jiţních Čechách, kde vlivem valdenského kacířství a pod dojmem bouřlivých kázání kněţského proletariátu se

3 seskupovali v průbojnou skupinu na úkor vlastní husitské strany a takřka proti ní. Střediskem jihočeských radikálů se stalo okolí pozdějšího Tábora, který zaloţili a nazvali tímto biblickým jménem. Táborští se sice také hlásili k Husovi, ale nebyli spokojeni s kompromisním postojem strany praţské v otázkách náboţenských i církevně -.politických. Původně byla táborská obec zmítána těţkou krizí, související s prokováním konce dosavadního řádu a příchodu tisícileté říše Kristovy a s tím souviselo jejich úsilí o křesťanský komunismus. Tento první Tábor, který do té doby oplýval křesťanskou bratrskou láskou a odmítal násilí, a jemuţ zůstal věren Petr Chelčický po celý ţivot, neodolal nárazů tvrdé skutečnosti. Kdyţ se totiţ ukázalo, ţe husité jsou v křesťanském světě osamoceni a kdyţ cizina chystala vyhlazení českých kacířů, přetvořil se Tábor rychle v bojové bratrstvo, které se stalo mečem husitské revoluce, odráţelo útoky křiţáků proti husitským Čechám a trestalo bezohledně domácí zrádce a nevěrné, kteří nechtěli přijmout pravdu zákona Boţího podle rozumu táborských kněţí. Ve věcech víry se projevovali někteří táborští kněţí zprvu velmi extrémně. Kněz Martin Húska popíral Kristovu přítomnost ve svátosti oltářní a její uctívání za modlosluţbu. Tato kacířská nauka, která zkreslovala husitskou myšlenku, vzbudila v samém Táboře pohoršení, takţe Martínek a jeho druhové byli z Tábora vypuzeni. Martínek byl v Roudnici r upálen a jeho někdejší stoupenci, kteří pod vedením kněze Petra Kániše pokročili aţ k adamitství, byli téhoţ roku vyhubeni Janem Ţiţkou. I potom se však vzdalovalo učení táborské velmi podstatně od učení strany praţské. Táboři hlavně daleko úplněji neţ ostatní husité přilnuli k Wyclifovu učení a jeho zásady uváděli ve skutek. Přičinil se o to nemálo Angličan Petr Payne, který jako stoupenec lolardství v Anglii přísně potíraného uprchl r do Čech /které uţ tehdy byly útočištěm četných zahraničních kacířů/, tam zdomácněl a ţil tam aţ do smrti r pod jménem Petr Engliš. Dále přijímali táborští různé nauky valdenské. Zásadu, ţe Zákon Boţí, tj. Písmo sv. je nejvyšším pravidlem víry i ţivota, uskutečňovali s největší důsledností a zavrhovali vše, co podle jejich názoru nemělo v Písmu oporu. Odmítali víru v očistec, čímţ se staly zbytečnými i modlitby, almuţny a mše za zemřelé, odstranili svátosti mimo křest a svátost oltářní, ale vycházeje z Wyclifa popírali skutečnou přítomnost Kristovu ve svátostech. Kristus, který je na nebi, je v ní prý přítomen jenom duchovně. Odmítali uctívání svatých, obrazů a ostatků, zrušili svátky mimo neděle a odstranili posty. Odstranili ornáty a bohosluţbu konali v prostém oděvu a bradatí, by se odlišili od kněţí oholených. Mši zjednodušili tak, ţe přestala být mší. Převahu měly české písně, české modlitby, česká čtení a obšírný výklad Písma, kdeţto bohosluţba oběti byla omezena na konsekrační slova, Otčenáš a podávání podobojí. Ani na tom však táborští nepřestali a nelítostně ničili zdobené oltáře, umělecké sochy a obrazy svatých, varhany a všechnu kostelní nádheru a bořili kláštery, v nichţ viděli sídlo veškeré nepravosti. Pokud se týká církevního zřízení, zavrhli nejen papeţský primát, nýbrţ i apoštolskou posloupnost. Zřídili si samostatnou církevní organizaci v čele s biskupem, zvoleným od kněţí. Biskupem se stal r Mikuláš z Pelhřimova, zvaný pak Biskupec, který vynikl jako táborský teolog. Těmito novotami se táborští dostali docela jiného poměru k církvi neţ ostatní husité. Ti byli ochotni se vrátit do lůna církve, kdyţ z ní budou odstraněny zlořády. Společně se husité znali ke čtyřem artikulím praţským /1420/: 1. aby svátost oltářní byla podávána pod obojí způsobou, 2. aby slovo Boţí bylo svobodně hlásáno, 3. aby přestalo světské panování kněţí, 4.a veřejné hříchy aby byly stavěny a trestány. V jiných věcech však byly rozdíly. Okamţik společného nebezpečí srazil však všechny stoupence kalicha do jednoho šiku. Katolíci ovšem bránili starý řád, prudce odmítali Husovo novotářství a vše, co s ním souviselo. Jejich fronta byla upevněna mocensky vlivnou skupinou panských rodů, jejichţ vůdcem se stal Oldřich z Roţmberka, nejpřednější magnát království, který přes nevalný morální charakter byl přece jen hlavní oporou české katolické strany.

4 Husitské války: První období husitských válek se vyznačuje útokem a obranou proti domácím odpůrcům a proti trestným výpravám ze zahraničí. Zikmud po marných pokusech o nějaký smír s Husity se odhodlal potlačit hnutí zbraní a organizoval křiţácká taţení. Husité zůstali osamoceni. Našli však v táborském vůdci Janu Ţiţkovi z Trocnova muţe, který odvrátil valící se pohromu zvenčí /na Vítkově r a u Kutné Hory 1422/. Nejpříznačnějším rysem Ţiţkovy osobnosti byl strohý realismus muţe činu a bojovníka. Kdyţ se jiţ jednou začalo s reformou, o níţ byl přesvědčován svými kněţími, Ţiţka usuzoval, ţe existence dvojího lidu v Čechách je nemoţná, a ţe je tedy nutné, aby ji přijal celý národ po dobrém či po zlém. Z toho pohledu odmítal kompromisní postoj strany praţské. Pod tímto zorným úhlem je třeba chápat Ţiţkův program násilí, nebo jeho fanatismus. Výsledkem toho byla ovšem neutuchající občanská válka, strašlivé pustošení země, pouhé Ţiţkovo jméno budilo hrůzu u protivníků kalicha. Počátek těchto hrůz je však třeba vidět v rozrušení světské i církevní autority, jeţ v zemi plné rozporů nemůţe trvale zůstat bez následků. Buď vše skončí v rozvratu bojem všech proti všem a podrobením země cizinou, nebo povstane rázný muţ činu,který zavede řád svým způsobem a podle své představy. A umírající nepřemoţitelný Ţiţka sotva choval iluzi, ţe se mu to po tolika slavných vítězstvích podařilo to byla jeho vlastní tragika. Ve druhém období války, kdy stanul v popředí kněz Prokop Holý nastala změna v tom, ţe husité nejen odráţeli silná křiţácká vojska, která vpadla do Čech, ale podnikali také výpravy za hranice. Pustošivé zahraniční jízdy působily na jejich odpůrce účinně. Pouštěli se do vyjednávání s Husity do vyjednávání o sporných otázkách náboţenských. Přestávalo se mluvit o tom, ţe kacířství musí být vykořeněno, a Čechům byly činěny návrhy, aby obeslali nový církevní sněm, který by jejich záleţitosti projednal. Ještě více se projevila změna situace, kdyţ i poslední pokus zlomit husitství silou skončil ostudnou poráţkou křiţáckého vojska u Domaţlic r Ale s vnějšími úspěchy se dostavila pro věc revoluce také určitá nebezpečí. Výpravy za hranice a moţnost obohatit se lákaly do řad starých Boţích bojovníků ţivly, které s náboţenskou revolucí neměly nic společného a korumpovaly i ostatní bojovníky. Houfy takových bojovníků suţovaly i české obyvatelstvo. Také se zostřovaly náboţenské i politické rozdíly mezi husitskými stranami. Na významu nabyl husitský střed, jehoţ představiteli se stali Praţané za vedení mistra Jana Rokycany. Za takové situace došlo k jednání a obeslání církevního sněmu v Basileji. Basilejský koncil a dohoda s Husity: Basilejský sněm měl ráz revoluční. Silně se v něm projevily názory některých teologů o svrchovanosti koncilu nad papeţem. Papeţ Evţen IV. se jej proto zdráhal uznat. Nakonec tak učinil díky rozháraným poměrům v Itálii a na nátlak krále Zikmunda. Koncil byl však přeloţen do Ferrary. Jednání s husity: V přesvědčení, ţe násilný postup proti husitům je zbytečný a ve snaze zvýšit váţnost koncilu urovnáním husitské otázky pozval Basilejský sněm, řízený kardinálem Cesarinim husity 15. října 1431 ke slyšení. V květnu r došlo ke schůzce zástupců koncilu s předáky husitských stran /vedle Prokopa Holého a Jana Rokycany to byli Mikuláš z Pelhřimova, Petr Payne a jiní/. Bylo dohodnuto, ţe koncil nebude jednat s husity jako autorita, ale jako strana se stranou a ţe soudcem bude zákon Boţí a obyčej Krista, apoštolů a církve prvotní zároveň s koncily. Jednání však bylo obtíţné. Jednalo se o čtyřech artikulích praţských jeţ hájili zástupci husitů a na ně odpovídali profesoři paříţské Sorbony a další teologové. Třebaţe husité hájili artikuly v mírnější formulaci, předem připravené praţskou univerzitou, koncil všechny články odmítal, nabízelo se jen přijímání z kalicha v omezené míře. S tím husité nesouhlasili a vyhradili si, aby o nabídce koncilu rozhodl zemský sněm. Spolu s husity tedy odjeli do Prahy zástupci koncilu v čele s předsedou

5 biskupem Filibertem. Vyslanci pobyli v Praze dva měsíce, ale jednání nevedlo k cíli. Zato důvěrnými poradami s mírnějšími husity připravili základ budoucí dohody. Do Basileje se vypravilo nové poselstvo a byl vypracován nový návrh. Čechům a Moravanům se povolovalo přijímat pod obojí způsobou, ale jen dospělým a o dalších českých poţadavcích se mělo jednat, aţ Čechové přistoupí k jednotě s církví. Pro tuto smlouvu se ujal název kompaktáta. Další jednání však bylo jalové, takţe smír zatím uskutečněn nebyl. Lipany: Kdyţ byla v Praze vzbuzena naděje, ţe koncil povolí přijímání podobojí, usnesli se husité, ţe stůj co stůj dobudou Plzně, která byla baštou římské církve v Čechách, aby byla v království zjednána výlučná vláda kalicha. Plzeň se však statečně bránila. Dlouhý ničivý boj a touha po smíru a pořádku v zemi přivedl husitskou šlechtu k tomu, ţe se zemským správcem sjednala r 1434 smlouvu proti husitským polním vojskům, která byla vyzvána k rozchodu, nechtějí-li být pokládáni za zemské škůdce. S husitskou šlechtou se spojili i páni katoličtí. Kdyţ se spojenci zmocnili Nového Města praţského, sídla radikálů, bylo zřejmé, ţe sráţka mezi mírnými a radikálními husity je neodvratná. Polní vojska odtáhla od Plzně k Lipanům. V bitvě, svedené 30. května 1434 se podařilo husitské pravici na hlavu porazit radikální křídlo. Prokop Holý zahynul v bitvě. Kompaktáta: Po poráţce radikálů došlo celkem bez nesnází k dohodě mezi husity a zástupci církve a císařem Zikmundem. Panstvu šlo především o to, aby zabezpečilo svoje politické pozice, získané v průběhu války a své velké majetkové úchvaty na úkor jmění královského a církevního. To mu Zikmund potvrdil zvláštními zápisy. Stejně byla potvrzena podobná přání i drobné šlechtě a městům. Po stránce náboţenské však zvítězilo stanovisko Basilejského koncilu. Husité se museli spokojit s tím, ţe koncil dovolil podávání podobojí pouze dospělým, přičemţ kněz je vţdy povinen připomenout, ţe Kristus je cele přítomen i pod jednou způsobou. Husité také poţadovali vlastní volbu biskupa. Za tento poţadavek se postavil Zikmund a za praţského arcibiskupa byl zvolen Jan Rokycana a za biskupy Martin Lupáč a Václav z Mýta. Sněm volbu schválil a Zikmund ji potvrdil majestátem. Současně byl Zikmund přijat za českého krále a tak bylo skončeno období husitských válek. Následky husitských válek: Nezdar církevní reformy: Z cílů reformy církve, pro které byly vedeny dlouhé, ničivé války, bylo dosaţeno tak málo, ţe to bylo naprosto neúměrné obětem, za ně přineseným. Navíc se ukázal rub těchto těţce dobývaných novot. Noví reformátoři byli brzy usvědčeni z nezkušenosti, z neznalosti lidské povahy a sloţitosti lidských vztahů a z prostoduchých iluzí. Církev byla před revolucí velmi bohatá a ve zneuţívání tohoto bohatství byl právem spatřován přední zdroj pohoršlivého ţivota mnohých prelátů. Reforma ţádala, aby přestalo světské panování kněţí, které bylo na úkor světskému stavu. Šlechta tomu ochotně pomohla a rozchvátila církevní majetek. Neprospělo to však obecnému dobru. Kněţstvo, dříve někdy příliš bohaté, stalo se nyní nebezpečně chudým, neboť se dostalo do nedůstojné závislosti na světském panstvu a městech. Krásná myšlenka evangelní chudoby kněţí se nedala přenést z prvotní církve do současnosti. Kněţstvo bylo odkázáno na milost panstva a měst, kteří smýšleli světsky. Zbaveno skoro úplně svobody, nemohlo nyní působit ve prospěch reformy kněţí a laiků, protoţe nemělo potřebnou autoritu a soukromá zboţnost a dobrý úmysl nemohl stačit. Pro ztrátu hmotného zabezpečení nebylo moţné provést jednotnou a účinnou církevní organizaci, které ani zištná šlechta nepřála. Kněţstvo bylo také zbaveno prostředků na své vzdělání a jeho intelektuální a duchovní úroveň pováţlivě poklesla. Jakmile vyprchalo původní nadšen pro dobrou věc, snahy o náboţenskou obnovu ustoupily do pozadí. Tím se vysvětluje, ţe hlavní místo přijednání s Basilejským koncilem zaujala otázka čistě teologická, která se vůbec netýkala obnovy církve, podávaní podobojí. Otázka, která vzhledem k všeobecným potřebám církve měla jen nepatrný význam. Byla to úzce česká

6 záleţitost, jejímuţ citovému pozadí koncilní otcové nemohli rozumět a viděli v ní jen nepotřebnou úchylku od církevní praxe, úchylku, která bránila sjednocení husitů s církví. Strana podobojí se jiţ smířila s tím, ţe nezbývá neţ čekat na obnovu, kterou by koncil provedl v celé církvi, ţe Čechové sami bez obecné církve nebo dokonce proti ní by sotva uskutečnili reformu. Ale právě přijímání podobojí se stalo kamenem úrazu pro dokonalé sjednocení s obecnou církví. Koncil sice povolil přijímání podobojí, ale v míře omezenější, neţ ţádali husité, kteří je pak zavedli jiným způsobem, koncilem neschváleným, na základě zápisu císaře Zikmunda. To bylo pak hlavní příčinou stálých třenic mezi náboţenskými stranami v Čechách i mezi husity a církví, ţe nikdy nedošlo k jasnému pořádku ve smyslu kompaktát. Poměry sociální: Dělení o církevní statky se horlivě zúčastnila šlechta bez rozdílu náboţenské příslušnosti. Jen několik aristokratických rodů staré víry se zdrţelo kořistění, zachovalo si čistý štít /Šternberkové, Kolovrati, Černínové, Boreš z Oseka/, jinak, kdo měl ruce a mohl, bral. Přední opora katolíků Oldřich z Roţmberka se zmocnil bohatého kláštera Zlatá Koruna. Zvláště se obohatila šlechta podobojí. Toto kořistění, chabě halené náboţenským pláštíkem ve smyslu třetí artikuly praţské, šlechtě morálně neprospělo. Od té doby pozorujeme v české šlechtě pováţlivé narušení feudálního kodexu cti, věrnosti a povinnosti spojeného s křesťanským cítěním, který jedině jim zaručoval oprávnění privilegií nad národem a který teď byl nebezpečně narušen materialismem a opuštěním staré víry. Od té doby mohl ostatní lid vidět a patrně také viděl jen zbohatlíky, kteří si pouhou mocí drţeli své vsi a šířili své panství. Přílivem zbohatlíků, nových lidí mezi tradiční šlechtu se celkově zhoršila úroveň vládnoucí vrstvy. Začíná se projevovat zhrubnutí mravů a přízemní touhy potlačují dychtění po hlubším a jemnějším duchovním ţivotě, které se projevovalo v době předhusitské. Dlouhá a krutá válka rozpoutala vášně všeho druhu. Poznamenala všechny vrstvy obyvatel. Šlechta vyjímaje několik jedinců byla takřka bez hlubších duchovních a kulturních zájmů, zvlášť zbohatlíci se naopak snaţili vyrovnat společensky, /coţ chápali materiálně/, starým aristokratickým rodům. Vedle šlechty velmi zbohatla města, ve kterých na sebe strhly vládu cechy, místo dřívějšího patriciátu. Mnohá z nich drţela rozsáhlé velkostatky. Kromě Prahy to byl zejména Tábor, jehoţ měšťané rychle zapomněli na své sociální ideály, za které bojovali a začali utiskovat své poddané stejně jako šlechta. Poměry selského lidu husitství mnoho nezměnilo. Revoluce a utuţení poddanství přervaly organický růst českého národního vývoje v duchu osvícených křesťanů jako byli Jan z Jenštejna, Tomáš ze Štítného Jan Milíč i Jan Hus, kteří se snaţili v předrevoluční době staročeské právo zlidštit a oţivit duchem zákona Boţího a křesťanskou rovností. Toto pozoruhodné hnutí mezi českou inteligencí ve 14. stol. připravovalo nepochybně změnu morálky, mravního nazírání na sedláka a jeho poměr k vrchnosti, coţ revoluce a tvrdá skutečnost porevoluční s nutností zamezit hospodářskému rozvratu tento vývoj potlačila. Oslabení královské moci: Husitské války skončily největším vítězstvím české šlechty a poráţkou královské moci. V rukou šlechty se během válek ocitly téměř všechny korunní statky. Tak byl vyvrácen hlavní základ panovnické moci a nebylo naděje, ţe se v budoucnu podaří ve větším rozsahu restituce těchto statků. Královská moc byla postiţena také zabráním církevního jmění, které koruně do té doby poskytovaly znamenité důchody. Zánikem prelátského stavu a církevních velkostatků ztrácel však král i vydatnou vojenskou pomoc, kterou mu ochotně poskytovali preláti svými i dosti četnými ozbrojenými houfy, narozdíl od liknavosti pánů, kteří se k tomu dali pohnout jen za přiměřenou úplatu. Úpadek panovnické moci měl za následek pováţlivé uvolnění veřejného pořádku a pokles královské autority. Ze šlechty se stala oligarchie, která sice zásadně nepopírala nadřazenost královské autority, ale ve skutečnosti usilovala o ochromení královského dozoru, snaţíc se zaskočit krále a postavit jej na sněmech před hotovou věc. Tento způsob spoluvlády byl

7 ovšem na delší dobu neudrţitelný. Napětí, které mezi oběma mocemi králem a šlechtou - vzniklo, vedlo ke stavovství a k Bílé hoře. Jinou oporou královské moci, hlavně po stránce finanční bývala města. Teď uţ nebyla zdrojem tak spolehlivým jako před revolucí. Města, která se zmocnila církevního majetku, zbohatla a tím nabyla také vlivu politického, který jim dodával odvahu, vymanit se z úzké závislosti na královské komoře. Navíc obyvatelé měst se většinou hlásili k nové víře, coţ je naplnilo duchem revolty a odporu i proti panovnické moci. Města se nyní starají hlavně o své zájmy, hlavně hmotné, bez zřetele na prospěch celku. Vládne sobecká starost, aby z důchodů, nahromaděných ve stínu královských výsad, plynulo do královské pokladny co nejméně. Hospodářské a kulturní škody: Hospodářské škody, způsobené revolucí českým zemím byly nesmírné. Bylo zničeno mnoho statků, byl ochromen do značné míry všechen hospodářský ţivot země a byly úplně přerušeny i dosavadní čilé styky s cizinou. K tomu přistoupil i velký úbytek obyvatel, způsobený válkou. Mimořádně těţké byly ztráty kulturní. Ničením klášterů a kostelů /bylo zničeno 17O klášterů a několik set kostelů/, vzalo za své mnoho cenných výtvorů ze starší doby, které nebyly nahrazovány novými díly, protoţe v umělecké výzdobě byl spatřován hříšný přepych. Leckterá památka byla zachráněna vývozem do ciziny /hlavně knihy/, ale nazpět se jich vrátilo jen málo. Obrovská část památek starého umění výtvarného i písemného byly zničena, navíc přerván kulturní a umělecký vývoj doby Karlovy, který z Čech vytvořil evropské kulturní centrum. Kdo odhadne pohromu, která tím postihla poklady malířského umění, sochařství, díla klenotnického umění? Kdo ocení škodu způsobenou zničením klášterních a kolejních knihoven? Tehdejší knihu musel mnich neúnavně opisovat a zdobit několik.let. Z kulturního bohatství a nádherných stavebních památek, kterými byly naplněny předhusitské Čechy se nám dochovaly nepatrné zlomky. Liberální historie se tímto tématem zabývá jen nerada. /O to víc se ţelí pálení českých knih nekvalitních tisků, pašovaných k nám z Němec v době protireformace/. Přeţívá mýtus o husitské slávě. Podobně husité pustošili i Slovensko a zahraniční oblasti, kam se dostali se svými výboji. Nesmírně kruté mučení a vyvraţďování všech, kdo se jim postavili na odpor, hlavně duchovních, by bylo dnes nazváno válečnými zločiny. Osudná byla pak dlouho trvají izolace kacířských Čech od křesťanského západu a jeho pokroků. Jak vypadalo řádění Táborských popisuje umírněný kališník Jan z Příbramě: Kněžstva jsú veliké množství zmordovali, spálili a zhubili, a nic radostnějšího, než když jsú některého uchopiti na zamordování mohli, kostely obecně užitečné kazili a pálili...mnichy zlé i dobré jako pohany pálili, mordovali a hubili i jich obydlí, kláštery vypalovali, domy a dvory farské téměř všude jsú spálili, klerikův jako ďáblův jsú nenáviděli, školy téměř všude bořili a pálili, všecky knihy, jež jsú nejdražší klenot české země, kazili a prodávali, učené mistry univerzitní nenáviděli a smrtí vždycky jim hrozili, statky a desátky kněžské všude lúpežně zrušili a laikům, svým pomocníkům je rozdělili, v kostelích koně a dobytek stavěli, oltáře téměř všude ztroskotali a kazili a svátosti z nich vymítali...mešní knihy kazili, sekali a pálili, zvony kostelní téměř všude rozchytali a zbili a zvonařům do ciziny prodávali, obrazy svatých modly nazývali a je hanebně pálili, sekali malování na stěnách kopími a kordy bodali, ornáty a všechna rúcha mešní násilně a lúpežně mezi se roztrhali, a vpadnúc v kostely vybili a pobrali a kabátův sobě nadělali z zlatohlavův a ženy čepcův, a jiné zlato jsú pálili a prodávali, koně mešním rúchem odívali, hroby svatých otvírali, archy vybíjeli a tělo Boží na zemi vysypali a pošlapali, svaté ostatky v bláto nebo záchody pometali, svatými oleji si škorně mazali... O táborských kněţích píše, ţe se chtějí vrátit k neporušené církvi dob apoštolských, vskutku jsou prý apoštolům tak podobni jako ďáblové andělům. Apoštolé byli tiší a trpěliví tito jsou lstiví a jako šelmy zuřiví. Apoštolé nikomu na statku nepoškodili tito jsú téměř všecku zemi zlúpili a rádi by svět veškeren odřeli a pozřeli.

8 Světlé stránky: V izolaci od ostatního světa došlo u husitů ke splynutí národního sebevědomí s náboţenskou ideou. Národní vědomí, jakýsi český mesianismus ohlašující se jiţ v době Karlově a slavná vítězství nad nepřáteli se zdála svědčit, ţe český národ byl před jinými povolán, aby poznal čistou pravdu a stal se jejím průkopníkem v křesťanském světě. S tím byl spojen i rozmach českého jazyka, který se obohacuje a tříbí, zatlačuje latinu z úředních jednání a stává se diplomatickým jazykem. Vedle spisů teologických vznikají v Čechách také některá díla historická. Petr Chelčický: Zvláštní postavení mezi spisovateli husitské dob má Petr Chelčický. Tento jihočeský zeman a písmák stál stranou oficiální husitské církve. Poznal asi spisy Tomáše Štítného, ale byl zasaţen silnými vlivy valdenského učení. Sblíţil se zvláště s radikálním táborským směrem. Rozešel se však se všemi, kdyţ hlásal, ţe jakákoliv válka je křesťanu zapovězena i válka na obranu zákona Boţího. Zůstával pak stranou a ukládal své myšlenky ve svých spisech. Nejdůleţitější jsou : O boji duchovním, Sieť viery a Postila. Chelčický byl mnohem radikálnější neţ všichni dosavadní čeští kacíři. Ţádá, aby se křesťan zřekl všeho, co není podepřeno Písmem sv. Hlásal také úplný rozchod křesťana se světským panováním, neboť panování křesťana nad křesťanem není dovoleno. Katolíci za husitské revoluce: Mučedníci: za husitských válek přišlo mnoho příslušníků staré víry o ţivot. Někteří z důvodů národnostních, ale většina proto, ţe nechtěli přijmout kalich. Viz výše svědectví Jana z Příbramě. Eneáš Sylvius v Historii české píše: Mužové vytrvalí, kteří buď vyhnanství nebo smrt pro zákon Kristův statečně podstoupili, panují s Králem na nebi.a takových se zrodilo v Čechách mnoho tisíc. Neboť jako zběsilost husitů české jméno zhanobila, tak zase stálost statečných mužů ve víře je oslavila. Není země, z níž by za našich časů vyšlo více mučedníků Kristových jako z Čech. Exulanti: Do vyhnanství odešli především ti, kdo se přímo střetli s Janem Husem, ať ústně či písemně potírali jeho nauku, nebo svědčili proti němu v kostnickém procesu, dále členové metropolitních kapitul, četní univerzitní mistři, diecézní kněţí, vyhnaní ze svých far a zvlášť ve velkém počtu řeholníci. Uprchlíci s sebou odnášeli zpravidla archiv, knihy a nejcennější věci, které pak v nouzi zastavovali a prodávali. Po ujednání míru se vracely prořídlé konventy do vlasti Mezi exulanty bylo mnoho vynikajících jednotlivců. M. Stanislav ze Znojma zemřel na cestě do Kostnice. Jeho druh Štěpán z Pálče odešel do Polska a stal se profesorem Jagelonské univerzity a aţ do konce potíral husitství. Ondřej z Brodu, jeden z nejslavnějších profesorů praţské univerzity se stal profesorem lipské univerzity a napsal pozoruhodné dílo O původu husitů. Zamýšlí se, zda si katolíci, zvláště klérus takovou pohromu nezaslouţili. Morava: poměry a na Moravě byly pro katolíky snesitelnější díky biskupu Janu Ţeleznému, který spravoval diecézi v letech a proti husitství energicky vystupoval. Na Moravu se uchýlili četní uprchlíci z Čech. Církevní organizace: Zatímco na Moravě se katolická církevní organizace udrţela posloupnost olomouckých biskupů zůstala nepřerušena v Čechách byla úplně rozvrácena, kdyţ poslední praţský arcibiskup Konrád z Vechty se r přidal k husitům. Svatovítští kanovníci opustili Prahu jiţ rok před tím a usadili se v Horní Luţici v ţitavském opevněném klášteře, kam sloţili posvátné nádoby, archiv, knihovnu a ostatky svatých. Po odpadu Konrádově zvolili za správce diecéze Jana Ţelezného a po jeho smrti /1430/ za nástupce Kuneše ze Zvole. Oba tito biskupové přenechali správu arcidiecéze vţdy dvěma generálním

9 vikářům, voleným z lůna kapituly. Po vyhlášení kompaktát se vrátili do Prahy se zbytkem kléru a zaujali místo na Hradě.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve.

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve. Husitská revoluce (15. století) Václav IV. - syn Karla IV. neměl panovnické schopnosti svého otce - opíral se o drobnou šlechtu, a tím si znepřátelil vysokou šlechtu, která ho nechala na čas uvěznit -

Více

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno)

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) Husitství symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) výraz rovnosti všech věřících stoupenci pod obojí = utrakvisté, kališníci,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Pozdní středověk (14.stol.- +16.stol.) Evropa v krizi

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_15_Husitství_II_Husité Vyučovací předmět: Dějepis

Více

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová. Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu EU: ICT 1 10 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se blíže seznámí s osobností Jana Husa a zopakuje si některá fakta. Mgr. Blanka Šteindlerová

Více

ží žijí v p epychu a prodávají odpustky Jan Hus. profesorem na pražské univerzit 6. ervence 1415 byl v Kostnici upálen

ží žijí v p epychu a prodávají odpustky Jan Hus. profesorem na pražské univerzit 6. ervence 1415 byl v Kostnici upálen DOBA HUSITSKÁ Václav IV. neměl takové vladařské schopnosti jako jeho otec. Za jeho vlády prožívá země úpadek. Život chudiny se zhoršil, šlechta bojuje s králem o moc a církev nesmírně bohatne. Mnozí kněží

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Spory: panovník X šlechta o majetek a moc venkov: bohatí sedláci X poddaní o nechtěli dělat robotu o nechtěli být na nich závislí

Spory: panovník X šlechta o majetek a moc venkov: bohatí sedláci X poddaní o nechtěli dělat robotu o nechtěli být na nich závislí Počátky kritiky církve, opravná hnutí 14.stol. Příčiny kritiky církve hospodářská krize poklesly ceny zemědělských výrobků, nebyly peníze na další věci úbytek obyvatelstva (morové epidemie) velké společenské

Více

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd

Jindřichův Hradec v době husitské Zpracovala PhDr. Jana Omastová a ţáci 7. tříd ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Autoři husitských válek

Autoři husitských válek Autoři husitských válek MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC19 Období husitských válek Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Jan Hus Petr Chelčický Vavřinec z Březové Tomáš

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Seminární práce akademický rok 2009/2010

Seminární práce akademický rok 2009/2010 Vše podstatné z českých dějin Krize českého státu a společnosti Krátce nato však došlo k nepříznivému obratu. V roce 1380 zasáhla České království silná morová epidemie, která ve většině Evropy zuřila

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 1. Kdo byl kdo v období 1434 1471? a) Alžběta Celská b) Václav Šašek z Bířkova c) Fridrich III. d) Petr Chelčický e) Hynek Ptáčník z Pirkštejna f) Lev z Rožmitálu g) Jan

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství

1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství 1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství 1306 zavražděn Václav III. v Olomouci Střídání panovníků (Rudolf Habsburský, Jindřich Korutanský) Nespokojenost s vládou Jindřicha

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_3 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_11_Jan Hus Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

VY_32_INOVACE_279.notebook

VY_32_INOVACE_279.notebook Popis a použití výukového materiálu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_279 Jméno

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Gotika. Výtvarné umění. Architektura

Gotika. Výtvarné umění. Architektura Věra VOŇKOVÁ Gotika název odvozen od Gótů evropské umění 13. a 14. století, v Čechách se rozvíjelo od 13. století do poloviny 16. století (vývoj zpoţděn husitským hnutím, proto za Jagellonců pozdní, tzv.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Husitské období v Kadani anotace Pracovní list prohlubuje učivo o husitském hnutí v Kadani. Testovou i zábavnou formou si žáci prohlubují znalosti z období husitství v Kadani. Součástí pracovního

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Mgr.Nataša Dziadziová Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Mgr.Nataša Dziadziová Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 tel./fax.: 596 311 297, cihelni@cihelni.cz Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2917 Druh učebního materiálu: Pracovní list Označení: VY_12_INOVACE_CG 2.61 Autor:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text.

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text. DOBA HUSITSKÁ 1. Doplňte neúplný text. Za vlády syna Karla IV. prožívá naše země úpadek. Mnozí kněží žijí v a prodávají. Mezi kněžími, kteří žádají, aby církev byla chudá a pomáhala lidem, byl i. Byl profesorem

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_52_INOVACE_Vl.Am.35

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_52_INOVACE_Vl.Am.35 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Vl.Am.35 AutoSave 1 Vlastivěda 4.ročník Jan Hus a jeho doba Jindřiška Ambrozová AutoSave 2 Předmět a ročník: vlastivěda 4. ročník Téma: Jan Hus a

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

na přelomu a 15. století v Českých zemích společenská krize, společnost rozdělena po smrti Karla IV. je na českém trůnu jeho syn Václav IV.

na přelomu a 15. století v Českých zemích společenská krize, společnost rozdělena po smrti Karla IV. je na českém trůnu jeho syn Václav IV. Otázka: České země v době husitské Předmět: Dějepis Přidal(a): Veronika Jonáková na přelomu a 15. století v Českých zemích společenská krize, společnost rozdělena po smrti Karla IV. je na českém trůnu

Více

Husovi předchůdci poznámky 5.A GVN

Husovi předchůdci poznámky 5.A GVN Husovi předchůdci poznámky 5.A GVN Tereza Matoušková, GVN 26. dubna - Obrazem soudobých společenských rozporů, které byly pociťovány jako vady církve, se stala náboženskovzdělavatelná literatura - Autoři

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová

Více