Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA"

Transkript

1 BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. HRADEC KRÁLOVÉ Na Hradě 90 IČ: Hradec Králové Tel.: Na slovíčko. Začíná advent a s ním i přípravy na Vánoce, děti se těší na Štědrý den. Konečně začalo mrznout a napadl první sníh, jsou dlouhé večery a je nejlepší čas pro přípravu do školy a učení. Velice Vás, milí rodiče, prosím, povzbuzujte své děti k učení a veďte je k pomoci při domácích pracích, budou to v ţivotě potřebovat. My ve škole musíme do konce roku dokončit další opravy a rekonstrukce, abychom mohli od ledna otevřít další oddělení mateřské školy, vylepšit vstupní prostor, jehoţ stávající podoba je provizorní a dokončit opravu šaten a sociálních zařízení v přízemí. Kéţ přijde s předvánoční dobou do našich domovů pohoda a nepodlehneme nakupovacímu bláznění a uklízení. Přeji Vám hezký advent a mnoho radosti s Vašimi dětmi. Mgr. Jiří Vojáček, ředitel Biskupského gymnázia B. Balbína a Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II. HARMONOGRAM st :15-07:40 Roráty pá :00-07:40 Mše svatá ve školní kapli pá Mikulášská besídka st :15-07:40 Roráty st :15-07:40 Roráty pá :15-07:55 Sběr starého papíru st :15 Adventní mše svatá v katedrále Vánoční prázdniny

2 čt Tříkrálová sbírka pá :00-07:40 Mše svatá ve školní kapli st :00-17:00 Den otevřených dveří pá :15-07:55 Sběr starého papíru pá :00-02:00 Maturitní ples Biskupského gymnázia so :00-15:00 Zápis ţáků do první třídy po :40-09:55 Školní parlament po :00-19:00 Zápis ţáků do prvních tříd pá od 20:00 Společenský večer CZŠ po Předávání pololetního vysvědčení pá Pololetní prázdniny pá :00-07:40 Mše svatá ve školní kapli Jarní prázdniny CO NOVÉHO VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ Od měsíce října jsme začali navštěvovat solno-jodovou jeskyni Medispa v Havlíčkově ulici. Děti během pobytu odpočívají při pohádce, poté si hrají s hračkami nebo relaxují na lehátkách. Jeskynní mikroklima pozitivně ovlivňuje průběh nejrůznějších zdravotních obtíţí, celkově posiluje imunitu organismu. Hodina strávená v solné komoře se rovná třídennímu pobytu u moře. Tento slogan není nadsázkou, ale je prověřen historickou zkušeností. V prosinci se chystáme navštívit Školské sestry de Notre Dame. Připravujeme pro ně s dětmi adventní vystoupení. Mgr. Zuzana Duffková, Zuzana Záhoříková, vychovatelky ŠD ADOPCE NA DÁLKU V loňském školním roce adoptovala naše škola 3 děti z Indie, z toho dvě dívky a jednoho chlapce. V únoru jsem na Charitu odevzdala 15 tisíc Kč (3 x 5 tisíc Kč) na další školní rok, který v Indii začíná v červnu. V září nám byl od Charity vrácen příspěvek na nejstarší Joneitu Francis Dias s poděkováním za finanční podporu jejího vzdělání po dobu devíti let. Zároveň jsme byli informováni, ţe od června letošního roku se postará o financování dalšího vzdělání Joneity její rodina. Vrácená částka bude proto pouţita na zaplacení školního roku pro dívku Marii Renity. Na chlapce Lukase Menezese přispívá nejmenovaný dárce. Všem, kteří příspíváte na naši adopci na dálku, srdečně děkujeme. Mgr. Naďa Trojanová

3 SBĚR Následující tabulka přináší informace o školním sběru k Nejvíce sběru donesli ţáci 1., 2. a 5. třídy. Třída Průměr na ţáka (kg) Pořadí Celkem (kg) 1.A 27, A A 16, A 7, A 18, A 4, B 10, A 3, A 0, A 8, Mezi jednotlivci se na předních příčkách zatím drţí Kristýna Petrová ze 3. A (168 kg), Eliška Voláková ze 2. A (157 kg), Filip Volák z 5. A (157 kg), Matyáš Sýkora z 1. A (132 kg) a Eliška Nixová z 1. A (123 kg). Z peněz získaných za odevzdaný sběr jsme zatím pořídili dva nové magnetofony na výuku Aj, potřeby na keramický krouţek a květináče. Všem dárcům děkujeme a zároveň vyzýváme všechny ostatní, aby se ke sběru připojili. V prvním pololetí můţete nosit papír do školy v tyto pátky: a Čekáme na Vás od 7:15-8:00. Sbíráme noviny, časopisy, letáky, staré knihy i karton. Velmi nám usnadníte práci, přinesete-li sběr uţ zváţený. Nezapomeňte, prosím, nahlásit panu školníkovi váhu! Děkujeme. Mgr. Helena Baigerová PODZIM S MÁCHOU Knihovna města Hradce Králové za podpory Ministerstva kultury ČR zrealizovala projekt Podzim s Máchou. V rámci tohoto projektu navštívily děti interaktivní vzdělávací dílnu, jejímţ tématem bylo putování K. H. Máchy po Čechách, tajemné pověsti a legendy dávných hradů a především vlastní kreativita dětí. Z výtvarných děl ţáků vybrala porota ty nejhezčí, jejichţ autoři budou oceněni.

4 Z naší školy byly vybrány práce těchto dětí: Antonie Lahodové (1. A), Kateřiny Kotlandové, Daniely Teplé a Elišky Volákové (2. A), Elišky Pituchové a Veroniky Tiché (3. A), Jana Fary, Martina Plhala a Elišky Stříteské (4. A). Slavnostní předávání cen se uskuteční dne 2. prosince 2010 od 17:30 hodin v sálku (1. patro) Knihovny města Hradec Králové. VÝTVARNÁ SOUTĚŢ ANEŢKA ČESKÁ Někteří ţáci naší školy se nedávno zúčastnili výtvarné soutěţe na téma Svatá Aneţka a její doba. Cílem soutěţe je seznámit ţáky s mimořádnou postavou našich dějin a objasnit dobu ţivota Přemyslovny sv. Aneţky České. Výtvarné práce měly znázorňovat, jak děti vnímají tuto osobu. Celostátní soutěţ je pořádána Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Z kaţdé školy mohlo postoupit do celostátního kola celkem 15 prací. Soutěţilo se ve třech věkových kategoriích. Z nejmladší kategorie (6-9 let) budou odeslány práce Viktorie Tomcové, Adély Trojanové a Elišky Volákové. Z kategorie let postupují práce Veroniky Brandové, Nelly Hoškové, Aneţky Mádlíkové, Ondřeje Posnara a Ludmily Valentové. A z nejstarší kategorie (13-15 let) byly vybrány výkresy Ludmily Katonové, Elišky Líbalové, Nathalie Lukačovičové, Marie Mádlíkové, Kamily Němcové, Kateřiny Podlipné a Vojtěcha Štulce. Všem zúčastněným malířům a malířkám gratulujeme a děkujeme za jejich úsilí. Těm ţákům, jejichţ práce poputují do hlavního kola soutěţe přejeme mnoho úspěchů a drţíme palce! Hlavní kolo soutěţe proběhne Výtvarné práce bude hodnotit odborná porota sloţená z pedagogů a našich známých českých výtvarníků. Slavnostní předání diplomů a výstava oceněných prací se uskuteční dne 2. března 2011 v prostorách Aneţského kláštera v Praze za účasti praţského arcibiskupa Dominika Duky a ministra školství, mládeţe a tělovýchovy Mgr. Josefa Dobeše. ORANŢOVÁ UČEBNA Nedávno se naší škole podařilo zvítězit v projektu Oranţová učebna, který vyhlásila nadace ČEZ a který má za cíl zkvalitňovat výuku technických předmětů na základních, středních a vyšších odborných

5 školách. Soutěţili jsme s projektem Modernizace výuky fyziky a matematiky na Biskupském gymnáziu. Hlasování bylo napínavé do poslední chvíle, do posledního momentu nebylo jisté, zda-li zvítězíme. Snad jen díky výrazné podpoře studentů nejen z gymnázia, ale i z naší základní školy, se nám podařilo získat více hlasů neţ ostatní. Moc děkujeme kaţdému, kdo pro nás hlasoval nebo o této akci informoval své známé a kamarády. Mgr. Jiří Schejbal DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA Ve středu 24. listopadu 2010 na naší škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Letos pořadatelé zvolili velmi zajímavé téma Ve zdraví i v nemoci s podtitulkem Od šamana po penicilin. Více jak hodinu odpovídalo 6 nejstatečnějších ţáků z 8. a 9. ročníku na celkem 33 obtíţných otázek vztahujících se k lékařství a medicíně, a to od pravěku aţ po moderní dobu. Na prvním místě se umístila Kateřina Podlipná z 9. A. Katce blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, které proběhne 1. února 2011 v Domě dětí a mládeţe v Hradci Králové. Výsledková listina je k nahlédnutí v kabinetu u pana učitele Řeháka. Mgr. Petr Řehák VÝPRAVA NA HVĚZDÁRNU Ve čtvrtek navštívily šesté třídy hradeckou hvězdárnu. Do tajů naší sluneční soustavy zasvětil ţáky pan profesor Karel Zubatý. Nasedli jsme do kosmického korábu a cestovali mezi planetami a Sluncem. Dalším zastavením byl model, na kterém jsme si vysvětlili princip zatmění Slunce a Měsíce. Posledním bodem bylo malé zklamání, protoţe jsme dalekohledem kvůli velké oblačnosti neviděli Slunce. Exkurze však byla velmi zajímavá a přispěla k prohloubení poznatků, na které se při běţné školní výuce nedostane. Ing. Jan Trdlička RORÁTY A ADVENTNÍ MŠE SVATÁ Rádi bychom Vás v době adventní pozvali ke chvílím modlitby a ztišení. Připojit se můţete ve středu 1., 8. a 15. prosince v 7:15 hodin zpěvem rorát (adventních písní).

6 Školní adventní mše svatá v katedrále sv. Ducha se uskuteční ve středu 22. prosince v 8:15 hodin. Hudební doprovod zajišťují ţáci a příznivci školy. Jste srdečně zváni! Mgr. Marie Knappová SPORTOVNÍ DEN Na středu 15. prosince plánujeme sportovní den: Skupina A - lyţařský zájezd na hory (sraz v 7:30 u Čechie, návrat asi v hod. tamtéţ) Cena asi 300,- Kč. Pouze pro děti, které samostatně vyjedou na vleku, povinná je přilba a prohlášení rodičů o seřízení bezpečnostního vázání. S sebou jídlo a pití, peníze na vlek a lyţařskou výstroj na sjezdové lyţování nebo snowboard. Skupina B - bruslení na zimním stadionu a poté plavání. Oběd ve školní jídelně od 12:00 do 13:00 hodin. Prosíme rodiče o závazné potvrzení zájmu o lyţařský zájezd do pondělí 6. prosince na formulář, který děti jiţ dostaly. V případě, ţe nebude o lyţování dostatečný zájem, sportovní den se nebude konat. Mgr. Helena Baigerová TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Oblastní charita Hradec Králové opět pořádá Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční ve čtvrtek Její výtěţek je určen na Středisko rané péče Sluníčko v Hradci Králové, na domácí hospicovou péči a na poradenství pro lidi v nouzi a oběti domácího násilí. Ţáci naší školy se jí mohou jako v minulých letech zúčastnit jako koledníci králové. Přihlášky jsou k dispozici u pana zástupce Trdličky. Mgr. Marie Knappová DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Ve středu 12. ledna 2011 proběhne od 9:00 do 17:00 hodin Den otevřených dveří. Nabízíme moţnost nahlédnout do výuky, pohovořit si s jednotlivými vyučujícími i vedením školy. Dále si můţete prohlédnout celý areál školy, včetně nově zrekonstruovaných prostor školní jídelny a druhého oddělení mateřské školy. Jste srdečně zváni. Mgr. Věra Bláhová

7 ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY Zápis do první třídy se koná v sobotu 15. ledna 2011 od 9:00 do 15:00 hodin a v pondělí 17. ledna 2011 od 14:00 do 19:00 hodin. Přineste s sebou prosím rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a platný občanský průkaz rodiče. Těšíme se na budoucí prvňáčky! Ing. Jan Trdlička MATURITNÍ PLES Rádi bychom Vás pozvali na 16. maturitní ples Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína a Základní mateřské školy Jana Pavla II. Hradec Králové. Ples se uskuteční v sobotu v Kongresovém centru ALDIS od 20:00. Můţete se těšit na velkolepou taneční zábavu ve více tanečních sálech. K tanci a poslechu zahrají: The Five Band, Dlouhej tah, Standby, Pitnej reţim a Never Say Never. Předprodej vstupenek je na gymnáziu na Orlickém nábřeţí, ve třídě Oktáva B. Cena vstupenky je 180,- Kč. Mgr. Jiří Vojáček SPOLEČENSKÝ VEČER Sdruţení rodičů a přátel školy Vás srdečně zve na Společenský večer, který se koná v pátek 28. ledna 2011 od 20:00 hodin v příjemném nekuřáckém prostředí Katolického domu na Pouchově (200m od zastávky linek MHD č. 13 a 14, Pouchov kostel). Vstupné činí 140,- Kč, studentské 70,- Kč. Vstupenky jsou k dostání v kanceláři školy. Na programu bude hudba, tanec, zábava a letos nově vepřové hody. Uvítáme dobrovolníky pro pomoc s organizací. Děkujeme za příspěvky do tomboly, které budeme shromaţďovat v kanceláři školy do středy do 12:00 hodin. Budeme vděční za upečení dortíků a jiných dobrot. Kontakt: , Mgr. Helena Baigerová VÝZVA Váţení rodiče, pokud někdo z Vás nebo Vašich známých ruší v této době nevyhovující autolékárničky (např. ve firmě), máme zájem o prošlý obvazový materiál, který ve škole s dětmi vyuţijeme při nácviku první pomoci. Děkujeme Vám. Mgr. Helena Baigerová

8 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Koncem školního roku bude v rámci katedrální farnosti moţné i pro děti z naší školy přistoupit poprvé k svatému přijímání společně s dalšími dětmi. Podobně jako loni, bude příprava na tuto důleţitou chvíli v ţivotě dětí probíhat mimo hodiny náboţenství a bude otevřena i pro děti z jiné neţ 3. A. Chceme tedy pozvat děti i jejich rodiče k prvnímu setkání, které zahájíme dětskou mší svatou v kapli Nového Adalbertina (2. patro). Těšíme se na Vás ve středu 26. ledna 2009 v hod. P. Jan Šlégr, spirituál SETKÁNÍ UČITELŮ CÍRKEVNÍCH ŠKOL KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE Jako kaţdoročně proběhne i v tomto školním roce tradiční setkání všech učitelů církevních škol z naší diecéze. V den pololetních prázdnin se učitelé BiGy a ZŠ a MŠ vypraví do Kutné Hory, neboť tamější Církevní gymnázium svaté Voršily se pro letošní rok stane hostitelskou školou (v minulých dvou letech probíhala setkání na našem gymnáziu v Hradci Králové). Setkání jako vţdy zahájí společná mše svatá, poté bude následovat vzdělávací část: přednáška Doc. Jaroslava Meda na téma Pronásledovaní katoličtí spisovatelé. Po společném obědě pro nás bude připravena prohlídka kutnohorské katedrály, která by se pro některé třídy mohla stát třeba cílem školního výletu. Věříme, ţe toto setkání posílí vědomí sounáleţitosti všech, kdo vyučují na církevních školách, a bude jim povzbuzením do další práce. Mgr. Stanislava Kučerová Biskupství královéhradecké Vydáno k

Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA. Váţení rodiče, milí ţáci,

Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA. Váţení rodiče, milí ţáci, BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. HRADEC KRÁLOVÉ Na Hradě 90 IČ: 71 341 072 500 03 Hradec Králové www.czshk.cz Tel.: 495 515 823 jan.trdlicka@czshk.cz

Více

Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA. Vážení rodiče, milí žáci,

Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA. Vážení rodiče, milí žáci, BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. HRADEC KRÁLOVÉ Na Hradě 90 IČ: 71 341 072 500 03 Hradec Králové www.czshk.cz Tel.: 495 515 823 jan.trdlicka@czshk.cz

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 1 ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 ZPRACOVAL Mgr. Jiří Paták (ZÁŘÍ 2011) 1 Obsah ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 3 1.1 Lokalizace

Více

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně Vážení spoluobčané, závěr letošního roku je názorným příkladem toho, že koloběh času se nedá zastavit. Počasí v dnešních dnech sice připomíná spíše podzim a tomu odpovídá i čilý stavební ruch, který ještě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 říjen 2010 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen 009 - červen 00) Obsah:.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více