Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST"

Transkript

1

2 \ Piirchased for tíie LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

3

4

5 ROK BÁSmKV BAS NE JAROSLAVA VRCHLICKÉHO. (1899.) V PRAZE NÁKLADEM J. O T T Y.

6 1 PSÁNO Ol) 1. LEDNA IX) 31. PROSINCE 1899.) "^^^ '' SEP " ) dj ^ó TISKEM»LNIE^! v FRÁZE.

7 F. X. SVOBODOVI V pátelství upí.mném j. v.

8

9 PROLOG.

10

11 ! Doznívání. kjoslední akcenty, kadence pomalu splývají zvolna, samy se splítají do vnce, nota jich tiše jest bolná. Není to sžíravý smutek víc, je to jen resignace, je to jen poklidn mužná líc, pehled jen hotové práce. Nanejvýš hluboký vzdech to jest, jiné, co lepší být mlo, celkem to v tvái vných hvzd poctivé, zbrázdné elo. Poslední akcenty, kadence! Tklivého cos v nich se louí, vyznívá, doznívá petence, jiskry jalc v hasnoucí loui. To snad se v ohni bolesti mé taví mé Psychy kídla, by splynula v poklid, jejž tušíme, kams do vnosti zídla

12

13 S POCASY.

14

15 Kraj v snhu. j \ ad snžnou plá, jež plna chiadncho jasu, se dojat divnou nhou chýlím, jak bych se sklánl vzpomínkou zašlých as ku drahým hlavám, stáím bílým. Po snžné pláni zimního slunce záe se míhá a stkvje, tká a skáe, tak jakoby nad moe bez beh, v páe to zbloudilé tkalo ptáe. A oko mé tká po tom bílém poli, hlas skren slzami v hrdle vázne... V tom jasu mrazivém srdce tak bolí jako ty plán kol prázdné, ach prázdné!

16 II Kosatce. ye vlhké niv pesladce se usmívaly kosatce, jakby v n ryzí zlato se slunce bylo sváto. Roj žlutých motýl jak v spch by v letu utkvl na stvolech. se velké chvly kvty nad vodou rozesety. To zlato plné odstín se uklánlo v hlubinu, kde se zrcadlem vodním t tmavá spala pod ním. Já zel jich zdvih, já zel jich sklon, tu zlatý jas. tam tmavší tón, to vše se v slunci stkvlo a pohádkov chvlo. A v zlatých kvt odrazu kout vlhký roven obrazu s obloukem mostu splýval, jak z rámu ven se díval...

17 Západ}' oící západ z purpuru P ohn v žíhavý oranž se tavil na most vlaky hímal}' pod ním veer jsem zamyšlen stál, v kotoui jisker oblak tu koue v planoucí nach nebe ztmavil, píšee roven ernavý oblak naproti západu stál. V záplavu ohn do tíšt stín gotické vže se tiskly, poslední pablesk ve chmurných oknech mroucími jiskrami hrál, naposled barvy v kytici fial orgií divoce blýskly, rázem než zhasly, v tom Noc již táhla pes všecko vleku svou dál. Kolín 13. VI. 99.

18 I aková vlhká nedle po boui doznné a s mraen cáry v zenitu a s ptáky pjícími vesele a se zrcadly vod, v nichž tíš plá blankytu! Taková vlhká letní nedle, co v ní je poesie! ve tráv, ve stromech, v oblacích nesmle cos - ty to cítíš žije! A v bezu vonného plnikých girlandách, a v ilimníku kypících kaskádách, a v bronzu dubovin, jež s bízou zápasí, co zakleto tam ped asy sterými ohlasy u spirál cest a basen dýchá. A v hloubi Praha odpoívá tichá, v té zmti historie s pírodou cos netušenou lahodou se míchá... v Chotkových sadech, 25. VI. 99.

19 III. I íš mrak jako plachty potrhané se nebes oceánem nesla dál, svit zlatý v niv smaragdové hrál, v houíi vtví byly žhavé jiskry vtkané. A kmeny nly obrovské jak sloupy, tak zlaté u korun a ztmlé výš, a všady byla samota a tiš, jak v dóm když z veera se vstoupí. Jen vteina a stíny všecko skryjí a smutek padne v hvozdy s ela skal; nuž rychle, oko, no se v hlcjub i dál, než zhasne, v nebeskou tu ferii. Má nebe stejn jako duše lidská svých illusí též chvilku shasnou v ráz, a za dne budou táž nebesa zas jak život prázdná, hrozn prosaická...

20 ! IV. Unes bez vší slávy, bez ervánk ohostroj se zmdlcné slunce ku obzoru zvolna chýlí, jak poutník vysílený v konec muk a boj, když v tmavý píkop klesá v husté býlí. Král, který s trnu svého 3toui;)á bez purpuru, jenž díve vínek paprsk sal s hlavy, se j)lno resignace vzdává v tžkou chmuru, již táhne s sebou veer tmavý. Zím za ním, zvolna bez vší glorioly mizí, dnes nikdo žasupln se neohlédne k nmu Tak zemít nevšimnut, však srdce míti ryzí, po práce plném dnu chtl s bohem dát bych všemu

21 . v. en mlha do dálky nad pasekou se válí, les jako sedrán stojí zasmušen, z mhly turban fantastický mají skály, svit poslední z nich dohoívá z dáli a hasne mlhou uškrcen. Pod listí sychravé paseky zasmušilé se krí plaše k zemi koroptev; jak stydly by se špinavé bílé ní kopretiny zbylé kol z nízkých porostlin, kde listí rudne v krev. Jdeš dom zamyšlen. Zrak za sluncem se nese, jen rudý pruh, kde uhaslo, pár jisker mroucích, jako rozstíknutých v lese, po ocúnu a vese, z kštic slunce by se bylo setáslo!.. Rok básníkv.

22 \' (30 nejdív idájené to panurama les se zmní v pestrou scénu pražských kaváren, a sosny nící z mlh a z bok píkrých tes nám mají nahradit komíny továren. Zde bude vládnout klid. Na rosy pažit tpytný si sedne tichá Noc, zv bude klidn spát. Co u nás výdlku ten Moloch nenasytný stem kladiv bude hmít v sny naše napoád.

23 Veer po boui. Veerem vlahým po silné boui obilnou mezí jsem šel, zel; jak se z les pede mnou kouí,, co kraj se v západu skvl. Kterak jsem kráel, zvolna jsem cítil, v dálku co zrak se pnul, dávný jak žal mj v spár srdce chytil,, v hlubin znovu se hnul. K nmu jsem pravil:»píšerný hoste zbývá cos ješt tam rvát? Pod spárem tvým což znova tam roste, co rveš, jsem Prométheus snad? Dost jsi již hlodal, poteba klidu srdcem mým bouí jak zvon, poznal jsem každou života bídu, každý vzlyk, kletbu i ston. Ztratil jsem všecko, jenom ne víru, dobe že vítzná jest, silný tím jedin žít mohu v míru bludištm lidských všech cest.

24 Ztratil jsem všecko, jenom ne tužbu, zladn v klid pro vnost zrát, zdeptal svou pýchu, chtí všech službu, cítím již vrcholk chlad. Proto již dosti, hni se, zlý hoste, opus mé srdce, jest as, srdce to tiché, vící, prosté ku žatv dozrálý klas...«co tak jsem mluvil k bolesti svojí, tu, tiše jak v struny by sáh', jsem cítil mizet ji V koue snad roji nad lesy stín její táh'?...

25 Nov}' den. V stává tiše z klína mraku plný jasu nový den, dcka prhlednému zraku podoben. U okna zím, jak se nití modravými nad lesy, jak se zvedá a jak svítí nebesy. Každý strom ní k nebi tiše kvt je porosen a cist Den se sklání k zemi s výše jako list, Který posud neoteven, ísti jej mám skoro strach. Kdož ví, v jakých budu seven brzy tmách? Den je posud bez poskvrny prodchnut vní lahodnou, kdož ví, jaké v hru se trny zabodnou?

26 ! Svatá chvíle! Celé žití svítí z tvojí hlubiny, vdk tvj lze jen z oí píti neviny

27 Pišla jese. lak ze strnisek dnes to fií! To pišlo pes noc obratem. Jak jdu, na kmenu podatém zím Jese sedt, tvá si líí. Dav havran nad parkem kií, plá ocún nivy brokátem, na mezích v listí navátém schne žebíek i hadí mlíí. Kou modrý stoupá z pastvisek, kde otrhaní hoši sndí se krí kolem ohnisek. U božích muk Smrt v mlze sedí, si vínek splítá z vlhkých ttin a z krvorudých eabin.

28 Pod topoly 3um ve vršcích topol, jemný vtík sotva dýchá, ve dojemném hlaholu zní to jako hudba tichá. Šumí to a pestává, tichne to a roste zase píse dlouhá, dumavá, vzdechy, septy mnohohlasé! Jak to hraje v topolech, stín za stínem dol splývá, hudba, stín a jas a vzdech: tvoje tvá mi z všeho kývá. Tvoje drahá, bledá tvá i ten úsmv sladký, svží a já cítím v srdci zá, jež tam v dálných polích leží

29 f Naladní. ou duší táhlo cos hebce a zlehýnka tak jako hlavou jde slepce na as, kdy vidl, vzpomínka. Mhou, jež se valila v stádech, se setmlo a svadlé v sežloutlých ladech páchnoucí listí leželo...

30 ! v dešti. Jak to zalo, nevím ani, z cista jasná houstla mrana: hradbou stála dálnou plání tmavoasná, tichá, tžká. A již první kapka padla, druhá, tetí, zvolna, tiše, zdá se v tráv, která švadla, že již mroucí Vesna stená. Kapka s kapkou jako nit splítají se, obzor zkalen do jedné se zadrh" sít, s hlínou skoro splývá nebe. Te se leje! Stará hruška pohostí nás vedle cesty, marn, dešt hojná stružka listy stená, šeptá, šumí. A já musím schvácen žalem myslit, a se jak chci bráním, na ty slzy, jež se valem inou za ztraceným štstím

31 . Podzimní. IJovídali, povídali.. nad horami mhy se vah', celá stáda zimních mlh, až mi pi tom zrak mj zvlh'. Zas tu zima, pišla v krátce, pišla jako ve pohádce, mkce pišla, pišla sladce resignace... Povídali, povídali... staré zkazky zní tu z dáli, vlákna tenší nad hedváb, z kolovratíi našich báb. Zas tu zima, pišla brzy, herold její, vichr drzý, minulost mne celá mrzí, v oku slzy... Povídali, povídali... dti jsme se po tm báli, rozumnjším pešel strach, starým splývá všecko v mhách.

32 Zas tu zima, bude vesna, poujdatm jich rouška tsná? Zazní hudba Máje plesná, vstanou ze sna? Povídali, povídali... mlha prý se pekutálí, letní slunce vstane z mlh, ale pro vždy zrak mj zvlh'.

33 Na suché snti. y še listí spadlo. Snt dál pevn drží, k ní tulí se vždy posud hnízdo ptaí, jdoucímu kol to k pemýšlení staí nad myšlének i nejernjších strží. V sklon století co ješt víc tu chceme? A spadlo listí hnízdo drží pevn, jím vítr zimní tese, cloumá hnvn. Vtom hnízd symbol svj my nalezneme. Nech vše se bortí, nech se všecko kácí, to hnízdo stojí, pestojí zlé zkoušky, a tak my budem píti nové doušky zas plesu, žití po vší resignaci. Svt pustý, vášní mí se div zmítá; vše stásl vichr, kvty dív, pak listy, sdral rží purpur, hrozn amethysty, jen vtví kostra chodci v zrak se kmitá. Však tato drží hnízdo svoje stále, tam v boui nová ptaí druž se líhne. I hnízdo spadne též a kdo je zdvihne? Však ptáci budou v jae zpívat dále.

34

35 II. TICHÉ SMUTKY.

36

37 : Ave dolor! f o vše mám za sebou, já myslil dávno již, tu žití celou tíž, ty všecky otázky a spory mladých dob co vnost je a hrob; ty steré záchvaty i touhu slunci vstíc, ten cit, již nechtít nic a pece znova v nové beznadji se ptám a chvji. Kdys»Ave caesar!«mroucí barbar ek'. Já cítím odboj, vztek, že takých po letech zas musím hledt zpt v ten ztracený sn svt, že takých po letech se musím znovu rvát o vše, co mlo spát, že v nepokoje boui zlé a dravé íc musím : Dolor ave! Bu tedy, bolesti, bu zdráva, znám t již a žití s tebou tíž, snad práv dkazem jest INIedusin tvj zjev, když mohu cítit hnv. Rok básníkv. 3

38 když mohu soptit, lkát, se svíjet v mukách zas, že není na smrt as, že nejsem ješt mrtvým v beznadji... Tož ptám se, chvji!

39 ! ' T Píse. ak již mne opouští, jako když do houští hrdlika prchne bila, ta moje mladost milá! ím jen ji zadržím? Mže to vzdech a rým? Bh ví, kam se mi skryla ta moje mladost milá? Osud je lovec zl}', který se neumdlí; snad píliš živá byla ta moje mladost milá Zpívala ze všech sil a on ji postelil Mít kam se uchýlila ta moje mladost milá.-

40 Marn Knžko óda melancholická. zapa asto svtlý paprsk tchy, nadje v lepší píští, mih' se, blýsknul, zaplál duhami vkol, rázem však zhasnul. Uo sn básníka Dcero touhy, mystický ptáku bílý, sestro žal chorobných, moje písni, kde svá kídla složíš ztýraná bouí, tvé kde jsou behy r Kde jest krkavec, v zobci jenž by chleba nes' mi jako proroku v palné poušti? Mrtvo, ticho kolem ohlas není v prostoru šírém. Plá tvj, písni má, v prázdno letí marn a se tíští o skály tvrdých srdcí. Marn! Marn! I nadje zanech I ty smutná, Svty okídlen letla"s, andl boží, zela's v soudy djinstva, pásmo vk, unavenou potom sklonila's peru na eskou hroudu.

41 INIarn! INIarn! v hloubi problém pak jsi stoupla laná, ucho kladla k bující tepn lidstva. INIarn!! INIarnl Ubohá písni, komu jsi znla? V blázn mumraje bílé elo svoje skryla's v cetky rozmr pestrých forem, rým byl heralt v pozoun dující, beskný výboj tvojich ; Otc píbhy, dumné zkazky myth i mé srdce krvavé tíhou sud by... Marn I Marn! nesla jsi v zápas lhostejným davm. Snad to zpoždný Osud takto uril, zníti v prázdno. Znla jsi, písni moje, vnuk snad pozdní v prachu najde t ležet, zdvihne t s žasem, A v tvých hranolech najde vše ty spící snivé, tklivé, paprsky chvjné. hejné, jako dcko v prstech otáet bude, písni má, tebe! Sladké illuse! Což t musí zdvihnout? Spíš je možná, zašlape v hloub jen tebe! Proto stejn v kalu záiti budeš sob, má písni

42 38 Píse resignovaného. iláskou zneuznán, štstím pomíjen, práci pouze vzdán život je mi sen. A pec to tší, vidt z jara, jak v pírody to adrech hárá, ta perodu jak báje stará se tlaí z poupat, ke ven; A pec to tší, vidt mládí, vše vit, co jsme mli rádi, jak láska v úpal žití chladí, jak radost plá by jeden den A pec to tší o laur tmavý, zít, v zápas jak se ítí davy, ten potlesk, jásot, pokik slávy, by tob zrovna nepa v plen. A pec to tší sednout k íši, zpv zkoušet, který neuslyší již chodec za zdí ve zátiší být resignován, spokojen!

43 Láskou zneuznán, štstím pomíjen, práci pouze vzdán život sladký sen

44 40 List k srdci. TTch, ano! Je to pravda. Což my víme, již týráme se, jest-li ješt zítra žít budem.? Pravdu tu když pochopíme, pak musí usnouti štír každý nitra. Ach, ano, je to pravda. Kdo by tady zbyl, vného by erva v srdci nosil, po lásce vn umíral by hlady, své marn památky by slzou rosil. Ach, ano! Je to pravda. Jen co máme, ím v skutku jsme si, pravé jest a ryzí, to píšeme si, tím se skolébáme a proti sob dlíme jako cizí.»tvou hlavu líbám «zde to psáno stojí a pece nelíbáš ji v skutenosti, jen pomni tvojí jakými jest boji, jak dív, než myslíš, zlíbáš její kosti! To íci sob íci, to je málo, se ídit podle toho, šlo by lépe, o štstí by se nejenom nám zdálo vzdor fátu, o nmž víme, že jest slepé.

45 !! To cítit vždy: visíme nad propastí a visíme jen pouhou pavuinou, tož držme se, v, není vtší slasti než držeti se nad prohlubní stinnou Je líto chvilky, líto okamžiku. Jsme dnes, je pravda ; budeme však zítra? Za námi osud brousí svoji dýku, než pochopíme záhady vše nitra. A když je pochopíme, bude pozd, tož pevnj chyme se a nechme stmívat se kolem vše je žalno slyšet v hvozd po západu sledního ptáka zpívat

46 ;. První ples mé dcerj'. ak rosný kvt jsi pišla, bys mi s bohem dala, jdeš, kam t poprv tance svdná víla zvala, tch slastí, dít mé, já nikdy nepoznal já v trudu vyros jen a v trpké resignaci, já každý žití den jsem krušnou dobyl prací a z nho sklízel za že žal. Jen štstím bude-li ti kouzelný svt mládí, jsem spokojen v svém klidu, as a dál si pádí.. Já ekám na tebe, noc orlojem jde dál.., Ty rdíš se, jak moh' bych, dít mé, to závidti tob, co sám jsem nepoznal r usmíváš v úspch prvních zdob, A as jen letí dále, vykám v práci stálé, sám dcko s verši svými ; v záícím ty sále, jenž cizí byl mi vždy, ti vzrstá ideál, ó kve mi, lilie má. svt sám tak chce tomu, rád zlíbám víka tvá, až pijdeš mi zas dom, za slasti, jichž jsem nepoznal.

47 Tak leccos prchlo... I ak leccos prchlo z duše již, po lecems dla se nevzpne výš, po lecems zrak se neobrátí, tak z všeho málo bytost schvátí. To není híkou náhody, v tom vná moudrost pírody, ím prchne víc, ím mí t raní, jsi víc pipraven k uniírání.

48 ! Trapný sen. W-, o divný sen byl, trapný, divný sen: My na svt tom ztratili se sob, a pišla noc a zaplál nový den, jak pod sklenným zvonem všecko v mdlob. Já chodil, e a psal a jedl, leh' a spal, však cos mi chyblo vždy každým krokem, a já ml divný, prapodivný cit, že tob rovnž tak se musí dít, pl uchem slyšel jsem, zel kalným okem; a stále ptal se, kde dny mžeš trávit, co mžeš dlat, ím se trudit, bavit, když nemáš mne? A poušt prošel jsem a kraje, písky a moe projel jsem, bych byl ti blízký, však nikde nebyla jsi, drahá! a marná tebe najít, každá snaha. Tu zel jsem v duši svou, tam pusté prázdno zelo, jak na dn v moi vše tam v plísni tlelo, kvt nevonl a plod byl otráven, to divný sen byl, trapný, divný sen! Já stále ptal se, kam se mohu plavit, co dlat, ím se trudit, ím se bavit, když nemám tebe r To divný sen byl, trapný, divný sen

49 ! Kdo se zmnil? f o park byl romantických zákoutí pln voliér a starých gloriett, kde v hustém bezu, ilimník kvtu a vrb a jiv a hlohu ve proutí pták nejeden své kídlo vzpínal k letu. Na stupních sperážených bujel mech, a fontán vyschlý byl pec plný ech, já slyšel je ped lety, slyším dnes, ó ples! Já žil v tch snech a žiju v tchto snech i po letech Své pátely já zave vera tam, kde druhdy bloudíval jsem sám, jim ukázat chtl veškeru tch sn svých nádheru. Le nikde nic, vše bylo prázné, pusté. Kde já zel fantastické loubí husté, tam holé parkány se šklebily, tam glorietty, sochy nebyly, jen skleník tíš a jen chudá houš a v celku pouš.

50 ! Já zel to druhdy jinak ve svých snech, já vidím posud sluje plny ech i po letech. Vím, prohrál jsem tu sázku! Le kdo se zmnil, lovk nebo kraj? Já posud vidl všady starý ráj, žel, dnes jej nevidím ; le za sny svoje pec se nestydím jak za svou první lásku

51 Meditace. V park poesie velký, svtu ztracený, rád zbloudím a tam chytám všecky ozvny, jež se v listí tesou, jež se s vtví nesou, jásající i ty stlumeny. Rád vyzníti je nechám v srdci moderním, ta echa velkých otc, dlouho o nich sním, v posled všecko žití k nim se zpátky ítí labyrintem kosmu tajemným. O mystití vy ptáci luhii edenských! O že hlas váš se ztrácí v hlahol náš a smích! Kídla hvzdotkaná! Rána sladká mana prší z vás, ji zbožn chytám, tich. Co z hluboká kdy znlo, já jsem v duši chy, váš každý atom záný, každý tpyt a svit. eho více teba.^ To je dosti chleba na pí, kterou zovem žít a mít.

52 !! 48 V zamyšlení. f isíc a tisíc dum a sn se pes mou hlavu žene, já vzbudil se, sám, až píliš je znám ty ptáky vyplašené. Kdes v kout srdce nejzazším se krily a bdly, te v noní as povzlétly v ráz, mn obzor skryly celý. Te letí však se vrátí zpt a jist v srdce moje, vše marný klam a usnou tam. Vše marné byly boje.. O ptáci diví, tisíckrát lkám, prosím o mír sladký, z vás každý kat, ó jdte spát, lip nevrate se zpátky

53 ! 49 In memoriam. (V. F.) ^ch, koho žitím taký andl spje, jak Váš by!, teprv ztrátu Vaši cítí, ten každým dnem a snem se znova chvje toto drahé, isté v kvtu žití Neb stálého zde v svt pranic není a všecko východ jako západ klame, hrst sn ti zbude po vší snaze denní a nejkrasší kvt vichr tob zláme. 1 v tom je tcha draze vykoupená! že pestáli jste to nejhorší v svt; však život v kviu pílišná jest cena pro pár dn jesen ve pozdním kvte. A posled hlava dumou utýrána a marným bolem klesne v ztuhlé dlani, je každá Bolest vítzná jen brána, kterou se vchází v slávu Odevzdání... Rok básníkv.

54 ; Obrátíme list? dl k své duši: Obrátíme list, Já zde nelze víc než zneuznání íst, za práci nejvtší, za všecky snahy jen sedí Nevšímavost vedle dráhy, s tou že se shledáš, vždy být mžeš jist, a proto, duše, obrátíme list. Zde nová stránka ; neteba dál íst, rci, blázne, k emu obracel jsi list? Ta stará píse se zas opakuje, tvá dobrota jen hlupstvím svtu sluje, poj radj v les naslouchat kosa hvizd a neti víc ten obrácený list. Však staré kouzlo srdci drahých míst t nutí dále, obracet a íst zas nové zlomky neskonené dramy a illusí a touhy a zas klamy... Zda není lépe tomu, kdo hrá whist, než v knize žití pevraceti list }

55 . Notturno. Uo ticha noci, které monotónní se rozlívá tmou, cosi divn zvoní, je asu kídlo to, jež uniká? Do dlaní znavených se hlava kloní, jak múry o lampu sny bijí do ní te chybí ti jen píse slavíka. Kde vzal by se tu, v šer, jenž všecko cloní, kde pouze duma dumu, stín stín honí, kde sotva upomínka zatiká? A jen to as je, co své slzy roní do vásy prázdna, rychle sáhni po ní, ped tebou rozplývá se veliká: To celý Prostor! Vnost! Slyšes o ní te znáš ji v této písni monotónní, v níž nad hlavou as tob utíká...

56 ! 52 Neznámá pevnina. U kus blíž v neznámou zem plujem denn bdním, snem. Tam hle, zdá se, kyne beh! Ne, to erný mrak jen leh' na vlny, již dál se hnul, v modru zase rozplynul. Ješt kousek cesty zbývá, nežli z hloubky vynoí zem se asu na moi, které v moe Vna splývá. V kajutu zpt, poutníku! Ješt as, spi neb se bav, tužeb domky z karet stav, dlej vše, co ve zvyku V chvíli jedné, záhadné zem ta již t pepadne, v ráz tu bude z nenadání ped tebou a nežli zvíš, pistaneš a již se sklání nad vším velký jižní kíž!

57 53 f Pání. ak jednou moci, Bože, jen jednou, jedenkrát vstát s lehkým srdcem z lože a do polí se brát. A vidt, skivan letí, se hrouží ve blankyt a klesá v perel zmti, když dopl, na pažit. A cítit slunce háti, tát v zlato na polích, a klidn dál se bráti tak bez výitek, tich. Cekanku, petrklíe zít podél cesty kvést, jiného nemít chtíe než to, co vným jest. Svou duši promítnouti v pírody život, ruch, jak vlna lehce plouti dál v zakletý ten kruh.

58 54 Kde >jest«a»není«mizí, kde pouze trvání svou vrnou peru ryzí nad snícím uklání. A vidt bolest svoji, jak z žil všech odtéká, zít v konec všemu boji, co štstí lovka!

59 Modlitba ped usnutím. Dilohla jsi mne zneuznati, mohla jsi mne opustit, chápu to as všecko zvrátí, vítzný však zbude cit. A tím citem klepu zase lásky tvojí na dvée: Ozvi se mi v starém hlase, rád bych usnul v dve!

60 ! Píse. ialyšels kdy ptáka, když zkouší svj zpv, tak nesmle, v pausách, tak tiše ký's táhne sny jeho podivný zjev, cos vzduchem opojn dýše Snad pozdji se rozzpívá... Však jeho píse víivá tak nebude již pravdivá jak tento jarní zpv, v nmž tuší žití píští los; pak bude pouhý virtuos, pt hezky bude ledacos; však mladost, žití krev ta te se ozývá! Slyšes kdy srdce, když zkouší svj zpv tak nesmle, v pausách, tak tiše? jen v tuše si spádá cos bez lásky dv, však v celém kouzlu a pýše. Snad pozdji se rozzpívá, až pijde ta jedna, záivá, pro celý život pravdivá, pak zazní pravý zpv;

61 pak slavík, pnice a kos jen pouhý bude virtuos, neb srdce žití vlastní los, svou mladost a svou krev si potom vyzpívá!

62 5S Otázka a odpov. \šo na konec boje zlému jednou eknu osudu? Mkím, vždycky mkím k všemu, tvrdším nikdy nebudu!

63 dít, ím do let dál. Isím do let dál, tim více v duši stín se kupí jako mraen v dusném odpoledni, tím tesknj patíš v jejich prohlubinu, tím celý život prázdnjší a více všední! ím do let dál, tím mén slavík tlue, jenž v srdce kleci druhdy pl svj bol i touhy, tím rychlej, snadnj klesáš do nárue mdlé apatie skoro její otrok pouhý. ím do let dál, tím kniha mén baví, tím lhostejnjší všecko : muž i žena, tím hloub se zarývá v skrá trní slávy, tím pochybnjší dar žití všech jest cena. ím do let dál, ultima bližší Thule a jako péro z mdlé jež ruky lín padá, je zvednout není chut víc ni vle, vír svadiých listí jsou i všecka léta mladá. ím do let dál, víc poítáš jen ztráty, co krok, to mrtvola jak na váleném poli, co dech, hrob nadje, nad nímž i purpur zlatý tvé slunce zapadá-li, ješt víc v zrak bolí...

64 60 Sloky. I y naše procházky pi dlouhých veerech mi z mysli nevyjdou, ba svží vstanou ješt pi msta hukotu, kdy rudý plynu žeh mou jizbou zasyí v šum podzimního dešt. Nás budu vídati zas oba nad svou knihou, jak zvolna kráíme kams lesa na konec, tak mlky, stíny dva, sám každý se svou tíhou, tak smutni v myšlenkách a šastni v duších pec!

65 Vory. aspoutal jsem svou duši s tvou jak vor spoután k voru, te se ítí spolu tmou proudem do vln sporu. Peeji hmí šum a jek! heben vln se blýští, sterý skalný výbžek mlátí v n, je tíští. Houžví spjaté k sob blíž letí vory oba v skalnou strž, kde výš a výš proud bouí zloba. Na skály tam narazí, na balvany v hloubi, vírem bd a nesnází ruej oba snoubí. Skalní strží letí v dol spjaty spolu vezdy, v nížin než na vrchol usednou jim hvzdy.

66 Roztískány, rozbity s klidem voln tekou mezi polem, pažity majestátní ekou. To náš život! Za námi boj ryk a vava, zjasnnými mlhami nový den již vstává. Láskou spjatí, vící, k sob falše prosti, jdem, dva smutní poutníci, klidn do vnosti.

67 Prostý motiv. ak pišla do mé ruky vlastní kniha moje, dnes nevím ani íci, dlouho po letech jsem obracel ty listy marné sny a boje! a etl skoro cize vlastních ader vzdech. Tu k místu jednomu Dnes mrtvá jist již! dva ádky zatrhla í asi vlídná ruka.!" K nim»díky!«pipsala... Cítila stejnou tíž, a stejná v chvíli oné jak já cítil muka! Já zraku nevím cos bouí adry mými nad»díky«tmi v knihu pipsanými, dnes ješt z hrobu zní mi, to cítím dojat...

68 !! Ped odjezdem. lldis odjíždím Zas jedna stopa žití, je vryta v sypký písek mojich dnu Na zpátek patím, jak tu málo kvítí, a tolik vlích inák planých sn! Zas odjíždím a jak dnes zrovna stejn se vydám na tu cestu poslední... Mé sny kdes plují v neznámých hvzd hejn. mj Bože, vlídn ke mn pohledni

69 Setkání. IXJn obrys muže v stín cesty pa. Po práci venkovan dom šel snad. Též možno, že chodec v cestu mi vbh', jenž v šeru pomýšlí na nocleh. V úvalu cesty jak se mih,' kýs pocit nejistý ve mn zdvih.' Ne že bych škdce snad se bál, spíš proto, v duši že jsem se ptal: Kam jdeš, ó pozdní chodce, a jak? Máš v duši jas veera i mrak? Hrot výitky máš v hrudi své? Zda marná lítost srdce ti rve? Kde a jak ztišíš hluboký žel, v kterém jsi stínem okolo šel? Rok básníkv. "^

70 66 Šel, kmitl se v šeru jak mlhy pruh, ne jako lovk, spíš jeho duch. A jaký byl to neznámý cit, jenž za tebou nutil mne zít?

71 Telepatie. estli pec možno, aby si duše pes prostor mohly rozumt, pak jist musí na mne te myslit, musí, ó musí! Musí být se mnou, jako s ní já jsem v chvíli té noní sám a sám, za svoje keslo pohlédnout plaše, šeptnouti tiše jist tam stojí! Musí, ó musí! Otevít musí poslední ádky, které jsem v smutku zoufalém psal,

72 cítit z nich musí lásky dech sladký, ekne:»jsi u mne!«snít bude dál. pec možno, Jestli aby si duše pes prostor tož vdt musí, ve chvíli této že cítím stejn, že myslím stejn, musí, ó musí! mohly rozumt,

73 : Cestou k matce. ívrajina snhu popraškem bílá, v obzoru v tžkou mlhu se slila, mým koním nechce se k pedu a pece k matce své jedu. ^ Vzduch je tak chladný, palivý tak, a štípá to v tváe, žehá to v zrak, sta bílých tíští se hvzd v koleje vyjetých cest. Já klidn hledím v závoje mhám, ty kolem cesty pokojn stojí, ty v prázdných polích vrou a se rojí, jakby se ptaly, z blízka i z dáli.!> po letech pro svou matku co mám Mn svírá to hrdlo, dál jedu a jedu, a koním nechce se k pedu. Což ten pár rozbitých obrovských sn, co ta pouš prázdných, niemných dn,

74 jež s sebou vedu, je tžká tak, skrz mlhy dým že kom mým nechce se k pedu r

75 Vzdech tonoucího. 1 já se modlil ve kosmu chrámu ku neznámému Bohu; tonoucí chytá se sledního trámu, zda více dlat mohu? Mohu-li za to, co mnl jsem být trámem, že pouhé stéblo jesti? Co zbývá? Mlky spokojit se s chrámem, nech Bh v nm nebyl štstí!

76 Chvíle klidu. len když je v srdci trochu klidu, kdy možno veer tiše snít, kol zapomenout všecku bídu, rád eknu: Stojí za to žíti Ne plné štstím opojení, to dopáno jest mrtvým jen, zde tiché jen a mírné snní, než zane bouit nový den. Tak trochu práce vykonáno, tak mnohá rána zjízvena Mžik sladký! však již pijde ráno, s ním zas ta honba šílená!...

77 III. STlNY A SILHOUETKY.

78

79 Vzpomínka. \ a sever daleký, nejzažší, ' kams v Norsku pišel jsem kdys, kol mlhy jako když napráší, zem v ní jak ztracený mys. V hostinci chudém, venkovském jsem našel nocleh a klid, z mansardy v steše v dál patil jsem, kde mdlý plál svítilen kmit. Zda bylo to moe, byla to mhla, to Bh ví, nevdl jsem, má noha cestou dalekou mdlá, zrak stížen dotrným snem. Však sotva jsem ulehl do pein, já nemoh' usnouti pec, ped zrakem duše let za stínem stín, já cítil žaláe klec...

80 . Jak hlemýž má ji k zádm svým vždy pirostlou, nehne se v ní, já cítil, dd mých odkazem zlým jak všecko se na mn te mstí. Já nemohl usnout, já pemýšlel, já vstal a v okno jsem leh,' zel v hloubku a k nebi a ve mlhy bl a v bdní se potácel v snech. I Ten sever! Ta výška! Kde tvoje vlast? Sám nevím, co hnalo mne sem, jak mlhy bych sklonn byl nad propast, tak bez vdce, bez rady jsem. A tuším a hádám, kdes pode mnou, kde hluboko mha nad vším lpí, vlast v duch te hodinu tajemnou pod patou olbíma spí. A v Adrii slunný kde koupá se jih, co stihnout duchem jen smím, to severu od jihu rozdíl to smích do smutku, pod nímž se chvím. To smutek je, stvoen být, nevdt pro, jen hledat, a tušiti jen.. O sklánj skrá ržence nad kloko, má bábo. všecko tu sen!

81 ! v mansard vbité v lomenic štít zím v dálku, v prostor a v hloub, a co dí mé srdce, co dí mj cit, zím ped sebou jniojžíšv sloup. A kterak sním ve výši, pipadá mi zázrakem, divem, co znám, že Epikura svt zahrada, co za ní, že illuse, klam A zdímne si pod mými nohami svt, v mhu pravku stopený mys... Noc povždy v mysli mé bude tkvt, již v Norsku prosnil jsem kdys!

82 !!! Námsíný. Spím a v snu tvj bledý kruh jak se jemn snáší ke mn jako tiché noci duch Spím, však za mne, vím, ty bdíš, jak v dál plyneš, kam mi kyneš v jakou svtlou duch íš Tžký sen mé údy spjal Ty jej drtíš, a mne škrtíš, dál mne lákáš dál a dál. A já vstávám sotva vím, dál se stáím, s tebou kráím, skrze modré noci dým. K oknu lákáš, civíš tam, ach, co zkusím! A já musím vrhnouti se v náru tmám!

83 A já v dsné slasti kráím samý sen, nad propastí, nad bezedném zavšen! A já kdo mne drží nad tou strží, abych nesítil se v pád r kráím musím spát, Jaká síla magická dál mne vede v zái bledé, lampo nebes mystická? A já musím za tebou dále jíti a se zpíti hloubky, dálky velebou! Spím, však všecko procítím, kam se šinu? Spadnu? Zhynu? krok Však div, se nezítím! Viz v tom symbol žití jest! Hrdý, nmý nad stržemi nést se bludných lidských cest!

84 ! n Chvt se ale nespadnout, slyšet z dálky lidské války ev a chest tch sterých pout Kráím dál a stále spím v zái bledé, kdo mne vede, že se v lože navrátím r

85 Stíhaný. Bože, Bože, kdo to byl, kdo mj život otrávil, tím že v snech mých stále stál, se mnou již si v dtství hrál a vždy stojí, hledí, civí a se šklebí, myšlénky zlé žíí v lebi, a mj dach se diví, diví, co jsem jen mu udlal.- Ve samot hrozných chvil táže se mne: Pro jsi žil? Cítím, jak se na to ptal, otrok že jsem, on že král; za mnou stojí, hledí, civí, mran hledí, zí v mou duši, slova nedí a mj duch se diví, diví, co jsem jen mu udlal? Zaháním jej ze všech sil, na chvilku se nkam skryl, já se bavil, hrál a smál, dokonce i objímal. Rok básníkv. '

86 v tom tu s':ojí, hledí, civí, a se chechce hrát a h'b3t se mi nechce, a mj duch se diví, diví, co jsem jen mu udlal? Pítmí... Msíc v mrak se skryl nad knihou jsem v plnoc zbyl. oknem zahledím se v dál... ticho všady tu se vzpjai, za mnou stojí, hledí, civí... jak stín nmý, hled m k stropu, hledím k zemi, a mj duch se diví, diví: co jsem jen mu udlal r Skoro bych již pevn m.ni!, že se v moje žití vžil, v knihovn tu zaukal, v skíni pra^k a v okn stál a tak stojí, hledí, civí... duch již ví, hodiny mi žití mii, a jen ptá se a se diví... co jsem jen mu udlal Na schodech, v zdi staré kvil. on to, se zas pihlásil. Na moi, nad tesy spal, závr.i on v mé tepny vá!... Všady stojí, hledí, civí... v šeru strom, za sloupy skryt starých dom...

87 a mj duch se diví, diví, co jsem jen mu udlal? Jaký mž' zde býti cíl? Satyr sny, tance vil, se vším špatnou hru jsem hrál, vše mi zkazil, vše mi zdral, tím že stojí, hledí, civí... za mnou chodí, jist kdys mne s vže shodí a mj duch se diví, diví, co jsem jen mu udlal! Karneval byl, já jsem pil, íší deset v hrdlo vlil, tu on též si masku vzal, jak jsem zhlí, jej zas tu stojí, hledí, civí kostroun smrti, rozpoznal, cítím hnáty, jak mne škrtí, a mj duch se diví, diví, co jsem jen mu udlal?

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 1. Chtěl bych si půjčit (od gabkin) 2. Nezavěšujte, prosím... (od Boleslava) 3. Pod hladinou... (od black.heart) 4. but i want you (od Adrianne

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět.

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Trampoty s hláskami u, ú, ů Cíl Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Pomůcky Před hodinou si připravím kartičky se slovy a větami,

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino Český esperantský svaz, Svitavy (Muzeum esperanta), a Společnost Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou, (Muzeum Otokara Březiny), Česká republika. Ceha Esperanto-Asocio, Svitavy (Esperanto-Muzeo), kaj

Více

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád.

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Na jižních svazích moravských dá slunce sílu svou v

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 ijímací zkouška z ESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO P EHLEDU pond lí 23. 4. 2012 Dopl te vynechané pravopisné jevy v etn interpunkce. Na n která

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1

KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1 KAREL HYNEK MÁCHA BÁSNĚ BEZ NADPISŮ A ZLOMKY 1 Jest pěvcův osud světem putovati, Kamkoliv dojde, vlast nalézá svou, Všech po nivách zří růže vykvítati, Jimiž ověnčí harfu zvučivou. Marně se snaží svět

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

Voda krápe po okně nahoru. Někdy si musíme umět vytrhnout. Trn z paty. Svět se houpe a ty tu stojíš nahý. Hlava se motá, zíráš na podlahu

Voda krápe po okně nahoru. Někdy si musíme umět vytrhnout. Trn z paty. Svět se houpe a ty tu stojíš nahý. Hlava se motá, zíráš na podlahu Voda krápe po okně nahoru Někdy si musíme umět vytrhnout Trn z paty Svět se houpe a ty tu stojíš nahý Hlava se motá, zíráš na podlahu Čas ubíhá i když jedeš pozpátku Stávají se z nás kulhaví poutníci Ve

Více

Jak předpovídat počasí?

Jak předpovídat počasí? Jak předpovídat počasí? Umění předpovídat počasí je jednou z důležitých schopností všech zálesáků. Předpovídání počasí vyžaduje trochu postřeh a musíte vědět, kam a na co se dívat, pak ovšem snadno tuto

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá Váení zákazníci! Nae cestovní kancelá Vám nabízí cestu Od rovníku k pólm. Nasednte do naeho letadla a vydejte se s námi na cestu po hlavních pírodních krajinách svta! První pistání je v rovníkovém podnebném

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout.

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout. č. 18 název Hra anotace Pracovní list zábavnou hrou žákům přibližuje poezii. Zabývá se básní - rozborem, slokou, veršem i rýmy. Součástí pracovního listu je i metodika. očekávaný výstup ZV LMP Jazyk a

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více