Závěrečná zpráva 2012/ 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva 2012/ 2013"

Transkript

1 Závěrečná zpráva 2012/ 2013 Rumunsko: Eibenthal Mgr. Kateřina Roháľová Počet dětí Mateřská škola 10 dětí Základní škola 31 dětí 0. třída 2 děti 1. třída 3 děti 2. třída 3 děti 3. třída 7 dětí 4. třída 1 dítě 5. třída 4 děti 6. třída 6 dětí 7. třída 1 dítě 8. třída 4 děti Celkem 41 dětí Zájmová činnost Anglický jazyk kroužek anglického jazyka navštěvovalo 10 žáků prvního stupně, 4 žáci druhého stupně a 7 dospělých. Výuka probíhala v místní klubovně na Ujbányji, u mě doma i v prostoru Demokratického svazu Čechů a Slováků v Rumunsku (DSSČR). Jednu skupinu tvořily děti prvního stupně, se kterými jsem se zaměřila hlavně na hry a písně v anglickém jazyce a druhou skupinu dospělí společně s dětmi z druhého stupně, se kterými jsem pracovala na četbě a překladu jednoduchých anglických textů a anglické gramatice. Velice populární se stalo cvičení zumby, kterou jsem zařadila vždy na konec hodin angličtiny. Cvičení probíhalo podle DVD, které bylo v angličtině. Divadelní kroužek navštěvovalo 10 až 15 žáků, nácvik probíhal v klubovně a v budově školy i u nás doma. Nacvičili jsme loutkové divadelní představení Eibenthalský rok, na které jsme si ve výtvarném kroužku vyrobili loutky, kulisy a namalovali pozadí. Celý projekt trval přibližně 6 měsíců a je doplněn hudbou a zpěvem eibenthalských písní. Tento kroužek jsem vedla společně s mým manželem Martinem Roháľem a paní učitelkou 1. stupně Marií Kobau. Turistický kroužek navštěvovalo 5 až 10 žáků. Setkávali jsme se nepravidelně v závislosti na počasí a sezónních pracích. Navštěvovali jsme místa v okolí Eibenthalu jako Starý Eibenthal, Kovárnu a blízké salaše. Příští rok bych ráda s dětmi vyrazila i do vzdálenějších míst a do jiných vesnic českého Banátu. Společných výletů se účastnil můj manžel a paní učitelka Maria Kobau. Sportovní kroužek navštěvovalo 10 žáků. Výuka probíhala v tělocvičně budovy školy, v klubovně a venku. Hrála jsem s dětmi různé hry, převážně vybíjenou, přehazovanou, basketbal, florbal a další. Scházeli jsme se jedenkrát týdně. Některé děti si měly možnost vyzkoušet také běžky a tenisové rakety, které nám věnovalo říčanské gymnázium.

2 Hra na flétnu navštěvovalo 11 žáků, výuka probíhala jedenkrát týdně v naší klubovně na Ujbányji. Vzhledem k tomu, že kroužek probíhal již v minulém školním roce, rozdělila jsem děti na dvě skupiny a to pokročilí a začátečníci. Naučili jsme se zpívat a hrát spoustu nových českých písní a říkadel. Písně, které žáci nacvičili, předvedli na vánočním vystoupení a na jiných školních besídkách a oslavách. Výtvarný kroužek navštěvovalo 10 žáků. Tuto aktivitu jsem vedla společně s místní paní Augustínou Pospíšilovou, paní učitelkou Marií Kobau a mým manželem. Většinou jsme vyráběli dárky k různým příležitostem a vyzkoušeli si různé techniky jako korálkování (Vánoce výroba vánočních ozdob), vyšívání (prostírání pro maminky na Den matek), lepení a stříhání (výroba slepic z papíru na Velikonoce), pletení náramků a výroba přívěšků pro turisty na letní festival a další. Společně jsme také vyráběli loutky a kulisy k divadelnímu představení Eibenthalský rok, a některá dětské práce byly zaslány na Mezinárodní dětskou výtvarné výstavu Lidice. Společně se studenty teplického gymnázia, kteří pravidelně již několik roků navštěvují Eibenthal, jsme vymalovali prostor nově vzniklé herny pro děti na Eibenthale. Promítání navštěvovalo 5 až 15 žáků. Tento kroužek vedl můj manžel a promítal dětem různé filmy a pohádky v češtině. Výuka V letošním školním roce byla poprvé otevřena nultá třída, kterou navštěvovali dva žáci předškolního věku. Hodiny českého jazyka navštěvovali společně s první třídou. U obou ročníků jsem se snažila o rozvoj slovní zásoby hlavně pomocí her a dramatizace. S první třídou jsem pracovala genetickou metodou podle učebnice Učíme se číst, ke které je vytvořen také pracovní sešit. Ve druhém pololetí jsme začali probírat tvary psacích písmen a pracovali jsme s písankami od nakladatelství Alter. Během školního roku jsem dětem nahlas četla knihu Z deníku kocoura Modroočka. Ve druhé třídě jsem procvičovala techniku hlasitého čtení, jako i čtení s porozuměním. Výuka byla doplněna přepisem krátkého textu, českými pohádkami na DVD a společnou četbou knihy Honzíkova cesta. Třetí a čtvrtá třída byly na výuku českého jazyka spojeny. Zaměřila jsem se především na opakování učiva druhé třídy a rozvoj čtenářských dovedností. Naše společné úsilí bylo odměněno žáci uspěli na místní soutěži z českého jazyka, která byla letos organizovaná na Gerniku. Během školního roku jsme společně četli knihu Děti z Bullerbynu. Do výuky na prvním stupni jsem hodně zařazovala české básničky a písničky, krátké pohádky spojeny s dramatizací textu, hry na rozvoj slovní zásoby, loutková představení a čtenářské dílny. Pravidelně jsme navštěvovali školní knihovnu a žáci si názvy vypůjčených knih, časopisů a DVD pohádek zapisovali do vlastně vyrobených čtenářských legitimací. Také jsme pokračovali v dopisování s našimi českými kamarády a žáci se tak naučili písemně se vyjadřovat o tom, co zažili.

3 Na druhé stupni jsem učila jednou týdně všechny ročníky dohromady. Tato hodina byla věnovaná soutěžím, dramatizaci, zpěvu a promítání. Dvě hodiny jsem měla s jednotlivými ročníky zvlášť. Opakovali jsme gramatická pravidla a připravovali se tak na olympiádu v českém jazyce (organizováno DSSČR). Výuka byla zpestřena čtením s porozuměním, čtením knihy Luisa a Lotka a jazykovými hrami. I v této skupině byly děti mluvící pouze rumunsky a někdy bylo opravdu velkým problémem tyto děti zapojit do výuky. Ve všech skupinách jsem ve výuce používala dětské časopisy z ČR (pro chlapce ABC mladých techniků, pro dívky katolický měsíčník IN a Praktická žena). Žáci si tak zkusili vyluštit křížovky, přečetli si krátké texty k obrázkům, dozvěděli se, co je v Čechách nového a hlavně si obohatili slovní zásobu tím, že se neustále ptali na nové pojmy. Zpívali jsme české písně a věnovali jsme se starým pověstem českým. Starší žáci také přispívali svými krátkými články do místního časopisu. Další aktivity Kromě vlastní výuky čj, jejich rozvržení (výtvarné činnosti, hudební výchova, divadlo, PC, promítání DVD, přednášky, vaření, sport) Výtvarným činnostem jsem se věnovala převážně na prvním stupni, kdy jsme k přečtenému textu často doplňovali ilustrace a k písním jsme vyráběli jednoduché loutky z papíru a píseň takto dramatizovali. Také v rámci výuky českých tradic jsme společně s dětmi netradičními technikami vytvářeli dárky a přáníčka k různým událostem roku. A do sešitu překreslovali mapky a předměty podle probíraného učiva. Hudební výchova kroužek hry na zobcovou flétnu, nácvik koled na vánoční besídku a vánoční vystoupení v kostele, nácvik tanců na letní folklórní festival. Pravidelně jsme promítali filmy, a to jak pro děti, tak i pro dospělé. Jednou týdně jsem se scházela s dětmi v klubovně na Ujbányji, kde jsme hráli různé sportovní a společenské hry, organizovali výtvarné aktivity, hráli na flétnu, zpívali a děti zde mohly pod mým vedením vypracovat domácí úkoly z českého jazyka Ve spolupráci s dalšími českými i místními učiteli, jsme připravovali olympiády a soutěže v českém jazyce. Zúčastnili jsme se olympiády v českém jazyce ve městě Nadlak a soutěže pro 3. až 6. ročník na Gerníku. Spolu s dětmi, učiteli a představiteli krajanského spolku jsme připravovali a vydávali školní časopis Eibenthalské období. Pomáhali jsme při organizování oficiálních akcí a setkání. Velkou událostí byla akce Dny Čechů v Bukurešti, na které jsem doprovázela skupinu lidí z Eibenthalu, kteří do Bukurešti přijeli představit své výrobky a kulturu. Zajišťovali jsme ubytování a stravu pro návštěvníky z České republiky, snažili se o propagaci místních produktů. Rovněž jednotlivcům jsme pomáhali s vyplňováním žádostí a dokumentů, týkající se např. studia v ČR. Úspěchem je přijetí studentky Hermíny Havlíčkové na dvousemestrální studium

4 na Masarykově Univerzitě v Brně a paní učitelky Marie Kobau, která se v létě chystá na metodický kurz českého jazyka v Praze. Velké akce Tradiční pouť do Čiklavy konanou , Hudební festival v Eibenthale Posvícení Setkání učitelů českého jazyka konaného na podzim Dušičky Advent Barborky Mikuláš Vánoce Revelion Silvestr Kinderbal dětský maškarní bál Masopust Den maminek (žen) Velikonoce Dětský den Májové svátky svatodušní svátky (letnice) Voltáře slavnost Těla a Krve páně červen Hudební festival na Eibenthale Spolupráce Moje spolupráce s místními učiteli i s paní ředitelkou byla i v letošním školním roce bezproblémová. Velikým přínosem pro školu je paní učitelka prvního stupně Marie Kobau, která pochází z Eibenthalu a nahradila paní učitelku Michaelu Leoreanu. Je velice tvořivá a otevřená všemu novému. Ve svém volném čase spolupracovala na mnohých dopoledních i odpoledních projektech českého programu. Byla vybraná na letní metodický kurz českého jazyka v Praze. Zná dobře místní poměry a je mou velkou oporou. Spolupráce s Demokratickým svazem Slováků a Čechů v Rumunsku (DSSČR) byla také bezproblémová. Nejvíce jsme spolupracovali s panem Emilem Flascou, společně jsme tvořili projekty, organizovali kulturní a společenské akce (bály, festivaly, olympiádu, besídky). Pan Flaška mi rovněž vytvořil zázemí v kanceláři DSSČR, kde jsem mohla bez problému používat internet, či se setkávat se svými studenty na odpoledních aktivitách. Aktivně jsme spolupracovali i s farářem panem Václavem Maškem, což vidím jako velmi přínosné, vzhledem k tomu, že náboženství a církev zaujímá v životě Eibnethalu velmi významné místo. Další organizace, se kterými jsme tento rok spolupracovali: jazyková škola Glossa, Gymnázium J. Keplera v Praze, CK Kudrna Brno, Gymnázium Teplice, Gymnázium Říčany, Gymnázium Open Gate, ZŠ Suchdol v Praze, ZŠ Lysolaje, společnost Live Telecom Praha, nezávislá skupina filmařů, choreografka paní Jitka Bonušová z Prahy.

5 V březnu u nás absolvovala pedagogickou praxi Eva Cihlářová, studentka českého jazyka Karlovy Univerzity, která připravila pro děti zajímavé hodiny a účastnila se také odpoledního programu. Spolupracovali jsme rovněž s mnoha jednotlivci, kteří poskytli Eibenthalu množství sponzorských darů, výtvarných a sportovních pomůcek, učebnic, DVD filmů. Podmínky pro výuku Podmínky pro výuku českého jazyka i dalších předmětů jsou velmi dobré. I letos výuka českého jazyka probíhala v samostatné učebně. Bylo velice důležité, že žáci docházeli za mnou a já jsem tak mohla z učebny vytvořit co nejvíce české prostředí. Podařilo se mi kousek třídy proměnit ve čtenářský koutek, který byl plný českých knih pro děti a mládež. Žáci si tam mohli kdykoliv ve volné chvíli, anebo když byli dříve hotovi s prací, zajít a jen tak si prohlížet nějakou knihu či časopis. Postupně jsem tam přidala i česká DVD a některé počítačové hry v češtině. Pokud žáka něco zaujalo, mohl si knihu či DVD vypůjčit domů pouze po zapsání do výpůjčního sešitu. Někteří žáci tento koutek navštěvovali pravidelně o přestávkách. Buď si jen prohlíželi časopis, hráli některou ze společenských her, která je v hodině čj zaujala, ale pár z nich tam mělo také svou rozečtenou knihu, nebo se nedočkavě vrhli na další kapitoly z knihy, kterou jsem jim v hodinách nahlas předčítala. Pro mě bylo velice důležité přimět děti jakýmkoliv způsobem ke čtení. Další důležitou součástí třídy bylo využití stěn. Do přední části třídy jsem umístila plakáty s gramatickými pravidly (některé jsem našla v knihovně po svých předchůdcích, jiné vyrobili žáci na základě probíraného učiva). Žáci tak měli po celý rok před sebou vyjmenovaná slova s obrázky, vzory podstatných jmen a další. Byla to pro ně veliká pomůcka a bylo pro mě zábavné sledovat, jak se postupně naučili, kterým směrem se podívat, podle toho, jaký gramatický jev doplňovali. Na zadní stěně třídy visela velká nástěnná mapa České republiky. Mohli jsme tak kdykoliv, když jsme narazili při probíraném učivu na zeměpisný název, ukázat si toto místo na mapě. Také jsem zde vystavovala práce žáků z hodin českého jazyka. Žáci si tak mohli opakovaně číst, co vytvořili jejich spolužáci. DZS mi zapůjčilo dva laptopy, které jsem nosila do školy a žáci si tak mohli individuálně procvičovat některé gramatické jevy pomocí zakoupených výukových programů, nebo přepisovat již opravený text svého článku do školního časopisu. Někdy jsem žákům o přestávkách na počítači také pouštěla české pohádky. Využívala jsem hlavně technických prostředků, které pro české učitele zakoupil DZS (tiskárna, kopírka, dataprojektor, CD přehrávač, fotoaparát ). Tyto prostředky jsem měla uschovány u sebe doma. Podmínky pro učitele Bydleli jsme v pronajatém domě, který jsme si zařídili minulý rok. Jsme v něm spokojeni. Dopravu jsme řešili ponejvíce vlastním vozem.

6 Potraviny se dají z velké části koupit přímo v Eibenthale (domácí sýr, mléko, tvaroh, vejce, příležitostně i maso). Také se dá dojet nakoupit do nejbližšího města Oršavy, které je však vzdáleno 50 km a vozovka je značně nekvalitní. Je zde tržiště, kde se dá koupit množství různé zeleniny a ovoce a také supermarket, kde se dají sehnat stejné potraviny jako v České republice. Vařili jsme si sami, ale dá se objednat velmi dobré jídlo za relativně nízkou cenu u místních. V Oršavě jsou také bankomaty, banky a nejbližší lékařská péče. Co se podařilo/nepodařilo Pokračovali jsme ve vydávání místního časopisu Eibenthalské období. Časopis jsme vytvářeli ve spolupráci s místními učiteli a předsedou DSSČR panem Emilem Flaškou. Velký úspěch jsme slavili také na soutěži z českého jazyka, která se letos konala na Gerníku. Téměř všichni se umístili na předních místech. Měla jsem z našeho společného úspěchu opravdovou radost. Z naší školy se nakonec účastnilo 16 žáků. Podařilo se nám zde uspět na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice prací Danute Ilici, který za svou fotografii pořízenou během prezentace loutek k představení Eibenthalský rok, získal ocenění poroty. Přihlásili jsme se také do povídkové soutěže, která byla vyhlášena pro děti krajanů. Téma na letošní rok bylo Země, kde žiji. V kategorii let získala Nicoleta Zerzavi 2. místo. S dětmi jsem nafotila kalendář Eibenthal očima dětí, ke kterému přibyly texty o Eibenthale a životě v něm. Výtisk těchto kalendářů nám zajistilo soukromé gymnázium z Říčan, které tento projekt financovalo. Kalendáře budou k dostání na letním hudebním festivale a za utržené peníze se děti, které na této akci spolupracovaly, podívají do lázní Baila Herculana. O prázdninách probíhal kurz českého jazyka pro dospělé, kterého se zúčastnili 4 lidé z Eibenthalu. Během týdne jsme probrali některá základní gramatická pravidla a rozšířili si slovní zásobu. Na podzim plánujeme pokračování. Podařilo se nám získat nevyužité prostory v místním kulturním domě, které jsme s dětmi upravili, vymalovali a vytvořili zde krásnou hernu, která je pro děti otevřena odpoledne během školního roku i o prázdninách. Děti si zde mají možnost zahrát stolní tenis, fotbálek, procvičit si na počítači češtinu i angličtinu, přečíst si časopis či knížku. O letních prázdninách zde pořádám také výtvarné aktivity a různé hry. Problémy a doporučení Eibenthal je česká vesnice, kde žije také spousta Rumunů. Hodně dětí tak do školy přichází ze smíšených rodin. Tím, že veškerá výuka probíhá v rumunštině, je velice těžké děti přimět k tomu, aby mluvily mezi sebou alespoň na hodinách českého jazyka a na akcích pořádaných českým učitelem, česky. Je třeba s tím počítat. Dobré je znát alespoň základy rumunštiny,

7 neboť setkávání s Rumuny je velmi časté, a to jak ve škole, v učitelském sboru, se žáky, tak i s řadovými občany. Důležité je respektovat rumunské zvyky a tradice, které se s těmi českými velmi úzce prolínají. Ve třídách panuje velká rozdílnost v jazykové úrovni žáků a také v jejich zájmu o výuku českého jazyka. V rámci jedné hodiny je třeba pracovat s mluvčími na velmi dobré jazykové úrovni, ale i s dětmi ze smíšených rodin, které česky moc neumějí. Velké problémy jsou v oblasti zdravotnictví, jehož úroveň je na velmi nízkém stupni. Proto doporučuji si alespoň základní léky dovést s sebou a pro případ mít českého lékaře na telefonu. Veškeré větší zdravotní problémy, pokud to půjde, řešit v České republice. Dalším problémem je internetové spojení, které je díky připojení přes pevnou linku, velmi pomalé a také často nefunguje. Chybí signál mobilních operátorů a také telefonické spojení (pevná linka) často nefunguje. Nutností je zcela respektovat místní náboženské tradice a přizpůsobit jim i rytmus své práce, posty, adventní a velikonoční povinnosti, mši svatou atd. Dobré je se místního náboženského života alespoň elementárně účastnit. Je třeba počítat s tím, že pravidelná práce mimo školu se často přeruší. Různé Eibenthal je hornická vesnice až do roku 2006 zde fungovaly doly na antracit, které byly po důlním neštěstí, při němž zahynuli dva lidé, uzavřeny. Poté nastal, jako i v ostatních českých vesnicích, ale později, odliv obyvatel za prací, především do České republiky. Stejně jako v ostatních českých komunitách je zde ovšem o práci nouze, a proto mnozí otcové rodin dojíždí za prací do Čech. Jiným způsobem přivýdělku je turistický ruch (učitel často zprostředkuje českým turistům ubytování a stravu v rodinách), některé ženy si přivydělávají rukodělnou uměleckou činností, několik rodin obnovilo zemědělskou výrobu prodej po Eibenthalu a také ve městě na trhu. Někteří muži pracují na silnici u Dunaje. Po posledních komunálních volbách v roce 2012 má Eibenthal, který správně spadá pod vesnici Dubová u Dunaje, svého starostu, pana Viktora Doskočila, který se všemi silami snaží eibenthalským obyvatelům pomoci. Velmi dobře funguje český spolek (Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku), v současnosti je jeho předsedou pan Emil Flaška.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010 1) jméno, příjmení, titul Petr Skořepa, Mgr. 2) destinace: země, místa Rumunsko, Svatá Helena 3) škola: druh školy (ZŠ, SŠ, VŠ): třídy + počet žáků/studentů, věk (rozdělte

Více

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Školní rok: 2014/2015 Destinace (země, místo): Austrálie, Melbourne, Perth Jméno, příjmení: Mgr. Eliška Kyršová Statistika z roku 2011 uvádí, že češtinu používá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Závěrečná zpráva 2012/13. Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková

Závěrečná zpráva 2012/13. Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková Závěrečná zpráva 2012/13 Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková Místa: Kirillovka, Český kulturně-osvětový klub Mateřídouška, Novorossijsk, Český krajanský

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 Základní škola Hýskov, okres Beroun www.zshyskov.cz Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 05 /2014 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009)

Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10. (Školní rok 2008 / 2009) Výroční zpráva Základní škola, Švehlova 12/2900, 106 00 Praha 10 (Školní rok 2008 / 2009) 1 Informace o škole Název školy: Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Zřizovatel: Městská část Praha 10 Poslední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více