Výroční zpráva Mateřské školy Ke Kašně sídlo: Ke Kašně 334, Praha 4 - Písnice za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Mateřské školy Ke Kašně sídlo: Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 - Písnice za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva Mateřské školy Ke Kašně sídlo: Ke Kašně 334, Praha 4 - Písnice za školní rok 2009/2010 Správní obvod (název a sídlo) Městská část Praha Libuš, Libušská 35, Praha 4 - Libuš 1. Přesný název školy k (podle posledního rozhodnutí) Mateřská škola Ke Kašně Adresa: Ke Kašně Praha 4 Písnice č.j. SKU 4133B/2005 datum vydání rozhodnutí: Vzdělávací programy - zaměření (případná specifika) Profilace naší mateřské školy je zaměřena na estetické činnosti, rozvíjení indiv. tvořivosti, samostatnosti, interpersonálních vztahů a sociálních dovedností. Naším cílem je vytvářet přátelskou atmosféru pro získání důvěry dětí, připravit je na vstup do ZŠ, upřednostňovat učení prožitkem, rozvíjet osobnost dítěte s ohledem na jeho indiv. potřeby, uvědomovat si sounáležitost s přírodou a lidmi ve všech výchovných oblastech. Při zpracování témat v Třídním vzdělávacím programu zakomponováváme obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání, učení. Třídní vzdělávací plány jsou zpracovány podle ročních období. Tématické okruhy jsou spojeny mottem, které odpovídá zaměření školy Společnou hrou poznáváme krok za krokem svět a život kolem nás. Plán byl doplněn o projekty: Bez úrazu je nám dobře, Ekologická výchova, Hudební výchova. Každá třída má svůj denní program, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Laskavým, vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše umí, zvládne a dokáže. Využíváme při práci s dětmi takové metody a prostředky, které jsou přiměřené věku dětí. Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Dále pak veselé činnosti pro potěšení a činnosti řízené, které jsou sladěny s hrou. Jde o individuální činnost, skupinovou práci, zaměstnání, pokusy a experimenty. Jednou z hlavní metod je používání komunikačního kruhu, který pomáhá budování vztahů založených na vzájemné úctě, důvěře a respektu. Učitelky mají dostatečně velký prostor pro vlastní tvůrčí přístup k práci s dětmi. Prostory mateřské školy jsou zcela využívány, vyhovují individuálním i skupinovým aktivitám. Vybavení hračkami a pomůckami je dobré, jejich uložení přehledné. Průběžně se odstraňují nevhodné a doplňují nové. Realizace některých požadavků je omezena finančními prostředky školy rozšířit dopravní hřiště a vybavit zahradu o některé herní prvky( některé byly zničeny srpnovým krupobitím)

2 2. MŠ s internátním provozem xxx 3. Pedagogičtí pracovníci (šk. r. 2009/2010) do 30 let z toho Věk nad 60 let včetně důchodci počet pracovníků a) průměrný věk pedagogických pracovníků mateřských škol: 49,5 Pedag. pracovníci z toho z toho % % celkem kvalifikovaných nekvalifikovaných Další vzdělávání pedagogických pracovníků (formy studia zaměření kurzů, přínos pro školu) Uč. si dle nabídek zvolily akce, o které mají zájem a které jim pomohou rozšířit odborné znalosti. O získaných poznatcích informují průběžně pedagog. sbor. Některé poznatky využíváme ve své práci. Studium metodik, příruček a časopisů pro předškolní výchovu. Učitelky mají zájem o další vzdělávání, ale bohužel se některé semináře nekonaly pro malý počet účastníků. Jeden seminář zaplacen a převeden na další školní rok. Protože bychom chtěly vytvořit ekolog. zahradu, bylo studium zaměřeno také na tuto oblast. Vzdělávání učitelek v akreditovaných střediscích je různorodé. Toulavý autobus po školních záhradách a přírodních učebnách metodický seminář Dítě v krizi Zvládání práce s krizí celorepublikový seminář s mezinárodní účastí Toulavý autobus po Dolnorakousku Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku Neklidné a nesoustředěné děti Učitel jako pomáhající profesionál Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku Jak úspěšně řídit MŠ Řízení MŠ v kostce Můžeme pomoci dítěti s ADHD Lezení základ grafomotoriky 5. Zápisy do MŠ pro školní rok 2010/2011 V posledních letech je poptávka vyšší, než můžeme nabídnout volných míst. Byly přijaty všechny děti, jejich matky nejsou na mateřské dovolené. Celkem přihlášek - 38 Přijato bylo 12 dětí - 2 -

3 Nepřijato bylo 26 dětí, z tohoto počtu bylo přijato 6 dětí do mateřské školy Mezi Domy a K Lukám. O místo mají zájem i rodiče z okresu z Prahy západ D. Břežany, Okrouhlo., přijetí žádají i občané vietnam. národnosti. 7. Počet dětí celkem Počet volných míst Počet neumístěných dětí Počet dětí odcházejících do ZŠ k Využití poradenských služeb pro MŠ (hodnocení spolupráce, přínos, PPP, SPC,speciální pedagog) Logopedická depistáž logopedické vyšetření dětí se souhlasem rodičů. Logopedka sleduje hlavně srozumitelnost řeči, plynulost, fonetický sluch, dýchání dítěte, zvládnutí textu a rýmu, úroveň motoriky mluvidel. Po skončení depistáže, obdržíme vyplněné log. dotazníky, které je možno prokonzultovat s logopedkou,, zeptat se na specifika diagnóz apod. Logopedický dotazník se využívá k zhodnocení vývoje artikulace během školního roku. S výsledky depistáže jsou seznámeni také rodiče navštěvují log. poradnu. S PPP spolupracujeme, ale bylo by potřeba, aby psycholožka navštěvovala MŠ častěji a viděla děti přímo v akci. Rodiče si nepřejí při vyšetření dítěte v poradně, abychom předávaly poznatky o dítěti. Přejí si, aby si psycholožka vypracovala závěry dle svého vyšetření. 1x přednáška psycholožky v MŠ vyžádala si MŠ. Dětem, kterým byl doporučen OŠD, zůstaly v MŠ. Děti posíláme i do specializovaných center, které se zaměřují na péči o děti s nejrůznějšími poruchami a oslabeními např. pro zlepšení motoriky, koncentrace. 9. Zkušenosti s integrací dětí nadaných a dětí se specifickými poruchami, způsob prevence sociálně patologických jevů Podporujeme integraci dětí s určitým postižením a snažíme se tyto děti začlenit mezi ostatní vrstevníky, snaha o porozumění mezi dětmi, tolerance vypracování podrobnější diagnostiky. Snažíme se, aby vzdělávání těchto dětí maximálně vyhovovalo jejich možnostem a potřebám. Na děti, u kterých se projevuje nadání, klademe větší nároky. 10. Spolupráce s rodiči (konkrétní) a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity (nabídka aktivit, kurzů, kroužků, poznávacích pobytů) S rodiči - indiv.pohovory na základě zájmu rodičů s učitelkami, ředitelkou - pohovory na základě výchovných nebo administrativních problémů řed. - sponzorství a pomoc škole ze strany rodičů dárky pro děti, finanční pomoc, pomoc při vybírání kulturních akcí a pomoc při zajišťování dozoru, brigádnická pomoc, ankety na zlepšení práce, info. a tématické nástěnky, divadla, rozloučení s předškoláky, ukázky práce s dětmi, brigád. pomoc - akce Sidus charitativní akce ve spolupráci s rodiči Spolupráce s MŠ společný rekreační pobyt - 3 -

4 ZŠ L. Coňka shlédnutí výuky žáků 1. třídy v rámci seznámení s prostředím školy, účast na akcích ZŠ, ZŠ na akcích MŠ Spolupráce s redakcí časopisu U nás MČ vystoupení na akcích MČ (vítání občánků), Dny Země, Dny Zdraví Učitelka členem komise pro výchovu a vzdělávání SDH Písnice, - zapojení do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, pomoc hasičů při zimní kalamitě a odvozu nepořádku ze zahrady Spolupráce se střediskem eko. výchovy Lesů hl. m. Prahy zima, léto Policie ČR dopravní výchova (divadlo zaměřené na dopravní výchovu, návštěva dopravního hřiště) Projekt - Integrace cizinců do českého vzdělávacího programu Účast na 5.celopražských sportovních hrách ZUŠ Adolfa Výborského každým rokem probíhá průzkum hudebního nadání dětí Taneční kroužek vystoupení pro rodiče Zapojení do soutěže ve sběru papíru Soutěž s panem Popelou Spolupráce s agenturami anglický jazyk, předplavecká výchova. 11.Účast školy v rozvojových a mezinárodních projektech V tomto školním roce jsme se zapojily do projektu Integrace cizinců do českého vzdělávacího systému Klady - rychlejší a snadnější integrace dětí děti se více snažily o kontakt s učitelkami a dětmi - podpora rozvoje slovní zásoby a gramatické správnosti ČJ - indiv. přístupem jsme zajišťovaly rozvoj dítěte, snahou bylo pomoci mu ke společenské integraci, aby se cítilo spokojené, samostatné, aby získalo pocit jistoty a důvěry - děti mají větší sebevědomí, jsou pracovité, snaživé - umět žít s kamarády jiné národnosti vytváření kvalitních vztahů mezi dětmi - snadnější komunikace s rodiči překladatelka pro rodiče vietnamských dětí - účast na přednášce s psycholožkou, překlady akcí - kroužek pro vietnamské děti vedla lektorka z Vietnamu, která mluvila velmi dobře česky - počátky spolupráce s občanským sdružením Hánoi - z projektu mohly být zakoupeny didaktické pomůcky, notebooky atd. - integrace přinesla škole a třídě příznivé klima pro přijetí dětí ve škole a ve společnosti, ozdravení multikulturní společnosti, ovlivňovala klima třídy a kultivovala chování a vztahy dětí Negativa - projekt byl krátký - pro učitele tato integrace přinesla více práce - činnosti, které dětem lektorka nabízela, musely být konzultovány s učitelkami tak, aby splňovaly požadavky RVPPV - Cíl pokračovat v projektu, abychom dětem připravily klidný, veselý dětský svět, kde se budou cítit spokojeně a bezpečně - budeme se snažit o další spolupráci s naší lektorkou - snažit se nesetrvávat v zaběhlých stereotypech - 4 -

5 12. Způsob prezentace školy (webové stránky školy, školní časopis, výstavy) Na webových stránkách seznamujeme rodiče s prostředím MŠ, s různými akcemi. Z těchto akcí máme na web stránkách foto, ale i ve spolupráci s rodiči zveřejňujeme foto na web. stránkách nebo www. picasaweb.com/kekasne. Rodiče si mohou fotografie z akcích prohlédnout i na nástěnkách v MŠ. Výtvarné práce dětí v šatnách. O některých akcích, které pořádáme informujeme v časopise U nás. Prezentujeme se na besídkách, dle možností na akcích MČ. Tento rok se naše dvě děti dostaly do celostátní výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kde obsadily druhá místa. 13.Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy (jakou formou se uskutečňuje, kdo učí, zkušenosti kladné-záporné) V tomto školním roce nastoupila nová lektorka anglického jazyka. Zpočátku se zdálo, že děti se do výuky nezapojí. Hodně mluvila anglicky. Po dvou měsících si děti zvykly na nový styl výuky. Angličtina je bavila, lektorka je zaujala i svým vystupováním a podle ohlasu rodičů se osvědčila. Pro trvalejší zapamatování a pochopení učiva zařazuje pohybová cvičení, používá názorných pomůcek. Lektorka pracuje také s notebookem podle obrázků děti opakují anglická slova, vyprávějí příběhy. 14. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států stát EU počet dětí stát počet dětí Vietnam 5 Celkem Vietnam Počet dětí s trvalým bydlištěm mimo území HMP (z kterých krajů dojíždějí) Kraj středočeský Okrouhlo 3 Jílové u Prahy 1 Dolní Břežany 4 Vestec 1 Jesenice 1 Chotěboř 1 počet dětí - 5 -

6 16. Zkušenosti s environmentální výchovou. Cílem environmentální výchovy je přijímat rozmanitost přírody, chápat to jako přirozený stav, chápat, že vše se vyvíjí a vzájemně ovlivňuje, přijímat změnu jako součást života. - celoročně jsme pozorovali přírodní prostředí v jeho rozmanitosti, pečovali o zahradu - snažili jsme se, aby děti pochopily a uvědomily si, jak je pro naše zdraví příroda důležitá - zvolili jsme témata, která můžeme využít v přírodě např. pozorování stromů na zahradě, v lese, pozorování ptáků apod. - spolupracujeme se střediskem Lesů hl.m. Prahy, pořádáme exkurse do Toulcova dvora, vyjíždíme na školu v přírodě v chráněných lokalitách, třídíme odpad, zapojujeme se do sběru papíru, sázení stromů, keřů - zařazujeme činnosti s využitím odpadních materiálů, seznamujeme děti s možnostmi jejich výtvarného využití. 17. Výchova k udržitelnému rozvoji (Kampaň Den Země, Dny zdraví, zapojení do projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA 21) Zapojili jsme se do dění města do dotazníkového šetření a ankety zjišťující spokojenost občanů, zúčastňujeme se osvětové kampaně - Dny Zdraví a Dny Země, ve školním programu máme zařazen projekt Bez úrazu je nám dobře, ekolog. výchova, osvěta mezi rodiči o úrazovosti, osvěta proti kouření, alkoholu a drogám nástěnky, propagace školy prostřednictvím časopisu U nás, snažíme se o ekologický šetrný způsob hospodaření v budově MŠ, dbáme o zdraví dětí po celý školní rok, spolupráce Vedeme děti k ochraně životního prostředí, seznamují se s rozmanitostí přírody a vysvětlujeme jim, jak je pro nás příroda důležitá a jak je důležité se o přírodu starat. 18. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit) počet dětí Kontrola VZP nebyly zjištěny nedostatky PO očima dětí dvě děti postoupily do krajského kola V příštím školním roce chceme snížit počet dětí, abychom se jim mohly indiv. více věnovat a také z organizačních důvodů. Školní rok byl velmi náročný pro celý malý kolektiv skládající se ze čtyř pedagogů, takže jejich zastupitelnost byla vždy velmi obtížná. Je potřeba zateplit hospodářskou budovu, vyměnit okna - velký únik tepla. V Praze dne: Jana Vosátková podpis ředitelky a razítko MŠ - 6 -

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 30. 9. 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Budova vilového charakteru dodává škole rodinou atmosféru. Každé oddělení má svou třídu a hernu, nejmenší děti mají i své sociální zařízení. Nevýhodou

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více