Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)"

Transkript

1 Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) A. Bible a misie Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s Bouma, David et al., Pavel z Tarsu, apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis Kubáč, Vladimír, Misie a evangelizace v pohledu Bible, Theologická revue 22, 4 (1989), s Mánek, Jindřich, Misijní charakter novozákonní církve, Náboţenská revue 22, 5 (1951), s Mrázek, Jiří, Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu, In: Matoušovské studie. Třebenice: Mlýn 2000, s Staněk, Jaroslav B., Na základ prorocký a apoštolský: Prúzkum dvou linií apoštolátu v novozákonním kánonu, Křesťanská revue 41 (1974), s B. Teologie misie Ambros, Pavel, Pastorální teologie 5: Církev, kultura, společnost, misie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Černý, Pavel, Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek Recenze: Beneš, Ladislav, Křesťanská revue 73, 5 (2006), s Černý, Pavel, Dynamika ţivota církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva Demel, Zdeněk Karl Schlemmer (eds.), Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?: být církví misionářským způsobem. Mezinárodní pastorálně teologické sympozium, České Budějovice České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské Univerzity Dolista, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Recenze: Filipi, Pavel, Misie v dnešním světě, Teologická reflexe 1/2002, s Dolista, Josef, Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům, Studia theologica II, 2 (2000), s Faistauerová, Václava, Úloha laiků v papeţských misijních dílech, bakalářská práce. Praha: KTF UK Fojtíková, Jitka, Misie součást spirituality Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, diplomová práce. Praha: KTF UK Molnár, Amedeo Pavel Filipi, Do posledních končin: Sborník prací Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Neval, Daniel, We bring the light to the world! : Takzvaná globalizace z teologického hlediska. Studentská vědecká konference 26. a Praha: Matfyzpress 2002, s Opatrný, Aleš, Cesty k víře. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství praţském Parys, Michel van (et al.), Nová evangelizace: církve a Evropa nové rozpory nebo usmíření? Setkání bohoslovcú střední a východní Evropy (1996: Velehrad, ČR). Olomouc: Centrum Aletti Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Sborník příspěvků z 1. konference SCMS. Praha: SCMS 2007.

2 Planner, František, Misijní činnost církve. Řím: Křesťanská akademie Sahas, Daniel, Katolicita a misie světu, Křesťanská revue 43 (1976), s Salajka, Milan, Průběh zaměření a problémy misie, Theologická revue 29, 5 (1996), s Schikora, Rudolf, Obnova farností misiemi. Frýdek: Exerciční dům Vašek, Bedřich, Katolická akce: výzva Boţí k laikům. Olomouc: Lidové knihkupectví Vokoun, Jaroslav, Obrácení pohanů a obrácení církve, Misiologické info 7-10/2009, s Zedníček, Miroslav, Laien in Pastoral, In: Sborník Katolické teologické fakulty vydaný v roce 650. výročí zaloţení Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum 1998, s C. Dějiny misie C.1 Obecně Balcar, Josef, Albert Schweitzer: lékař, misionář, Evropan v pralese. Praha Borotová, Lucie, Protestantské misie v Číne, Religio 3, 2 (1995), s Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Dvorník, František, Svatý Prokop, čeští benediktini a pokřesťanštění Ruska, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Faikus, Jan, Misie Společnosti Boţího Slova v Jiţním Šantungu, Čína. Nitra: Misijný dom Freidinger, A., Oceanie a evangelium. Olomouc: Českobratrská jednota misijní Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 1: Dějiny misie. Hrubá Lhota Frinta, Antonín, O počátcích křesťanství u Poláků, Křesťanská revue 37 (1970), s Grulich, Rudolf, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts. Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien Jirsák, Tomáš V. F., Gu Xin Shengjing wenda: poznámky ke zprostředkování křesťanské zvěsti Číně poloviny 19. století, diplomová práce. Praha: FF UK Kalfus, Radim, Vzpomínky na dr. Alberta Schweitzera a na Lambaréne Praha: Práce Kalista, Zdeněk (vyd.), Cesty ve znamení kříţe: dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů. Praha: Vyšehrad Kašpar, Ludvík Bohumil, Katechismus westminsterský menší; Boţi dilo na ostrovech jiţního moře. Praha Kašpar, Oldřich, Smrtí ţivot nekončí: příběh českého misionáře na Amazonce. Horní Bříza: Granát Kejř, Václav, České evangelické sbory v Americe. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické Klíčová, Marcela, Vzestup křesťanství: dějiny prvních pěti století církve. Praha: Návrat domů 2009.

3 Koláček, Josef, Čínské elogium: duchovní portrét P. Josefa Zemana C.M., misionáře v Číně. Svitavy: Křesťanská akademie Kubíková, Jiřina, Křesťanská misie v století. Brno: Luboš Marek Kubíková, Jiřina, Kázání od času předreformačního k velkému probuzení. Praha: Evangelická církev metodistická v ČR Kubíková, Jiřina, Kázání ve starověku a středověku. Praha: Evangelická církev metodistická v ČR Lášek, Jan Blahoslav, Počátky křesťanství u východních Slovanů. Praha: Síť Recenze: Bugel, Walerian, Teologické texty 3 (1998), s Marek, Luboš, Dějiny křesťanství na Rusi I.: Kyjevská Rus. Hostinné: Rubato Mirvald, Karel, Misie a misionáři. Olomouc: Velehrad Němec, Jaroslav, Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 1. díl. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká Němec, Jaroslav, Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 2. a 3. díl. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká Pilhatsch, František, Geschichte der Weltmission: ein Überblick. München: Selbstverlag des Ludwig-Missionsvereins Polák, Petr, Misijní činnost v Japonsku v letech , diplomová práce. Praha: FF UK Řepa, Jaroslav, Ein russischer Edelmann als Missionar. Velim Škorpík, František Xaver, Missie tichomořské. Brno: Nákladem Dědictwí SS. Cyrilla a Methodia Vilhum, František X., Hrdinové vědy a víry: misionáři zeměpisci. Velehrad: Dobrá kniha Vilhum, František X., Čeští misionáři v Egyptě a Habeši. Praha: Mikuta Všetečka, František, Obrázky z katolických misií. Díl 2: Afrika. Brno: Bedřich Gross Všetečka, František, Obrázky z katolických missií. Díl 1: Asie. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje Zelenka, Lev, Činnost a úspěchy Slovanských Misionářů mezi Indiány Amerického Západu. St. Lous, MO: Hlas C.2 Cyrilometodějská misie Bujnoch, Josef, Zwischen Rom und Byzanz: Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik. Graz: Styria Cibulka, Josef, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad Recenze: Kaňák, Miloslav, Byzantské misie u Slovanů, Theologická revue 5, 6 (1972), s Dvorník, František, Moravská říše a její apoštolové, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Filipi, Pavel, K teologii slovanských misií, Křesťanská revue 54 (1987), s Grivec, František, Konstantin und Method: Lehrer der Slawen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 53 (1986), s

4 Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 52 (1985), s , , , Kadlec, Jaroslav, Svatý Prokop, český stráţce odkazu cyrilometodějského. Řím: Křesťanská akademie Krupica, Martin Marek, Historické souvislosti cyrilometodějské misie, Theologická revue 77, 1-4 (2006), s Lepař, Jan, O kulturním působení slovanských apoštolů Cyrilla a Methoděje. Praha: Wiesner Mácha, Karel, Nová identita: Sociálně-antropologické aspekty cyrilometodějské misie. Velehrad: Societas Novák, Miroslav, Do roku Cyrila a Metoděje, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), s Ondáš, Vladimír, Nejstarší dějiny sázavského kláštera, diplomová práce. Praha: KTF UK Pastrnek, František, Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda s rozborem a otiskem hlavních pramenů. Praha: Královská česká společnost nauk Pok-Poděbradský, Václav, Apoštolů slovanských sv. Cyrilla a Methodia ţivotopisy: k jubileu slovansko-křesťanského tisíciletí ( ). Praha: Hynek Pokorný, Ladislav (vyd.), Pocta spolupatronům Evropy: malý cyrilometodějský sborník. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Potoček, Cyril J., Saints Cyril and Methodius, apostles of the Slavs. New York: P. J. Kennedy and Sons Poulík, Josef, Grossmähren und die Mission des Kyrill und Method. Praha: Orbis Poulík, Josef, Velká Morava: Cyrilo-metodějská mise. Praha: Melantrich Reichertová, Květa et al., Sázava: Památník staroslověnské kultury v Čechách. Praha: Odeon Skutil, Jan, Počátky písemnictví na Moravě a cyrilometodějská misie, Z kralické tvrze 17 (1990), s Skutil, Jan, Idea Velké Moravy: K výročí smrti sv. Konstantina-Cyrila, Z kralické tvrze 16 (1989), s Soukupová, Dagmar, Výběrová bibliografie k problematice cyrilometodějské, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), s Šesan, Milan, Příspěvek k cyrilometodějským otázkám, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), s Tkadlčík, Vojtěch, Průkopnická evangelizační metoda Soluňanů, Teologické texty 6/6 (1995), s Vašica, Josef, Slovanská bohosluţba v českých zemích. Praha: Vyšehrad Vavřínek, Vladimír, Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha: Lidová demokracie C.3 Dějiny křesťanství na území České republiky Cyril, Archimandrita, Počátky křesťanství v Československu. (dílo vyšlo poprvé v Havířově v r jako samizdat; rukopis z r připraven pro vydání, které se neuskutečnilo, je k dispozici v knihovně HTF UK) Černý, Pavel, Pravoslavná církev v Československu. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Českobratrská církev evangelická. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR 1982.

5 Černý, Pavel, Církev adventistů sedmého dne. Praha: Horizont Holý, Ivan Pavel Černý, Církev bratrská v ČSSR. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Kaňák, Miloslav, K počátkům křesťanství u nás a zejména na Velké Moravě, Náboţenská revue 37, 1-2 (1963), s Kaňák, Miloslav, Čechové a křesťanské náboţenství. 1. díl: Od nejstarších dob aţ k branám husitské revoluce. Praha: Blahoslav Kratochvílová, Irena, (vyd.), Prácheňská zastavení: Sborník vydaný k výročí pověření sv. Gorazda slovanskou misií. Horaţďovice: Městský úřad Horaţďovice Medek, Václav, Osudy moravské církve do konce 14. věku. 1. Díl: Od doby velkomoravské do doby husitské. Praha: Česká katolická charita Podlaha, Antonín, Missie P. Kašpara Diriga v Horách Krkonošských vykonana r Praha: Královská Č. Spol. Náuk Sommer, Petr, Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond Šebesta, Jan Vladimír, Rozsévání na Slovácku. Valašské Meziříčí: Osvěta 19?. Šolle, Miloš, Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Praha: Vyšehrad Recenze: Huml, Václav, Teologické texty 7, 6 (1996), s ; Kukla, Oto A., Kniha o počátcích křesťanství u nás, Křesťanská revue 64, 3 (1997), s Zlámal, Bohumil, Příručka českých církevních dějin 9: Doba probuzeneckého katolictví ( ). Část 2. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká C.4 Františkánské misie; Václav Remedius Prutký OFM ( ) Beneš, Petr Regalát et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: UK FF, Filosofia Dospěl, Marek, P. Remedius Prutký OFM ţivot a dílo, diplomová práce. Praha: FF UK Förster, Josef, Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentárem části I. dílu), disertační práce (Ph.D.). Praha: FF UK Procházka, Jáchym Bohumil, Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad Prutký, Václav Remedius, O Egypte, Arábii, Palestině a Galileji. Vyd. Josef Förster. Praha: Libri Záhořík, Jan, Africká cesta Remedia Prutkého: český františkán na misiích v Etiopii 18. století, Dějiny a současnost 28, 6 (2006), s C.5 Iroskotská misie Calábek, Pavel, Dopisy svatého Kolumbána: překlad a systematický výklad, diplomová práce. Praha: KTF UK Obrdlíková, Kristýna, Keltská křesťanská spiritualita, bakalářská práce. Praha: ETF Roule, Tomáš, Keltové a péče o duši, Teologické texty 12, 4 (2001), s C.6 Jezuitské misie Bílý, Jiří, Český misionář Augustin Strobach, Teologické texty 6, 6 (1995), s

6 David, Jiří, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska: přijetí a vyhnání otcú Tovaryšstva Jeţíšova, zburcované převraty a revoluce, mravy a ctnosti lidu, jak politické, tak církevní, krátce popsané. Z latiny přel. Josef Koláček, úvod napsal Tomáš Špidlík. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma Eklová, Dana, Čeští cestovatelé jezuité v Latinské Americe, diplomová práce. Praha: PřF UK Florovský, Vasiljevič Antonín, Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha: Nakladatelství Vyšehrad Havlíček, Petr, Albrecht Chanovský ţivot nebo legenda?, diplomová práce. Praha: PedF UK Kadeřávek, Martin, Jezuitské misie v Číně v 17. a 18. století, diplomová práce. Praha: PedF UK Kašpar, Oldřich, Jezuité z české provincie a jejich díla ze 17. a 18. století ve Španělsku, Mexiku a na Filipinách. Praha Kašpar, Oldřich, Jezuité z české provincie v Mexiku. Olomouc: Danal Kašpar, Oldřich, Los jesuitas checos en la Nueva Espana Mexico: Universidad Iberoamericana Koláček, Josef, 200 let jezuitů v Brně. Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Samuel z Trutnova: Samuel Fritz. Velehrad: Refugium Koláček, Josef, (vyd.), Čínské epištoly (Jan Xaver Walter, Florian Josef Bahr). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Magister Nhiem: (Thay Nhiem). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Tadeáš Enis ( ). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Mathias Cuculinus ( ). Mohelnice: Římskokatolická farnost Mohelnice Koláček, Josef, Olomoučtí indipetae. Řím: Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Koláček, Josef, Ódy z Tarahumary. Řím: Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Kříţová, Markéta, Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Jeţíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Novotná, Eva (vyd.), Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé: k 450. výročí příchodu jezuitú do Prahy (katalog výstavy, Praha ). Praha: Geografická knihovna PřF UK Procházka, Matěj, Smrt na ostrově: Ţivot a mučednická smrt misionáře Augustina Strobacha. Jihlava: Domov a svět Procházka, Matěj, Missie jesuitské vůbec a missie P. Aug. Strobacha z T. J. zvlášť. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje Sebes, Josef S., Jesuitské misie v Číně, Studie 81 (1982), s Skutil, Jan, Misie českých jezuitú a moravských bratří v století a zámořská historie Jiřího Josefa Camela a F. M. Klácela, Z kralické tvrze 16 (1989), s Slavíček, Karel, Listy z Číny do vlasti ( ). Olomouc: Durych Šimková-Broulová, Kamila, Samuel Fritz: české stopy na březích Amazonky. Praha: Kant Špidla, Josef, Velký příběh misionáře, který se narodil v nesprávné době: O nejznámějším moravském jezuitovi. Vyškov: Mint Štindl, Martin, Z Meziříčí za oceán: ţivotní pouť P. Antonína Strčanovského SJ ( ). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 1999.

7 C.7 Karel Machotka ( ) Freitinger, Pavel, Karel Machotka: Úryvek z práce o přestupovém hnutí na Domaţlicku, Křesťanská revue 48 (1981), s Hladký, Břetislav, Karel Machotka a evangelizace západních Čech, Křesťanská revue 44 (1977), s , Machotka, Karel, Ve znamení kalicha: rozsévání evangelia v Plzni a okolí v letech Plzeň Machotka, Karel, Naše cesta: příručka pro vyučování náboţenství českobratrské církve evangelické pro školy měšťanské, niţší střední a konfirmaci. Blovice u Plzně: V. Kotršal D. Evangelizace Antonij, metropolita Kijeva a Haliče, Křesťanské svědectví v socialistické společnosti, Křesťanská revue 46 (1979), s Bobčík, Vladislav, Analýza evangelizačních poznatků a zkušeností členů komunity Emmanuel, diplomová práce. Praha: KTF UK Dřímal, Ludvík et al., O katechezi (sborník z Teologické konference o katechezi, Hradec Králové, 2007). Ústí nad Orlicí: Oftis Fiala, Pavel, Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky, bakalářská práce. Praha: KTF UK Filipi, Pavel, Chudým evangelium se zvěstuje, Křesťanská revue 50 (1983), s Hájek, Jiří, Předpoklady evangelizace v České republice, Getsemany 6(74) (1997), s Hejzlar, Samuel, K evangelizaci, Křesťanská revue 38 (1971), s Heryán, Miroslav, Budete mi svědkové: Příprava evangelizačních pracovníků, Způsoby a formy evangelizace. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické 197?. Hlaváčová, Ivana, Evangelizační škola Koinonie Jana Křtitele, Teologické texty 6/6 (1995), s Horák, Cyril, Potřebujeme evangelizaci?, Křesťanská revue 45 (1978), s Horák, Cyril, Sekularizace a evangelizace, Křesťanská revue 40 (1973), s Hronek, Josef, Misijní katechismus: Co má katolík věděti a věřiti. Praha: Kropáč a Kucharský Instrukční příručka pro misionáře Dnů náboţenské obnovy ve Velká Praze X Praha J.A.K., Budete mi svědkové. Erie Kratka, Jaroslav, Zásadní překáţky v misijní a evangelizační činnosti, Misiologické info 1/2011, s Křivohlavý, Jaro, Sdílení naděje. Praha: Návrat domů Kubíková, Jiřina, Kaţte evangelium! Metodická pomůcka pro kazatele. Praha: Blahoslav Kunetka, František Aleš Opatrný, O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké Literární komitét bývalého Reformovaného seniorátu praţského (vyd.), Náboţenská čítanka. Praha: Synodní výbor českobratrské církve evangelické Mucha, Petr, Maltská evangelizační škola a Misijní centrum v Praze, Teologické texty 6, 6 (1995), s Mysliveček, Emanuel, Kázání misijní a renovační. Frýdek 1970.

8 Opatrný, Michal, Charita jako místo evangelizace. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Pivoňka, Petr (vyd.), Rybolov: sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze ledna Benešov: EMAN Rajlich, Jan, Hnutí Světlo-Ţivot a evangelizace, Teologické texty 6/6 (1995), s Rozbořil, Miroslav, Pastorace a evangelizace, Křesťanská revue 44 (1977), s Rutrle, Otto, Evangelizační a misijní akce československé církve, Náboţenská revue 21, 6 (1950), s Rybecká, Ludmila, Teologická povaha evangelizace a její význam pro duchovní ţivot evangelizátora, diplomová práce. Praha: KTF UK Smolík, Josef, Evangelizace, Křesťanská revue 48 (1981), s Borek, Vojtěch, Letní misie českých dominikánů , bakalářská práce. Praha: CKK KTF UK E. Inkulturace, kontextuální misiologie Bula, Miroslav, Civilní interpretace, Křesťanská revue 24, 8 (1957), s Přetisk: Křesťanská revue 73, 1 (2006), s Doulová, Eva, Křesťanské svědectví dnes, Křesťanská revue 46 (1979), s Eynikel, Erik et al. (vyd.), Symposium on Intercultural Theology: Proceedings: held at the South Bohemian University in České Budějovice, 3-4 March České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Fojtíková, Jitka Veronika, Podíl katolické církve v Čechách na misijním díle Církve, diplomová práce. Praha: KTF UK Grombířová, Marie, Lidové misie redemptoristů v Čechách v současnosti, diplomová práce. Praha: KTF UK Halík, Tomáš, O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie Recenze: Trojan, Jakub S., Křesťanská revue 59, 9 (1992), s Hanuš, Jiří, Číst znamení času katolická církev v české společnosti: rozhovor s Janem Spoustou, Teologie a společnost r. 1 (9), č. 1 (2003), s Hrubý, Marcel, Misijní poslání církve a pastorace v severočeském pohraničí, diplomová práce. Praha: KTF UK Jurechová, Zuzana Pavol Bargár (vyd.), Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce Praha: SCMS Anglická verze: Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), Crisis Situations in the Czecho-Slovak Context after Prague: CECMS Kamanová, Silvia, Reformovaná církev v Jiţní Africe a role církví v jihoafrickém konfliktu, diplomová práce. Praha: HTF UK Liguš, Ján, Die Kirche in der Spannung zwischen Universalität und Inkulturation, Communio viatorum 37, 3 (1995), s Liguš, Ján, Historical and Philosophical Background for Understanding Relationships between Christians and Marxists in Eastern Europe Immediately after the World War II, In: Paul Mojzes (ed.), Occasional Papers on Religion in Eastern Europe 9, 6 (1990), s Lobkowicz, Mikuláš, Křesťanství, kultura, inkulturace, Teologické texty 6, 6 (1995), s Macek, Petr, The role of the church in the Czechoslovak revolution, The Ecumenical Review 43, 3 (1991), s

9 Mádr, Oto, Osobní inkulturace víry, Teologické texty 6, 6 (1995), s Noble, Ivana, Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context: Central and East European Search for the Roots. Farnham: Ashgate Noble, Ivana, Konverze v náboţensky pluralitní společnosti, Misiologické info 5-6/2009, s. 3-4, 1/2011, s Noble, Ivana, Duchovní situace v ČR: výzvy, trendy a nová duchovní orientace, Křesťanská revue 70, 6 (2003), s Opatrný, Aleš, Nekonečné cesty k zaslíbené zemi : těţkosti a šance v postkomunistické diaspoře, In: Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje zároveň. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2000, s Pokorný, Ladislav, Nenáboţenský Búh (variace na rádlovské téma). In: Logos a svět. Praha: OIKOYMENH 1997, s Salajka, Milan, O čem dnes přemýšlejí křesťané ve světě a u nás. Praha: Náboţenská obec Církve československé husitské Schneider, Jiří, O cukru, kvasu a soli: Kulinářská úvaha o poslání křesťanů čili misii, Křesťanská revue speciál 72 (2005), s Slavík, Michael, Evangelizace velkoměsta, Teologické texty 7, 1 (1996), s F. Ekumenismus Ambros, Pavel, Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry, Teologická reflexe 1/2001, s Ambros, Pavel, Mezi Východem a Západem: Ekumenické otázky. Velehrad: Societas Bárta, Jan OFM, Ekumenismus. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Bubníková, Anna, Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka, diplomová práce. Praha: KTF UK Císař, Ivo, Jednota křesťanů, Řím: Křesťanská akademie Dolejšová, Ivana (I. Noble), Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii, Teologická reflexe 2/1998, s Dostál, Filip, Ekumenické bohosluţby, bakalářská práce. Praha: KTF UK Drda, Miloš František J. Holeček Zdeněk Vybíral (vyd.), Jan Hus na přelomu tisíciletí: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papeţská lateránská univerzita Řím, prosince 1999). Ústí nad Labem: Albis international Ebertová, Aneţka, Revoluce a ekumena, Náboţenská revue 38, 3-4 (1969), s Ebertová, Aneţka, Obnova k misii: K problematice 2. sekce 4. valného shromáţdění SRC v Uppsale, Theologická revue 1, 5 (1968), s Filipi, Pavel, Po ekumenickém chodníku: příručka ke vztahům a moţnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich Filipi, Pavel, Dominus Iesus a budoucnost ekumenismu: komentář ke kontroverznímu dokumentu, Teologická reflexe 1/2001, s Filipi, Pavel, Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Filipi, Pavel, O ospravedlnění ekumenicky (K uveřejňovanému dokumentu), Teologická reflexe 2/1998, s

10 Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK Recenze: Beneš, Ladislav, Učebnice ekumeniky, Teologická reflexe 2/1996, s Filipi, Pavel et al., Tschechischer Ökumenismus: historische Entwicklung. Prag: Ökumenischer Rat der Kirchen in der Tschechischen Sozialistischen Republik Filipi, Pavel Petr Pokorný, Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Fuček, Ludvík, Počet z naděje, která je v nás, a jednota církve, Theologická revue 10, 2 (1977), s Fuchs, Alfréd, Sjednocení církví: unionismus. Praha: Československé akciové tiskárny Halík, Tomáš, Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Lidové noviny Halík, Tomáš Jan Jandourek, Ptal jsem se cest. Praha: Portál Hanuš, Jiří, Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Recenze: Filipi, Pavel, Autoportrét katolického teologa, Teologická reflexe 2/1997, s Havlíček, Petr, Církev jako společenství Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche, diplomová práce. Praha: KTF UK Hník, František M., Dnešní stav ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Hník, František M., Otázky veřejného ţivota s hlediska ekumenického křesťanství. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenické křesťanství a otázky veřejného ţivota, Náboţenská revue 10,1 (1938), s. 4-17, 65-77, , , , Hník, František M., Křesťané a dnešní svět. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenismus a svobodné křesťanství, Náboţenská revue 9, 5 (1937), s Hník, František M., O bohosloveckou základnu ekumenického hnutí, Náboţenská revue 9, 6 (1937), s Hník, František M., Křesťanský svět a československá církev, Náboţenská revue 7, 5 (1935), s Homolková, Marie, Jan Hus a význam jeho osobnosti pro proces sbliţování církví, bakalářská práce. Praha: ETF UK Hrdlička, Jaroslav, Patriarcha Dr. Miroslav Novák ţivot mezi svastikou a rudou hvězdou. Brno: L. Marek Hromádka, Josef Lukl, Kirche und Theologie im Umbruch der Gegenwart. Hamburg: Herbert Reich Chamraďová, Lucie, Současná situace olomouckých církví, bakalářská práce. Praha: ETF UK Kaňák, Miloslav, K historii ekumenického hnutí, Náboţenská revue 35, 1 (1964), s Kaňáková-Fišerová, Alena, Prostor pro skutky z víry, Theologická revue 22, 2 (1989), s Kašpárek, David, Teologické souvislosti sakramentologie Karla Rahnera s dokumenty II. vatikánského koncilu, diplomová práce. Praha: HTF UK 2007.

11 Klekner, Peter, Vliv sekt na klasické křesťanství: Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů a její interakce s většinovou církví a společností v Americe, diplomová práce. Praha: ETF UK Kopecký, Ladislav, Pokyny pro ekumenickou spolupráci, Theologická revue 28, 4 (1995), s. obálka časopisu. Kosmata, Pavel, Unie kalicha?: moţnosti husitsko-evangelické unie v českých zemích, diplomová práce. Praha: ETF UK Kovář, František, Hnutí ekumenické a unionistické, Náboţenská revue 11, 2 (1940), s Kovář, František, Resoluce českého křesťanského studentstva o sjednocení církví, Náboţenská revue 11, 4 (1939), s Kovář, František, Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 11, 4 (1939), s Kovář, František, Bleeker, C. J.: Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 10, 4 (1938), s Kovář, František, Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue, 10, 1 (1938), s Krejčí, Miroslav, Una sancta: věřím v svatou církev obecnou : skutečnost a problém ekumenismu, disertační práce (ThDr.). Praha: Husova československá evangelická bohoslovecká fakulta Kubalík, Josef, Ekumenická teologie: Aby všichni jedno byli. Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Kučera, Zdeněk, Ekuména ve světle dějin spásy, Theologická revue 5, 3-4 (1972), s Lochman, Jan Milič, The Faith We Confess: an Ecumenical Dogmatics. Edinburgh: T&T Clark Machovec, Milan, Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? Praha: Nakladatelství politické literatury Machula, Tomáš Renata Norková, Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu. Praha: Krystal Mánek, Jindřich, Kánon Nového zákona a ekuména našich dnů, Náboţenská revue 36, 3-4 (1965), s Mánek, Jindřich, Nový zákon a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Neval, Daniel, Vom Verstehen der eigenen Tradition zum ökumenischen Gestalten der Gegenwart, Communio viatorum 41, 3 (1999), s Noble, Ivana Martin Vaňáč, Ekumenická teologie na přelomu 20. a 21. století, Teologická reflexe 1/2006, s Novák, Miroslav, Pátá konference Leydenské mezinárodní kanceláře v Leersumu, Náboţenská revue 10, 5 (1938), s Pozvání k naději: texty ze Setkání křesťanů Praha: Českobratrská církev evangelická Procházka, Pavel, Kapitoly z ekumeniky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Občianske zdruţenie Pedagóg Rutrle, Otto, Obnovení k misii, Theologická revue 1, 5 (1968), s Rutrle, Otto, Ekumenické křesťanství v ţivotě církve. II. část: Církev a její poslání. Praha: Ústřední rada CČS Rutrle, Otto, Sněm Světové rady církví v Amsterodamu, Náboţenská revue 19, 4-5 (1948), s

12 Rutrle, Otto, Československá církev a ekumenické snahy: 5. theologická konference v Kolštejně ve dnech srpna 1947, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Rutrle, Otto, Podmínky ekumenické praxe, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Rutrle, Otto, Visser t Hooft na Husově fakultě, Náboţenská revue 18, 1 (1947), s Rutrle, Otto, Kristologický základ světového ekumenického hnutí, Náboţenská revue 17, 2 (1946), s Salajka, Milan, Teologie a praxe církve: praktická teologie křesťanského západu: ekumenismus. Praha: Karolinum Recenze: Tonzar, David, Theologická revue 72, 2 (2001), s Salajka, Milan, Ekumenicky závaţné události , Theologická revue 70, 2 (1999), s Salajka, Milan, Slovo Ekumenického sdruţení akademií a laických institutů v Evropě o sobě a o dnešním světě, Theologická revue 24, 1 (1991), s Salajka, Milan, Ekumenické evangelické akademie: Fritz Erichu Anhelmovi, Theologická revue 23, 6 (1990), s Salajka, Milan (vyd.), Vyvol si ţivot: Materiály ze sympozia bohosloveckých fakult a z regionální práce Křesťanské mírové konference v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Salajka, Milan (vyd.), Teologická motivace v dvacetileté práci Křesťanské mírové konference. Praha: Husova československá teologická fakulta Salajka, Milan, Naše doba: z ekumenického odkazu J. L. Hromádky. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Anglická verze: Salajka, Milan, Our time: From the ecumenical legacy of J. L. Hromádka. Praha: Ekumenická rada církví v ČR Salajka, Milan, Ekumenické podněty k pravému řádu církvi, Theologická revue 6, 3 (1973), s Salajka, Milan, Církev v ekumenickém rozhovoru. Praha: Ekumenická sekce Husovy československé teologické fakulty Salajka, Milan, Liturgický církevní rok: ekumenické dědictví. Praha: Jitka Lierová Salajka, Milan, Z myšlenek světové ekumeny, Theologická revue 4, 6 (1971), s Salajka, Milan, Ekumena ekumenický ekumenismus, Theologická revue 3, 5-6 (1970), s Salajka, Milan, Ekumenické kapitoly. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Salajka, Milan, Ideologický pokus a ekumenu, Theologická revue 3, 1 (1970), s Salajka, Milan, Jednota církve v dynamice ekumenického křesťanství, Theologická revue 3, 1 (1970), s Salajka, Milan, Ekumenický zeměpis křesťanství, Theologická revue 2, 5-6 (1969), s Sázava, Zdeněk, Nad dosavadními výsledky konvergenčního procesu (BEM ), Theologická revue 24, 2 (1991), s Sekot, Aleš, Světová rada církví. Praha: Horizont Skalický, Karel, Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1997.

13 Skalický, Karel Jan Podlešák (vyd.), Kristus v srdci Boţího lidu: Ekumenický seminář o kristologii během staletí, který uspořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity ve dnech České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Smolík, Josef, Kristus a jeho lid: praktická eklesiologie. Praha: OIKOYMENH Smolík, Josef, Die Erneurung der biblischen Predigt also Beitrag zum Oekumenismus, Communio viatorum 38, 2 (1996), s Smolík, Josef, Obnova biblického kázání jako příspěvek k ekumenismu, Teologická reflexe 1/1996, s Souček, Josef Bohumil (vyd.), O svrchovanost víry: sborník k 70. výročí narození prof. J. L. Hromádky. Praha: Komenského evangelická teologická fakulta Spisar, Alois, Křesťanský ekumenismus a československá církev z hlediska zásadního, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Srbková, Kateřina, Taizé mezi tradicí a inovací: sociologický obraz francouzské křesťanské komunity, bakalářská práce. Praha: FSV UK Stanovisko CČSH k Limským dokumentům ekumenické konvergence 1982, Theologická revue 19, 2 (1986), s Svítil, Karel, Ekumenismus v pontifikátu papeţe Jana Pavla II., diplomová práce. Praha: KTF UK Štampach, Odilo Ivan, Univerzální a partikulární církev: Příspěvek k ekumenickým rozhovorům o jednotě církve, Teologická reflexe 2/1996, s Štampach, Odilo Ivan, Nástin ekumenické teologie: informace a úvahy s ohledem na českou ekumenickou situaci. Praha: Karolinum Štampach, Odilo Ivan Jiří Hanuš Hana Holcnerová, Karos 98: Jednota a dialog: úkol i dar, Getsemany 91 (únor 1999), s Štampach, Odilo Ivan Vojtěch Tkadlčík, Církev a ekumenismus. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké Tonzarová, Hana, František Kovář ve vztahu k ekumeně, disertační práce (Th.D.). Praha: HTF UK Trtík, Zdeněk, Dogmatická základna ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Vaněk, Antonín, Český ekumenismus: Eklesiologicko-pastorační studie. Kozmice: Antonín Vaněk Vaňáč, Martin, Ekumenismus v České republice: příspěvek ke studiu ekumenických vztahů v České republice na pozadí vztahu státu k církvím v letech , diplomová práce. Praha: KTF UK Vokoun, Jaroslav, Naslouchat teoloţkám. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Vokoun, Jaroslav, Ekumenické koncily jako model ekumenismu, In: Vojtěch Novotný (vyd.), Všechno je milost: sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum Vokoun, Jaroslav, Vzdorování jako ekumenický úkol, Getsemany 10(88) (1998), s Vrbenský, Jaroslav, Sebepoznání církve, Getsemany 12(90) (1998), s Vyšohlíd, Václav, Ekumenické snahy patriarchy dr. F. Kováře, Náboţenská revue 21, 1-3 (1950), s Zítek, Vlastimil, Ekumenické touhy J. A. Komenského, Theologická revue 26, 1 (1993), s. 7-9.

14 Ţďánská, Barbora, Ekumenismus a mezináboţenský dialog v době globalizace a v kontextu trvale udrţitelného rozvoje, diplomová práce. Praha: FHS UK G. Mezináboženské vztahy a dialog Balabán, Milan, Ubíráme se všichni k vrcholům téhoţ duchovního horstva?, Křesťanská revue 72, 1 (2005), s Balabán Milan, Nelpění: Pokus stanovit jednu z moţných společných základen ţidovství, křesťanství a buddhismu, Teologická reflexe 2/1996, s Černý, Pavel, Praxe dialogu křesťanů s příslušníky jiných náboţenství, In: Křesťané a jiná náboţenství. Praha: SET Sdruţení evangelikálních teologů 2004, s Červenková, Denisa, Křesťanství ve vztahu k ostatním náboţenstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí ( ): hledání metody, rigorózní práce. Praha: KTF UK Červenková, Denisa Albert-Peter Rethmann, Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace Drexlerová, Alţběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření?: dějiny ţidovsko-křesťanských vztahů. Olomouc: Univerzita Palackého Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek, Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboţenský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Praha: Dingir Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek (vyd.), Mezináboţenský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboţenstvím. Praha: Dingir Hošek, Pavel, Towards a dialogical global theology : Wolfhart Pannenberg and Wilfred Cantwell Smith, Communio viatorum 50, 3 (2008), s Hošek, Pavel, Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboţenství. Praha: Návrat domů Recenze: Bargár, Pavol, Theologická reflexe 2/2005, s Hošek, Pavel, Theologie náboţenství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem, Teologická reflexe 2/2004, s Koukal, Aleš, Interspiritualita, diplomová práce. Praha: FF UK Kovář, Blahoslav, Misijní snahy soudobého buddhismu, Náboţenská revue 30, 2 (1959), s Liguš, Ján, Budhizmus, islám, křesťanství. Pardubice: Press-Foto Löwensteinová, Miriam, Střet neokonfucianismu a křesťanství v Koreji, Theologická revue 76, 2 (2005), s Opatrný, Aleš, Mezináboţenský dialog v Čechách, In: Vojtěch Novotný (vyd.), Všechno je milost: sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum Pastuszak, Jarosław, Dialog jako forma vytváření náboţenské kultury: fenomenologie náboţenského dialogu, disertační práce. Olomouc: CMTF UP Recenze: Ambros, Pavel, Theologická revue 76, 2 (2005), s Pavlincová, Helena et al., Slovník: judaismus, křesťanství, islám. Praha: Mladá fronta Recenze: Segert, Stanislav, Communio viatorum 37, 1 (1995), s vydání jako: Pavlincová, Helena Břetislav Horyna (vyd.), Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc Pawliková-Vilhanová, Viera, Christianity, Islam and the African World, habilitační práce. Praha: FF UK Říčan, Marek, S. Mark Heim a jeho řešení otázky spásy nekřesťanů, Teologická reflexe 2/2005, s

15 Severa, Jan, Mezináboţenský dialog ve světle jeho soudobé interpretace v římskokatolické církvi, bakalářská práce. Praha: FHS UK Štampach, Odilo Ivan, Přehled religionistiky. Praha: Portál Recenze: Bargár, Pavol, Teologická reflexe 2/2008, s H. Romská misie Kováč, Ondřej, Cesty a formy misijního svědectví mezi Romy v České republice na přelomu tisíciletí, diplomová práce. Praha: ETF UK Pellarová, Iva, Misijní práce s dětmi a dospělými v sociálně vyloučených lokalitách v České republice, Misiologické info 2/2011, s Pellarová, Iva, Romský svět: Romové v česko-slovenském kontextu včera a dnes, Misiologické info 2/2011, s I. Antropologie a misie Jiráková, Edita, Entolingvistické aspekty nejnovějšího vývoje religiozity v Mongolsku, disertační práce (Ph.D.). Praha: FF UK Kaňáková-Fišerová, Alena, Lidská komunikace s hlediska křesťanských přístupů misie, evangelizace a diakonie, Theologická revue 25, 1 (1992), s Krupa, Viktor, Semantic Modification of Polynesian Lexicon under the Impact of Christian Teaching, Religio 1, 1 (1993), s Martinek, Michael, Křesťané v zemi Indiánú: kulturní, sociální a náboţenské protiklady Latinské Ameriky. Středokluky: Zdeněk Susa J. Spravedlnost, mír a integrita stvoření Liguš, Ján, Bonhoefferův mírový odkaz po 40 letech, Křesťanská revue 52 (1985), s Liguš, Ján, Teologie mírové angaţovanosti, Křesťanská revue 44 (1977), s Lukešová, Anna (vyd.), Spravedlnost, mír a integrita stvoření: Příspěvky ke konciliárnímu proces z členských církví Ekumenické rady církví v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Sakař, Vladimír, Lidská práva a křesťanská odpovědnost, Theologická revue 7, 6 (1974), s Salajka, Milan, Křesťané v zápasech o mír a pokoj ve světě: k dvacátému pátému výročí zaloţení Křesťanské mírové konference. Praha: Regionální sdruţení KMK v ČSSR Salajka, Milan, Kvalita ţivota, Theologická revue 7, 6 (1974), s Salajka, Milan, Sexismus, Theologická revue 7, 5 (1974), s Tomková, Barbora, Vliv Jana XXIII. na zachování světového míru v souvislosti se změnou smýšlení katolické církve, bakalářská práce. Praha: ETF UK Toţička, Tomáš, Církev a svět práce, Křesťanská revue 67, 3 (2000), s K. Jiné Trojan, Jakub S., Stuttgartské vyznání vin v perspektivě střední Evropy, Teologická reflexe 2/1995, s Bonhardová, Nina, Misie. Praha: Daemon 1997 (historický román o misii sv. Cyrila a Metoděje).

16 Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád Doubrava, František, Oběť: Román ze ţivota afrických misionářů Bílých otců. Praha: Alexander Storch Drápal, Dan, Emancipace ţen v církvi? Praha: Návrat domů Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Filipi, Pavel, Misie v pravoslaví, Křesťanská revue 49 (1982), s Hobizal, František, Dopisy z Brazílie: o ctnostech a nectnostech. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Jarošová, Jindra, Svatí kacíři: Reportáţ nejen z Velké Moravy. Praha: Radioservis 2000 (historický román o misii sv. Cyrila a Metoděje). Klement, Václav, Dopisy z Koreje. Brno: Cesta Kolář, Petr, Křesťanský magazín není velvyslancem naší církve v televizi, Getsemany 11(78) (1997), s. 3. Lamparter, Michal (vyd.), Církev a stát (sborník příspěvků z 4. ročníku konference). Brno: Masarykova univerzita Opatrný, Aleš, Příprava rodičů na křest dítěte: Pomůcka pro ty, kteří vedou přípravu. Praha: Pastorační středisko Palán, Aleš, Neţ krokodýl spolkne stín: Čtyřicet let Zdeňka Číţkovského v Jiţní Americe. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Procházka, P., Misie v Brazílii, zvukový záznam (k dispozici v Oddělení pro nevidomé a ZP v knihovně KTF UK). Růţička, František, Pouť do Israele. České Budějovice: Jarošík Slámová, Eva, Je křesťanský magazín velvyslancem naší církve v televizi?, Getsemany 9(76) (1997), s Reakce na tento článek: viď Kolář, Petr. Smolík, Josef, Křesťanství v USA, Křesťanská revue 55 (1988), s Smolík, Josef, Křesťanství v USA (dokončení), Křesťanská revue 55 (1988), s Šlégr, Jiří, Poklady misií s Jiřím Šlégrem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Kompletní bibliografie v abecedním poradí (podle přímení autorů) Ambros, Pavel, Pastorální teologie 5: Církev, kultura, společnost, misie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Ambros, Pavel, Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry, Teologická reflexe 1/2001, s Ambros, Pavel, Mezi Východem a Západem: Ekumenické otázky. Velehrad: Societas Antonij, metropolita Kijeva a Haliče, Křesťanské svědectví v socialistické společnosti, Křesťanská revue 46 (1979), s Balabán, Milan, Ubíráme se všichni k vrcholům téhoţ duchovního horstva?, Křesťanská revue 72, 1 (2005), s Balabán Milan, Nelpění: Pokus stanovit jednu z moţných společných základen ţidovství, křesťanství a buddhismu, Teologická reflexe 2/1996, s Balcar, Josef, Albert Schweitzer: lékař, misionář, Evropan v pralese. Praha 1947.

17 Bárta, Jan OFM, Ekumenismus. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Beneš, Petr Regalát et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: UK FF, Filosofia Bílý, Jiří, Český misionář Augustin Strobach, Teologické texty 6, 6 (1995), s Bobčík, Vladislav, Analýza evangelizačních poznatků a zkušeností členů komunity Emmanuel, diplomová práce. Praha: KTF UK Bonhardová, Nina, Misie. Praha: Daemon 1997 (historický román o misii sv. Cyrila a Metoděje). Borek, Vojtěch, Letní misie českých dominikánů , bakalářská práce. Praha: CKK KTF UK Borotová, Lucie, Protestantské misie v Číne, Religio 3, 2 (1995), s Bouma, David et al., Pavel z Tarsu, apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis Bubníková, Anna, Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka, diplomová práce. Praha: KTF UK Bujnoch, Josef, Zwischen Rom und Byzanz: Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik. Graz: Styria Bula, Miroslav, Civilní interpretace, Křesťanská revue 24, 8 (1957), s Přetisk: Křesťanská revue 73, 1 (2006), s Calábek, Pavel, Dopisy svatého Kolumbána: překlad a systematický výklad, diplomová práce. Praha: KTF UK Císař, Ivo, Jednota křesťanů, Řím: Křesťanská akademie Cibulka, Josef, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd Cyril, Archimandrita, Počátky křesťanství v Československu. (dílo vyšlo poprvé v Havířově v r jako samizdat; rukopis z r připraven pro vydání, které se neuskutečnilo, je k dispozici v knihovně HTF UK) Černý, Pavel, Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek Recenze: Beneš, Ladislav, Křesťanská revue 73, 5 (2006), s Černý, Pavel, Praxe dialogu křesťanů s příslušníky jiných náboţenství, In: Křesťané a jiná náboţenství. Praha: SET Sdruţení evangelikálních teologů 2004, s Černý, Pavel, Dynamika ţivota církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva Černý, Pavel, Pravoslavná církev v Československu. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Českobratrská církev evangelická. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Církev adventistů sedmého dne. Praha: Horizont Červenková, Denisa, Křesťanství ve vztahu k ostatním náboţenstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí ( ): hledání metody, rigorózní práce. Praha: KTF UK Červenková, Denisa Albert-Peter Rethmann, Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád 2006.

18 David, Jiří, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska: přijetí a vyhnání otcú Tovaryšstva Jeţíšova, zburcované převraty a revoluce, mravy a ctnosti lidu, jak politické, tak církevní, krátce popsané. Z latiny přel. Josef Koláček, úvod napsal Tomáš Špidlík. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma Demel, Zdeněk Karl Schlemmer (eds.), Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?: být církví misionářským způsobem. Mezinárodní pastorálně teologické sympozium, České Budějovice České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské Univerzity Dolejšová, Ivana (I. Noble), Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii, Teologická reflexe 2/1998, s Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s Dolista, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Recenze: Filipi, Pavel, Misie v dnešním světě, Teologická reflexe 1/2002, s Dolista, Josef, Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům, Studia theologica II, 2 (2000), s Dospěl, Marek, P. Remedius Prutký OFM ţivot a dílo, diplomová práce. Praha: FF UK Dostál, Filip, Ekumenické bohosluţby, bakalářská práce. Praha: KTF UK Doubrava, František, Oběť: Román ze ţivota afrických misionářů Bílých otců. Praha: Alexander Storch Doulová, Eva, Křesťanské svědectví dnes, Křesťanská revue 46 (1979), s Drápal, Dan, Emancipace ţen v církvi? Praha: Návrat domů Drda, Miloš František J. Holeček Zdeněk Vybíral (vyd.), Jan Hus na přelomu tisíciletí: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papeţská lateránská univerzita Řím, prosince 1999). Ústí nad Labem: Albis international Drexlerová, Alţběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření?: dějiny ţidovsko-křesťanských vztahů. Olomouc: Univerzita Palackého Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Dřímal, Ludvík et al., O katechezi (sborník z Teologické konference o katechezi, Hradec Králové, 2007). Ústí nad Orlicí: Oftis Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad Recenze: Kaňák, Miloslav, Byzantské misie u Slovanů, Theologická revue 5, 6 (1972), s Dvorník, František, Moravská říše a její apoštolové, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Dvorník, František, Svatý Prokop, čeští benediktini a pokřesťanštění Ruska, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Ebertová, Aneţka, Revoluce a ekumena, Náboţenská revue 38, 3-4 (1969), s Ebertová, Aneţka, Obnova k misii: K problematice 2. sekce 4. valného shromáţdění SRC v Uppsale, Theologická revue 1, 5 (1968), s Eklová, Dana, Čeští cestovatelé jezuité v Latinské Americe, diplomová práce. Praha: PřF UK Eynikel, Erik et al. (vyd.), Symposium on Intercultural Theology: Proceedings: held at the South Bohemian University in České Budějovice, 3-4 March České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity 2004.

19 Faikus, Jan, Misie Společnosti Boţího Slova v Jiţním Šantungu, Čína. Nitra: Misijný dom Faistauerová, Václava, Úloha laiků v papeţských misijních dílech, bakalářská práce. Praha: KTF UK Fiala, Pavel, Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky, bakalářská práce. Praha: KTF UK Filipi, Pavel, Po ekumenickém chodníku: příručka ke vztahům a moţnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich Filipi, Pavel, Dominus Iesus a budoucnost ekumenismu: komentář ke kontroverznímu dokumentu, Teologická reflexe 1/2001, s Filipi, Pavel, Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Filipi, Pavel, O ospravedlnění ekumenicky (K uveřejňovanému dokumentu), Teologická reflexe 2/1998, s Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK Recenze: Beneš, Ladislav, Učebnice ekumeniky, Teologická reflexe 2/1996, s Filipi, Pavel, K teologii slovanských misií, Křesťanská revue 54 (1987), s Filipi, Pavel, Chudým evangelium se zvěstuje, Křesťanská revue 50 (1983), s Filipi, Pavel, Misie v pravoslaví, Křesťanská revue 49 (1982), s Filipi, Pavel et al., Tschechischer Ökumenismus: historische Entwicklung. Prag: Ökumenischer Rat der Kirchen in der Tschechischen Sozialistischen Republik Filipi, Pavel Petr Pokorný, Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Florovský, Vasiljevič Antonín, Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha: Nakladatelství Vyšehrad Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek, Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboţenský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Praha: Dingir Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek (vyd.), Mezináboţenský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboţenstvím. Praha: Dingir Fojtíková, Jitka, Misie součást spirituality Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, diplomová práce. Praha: KTF UK Fojtíková, Jitka Veronika, Podíl katolické církve v Čechách na misijním díle Církve, diplomová práce. Praha: KTF UK Förster, Josef, Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentárem části I. dílu), disertační práce (Ph.D.). Praha: FF UK Freidinger, A., Oceanie a evangelium. Olomouc: Českobratrská jednota misijní Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 4: Misie v Americe a Australii. Olomouc Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 1: Dějiny misie. Hrubá Lhota Freitinger, Pavel, Karel Machotka: Úryvek z práce o přestupovém hnutí na Domaţlicku, Křesťanská revue 48 (1981), s Frinta, Antonín, O počátcích křesťanství u Poláků, Křesťanská revue 37 (1970), s

20 Fuček, Ludvík, Počet z naděje, která je v nás, a jednota církve, Theologická revue 10, 2 (1977), s Fuchs, Alfréd, Sjednocení církví: unionismus. Praha: Československé akciové tiskárny Grivec, František, Konstantin und Method: Lehrer der Slawen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Grombířová, Marie, Lidové misie redemptoristů v Čechách v současnosti, diplomová práce. Praha: KTF UK Grulich, Rudolf, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts. Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien Hájek, Jiří, Předpoklady evangelizace v České republice, Getsemany 6(74) (1997), s Halík, Tomáš, Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Lidové noviny Halík, Tomáš, O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie Recenze: Trojan, Jakub S., Křesťanská revue 59, 9 (1992), s Halík, Tomáš Jan Jandourek, Ptal jsem se cest. Praha: Portál Hanuš, Jiří, Číst znamení času katolická církev v české společnosti: rozhovor s Janem Spoustou, Teologie a společnost r. 1 (9), č. 1 (2003), s Hanuš, Jiří, Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Recenze: Filipi, Pavel, Autoportrét katolického teologa, Teologická reflexe 2/1997, s Havlíček, Petr, Církev jako společenství Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche, diplomová práce. Praha: KTF UK Havlíček, Petr, Albrecht Chanovský ţivot nebo legenda?, diplomová práce. Praha: PedF UK Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 53 (1986), s Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 52 (1985), s , , , Hejzlar, Samuel, K evangelizaci, Křesťanská revue 38 (1971), s Heryán, Miroslav, Budete mi svědkové: Příprava evangelizačních pracovníků, Způsoby a formy evangelizace. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické 197?. Hladký, Břetislav, Karel Machotka a evangelizace západních Čech, Křesťanská revue 44 (1977), s , Hlaváčová, Ivana, Evangelizační škola Koinonie Jana Křtitele, Teologické texty 6/6 (1995), s Hník, František M., Dnešní stav ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Hník, František M., Otázky veřejného ţivota s hlediska ekumenického křesťanství. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenické křesťanství a otázky veřejného ţivota, Náboţenská revue 10,1 (1938), s. 4-17, 65-77, , , , Hník, František M., Křesťané a dnešní svět. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenismus a svobodné křesťanství, Náboţenská revue 9, 5 (1937), s

Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011)

Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011) Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011) N.B.: ETF UK: Protestant Theological Faculty, Charles University in Prague HTF UK: Hussite Theological Faculty, Charles University

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1

Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1 Název periodicita denominace cena (Kč) vydavatel Advent 12 evan 3 Nakladatelství Advent-Orion, s r. o. Babyka 6 kat 2/r Unie katolických ţen Brána 1 církev bratrská 34 KODEX o.p.s. Bratrstvo 1 evan 2 Ústřední

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Církve a české školství. Záboj Horák

Církve a české školství. Záboj Horák Církve a české školství Záboj Horák Chtěl bych na tomto místě poděkovat oběma recenzentům knihy, prof. JUDr. Jiřímu Rajmundu Treterovi a doc. JUDr. Stanislavu Přibylovi, Ph.D., IC.D., za provedené recenze.

Více

Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN 978-80-86498-48-5

Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN 978-80-86498-48-5 Bibliografie Pavla Hoška (červen 2013) vědecké monografie (knižní): HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů. 2004. 101 s. ISBN 80-7255-099-3. HOŠEK, P.: Na cestě k dialogu.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš MACHULA, Petr

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI ETF UK 2014 3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 CÍRKEV Slovo ekklésia (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Misie církve dnes. misiologický příspěvek k praxi evangelia v sekulárním Česku. Úvod

Misie církve dnes. misiologický příspěvek k praxi evangelia v sekulárním Česku. Úvod Misie církve dnes misiologický příspěvek k praxi evangelia v sekulárním Česku Předneseno na symposiu Praxe evangelia v sekulárním Česku: publice docere, aneb teolog(ie) před veřejností. Symposium se konalo

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 Závěrečná zpráva o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 * v 1. kole - za ně odpovědnost nesl hlavně Junák - řádně v něm soutěžilo během září a října 265 soutěžících (včetně soutěžících mimo

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

4. Martin WEIS, Mariánské květy, v nakladatelství Sursum Tišnov vydal Milan Badal, 2003, v edici Studie TF JU svazek 28, 175 s., ISBN 80-7323-046-1.

4. Martin WEIS, Mariánské květy, v nakladatelství Sursum Tišnov vydal Milan Badal, 2003, v edici Studie TF JU svazek 28, 175 s., ISBN 80-7323-046-1. Výběr z publikací Monografie: 1. Martin WEIS, Minutěnky vzpomínek na pastýře lidu svého, nakladatelství Panevropa Praha, 1999, 82 s. + fotografické přílohy, ISBN 80-85846-12-8. 2. Martin WEIS, Jihočeské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Výsledky krajského kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky krajského kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. 2. Michal Hruška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 7 8 10 25 Michal Punčochář Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 6/8 0 10 5 10 25 3. Ondřej Mička Gymnázium Jírovcova, České

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více