Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)"

Transkript

1 Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) A. Bible a misie Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s Bouma, David et al., Pavel z Tarsu, apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis Kubáč, Vladimír, Misie a evangelizace v pohledu Bible, Theologická revue 22, 4 (1989), s Mánek, Jindřich, Misijní charakter novozákonní církve, Náboţenská revue 22, 5 (1951), s Mrázek, Jiří, Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu, In: Matoušovské studie. Třebenice: Mlýn 2000, s Staněk, Jaroslav B., Na základ prorocký a apoštolský: Prúzkum dvou linií apoštolátu v novozákonním kánonu, Křesťanská revue 41 (1974), s B. Teologie misie Ambros, Pavel, Pastorální teologie 5: Církev, kultura, společnost, misie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Černý, Pavel, Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek Recenze: Beneš, Ladislav, Křesťanská revue 73, 5 (2006), s Černý, Pavel, Dynamika ţivota církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva Demel, Zdeněk Karl Schlemmer (eds.), Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?: být církví misionářským způsobem. Mezinárodní pastorálně teologické sympozium, České Budějovice České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské Univerzity Dolista, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Recenze: Filipi, Pavel, Misie v dnešním světě, Teologická reflexe 1/2002, s Dolista, Josef, Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům, Studia theologica II, 2 (2000), s Faistauerová, Václava, Úloha laiků v papeţských misijních dílech, bakalářská práce. Praha: KTF UK Fojtíková, Jitka, Misie součást spirituality Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, diplomová práce. Praha: KTF UK Molnár, Amedeo Pavel Filipi, Do posledních končin: Sborník prací Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Neval, Daniel, We bring the light to the world! : Takzvaná globalizace z teologického hlediska. Studentská vědecká konference 26. a Praha: Matfyzpress 2002, s Opatrný, Aleš, Cesty k víře. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství praţském Parys, Michel van (et al.), Nová evangelizace: církve a Evropa nové rozpory nebo usmíření? Setkání bohoslovcú střední a východní Evropy (1996: Velehrad, ČR). Olomouc: Centrum Aletti Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Sborník příspěvků z 1. konference SCMS. Praha: SCMS 2007.

2 Planner, František, Misijní činnost církve. Řím: Křesťanská akademie Sahas, Daniel, Katolicita a misie světu, Křesťanská revue 43 (1976), s Salajka, Milan, Průběh zaměření a problémy misie, Theologická revue 29, 5 (1996), s Schikora, Rudolf, Obnova farností misiemi. Frýdek: Exerciční dům Vašek, Bedřich, Katolická akce: výzva Boţí k laikům. Olomouc: Lidové knihkupectví Vokoun, Jaroslav, Obrácení pohanů a obrácení církve, Misiologické info 7-10/2009, s Zedníček, Miroslav, Laien in Pastoral, In: Sborník Katolické teologické fakulty vydaný v roce 650. výročí zaloţení Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum 1998, s C. Dějiny misie C.1 Obecně Balcar, Josef, Albert Schweitzer: lékař, misionář, Evropan v pralese. Praha Borotová, Lucie, Protestantské misie v Číne, Religio 3, 2 (1995), s Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Dvorník, František, Svatý Prokop, čeští benediktini a pokřesťanštění Ruska, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Faikus, Jan, Misie Společnosti Boţího Slova v Jiţním Šantungu, Čína. Nitra: Misijný dom Freidinger, A., Oceanie a evangelium. Olomouc: Českobratrská jednota misijní Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 1: Dějiny misie. Hrubá Lhota Frinta, Antonín, O počátcích křesťanství u Poláků, Křesťanská revue 37 (1970), s Grulich, Rudolf, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts. Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien Jirsák, Tomáš V. F., Gu Xin Shengjing wenda: poznámky ke zprostředkování křesťanské zvěsti Číně poloviny 19. století, diplomová práce. Praha: FF UK Kalfus, Radim, Vzpomínky na dr. Alberta Schweitzera a na Lambaréne Praha: Práce Kalista, Zdeněk (vyd.), Cesty ve znamení kříţe: dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů. Praha: Vyšehrad Kašpar, Ludvík Bohumil, Katechismus westminsterský menší; Boţi dilo na ostrovech jiţního moře. Praha Kašpar, Oldřich, Smrtí ţivot nekončí: příběh českého misionáře na Amazonce. Horní Bříza: Granát Kejř, Václav, České evangelické sbory v Americe. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické Klíčová, Marcela, Vzestup křesťanství: dějiny prvních pěti století církve. Praha: Návrat domů 2009.

3 Koláček, Josef, Čínské elogium: duchovní portrét P. Josefa Zemana C.M., misionáře v Číně. Svitavy: Křesťanská akademie Kubíková, Jiřina, Křesťanská misie v století. Brno: Luboš Marek Kubíková, Jiřina, Kázání od času předreformačního k velkému probuzení. Praha: Evangelická církev metodistická v ČR Kubíková, Jiřina, Kázání ve starověku a středověku. Praha: Evangelická církev metodistická v ČR Lášek, Jan Blahoslav, Počátky křesťanství u východních Slovanů. Praha: Síť Recenze: Bugel, Walerian, Teologické texty 3 (1998), s Marek, Luboš, Dějiny křesťanství na Rusi I.: Kyjevská Rus. Hostinné: Rubato Mirvald, Karel, Misie a misionáři. Olomouc: Velehrad Němec, Jaroslav, Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 1. díl. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká Němec, Jaroslav, Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 2. a 3. díl. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká Pilhatsch, František, Geschichte der Weltmission: ein Überblick. München: Selbstverlag des Ludwig-Missionsvereins Polák, Petr, Misijní činnost v Japonsku v letech , diplomová práce. Praha: FF UK Řepa, Jaroslav, Ein russischer Edelmann als Missionar. Velim Škorpík, František Xaver, Missie tichomořské. Brno: Nákladem Dědictwí SS. Cyrilla a Methodia Vilhum, František X., Hrdinové vědy a víry: misionáři zeměpisci. Velehrad: Dobrá kniha Vilhum, František X., Čeští misionáři v Egyptě a Habeši. Praha: Mikuta Všetečka, František, Obrázky z katolických misií. Díl 2: Afrika. Brno: Bedřich Gross Všetečka, František, Obrázky z katolických missií. Díl 1: Asie. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje Zelenka, Lev, Činnost a úspěchy Slovanských Misionářů mezi Indiány Amerického Západu. St. Lous, MO: Hlas C.2 Cyrilometodějská misie Bujnoch, Josef, Zwischen Rom und Byzanz: Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik. Graz: Styria Cibulka, Josef, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad Recenze: Kaňák, Miloslav, Byzantské misie u Slovanů, Theologická revue 5, 6 (1972), s Dvorník, František, Moravská říše a její apoštolové, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Filipi, Pavel, K teologii slovanských misií, Křesťanská revue 54 (1987), s Grivec, František, Konstantin und Method: Lehrer der Slawen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 53 (1986), s

4 Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 52 (1985), s , , , Kadlec, Jaroslav, Svatý Prokop, český stráţce odkazu cyrilometodějského. Řím: Křesťanská akademie Krupica, Martin Marek, Historické souvislosti cyrilometodějské misie, Theologická revue 77, 1-4 (2006), s Lepař, Jan, O kulturním působení slovanských apoštolů Cyrilla a Methoděje. Praha: Wiesner Mácha, Karel, Nová identita: Sociálně-antropologické aspekty cyrilometodějské misie. Velehrad: Societas Novák, Miroslav, Do roku Cyrila a Metoděje, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), s Ondáš, Vladimír, Nejstarší dějiny sázavského kláštera, diplomová práce. Praha: KTF UK Pastrnek, František, Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda s rozborem a otiskem hlavních pramenů. Praha: Královská česká společnost nauk Pok-Poděbradský, Václav, Apoštolů slovanských sv. Cyrilla a Methodia ţivotopisy: k jubileu slovansko-křesťanského tisíciletí ( ). Praha: Hynek Pokorný, Ladislav (vyd.), Pocta spolupatronům Evropy: malý cyrilometodějský sborník. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Potoček, Cyril J., Saints Cyril and Methodius, apostles of the Slavs. New York: P. J. Kennedy and Sons Poulík, Josef, Grossmähren und die Mission des Kyrill und Method. Praha: Orbis Poulík, Josef, Velká Morava: Cyrilo-metodějská mise. Praha: Melantrich Reichertová, Květa et al., Sázava: Památník staroslověnské kultury v Čechách. Praha: Odeon Skutil, Jan, Počátky písemnictví na Moravě a cyrilometodějská misie, Z kralické tvrze 17 (1990), s Skutil, Jan, Idea Velké Moravy: K výročí smrti sv. Konstantina-Cyrila, Z kralické tvrze 16 (1989), s Soukupová, Dagmar, Výběrová bibliografie k problematice cyrilometodějské, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), s Šesan, Milan, Příspěvek k cyrilometodějským otázkám, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), s Tkadlčík, Vojtěch, Průkopnická evangelizační metoda Soluňanů, Teologické texty 6/6 (1995), s Vašica, Josef, Slovanská bohosluţba v českých zemích. Praha: Vyšehrad Vavřínek, Vladimír, Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha: Lidová demokracie C.3 Dějiny křesťanství na území České republiky Cyril, Archimandrita, Počátky křesťanství v Československu. (dílo vyšlo poprvé v Havířově v r jako samizdat; rukopis z r připraven pro vydání, které se neuskutečnilo, je k dispozici v knihovně HTF UK) Černý, Pavel, Pravoslavná církev v Československu. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Českobratrská církev evangelická. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR 1982.

5 Černý, Pavel, Církev adventistů sedmého dne. Praha: Horizont Holý, Ivan Pavel Černý, Církev bratrská v ČSSR. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Kaňák, Miloslav, K počátkům křesťanství u nás a zejména na Velké Moravě, Náboţenská revue 37, 1-2 (1963), s Kaňák, Miloslav, Čechové a křesťanské náboţenství. 1. díl: Od nejstarších dob aţ k branám husitské revoluce. Praha: Blahoslav Kratochvílová, Irena, (vyd.), Prácheňská zastavení: Sborník vydaný k výročí pověření sv. Gorazda slovanskou misií. Horaţďovice: Městský úřad Horaţďovice Medek, Václav, Osudy moravské církve do konce 14. věku. 1. Díl: Od doby velkomoravské do doby husitské. Praha: Česká katolická charita Podlaha, Antonín, Missie P. Kašpara Diriga v Horách Krkonošských vykonana r Praha: Královská Č. Spol. Náuk Sommer, Petr, Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond Šebesta, Jan Vladimír, Rozsévání na Slovácku. Valašské Meziříčí: Osvěta 19?. Šolle, Miloš, Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Praha: Vyšehrad Recenze: Huml, Václav, Teologické texty 7, 6 (1996), s ; Kukla, Oto A., Kniha o počátcích křesťanství u nás, Křesťanská revue 64, 3 (1997), s Zlámal, Bohumil, Příručka českých církevních dějin 9: Doba probuzeneckého katolictví ( ). Část 2. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká C.4 Františkánské misie; Václav Remedius Prutký OFM ( ) Beneš, Petr Regalát et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: UK FF, Filosofia Dospěl, Marek, P. Remedius Prutký OFM ţivot a dílo, diplomová práce. Praha: FF UK Förster, Josef, Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentárem části I. dílu), disertační práce (Ph.D.). Praha: FF UK Procházka, Jáchym Bohumil, Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad Prutký, Václav Remedius, O Egypte, Arábii, Palestině a Galileji. Vyd. Josef Förster. Praha: Libri Záhořík, Jan, Africká cesta Remedia Prutkého: český františkán na misiích v Etiopii 18. století, Dějiny a současnost 28, 6 (2006), s C.5 Iroskotská misie Calábek, Pavel, Dopisy svatého Kolumbána: překlad a systematický výklad, diplomová práce. Praha: KTF UK Obrdlíková, Kristýna, Keltská křesťanská spiritualita, bakalářská práce. Praha: ETF Roule, Tomáš, Keltové a péče o duši, Teologické texty 12, 4 (2001), s C.6 Jezuitské misie Bílý, Jiří, Český misionář Augustin Strobach, Teologické texty 6, 6 (1995), s

6 David, Jiří, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska: přijetí a vyhnání otcú Tovaryšstva Jeţíšova, zburcované převraty a revoluce, mravy a ctnosti lidu, jak politické, tak církevní, krátce popsané. Z latiny přel. Josef Koláček, úvod napsal Tomáš Špidlík. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma Eklová, Dana, Čeští cestovatelé jezuité v Latinské Americe, diplomová práce. Praha: PřF UK Florovský, Vasiljevič Antonín, Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha: Nakladatelství Vyšehrad Havlíček, Petr, Albrecht Chanovský ţivot nebo legenda?, diplomová práce. Praha: PedF UK Kadeřávek, Martin, Jezuitské misie v Číně v 17. a 18. století, diplomová práce. Praha: PedF UK Kašpar, Oldřich, Jezuité z české provincie a jejich díla ze 17. a 18. století ve Španělsku, Mexiku a na Filipinách. Praha Kašpar, Oldřich, Jezuité z české provincie v Mexiku. Olomouc: Danal Kašpar, Oldřich, Los jesuitas checos en la Nueva Espana Mexico: Universidad Iberoamericana Koláček, Josef, 200 let jezuitů v Brně. Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Samuel z Trutnova: Samuel Fritz. Velehrad: Refugium Koláček, Josef, (vyd.), Čínské epištoly (Jan Xaver Walter, Florian Josef Bahr). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Magister Nhiem: (Thay Nhiem). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Tadeáš Enis ( ). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Mathias Cuculinus ( ). Mohelnice: Římskokatolická farnost Mohelnice Koláček, Josef, Olomoučtí indipetae. Řím: Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Koláček, Josef, Ódy z Tarahumary. Řím: Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Kříţová, Markéta, Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Jeţíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Novotná, Eva (vyd.), Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé: k 450. výročí příchodu jezuitú do Prahy (katalog výstavy, Praha ). Praha: Geografická knihovna PřF UK Procházka, Matěj, Smrt na ostrově: Ţivot a mučednická smrt misionáře Augustina Strobacha. Jihlava: Domov a svět Procházka, Matěj, Missie jesuitské vůbec a missie P. Aug. Strobacha z T. J. zvlášť. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje Sebes, Josef S., Jesuitské misie v Číně, Studie 81 (1982), s Skutil, Jan, Misie českých jezuitú a moravských bratří v století a zámořská historie Jiřího Josefa Camela a F. M. Klácela, Z kralické tvrze 16 (1989), s Slavíček, Karel, Listy z Číny do vlasti ( ). Olomouc: Durych Šimková-Broulová, Kamila, Samuel Fritz: české stopy na březích Amazonky. Praha: Kant Špidla, Josef, Velký příběh misionáře, který se narodil v nesprávné době: O nejznámějším moravském jezuitovi. Vyškov: Mint Štindl, Martin, Z Meziříčí za oceán: ţivotní pouť P. Antonína Strčanovského SJ ( ). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 1999.

7 C.7 Karel Machotka ( ) Freitinger, Pavel, Karel Machotka: Úryvek z práce o přestupovém hnutí na Domaţlicku, Křesťanská revue 48 (1981), s Hladký, Břetislav, Karel Machotka a evangelizace západních Čech, Křesťanská revue 44 (1977), s , Machotka, Karel, Ve znamení kalicha: rozsévání evangelia v Plzni a okolí v letech Plzeň Machotka, Karel, Naše cesta: příručka pro vyučování náboţenství českobratrské církve evangelické pro školy měšťanské, niţší střední a konfirmaci. Blovice u Plzně: V. Kotršal D. Evangelizace Antonij, metropolita Kijeva a Haliče, Křesťanské svědectví v socialistické společnosti, Křesťanská revue 46 (1979), s Bobčík, Vladislav, Analýza evangelizačních poznatků a zkušeností členů komunity Emmanuel, diplomová práce. Praha: KTF UK Dřímal, Ludvík et al., O katechezi (sborník z Teologické konference o katechezi, Hradec Králové, 2007). Ústí nad Orlicí: Oftis Fiala, Pavel, Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky, bakalářská práce. Praha: KTF UK Filipi, Pavel, Chudým evangelium se zvěstuje, Křesťanská revue 50 (1983), s Hájek, Jiří, Předpoklady evangelizace v České republice, Getsemany 6(74) (1997), s Hejzlar, Samuel, K evangelizaci, Křesťanská revue 38 (1971), s Heryán, Miroslav, Budete mi svědkové: Příprava evangelizačních pracovníků, Způsoby a formy evangelizace. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické 197?. Hlaváčová, Ivana, Evangelizační škola Koinonie Jana Křtitele, Teologické texty 6/6 (1995), s Horák, Cyril, Potřebujeme evangelizaci?, Křesťanská revue 45 (1978), s Horák, Cyril, Sekularizace a evangelizace, Křesťanská revue 40 (1973), s Hronek, Josef, Misijní katechismus: Co má katolík věděti a věřiti. Praha: Kropáč a Kucharský Instrukční příručka pro misionáře Dnů náboţenské obnovy ve Velká Praze X Praha J.A.K., Budete mi svědkové. Erie Kratka, Jaroslav, Zásadní překáţky v misijní a evangelizační činnosti, Misiologické info 1/2011, s Křivohlavý, Jaro, Sdílení naděje. Praha: Návrat domů Kubíková, Jiřina, Kaţte evangelium! Metodická pomůcka pro kazatele. Praha: Blahoslav Kunetka, František Aleš Opatrný, O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké Literární komitét bývalého Reformovaného seniorátu praţského (vyd.), Náboţenská čítanka. Praha: Synodní výbor českobratrské církve evangelické Mucha, Petr, Maltská evangelizační škola a Misijní centrum v Praze, Teologické texty 6, 6 (1995), s Mysliveček, Emanuel, Kázání misijní a renovační. Frýdek 1970.

8 Opatrný, Michal, Charita jako místo evangelizace. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Pivoňka, Petr (vyd.), Rybolov: sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze ledna Benešov: EMAN Rajlich, Jan, Hnutí Světlo-Ţivot a evangelizace, Teologické texty 6/6 (1995), s Rozbořil, Miroslav, Pastorace a evangelizace, Křesťanská revue 44 (1977), s Rutrle, Otto, Evangelizační a misijní akce československé církve, Náboţenská revue 21, 6 (1950), s Rybecká, Ludmila, Teologická povaha evangelizace a její význam pro duchovní ţivot evangelizátora, diplomová práce. Praha: KTF UK Smolík, Josef, Evangelizace, Křesťanská revue 48 (1981), s Borek, Vojtěch, Letní misie českých dominikánů , bakalářská práce. Praha: CKK KTF UK E. Inkulturace, kontextuální misiologie Bula, Miroslav, Civilní interpretace, Křesťanská revue 24, 8 (1957), s Přetisk: Křesťanská revue 73, 1 (2006), s Doulová, Eva, Křesťanské svědectví dnes, Křesťanská revue 46 (1979), s Eynikel, Erik et al. (vyd.), Symposium on Intercultural Theology: Proceedings: held at the South Bohemian University in České Budějovice, 3-4 March České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Fojtíková, Jitka Veronika, Podíl katolické církve v Čechách na misijním díle Církve, diplomová práce. Praha: KTF UK Grombířová, Marie, Lidové misie redemptoristů v Čechách v současnosti, diplomová práce. Praha: KTF UK Halík, Tomáš, O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie Recenze: Trojan, Jakub S., Křesťanská revue 59, 9 (1992), s Hanuš, Jiří, Číst znamení času katolická církev v české společnosti: rozhovor s Janem Spoustou, Teologie a společnost r. 1 (9), č. 1 (2003), s Hrubý, Marcel, Misijní poslání církve a pastorace v severočeském pohraničí, diplomová práce. Praha: KTF UK Jurechová, Zuzana Pavol Bargár (vyd.), Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce Praha: SCMS Anglická verze: Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), Crisis Situations in the Czecho-Slovak Context after Prague: CECMS Kamanová, Silvia, Reformovaná církev v Jiţní Africe a role církví v jihoafrickém konfliktu, diplomová práce. Praha: HTF UK Liguš, Ján, Die Kirche in der Spannung zwischen Universalität und Inkulturation, Communio viatorum 37, 3 (1995), s Liguš, Ján, Historical and Philosophical Background for Understanding Relationships between Christians and Marxists in Eastern Europe Immediately after the World War II, In: Paul Mojzes (ed.), Occasional Papers on Religion in Eastern Europe 9, 6 (1990), s Lobkowicz, Mikuláš, Křesťanství, kultura, inkulturace, Teologické texty 6, 6 (1995), s Macek, Petr, The role of the church in the Czechoslovak revolution, The Ecumenical Review 43, 3 (1991), s

9 Mádr, Oto, Osobní inkulturace víry, Teologické texty 6, 6 (1995), s Noble, Ivana, Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context: Central and East European Search for the Roots. Farnham: Ashgate Noble, Ivana, Konverze v náboţensky pluralitní společnosti, Misiologické info 5-6/2009, s. 3-4, 1/2011, s Noble, Ivana, Duchovní situace v ČR: výzvy, trendy a nová duchovní orientace, Křesťanská revue 70, 6 (2003), s Opatrný, Aleš, Nekonečné cesty k zaslíbené zemi : těţkosti a šance v postkomunistické diaspoře, In: Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje zároveň. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2000, s Pokorný, Ladislav, Nenáboţenský Búh (variace na rádlovské téma). In: Logos a svět. Praha: OIKOYMENH 1997, s Salajka, Milan, O čem dnes přemýšlejí křesťané ve světě a u nás. Praha: Náboţenská obec Církve československé husitské Schneider, Jiří, O cukru, kvasu a soli: Kulinářská úvaha o poslání křesťanů čili misii, Křesťanská revue speciál 72 (2005), s Slavík, Michael, Evangelizace velkoměsta, Teologické texty 7, 1 (1996), s F. Ekumenismus Ambros, Pavel, Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry, Teologická reflexe 1/2001, s Ambros, Pavel, Mezi Východem a Západem: Ekumenické otázky. Velehrad: Societas Bárta, Jan OFM, Ekumenismus. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Bubníková, Anna, Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka, diplomová práce. Praha: KTF UK Císař, Ivo, Jednota křesťanů, Řím: Křesťanská akademie Dolejšová, Ivana (I. Noble), Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii, Teologická reflexe 2/1998, s Dostál, Filip, Ekumenické bohosluţby, bakalářská práce. Praha: KTF UK Drda, Miloš František J. Holeček Zdeněk Vybíral (vyd.), Jan Hus na přelomu tisíciletí: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papeţská lateránská univerzita Řím, prosince 1999). Ústí nad Labem: Albis international Ebertová, Aneţka, Revoluce a ekumena, Náboţenská revue 38, 3-4 (1969), s Ebertová, Aneţka, Obnova k misii: K problematice 2. sekce 4. valného shromáţdění SRC v Uppsale, Theologická revue 1, 5 (1968), s Filipi, Pavel, Po ekumenickém chodníku: příručka ke vztahům a moţnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich Filipi, Pavel, Dominus Iesus a budoucnost ekumenismu: komentář ke kontroverznímu dokumentu, Teologická reflexe 1/2001, s Filipi, Pavel, Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Filipi, Pavel, O ospravedlnění ekumenicky (K uveřejňovanému dokumentu), Teologická reflexe 2/1998, s

10 Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK Recenze: Beneš, Ladislav, Učebnice ekumeniky, Teologická reflexe 2/1996, s Filipi, Pavel et al., Tschechischer Ökumenismus: historische Entwicklung. Prag: Ökumenischer Rat der Kirchen in der Tschechischen Sozialistischen Republik Filipi, Pavel Petr Pokorný, Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Fuček, Ludvík, Počet z naděje, která je v nás, a jednota církve, Theologická revue 10, 2 (1977), s Fuchs, Alfréd, Sjednocení církví: unionismus. Praha: Československé akciové tiskárny Halík, Tomáš, Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Lidové noviny Halík, Tomáš Jan Jandourek, Ptal jsem se cest. Praha: Portál Hanuš, Jiří, Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Recenze: Filipi, Pavel, Autoportrét katolického teologa, Teologická reflexe 2/1997, s Havlíček, Petr, Církev jako společenství Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche, diplomová práce. Praha: KTF UK Hník, František M., Dnešní stav ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Hník, František M., Otázky veřejného ţivota s hlediska ekumenického křesťanství. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenické křesťanství a otázky veřejného ţivota, Náboţenská revue 10,1 (1938), s. 4-17, 65-77, , , , Hník, František M., Křesťané a dnešní svět. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenismus a svobodné křesťanství, Náboţenská revue 9, 5 (1937), s Hník, František M., O bohosloveckou základnu ekumenického hnutí, Náboţenská revue 9, 6 (1937), s Hník, František M., Křesťanský svět a československá církev, Náboţenská revue 7, 5 (1935), s Homolková, Marie, Jan Hus a význam jeho osobnosti pro proces sbliţování církví, bakalářská práce. Praha: ETF UK Hrdlička, Jaroslav, Patriarcha Dr. Miroslav Novák ţivot mezi svastikou a rudou hvězdou. Brno: L. Marek Hromádka, Josef Lukl, Kirche und Theologie im Umbruch der Gegenwart. Hamburg: Herbert Reich Chamraďová, Lucie, Současná situace olomouckých církví, bakalářská práce. Praha: ETF UK Kaňák, Miloslav, K historii ekumenického hnutí, Náboţenská revue 35, 1 (1964), s Kaňáková-Fišerová, Alena, Prostor pro skutky z víry, Theologická revue 22, 2 (1989), s Kašpárek, David, Teologické souvislosti sakramentologie Karla Rahnera s dokumenty II. vatikánského koncilu, diplomová práce. Praha: HTF UK 2007.

11 Klekner, Peter, Vliv sekt na klasické křesťanství: Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů a její interakce s většinovou církví a společností v Americe, diplomová práce. Praha: ETF UK Kopecký, Ladislav, Pokyny pro ekumenickou spolupráci, Theologická revue 28, 4 (1995), s. obálka časopisu. Kosmata, Pavel, Unie kalicha?: moţnosti husitsko-evangelické unie v českých zemích, diplomová práce. Praha: ETF UK Kovář, František, Hnutí ekumenické a unionistické, Náboţenská revue 11, 2 (1940), s Kovář, František, Resoluce českého křesťanského studentstva o sjednocení církví, Náboţenská revue 11, 4 (1939), s Kovář, František, Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 11, 4 (1939), s Kovář, František, Bleeker, C. J.: Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 10, 4 (1938), s Kovář, František, Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue, 10, 1 (1938), s Krejčí, Miroslav, Una sancta: věřím v svatou církev obecnou : skutečnost a problém ekumenismu, disertační práce (ThDr.). Praha: Husova československá evangelická bohoslovecká fakulta Kubalík, Josef, Ekumenická teologie: Aby všichni jedno byli. Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Kučera, Zdeněk, Ekuména ve světle dějin spásy, Theologická revue 5, 3-4 (1972), s Lochman, Jan Milič, The Faith We Confess: an Ecumenical Dogmatics. Edinburgh: T&T Clark Machovec, Milan, Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? Praha: Nakladatelství politické literatury Machula, Tomáš Renata Norková, Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu. Praha: Krystal Mánek, Jindřich, Kánon Nového zákona a ekuména našich dnů, Náboţenská revue 36, 3-4 (1965), s Mánek, Jindřich, Nový zákon a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Neval, Daniel, Vom Verstehen der eigenen Tradition zum ökumenischen Gestalten der Gegenwart, Communio viatorum 41, 3 (1999), s Noble, Ivana Martin Vaňáč, Ekumenická teologie na přelomu 20. a 21. století, Teologická reflexe 1/2006, s Novák, Miroslav, Pátá konference Leydenské mezinárodní kanceláře v Leersumu, Náboţenská revue 10, 5 (1938), s Pozvání k naději: texty ze Setkání křesťanů Praha: Českobratrská církev evangelická Procházka, Pavel, Kapitoly z ekumeniky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Občianske zdruţenie Pedagóg Rutrle, Otto, Obnovení k misii, Theologická revue 1, 5 (1968), s Rutrle, Otto, Ekumenické křesťanství v ţivotě církve. II. část: Církev a její poslání. Praha: Ústřední rada CČS Rutrle, Otto, Sněm Světové rady církví v Amsterodamu, Náboţenská revue 19, 4-5 (1948), s

12 Rutrle, Otto, Československá církev a ekumenické snahy: 5. theologická konference v Kolštejně ve dnech srpna 1947, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Rutrle, Otto, Podmínky ekumenické praxe, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Rutrle, Otto, Visser t Hooft na Husově fakultě, Náboţenská revue 18, 1 (1947), s Rutrle, Otto, Kristologický základ světového ekumenického hnutí, Náboţenská revue 17, 2 (1946), s Salajka, Milan, Teologie a praxe církve: praktická teologie křesťanského západu: ekumenismus. Praha: Karolinum Recenze: Tonzar, David, Theologická revue 72, 2 (2001), s Salajka, Milan, Ekumenicky závaţné události , Theologická revue 70, 2 (1999), s Salajka, Milan, Slovo Ekumenického sdruţení akademií a laických institutů v Evropě o sobě a o dnešním světě, Theologická revue 24, 1 (1991), s Salajka, Milan, Ekumenické evangelické akademie: Fritz Erichu Anhelmovi, Theologická revue 23, 6 (1990), s Salajka, Milan (vyd.), Vyvol si ţivot: Materiály ze sympozia bohosloveckých fakult a z regionální práce Křesťanské mírové konference v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Salajka, Milan (vyd.), Teologická motivace v dvacetileté práci Křesťanské mírové konference. Praha: Husova československá teologická fakulta Salajka, Milan, Naše doba: z ekumenického odkazu J. L. Hromádky. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Anglická verze: Salajka, Milan, Our time: From the ecumenical legacy of J. L. Hromádka. Praha: Ekumenická rada církví v ČR Salajka, Milan, Ekumenické podněty k pravému řádu církvi, Theologická revue 6, 3 (1973), s Salajka, Milan, Církev v ekumenickém rozhovoru. Praha: Ekumenická sekce Husovy československé teologické fakulty Salajka, Milan, Liturgický církevní rok: ekumenické dědictví. Praha: Jitka Lierová Salajka, Milan, Z myšlenek světové ekumeny, Theologická revue 4, 6 (1971), s Salajka, Milan, Ekumena ekumenický ekumenismus, Theologická revue 3, 5-6 (1970), s Salajka, Milan, Ekumenické kapitoly. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Salajka, Milan, Ideologický pokus a ekumenu, Theologická revue 3, 1 (1970), s Salajka, Milan, Jednota církve v dynamice ekumenického křesťanství, Theologická revue 3, 1 (1970), s Salajka, Milan, Ekumenický zeměpis křesťanství, Theologická revue 2, 5-6 (1969), s Sázava, Zdeněk, Nad dosavadními výsledky konvergenčního procesu (BEM ), Theologická revue 24, 2 (1991), s Sekot, Aleš, Světová rada církví. Praha: Horizont Skalický, Karel, Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1997.

13 Skalický, Karel Jan Podlešák (vyd.), Kristus v srdci Boţího lidu: Ekumenický seminář o kristologii během staletí, který uspořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity ve dnech České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Smolík, Josef, Kristus a jeho lid: praktická eklesiologie. Praha: OIKOYMENH Smolík, Josef, Die Erneurung der biblischen Predigt also Beitrag zum Oekumenismus, Communio viatorum 38, 2 (1996), s Smolík, Josef, Obnova biblického kázání jako příspěvek k ekumenismu, Teologická reflexe 1/1996, s Souček, Josef Bohumil (vyd.), O svrchovanost víry: sborník k 70. výročí narození prof. J. L. Hromádky. Praha: Komenského evangelická teologická fakulta Spisar, Alois, Křesťanský ekumenismus a československá církev z hlediska zásadního, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Srbková, Kateřina, Taizé mezi tradicí a inovací: sociologický obraz francouzské křesťanské komunity, bakalářská práce. Praha: FSV UK Stanovisko CČSH k Limským dokumentům ekumenické konvergence 1982, Theologická revue 19, 2 (1986), s Svítil, Karel, Ekumenismus v pontifikátu papeţe Jana Pavla II., diplomová práce. Praha: KTF UK Štampach, Odilo Ivan, Univerzální a partikulární církev: Příspěvek k ekumenickým rozhovorům o jednotě církve, Teologická reflexe 2/1996, s Štampach, Odilo Ivan, Nástin ekumenické teologie: informace a úvahy s ohledem na českou ekumenickou situaci. Praha: Karolinum Štampach, Odilo Ivan Jiří Hanuš Hana Holcnerová, Karos 98: Jednota a dialog: úkol i dar, Getsemany 91 (únor 1999), s Štampach, Odilo Ivan Vojtěch Tkadlčík, Církev a ekumenismus. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké Tonzarová, Hana, František Kovář ve vztahu k ekumeně, disertační práce (Th.D.). Praha: HTF UK Trtík, Zdeněk, Dogmatická základna ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Vaněk, Antonín, Český ekumenismus: Eklesiologicko-pastorační studie. Kozmice: Antonín Vaněk Vaňáč, Martin, Ekumenismus v České republice: příspěvek ke studiu ekumenických vztahů v České republice na pozadí vztahu státu k církvím v letech , diplomová práce. Praha: KTF UK Vokoun, Jaroslav, Naslouchat teoloţkám. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Vokoun, Jaroslav, Ekumenické koncily jako model ekumenismu, In: Vojtěch Novotný (vyd.), Všechno je milost: sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum Vokoun, Jaroslav, Vzdorování jako ekumenický úkol, Getsemany 10(88) (1998), s Vrbenský, Jaroslav, Sebepoznání církve, Getsemany 12(90) (1998), s Vyšohlíd, Václav, Ekumenické snahy patriarchy dr. F. Kováře, Náboţenská revue 21, 1-3 (1950), s Zítek, Vlastimil, Ekumenické touhy J. A. Komenského, Theologická revue 26, 1 (1993), s. 7-9.

14 Ţďánská, Barbora, Ekumenismus a mezináboţenský dialog v době globalizace a v kontextu trvale udrţitelného rozvoje, diplomová práce. Praha: FHS UK G. Mezináboženské vztahy a dialog Balabán, Milan, Ubíráme se všichni k vrcholům téhoţ duchovního horstva?, Křesťanská revue 72, 1 (2005), s Balabán Milan, Nelpění: Pokus stanovit jednu z moţných společných základen ţidovství, křesťanství a buddhismu, Teologická reflexe 2/1996, s Černý, Pavel, Praxe dialogu křesťanů s příslušníky jiných náboţenství, In: Křesťané a jiná náboţenství. Praha: SET Sdruţení evangelikálních teologů 2004, s Červenková, Denisa, Křesťanství ve vztahu k ostatním náboţenstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí ( ): hledání metody, rigorózní práce. Praha: KTF UK Červenková, Denisa Albert-Peter Rethmann, Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace Drexlerová, Alţběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření?: dějiny ţidovsko-křesťanských vztahů. Olomouc: Univerzita Palackého Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek, Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboţenský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Praha: Dingir Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek (vyd.), Mezináboţenský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboţenstvím. Praha: Dingir Hošek, Pavel, Towards a dialogical global theology : Wolfhart Pannenberg and Wilfred Cantwell Smith, Communio viatorum 50, 3 (2008), s Hošek, Pavel, Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboţenství. Praha: Návrat domů Recenze: Bargár, Pavol, Theologická reflexe 2/2005, s Hošek, Pavel, Theologie náboţenství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem, Teologická reflexe 2/2004, s Koukal, Aleš, Interspiritualita, diplomová práce. Praha: FF UK Kovář, Blahoslav, Misijní snahy soudobého buddhismu, Náboţenská revue 30, 2 (1959), s Liguš, Ján, Budhizmus, islám, křesťanství. Pardubice: Press-Foto Löwensteinová, Miriam, Střet neokonfucianismu a křesťanství v Koreji, Theologická revue 76, 2 (2005), s Opatrný, Aleš, Mezináboţenský dialog v Čechách, In: Vojtěch Novotný (vyd.), Všechno je milost: sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum Pastuszak, Jarosław, Dialog jako forma vytváření náboţenské kultury: fenomenologie náboţenského dialogu, disertační práce. Olomouc: CMTF UP Recenze: Ambros, Pavel, Theologická revue 76, 2 (2005), s Pavlincová, Helena et al., Slovník: judaismus, křesťanství, islám. Praha: Mladá fronta Recenze: Segert, Stanislav, Communio viatorum 37, 1 (1995), s vydání jako: Pavlincová, Helena Břetislav Horyna (vyd.), Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc Pawliková-Vilhanová, Viera, Christianity, Islam and the African World, habilitační práce. Praha: FF UK Říčan, Marek, S. Mark Heim a jeho řešení otázky spásy nekřesťanů, Teologická reflexe 2/2005, s

15 Severa, Jan, Mezináboţenský dialog ve světle jeho soudobé interpretace v římskokatolické církvi, bakalářská práce. Praha: FHS UK Štampach, Odilo Ivan, Přehled religionistiky. Praha: Portál Recenze: Bargár, Pavol, Teologická reflexe 2/2008, s H. Romská misie Kováč, Ondřej, Cesty a formy misijního svědectví mezi Romy v České republice na přelomu tisíciletí, diplomová práce. Praha: ETF UK Pellarová, Iva, Misijní práce s dětmi a dospělými v sociálně vyloučených lokalitách v České republice, Misiologické info 2/2011, s Pellarová, Iva, Romský svět: Romové v česko-slovenském kontextu včera a dnes, Misiologické info 2/2011, s I. Antropologie a misie Jiráková, Edita, Entolingvistické aspekty nejnovějšího vývoje religiozity v Mongolsku, disertační práce (Ph.D.). Praha: FF UK Kaňáková-Fišerová, Alena, Lidská komunikace s hlediska křesťanských přístupů misie, evangelizace a diakonie, Theologická revue 25, 1 (1992), s Krupa, Viktor, Semantic Modification of Polynesian Lexicon under the Impact of Christian Teaching, Religio 1, 1 (1993), s Martinek, Michael, Křesťané v zemi Indiánú: kulturní, sociální a náboţenské protiklady Latinské Ameriky. Středokluky: Zdeněk Susa J. Spravedlnost, mír a integrita stvoření Liguš, Ján, Bonhoefferův mírový odkaz po 40 letech, Křesťanská revue 52 (1985), s Liguš, Ján, Teologie mírové angaţovanosti, Křesťanská revue 44 (1977), s Lukešová, Anna (vyd.), Spravedlnost, mír a integrita stvoření: Příspěvky ke konciliárnímu proces z členských církví Ekumenické rady církví v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Sakař, Vladimír, Lidská práva a křesťanská odpovědnost, Theologická revue 7, 6 (1974), s Salajka, Milan, Křesťané v zápasech o mír a pokoj ve světě: k dvacátému pátému výročí zaloţení Křesťanské mírové konference. Praha: Regionální sdruţení KMK v ČSSR Salajka, Milan, Kvalita ţivota, Theologická revue 7, 6 (1974), s Salajka, Milan, Sexismus, Theologická revue 7, 5 (1974), s Tomková, Barbora, Vliv Jana XXIII. na zachování světového míru v souvislosti se změnou smýšlení katolické církve, bakalářská práce. Praha: ETF UK Toţička, Tomáš, Církev a svět práce, Křesťanská revue 67, 3 (2000), s K. Jiné Trojan, Jakub S., Stuttgartské vyznání vin v perspektivě střední Evropy, Teologická reflexe 2/1995, s Bonhardová, Nina, Misie. Praha: Daemon 1997 (historický román o misii sv. Cyrila a Metoděje).

16 Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád Doubrava, František, Oběť: Román ze ţivota afrických misionářů Bílých otců. Praha: Alexander Storch Drápal, Dan, Emancipace ţen v církvi? Praha: Návrat domů Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Filipi, Pavel, Misie v pravoslaví, Křesťanská revue 49 (1982), s Hobizal, František, Dopisy z Brazílie: o ctnostech a nectnostech. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Jarošová, Jindra, Svatí kacíři: Reportáţ nejen z Velké Moravy. Praha: Radioservis 2000 (historický román o misii sv. Cyrila a Metoděje). Klement, Václav, Dopisy z Koreje. Brno: Cesta Kolář, Petr, Křesťanský magazín není velvyslancem naší církve v televizi, Getsemany 11(78) (1997), s. 3. Lamparter, Michal (vyd.), Církev a stát (sborník příspěvků z 4. ročníku konference). Brno: Masarykova univerzita Opatrný, Aleš, Příprava rodičů na křest dítěte: Pomůcka pro ty, kteří vedou přípravu. Praha: Pastorační středisko Palán, Aleš, Neţ krokodýl spolkne stín: Čtyřicet let Zdeňka Číţkovského v Jiţní Americe. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Procházka, P., Misie v Brazílii, zvukový záznam (k dispozici v Oddělení pro nevidomé a ZP v knihovně KTF UK). Růţička, František, Pouť do Israele. České Budějovice: Jarošík Slámová, Eva, Je křesťanský magazín velvyslancem naší církve v televizi?, Getsemany 9(76) (1997), s Reakce na tento článek: viď Kolář, Petr. Smolík, Josef, Křesťanství v USA, Křesťanská revue 55 (1988), s Smolík, Josef, Křesťanství v USA (dokončení), Křesťanská revue 55 (1988), s Šlégr, Jiří, Poklady misií s Jiřím Šlégrem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Kompletní bibliografie v abecedním poradí (podle přímení autorů) Ambros, Pavel, Pastorální teologie 5: Církev, kultura, společnost, misie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Ambros, Pavel, Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry, Teologická reflexe 1/2001, s Ambros, Pavel, Mezi Východem a Západem: Ekumenické otázky. Velehrad: Societas Antonij, metropolita Kijeva a Haliče, Křesťanské svědectví v socialistické společnosti, Křesťanská revue 46 (1979), s Balabán, Milan, Ubíráme se všichni k vrcholům téhoţ duchovního horstva?, Křesťanská revue 72, 1 (2005), s Balabán Milan, Nelpění: Pokus stanovit jednu z moţných společných základen ţidovství, křesťanství a buddhismu, Teologická reflexe 2/1996, s Balcar, Josef, Albert Schweitzer: lékař, misionář, Evropan v pralese. Praha 1947.

17 Bárta, Jan OFM, Ekumenismus. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Beneš, Petr Regalát et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: UK FF, Filosofia Bílý, Jiří, Český misionář Augustin Strobach, Teologické texty 6, 6 (1995), s Bobčík, Vladislav, Analýza evangelizačních poznatků a zkušeností členů komunity Emmanuel, diplomová práce. Praha: KTF UK Bonhardová, Nina, Misie. Praha: Daemon 1997 (historický román o misii sv. Cyrila a Metoděje). Borek, Vojtěch, Letní misie českých dominikánů , bakalářská práce. Praha: CKK KTF UK Borotová, Lucie, Protestantské misie v Číne, Religio 3, 2 (1995), s Bouma, David et al., Pavel z Tarsu, apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis Bubníková, Anna, Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka, diplomová práce. Praha: KTF UK Bujnoch, Josef, Zwischen Rom und Byzanz: Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik. Graz: Styria Bula, Miroslav, Civilní interpretace, Křesťanská revue 24, 8 (1957), s Přetisk: Křesťanská revue 73, 1 (2006), s Calábek, Pavel, Dopisy svatého Kolumbána: překlad a systematický výklad, diplomová práce. Praha: KTF UK Císař, Ivo, Jednota křesťanů, Řím: Křesťanská akademie Cibulka, Josef, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd Cyril, Archimandrita, Počátky křesťanství v Československu. (dílo vyšlo poprvé v Havířově v r jako samizdat; rukopis z r připraven pro vydání, které se neuskutečnilo, je k dispozici v knihovně HTF UK) Černý, Pavel, Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek Recenze: Beneš, Ladislav, Křesťanská revue 73, 5 (2006), s Černý, Pavel, Praxe dialogu křesťanů s příslušníky jiných náboţenství, In: Křesťané a jiná náboţenství. Praha: SET Sdruţení evangelikálních teologů 2004, s Černý, Pavel, Dynamika ţivota církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva Černý, Pavel, Pravoslavná církev v Československu. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Českobratrská církev evangelická. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Církev adventistů sedmého dne. Praha: Horizont Červenková, Denisa, Křesťanství ve vztahu k ostatním náboţenstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí ( ): hledání metody, rigorózní práce. Praha: KTF UK Červenková, Denisa Albert-Peter Rethmann, Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád 2006.

18 David, Jiří, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska: přijetí a vyhnání otcú Tovaryšstva Jeţíšova, zburcované převraty a revoluce, mravy a ctnosti lidu, jak politické, tak církevní, krátce popsané. Z latiny přel. Josef Koláček, úvod napsal Tomáš Špidlík. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma Demel, Zdeněk Karl Schlemmer (eds.), Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?: být církví misionářským způsobem. Mezinárodní pastorálně teologické sympozium, České Budějovice České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské Univerzity Dolejšová, Ivana (I. Noble), Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii, Teologická reflexe 2/1998, s Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s Dolista, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Recenze: Filipi, Pavel, Misie v dnešním světě, Teologická reflexe 1/2002, s Dolista, Josef, Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům, Studia theologica II, 2 (2000), s Dospěl, Marek, P. Remedius Prutký OFM ţivot a dílo, diplomová práce. Praha: FF UK Dostál, Filip, Ekumenické bohosluţby, bakalářská práce. Praha: KTF UK Doubrava, František, Oběť: Román ze ţivota afrických misionářů Bílých otců. Praha: Alexander Storch Doulová, Eva, Křesťanské svědectví dnes, Křesťanská revue 46 (1979), s Drápal, Dan, Emancipace ţen v církvi? Praha: Návrat domů Drda, Miloš František J. Holeček Zdeněk Vybíral (vyd.), Jan Hus na přelomu tisíciletí: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papeţská lateránská univerzita Řím, prosince 1999). Ústí nad Labem: Albis international Drexlerová, Alţběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření?: dějiny ţidovsko-křesťanských vztahů. Olomouc: Univerzita Palackého Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Dřímal, Ludvík et al., O katechezi (sborník z Teologické konference o katechezi, Hradec Králové, 2007). Ústí nad Orlicí: Oftis Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad Recenze: Kaňák, Miloslav, Byzantské misie u Slovanů, Theologická revue 5, 6 (1972), s Dvorník, František, Moravská říše a její apoštolové, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Dvorník, František, Svatý Prokop, čeští benediktini a pokřesťanštění Ruska, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Ebertová, Aneţka, Revoluce a ekumena, Náboţenská revue 38, 3-4 (1969), s Ebertová, Aneţka, Obnova k misii: K problematice 2. sekce 4. valného shromáţdění SRC v Uppsale, Theologická revue 1, 5 (1968), s Eklová, Dana, Čeští cestovatelé jezuité v Latinské Americe, diplomová práce. Praha: PřF UK Eynikel, Erik et al. (vyd.), Symposium on Intercultural Theology: Proceedings: held at the South Bohemian University in České Budějovice, 3-4 March České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity 2004.

19 Faikus, Jan, Misie Společnosti Boţího Slova v Jiţním Šantungu, Čína. Nitra: Misijný dom Faistauerová, Václava, Úloha laiků v papeţských misijních dílech, bakalářská práce. Praha: KTF UK Fiala, Pavel, Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky, bakalářská práce. Praha: KTF UK Filipi, Pavel, Po ekumenickém chodníku: příručka ke vztahům a moţnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich Filipi, Pavel, Dominus Iesus a budoucnost ekumenismu: komentář ke kontroverznímu dokumentu, Teologická reflexe 1/2001, s Filipi, Pavel, Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Filipi, Pavel, O ospravedlnění ekumenicky (K uveřejňovanému dokumentu), Teologická reflexe 2/1998, s Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK Recenze: Beneš, Ladislav, Učebnice ekumeniky, Teologická reflexe 2/1996, s Filipi, Pavel, K teologii slovanských misií, Křesťanská revue 54 (1987), s Filipi, Pavel, Chudým evangelium se zvěstuje, Křesťanská revue 50 (1983), s Filipi, Pavel, Misie v pravoslaví, Křesťanská revue 49 (1982), s Filipi, Pavel et al., Tschechischer Ökumenismus: historische Entwicklung. Prag: Ökumenischer Rat der Kirchen in der Tschechischen Sozialistischen Republik Filipi, Pavel Petr Pokorný, Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Florovský, Vasiljevič Antonín, Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha: Nakladatelství Vyšehrad Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek, Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboţenský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Praha: Dingir Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek (vyd.), Mezináboţenský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboţenstvím. Praha: Dingir Fojtíková, Jitka, Misie součást spirituality Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, diplomová práce. Praha: KTF UK Fojtíková, Jitka Veronika, Podíl katolické církve v Čechách na misijním díle Církve, diplomová práce. Praha: KTF UK Förster, Josef, Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentárem části I. dílu), disertační práce (Ph.D.). Praha: FF UK Freidinger, A., Oceanie a evangelium. Olomouc: Českobratrská jednota misijní Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 4: Misie v Americe a Australii. Olomouc Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 1: Dějiny misie. Hrubá Lhota Freitinger, Pavel, Karel Machotka: Úryvek z práce o přestupovém hnutí na Domaţlicku, Křesťanská revue 48 (1981), s Frinta, Antonín, O počátcích křesťanství u Poláků, Křesťanská revue 37 (1970), s

20 Fuček, Ludvík, Počet z naděje, která je v nás, a jednota církve, Theologická revue 10, 2 (1977), s Fuchs, Alfréd, Sjednocení církví: unionismus. Praha: Československé akciové tiskárny Grivec, František, Konstantin und Method: Lehrer der Slawen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Grombířová, Marie, Lidové misie redemptoristů v Čechách v současnosti, diplomová práce. Praha: KTF UK Grulich, Rudolf, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts. Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien Hájek, Jiří, Předpoklady evangelizace v České republice, Getsemany 6(74) (1997), s Halík, Tomáš, Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Lidové noviny Halík, Tomáš, O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie Recenze: Trojan, Jakub S., Křesťanská revue 59, 9 (1992), s Halík, Tomáš Jan Jandourek, Ptal jsem se cest. Praha: Portál Hanuš, Jiří, Číst znamení času katolická církev v české společnosti: rozhovor s Janem Spoustou, Teologie a společnost r. 1 (9), č. 1 (2003), s Hanuš, Jiří, Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Recenze: Filipi, Pavel, Autoportrét katolického teologa, Teologická reflexe 2/1997, s Havlíček, Petr, Církev jako společenství Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche, diplomová práce. Praha: KTF UK Havlíček, Petr, Albrecht Chanovský ţivot nebo legenda?, diplomová práce. Praha: PedF UK Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 53 (1986), s Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 52 (1985), s , , , Hejzlar, Samuel, K evangelizaci, Křesťanská revue 38 (1971), s Heryán, Miroslav, Budete mi svědkové: Příprava evangelizačních pracovníků, Způsoby a formy evangelizace. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické 197?. Hladký, Břetislav, Karel Machotka a evangelizace západních Čech, Křesťanská revue 44 (1977), s , Hlaváčová, Ivana, Evangelizační škola Koinonie Jana Křtitele, Teologické texty 6/6 (1995), s Hník, František M., Dnešní stav ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Hník, František M., Otázky veřejného ţivota s hlediska ekumenického křesťanství. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenické křesťanství a otázky veřejného ţivota, Náboţenská revue 10,1 (1938), s. 4-17, 65-77, , , , Hník, František M., Křesťané a dnešní svět. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenismus a svobodné křesťanství, Náboţenská revue 9, 5 (1937), s

Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011)

Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011) Czech Missiological Bibliography (Compiled by Pavol Bargár in May 2011) N.B.: ETF UK: Protestant Theological Faculty, Charles University in Prague HTF UK: Hussite Theological Faculty, Charles University

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1

Ústřední církevní kancelář synodní rady ČCEJungmannova 9, Praha 1 Název periodicita denominace cena (Kč) vydavatel Advent 12 evan 3 Nakladatelství Advent-Orion, s r. o. Babyka 6 kat 2/r Unie katolických ţen Brána 1 církev bratrská 34 KODEX o.p.s. Bratrstvo 1 evan 2 Ústřední

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání

Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Předměty pro vytváření učebních plánů (tabulka) pastorační zaměření Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Název zaměření č. Název předmětu Předměty povinné Úvod do Starého 1 2 3 Úvod

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 15.10. a 16.10.2010 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2

3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 CÍRKEV Slovo ekklésia (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 1 Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr.

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr. Registrační úřad: 5520 Zastupitelstvo: 5520 Obvod: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Mgr. Jozef Leškovský 36 správce farnosti 2 Ing. René Hartl 56 soukromý podnikatel Senožaty

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary místo KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary

1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary místo KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 11 123 2. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 120 3. místo KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 17 117 4. místo KV0112 Zdeněk Prečan, Nové Sedlo 17 111

Více

1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary místo KV0003 Jiří Holý, Plesná

1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary místo KV0003 Jiří Holý, Plesná 1. místo KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 5 98 2. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 11 92 3. místo KV0003 Jiří Holý, Plesná 11 89 4. místo KV0049 Petr Lukáš, Sedlec 5 86 KV0029 Monika Novotná,

Více

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost:

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost: PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost: Kapitoly v publikacích Současná česká tomistická psychologie, in NAKONEČNÝ, MACHULA, SAMOHÝL, Historie a perspektivy české tomistické psychologie, Praha: Triton,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c.

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. Emeritní profesoři 2017 KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. 2016 Prof. MUDr. Martin Hampl, DrSc. Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c. Prof. JUDr. Václav

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně) VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně) monografie 1. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

K am. směřuje česká katolická církev? Pavel Ambros

K am. směřuje česká katolická církev? Pavel Ambros Pavel Ambros K am směřuje česká katolická církev? Teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace pro třetí tisíciletí * Kniha vychází za laskavého přispění

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 2 Struktura předmětu Úvod 1. oddíl: Katecheze jako služba Božímu slovu 2. oddíl: Katecheze jako výchova křesťanské víry 3. oddíl: Katecheze jako činnost společenství církve

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Josef Bartoň Pět českých novozákonních překladů Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Obsah 1. Úvod 15 1.1 Vymezení tématu 15 1.2 Struktura knihy 16 2. Edice českých překladů Nového

Více

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009

Nová náboženská hnutí. Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí Evangelická teologická fakulta UK 2009 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Nové náboženské hnutí, 2. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností, 9. 10. Denominalizace

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Státní závěrečná zkouška (bakalářská) Biblická teologie Předpokládá se prostudovaná látka Starého a Nového zákona, schopnost dobře se v Bibli orientovat,

Více

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 6. POSLÁNÍ CÍRKVÍ: MARTYRIA 2 MARTYRIA - svědectví (služba slova) - slavení (bohoslužba) Činnosti církve Svědectví o Ježíšovi (J 21,24) Ježíšův příkaz

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

Témata bakalářské zkoušky z teologie a filozofie

Témata bakalářské zkoušky z teologie a filozofie Témata bakalářské zkoušky z teologie a filozofie Obor: Pastorační a sociální práce UK ETF 2012 Zkoušku tvoří pojednání o jednom tématu, které si student z níže uvedených témat vylosuje. Témata jsou zařazena

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

Hodonín, Cyrilometodějská stezka jako kandidátská kult. stezka Rady Evropy Martina Janochová

Hodonín, Cyrilometodějská stezka jako kandidátská kult. stezka Rady Evropy Martina Janochová Hodonín, 30. 11. 2017 Cyrilometodějská stezka jako kandidátská kult. stezka Rady Evropy Martina Janochová CM STEZKA: Téma, hodnoty, význam Dialog jako evropská hodnota budoucnosti Evangelizace Ekumenismus

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy:

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: 1. Vyškov Boskovice 2:0 1 2. Rosice Blansko 2:0 1 3. Ráječko Kuřim 1:0 1 4. Bohunice Rájec 3:2 1 5. Bořitov Lipovec 3:0 1 6. Olešnice Černá Hora 2:0 1 7. Rudice Jedovnice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

OPS - profi. Swietelsky - Město profi 5: (5:3) Služátky - Agrostroj 2 4: (5:3) Technické služby PE - Agrostroj 1 2: (4:4)

OPS - profi. Swietelsky - Město profi 5: (5:3) Služátky - Agrostroj 2 4: (5:3) Technické služby PE - Agrostroj 1 2: (4:4) OPS - profi Swietelsky - Město profi 5:1 1016-937 (5:3) Služátky - Agrostroj 2 4:2 1041-977 (5:3) Technické služby PE - Agrostroj 1 2:4 966-980 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 1 1 0 0 5,0:1,0 5,0:3,0 1016

Více

Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav. 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, 26.09.2015

Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav. 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, 26.09.2015 Strana 1 z 46 Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav 38. Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera Mladá Boleslav, Plavecký bazén: Mladá Boleslav na Štěpánce, Na Celně 1456, 293 01 Bazén: 25m,

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Zdravotně handicapovaní sportovci. Klub Posádka Čas Pořadí

Zdravotně handicapovaní sportovci. Klub Posádka Čas Pořadí Poháru ČR 2015-2016 (senioři) Zdravotně handicapovaní sportovci 1. Centrum ZP ČELKO Jakub 03:29,2 1 muži LTA - tělesně handicapovaní 1. Centrum ZP KUKLA Martin 03:36,9 2 muži LTA - tělesně handicapovaní

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok. Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek. Registrační číslo projektu: 401/06/1774

Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok. Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek. Registrační číslo projektu: 401/06/1774 Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek Registrační číslo projektu: 401/06/1774 Název projektu: Přínos W. C. Smithe pro teorii a praxi dialogu

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek VOŠ Jabok, 2010 Základní otázky Jaký je vztah české společnosti k náboţenství, ke křesťanství a k církvím? Jaký

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více