Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)"

Transkript

1 Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) A. Bible a misie Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s Bouma, David et al., Pavel z Tarsu, apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis Kubáč, Vladimír, Misie a evangelizace v pohledu Bible, Theologická revue 22, 4 (1989), s Mánek, Jindřich, Misijní charakter novozákonní církve, Náboţenská revue 22, 5 (1951), s Mrázek, Jiří, Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu, In: Matoušovské studie. Třebenice: Mlýn 2000, s Staněk, Jaroslav B., Na základ prorocký a apoštolský: Prúzkum dvou linií apoštolátu v novozákonním kánonu, Křesťanská revue 41 (1974), s B. Teologie misie Ambros, Pavel, Pastorální teologie 5: Církev, kultura, společnost, misie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Černý, Pavel, Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek Recenze: Beneš, Ladislav, Křesťanská revue 73, 5 (2006), s Černý, Pavel, Dynamika ţivota církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva Demel, Zdeněk Karl Schlemmer (eds.), Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?: být církví misionářským způsobem. Mezinárodní pastorálně teologické sympozium, České Budějovice České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské Univerzity Dolista, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Recenze: Filipi, Pavel, Misie v dnešním světě, Teologická reflexe 1/2002, s Dolista, Josef, Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům, Studia theologica II, 2 (2000), s Faistauerová, Václava, Úloha laiků v papeţských misijních dílech, bakalářská práce. Praha: KTF UK Fojtíková, Jitka, Misie součást spirituality Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, diplomová práce. Praha: KTF UK Molnár, Amedeo Pavel Filipi, Do posledních končin: Sborník prací Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Neval, Daniel, We bring the light to the world! : Takzvaná globalizace z teologického hlediska. Studentská vědecká konference 26. a Praha: Matfyzpress 2002, s Opatrný, Aleš, Cesty k víře. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství praţském Parys, Michel van (et al.), Nová evangelizace: církve a Evropa nové rozpory nebo usmíření? Setkání bohoslovcú střední a východní Evropy (1996: Velehrad, ČR). Olomouc: Centrum Aletti Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Sborník příspěvků z 1. konference SCMS. Praha: SCMS 2007.

2 Planner, František, Misijní činnost církve. Řím: Křesťanská akademie Sahas, Daniel, Katolicita a misie světu, Křesťanská revue 43 (1976), s Salajka, Milan, Průběh zaměření a problémy misie, Theologická revue 29, 5 (1996), s Schikora, Rudolf, Obnova farností misiemi. Frýdek: Exerciční dům Vašek, Bedřich, Katolická akce: výzva Boţí k laikům. Olomouc: Lidové knihkupectví Vokoun, Jaroslav, Obrácení pohanů a obrácení církve, Misiologické info 7-10/2009, s Zedníček, Miroslav, Laien in Pastoral, In: Sborník Katolické teologické fakulty vydaný v roce 650. výročí zaloţení Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum 1998, s C. Dějiny misie C.1 Obecně Balcar, Josef, Albert Schweitzer: lékař, misionář, Evropan v pralese. Praha Borotová, Lucie, Protestantské misie v Číne, Religio 3, 2 (1995), s Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Dvorník, František, Svatý Prokop, čeští benediktini a pokřesťanštění Ruska, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Faikus, Jan, Misie Společnosti Boţího Slova v Jiţním Šantungu, Čína. Nitra: Misijný dom Freidinger, A., Oceanie a evangelium. Olomouc: Českobratrská jednota misijní Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 1: Dějiny misie. Hrubá Lhota Frinta, Antonín, O počátcích křesťanství u Poláků, Křesťanská revue 37 (1970), s Grulich, Rudolf, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts. Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien Jirsák, Tomáš V. F., Gu Xin Shengjing wenda: poznámky ke zprostředkování křesťanské zvěsti Číně poloviny 19. století, diplomová práce. Praha: FF UK Kalfus, Radim, Vzpomínky na dr. Alberta Schweitzera a na Lambaréne Praha: Práce Kalista, Zdeněk (vyd.), Cesty ve znamení kříţe: dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů. Praha: Vyšehrad Kašpar, Ludvík Bohumil, Katechismus westminsterský menší; Boţi dilo na ostrovech jiţního moře. Praha Kašpar, Oldřich, Smrtí ţivot nekončí: příběh českého misionáře na Amazonce. Horní Bříza: Granát Kejř, Václav, České evangelické sbory v Americe. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické Klíčová, Marcela, Vzestup křesťanství: dějiny prvních pěti století církve. Praha: Návrat domů 2009.

3 Koláček, Josef, Čínské elogium: duchovní portrét P. Josefa Zemana C.M., misionáře v Číně. Svitavy: Křesťanská akademie Kubíková, Jiřina, Křesťanská misie v století. Brno: Luboš Marek Kubíková, Jiřina, Kázání od času předreformačního k velkému probuzení. Praha: Evangelická církev metodistická v ČR Kubíková, Jiřina, Kázání ve starověku a středověku. Praha: Evangelická církev metodistická v ČR Lášek, Jan Blahoslav, Počátky křesťanství u východních Slovanů. Praha: Síť Recenze: Bugel, Walerian, Teologické texty 3 (1998), s Marek, Luboš, Dějiny křesťanství na Rusi I.: Kyjevská Rus. Hostinné: Rubato Mirvald, Karel, Misie a misionáři. Olomouc: Velehrad Němec, Jaroslav, Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 1. díl. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká Němec, Jaroslav, Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa, 2. a 3. díl. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká Pilhatsch, František, Geschichte der Weltmission: ein Überblick. München: Selbstverlag des Ludwig-Missionsvereins Polák, Petr, Misijní činnost v Japonsku v letech , diplomová práce. Praha: FF UK Řepa, Jaroslav, Ein russischer Edelmann als Missionar. Velim Škorpík, František Xaver, Missie tichomořské. Brno: Nákladem Dědictwí SS. Cyrilla a Methodia Vilhum, František X., Hrdinové vědy a víry: misionáři zeměpisci. Velehrad: Dobrá kniha Vilhum, František X., Čeští misionáři v Egyptě a Habeši. Praha: Mikuta Všetečka, František, Obrázky z katolických misií. Díl 2: Afrika. Brno: Bedřich Gross Všetečka, František, Obrázky z katolických missií. Díl 1: Asie. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje Zelenka, Lev, Činnost a úspěchy Slovanských Misionářů mezi Indiány Amerického Západu. St. Lous, MO: Hlas C.2 Cyrilometodějská misie Bujnoch, Josef, Zwischen Rom und Byzanz: Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik. Graz: Styria Cibulka, Josef, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad Recenze: Kaňák, Miloslav, Byzantské misie u Slovanů, Theologická revue 5, 6 (1972), s Dvorník, František, Moravská říše a její apoštolové, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Filipi, Pavel, K teologii slovanských misií, Křesťanská revue 54 (1987), s Grivec, František, Konstantin und Method: Lehrer der Slawen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 53 (1986), s

4 Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 52 (1985), s , , , Kadlec, Jaroslav, Svatý Prokop, český stráţce odkazu cyrilometodějského. Řím: Křesťanská akademie Krupica, Martin Marek, Historické souvislosti cyrilometodějské misie, Theologická revue 77, 1-4 (2006), s Lepař, Jan, O kulturním působení slovanských apoštolů Cyrilla a Methoděje. Praha: Wiesner Mácha, Karel, Nová identita: Sociálně-antropologické aspekty cyrilometodějské misie. Velehrad: Societas Novák, Miroslav, Do roku Cyrila a Metoděje, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), s Ondáš, Vladimír, Nejstarší dějiny sázavského kláštera, diplomová práce. Praha: KTF UK Pastrnek, František, Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda s rozborem a otiskem hlavních pramenů. Praha: Královská česká společnost nauk Pok-Poděbradský, Václav, Apoštolů slovanských sv. Cyrilla a Methodia ţivotopisy: k jubileu slovansko-křesťanského tisíciletí ( ). Praha: Hynek Pokorný, Ladislav (vyd.), Pocta spolupatronům Evropy: malý cyrilometodějský sborník. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Potoček, Cyril J., Saints Cyril and Methodius, apostles of the Slavs. New York: P. J. Kennedy and Sons Poulík, Josef, Grossmähren und die Mission des Kyrill und Method. Praha: Orbis Poulík, Josef, Velká Morava: Cyrilo-metodějská mise. Praha: Melantrich Reichertová, Květa et al., Sázava: Památník staroslověnské kultury v Čechách. Praha: Odeon Skutil, Jan, Počátky písemnictví na Moravě a cyrilometodějská misie, Z kralické tvrze 17 (1990), s Skutil, Jan, Idea Velké Moravy: K výročí smrti sv. Konstantina-Cyrila, Z kralické tvrze 16 (1989), s Soukupová, Dagmar, Výběrová bibliografie k problematice cyrilometodějské, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), s Šesan, Milan, Příspěvek k cyrilometodějským otázkám, Náboţenská revue 34, 1-2 (1963), s Tkadlčík, Vojtěch, Průkopnická evangelizační metoda Soluňanů, Teologické texty 6/6 (1995), s Vašica, Josef, Slovanská bohosluţba v českých zemích. Praha: Vyšehrad Vavřínek, Vladimír, Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha: Lidová demokracie C.3 Dějiny křesťanství na území České republiky Cyril, Archimandrita, Počátky křesťanství v Československu. (dílo vyšlo poprvé v Havířově v r jako samizdat; rukopis z r připraven pro vydání, které se neuskutečnilo, je k dispozici v knihovně HTF UK) Černý, Pavel, Pravoslavná církev v Československu. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Českobratrská církev evangelická. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR 1982.

5 Černý, Pavel, Církev adventistů sedmého dne. Praha: Horizont Holý, Ivan Pavel Černý, Církev bratrská v ČSSR. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Kaňák, Miloslav, K počátkům křesťanství u nás a zejména na Velké Moravě, Náboţenská revue 37, 1-2 (1963), s Kaňák, Miloslav, Čechové a křesťanské náboţenství. 1. díl: Od nejstarších dob aţ k branám husitské revoluce. Praha: Blahoslav Kratochvílová, Irena, (vyd.), Prácheňská zastavení: Sborník vydaný k výročí pověření sv. Gorazda slovanskou misií. Horaţďovice: Městský úřad Horaţďovice Medek, Václav, Osudy moravské církve do konce 14. věku. 1. Díl: Od doby velkomoravské do doby husitské. Praha: Česká katolická charita Podlaha, Antonín, Missie P. Kašpara Diriga v Horách Krkonošských vykonana r Praha: Královská Č. Spol. Náuk Sommer, Petr, Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond Šebesta, Jan Vladimír, Rozsévání na Slovácku. Valašské Meziříčí: Osvěta 19?. Šolle, Miloš, Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Praha: Vyšehrad Recenze: Huml, Václav, Teologické texty 7, 6 (1996), s ; Kukla, Oto A., Kniha o počátcích křesťanství u nás, Křesťanská revue 64, 3 (1997), s Zlámal, Bohumil, Příručka českých církevních dějin 9: Doba probuzeneckého katolictví ( ). Část 2. Olomouc: Cyrilometodějská fakulta bohoslovecká C.4 Františkánské misie; Václav Remedius Prutký OFM ( ) Beneš, Petr Regalát et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: UK FF, Filosofia Dospěl, Marek, P. Remedius Prutký OFM ţivot a dílo, diplomová práce. Praha: FF UK Förster, Josef, Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentárem části I. dílu), disertační práce (Ph.D.). Praha: FF UK Procházka, Jáchym Bohumil, Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad Prutký, Václav Remedius, O Egypte, Arábii, Palestině a Galileji. Vyd. Josef Förster. Praha: Libri Záhořík, Jan, Africká cesta Remedia Prutkého: český františkán na misiích v Etiopii 18. století, Dějiny a současnost 28, 6 (2006), s C.5 Iroskotská misie Calábek, Pavel, Dopisy svatého Kolumbána: překlad a systematický výklad, diplomová práce. Praha: KTF UK Obrdlíková, Kristýna, Keltská křesťanská spiritualita, bakalářská práce. Praha: ETF Roule, Tomáš, Keltové a péče o duši, Teologické texty 12, 4 (2001), s C.6 Jezuitské misie Bílý, Jiří, Český misionář Augustin Strobach, Teologické texty 6, 6 (1995), s

6 David, Jiří, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska: přijetí a vyhnání otcú Tovaryšstva Jeţíšova, zburcované převraty a revoluce, mravy a ctnosti lidu, jak politické, tak církevní, krátce popsané. Z latiny přel. Josef Koláček, úvod napsal Tomáš Špidlík. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma Eklová, Dana, Čeští cestovatelé jezuité v Latinské Americe, diplomová práce. Praha: PřF UK Florovský, Vasiljevič Antonín, Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha: Nakladatelství Vyšehrad Havlíček, Petr, Albrecht Chanovský ţivot nebo legenda?, diplomová práce. Praha: PedF UK Kadeřávek, Martin, Jezuitské misie v Číně v 17. a 18. století, diplomová práce. Praha: PedF UK Kašpar, Oldřich, Jezuité z české provincie a jejich díla ze 17. a 18. století ve Španělsku, Mexiku a na Filipinách. Praha Kašpar, Oldřich, Jezuité z české provincie v Mexiku. Olomouc: Danal Kašpar, Oldřich, Los jesuitas checos en la Nueva Espana Mexico: Universidad Iberoamericana Koláček, Josef, 200 let jezuitů v Brně. Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Samuel z Trutnova: Samuel Fritz. Velehrad: Refugium Koláček, Josef, (vyd.), Čínské epištoly (Jan Xaver Walter, Florian Josef Bahr). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Magister Nhiem: (Thay Nhiem). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Tadeáš Enis ( ). Velehrad: Refugium Koláček, Josef, Mathias Cuculinus ( ). Mohelnice: Římskokatolická farnost Mohelnice Koláček, Josef, Olomoučtí indipetae. Řím: Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Koláček, Josef, Ódy z Tarahumary. Řím: Česká provincie Tovaryšstva Jeţíšova Kříţová, Markéta, Ideální město v divočině: misijní projekty Tovaryšstva Jeţíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Novotná, Eva (vyd.), Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé: k 450. výročí příchodu jezuitú do Prahy (katalog výstavy, Praha ). Praha: Geografická knihovna PřF UK Procházka, Matěj, Smrt na ostrově: Ţivot a mučednická smrt misionáře Augustina Strobacha. Jihlava: Domov a svět Procházka, Matěj, Missie jesuitské vůbec a missie P. Aug. Strobacha z T. J. zvlášť. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje Sebes, Josef S., Jesuitské misie v Číně, Studie 81 (1982), s Skutil, Jan, Misie českých jezuitú a moravských bratří v století a zámořská historie Jiřího Josefa Camela a F. M. Klácela, Z kralické tvrze 16 (1989), s Slavíček, Karel, Listy z Číny do vlasti ( ). Olomouc: Durych Šimková-Broulová, Kamila, Samuel Fritz: české stopy na březích Amazonky. Praha: Kant Špidla, Josef, Velký příběh misionáře, který se narodil v nesprávné době: O nejznámějším moravském jezuitovi. Vyškov: Mint Štindl, Martin, Z Meziříčí za oceán: ţivotní pouť P. Antonína Strčanovského SJ ( ). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 1999.

7 C.7 Karel Machotka ( ) Freitinger, Pavel, Karel Machotka: Úryvek z práce o přestupovém hnutí na Domaţlicku, Křesťanská revue 48 (1981), s Hladký, Břetislav, Karel Machotka a evangelizace západních Čech, Křesťanská revue 44 (1977), s , Machotka, Karel, Ve znamení kalicha: rozsévání evangelia v Plzni a okolí v letech Plzeň Machotka, Karel, Naše cesta: příručka pro vyučování náboţenství českobratrské církve evangelické pro školy měšťanské, niţší střední a konfirmaci. Blovice u Plzně: V. Kotršal D. Evangelizace Antonij, metropolita Kijeva a Haliče, Křesťanské svědectví v socialistické společnosti, Křesťanská revue 46 (1979), s Bobčík, Vladislav, Analýza evangelizačních poznatků a zkušeností členů komunity Emmanuel, diplomová práce. Praha: KTF UK Dřímal, Ludvík et al., O katechezi (sborník z Teologické konference o katechezi, Hradec Králové, 2007). Ústí nad Orlicí: Oftis Fiala, Pavel, Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky, bakalářská práce. Praha: KTF UK Filipi, Pavel, Chudým evangelium se zvěstuje, Křesťanská revue 50 (1983), s Hájek, Jiří, Předpoklady evangelizace v České republice, Getsemany 6(74) (1997), s Hejzlar, Samuel, K evangelizaci, Křesťanská revue 38 (1971), s Heryán, Miroslav, Budete mi svědkové: Příprava evangelizačních pracovníků, Způsoby a formy evangelizace. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické 197?. Hlaváčová, Ivana, Evangelizační škola Koinonie Jana Křtitele, Teologické texty 6/6 (1995), s Horák, Cyril, Potřebujeme evangelizaci?, Křesťanská revue 45 (1978), s Horák, Cyril, Sekularizace a evangelizace, Křesťanská revue 40 (1973), s Hronek, Josef, Misijní katechismus: Co má katolík věděti a věřiti. Praha: Kropáč a Kucharský Instrukční příručka pro misionáře Dnů náboţenské obnovy ve Velká Praze X Praha J.A.K., Budete mi svědkové. Erie Kratka, Jaroslav, Zásadní překáţky v misijní a evangelizační činnosti, Misiologické info 1/2011, s Křivohlavý, Jaro, Sdílení naděje. Praha: Návrat domů Kubíková, Jiřina, Kaţte evangelium! Metodická pomůcka pro kazatele. Praha: Blahoslav Kunetka, František Aleš Opatrný, O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké Literární komitét bývalého Reformovaného seniorátu praţského (vyd.), Náboţenská čítanka. Praha: Synodní výbor českobratrské církve evangelické Mucha, Petr, Maltská evangelizační škola a Misijní centrum v Praze, Teologické texty 6, 6 (1995), s Mysliveček, Emanuel, Kázání misijní a renovační. Frýdek 1970.

8 Opatrný, Michal, Charita jako místo evangelizace. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Pivoňka, Petr (vyd.), Rybolov: sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze ledna Benešov: EMAN Rajlich, Jan, Hnutí Světlo-Ţivot a evangelizace, Teologické texty 6/6 (1995), s Rozbořil, Miroslav, Pastorace a evangelizace, Křesťanská revue 44 (1977), s Rutrle, Otto, Evangelizační a misijní akce československé církve, Náboţenská revue 21, 6 (1950), s Rybecká, Ludmila, Teologická povaha evangelizace a její význam pro duchovní ţivot evangelizátora, diplomová práce. Praha: KTF UK Smolík, Josef, Evangelizace, Křesťanská revue 48 (1981), s Borek, Vojtěch, Letní misie českých dominikánů , bakalářská práce. Praha: CKK KTF UK E. Inkulturace, kontextuální misiologie Bula, Miroslav, Civilní interpretace, Křesťanská revue 24, 8 (1957), s Přetisk: Křesťanská revue 73, 1 (2006), s Doulová, Eva, Křesťanské svědectví dnes, Křesťanská revue 46 (1979), s Eynikel, Erik et al. (vyd.), Symposium on Intercultural Theology: Proceedings: held at the South Bohemian University in České Budějovice, 3-4 March České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Fojtíková, Jitka Veronika, Podíl katolické církve v Čechách na misijním díle Církve, diplomová práce. Praha: KTF UK Grombířová, Marie, Lidové misie redemptoristů v Čechách v současnosti, diplomová práce. Praha: KTF UK Halík, Tomáš, O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie Recenze: Trojan, Jakub S., Křesťanská revue 59, 9 (1992), s Hanuš, Jiří, Číst znamení času katolická církev v české společnosti: rozhovor s Janem Spoustou, Teologie a společnost r. 1 (9), č. 1 (2003), s Hrubý, Marcel, Misijní poslání církve a pastorace v severočeském pohraničí, diplomová práce. Praha: KTF UK Jurechová, Zuzana Pavol Bargár (vyd.), Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce Praha: SCMS Anglická verze: Zuzana Jurechová Pavol Bargár (eds.), Crisis Situations in the Czecho-Slovak Context after Prague: CECMS Kamanová, Silvia, Reformovaná církev v Jiţní Africe a role církví v jihoafrickém konfliktu, diplomová práce. Praha: HTF UK Liguš, Ján, Die Kirche in der Spannung zwischen Universalität und Inkulturation, Communio viatorum 37, 3 (1995), s Liguš, Ján, Historical and Philosophical Background for Understanding Relationships between Christians and Marxists in Eastern Europe Immediately after the World War II, In: Paul Mojzes (ed.), Occasional Papers on Religion in Eastern Europe 9, 6 (1990), s Lobkowicz, Mikuláš, Křesťanství, kultura, inkulturace, Teologické texty 6, 6 (1995), s Macek, Petr, The role of the church in the Czechoslovak revolution, The Ecumenical Review 43, 3 (1991), s

9 Mádr, Oto, Osobní inkulturace víry, Teologické texty 6, 6 (1995), s Noble, Ivana, Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context: Central and East European Search for the Roots. Farnham: Ashgate Noble, Ivana, Konverze v náboţensky pluralitní společnosti, Misiologické info 5-6/2009, s. 3-4, 1/2011, s Noble, Ivana, Duchovní situace v ČR: výzvy, trendy a nová duchovní orientace, Křesťanská revue 70, 6 (2003), s Opatrný, Aleš, Nekonečné cesty k zaslíbené zemi : těţkosti a šance v postkomunistické diaspoře, In: Nová religiozita fascinuje a zneklidňuje zároveň. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2000, s Pokorný, Ladislav, Nenáboţenský Búh (variace na rádlovské téma). In: Logos a svět. Praha: OIKOYMENH 1997, s Salajka, Milan, O čem dnes přemýšlejí křesťané ve světě a u nás. Praha: Náboţenská obec Církve československé husitské Schneider, Jiří, O cukru, kvasu a soli: Kulinářská úvaha o poslání křesťanů čili misii, Křesťanská revue speciál 72 (2005), s Slavík, Michael, Evangelizace velkoměsta, Teologické texty 7, 1 (1996), s F. Ekumenismus Ambros, Pavel, Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry, Teologická reflexe 1/2001, s Ambros, Pavel, Mezi Východem a Západem: Ekumenické otázky. Velehrad: Societas Bárta, Jan OFM, Ekumenismus. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Bubníková, Anna, Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka, diplomová práce. Praha: KTF UK Císař, Ivo, Jednota křesťanů, Řím: Křesťanská akademie Dolejšová, Ivana (I. Noble), Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii, Teologická reflexe 2/1998, s Dostál, Filip, Ekumenické bohosluţby, bakalářská práce. Praha: KTF UK Drda, Miloš František J. Holeček Zdeněk Vybíral (vyd.), Jan Hus na přelomu tisíciletí: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papeţská lateránská univerzita Řím, prosince 1999). Ústí nad Labem: Albis international Ebertová, Aneţka, Revoluce a ekumena, Náboţenská revue 38, 3-4 (1969), s Ebertová, Aneţka, Obnova k misii: K problematice 2. sekce 4. valného shromáţdění SRC v Uppsale, Theologická revue 1, 5 (1968), s Filipi, Pavel, Po ekumenickém chodníku: příručka ke vztahům a moţnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich Filipi, Pavel, Dominus Iesus a budoucnost ekumenismu: komentář ke kontroverznímu dokumentu, Teologická reflexe 1/2001, s Filipi, Pavel, Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Filipi, Pavel, O ospravedlnění ekumenicky (K uveřejňovanému dokumentu), Teologická reflexe 2/1998, s

10 Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK Recenze: Beneš, Ladislav, Učebnice ekumeniky, Teologická reflexe 2/1996, s Filipi, Pavel et al., Tschechischer Ökumenismus: historische Entwicklung. Prag: Ökumenischer Rat der Kirchen in der Tschechischen Sozialistischen Republik Filipi, Pavel Petr Pokorný, Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Fuček, Ludvík, Počet z naděje, která je v nás, a jednota církve, Theologická revue 10, 2 (1977), s Fuchs, Alfréd, Sjednocení církví: unionismus. Praha: Československé akciové tiskárny Halík, Tomáš, Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Lidové noviny Halík, Tomáš Jan Jandourek, Ptal jsem se cest. Praha: Portál Hanuš, Jiří, Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Recenze: Filipi, Pavel, Autoportrét katolického teologa, Teologická reflexe 2/1997, s Havlíček, Petr, Církev jako společenství Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche, diplomová práce. Praha: KTF UK Hník, František M., Dnešní stav ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Hník, František M., Otázky veřejného ţivota s hlediska ekumenického křesťanství. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenické křesťanství a otázky veřejného ţivota, Náboţenská revue 10,1 (1938), s. 4-17, 65-77, , , , Hník, František M., Křesťané a dnešní svět. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenismus a svobodné křesťanství, Náboţenská revue 9, 5 (1937), s Hník, František M., O bohosloveckou základnu ekumenického hnutí, Náboţenská revue 9, 6 (1937), s Hník, František M., Křesťanský svět a československá církev, Náboţenská revue 7, 5 (1935), s Homolková, Marie, Jan Hus a význam jeho osobnosti pro proces sbliţování církví, bakalářská práce. Praha: ETF UK Hrdlička, Jaroslav, Patriarcha Dr. Miroslav Novák ţivot mezi svastikou a rudou hvězdou. Brno: L. Marek Hromádka, Josef Lukl, Kirche und Theologie im Umbruch der Gegenwart. Hamburg: Herbert Reich Chamraďová, Lucie, Současná situace olomouckých církví, bakalářská práce. Praha: ETF UK Kaňák, Miloslav, K historii ekumenického hnutí, Náboţenská revue 35, 1 (1964), s Kaňáková-Fišerová, Alena, Prostor pro skutky z víry, Theologická revue 22, 2 (1989), s Kašpárek, David, Teologické souvislosti sakramentologie Karla Rahnera s dokumenty II. vatikánského koncilu, diplomová práce. Praha: HTF UK 2007.

11 Klekner, Peter, Vliv sekt na klasické křesťanství: Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů a její interakce s většinovou církví a společností v Americe, diplomová práce. Praha: ETF UK Kopecký, Ladislav, Pokyny pro ekumenickou spolupráci, Theologická revue 28, 4 (1995), s. obálka časopisu. Kosmata, Pavel, Unie kalicha?: moţnosti husitsko-evangelické unie v českých zemích, diplomová práce. Praha: ETF UK Kovář, František, Hnutí ekumenické a unionistické, Náboţenská revue 11, 2 (1940), s Kovář, František, Resoluce českého křesťanského studentstva o sjednocení církví, Náboţenská revue 11, 4 (1939), s Kovář, František, Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 11, 4 (1939), s Kovář, František, Bleeker, C. J.: Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 10, 4 (1938), s Kovář, František, Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, Náboţenská revue, 10, 1 (1938), s Krejčí, Miroslav, Una sancta: věřím v svatou církev obecnou : skutečnost a problém ekumenismu, disertační práce (ThDr.). Praha: Husova československá evangelická bohoslovecká fakulta Kubalík, Josef, Ekumenická teologie: Aby všichni jedno byli. Litoměřice: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Kučera, Zdeněk, Ekuména ve světle dějin spásy, Theologická revue 5, 3-4 (1972), s Lochman, Jan Milič, The Faith We Confess: an Ecumenical Dogmatics. Edinburgh: T&T Clark Machovec, Milan, Bude katolická církev rehabilitovat Jana Husa? Praha: Nakladatelství politické literatury Machula, Tomáš Renata Norková, Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu. Praha: Krystal Mánek, Jindřich, Kánon Nového zákona a ekuména našich dnů, Náboţenská revue 36, 3-4 (1965), s Mánek, Jindřich, Nový zákon a ekumenické hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Neval, Daniel, Vom Verstehen der eigenen Tradition zum ökumenischen Gestalten der Gegenwart, Communio viatorum 41, 3 (1999), s Noble, Ivana Martin Vaňáč, Ekumenická teologie na přelomu 20. a 21. století, Teologická reflexe 1/2006, s Novák, Miroslav, Pátá konference Leydenské mezinárodní kanceláře v Leersumu, Náboţenská revue 10, 5 (1938), s Pozvání k naději: texty ze Setkání křesťanů Praha: Českobratrská církev evangelická Procházka, Pavel, Kapitoly z ekumeniky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Občianske zdruţenie Pedagóg Rutrle, Otto, Obnovení k misii, Theologická revue 1, 5 (1968), s Rutrle, Otto, Ekumenické křesťanství v ţivotě církve. II. část: Církev a její poslání. Praha: Ústřední rada CČS Rutrle, Otto, Sněm Světové rady církví v Amsterodamu, Náboţenská revue 19, 4-5 (1948), s

12 Rutrle, Otto, Československá církev a ekumenické snahy: 5. theologická konference v Kolštejně ve dnech srpna 1947, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Rutrle, Otto, Podmínky ekumenické praxe, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Rutrle, Otto, Visser t Hooft na Husově fakultě, Náboţenská revue 18, 1 (1947), s Rutrle, Otto, Kristologický základ světového ekumenického hnutí, Náboţenská revue 17, 2 (1946), s Salajka, Milan, Teologie a praxe církve: praktická teologie křesťanského západu: ekumenismus. Praha: Karolinum Recenze: Tonzar, David, Theologická revue 72, 2 (2001), s Salajka, Milan, Ekumenicky závaţné události , Theologická revue 70, 2 (1999), s Salajka, Milan, Slovo Ekumenického sdruţení akademií a laických institutů v Evropě o sobě a o dnešním světě, Theologická revue 24, 1 (1991), s Salajka, Milan, Ekumenické evangelické akademie: Fritz Erichu Anhelmovi, Theologická revue 23, 6 (1990), s Salajka, Milan (vyd.), Vyvol si ţivot: Materiály ze sympozia bohosloveckých fakult a z regionální práce Křesťanské mírové konference v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Salajka, Milan (vyd.), Teologická motivace v dvacetileté práci Křesťanské mírové konference. Praha: Husova československá teologická fakulta Salajka, Milan, Naše doba: z ekumenického odkazu J. L. Hromádky. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Anglická verze: Salajka, Milan, Our time: From the ecumenical legacy of J. L. Hromádka. Praha: Ekumenická rada církví v ČR Salajka, Milan, Ekumenické podněty k pravému řádu církvi, Theologická revue 6, 3 (1973), s Salajka, Milan, Církev v ekumenickém rozhovoru. Praha: Ekumenická sekce Husovy československé teologické fakulty Salajka, Milan, Liturgický církevní rok: ekumenické dědictví. Praha: Jitka Lierová Salajka, Milan, Z myšlenek světové ekumeny, Theologická revue 4, 6 (1971), s Salajka, Milan, Ekumena ekumenický ekumenismus, Theologická revue 3, 5-6 (1970), s Salajka, Milan, Ekumenické kapitoly. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Salajka, Milan, Ideologický pokus a ekumenu, Theologická revue 3, 1 (1970), s Salajka, Milan, Jednota církve v dynamice ekumenického křesťanství, Theologická revue 3, 1 (1970), s Salajka, Milan, Ekumenický zeměpis křesťanství, Theologická revue 2, 5-6 (1969), s Sázava, Zdeněk, Nad dosavadními výsledky konvergenčního procesu (BEM ), Theologická revue 24, 2 (1991), s Sekot, Aleš, Světová rada církví. Praha: Horizont Skalický, Karel, Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1997.

13 Skalický, Karel Jan Podlešák (vyd.), Kristus v srdci Boţího lidu: Ekumenický seminář o kristologii během staletí, který uspořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity ve dnech České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity Smolík, Josef, Kristus a jeho lid: praktická eklesiologie. Praha: OIKOYMENH Smolík, Josef, Die Erneurung der biblischen Predigt also Beitrag zum Oekumenismus, Communio viatorum 38, 2 (1996), s Smolík, Josef, Obnova biblického kázání jako příspěvek k ekumenismu, Teologická reflexe 1/1996, s Souček, Josef Bohumil (vyd.), O svrchovanost víry: sborník k 70. výročí narození prof. J. L. Hromádky. Praha: Komenského evangelická teologická fakulta Spisar, Alois, Křesťanský ekumenismus a československá církev z hlediska zásadního, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Srbková, Kateřina, Taizé mezi tradicí a inovací: sociologický obraz francouzské křesťanské komunity, bakalářská práce. Praha: FSV UK Stanovisko CČSH k Limským dokumentům ekumenické konvergence 1982, Theologická revue 19, 2 (1986), s Svítil, Karel, Ekumenismus v pontifikátu papeţe Jana Pavla II., diplomová práce. Praha: KTF UK Štampach, Odilo Ivan, Univerzální a partikulární církev: Příspěvek k ekumenickým rozhovorům o jednotě církve, Teologická reflexe 2/1996, s Štampach, Odilo Ivan, Nástin ekumenické teologie: informace a úvahy s ohledem na českou ekumenickou situaci. Praha: Karolinum Štampach, Odilo Ivan Jiří Hanuš Hana Holcnerová, Karos 98: Jednota a dialog: úkol i dar, Getsemany 91 (únor 1999), s Štampach, Odilo Ivan Vojtěch Tkadlčík, Církev a ekumenismus. Olomouc: Arcibiskupství olomoucké Tonzarová, Hana, František Kovář ve vztahu k ekumeně, disertační práce (Th.D.). Praha: HTF UK Trtík, Zdeněk, Dogmatická základna ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Vaněk, Antonín, Český ekumenismus: Eklesiologicko-pastorační studie. Kozmice: Antonín Vaněk Vaňáč, Martin, Ekumenismus v České republice: příspěvek ke studiu ekumenických vztahů v České republice na pozadí vztahu státu k církvím v letech , diplomová práce. Praha: KTF UK Vokoun, Jaroslav, Naslouchat teoloţkám. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Vokoun, Jaroslav, Ekumenické koncily jako model ekumenismu, In: Vojtěch Novotný (vyd.), Všechno je milost: sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum Vokoun, Jaroslav, Vzdorování jako ekumenický úkol, Getsemany 10(88) (1998), s Vrbenský, Jaroslav, Sebepoznání církve, Getsemany 12(90) (1998), s Vyšohlíd, Václav, Ekumenické snahy patriarchy dr. F. Kováře, Náboţenská revue 21, 1-3 (1950), s Zítek, Vlastimil, Ekumenické touhy J. A. Komenského, Theologická revue 26, 1 (1993), s. 7-9.

14 Ţďánská, Barbora, Ekumenismus a mezináboţenský dialog v době globalizace a v kontextu trvale udrţitelného rozvoje, diplomová práce. Praha: FHS UK G. Mezináboženské vztahy a dialog Balabán, Milan, Ubíráme se všichni k vrcholům téhoţ duchovního horstva?, Křesťanská revue 72, 1 (2005), s Balabán Milan, Nelpění: Pokus stanovit jednu z moţných společných základen ţidovství, křesťanství a buddhismu, Teologická reflexe 2/1996, s Černý, Pavel, Praxe dialogu křesťanů s příslušníky jiných náboţenství, In: Křesťané a jiná náboţenství. Praha: SET Sdruţení evangelikálních teologů 2004, s Červenková, Denisa, Křesťanství ve vztahu k ostatním náboţenstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí ( ): hledání metody, rigorózní práce. Praha: KTF UK Červenková, Denisa Albert-Peter Rethmann, Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace Drexlerová, Alţběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření?: dějiny ţidovsko-křesťanských vztahů. Olomouc: Univerzita Palackého Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek, Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboţenský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Praha: Dingir Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek (vyd.), Mezináboţenský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboţenstvím. Praha: Dingir Hošek, Pavel, Towards a dialogical global theology : Wolfhart Pannenberg and Wilfred Cantwell Smith, Communio viatorum 50, 3 (2008), s Hošek, Pavel, Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboţenství. Praha: Návrat domů Recenze: Bargár, Pavol, Theologická reflexe 2/2005, s Hošek, Pavel, Theologie náboţenství v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem, Teologická reflexe 2/2004, s Koukal, Aleš, Interspiritualita, diplomová práce. Praha: FF UK Kovář, Blahoslav, Misijní snahy soudobého buddhismu, Náboţenská revue 30, 2 (1959), s Liguš, Ján, Budhizmus, islám, křesťanství. Pardubice: Press-Foto Löwensteinová, Miriam, Střet neokonfucianismu a křesťanství v Koreji, Theologická revue 76, 2 (2005), s Opatrný, Aleš, Mezináboţenský dialog v Čechách, In: Vojtěch Novotný (vyd.), Všechno je milost: sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Karolinum Pastuszak, Jarosław, Dialog jako forma vytváření náboţenské kultury: fenomenologie náboţenského dialogu, disertační práce. Olomouc: CMTF UP Recenze: Ambros, Pavel, Theologická revue 76, 2 (2005), s Pavlincová, Helena et al., Slovník: judaismus, křesťanství, islám. Praha: Mladá fronta Recenze: Segert, Stanislav, Communio viatorum 37, 1 (1995), s vydání jako: Pavlincová, Helena Břetislav Horyna (vyd.), Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc Pawliková-Vilhanová, Viera, Christianity, Islam and the African World, habilitační práce. Praha: FF UK Říčan, Marek, S. Mark Heim a jeho řešení otázky spásy nekřesťanů, Teologická reflexe 2/2005, s

15 Severa, Jan, Mezináboţenský dialog ve světle jeho soudobé interpretace v římskokatolické církvi, bakalářská práce. Praha: FHS UK Štampach, Odilo Ivan, Přehled religionistiky. Praha: Portál Recenze: Bargár, Pavol, Teologická reflexe 2/2008, s H. Romská misie Kováč, Ondřej, Cesty a formy misijního svědectví mezi Romy v České republice na přelomu tisíciletí, diplomová práce. Praha: ETF UK Pellarová, Iva, Misijní práce s dětmi a dospělými v sociálně vyloučených lokalitách v České republice, Misiologické info 2/2011, s Pellarová, Iva, Romský svět: Romové v česko-slovenském kontextu včera a dnes, Misiologické info 2/2011, s I. Antropologie a misie Jiráková, Edita, Entolingvistické aspekty nejnovějšího vývoje religiozity v Mongolsku, disertační práce (Ph.D.). Praha: FF UK Kaňáková-Fišerová, Alena, Lidská komunikace s hlediska křesťanských přístupů misie, evangelizace a diakonie, Theologická revue 25, 1 (1992), s Krupa, Viktor, Semantic Modification of Polynesian Lexicon under the Impact of Christian Teaching, Religio 1, 1 (1993), s Martinek, Michael, Křesťané v zemi Indiánú: kulturní, sociální a náboţenské protiklady Latinské Ameriky. Středokluky: Zdeněk Susa J. Spravedlnost, mír a integrita stvoření Liguš, Ján, Bonhoefferův mírový odkaz po 40 letech, Křesťanská revue 52 (1985), s Liguš, Ján, Teologie mírové angaţovanosti, Křesťanská revue 44 (1977), s Lukešová, Anna (vyd.), Spravedlnost, mír a integrita stvoření: Příspěvky ke konciliárnímu proces z členských církví Ekumenické rady církví v ČSSR. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Sakař, Vladimír, Lidská práva a křesťanská odpovědnost, Theologická revue 7, 6 (1974), s Salajka, Milan, Křesťané v zápasech o mír a pokoj ve světě: k dvacátému pátému výročí zaloţení Křesťanské mírové konference. Praha: Regionální sdruţení KMK v ČSSR Salajka, Milan, Kvalita ţivota, Theologická revue 7, 6 (1974), s Salajka, Milan, Sexismus, Theologická revue 7, 5 (1974), s Tomková, Barbora, Vliv Jana XXIII. na zachování světového míru v souvislosti se změnou smýšlení katolické církve, bakalářská práce. Praha: ETF UK Toţička, Tomáš, Církev a svět práce, Křesťanská revue 67, 3 (2000), s K. Jiné Trojan, Jakub S., Stuttgartské vyznání vin v perspektivě střední Evropy, Teologická reflexe 2/1995, s Bonhardová, Nina, Misie. Praha: Daemon 1997 (historický román o misii sv. Cyrila a Metoděje).

16 Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád Doubrava, František, Oběť: Román ze ţivota afrických misionářů Bílých otců. Praha: Alexander Storch Drápal, Dan, Emancipace ţen v církvi? Praha: Návrat domů Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Filipi, Pavel, Misie v pravoslaví, Křesťanská revue 49 (1982), s Hobizal, František, Dopisy z Brazílie: o ctnostech a nectnostech. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Jarošová, Jindra, Svatí kacíři: Reportáţ nejen z Velké Moravy. Praha: Radioservis 2000 (historický román o misii sv. Cyrila a Metoděje). Klement, Václav, Dopisy z Koreje. Brno: Cesta Kolář, Petr, Křesťanský magazín není velvyslancem naší církve v televizi, Getsemany 11(78) (1997), s. 3. Lamparter, Michal (vyd.), Církev a stát (sborník příspěvků z 4. ročníku konference). Brno: Masarykova univerzita Opatrný, Aleš, Příprava rodičů na křest dítěte: Pomůcka pro ty, kteří vedou přípravu. Praha: Pastorační středisko Palán, Aleš, Neţ krokodýl spolkne stín: Čtyřicet let Zdeňka Číţkovského v Jiţní Americe. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Procházka, P., Misie v Brazílii, zvukový záznam (k dispozici v Oddělení pro nevidomé a ZP v knihovně KTF UK). Růţička, František, Pouť do Israele. České Budějovice: Jarošík Slámová, Eva, Je křesťanský magazín velvyslancem naší církve v televizi?, Getsemany 9(76) (1997), s Reakce na tento článek: viď Kolář, Petr. Smolík, Josef, Křesťanství v USA, Křesťanská revue 55 (1988), s Smolík, Josef, Křesťanství v USA (dokončení), Křesťanská revue 55 (1988), s Šlégr, Jiří, Poklady misií s Jiřím Šlégrem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Kompletní bibliografie v abecedním poradí (podle přímení autorů) Ambros, Pavel, Pastorální teologie 5: Církev, kultura, společnost, misie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Ambros, Pavel, Ekumenismus jako podněcující rozpomínání víry, Teologická reflexe 1/2001, s Ambros, Pavel, Mezi Východem a Západem: Ekumenické otázky. Velehrad: Societas Antonij, metropolita Kijeva a Haliče, Křesťanské svědectví v socialistické společnosti, Křesťanská revue 46 (1979), s Balabán, Milan, Ubíráme se všichni k vrcholům téhoţ duchovního horstva?, Křesťanská revue 72, 1 (2005), s Balabán Milan, Nelpění: Pokus stanovit jednu z moţných společných základen ţidovství, křesťanství a buddhismu, Teologická reflexe 2/1996, s Balcar, Josef, Albert Schweitzer: lékař, misionář, Evropan v pralese. Praha 1947.

17 Bárta, Jan OFM, Ekumenismus. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Beneš, Petr Regalát et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha: UK FF, Filosofia Bílý, Jiří, Český misionář Augustin Strobach, Teologické texty 6, 6 (1995), s Bobčík, Vladislav, Analýza evangelizačních poznatků a zkušeností členů komunity Emmanuel, diplomová práce. Praha: KTF UK Bonhardová, Nina, Misie. Praha: Daemon 1997 (historický román o misii sv. Cyrila a Metoděje). Borek, Vojtěch, Letní misie českých dominikánů , bakalářská práce. Praha: CKK KTF UK Borotová, Lucie, Protestantské misie v Číne, Religio 3, 2 (1995), s Bouma, David et al., Pavel z Tarsu, apoštol národů. Ústí nad Orlicí: Oftis Bubníková, Anna, Ekumenismus v díle Tomáše Špidlíka, diplomová práce. Praha: KTF UK Bujnoch, Josef, Zwischen Rom und Byzanz: Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik. Graz: Styria Bula, Miroslav, Civilní interpretace, Křesťanská revue 24, 8 (1957), s Přetisk: Křesťanská revue 73, 1 (2006), s Calábek, Pavel, Dopisy svatého Kolumbána: překlad a systematický výklad, diplomová práce. Praha: KTF UK Císař, Ivo, Jednota křesťanů, Řím: Křesťanská akademie Cibulka, Josef, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd Cyril, Archimandrita, Počátky křesťanství v Československu. (dílo vyšlo poprvé v Havířově v r jako samizdat; rukopis z r připraven pro vydání, které se neuskutečnilo, je k dispozici v knihovně HTF UK) Černý, Pavel, Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek Recenze: Beneš, Ladislav, Křesťanská revue 73, 5 (2006), s Černý, Pavel, Praxe dialogu křesťanů s příslušníky jiných náboţenství, In: Křesťané a jiná náboţenství. Praha: SET Sdruţení evangelikálních teologů 2004, s Černý, Pavel, Dynamika ţivota církve: poznámky k praktické eklesiologii. Praha: Oliva Černý, Pavel, Pravoslavná církev v Československu. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Českobratrská církev evangelická. Praha: Sekretariát pro věci církevní MK ČR Černý, Pavel, Církev adventistů sedmého dne. Praha: Horizont Červenková, Denisa, Křesťanství ve vztahu k ostatním náboţenstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí ( ): hledání metody, rigorózní práce. Praha: KTF UK Červenková, Denisa Albert-Peter Rethmann, Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace Číţkovský, Zdeněk, V Africe mi říkali Sípho: ţivotní příběh českého misionáře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Dachovský, Karel, Sluţebník Boţí Alfie Lambe. Praha: Řád 2006.

18 David, Jiří, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska: přijetí a vyhnání otcú Tovaryšstva Jeţíšova, zburcované převraty a revoluce, mravy a ctnosti lidu, jak politické, tak církevní, krátce popsané. Z latiny přel. Josef Koláček, úvod napsal Tomáš Špidlík. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma Demel, Zdeněk Karl Schlemmer (eds.), Pronikavá změna pastorace nebo sebezáchovný provoz?: být církví misionářským způsobem. Mezinárodní pastorálně teologické sympozium, České Budějovice České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské Univerzity Dolejšová, Ivana (I. Noble), Aplikace hermeneutické, fenomenologické a epistemologické metody v současné ekumenické teologii, Teologická reflexe 2/1998, s Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s Dolista, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství Recenze: Filipi, Pavel, Misie v dnešním světě, Teologická reflexe 1/2002, s Dolista, Josef, Misijní práce jako aktuální výzva všem křesťanům, Studia theologica II, 2 (2000), s Dospěl, Marek, P. Remedius Prutký OFM ţivot a dílo, diplomová práce. Praha: FF UK Dostál, Filip, Ekumenické bohosluţby, bakalářská práce. Praha: KTF UK Doubrava, František, Oběť: Román ze ţivota afrických misionářů Bílých otců. Praha: Alexander Storch Doulová, Eva, Křesťanské svědectví dnes, Křesťanská revue 46 (1979), s Drápal, Dan, Emancipace ţen v církvi? Praha: Návrat domů Drda, Miloš František J. Holeček Zdeněk Vybíral (vyd.), Jan Hus na přelomu tisíciletí: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia (Papeţská lateránská univerzita Řím, prosince 1999). Ústí nad Labem: Albis international Drexlerová, Alţběta, Jákob a Ezau na cestě k smíření?: dějiny ţidovsko-křesťanských vztahů. Olomouc: Univerzita Palackého Drlík, Marcel, Český lékař v srdci Afriky. Praha: Portál Dřímal, Ludvík et al., O katechezi (sborník z Teologické konference o katechezi, Hradec Králové, 2007). Ústí nad Orlicí: Oftis Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad Recenze: Kaňák, Miloslav, Byzantské misie u Slovanů, Theologická revue 5, 6 (1972), s Dvorník, František, Moravská říše a její apoštolové, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Dvorník, František, Svatý Prokop, čeští benediktini a pokřesťanštění Ruska, In: Se znamením kříţe. Řím: Křesťanská akademie 1967, s Ebertová, Aneţka, Revoluce a ekumena, Náboţenská revue 38, 3-4 (1969), s Ebertová, Aneţka, Obnova k misii: K problematice 2. sekce 4. valného shromáţdění SRC v Uppsale, Theologická revue 1, 5 (1968), s Eklová, Dana, Čeští cestovatelé jezuité v Latinské Americe, diplomová práce. Praha: PřF UK Eynikel, Erik et al. (vyd.), Symposium on Intercultural Theology: Proceedings: held at the South Bohemian University in České Budějovice, 3-4 March České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity 2004.

19 Faikus, Jan, Misie Společnosti Boţího Slova v Jiţním Šantungu, Čína. Nitra: Misijný dom Faistauerová, Václava, Úloha laiků v papeţských misijních dílech, bakalářská práce. Praha: KTF UK Fiala, Pavel, Letáčky BTM jako pastorační a evangelizační pomůcky, bakalářská práce. Praha: KTF UK Filipi, Pavel, Po ekumenickém chodníku: příručka ke vztahům a moţnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich Filipi, Pavel, Dominus Iesus a budoucnost ekumenismu: komentář ke kontroverznímu dokumentu, Teologická reflexe 1/2001, s Filipi, Pavel, Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Filipi, Pavel, O ospravedlnění ekumenicky (K uveřejňovanému dokumentu), Teologická reflexe 2/1998, s Filipi, Pavel, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK Recenze: Beneš, Ladislav, Učebnice ekumeniky, Teologická reflexe 2/1996, s Filipi, Pavel, K teologii slovanských misií, Křesťanská revue 54 (1987), s Filipi, Pavel, Chudým evangelium se zvěstuje, Křesťanská revue 50 (1983), s Filipi, Pavel, Misie v pravoslaví, Křesťanská revue 49 (1982), s Filipi, Pavel et al., Tschechischer Ökumenismus: historische Entwicklung. Prag: Ökumenischer Rat der Kirchen in der Tschechischen Sozialistischen Republik Filipi, Pavel Petr Pokorný, Český ekumenismus: theologické kořeny a současná tvář církví. Praha: Ústřední církevní nakladatelství Florovský, Vasiljevič Antonín, Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha: Nakladatelství Vyšehrad Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek, Cesty k porozumění jinému: teologie, religionistika a mezináboţenský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe. Praha: Dingir Floss, Karel Pavel Hošek Odilo Ivan Štampach Zdeněk Vojtíšek (vyd.), Mezináboţenský dialog dnes se zřetelem k tzv. abrahámovským náboţenstvím. Praha: Dingir Fojtíková, Jitka, Misie součást spirituality Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, diplomová práce. Praha: KTF UK Fojtíková, Jitka Veronika, Podíl katolické církve v Čechách na misijním díle Církve, diplomová práce. Praha: KTF UK Förster, Josef, Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentárem části I. dílu), disertační práce (Ph.D.). Praha: FF UK Freidinger, A., Oceanie a evangelium. Olomouc: Českobratrská jednota misijní Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 4: Misie v Americe a Australii. Olomouc Freidinger, A., Příručka k studiu pohanské misie. Část 1: Dějiny misie. Hrubá Lhota Freitinger, Pavel, Karel Machotka: Úryvek z práce o přestupovém hnutí na Domaţlicku, Křesťanská revue 48 (1981), s Frinta, Antonín, O počátcích křesťanství u Poláků, Křesťanská revue 37 (1970), s

20 Fuček, Ludvík, Počet z naděje, která je v nás, a jednota církve, Theologická revue 10, 2 (1977), s Fuchs, Alfréd, Sjednocení církví: unionismus. Praha: Československé akciové tiskárny Grivec, František, Konstantin und Method: Lehrer der Slawen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Grombířová, Marie, Lidové misie redemptoristů v Čechách v současnosti, diplomová práce. Praha: KTF UK Grulich, Rudolf, Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 17. und 18. Jahrhunderts. Königstein: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren- Schlesien Hájek, Jiří, Předpoklady evangelizace v České republice, Getsemany 6(74) (1997), s Halík, Tomáš, Co je bez chvění, není pevné: labyrintem světa s vírou a pochybností. Praha: Lidové noviny Halík, Tomáš, O přítomnou církev a společnost. Praha: Křesťanská akademie Recenze: Trojan, Jakub S., Křesťanská revue 59, 9 (1992), s Halík, Tomáš Jan Jandourek, Ptal jsem se cest. Praha: Portál Hanuš, Jiří, Číst znamení času katolická církev v české společnosti: rozhovor s Janem Spoustou, Teologie a společnost r. 1 (9), č. 1 (2003), s Hanuš, Jiří, Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Ivanem Štampachem. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Recenze: Filipi, Pavel, Autoportrét katolického teologa, Teologická reflexe 2/1997, s Havlíček, Petr, Církev jako společenství Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche, diplomová práce. Praha: KTF UK Havlíček, Petr, Albrecht Chanovský ţivot nebo legenda?, diplomová práce. Praha: PedF UK Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 53 (1986), s Havránek, Alexandr, Třetí výročí cyrilometodějské misie, Křesťanská revue 52 (1985), s , , , Hejzlar, Samuel, K evangelizaci, Křesťanská revue 38 (1971), s Heryán, Miroslav, Budete mi svědkové: Příprava evangelizačních pracovníků, Způsoby a formy evangelizace. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické 197?. Hladký, Břetislav, Karel Machotka a evangelizace západních Čech, Křesťanská revue 44 (1977), s , Hlaváčová, Ivana, Evangelizační škola Koinonie Jana Křtitele, Teologické texty 6/6 (1995), s Hník, František M., Dnešní stav ekumenického hnutí, Náboţenská revue 18, 4-5 (1947), s Hník, František M., Otázky veřejného ţivota s hlediska ekumenického křesťanství. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenické křesťanství a otázky veřejného ţivota, Náboţenská revue 10,1 (1938), s. 4-17, 65-77, , , , Hník, František M., Křesťané a dnešní svět. Praha: Ústřední rada církve československé Hník, František M., Ekumenismus a svobodné křesťanství, Náboţenská revue 9, 5 (1937), s

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Cesta do Emaus Audio - Video 110004 Barátová Něco jakoby

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47 Obsah Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3 Současné otázky 12 Studie ruského myšlení 26 Prameny spirituality 40 Societas 47 Studijní texty Centra Aletti 62 Hlas Velehradu 80 Slovo a obraz 88 Čeští jezuité 96

Více

POMŮCKA KE STUDIU HISTORIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A JEJÍCH SBORŮ

POMŮCKA KE STUDIU HISTORIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A JEJÍCH SBORŮ SYNODNÍ RADA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ POMŮCKA KE STUDIU HISTORIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A JEJÍCH SBORŮ Praha 1982 Určeno pro úřední potřebu sborů Českobratrské církve evangelické. ÚVODEM

Více

Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů

Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů Nabídka prodeje nahrávek z Akademických týdnů Stav ke dni: 2.6.2009 Vysvětlení k číslu kazety - uvádějte jej vždy při objednávání První dvojčíslí před lomítkem = ročník AT, další trojčíslí = číslo kazety

Více

Výukový program RELIGIO

Výukový program RELIGIO Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ Kompletní přehled produkce www.cdk.cz EVROPSKÁ POLITIKA PŘIPRAVUJEME: ONDŘEJ KRUTÍLEK (ed.) Monitoring

Více

Pavel Černý. Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení.

Pavel Černý. Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení. Vztah teologie a misiologie: Misijní hermeneutika Pavel Černý Dříve, než budeme hovořit o vzájemném vztahu teologie a misiologie, krátce připomeňme jejich obsah a vývoj vzájemného pochopení. 1. Teologie

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8 P C Praha 2007 O Předmluva...3 Církev československá husitská viděná zvenčí...5 Pohled dovnitř této církve...11 Duchovní směřování CČSH její kredo, věrouka, zbožnost...20 Řády a organizace Církve československé

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

DUCHOVNÍ SLUŢBA NEMOCNÝM

DUCHOVNÍ SLUŢBA NEMOCNÝM MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Miroslava Tobia Matějková DUCHOVNÍ SLUŢBA NEMOCNÝM VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Marta Hošťálková,

Více