7 Školní družina. Cíle školní družiny:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 Školní družina. Cíle školní družiny:"

Transkript

1 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má v souasné dob 6 odd. Je urena pro dti 1. až 3. tíd. Cíle školní družiny: utváení pracovních návyk orientace v ase a prostoru rozšiování slovní zásoby osvojování správného spoleenského chování samostatné chování a jednání stování správného vztahu k pírod utváení správných vztah ke kulturním hodnotám našich i ostatních etnik rozvíjení individuálních schopností dítte osvojování správné komunikace vytváení píležitostí pro spolupráci samostatné získávání informací z rzných zdroj rozvíjení emocí pomocí estetického cítní podporování vlastní kreativity vypstování odpovdnosti za kvalitu vlastní práce stování schopnosti plánovat vlastní innost rozvíjení sociálních vztah vedení k odpovdnosti za své zdraví vytváení empatií s okolím rozvíjení smyslového vnímání poznávání nových informací a komunikaních technologií 2296

2 Strategie výchovné práce Výchovn vzdlávací innost volného asu na naší škole má za úkol vhodn ovlivovat volný as dtí správnou volbou inností a pomcek za dodržování zásady dobrovolnosti a participace. Pomocí výchovných strategií se snažíme o plnní tchto klíových kompetencí: Kompetence k uení i zájmovém vzdlávání vedeme žáky k: 1. schopnosti uit se s chutí 2. dokonení zapoaté práce 3. kladení otázek a hledání odpovdí 4. všímání si souvislostí 5. uení pro praxi Kompetence k ešení problém i zájmovém vzdlávání vedeme žáky k: 6. všímání si problém, jejich pochopení a snaze o jejich ešení 7. dovednosti rozlišit, co vede k cíli a co ne 8. schopnosti uvdomit si dsledek svého poínání Kompetence komunikativní i zájmovém vzdlávání vedeme žáky k: 9. ovládání mateské i 10. schopnosti pimen formulovat své myšlenky 11. komunikaci s vrstevníky, ale i s dosplými 12. umní naslouchat druhým 13. kultivovanému vyjadování a diskutování Kompetence personální a sociální i zájmovém vzdlávání vedeme žáky k: 14. uení plánovat svou práci, ídit a hodnotit 15. pijímání odpovdnosti za své jednání 16. rozpoznání vhodného a nevhodného jednání 17. umní se prosadit a podídit ve skupin pimenými prostedky 18. podílení se na atmosfée ve své skupin 2297

3 Kompetence obanské i zájmovém vzdlávání vedeme žáky k: 19. uvdomování si svých práv 20. vnímání nespravedlnosti, dokázat se jí bránit 21. péi o své osobní zdraví 22. pijímání povinností 23. vnímání kulturních tradic a hodnot a k vytváení pozitivních postoj 24. povinnosti o zachování životního prostedí Kompetence k trávení volného asu i zájmovém vzdlávání vedeme žáky k: 25. schopnosti správn trávit volný as (má vytváet základ k samostatnému a smysluplnému trávení a zárove k zorganizování volného asu) 2298

4 Vzdlávací oblast ŠVP ŠD lovk a jeho svt Tematické okruhy: Místo, kde žijeme Dílí vzdlávací cíle: - orientace v míst bydlišt - okolí školy, místa bydlišt, bezpená cesta do školy - tradice místa bydlišt - urení polohy místa bydlišt vzhledem ke krajin a státu - státní symboly, vlast, domov Vzdlávací nabídka: - tématické vycházky, poznávání okolí a významných budov - beseda s policií - ipomenutí tradic, tení povstí - svátky, jak se slaví v obci - dopravní výchova, poznávání znaek - návštva knihovny, vyprávní - dramatizace a výtvarné zpracování Lidé kolem nás Dílí vzdlávací cíle: - uvdomování si empatie - správné spoleenské chování - kladný vztah ke spolužákm - správné stolování - edcházení šikan - íbuzenské vztahy - mediální výchova Vzdlávací nabídka: - dramatizace - výtvarné zpracování - soutže ve družstvech, spoleenské hry - spoleenské akce - návštva kina, divadla 2299

5 Lidé a as Dílí vzdlávací cíle: - dodržování denního režimu - asové údaje, promny zpsobu života - poznávání kulturních památek - rozlišování minulosti, pítomnosti a budoucnosti - poznávání dležitých událostí - státní svátky, významné dny Vzdlávací nabídka: - návštva muzea - denní režim - pracovní a výtvarné innosti - didaktické hry, soutže, kvízy, etba, kino - povsti, báje - návštva mateské školky, - návštva domova dchodc Rozmanitost pírody Dílí vzdlávací cíle: - promny v pírod bhem roních období - domácí zvíata - živoichové v pírod - rostliny a houby - voda, vzduch, význam pro život - ekologická výchova - environmentální výchova Vzdlávací nabídka: - práce s pírodninami - tematické vycházky - pée o rostliny - pozorování pták u krmítka - vyprávní, tení, výtvarné zpracování, rukodlné práce - didaktické hry - návštva stanice mladých pírodovdc - návštva zoo - návštva muzea 2300

6 lovk a jeho zdraví Dílí vzdlávací cíle: - poznávání vlastního tla - uplatování základních hygienických návyk - 1. pomoc - chování pi mimoádných událostech - dodržování bezpenosti pi hrách, pi pobytu venku, v MHD Vzdlávací nabídka: - sport na hišti a v tlocvi - pitný režim - dramatizace, výtvarné zpracování, didaktické hry - beseda se lenem erveného kíže Strategie pedagogické práce: - motivace nabídkou pomcek, vhodné innosti - snaha o dobrodružství a objevování v innostech - zásada dobrovolnosti - participace, týdenní plán tedy tvoit vždy s dtmi - zájmová innost odpovídá vku dtí - požadavek aktivity - požadavek citlivosti a seberealizace dtí 2301

7 Seznam rizik RVP ŠD: - nedostatek asové dotace - špatný režim dne, nevhodn sestavená oddlení - nerespektování specifikace práce ŠD - chudá námtová innost - edávání hotových poznatk - omezování spontánních aktivit - podceování herních prvk - stání ve frontách na obd - vypouštní hodnocení innosti - stereotypní innosti - nedostatená motivace - nevhodné prostory pro oddlení Materiální podmínky RVP ŠD 4 oddlení jsou umístna ve vlastních místnostech, 2 oddlení ve tídách, kde probíhá ranní výuka. Místnosti pro školní družinu jsou nevyhovující. Svými rozmry neodpovídají požadavkm podle pedpis, navíc jsou tmavé, takže se zde musí asto svítit. Vybavení pomckami, materiálem a hrakami odpovídá potu a vku dtí, podle poteby je stále obnovováno. Hraky a pomcky jsou umístny tak, aby je mohly dti vidt a používat. Nábytek ve tídách je starý a nevyhovující, ovšem v brzké budoucnosti bude nahrazen postupn novým. Úklid ve tídách je poteba zlepšit, protože v místnostech jsou umístny koberce, které je nutné denn vysávat. Zdravotn hygienické zaízení (toalety) jsou zdravotn nezávadné, odpovídají potu dtí a jsou estetického vzhledu. 2302

8 Personální a pedagogické zajištní Všechny vychovatelky ve školní družin mají pedepsanou odbornou kvalifikaci. Ty, kterým ást odbornosti chybí, si ji doplují. Tým vychovatelek pracuje na základ jasn daných pravidel. Všechny vychovatelky se sebevzdlávají studiem odborných asopis, astí na kurzech urených pro pedagogy volného asu. Spoluúast rodi Vychovatelky sledují konkrétní poteby jednotlivých dtí a snaží se jim vyhovt. Rodie jsou informováni o práci v oddlení a domlouvají se o spoleném postupu pi výchov a pi ešení vzniklých problém. Vychovatelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích vnitních záležitostech. Jednají s rodii taktn a nezasahují do soukromí rodiny. Vzdlávání dtí se specifickými vzdlávacími potebami U dtí s tlesným postižením je zabezpeena možnost pohybu v prostorách školy pomocí dostupných technických prostedk a lidských zdroj. Jsou využívány kompenzaní pomcky (didaktické). Vychovatelky se snaží vytváet vhodné podmínky pro tlovýchovnou aktivitu chto dtí v rámci jejich postižení. Pedagogická evaluace Vnitní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni oddlení. Provádí ji vedoucí vychovatelka. Pedmtem evaluace je vzdlávací proces a podmínky, za kterých probíhá. 2303

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Píloha.1 Školní družina je souástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdlávání žákm prvního stupn, má ti oddlení a zajišuje ranní a odpolední

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64 2. vydání 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice,Míkova 64, 391 56 Tábor Měšice Ředitelka školy:

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Sportovní vybavení míče na kopanou a vybíjenou, stolní tenis, badminton, švihadla, kriketové míčky a hokejky na florbal.

Sportovní vybavení míče na kopanou a vybíjenou, stolní tenis, badminton, švihadla, kriketové míčky a hokejky na florbal. 7. Školní družina 7.1 Identifikační údaje školní družiny Charakteristika školní družiny: Školní družina je součástí Základní školy nám.míru 3. Žáci ve školní družině jsou rozděleni do oddělení. Každé oddělení

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Motto:,,Co nevím a neznám, to objevím. Platnost dokumentu od 1. září 2006 Obsah 1. Charakteristika

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Klidný přístav pro děti plný pohody a vzájemného porozumění Obsah Školního vzdělávacího programu: 1.Úvod do filozofie školní družiny 2.Představení školní družiny

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více