Základní škola Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy"

Transkript

1 Současná škola V současné době se škola nachází v klidném prostředí plném zeleně, což napomáhá k vytváření dobrých psychohygienických podmínek dětí. Za nesmírnou výhodu považujeme nové spojení mateřské školy a základní školy a tím umožněný i chod školní družiny. Toto příjemné propojení umožňuje dětem mateřské školy poznat učitelky i prostředí základní školy a následně bezstresový přestup do prvního ročníku základní školy. Skvělá spolupráce učitelek mateřské školy a základní školy vede děti ke správným kamarádským a kolektivním vztahům, k upevňování rodinné sounáležitosti a jednotnému působení ve výchovně vzdělávací práci.učitelky zaměřují svůj výchovný cíl na rozvoj osobnosti dítěte převážně formou hry, která se řídí znalostmi, schopnostmi, dovednostmi a duševní vyspělostí dítěte. Učebny ZŠ jsou světlé. Při hodinách kolektiv učitelů dbá především psychologických zásad, aby v hodinách vládla nestresující pracovní atmosféra, aby žáci mohli pracovat individuálním tempem a byla jim umožněna relaxace. Žáci jsou vedeni mimo jiné k výchově ke zdraví, k lásce k rodině, ke zvířatům, k uvědomění si sounáležitosti s ostatními dětmi, lidmi v obci, ale také k boji proti drogám a všem sociálním patologickým jevům. Osnovy základní školy se řídí kompletním pedagogickým dokumentem vzdělávacího programu Základní škola č.16847/96-2 a je neustále obohacována novými metodami a formami práce směřujícími k Rámcovému vzdělávacímu programu. Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Do výuky jsou začleněny Projekty, což vytváří nový styl ve výuce. Výuka se stává zajímavější vyprovokovává aktivitu, samostatné myšlení, vyjádření svých názorů a soutěživé tempo skupin. Umožňuje i integrovaným žákům se bez problémů zapojit do výuky. Nadaným žákům naopak rozvíjet a podporovat dané vlohy osobnosti a kreativní myšlení. Integrovaní žáci mají svůj vzdělávací program. Probíhá velmi dobrá spolupráce s PPP v Kutné Hoře, která napomáhá všem žákům s vývojovými poruchami učení. K moderním výukovým metodám nesporně patří možnost využití výpočetní techniky. Využíváním znalostí získaných v oblastech vzdělávání nabízíme a umožňujeme žákům získat také nezbytný prostor pro seberealizaci v pracovních a výtvarných dovednostech. Prostřednictvím množství surovin, materiálů a technik ( nástrojů a pomůcek ) umožňujeme žákům výtvarně vyjádřit myšlení jejich vnitřního světa a tím obohatit nejen sebe, ale i celou společnost. Jejich přirozenou potřebu, fantazii a prostorovou představivost vlastního výtvarného vyjádření rozvíjíme vyhlašováním témat soutěží nejen v regionu, ale i v celé republice. Spojením všech složek vzdělávacího programu významně napomáháme utváření kreativní stránky jejich osobnosti.

2 Do jazykového vyučování jako hlavní předmět je zařazena výuka německého jazyka a externím učitelem a výuka anglického jazyka. Přehled Projektů vedoucí k naplňování cílů 1. Zdravé zuby - spolupráce s MUDr. Havlovicovou v Kutné Hoře (Prv, Př, Ma, Vv) - osvěta Signal 2. Zdraví pro život - zdravý životní styl (ekologie) (Liv, Prv, Př, Vv, Pč) 3. Zdravá výživa - prevence onemocnění, civilizační onemocnění a prevence (Prv, Př, Vl, Liv, Vv) poruch příjmu potravy - základní pojmy ve výživě 4. Žijeme v Evropě - multikulturnost, uvědomění si národní identity (Prv, Př, Vl, Vv) - Slabikář dětských práv 5. Sám sebou - Minimální preventivní program- sociálně patologické jevy (Mezipředmětová - dospívání, vztahy a rodinná výchova výuka) 6. Hrajeme si s jazykem - kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v mluvené i (Čj, Hv, mimoškolní písemné podobě prezentace při oslavách - kulturní pásma) 7. Kalendář tradic - dodržování lidových zvyků a tradic 8. Zapojování do krátkodobých aktuálně vyhlášených Projektů např. MA Klokánek, Balím, balíš, balíme (sběrné akce)

3 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vytváření pozitivního klimatu Doplnění a rozšíření vzdělávacího obsahu ( příprava na osmiletá gymnázia) Zadávání specifických úkolů Zapojení do samostatných prací a projektů (aktuálně vyhlášená témata, olympiády, Klokánek) V oblasti cizích jazyků rozšiřující texty, audionahrávky, kartografie Vzdělávání žáků se specifickými potřebami Se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců při identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb bude těmto žákům poskytnuto veškeré zázemí, jejich vnitřní potencionál bude rozvíjen pomocí individuálního přístupu, popřípadě integrovaných plánů v úzké spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou tak, aby byl co nejvíce usnadněn přechod do běžných tříd 2. stupně ZŠ i běžného života (spolupráce s úplnými základními školami) Zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků Zkvalitňovat připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Nabídka vhodných pomůcek (bzučák, DIPO apod.), doplňujících textů, CD ROM

4 Výtvarné soutěže 1. Ahoj z prázdnin 2. Vyhraj s Nestlé 3. Příroda kolem nás 4. Jak to vidím já 5. Mé toulky za zvěří 6. Kniha, můj přítel 7. Kniha a já 8. Požární ochrana očima dětí 9. V Evropě jsme všude doma 10. Požární ochrana 11. O největšího Čecha 12. Kartografická soutěž + aktuálně vyhlášená témata Kroužky Žáci si mohou vybrat z následujících kroužků: spolupráci s panem Venkrbcem 1) kroužek anglického jazyka ve 2) kroužek hry na zobcovou flétnu 3) kroužek informatiky 4) kroužek šikovné ruce Spolupráce s rodiči, veřejností a obcí 1. Ekologická výchova sběr starého papíru 2. Vytváření pozitivního vztahu k práci sběr šípku, pomerančové kůry sezónní práce na zahradě školy 3. Vítání občá 4. Besídky pro rodiče a veřejnost 5. Dětské dny a karnevaly 6. Konzultační hodiny učitelů, individuální kontakt dle potřeby 7. Třídní schůzky 8. Dny otevřených dveří a ukázkové hodiny 9. Setkání s důchodci Zpestřením života ve škole jsou výlety, exkurze, návštěvy divadel a kina. V neposlední řadě jsou organizovány přímo ve škole různé kulturní akce.

5 Koncepční záměry, rozvoj a obecně vzdělávací cíle školy, plán realizace do roku 2009 Základní materiální, personální, hygienické a organizační podmínky školy a spolupráce s ostatními složkami 1. Materiální a hygienické podmínky a vybavenost pomůckami ve spolupráci s Obcí Křesetice Zahájit výstavbu přístavby objektu Základní a Mateřské školy dle projektové dokumentace tak, aby byl vyřešen provoz výdeje pokrmů pro děti MŠ a žáky ZŠ. - vytvořit prostory k výuce tělesné výchovy a provést rekonstrukci prostor k výuce tělesné výchovy- venkovní hřiště ( dle platných vyhlášek 107/2001 Sb. a 108/2001 Sb. a rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne ). - rozšířit prostory školní družiny (souvisí s přístavbou budov) Zateplení půdy Úprava prostranství před školou a školní zahrady (výměna plotu před školou, úprava stromů na zahradě plánováno na 2006, přikrytí studny poklopem 2005) Dovybavit výdejnu jídla - vyhřívaný vozík na jídlo (splněno 2003) - dřezy na umývání nádobí (splněno 2004) - odsavač par (splněno 2004) - stěny opatřit omyvatelným nátěrem (splněno 2004) - opatřit svítidla kryty a okna sítěmi (splněno 2004)

6 - Pořídit odkládací nerezový stůl (splněno 2005) - Vyřešení situace umývání různého druhu nádobí (pořízení myčky na nádobí 2004) Dokončit úpravu na WC, včetně vybavení ZŠ a vybudování sprchového koutu MŠ (zahájeno 2004 dokončeno 2005) Zřízení šatny pro zaměstnance a úklidové komory v objektu (2004 zakoupena šatní skříň pro zaměstnance, pokračování dle rozpočtu souvisí s plánovanou přístavbou) Provádět údržbu budovy tak, aby nedocházelo k chátrání objektu s historickou tradicí Provést postupnou výměnu lavic (počátek výměny 2004 zakoupeny lavice do II. třídy, pokračování 2005, totéž v mateřské škole výměna poškozených židliček splněno 2005, dovybavení výškově odpovídajících stolů pro předškolní děti splněno 2005) Dovybavit kabinety nábytkem, pořídit stůl a pracovní skříňky pro dokumenty a archivaci (splněno 2004) Doplňovat a modernizovat průběžně vybavenost kabinetů všech výchov, dbát závěru a doporučení odborného pracoviště PPP (plněno průběžně) Doplňovat a aktualizovat učebnice dle platných osnov, encyklopedie, slovníky (plněno průběžně) Dovybavit areál zahrady (provedena rekonstrukce pískoviště 2005), dopravní hřiště a sportovní hřiště ( záleží na přístavbě) Zlepšovat a udržovat estetický vzhled tříd (plněno průběžně, I. třída výměna tabule 2004, II. třída knihovna) Efektivně nakládat s rozpočtem školy (plněno průběžně) Držet krok na úrovni evropské školy (plněno průběžně) Postupná výměna oken (podle finančního zabezpečení) 2. Organizační a personální podmínky školy Vytvářet pozitivní klima školy, získávat spolupracovníky odborné, kvalitní a se zaměřením na morální vlastnosti, klást důraz na kurikulum školy V manažerské činnosti se zaměřit na správné a příkladné vedení lidí Prohlubovat týmovou práci, podporovat dobrou výkonnost pracovníků Doplňovat průběžně odbornosti, celoživotní vzdělávání, využívat DVPP Co nejobjektivněji posuzovat kvalitu práce spolupracovníků, zaměřit se na evaluaci, sebeevaluaci práce učitele a vytvářet tak trvalý zdroj zlepšování práce školy z dlouhodobého hlediska I nadále spolupracovat s MŠ - neustálá výměna zkušeností učitelek MŠ a učitelky 1. ročníku ZŠ Odstranění stresových zkušeností při přechodu z MŠ do 1. ročníku ZŠ

7 Upevňování sourozeneckých vztahů (v MŠ i ZŠ ) Podporovat spolupráci MŠ a ŠD Podporovat dosažení oboustranně prospěšných ekonomických výsledků při společných sběrových akcí Vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání žáků a rozvoj všech stránek jejich osobnosti Věnovat individuální péči žákům nadaným a talentovaným a rozšiřovat jejich možnosti v aktivním zapojení v různých soutěžích Pokračovat v péči o žáky s poruchami učení a chování, integrace žáků Vytvářet prostor pro projektovou výuku, zapojovat aktivně do výuky všechny žáky a vytvářet tak společně dobrý pocit ze závěrečného výsledku Pokračovat v preventivním programu Vycházet z komplexního pojetí téma: Člověk a životní prostředí a vést k environmentálnímu vzdělání v ZŠ Zajišťovat kulturní programy, exkurze a výlety a kurzy plavání i v mateřské škole Vést žáky k tomu, aby si osvojili strategii učení a byli tak motivováni pro celoživotní učení Upevňovat prioritu komunikace, kooperace, samostatného myšlení a jednání s důrazem na ochranu zdraví s výchovou ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka ve všech činnostech denního života Umožňovat přístup k informačním a komunikačním technologiím Propojit osnovy Základní školy s Rámcově vzdělávacím programem a v této návaznosti naplňovat vlastní cíle dle konkrétních podmínek vzdělávacího procesu školy Upevnit postavení školy v obci, její význam pro obec 3. Spolupráce s ostatními složkami Spolupráce s Obcí Křesetice Spolupráce s rodiči Spolupráce s PPP Kutná Hora Spolupráce se Střediskem výchovné péče Kolín Spolupráce s K-Centrem Kolín Spolupráce s plaveckou školou Kutná Hora Spolupráce s DDM Čáslav a DDM Kutná Hora Spolupráce se školní jídelnou Malešov Spolupráce s úplnými základními školami Malešov, Kremnická Kutná Hora Spolupráce s městskou knihovnou Kutná Hora Spolupráce s ČŠI, Kraj.Ú Středočeského kraje Praha Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce se sponzory Spolupráce se Školskou radou při ZŠ Křesetice

8 Závěr - vize a přání kolektivu Koncepce po stránce materiální bude doplňována a aktualizována každoročně dle finančních možností rozpočtu školy. Cílem je vytvořit materiální i výchovně vzdělávací zázemí pro předškolní zařízení a 1. stupeň základní školy a prohloubit spolupráci rodičů a školy. Vzhledem k tomu, že základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a je jedinou etapou, kterou povinně absolvuje celá populace, věříme, že se společným úsilím podaří zachovat toto jedinečné spojení mateřské a základní školy v Křeseticích, které přežilo i náročné období přechodu do právní subjektivity všech malých škol. Vždyť škola byť v malé obci byla odjakživa základním stavebním kamenem vzdělání i středem kulturního dění. Obec by si kvalitní školu měla udržet, obzvlášť, když vložila do oprav a vybavení, tak aby mohla konkurovat školám městským, nemalé částky. Vedeme zde od nejútlejšího dětství všechny děti v MŠ i ZŠ na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole a především v obci, v níž žijí. Veškerou naši snahu vynakládáme na spokojený pobyt dětí nejen v MŠ, ale nespornou výhodou je celé propojení MŠ, ŠD a ZŠ, čímž se prohlubují veškeré mezilidské vztahy od útlého dětství. Starší žáci vedou mladší děti nejen v konstruktivních a námětových hrách, ale učí je nejrůznějším činnostem, jsou pro ně vzorem chování při stolování, úklidu a oblékání. Nespornou výhodou naší rodinné školy je malý kolektiv, v kterém se všichni učí korigovat své postoje a projevy, nedochází zde k projevům šikany, která je tou nejobávanější, nesetkáváme se zde ani s ostatními sociálně patologickými jevy jako jsou např. alkohol, kouření a obávané drogy. Dětem kromě výuky nabízíme spoustu her, kulturních i sportovních vyžití, zapojení se do úklidu v celém areálu školy a sběrových akcí. Nabídkou těchto nejrůznějších činností a prací zpestřujeme a naplňujeme plně život dětí ve škole, vedeme je k pocitu užitečnosti, zadáním nejrůznějších společenských úkolů je motivujeme k správnému životnímu stylu a věříme, že tak nesklouznou na hranu společnosti.usnadňujeme zde nejenom přechod z rodiny, škola umožňuje nenásilný přechod do 1. třídy základní školy a s otevřením 5. ročníku jsme tak dětem v obci a přilehlém okolí umožnili ukončit 1. stupeň základní školy v místě bydliště. Základní vzdělání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků na 2. stupeň základní školy. Žáci z naší školy opakovaně prokázali výborné znalosti ve specializovaných třídách městských škol, ale i již na osmiletých gymnáziích. Naším cílem je zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit důvody vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol. Malý kolektiv žáků a sehraný tým pedagogů zde uplatňuje při vzdělání těchto žáků kombinaci speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami ve vzdělání běžné populace. Pokud bude škola zachována pro další generace, nabídne tak všem mladým rodinám umístění od mladšího předškolního věku do ukončení 1. stupně základní školy pro všechny jejich potomky, popřípadě i se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Vzhledem k tomu, že v obci se v současné době nejen opravuje, rekonstruuje, ale i staví nové nemovitosti, je předpoklad pro dlouhodobé naplnění MŠ i ZŠ Křesetice. K tomuto přikládáme výhled na 6 let. Z průzkumu

9 občanů a rodičů dětí spádového obvodu je známo, že jsou všichni přesvědčeni, že škola nemůže být zrušena. Rodiče dnes vnímají naši školní koncepci, jsou spokojeni, že se zde jejich děti cítí dobře a jsou šťastni, že nemusí své děti dovážet do vzdálenějších mateřských a základních škol. Důkazem toho je, že zdejší škola dala základ všem kvalitním osobnostem. V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v národním programu rozvoje vzdělání v ČR a zakotvenými v zákoně o předškolním, základním aj. vzdělání se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělání žáků od 3 let. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy, ty pak vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy vzdělávání. Školní úroveň představuje školní vzdělávací program. Naše mateřská škola již druhým rokem podle tohoto dokumentu pracuje, základní škola se připravuje se na tuto novou strategii vzdělávání připravuje a nabídkou projektového vyučování již v současnosti zpestřuje výuku dle platných osnov. Snažíme se tak vycházet z reálných životních situací, ze znalostí rodinných poměrů a zaměřujeme se na utváření a rozvíjení demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků, budoucích dospělých občanů pro život v demokratické společnosti s přáním realizovat jednou zpětně své vědomosti a zkušenosti ve své obci. Následně docílit, aby i oni jednou své potomky přiváděli do zdejší školy a uchovávali tak nejenom tradici, ale podíleli se tak na historii školy v Křeseticích. Bylo by smutné, kdyby škola s přes 200 let starou tradicí musela být zavřená pouze z důvodu nenalezených financí.

10 Snahou všech je a bude spokojená tvář každého dítěte a žáka

11 Prezentace školy Vzhledem k tomu, že škola se nachází v malé obci poblíž okresního města Kutné Hory, je důležitá její prezentace v takové míře, aby se dostala do povědomí lidí a mohla plně konkurovat školám městským. Naším cílem je plně odbourat přežívající názory vyplývající z nedostatečné informovanosti a vnějšího pohledu do vnitřního chodu a života školy. Jsme si vědomi, že práce na prezentaci školy je dlouhodobá. Využíváme všech možností prezentace práce dětí a žáků i kolektivu učitelů na veřejnosti. Výtvarné práce i výrobky dětí a žáků jsou pravidelně vystavovány nejen ve výloze místní prodejny, ale jsou i zasílány do různých soutěží v celé ČR. Velmi dobré výsledky a umístění na předních místech svědčí o stejné úrovni a připravenosti dětí a žáků vesnické školy jako školy městské. Prezentací krátkých literárních a hudebních pásem např. při vítání občánků či dodržování tradic a zvyků obohacujeme kulturní život v obci.vzájemnou spoluprací a konzultací učitelů naší školy a škol úplných sledujeme vyváženost a náplň všech předmětů. Naším prvořadým zájmem a cílem je předat děti kvalitně připravené po všech stránkách a ulehčit jim plynulý přechod na velkou školu. Práce školy je průběžně prezentována na stránkách tisku okresních novin a dále v krátkých reportážích kabelové televize Kutná Hora, v dokumentu ČT1. Zakládáme si na přirozeném a otevřeném vztahu žák-učitel. Věříme, že prezentací dobré činnosti žáků a učitelů, otevřeností vůči vnějším podnětům, vyhledáváním a objevováním nových poznatků, využíváním a aplikováním jich v praxi přesvědčíme spoluobčany o nesporném významu výchovné práce i v malé vesnické škole.

12 Výchovně vzdělávací proces Seberealizace učitelů při výchovně vzdělávací práci Intenzívní spolupráce ve výchovně vzdělávacím procesu mateřské a základní školy, příprava předškolních dětí na přechod do základní školy Spolupráce s logopedem Podpora vzdělávání žáků mimořádně nadaných a talentovaných Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování Spolupráce se Střediskem výchovné péče pro děti a mládež Kolín Prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci s K-Centrem Kolín a PPP Kutná Hora Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Interkulturní výchova Využití interaktivních metod Výchova k formování správného životního stylu Začleněním projektů obohacovat výukový program a rozšiřovat společenskovědní oblast Rozvíjení osobnosti žáka po stránce mravní, estetické i tělesné Zvýšení pozornosti věnované dětem a žákům se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním Vytváření individuálních plánů pro integrované žáky ve spolupráci s PPP v Kutné Hoře Směřování žáků k osvojení strategie učení a motivování pro celoživotní učení Kladení důrazu na dobré jazykové vzdělání a celkovou jazykovou kulturu a vyspělost žáka základní školy Uvědomování si národní identity, probouzení zájmu o naši minulost a památky, orientovat se v prostoru a čase Při výuce cizích jazyků přispívat k chápání, objevování skutečnosti a tím připravit žáky pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa Postupným poznáváním a osvojováním matematických pojmů a operací vytvářet předpoklady pro komunikaci s číselnými a prostorovými vztahy v poznávacích i praktických situacích Začlenit informační a komunikační technologii Chápání individuality, vyjadřování vlastního názoru v mezilidské komunikaci, respektování názoru druhých, získávání návyku kulturního chování Umožnit sebevyjádření v oblasti hudební, výtvarné, literární a dramatické, nalézat společné vztahy mezi jednotlivými druhy umění, otevřít zde tak prostor pro společné projekty Optimální využití zahrady, začlenění do výchovně vzdělávacího procesu

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 1. Záměry a priority Oblast řízení a správy udržovat naplněnost školy rozumně spolupracovat se

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více