Základní škola Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy"

Transkript

1 Současná škola V současné době se škola nachází v klidném prostředí plném zeleně, což napomáhá k vytváření dobrých psychohygienických podmínek dětí. Za nesmírnou výhodu považujeme nové spojení mateřské školy a základní školy a tím umožněný i chod školní družiny. Toto příjemné propojení umožňuje dětem mateřské školy poznat učitelky i prostředí základní školy a následně bezstresový přestup do prvního ročníku základní školy. Skvělá spolupráce učitelek mateřské školy a základní školy vede děti ke správným kamarádským a kolektivním vztahům, k upevňování rodinné sounáležitosti a jednotnému působení ve výchovně vzdělávací práci.učitelky zaměřují svůj výchovný cíl na rozvoj osobnosti dítěte převážně formou hry, která se řídí znalostmi, schopnostmi, dovednostmi a duševní vyspělostí dítěte. Učebny ZŠ jsou světlé. Při hodinách kolektiv učitelů dbá především psychologických zásad, aby v hodinách vládla nestresující pracovní atmosféra, aby žáci mohli pracovat individuálním tempem a byla jim umožněna relaxace. Žáci jsou vedeni mimo jiné k výchově ke zdraví, k lásce k rodině, ke zvířatům, k uvědomění si sounáležitosti s ostatními dětmi, lidmi v obci, ale také k boji proti drogám a všem sociálním patologickým jevům. Osnovy základní školy se řídí kompletním pedagogickým dokumentem vzdělávacího programu Základní škola č.16847/96-2 a je neustále obohacována novými metodami a formami práce směřujícími k Rámcovému vzdělávacímu programu. Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Do výuky jsou začleněny Projekty, což vytváří nový styl ve výuce. Výuka se stává zajímavější vyprovokovává aktivitu, samostatné myšlení, vyjádření svých názorů a soutěživé tempo skupin. Umožňuje i integrovaným žákům se bez problémů zapojit do výuky. Nadaným žákům naopak rozvíjet a podporovat dané vlohy osobnosti a kreativní myšlení. Integrovaní žáci mají svůj vzdělávací program. Probíhá velmi dobrá spolupráce s PPP v Kutné Hoře, která napomáhá všem žákům s vývojovými poruchami učení. K moderním výukovým metodám nesporně patří možnost využití výpočetní techniky. Využíváním znalostí získaných v oblastech vzdělávání nabízíme a umožňujeme žákům získat také nezbytný prostor pro seberealizaci v pracovních a výtvarných dovednostech. Prostřednictvím množství surovin, materiálů a technik ( nástrojů a pomůcek ) umožňujeme žákům výtvarně vyjádřit myšlení jejich vnitřního světa a tím obohatit nejen sebe, ale i celou společnost. Jejich přirozenou potřebu, fantazii a prostorovou představivost vlastního výtvarného vyjádření rozvíjíme vyhlašováním témat soutěží nejen v regionu, ale i v celé republice. Spojením všech složek vzdělávacího programu významně napomáháme utváření kreativní stránky jejich osobnosti.

2 Do jazykového vyučování jako hlavní předmět je zařazena výuka německého jazyka a externím učitelem a výuka anglického jazyka. Přehled Projektů vedoucí k naplňování cílů 1. Zdravé zuby - spolupráce s MUDr. Havlovicovou v Kutné Hoře (Prv, Př, Ma, Vv) - osvěta Signal 2. Zdraví pro život - zdravý životní styl (ekologie) (Liv, Prv, Př, Vv, Pč) 3. Zdravá výživa - prevence onemocnění, civilizační onemocnění a prevence (Prv, Př, Vl, Liv, Vv) poruch příjmu potravy - základní pojmy ve výživě 4. Žijeme v Evropě - multikulturnost, uvědomění si národní identity (Prv, Př, Vl, Vv) - Slabikář dětských práv 5. Sám sebou - Minimální preventivní program- sociálně patologické jevy (Mezipředmětová - dospívání, vztahy a rodinná výchova výuka) 6. Hrajeme si s jazykem - kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v mluvené i (Čj, Hv, mimoškolní písemné podobě prezentace při oslavách - kulturní pásma) 7. Kalendář tradic - dodržování lidových zvyků a tradic 8. Zapojování do krátkodobých aktuálně vyhlášených Projektů např. MA Klokánek, Balím, balíš, balíme (sběrné akce)

3 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vytváření pozitivního klimatu Doplnění a rozšíření vzdělávacího obsahu ( příprava na osmiletá gymnázia) Zadávání specifických úkolů Zapojení do samostatných prací a projektů (aktuálně vyhlášená témata, olympiády, Klokánek) V oblasti cizích jazyků rozšiřující texty, audionahrávky, kartografie Vzdělávání žáků se specifickými potřebami Se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců při identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb bude těmto žákům poskytnuto veškeré zázemí, jejich vnitřní potencionál bude rozvíjen pomocí individuálního přístupu, popřípadě integrovaných plánů v úzké spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou tak, aby byl co nejvíce usnadněn přechod do běžných tříd 2. stupně ZŠ i běžného života (spolupráce s úplnými základními školami) Zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků Zkvalitňovat připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Nabídka vhodných pomůcek (bzučák, DIPO apod.), doplňujících textů, CD ROM

4 Výtvarné soutěže 1. Ahoj z prázdnin 2. Vyhraj s Nestlé 3. Příroda kolem nás 4. Jak to vidím já 5. Mé toulky za zvěří 6. Kniha, můj přítel 7. Kniha a já 8. Požární ochrana očima dětí 9. V Evropě jsme všude doma 10. Požární ochrana 11. O největšího Čecha 12. Kartografická soutěž + aktuálně vyhlášená témata Kroužky Žáci si mohou vybrat z následujících kroužků: spolupráci s panem Venkrbcem 1) kroužek anglického jazyka ve 2) kroužek hry na zobcovou flétnu 3) kroužek informatiky 4) kroužek šikovné ruce Spolupráce s rodiči, veřejností a obcí 1. Ekologická výchova sběr starého papíru 2. Vytváření pozitivního vztahu k práci sběr šípku, pomerančové kůry sezónní práce na zahradě školy 3. Vítání občá 4. Besídky pro rodiče a veřejnost 5. Dětské dny a karnevaly 6. Konzultační hodiny učitelů, individuální kontakt dle potřeby 7. Třídní schůzky 8. Dny otevřených dveří a ukázkové hodiny 9. Setkání s důchodci Zpestřením života ve škole jsou výlety, exkurze, návštěvy divadel a kina. V neposlední řadě jsou organizovány přímo ve škole různé kulturní akce.

5 Koncepční záměry, rozvoj a obecně vzdělávací cíle školy, plán realizace do roku 2009 Základní materiální, personální, hygienické a organizační podmínky školy a spolupráce s ostatními složkami 1. Materiální a hygienické podmínky a vybavenost pomůckami ve spolupráci s Obcí Křesetice Zahájit výstavbu přístavby objektu Základní a Mateřské školy dle projektové dokumentace tak, aby byl vyřešen provoz výdeje pokrmů pro děti MŠ a žáky ZŠ. - vytvořit prostory k výuce tělesné výchovy a provést rekonstrukci prostor k výuce tělesné výchovy- venkovní hřiště ( dle platných vyhlášek 107/2001 Sb. a 108/2001 Sb. a rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne ). - rozšířit prostory školní družiny (souvisí s přístavbou budov) Zateplení půdy Úprava prostranství před školou a školní zahrady (výměna plotu před školou, úprava stromů na zahradě plánováno na 2006, přikrytí studny poklopem 2005) Dovybavit výdejnu jídla - vyhřívaný vozík na jídlo (splněno 2003) - dřezy na umývání nádobí (splněno 2004) - odsavač par (splněno 2004) - stěny opatřit omyvatelným nátěrem (splněno 2004) - opatřit svítidla kryty a okna sítěmi (splněno 2004)

6 - Pořídit odkládací nerezový stůl (splněno 2005) - Vyřešení situace umývání různého druhu nádobí (pořízení myčky na nádobí 2004) Dokončit úpravu na WC, včetně vybavení ZŠ a vybudování sprchového koutu MŠ (zahájeno 2004 dokončeno 2005) Zřízení šatny pro zaměstnance a úklidové komory v objektu (2004 zakoupena šatní skříň pro zaměstnance, pokračování dle rozpočtu souvisí s plánovanou přístavbou) Provádět údržbu budovy tak, aby nedocházelo k chátrání objektu s historickou tradicí Provést postupnou výměnu lavic (počátek výměny 2004 zakoupeny lavice do II. třídy, pokračování 2005, totéž v mateřské škole výměna poškozených židliček splněno 2005, dovybavení výškově odpovídajících stolů pro předškolní děti splněno 2005) Dovybavit kabinety nábytkem, pořídit stůl a pracovní skříňky pro dokumenty a archivaci (splněno 2004) Doplňovat a modernizovat průběžně vybavenost kabinetů všech výchov, dbát závěru a doporučení odborného pracoviště PPP (plněno průběžně) Doplňovat a aktualizovat učebnice dle platných osnov, encyklopedie, slovníky (plněno průběžně) Dovybavit areál zahrady (provedena rekonstrukce pískoviště 2005), dopravní hřiště a sportovní hřiště ( záleží na přístavbě) Zlepšovat a udržovat estetický vzhled tříd (plněno průběžně, I. třída výměna tabule 2004, II. třída knihovna) Efektivně nakládat s rozpočtem školy (plněno průběžně) Držet krok na úrovni evropské školy (plněno průběžně) Postupná výměna oken (podle finančního zabezpečení) 2. Organizační a personální podmínky školy Vytvářet pozitivní klima školy, získávat spolupracovníky odborné, kvalitní a se zaměřením na morální vlastnosti, klást důraz na kurikulum školy V manažerské činnosti se zaměřit na správné a příkladné vedení lidí Prohlubovat týmovou práci, podporovat dobrou výkonnost pracovníků Doplňovat průběžně odbornosti, celoživotní vzdělávání, využívat DVPP Co nejobjektivněji posuzovat kvalitu práce spolupracovníků, zaměřit se na evaluaci, sebeevaluaci práce učitele a vytvářet tak trvalý zdroj zlepšování práce školy z dlouhodobého hlediska I nadále spolupracovat s MŠ - neustálá výměna zkušeností učitelek MŠ a učitelky 1. ročníku ZŠ Odstranění stresových zkušeností při přechodu z MŠ do 1. ročníku ZŠ

7 Upevňování sourozeneckých vztahů (v MŠ i ZŠ ) Podporovat spolupráci MŠ a ŠD Podporovat dosažení oboustranně prospěšných ekonomických výsledků při společných sběrových akcí Vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání žáků a rozvoj všech stránek jejich osobnosti Věnovat individuální péči žákům nadaným a talentovaným a rozšiřovat jejich možnosti v aktivním zapojení v různých soutěžích Pokračovat v péči o žáky s poruchami učení a chování, integrace žáků Vytvářet prostor pro projektovou výuku, zapojovat aktivně do výuky všechny žáky a vytvářet tak společně dobrý pocit ze závěrečného výsledku Pokračovat v preventivním programu Vycházet z komplexního pojetí téma: Člověk a životní prostředí a vést k environmentálnímu vzdělání v ZŠ Zajišťovat kulturní programy, exkurze a výlety a kurzy plavání i v mateřské škole Vést žáky k tomu, aby si osvojili strategii učení a byli tak motivováni pro celoživotní učení Upevňovat prioritu komunikace, kooperace, samostatného myšlení a jednání s důrazem na ochranu zdraví s výchovou ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka ve všech činnostech denního života Umožňovat přístup k informačním a komunikačním technologiím Propojit osnovy Základní školy s Rámcově vzdělávacím programem a v této návaznosti naplňovat vlastní cíle dle konkrétních podmínek vzdělávacího procesu školy Upevnit postavení školy v obci, její význam pro obec 3. Spolupráce s ostatními složkami Spolupráce s Obcí Křesetice Spolupráce s rodiči Spolupráce s PPP Kutná Hora Spolupráce se Střediskem výchovné péče Kolín Spolupráce s K-Centrem Kolín Spolupráce s plaveckou školou Kutná Hora Spolupráce s DDM Čáslav a DDM Kutná Hora Spolupráce se školní jídelnou Malešov Spolupráce s úplnými základními školami Malešov, Kremnická Kutná Hora Spolupráce s městskou knihovnou Kutná Hora Spolupráce s ČŠI, Kraj.Ú Středočeského kraje Praha Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce se sponzory Spolupráce se Školskou radou při ZŠ Křesetice

8 Závěr - vize a přání kolektivu Koncepce po stránce materiální bude doplňována a aktualizována každoročně dle finančních možností rozpočtu školy. Cílem je vytvořit materiální i výchovně vzdělávací zázemí pro předškolní zařízení a 1. stupeň základní školy a prohloubit spolupráci rodičů a školy. Vzhledem k tomu, že základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a je jedinou etapou, kterou povinně absolvuje celá populace, věříme, že se společným úsilím podaří zachovat toto jedinečné spojení mateřské a základní školy v Křeseticích, které přežilo i náročné období přechodu do právní subjektivity všech malých škol. Vždyť škola byť v malé obci byla odjakživa základním stavebním kamenem vzdělání i středem kulturního dění. Obec by si kvalitní školu měla udržet, obzvlášť, když vložila do oprav a vybavení, tak aby mohla konkurovat školám městským, nemalé částky. Vedeme zde od nejútlejšího dětství všechny děti v MŠ i ZŠ na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole a především v obci, v níž žijí. Veškerou naši snahu vynakládáme na spokojený pobyt dětí nejen v MŠ, ale nespornou výhodou je celé propojení MŠ, ŠD a ZŠ, čímž se prohlubují veškeré mezilidské vztahy od útlého dětství. Starší žáci vedou mladší děti nejen v konstruktivních a námětových hrách, ale učí je nejrůznějším činnostem, jsou pro ně vzorem chování při stolování, úklidu a oblékání. Nespornou výhodou naší rodinné školy je malý kolektiv, v kterém se všichni učí korigovat své postoje a projevy, nedochází zde k projevům šikany, která je tou nejobávanější, nesetkáváme se zde ani s ostatními sociálně patologickými jevy jako jsou např. alkohol, kouření a obávané drogy. Dětem kromě výuky nabízíme spoustu her, kulturních i sportovních vyžití, zapojení se do úklidu v celém areálu školy a sběrových akcí. Nabídkou těchto nejrůznějších činností a prací zpestřujeme a naplňujeme plně život dětí ve škole, vedeme je k pocitu užitečnosti, zadáním nejrůznějších společenských úkolů je motivujeme k správnému životnímu stylu a věříme, že tak nesklouznou na hranu společnosti.usnadňujeme zde nejenom přechod z rodiny, škola umožňuje nenásilný přechod do 1. třídy základní školy a s otevřením 5. ročníku jsme tak dětem v obci a přilehlém okolí umožnili ukončit 1. stupeň základní školy v místě bydliště. Základní vzdělání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků na 2. stupeň základní školy. Žáci z naší školy opakovaně prokázali výborné znalosti ve specializovaných třídách městských škol, ale i již na osmiletých gymnáziích. Naším cílem je zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit důvody vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol. Malý kolektiv žáků a sehraný tým pedagogů zde uplatňuje při vzdělání těchto žáků kombinaci speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami ve vzdělání běžné populace. Pokud bude škola zachována pro další generace, nabídne tak všem mladým rodinám umístění od mladšího předškolního věku do ukončení 1. stupně základní školy pro všechny jejich potomky, popřípadě i se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Vzhledem k tomu, že v obci se v současné době nejen opravuje, rekonstruuje, ale i staví nové nemovitosti, je předpoklad pro dlouhodobé naplnění MŠ i ZŠ Křesetice. K tomuto přikládáme výhled na 6 let. Z průzkumu

9 občanů a rodičů dětí spádového obvodu je známo, že jsou všichni přesvědčeni, že škola nemůže být zrušena. Rodiče dnes vnímají naši školní koncepci, jsou spokojeni, že se zde jejich děti cítí dobře a jsou šťastni, že nemusí své děti dovážet do vzdálenějších mateřských a základních škol. Důkazem toho je, že zdejší škola dala základ všem kvalitním osobnostem. V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v národním programu rozvoje vzdělání v ČR a zakotvenými v zákoně o předškolním, základním aj. vzdělání se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělání žáků od 3 let. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy, ty pak vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy vzdělávání. Školní úroveň představuje školní vzdělávací program. Naše mateřská škola již druhým rokem podle tohoto dokumentu pracuje, základní škola se připravuje se na tuto novou strategii vzdělávání připravuje a nabídkou projektového vyučování již v současnosti zpestřuje výuku dle platných osnov. Snažíme se tak vycházet z reálných životních situací, ze znalostí rodinných poměrů a zaměřujeme se na utváření a rozvíjení demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků, budoucích dospělých občanů pro život v demokratické společnosti s přáním realizovat jednou zpětně své vědomosti a zkušenosti ve své obci. Následně docílit, aby i oni jednou své potomky přiváděli do zdejší školy a uchovávali tak nejenom tradici, ale podíleli se tak na historii školy v Křeseticích. Bylo by smutné, kdyby škola s přes 200 let starou tradicí musela být zavřená pouze z důvodu nenalezených financí.

10 Snahou všech je a bude spokojená tvář každého dítěte a žáka

11 Prezentace školy Vzhledem k tomu, že škola se nachází v malé obci poblíž okresního města Kutné Hory, je důležitá její prezentace v takové míře, aby se dostala do povědomí lidí a mohla plně konkurovat školám městským. Naším cílem je plně odbourat přežívající názory vyplývající z nedostatečné informovanosti a vnějšího pohledu do vnitřního chodu a života školy. Jsme si vědomi, že práce na prezentaci školy je dlouhodobá. Využíváme všech možností prezentace práce dětí a žáků i kolektivu učitelů na veřejnosti. Výtvarné práce i výrobky dětí a žáků jsou pravidelně vystavovány nejen ve výloze místní prodejny, ale jsou i zasílány do různých soutěží v celé ČR. Velmi dobré výsledky a umístění na předních místech svědčí o stejné úrovni a připravenosti dětí a žáků vesnické školy jako školy městské. Prezentací krátkých literárních a hudebních pásem např. při vítání občánků či dodržování tradic a zvyků obohacujeme kulturní život v obci.vzájemnou spoluprací a konzultací učitelů naší školy a škol úplných sledujeme vyváženost a náplň všech předmětů. Naším prvořadým zájmem a cílem je předat děti kvalitně připravené po všech stránkách a ulehčit jim plynulý přechod na velkou školu. Práce školy je průběžně prezentována na stránkách tisku okresních novin a dále v krátkých reportážích kabelové televize Kutná Hora, v dokumentu ČT1. Zakládáme si na přirozeném a otevřeném vztahu žák-učitel. Věříme, že prezentací dobré činnosti žáků a učitelů, otevřeností vůči vnějším podnětům, vyhledáváním a objevováním nových poznatků, využíváním a aplikováním jich v praxi přesvědčíme spoluobčany o nesporném významu výchovné práce i v malé vesnické škole.

12 Výchovně vzdělávací proces Seberealizace učitelů při výchovně vzdělávací práci Intenzívní spolupráce ve výchovně vzdělávacím procesu mateřské a základní školy, příprava předškolních dětí na přechod do základní školy Spolupráce s logopedem Podpora vzdělávání žáků mimořádně nadaných a talentovaných Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování Spolupráce se Střediskem výchovné péče pro děti a mládež Kolín Prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci s K-Centrem Kolín a PPP Kutná Hora Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Interkulturní výchova Využití interaktivních metod Výchova k formování správného životního stylu Začleněním projektů obohacovat výukový program a rozšiřovat společenskovědní oblast Rozvíjení osobnosti žáka po stránce mravní, estetické i tělesné Zvýšení pozornosti věnované dětem a žákům se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním Vytváření individuálních plánů pro integrované žáky ve spolupráci s PPP v Kutné Hoře Směřování žáků k osvojení strategie učení a motivování pro celoživotní učení Kladení důrazu na dobré jazykové vzdělání a celkovou jazykovou kulturu a vyspělost žáka základní školy Uvědomování si národní identity, probouzení zájmu o naši minulost a památky, orientovat se v prostoru a čase Při výuce cizích jazyků přispívat k chápání, objevování skutečnosti a tím připravit žáky pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa Postupným poznáváním a osvojováním matematických pojmů a operací vytvářet předpoklady pro komunikaci s číselnými a prostorovými vztahy v poznávacích i praktických situacích Začlenit informační a komunikační technologii Chápání individuality, vyjadřování vlastního názoru v mezilidské komunikaci, respektování názoru druhých, získávání návyku kulturního chování Umožnit sebevyjádření v oblasti hudební, výtvarné, literární a dramatické, nalézat společné vztahy mezi jednotlivými druhy umění, otevřít zde tak prostor pro společné projekty Optimální využití zahrady, začlenění do výchovně vzdělávacího procesu

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019 Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument: Plán školy Počet listů: 4 Platnost od: 1.9.2016 Platnost do: 31.8.2019 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/2017

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 1. Záměry a priority Oblast řízení a správy udržovat naplněnost školy rozumně spolupracovat se

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje

KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 395, Svatava, 357 03 Tel.: 352609048 Email: skolasvatava@seznam.cz www.skolasvatava.cz IČO: 69983551 KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více