Základní škola Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy"

Transkript

1 Současná škola V současné době se škola nachází v klidném prostředí plném zeleně, což napomáhá k vytváření dobrých psychohygienických podmínek dětí. Za nesmírnou výhodu považujeme nové spojení mateřské školy a základní školy a tím umožněný i chod školní družiny. Toto příjemné propojení umožňuje dětem mateřské školy poznat učitelky i prostředí základní školy a následně bezstresový přestup do prvního ročníku základní školy. Skvělá spolupráce učitelek mateřské školy a základní školy vede děti ke správným kamarádským a kolektivním vztahům, k upevňování rodinné sounáležitosti a jednotnému působení ve výchovně vzdělávací práci.učitelky zaměřují svůj výchovný cíl na rozvoj osobnosti dítěte převážně formou hry, která se řídí znalostmi, schopnostmi, dovednostmi a duševní vyspělostí dítěte. Učebny ZŠ jsou světlé. Při hodinách kolektiv učitelů dbá především psychologických zásad, aby v hodinách vládla nestresující pracovní atmosféra, aby žáci mohli pracovat individuálním tempem a byla jim umožněna relaxace. Žáci jsou vedeni mimo jiné k výchově ke zdraví, k lásce k rodině, ke zvířatům, k uvědomění si sounáležitosti s ostatními dětmi, lidmi v obci, ale také k boji proti drogám a všem sociálním patologickým jevům. Osnovy základní školy se řídí kompletním pedagogickým dokumentem vzdělávacího programu Základní škola č.16847/96-2 a je neustále obohacována novými metodami a formami práce směřujícími k Rámcovému vzdělávacímu programu. Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Do výuky jsou začleněny Projekty, což vytváří nový styl ve výuce. Výuka se stává zajímavější vyprovokovává aktivitu, samostatné myšlení, vyjádření svých názorů a soutěživé tempo skupin. Umožňuje i integrovaným žákům se bez problémů zapojit do výuky. Nadaným žákům naopak rozvíjet a podporovat dané vlohy osobnosti a kreativní myšlení. Integrovaní žáci mají svůj vzdělávací program. Probíhá velmi dobrá spolupráce s PPP v Kutné Hoře, která napomáhá všem žákům s vývojovými poruchami učení. K moderním výukovým metodám nesporně patří možnost využití výpočetní techniky. Využíváním znalostí získaných v oblastech vzdělávání nabízíme a umožňujeme žákům získat také nezbytný prostor pro seberealizaci v pracovních a výtvarných dovednostech. Prostřednictvím množství surovin, materiálů a technik ( nástrojů a pomůcek ) umožňujeme žákům výtvarně vyjádřit myšlení jejich vnitřního světa a tím obohatit nejen sebe, ale i celou společnost. Jejich přirozenou potřebu, fantazii a prostorovou představivost vlastního výtvarného vyjádření rozvíjíme vyhlašováním témat soutěží nejen v regionu, ale i v celé republice. Spojením všech složek vzdělávacího programu významně napomáháme utváření kreativní stránky jejich osobnosti.

2 Do jazykového vyučování jako hlavní předmět je zařazena výuka německého jazyka a externím učitelem a výuka anglického jazyka. Přehled Projektů vedoucí k naplňování cílů 1. Zdravé zuby - spolupráce s MUDr. Havlovicovou v Kutné Hoře (Prv, Př, Ma, Vv) - osvěta Signal 2. Zdraví pro život - zdravý životní styl (ekologie) (Liv, Prv, Př, Vv, Pč) 3. Zdravá výživa - prevence onemocnění, civilizační onemocnění a prevence (Prv, Př, Vl, Liv, Vv) poruch příjmu potravy - základní pojmy ve výživě 4. Žijeme v Evropě - multikulturnost, uvědomění si národní identity (Prv, Př, Vl, Vv) - Slabikář dětských práv 5. Sám sebou - Minimální preventivní program- sociálně patologické jevy (Mezipředmětová - dospívání, vztahy a rodinná výchova výuka) 6. Hrajeme si s jazykem - kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v mluvené i (Čj, Hv, mimoškolní písemné podobě prezentace při oslavách - kulturní pásma) 7. Kalendář tradic - dodržování lidových zvyků a tradic 8. Zapojování do krátkodobých aktuálně vyhlášených Projektů např. MA Klokánek, Balím, balíš, balíme (sběrné akce)

3 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vytváření pozitivního klimatu Doplnění a rozšíření vzdělávacího obsahu ( příprava na osmiletá gymnázia) Zadávání specifických úkolů Zapojení do samostatných prací a projektů (aktuálně vyhlášená témata, olympiády, Klokánek) V oblasti cizích jazyků rozšiřující texty, audionahrávky, kartografie Vzdělávání žáků se specifickými potřebami Se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců při identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb bude těmto žákům poskytnuto veškeré zázemí, jejich vnitřní potencionál bude rozvíjen pomocí individuálního přístupu, popřípadě integrovaných plánů v úzké spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou tak, aby byl co nejvíce usnadněn přechod do běžných tříd 2. stupně ZŠ i běžného života (spolupráce s úplnými základními školami) Zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků Zkvalitňovat připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Nabídka vhodných pomůcek (bzučák, DIPO apod.), doplňujících textů, CD ROM

4 Výtvarné soutěže 1. Ahoj z prázdnin 2. Vyhraj s Nestlé 3. Příroda kolem nás 4. Jak to vidím já 5. Mé toulky za zvěří 6. Kniha, můj přítel 7. Kniha a já 8. Požární ochrana očima dětí 9. V Evropě jsme všude doma 10. Požární ochrana 11. O největšího Čecha 12. Kartografická soutěž + aktuálně vyhlášená témata Kroužky Žáci si mohou vybrat z následujících kroužků: spolupráci s panem Venkrbcem 1) kroužek anglického jazyka ve 2) kroužek hry na zobcovou flétnu 3) kroužek informatiky 4) kroužek šikovné ruce Spolupráce s rodiči, veřejností a obcí 1. Ekologická výchova sběr starého papíru 2. Vytváření pozitivního vztahu k práci sběr šípku, pomerančové kůry sezónní práce na zahradě školy 3. Vítání občá 4. Besídky pro rodiče a veřejnost 5. Dětské dny a karnevaly 6. Konzultační hodiny učitelů, individuální kontakt dle potřeby 7. Třídní schůzky 8. Dny otevřených dveří a ukázkové hodiny 9. Setkání s důchodci Zpestřením života ve škole jsou výlety, exkurze, návštěvy divadel a kina. V neposlední řadě jsou organizovány přímo ve škole různé kulturní akce.

5 Koncepční záměry, rozvoj a obecně vzdělávací cíle školy, plán realizace do roku 2009 Základní materiální, personální, hygienické a organizační podmínky školy a spolupráce s ostatními složkami 1. Materiální a hygienické podmínky a vybavenost pomůckami ve spolupráci s Obcí Křesetice Zahájit výstavbu přístavby objektu Základní a Mateřské školy dle projektové dokumentace tak, aby byl vyřešen provoz výdeje pokrmů pro děti MŠ a žáky ZŠ. - vytvořit prostory k výuce tělesné výchovy a provést rekonstrukci prostor k výuce tělesné výchovy- venkovní hřiště ( dle platných vyhlášek 107/2001 Sb. a 108/2001 Sb. a rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne ). - rozšířit prostory školní družiny (souvisí s přístavbou budov) Zateplení půdy Úprava prostranství před školou a školní zahrady (výměna plotu před školou, úprava stromů na zahradě plánováno na 2006, přikrytí studny poklopem 2005) Dovybavit výdejnu jídla - vyhřívaný vozík na jídlo (splněno 2003) - dřezy na umývání nádobí (splněno 2004) - odsavač par (splněno 2004) - stěny opatřit omyvatelným nátěrem (splněno 2004) - opatřit svítidla kryty a okna sítěmi (splněno 2004)

6 - Pořídit odkládací nerezový stůl (splněno 2005) - Vyřešení situace umývání různého druhu nádobí (pořízení myčky na nádobí 2004) Dokončit úpravu na WC, včetně vybavení ZŠ a vybudování sprchového koutu MŠ (zahájeno 2004 dokončeno 2005) Zřízení šatny pro zaměstnance a úklidové komory v objektu (2004 zakoupena šatní skříň pro zaměstnance, pokračování dle rozpočtu souvisí s plánovanou přístavbou) Provádět údržbu budovy tak, aby nedocházelo k chátrání objektu s historickou tradicí Provést postupnou výměnu lavic (počátek výměny 2004 zakoupeny lavice do II. třídy, pokračování 2005, totéž v mateřské škole výměna poškozených židliček splněno 2005, dovybavení výškově odpovídajících stolů pro předškolní děti splněno 2005) Dovybavit kabinety nábytkem, pořídit stůl a pracovní skříňky pro dokumenty a archivaci (splněno 2004) Doplňovat a modernizovat průběžně vybavenost kabinetů všech výchov, dbát závěru a doporučení odborného pracoviště PPP (plněno průběžně) Doplňovat a aktualizovat učebnice dle platných osnov, encyklopedie, slovníky (plněno průběžně) Dovybavit areál zahrady (provedena rekonstrukce pískoviště 2005), dopravní hřiště a sportovní hřiště ( záleží na přístavbě) Zlepšovat a udržovat estetický vzhled tříd (plněno průběžně, I. třída výměna tabule 2004, II. třída knihovna) Efektivně nakládat s rozpočtem školy (plněno průběžně) Držet krok na úrovni evropské školy (plněno průběžně) Postupná výměna oken (podle finančního zabezpečení) 2. Organizační a personální podmínky školy Vytvářet pozitivní klima školy, získávat spolupracovníky odborné, kvalitní a se zaměřením na morální vlastnosti, klást důraz na kurikulum školy V manažerské činnosti se zaměřit na správné a příkladné vedení lidí Prohlubovat týmovou práci, podporovat dobrou výkonnost pracovníků Doplňovat průběžně odbornosti, celoživotní vzdělávání, využívat DVPP Co nejobjektivněji posuzovat kvalitu práce spolupracovníků, zaměřit se na evaluaci, sebeevaluaci práce učitele a vytvářet tak trvalý zdroj zlepšování práce školy z dlouhodobého hlediska I nadále spolupracovat s MŠ - neustálá výměna zkušeností učitelek MŠ a učitelky 1. ročníku ZŠ Odstranění stresových zkušeností při přechodu z MŠ do 1. ročníku ZŠ

7 Upevňování sourozeneckých vztahů (v MŠ i ZŠ ) Podporovat spolupráci MŠ a ŠD Podporovat dosažení oboustranně prospěšných ekonomických výsledků při společných sběrových akcí Vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání žáků a rozvoj všech stránek jejich osobnosti Věnovat individuální péči žákům nadaným a talentovaným a rozšiřovat jejich možnosti v aktivním zapojení v různých soutěžích Pokračovat v péči o žáky s poruchami učení a chování, integrace žáků Vytvářet prostor pro projektovou výuku, zapojovat aktivně do výuky všechny žáky a vytvářet tak společně dobrý pocit ze závěrečného výsledku Pokračovat v preventivním programu Vycházet z komplexního pojetí téma: Člověk a životní prostředí a vést k environmentálnímu vzdělání v ZŠ Zajišťovat kulturní programy, exkurze a výlety a kurzy plavání i v mateřské škole Vést žáky k tomu, aby si osvojili strategii učení a byli tak motivováni pro celoživotní učení Upevňovat prioritu komunikace, kooperace, samostatného myšlení a jednání s důrazem na ochranu zdraví s výchovou ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka ve všech činnostech denního života Umožňovat přístup k informačním a komunikačním technologiím Propojit osnovy Základní školy s Rámcově vzdělávacím programem a v této návaznosti naplňovat vlastní cíle dle konkrétních podmínek vzdělávacího procesu školy Upevnit postavení školy v obci, její význam pro obec 3. Spolupráce s ostatními složkami Spolupráce s Obcí Křesetice Spolupráce s rodiči Spolupráce s PPP Kutná Hora Spolupráce se Střediskem výchovné péče Kolín Spolupráce s K-Centrem Kolín Spolupráce s plaveckou školou Kutná Hora Spolupráce s DDM Čáslav a DDM Kutná Hora Spolupráce se školní jídelnou Malešov Spolupráce s úplnými základními školami Malešov, Kremnická Kutná Hora Spolupráce s městskou knihovnou Kutná Hora Spolupráce s ČŠI, Kraj.Ú Středočeského kraje Praha Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce se sponzory Spolupráce se Školskou radou při ZŠ Křesetice

8 Závěr - vize a přání kolektivu Koncepce po stránce materiální bude doplňována a aktualizována každoročně dle finančních možností rozpočtu školy. Cílem je vytvořit materiální i výchovně vzdělávací zázemí pro předškolní zařízení a 1. stupeň základní školy a prohloubit spolupráci rodičů a školy. Vzhledem k tomu, že základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a je jedinou etapou, kterou povinně absolvuje celá populace, věříme, že se společným úsilím podaří zachovat toto jedinečné spojení mateřské a základní školy v Křeseticích, které přežilo i náročné období přechodu do právní subjektivity všech malých škol. Vždyť škola byť v malé obci byla odjakživa základním stavebním kamenem vzdělání i středem kulturního dění. Obec by si kvalitní školu měla udržet, obzvlášť, když vložila do oprav a vybavení, tak aby mohla konkurovat školám městským, nemalé částky. Vedeme zde od nejútlejšího dětství všechny děti v MŠ i ZŠ na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole a především v obci, v níž žijí. Veškerou naši snahu vynakládáme na spokojený pobyt dětí nejen v MŠ, ale nespornou výhodou je celé propojení MŠ, ŠD a ZŠ, čímž se prohlubují veškeré mezilidské vztahy od útlého dětství. Starší žáci vedou mladší děti nejen v konstruktivních a námětových hrách, ale učí je nejrůznějším činnostem, jsou pro ně vzorem chování při stolování, úklidu a oblékání. Nespornou výhodou naší rodinné školy je malý kolektiv, v kterém se všichni učí korigovat své postoje a projevy, nedochází zde k projevům šikany, která je tou nejobávanější, nesetkáváme se zde ani s ostatními sociálně patologickými jevy jako jsou např. alkohol, kouření a obávané drogy. Dětem kromě výuky nabízíme spoustu her, kulturních i sportovních vyžití, zapojení se do úklidu v celém areálu školy a sběrových akcí. Nabídkou těchto nejrůznějších činností a prací zpestřujeme a naplňujeme plně život dětí ve škole, vedeme je k pocitu užitečnosti, zadáním nejrůznějších společenských úkolů je motivujeme k správnému životnímu stylu a věříme, že tak nesklouznou na hranu společnosti.usnadňujeme zde nejenom přechod z rodiny, škola umožňuje nenásilný přechod do 1. třídy základní školy a s otevřením 5. ročníku jsme tak dětem v obci a přilehlém okolí umožnili ukončit 1. stupeň základní školy v místě bydliště. Základní vzdělání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků na 2. stupeň základní školy. Žáci z naší školy opakovaně prokázali výborné znalosti ve specializovaných třídách městských škol, ale i již na osmiletých gymnáziích. Naším cílem je zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit důvody vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol. Malý kolektiv žáků a sehraný tým pedagogů zde uplatňuje při vzdělání těchto žáků kombinaci speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami ve vzdělání běžné populace. Pokud bude škola zachována pro další generace, nabídne tak všem mladým rodinám umístění od mladšího předškolního věku do ukončení 1. stupně základní školy pro všechny jejich potomky, popřípadě i se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Vzhledem k tomu, že v obci se v současné době nejen opravuje, rekonstruuje, ale i staví nové nemovitosti, je předpoklad pro dlouhodobé naplnění MŠ i ZŠ Křesetice. K tomuto přikládáme výhled na 6 let. Z průzkumu

9 občanů a rodičů dětí spádového obvodu je známo, že jsou všichni přesvědčeni, že škola nemůže být zrušena. Rodiče dnes vnímají naši školní koncepci, jsou spokojeni, že se zde jejich děti cítí dobře a jsou šťastni, že nemusí své děti dovážet do vzdálenějších mateřských a základních škol. Důkazem toho je, že zdejší škola dala základ všem kvalitním osobnostem. V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v národním programu rozvoje vzdělání v ČR a zakotvenými v zákoně o předškolním, základním aj. vzdělání se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělání žáků od 3 let. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy, ty pak vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy vzdělávání. Školní úroveň představuje školní vzdělávací program. Naše mateřská škola již druhým rokem podle tohoto dokumentu pracuje, základní škola se připravuje se na tuto novou strategii vzdělávání připravuje a nabídkou projektového vyučování již v současnosti zpestřuje výuku dle platných osnov. Snažíme se tak vycházet z reálných životních situací, ze znalostí rodinných poměrů a zaměřujeme se na utváření a rozvíjení demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků, budoucích dospělých občanů pro život v demokratické společnosti s přáním realizovat jednou zpětně své vědomosti a zkušenosti ve své obci. Následně docílit, aby i oni jednou své potomky přiváděli do zdejší školy a uchovávali tak nejenom tradici, ale podíleli se tak na historii školy v Křeseticích. Bylo by smutné, kdyby škola s přes 200 let starou tradicí musela být zavřená pouze z důvodu nenalezených financí.

10 Snahou všech je a bude spokojená tvář každého dítěte a žáka

11 Prezentace školy Vzhledem k tomu, že škola se nachází v malé obci poblíž okresního města Kutné Hory, je důležitá její prezentace v takové míře, aby se dostala do povědomí lidí a mohla plně konkurovat školám městským. Naším cílem je plně odbourat přežívající názory vyplývající z nedostatečné informovanosti a vnějšího pohledu do vnitřního chodu a života školy. Jsme si vědomi, že práce na prezentaci školy je dlouhodobá. Využíváme všech možností prezentace práce dětí a žáků i kolektivu učitelů na veřejnosti. Výtvarné práce i výrobky dětí a žáků jsou pravidelně vystavovány nejen ve výloze místní prodejny, ale jsou i zasílány do různých soutěží v celé ČR. Velmi dobré výsledky a umístění na předních místech svědčí o stejné úrovni a připravenosti dětí a žáků vesnické školy jako školy městské. Prezentací krátkých literárních a hudebních pásem např. při vítání občánků či dodržování tradic a zvyků obohacujeme kulturní život v obci.vzájemnou spoluprací a konzultací učitelů naší školy a škol úplných sledujeme vyváženost a náplň všech předmětů. Naším prvořadým zájmem a cílem je předat děti kvalitně připravené po všech stránkách a ulehčit jim plynulý přechod na velkou školu. Práce školy je průběžně prezentována na stránkách tisku okresních novin a dále v krátkých reportážích kabelové televize Kutná Hora, v dokumentu ČT1. Zakládáme si na přirozeném a otevřeném vztahu žák-učitel. Věříme, že prezentací dobré činnosti žáků a učitelů, otevřeností vůči vnějším podnětům, vyhledáváním a objevováním nových poznatků, využíváním a aplikováním jich v praxi přesvědčíme spoluobčany o nesporném významu výchovné práce i v malé vesnické škole.

12 Výchovně vzdělávací proces Seberealizace učitelů při výchovně vzdělávací práci Intenzívní spolupráce ve výchovně vzdělávacím procesu mateřské a základní školy, příprava předškolních dětí na přechod do základní školy Spolupráce s logopedem Podpora vzdělávání žáků mimořádně nadaných a talentovaných Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování Spolupráce se Střediskem výchovné péče pro děti a mládež Kolín Prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci s K-Centrem Kolín a PPP Kutná Hora Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Interkulturní výchova Využití interaktivních metod Výchova k formování správného životního stylu Začleněním projektů obohacovat výukový program a rozšiřovat společenskovědní oblast Rozvíjení osobnosti žáka po stránce mravní, estetické i tělesné Zvýšení pozornosti věnované dětem a žákům se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním Vytváření individuálních plánů pro integrované žáky ve spolupráci s PPP v Kutné Hoře Směřování žáků k osvojení strategie učení a motivování pro celoživotní učení Kladení důrazu na dobré jazykové vzdělání a celkovou jazykovou kulturu a vyspělost žáka základní školy Uvědomování si národní identity, probouzení zájmu o naši minulost a památky, orientovat se v prostoru a čase Při výuce cizích jazyků přispívat k chápání, objevování skutečnosti a tím připravit žáky pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa Postupným poznáváním a osvojováním matematických pojmů a operací vytvářet předpoklady pro komunikaci s číselnými a prostorovými vztahy v poznávacích i praktických situacích Začlenit informační a komunikační technologii Chápání individuality, vyjadřování vlastního názoru v mezilidské komunikaci, respektování názoru druhých, získávání návyku kulturního chování Umožnit sebevyjádření v oblasti hudební, výtvarné, literární a dramatické, nalézat společné vztahy mezi jednotlivými druhy umění, otevřít zde tak prostor pro společné projekty Optimální využití zahrady, začlenění do výchovně vzdělávacího procesu

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více