VLASTNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211 ZA ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Na vědomí: Milada Visorová zástupkyně ředitelky MŠ Husova 121 Mgr. Marie Bardoňová V Orlové dne:

2 I. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky Kapacita MŠ je 35 dětí. Věcné podmínky byly plně vyhovují. MŠ má ke svému počtu dětí, dostatečně velké prostory. Nábytek, tělocvičné nářadí, umývárny a toalety odpovídají počtu dětí a byly zdravotně nezávadné. Děti se svými výtvory podílely na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostory byly upraveny tak, aby práce byly dětem přístupné a mohli, je shlédnout i rodiče Životospráva Strava byla dovážena ze ZŠ Školní v Orlové- Lutyni. Dětem byla poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Byla zachována vhodná skladba jídelníčku. V MŠ je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je však flexibilní. Dětem byl umožněn dostatek pohybu na zahradě i v interiéru mateřské školy. Pedagogové se chovali dle zásad zdravého životního stylu. Psychosociální podmínky Pedagogové respektovali potřeby dětí, vývojové a individuální. Dětem se dostávalo jasných a srozumitelných pokynů. Vzdělávací nabídka odpovídala dětem předškolního věku a potřebám jejich života. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevovala vzájemná důvěra. Organizace Pedagogové se plně věnovali dětem a jejich vzdělávání. Byly vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Pro realizaci plánovaných činností byly vytvářeny vhodné materiální podmínky. Nebyly překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd bylo maximálně omezeno. Řízení mateřské školy Ředitelka MŠ vytvářela ovzduší respektu, důvěry a tolerance. Pedagogové pracovali jako tým, vyzýval ke spolupráci rodičovskou veřejnost. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy bylo funkční, využívalo se zpětné vazby. Personální a pedagogické zajištění Na MŠ pracovaly v tomto školním roce 3 kvalifikované pedagogické pracovnice. 2 mají středoškolské vzdělání a 1 paní učitelka měla vysokoškolské vzdělání s titulem Bc. Ředitelka vytvářela podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pracovní doba zaměstnanců byla organizována takovým způsobem, aby byla vždy zajištěna dětem optimální pedagogická péče. 2

3 Účast pracovníků na seminířích P.č. Jméno Název vzdělávací akce Datum Instruktáž k tabulkám INDI VisorováMilada MŠ očima ČŠI Málková Jarmila Předcházíme vývojovým odchylkám II. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Autoevaluace vzdělávacího procesu a ročního plánu Ve školním roce 201/2014 jsme plnily tyto úkoly vycházející z podmínek ŠVP. Svým příkladným chováním podporovat zdraví své, zdraví dětí, ujasnit si žebříček hodnot. Zaměstnanci svým kladným přístupem ke zdraví jdou příkladem dětem. Konzumací zdravých potravin, zásadami zdravého životního stylu, podporovali v dětech jak se stravovat a žít zdravě. Do každého zvoleného tématu učitelky zařazovaly prvky zdravého životního stylu. Respektovat vývojové a individuální zvláštnosti dětí a jejich individuální tempo. Paní učitelky respektovaly individualitu dětí, a jelikož se nám stále častěji vyskytují v MŠ děti, které potřebují odbornou pomoc, snažily se rodičům nabídnout návštěvu odborného pracoviště. Ne vždy se však setkají s pochopením ze strany rodičů. Paní učitelky respektovaly individuální tempo. Pomalejším dětem dávaly vždy větší prostor. Dbát na klidné, plynulé a přirozené přechody mezi činnostmi, klást na děti takové požadavky, které je schopno zvládnout. Ve třídách vládla klidná atmosféra, jelikož máme výhodu menšího počtu dětí. Při přecházení na jiné činnosti, jsou děti včas upozorněny zvonečkem, aby si v klidu mohly dohrát, dokreslit popřípadě dokončit svou činnost. Zařazovat promyšleně a cílevědomě 1 x týdně individuální nebo skupinové cvičení na správné držení těla. Každý den ve třídách probíhalo ranní cvičení, kde učitelky uplatňovaly prvky ke správnému držení těla. V náhradních a odpoledních činnostech zařazovaly cvičení na balančních míčích. Samostatně si 1 x týdně namazat pomazánku, jíst příborem. Každý pátek si děti samy mazaly pomazánku, předškoláci jedli příborem, některé už uměly z domova, jiné se to učily v MŠ. Na konci školního roku všichni předškoláci zvládli jíst příborem (kromě 1 dítěte). Zapojovat rodiče do hry, pokud si to přejí. Zájem rodičů zapojit se do hry nebyl až tak velký, ráno spěchají rodiče do práce a odpoledne opět domů. Našli se však někteří, co si odpoledne udělali chvilku času na své dítě. Na akce pořádané MŠ se však rodiče těší a účastní se jich v dostatečném počtu. Nabízet dětem pomůcky, hračky, se kterými si méně hrají dřevěné stavebnice, společenské hry. 3

4 Paní učitelky dostatečně nabízely dětem různé stavebnice společenské hry, přesto děti nejvíce přitahují hry s legem. Opět budeme v dalším školním roce preferovat i jiné hračky a dětem je nabízet, totéž platí i o společenských hrách. U těchto her potřebují děti dozor dospělého. Svým klidným jednáním vytvářet v mateřské škole příznivou atmosféru. V našich MŠ máme výhodu menšího počtu dětí, ve třídách není takový hluk, proto atmosféra ve třídách je klidná. Paní učitelky mají hezký, kladný vztah k dětem. Přesto musíme konstatovat, že mentalita dnešních dětí se mění, rodiče nemají na své děti dostatek času a to se pak odráží v jejich chování. Vytvářet optimální podmínky pro další studium a sebevzdělávání učitelek. Jelikož jsme malá MŠ, kde když 1 p. učitelka onemocní nebo se účastní semináře, musí jiná p.učitelka být u dětí celý den. Samostudium si vybíraly vždy při úbytku dětí. Při zjištěných problémech dítěte konzultovat s rodiči společný, případně individuální přístup. Ve školním roce jsme jednomu dítěti doporučily návštěvu speciálního psychologického pracoviště. Rodiče naše doporučení respektovaly a s dítětem docházeli do PPP. Přesto ne vždy se setkáváme se vstřícností rodičů řešit problémy. Zajistit před zápisem do ZŠ setkání rodičů s učitelkou 1. třídy. V lednu navštívila paní učitelka Kateřina Meierová z 1. třídy ZŠ Jarní naši MŠ, kde rodiče seznámila, co děti čeká u zápisu. Pokračovat v spolupráci s kulturními institucemi a školami na území obce knihovna Dům dětí. Během školního roku jsme účastnily naše děti akcí pořádaných městem, také muzeem Domem dětí. Navštívily knihovnu, ZŠ Jarní, MŠ Okružní V letošním školním roce jsme pokračovaly v rozvíjení environmentální výchovy, také jsme postupovaly podle plánu pro rozvíjení matematických představ. Dále jsme se zaměřily na grafomotoriku u dětí. 4

5 III. SPOLUPRÁCE S RODIČI Přehled akcí pro děti a rodiče ve školním roce 2013/2014 Název akce Datum Zhodnocení akce Třídní schůzka Seznámily se Školním řádem, ŠVP 55% účast Vyřezávání dýní Hezká nová akce, 50% účast Halloween spaní ve školce Vánoční nadělování Tradiční akce, každá třída zvlášť 71% účast Schůzka s rodiči předškoláků-zápis do 1. třídy ZŠ Rodiče mají zájem, jak je jejich dítě připraveno na vstup do ZŠ 80% účast Karneval v DK Vydařená akce, kde byla téměř 100% účast Akademie MŠ Náročná akce na organizaci, 100% účast rodičů Den otevřených dveří Akce pro rodiče a děti, kteří nastoupí 1. Zří do MŠ. Ze 14 nových dětí bylo dětí 6 i s rodiči Velikonoční dílna Hezké odpoledne 70% účast malování vajíček Vernisáž k Svátku matek Moc hezká akce spojená s občerstvením 90% účast Zábavné odpolednerozloučení s předškoláky- opékání párků Hezká akce s pasováním předškoláků na školáky, 90% účast IV. PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Ve školním roce 2013/2014 jsme se prezentovali v ON 2 články. Jeden článek byl umístěn na webových stránkách města. Zúčastnili jsme se akcí pořádaných městem výstavy spolků, Den Země. Děti svým vystoupením Snění se prezentovaly na akademie mateřských škol, kterou pořádala MŠ Na Vyhlídce. 2 naše děti získaly 1. a 2. místo v soutěži PO očima dětí od Sboru dobrovolných hasičů Orlová-Poruba. Výtvarné práce dětí jsme prezentovali v městské knihovně. Děti získaly 3. místo v dopravní soutěži Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici. MŠ obdržela poděkování za účast v XII. ročníku výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti ŠKOLKA plná dětí. V. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY Inspekční činnost Na naši MŠ byla provedena inspekce v únoru 2010, hodnocena byla velmi pozitivně. 5

6 Hospitační činnost Hospitace byla provedena u obou p. učitelek plánovaně 2x ročně. Byly vedeny písemné hospitační záznamy. Postupováno bylo podle kontrolního hospitačního plánu. Závěry z hospitační činnosti Děti byly vždy vhodně motivovány. Paní učitelky respektovaly individuální potřeby dětí. Zaměřovaly se na matematické představy, využívaly pracovní listy. Vhodně využívaly různé formy práce s dětmi častěji skupinovou, individuální a frontální činnost. Méně se daří kooperativní činnosti. Doporučení hospitačních činností na školní rok 2014/2015 Zaměřit se na polytechnickou výchovu a pokusy - jejich zařazování Zařazování kooperativních činností. Jak bylo rozvíjeno sebevědomí a samostatnost dětí. Zařazování jazykových chvilek. Vhodná motivace k danému tématu. Kontrolní činnost Kontrolní činnost byla prováděna 3 x ročně podle sledovaných cílů. Plnění cílů bylo zaznamenáváno na předepsaných formulářích. Závěry z kontrolní činnosti Záznamy o dětech byly vedeny, portfolio mělo každé dítě. Nástěnky pro rodiče byly aktualizovány, byly přehledné. MP byly zařazovány jak plánovaně, tak nahodile a byly zaznamenávány v TK. Pracovní doba zaměstnanců byla vždy dodržována. Vnitřní i vnější prostory MŠ byly udržovány v čistotě. Doporučení ke kontrolní činnosti na školní rok 2014/2015 Kontrola organizace a průběh zájmových aktivit. Kontrola úrovně třídního kurikula. Kontrola zařazování polytechnické výchovy. Kontrola dodržování pracovní doby. Kontrola vedení osobních spisů dětí. Kontrola dodržování čistoty v prostorách MŠ, zahrady a okolí. Přednosti a klady naši MŠ Oblast vzdělávací Příjemné, klidné prostředí, malý kolektiv. Třídy s menším počtem dětí větší pravděpodobnost individuálního přístupu. 6

7 Přítomnost paní učitelky, jež má dosažené vzdělání jako speciální pedagog v oboru logopedie. Uskutečňujeme akce jako: Škola v přírodě, plavání, návštěvy solné jeskyně, jezdíme do loutkového divadla do Ostravy, jezdíme na celodenní i půldenní výlety do okolí aj. Pořádáme pro děti a rodiče tradiční akce Vánoční nadělování, Svátek matek, Rozloučení s předškoláky. Oblast ekonomicko-hospodářská Zakoupena sedačka pro děti 1 třída. Průběžně dokupovány pomůcky a hračky. Dokončena oprava žaluzií. Malování chodby, šaten a kuchyněk. Náměty ke zlepšení Oblast vzdělávací Větší účast pedagogických pracovníků na seminářích. Zapojovat se do akcí pořádaných městem. Zajistit lyžařský kurz organizace. Zařazováním polytechnické výchovy vytvářet u dětí kladný vztah k pracovním úkonům. Klást důraz na dodržování pravidel ve třídách. Zaměřit se na činnosti přispívající k péči o životní prostředí, třídění odpadu, sběr víček. Oblast ekonomicko-hospodářská Inovovat nábytek v 1. třídě. Zakoupit koberec do kanceláře. Postupně zakoupit nové matrace na lehátka v 1. třídě. Zakoupit tablety do tříd. Průběžné dokupování knih, pomůcek a hraček. Příležitosti Nadále pracovat podle ŠVP Děti objevují svět Prezentace v Orlovských novinách, webových stránkách města. Prezentace výtvarných prací na veřejnosti. Rozvíjet nadále spolupráci s MŠ Okružní, ZŠ Jarní, Domem seniorů v Orlové-Lazích. Ohrožení Málo finančních prostředků na vzdělávání učitelek. Úbytek peněz v provozním rozpočtu i v rozpočtu na platy. 7

8 Snížení úvazků pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. V budoucnu úbytek dětí. Vyhodnocení úrazovosti ve školním roce 2013/2014 V tomto školním roce nebyly zaznamenány žádné úrazy dětí ani zaměstnanců. 8

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pro školní roky: 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Schválen na pedagogické

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k 1. 9. 2014 č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 I. Základní údaje o škole Č.j. MŠ 288/2011 název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 adresa školy Hradec Králové 6,

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ZŠ a MŠ Rudník Rudník 407 54372 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Motto : SAMOTNÉ DĚŤÁTKO JE DAR Z NEBE S NAŠÍ LÁSKOU A POMOCÍ NACHÁZÍ SAMO SEBE Platnost programu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

BAREVNÉ SLUNÍČKO Hrajeme si a poznáváme svět

BAREVNÉ SLUNÍČKO Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy, okres Praha - východ K Jatkám 982, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, tel. 321 697 473 Zřizovatel: Město Kostelec nad Černými lesy náměstí Smiřických 53, 281 63

Více