Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe)"

Transkript

1 Setkání manažerů PK Poskytování dotací z Programu prevence kriminality (podmínky, chyby v žádostech a dobrá praxe) Ministerstvo vnitra ČR

2 Terminologie Program prevence kriminality = dotační titul MV. Žádost o státní účelovou dotaci na Program prevence kriminality (zkráceně Žádost ) = soubor dokumentů předkládaných k posouzení na přidělení dotace: průvodní dopis vlastní formulář Žádosti, souhrn projektů obcí/krajů ( formuláře dílčích projektů - včetně jejich příloh), bezpečnostní analýza, strategický dokument o prevenci kriminality, výpis z usnesení rady nebo zastupitelstva. další, nepovinné přílohy Projekt = konkrétní preventivní opatření. Předkládá se na formuláři, který je součástí Zásad pro poskytování dotací ( formulář dílčího projektu, včetně jeho příloh)

3 Bezpečnostní analýza = obsahuje statistické údaje z předchozího roku o přestupcích, trestných činech a přečinech, pachatelích, obětech i místech výskytu protiprávního jednání (lze akceptovat statistické údaje k s porovnáním ke stejnému datu předešlého roku) a stručné uvedení cílů obce v oblasti prevence kriminality a zdůvodnění navržených projektů na daný rok. Strategický dokument o prevenci kriminality = jedná se o Strategii/Koncepci/ Plán PK Drobný hmotný majetek do ,- Kč => co je nad, JE INVESTICE Drobný nehmotný majetek do ,-Kč => co je nad, JE INVESTICE (nicméně pokud je položka levnější, ale je pevně zabudovaná / spojená se stavbou, je to též investice, např. mříže, apod.)

4 2015 4

5 2015 5

6 Program prevence kriminality Zásady schváleny ministrem vnitra Výzva vyhlášena na internetu MV odeslána manažerům PK na krajích Termíny: podání žádostí obcemi na kraj hodnocení žádostí na kraji (v rámci 1. kola) podání žádostí kraje na OBPPK MV ČR jednání hodnotící komise RVPPK schválení výše dotace RVPPK

7 Podmínky stanovené Strategií PK ČR - institucionální předpoklady - pověření pracovníka zodpovědného za PK, - pracovní skupina PK, - zpracovaný strategický dokument PK (strategie/koncepce/plán preventivních aktivit kraje/obce min. na 2-4 roky obsahující i daný rok) viz Metodická doporučení - pro daný rok zpracovanou Bezpečnostní analýzu- aktualizované údaje kriminality (TČ, přestupky, oběti, pachatelé apod.) za předchozí rok (akceptovatelné údaje k ), vyjmenování hlavních bezpečnostních problémů a stručná argumentace, proč na tuto statistiku reaguje město/kraj předložením právě takových projektů (případně proč, jak a z jakých zdrojů řeší další uvedené problémy viz Metodická doporučení

8 Neposkytnutí dotace jestliže žadatel nerespektuje strategické cíle a priority Strategie, pokud žadatel neprovedl za minulé období jako příjemce dotace s poskytovatelem vypořádání v rámci finančního vypořádání v termínu stanoveném vyhláškou č. 52/2008 Sb., kraje podle 7 vyhlášky do 15. února (příloha č. 11 vyhlášky), obce podle 8 vyhlášky do 5. února (příloha č. 9 vyhlášky). a neprovedl řádné FINANČNÍ (příloha Zásad) a VĚCNÉ vyhodnocení projektů (příloha Zásad) podle Zásad z předchozího roku, do na OBPPK MV! POZOR, jde o dvě na sobě nezávislé akce! příjemce dotace investičního charakteru (financování programů pořízení a reprodukce majetku) má povinnost finančního vypořádání dle 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb. Účastník programu předloží správci programu (prostřednictvím odboru prevence kriminality MV) dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce ve lhůtě stanovené v příslušném Rozhodnutí. Nedodržení termínu je porušením rozpočtové kázně podle 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., na dofinancování aktivit žadatele ve vztahu k ESF a IPRM

9 Dotaci také nelze poskytnout na primární prevenci na školách a školských zařízeních, na protidrogovou prevenci, na zvýšení bezpečnosti v dopravě, provozní náklady (např. nájemné, PHM apod.), výjimka je možná ve zvlášť odůvodněných případech, nákup věcí osobní potřeby (např. zbraně či donucovací prostředky), nákup osobních alarmů pojištění majetku a osob, motivační odměny vyplácené v penězích nebo poukázkách, nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing, financování podnikatelských a výdělečných aktivit, úhradu cest a stáží do zahraničí, výdaje na pohoštění a dary, věcné ceny do soutěží v hodnotě převyšující 500,- Kč za jednu cenu určenou pro jednu osobu. provoz, OON a vybavení fungujících a zavedených NZDM, volnočasových klubů apod. s výjimkou podpory zahájení činnosti takovéhoto zařízení, případně ve zvlášť odůvodněných případech. kamery a kamerové systémy uvnitř budov a objektů či mimo veřejné prostory, v rámci MKDS

10 Dotaci také nelze poskytnout na mzdy, kde však výjimku tvoří: projekty z oblasti sociální prevence, na které nemůže dodavatel projektu čerpat finanční prostředky z jiných dotačních titulů (např. nově vzniklé sociální služby, které nemají v 1. roce nárok na dotaci z MPSV, resp. z kraje), odměny za provedenou práci nutnou k vlastní realizaci projektu formou dohody o provedení práce (dále jen DPP ) nebo dohody o pracovní činnosti (dále jen DPČ ) => OON na dobu určitou (po dobu plnění projektu). příspěvek na mzdy APK (hrubá mzda včetně sociálního a zdravotního pojištění, které má zaměstnavatel povinnost za zaměstnance hradit tzv. superhrubá mzda pro jednoho asistenta na plný úvazek na jeden měsíc

11 Limity a kritéria Vybudování MKDS I. etapa (zahájení) max ,-Kč; u statutárních měst - max ,-Kč je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR. Rozšíření MKDS o kamerové body, zefektivnění nebo propojení s PČR max. celkem ,-Kč/rok; u statutárních měst - max. celkem ,-Kč/rok; je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a P ČR. Vybavení sportovních hřišť a plácků - max ,-Kč. Odměny za práci nutnou k realizaci projektu včetně případných daní a odvodů: sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků a obdobných profesí ve výši max. 250,-Kč /1 hodinu vykonané práce, psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500,- Kč/1 hodinu vykonané práce. Maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 300 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 800 hodin / rok. Příspěvek na náklady na pobyty max. 400,-Kč / 1 osobu / 1 den (bez dopravy). Příspěvek na mzdy asistentů prevence kriminality max ,- hrubé mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění, které má zaměstnavatel povinnost za zaměstnance hradit (tzv. superhrubá mzda) pro jednoho asistenta na plný úvazek na jeden měsíc

12 Ž Á D O S T Řazení dokumentů Žádosti a povinných příloh viz Zásady a Metodická doporučení výzvy Průvodní dopis volnou formou s uvedením počtu dílčích projektů vč. požadovaných příloh (stačí pouze konstatování, nikoli vyjmenovávání příloh), které byly řádně schváleny (nejlépe s uvedením data a kým - Rada, Zastupitelstvo), s celkovým počtem listů Žádosti a podepsaný statutárním zástupcem Formulář žádosti Formulář Dílčího projektu + Povinné přílohy dle typu projektu Strategický dokument nebo Bezpečnostní analýza Výpis z usnesení Rady nebo Zastupitelstva

13 Ž Á D O S T - na předepsaném formuláři příloha č. 2 Zásad. - písemně - 1 originál + 1 kopie pevná (kroužková vazba), bez vkládání listů do eurofolie! - všechny strany musí být očíslovány jednotnou, nepřerušovanou řadou od 1! (shodná písemná a elektronická verze) - elektronicky na CD nebo DVD - ve formátu Excel a ve formátu.pdf - shodná s podaným originálem v papírové podobě!, tj. musí obsahovat celou žádost včetně podpisů, dílčí projekt/y, včetně všech příloh, průvodního dopisu apod., dokumenty ve tvaru PDF budou rozděleny podle částí žádosti a všech jejích příloh (např. koncepce, analýza, žádost, projekt atd.) tak, aby mohly být jednotlivě vkládány podle požadavků do systému DotInfo,-viz Zásady a Metodická doporučení výzvy - název projektu - Město název projektu, Kraj název projektu (např. Horní Dolní fotopast ), - musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele (u podpisu musí být čitelně uvedeno jméno, příjmení a funkce podepsané osoby), - spoluúčast min. 10% nebo ve výši procentního podílu uvedeného v Žádosti - POZOR! Nelze uznat ani 9,9999 %!!!

14 CD - el. podoba žádosti Průvodní dopis (.pdf) Formulář žádosti (.xls i.pdf) Formulář Dílčího projektu + Povinné přílohy dle typu projektu (formulář=.xls i.pdf +přílohy=.pdf) Strategický dokument nebo Bezpečnostní analýza (.pdf) Výpis z usnesení Rady nebo Zastupitelstva (.pdf)

15

16 Formulář žádosti příloha č. 2 Zásad obsahuje identifikační údaje žadatele a jeho statutárního zástupce, číslo účtu u ČNB, kontakt na manažera PK a info o pracovní skupině PK zahrnuje seznam projektů se souhrnem celkových nákladů, požadovanou dotaci na projekty a minimální výši finanční spoluúčasti obsahuje informaci o identifikaci (3. list formuláře Žádosti): 1. osob jednajících jménem právnické osoby s uvedením, zda jednají jako statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci 2. osob, v nichž má žadatel o dotaci podíl s uvedením výše tohoto podílu a 3. osob, které jsou žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo podobných podmínek obsahuje Podpis statutárního zástupce (v případě písemné formymusí být čitelně uvedeno jméno, příjmení a funkce podepsané osoby; pokud půjde o elektronický formulář, bude se podpis řešit jinou formou)

17 Formulář dílčího projektu musí obsahovat minimálně 2 kritéria hodnocení efektivity (při stanovování kritérií hodnocení efektivity jednotlivých typů projektů je možné se inspirovat podle Metodických doporučení výzvy). popis projektu dle předepsané struktury - 3. list formuláře v popisu projektu ve formuláři dílčího projektu musí dále být: u projektů sociální prevence z oblasti podpory sportovních hřišť garance žadatele o zajištění sociální práce s cílovou skupinou projektu včetně popisu této práce příp. jejích metod, u projektu Speciální výslechové místnosti (SVM) postupovat při vybavování místností dle schváleného Standardu vybavení SVM (Metodická doporučení výzvy)

18 Formulář dílčího projektu Povinné přílohy u projektů z oblasti situační prevence a SVM souhlasné stanovisko Policie ČR, u projektů týkajících se kamerových systémů musí žadatel přiložit vyjádření k jednotlivým odstavcům Rozšiřujících podmínek (nestačí Metodika či Směrnice pro práci MKDS příslušné MP). V případě, že plnění Rozšiřujících podmínek již od roku 2012 dokládal a dotaci obdržel, stačí doložit Čestné prohlášení viz příloha Zásad

19 Formulář dílčího projektu - Povinné přílohy u projektů s cílovou skupinou rizikových a/nebo ohrožených dětí (v případě, že projekt nerealizuje přímo obec tzn. OSPOD, ale bude se jednat o NÁKUP SLUŽBY), doložit souhlasné stanovisko místně příslušného OSPOD, že projekt a jeho aktivity jsou součástí kontinuální práce s touto CS a jsou v souladu s přístupy a postupy uvedeného OSPODu, u projektu Asistent prevence kriminality vyjádření k plnění náležitostí uvedených v Metodických doporučení výzvy; V případě, že se jedná již o pokračování projektu APK a plnění náležitostí APK bylo dokládáno, stačí doložit Čestné prohlášení viz Metodická doporučení výzvy, u projektu Speciální výslechové místnosti (SVM) musí být také stanovisko Expertní skupiny pro SVM (působí při odboru prevence kriminality);

20 APK (dle Met.dop.) Příklady položkových rozpočtů ve formuláři dílčího projektu 5011,5031,5032,5424 Mzdové náklady na 2 asistenty, 8 měs.* OON DPP mentor, 3000,-Kč/měs. x 8 měs Vstupní školení asistentů - 1 lektor x max. 20 hod, max. 500,-/hod Supervize po 3. a 6. měsíci - max. 10 hod x max. 500,-/hod Celkem * 2x 16800,- x 8 měs. = ,-; rozdíl je ve spoluúčasti NZDM Nákup služby formuláře dílčího projektu - ANO Vybavení klubu a potřeby pro kroužky-hry, hračky, výtvarné a sportovní potřeby a pomůcky Jednorázové výlety 8 x 15 os x cca 225 Kč DPP max. 4 lektoři x max. 40 hod. x max. 200 Kč/hod Celkem Tábor 5139 Sportovní potřeby-10x míče,2x sítě, 5x badminton-sada; 20x Florbalové hokejky+20x míče DPP 4 os., celkem max. 140 hod á nebo max. 160 Kč * Náklady na pobyt 20 dětí / 5 dní, max. 320 Kč/ den Celkem * 140 x 160,- = ,-; rozdíl je ve spoluúčasti

21 Formální nedostatky Všechny výše uvedené dokumenty Žádosti (po podpisu-pokud je součástí dokumentu) očíslované jednotnou a nepřerušovanou řadou budou JEDNOTLIVĚ převedeny do elektronické podoby (naskenovány) ve formátu PDF a (u našich formulářů p-2 a p-3) společně s podobou ve formátu.xls předány elektronicky na CD nebo DVD! V případě jiného formátu (JPEG, GIF a pod), neočíslování jednotnou a nepřerušovanou řadou či rozdílu mezi písemnou a elektronickou podobou, budou tyto nedostatky označeny za FORMÁLNÍ CHYBY, ŽÁDOST BUDE VYŘAZENA a projekty NEBUDOU POSUZOVÁNY! OBPPK nebude nikoho vyzývat k opravám či doplnění: Žádost musí být odevzdána v daném termínu bez formálních nedostatků!

22 Formální nedostatky Odevzdání Žádosti po termínu Chybějící povinné přílohy nebo nevyplněné údaje ve formulářích Chybějící kódy položek (případně neodpovídající Vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, B. Druhové třídění rozpočtové skladby u položkových rozpisů) ve formuláři dílčího projektu str. 2 Rozdílné požadavky na dotaci ve Formuláři žádosti a ve Formuláři dílčího projektu nebo prohození částky dotace a spoluúčasti (nelze poskytnout více, než je uvedeno v požadavku, přestože je zřejmé, že došlo k omylu, prohození částek a v požadavku na dotaci je uvedena výše spoluúčasti)

23 Změny v rozpočtu Změna v účelu dotace, tak jak je uvedena v rozhodnutí, není možná! Změny mezi položkami rozpočtu je výjimečně možné provést až na základě žádosti zaslané na OBPPK MV ČR podepsané statutárním zástupcem. Nelze však vytvořit novou položku, pouze přesunout finanční prostředky mezi již schválenými položkami v rozpočtu. O změnu mezi položkami lze požádat nejdéle do daného roku! Žádost musí podepsat statutární zástupce! Na základě této žádosti bude vydáno nové, změnové rozhodnutí

24 Přílohy Zásad 2015 Příloha č. 1 - Parametry Příloha č. 2 - formulář Žádosti Příloha č. 3 - formulář dílčího projektu Příloha č. 4 - finanční vypořádání Příloha č. 5 - obsahové vypořádání - POVINNÁ - POVINNÁ Příloha č. 6a - rozšiřující podmínky MKDS nebo 6b Čestné prohlášení - POVINNÁ Příloha č. 7 - hodnocení Žádosti a kritéria hodnocení projektu

25 Metodická doporučení výzvy Část A - Metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz Část B - Metodika tvorby strategického dokumentu a víceletých bezpečnostních analýz Část C - Povinné náležitosti projektu Asistent prevence kriminality, vč. Čestného prohlášení k APK Část D - Standard vybavení speciální výslechové místnosti Část E - Měření efektivity preventivních programů Část F - Metodické doporučení pro řazení dokumentů Žádosti Část G Terminologie Programu PK 2015 Část I Bezpečnost dětských hřišť

26 Příloha č. 3 formulář dílčího projektu Nákup služby (pokud jde o celý projekt) => ANO / NE; =>nebudou u jednotlivých výdajů v rámci nákupu služby kódy rozpočtových položek již uvedeny, nicméně položkový rozpočet ANO, protože je součástí rozhodnutí podle zákona 218/2000 Sb. Měření efektivity dopadů projektu - uveďte minimálně 2 konkrétní kritéria/indikátory (k využití Metodická doporučení výzvy), sloupec kód položky Nejčastější kódy jsou: 5011, 5031 a 5032 u mezd APK (mzda, sociální a zdravotní pojištění) OON (DPP, DPČ), 6122 MKDS, 5137 nákup drobného dlouhodobého majetku 5169 nákup služby strukturovaný popis projektu

27 Příloha č. 6a a 6b 1. Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů městských kamerových dohlížecích systémů (dále MKDS) 2. Zavedení standardních postupů pro hodnocení efektivity MKDS při zřízení či při rozšíření MKDS 3. Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k MKDS 4. Expertní výpovědi 5. Legislativní východiska a normy 6. Další podmínky nebo Čestné prohlášení o dodržování Rozšiřujících podmínek

28 Kritéria hodnocení Věcné hodnocení krajské hodnocení - maximum celkem 98 b. - minimum pro postup do dalšího výběru 61 b. A. Soulad s cíli SPK, prioritami, cílovými skupinami - 36 b. B. Rizikovost lokality - 26 b. C. Efektivita a udržitelnost projektu - 24 b. D. Rozpočet projektu - 12 b. (přiměřenost - 4 b, odůvodněnost položek - 4 b., vyšší než povinná spoluúčast 4 b.)

29 Kritéria hodnocení hodnotící komise RVPPK Hodnocení krajů (udělené body krajskou komisí) Soulad projektu se státní strategií PK (priority, cílová skupina) Komplexnost řešení a efektivita Reakce na problém zjištěný analýzou Rozpočet a formální zpracování Méně než Není v souladu Částečný soulad Soulad Soulad + inovativní přístup, pilotní realizace Izolovaný / neefektivní Částečná kompl. Částečná efektivita Je komplexně pojat a obsahuje kriteria efektivity Je komplexní i vzhledem k celému programu, obsahuje spolupráci s dalšími subjekty + kriteria efektivity Projekt neřeší problém Částečně reaguje na problém Vhodně reaguje na problém Vhodná reakce + komplexnost + inovativnost

30 Chyby v projektech (mimo formální pochybení) Jedná se o projekt: financovaný z jiného dotačního titulu probační program (MS PMS) primární prevence na školách (MŠMT) prevence závislostí (alkoholových i nealkoholových) (ÚV) sociální služby (MPSV resp. kraje) Podpora terénní a komunitní práce (ÚV) Bezpečnost v dopravě (MD, resp. BESIP) apod. Projekt spadá do priorit PK, ale: chybí min. 2 kritéria efektivity a jejich měření (případně neodpovídají záměru a cíli projektu (např. MKDS vyřeší alkohol za volantem či záškoláctví, nebo oplocení hřiště proto, aby nelítaly míče do silnice, cílem projektu APK je vytvoření metodiky ) neřeší či nereaguje na popisované problémy z Bezpečnostní analýzy (kde jsou uvedeny problémy s alkoholem a drogami, úrazy na přechodech, dopravní přestupky, šíření infekčních chorob, záškoláctví a špatný prospěch apod ) obnova / rekonstrukce hřiště (ale i MKDS) v popisu zazní, že se dlouho nepoužíval, neudržoval,je nefunkční a žádá se na jeho obnovu (a navíc podle našich záznamů-byl vybudován z dotace MV) => NE, ani náhodou!!! obdobný projekt realizuje kraj => konzultovat (MV, i kraj)

31 Chyby v položkových rozpočtech: zaokrouhlování na celé tisíce dolů nedodržování limitů nezdůvodnění položek (chybějící komentář, jak k částce došli, co je v ní obsaženo apod.) neuznatelné položky (PHM, pojištění, strava..) problém s připočítáváním DPH (viz další obrázek)

32 Náklad Sazba v Kč Hodiny / počet Celkem(bez DPH) v Kč Celkové náklady projektu s DPH v Kč Podíl kraje v Kč Požadovaná dotace v Kč Koordinátor projektu - nákup služby , , ,00 Pomůcky pro školní kluby - nákup služby , , ,00 Vstupné (volnočasové aktivity) - nákup služby , , ,00 Cestovné (volnočasové aktivity) , , ,00 Stravné, občerstvení (volnočasové aktivity, kluby) , , ,00 Příspěvek na kroužky pro děti - nákup služby , , ,00 Koordinátoři dobrovolníků a klubů - nákup služby , , ,00 Psycholog - nákup služby , , ,00 Lektor rodičovských skupin - nákup služby , , ,00 Cestovné (lektoři, koordinátoři, psycholog) , , ,00 lektor ZK (3 lektoři) - nákup služby , , ,00 Kuchař ZK - nákup služby , , ,00 Ubytování ZK - nákup služby , , ,00 Stravné ZK (15 dětí + 9 dospělých) , , ,00 Cestovné děti ZK , ,00 389, ,00 Cestovné lektoři a kuchař ZK (vč. dovozu materiálu) , , ,00 Materiál pro ZK - nákup služby 6373, , , ,00 Celkové náklady projektu v Kč bez DPH , Celkem požadavek dotace s DPH ,00

33 Upravená podoba předchozího rozpočtu položka Dotace* Koordinátor projektu max. 30 hod x max. 194 Kč Koordinátoři dobrovolníků a klubů, max. 540 hod x max.145 Kč Psycholog max. 60 hod. x max. 500 Kč Lektor rodičovských skupin max. 20 hod. x max. 500 Kč Cestovné (lektoři, koordinátoři, psycholog) lektor ZK (3 lektoři max. 120 hod. x max. 200 Kč Kuchař ZK - 5 dní, max. 40 hod x max. 150 Kč 6000 Ubytování - 5 dní x 24 os Doprava 24 os tam a zpět Materiál 7000 celkem * Pokud Vám součty či násobky nesedí, není to chyba, ale zbytek je ve spoluúčasti (příp. zaokrouhleno na celé tisíce dolů!)

34 Položka jednotka měsíců Počet jednotek Cena za jednotku Celkem Podíl kraje v Kč Požadovaná dotace (zaokr.) Příprava lektorů hodina ,00 0, Úprava a tisk informačních materiálů Zajištění předmětů pro realizaci konkrétních přednášek a pro seniory (nouzový telefon Simphonie) ks ,00 0, ks , ,00 0 Náklady na činnost lektorů hodina Cestovní náklady ,00 0, Náklady na organizační zajištění akcí Činnost lektora související s přípravou a vyhodnocením konkrétní vzdělávací aktivity hodina , ,00 0 hodina ,00 0, Celkem , ,

35 Upravená podoba předchozího rozpočtu Položka dotace Úprava a tisk informačních materiálů ks x max. 20, DPP-lektorné - min. 2 os x max. 560 hod. x max. 300, DPP-příprava a vyhodnocení aktivit max. 64 hod. x max. 300, celkem

36 Doporučení Konzultovat s manažerem na kraji i konzultantem MV. Číst Zápis z jednání komise RVPPK proč byl krácen nebo zamítnut daný projekt: pokud Komise označí projekt za takový, který spadá do jiného dotačního titulu, nemá cenu jej předkládat znovu do Programu PK (pokud nedojde k jeho zásadnímu přepracování) pokud Komise doporučila výrazně krátit přidělenou dotaci s doporučením k větší podpoře z prostředků obce, místních zdrojů či jiných donorů, je to signál, že pokud projekt nebude výrazně inovován či nebude změněno jeho financování, projekt nebude dále podporován jako v předchozím období, případně nebude podpořen vůbec. Totéž platí, pokud přidělená dotace postupně klesá. u MKDS, pokud statistika neukazuje v řádu na stovky případů (TČ + přestupky, ale i stížnosti, plané výjezdy apod.), žádost o zřízení MKDS nebo rozšíření o KB vůbec nepodávejte (neefektivní využití dotace při např. 60ti skutcích za rok se obsluha dívá do kamer cca 6 dní, než se něco stane = to je hodně drahá sranda!)

37 Další dotační tituly Zmíněné dotační programy jsou určeny pro různé žadatele => ne vždy je příjemcem dotace obec či kraj, ale např. příspěvkovky, NNO apod., nicméně ve spolupráci s nimi to lze využít: Děti a mládež - MŠMT - volnočasové aktivity- - primární prevence - již vyhlášeno semináře bohužel již právě proběhly- výzva T: Protidrogová prevence Úřad vlády priority na r již schváleny Sociální vyloučení Úřad vlády - Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce, Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. MPSV Sociální služby již vyhlášeno Sociální práce

38 Ministerstvo dopravy MMR Další zdroje Dopravní výchova BESIP - Program úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu - Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů - Firemní a nadační dotační programy (Coca-cola, ČEZ, RWE, mobilní operátoři, Lídl-dětská hřiště, ČOV a mnoho jiných). Grantový kalendář ECONNECT a další

39

40 Přehled priorit v oblasti PK na léta : I. Systém prevence kriminality II. III. IV. Pomoc obětem trestné činnosti Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách V. Nové hrozby a přístupy

41 Děkuji za pozornost JUDr. Tomáš Koníček odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Ministerstvo vnitra ČR Tel.:

PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY. pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016

PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY. pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016 MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Č.j.: MV-xxxxx-5/OBP-2015 PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu

Více

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality 2015

Poskytování dotací z Programu prevence kriminality 2015 Poskytování dotací z Programu prevence kriminality 2015 + chyby v žádostech a dobrá praxe odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Praha říjen 2014 1 Terminologie Program prevence kriminality

Více

Poskytování dotací na projekty programového financování

Poskytování dotací na projekty programového financování Poskytování dotací na projekty programového financování (Investiční projekty) odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Praha 2015 1 Stejná jako u ostatních projektů: -

Více

Z Á S A D Y pro poskytování dotací Program prevence kriminality 2014

Z Á S A D Y pro poskytování dotací Program prevence kriminality 2014 Z Á S A D Y pro poskytování dotací Program prevence kriminality 2014 odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Praha 30.11.2013 1 Zásady schváleny ministrem vnitra dne 28. 11. 2013. Výzva vyhlášena

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Setkání manažerů PK. Elektronické podávání/příjem žádostí do Programu prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR

Setkání manažerů PK. Elektronické podávání/příjem žádostí do Programu prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Setkání manažerů PK Elektronické podávání/příjem žádostí do Programu prevence kriminality 2018 Ministerstvo vnitra ČR 1 Základní změna Žádost bude řešena pouze elektronicky NE PÍSEMNĚ, vyplňování bude

Více

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009 Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačních titulů Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené

Více

ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019

ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 Pracovní setkání manažerů prevence kriminality Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského Kraje k Programu prevence kriminality na rok 2019 prosinec 2018 ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO ČRS a ÚS ČRS)

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO ČRS a ÚS ČRS) METODICKÉ POKYNY k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT Pro pořadatele akcí (MO ČRS a ÚS ČRS) 2016 POKYNY A DOPORUČENÍ k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT pro rok 2016 pro MO a ÚS Čerpání a vyúčtování dotace

Více

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák Koordinovaný přístup - Brno Mgr. Jan Mochťák Výhody SPSZ a KPSVL Komplexní přístup k řešení sociálního vyloučení na území statutárního města Brna. Odpovídající alokace finančních prostředků na lokálně

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Projednáno poradou vedení MŠMT dne 19. července 2011

Projednáno poradou vedení MŠMT dne 19. července 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 813/2011-50 ÚVOD Státní podpora sportu Projednáno poradou vedení MŠMT dne 19. července 2011 Programy jsou veřejně vyhlašovány v souladu se zákonem

Více

Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví pro rok 2016

Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví pro rok 2016 Statutární město Ostrava Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti Seminář k výběrovému řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví pro rok 2016 Odbor sociálních

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o vyhlášení výběrového

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016 Rada Plzeňského kraje vyhlásila usnesením č. 4194/15 ze dne 14. 12. 2015 Program

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 1. ZÁSADY REALIZACE PROJEKTŮ 2 Co požaduje poskytovatel

Více

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Ing. Ivana Projsová odbor implementace fondů EU MPSV ČR Olomouc, 12. října 2011 Praha, 19. října 2011 Role Zprostředkujícího subjektu V oblasti

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Obsah prezentace 1. Východiska strategie 2. Priority, principy a okruhy strategie 3. Nový

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015 Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015 Dotace na podporu sociálních služeb Účel podpory Předpokládaný celkový objem

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014 Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1495/13 ze dne 16. 12. 2013, kterým

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016

PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016 MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje v souladu s následujícími právními

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce v Ostravě vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě

Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu od 1. 1. 2007 samostatné

Více

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1

Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Stránka 1 Jak vyplnit rozpočet nadačního příspěvku Vyplňování rozpočtu, prosím věnujte mimořádnou pozornost. V případě schválení vaší žádosti se k němu budete vracet viz Návod jak správně vyúčtovat nadační příspěvek

Více

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Hodnocení žádosti o neinvestiční dotaci na podporu fungující rodiny pro rok 2005. 1.část obsahové (věcné) hodnocení projektu

Hodnocení žádosti o neinvestiční dotaci na podporu fungující rodiny pro rok 2005. 1.část obsahové (věcné) hodnocení projektu Hodnocení žádosti o neinvestiční dotaci na podporu fungující rodiny pro rok 2005 1.část obsahové (věcné) hodnocení projektu Pokyny pro hodnotitele: a) Formulář je třeba vyplnit na počítači. b) Hodnotitel

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele Informace pro žadatele Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti pro rok 2013 Referenční číslo : PF06-13 1 1. Úvodní informace 1.1. Název podprogramu

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 A. Základní informace Městská část Praha1 vypsáním grantů chce podpořit činnost nestátních neziskových organizací a

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOST O DOTACI A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOST O DOTACI A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOST O DOTACI A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Ž Á D O S T O D O T A C I Žádost o dotaci údaje o žadateli Žadatel žadatelem je právnická osoba - uvede se úplný název žadatele uvedený

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-20/2015/ZK ze dne

Více

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit 1 SEZNAM ZKRATEK ČR MŽP OPŽP SFŽP ČR Česka republika Ministerstvo životního prostředí

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let 2016 2017 Trmice, leden 2016 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality OBSAH I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza.....4 2.1 Zhodnocení současného

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán kriminality na léta 2014 2015 1. Snížení nápadu majetkové trestné činnosti, se zaměřením na vloupání do rekreačních

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

pro rok 2013 Obec/město: Dlouhá Lhota Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: (kraj a kódy) v adrese. 1234567895/0800

pro rok 2013 Obec/město: Dlouhá Lhota Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: (kraj a kódy) v adrese. 1234567895/0800 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstava kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

vyhlašuje pro rok 2012 PODPROGRAM Č. 3 na poskytnutí dotací pro

vyhlašuje pro rok 2012 PODPROGRAM Č. 3 na poskytnutí dotací pro Ministerstvo kultury samostatné oddělení literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor implementace fondů EU vyhlašuje

Více

Průběžné informace k Operačním programům

Průběžné informace k Operačním programům Průběžné informace k Operačním programům PRV Pro všechny žadatele integrovaných projektů bude hlavním kontaktním místem MAS Rakovnicko s výjimkou podpisu Dohody o poskytnutí dotace (podpis proběhne na

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Vyhlášení dotačního programu města Králíky pro rok 2015

Vyhlášení dotačního programu města Králíky pro rok 2015 Příloha číslo 1 k právnímu předpisu č. PP/83/P/2009 Období 2015 Vyhlášení dotačního programu města Králíky pro rok 2015 Na základě schváleného dokumentu Pravidla pro poskytování veřejné podpory Dotační

Více

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu pro rok 2016

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu pro rok 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor.. nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 Žádost o poskytnutí dotace z Fondu pro rok 2016 Žadatel Název* IČO* E-mail* Telefon* Datová schránka Adresa webových stránek Adresa

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0108/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 1/2005

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

FORMULÁŘ ROZPOČTU Příloha C Pokynů pro žadatele

FORMULÁŘ ROZPOČTU Příloha C Pokynů pro žadatele FORMULÁŘ ROZPOČTU Příloha C Pokynů pro žadatele Formulář rozpočtu strana 1 Grantové schéma podporující sociální integraci v Olomouckém kraji Výdaje Akce celkem Náklady (v Kč) 1. Lidské zdroje - osobní

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 23 730 /2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Přidělené dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2011

Přidělené dotace na Městský program prevence kriminality v roce 2011 Ústecký kraj Děčín Asistent prevence kriminality 600 000 Děčín Romský mentor 127 000 Děčín Vzdělávací kurzy strážníků, policistů a asistentů prevence kriminality 78 000 Děčín Letní rekreačně výchovný tábor

Více

Otázky od ŘO IROP k 4.11 2015

Otázky od ŘO IROP k 4.11 2015 Otázky od ŘO IROP k 4.11 2015 SC 1.2 1) V rámci předchozích odpovědí byl semafor u přechodu pro chodce označen za způsobilý výdaj, radar za nezpůsobilý. Rádi bychom se zeptali na způsobilost "semaforu

Více

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1 Příloha č. 1 POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝMI ODBORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2013 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Oblast: přestupky

Více

PŘÍRUČKA PRO AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ

PŘÍRUČKA PRO AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ PŘÍRUČKA PRO AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ Tato příručka je určena pro akreditované pracoviště účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava Výzva k předkládání grantových projektů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016. II. Vyhlašovatel

Více

Seminář 9.3.2015 Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt

Seminář 9.3.2015 Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt Seminář 9.3.2015 Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt Kancelář GA ČR Základní prameny práva Zadávací dokumentace, resp. práva a povinnosti poskytovatele a uchazeče (příjemce) se řídí ustanoveními

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2. výzva Globálních grantů II PK v prioritní ose 1 4. výzva Globálního grantu PK v prioritní ose 3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální

Více

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura )

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách ( Agentura ) Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi a Teplé - 2013 Obsah: ÚVOD... 3 VIZE... 3 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ... 3 POPIS SITUACE...

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více