Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra oceňování majetku. Restituce a církve. Diplomová práce. Bc. Jitka Strnadová, DiS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra oceňování majetku. Restituce a církve. Diplomová práce. Bc. Jitka Strnadová, DiS."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Restituce a církve Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Strnadová, DiS. Finance, Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Jitka Strnadová

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala panu Ing. Petru Ortovi, Ph.D. za vedení postupu prací a za cenné připomínky v průběhu zpracovávání mé diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Milanovi Němečkovi, PhD., Petrovi Regalátovi Benešovi a Ing. Michalovi Pánkovi za poskytnuté informace a podklady.

4 Anotace práce Diplomová práce na téma Restituce a církve se zabývá popisem a zhodnocením rozdílů ve vypořádání restitučních nároků fyzických osob a církví se státem. V prvních kapitolách se zabývám postupem a institucemi, které vyřizují nároky fyzických osob. Další kapitoly popisují, jak probíhalo majetkové vyrovnání s církvemi a jak jsou církve financovány do dnešního dne v České republice a jakým způsobem jsou financovány církve ve světě a v jiných post-komunistických zemích. Dále popisuji dvě církve, kdy jedna má jiţ majetek vrácený a druhá na vypořádání stále čeká. Poslední kapitola se zaměřuje na rozdílné oceňování nároků a náhrad pro fyzické osoby a církve a rozdílnost ocenění je naznačeno i na konkrétním ocenění pozemku. Annotation This thesis on the Restitution and churches deals with description and evaluation of differences in the settlement of restitution claims of natural persons and churches with the state. The first chapter deals with the procedures and institutions that settle claims of persons. Further chapters describe the history of compensation between state and church and how our state have financed church until now and how churches are financed in the world and in other post-communist countries. I describe two churches, where one of them has already their property returned, and the other on the contrary is still waiting. The last chapter concerns in the different valuation of claims and compensations for individuals and churches and the valuation disparity is shown on a specific valuation of the land.

5 OBSAH: ÚVOD RESTITUCE POZEMKOVÉ ÚŘADY Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ), komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) ÚDAJE A LISTINY Z DŘÍVĚJŠÍCH POZEMKOVÝCH EVIDENCÍ POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Správa nemovitostí Restituce Privatizace Výkon funkce zakladatele POZEMKOVÉ REFORMY První pozemková reforma Druhá pozemková reforma RESTITUČNÍ ZÁKONY Zákon č. 403/1990 Sb Zákon č. 87/1991 Sb Zákon č. 229/1991 Sb Zákon ČNR č. 243/1992 Sb CÍRKVE Členění církví Financování církví a náboženských společností v historii Financování církví a náboženských společností ve světe a v ČR Financování v roce

6 7.5. Financování v roce Majetkové vyrovnání Majetkové vyrovnání s církvemi v jiných postkomunistických zemích Problémy obcí STAV A POPIS MAJETKU U DVOU CÍRKVÍ Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Opravy majetku Františkáni Zhodnocení uvedených stavů majetku OCENĚNÍ Vymezení rozsahu vydávaného majetku a ocenění nevydávaného majetku - stanovení rozsahu finanční náhrady k vládnímu návrhu zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím Ocenění nevydaných nemovitostí pro Pozemkový fond ČR Ocenění vydávaných náhradních nemovitostí pro Pozemkový fond ČR Ocenění náhradního pozemku při převodu dle 7 zákona 95/1999 Sb Pozemky převáděné náhradou dle zákona č. 229/1991 Sb Ocenění náhradních budov a staveb dle zákona č. 229/1991 Sb Porovnání ocenění, názory Praktický příklad ocenění ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

7 Úvod Původním cílem mé práce bylo zhodnotit, zda je navrhovaný a velmi diskutovaný zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi vhodný a zda je navrţená částka odpovídající. Příslušný zákon ale zatím schválen nebyl a je moţné, ţe jeho budoucí podoba bude jiná neţ mnou posuzovaný návrh zákona z roku Faktem ale je, ţe ani dvacet let po pádu komunismu nemá stát dořešené majetkové vyrovnání s církvemi. První majetkové vyrovnání s církvemi po roce 1989 proběhlo v rámci výčtových zákonů č. 298/1990 Sb. a č. 338/1991 Sb. Těmito zákony byl vydán jmenovitě majetek, který církve nutně potřebovaly pro svoji činnost, většinou budovy a fary s pozemky pouze v podobě nutného zázemí k těmto nemovitostem. Jiţ v rámci vydávání těchto majetků vznikly církvím nemalé problémy se správou a opravami budov. Církve sice tento majetek potřebovaly a vyţadovaly, ale nebyly připravené na správu, zařizovaní oprav a v neposlední řadě i získávání prostředků na tyto opravy. Tato nedořešená situace nepřináší problémy jen církvím, které nemohou nakládat se svým majetkem, ale např. i obcím, které mají tento majetek ve svém katastru. V některých místech bylo zablokováno rozšiřování obcí, výstavba jak individuální, tak průmyslová. Církevní majetek je v současné době blokován blokačním paragrafem zákona č. 229/1991 Sb. o půdě, díky kterému se nesmí s původním majetkem církví aţ do přijetí nových zákonů jakkoliv nakládat. Některých majetků by se církve vzdaly ve prospěch obcí uţ dnes, protoţe vědí, ţe pro tento majetek nebudou mít uplatnění, ale ani tento krok v současné době udělat nemohou. Tak dnes tento majetek většinou chátrá, protoţe je ve správě státních institucí, které nemají na jeho údrţbu a opravy peníze a čeká se na nějaké konečně řešení. Česká republika je povaţována podle různých průzkumů za jednu z nejateističtějších zemí na světě. Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 měla Česká republika celkem obyvatel a k náboţenskému vyznání se přihlásilo celkem lidí, coţ je téměř jedna třetina z celkového počtu obyvatel. Je to oproti předchozímu sčítání z roku 1991 pokles, protoţe tehdy se k náboţenskému vyznání hlásilo 43,9% občanů. Nejvíce osob se přihlásilo k římskokatolické církvi (32,1%). Zatímco dle například Eurobarometru na Maltě 95%, v Polsku 80% nebo v Řecku 81% obyvatelstva 7

8 věří v Boha. Jsou to většinou země, kde má církev historicky silnou pozici a vliv. I tento fakt můţe mít vliv na nechuť dořešit u nás církevní restituce a církevní majetek vůbec. Ve své práci se tedy snaţím zmapovat historii a postupy financování církví, vypořádání se s majetkem církví jak v České republice, tak v jiných zemích a porovnání postupu vydávání majetku fyzickým osobám a církvím včetně vyčíslení náhrad za nevydaný majetek. 8

9 1. Restituce Pojem restituce znamená obnovení původního stavu. V post-komunistických zemích je tímto slovem označován proces, v němţ jsou napravovány některé majetkové křivdy. Restituce vlastnictví vztahů k půdě je zvláštním důvodem nabývání vlastnictví k půdě v období po listopadu Jsou to případy, kdy např. pozemky byly v minulosti převedeny nebo přešly do vlastnictví státu nebo jiných právnických osob a tento přechod (převod) majetku je povaţován za křivdu. Podle restitučních předpisů pak vznikl původním vlastníkům nebo jejich nástupcům nárok na obnovení vlastnického práva, případně na poskytnutí jiné náhrady. Do skupiny restitučních předpisů patří také speciální restituční zákony, na jejichţ základě došlo k navrácení majetku úzkému okruhu právnických osob (tělovýchovným organizacím, řeholním řádům, kongregacím a olomouckému arcibiskupství - v případě církevních osob šlo pouze o navrácení přesně specifikovaných nemovitostí). Na ostatní právnické osoby se restituce nevztahovaly. Obecný restituční předpis byl zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, podle něhoţ mohly ţádat fyzické a soukromé právnické osoby vydání věcí, které jim byly odňaty podle speciálních právních norem v 50. a 60. letech. Oprávněnou osobou mohl být jak občan ČSFR, tak i cizinec, dříve čs. občan. Dalším restitučním předpisem byl zákon o mimosoudních rehabilitacích (zákon č. 87/1991 Sb.). Samostatně byly řešeny restituční záleţitosti v zemědělství, a to zákonem č. 229/1991 Sb. o půdě. Tímto zákonem došlo k navrácení pozemků, budov a také k poskytnutí náhrad za ţivý a mrtvý inventář, který byl vnesen do zemědělských druţstev a státních statků. Oprávněnými osobami byly původně fyzické osoby, které byly občany ČSFR a měly na jejím území trvalý pobyt (Ústavní soud s účinností od počátku roku 1996 druhou podmínku zrušil). 9

10 2. Pozemkové úřady Většina rozhodnutí o vydání nebo nevydání majetku fyzickým osobám začínala na Pozemkovém úřadě, který ke svému rozhodnutí čerpal podklady z evidencí katastru nemovitostí a jeho předchůdců. K nabyl účinnosti zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, který ustanovil nové státní orgány pozemkové úřady, které budou zajišťovat naplnění zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě - který umoţnil znovunabytí zemědělského majetku zabraného po roce 1948 a zároveň určil postup při provádění pozemkových úprav, které měly v prvé řadě umoţnit hospodaření na znovunabytých pozemcích jejich vlastníkům). Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č.284/1991 Sb., byl po několika novelách nahrazen k novým zákonem č. 139/2002 Sb. Ke stejnému datu nabyla účinnosti i prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 545/2002 Sb.V 19 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. se pod pojmem pozemkové úpravy rozumí změny v uspořádání pozemků v určitém území provedené za účelem vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek podle potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s jejich souhlasem a podle celospolečenských poţadavků na tvorbu krajiny, ţivotního prostředí a na investiční výstavbu. V současné době jsou pozemkové úpravy vyuţívány jako jeden z nejdůleţitějších nástrojů pro uspořádání a přípravu pozemků pro výstavbu dálniční sítě a ţelezničních koridorů. Pozemkové úpravy jsou nástrojem pro uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům a to s ohledem na hospodaření a zároveň s ohledem na potřeby krajiny. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové polní cesty, rybníky, zeleň v krajině, omezení eroze, coţ je přínosem pro všechny, kdo v daném území ţijí. Bezprostředně po přijetí zákona o půdě v roce 1991 se restituce zemědělského a lesního majetku staly základní činností pozemkových úřadů. V České republice bylo celkově podáno téměř 232 tisíc restitučních ţádostí, v současnosti PÚ vykazují 98% vyřešených nebo téměř vyřešených případů.v průběhu restitučních řízení rozhodly pozemkové úřady o cca 1,6 mil. ha půdy, tj. 1/5 plochy ČR. Kompetentní ke všem činnostem vyplývajícím ze zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech jsou pozemkové úřady. Dříve byly součástí okresních úřadů, od 10

11 je soustava pozemkových úřadů organizační součástí Ministerstva zemědělství, jejich územní působnost odpovídá nadále územím jednotlivých okresů Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ), komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) Po roce 1989 bylo nutné co nejrychleji umoţnit hospodaření vlastníkům, kteří o to projevili zájem. Jednalo se o řešení zejména těch případů, kdy pozemky vlastníků byly nepřístupné uprostřed velkých půdních uţivatelských bloků. Nebylo prakticky zvládnutelné řešit vzniklou situaci pozemkovými úpravami se vším, co je jejich vlastním obsahem (viz KPÚ) a bylo nutné přistoupit na přechodné řešení, které vyuţívalo institutu tzv. zatímního uţívání.v tom případě vlastník za své nepřístupné pozemky dostával do uţívání (tedy nikoliv do vlastnictví) jiné stejně hodnotné pozemky jiného vlastníka, který sám hospodařit nechtěl. Nejvýznamnějšími partnery pozemkových úřadů při navrhování a realizaci pozemkových úprav jsou obce a města. Toto jejich významné postavení v pozemkových úpravách vyplývá nejen ze zákona č. 139/2002 Sb., ale také ze skutečnosti, ţe právě venkovské obce pochopily význam pozemkových úprav v oblasti krajinného plánování a rozvoje venkova. Přínos pozemkových úprav pro obce a jejich další rozvoj je např.: přispěje k dohledání doposud nezapsaného obecního majetku a k jeho optimálnímu umístění podle potřeb obce, vyčlení ze státní půdy původní církevní majetek nebo nově vybudované polní cesty mohou slouţit např. jako cyklotrasy a tím turisticky zatraktivnit danou oblast. Od roku 1998 byla započata další etapa pozemkových úprav, která sleduje mimo jiné procesy obnovy venkovského prostoru, efektivity hospodaření a výsledky těchto úprav slouţí obnově katastrálního operátu. V současné době převaţuje v činnosti pozemkových úřadů řízení, organizace a realizace zejména komplexních pozemkových úprav s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků. 11

12 3. Údaje a listiny z dřívějších pozemkových evidencí Katastrální úřady mají od 1. ledna 1993 v úschově pozemkové a ţelezniční knihy a zemské desky. Tyto dokumentační fondy nejsou veřejně přístupné. Není moţné do nich nahlíţet a pořizovat si z nich opisy, výpisy nebo kopie, a to ani za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu. Veřejně přístupné nejsou ani operáty bývalého pozemkového katastru (zákon o pozemkovém katastru č. 177/1927 Sb. z. a n. byl zrušen zákonem o geodézii a kartografii č. 46/1971 Sb.). Nahlíţení do dokumentace dřívějších pozemkových evidencí je umoţněno osobám oprávněným k tomu podle zvláštních předpisů, badatelům, soudním znalcům a osobám, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti. V souladu s Archivním zákonem umoţní katastrální úřad kaţdé osobě nahlédnutí do archiválií, které jsou uloţeny v archivech tohoto úřadu. Do archiválií mladších třiceti let lze nahlíţet jen se souhlasem ředitele katastrálního úřadu nebo vedoucího archivu, kde jsou archiválie uloţeny. Výpisy, opisy nebo kopie z uvedených dokumentačních fondů můţe poskytovat na vyţádání územně příslušný katastrální úřad. Z operátů bývalého pozemkového katastru Měřický operát bývalého pozemkového katastru tvoří katastrální mapa (původní nebo její otisk) a příruční (indikační) katastrální mapa. Písemný operát tvoří: - rejstřík parcel, parcelní protokol, pozemnostní archy, seznam pozemnostních archů, rejstřík drţitelů. Výpis z parcelního protokolu pozemkového katastru se vyhotovuje ručně na předepsaném tiskopisu. Výpis neosvědčuje právní vztahy k nemovitostem a není veřejnou listinou. Dále se vyhotovuje opis nebo kopie pozemnostního archu, který obsahoval všechny údaje o parcelách, které byly ve vlastnictví (drţbě) jednotlivých vlastníků. Kopie z originálu mapy bývalého pozemkového katastru se vyhotovuje jen zcela výjimečně ve zvláště odůvodněném případě. Běţné kopie z této mapy se zhotovují na podkladě kopie mapy pozemkového katastru uloţené na katastrálním úřadu nebo 12

13 se poskytují v podobě grafického výstupu z rastrového souboru, popř. přímo jako rastrový soubor. Z pozemkové knihy a ţelezniční knihy Katastrální úřad vyhotovuje a ověřuje opisy nebo kopie listin o právních vztazích ze sbírky listin pozemkové knihy. Tato listina je veřejná. Katastrální úřad však neodpovídá za obsah listiny a neověří opis nebo kopii listiny, jejíţ originál (kopie) je nečitelný. Výpis z pozemkové knihy osvědčuje vlastnické právo nebo jiné věcné právo k nemovitosti ke dni , popř. u vybraných subjektů (organizací) ke dni , kdy zápisy do pozemkové knihy byly ukončeny. Místo výpisu je moţno vyhotovit i reprografickou kopii vloţky pozemkové knihy. V reprografické kopii knihovní vloţky se neplatné údaje červeně podtrhnou, shodně se zápisem v pozemkové knize. Z operátu přídělového řízení (z grafického přídělového plánu a návrhu přídělů) a z operátu scelovacího řízení Výpisy, opisy a kopie z těchto operátů se běţně neposkytují. Jsou určeny především pro úřední potřebu pro vyhotovení identifikací parcel, srovnávacích sestavení parcel a upřesněných přídělových plánů, zejména pro restituce zemědělského a lesního nemovitého majetku, pro řešení jednoduchých i komplexních pozemkových úprav a pro vyhotovení porovnání nového stavu katastru nemovitostí se stavem evidence právních vztahů k nemovitostem, které je obsahem geometrických plánů. Údaje se poskytují pouze v případech, pokud je tato dokumentace uloţena v dokumentaci příslušného katastrálního úřadu. Z bývalé Jednotné evidence půdy (z let ) Předmětem evidování byly uţívací vztahy k nemovitostem (k půdě). Z její dokumentace (pokud je zachována) lze zjistit např. postup v slučování parcel, zejména u bývalých státních statků a jednotných zemědělských druţstev a tehdejší uţivatele půdy. Z bývalé evidence nemovitostí (z let ) Výpisy, opisy a kopie z evidence nemovitostí se běţně neposkytují. Vyuţívají se pouze k vyřešení nejasných případů, při kterých byl v uvedeném období proveden zápis právních vztahů k nemovitostem. 13

14 Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání, tj. přiřazení posledního dochovaného stavu parcel (nebo jejich částí) dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel v katastru nemovitostí. K vyhotovení srovnávacího sestavení se vyuţívá grafických podkladů (map). Stanovení výměr částí parcel není povinné (provádí se pouze na vyţádání) a přibliţně určené výměry v něm uvedené nemohou být pouţity k zápisu do katastru nemovitostí. Srovnávací sestavení parcel nemá povahu veřejné listiny, nenahrazuje geometrický plán, neosvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem a nemůţe být proto podkladem pro vyhotovení právních listin o nemovitostech. Vyhotovuje se zejména pro: - sepsání dohod o vydání nemovitostí povinnými osobami v restitucích, - sepsání nájemních smluv - daňové účely. Srovnávací sestavení lze vyhotovit pouze na stav katastru nemovitostí evidovaný ve zjednodušené evidenci. Nevyhotovuje se v katastrálních územích, ve kterých jiţ bylo zcela odstraněno evidování parcel zjednodušeným způsobem. 14

15 4. Pozemkový fond České republiky Pokud fyzickým osobám nebyl vydán majetek rozhodnutím Pozemkového úřadu a měly právo na náhradu, staly se oprávněnými osobami a jejich náhradu řeší Pozemkový fond České republiky (dále PF ČR). PF ČR má ve své správě státní zemědělské nemovitosti (budovy, jiné stavby a pozemky), které slouţily ke dni účinnosti zákona o půdě zemědělské, popř. lesní výrobě, vyjma nemovitostí zákonem výslovně ze správy vyloučených. Pozemkový fond České republiky (dále jen Pozemkový fond ) byl zřízen zákonem č. 569/1991 Sb. Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. S účinností od 1. ledna 2010 došlo na základě zákona č. 299/2009 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 569/1991 Sb., ke změně organizační struktury Pozemkového fondu. Orgány Pozemkového fondu jsou ředitel a dozorčí rada. Ředitel je statutárním orgánem Pozemkového fondu. Ředitele jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zemědělství. Ředitel jmenuje a odvolává náměstka ředitele, který ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu. Ředitel a náměstci ředitele se zapisují do obchodního rejstříku. Ředitel předkládá dozorčí radě ke stanovisku návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy a spolu se stanoviskem dozorčí rady předkládá tyto dokumenty ministrovi zemědělství s návrhem na jejich projednání vládou; vláda je předkládá se svým stanoviskem Poslanecké sněmovně ke schválení. Dozorčí rada (dále jen rada ) se skládá ze sedmi členů volených Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna můţe člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období. Člen rady se můţe vzdát své funkce písemným podáním předsedovi Poslanecké sněmovny. Členy rady nemohou být zaměstnanci Pozemkového fondu. Rada můţe navrhnout ministrovi zemědělství odvolání ředitele. Rada dohlíţí na činnost a hospodaření Pozemkového fondu. Podle povahy věci upozorňuje ředitele, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, vládu, Poslaneckou sněmovnu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky. Rada navrhuje řediteli 15

16 opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Rada dohlíţí na řádný výkon působnosti Pozemkového fondu a plnění povinností ředitele a hodnotí, zda jsou v souladu s právním řádem České republiky a se statutem. Rada je oprávněna nahlíţet do všech dokumentů týkajících se činnosti Pozemkového fondu a kontrolovat, zda jsou řádně vedeny, schvaluje koncepční materiály a metodické pokyny Pozemkového fondu a kontroluje nakládání s nemovitostmi, které má Pozemkový fond ve správě. Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěţek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěţky z pronájmu nemovitostí, které spravuje. Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky. Pozemkový fond České republiky (PF ČR) byl zřízen zákonem České národní rady č. 569/1991 Sb. a jako právnická osoba. Působnost PF ČR je stanovena zákony: Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky (zákon o PF ČR), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o PF ČR a zákona č. 357/1992 Sb. (zákon o prodeji půdy), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon o majetku ČR), ve znění pozdějších předpisů. Činnosti Pozemkového fondu České republiky jsou: Správa nemovitostí, Restituce, Privatizace, Výkon funkce zakladatele, 16

17 Právní zastoupení a vymáhání pohledávek, Soudní spory, Kontrolní činnost Správa nemovitostí PF ČR spravuje v rozsahu stanoveném zákonem o půdě ten majetek ve vlastnictví státu, který svým charakterem splňoval ustanovení 1 odst. 1 tohoto zákona ke dni jeho účinnosti ( ). Zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdruţení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách, ve znění pozdějších předpisů, pak přešly do správy PF ČR z okresních úřadů a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových další pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond a nebo do něj náleţí podle 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od , resp. od PF ČR zabezpečuje prostřednictvím územních pracovišť u výše uvedeného majetku zejména: - prověřování majetkoprávních vztahů - evidenci správy PF ČR v katastru nemovitostí - pronájem nemovitostí třetím osobám a s tím související činnosti - uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, smluv o zřízení věcného břemene - opravy, údrţbu a odstraňování staveb - bezúplatné převody státním orgánům a organizacím dle ustanovení 2 odst. 5 zákona o PF ČR o PF ČR - bezúplatné převody do vlastnictví krajů dle ustanovení 2 odst. 6 zákona 17

18 - bezúplatné převody do vlastnictví veřejných vysokých škol dle ustanovení 2 odst. 7 zákona o PF ČR - směny podle 17 odst. 3 písm. d) zákona o půdě - prodeje podle 17 odst. 3 písm. b), c) a e) zákona o půdě - prodeje podle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen horní zákon ) Restituce Nároky oprávněných osob jsou vypořádávány jednak převodem náhradních pozemků, budov a staveb, jednak zápočtem na úhradu kupní ceny pozemků prodávaných podle zákona o prodeji půdy a dále poskytnutím finanční a peněţité náhrady. A. Vypořádání nároků na náhrady PF ČR poskytuje náhrady oprávněným osobám převodem vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví státu a správě PF ČR, kdy podle 18a nebo podle 17 odst. 3 písm. a) zákona o půdě jsou převáděny do vlastnictví oprávněných osob nemovitosti (budovy, stavby a pozemky jimi zastavěné, případně pozemky nezbytné k provozování těchto budov a staveb). Dalšími formami poskytovaní náhrad podle 18a je poskytování finanční náhrady (a to do roku 1999 v hotovosti do Kč a v akciích RIF a.s. a od roku 1999 v hotovosti do Kč a ve směnkách Ministerstva financí) nebo vzájemné zápočty pohledávek s oprávněnými osobami, které mají závazky vůči PF ČR (např. při úhradě kupní ceny privatizovaného majetku, při úhradě kupní ceny pozemků podle zákona o prodeji půdy, na nájemné apod.). PF ČR nadále přebírá nevypořádané závazky státních podniků, jejichţ zakladatelem je MZe, a dále plní závazky vůči oprávněným osobám za obce, okresní (od krajské) úřady a za stát ( 18a zákona o půdě). 18

19 B. Vypořádání nároků za nevydané pozemky Další činností PF ČR je vypořádání nároků oprávněných osob převodem jiných pozemků dle 11a (dříve 11 odst. 2 a 17 odst. 3 písm. a) zákona o půdě). Dnem nabyla účinnosti novela zákona o půdě, publikovaná v zákoně č. 131/2006 Sb., která mimo jiné stanovila pravidla pro zařazování pozemků do veřejných nabídek a dále pravidla pro výběr nabyvatele pozemku v případě, kdy o něj poţádá více drţitelů restitučních nároků. Bilancování nároků oprávněných osob ze zákona o půdě na převod pozemků je vedeno od konce roku 2001 v hodnotové formě, tj. v Kč jako objektivnější kritérium neţ je bilance naturální, tj. vypořádání nároků za nevydané pozemky ve výměře, která je vedena jako doplňkový ukazatel. Kromě naturální formy, tj. převod jiných pozemků, poskytovalo do oprávněným osobám finanční náhradu za nevydané pozemky MZe v součinnosti s PF ČR. Zákonem č. 178/2006 Sb., který nabyl účinnosti , a který novelizuje zákon o půdě, přešla povinnost poskytnout peněţitou náhradu za nevydané pozemky na PF ČR. Dále převádí PF ČR své závazky vůči oprávněným osobám s nárokem na převod náhradních pozemků za nevydané lesní pozemky k plnění na státní podniky spravující lesy (od roku 2001 na Lesy ČR, s.p. a od na Vojenské lesy a statky, s.p.). Oprávněné osoby mají moţnost se přihlásit i o pozemky nabízené podle 7 zákona o prodeji půdy. Do této nabídky mají moţnost se přihlásit oprávněné osoby s předností před ostatními účastníky soutěţe podle 7 odst. 5 (nárok z místa min. 70 % z ceny), nebo bez přednosti mimo místo vzniku nároku. V rámci restitučního procesu administrovaného PF ČR je hlavním úkolem vytvořit oprávněným osobám takové podmínky, aby mohly v co největší míře vyuţít přednost danou zákonem č. 253/2003 Sb. (novela zákona o prodeji půdy) Privatizace Působnost PF ČR v oblasti privatizace je v současnosti vymezena zejména zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších 19

20 předpisů, zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, a zákonem o prodeji půdy. Prioritu zaujímají převody zemědělské půdy na nabyvatele dle zákona o prodeji půdy. Podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů PF ČR zajišťuje zpracování privatizačních projektů na majetek, který spravuje a zabezpečuje realizaci z těchto privatizačních projektů a v menší míře ještě z privatizačních projektů MZe, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva obrany. Dále prodává podle zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném výběrovém řízení budovy, stavby a pozemky jimi zastavěné, které má ve správě, o které neprojevily zájem oprávněné osoby Výkon funkce zakladatele Výkon funkce zakladatele spočívá ve zpracování privatizačních projektů na majetek ve správě PF ČR. Jde o majetek původně převzatý ze zákona od státních podniků, který ve své struktuře i stavu má nyní jiţ jen horší aţ špatnou úroveň. PF ČR uplatňuje při privatizaci všechny formy převodu dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, tj. přímé prodeje předem určeným nabyvatelům, veřejné soutěţe a bezúplatné převody na obce s moţností poskytnutí příspěvku PF ČR v souladu s usneseními vlády ČR č. 242/1996 Sb. a č. 1229/1999 Sb. Právní zastoupení a vymáhání pohledávek, Soudní spory, Kontrolní činnost uţ souvisí s činností Pozemkového fondu. Kontrolní činnost kontroluje dodrţování zákonů a metodických pokynů všech organizačních sloţek fondu a všech jeho územních pracovišť. Právní zastoupení zastupuje fond soudních jednáních. 20

21 5. Pozemkové reformy 5.1. První pozemková reforma K první pozemkové reformě se přistoupilo v Československé republice po roce K realizaci této reformy byly přijaty zákonné úpravy, jejichţ cílem bylo zejména zabrat velké pozemkové vlastnictví, jeţ se mělo dále rozdělit dalším přídělcům. Nebylo tedy záměrem státu si vyvlastněné pozemky ponechat. Nešlo v tomto směru o socializaci nebo trvalé zestátnění pozemků. Předpokladem pro další přidělení pozemkového vlastnictví však byla především parcelace velkých pozemků a vytváření zbytkových statků. Institut zbytkových statků byl spojen s nemoţností rozdělit zejména budovy a hospodářská stavení panských dvorců po částech malozemědělcům. Zbytkový statek tedy znamenal přidělení takového vlastnictví pozemků včetně inventáře a budov zajišťující po parcelaci dostatečné podmínky pro hospodaření. První pozemková reforma byla provedena za náhradu náhradový zákon z roku Při určení výše náhrady se vycházelo z cen půdy v letech Ţivý a mrtvý inventář se proplácel podle ceny obecné v hotovosti. Náhradový zákon stanovil, ţe statky Habsburků a těch šlechticů, kteří se za války postavili proti českému národu, budou vyvlastněny bez náhrady. Základními předpisy I. Pozemkové reformy v ČSR byly: 1. zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, tzv.záborový zákon, ve znění zákona č. 387/1919 Sb. a zákona č. 108/1921 Sb., 2. zákon č. 81/1920 Sb. ze dne 30. ledna 1920, kterým se vydávají ve smyslu 10 zákona č. 215/1919 Sb., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr k přidělené půdě, tzv. přídělový zákon, 3. zákon č. 329/1920 Sb. ze dne 8. dubna 1920, o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový, ve znění zákona č. 220/1922 Sb., tzv. náhradový zákon. Tyto základní zákony byly následně doplněny ještě dalšími předpisy. Podle ustanovení tzv. záborového zákona se měla provést úprava pozemkového vlastnictví záborem velkého pozemkového majetku leţícího na území ČSR, včetně 21

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014)

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) 1/2 Postup Státního pozemkového úřadu při vypořádání nároků oprávněných osob na náhrady podle 18a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Zemědělský majetek, zkonfiskovaný podle dekretu presidenta republiky ze dne

Zemědělský majetek, zkonfiskovaný podle dekretu presidenta republiky ze dne Dekrét 28/1945 Zb. II (o osídlení poľnohospodárskej pôdy Nemcov, Maďarov a iných nepriateľov štátu českými, slovenskými a inými slovanskými poľnohospodármi) Autor: prezident republiky Platnosť od: 26.7.1945

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování.

II. Formuláře č. 1, 2 (A) až (C), 3 (A) a (B), 4 (A) až (F) a č. 5 a postup jejich zpracování. POSTUP PŘI VYPRACOVÁNÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU A OSNOVA UPRAVUJÍCÍ ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU NA MAJETEK STÁTU, S NÍMŽ MÁ PRÁVO HOSPODAŘIT ÚČETNÍ JEDNOTKA ÚČTUJÍCÍ PODLE

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 159 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 08/20 Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

B. Výhrady k odlišným postupům zákona v porovnání se zákony upravující restituci fyzických osob

B. Výhrady k odlišným postupům zákona v porovnání se zákony upravující restituci fyzických osob Výhrady k zákonu č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi A. Obecné politické připomínky Zákon č. 428/2012 Sb. byl schválen velmi těsnou většinou v Parlamentu ČR a

Více

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU Příloha č. 5 : POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU 1 ÚVOD Zajištění pohledávek se týká pouze těch ţadatelů, kteří poţadují poskytnutí půjčky ze SFŢP. Způsob zajištění půjčky je vhodné předem projednat

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832 JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4,

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb

Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Brno 5. 2. 2015 Pavel Šváb Digitalizace SPI 1994-1998 Digitalizace SGI 2008-2017 Způsoby obnovy KO 40 zákona 256/2013 Sb. novým mapováním, přepracováním SGI, na podkladě výsledků PÚ Úkol na digitalizaci

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jaroslav Pilný Katedra obecné a veřejné ekonomie Fakulta ekonomicko-správní UPa 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU Významným subjektem, který po roce 1989

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více