Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra oceňování majetku. Restituce a církve. Diplomová práce. Bc. Jitka Strnadová, DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra oceňování majetku. Restituce a církve. Diplomová práce. Bc. Jitka Strnadová, DiS."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Restituce a církve Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Strnadová, DiS. Finance, Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Jitka Strnadová

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala panu Ing. Petru Ortovi, Ph.D. za vedení postupu prací a za cenné připomínky v průběhu zpracovávání mé diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Milanovi Němečkovi, PhD., Petrovi Regalátovi Benešovi a Ing. Michalovi Pánkovi za poskytnuté informace a podklady.

4 Anotace práce Diplomová práce na téma Restituce a církve se zabývá popisem a zhodnocením rozdílů ve vypořádání restitučních nároků fyzických osob a církví se státem. V prvních kapitolách se zabývám postupem a institucemi, které vyřizují nároky fyzických osob. Další kapitoly popisují, jak probíhalo majetkové vyrovnání s církvemi a jak jsou církve financovány do dnešního dne v České republice a jakým způsobem jsou financovány církve ve světě a v jiných post-komunistických zemích. Dále popisuji dvě církve, kdy jedna má jiţ majetek vrácený a druhá na vypořádání stále čeká. Poslední kapitola se zaměřuje na rozdílné oceňování nároků a náhrad pro fyzické osoby a církve a rozdílnost ocenění je naznačeno i na konkrétním ocenění pozemku. Annotation This thesis on the Restitution and churches deals with description and evaluation of differences in the settlement of restitution claims of natural persons and churches with the state. The first chapter deals with the procedures and institutions that settle claims of persons. Further chapters describe the history of compensation between state and church and how our state have financed church until now and how churches are financed in the world and in other post-communist countries. I describe two churches, where one of them has already their property returned, and the other on the contrary is still waiting. The last chapter concerns in the different valuation of claims and compensations for individuals and churches and the valuation disparity is shown on a specific valuation of the land.

5 OBSAH: ÚVOD RESTITUCE POZEMKOVÉ ÚŘADY Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ), komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) ÚDAJE A LISTINY Z DŘÍVĚJŠÍCH POZEMKOVÝCH EVIDENCÍ POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Správa nemovitostí Restituce Privatizace Výkon funkce zakladatele POZEMKOVÉ REFORMY První pozemková reforma Druhá pozemková reforma RESTITUČNÍ ZÁKONY Zákon č. 403/1990 Sb Zákon č. 87/1991 Sb Zákon č. 229/1991 Sb Zákon ČNR č. 243/1992 Sb CÍRKVE Členění církví Financování církví a náboženských společností v historii Financování církví a náboženských společností ve světe a v ČR Financování v roce

6 7.5. Financování v roce Majetkové vyrovnání Majetkové vyrovnání s církvemi v jiných postkomunistických zemích Problémy obcí STAV A POPIS MAJETKU U DVOU CÍRKVÍ Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Opravy majetku Františkáni Zhodnocení uvedených stavů majetku OCENĚNÍ Vymezení rozsahu vydávaného majetku a ocenění nevydávaného majetku - stanovení rozsahu finanční náhrady k vládnímu návrhu zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím Ocenění nevydaných nemovitostí pro Pozemkový fond ČR Ocenění vydávaných náhradních nemovitostí pro Pozemkový fond ČR Ocenění náhradního pozemku při převodu dle 7 zákona 95/1999 Sb Pozemky převáděné náhradou dle zákona č. 229/1991 Sb Ocenění náhradních budov a staveb dle zákona č. 229/1991 Sb Porovnání ocenění, názory Praktický příklad ocenění ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

7 Úvod Původním cílem mé práce bylo zhodnotit, zda je navrhovaný a velmi diskutovaný zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi vhodný a zda je navrţená částka odpovídající. Příslušný zákon ale zatím schválen nebyl a je moţné, ţe jeho budoucí podoba bude jiná neţ mnou posuzovaný návrh zákona z roku Faktem ale je, ţe ani dvacet let po pádu komunismu nemá stát dořešené majetkové vyrovnání s církvemi. První majetkové vyrovnání s církvemi po roce 1989 proběhlo v rámci výčtových zákonů č. 298/1990 Sb. a č. 338/1991 Sb. Těmito zákony byl vydán jmenovitě majetek, který církve nutně potřebovaly pro svoji činnost, většinou budovy a fary s pozemky pouze v podobě nutného zázemí k těmto nemovitostem. Jiţ v rámci vydávání těchto majetků vznikly církvím nemalé problémy se správou a opravami budov. Církve sice tento majetek potřebovaly a vyţadovaly, ale nebyly připravené na správu, zařizovaní oprav a v neposlední řadě i získávání prostředků na tyto opravy. Tato nedořešená situace nepřináší problémy jen církvím, které nemohou nakládat se svým majetkem, ale např. i obcím, které mají tento majetek ve svém katastru. V některých místech bylo zablokováno rozšiřování obcí, výstavba jak individuální, tak průmyslová. Církevní majetek je v současné době blokován blokačním paragrafem zákona č. 229/1991 Sb. o půdě, díky kterému se nesmí s původním majetkem církví aţ do přijetí nových zákonů jakkoliv nakládat. Některých majetků by se církve vzdaly ve prospěch obcí uţ dnes, protoţe vědí, ţe pro tento majetek nebudou mít uplatnění, ale ani tento krok v současné době udělat nemohou. Tak dnes tento majetek většinou chátrá, protoţe je ve správě státních institucí, které nemají na jeho údrţbu a opravy peníze a čeká se na nějaké konečně řešení. Česká republika je povaţována podle různých průzkumů za jednu z nejateističtějších zemí na světě. Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 měla Česká republika celkem obyvatel a k náboţenskému vyznání se přihlásilo celkem lidí, coţ je téměř jedna třetina z celkového počtu obyvatel. Je to oproti předchozímu sčítání z roku 1991 pokles, protoţe tehdy se k náboţenskému vyznání hlásilo 43,9% občanů. Nejvíce osob se přihlásilo k římskokatolické církvi (32,1%). Zatímco dle například Eurobarometru na Maltě 95%, v Polsku 80% nebo v Řecku 81% obyvatelstva 7

8 věří v Boha. Jsou to většinou země, kde má církev historicky silnou pozici a vliv. I tento fakt můţe mít vliv na nechuť dořešit u nás církevní restituce a církevní majetek vůbec. Ve své práci se tedy snaţím zmapovat historii a postupy financování církví, vypořádání se s majetkem církví jak v České republice, tak v jiných zemích a porovnání postupu vydávání majetku fyzickým osobám a církvím včetně vyčíslení náhrad za nevydaný majetek. 8

9 1. Restituce Pojem restituce znamená obnovení původního stavu. V post-komunistických zemích je tímto slovem označován proces, v němţ jsou napravovány některé majetkové křivdy. Restituce vlastnictví vztahů k půdě je zvláštním důvodem nabývání vlastnictví k půdě v období po listopadu Jsou to případy, kdy např. pozemky byly v minulosti převedeny nebo přešly do vlastnictví státu nebo jiných právnických osob a tento přechod (převod) majetku je povaţován za křivdu. Podle restitučních předpisů pak vznikl původním vlastníkům nebo jejich nástupcům nárok na obnovení vlastnického práva, případně na poskytnutí jiné náhrady. Do skupiny restitučních předpisů patří také speciální restituční zákony, na jejichţ základě došlo k navrácení majetku úzkému okruhu právnických osob (tělovýchovným organizacím, řeholním řádům, kongregacím a olomouckému arcibiskupství - v případě církevních osob šlo pouze o navrácení přesně specifikovaných nemovitostí). Na ostatní právnické osoby se restituce nevztahovaly. Obecný restituční předpis byl zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, podle něhoţ mohly ţádat fyzické a soukromé právnické osoby vydání věcí, které jim byly odňaty podle speciálních právních norem v 50. a 60. letech. Oprávněnou osobou mohl být jak občan ČSFR, tak i cizinec, dříve čs. občan. Dalším restitučním předpisem byl zákon o mimosoudních rehabilitacích (zákon č. 87/1991 Sb.). Samostatně byly řešeny restituční záleţitosti v zemědělství, a to zákonem č. 229/1991 Sb. o půdě. Tímto zákonem došlo k navrácení pozemků, budov a také k poskytnutí náhrad za ţivý a mrtvý inventář, který byl vnesen do zemědělských druţstev a státních statků. Oprávněnými osobami byly původně fyzické osoby, které byly občany ČSFR a měly na jejím území trvalý pobyt (Ústavní soud s účinností od počátku roku 1996 druhou podmínku zrušil). 9

10 2. Pozemkové úřady Většina rozhodnutí o vydání nebo nevydání majetku fyzickým osobám začínala na Pozemkovém úřadě, který ke svému rozhodnutí čerpal podklady z evidencí katastru nemovitostí a jeho předchůdců. K nabyl účinnosti zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, který ustanovil nové státní orgány pozemkové úřady, které budou zajišťovat naplnění zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě - který umoţnil znovunabytí zemědělského majetku zabraného po roce 1948 a zároveň určil postup při provádění pozemkových úprav, které měly v prvé řadě umoţnit hospodaření na znovunabytých pozemcích jejich vlastníkům). Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č.284/1991 Sb., byl po několika novelách nahrazen k novým zákonem č. 139/2002 Sb. Ke stejnému datu nabyla účinnosti i prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 545/2002 Sb.V 19 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. se pod pojmem pozemkové úpravy rozumí změny v uspořádání pozemků v určitém území provedené za účelem vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek podle potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s jejich souhlasem a podle celospolečenských poţadavků na tvorbu krajiny, ţivotního prostředí a na investiční výstavbu. V současné době jsou pozemkové úpravy vyuţívány jako jeden z nejdůleţitějších nástrojů pro uspořádání a přípravu pozemků pro výstavbu dálniční sítě a ţelezničních koridorů. Pozemkové úpravy jsou nástrojem pro uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům a to s ohledem na hospodaření a zároveň s ohledem na potřeby krajiny. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové polní cesty, rybníky, zeleň v krajině, omezení eroze, coţ je přínosem pro všechny, kdo v daném území ţijí. Bezprostředně po přijetí zákona o půdě v roce 1991 se restituce zemědělského a lesního majetku staly základní činností pozemkových úřadů. V České republice bylo celkově podáno téměř 232 tisíc restitučních ţádostí, v současnosti PÚ vykazují 98% vyřešených nebo téměř vyřešených případů.v průběhu restitučních řízení rozhodly pozemkové úřady o cca 1,6 mil. ha půdy, tj. 1/5 plochy ČR. Kompetentní ke všem činnostem vyplývajícím ze zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech jsou pozemkové úřady. Dříve byly součástí okresních úřadů, od 10

11 je soustava pozemkových úřadů organizační součástí Ministerstva zemědělství, jejich územní působnost odpovídá nadále územím jednotlivých okresů Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ), komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) Po roce 1989 bylo nutné co nejrychleji umoţnit hospodaření vlastníkům, kteří o to projevili zájem. Jednalo se o řešení zejména těch případů, kdy pozemky vlastníků byly nepřístupné uprostřed velkých půdních uţivatelských bloků. Nebylo prakticky zvládnutelné řešit vzniklou situaci pozemkovými úpravami se vším, co je jejich vlastním obsahem (viz KPÚ) a bylo nutné přistoupit na přechodné řešení, které vyuţívalo institutu tzv. zatímního uţívání.v tom případě vlastník za své nepřístupné pozemky dostával do uţívání (tedy nikoliv do vlastnictví) jiné stejně hodnotné pozemky jiného vlastníka, který sám hospodařit nechtěl. Nejvýznamnějšími partnery pozemkových úřadů při navrhování a realizaci pozemkových úprav jsou obce a města. Toto jejich významné postavení v pozemkových úpravách vyplývá nejen ze zákona č. 139/2002 Sb., ale také ze skutečnosti, ţe právě venkovské obce pochopily význam pozemkových úprav v oblasti krajinného plánování a rozvoje venkova. Přínos pozemkových úprav pro obce a jejich další rozvoj je např.: přispěje k dohledání doposud nezapsaného obecního majetku a k jeho optimálnímu umístění podle potřeb obce, vyčlení ze státní půdy původní církevní majetek nebo nově vybudované polní cesty mohou slouţit např. jako cyklotrasy a tím turisticky zatraktivnit danou oblast. Od roku 1998 byla započata další etapa pozemkových úprav, která sleduje mimo jiné procesy obnovy venkovského prostoru, efektivity hospodaření a výsledky těchto úprav slouţí obnově katastrálního operátu. V současné době převaţuje v činnosti pozemkových úřadů řízení, organizace a realizace zejména komplexních pozemkových úprav s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků. 11

12 3. Údaje a listiny z dřívějších pozemkových evidencí Katastrální úřady mají od 1. ledna 1993 v úschově pozemkové a ţelezniční knihy a zemské desky. Tyto dokumentační fondy nejsou veřejně přístupné. Není moţné do nich nahlíţet a pořizovat si z nich opisy, výpisy nebo kopie, a to ani za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu. Veřejně přístupné nejsou ani operáty bývalého pozemkového katastru (zákon o pozemkovém katastru č. 177/1927 Sb. z. a n. byl zrušen zákonem o geodézii a kartografii č. 46/1971 Sb.). Nahlíţení do dokumentace dřívějších pozemkových evidencí je umoţněno osobám oprávněným k tomu podle zvláštních předpisů, badatelům, soudním znalcům a osobám, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti. V souladu s Archivním zákonem umoţní katastrální úřad kaţdé osobě nahlédnutí do archiválií, které jsou uloţeny v archivech tohoto úřadu. Do archiválií mladších třiceti let lze nahlíţet jen se souhlasem ředitele katastrálního úřadu nebo vedoucího archivu, kde jsou archiválie uloţeny. Výpisy, opisy nebo kopie z uvedených dokumentačních fondů můţe poskytovat na vyţádání územně příslušný katastrální úřad. Z operátů bývalého pozemkového katastru Měřický operát bývalého pozemkového katastru tvoří katastrální mapa (původní nebo její otisk) a příruční (indikační) katastrální mapa. Písemný operát tvoří: - rejstřík parcel, parcelní protokol, pozemnostní archy, seznam pozemnostních archů, rejstřík drţitelů. Výpis z parcelního protokolu pozemkového katastru se vyhotovuje ručně na předepsaném tiskopisu. Výpis neosvědčuje právní vztahy k nemovitostem a není veřejnou listinou. Dále se vyhotovuje opis nebo kopie pozemnostního archu, který obsahoval všechny údaje o parcelách, které byly ve vlastnictví (drţbě) jednotlivých vlastníků. Kopie z originálu mapy bývalého pozemkového katastru se vyhotovuje jen zcela výjimečně ve zvláště odůvodněném případě. Běţné kopie z této mapy se zhotovují na podkladě kopie mapy pozemkového katastru uloţené na katastrálním úřadu nebo 12

13 se poskytují v podobě grafického výstupu z rastrového souboru, popř. přímo jako rastrový soubor. Z pozemkové knihy a ţelezniční knihy Katastrální úřad vyhotovuje a ověřuje opisy nebo kopie listin o právních vztazích ze sbírky listin pozemkové knihy. Tato listina je veřejná. Katastrální úřad však neodpovídá za obsah listiny a neověří opis nebo kopii listiny, jejíţ originál (kopie) je nečitelný. Výpis z pozemkové knihy osvědčuje vlastnické právo nebo jiné věcné právo k nemovitosti ke dni , popř. u vybraných subjektů (organizací) ke dni , kdy zápisy do pozemkové knihy byly ukončeny. Místo výpisu je moţno vyhotovit i reprografickou kopii vloţky pozemkové knihy. V reprografické kopii knihovní vloţky se neplatné údaje červeně podtrhnou, shodně se zápisem v pozemkové knize. Z operátu přídělového řízení (z grafického přídělového plánu a návrhu přídělů) a z operátu scelovacího řízení Výpisy, opisy a kopie z těchto operátů se běţně neposkytují. Jsou určeny především pro úřední potřebu pro vyhotovení identifikací parcel, srovnávacích sestavení parcel a upřesněných přídělových plánů, zejména pro restituce zemědělského a lesního nemovitého majetku, pro řešení jednoduchých i komplexních pozemkových úprav a pro vyhotovení porovnání nového stavu katastru nemovitostí se stavem evidence právních vztahů k nemovitostem, které je obsahem geometrických plánů. Údaje se poskytují pouze v případech, pokud je tato dokumentace uloţena v dokumentaci příslušného katastrálního úřadu. Z bývalé Jednotné evidence půdy (z let ) Předmětem evidování byly uţívací vztahy k nemovitostem (k půdě). Z její dokumentace (pokud je zachována) lze zjistit např. postup v slučování parcel, zejména u bývalých státních statků a jednotných zemědělských druţstev a tehdejší uţivatele půdy. Z bývalé evidence nemovitostí (z let ) Výpisy, opisy a kopie z evidence nemovitostí se běţně neposkytují. Vyuţívají se pouze k vyřešení nejasných případů, při kterých byl v uvedeném období proveden zápis právních vztahů k nemovitostem. 13

14 Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání, tj. přiřazení posledního dochovaného stavu parcel (nebo jejich částí) dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel v katastru nemovitostí. K vyhotovení srovnávacího sestavení se vyuţívá grafických podkladů (map). Stanovení výměr částí parcel není povinné (provádí se pouze na vyţádání) a přibliţně určené výměry v něm uvedené nemohou být pouţity k zápisu do katastru nemovitostí. Srovnávací sestavení parcel nemá povahu veřejné listiny, nenahrazuje geometrický plán, neosvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem a nemůţe být proto podkladem pro vyhotovení právních listin o nemovitostech. Vyhotovuje se zejména pro: - sepsání dohod o vydání nemovitostí povinnými osobami v restitucích, - sepsání nájemních smluv - daňové účely. Srovnávací sestavení lze vyhotovit pouze na stav katastru nemovitostí evidovaný ve zjednodušené evidenci. Nevyhotovuje se v katastrálních územích, ve kterých jiţ bylo zcela odstraněno evidování parcel zjednodušeným způsobem. 14

15 4. Pozemkový fond České republiky Pokud fyzickým osobám nebyl vydán majetek rozhodnutím Pozemkového úřadu a měly právo na náhradu, staly se oprávněnými osobami a jejich náhradu řeší Pozemkový fond České republiky (dále PF ČR). PF ČR má ve své správě státní zemědělské nemovitosti (budovy, jiné stavby a pozemky), které slouţily ke dni účinnosti zákona o půdě zemědělské, popř. lesní výrobě, vyjma nemovitostí zákonem výslovně ze správy vyloučených. Pozemkový fond České republiky (dále jen Pozemkový fond ) byl zřízen zákonem č. 569/1991 Sb. Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. S účinností od 1. ledna 2010 došlo na základě zákona č. 299/2009 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 569/1991 Sb., ke změně organizační struktury Pozemkového fondu. Orgány Pozemkového fondu jsou ředitel a dozorčí rada. Ředitel je statutárním orgánem Pozemkového fondu. Ředitele jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zemědělství. Ředitel jmenuje a odvolává náměstka ředitele, který ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu. Ředitel a náměstci ředitele se zapisují do obchodního rejstříku. Ředitel předkládá dozorčí radě ke stanovisku návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy a spolu se stanoviskem dozorčí rady předkládá tyto dokumenty ministrovi zemědělství s návrhem na jejich projednání vládou; vláda je předkládá se svým stanoviskem Poslanecké sněmovně ke schválení. Dozorčí rada (dále jen rada ) se skládá ze sedmi členů volených Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna můţe člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období. Člen rady se můţe vzdát své funkce písemným podáním předsedovi Poslanecké sněmovny. Členy rady nemohou být zaměstnanci Pozemkového fondu. Rada můţe navrhnout ministrovi zemědělství odvolání ředitele. Rada dohlíţí na činnost a hospodaření Pozemkového fondu. Podle povahy věci upozorňuje ředitele, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, vládu, Poslaneckou sněmovnu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky. Rada navrhuje řediteli 15

16 opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Rada dohlíţí na řádný výkon působnosti Pozemkového fondu a plnění povinností ředitele a hodnotí, zda jsou v souladu s právním řádem České republiky a se statutem. Rada je oprávněna nahlíţet do všech dokumentů týkajících se činnosti Pozemkového fondu a kontrolovat, zda jsou řádně vedeny, schvaluje koncepční materiály a metodické pokyny Pozemkového fondu a kontroluje nakládání s nemovitostmi, které má Pozemkový fond ve správě. Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěţek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěţky z pronájmu nemovitostí, které spravuje. Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky. Pozemkový fond České republiky (PF ČR) byl zřízen zákonem České národní rady č. 569/1991 Sb. a jako právnická osoba. Působnost PF ČR je stanovena zákony: Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky (zákon o PF ČR), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o PF ČR a zákona č. 357/1992 Sb. (zákon o prodeji půdy), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon o majetku ČR), ve znění pozdějších předpisů. Činnosti Pozemkového fondu České republiky jsou: Správa nemovitostí, Restituce, Privatizace, Výkon funkce zakladatele, 16

17 Právní zastoupení a vymáhání pohledávek, Soudní spory, Kontrolní činnost Správa nemovitostí PF ČR spravuje v rozsahu stanoveném zákonem o půdě ten majetek ve vlastnictví státu, který svým charakterem splňoval ustanovení 1 odst. 1 tohoto zákona ke dni jeho účinnosti ( ). Zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdruţení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách, ve znění pozdějších předpisů, pak přešly do správy PF ČR z okresních úřadů a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových další pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond a nebo do něj náleţí podle 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od , resp. od PF ČR zabezpečuje prostřednictvím územních pracovišť u výše uvedeného majetku zejména: - prověřování majetkoprávních vztahů - evidenci správy PF ČR v katastru nemovitostí - pronájem nemovitostí třetím osobám a s tím související činnosti - uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, smluv o zřízení věcného břemene - opravy, údrţbu a odstraňování staveb - bezúplatné převody státním orgánům a organizacím dle ustanovení 2 odst. 5 zákona o PF ČR o PF ČR - bezúplatné převody do vlastnictví krajů dle ustanovení 2 odst. 6 zákona 17

18 - bezúplatné převody do vlastnictví veřejných vysokých škol dle ustanovení 2 odst. 7 zákona o PF ČR - směny podle 17 odst. 3 písm. d) zákona o půdě - prodeje podle 17 odst. 3 písm. b), c) a e) zákona o půdě - prodeje podle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen horní zákon ) Restituce Nároky oprávněných osob jsou vypořádávány jednak převodem náhradních pozemků, budov a staveb, jednak zápočtem na úhradu kupní ceny pozemků prodávaných podle zákona o prodeji půdy a dále poskytnutím finanční a peněţité náhrady. A. Vypořádání nároků na náhrady PF ČR poskytuje náhrady oprávněným osobám převodem vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví státu a správě PF ČR, kdy podle 18a nebo podle 17 odst. 3 písm. a) zákona o půdě jsou převáděny do vlastnictví oprávněných osob nemovitosti (budovy, stavby a pozemky jimi zastavěné, případně pozemky nezbytné k provozování těchto budov a staveb). Dalšími formami poskytovaní náhrad podle 18a je poskytování finanční náhrady (a to do roku 1999 v hotovosti do Kč a v akciích RIF a.s. a od roku 1999 v hotovosti do Kč a ve směnkách Ministerstva financí) nebo vzájemné zápočty pohledávek s oprávněnými osobami, které mají závazky vůči PF ČR (např. při úhradě kupní ceny privatizovaného majetku, při úhradě kupní ceny pozemků podle zákona o prodeji půdy, na nájemné apod.). PF ČR nadále přebírá nevypořádané závazky státních podniků, jejichţ zakladatelem je MZe, a dále plní závazky vůči oprávněným osobám za obce, okresní (od krajské) úřady a za stát ( 18a zákona o půdě). 18

19 B. Vypořádání nároků za nevydané pozemky Další činností PF ČR je vypořádání nároků oprávněných osob převodem jiných pozemků dle 11a (dříve 11 odst. 2 a 17 odst. 3 písm. a) zákona o půdě). Dnem nabyla účinnosti novela zákona o půdě, publikovaná v zákoně č. 131/2006 Sb., která mimo jiné stanovila pravidla pro zařazování pozemků do veřejných nabídek a dále pravidla pro výběr nabyvatele pozemku v případě, kdy o něj poţádá více drţitelů restitučních nároků. Bilancování nároků oprávněných osob ze zákona o půdě na převod pozemků je vedeno od konce roku 2001 v hodnotové formě, tj. v Kč jako objektivnější kritérium neţ je bilance naturální, tj. vypořádání nároků za nevydané pozemky ve výměře, která je vedena jako doplňkový ukazatel. Kromě naturální formy, tj. převod jiných pozemků, poskytovalo do oprávněným osobám finanční náhradu za nevydané pozemky MZe v součinnosti s PF ČR. Zákonem č. 178/2006 Sb., který nabyl účinnosti , a který novelizuje zákon o půdě, přešla povinnost poskytnout peněţitou náhradu za nevydané pozemky na PF ČR. Dále převádí PF ČR své závazky vůči oprávněným osobám s nárokem na převod náhradních pozemků za nevydané lesní pozemky k plnění na státní podniky spravující lesy (od roku 2001 na Lesy ČR, s.p. a od na Vojenské lesy a statky, s.p.). Oprávněné osoby mají moţnost se přihlásit i o pozemky nabízené podle 7 zákona o prodeji půdy. Do této nabídky mají moţnost se přihlásit oprávněné osoby s předností před ostatními účastníky soutěţe podle 7 odst. 5 (nárok z místa min. 70 % z ceny), nebo bez přednosti mimo místo vzniku nároku. V rámci restitučního procesu administrovaného PF ČR je hlavním úkolem vytvořit oprávněným osobám takové podmínky, aby mohly v co největší míře vyuţít přednost danou zákonem č. 253/2003 Sb. (novela zákona o prodeji půdy) Privatizace Působnost PF ČR v oblasti privatizace je v současnosti vymezena zejména zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších 19

20 předpisů, zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, a zákonem o prodeji půdy. Prioritu zaujímají převody zemědělské půdy na nabyvatele dle zákona o prodeji půdy. Podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů PF ČR zajišťuje zpracování privatizačních projektů na majetek, který spravuje a zabezpečuje realizaci z těchto privatizačních projektů a v menší míře ještě z privatizačních projektů MZe, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva obrany. Dále prodává podle zákona č. 569/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném výběrovém řízení budovy, stavby a pozemky jimi zastavěné, které má ve správě, o které neprojevily zájem oprávněné osoby Výkon funkce zakladatele Výkon funkce zakladatele spočívá ve zpracování privatizačních projektů na majetek ve správě PF ČR. Jde o majetek původně převzatý ze zákona od státních podniků, který ve své struktuře i stavu má nyní jiţ jen horší aţ špatnou úroveň. PF ČR uplatňuje při privatizaci všechny formy převodu dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, tj. přímé prodeje předem určeným nabyvatelům, veřejné soutěţe a bezúplatné převody na obce s moţností poskytnutí příspěvku PF ČR v souladu s usneseními vlády ČR č. 242/1996 Sb. a č. 1229/1999 Sb. Právní zastoupení a vymáhání pohledávek, Soudní spory, Kontrolní činnost uţ souvisí s činností Pozemkového fondu. Kontrolní činnost kontroluje dodrţování zákonů a metodických pokynů všech organizačních sloţek fondu a všech jeho územních pracovišť. Právní zastoupení zastupuje fond soudních jednáních. 20

21 5. Pozemkové reformy 5.1. První pozemková reforma K první pozemkové reformě se přistoupilo v Československé republice po roce K realizaci této reformy byly přijaty zákonné úpravy, jejichţ cílem bylo zejména zabrat velké pozemkové vlastnictví, jeţ se mělo dále rozdělit dalším přídělcům. Nebylo tedy záměrem státu si vyvlastněné pozemky ponechat. Nešlo v tomto směru o socializaci nebo trvalé zestátnění pozemků. Předpokladem pro další přidělení pozemkového vlastnictví však byla především parcelace velkých pozemků a vytváření zbytkových statků. Institut zbytkových statků byl spojen s nemoţností rozdělit zejména budovy a hospodářská stavení panských dvorců po částech malozemědělcům. Zbytkový statek tedy znamenal přidělení takového vlastnictví pozemků včetně inventáře a budov zajišťující po parcelaci dostatečné podmínky pro hospodaření. První pozemková reforma byla provedena za náhradu náhradový zákon z roku Při určení výše náhrady se vycházelo z cen půdy v letech Ţivý a mrtvý inventář se proplácel podle ceny obecné v hotovosti. Náhradový zákon stanovil, ţe statky Habsburků a těch šlechticů, kteří se za války postavili proti českému národu, budou vyvlastněny bez náhrady. Základními předpisy I. Pozemkové reformy v ČSR byly: 1. zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, tzv.záborový zákon, ve znění zákona č. 387/1919 Sb. a zákona č. 108/1921 Sb., 2. zákon č. 81/1920 Sb. ze dne 30. ledna 1920, kterým se vydávají ve smyslu 10 zákona č. 215/1919 Sb., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr k přidělené půdě, tzv. přídělový zákon, 3. zákon č. 329/1920 Sb. ze dne 8. dubna 1920, o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový, ve znění zákona č. 220/1922 Sb., tzv. náhradový zákon. Tyto základní zákony byly následně doplněny ještě dalšími předpisy. Podle ustanovení tzv. záborového zákona se měla provést úprava pozemkového vlastnictví záborem velkého pozemkového majetku leţícího na území ČSR, včetně 21

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Zákonem č. 480/2003 Sb., byl změněn zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění. Předmětem změny se stal 16, kde byl doplněn nový odstavec, v pořadí 9., který včetně

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 79/2002 Sb., č. 428/2003 Sb. a č. 376/2004 Sb. Parlament se usnesl

Více

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce

Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Státní pozemkový úřad Problematika převodů pozemků z vlastnictví státu na obce Celostátní finanční konference Svazu měst a obcí České republiky 11. listopad 2016 Ing. Eva Šobáňová Odbor řízení privatizace

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 SMĚRNICE RADY LIBERECKÉHO KRAJE Č. 2/2005 UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 I. Předmět a struktura směrnice a vymezení základních pojmů 1. Tato směrnice

Více

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 12/UZ/15/39/2006 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

Návrh na evidenci změn v Rejstříku evidovaných právnických osob a v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

Návrh na evidenci změn v Rejstříku evidovaných právnických osob a v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností 1 Návrh na evidenci změn v Rejstříku evidovaných právnických osob a v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností I. Identifikace právnické osoby, pro kterou se navrhuje změna v evidenci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 29.05.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 243 Z Á K O N České národní

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 14/UZ/9/32/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Výukový materiál Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků

Více

METODICKÝ POSTUP PRO SLUČOVÁNÍ FARNOSTÍ v brněnské diecézi

METODICKÝ POSTUP PRO SLUČOVÁNÍ FARNOSTÍ v brněnské diecézi METODICKÝ POSTUP PRO SLUČOVÁNÍ FARNOSTÍ v brněnské diecézi 1. Cíl metodického postupu, terminologie 1.1. Cílem metodického postupu je systémově upravit proces slučování, eventuálně rozdělování farností

Více

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, ulice Bratří Wolfů 16,

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93773/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 968/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 3588/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku

Více

P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Pravidla pro svěřování majetku města městským částem

P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Pravidla pro svěřování majetku města městským částem P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a Pravidla pro svěřování majetku města městským částem Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1. Na základě článku 11 - Zastupitelstvo městské části, článku 12 - Rada

Více

3976/ Pokyny. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

3976/ Pokyny. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Změna: 31/1994-23 Změna: 2324/1997-23 Změna: 2186/2003-23 3976/1993-22 Pokyny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 18. října 1993 pro zápis právních vztahů k nemovitostem a dalších údajů

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 za okres Zlín v katastru Petrůvka u Slavičína Datum vyhlášení kola : 11.6.2007 Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky : 11.7.2007

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93863/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 4573/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 251/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí

Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí I. Přílohy k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí K návrhu na vklad věcného práva k nemovitosti (při jeho vzniku,

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1254/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1254/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1254/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 24.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 24.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 153 V Y H L Á Š K A ministerstva financí

Více

5696/ POKYNY Č. 23. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

5696/ POKYNY Č. 23. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 5696/1999-23 POKYNY Č. 23 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 1999 č.j. 5696/1999-23, k realizaci zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300. Metodický pokyn

Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300. Metodický pokyn Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300 Metodický pokyn pro předkládání dokladů při nakládání s majetkem státu, tj. pozemky, stavbami a jejich příslušenstvím, se kterým je Zemědělská

Více

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014)

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) 1/2 Postup Státního pozemkového úřadu při vypořádání nároků oprávněných osob na náhrady podle 18a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1199/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1199/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1199/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Zřizovací listina. Zřizovací listinu příspěvkové organizace. Základní škola., Komenského, příspěvková organizace, Milovice Mladá

Zřizovací listina. Zřizovací listinu příspěvkové organizace. Základní škola., Komenského, příspěvková organizace, Milovice Mladá Zřizovací listina Město Milovice na základě usnesení Zastupitelstva města č. xx/2012 ze dne 3. 12. 2012 podle ustanovení 35a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

O L O M O U C K Ý K R A J

O L O M O U C K Ý K R A J O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Pokyny č. 42 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 10. ledna 2013 č.j. ČÚZK 662/2013-22 pro zápis příslušnosti Státního pozemkového úřadu hospodařit s

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

Čl. I. Smluvní strany

Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCE uzavřená dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v platném znění a dle zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP56083/2012-130750 Č.j.: SPU 591236/2016 Vyřizuje:

Více

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 27.04.2017 OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc.

Více

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách 28.3.2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

Stanovy Charita Česká republika

Stanovy Charita Česká republika Stanovy Charita Česká republika Charita Česká republika (Charita) je součástí římskokatolické církve. Činností Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost,

Více

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Čl. 1 Předmět (1) Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen pravidla a města

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut. regionálních dislokačních komisí. Čl. I. Úvodní ustanovení

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut. regionálních dislokačních komisí. Čl. I. Úvodní ustanovení VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 248 Statut regionálních dislokačních komisí Čl. I Úvodní ustanovení 1. Regionální dislokační komise (dále jen Komise ) jsou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu a dalších souvisejících zákonů (zákon o půdě, zákon o pozemkových úpravách a zákon o podmínkách převodu

Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu a dalších souvisejících zákonů (zákon o půdě, zákon o pozemkových úpravách a zákon o podmínkách převodu Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu a dalších souvisejících zákonů (zákon o půdě, zákon o pozemkových úpravách a zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) Osnova I. Výchozí stav II.

Více