SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ"

Transkript

1 SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho program ROK KONTINUITY Pohledy do roku 2006

2 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo duchovních správc Vánoní program Strana 4 Vánoní program ve farnosti Žár nad Sázavou I. Strana 5 Doprovodný program Strana 6 Vánoní program ve farnosti Žár nad Sázavou II. Strana 7 Doprovodný program Pohledy do roku 2006 Strana 8 Plánované akce klášterské farnosti pro rok 2006 Strana 10 Opravy v kláštee Ohlédnutí za rokem 2005 Strana 12 Žehnání mozaikového cyklu k poct svaté Zdislavy Strana 14 Primice žárských novoknží Strana 16 Plenární snm katolické církve Strana 16 Malé ohlédnutí za prázdninovými pobyty pro dti Strana 17 Svtový den mládeže Strana 18 Návštva otce kardinála Tomáše Špidlíka Strana 20 Diecézní pou rodin a farností Strana 21 Rok eucharistie Vánoní zamyšlení Strana 22 Vy dosplí Strana 23 Vánoní desatero Osobnosti uplynulého roku 2005 Strana 24 Za papežem Janem Pavlem II. Strana 28 Habemus papam: Benedikt XVI. Strana 32 Za bratrem Rogerem Schutzem Strana 33 ThDr. Josef Zvina, Albert Einstein, MUDr. Ladislav Kubíek Osobnosti nadcházejícího roku 2006 Strana 34 Výroí související s našimi farnostmi a diecézí Strana 36 Výbr z dalších výroí Informace Strana 39 Strana 40 Rzné zprávy Informace z Biskupského gymnázia Závrem Strana 42 Jako Maria Strana 43 Pehled liturgického roku

3 Milí farníci, z hymnu Akathistos k nám promlouvá vánoní moudrost kesanského východu: Mudrci spatili hvzdu k Bohu smující a šli za její záí. Bezpen jim svítila pi hledání Mocného, Pána. Když došli k nedosažitelnému Bohu, radostn zvolali: ALELUJA! S údivem hledli synové Chaldeje na Stvoitele lovka v mateském náruí. Poznali v nm Pána, i když ml podobu služebníka. Ochotn mu odevzdali dary a takto Matku oslovili: Zdrávas, Matko vné Hvzdy, zdrávas, Záe tajemného dne. Zdrávas, tys zhasla svtlo klamu, zdrávas, tys osvítila cestu k Trojjedinému Bohu. Zdrávas, tyrana jsi svrhla z trnu, zdrávas, dalas nám Krista laskavého Pána. Zdrávas, osvobodila jsi nás z krutého zakletí, zdrávas, obrátila jsi nás od neistých skutk. Zdrávas, tys zhasla plameny vášní niivých. Zdrávas, vedoucí k istot, zdrávas, radosti lidského rodu. Zdrávas, Nevsto nesnoubená. Na zpátení cest se stali Mudrci Božími kazateli. Naplnili Tvé proroctví, Kriste, a všem hlásali Tebe navzdory pošetilému Herodovi, který nedokázal zpívat ALELUJA! Odvahu i ochotu zpívat aleluja Vám všem, milí farníci, vyprošujeme s Božím požehnáním k Vánocm a do nového roku. Vaši farái, P. Tomáš Holý, P. Vladimír Vojtch Záleský 3

4 VÁNONÍ PROGRAM VE FARNOSTI ŽÁR N. S. 1 PI KOSTELE SV. PROKOPA Roráty v adventu: Pondlí 28. listopadu až sobota 24. prosince: ráno v 6:30. Svatá zpov: Pondlí 12. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Úterý 13. prosince: ráno 5:30 10:00. Steda 14. prosince: ráno 5:30 10:00. tvrtek 15. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Pátek 16. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Sobota 17. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Pondlí 19. prosince: 5:30 6:30, 10:00 12:00, 14:00 19:00 (více zpovdník). 4 Mše svaté o Vánocích: Pondlí 19. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Úterý 20. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Steda 21. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše svatá. tvrtek 22. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Pátek 23. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Sobota 24. prosince Štdrý den: ráno v 6:30 rorátní mše sv., vigilie Narození Pán v 16:00, plnoní ve 24:00. Nedle 25. prosince Narození Pán: 7:30, 10:30, 18:00. Pondlí 26. prosince sv. Štpána, jáhna a muedníka: ráno v 7:30, 10:30. Úterý 27. prosince sv. Jana, apoštola a evangelisty: veer v 18:00. Steda 28. prosince sv. Mláátek, muedník: ráno v 8:00. tvrtek 29. prosince: veer v 18:00. Pátek 30. prosince Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa: veer v 18:00. Sobota 31. prosince sv. Silvestr: mše svatá s podkováním a prosbou o Boží pomoc a ochranu v 16:00. Nedle 1. ledna 2006 Matky Boží, Panny Marie: 7:30, 10:30, 18:00. Pátek 6. ledna 2006 Zjevení Pán: 8:00, 18:00. Nedle 8. ledna 2006 Ktu Pán: 7:30, 10:30, 18:00. Konec doby vánoní.

5 DOPROVODNÝ PROGRAM úterý 20. prosince v 16:00 na námstí Republiky: Živý Betlém (viz plakát na zadní stran zpravodaje) sobota 24. prosince v 17:00 u kostela svatého Prokopa: Troubení z vže kostela sobota 24. prosince pi mši svaté ve 24:00 v kostele svatého Prokopa a nedle 25. prosince pi mši svaté v 10:30 v kostele svatého Prokopa: Ignác Reimann: Missa pastoralis in C Zpívá chrámový sbor sv. Prokopa, doprovázejí sólisté a orchestr ZUŠ. nedle 25. prosince ve 14:30 v kostele svatého Prokopa: Jesliková pobožnost s dtským vánoním divadlem v kostele pondlí 26. prosince v 17:00 v kostele svatého Prokopa: F. X. Brixi: Missa pastoralis in D v kostele Koncert souboru FONS s Tišnovským komorním orchestrem. steda 28. prosince v 17:00 v kostele svatého Prokopa: Jií Ignác Linek: Missa pastoralis Koncert souboru Svatopluk a Musica Poetica. pátek 30. prosince v 16:00 v kostele svatého Prokopa: Koncert Venkovské kapely nedle 8. ledna v v kostele svatého Prokopa: Novoroní koncert souboru Žáráek a Komorního orchestru mladých Chotbo FARNOST ŽÁR NAD SÁZAVOU I. Obvyklý poad nedlních bohoslužeb: 7:30, 10:30 a 18:00 Návštvy nemocných: Druhý týden v msíci ve tvrtek a v pátek a dle poteby Kontaktní adresa: P. Tomáš Holý, Fara u sv. Prokopa, Tvrz 12, Žár nad Sázavou 1 Telefon: Bžné návštvní hodiny: Steda 10:00 12:00, odpoledne 16:00 18:00 5

6 VÁNONÍ PROGRAM VE FARNOSTI ŽÁR N. S. II PI KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SVATÉHO MIKULÁŠE Svatá zpov: Nedle 18. prosince: 8:00 9:00 a 14:00 16:00. V prbhu týdne ped Vánocemi: vždy hodinu pede mší svatou. V ostatní dobu: vždy pl hodiny pede mší svatou. Mše svaté o Vánocích: Sobota 24. prosince Štdrý den: vigilie Narození Pán (tzv. plnoní ) ve 21:00 zpívá smíšený sbor FONS. Nedle 25. prosince Narození Pán: mše svatá v 9:05 zpívá velký farní sbor. Pondlí 26. prosince sv. Štpána: mše svatá v 9:05. Úterý 27. prosince sv. Jana: mše svatá v 17:15. Steda 28. prosince sv. Mláátek: mše svatá v 17:15. Pátek 30. prosince svaté Rodiny: mše svatá v 17:15. Sobota 31. prosince sv. Silvestra: v 17:15 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, ve 23:00 mše svatá na podkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoe. Nedle 1. ledna 2006 Matky Boží Panny Marie: 9:05. Nedle 8. ledna Ktu Pán: 9:05 pastorální mši Ignáce Reimanna zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa. 6

7 DOPROVODNÝ PROGRAM 24. prosince ve 21:00 Vigilie Narození Pán Pi plnoní mši svaté zpívá smíšený pvecký sbor FONS. 25. prosince v 9:05 Narození Pán Pi mši svaté zpívá velký farní sbor. 27. prosince v 17:15 Žehnání svatojánského vína Na svátek sv. Jana probhne v úterý pi mši svaté žehnání svatojánského vína. 28. prosince Tradiní vánoní pou Na svátek sv. Mláátek ve stedu 28. prosince se vydáme již potetí na farní vánoní pou. V pedchozích letech jsme navštívili Teš, Jihlavu, Velké Meziíí a Tebí. Letos pipravujeme pou do Tišnova, respektive Pedklášteí. V kláštee Porta coeli (Brána nebes) sester cisterciaek bude modlitba u jesliek, prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie, kláštera, kížové chodby, mše svatá v klášterní kapli a krátké pobesedování u aje s matkou pedstavenou. Potom bude prohlídka cukrárny Cestou budou ješt dv zastávky: Prohlédneme si stavbu nového kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a pak vylezeme na karasínskou rozhlednu. Zvu zvlášt rodiny s dtmi a mládež! Odjezd autobusu od kláštera v 8:00, návrat kolem 18:00. Pihlašovat se mžete v kostele nebo u otce Vladimíra. 8. ledna v 9:05 Ktu Pán Pastorální mši Ignáce Reimanna zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa. FARNOST ŽÁR NAD SÁZAVOU II. Obvyklý poad nedlní bohoslužby: Mše svatá vždy v 9:05. Fará: P. Vladimír Vojtch Záleský. Kontaktní adresa a služby nemocným: ímskokatolický farní úad, Klášter 2, Žár nad Sázavou 2. Telefon: Mobil: Návštvy nemocných jsou každý první pátek v msíci a na požádání. 7

8 DÁ-LI PÁN B H, RÁDI BYCHOM V ROCE 2006 V KLÁŠTERSKÉ FARNOSTI (ŽÁR N. S. II) USKUTENILI: Víkend pro dti a mládež Od 3. do 5. února 2006 plánujeme spolený zimní pobyt dtí a mládeže. Svátost nemocných Bude spolen udlována v den památky Panny Marie Lurdské na Svtový den nemocných v sobotu 11. února pi veerní mši svaté v 17:15 hodin v kláštee. Biblické hodiny Již druhým rokem se scházíme v kížové chodb klášterské fary k modlitb a studiu Písma. Biblická hodina je každou poslední sobotu v msíci (krom prosince, ervence a srpna) v 19:00 hodin. Pijít mže každý. Druhý pednáškový cyklus Klášter v bhu djin Probíhat bude ve tech po sob jdoucích postních nedlích a jeho obsahem budou odborné kapitoly z historie žárského kláštera. První pednáška bude v nedli 5. bezna 2006 v 16:00 hodin v kížové chodb. Jako hosté byli pozváni mimo jiné i prof. Dr. Mojmír Horyna a doc. PhDr. Ing. Jan Royt. Diecézní pou skaut Když se uskutenila svatojiská pou ped 15 lety poprvé, naplnilo se nádvoí rajhradského kláštera vlaty, svtluškami, skauty a skautkami, rovery, rangers i dosplými inovníky ze všech kout diecéze. Od té doby je již pou ke svatému Jií, patronu skaut, živou tradicí. Pou se zatím stídala na tchto místech: Rajhrad (12 ), Vranov u Brna (2 ) a Pedklášteí (1 ). V roce 2006 se poprvé uskutení v areálu žárského kláštera v sobotu 22. dubna. P. Elias Vella potetí ve Žáe nad Sázavou Návštva tohoto autora duchovních cviení, exorcisty, profesora teologie a pedevším radostného a laskavého eholního knze se uskutení ve dnech 8. a 9. kvtna V pondlí 8. kvtna bude mít pednášku pro veejnost ve Žáe nad Sázavou, v úterý dopoledne bude pednášet knžím brnnské diecéze. V úterý odpoledne bude slavit mši svatou s rekolekní promluvou. Jako vždy bude i prostor pro osobní setkání nebo svatou zpov. Hlavní pou na Zelené hoe Hlavní pou ke sv. Janu Nepomuckému bude na Zelené hoe v nedli 14. kvtna

9 VIII. diecézní expedice mládeže Turecko 2006 Dá-li Pán, uskutení se v lét 2006 v poadí již 8. expedice pro mládež brnnské diecéze, která bude tentokrát smovat do Turecka. Pro práv tam? Jednak proto, že a se nám to líbí nebo ne, Turecko žádá o vstup do EU a my o této zemi mnoho nevíme. Souasn proto, že práv tam je naplánována jedna z prvních cest Svatého Otce Benedikta XVI. Po krátkém programu v ecku se Fotografie z loské expedice v Rumunsku. koráb znaky Scania pesune na ernomoské pobeží, kde úastníci prožijí první tídenní vandr do hor. Další program v divokém terénu tureckých hor je naplánován v blízkosti slaného jezera Van. Zpt se budeme vracet Anatolií a Kapadocií. Na stedomoském pobeží se vyhneme turistickým letoviskm a radji navštívíme rodišt svatého Pavla a nkterá biblická a posvátná místa. Zpt bychom chtli jet pes Srbsko a transit spojit s návštvou eské vesnice Bela Cerkva. Odjezd z Brna tradin od katedrály je naplánován na nedli 16. ervence 2006 a návrat na 4. srpna. Cena, ve které jsou zahrnuty doprava, trajekty a celá strava, se bude pohybovat kolem K. Pihlašovat se mžete již nyní. Pou do Svaté zem Polovina záí každý rok se v tuto dobu vydáváme na farní pou. V roce 2003 jsme byli v polské Czstochowe, o rok pozdji v ím a letos v Lurdech. Již nyní pipravujeme píští farní pou do Svaté zem. Jednáme se slovenskou cestovní kanceláí a vymýšlíme vhodný termín a program. Rádi bychom uskutenili pou s rozšíeným programem, to znamená s návštvou Sinaje. Pou bude v délce 9 dní a cena se bude pohybovat kolem K. Do Tel Avivu poletíme se slovenskou leteckou spoleností z Bratislavy. Pesnjší informace se dozvíme bhem ledna

10 OPRAVY V KLÁŠTEE Nejprve bych rád strun popsal rozsah prací, které byly provedeny v roce 2005: Zaali jsme s náronými opravami interiéru konventního kostela. Již na jae jsme odstranili staré líky a zniené omítky a brzy jsme zjistili, že vymalování kostela bude mnohem složitjší, než na první pohled vypadalo... Bylo rozhodnuto, že kostelu se vrátí podoba, jakou ml chrám po Santiniho úpravách. Hlavní plochy (pasivní) budou vymalovány v barv lomená bílá a aktivní plochy (ímsy, šambrány a žebroví kleneb) v barv tráva zelená. Výjimkou bude jižní boní lo, kde se nevyskytují barokní štuky. Dvod, pro práv jižní lodi zstala gotická podoba, není úpln jasný. Bu po velkých požárech omítky opadaly, nebo se k úpravám této ásti již Santini nedostal. Proto bude tato boní lo v jiných barvách (bílá a šedá). I pes mnohé komplikace se snad podaí do Vánoc ob boní lodi vymalovat. Píná lo (transept) zabere v budoucnu ješt mnoho práce; prozatím jsme zaali pracovat nad varhanami, kde je stav omítek velmi špatný. Je patrné, že do kostela dlouho v minulosti zatékalo. Zaátkem listopadu provedla odborná firma odvlhení zdiva kostela metodou elektroosmózy. Jak je tato metoda úinná, ukáže as, ale výsledky na jiných místech (napíklad Pražský hrad), se ukazují jako velmi uspokojivé. Vlastními silami jsme po celý teplý podzim opravovali torzo zdi bývalého východního kídla konventu. Práce to byly velmi nároné, ale muži se staten a vytrvale vypoádali se všemi problémy. Dnes mžeme chodit kolem zdi, která obklopuje Rajskou zahradu a je celá zrestaurovaná. K portálu v jižní lodi, který jsme letos probourali a po mnoha letech znovu oteveli, jsme opatili nové kamenné schody a venkovní dlažbu a nyní se spchá s novými dubovými dvemi, aby kostel v zim nepromrzal. Pokraují práce na restaurování starého nábytku z dílny ehoe Thenyho a ped Vánocemi se nám do zákristie vrátily první díly opraveného nábytku jejich krásu mžete sami posoudit. Nelze vynechat také zapoaté práce na restaurování oltáních pláten ty jsou již pl roku v ateliéru restaurátorky, prázdná místa na oltáích vystídaly krásné výtvarné práce paní Starkové a jejích pomocnic. Možná se to nezdá, ale když spoítáme všechny brigádníky, vetn žen, které musí pracn znovu a znovu uklízet, vystídalo se letos na brigádách pes 90 lidí!!! Krom našich farník to byli i 10

11 pomocníci z prokopské farnosti. Všem jim za to upímn dkuji a vyprošuji od laskavého Spasitele, aby jejich velkorysost bohat odmnil. Mše svatá za všechny naše pomocníky a dobrodince bude v nedli 8. ledna Souasn jsme po celý rok opravovali kapli Nejsvtjší Trojice v eské Mezi: Pi píležitosti 100 rok od postavení jsme se pustili do celkové generální opravy (nová okna, dvee, podlahy s dlažbou, omítky, nátry, mdná stecha, elektroinstalace). Práce byly letos financovány z tchto prostedk: Pedevším jsme získali dotaci z rozpotu státu ve výši 4 miliony K. Nkteré z tchto prostedk mžeme pevést do píštího roku. Z Ministerstva kultury jsme dostali dotaci na restaurování nábytku ve výši K. Od Msta Žár nad Sázavou jsme dostali dar K. Obec Velká Losenice vnovala dar na opravy kaple v eské Mezi K. Krom toho nám poskytla tato obec praktickou pomoc pi úpravách terénu, zavedení elektiny a podobn. Kolem K platila farnost a pedevším jsme se podíleli vlastní prací (napíklad škrábání omítek, opravy na Babín, oprava zdi, vaení emeslníkm). Plánované opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie na rok 2006: Práce v píštím roce jsou odvislé od finanních prostedk, které se nám podaí získat. Urit bychom si páli, aby pokraovaly práce, které byly již zapoaty, napíklad restaurování umlých mramor na šesti boních oltáích, restaurování nábytku ze zákristie a podobn. Pokud bychom získali vtší finanní dotaci, pochopiteln bychom rádi pokraovali v opravách interiéru kostela. Netroufám si odhadovat, zda je v našich silách vymalovat již hlavní lo chrámu bhem roku Mže to být naše zbožné pání Vyvstávají však i nové potebné investice výmna krytiny nad zákristií a na fae, kde je stále starý eternit a na nkolika místech zatéká. Chtli bychom také zpístupnit dv místnosti z pvodního kláštera, které zstaly zazdné a pímo se nabízí k moudrému využití, napíklad na farní depozitá, který bychom snad mohli vznešen nazvat farní expozicí. Tolik ve strunosti: Pánu Bohu porueno. Omnia ad maiorem Dei gloriam! 11

12 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM kvtna 2005, konventní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Žehnání mozaikového cyklu k poct svaté Zdislavy, její matky paní Sibyly a ostatních len zakladatelských rod žárského kláštera V pondlí 30. kvtna 2005 jsme odpoledne uvítali brnnského diecézního biskupa mons. Vojtcha Cikrleho, královéhradeckého biskupa mons. Dominika Duku OP, exprovinciála dominikán a vicepostulátora kanonizaního procesu svaté Zdislavy ThDr. et PhDr. Ambrože Svatoše OP, akademického malíe Jaroslava Šerých s chotí, výtvarníka Františka Tesae a další hosty na velké slavnosti. Pi mši svaté náš otec biskup posvtil mozaikový cyklus, autorské dílo mistra Jaroslava Šerých, provedené v mozaice výtvarníkem Františkem Tesaem. Soubor mozaik je umístn v severní lodi konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie jako dar umlce a Spolenosti Cisterciana Sarensis. Je to obrazový zápis zakladatelské historie kláštera v kostce a jeho smyslem je pozvat pítomné k lepšímu poznání historie žárského kláštera a cisterciáckého opatství a také doprovodit vícího k modlitb u hrobu paní Sibyly, matky svaté Zdislavy v severní závrové kapli kostela. Cyklus mozaik byl zakonen a instalován v roce desátého výroí kanonizace paní Zdislavy Svatým Otcem Janem Pavlem II., aby tato patronka rodin a její matka mohly být ve Žáe viditelnou pipomínkou skutenosti, že první moravská svatá pochází z nedalekého Kižanova a že se mžeme ucházet o její píze a pomoc našim rodinám v bezprostední pítomnosti její matky a sestry. 12

13 Vstupní mozaika Stromu života pak naznauje, jakým základním požehnáním je pro lovka milost rodinného spoleenství i skutenost, že byl stvoen k vnému životu a zaštípen v Krista; proto také má severní kaple být pozdji upravena na kapli s ktitelnicí, aby rodová spoleenství zakladatel kláštera stála i s rodinou svaté Zdislavy jako dávní, a pece pítomní svdkové zrození lovka do nárue Boží lásky. Ke svatoeení blahoslavených Paní Zdislavy a knze Jana Sarkandra došlo ped 10 roky, v nedli 21. kvtna 1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem II. Svatoeení Jana Sarkandra oznaili tehdy nkteí odlouení kesané naprosto bezdvodn za pekážku ekumenických snah. Knz Jan Sarkander podlehl následkm muení 17. bezna 1620 a jeho hrob v kostele Panny Marie na Pedhradí v Olomouci se brzy stal poutním místem. Roku 1860 byl blahoeen v ím papežem Piem IX.; v roce 1993 rozhodl papež Jan Pavel II. o jeho zápisu do seznamu svatých. Jeho pozstatky byly uloženy v olomouckém dóm svatého Václava a v kostele svatého Michala; z katedrály ale ostatky nkdo ukradl po kanonizaci. K paní Zdislav máme zvláštní vztah: Je první moravskou svatou a nadto pochází z blízkého Kižanova. Její matka paní Sibyla a sestra Eufémie jsou pochovány v konventním kostele žárského kláštera, protože patily k zakladatelským rodm. Zdislava se narodila kolem roku 1220, zemela roku 1252 a byla blahoeena papežem Piem X. roku Její ostatky odpoívají v krypt dominikánského poutního kostela svatého Vavince v Jablonném, který byl k její poct pestavn v 18. století v barokním slohu. Ochránkyn chudých a patronko rodin, oroduj za nás! 13

14 Léto 2005 Primice žárských novoknží Motto z oznámení novoknze Libora: Jak se máš uplatnit? Sta se tím, kým v hloubi svého srdce jsi Otevou se ti brány dtství pro úžas lásky. Bratr Roger Schutz, Taizé Léto 2005 bylo ve znamení nebývalé radosti pro ob farnosti Žáru nad Sázavou: V plzeské katedrále svatého Bartolomje pijal 11. ervna z rukou plzeského biskupa mons. Františka Radovského knžské svcení klášterský žárský farník Mgr. Libor Buek. Priminí mši svatou sloužil 12. ervna v konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie a 19. ervna ve svém psobišti v Domažlicích. P. Libor se narodil v lednu 1978 v Novém Mst na Morav, studoval bohosloví v Litomicích, Olomouci a na Teologické fakult Univerzity Karlovy v Praze, kde byl promován v ervnu roku Od kvtna 2000 pestoupil již jako bohoslovec do plzeské diecéze. Na západ ech také pracoval v sociální sfée i v pastoraní praxi. V brnnské katedrále svatých Petra a Pavla pijal 25. ervna z rukou brnnského biskupa mons. Vojtcha Cikrleho knžské svcení klášterský žárský farník Mgr. Pavel Lacina. Priminí mši svatou sloužil 26. ervna ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Druhou primici sloužil ve svém jáhenském psobišti v Dolních Bojanovicích. Pavel se narodil v beznu 1978 v Novém Mst na Morav. Otec primicianta Vladimír také psobí v duchovní správ od roku 2000 jako trvalý jáhen žárské klášterské farnosti. P. Pavel po maturit roku 1996 na žárském gymnáziu studoval bohosloví v Litomicích a od roku 1997 na Teologické fakult Palackého univerzity v Olomouci, kde promoval v roce Jako jáhen psobil v pastoraní praxi od roku 2002 v knžském seminái, ve farnosti Blansko a v Dolních Bojanovicích. Na své první kaplanské místo nastoupil ve farnosti Hodonín. 14

15 Také novoknz Mgr. Pavel Lazárek je spjat se Žárem nad Sázavou, kde psobil v obou farnostech v letech 2004 až 2005 jako jáhen. Narodil se v listopadu 1977 ve Znojm, roku 1996 odmaturoval na gymnáziu v Daicích, v litomickém konviktu prodlal formaci v letech 1996 až 1997, od roku 1997 do roku 2000 studoval na Cyrilometodjské teologické fakult v Olomouci, v letech 2000 až 2003 pak na Lateránské univerzit v ím; v ervnu 2003 pijal jáhenské svcení, pak psobil v letech jako jáhen pi brnnské katedrále a novoknzem se stal tamtéž 25. ervna Po primici ve Znojm sloužil druhou priminí mši svatou 2. ervence ve žárském farním kostele svatého Prokopa. Pastoraní asistent, jáhen Michael Mareš, který také psobil v klášterské žárské farnosti v letech 2003 až 2004, byl vysvcen na knze stejn jako P. Pavel Lacina a P. Pavel Lazárek dne 25. ervna v katedrále svatých Petra a Pavla. Priminí mši svatou sloužil téhož dne odpoledne u svatého Jakuba ve své domovské brnnské farnosti. Všem novoknžím vyprošujeme do jejich knžské služby hojnost Božího požehnání a dar Ducha svatého. A se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. A když tedy nkdo nco spravuje, požaduje se od nho, aby na nj bylo spolehnutí. Sv. Pavel, apoštol, v 1. listu Korintským Knz dostává od Krista dobra potebná pro spásu, aby je náležitým zpsobem rozdloval tm, ke kterým byl poslán. Tato dobra jsou urena nám všem, ale Kristus ustanovil, aby to byl knz, kdo je bude spravovat. Zadarmo jsme dostali, hojn rozdávejme; nebrame tomu, aby se milost dostala ke všem. Podle Jana Pavla II. v knize Dar a tajemství 15

16 ervenec 2005 Plenární snm Katolické církve v R Plenární snm Katolické církve R skonil v ervenci 2005 na Velehrad. Osmiletý proces byl zahájen eskou biskupskou konferencí v ervenci 1997 a první plenární zasedání probhlo v roce Výsledkem druhého zasedání snmu v ervenci 2005 je dokument Život a poslání kesan v církvi a ve svt. Závrený dokument má ješt prodlat fázi ratifikace ve Vatikánu a má jako závazný sloužit pro uplatnní v konkrétních podmínkách pastorace jednotlivých diecézí. Prázdniny 2005 Malé ohlédnutí za prázdninovými pobyty pro dti Vojtchov 2005 Jak to vidli sami úastníci, aneb zápisky z táborového deníku : Kohy: Dnes jsme se uili, jak se pluje na kanoi. Pi závod jsem byl kormidelník a Vera byla háek. O. Vladimír: Nkdo nám bhá po louce v erných kopakách zstávají erné áry. Výrok dne: Pi hodnocení výpravy se unavený vedoucí ukecl: Pi dnešní noci pod širákem jsme zjistili, jak má nkdo vci pkn srovnané a naopak nkdo ml boty u jedné hlavy a batoh u druhé hlavy. Vera a spol.: Dnešní hra se nám moc líbila, ale docela nám vadí, že skupinka píp neumí prohrávat Páša, Anežka a spol.: Možná, že neumíme prohrávat, ale zato Vás máme moooc rádi! Nepodepsáno: Vypadá to, že dnes bude zase pršet a skuten pršelo! Nevadí tábor byl výborný, protože byli výborní všichni úastníci. 16

17 srpna 2005, Kolín nad Rýnem Svtový den mládeže Svtový den mládeže srpna 2005 v nmeckém Kolín nad Rýnem probhl za úasti statisíc mladých lidí ve znamení setkání duchovního svta zesnulého Svatého otce a jeho nástupce Benedikta XVI. Proto také byl výrazn orientován kristocentrickým heslem pišli jsme se mu poklonit. Benedikt XVI. hovoil na téma víry: Vím, že vy mladí lidé chcete dlat velké vci, že se chcete zasadit o to, aby svt byl lepší. Ukažte to lidem, ukažte to svtu, který práv eká na toto svdectví uedník Ježíše Krista Od biskup požaduje, aby se církev otevela budoucnosti: Mladí lidé totiž nechtjí církev, která se vydává za omlazenou nepirozen, ale církev, která je mladá duchem, církev, kterou Kristus nechává rozjasnit dalším lidem Shodou zvláštních okolností sdílela eská poutnická výprava kostel svaté Anežky ímské poblíž kolínského dómu spolen s delegací komunity z Taizé. Veer 16. srpna proto zde prožili spolen modlitby za zavraždného Rogera Schutze, oblíbeného pevora. Ve tvrtek 18. srpna se úastníci setkali se Svatým otcem pi jeho píjezdu a v katedrále; papež také hovoil 19. srpna se zástupci muslim a žid a navštívil kolínskou synagogu, nejstarší severn od Alp. (Židé žijí v Kolín již od roku 321 po Kristu a nyní patí ke kolínské obci asi len.) V pátek veer na mnoha místech Kolína, Bonnu a Düsseldorfu probíhaly pobožnosti kížové cesty, v sobotu ráno v eském centru celebroval pro asi našich poutník mši svatou arcibiskup a primas pražský Miroslav kardinál Vlk a veer jsme i doma u televizor mohli být úastni sobotní vigilie s papežem na pláni Marienfeldu za Kolínem nad Rýnem. Mnozí úastníci ze 197 národ zde pak zstali až do nedlní pontifikální mše svaté a závrené modlitby Andl Pán, po které vyhlásil za místo dalšího setkání Svatý otec australské Sydney v roce Poprvé byli mladí lidé pozváni na takové setkání Janem Pavlem II. na rok 1985 do íma. Tentýž papež ješt ped smrtí pipravil pro kolínské setkání mládeže na srpen 2005 poselství, petené jeho nástupcem. Uvádíme z nj: Klanjte se jedinému pravému Bohu, nevte lživým iluzím a pomíjivým lákadlm, které nezídka zanechávají tragické duchovní prázdno. Odmítejte vábení penz, konzumu a lstivého násilí. Potkáme-li Krista a pijmeme-li jeho evangelium, zmní se náš život a jsme jakoby puzeni k tomu, abychom vlastní zkušenost sdlili ostatním. Církev potebuje pravé svdky nové evangelizace, muže a ženy, jejichž život je promnn setkáním s Ježíšem; muže a ženy, schopné pedat tuto zkušenost druhým. Hledáte nco, co dá smysl vašemu bytí? Obrate se na Krista a nebudete zklamáni. Udluji Vám všem požehnání. (Datováno ) 17

18 4. srpna 2005, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Návštva otce kardinála Tomáše Špidlíka J. E. kardinál prof. Tomáš Špidlík, S. J. poctil na pozvání Evropské akademie pro demokracii svou pítomností dne 4. srpna 2005 Žár nad Sázavou. V konventním, nyní farním kostele Nanebevzetí Panny Marie žárského kláštera sloužil za pítomnosti dalších koncelebrant mši svatou, pronesl kázání a po mši svaté následovala pednáška, zamená na aspekty východní kesanské spirituality. V kontextu s uením byzantského mystika 11. století, Simeona Nového, teologa a jeho následovník, podle kterého je cílem kontemplativního života dosáhnout stavu, ve kterém se nadpirozeno stává vdomým, pociovaným, žitým a zakoušeným stavem, navazuje kardinál Špidlík a íká: Je možné dobe rozumt tomu, co asto íkají ruští autoi: náboženství je záležitostí srdce a citu. Teofán povahu tchto srdeních cit výslovn upesuje: jsou spirituální a zakládají se na sourodosti duše a Boha. Jelikož se jedná o srdení pocity spirituální, jsou vzbuzovány pítomností Ducha svatého. Na rozdíl od rozumu, který je diskurzívní schopností, je spirituální cítní poznáním intuitivním a spontánním. Tyto teoretické pocity, jak je Teofán nazývá, nám dávají poznat hodnoty života. Tím však nemá v úmyslu znevažovat lidský rozum. Naopak. Velmi dobe si uvdomuje, jak dispozice srdce a jeho innost, tedy city, závisí od našeho pln svobodného a uvdomlého života, který je však závislý na pedchozí innosti rozumu a pedevším svobodné vle. S velkým pesvdením proto trvá na jednot rozumu, vle a srdce. Souhrnn to mžeme vyjádit takto: srdce uruje úplnou a integrální dispozici lovka. Ta se rodí z pítomnosti Ducha svatého skrze milost a zárove (skrze) naši spolupráci z jednotlivých úkon rozumu a vle. I tyto jednotlivé úkony jsou pod vlivem úplné a stabilní dispozice srdce. Teologické uení o srdci je dominantní ve spiritualit kesanského Východu a pozoruhodn zaujalo zejména v interpretaci kardinála Tomáše Špidlíka jako výrazný živý impulz na cest nejen ekumenického, ale obecného porozumní s ohledem na budoucnost a rozvoj kesanských kultur. (Podle prof. dr. Karla Skalického.) Rozsáhlé dílo kardinálovo obsahuje mnoho velmi žádaných a cenných svazk, které k nám byly rznými cestami doruovány již za komunistického režimu. Patí mezi n pedevším Prameny svtla, Po Tvých cestách, Klí k neznámému a další, které v edici Kesanské akademie byly obtav vydávány v eštin a nyní 18

19 postupn vycházejí v reedicích. K nim pistupuje rozsáhlá a závažná trilogie Spiritualita kesanského východu, kniha o eucharistii, memoáry Duše poutníka, K vyšším vcem jsem se narodil a desítky dalších titul, napíklad pohádek a bajek pro dti, prvodce duchovními cvieními svatého Ignáce a jiné. Zajímavým zpsobem k nám mže promluvit teba kapitola o stelné modlitb jedné z knih citované trilogie. Zabývá se do hloubky modlitbou Pane, smiluj se a my mžeme mít radost, že onu modlitbu recitujeme a zpíváme v nejstarším hymnu Hospodine, pomiluj ny, pipisovaném pvodn svatému Vojtchu, nyní snad již cyrilometodjské tradici a nejen to: Oteveme-li Kroniku kláštera žárského, mžeme z jejích závrených stránek recitovat s autorem Jindichem ezbáem jeho životní vyznání, které je založeno práv na zmínné modlitb. Pomocí modlitby dialogu s Bohem tak prochází spiritualita našimi djinami a váže se stále znova a znova k novým životním zkušenostem jednotlivc a celých kultur v dané dob. Duch tvoí stále znova, zpítomuje Boží milost. Otci kardinálovi prof. Tomáši Špidlíkovi, S.J. dkoval potleskem zaplnný kostel za chvíle jeho plnovýznamové návštvy našeho kostela a msta; dkujeme také zástupcm Evropské akademie pro demokracii, místopedsedovi Poslanecké snmovny Parlamentu R Ing. Janu Kasalovi (moderoval i besedu po pednášce) a panu Jaroslavu Hulákovi za zprostedkování a organizaní zajištní celé návštvy. Biografická poznámka: J. E. prof. ThDr. Tomáš kardinál Špidlík je eský ímskokatolický knz, teolog, jezuita a kardinál. Narodil se 17. prosince 1919 v nedalekých Boskovicích, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Roku 1938 zaal studovat na Filozofické fakult Masarykovy univerzity v Brn latinu a eskou literaturu, po uzavení vysokých škol nacisty vstoupil v záí 1940 do jesuitského noviciátu v Benešov a ve studiích, perušovaných nucenými pracemi, pokraoval v letech na Velehrad. Po studiích jako prefekt velehradského gymnázia vyuoval eštinu a ruštinu, ale již roku 1946 byl poslán na další studia do holandského jezuitského uilišt v Maastrichtu, kde také roku 1949 v srpnu pijal knžské svcení. Ve studiích pokraoval ve Florencii, poté v letech na Papežském institutu v ím, po absolvování je uren k pedagogické a vdecké práci, pednáší na prestižních univerzitách po celém svt a v letech je také spirituálem Papežské koleje svatého Jana Nepomuckého v ím. Na vlnách Vatikánského rozhlasu se jeho pravidelné promluvy stávají vhlasnými a jsou pekládány do mnoha svtových jazyk. Je držitelem mnoha cen, estných obanství a doktorát, roku 1995 jako exercitátor pednáší papeži Janu Pavlovi II. a ímské kurii. Kardinálem ho Svatý otec jmenoval v íjnu Kardinálské kolegium ho zvolilo k promluv ped volbou nového papeže roku Otec Špidlík, S.J. nadále pednáší na pozvání svtových univerzit a podobn a vdecky pracuje v Centro Ezio Aletti v ím a jeho poboce v Olomouci. Jeho spisy vydávají zejména nakladatelství Refugium Velehrad-Roma a Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydí ve spolupráci s Kesanskou akademií a Centrem Aletti. 19

20 3. záí 2005, areál zámku ve Žáe nad Sázavou 2 Diecézní pou rodin a farností Diecézní pou rodin a farností ve Žáru nad Sázavou se konala v sobotu 3. záí od 9:00 hodin s programem: zpívání pro dti, svdectví rodin, od 10:00 sloužil pontifikální mši svatou na 1. zámeckém nádvoí náš biskup mons. Vojtch Cikrle, následoval bohatý program v prostorách kláštera na jednotlivých nádvoích. V programu vystoupily i folkové skupiny, konalo se loutkové divadlo, krátké pednášky pro rodie a mládež, soutže, výtvarné dílny i pohádková zahrada a prohlídka muzea. Celý den až do závrené modlitby a požehnání si mohly rodiny prohlédnout areál kláštera i Zelené hory zdarma. Otec biskup a pastoraní komise biskupství rozhodla o konání pouti rodin také v píštím roce tedy v sobotu 2. záí Ve stejný den se bude opt konat také klášterní noc s duchovním a kulturním programem. 20

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ, SRPEN 2009 Drazí bratři a sestry, mimořádné vydání zpravodaje ukazuje na mimořádné události, které se úzce dotýkají našich farností jako něžný dotek

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což přeloženo znamená: `Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Mk 15,34 2/2008-2009 2 BRÁZDA

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více