SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ"

Transkript

1 SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho program ROK KONTINUITY Pohledy do roku 2006

2 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo duchovních správc Vánoní program Strana 4 Vánoní program ve farnosti Žár nad Sázavou I. Strana 5 Doprovodný program Strana 6 Vánoní program ve farnosti Žár nad Sázavou II. Strana 7 Doprovodný program Pohledy do roku 2006 Strana 8 Plánované akce klášterské farnosti pro rok 2006 Strana 10 Opravy v kláštee Ohlédnutí za rokem 2005 Strana 12 Žehnání mozaikového cyklu k poct svaté Zdislavy Strana 14 Primice žárských novoknží Strana 16 Plenární snm katolické církve Strana 16 Malé ohlédnutí za prázdninovými pobyty pro dti Strana 17 Svtový den mládeže Strana 18 Návštva otce kardinála Tomáše Špidlíka Strana 20 Diecézní pou rodin a farností Strana 21 Rok eucharistie Vánoní zamyšlení Strana 22 Vy dosplí Strana 23 Vánoní desatero Osobnosti uplynulého roku 2005 Strana 24 Za papežem Janem Pavlem II. Strana 28 Habemus papam: Benedikt XVI. Strana 32 Za bratrem Rogerem Schutzem Strana 33 ThDr. Josef Zvina, Albert Einstein, MUDr. Ladislav Kubíek Osobnosti nadcházejícího roku 2006 Strana 34 Výroí související s našimi farnostmi a diecézí Strana 36 Výbr z dalších výroí Informace Strana 39 Strana 40 Rzné zprávy Informace z Biskupského gymnázia Závrem Strana 42 Jako Maria Strana 43 Pehled liturgického roku

3 Milí farníci, z hymnu Akathistos k nám promlouvá vánoní moudrost kesanského východu: Mudrci spatili hvzdu k Bohu smující a šli za její záí. Bezpen jim svítila pi hledání Mocného, Pána. Když došli k nedosažitelnému Bohu, radostn zvolali: ALELUJA! S údivem hledli synové Chaldeje na Stvoitele lovka v mateském náruí. Poznali v nm Pána, i když ml podobu služebníka. Ochotn mu odevzdali dary a takto Matku oslovili: Zdrávas, Matko vné Hvzdy, zdrávas, Záe tajemného dne. Zdrávas, tys zhasla svtlo klamu, zdrávas, tys osvítila cestu k Trojjedinému Bohu. Zdrávas, tyrana jsi svrhla z trnu, zdrávas, dalas nám Krista laskavého Pána. Zdrávas, osvobodila jsi nás z krutého zakletí, zdrávas, obrátila jsi nás od neistých skutk. Zdrávas, tys zhasla plameny vášní niivých. Zdrávas, vedoucí k istot, zdrávas, radosti lidského rodu. Zdrávas, Nevsto nesnoubená. Na zpátení cest se stali Mudrci Božími kazateli. Naplnili Tvé proroctví, Kriste, a všem hlásali Tebe navzdory pošetilému Herodovi, který nedokázal zpívat ALELUJA! Odvahu i ochotu zpívat aleluja Vám všem, milí farníci, vyprošujeme s Božím požehnáním k Vánocm a do nového roku. Vaši farái, P. Tomáš Holý, P. Vladimír Vojtch Záleský 3

4 VÁNONÍ PROGRAM VE FARNOSTI ŽÁR N. S. 1 PI KOSTELE SV. PROKOPA Roráty v adventu: Pondlí 28. listopadu až sobota 24. prosince: ráno v 6:30. Svatá zpov: Pondlí 12. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Úterý 13. prosince: ráno 5:30 10:00. Steda 14. prosince: ráno 5:30 10:00. tvrtek 15. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Pátek 16. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Sobota 17. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Pondlí 19. prosince: 5:30 6:30, 10:00 12:00, 14:00 19:00 (více zpovdník). 4 Mše svaté o Vánocích: Pondlí 19. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Úterý 20. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Steda 21. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše svatá. tvrtek 22. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Pátek 23. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Sobota 24. prosince Štdrý den: ráno v 6:30 rorátní mše sv., vigilie Narození Pán v 16:00, plnoní ve 24:00. Nedle 25. prosince Narození Pán: 7:30, 10:30, 18:00. Pondlí 26. prosince sv. Štpána, jáhna a muedníka: ráno v 7:30, 10:30. Úterý 27. prosince sv. Jana, apoštola a evangelisty: veer v 18:00. Steda 28. prosince sv. Mláátek, muedník: ráno v 8:00. tvrtek 29. prosince: veer v 18:00. Pátek 30. prosince Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa: veer v 18:00. Sobota 31. prosince sv. Silvestr: mše svatá s podkováním a prosbou o Boží pomoc a ochranu v 16:00. Nedle 1. ledna 2006 Matky Boží, Panny Marie: 7:30, 10:30, 18:00. Pátek 6. ledna 2006 Zjevení Pán: 8:00, 18:00. Nedle 8. ledna 2006 Ktu Pán: 7:30, 10:30, 18:00. Konec doby vánoní.

5 DOPROVODNÝ PROGRAM úterý 20. prosince v 16:00 na námstí Republiky: Živý Betlém (viz plakát na zadní stran zpravodaje) sobota 24. prosince v 17:00 u kostela svatého Prokopa: Troubení z vže kostela sobota 24. prosince pi mši svaté ve 24:00 v kostele svatého Prokopa a nedle 25. prosince pi mši svaté v 10:30 v kostele svatého Prokopa: Ignác Reimann: Missa pastoralis in C Zpívá chrámový sbor sv. Prokopa, doprovázejí sólisté a orchestr ZUŠ. nedle 25. prosince ve 14:30 v kostele svatého Prokopa: Jesliková pobožnost s dtským vánoním divadlem v kostele pondlí 26. prosince v 17:00 v kostele svatého Prokopa: F. X. Brixi: Missa pastoralis in D v kostele Koncert souboru FONS s Tišnovským komorním orchestrem. steda 28. prosince v 17:00 v kostele svatého Prokopa: Jií Ignác Linek: Missa pastoralis Koncert souboru Svatopluk a Musica Poetica. pátek 30. prosince v 16:00 v kostele svatého Prokopa: Koncert Venkovské kapely nedle 8. ledna v v kostele svatého Prokopa: Novoroní koncert souboru Žáráek a Komorního orchestru mladých Chotbo FARNOST ŽÁR NAD SÁZAVOU I. Obvyklý poad nedlních bohoslužeb: 7:30, 10:30 a 18:00 Návštvy nemocných: Druhý týden v msíci ve tvrtek a v pátek a dle poteby Kontaktní adresa: P. Tomáš Holý, Fara u sv. Prokopa, Tvrz 12, Žár nad Sázavou 1 Telefon: Bžné návštvní hodiny: Steda 10:00 12:00, odpoledne 16:00 18:00 5

6 VÁNONÍ PROGRAM VE FARNOSTI ŽÁR N. S. II PI KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SVATÉHO MIKULÁŠE Svatá zpov: Nedle 18. prosince: 8:00 9:00 a 14:00 16:00. V prbhu týdne ped Vánocemi: vždy hodinu pede mší svatou. V ostatní dobu: vždy pl hodiny pede mší svatou. Mše svaté o Vánocích: Sobota 24. prosince Štdrý den: vigilie Narození Pán (tzv. plnoní ) ve 21:00 zpívá smíšený sbor FONS. Nedle 25. prosince Narození Pán: mše svatá v 9:05 zpívá velký farní sbor. Pondlí 26. prosince sv. Štpána: mše svatá v 9:05. Úterý 27. prosince sv. Jana: mše svatá v 17:15. Steda 28. prosince sv. Mláátek: mše svatá v 17:15. Pátek 30. prosince svaté Rodiny: mše svatá v 17:15. Sobota 31. prosince sv. Silvestra: v 17:15 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, ve 23:00 mše svatá na podkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoe. Nedle 1. ledna 2006 Matky Boží Panny Marie: 9:05. Nedle 8. ledna Ktu Pán: 9:05 pastorální mši Ignáce Reimanna zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa. 6

7 DOPROVODNÝ PROGRAM 24. prosince ve 21:00 Vigilie Narození Pán Pi plnoní mši svaté zpívá smíšený pvecký sbor FONS. 25. prosince v 9:05 Narození Pán Pi mši svaté zpívá velký farní sbor. 27. prosince v 17:15 Žehnání svatojánského vína Na svátek sv. Jana probhne v úterý pi mši svaté žehnání svatojánského vína. 28. prosince Tradiní vánoní pou Na svátek sv. Mláátek ve stedu 28. prosince se vydáme již potetí na farní vánoní pou. V pedchozích letech jsme navštívili Teš, Jihlavu, Velké Meziíí a Tebí. Letos pipravujeme pou do Tišnova, respektive Pedklášteí. V kláštee Porta coeli (Brána nebes) sester cisterciaek bude modlitba u jesliek, prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie, kláštera, kížové chodby, mše svatá v klášterní kapli a krátké pobesedování u aje s matkou pedstavenou. Potom bude prohlídka cukrárny Cestou budou ješt dv zastávky: Prohlédneme si stavbu nového kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a pak vylezeme na karasínskou rozhlednu. Zvu zvlášt rodiny s dtmi a mládež! Odjezd autobusu od kláštera v 8:00, návrat kolem 18:00. Pihlašovat se mžete v kostele nebo u otce Vladimíra. 8. ledna v 9:05 Ktu Pán Pastorální mši Ignáce Reimanna zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa. FARNOST ŽÁR NAD SÁZAVOU II. Obvyklý poad nedlní bohoslužby: Mše svatá vždy v 9:05. Fará: P. Vladimír Vojtch Záleský. Kontaktní adresa a služby nemocným: ímskokatolický farní úad, Klášter 2, Žár nad Sázavou 2. Telefon: Mobil: Návštvy nemocných jsou každý první pátek v msíci a na požádání. 7

8 DÁ-LI PÁN B H, RÁDI BYCHOM V ROCE 2006 V KLÁŠTERSKÉ FARNOSTI (ŽÁR N. S. II) USKUTENILI: Víkend pro dti a mládež Od 3. do 5. února 2006 plánujeme spolený zimní pobyt dtí a mládeže. Svátost nemocných Bude spolen udlována v den památky Panny Marie Lurdské na Svtový den nemocných v sobotu 11. února pi veerní mši svaté v 17:15 hodin v kláštee. Biblické hodiny Již druhým rokem se scházíme v kížové chodb klášterské fary k modlitb a studiu Písma. Biblická hodina je každou poslední sobotu v msíci (krom prosince, ervence a srpna) v 19:00 hodin. Pijít mže každý. Druhý pednáškový cyklus Klášter v bhu djin Probíhat bude ve tech po sob jdoucích postních nedlích a jeho obsahem budou odborné kapitoly z historie žárského kláštera. První pednáška bude v nedli 5. bezna 2006 v 16:00 hodin v kížové chodb. Jako hosté byli pozváni mimo jiné i prof. Dr. Mojmír Horyna a doc. PhDr. Ing. Jan Royt. Diecézní pou skaut Když se uskutenila svatojiská pou ped 15 lety poprvé, naplnilo se nádvoí rajhradského kláštera vlaty, svtluškami, skauty a skautkami, rovery, rangers i dosplými inovníky ze všech kout diecéze. Od té doby je již pou ke svatému Jií, patronu skaut, živou tradicí. Pou se zatím stídala na tchto místech: Rajhrad (12 ), Vranov u Brna (2 ) a Pedklášteí (1 ). V roce 2006 se poprvé uskutení v areálu žárského kláštera v sobotu 22. dubna. P. Elias Vella potetí ve Žáe nad Sázavou Návštva tohoto autora duchovních cviení, exorcisty, profesora teologie a pedevším radostného a laskavého eholního knze se uskutení ve dnech 8. a 9. kvtna V pondlí 8. kvtna bude mít pednášku pro veejnost ve Žáe nad Sázavou, v úterý dopoledne bude pednášet knžím brnnské diecéze. V úterý odpoledne bude slavit mši svatou s rekolekní promluvou. Jako vždy bude i prostor pro osobní setkání nebo svatou zpov. Hlavní pou na Zelené hoe Hlavní pou ke sv. Janu Nepomuckému bude na Zelené hoe v nedli 14. kvtna

9 VIII. diecézní expedice mládeže Turecko 2006 Dá-li Pán, uskutení se v lét 2006 v poadí již 8. expedice pro mládež brnnské diecéze, která bude tentokrát smovat do Turecka. Pro práv tam? Jednak proto, že a se nám to líbí nebo ne, Turecko žádá o vstup do EU a my o této zemi mnoho nevíme. Souasn proto, že práv tam je naplánována jedna z prvních cest Svatého Otce Benedikta XVI. Po krátkém programu v ecku se Fotografie z loské expedice v Rumunsku. koráb znaky Scania pesune na ernomoské pobeží, kde úastníci prožijí první tídenní vandr do hor. Další program v divokém terénu tureckých hor je naplánován v blízkosti slaného jezera Van. Zpt se budeme vracet Anatolií a Kapadocií. Na stedomoském pobeží se vyhneme turistickým letoviskm a radji navštívíme rodišt svatého Pavla a nkterá biblická a posvátná místa. Zpt bychom chtli jet pes Srbsko a transit spojit s návštvou eské vesnice Bela Cerkva. Odjezd z Brna tradin od katedrály je naplánován na nedli 16. ervence 2006 a návrat na 4. srpna. Cena, ve které jsou zahrnuty doprava, trajekty a celá strava, se bude pohybovat kolem K. Pihlašovat se mžete již nyní. Pou do Svaté zem Polovina záí každý rok se v tuto dobu vydáváme na farní pou. V roce 2003 jsme byli v polské Czstochowe, o rok pozdji v ím a letos v Lurdech. Již nyní pipravujeme píští farní pou do Svaté zem. Jednáme se slovenskou cestovní kanceláí a vymýšlíme vhodný termín a program. Rádi bychom uskutenili pou s rozšíeným programem, to znamená s návštvou Sinaje. Pou bude v délce 9 dní a cena se bude pohybovat kolem K. Do Tel Avivu poletíme se slovenskou leteckou spoleností z Bratislavy. Pesnjší informace se dozvíme bhem ledna

10 OPRAVY V KLÁŠTEE Nejprve bych rád strun popsal rozsah prací, které byly provedeny v roce 2005: Zaali jsme s náronými opravami interiéru konventního kostela. Již na jae jsme odstranili staré líky a zniené omítky a brzy jsme zjistili, že vymalování kostela bude mnohem složitjší, než na první pohled vypadalo... Bylo rozhodnuto, že kostelu se vrátí podoba, jakou ml chrám po Santiniho úpravách. Hlavní plochy (pasivní) budou vymalovány v barv lomená bílá a aktivní plochy (ímsy, šambrány a žebroví kleneb) v barv tráva zelená. Výjimkou bude jižní boní lo, kde se nevyskytují barokní štuky. Dvod, pro práv jižní lodi zstala gotická podoba, není úpln jasný. Bu po velkých požárech omítky opadaly, nebo se k úpravám této ásti již Santini nedostal. Proto bude tato boní lo v jiných barvách (bílá a šedá). I pes mnohé komplikace se snad podaí do Vánoc ob boní lodi vymalovat. Píná lo (transept) zabere v budoucnu ješt mnoho práce; prozatím jsme zaali pracovat nad varhanami, kde je stav omítek velmi špatný. Je patrné, že do kostela dlouho v minulosti zatékalo. Zaátkem listopadu provedla odborná firma odvlhení zdiva kostela metodou elektroosmózy. Jak je tato metoda úinná, ukáže as, ale výsledky na jiných místech (napíklad Pražský hrad), se ukazují jako velmi uspokojivé. Vlastními silami jsme po celý teplý podzim opravovali torzo zdi bývalého východního kídla konventu. Práce to byly velmi nároné, ale muži se staten a vytrvale vypoádali se všemi problémy. Dnes mžeme chodit kolem zdi, která obklopuje Rajskou zahradu a je celá zrestaurovaná. K portálu v jižní lodi, který jsme letos probourali a po mnoha letech znovu oteveli, jsme opatili nové kamenné schody a venkovní dlažbu a nyní se spchá s novými dubovými dvemi, aby kostel v zim nepromrzal. Pokraují práce na restaurování starého nábytku z dílny ehoe Thenyho a ped Vánocemi se nám do zákristie vrátily první díly opraveného nábytku jejich krásu mžete sami posoudit. Nelze vynechat také zapoaté práce na restaurování oltáních pláten ty jsou již pl roku v ateliéru restaurátorky, prázdná místa na oltáích vystídaly krásné výtvarné práce paní Starkové a jejích pomocnic. Možná se to nezdá, ale když spoítáme všechny brigádníky, vetn žen, které musí pracn znovu a znovu uklízet, vystídalo se letos na brigádách pes 90 lidí!!! Krom našich farník to byli i 10

11 pomocníci z prokopské farnosti. Všem jim za to upímn dkuji a vyprošuji od laskavého Spasitele, aby jejich velkorysost bohat odmnil. Mše svatá za všechny naše pomocníky a dobrodince bude v nedli 8. ledna Souasn jsme po celý rok opravovali kapli Nejsvtjší Trojice v eské Mezi: Pi píležitosti 100 rok od postavení jsme se pustili do celkové generální opravy (nová okna, dvee, podlahy s dlažbou, omítky, nátry, mdná stecha, elektroinstalace). Práce byly letos financovány z tchto prostedk: Pedevším jsme získali dotaci z rozpotu státu ve výši 4 miliony K. Nkteré z tchto prostedk mžeme pevést do píštího roku. Z Ministerstva kultury jsme dostali dotaci na restaurování nábytku ve výši K. Od Msta Žár nad Sázavou jsme dostali dar K. Obec Velká Losenice vnovala dar na opravy kaple v eské Mezi K. Krom toho nám poskytla tato obec praktickou pomoc pi úpravách terénu, zavedení elektiny a podobn. Kolem K platila farnost a pedevším jsme se podíleli vlastní prací (napíklad škrábání omítek, opravy na Babín, oprava zdi, vaení emeslníkm). Plánované opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie na rok 2006: Práce v píštím roce jsou odvislé od finanních prostedk, které se nám podaí získat. Urit bychom si páli, aby pokraovaly práce, které byly již zapoaty, napíklad restaurování umlých mramor na šesti boních oltáích, restaurování nábytku ze zákristie a podobn. Pokud bychom získali vtší finanní dotaci, pochopiteln bychom rádi pokraovali v opravách interiéru kostela. Netroufám si odhadovat, zda je v našich silách vymalovat již hlavní lo chrámu bhem roku Mže to být naše zbožné pání Vyvstávají však i nové potebné investice výmna krytiny nad zákristií a na fae, kde je stále starý eternit a na nkolika místech zatéká. Chtli bychom také zpístupnit dv místnosti z pvodního kláštera, které zstaly zazdné a pímo se nabízí k moudrému využití, napíklad na farní depozitá, který bychom snad mohli vznešen nazvat farní expozicí. Tolik ve strunosti: Pánu Bohu porueno. Omnia ad maiorem Dei gloriam! 11

12 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM kvtna 2005, konventní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Žehnání mozaikového cyklu k poct svaté Zdislavy, její matky paní Sibyly a ostatních len zakladatelských rod žárského kláštera V pondlí 30. kvtna 2005 jsme odpoledne uvítali brnnského diecézního biskupa mons. Vojtcha Cikrleho, královéhradeckého biskupa mons. Dominika Duku OP, exprovinciála dominikán a vicepostulátora kanonizaního procesu svaté Zdislavy ThDr. et PhDr. Ambrože Svatoše OP, akademického malíe Jaroslava Šerých s chotí, výtvarníka Františka Tesae a další hosty na velké slavnosti. Pi mši svaté náš otec biskup posvtil mozaikový cyklus, autorské dílo mistra Jaroslava Šerých, provedené v mozaice výtvarníkem Františkem Tesaem. Soubor mozaik je umístn v severní lodi konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie jako dar umlce a Spolenosti Cisterciana Sarensis. Je to obrazový zápis zakladatelské historie kláštera v kostce a jeho smyslem je pozvat pítomné k lepšímu poznání historie žárského kláštera a cisterciáckého opatství a také doprovodit vícího k modlitb u hrobu paní Sibyly, matky svaté Zdislavy v severní závrové kapli kostela. Cyklus mozaik byl zakonen a instalován v roce desátého výroí kanonizace paní Zdislavy Svatým Otcem Janem Pavlem II., aby tato patronka rodin a její matka mohly být ve Žáe viditelnou pipomínkou skutenosti, že první moravská svatá pochází z nedalekého Kižanova a že se mžeme ucházet o její píze a pomoc našim rodinám v bezprostední pítomnosti její matky a sestry. 12

13 Vstupní mozaika Stromu života pak naznauje, jakým základním požehnáním je pro lovka milost rodinného spoleenství i skutenost, že byl stvoen k vnému životu a zaštípen v Krista; proto také má severní kaple být pozdji upravena na kapli s ktitelnicí, aby rodová spoleenství zakladatel kláštera stála i s rodinou svaté Zdislavy jako dávní, a pece pítomní svdkové zrození lovka do nárue Boží lásky. Ke svatoeení blahoslavených Paní Zdislavy a knze Jana Sarkandra došlo ped 10 roky, v nedli 21. kvtna 1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem II. Svatoeení Jana Sarkandra oznaili tehdy nkteí odlouení kesané naprosto bezdvodn za pekážku ekumenických snah. Knz Jan Sarkander podlehl následkm muení 17. bezna 1620 a jeho hrob v kostele Panny Marie na Pedhradí v Olomouci se brzy stal poutním místem. Roku 1860 byl blahoeen v ím papežem Piem IX.; v roce 1993 rozhodl papež Jan Pavel II. o jeho zápisu do seznamu svatých. Jeho pozstatky byly uloženy v olomouckém dóm svatého Václava a v kostele svatého Michala; z katedrály ale ostatky nkdo ukradl po kanonizaci. K paní Zdislav máme zvláštní vztah: Je první moravskou svatou a nadto pochází z blízkého Kižanova. Její matka paní Sibyla a sestra Eufémie jsou pochovány v konventním kostele žárského kláštera, protože patily k zakladatelským rodm. Zdislava se narodila kolem roku 1220, zemela roku 1252 a byla blahoeena papežem Piem X. roku Její ostatky odpoívají v krypt dominikánského poutního kostela svatého Vavince v Jablonném, který byl k její poct pestavn v 18. století v barokním slohu. Ochránkyn chudých a patronko rodin, oroduj za nás! 13

14 Léto 2005 Primice žárských novoknží Motto z oznámení novoknze Libora: Jak se máš uplatnit? Sta se tím, kým v hloubi svého srdce jsi Otevou se ti brány dtství pro úžas lásky. Bratr Roger Schutz, Taizé Léto 2005 bylo ve znamení nebývalé radosti pro ob farnosti Žáru nad Sázavou: V plzeské katedrále svatého Bartolomje pijal 11. ervna z rukou plzeského biskupa mons. Františka Radovského knžské svcení klášterský žárský farník Mgr. Libor Buek. Priminí mši svatou sloužil 12. ervna v konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie a 19. ervna ve svém psobišti v Domažlicích. P. Libor se narodil v lednu 1978 v Novém Mst na Morav, studoval bohosloví v Litomicích, Olomouci a na Teologické fakult Univerzity Karlovy v Praze, kde byl promován v ervnu roku Od kvtna 2000 pestoupil již jako bohoslovec do plzeské diecéze. Na západ ech také pracoval v sociální sfée i v pastoraní praxi. V brnnské katedrále svatých Petra a Pavla pijal 25. ervna z rukou brnnského biskupa mons. Vojtcha Cikrleho knžské svcení klášterský žárský farník Mgr. Pavel Lacina. Priminí mši svatou sloužil 26. ervna ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Druhou primici sloužil ve svém jáhenském psobišti v Dolních Bojanovicích. Pavel se narodil v beznu 1978 v Novém Mst na Morav. Otec primicianta Vladimír také psobí v duchovní správ od roku 2000 jako trvalý jáhen žárské klášterské farnosti. P. Pavel po maturit roku 1996 na žárském gymnáziu studoval bohosloví v Litomicích a od roku 1997 na Teologické fakult Palackého univerzity v Olomouci, kde promoval v roce Jako jáhen psobil v pastoraní praxi od roku 2002 v knžském seminái, ve farnosti Blansko a v Dolních Bojanovicích. Na své první kaplanské místo nastoupil ve farnosti Hodonín. 14

15 Také novoknz Mgr. Pavel Lazárek je spjat se Žárem nad Sázavou, kde psobil v obou farnostech v letech 2004 až 2005 jako jáhen. Narodil se v listopadu 1977 ve Znojm, roku 1996 odmaturoval na gymnáziu v Daicích, v litomickém konviktu prodlal formaci v letech 1996 až 1997, od roku 1997 do roku 2000 studoval na Cyrilometodjské teologické fakult v Olomouci, v letech 2000 až 2003 pak na Lateránské univerzit v ím; v ervnu 2003 pijal jáhenské svcení, pak psobil v letech jako jáhen pi brnnské katedrále a novoknzem se stal tamtéž 25. ervna Po primici ve Znojm sloužil druhou priminí mši svatou 2. ervence ve žárském farním kostele svatého Prokopa. Pastoraní asistent, jáhen Michael Mareš, který také psobil v klášterské žárské farnosti v letech 2003 až 2004, byl vysvcen na knze stejn jako P. Pavel Lacina a P. Pavel Lazárek dne 25. ervna v katedrále svatých Petra a Pavla. Priminí mši svatou sloužil téhož dne odpoledne u svatého Jakuba ve své domovské brnnské farnosti. Všem novoknžím vyprošujeme do jejich knžské služby hojnost Božího požehnání a dar Ducha svatého. A se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. A když tedy nkdo nco spravuje, požaduje se od nho, aby na nj bylo spolehnutí. Sv. Pavel, apoštol, v 1. listu Korintským Knz dostává od Krista dobra potebná pro spásu, aby je náležitým zpsobem rozdloval tm, ke kterým byl poslán. Tato dobra jsou urena nám všem, ale Kristus ustanovil, aby to byl knz, kdo je bude spravovat. Zadarmo jsme dostali, hojn rozdávejme; nebrame tomu, aby se milost dostala ke všem. Podle Jana Pavla II. v knize Dar a tajemství 15

16 ervenec 2005 Plenární snm Katolické církve v R Plenární snm Katolické církve R skonil v ervenci 2005 na Velehrad. Osmiletý proces byl zahájen eskou biskupskou konferencí v ervenci 1997 a první plenární zasedání probhlo v roce Výsledkem druhého zasedání snmu v ervenci 2005 je dokument Život a poslání kesan v církvi a ve svt. Závrený dokument má ješt prodlat fázi ratifikace ve Vatikánu a má jako závazný sloužit pro uplatnní v konkrétních podmínkách pastorace jednotlivých diecézí. Prázdniny 2005 Malé ohlédnutí za prázdninovými pobyty pro dti Vojtchov 2005 Jak to vidli sami úastníci, aneb zápisky z táborového deníku : Kohy: Dnes jsme se uili, jak se pluje na kanoi. Pi závod jsem byl kormidelník a Vera byla háek. O. Vladimír: Nkdo nám bhá po louce v erných kopakách zstávají erné áry. Výrok dne: Pi hodnocení výpravy se unavený vedoucí ukecl: Pi dnešní noci pod širákem jsme zjistili, jak má nkdo vci pkn srovnané a naopak nkdo ml boty u jedné hlavy a batoh u druhé hlavy. Vera a spol.: Dnešní hra se nám moc líbila, ale docela nám vadí, že skupinka píp neumí prohrávat Páša, Anežka a spol.: Možná, že neumíme prohrávat, ale zato Vás máme moooc rádi! Nepodepsáno: Vypadá to, že dnes bude zase pršet a skuten pršelo! Nevadí tábor byl výborný, protože byli výborní všichni úastníci. 16

17 srpna 2005, Kolín nad Rýnem Svtový den mládeže Svtový den mládeže srpna 2005 v nmeckém Kolín nad Rýnem probhl za úasti statisíc mladých lidí ve znamení setkání duchovního svta zesnulého Svatého otce a jeho nástupce Benedikta XVI. Proto také byl výrazn orientován kristocentrickým heslem pišli jsme se mu poklonit. Benedikt XVI. hovoil na téma víry: Vím, že vy mladí lidé chcete dlat velké vci, že se chcete zasadit o to, aby svt byl lepší. Ukažte to lidem, ukažte to svtu, který práv eká na toto svdectví uedník Ježíše Krista Od biskup požaduje, aby se církev otevela budoucnosti: Mladí lidé totiž nechtjí církev, která se vydává za omlazenou nepirozen, ale církev, která je mladá duchem, církev, kterou Kristus nechává rozjasnit dalším lidem Shodou zvláštních okolností sdílela eská poutnická výprava kostel svaté Anežky ímské poblíž kolínského dómu spolen s delegací komunity z Taizé. Veer 16. srpna proto zde prožili spolen modlitby za zavraždného Rogera Schutze, oblíbeného pevora. Ve tvrtek 18. srpna se úastníci setkali se Svatým otcem pi jeho píjezdu a v katedrále; papež také hovoil 19. srpna se zástupci muslim a žid a navštívil kolínskou synagogu, nejstarší severn od Alp. (Židé žijí v Kolín již od roku 321 po Kristu a nyní patí ke kolínské obci asi len.) V pátek veer na mnoha místech Kolína, Bonnu a Düsseldorfu probíhaly pobožnosti kížové cesty, v sobotu ráno v eském centru celebroval pro asi našich poutník mši svatou arcibiskup a primas pražský Miroslav kardinál Vlk a veer jsme i doma u televizor mohli být úastni sobotní vigilie s papežem na pláni Marienfeldu za Kolínem nad Rýnem. Mnozí úastníci ze 197 národ zde pak zstali až do nedlní pontifikální mše svaté a závrené modlitby Andl Pán, po které vyhlásil za místo dalšího setkání Svatý otec australské Sydney v roce Poprvé byli mladí lidé pozváni na takové setkání Janem Pavlem II. na rok 1985 do íma. Tentýž papež ješt ped smrtí pipravil pro kolínské setkání mládeže na srpen 2005 poselství, petené jeho nástupcem. Uvádíme z nj: Klanjte se jedinému pravému Bohu, nevte lživým iluzím a pomíjivým lákadlm, které nezídka zanechávají tragické duchovní prázdno. Odmítejte vábení penz, konzumu a lstivého násilí. Potkáme-li Krista a pijmeme-li jeho evangelium, zmní se náš život a jsme jakoby puzeni k tomu, abychom vlastní zkušenost sdlili ostatním. Církev potebuje pravé svdky nové evangelizace, muže a ženy, jejichž život je promnn setkáním s Ježíšem; muže a ženy, schopné pedat tuto zkušenost druhým. Hledáte nco, co dá smysl vašemu bytí? Obrate se na Krista a nebudete zklamáni. Udluji Vám všem požehnání. (Datováno ) 17

18 4. srpna 2005, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Návštva otce kardinála Tomáše Špidlíka J. E. kardinál prof. Tomáš Špidlík, S. J. poctil na pozvání Evropské akademie pro demokracii svou pítomností dne 4. srpna 2005 Žár nad Sázavou. V konventním, nyní farním kostele Nanebevzetí Panny Marie žárského kláštera sloužil za pítomnosti dalších koncelebrant mši svatou, pronesl kázání a po mši svaté následovala pednáška, zamená na aspekty východní kesanské spirituality. V kontextu s uením byzantského mystika 11. století, Simeona Nového, teologa a jeho následovník, podle kterého je cílem kontemplativního života dosáhnout stavu, ve kterém se nadpirozeno stává vdomým, pociovaným, žitým a zakoušeným stavem, navazuje kardinál Špidlík a íká: Je možné dobe rozumt tomu, co asto íkají ruští autoi: náboženství je záležitostí srdce a citu. Teofán povahu tchto srdeních cit výslovn upesuje: jsou spirituální a zakládají se na sourodosti duše a Boha. Jelikož se jedná o srdení pocity spirituální, jsou vzbuzovány pítomností Ducha svatého. Na rozdíl od rozumu, který je diskurzívní schopností, je spirituální cítní poznáním intuitivním a spontánním. Tyto teoretické pocity, jak je Teofán nazývá, nám dávají poznat hodnoty života. Tím však nemá v úmyslu znevažovat lidský rozum. Naopak. Velmi dobe si uvdomuje, jak dispozice srdce a jeho innost, tedy city, závisí od našeho pln svobodného a uvdomlého života, který je však závislý na pedchozí innosti rozumu a pedevším svobodné vle. S velkým pesvdením proto trvá na jednot rozumu, vle a srdce. Souhrnn to mžeme vyjádit takto: srdce uruje úplnou a integrální dispozici lovka. Ta se rodí z pítomnosti Ducha svatého skrze milost a zárove (skrze) naši spolupráci z jednotlivých úkon rozumu a vle. I tyto jednotlivé úkony jsou pod vlivem úplné a stabilní dispozice srdce. Teologické uení o srdci je dominantní ve spiritualit kesanského Východu a pozoruhodn zaujalo zejména v interpretaci kardinála Tomáše Špidlíka jako výrazný živý impulz na cest nejen ekumenického, ale obecného porozumní s ohledem na budoucnost a rozvoj kesanských kultur. (Podle prof. dr. Karla Skalického.) Rozsáhlé dílo kardinálovo obsahuje mnoho velmi žádaných a cenných svazk, které k nám byly rznými cestami doruovány již za komunistického režimu. Patí mezi n pedevším Prameny svtla, Po Tvých cestách, Klí k neznámému a další, které v edici Kesanské akademie byly obtav vydávány v eštin a nyní 18

19 postupn vycházejí v reedicích. K nim pistupuje rozsáhlá a závažná trilogie Spiritualita kesanského východu, kniha o eucharistii, memoáry Duše poutníka, K vyšším vcem jsem se narodil a desítky dalších titul, napíklad pohádek a bajek pro dti, prvodce duchovními cvieními svatého Ignáce a jiné. Zajímavým zpsobem k nám mže promluvit teba kapitola o stelné modlitb jedné z knih citované trilogie. Zabývá se do hloubky modlitbou Pane, smiluj se a my mžeme mít radost, že onu modlitbu recitujeme a zpíváme v nejstarším hymnu Hospodine, pomiluj ny, pipisovaném pvodn svatému Vojtchu, nyní snad již cyrilometodjské tradici a nejen to: Oteveme-li Kroniku kláštera žárského, mžeme z jejích závrených stránek recitovat s autorem Jindichem ezbáem jeho životní vyznání, které je založeno práv na zmínné modlitb. Pomocí modlitby dialogu s Bohem tak prochází spiritualita našimi djinami a váže se stále znova a znova k novým životním zkušenostem jednotlivc a celých kultur v dané dob. Duch tvoí stále znova, zpítomuje Boží milost. Otci kardinálovi prof. Tomáši Špidlíkovi, S.J. dkoval potleskem zaplnný kostel za chvíle jeho plnovýznamové návštvy našeho kostela a msta; dkujeme také zástupcm Evropské akademie pro demokracii, místopedsedovi Poslanecké snmovny Parlamentu R Ing. Janu Kasalovi (moderoval i besedu po pednášce) a panu Jaroslavu Hulákovi za zprostedkování a organizaní zajištní celé návštvy. Biografická poznámka: J. E. prof. ThDr. Tomáš kardinál Špidlík je eský ímskokatolický knz, teolog, jezuita a kardinál. Narodil se 17. prosince 1919 v nedalekých Boskovicích, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Roku 1938 zaal studovat na Filozofické fakult Masarykovy univerzity v Brn latinu a eskou literaturu, po uzavení vysokých škol nacisty vstoupil v záí 1940 do jesuitského noviciátu v Benešov a ve studiích, perušovaných nucenými pracemi, pokraoval v letech na Velehrad. Po studiích jako prefekt velehradského gymnázia vyuoval eštinu a ruštinu, ale již roku 1946 byl poslán na další studia do holandského jezuitského uilišt v Maastrichtu, kde také roku 1949 v srpnu pijal knžské svcení. Ve studiích pokraoval ve Florencii, poté v letech na Papežském institutu v ím, po absolvování je uren k pedagogické a vdecké práci, pednáší na prestižních univerzitách po celém svt a v letech je také spirituálem Papežské koleje svatého Jana Nepomuckého v ím. Na vlnách Vatikánského rozhlasu se jeho pravidelné promluvy stávají vhlasnými a jsou pekládány do mnoha svtových jazyk. Je držitelem mnoha cen, estných obanství a doktorát, roku 1995 jako exercitátor pednáší papeži Janu Pavlovi II. a ímské kurii. Kardinálem ho Svatý otec jmenoval v íjnu Kardinálské kolegium ho zvolilo k promluv ped volbou nového papeže roku Otec Špidlík, S.J. nadále pednáší na pozvání svtových univerzit a podobn a vdecky pracuje v Centro Ezio Aletti v ím a jeho poboce v Olomouci. Jeho spisy vydávají zejména nakladatelství Refugium Velehrad-Roma a Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydí ve spolupráci s Kesanskou akademií a Centrem Aletti. 19

20 3. záí 2005, areál zámku ve Žáe nad Sázavou 2 Diecézní pou rodin a farností Diecézní pou rodin a farností ve Žáru nad Sázavou se konala v sobotu 3. záí od 9:00 hodin s programem: zpívání pro dti, svdectví rodin, od 10:00 sloužil pontifikální mši svatou na 1. zámeckém nádvoí náš biskup mons. Vojtch Cikrle, následoval bohatý program v prostorách kláštera na jednotlivých nádvoích. V programu vystoupily i folkové skupiny, konalo se loutkové divadlo, krátké pednášky pro rodie a mládež, soutže, výtvarné dílny i pohádková zahrada a prohlídka muzea. Celý den až do závrené modlitby a požehnání si mohly rodiny prohlédnout areál kláštera i Zelené hory zdarma. Otec biskup a pastoraní komise biskupství rozhodla o konání pouti rodin také v píštím roce tedy v sobotu 2. záí Ve stejný den se bude opt konat také klášterní noc s duchovním a kulturním programem. 20

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry, V Lipníku n. Bevou 4. kvtna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Vit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je tetí osoba Nejsvtjší Trojice, že vychází z Otce i Syna a

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY V Lipníku n. Bevou 29. ervna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Hospodin nestvoil nic neúplného, jedno druhému pomáhá k dokonalosti; kdo se kdy nasytí zíráním na Boží slávu? (Sir

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Milí mariánští ctitelé!

Milí mariánští ctitelé! roník 10. prosinec 3/1999 Milí mariánští ctitelé! Oznamuji vám velikou radost: eská biskupská konference urila náš chrám Jména Panny Marie ve Ktinách jako místo, kde je možno získat celoron ovoce Velkého

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons.

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. ROZHOVOR Humanae vitae odvážné slovo církve Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem Snad žádný církevní dokument nevyvolal tak živou diskusi jako

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917 2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézí. Při hlavní bohoslužbě 100.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více