Slovo kněze 03/2014. P. Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, Čechtice. tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo kněze 03/2014. P. Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz"

Transkript

1 Slovo kněze 19. března oslavujeme v liturgii slavnost sv. Josefa. Je to příležitost, abychom rozněcovali svou úctu k němu a utíkali se pod jeho ochranu. Pokorný tesař z Nazareta převyšuje milostí a blažeností všechny ostatní světce, apoštoly, mučedníky. Proto si u něho můžeme vyprosit mnoho milostí a velikou pomoc. Je dobře milovat sv. Josefa, aby nás naučil vnitřního života, tak se rodí čistota duši z lásky. Využívejme o jeho svátku, přímluvy svatého patrona v našich potřebách. P. Zdzislaw 03/2014 Ročník XII. Březen 2014, číslo 3. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice. Články vítány. Pro kostely Čechtice, Křivsoudov, Borovnice, Zhoř. Náklady na tisk jsou 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Nám. Dr. Tyrše 64, Čechtice. tel.: Elektronická verze časopisu je ke stažení na oficiálním webu farnosti:

2 Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Nepokoje zasáhly nejen hlavní město Kyjev, ale i další větší města Ukrajiny, a proto se také naše pomoc zaměřuje i na další regiony. Charita ČR dlouhodobě spolupracuje s místními pobočkami Charity a jiných nestátních neziskových organizací. Kritériem naší pomoci nejsou politické názory, ale pouze faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí. Na pomoc Ukrajině okamžitě uvolňujeme částku Kč z našeho krizového fondu, uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Dalších Kč na pomoc Ukrajině uvolnila Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO). Částku věnujeme z našeho krizového fondu, který je financován z výnosu Tříkrálové sbírky, upřesnil ředitel ACHO Václav Keprt. Sbírkové konto Charita pro Ukrajinu Finanční dary lze posílat na sbírkový účet /0800 u České spořitelny. Variabilní symbol 104. Dlouhodobou humanitární a rozvojovou pomoc Ukrajině poskytuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Zaměřuje se zejména na děti ze sociálně slabých rodin (adopce na dálku,

3 podpora Městečka milosrdenství v Ivano - Frankivsku), na seniory (adopce seniorů, podpora Domova pokojného stáří ve vesnici Usť Čorna) a na různé krátkodobé akce, například na letní brigády. Dlouhodobou pomoc Ukrajině poskytuje také Arcidiecézní charita Olomouc, která například podporuje terapeutickou farmu Kovčeh v Kolomyji. Před Vánocemi zorganizovala tradiční akci Dárek pro Ukrajinu, určenou chudým dětem. Chudým rodinám s dětmi na Ukrajině prostřednictvím "Adopcí rodin" pomáhá Oblastní charita Znojmo. Financuje také léčebné výlohy vážně nemocných dětí a podporuje Svíčkovou dílnu, která zaměstnává tělesně postižené. K modlitbám za pokojné řešení sporu na Ukrajině opět vyzývají biskupové z Čech a Moravy. Zdroj: Představení webu Na tomto webu jsou podstatné informace k majetkovému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Web provozuje Tiskové středisko České biskupské konference. Návštěvník zde najde prezentace, materiály ke stažení, vysvětlení základních pojmů, odpovědi na nejčastější dotazy týkající se majetkového narovnání apod. Z obsahu webu je zřejmé, že je určen i široké veřejnosti stojící mimo náboženské společnosti,

4 Okénko z webu sluzbaverejnosti.cz: Církevní majetek Majetek církve byl vytvářen v průběhu staletí. Ve středověku tvořil přibližně 30% území českých zemí. Během husitských válek byla část majetku poničena a pozemky připadly šlechtě, přičemž církvi už navráceny nebyly. V rámci jozefínských reforem byla zrušena přibližně třetina klášterů. Jejich majetek byl převeden do tzv. náboženských fondů. Jejich výnosy měly sloužit potřebám církve, především zřizování nových farností. V období první republiky proběhla 1. pozemková reforma. Jejím cílem bylo zejména rozdělení velkých soukromých pozemků a jejich redistribuce drobným zemědělcům. Vlastníkům byly ponechávány statky s méně než 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha celkové výměry. Majetek státu reformě nepodléhal. Z podrobení církevních nemovitostí této reformě tedy vyplývá, že byly považovány za majetek církve. 1. pozemkové reformě celkem podléhalo ha církevních pozemků. V roce 1947 byla schválena revize 1. pozemkové reformy. Této revizi podléhaly statky s výměrou větší než 50 ha. Zbývající půda byla rozdělena drobným rolníkům, vlastníkům bylo ponecháno právě oněch 50 ha. Hned po únoru 1948 však proběhla nová pozemková reforma, v jejímž rámci byl vlastníkům statků ponechán pouze 1 ha půdy. Zákon o revizi 1. i o 2. pozemkové reformě počítaly s vyplácením finančních náhrad za vyvlastněné pozemky, církve je však nikdy nedostaly. Místo toho byl přijat zákon 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Po roce 1989 se začala řešit možná podoba církevních restitucí, jediným hmatatelným krokem však bylo přijetí tzv. výčtového zákona (více v sekci Majetkové narovnání). Ke konečné podobě majetkového narovnání stát po dohodě s církvemi a náboženskými společnostmi dospěl až v roce Rozsah církevního majetku, jenž je ve vlastnictví státu a je možné ho vrátit v rámci procesu majetkového narovnání, byl určen na ha. Lesů bylo ha, zemědělské půdy ha, vodních ploch 3611 ha, zastavěných ploch 600 ha a ostatních ploch 3894 ha. Majetek, který již církve vlastní, není započítán.

5 Jarní program MC Jakoubek V pátek se po delší odmlce sešlo opět mateřské centrum. Maminky přišly v hojném počtu. Děti se uzdravily po zimním období a krásně spolupracovaly při pohádce O velkém sněhulákovi. Připravujeme na březen: Život na farmě program EKOCENTRA Votice Děti se blíže seznámí se životem na farmě. Poví si, kdo je farmář a prožijí s ním jeden jeho běžný den Kdopak se to líhne z vajíčka? příběh a jarní tvoření pro děti. Termíny VOLNÉ HERNY : 28.2.,14.3.,28.3., začátek vždy v 9:30. Těšíme se na viděnou. Kronika L.Kasperová Pohřby František Průša Čechtice Vladimír Fiala Borovnice Křty Tereza Lucie Houdková Borovnice Jakub Jiří Houdek Borovnice

6 Kalendář Mše svatá pro děti Křivsoudov 9:30 hod. Popeleční středa Slavnost sv. Josefa Slavnost Zvěstování Páně Březnová nástěnka Biblické hodiny Křivsoudov od 18:00 hod Čechtice od 18:00 hod Chmelná od 18:00 hod. Společenství mládeže fara Čechtice od 19:00 hod fara Čechtice od 19:00 hod. Spolčo Kuba fara Čechtice 17:00 18:30 hod fara Čechtice 17:00 18:30 hod. Mateřské centrum Jakoubek fara Čechtice 9:30 11:00 hod fara Čechtice 9:30 11:00 hod.

7 Volná herna pro děti fara Čechtice od 9:30 hod fara Čechtice od 9:30 hod fara Čechtice od 9:30 hod. Každá sobota v 17:00 zkouška dětské scholky - fara Čechtice Popeleční středa Popeleční středa (lat. diescinerum) je v římskokatolickém liturgickém kalen dáři první den postní doby. Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedě lemi. Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy. V období raného křesťanství existovala praxe veřejného pokání po spáchání těžkého hříchu. Kajícník byl na začátku Postní doby biskupem vyzván, aby zahájil uložené pokání. Oblékl se do kajícího roucha a hlavu si posypal pope lem. Obřadně byl vykázán z kostela a před vchodem až do Velikonoc žádal křesťany o modlitbu. Instituce veřejného pokání se ještě před koncem prvního tisíciletí postupně vytrácela, avšak výmluvné gesto kajícího sypání popela na hlavu se začalo uplatňovat u všech účastníků bohoslužeb. Papež Urban II. doporučil tento obyčej na Beneventské synodě 1091 pro celou církev. Mužům se popel sypal na hlavu, ženy kvůli povinnému závoji byly popelem znamenány na čele ve tvaru křížku. Zvláštní modlitba pro žeh nání popela se objevila až v 11. století. Předpis, podle kterého má být použit popel ze svěcených ratolestí Květné neděle předchozího roku, pochází až z 12. století. Popeleční středa je dnem přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozem ského života. Znamenání popelem tzv. Popelec doprovází udělovatel slovy: Čiňte pokání a věřte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. Katolický křesťan je takto veden, aby zůstal nezávislý na sku tečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým duchovním. zdroj. wikipedia

8 Slavnost Zvěstování Páně Václav Renč Popelka Nazaretská kapitola VII Kráčelo jaro Nazaretem. Učilo ptáky zpívat dětema v srdcích probouzelo žal. Proč, proč je smutno v Nazaretě? Proč je tak smutno v celém světě? Že mor i v kvítí hořkne dál. Též v tesařově domku chudém stýská si panna nad osudem jejž vysloužil si bědný lid. Vší silou duše své i těla ta dívka pokorná by chtěla na Králi spásu vymodlit. A hle, v tom před ní znenadání se jako tichý plamen sklání zářivý jinoch neznámý. Kdo je ten krásný? Anděl Páně. Na prsou kříží bílé dlaně. Co dívce nyní oznámí? Buď zdráva, Boží lásky plná! Domem se jako světlá vlna rozlije neslýchaný hlas. Pán s tebou, květe liliový! A jinoch tajemnými slovy zvěstuje Panně Boží vzkaz. Dechnutím Krále Hospodina květ liliový počne Syna. A staniž se tak ještě dnes! Ač Král, Duch Boží, svatá Panno, vyčkává na tvé ne či ano. Svobodně vol a odpověz...

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin

Více

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw Slovo kněze Z obsahu: Hromnice to je také očištění Panny Marie čtyřicet dní po Narození Páně. Pán přikázal, aby chlapec byl čtyřicátého dne obětován v chrámu. Jeden důvod je ten, aby se podle toho pochopilo,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

ríjen 10/2013 Rozhovor Slovo kněze www.farnostcechtice.cz ThLic. Ing. David Seifert, Th.D. Svatý Michael Archanděl

ríjen 10/2013 Rozhovor Slovo kněze www.farnostcechtice.cz ThLic. Ing. David Seifert, Th.D. Svatý Michael Archanděl Slovo kněze Svatý Michael Archanděl Michael se překládá jako Kdo jako Bůh. Svátkem Michaela archanděla se oslavuje jeho zjevení. Čtvrté zjevení spočívá v hierarchii samotných andělů. První hierarchie se

Více

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/14 XII. zastavení křížové cesty na Brádle ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Postní doba nás vybízí k obrácení navrácení na cestu Boží. Slyšíme na začátku doby postní,

Více

POSTNÍ DOBA A MODLITBA

POSTNÍ DOBA A MODLITBA Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/15 Pamatuj, že jsi jen prach POSTNÍ DOBA A MODLITBA Začíná doba postní, která je pro nás příležitostí dobře se připravit na svátky Velikonoc vítězství nad

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy únor 201 3 Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy UVNITŘ NAJDETE: Poselství papeže Benedikta XVI. k Postní době Přehled jarních akcí ve farnosti Dětskou přílohu Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA

Více

Domovský zpravodaj KVÍTKO

Domovský zpravodaj KVÍTKO Domovský zpravodaj KVÍTKO Domov důchodců Šumperk, p.o. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk Tel.: 583 215 518 www.ddspk.cz 6. číslo únor 2014 OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 3 Koncert pro dobrovolníky... 4

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Září 201 3 Ročník 9 Číslo 9 MARIE SVATOŠOVÁ

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Září 201 3 Ročník 9 Číslo 9 MARIE SVATOŠOVÁ MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Září 201 3 Ročník 9 Číslo 9 MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ MARIE SVATOŠOVÁ AŽ K PROLITÍ KRVE RADOSTNÉ POSELSTVÍ P. MUDR. LADISLAVA KUBÍČKA Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní

Více

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2015 Posilněte svá srdce (Jak 5,8)

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2015 Posilněte svá srdce (Jak 5,8) FARNÍ ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál Číslo 1 Ročník XII 22. února 2015 Vážení farníci, po delším čase se Vám hlásíme s Farním zpravodajem. Z důvodu nemoci duchovního správce teprve vydáváme

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2007 Číslo 3 Ročník 13 Úvodník P. Paweł Biliński Liturgický kalendář Ještě pár slov k postní době Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Škola partnerství

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

vojtík Mohou se postit hosté na svatbě, dokud je ženich s nimi? (Mk 2,19) Příprava na první přijetí svátosti smíření a svatého přijímání

vojtík Mohou se postit hosté na svatbě, dokud je ženich s nimi? (Mk 2,19) Příprava na první přijetí svátosti smíření a svatého přijímání vojtík 31. ledna 2010 číslo 108 Mohou se postit hosté na svatbě, dokud je ženich s nimi? (Mk 2,19) To je otázka, kterou Kristus v Markově evangeliu dává jako odpověď na námitku lidí, proč se učedníci Jana

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, ve středu 5. března 2014 začne 40 denní doba postní. Každoročně vstupujeme popeleční středou do této doby. Tato doba je a vždy má být pro křesťana

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

Slovo kněze 3/2015. P. Zdzislaw

Slovo kněze 3/2015. P. Zdzislaw Slovo kněze Svatý Josef Svátek sv. Josefa 19. března se slaví v celé církve od roku 1714 za papeže Klementa XI. V misálu se čte jeho jméno od roku 1962 za papeže Jana XXIII. Od roku 2014 dodává se jeho

Více

ÍŠENÍM, PANE JEŽÍŠI KRISTE

ÍŠENÍM, PANE JEŽÍŠI KRISTE Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/11 Ludmila Jandová ZACHRAŇ NÁS SVÝM KŘÍŽEM, VYSVOBOĎ NÁS SVÝM VZKŘÍŠENÍM, PANE JEŽÍŠI KRISTE Ročník XXII Cena dobrovolná Dne: 4. 3. 2011 Hroznata František

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více