stupeň ohrožení Silně ohrožený

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stupeň ohrožení Silně ohrožený"

Transkript

1 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum zpracování: prosinec leden 2013

2 1. Název zvláště chráněného území: Blatná 2. Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka (dále jen PP ) ve smyslu 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 3. Předměty ochrany a jejich popis: 3.1. Souhrnná charakteristika předmětů ochrany: Předmětem ochrany jsou porosty zámeckého parku a na ně vázané biotopy zvláště chráněných nebo významných druhů živočichů, hlavně druhu, který je předmětem ochrany evropsky významné lokality Blatná - páchník hnědý Osmoderma eremita (O. coriarium) 3.2. Popis hlavních předmětů ochrany: aktuální početnost nebo název druhu vitalita populace v ZCHÚ páchník hnědý Osmoderma eremita (O. coriarium) srakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Ojediněle byly nalezeny doklady výskytu (zbytky těl, kokonů, trus), předpokládá se 31 osídlených nebo pravděpodobně osídlených stromů, zejména v rozvolněné přední části parku. Předpokládaný výskyt, nebyly doloženy živé exempláře tohoto druhu stupeň ohrožení Silně ohrožený popis biotopu druhu Rovinatá, převážně lesnatá plocha zámeckého parku v nivě řeky Lomnice/Smolivecký potok s rybníkem, mokřady a loukami, v porostech i solitérně ohromné duby, lípy, jasany, olše a další listnaté dřeviny s dutinami (vhodné jako biotopy pro PO) Hnízdění 2-3 páry ohrožený Park, silně vázán především na staré duby s dutinami, vyskytuje se ale i ve starých bučinách a olšinách v parku. Důležitá je přítomnost silných kmenů s hrubou kůrou a stojící odumřelé stromy, hmyzožravý. 4. Cíl ochrany: Cílem ochrany je zajištění vhodných biotopů pro předměty ochrany páchník hnědý Osmoderma eremita (O. coriarium) a strakapoud prostřední Dendrocopos medius. Vhodné biotopy pro páchníka a strakapouda jsou staré listnaté dřeviny s rozvojem vhodných dutin (pro páchníka s trouchem a nejlépe osluněné), včetně odumírajících a již odumřelých jedinců. Cílem ochrany je i zajištění kontinuity vhodných biotopů pro předměty ochrany do budoucna.

3 5. Základní ochranné podmínky: Základní ochranné podmínky přírodních památek jsou stanoveny v 36 odst. 2 zákona. 6. Návrh bližších ochranných podmínek: V souladu s ustanovením 36 odst. (1) zákona se navrhuje, aby na území nově navržené PP bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy: a. na pozemcích určených k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat stromy označené jako biotop zvláště chráněných druhů, kácet nebo odstraňovat části takto označených stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, b. mimo pozemky určené k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat listnaté stromy o obvodu kmene větším než 80 cm ve výši 130 cm nad zemí, kácet nebo odstraňovat části listnatých stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, c. ustanovení písm. a. a písm. b se nevztahuje na zásahy nezbytně nutné v mimořádné situaci nebo podle zvláštních právních předpisů (např. je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Pokácenou hmotu lze trvale odstranit z území přírodní památky pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. 7. Vymezení hranice přírodní památky a jejího ochranného pásma: 7.1. Navrhovaná hranice přírodní památky Hranice přírodní památky byla navržena tak, aby při zachování potřebných ploch pro zachování a rozvoj předmětů ochrany maximálně respektovala vlastnické vztahy Vymezení ochranného pásma přírodní památky: Ochranné pásmo je vymezeno jako samostatný polygon spojující část území přírodní památky. Hranice polygonu jsou zakresleny v mapách, které jsou přílohou tohoto návrhu Získání informace o vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma: Zákres hranice přírodní památky je přílohou číslo 3 tohoto návrhu. Návrh hranic je dále k dispozici na ve složce Krajský úřad Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Ochrana přírody a krajiny Zřizování zvláště chráněných území (ve formátu pdf), nebo na mapovém serveru jihočeského kraje na adrese 8. Územně správní zařazení území: 8.1. Přírodní památka: kraj: Jihočeský okres: Strakonice obec s rozšířenou působností: Blatná obec: Blatná katastrální území: Blatná 8.2. Ochranné pásmo přírodní památky: kraj: Jihočeský okres: Strakonice obec s rozšířenou působností: Blatná obec: Blatná katastrální území: Blatná 9. Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených návrhem přírodní památky a ochranného pásma přírodní památky: Podrobný výčet parcel, výměr a listů vlastnictví je uveden v příloze.

4 10. Předpokládaná výměra zvláště chráněného území*: Přírodní památka: 44,02 ha Ochranné pásmo: 0,39 ha Celkem: 44,41 ha * výměra byla stanovena výpočtem z mapových podkladů (v programu ArcGIS) 11. Odůvodnění návrhu: Historie ochrany území, vymezení PP: Jedná se o vyhlášení nového zvláště chráněného území. Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ze dne , ve znění nařízení vlády č. 371/2009 kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb. ze dne se území navrhované PP stalo Evropsky významnou lokalitou CZ Blatná (dále jen EVL ). EVL byla rozhodnutím Evropské komise ze dne zařazena do evropského seznamu (dle sdělení MŽP č. 81/2008 Sb.) Hlavní důvody zpracování návrhu na vyhlášení PP: Hlavním důvodem vyhlášení PP je splnění požadavku na implementaci soustavy Natura 2000 tak, jak to plyne z příslušných ustanovení zákona K názvu zvláště chráněného území: Navrhovaná PP je pod tímto názvem evidována v rámci EVL. Název EVL považujeme za jednoznačný a výstižný a proto je navrhován i pro zřizovanou PP Ke kategorii ochrany zvláště chráněného území: Vzhledem k charakteru lokality a na základě metodiky MŽP pro stanovení kategorií zvláště chráněných území je navrhována v souladu s navrženou kategorií EVL přírodní památka K předmětům ochrany: Páchník hnědý: (zdroje: Podklady pro plán péče EVL Blatná, inventarizační průzkum páchník, NaturaServis s. r.o.: Mgr. Zdeněk Papoušek, entomologický průzkum, Ing. Jiří Francek, editor, 2012 Podklady pro plán péče EVL Blatná, inventarizační průzkum obratlovci, NaturaServis s. r.o.: RNDr. Petr Pavlík ornitologický průzkum, Mgr. Aleš Svoboda editor, 2012) Realizovaný entomologický průzkum EVL Blatná v zásadě vedl k prokázání recentního výskytu páchníka hnědého jako jednoho z předmětů ochrany EVL a k identifikaci hlavních oblastí jeho výskytu na daném území. Byly sice nalezeny pouze pozůstatky a pobytové stopy tohoto druhu, ale charakter těchto nepřímých důkazů je dle zpracovatele průzkumu jednoznačným důkazem jeho přítomnosti. Podařilo se identifikovat celkem 143 dřevin, které představují prokázaný, pravděpodobný nebo potenciální biotop předmětu ochrany. Jako hlavní oblast výskytu páchníka hnědého byly označeny parkové úpravy v blízkosti současného sídla vlastníků zámku a zámeckého parku Blatná, dále pozůstatky výsadeb ze stejné doby v rámci více zapojených částí obory, stromořadí podél cest a v neposlední řadě i podmáčené porosty v okolí slepých ramen a vodních kanálů v blízkosti Smoliveckého potoka a Lomnice. Ostatní vymezené části jsou z hlediska sledovaného druhu pravděpodobně méně významné. Celkově se dá říci, že populace předmětu ochrany na území EVL pravděpodobně není příliš početná, byť má relativně dobrou perspektivu, neboť se zde nachází dostatek dutin vhodných k osídlení. Doplňkově byly vyhodnoceny i další druhy hmyzu, zejména skupiny vázané na stejný biotop, tj. dřevní hmotu přítomných alejových výsadeb. Inventarizační průzkum se především snažil zohlednit druhy, které jsou pro sledované území významné, včetně druhů zvláště chráněných dle platné vyhlášky č. 395/1992 Sb. nebo ohrožených dle červených seznamů, zejména pak těch, které by mohly být nějakým způsobem ovlivněny v důsledku provádění předpokládaného managementu. V podstatě nebyl prokázán výskyt příliš významných zvláště chráněných nebo ohrožených druhů hmyzu, což souvisí i s charakterem lokality, kde převažují udržované parkové plochy s minimem podrostu nebo naopak zapojené lesní porosty. Nalézané zvláště chráněné druhy náležely spíše mezi hojné zástupce

5 entomofauny, jmenovitě se jednalo o dva druhy mravenců rodu Formica, jeden identifikovaný druh čmeláka rodu Bombus, nebo dnes poměrně běžného zlatohlávka skvrnitého (Oxythyrea funesta). Celkově se dá říci, že přinejmenším část EVL Blatná představuje poměrně příznivý biotop sledovaného předmětu ochrany a při vhodně nastaveném managementu by nemuselo dojít k dramatickému snížení početnosti a vymizení druhu. Provedený průzkum samozřejmě ani zdaleka nevyčerpal potenciál této lokality, i když se zde asi nedá očekávat příliš velké zastoupení významných druhů brouků vázaných na dřevní hmotu, neboť dosud prokázané druhy ukazují spíše na poněkud ochuzenou entomofaunu. V průběhu ornitologického průzkumu provedeného na území EVL Blatná v letech 2011 a 2012 bylo zjištěno celkem 62 druhů na lokalitě hnízdících (prokazatelně nebo alespoň pravděpodobně). U dalších 28 druhů byl zjištěn nehnízdní výskyt na lokalitě, kterou využívají většinou cíleně a opakovaně potravně či v souvislosti s hnízděním v bezprostředním okolí. Celá řada druhů se v parku vyskytovala během zimování (vedle např. čížků, kvíčal a podobně i velmi netypicky např. pár čápa bílého). Strakapoud prostřední Dendrocopos medius 2 možná i 3 páry 1 pár hnízdo-krmí ( ), min 2 páry ( ), 1M ( ); 3 páry ( ) Strakapoud prostřední hnízdí pravidelně v počtu 2-3 párů K cílům ochrany: Cíle ochrany jsou formulovány v souladu s ustanoveními 36 odst. 2 zákona, tak, aby bylo zajištěno zachování předmětu ochrany v příznivém stavu K návrhu bližších ochranných podmínek: Bližší ochranné podmínky PP jsou navrženy v souladu s ustanovením 44 odst. 3 zákona a jsou nastaveny tak, aby umožnily orgánu ochrany přírody usměrňovat činnosti, které nejsou zcela ošetřeny základními ochrannými podmínkami PP a mohly by vést k nežádoucím změnám dochovaného stavu přírodního prostředí K jednotlivým bližším ochranným podmínkám: a. na pozemcích určených k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat stromy označené jako biotop zvláště chráněných druhů, kácet nebo odstraňovat části takto označených stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, Na lesní pozemky se nevztahuje ustanovení zákona o kácení dřevin, proto je nutno zajistit ochranu stromů, které jsou nezbytné pro zachování populace předmětu ochrany jiným způsobem. V rámci provedených inventarizačních průzkumů lokality byl vytvořen seznam stromů s jejich polohou a popisem a tento bude v určitém časovém intervalu (doporučeno 5 let) aktualizován. Seznam stromů, na které se vztahuje toto omezení bude předán vlastníkům lesa. Vzhledem k tomu, že se jedná o omezení lesnického hospodaření v souladu s ustanovením 58 zákona, lze za tuto újmu požadovat kompenzaci. b. mimo pozemky určené k plnění funkce lesa kácet a odstraňovat listnaté stromy o obvodu kmene větším než 80 cm ve výši 130 cm nad zemí, kácet nebo odstraňovat části listnatých stromů (např. torza, větve) o průměru větším než 30 cm, Podle současného stavu legislativy přechází vyhlášením zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma kompetence podle 8 na příslušný orgán ochrany přírody. V případě, že by došlo ke změně (původně i ve zvláště chráněných územích povolovala kácení dřevin příslušná obec), je nutné zajistit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k tomu, aby nedošlo k poškození biotopu předmětu ochrany. c. ustanovení písm. a. a písm. b se nevztahuje na zásahy nezbytně nutné v mimořádné situaci nebo podle zvláštních právních předpisů (např. je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Pokácenou hmotu lze trvale odstranit z území přírodní památky pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.

6 Toto ustanovení řeší mimořádné situace, kdy je zejména z důvodu bezpečnosti nebo nastalé mimořádné situace nutné pokácet strom bez ohledu na to, zda se v něm vyskytuje předmět ochrany. Při tom lze strom nebo jeho část pokácet a odsunout na místo, kde nebude představovat nebezpečí. Úplně odstranění takto vzniklé hmoty lze až po souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody i dřevní hmota ponechaná na místě může dále sloužit jako biotop druhu, pokud místní situace umožňuje hmotu na místě ponechat K vymezení hranice zvláště chráněného území: Nově PP a OP PP je vedena převážně po hranicích stávajících parcel katastru nemovitostí nebo po výrazných terénních útvarech. Zároveň je tato hranice zpravidla dobře zřetelná i v terénu, jako hranice různých druhů pozemků. Hranice byla navržena tak, aby všechny významné fenomény předmětu ochrany byly v území zahrnuty. Pro hranici PP byl vypracován záznam podrobného měření změn K vymezení ochranného pásma: Zároveň s návrhem vyhlášení PP je navrhováno vyhlášení OP PP. OP PP je navrženo jako samostatný polygon. Přílohy: číslo 1: Orientační mapa PP Blatná a jejího ochranného pásma číslo 2: Seznam dotčených parcel číslo 3: Zákres hranice PP a jejího ochranného pásma do katastrální mapy

7 Příloha číslo 1:

8 Příloha číslo 2: Seznam dotčených parcel katastrální území Číslo parcely podle KN PP nebo OP Blatná 2104/1 OP 1 vodní plocha LV Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN koryto vodního toku přirozené nebo upravené celková výměra (m2) výměra v PP/OP (m2)* Blatná.281/1 PP 2916 zastavěná plocha a nádvoří Blatná 1940 PP 2916 ostatní plocha neplodná půda Blatná 1453 PP 2610 ostatní plocha zeleň Blatná 1441/1 PP 2610 vodní plocha rybník Blatná 2175 PP 417 ostatní plocha zeleň Blatná 1480 PP 5053 ostatní plocha zeleň Blatná 2083/2 PP 1560 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Blatná 174 PP 2610 ostatní plocha zeleň Blatná 1439/1 PP 2610 ostatní plocha zeleň Blatná 2059 PP 2610 ostatní plocha ostatní komunikace Blatná 1463/3 PP 1 ostatní plocha zeleň Blatná 1470/3 PP 1 ostatní plocha zeleň Blatná 4 PP zahrada Blatná 2084/4 PP 2610 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Blatná 2090/1 PP 2610 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Blatná 1476 PP 5053 ostatní plocha zeleň Blatná 1475 PP 2610 ostatní plocha zeleň Blatná 2174/2 PP 2610 ostatní plocha zeleň Blatná 1447 PP 2610 ostatní plocha zeleň Blatná 1455 PP 2610 ostatní plocha zeleň Blatná 1463/2 PP 1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Blatná 1442/2 PP 1 trvalý travní porost Blatná 216/3 PP 2916 ostatní plocha zeleň Blatná 1470/2 PP 1 ostatní plocha zeleň Blatná 1468/12 PP 1 ostatní plocha zeleň Blatná 1469/3 PP 1 ostatní plocha zeleň Blatná 1454/1 PP 2610 ostatní plocha zeleň Blatná 1944/2 PP 1 ostatní plocha ostatní komunikace Blatná 1463/1 PP 4391 ostatní plocha zeleň Blatná 1470/1 PP 2610 ostatní plocha zeleň Blatná 2090/2 PP 2610 vodní plocha koryto vodního toku umělé Blatná 2104/3 PP 1560 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Blatná 1468/9 PP 2610 ostatní plocha zeleň

9

10 Ó ÎÍÒÌÎ ÔÔÎËÒÔ ÚÓÍÌÌ ÔÔÎËÒÔÓ ÓÓ Î Ó ÏÍÒÔ Ô ÓÏÒÓ ÔÔÁÌÒÏ ÚÔÎÌÓ ÔÔÈÓÒÁ ÔÔÁÌÒËÏ Ó ÎÍÒÁ ÔÔÎËÒÍ ÚÓ ÌËÒÔÚÓ ÌËÒÓ Ô ÓÏÒÔÓ ÔÔÁÌÒËÔ ÔÔÍÏÒÔ ÔÔÎËÒÓ ÔÔÁÌÒË ÔÓÎÈÒÓÍ ÔÔÁÌÒÎ ÔÔÁÌÒËÎ ÚÔÎÎÌ ÔÔÎËÒÔÎ ÔÔÎËÒÔÏ ÔÔÍÎ Ó ËÌÒÍÁÓ ËÌÒËÍ ÔÔÁÌÒËÌ ÔÓÎÈÒÓÎ ÔÔÁÌÒËÍÔÔÁÌÒÌÁ ÔÔÍÏÒÔÔ Ô ÓÏÒÔ ÚÏÓÈ ÔÓÍÏÒÓÁ ÔÓÍÏÒÏÎ ÔÓÎÈÒÓ Ó ËÌÒËÈ Ó ËÌÒÌÈ Ó ËÌÒÌÎÔÔÍÏÒÁ Ó ÎËÒÌ ÓÔÓÏÒÔ ÚÏÓË ÔÓÍÏÒÌ Ó ËÌÒÌÁ ÓÔÓÏÒË ÔÓÍÏÒÔ ÔÓÍÓÒÔÔ ÓÓÎÎ ÓÔÓÏÒÌ ÔÓÍËÒÈ ÚÔÎÓÍ ÔÓÍËÒÏ ÔÓÍÏÒÏÏ ÔÓÍÏÒÓ ÔÓÍÓÒÔ ÔÓÍÓÒÓ ÚÔÎÌÏ ÔÓÍÓÒÈ ÚÁÏË ÚÔÓÈÈÚÔÎÌÍ ÚÔÓÈËÚÔÓËÍ ÚÔÓÈÁÚÔÓËÈ ÚÔÎÌÈ ÚÔÓÁÈ ÚÔÓÁÎ ÚÔÓËÌ ÚÔÓÁË ÚÔÓÁÍ ÔÓÍÓÒË ÚÔÓËÎ ÔÓÍÓÒÔ ÚÔÌ ÔÓÍÓÒÏ ÚÓÏÎÈ ÚÔÌ Ó ÓÔÓÌ ÔÓÍÎÒÓ Ó ÍÍÒË Ó ÍÍÒÏ Ó ÍÍÒÓ ÔÓÍÓÒÁ Ó ÍÍÒÎ ÔÓÍÏÒÔÁ Ó ÍÍÒÍ ÔÏÏÏÒÌ ÔÏÏÓÒÓ ÔÓÍÎÒÏ ÔÓÍÎÒÌ ÔÓÍÎÒÁ ÔÏÏÏÒÓ Ó ÍÓÒÔ ÓÔÓÓ ÔÓÍÎÒÔ ÔÓÍÎÒÈ ÔÓÍÎÒÔ ÔÓÍÎÒË ÔÏÏÏÒÔ ÓÔÈÏÒÔ ÔÏÎÌ Ô

11 ÚÓÏÁÌ ÓÓÔÎ ÚÓÎÓÁ ÓÔÓÏÒÔ Ô ÓÓÒÔÔ Ô ÓÏÒÓ Ó ÏÈÒÔÓ ÚÔÔÔË Ó ÏÈÒÔÌ Ô ÓÓÒÔÏ Ô ÓÏÒÔ ÚÓÌ Ì ÓÔÓÏÒÔ Ó ÏÈÒÔÎ ÚÏÓÁ Ô ÓÓÒË ÚÏÓÈ ÚÎÈÁ ÔÔÍÔÒÔÏ ÚÓÍÍ ÚÎÏÓÒÓ Ô Ó ÒÓ Ô Ó ÒÌÓ Ô Ó ÒÌÌ Ô Ó ÒÌÏ Ô Ó ÒÔÍ ÚÔÔÁ Ô Ó ÒÓÈ ÚÔÔËÏ ÚÔÔËÈÚÔÔËÁ ÚÔÔËÌ ÚÔËÓÁ ÚÔËÌ ÚÔÔÔÁ ÚÍÈÌ Ô Ó ÒÌÔ Ô Ó ÒÌ Ô Ó ÒÔ ÚÎÁÔÒÔÓÓÍÔ ÚÎÁÍ Ô ÓÓÒÏ ÚÎÓÓ ÚÎÓÌ Ô Ó ÒÔÔ Ô Ó ÒÈ Ô Ó ÒÔ Ô Ó ÒË ÚÎÓÈÒÓ ÚÓÈÏÏ ÚÎÓÍ Ô Ó ÒÁ ÚÎÓÎ ÚÎÁÔÒÓ Ô Ó ÒÓ ÓÔÓÏÒÌ ÚÎÔÁ ÚÔËÔÈ ÚÔ ËÁ ÚÎÍ ÔÔÍÔÒÔÍ ÔÔÍÔÒÔÔ ÚËÏÌ Ó ËÌÒÌ ÔÔÍÔÒÁ ÚÎÍÔ ÔÔÍÔÒÔ Ô ÔÈÒÎ Ô ÔÈÒÔÏ Ô ÔÈÒÏ Ô ÔÈÒÈ Ô ÔÈÒË ÔÏÏÓÒÓ ÚÎÌÎ ÚÎÌÍÒË ÚÎÌÍÒÈ Ó ÎËÒÔ Ô ÔÈÒÔ ÚÎÌÍÒÏ ÚÎÌÍÒÁ ÚÎÌÍÒÔÔ ÚÎÌÍÒÔÏ ÚÎÌÍÒÔÌ ÚÎÌÍÒÔÎ ÚÎÌÍÒÌ ÚÎÔÍÒÓ Ô ÔÈÒÁ ÔÏÎÌ Ó ËÌÒÓ ÔÏÎÏÒÔ ÔÔÍÌÒÔÏ ÚÔÔËÓ ÚÎÏÈ ÔÏÎÎ Ó

12 ÚÏÔËÒÌ Ó ÏÈÒÔÔ Ó ÏÎÒÏÓ ÏÎÒÌ ÚÏÎÌ ÚÏÏÁÒÌ Ô ÔÌÒÔÎ Ô ÔÌÒÌ Ô ÔÏÒÁ ÁËÁÒÔË ÁËÁÒÁ ÁÁÓÒÓÍ ÁÁÓÒÔ ÚÔÔÔË Ô ÓÓÒÈ ÚÈÌÁ Ó ÏÈÒÁ ÚÏ ÍÒÔ ÚÏ ÍÒÌ Ô ÔÌÒÓÍ Ô ÔÌÒÓÈ Ó ÏÎÒÎ Ô ÔÌÒÁ Ô ÔÌÒÔ ÚÍÁÌ ÚÏ ÍÒÓ ÚÏ ÍÒÏ Ô ÔÌÒÔÁ ÚÔ ÁÈ Ô ÔÌÒÓÏ ÚÔÌ Ï Ô ÒÔË ÁÁÓÒÏ Ó ÏÌÒÏ Ô ÒÔÁ Ó ÏÓÒÓ Ó ÏÓÒÔ ÚÓÓËÈ ÚÈ ËÒÌ ÚÎÓÏ Ô ÔÍÒÓË Ô Ó ÒÔ Ô ÔÍÒÌÌ ÚÓÓÏÁ ÚÏ Î Ó ÏÎÒÍ ÚÔÌ Ì Ô ÔÌÒÔÏ ÚÏ ÈÒÔ ÚÏ ÏÒÔ ÚÏ ÏÒÌ Ô ÔÌÒÔÔ Ô ÔÌÒÌ Ô ÔÌÒÓÁ Ô ÔÌÒÓË Ô ÔÌÒÌÔ Ô ÔÌÒÔÌ Ó ÏÎÒÈ Ô ÔÌÒÈ Ô ÔÌÒÍ ÚÏ ÈÒÍ ÚÏ ÏÒÏ ÚÏ ÏÒÓ Ô ÔÌÒÔÓ Ô ÔÌÒÏ ÚÔ ÁË Ô ÒÔ Ô ÔÒÌ ÚÌÔÒÓ ÓÓÏÁ ÚÏÁÓ ÚËÏÌ Ô ÔÈÒÔ ÚÔÌÁÓ ÚÔÌÁÏÔ ÔÍÒÔÏ ÚÓÈÏ Ô ÔÈÒÔÍ Ó ÏÎÒÁ ÚÔÔÁÓ ÚÏÁ ÒÓ ÚÔÔÁÏ Ô ÔÈÒÔÎ ÚÏÁ ÒÌ ÚÔÔÁÁ Ô ÔÍÒÔÓÚÏÎÏÒÓ ÚÍËÈ Ô ÔÍÒÓÌ ÚÍËÍÒÓ ÚÓÏÔÓ ÚÍÈÁ ÚÏÌÁ ÚÓÏ Á ÚÏÔ ÚÏÔÔÒÔ ÚÏÔÔÒÓ ÚÏÔÓ Ó ÏÎÒË Ó ÌÈÒÔ Ô ÒÔÌ Ô ÒÔ ÚÔÍÍÓ Ó ÏÎÒÔ ÓÔ ÏÒÓ ÓÓÏÌ ÚÓÓËÓ ÚÌÁË ÚÎËÌ ÚÍÈÈ Ó ÎËÒÔ ÚÌ ÒÔ Ô ÎÒÌÍ ÚÍÍÏ ÔÔÍÌÒÔÓ ÔÔÍÌÒÔÌ ÚÁËË ÔÔÍÌÒÓ ÚÍÎÁ ÓÓÓÌ Ó ÌÍÒÌ ÚÌÎÔÒÔ ÔÏÎÏÒÔ ÚÎÏÁ Ì

13 ÓÔÓÌ Ó ÍÓÒÔ ÚÎÁÎ ÔÏÏÓÒÏ ÔÏÏÓÒÎÌ ÓÔÈÏÒÔ ÚËÏÁ ÓÔÈÏÒÓ ÓÔÈÍ ÓÔÈÎ ÔÏÏÈ ÔÏÎÌ Ó ËÏÒÔ ÔÏÏÔÒÔ ÔÏÌÁÒÔ ÔÎÍÔÒÓÈ ÔÎÎËÒÍ ÔÎÍÔÒÏ ÔÎÎËÒÔ Ï

14 ÔÏÎÏÒÔ ÔÏÎÎ Ó ËÌÒÓ ÔÏÎÌ Î

15 ÚÎÏË ÚÎÏÁ ÚÍÎÁ Ó ÌÍÒÔ Ó ÌÍÒÌ ÚÓËÈ ÚÌÓ ÒÔ ÚÌÓ ÒÓ ÔÏÎÏÒÔ ÔÏÎÏÒÓ ÔÏÎÎ Ó ÎÁ ÓÓÓÌ ÔÏÍÎÒÈ ÚÈÁÁ ÔÏÍËÒÈ ÔÏÍÌÒÌ ÔÏÍÌÒÓ ÔÏÍÌÒÔ ÔÏÍËÒÔ Ó ËÌÒÓ ÓÔ ÏÒÌ ÚÓÏÔ ÔÏÎÌ ÔÏÍËÒÔÔ ÔÏÍËÒÁ ÔÏÍËÒË ÔÏÈ ÒÔ Í

16 Ó ÌÍÒÓ Ó ÌÍÒÌ ÚÌÏËÒÔ ÚÌÏÈÒÌ ÚÌÏÈÒÓ Ó ÌÌ ÌÁÒÏ ÚÈÎÍ ÏÌÒÌ ÓÓÔÓ ÓÓÔÌ ÓÓÔÏ ÚÌÏÈÒÔ ÚÌÏÏÒÔ ÏÌÒÓ Ó ÓÓÒÏ ÔÏÍÎÒË ÌÁÒÌ ÎÌÒÌ ÎÌÒÏ ËÎÓÒÁ ÚÍÁÔÒÌ ÚÍÁÔÒÏ ÚÔËÌÓÒÔ ÔÏÍÎÒÔ Ó ÌÍÒÏ ÓÔÌË Ó ÓÎÒÍ Ó ÓÓÒÌ ÚÎÈÒÔ ÔÏÍËÒÔ ÚÓÁÒÓ ÚÔÔÁÔÓÓÁÏ ÚÓÓÔÌÒÓ ÚÓÓÔÌÒÔÚÓÓÔÌÒÏ ÚÓÓÔÌÒÌ ÚÓÁÒÔ Ó ÌÍÒÎ ÚÓÁÒÏ ÚÓÈÌÔÒÓ ÓÓ ÓÔ ÚÓÈÌÔÒÌ ÔÁËÏÒÍÎ ÎÌÒÔ ÚÔÁÓÌ ÎËÒÔ ÚÌË Ó ÌÍÒÍ ÔÁËÏÒÓÌ Ó ÌÍÒÈ ÚÌËËÒÏ ÔÁËÏÒÎÓ ÚÌËËÒÓ ÚÌËËÒÎ ÔÁËÏÒÏÁ ÚÓÏÒÓ ÔÁËÏÒÎÌ ÔÁËÏÒÎ ÔÁËÏÒÎÔ ÔÁËÏÒÍÓ ÔÁËÏÒÎÎ ÔÁËÏÒÎÏ ÔÏÍËÒÈ ÔË ÔÈ ÔÍ ÔÎ ÔÁËÏÒÔÎ ÔÁËÏÒÎÍ ÔÁËÏÒÓÔ ÚÓ ÒÔ ÚÔÌË ÚÔÁ ÔÁËÏÒÎÈ ÚÔË ÔÁËÏÒÍÔ ÔÁËÏÒÎË ÚÔÈ ÚÔÌÈ ÚÓÍÈÌ ÔÁËÏÒÔÌ ÍÌ ÍÏÒÓ ÚÔÓÍÒÓ ÚÓÓÁÈ ÔÏ ÚÔÍ ÚÔÎ ÔÁËÏÒÍ ÔÁËÏÒÔÍ ÚÔÏÎ ÚÔÓ ÚÔÏÁÒÔ ÈÁ ÔÁËÏÒÓÈ ÚÏÏ ÔÏÎÌ Ó ËÌÒÓ Î ÚÎ ÚË ÚÁ ÔÁËÏÒÍÌ ÔÁËÏÒÎÁ ÚÔÎÔ ÚÔÎÓÒÓ ÚÔÎ Ë ÒÔ ÚÔÔ ÒÔ ÚÔ Á È

17 ÔÎÍÔÒÏ ÔÏÏÔÒÔ ÔÎÎËÒÌ ÔÏÌÁÒÔ ÔÎÎËÒÍ Ó ËÏÒÏ ÔÏÎÌ ÔÎÍÔÒÓÈ ÚÓÏÈÏ ÔÏÁÌ ÔÎÍÔÒÓÁ Ó ËÏÒÓ ÔÎÎÁÒÔ ÔÎÎËÒÔ ÔÏÁÎ ÔÎ ÏÒÔ ÔÎÎËÒÎ ÔÁÌÈ ÔÏÁÈ ÔÎÎËÒÓ ÔÎÔÓ ÔÎÓ ÒÓ ÔÎÎËÒË Ë

18 ÔÏÎÌ ÔÏÁÔ ÔÏËÎ ÔÁÌÁÒÔ Ó ËÏÒÓ ÔÎ ÏÒÓ ÔÎ ÏÒÌ ÚÓËÓ ÔÁÌÁÒÓ ÔÎ ÏÒÔ ÔÎ ÏÒÔÓ ÔÎ ÏÒÏ ÚÔÎ Ë ÔÎ ÏÒÁ ÔÎ ÏÒËÔÎ ÏÒÔ ÔÎ ÏÒÔÔ ÔÎ Ô ÔÎ Ì ÔÎ ÏÒÎ ÔÎÓÏÒÔ ÔÎ Î ÔÎ Í ÔÎÔÓ ÔÎÓÏÒÌ ÔÎÓÈÒÔ ÔÎÓÏÒÏ Á

19 ÔÏÎÌ Ó ËÌÒÓ ÔÏÈÈ ÚÓËÓ ÚÓÈÍÒÔ ÚÓËÔÒÔ ÚÓËÔÒÓ ÚÓË ÒÔ ÔÏÈË ÔÁÏÏÒÌ Ó Á ÒÓ ÚÓÍÈ Ó ËÒÔÎ ÔÏË ÔÁÏÏÒÈ ÔÁÏÏÒÍ ÔÎ Í ÓÔÁÒÔ ÚÓÈÈ ÔÁÌÁÒÏ ÔÁÏÔÒÌ ÚÓÈÌ ÓÔÍÒÌ ÔÁÏÔÒÍ ÔÁÏÔÒÎ ÓÔÍÒÓ ÔÁÏÔÒÏ Ó ÁÌÒÈ Ó ÔÒÌ ÚÓÈÏ Ó ËÒÓÔ Ó ËÒÓ Ó ËÒÓÏ ÚÔÍÈË Ó ËÒÔÁ Ó ËÒÔ ÚÓÓÍÏ Ó ËÒÓÈ Ó ËÒÔË ÚÓÓÍÍ ÚËÏÎ Ô

20 ÔÏÎÌ ÔÏÍÁÒÌ Ï ÚÎ Î ÚË ÔÁËÏÒÓÓ ÔÁËÏÒÔÏ ÔÁËÏÒÔÍ ÔÁËÏÒÎÁ ÚÔÎÓÒÔ ÚÔÎÌ ÚÔÎ ÚÔÔËÔ Ë ÒÌ Ë ÒÓ ËÏ ÚÔ Á ÚÏÍÁ ÚÓ ÔÁËÏÒÓ ÔÁÁÏÒÓ ÔÁÁÏÒÏ Ó ËÌÒÓ ÔÁËÏÒÌ ÔÁÏÏÒÓ ÚÓÏÌ ÔÁÁÏÒÌ ÚÔÎÁÒÌ ÁÔ ÔÈÏ ÔÁÁÏÒÎ ÔÁÁÏÒÈ ÚÔÍÓ ÔÁÏÏÒÌ ÚÓÌÍ ÚÓÌÌ ÔÁÁÏÒÔ ÚÔÍÈ ÔÁËÏÒÔÈ ÔÁËÏÒÏ ÔÏÈÎ ÚÓÈÔÓÒÌ ÓÓÌÔÒÓ ÓÓÌÔÒÔ ÚÓÎ ÚÓÓËÒÔ ÚÓÓÎ ÚÓÓÌÒÓ ÓÓÎÔ ÓÓÌÎ ÔÁÏÏÒÎ ÚÓÍÍÒÌ ÔÍÈ ÚÓÓÍÒÔ ÚÓÓÓ ÚÓÓÍÒÓ ÓÔÔ ÔÁËÏÒÈÓ ÔÎÌÒÈ ÓÓÎÓÓÓÎÌ ÔÁËÏÒË ÔÁËÏÒÏÈ ÔÁÏÏÒÍ ÚÔÔÔÌ ÔÁÏ ÚÓÍÎÒÓ ÔËÍ ÚÓÍ ÔÁËÏÒÌÈ ÔÁËÏÒÌ ÔÁËÏÒÌÎ ÔÁËÏÒÌÔ ÔÁËÏÒÌÍ ÔÎÌÒÌ ÓÔÎ ÔËÌ ÔËÔÒÔ ÔÁËÏÒÍÈÓÓÎÈÒÓÓÓÈÌ ÓÓÎÈÒÔ ÔÍ ÒÔÓ ÚÓÍÁÏ Ó ËÒÓÓ ÓÌ Í Ó ËÒÔÎ Ó ËÒÓÌ Ó ËÒÓÈ Ó ËÒÔÍ Ó Á Ó ËÒÔÈ Ó ËÒÔË Ó ËÒÔÔ ÔËÔÒÓ ÚÔÍÈÁ Ó ËÒÔ ÓÓÔÍÒÓ ÓÓÔÍÒÔÓÓÔÍÒÌ Ó ËÒÍ ÔÁËÏÒÓÁ ÚÔÍË Ï ÌÒÍ ÚÓÓÍÎ Ï ÌÒÔË ÚÓÎÍÏ Ï ÌÒÓÔÏ ÌÒÓÎ ÔÁÏÁ ÚÓÌÍÁ Ï ÌÒÎ Ó ËÒÏ Ï ÌÒÔÈ ÚÓÓÈÎ ÔÍ ÒÏ ÔÍ ÒÔÌ Ó ÁÏÒÔÓ Ï ÓÒÎ ÔÍ ÒÔ ÔÍ ÒÔÏ Ó ÁÏÒÁÓ ÁÏÒÏÈÔÍ ÒÓ Ó ÁÏÒÏÎÏ ÓÒÁ ÔÍ ÒÔÎ Ï ÓÒÔ Ó ÁÏÒÏË ÚÓÍËÈ ÔÎÈÒÎ ÔÍ ÒÔ ÔÍ ÒÌ ÔÍ ÒÁ Ó ÁÏÒÔ Ï ÌÒÏÏ Ï ÌÒÌÎ Ï ÌÒÓÓ ÔÔ

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Libochovka

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 22/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského

Více

Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy

Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy Návrh na nové vyhlášení Přírodní rezervace Nová louka Příloha 1 Přírodní rezervace Nová louka, širší vztahy 0 500 1 000 1 500 m Datový podklad MŽP; Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a krajské

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021

Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Přírodní památku Niva Olše Věřňovice v rámci Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše Věřňovice

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 9, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 9 Rozesláno dne Rok 2013

Věstník Jihočeského kraje, částka 9, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 9 Rozesláno dne Rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 9 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 Obsah: 1. Nařízení Jihočeského kraje č. 22/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice a jejího

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ):

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ): Metodická pomůcka k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 8/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Hlubocké hráze a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 28/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní rezervace Vrbenské rybníky a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje

Více

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky:

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky: Komentář k právním ustanovením na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 2 zákona 114/1992 Sb.: Ochrana dřevin

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 7. srpna 2015 69621/ENV/14

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ Kód ústředního seznamu: Kraj: Pardubický Obec: Bylany Název památného stromu: Lípa za hřištěm Okres: Chrudim Pověřený obecní úřad: Bylany Katastrální území: Bylany [616567]

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku p.č. 510/11 - orná půda, LV číslo 565, katastrální území Vávrovice, obec Opava, okres Opava a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2013. Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2013. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266 Příloha č. 3 Operační program Životní prostředí, výzva č. 27 Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Místo stavby. A.1.1 Údaje o stavbě. Název stavby. Dokumentace pro územní řízení

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Místo stavby. A.1.1 Údaje o stavbě. Název stavby. Dokumentace pro územní řízení A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Infrastruktura pro RD v lokalitě Za Hřbitovem - Proseč A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby Infrastruktura pro RD v lokalitě Za Hřbitovem Proseč Dokumentace

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP 27624/2012 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. června 2012 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 27624/2012 KUSP

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

Stavíme reproduktorové

Stavíme reproduktorové Í ª3³»» ±¼«µ ± ±ª7 ±«ª ø ÎÒÜ ò Þ± «³ Í#µ± Î ¼ ± ³ 7 µ7 µ ª ª ±¾ ± (»¾²3 8?¾ ª²3»»µ ±² ó µ ±«ª» ² 8²7³ & «³«ò Ö» ± ½» ±½ ±» ²7 ª»¼»³ µ ¼± «²± (3 «²7 ± ¾± 3 ª ±¾½ ±¼²3 3 ò X ª¾ «²»ó '» ±«(»¼4²±»µ ª ±«²»²?ª

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

ROZHODNUTÍ. nepovoluje

ROZHODNUTÍ. nepovoluje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 9. 4. 2015 JID: 51024/2015/KUUK Číslo jednací: 581/ZPZ/2015/ZD-784 Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00155/BK/15 VYŘIZUJE: Jongepierová DATUM: 20.1.2015 O Z N Á M E N Í

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00155/BK/15 VYŘIZUJE: Jongepierová DATUM: 20.1.2015 O Z N Á M E N Í Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 email: bilekarp@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00155/BK/15 VYŘIZUJE: Jongepierová DATUM: 20.1.2015 O Z N Á M E N Í o návrhu

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

fiõflÿ S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ

fiõflÿ S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ fiõflÿ S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ ÔÚ Ã»Ã Õà S Œ ŸÀ fl Sÿ _ ÀÊ ø &ºø ª ± ±æ ± 3 ª 3 ƪ ø 3 ±? õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõúúúõú ÆÚÓ b) vyhodnocení koordinace využívání ªÜª 7 ± ß ªº µø Ü ÆÜ3 & ª 3 ø Ù ª ß ±º ± ª 3 ± øº

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění Změna č. 7 územního plánu obce Jirny Odůvodnění Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 7: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 5. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 6853/2013 KUSP 6849/2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1112/62/2016 část B)

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1112/62/2016 část B) ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1112/62/2016 část B) NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, pozemky p.č. 277, 296/3, 298/12, 704/5, 704/8, 704/9, 711/9, 711/13, 713/4, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 753/4, 1018/2,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 1. dubna 2014 Ing. Kateřina Novotná KUZL 19698/2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 960/49/2015. na stanovení obvyklé ceny nemovitostí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 960/49/2015. na stanovení obvyklé ceny nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 960/49/2015 na stanovení obvyklé ceny nemovitostí Pozemku 2120/3, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 454 a pozemku parc.č. 2120/1, včetně trvalých porostů a venkovních úprav,

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les Seminář pro obce Olomouckého kraje únor 2015 Právní rámec zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů prováděcí vyhláška č. 189/2013

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 7.3. 2014 Petr Pavelčík KUZL 14220/2014 KUSP 14220/2014

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.119/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: 460. UÂ plneâ zneïnõâ zaâkona cï. 114/1992 Sb., o ochraneï prïõârody a krajiny, jak vyplyâvaâ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 8288-225/2011 o ceně souboru nemovitostí - ideálního podílu 1/6 pozemků parc.č. 334/2, 335/2, 633/54, 633/55, 633/58, zapsaných na LV č. 231 v k.ú. Bystřany-Světice, ideálního podílu

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 14. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9691/2013 KUSP

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 29. ledna 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 5808/2013

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: 2318 Kategorie ochrany: Národní přírodní

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

Revitalizace biokoridoru 4. etapa. katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1

Revitalizace biokoridoru 4. etapa. katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1 Název projektu Místo realizace Etapy Realizátor Termíny Cena Revitalizace biokoridoru 4. etapa katastrální území Dubec, obecní pozemky è. 1325/6, 768/1 Jedná se o 4. etapu projektu Revitalizace biokoridoru

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7061/95-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7061/95-2015 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7061/95-2015 o ceně nemovitosti pozemkových parcel zapsaných v LV č. 1687 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí, obec Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

é á úř Ř ř á Í á čá úř úř á úř ř š á á á č ú á řá á é š ř á á č é ú Í ř ž Ž á žá á á é á á ř á á á á áš šú ú ř ř á ú ř á áš č á á á řá Ů á č á ř á Ú é ř ř ť é ó é č é á ř ž š á ř Í é éú ř é ř é á č é ú

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo: Hroznová 227/17, Brno-střed-Pisárky, 603 00 Brno 3 Zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Název veřejné zakázky: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lipov - kostel CZ0623711 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lipov - kostel Kód lokality: CZ0623711 Kód lokality

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 28/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 28/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 28/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/12 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 766/2, 766/3, 766/4, 766/5 a 766/6, LV číslo 632, katastrální území Vitice, obec Vitice, okres Kolín a ocenění

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Vyhlásené: 21.10.1980 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 142 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 228/13 o obvyklé ceně podílu ve výši id. 1/2 na nemovitostech - pozemku p.č. 495/2 - trvalý travní porost a p.č. 503/1 - trvalý travní porost s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 338/64/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 338/64/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 338/64/2015 O administrativní a obvyklé ceně pozemku parc.č. 627/28 v k.ú. České Budějovice 5, okres České Budějovice, Jihočeský kraj Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IV. Ekonomické vyhodnocení duben 2005 pořizovatel: ATELIER FONTES, s.r.o. Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny Veveří 109, 616

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Zarámí 88, 760 41 Zlín Spisová značka.: 2RP46396/2012-130764/04/03 Č.j.: SPU 625561/2014 Vyřizuje: Ing. Eva Vaculíková Telefon:

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě Seznam příloh: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Přílohy

Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Přílohy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Přílohy Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více