I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010"

Transkript

1 I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010 Oddíl Pododdíl Paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura 3311 Divadelní činnost Nastudování a veřejné scénické předvádění divadelního umění všech ţánrů (včetně hudebně dramatického a tanečního). Pořádání festivalů, přehlídek, seminářů a tvůrčích dílen Hudební činnost Nastudování a interpretace české a světové hudební tvorby doma i v zahraničí. Pořádání veřejných produkcí, festivalů, cyklů, soutěţí a tvůrčích dílen Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Shromaţďování, ochrana, vědecké zpracování, vyuţívání a zpřístupňování audiovizuálních archiválií a pozůstalostí významných osobností české kinematografie. Činnost kin. Vědeckovýzkumná práce v oblasti filmu a filmové a archivistiky, nelze-li ji oddělit a zařadit na Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi při tvorbě a šíření filmové kultury, prodej a půjčování audiovizuálních materiálů, technická obnova filmů. Periodická, vydavatelská, publikační a distribuční činnost v oblasti filmové kultury Činnosti knihovnické Práce se čtenářem, péče o knihovní fondy, katalogy, kartotéky a databáze. Poradenská, informační, ediční, výstavní a přednášková činnost. Zpracování a doplňování knihovních fondů a retrokonverze katalogů. Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční sluţba.regionální funkce knihoven. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty v oboru a podávání nárhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky. Nezahrnuje odborné knihovny, katalogy, archívy a databáze zaměřené jako sluţba jiné funkci (ústředí vědeckých informací, odborné knihovny ministerstev) Činnosti muzeí a galerií Systematická koncepční muzejní a galerijní sbírkotvorná činnost, odborná správa, ošetření, ochrana a bezpečná úschova hmotných dokladů k dějinám, přírodě, společnosti a kultuře. Vědecké zpracování výzkumu, odborných posudků, rešerší a expertiz. Vytváření muzejních a galerijních expozic, tématických výstav samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi v tuzemsku a v zahraničí. Pořádání konferencí, seminářů, přednáškových cyklů. Zápůjčka sbírkových předmětů muzejní a galerijní hodnoty k účelům studijním a výstavním. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky Vydavatelská činnost Vydávání divadelních, hudebních, literárních, výtvarných a audiovizuálních děl (periodických a neperiodických publikací) a nahrávání, výroba a rozmnoţování zvukových a zvukově obrazových záznamů (CD, CD ROM) Výstavní činnosti v kultuře Příprava a realizace tuzemských kulturních výstav, jakoţ i výstav vysílaných do zahraničí a přijímaných ze zahraničí, a to jak formou přímé realizace, tak i formou spoluúčasti na realizaci či formou zadání realizace specializovaným zprostředkovatelským organizacím Ostatní záležitosti kultury Dokumentační, informační, ediční a výstavní činnost a veřejné činnosti (přednášky, semináře, kulturní večery, výstavy, soutěţe) v oblasti profesionálního a neprofesionálního umění a zájmových aktivit (není-li specifikovaná v jiných paragrafech). Činnosti spojené s vedením obecní kroniky. 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Koordinace odborné činnosti, vytváření jednotné odborné, metodické, dokumentační a informační základny a technická hlediska ochrany, obnovy a prezentace, výzkumu, průzkumu, evidence a dokumentace památkového fondu. Propagační, publikační, ediční, přednášková a výstavní činnost. Odborná pomoc a dohled nad prováděním komplexní péče o památkový fond. Zavádění informačního systému památkové péče a ochrany movitých kulturních památek a uměleckých předmětů. Péče, udrţování, obnova, údrţba, restaurování a zpřístupnění umělecky, technicky, historicky a archeologicky významných movitých a nemovitých památek. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů sakrální a kulturní povahy a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky. 1

2 I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010 Oddíl Pododdíl Paragraf 3322 Zachování a obnova kulturních památek Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek a historických částí sídel prohlášených za památkovou rezervaci nebo zónu. Zahrnuje financování kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, a to včetně kulturních památek v obecním vlastnictví. Zahrnuje přitom i účelové dotace a příspěvky organizacím uvedeným v 3321, ale v tomto případě nad rámec jejich běţného provozu Výkup předmětů kulturní hodnoty Výkup předmětů kulturní hodnoty, přírodnin anebo lidských výtvorů anebo jejich souborů, které jsou významné pro historii, literaturu, umění a vědu Pražský hrad 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Zahrnuje spojené se zachováním a obnovou kulturních, historických a podobných hodnot místního významu, které nejsou vyhlášeny za kulturní památky. Můţe jít o pořízení, péči a obnovu místních památníků, pamětních míst, pamětních desek, čestných hrobů, ale i např.kapliček apod Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Patří sem kultovní činnosti církví a náboţenských společností Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Osobní poţitky duchovních, zákonné pojištění a další náhrady. Řádné a mimořádné náklady spojené s výkonem bohosluţeb a církevní administrativy. Výdaje na údrţbu církevního majetku. 334 Sdělovací prostředky 3341 Rozhlas a televize Činnosti spojené s rozhlasovým a televizním vysíláním Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 336 Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3361 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Činnost Ministerstva kultury ČR Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků. Patří sem rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 338 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3380 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Organizovaná, problémově, tématicky a kriticky orientovaná soustava poznávacích činností s cílem získání nových znalostí. 339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostředků 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Zahrnuje i činnost např. sborů pro občanské záleţitosti. 2

3 Tabulka č. II/3a: Výdaje kap. 334 Ministerstvo kultury Vývoj poskytnutých dotací a příspěvků na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím (PO) podle odvětví: období 2010 PO podle odvětví 2010 v tis.kč z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele Galerie Muzea Knihovny Památková péče Divadla Umělecké soubory Ostatní záležitosti kultury Celkem Počet PO v působnosti MK celkem Vývoj poskytnutých dotací a příspěvků na provoz Přísp.organizace Laterna Magika Praha byla zrušena ke dni Pramen: MK 3

4 Tabulka č. II/3b: Výdaje kap. 334 Ministerstvo kultury Vývoj poskytnutých dotací a příspěvků na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím (PO) podle odvětví: období Vývoj poskytnutých dotací a příspěvků na provoz v tis.kč PO podle odvětví 2009 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2008 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2007 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2006 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2005 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2004 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2003 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele Galerie Muzea Knihovny Památková péče Divadla Umělecké soubory Ostatní záležitosti kultury Celkem Počet PO v působnosti MK celkem 31 31* * Příspěvková organizace Národní zemědělské muzeum byla zrušena rozhodnutím MK č.1/2008 ke dni Novým zřizovatelem Ministerstvo zemědělství Pramen: MK 4

5 Tabulka č. II/4: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury v roce 2010 Muzea a galerie IČO Název organizace Národní muzeum Národní galerie v Praze Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze Národní technické muzeum Praha Památník národního písemnictví Praha Moravské zemské muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Technické muzeum v Brně Slezské zemské muzeum Opava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm Památník Lidice Památník Terezín Husitské muzeum v Táboře Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou Muzeum romské kultury Brno Muzeum umění Olomouc Odborná organizace státní památkové péče IČO Název organizace Národní památkový ústav, Praha Knihovny IČO Název organizace Národní knihovna ČR Praha Moravská zemská knihovna v Brně Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Praha Ostatní organizace IČO Název organizace Národní divadlo Praha Státní opera Praha Institut umění - Divadelní ústav Praha Česká filharmonie Praha Pražský filharmonický sbor Praha Národní filmový archiv Praha Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha Národní ústav lidové kultury Strážnice Laterna magika Praha byla k zrušena pramen : MK 5

6 Tabulka č. II/5 : Výdaje na kulturu vykázané v kapitolách státního rozpočtu období 2006 až 2010 v tis.kč Kap. státního rozpočtu pozn.: 504 Státní fond kultury , , , , , Státní fond kinematografie , , , , , Kancelář prezidenta republiky , , , , , Ministerstvo zahraničních věcí , , , , ,00 na R + TV 307 Ministerstvo obrany , , , , , Ministerstvo vnitra , , , , ,42 Muzeum policie Praha 329 Ministerstvo zemědělství , , , , , MŠMT , , , , ,33 celkem , , , , , Ministerstvo kultury , , , , ,75 Národní zemědělské muzeum (od 05/2006) Státní technická knihovna, Muzeum JAK Praha celkem státní rozpočet , , , , ,37 Pramen : MF databáze Úfis, vlastní výpočty 6

7 Tabulka č. III/1: Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury v letech 2001 až 2010 souhrnně podle území krajů Tabulka č.iii/1a: Období v tis.kč Počet Počet Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kraj obcí obyvatel KÚ KÚ KÚ KÚ Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Praha Celkem Zaokrouhlení ČR celkem Počty obyvatel jsou uváděny podle zákona č.158/1999 Sb o sčítání lidu, domů a bytů v roce

8 Tabulka č. III/1: Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury v letech 2001 až 2010 souhrnně podle území krajů Tabulka č.iii/1b: Období v tis.kč Kapitola Kapitola Počet Počet Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kraj obcí obyvatel KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ OkÚ KÚ OkÚ Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Praha Celkem Zaokrouhlení ČR celkem Počty obyvatel jsou uváděny podle zákona č.158/1999 Sb o sčítání lidu, domů a bytů v roce

9 Tabulka č. III/5: Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury - kap. 700 (OkÚ v letech 2001 a 2002 kap.380) - podle funkčního členění v letech 2001 až 2010 Tabulka č. III/5a: období v tis.kč Název Celkem KÚ Celkem KÚ Celkem KÚ 3311 Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audioviz.archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záleţitosti kultury Činnost pam.ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kultur. památek Výkup předmětů kulturní hodnoty Národ.povědomí Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Čin. registrovaných církví a náboţ. spol Rozhlas a televize Ostatní záleţitosti sděl. prostředků Ost.OSS v kultuře Ost.spr.v kultuře Výzkum a vývoj v oblasti kultury,církví a sděl.prostř Mez.spol.v kultuře,církvích a sděl. prostř Zájmová činnost v kultuře Ost. zál. kultury, církví a sděl.prostředků C e l k e m Zaokrouhlení ČR c e l k e m

10 Tabulka č. III/5: Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury - kap. 700 (OkÚ v letech 2001 a 2002 kap.380) - podle funkčního členění v letech 2001 až 2010 Tabulka č. III/5b: období 2004 až 2007 v tis.kč Název Celkem KÚ Celkem KÚ Celkem KÚ Celkem KÚ 3311 Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audioviz.archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záleţitosti kultury Činnost pam.ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kultur. památek Výkup předmětů kulturní hodnoty Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Čin. registrovaných církví a náboţ. spol Rozhlas a televize Ostatní záleţitosti sděl. prostředků UOSS v kultuře Ost.OSS v kultuře Ost.spr.v kultuře Výzkum a vývoj v oblasti kultury,církví a sděl.prostř Mez.spol.v kultuře,církvích a sděl. prostř Zájmová činnost v kultuře Ost. zál. kultury, církví a sděl.prostředků xx Nejmenované paragrafy C e l k e m Zaokrouhlení ČR c e l k e m

11 Tabulka č. III/5: Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury - kap. 700 (OkÚ v letech 2001 a 2002 kap.380) - podle funkčního členění v letech 2001 až 2010 Tabulka č. III/5c: období 2001 až 2003 v tis.kč Název Celkem KÚ Celkem OkÚ KÚ Celkem OkÚ KÚ 3311 Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audioviz.archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záleţitosti kultury Činnost pam.ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kultur. památek Výkup předmětů kulturní hodnoty Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Čin.registr. církví a náboţ. spol Rozhlas a televize Ostatní záleţitosti sděl. prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředcích Mez.spol.v kultuře,církvích a sděl. prostř Zájmová činnost v kultuře Ost. zál. kultury, církví a sděl.prostředků xx Nejmenované paragrafy C e l k e m Zaokrouhlení ČR c e l k e m

12 Tabulka č.iii/6: Průměrné souhrnu územních rozpočtů v území kraje na kulturu na jednoho obyvatele v letech souhrnně podle území krajů v tis. Kč KRAJ Počet Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce obyvatel a a a a a a a a a a KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ Středočeský , , , , ,8 906,3 891,9 804,4 642,1 585,7 Jihočeský , , , , , , , ,1 877,3 766,4 Plzeňský , , , , , , , , ,7 973,8 Karlovarský , , , , , , , , ,8 937,4 Ústecký , , , , , , , ,5 788,2 751,6 Liberecký , , , , , , ,1 987,0 953,5 763,4 Královéhradecký , , , , , , ,3 979,1 940,6 818,6 Pardubický , , , , , , ,4 948, ,2 745,5 Vysočina , , , , , , , ,4 778,1 645,8 Jihomoravský , , , , , , , , , ,7 Olomoucký , , , , , , , ,6 888,0 875,3 Zlínský , , , , , , ,6 909,1 722,2 704,0 Moravskoslezský , , , , , , , ,1 964,9 790,9 Praha , , , , , , , , , ,3 ČR bez OkÚ v letech ,7 850, , , , , , , , ,5 celkem vč. OkÚ v letech , ,3 Komentář : Tento údaj je propočten jako poměr celkových výdajů kap. 700, tj. veřejných rozpočtů územní úrovně (OkÚ a obcí v letech 2001, 2002 kap.700 KÚa obcí a kap.380 OkÚ, od roku 2003 jen kap.700 KÚ a obcí) a počtu obyvatel v území okresu. V současné době údaj propočítáváme spíše z tradice a pro ilustraci, neboť bez dalších porovnání nemá dostatečnou vypovídací schopnost ve vztahu k posouzení struktury a účelnosti výdajů veřejných rozpočtů na kulturu. Počty obyvatel jsou uváděny podle zákona č.158/1999 Sb o sčítání lidu, domů a bytů v roce

13 Tabulka č. III/7: Průměrné souhrnu územních rozpočtů v území kraje na kulturu na jednoho obyvatele v letech podle okresů v území krajů KRAJ OKRES v tis. Kč Počet obyvatel KÚ KÚ KÚ Středočeský Benešov ,3 898,1 746,0 KÚ582,7 KÚ648,7 KÚ571,2 KÚ553,1 KÚ479,9 KÚ469,0 KÚ407,1 Beroun ,9 579,8 613,9 769,4 532,9 515,7 635,0 560,4 584,2 507,0 Kladno ,0 807,1 671,6 574,8 886,9 579,4 574,0 562,0 574,9 833,5 Kolín ,3 603,8 860,7 722,0 561,7 490,5 599,5 461,1 458,9 377,5 Kutná Hora , , ,7 956,6 792,6 753,5 810,9 653,2 635,5 690,6 Mělník ,6 828,7 700,5 616,7 630,8 571,3 603,5 610,6 492,4 448,8 Mladá Boleslav , , ,5 835,0 953,5 808,4 805,1 774,9 771,0 901,9 Nymburk ,5 851,3 652,6 565,8 597,9 533,0 541,9 463,3 507,6 523,7 Praha-východ ,4 989,1 913,9 755,1 677,4 596,7 683,6 563,5 504,1 454,5 Praha-západ ,1 550,1 485,5 624,5 562,3 476,7 455,2 379,0 392,5 358,9 Příbram , , ,4 941, ,2 843,8 753,4 608,0 621,1 534,0 Rakovník ,7 841,8 688,6 623, ,0 540,7 555,7 345,7 342,9 308,4 KÚ ,6 352,1 258,3 321,4 346,6 290,0 255,5 251,5 98,2 26,0 Jihočeský Č.Budějovice , , ,7 998,2 943, ,2 880,6 734,7 835,8 798,0 Český Krumlov , , , ,3 1514, ,4 968,9 747,0 869,5 663,2 Jindř. Hradec , , ,1 972,7 1184,69 965,9 860,9 997,5 763,1 764,9 Písek , , , ,8 1258, , , ,8 790,7 615,7 Prachatice , , , ,2 971, ,4 860,4 880,2 600,7 669,0 Strakonice , , , ,3 1283, ,5 989,4 813,1 662,0 580,2 Tábor , ,7 955,6 766,5 948,35 784,8 890,8 655,3 579,2 784,9 KÚ ,7 402,7 442,8 447,5 414,56 332,2 281,6 306,1 135,4 43,8 Plzeňský Domaţlice , ,2 855,1 948, ,2 856,0 836,7 824,1 986,5 897,5 Klatovy ,7 903,5 773,2 630,8 696,7 800,1 664,7 602,8 568,3 581,7 Plzeň-město , , , , , , , , , ,6 Plzeň-jih , , ,4 671,0 726,7 723,0 639,2 525,1 468,0 473,4 Plzeň-sever ,5 799,1 575,7 543,5 623,8 466,3 412,9 405,4 326,5 480,4 Rokycany , ,3 763,6 800,7 937,5 690,4 503,6 539,0 674,7 569,0 Tachov , , , , , , , ,4 914,5 882,7 KÚ ,2 533,0 547,6 533,6 454,4 374,9 321,3 289,5 213,3 126,7 Karlovarský Cheb , , , , , , , ,7 954,4 933,2 Karlovy Vary , , , , , , , , ,9 917,9 Sokolov , , , , ,9 887, ,8 842,9 880,9 863,6 KÚ ,9 425,0 432,6 350,5 306,3 263,4 249,0 101,5 32,1 13

14 Tabulka č. III/7: Průměrné souhrnu územních rozpočtů v území kraje na kulturu na jednoho obyvatele v letech podle okresů v území krajů KRAJ OKRES v tis. Kč Počet obyvatel KÚ KÚ KÚ Ústecký Děčín , , ,5 KÚ 1 116,9 KÚ 1 219,2 KÚ963,4 KÚ926,7 KÚ817,2 KÚ787,9 KÚ936,6 Chomutov , ,2 940,5 941, ,0 964,0 807,6 731,3 693,8 732,4 Litoměřice , , , , ,4 894,2 833,1 999,6 645,1 533,1 Louny , ,2 789,9 634,6 748,0 651,0 727, ,9 721,0 521,8 Most ,5 989,7 783,9 699,3 902,7 840,3 674,0 650,1 589,8 812,3 Teplice , , , , ,8 966,4 802,5 882,2 672,0 594,4 Ústí nad Labem , , , , , , , ,5 794,0 759,6 KÚ ,5 332,1 291,3 237,3 201,1 179,5 190,0 237,4 87,1 41,5 Liberecký Česká Lípa ,1 931,4 834,7 933,1 745,1 684,0 831,6 641,4 635,2 573,4 Jablonec n.nisou , , ,1 818,1 982,9 853,9 678,7 583,6 637,7 834,0 Liberec , , ,3 936,9 915,4 939,7 857,3 855,8 824,4 728,4 Semily , , , , ,9 618,6 982,1 972,2 786,6 651,3 KÚ ,8 287,8 273,1 242,4 249,0 269,1 231,1 219,5 216,3 64,8 Královéhradecký Hradec Králové , , , , , , ,7 956, ,9 957,0 Jičín , , ,6 928,7 836,1 871,0 980,8 733,9 702,7 776,1 Náchod , , ,9 864,2 894,3 860,0 853,9 726,7 588,5 771,0 Rychnov n.kněţ ,7 923, ,7 998, ,3 863,9 791,4 682,3 745,8 793,9 Trutnov , ,1 969,9 862,2 901,8 782,2 834,8 619,7 610,3 477,9 KÚ ,6 366,3 323,6 445,2 398,6 364,7 293,3 214,1 119,3 53,8 Pardubický Chrudim , , ,2 774,5 896,1 632,5 579,2 598,6 638,1 736,4 Pardubice ,5 897,5 892,6 732,5 842,1 712,7 611,2 664,1 944,7 548,5 Svitavy , , , , , , , , , ,6 Ústí nad Orlicí , , , ,2 890,2 763,5 784,2 638,6 835,6 644,4 KÚ ,8 239,5 304,3 237,1 212,9 260,6 299,3 190,2 175,9 32,6 Vysočina Havlíčkův Brod ,0 903,3 916,3 709,7 669,3 603,4 496,3 506,0 399,2 334,4 Jihlava , , ,1 912,1 793,2 684,4 841,6 987,7 900,3 543,8 Pelhřimov , , , , ,3 948, ,3 797,6 913, ,7 Třebíč , , ,0 882,0 814,7 919,5 990,0 992,6 716,4 634,1 Ţďár n.sázavou ,8 922,3 874,5 905, ,1 727,3 764,6 654,5 622,5 551,8 KÚ ,1 431,0 325,2 278,1 283,8 259,9 287,9 212,1 76,1 30,2 14

15 Tabulka č. III/7: Průměrné souhrnu územních rozpočtů v území kraje na kulturu na jednoho obyvatele v letech podle okresů v území krajů KRAJ OKRES v tis. Kč Počet obyvatel KÚ KÚ KÚ Jihomoravský Blansko , , ,4 KÚ 1 071,7 KÚ 1 212,2 KÚ878,3 KÚ833,9 KÚ721,0 KÚ904,2 KÚ712,6 Brno-Město , , , , , , , , , ,6 Brno-Venkov , ,2 836,4 797,0 798,6 663,8 558,2 480,0 377,3 373,1 Břeclav , , ,7 766,9 781,7 976,7 776,9 741,9 710,3 776,4 Hodonín , ,1 886,4 960,5 944,2 756,7 777,1 559,6 657,4 548,2 Vyškov , ,3 919,1 961, , ,2 945,1 643,7 641,3 495,3 Znojmo , ,6 942,9 707,2 716,2 613,6 612,0 670,9 515,9 491,0 KÚ ,8 155,8 185,0 170,1 144,4 145,8 111,4 77,3 20,5 8,1 Olomoucký Jeseník , , ,9 794, ,2 793,5 729,5 610,4 488,5 589,4 Olomouc , , , , , , , ,3 918, ,0 Prostějov , ,1 804,6 772,0 851,3 632,4 780,1 900,3 802,1 648,4 Přerov , , , , ,3 828,0 701,5 827,5 637,1 541,5 Šumperk , ,9 927,0 733, ,7 775,6 755,7 761,9 527,1 583,2 KÚ ,4 433,3 487,6 358,5 422,1 432,5 291,2 261,1 155,5 132,0 Zlínský Kroměříţ , , , , , , ,4 761,9 572,0 476,2 Uh.Hradiště , , , , , , ,6 863,9 489,9 645,3 Vsetín , ,9 850,3 776,2 954,1 659,6 659,2 497,2 643,4 725,3 Zlín , , , , , , ,1 830,3 849,4 813,4 KÚ ,0 331,0 286,0 251,6 245,0 214,0 185,1 165,5 61,4 14,4 Moravskoslezský Bruntál ,3 941,1 708,3 883,4 797,5 582,8 521,1 688,7 374,3 399,2 Frýdek Místek ,0 536,6 610,2 554,2 617,4 564,7 456,4 413,3 522,3 390,0 Karviná ,9 907,7 731, ,5 874,0 920,9 945,7 803, ,0 603,4 Nový Jičín ,6 962,3 913,4 966, , ,3 979,6 961,3 758,0 889,5 Opava , , , , ,9 888, ,5 798,3 796,2 665,6 Ostrava město , , , , , , , , , ,2 KÚ ,6 206,2 212,5 176,6 186,8 149,5 132,1 119,8 25,1 10,6 Praha Praha , , , , , , , , , ,3 Komentář : Tento údaj je propočten jako poměr celkových výdajů kap. 700, tj. veřejných rozpočtů územní úrovně (OkÚ a obcí v letech 2001, 2002 kap.700 KÚa obcí a kap.380 OkÚ, od roku 2003 jen kap.700 KÚ a obcí) a počtu obyvatel v území okresu. V současné době údaj propočítáváme spíše z tradice a pro ilustraci, neboť bez dalších porovnání nemá dostatečnou vypovídací schopnost ve vztahu k posouzení struktury a účelnosti výdajů veřejných rozpočtů na kulturu. Počty obyvatel jsou uváděny podle zákona č.158/1999 Sb o sčítání lidu, domů a bytů v roce

16 Tabulka č.iv/4: Soupis příspěvkových organizací zřizovaných kraji v roce 2010 Kraj Název příspěvkové organizace Sídlo Adresa PSČ Středočeský kraj Muzeum Čes.krasu Beroun Husovo nám Obl.muzeum Praha-východ Brandýs n.l. Masarykovo nám Regionální muzeum Jílové u Prahy Masarykovo nám Středočeská vědecká knihovna Kladno Gen.Klapálka Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno Huťská Regionální muzeum Kolín Brandlova České muzeum stříbra Kutná Hora Barborská Galerie středočeského kraje Kutná Hora Barborská Regionální muzeum Mělník nám.míru Muzeum Mladoboleslavska Mladá Boleslav Staroměstské nám Polabské muzeum Poděbrady Palackého Hornické muzeum Příbram Nám.H.Kličky Muzeum T.G.M. Rakovník Vysoká Rabasova Galerie Rakovník Vysoká Ústav archeolog. památkové péče středních Čech Praha 10 Nad Olšinami 3/ Středočeské muzeum Roztoky u Prahy Zámek Památník Ant.Dvořáka Vysoká u Příbrami Zámek č Památník K.Čapka Stará Huť Stará Huť Muzeum Podblanicka Vlašim Zámek Jihočeský kraj Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice Na Sadech Jihočeské muzeum České Budějovice Dukelská Hvězdárna a planetárium České Budějovice Zátkovo nábř Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice Kněžská Regionální muzeum Český Krumlov Horní Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vlt. Zámek, P.O.box Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vlt Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec Balbínovo nám.19/ Prácheňské muzeum Písek Velké nám Prachatické muzeum Prachatice Velké nám Muzeum středního Pootaví Strakonice Zámek Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní

17 Tabulka č.iv/4: Soupis příspěvkových organizací zřizovaných kraji v roce 2010 Kraj Název příspěvkové organizace Sídlo Plzeňský kraj Muzeum jižního Plzeňska Blovice Zámek Hradiště Muzeum Chodska Domažlice Chodské nám Galerie Klenová Janovice n.úhlavou Klenová Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Klatovy IV Hostašova Muzeum a galerie severního Plzeňska Kralovice Mariánská Týnice Studijní a vědecká knihovna Plzeň 3 Smetanovy sady Západočeské muzeum Plzeň Kopeckého sady 357/ Západočeská galerie Plzeň 3 Pražská Muzeum Dr.B.Horáka Rokycany 1 Plzeňské předměstí Nám.J.Urbana 141/ Hvězdárna Rokycany Voldušská Muzeum Šumavy Sušice Nám.Svobody Muzeum Českého lesa Tachov 1 Tř.Míru Stálá divadelní scéna Klatovy Klatovy 1 Denisova 148/ Karlovarský kraj Galerie umění Karlovy Vary Goethova stezka Krajská knihovna Karlovy Vary-Dvory Závodní 378/ Galerie výtvarného umění Cheb Nám.Krále Jiřího z Poděbrad Muzeum Cheb Cheb Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 494/ Muzeum Karlovy Vary Karlovy Vary Pod jelením skokem 393/ Muzeum Sokolov Sokolov Zámecká Galerie G4 Cheb Kamenná Ústecký kraj Oblastní muzeum Děčín IV. Tř.Č.mládeže 1/ Oblastní muzeum Chomutov Palackého Severočeská galerie výtvar.umění Litoměřice Michalská Oblastní muzeum Litoměřice Dlouhá Oblastní muzeum Louny Pivovarská Galerie Benedikta Rejta Louny Pivovarská Galerie výtvarného umění Most Kostelní Oblastní muzeum Most Čsl.armády 1360/ Galerie moderního umění Roudnice nad Labem Očkova Regionální muzeum Teplice Zámecké nám Severočeská hvězdárna a planetárium Teplice Koperníkova Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem W.Churchilla Adresa PSČ 17

18 Tabulka č.iv/4: Soupis příspěvkových organizací zřizovaných kraji v roce 2010 Kraj Název příspěvkové organizace Sídlo Adresa PSČ Liberecký kraj Krajská vědecká knihovna Liberec Rumjancevova 1362/ Oblastní galerie v Liberci Liberec 5 U tiskárny 1/ Severočeské muzeum Liberec 1 Masarykova Muzeum Českého ráje Turnov Skálova Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa Nám.Osvobození Královéhradecký kraj Galerie moderního umění Hradec Králové Velké nám Muzeum Východních Čech Hradec Králové Eliščino nábř Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové Hradecká 1250/ Středisko amat.kultury IMPULS Hradec Králové Okružní Hvězdárna a planetárium Hradec Králové Zámeček 456/ Regionální muzeum a galerie Jičín Valdštejnovo nám Galerie výtvarného umění Náchod Smiřických Regionální muzeum Náchod Masarykovo náměstí Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov n.kn. Jiráskova Hvězdárna v Úpici Úpice U Lipek Pardubický kraj Východočeské muzeum Pardubice Zámek Východočeská galerie Pardubice Zámek Krajská knihovna Pardubice Perštýnské nám Regionální muzeum Chrudim Široká Regionální muzeum Vysoké Mýto Šemberova 125/ Regionální muzeum Litomyšl Jiráskova Kraj Vysočina Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod Havlíčkovo nám Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod Havlíčkovo nám Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Havlíčkovo nám Muzeum Vysočiny Jihlava Jihlava Masarykovo nám. 1224/ Oblastní galerie Vysočiny Jihlava Komenského 1333/ Horácké divadlo Jihlava Komenského 1359/ Hrad Kámen Kámen Kámen Horácká galerie Nové Město na Mor. Vratislavovo nám Muzeum Vysočiny Pelhřimov Pelhřimov Masarykovo nám Muzeum Vysočiny Třebíč Třebíč 1 Zámek 1, Podklášteří

19 Tabulka č.iv/4: Soupis příspěvkových organizací zřizovaných kraji v roce 2010 Kraj Název příspěvkové organizace Sídlo Jihomoravský kraj Muzeum Brněnska - Předklášteří Brno-Předklášteří Porta coeli Galerie výtvarného umění Hodonín Úprkova Masarykovo muzeum Hodonín Zámecké.nám Regionální muzeum Mikulov Zámek Hvězdárna Veselí nad Mor. Benátky Muzeum Vyškovska Vyškov Nám.Čs.armády Jihomoravské muzeum Znojmo Přemyslovců Olomoucký kraj Vědecká knihovna Olomouc Bezručova Vlastivědné muzeum Olomouc nám.republiky Archeologické centrum Olomouc-Klášterní Hradisko U Hradiska Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník Zámecké nám Muzeum Prostějovska Prostějov nám.t.g.masaryka Lidová hvězdárna Prostějov Kolářovy sady Muzeum Komenského Přerov Horní nám Vlastivědné muzeum Šumperk Hlavní tř Zlínský kraj Krajská knihovna Fr.Bartoše Zlín Tř.T.Bati Krajská galerie výtvarného umění Zlín nám.t.g.masaryka Hvězdárna Valašské Meziříčí Vsetínská Muzeum Kroměřížska Kroměříž Velké náměstí Slovácké muzeum Uherské Hradiště Smetanovy sady Muzeum regionu Valašsko Vsetín Horní náměstí Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín Soudní ul Moravskoslezský kraj Muzeum Bruntál Bruntál Zámecké nám Muzeum Těšínska Český Těšín Hlavní Těšínské divadlo Český Těšín Ostravská Muzeum Beskyd Frýdek-Místek Hluboká Muzeum Novojičínska Nový Jičín ul.28.října Galerie výtvarného umění Ostrava Poděbradova Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava 1 Prokešovo nám Adresa PSČ 19

20 Tabulka č.iv/4: Soupis příspěvkových organizací zřizovaných kraji v roce 2010 Kraj Název příspěvkové organizace Sídlo Adresa PSČ Praha Divadlo Minor Praha 1 Vodičkova Divadlo Na zábradlí Praha 1 Anenské nám.209/ Divadlo v Dlouhé Praha 1 Dlouhá 729/ Studion Ypsilon Praha 1 Spálená 75/ Štefánikova hvězdárna Praha 1 Petřín Městská knihovna v Praze Praha 1 Mariánské nám.98/ Galerie hl.m.prahy Praha 1 Staroměstské nám.13/ Pražská informační služba Praha 1 Betlémské nám.251/ Symfonický orchestr hl.m.prahy FOK Praha 1 nám.republiky 660/ Městská divadla pražská Praha 1 V Jámě 699/ Divadlo Na Vinohradech Praha 2 Nám.Míru 1450/ Národní kulturní památka Vyšehrad Praha 2 V pevnosti 159/5b Švandovo divadlo na Smíchově Praha 5 Štefánikova 6 a 7/ Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha 6 Dejvická 919/ Planetárium hl.m.prahy Praha 7 Královská obora Hvězdárna Ďáblice Praha 8 Pod hvězdárnou Divadlo pod Palmovkou Praha 8 Zenklova 566/ Muzeum hl.m.prahy Praha 8 Na Poříčí Hudební divadlo v Karlíně Praha 8 Křižíkova 283/

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2011 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR

VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ V OBLASTI KULTURY ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz VÝKONOVÉ INDIKÁTORY ZE STATISTICKÝCH

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Bílovec Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem Čáslav

Více

Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník

Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník Festival muzejních nocí 2011 VII. ročník tiskové zpravodajství 2 0. k větna 11. června 2011 Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního

Více

Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem.

Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 1995 I. volební období 1129 Vládní návrh Zákon ze dne 1995, o působnosti vyšších územních samosprávných celků Parlament České republiky se usnesl na tomto

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR V ROCE 2007 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník

Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník Festival muzejních nocí 2015 XI. ročník 1 5. května 1 3. června 2015 tiskové zpravodajství V letošním roce se uskuteční již XI. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude probíhat od 15. května do 13.

Více

Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník

Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník Festival muzejních nocí 2014 Jubilejní X. ročník 16. května 14. června 2014 tiskové zpravodajství Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let k atraktivním prezentacím kulturního

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

STATISTIKA KULTURY 2005

STATISTIKA KULTURY 2005 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 email: nipos@niposmk.cz http: // www.niposmk.cz STATISTIKA KULTURY 2005 ZÁKLADNÍ

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY

v roce 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: 221 507 900 fax: 221 507 929 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ

Více

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR. v roce 2014 CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU 120 21 Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, POB 12 telefon: +420 221 507 900 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU e-mail: nipos@nipos-mk.cz www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V

Více

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR

MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 120 21 Praha 2, Fügnerovo nám. 5, POB 12 tel.: 221 507 900 e-mail: nipos@nipos-mk.cz http: // www.nipos-mk.cz NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJÍCH

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven Služby knihoven knihovnám Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 1 Národní knihovna České republiky, 2014 ISBN 978-80-7050-635-6 2 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme

Více

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven Služby knihoven knihovnám Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 1 Národní knihovna České republiky, 2014 ISBN 978-80-7050-638-7 ISBN 978-80-7050-635-6 (tištěná verze) 2 Vážená paní starostko,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice Vláda I. s c h v a l u j e Koncepci účinnější

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2011... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011... 6 2.3 Statistika

Více

13.1.1 Činnost odboru... 281 13.1.2 Mezinárodní smlouvy... 289 13.1.3 Zahraniční kulturní aktivity... 289 13.1.4 Zahraniční sluţební cesty...

13.1.1 Činnost odboru... 281 13.1.2 Mezinárodní smlouvy... 289 13.1.3 Zahraniční kulturní aktivity... 289 13.1.4 Zahraniční sluţební cesty... OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 6 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2014... 6 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v prŧběhu roku 2014... 8 2.3 Statistika základních

Více