I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010"

Transkript

1 I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010 Oddíl Pododdíl Paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura 3311 Divadelní činnost Nastudování a veřejné scénické předvádění divadelního umění všech ţánrů (včetně hudebně dramatického a tanečního). Pořádání festivalů, přehlídek, seminářů a tvůrčích dílen Hudební činnost Nastudování a interpretace české a světové hudební tvorby doma i v zahraničí. Pořádání veřejných produkcí, festivalů, cyklů, soutěţí a tvůrčích dílen Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Shromaţďování, ochrana, vědecké zpracování, vyuţívání a zpřístupňování audiovizuálních archiválií a pozůstalostí významných osobností české kinematografie. Činnost kin. Vědeckovýzkumná práce v oblasti filmu a filmové a archivistiky, nelze-li ji oddělit a zařadit na Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi při tvorbě a šíření filmové kultury, prodej a půjčování audiovizuálních materiálů, technická obnova filmů. Periodická, vydavatelská, publikační a distribuční činnost v oblasti filmové kultury Činnosti knihovnické Práce se čtenářem, péče o knihovní fondy, katalogy, kartotéky a databáze. Poradenská, informační, ediční, výstavní a přednášková činnost. Zpracování a doplňování knihovních fondů a retrokonverze katalogů. Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční sluţba.regionální funkce knihoven. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty v oboru a podávání nárhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky. Nezahrnuje odborné knihovny, katalogy, archívy a databáze zaměřené jako sluţba jiné funkci (ústředí vědeckých informací, odborné knihovny ministerstev) Činnosti muzeí a galerií Systematická koncepční muzejní a galerijní sbírkotvorná činnost, odborná správa, ošetření, ochrana a bezpečná úschova hmotných dokladů k dějinám, přírodě, společnosti a kultuře. Vědecké zpracování výzkumu, odborných posudků, rešerší a expertiz. Vytváření muzejních a galerijních expozic, tématických výstav samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi v tuzemsku a v zahraničí. Pořádání konferencí, seminářů, přednáškových cyklů. Zápůjčka sbírkových předmětů muzejní a galerijní hodnoty k účelům studijním a výstavním. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky Vydavatelská činnost Vydávání divadelních, hudebních, literárních, výtvarných a audiovizuálních děl (periodických a neperiodických publikací) a nahrávání, výroba a rozmnoţování zvukových a zvukově obrazových záznamů (CD, CD ROM) Výstavní činnosti v kultuře Příprava a realizace tuzemských kulturních výstav, jakoţ i výstav vysílaných do zahraničí a přijímaných ze zahraničí, a to jak formou přímé realizace, tak i formou spoluúčasti na realizaci či formou zadání realizace specializovaným zprostředkovatelským organizacím Ostatní záležitosti kultury Dokumentační, informační, ediční a výstavní činnost a veřejné činnosti (přednášky, semináře, kulturní večery, výstavy, soutěţe) v oblasti profesionálního a neprofesionálního umění a zájmových aktivit (není-li specifikovaná v jiných paragrafech). Činnosti spojené s vedením obecní kroniky. 332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Koordinace odborné činnosti, vytváření jednotné odborné, metodické, dokumentační a informační základny a technická hlediska ochrany, obnovy a prezentace, výzkumu, průzkumu, evidence a dokumentace památkového fondu. Propagační, publikační, ediční, přednášková a výstavní činnost. Odborná pomoc a dohled nad prováděním komplexní péče o památkový fond. Zavádění informačního systému památkové péče a ochrany movitých kulturních památek a uměleckých předmětů. Péče, udrţování, obnova, údrţba, restaurování a zpřístupnění umělecky, technicky, historicky a archeologicky významných movitých a nemovitých památek. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů sakrální a kulturní povahy a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky. 1

2 I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010 Oddíl Pododdíl Paragraf 3322 Zachování a obnova kulturních památek Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek a historických částí sídel prohlášených za památkovou rezervaci nebo zónu. Zahrnuje financování kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, a to včetně kulturních památek v obecním vlastnictví. Zahrnuje přitom i účelové dotace a příspěvky organizacím uvedeným v 3321, ale v tomto případě nad rámec jejich běţného provozu Výkup předmětů kulturní hodnoty Výkup předmětů kulturní hodnoty, přírodnin anebo lidských výtvorů anebo jejich souborů, které jsou významné pro historii, literaturu, umění a vědu Pražský hrad 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Zahrnuje spojené se zachováním a obnovou kulturních, historických a podobných hodnot místního významu, které nejsou vyhlášeny za kulturní památky. Můţe jít o pořízení, péči a obnovu místních památníků, pamětních míst, pamětních desek, čestných hrobů, ale i např.kapliček apod Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Patří sem kultovní činnosti církví a náboţenských společností Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Osobní poţitky duchovních, zákonné pojištění a další náhrady. Řádné a mimořádné náklady spojené s výkonem bohosluţeb a církevní administrativy. Výdaje na údrţbu církevního majetku. 334 Sdělovací prostředky 3341 Rozhlas a televize Činnosti spojené s rozhlasovým a televizním vysíláním Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 336 Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3361 Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Činnost Ministerstva kultury ČR Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků. Patří sem rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 338 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3380 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Organizovaná, problémově, tématicky a kriticky orientovaná soustava poznávacích činností s cílem získání nových znalostí. 339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostředků 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Zahrnuje i činnost např. sborů pro občanské záleţitosti. 2

3 Tabulka č. II/3a: Výdaje kap. 334 Ministerstvo kultury Vývoj poskytnutých dotací a příspěvků na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím (PO) podle odvětví: období 2010 PO podle odvětví 2010 v tis.kč z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele Galerie Muzea Knihovny Památková péče Divadla Umělecké soubory Ostatní záležitosti kultury Celkem Počet PO v působnosti MK celkem Vývoj poskytnutých dotací a příspěvků na provoz Přísp.organizace Laterna Magika Praha byla zrušena ke dni Pramen: MK 3

4 Tabulka č. II/3b: Výdaje kap. 334 Ministerstvo kultury Vývoj poskytnutých dotací a příspěvků na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím (PO) podle odvětví: období Vývoj poskytnutých dotací a příspěvků na provoz v tis.kč PO podle odvětví 2009 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2008 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2007 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2006 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2005 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2004 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele 2003 z toho: příspěvky a dotace od zřizovatele Galerie Muzea Knihovny Památková péče Divadla Umělecké soubory Ostatní záležitosti kultury Celkem Počet PO v působnosti MK celkem 31 31* * Příspěvková organizace Národní zemědělské muzeum byla zrušena rozhodnutím MK č.1/2008 ke dni Novým zřizovatelem Ministerstvo zemědělství Pramen: MK 4

5 Tabulka č. II/4: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury v roce 2010 Muzea a galerie IČO Název organizace Národní muzeum Národní galerie v Praze Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze Národní technické muzeum Praha Památník národního písemnictví Praha Moravské zemské muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Technické muzeum v Brně Slezské zemské muzeum Opava Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm Památník Lidice Památník Terezín Husitské muzeum v Táboře Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou Muzeum romské kultury Brno Muzeum umění Olomouc Odborná organizace státní památkové péče IČO Název organizace Národní památkový ústav, Praha Knihovny IČO Název organizace Národní knihovna ČR Praha Moravská zemská knihovna v Brně Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Praha Ostatní organizace IČO Název organizace Národní divadlo Praha Státní opera Praha Institut umění - Divadelní ústav Praha Česká filharmonie Praha Pražský filharmonický sbor Praha Národní filmový archiv Praha Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha Národní ústav lidové kultury Strážnice Laterna magika Praha byla k zrušena pramen : MK 5

6 Tabulka č. II/5 : Výdaje na kulturu vykázané v kapitolách státního rozpočtu období 2006 až 2010 v tis.kč Kap. státního rozpočtu pozn.: 504 Státní fond kultury , , , , , Státní fond kinematografie , , , , , Kancelář prezidenta republiky , , , , , Ministerstvo zahraničních věcí , , , , ,00 na R + TV 307 Ministerstvo obrany , , , , , Ministerstvo vnitra , , , , ,42 Muzeum policie Praha 329 Ministerstvo zemědělství , , , , , MŠMT , , , , ,33 celkem , , , , , Ministerstvo kultury , , , , ,75 Národní zemědělské muzeum (od 05/2006) Státní technická knihovna, Muzeum JAK Praha celkem státní rozpočet , , , , ,37 Pramen : MF databáze Úfis, vlastní výpočty 6

7 Tabulka č. III/1: Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury v letech 2001 až 2010 souhrnně podle území krajů Tabulka č.iii/1a: Období v tis.kč Počet Počet Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kraj obcí obyvatel KÚ KÚ KÚ KÚ Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Praha Celkem Zaokrouhlení ČR celkem Počty obyvatel jsou uváděny podle zákona č.158/1999 Sb o sčítání lidu, domů a bytů v roce

8 Tabulka č. III/1: Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury v letech 2001 až 2010 souhrnně podle území krajů Tabulka č.iii/1b: Období v tis.kč Kapitola Kapitola Počet Počet Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kapitola 700 Kraj obcí obyvatel KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ OkÚ KÚ OkÚ Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Praha Celkem Zaokrouhlení ČR celkem Počty obyvatel jsou uváděny podle zákona č.158/1999 Sb o sčítání lidu, domů a bytů v roce

9 Tabulka č. III/5: Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury - kap. 700 (OkÚ v letech 2001 a 2002 kap.380) - podle funkčního členění v letech 2001 až 2010 Tabulka č. III/5a: období v tis.kč Název Celkem KÚ Celkem KÚ Celkem KÚ 3311 Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audioviz.archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záleţitosti kultury Činnost pam.ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kultur. památek Výkup předmětů kulturní hodnoty Národ.povědomí Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Čin. registrovaných církví a náboţ. spol Rozhlas a televize Ostatní záleţitosti sděl. prostředků Ost.OSS v kultuře Ost.spr.v kultuře Výzkum a vývoj v oblasti kultury,církví a sděl.prostř Mez.spol.v kultuře,církvích a sděl. prostř Zájmová činnost v kultuře Ost. zál. kultury, církví a sděl.prostředků C e l k e m Zaokrouhlení ČR c e l k e m

10 Tabulka č. III/5: Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury - kap. 700 (OkÚ v letech 2001 a 2002 kap.380) - podle funkčního členění v letech 2001 až 2010 Tabulka č. III/5b: období 2004 až 2007 v tis.kč Název Celkem KÚ Celkem KÚ Celkem KÚ Celkem KÚ 3311 Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audioviz.archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záleţitosti kultury Činnost pam.ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kultur. památek Výkup předmětů kulturní hodnoty Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Čin. registrovaných církví a náboţ. spol Rozhlas a televize Ostatní záleţitosti sděl. prostředků UOSS v kultuře Ost.OSS v kultuře Ost.spr.v kultuře Výzkum a vývoj v oblasti kultury,církví a sděl.prostř Mez.spol.v kultuře,církvích a sděl. prostř Zájmová činnost v kultuře Ost. zál. kultury, církví a sděl.prostředků xx Nejmenované paragrafy C e l k e m Zaokrouhlení ČR c e l k e m

11 Tabulka č. III/5: Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury - kap. 700 (OkÚ v letech 2001 a 2002 kap.380) - podle funkčního členění v letech 2001 až 2010 Tabulka č. III/5c: období 2001 až 2003 v tis.kč Název Celkem KÚ Celkem OkÚ KÚ Celkem OkÚ KÚ 3311 Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audioviz.archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záleţitosti kultury Činnost pam.ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kultur. památek Výkup předmětů kulturní hodnoty Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Čin.registr. církví a náboţ. spol Rozhlas a televize Ostatní záleţitosti sděl. prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředcích Mez.spol.v kultuře,církvích a sděl. prostř Zájmová činnost v kultuře Ost. zál. kultury, církví a sděl.prostředků xx Nejmenované paragrafy C e l k e m Zaokrouhlení ČR c e l k e m

12 Tabulka č.iii/6: Průměrné souhrnu územních rozpočtů v území kraje na kulturu na jednoho obyvatele v letech souhrnně podle území krajů v tis. Kč KRAJ Počet Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce Obce obyvatel a a a a a a a a a a KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ KÚ Středočeský , , , , ,8 906,3 891,9 804,4 642,1 585,7 Jihočeský , , , , , , , ,1 877,3 766,4 Plzeňský , , , , , , , , ,7 973,8 Karlovarský , , , , , , , , ,8 937,4 Ústecký , , , , , , , ,5 788,2 751,6 Liberecký , , , , , , ,1 987,0 953,5 763,4 Královéhradecký , , , , , , ,3 979,1 940,6 818,6 Pardubický , , , , , , ,4 948, ,2 745,5 Vysočina , , , , , , , ,4 778,1 645,8 Jihomoravský , , , , , , , , , ,7 Olomoucký , , , , , , , ,6 888,0 875,3 Zlínský , , , , , , ,6 909,1 722,2 704,0 Moravskoslezský , , , , , , , ,1 964,9 790,9 Praha , , , , , , , , , ,3 ČR bez OkÚ v letech ,7 850, , , , , , , , ,5 celkem vč. OkÚ v letech , ,3 Komentář : Tento údaj je propočten jako poměr celkových výdajů kap. 700, tj. veřejných rozpočtů územní úrovně (OkÚ a obcí v letech 2001, 2002 kap.700 KÚa obcí a kap.380 OkÚ, od roku 2003 jen kap.700 KÚ a obcí) a počtu obyvatel v území okresu. V současné době údaj propočítáváme spíše z tradice a pro ilustraci, neboť bez dalších porovnání nemá dostatečnou vypovídací schopnost ve vztahu k posouzení struktury a účelnosti výdajů veřejných rozpočtů na kulturu. Počty obyvatel jsou uváděny podle zákona č.158/1999 Sb o sčítání lidu, domů a bytů v roce

13 Tabulka č. III/7: Průměrné souhrnu územních rozpočtů v území kraje na kulturu na jednoho obyvatele v letech podle okresů v území krajů KRAJ OKRES v tis. Kč Počet obyvatel KÚ KÚ KÚ Středočeský Benešov ,3 898,1 746,0 KÚ582,7 KÚ648,7 KÚ571,2 KÚ553,1 KÚ479,9 KÚ469,0 KÚ407,1 Beroun ,9 579,8 613,9 769,4 532,9 515,7 635,0 560,4 584,2 507,0 Kladno ,0 807,1 671,6 574,8 886,9 579,4 574,0 562,0 574,9 833,5 Kolín ,3 603,8 860,7 722,0 561,7 490,5 599,5 461,1 458,9 377,5 Kutná Hora , , ,7 956,6 792,6 753,5 810,9 653,2 635,5 690,6 Mělník ,6 828,7 700,5 616,7 630,8 571,3 603,5 610,6 492,4 448,8 Mladá Boleslav , , ,5 835,0 953,5 808,4 805,1 774,9 771,0 901,9 Nymburk ,5 851,3 652,6 565,8 597,9 533,0 541,9 463,3 507,6 523,7 Praha-východ ,4 989,1 913,9 755,1 677,4 596,7 683,6 563,5 504,1 454,5 Praha-západ ,1 550,1 485,5 624,5 562,3 476,7 455,2 379,0 392,5 358,9 Příbram , , ,4 941, ,2 843,8 753,4 608,0 621,1 534,0 Rakovník ,7 841,8 688,6 623, ,0 540,7 555,7 345,7 342,9 308,4 KÚ ,6 352,1 258,3 321,4 346,6 290,0 255,5 251,5 98,2 26,0 Jihočeský Č.Budějovice , , ,7 998,2 943, ,2 880,6 734,7 835,8 798,0 Český Krumlov , , , ,3 1514, ,4 968,9 747,0 869,5 663,2 Jindř. Hradec , , ,1 972,7 1184,69 965,9 860,9 997,5 763,1 764,9 Písek , , , ,8 1258, , , ,8 790,7 615,7 Prachatice , , , ,2 971, ,4 860,4 880,2 600,7 669,0 Strakonice , , , ,3 1283, ,5 989,4 813,1 662,0 580,2 Tábor , ,7 955,6 766,5 948,35 784,8 890,8 655,3 579,2 784,9 KÚ ,7 402,7 442,8 447,5 414,56 332,2 281,6 306,1 135,4 43,8 Plzeňský Domaţlice , ,2 855,1 948, ,2 856,0 836,7 824,1 986,5 897,5 Klatovy ,7 903,5 773,2 630,8 696,7 800,1 664,7 602,8 568,3 581,7 Plzeň-město , , , , , , , , , ,6 Plzeň-jih , , ,4 671,0 726,7 723,0 639,2 525,1 468,0 473,4 Plzeň-sever ,5 799,1 575,7 543,5 623,8 466,3 412,9 405,4 326,5 480,4 Rokycany , ,3 763,6 800,7 937,5 690,4 503,6 539,0 674,7 569,0 Tachov , , , , , , , ,4 914,5 882,7 KÚ ,2 533,0 547,6 533,6 454,4 374,9 321,3 289,5 213,3 126,7 Karlovarský Cheb , , , , , , , ,7 954,4 933,2 Karlovy Vary , , , , , , , , ,9 917,9 Sokolov , , , , ,9 887, ,8 842,9 880,9 863,6 KÚ ,9 425,0 432,6 350,5 306,3 263,4 249,0 101,5 32,1 13

14 Tabulka č. III/7: Průměrné souhrnu územních rozpočtů v území kraje na kulturu na jednoho obyvatele v letech podle okresů v území krajů KRAJ OKRES v tis. Kč Počet obyvatel KÚ KÚ KÚ Ústecký Děčín , , ,5 KÚ 1 116,9 KÚ 1 219,2 KÚ963,4 KÚ926,7 KÚ817,2 KÚ787,9 KÚ936,6 Chomutov , ,2 940,5 941, ,0 964,0 807,6 731,3 693,8 732,4 Litoměřice , , , , ,4 894,2 833,1 999,6 645,1 533,1 Louny , ,2 789,9 634,6 748,0 651,0 727, ,9 721,0 521,8 Most ,5 989,7 783,9 699,3 902,7 840,3 674,0 650,1 589,8 812,3 Teplice , , , , ,8 966,4 802,5 882,2 672,0 594,4 Ústí nad Labem , , , , , , , ,5 794,0 759,6 KÚ ,5 332,1 291,3 237,3 201,1 179,5 190,0 237,4 87,1 41,5 Liberecký Česká Lípa ,1 931,4 834,7 933,1 745,1 684,0 831,6 641,4 635,2 573,4 Jablonec n.nisou , , ,1 818,1 982,9 853,9 678,7 583,6 637,7 834,0 Liberec , , ,3 936,9 915,4 939,7 857,3 855,8 824,4 728,4 Semily , , , , ,9 618,6 982,1 972,2 786,6 651,3 KÚ ,8 287,8 273,1 242,4 249,0 269,1 231,1 219,5 216,3 64,8 Královéhradecký Hradec Králové , , , , , , ,7 956, ,9 957,0 Jičín , , ,6 928,7 836,1 871,0 980,8 733,9 702,7 776,1 Náchod , , ,9 864,2 894,3 860,0 853,9 726,7 588,5 771,0 Rychnov n.kněţ ,7 923, ,7 998, ,3 863,9 791,4 682,3 745,8 793,9 Trutnov , ,1 969,9 862,2 901,8 782,2 834,8 619,7 610,3 477,9 KÚ ,6 366,3 323,6 445,2 398,6 364,7 293,3 214,1 119,3 53,8 Pardubický Chrudim , , ,2 774,5 896,1 632,5 579,2 598,6 638,1 736,4 Pardubice ,5 897,5 892,6 732,5 842,1 712,7 611,2 664,1 944,7 548,5 Svitavy , , , , , , , , , ,6 Ústí nad Orlicí , , , ,2 890,2 763,5 784,2 638,6 835,6 644,4 KÚ ,8 239,5 304,3 237,1 212,9 260,6 299,3 190,2 175,9 32,6 Vysočina Havlíčkův Brod ,0 903,3 916,3 709,7 669,3 603,4 496,3 506,0 399,2 334,4 Jihlava , , ,1 912,1 793,2 684,4 841,6 987,7 900,3 543,8 Pelhřimov , , , , ,3 948, ,3 797,6 913, ,7 Třebíč , , ,0 882,0 814,7 919,5 990,0 992,6 716,4 634,1 Ţďár n.sázavou ,8 922,3 874,5 905, ,1 727,3 764,6 654,5 622,5 551,8 KÚ ,1 431,0 325,2 278,1 283,8 259,9 287,9 212,1 76,1 30,2 14

15 Tabulka č. III/7: Průměrné souhrnu územních rozpočtů v území kraje na kulturu na jednoho obyvatele v letech podle okresů v území krajů KRAJ OKRES v tis. Kč Počet obyvatel KÚ KÚ KÚ Jihomoravský Blansko , , ,4 KÚ 1 071,7 KÚ 1 212,2 KÚ878,3 KÚ833,9 KÚ721,0 KÚ904,2 KÚ712,6 Brno-Město , , , , , , , , , ,6 Brno-Venkov , ,2 836,4 797,0 798,6 663,8 558,2 480,0 377,3 373,1 Břeclav , , ,7 766,9 781,7 976,7 776,9 741,9 710,3 776,4 Hodonín , ,1 886,4 960,5 944,2 756,7 777,1 559,6 657,4 548,2 Vyškov , ,3 919,1 961, , ,2 945,1 643,7 641,3 495,3 Znojmo , ,6 942,9 707,2 716,2 613,6 612,0 670,9 515,9 491,0 KÚ ,8 155,8 185,0 170,1 144,4 145,8 111,4 77,3 20,5 8,1 Olomoucký Jeseník , , ,9 794, ,2 793,5 729,5 610,4 488,5 589,4 Olomouc , , , , , , , ,3 918, ,0 Prostějov , ,1 804,6 772,0 851,3 632,4 780,1 900,3 802,1 648,4 Přerov , , , , ,3 828,0 701,5 827,5 637,1 541,5 Šumperk , ,9 927,0 733, ,7 775,6 755,7 761,9 527,1 583,2 KÚ ,4 433,3 487,6 358,5 422,1 432,5 291,2 261,1 155,5 132,0 Zlínský Kroměříţ , , , , , , ,4 761,9 572,0 476,2 Uh.Hradiště , , , , , , ,6 863,9 489,9 645,3 Vsetín , ,9 850,3 776,2 954,1 659,6 659,2 497,2 643,4 725,3 Zlín , , , , , , ,1 830,3 849,4 813,4 KÚ ,0 331,0 286,0 251,6 245,0 214,0 185,1 165,5 61,4 14,4 Moravskoslezský Bruntál ,3 941,1 708,3 883,4 797,5 582,8 521,1 688,7 374,3 399,2 Frýdek Místek ,0 536,6 610,2 554,2 617,4 564,7 456,4 413,3 522,3 390,0 Karviná ,9 907,7 731, ,5 874,0 920,9 945,7 803, ,0 603,4 Nový Jičín ,6 962,3 913,4 966, , ,3 979,6 961,3 758,0 889,5 Opava , , , , ,9 888, ,5 798,3 796,2 665,6 Ostrava město , , , , , , , , , ,2 KÚ ,6 206,2 212,5 176,6 186,8 149,5 132,1 119,8 25,1 10,6 Praha Praha , , , , , , , , , ,3 Komentář : Tento údaj je propočten jako poměr celkových výdajů kap. 700, tj. veřejných rozpočtů územní úrovně (OkÚ a obcí v letech 2001, 2002 kap.700 KÚa obcí a kap.380 OkÚ, od roku 2003 jen kap.700 KÚ a obcí) a počtu obyvatel v území okresu. V současné době údaj propočítáváme spíše z tradice a pro ilustraci, neboť bez dalších porovnání nemá dostatečnou vypovídací schopnost ve vztahu k posouzení struktury a účelnosti výdajů veřejných rozpočtů na kulturu. Počty obyvatel jsou uváděny podle zákona č.158/1999 Sb o sčítání lidu, domů a bytů v roce

16 Tabulka č.iv/4: Soupis příspěvkových organizací zřizovaných kraji v roce 2010 Kraj Název příspěvkové organizace Sídlo Adresa PSČ Středočeský kraj Muzeum Čes.krasu Beroun Husovo nám Obl.muzeum Praha-východ Brandýs n.l. Masarykovo nám Regionální muzeum Jílové u Prahy Masarykovo nám Středočeská vědecká knihovna Kladno Gen.Klapálka Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno Huťská Regionální muzeum Kolín Brandlova České muzeum stříbra Kutná Hora Barborská Galerie středočeského kraje Kutná Hora Barborská Regionální muzeum Mělník nám.míru Muzeum Mladoboleslavska Mladá Boleslav Staroměstské nám Polabské muzeum Poděbrady Palackého Hornické muzeum Příbram Nám.H.Kličky Muzeum T.G.M. Rakovník Vysoká Rabasova Galerie Rakovník Vysoká Ústav archeolog. památkové péče středních Čech Praha 10 Nad Olšinami 3/ Středočeské muzeum Roztoky u Prahy Zámek Památník Ant.Dvořáka Vysoká u Příbrami Zámek č Památník K.Čapka Stará Huť Stará Huť Muzeum Podblanicka Vlašim Zámek Jihočeský kraj Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice Na Sadech Jihočeské muzeum České Budějovice Dukelská Hvězdárna a planetárium České Budějovice Zátkovo nábř Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice Kněžská Regionální muzeum Český Krumlov Horní Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vlt. Zámek, P.O.box Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vlt Muzeum Jindřichohradecka Jindřichův Hradec Balbínovo nám.19/ Prácheňské muzeum Písek Velké nám Prachatické muzeum Prachatice Velké nám Muzeum středního Pootaví Strakonice Zámek Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní

17 Tabulka č.iv/4: Soupis příspěvkových organizací zřizovaných kraji v roce 2010 Kraj Název příspěvkové organizace Sídlo Plzeňský kraj Muzeum jižního Plzeňska Blovice Zámek Hradiště Muzeum Chodska Domažlice Chodské nám Galerie Klenová Janovice n.úhlavou Klenová Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Klatovy IV Hostašova Muzeum a galerie severního Plzeňska Kralovice Mariánská Týnice Studijní a vědecká knihovna Plzeň 3 Smetanovy sady Západočeské muzeum Plzeň Kopeckého sady 357/ Západočeská galerie Plzeň 3 Pražská Muzeum Dr.B.Horáka Rokycany 1 Plzeňské předměstí Nám.J.Urbana 141/ Hvězdárna Rokycany Voldušská Muzeum Šumavy Sušice Nám.Svobody Muzeum Českého lesa Tachov 1 Tř.Míru Stálá divadelní scéna Klatovy Klatovy 1 Denisova 148/ Karlovarský kraj Galerie umění Karlovy Vary Goethova stezka Krajská knihovna Karlovy Vary-Dvory Závodní 378/ Galerie výtvarného umění Cheb Nám.Krále Jiřího z Poděbrad Muzeum Cheb Cheb Nám.Krále Jiřího z Poděbrad 494/ Muzeum Karlovy Vary Karlovy Vary Pod jelením skokem 393/ Muzeum Sokolov Sokolov Zámecká Galerie G4 Cheb Kamenná Ústecký kraj Oblastní muzeum Děčín IV. Tř.Č.mládeže 1/ Oblastní muzeum Chomutov Palackého Severočeská galerie výtvar.umění Litoměřice Michalská Oblastní muzeum Litoměřice Dlouhá Oblastní muzeum Louny Pivovarská Galerie Benedikta Rejta Louny Pivovarská Galerie výtvarného umění Most Kostelní Oblastní muzeum Most Čsl.armády 1360/ Galerie moderního umění Roudnice nad Labem Očkova Regionální muzeum Teplice Zámecké nám Severočeská hvězdárna a planetárium Teplice Koperníkova Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem W.Churchilla Adresa PSČ 17

18 Tabulka č.iv/4: Soupis příspěvkových organizací zřizovaných kraji v roce 2010 Kraj Název příspěvkové organizace Sídlo Adresa PSČ Liberecký kraj Krajská vědecká knihovna Liberec Rumjancevova 1362/ Oblastní galerie v Liberci Liberec 5 U tiskárny 1/ Severočeské muzeum Liberec 1 Masarykova Muzeum Českého ráje Turnov Skálova Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa Nám.Osvobození Královéhradecký kraj Galerie moderního umění Hradec Králové Velké nám Muzeum Východních Čech Hradec Králové Eliščino nábř Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové Hradecká 1250/ Středisko amat.kultury IMPULS Hradec Králové Okružní Hvězdárna a planetárium Hradec Králové Zámeček 456/ Regionální muzeum a galerie Jičín Valdštejnovo nám Galerie výtvarného umění Náchod Smiřických Regionální muzeum Náchod Masarykovo náměstí Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov n.kn. Jiráskova Hvězdárna v Úpici Úpice U Lipek Pardubický kraj Východočeské muzeum Pardubice Zámek Východočeská galerie Pardubice Zámek Krajská knihovna Pardubice Perštýnské nám Regionální muzeum Chrudim Široká Regionální muzeum Vysoké Mýto Šemberova 125/ Regionální muzeum Litomyšl Jiráskova Kraj Vysočina Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod Havlíčkovo nám Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod Havlíčkovo nám Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Havlíčkovo nám Muzeum Vysočiny Jihlava Jihlava Masarykovo nám. 1224/ Oblastní galerie Vysočiny Jihlava Komenského 1333/ Horácké divadlo Jihlava Komenského 1359/ Hrad Kámen Kámen Kámen Horácká galerie Nové Město na Mor. Vratislavovo nám Muzeum Vysočiny Pelhřimov Pelhřimov Masarykovo nám Muzeum Vysočiny Třebíč Třebíč 1 Zámek 1, Podklášteří

19 Tabulka č.iv/4: Soupis příspěvkových organizací zřizovaných kraji v roce 2010 Kraj Název příspěvkové organizace Sídlo Jihomoravský kraj Muzeum Brněnska - Předklášteří Brno-Předklášteří Porta coeli Galerie výtvarného umění Hodonín Úprkova Masarykovo muzeum Hodonín Zámecké.nám Regionální muzeum Mikulov Zámek Hvězdárna Veselí nad Mor. Benátky Muzeum Vyškovska Vyškov Nám.Čs.armády Jihomoravské muzeum Znojmo Přemyslovců Olomoucký kraj Vědecká knihovna Olomouc Bezručova Vlastivědné muzeum Olomouc nám.republiky Archeologické centrum Olomouc-Klášterní Hradisko U Hradiska Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník Zámecké nám Muzeum Prostějovska Prostějov nám.t.g.masaryka Lidová hvězdárna Prostějov Kolářovy sady Muzeum Komenského Přerov Horní nám Vlastivědné muzeum Šumperk Hlavní tř Zlínský kraj Krajská knihovna Fr.Bartoše Zlín Tř.T.Bati Krajská galerie výtvarného umění Zlín nám.t.g.masaryka Hvězdárna Valašské Meziříčí Vsetínská Muzeum Kroměřížska Kroměříž Velké náměstí Slovácké muzeum Uherské Hradiště Smetanovy sady Muzeum regionu Valašsko Vsetín Horní náměstí Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín Soudní ul Moravskoslezský kraj Muzeum Bruntál Bruntál Zámecké nám Muzeum Těšínska Český Těšín Hlavní Těšínské divadlo Český Těšín Ostravská Muzeum Beskyd Frýdek-Místek Hluboká Muzeum Novojičínska Nový Jičín ul.28.října Galerie výtvarného umění Ostrava Poděbradova Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava 1 Prokešovo nám Adresa PSČ 19

20 Tabulka č.iv/4: Soupis příspěvkových organizací zřizovaných kraji v roce 2010 Kraj Název příspěvkové organizace Sídlo Adresa PSČ Praha Divadlo Minor Praha 1 Vodičkova Divadlo Na zábradlí Praha 1 Anenské nám.209/ Divadlo v Dlouhé Praha 1 Dlouhá 729/ Studion Ypsilon Praha 1 Spálená 75/ Štefánikova hvězdárna Praha 1 Petřín Městská knihovna v Praze Praha 1 Mariánské nám.98/ Galerie hl.m.prahy Praha 1 Staroměstské nám.13/ Pražská informační služba Praha 1 Betlémské nám.251/ Symfonický orchestr hl.m.prahy FOK Praha 1 nám.republiky 660/ Městská divadla pražská Praha 1 V Jámě 699/ Divadlo Na Vinohradech Praha 2 Nám.Míru 1450/ Národní kulturní památka Vyšehrad Praha 2 V pevnosti 159/5b Švandovo divadlo na Smíchově Praha 5 Štefánikova 6 a 7/ Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha 6 Dejvická 919/ Planetárium hl.m.prahy Praha 7 Královská obora Hvězdárna Ďáblice Praha 8 Pod hvězdárnou Divadlo pod Palmovkou Praha 8 Zenklova 566/ Muzeum hl.m.prahy Praha 8 Na Poříčí Hudební divadlo v Karlíně Praha 8 Křižíkova 283/

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 22 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy ze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 2001 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více