F A I N. Farní informace. říjen Čím žijeme?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F A I N. Farní informace. říjen 2012. Čím žijeme?"

Transkript

1 Farní informace F A I N říjen 2012 Pro farnosti: Brankovice, Dobročkovice, Hvězdlice, Chválkovice, Milonice, Nemotice Čím žijeme? Drazí přátelé, farníci, lidé dobré vůle! Nastává čas, kdy budeme opět navštěvovat hřbitovy a (jistě i) v modlitbě vzpomínat na naše nejbližší drahé, kteří nás předešli na věčnost. Ti z nás, kterým kdy a zvláště v poslední době zemřel někdo blízký, dobře vědí, jak malicherná se najednou v tom okamžiku jeví většina skutečností, kterými žije naše současná společnost a které se neustále přetřásávají v médiích. Setkáváme se totiž najednou s tím, kdy jde doopravdy o život. O život, který se už nevrátí Člověk si tak najednou uvědomuje, co je skutečně podstatné a důležité. Smrt blízkého člověka nás přivádí k podstatě lidské existence. My křesťané, žijeme-li svou víru opravdově, se snažíme k této podstatě přicházet zavčas, a ne až v konfrontaci se smrtí. Nenecháváme se tedy takticky psychologicky zmanipulováni - strhnout lavinou diskuzí o církevních restitucích, zvyšování DPH, akčními slevami, nevzpomínáme nostalgicky na zlaté rudé časy ani nepropadáme panice s navýšením cen za spotřeby energií v příštím roce. Ne že bychom k těmto a mnoha dalším věcem současného života byli lhostejní, ale snažíme se náš život zakotvit na pevném základě, který nám žádná z výše jmenovaných skutečností bohužel nikdy poskytnout nemůže. A je opravdu radostnější objevit podstatu života dřív, než na smrtelné posteli nebo nad rakví příbuzného. Čím žijí křesťané, kteří žijí to, v co věří Církev? Svatý otec Benedikt XVI. nám nabízí tyto dva uvedené podněty, které můžeme přijmout třeba jako příslovečné koření života a nebo jako alternativu k tomu, co máme či s čím se běžně setkáváme. Rok víry Papež vyhlásil Rok víry u příležitosti 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu a 20. výročí vyhlášení Katechismu katolické Církve. Rok víry trvá od 11. října tohoto roku a skončí 24. listopadu V něm bychom chtěli znovu objevit, že podstata křesťanství nespočívá ve víře v něco, ale v Osobě Ježíše Krista, který jako vzkříšený Zachránce žije uprostřed nás. Papež nám nabízí Rok biřmování a Rok víry nejenom jako teologicko-intelektuální impulsy, nýbrž jako spirituální výzvu. To znamená, že se nemáme nad zmíněnými tématy pouze zamýšlet a tak objevovat, co ještě o křesťanství nevíme, ale máme ve své víře učinit novou a osobní zkušenost s Živým Bohem, s Ježíšem Kristem v jeho Církvi, tj. ve své domácí farnosti a doma

2 Stránka 2 FaIn ve své rodině a to v síle Jeho Ducha. Nemáme být tedy jen více poučení tj. znalí křesťanské nauky, jako například upřímně a poctivě zvídavý nevěřící člověk, kterého zaujaly tzv. křesťanské hodnoty, ale jako duchovní lidé, kteří zmíněná témata ideje - vnímají jako duchovní cesty, které je přivádějí na pastviny Ducha Božího. Rok už je docela pořádná porce času, která je víc než dostatečná k tomu, abychom křesťanskou víru objevili jako úžasný dar, který nám umožňuje vnímat náš vnitřní svět i ten, co nás obklopuje, zcela úžasně a originálně obohacujícím způsobem. Tento dar víry je tak jedinečně vyjímečný, že v přirozeném světě nemá konkurenci ani obdoby. Díky tomuto skvělému daru víry můžeme pak být vděční v našem katolickém světě za jisté cesty Boží milosti za svátosti. Rok biřmování V rámci tříleté přípravy na jubilejní Cyrilometodějský rok 2013 prožíváme právě druhý rok zaměřený na svátost biřmování. Tato svátost křesťanské dospělosti plně začleňuje do společenství Církve a vybavuje křesťana plností darů Ducha svatého jako apoštoly o letnicích. V tomto čase se nám nabízí možnost znovu objevit dar milosti, který můžeme přijmout či už jsme kdysi nějak pasivně přijali skrze svátost biřmování křesťanské dospělosti. Dospělý člověk se pozná podle toho, že se přestává nechat obsluhovat a začíná se starat sám nejen o sebe, ale i o své bližní. Biřmovanec má v Církvi (tj. ve své farnosti) nalézt své místo v síti mezilidských vztahů a má objevit to, čím prospěje své vlastní farní komunitě, tj. službu, která se stane jaksi jeho a bude důležitá pro život farní obce a jejímž prostřednictvím duchovně poroste. Abychom nezůstali jen na rovině myšlenky, tak už po přečtení tohoto článku si můžeme stanovit osobní nebo rodinné opravdové předsevzetí, které, aby bylo účinné, musí být praktické. Můžeme se rozhodnout pro nějaký kurz víry nebo jet na duchovní cvičení či prožít nějakou duchovní obnovu. Leckdy vidíme, že v naší farnosti je něco velmi nedokonalého nebo že to funguje dokonce špatně a mrzí nás to. A právě to může být okamžik, kdy se můžeme upřímně zeptat sebe samých: Nečeká tento úkol na mě? Nechce náhodou Pán, abych já či má rodina a nebo naše společenství nepřijalo tuto výzvu, toto povolání za své a nezačalo tak sloužit, kde je potřeba? Kdy jsem se naposledy zeptal nebo zeptala svého faráře či farní rady: Co je potřeba? S čím bych mohl pomoci? Každé takové odvážné přijetí nějakého povolání Bůh vždy odměňuje dvojím způsobem: zvláštní Boží přízní a speciálním křížem. Vrcholem Roku biřmování má být farní slavnost, při které přijmou zmíněnou svátost ti, kteří se na to připraví. Řádným udělovatelem této svátosti je biskup, ale ten v letošním roce dává pověření k udílení všem kněžím. Těm z vás starších, kdo jste tuto svátost doposud nepřijali, nabízíme možnost krátkodobé, kvalitní přípravy a její přijetí při mši svaté v sobotu 15. prosince tohoto roku (místo a čas budou ještě upřesněny) nebo v případě zdravotních potíží i doma. Přihlašovat se můžete v sakristii kteréhokoliv kostela našeho Farního týmu. Hluboce prožitým slavením svátostí biřmování přijmou biřmovanci milost vedoucí ke křesťanské zralosti a plnosti. Vaši kněží Pavel Lacina a Miroslav Slavíček

3 Stránka 3 FaIn Církve a stát: desatero mýtů a fakta Mnohaletá veřejná diskuse o vyrovnání vztahu mezi církvemi a státem stále více ztrácí svou racionální podstatu, vyhrocuje se a nabývá na emocionálnosti. Fakta jsou stále častěji nahrazována mýty a prostor pro racionální argumentaci se zmenšuje. Pokusme se shrnout neustále opakované mýty a postavme proti nim nezpochybnitelná fakta: 1. mýtus: Navrácený majetek v hodnotě 134 miliardy korun je nepřiměřeně vysoký. O vyrovnání vztahů mezi církvemi a státem se jedná od poloviny 90. let. Navrácení církevního majetku byl od počátku nezbytnou součástí vyrovnání. Po odmítnutí církevních asignací byl církevní majetek považován za hlavní zdroj financování církví a náboženských společností v situaci, kdy státní rozpočet přestane financovat duchovenské aktivity církve (platy duchovních a příspěvek na provoz ústředí). Na vymezení a ocenění původního církevního majetku spolupracovalo ministerstvo kultury s ministerstvem financí a ministerstvem zemědělství na základě podkladů od církví a náboženských společností. Tyto podklady a metodika ocenění byly v roce 2008 kontrolovány a verifikovány renomovanou mezinárodní poradenskou firmou Ernst & Young. Pokud by se měla hodnota navráceného církevního majetku změnit, je nezbytné kvalifikovaně říci, v čem byla metodika stanovení hodnoty nesprávná, co je třeba změnit a jak nově stanovit hodnotu majetkové podstaty vyrovnání vztahu mezi církvemi a státem. 2. mýtus: Majetek určený církevnímu vyrovnání církvím nepatřil. Církevní majetek zahrnutý do návrhu vyrovnání představuje pouze majetek církví (farností, diecézí), řádů a náboženských společností registrovaný v pozemkových knihách a zabraný státem po 25. únoru Je nepochybné, že tento majetek k rozhodnému datu církvím a jejich subjektům nepochybně patřil. 3. mýtus: Církve budou vyrovnáním zvýhodněny proti restituentům. Na rozdíl od restituentů bude církvím vrácen pouze majetek, který je v držení státu, konkrétně Pozemkového fondu a Lesů České republiky. Bývalý církevní majetek ve vlastnictví obcí, krajů a všech právnických a fyzických osob zůstane nedotčen. Církevní vyrovnání se netýká náhrady za živý a mrtvý inventář, který restituenti obdrželi. Zákon o půdě, podle kterého byla provedena restituce majetku fyzických osob, určoval naturální restituci i v případech, kdy původní majetek nemohl být ze zákonných důvodů vydán. Tomu odpovídalo i ocenění majetku, aby náhradní naturální restituce mohla být vůbec uskutečněna. Srovnávání restitucí s církevním vyrovnáním je nemožné z metodických důvodů. Na rozdíl od restituentů nebudou moci církve žádat o náhradu majetku v naturální formě. Namísto toho jim má být vyplacena adekvátní finanční náhrada. Církve tedy nejsou zvýhodněny oproti restituentům, spíše naopak.

4 Stránka 4 FaIn 4. mýtus: Majetek se bude vracet v nejméně vhodném období ekonomické recese. Systematická diskuse o církevním vyrovnání byla zahájena vládou Miloše Zemana v letech Ministr kultury tehdejší sociálně demokratické vlády Pavel Dostál ustanovil komisi pro narovnání vztahů mezi církvemi a státem. Hodnota majetkového vyrovnání, s níž se pracovalo v roce 2000, činila 100 miliard korun. Tato suma vloni odpovídala částce 131 mld. Kč v cenách roku Na konci letošního roku při očekávané roční míře inflace 2,9 % by činila 134,556 mld. Kč! Byla by tedy o 556 milionů vyšší než částka, kterou nyní předkládá vláda České republiky! V roce 2008 skončilo 10leté období hospodářské expanze, které bylo vystřídáno obdobím hospodářského poklesu vyvolaného světovou finanční a dluhovou krizí. Po něm přišla hospodářská recese, která nás prozatím sužuje. Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR odhaduje v příštím roce 1% reálný růst s výhledem 1,9% na rok 2014 a 2,7% pro rok Hospodářské oživení se začíná blížit i k nám. Navíc navrácené zdevastované církevní budovy budou vyžadovat nemalé investice pro jejich záchranu nebo jiné užití. Církevní vyrovnání tak pro naši ekonomiku může představovat významný pro-růstový impuls. 5. mýtus: Finanční vyrovnání s církvemi destabilizuje náš státní rozpočet. V žádném případě. Vždyť dodatečné výdaje ve výši 1,97 mld. Kč ročně představují pouze 0,17% plánovaných rozpočtových výdajů letošního roku. Přestože vyplácení státního příspěvku církvím v rámci církevního vyrovnání skončí za 17 let, tak už v 15. roce vydá státní rozpočet na církve méně, než by musel vydat, pokud by k církevnímu vyrovnání nedošlo. Po 30 letech, v roce 2043, zmizí položka církve z výdajů státního rozpočtu. V roce 2055 se vyrovnají celkové náklady na církve a církevní vyrovnání od roku 2013 s rozpočtovými výdaji na církve, pokud by k vyrovnání nedošlo. V roce 2062, 50 let od církevního vyrovnání, bude kumulovaná rozpočtová úspora díky jeho přijetí 28,63 mld. Kč v cenách roku 2011 ve srovnání se stavem, že by k vyrovnání nedošlo. Po ukončení splátek finančního vyrovnání v roce 2043 bude rozpočtová úspora následujícího roku zvýšená o daně z církevního majetku, resp. daně z jeho výnosů činit 3,8 mld. Kč a s rostoucími výnosy z církevního majetku by se měla v následujících letech zvyšovat. 6. mýtus: Navrácený církevní majetek bude z velké části patřit Vatikánu. Oprávněnými osobami pro navrácení majetku budou farnosti, řády, kongregace, diecéze a další instituce registrované v České republice. Tyto právnické osoby budou mít plné dispoziční právo k majetku. Rozhodování o použití výnosů z majetku bude zcela v jejich kompetenci. Schválení Vatikánu podléhá pouze zcizení (prodej) majetku římskokatolické církve, jehož cena převyšuje 1,5 milionu eur. Jedná se o kontrolní mechanismus římskokatolické církve, který má zabránit defraudaci velkých rozměrů. Z tržby za prodaný církevní majetek stejně jako z jeho výnosů se Vatikánu nic neodvádí.

5 Stránka 5 FaIn 7. mýtus: Majetek dostanou preláti úkor potřebných. Církve provozují sociální zařízení, v nichž pečují o zdravotně postižené, staré a opuštěné spoluobčany v nouzi. Provozují charitativní činnost doma i v zahraničí. Zkušenosti ze zemí, kde se taková veřejně prospěšná činnost kontinuálně rozvíjela v době, kdy u nás vládl komunismus, ukazují, že církve v komplexu svých sociálních aktivit nemají alternativu. Například u našich sousedů se církve staly robustním nástrojem pomoci občanům v nouzi, který efektivně doplňuje státní systém sociální péče. Je pravděpodobné, že výnosy z navráceného církevního majetku pomohou zvýšit úroveň sociální a specifické zdravotní péče v naší společnosti. 8. mýtus: Církve se stanou bohatými korporacemi s mocenskými ambicemi. Církve budou muset během 30 let nahradit roční příjmy ze státního rozpočtu ve výši 1,5 mld. Kč. Nemohou to učinit jiným způsobem než prostřednictvím výnosů z navráceného nemovitého a finančního majetku. S tímto majetkem musí podnikat tak, aby roční výnosy za 30 let dosáhly nejméně 1,5 mld. Kč v současných cenách. Vzhledem ke stavu, struktuře a dislokaci tohoto majetku se jedná o obtížný úkol. Jeho naplňování neumožní církvím využívat navrácený majetek neproduktivně a neefektivně. Ztráty z hospodaření či jiné majetkové újmy by církvím znesnadnily zachování současné úrovně jejich výdajů v budoucnu, zvláště však po roce 2043, kdy skončí vyplácení vyrovnávacího příspěvku. Vyhnout se bolestným výdajovým škrtům či bankrotu, znamená odpovědné a efektivní hospodaření spojené s pečlivým zvažováním navyšování neproduktivních výdajů. Na ně si budou muset církve předem vydělat! Současná situace církví a navrhovaný způsob církevního vyrovnání téměř vylučují jiné použití výnosů z navráceného majetku než pro vlastní provoz a klíčové činnosti, jež zabezpečují církve po celém světě. Navíc je po kvalitní sociální a zdravotní péči, vzdělávání, kultuře a zlepšení stavu většiny církevních architektonických památek v naší zemi dlouhodobě neuspokojená vysoká poptávka, na niž veřejné rozpočtové zdroje už dávno nestačí. 9. mýtus: Církve nebudou umět s navráceným majetkem dobře hospodařit. Stav majetku k navrácení církvím je ve většině případů takový, že horší už snad být ani nemůže. To je výsledek déle než 60leté státní správy. V době znárodnění byl tento majetek funkční a ve velmi dobrém stavu. Vedle církevních vlastníků se o něj dlouhodobě starali patroni, kteří byli po roce 1948 rovněž vyvlastněni. Budovy k navrácení na sebe často upozorňují svou opuštěností a žalostným stavem. Ruiny, v něž se mnohé budovy přeměnily jsou památníkem nedobrého hospodaření se všelidovým majetkem, resp. stále viditelným produktem komunistické a státní majetkové správy. Církve, pokud nebudou moci nemovitosti přímo využívat, je podobně jako jiní soukromí vlastníci pronajmou k produktivním účelům, aby se mohly podílet na ekonomických výnosech z nich. 10. mýtus: Církevní restituce jsou nespravedlivé. Nejde o restituce. Obsahem pojmu restituce je navrácení do původního stavu. V případě církevního majetku restituci nelze provést, neboť mezi znárodněným

6 Stránka 6 FaIn majetkem a jeho současným stavem a strukturou je nesrovnatelný rozdíl. 44 % majetku původního majetku je nenávratně ztraceno a 56 % majetku se vrátí ve stavu odlišném, než jak byl církvím bez náhrady zabaven. V původním rozsahu nelze obnovit patronáty zaniklé znárodněním majetku patronů. Legitimnost navrácení církevního majetku se opírá rovněž o rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Je zřejmé, že minulé majetkové a hospodářské poměry nelze obnovit v původní podobě. Proto návrh zákona řeší především budoucí vztahy sekulárního demokratického státu a církví. Státu odpadne povinnost financovat duchovenské aktivity církví ze státního rozpočtu. Z daní nevěřících nebudou hrazeny mzdy duchovních, jejich pojištění jako státních zaměstnanců, platy církevních zaměstnanců a další náklady na provoz církví. Rozpočtové prostředky bude možno použít k účelu, s nímž se bude ztotožňovat větší část společnosti. Náklady na duchovenské aktivity budou církve hradit z vlastních zdrojů. Stále kladená otázka Kdo na koho doplácí?, ztratí v souvislosti s církvemi smysl. Zatímco nekonečné diskuse o církevním majetku naši společnost dlouhá léta rozdělovaly, tak je značně pravděpodobné, že vyrovnání spojené s dobrým hospodařením s církevním majetkem nesoucím výnosy, z nichž se budou státu platit daně, umožní církvím zvýšit rozsah a kvalitu poskytované sociální péče, zdravotnictví, vzdělání, kultury a charity. Prospěch z toho budou mít věřící i nevěřící, což nepochybně přispěje k větší společenské harmonii v naší zemi. zdroj: Tiskové středisko ČBK Opravy a restaurování Milonice - varhany Po mnoha letech trpělivého střádání finančních prostředků a po poskytnutí dotace z JMK se nám konečně podařilo zahájit generální opravu varhan. Celý nástroj byl na konci srpna rozebrán (v kostele zůstala pouze skříň) a odvezen do dílny firmy Dlabal-Mettler. Cena za dílo činí 706 tis. Kč a práce budou hotovy do 1. května příštího roku. Aktuálně máme našetřeno ,- Kč, takže potřebujeme sehnat ještě ,- Kč. Proto moc prosíme o příspěvek, který můžete zasílat na číslo farního účtu /0100. Již předem děkujeme! Nemotice vnější fasáda kostela Po zpracování projektové dokumentace a podání žádosti na Státní zemědělský intervenční fond o příspěvek na opravu fasády farního kostela sv. Václava v Nemoticích nám byla přiznána dotace z Programu rozvoje venkova v celkové výši ,- Kč, což činí přesně 90% celkových nákladů. Zbylých 10%, tedy ,- Kč, musíme uhradit jako farnost. V současné době máme našetřeno cca 130 tis. Opravu musíme nejprve provést a teprve potom nám bude dotace zaslána. Znamená to tedy sehnat zbytek podílné částky (cca 283 tis.) a vzít si úvěr ve výši přiznané dotace. Smlouva se SZIF je již podepsána, takže ne realizaci máme max. 2 roky (do ). Velmi prosíme o finanční pomoc, abychom neztratili jedinečnou příležitost dát kostelu nový vnější vzhled. Číslo účtu, kam můžete posílat vaše dary, je /0100. Děkujeme!

7 Stránka 7 FaIn Brankovice Plánovaná oprava krytiny střechy zvláště na věži našeho farního kostela sv. Mikuláše se musí, bohužel, odložit kvůli nedostatku finančních prostředků. Naopak rekonstrukce fary v tomto čase pokročí dál výměnou oken v přízemí díky dotaci ,- Kč z rozpočtu JMK. Zmíněná výměna oken je velmi důležitá pro snížení velkých energetických ztrát během topné sezóny. Tato dotace, bohužel, neumořuje dluh za okna v prvním patře. V současnosti dlužná částka činí ,- z původních ,- Kč. Velké poděkování náleží nejenom poskytovatelům dotací a donátorům, ale i všem farníkům, kteří se pravidelně účastní brigád. Nejenom naším farníkům se naskytl velmi kýžený a příjemný pohled konečně opravovaného farního kostela sv. Bartoloměje. V těchto dnech se zmíněná stavební akce rychle blíží ke svému konci a to nám působí velkou radost. I zde se však musíme snažit získat dlužnou částku cca ,- Kč. Děkujeme moc všem, kteří brigádnicky pomohli tam, kde bylo třeba. Hvězdlice Oprava krovu a střešního pláště starobylého cyrilometodějského kostelíka ve Starých Hvězdlicích bude pokračovat díky přidělení dotace prostřednictvím pověřené obce z prostředků MK ČR ve výši ,- Kč a z rozpočtu JMK ve výši ,- Kč. Zde zbývá zajistit finanční krytí ve výši ,- Kč. Jako farnost se musíme snažit získat chybějící peněžní prostředky. Velká vděčnost patří nejenom poskytovatelům dotací a donátorům, ale i všem farníkům, kteří pravidelně pracují na brigádách. Nemochovice Díky velmi dobré spolupráci s vedením naší obce se podařilo uspět s žádostí o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu v Brně a minulý týden byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši cca 2,2 milionu Kč. Je úkolem farní komunity snažit se získat chybějící participační částku, která v tomto případě činí ,- Kč. Na realizaci tohoto podniku máme 2 roky. Adventní duchovní obnova Také v tomto roce máme příležitost společně vstoupit do adventní doby při tradiční duchovní obnově. Těšíme se na setkání v sobotu 1. prosince v 16 hodin v sále obecního úřadu v Uhřicích. Obnovu letos povede P. Pavel Konzbul, spirituál Biskupského gymnázia Brno a člen školské komise brněnské diecéze. Součástí obnovy bude i společné slavení mše svaté s žehnáním adventních věnců. V rámci programu bude také příležitost ke slavení svátosti smíření.

8 Stránka 8 FaIn Bohoslužby v dušičkovém týdnu Mše svaté, příležitost ke sv. smíření a modlitby za zemřelé od 28. října do 4. listopadu Neděle 28. října Dobročkovice 8:00 hodová mše svatá 10:00 hodová mše svatá 14:30 svátostné požehnání Nové Hvězdlice 8:00 mše svatá 9:30 mše svatá Brankovice 11:00 mše svatá 14:00 příležitost ke svátosti smíření Milonice 15:00 příležitost ke svátosti smíření Úterý 30. října Nové Hvězdlice 17:30 příležitost ke svátosti smíření 18:00 mše svatá Středa 31. října 16:30 příležitost ke svátosti smíření 17:00 mše svatá Dobročkovice 17:30 příležitost ke svátosti smíření 18:00 mše svatá Čtvrtek 1. listopadu Milonice 16:00 mše svatá Nemochovice 16:00 pobožnost na hřbitově s požehnáním zrestaurovaného kříže 16:30 mše svatá Brankovice 17:30 mše svatá 18:15 pobožnost na hřbitově Nemotice 17:15 příležitost ke svátosti smíření 17:45 mše svatá Pátek 2. listopadu Nemotice 8:00 mše svatá Dobročkovice 15:00 příležitost ke svátosti smíření 15:30 pobožnost na hřbitově 16:00 mše svatá Milonice 17:30 mše svatá Sobota 3. listopadu Nesovice (kaple sv. Jana) 16:30 mše svatá Neděle 4. listopadu Milonice 7:45 mše svatá 15:00 pobožnost na hřbitově Nové Hvězdlice 8:00 mše svatá Dobročkovice 9:30 mše svatá 9:30 mše svatá Brankovice 11:00 mše svatá Nemotice 11:00 mše svatá po mši svaté pobožnost na hřbitově Staré Hvězdlice 15:00 pobožnost na hřbitově 16:00 pobožnost na hřbitově FAIN vydává: Římskokatolická farnost Milonice, Milonice 56, Nesovice Telefon: Mobil: nebo

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Září 201 3 Ročník 9 Číslo 9 MARIE SVATOŠOVÁ

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Září 201 3 Ročník 9 Číslo 9 MARIE SVATOŠOVÁ MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Září 201 3 Ročník 9 Číslo 9 MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ MARIE SVATOŠOVÁ AŽ K PROLITÍ KRVE RADOSTNÉ POSELSTVÍ P. MUDR. LADISLAVA KUBÍČKA Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 4 13. 4. 2015 SENIOŘI Příprava na stárnutí populace v České republice se ještě zintenzivní HANDICAP Úřad práce ČR začal vydávat nové

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

Fundraising pro neziskové organizace Kniha je monografie

Fundraising pro neziskové organizace Kniha je monografie Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

Rozloučení s panem profesorem Jesenským

Rozloučení s panem profesorem Jesenským číslo 03 2009 10. ročník Rozloučení s panem profesorem Jesenským Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je organizací s celostátní působností. Základním cílem její činnosti je obhajoba, prosazování

Více

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J

IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J IN FO R M A Č N Í Z P R AV O D A J OBČASNÍK Sdružení pohřebnictví v ČR 6 / 2013 r. XVI. OBSAH: Z činnosti SP v ČR, novinky str. 1-2 Legislativa Ochránce str. 3-6 str. 7-8 Představení člena č. 272 str.

Více