*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, Hustopeče *s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X Č.j. MUH/ 10125/14/16 v Hustopečích dne SPIS. ZN.: výst/689/14/16 VYŘIZUJE: Pinkas itself s.r.o., IČ Pálavské náměstí 4343/ Brno zastoupena Ing. Petrem Kučerou, nar Pálavské náměstí 4343/ Brno Výroková část: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í č. 9/2014 itself s.r.o., IČ , Pálavské náměstí 4343/11, Brno zastoupena na základě pověření Ing. Petrem Kučerou, nar , Pálavské náměstí 4343/11, Brno (dále jen "žadatel") dne podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Hlavní trasa vybočení ze stávající optické trasy Velké Němčice, Křepice, Nikolčice - na pozemcích dle KN par.č. 720/1 (PK par. č. 598, 4106/4), dle KN par.č. 4106/1 (PK par.č. 4106/1), dle KN par.č. 498/1 (PK par.č. 592, 4111/3, 497/145), dle KN par. č. 866/1 (PK par.č. 497/144), dle KN par.č. 2960/1 (PK par.č. 497/67, 494/1, 4112, 493/1), dle KN par.č. 2979/2 (PK par.č. 2979/2, 493/1) dle KN par.č. 494/31 (dle PK par.č. 493/1), dle KN par.č (PK par.č. 493/1) dle KN par.č. 3020/1 (PK par.č. 493/1), dle KN par.č. 3020/1 (PK par.č. 3046), dle KN par.č. 4164/288, par.č. 4164/8, par.č. 4164/92, dle KN par.č. 3100/1 (PK par.č. 3089, 3088), dle KN par.č. 3130/4 (EN par.č. 2800/4), dle KN par.č. 3100/7, dle KN par.č. 3160/1 (PK par.č. 4140, 3274/1), dle KN par.č. 4136/4 v obci a katastrálním území Velké Němčice, - na pozemcích dle KN par.č. 1161, 1300/1, 2352, 2353/7, 1534/88, 1531, 1534/111, 1534/112, 1534/121, 1534/81, 1534/113, 1535/114, 1534/74, 2354, 2360, 1537/2, 1537/1, 2356/1, 1540/6, 1540/16, 1538/1, 2357, 2358, 2359, 1696 v obci a katastrálním území Křepice u Hustopečí, - na pozemcích dle KN par.č. 3732, dle KN par.č (PK par. č. 1655) v obci a katastrálním území Nikolčice. Trasa pro napojení Velkých Němčic - na pozemcích dle KN par.č. 494/31 (PK par. č. 493/1), dle KN par.č. 4112/1, 494/29, 494/27, 492/47 (PK par.č. 494/27), dle KN par.č. 494/63, 494/57, 4094/1 (PK par.č. 4094/1), dle KN par. č. 9/1, 9/12, 9/13, 9/6 (PK par.č. 9/6), dle KN par.č. 4164/6 (PK par.č. 4164), dle KN par.č (PK par.č. 4164) dle KN par.č. 4114/2 (PK par.č. 4164), dle KN par.č. 113/24, 4114/1, st. 155/1, st. 164/1, 113/1 v obci a katastrálním území Velké Němčice, Trasa pro napojení Křepic - na pozemcích dle KN par.č. 1534/74, 1534/108, 1534/107, 1536/1 v obci a katastrálním území Křepice u Hustopečí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Městský úřad v Hustopečích, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle 13, odst. 1, písm. c), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon ), posoudil návrh podle 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

2 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 2 I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Hlavní trasa rozhodnutí o umístění stavby vybočení ze stávající optické trasy Velké Němčice, Křepice, Nikolčice - na pozemcích dle KN par.č. 720/1 (PK par. č. 598, 4106/4), dle KN par.č. 4106/1 (PK par.č. 4106/1), dle KN par.č. 498/1 (PK par.č. 592, 4111/3, 497/145), dle KN par. č. 866/1 (PK par.č. 497/144), dle KN par.č. 2960/1 (PK par.č. 497/67, 494/1, 4112, 493/1), dle KN par.č. 2979/2 (PK par.č. 2979/2, 493/1) dle KN par.č. 494/31 (dle PK par.č. 493/1), dle KN par.č (PK par.č. 493/1) dle KN par.č. 3020/1 (PK par.č. 493/1), dle KN par.č. 3020/1 (PK par.č. 3046), dle KN par.č. 4164/288, par.č. 4164/8, par.č. 4164/92, dle KN par.č. 3100/1 (PK par.č. 3089, 3088), dle KN par.č. 3130/4 (EN par.č. 2800/4), dle KN par.č. 3100/7, dle KN par.č. 3160/1 (PK par.č. 4140, 3274/1), dle KN par.č. 4136/4 v obci a katastrálním území Velké Němčice, - na pozemcích dle KN par.č. 1161, 1300/1, 2352, 2353/7, 1534/88, 1531, 1534/111, 1534/112, 1534/121, 1534/81, 1534/113, 1535/114, 1534/74, 2354, 2360, 1537/2, 1537/1, 2356/1, 1540/6, 1540/16, 1538/1, 2357, 2358, 2359, 1696 v obci a katastrálním území Křepice u Hustopečí, - na pozemcích dle KN par.č. 3732, dle KN par.č (PK par. č. 1655) v obci a katastrálním území Nikolčice. Trasa pro napojení Velkých Němčic - na pozemcích dle KN par.č. 494/31 (PK par. č. 493/1), dle KN par.č. 4112/1, 494/29, 494/27, 492/47 (PK par.č. 494/27), dle KN par.č. 494/63, 494/57, 4094/1 (PK par.č. 4094/1), dle KN par. č. 9/1, 9/12, 9/13, 9/6 (PK par.č. 9/6), dle KN par.č. 4164/6 (PK par.č. 4164), dle KN par.č (PK par.č. 4164) dle KN par.č. 4114/2 (PK par.č. 4164), dle KN par.č. 113/24, 4114/1, st. 155/1, st. 164/1, 113/1 v obci a katastrálním území Velké Němčice, Trasa pro napojení Křepic - na pozemcích dle KN par.č. 1534/74, 1534/108, 1534/107, 1536/1 v obci a katastrálním území Křepice u Hustopečí. Popis staveniště : Plánované vybočení ze stávající dálkové optické trasy bude jižně od městyse Velké Němčice, v prostoru mezi Velkými Němčicemi a Uherčicemi. Trasa bude procházet katastrálními územími Velké Němčice, Křepice u Hustopečí a Nikolčice. II. stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 1. Předmětem akce je liniová stavba pro napojení obcí Velké Němčice a Křepice a technologického objektu vysílače Liščí vrch na optickou síť. Stavba je součástí veřejné komunikační sítě. Jedná se o uložení dvou HDPE trubek o průměru 40 mm pro optický kabel do země a následné zafouknutí optického kabelu do jedné z těchto trubek. Nová trasa vychází z místa napojení na stávající trasu v prostoru mezi obcemi Velké Němčice a Uherčice. Odtud bude vedena přes pole, překříží Starovický potok a dále bude pokračovat převážně obecními pozemky přes zemědělskou půdu v blízkosti přírodní památky Plácky, za níž dojde k rozvětvení. Trasa pro napojení Křepic a vysílače Nikolčice odbočí vpravo k silnici II/425, trasa pro napojení Velkých Němčic půjde podél Křepického potoka a dále v intravilánu překříží ul. Jízdárenskou, Křepický potok, podél něj pak bude dále pokračovat podél ul. U Potoka, v chodníku podél ul. Brněnské a dále kolem hřiště až do budovy Základní školy. Hlavní trasa pro napojení obce Křepice a vysílače Nikolčice bude křížit silnici II/425 a dálnici D2, za níž bude vedená převážně podél obecních komunikací městyse Velké Němčice a v pruzích obecních pozemků přes pole a dále opět podél obecní komunikace obce Křepice až po místní skládku, kde bude následovat odbočení napojení pro obec Křepice po pozemcích obce v polích až po hranici obce u lokality vinné sklepy. Trasa pro vysílač Nikolčice bude po tomto odbočení stále vedena při okraji obecní komunikace, pouze poslední úsek trasy bude veden přes pole až k technologickému objektu vysílače Nikolčice stojícího na vrcholu Liščí vrch, kde bude trasa ukončena. Celková délka podzemního komunikačního vedení bude 9100m.

3 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, ověřenou stavebním úřadem, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 2000 se zakreslením situování staveb a s vyznačením vazeb na okolí. 3. Dotčené inženýrské sítě plynovod, vodovod, kanalizace, telekomunikace, kabelové vedení NN a komunikace. 4. Stavba bude prováděna: dodavatelsky stavebním podnikatelem vybraným ve výběrovém řízení. 5. Termín zahájení stavby, včetně jména a oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem písemně oznámeno stavebnímu úřadu 15 dnů předem. 6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry. 7. Stavba bude dokončena nejpozději do Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po dokončení stavby. Ukončení oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. 9. Stavebník zažádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zabezpečí závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. 10. Stavebník na vyžádání státního stavebního dohledu předloží, jak byl uložen neupotřebitelný materiál ze stavby( přebytečná zemina, stavební suť, stav. materiál apod.). 11. Budou splněny podmínky stanoviska MěÚ Hustopeče OŽP ze dne pod zn. OŽP/4712/13/1: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen zákon ): K akci Vybočeni ze stávající optické trasy Velké Němčice, Křepice, Nikolčice sdělujeme následující: V případě nutnosti kácení stromů o obvodech kmenů 80 cm a více ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojených porostů dřevin na ploše 40 m2 a vice, pokud nerostou na zahradě definované v 1 písm. c) vyhlášky č. 189/2013 Sb., je potřeba podat žádost o povolení ke kácení na příslušný obecní úřad. O žádosti je rozhodováno ve správním řízeni podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, ve zněni pozdějších předpisů. Část úseku trasy kabelu jižně od městyse Velké Němčice je navržena v ochranném pásmu přírodní památky Placky. Proto je k záměru nutné stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje podle 37 odst. 2 zákona. Pokud bude výkop pro vedeni plynovodu v blízkosti mokřadních biotopů v území jižně od městyse Velké Němčice (okolí PP Plácky a Starovického potoka) realizován v době migrace obojživelníků (Jaro - migrace na místa rozmnožování, léto migrace metamorfovaných jedinců do volné krajiny) doporučujeme zajistit výkop takovým způsobem, aby nedocházelo k pádu živočichů do výkopu a jejich zasypáni. Z tohoto důvodu požadujeme ohlášeni začátku výkopových prací v tomto území Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb.. o lesích a o změně a doplněni některých zákonů (lesní zákon), ve zněni pozdějších předpisů: V katastrálním území Křepice u Hustopečí dojde k dotčeni pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Z tohoto důvodu musí ten, v jehož zájmu je vydáni souhlasu, požádat organ statni správy lesů Městského úřadu Hustopeče o vydáni závazného stanoviska podle 14 odst. 2 lesního zákona. Podle ustanovení 14 odst. 2 lesního zákona dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon) zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splněni podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčeni pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Z hlediska zákona č. 334/1 992 Sb.. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen zákon ): Budou dotčeny pozemky, které spadají do ochrany zemědělského půdního fondu, je nutno požádat orgán ochrany ZPF Městského úřadu Hustopeče o souhlas s vedením trasy ve smyslu 7 odst. 3 zákona. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ): Při realizaci akce budou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikáni, která je provozovatelem zařízeni k využiti nebo odstraněni nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. Upozorňujeme, že původce odpadů je podle ustanoveni 16 odst. 1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Nekontaminovaná zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

4 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 4 Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ): Je třeba souhlasu dle 17 vodního zákona. Žádost bude podána na MěÚ Hustopeče, OŽP, vodoprávní úřad. 12. Budou splněny podmínky souhlasu dle 7 odst. 3 zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon"), s vedením trasy po zemědělských pozemcích MěÚ Hustopeče OŽP ze dne pod zn. OŽP/4981/13/ /Pr: 1. Předmětná akce bude na pozemcích vedených v ZPF ukončena nejpozději do jednoho roku včetně uvedení do původního stavu. 2. Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu tak, aby stavbou dotčené pozemky a tím potravní řetězec a podzemní vody nebyly znečištěny škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organizmů. 3. S trasami vedení budou seznámeni vlastníci i nájemci stavbou dotčených pozemků. 4. Termín zahájení a ukončení prací na ZPF bude ohlášen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 5. Před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit taková opatření, aby se zabránilo škodám na zemědělském půdním fondu. 6. Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční vrstvy s podložím. Jednotlivé vrstvy budou vráceny zpět do původního stavu. 7. Po celé délce trasy bude provedena skrývka ornice odděleně od níže uložených zemin a v opačném sledu využita ke zpětné rekultivaci. 8. Tento souhlas nenahrazuje souhlas podle 9 odst. 6 zákona. V případě, že dojde stavbou k překročení doby 1 roku, požádá investor o dočasné odnětí na dobu bezpodmínečně nutnou pro dokončení této stavby. 13. Budou splněny podmínky souhlasu dle 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.. o lesích a o změně a doplněni některých zákonů (lesní zákon), ve zněni pozdějších předpisů, vydaným MěÚ Hustopeče OŽP dne pod zn. OŽP/5077/13/321: Optický kabel bude uložen nejméně 1,5m od hranic lesních pozemků (ve smyslu ustanovení 63 odst. 1 písm a) lesního zákona. 14. Budou splněny podmínky souhlasu MěÚ Hustopeče odboru dopravy ze dne pod zn. dop/5186/13/393: Při prováděni budou dodrženy požadavky na prostorové uspořádání sítí technického vybaveni dle ČSN Pro uložení podzemního vedeni do silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce Hustopeče, obce s rozšířenou působnosti, kde vykonáváme působnost silničního správního úřadu, žadatel požádá před vydáním územního rozhodnuti (pro výše uvedenou stavbu) o vydání rozhodnuti o povoleni užíváni silnice k jiným účelům, než pro které je určena, jmenovitě k umístěni inženýrských sítí v silničním pozemku, tj. o povolení zvláštního užíváni odbor dopravy MěÚ Hustopeče podle 25 odst. 1 a 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. v platném zněni. 15. Budou splněny podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha pobočka Břeclav ze dne zn. SPU /2013/523203/Ba: Stavba bude provedena na základě stavební dokumentace ověřené v příslušném řízení místně a věcně příslušným stavebním úřadem. Uvedený pozemek bude dotčen uložením optického kabelu v HDPE chráničce, v rozsahu dle předloženého projektu a situace stavby č. VIII., zhotovené firmou Itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, Brno, zodp. projektant Ing. Petr Kučera. Na pozemek s příslušností hospodařit pro SPÚ nebude umístěna žádná nadzemní stavba. Veškeré případné škody na dotčeném a sousedících pozemcích SPÚ budou odstraněny, příp. uhrazeny na náklady investora dle platných právních předpisů a pozemky včetně narušených povrchů budou po dokončeni stavby uvedeny do původního stavu. Uvedený pozemek je pronajat firmě ZEMOS, a.s. Velké Němčice. Investor získá ke vstupu na pozemek souhlas nájemce a nahradí nájemci pozemku škody na porostech příp. jiném majetku, způsobené stavební činnosti. Zároveň udělujeme souhlas se vstupem na výše uvedený pozemek pro investora stavby, zhotovitele stavby a dodavatele. 16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica CR, a.s. ze dne č.j /13: (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydáni Vyjádřeni stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydáni Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečnosti rozhodna pro pozbyti platnosti tohoto Vyjádřeni nastane nejdříve. (2) Stavebník, nebo jim pověřena třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracováni projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanoveni konkrétních podmínek ochrany

5 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 5 SEK, případně k přeloženi SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě Dana Panáková, tel.: , (dále jen POS). (3) Přeloženi SEK zajisti její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanoveni 104 odst. 16 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonu povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešeni. (4) Pro účely přeloženi SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společnosti Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK. (5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádřeni uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součásti tohoto Vyjádření. I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy,technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti. 4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že, možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo, jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSBK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany tras PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

6 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m. 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo III. Práce v objektech a odstraňování objektů 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatřeno ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK, Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovou katodovou ochranou. 4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp, 25m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. V. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

7 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury kabelovodem, povinen zejména: pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., ze dne , zn. E7456- Z : V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VVN, podzemní vedení NN a VN, nadzemní vedení NN a VN, distribuční trafostanice VN/NN Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace. 2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN , ČSN a PNE Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Novotný, , Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo. 4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak. 5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. 7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. 9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízeni v provozování ECZR na telefonní číslo Budou dodrženy podmínky z vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o., ze dne , zn. Z0344- Z : 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8) zákona č. 458/200 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: c)provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těch to zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 3) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů OPDS Židlochovice Novotný Milan, Tel: ,

8 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 8 Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo. 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE , PNE , PNE , ČSN EN , PNE , ČSN EN , ČSN EN ) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne ) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem správa sítě VVN. 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kv je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. Dne předchozího měsíce. 19. Budou splněny podmínky vyjádření JMP DS a.s. ze dne zn : Při realizaci optického kabelu a případném styku s VTL plynovodem požadujeme dodržet následující podmínky: - ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu - nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a optickým kabelem (trubkou HDPE) při křížení je 0,3 m; - opticky kabel (trubka HDPE) se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany; - nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a optickým kabelem (trubkou HDPE) při souběhu jsou 2 m; -nad optický kabel (trubku HDPE) položit v místech styku s VTL plynovodem výstražnou folii; - výkopové a zemni práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně; - nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.); - nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; - v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál; -případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 20 m od VTL plynovodu; - po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou); - před zahájením prací Vám naše zařízeni vytyčíme -žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www. rwe.cz/cs/ds/3652/; - před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat pracovníka JMP, a.s. -Provozní oblast Hodonín ke kontrole dodrženi výše uvedených podmínek (viz.výše uvedená internetová stránka). Po ukončeni stavby požadujeme předat pracovníkům JMP, a.s. - ODS (odbor dokumentace sítí pracoviště Brno -výpis souřadnic geodetického zaměřeni místa křížení Vašeho podzemního vedeni s VTL plynovodem. Výpis souřadnic v systému S-JTSK zašlete v prostém textovém souboru bez formátování. Přiložit můžete geodetické zaměřeni ve formátu DGN nebo DXF, kompatibilnim s verzi Microstation SE. Odpovědny pracovník JMP, a.s., ODS - pan Ivo Pavlik, Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni: 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považuji všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízeni (tzn. i bezvýkopové technologie), 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni je možné realizovat pouze pří dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou

9 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 9 stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízeni považovány dle 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízeni bude provedeno vytyčeni plynárenského zařízeni. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dni před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčeni a přesného určeni uloženi plynárenského zařízeni nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízeni považujeme za zahájeni stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 4) bude dodržena ČSN , ČSN , TPG tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve zněni pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 5) pracovnici provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízeni, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 6) při prováděni stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízeni je investor povinen učinit taková opatřeni aby nedošlo k poškozeni plynárenského zařízeni nebo ovlivněni jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použiti pneumatických elektrických bateriových a motorových nářadí, 7) odkryté plynárenské zařízeni bude v průběhu nebo při přerušeni stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození 8) v případě použiti bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnaženi plynárenského zařízení v místě kříženi, 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízeni (vč. Izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízeni bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavebni činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízeni a kontrola plynárenského zařízeni. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dni před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízeni zasypáno, V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo prvést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 11) plynárenské zařízeni bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým piskem,zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG 70201, TPG , 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízeni. 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-ii ve stanovisku uvedeno jinak), 15) bude zachována hloubka uloženi plynárenského zařízení (není-ii ve stanovisku uvedeno jinak), 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 20. Budou splněny podmínky vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne zn. 7414/13/OVP/Z: Dotčené sítě: Plynárenská zařízení: Úsek plánovaného VTL plynovodu nad 40 baru DN 800 VTL plynovod nad 40 barů DN 1000, provoz VTL plynovod nad 40 barů ON 700, provoz VTL plynovod nad 40 barů DN 500, provoz kabel protikorozní ochrany VTL plynovod nad 40 barů DN 800, provoz VTL plynovod nad 40 barů DN 1400, provoz Elektropřípojka VTL plynovod nad 40 baru ON 900, provoz Telekomunikační zařízení: Metalický kabel Optický kabel

10 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 10 Podmínky: 1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na ové adrese net4gas.cz. 2. Ustanovením 98 odst. (3) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m pro VTL DN 500 a 200 m pro ostatní VTL plynovody nad 40 barů kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodů na obě strany. Ochranné pásmo anodového uzemněni je 100 m na všechny strany, ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů je 1,5 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. Ustanovením 102 odst. (2) zákona o elektronických komunikacích je pro telekomunikační trasy stanoveno ochranné pásmo 1,5 m po stranách krajního vedeni. 3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s našim útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 4. Dále potvrzujeme náš záměr liniové stavby trasy PS 116 Uhřice (Brumovice) - TS (Uherčice) VVTL plynovod DN 800 PN 80. Linie trasy připravovaného plynovodu je v přiložené situaci vyznačena čárkovanou čarou hnědé barvy. 5. Záměr liniové stavby je součástí návrhu Politiky územního rozvoje České republiky, část koridory a plochy technické infrastruktury, plynárenství. Záměr byl předán Krajskému úřadu pro Jihomoravský kraj, příslušnému odboru územního plánováni a stavebního řádu, ke zpracováni do Zásad územního rozvoje, kde se nyní nachází ve stavu zapracovaném do aktuální dokumentace. 6. Pro vaši informaci uvádíme, že se jedná o ocelový plynovod, opatřený proti korozi tovární polyethylenovou izolaci, po dokončeni stavby uložený po celé délce v zemi s krytím 1 m. Ochranné pásmo tohoto plynového zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon) je 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo je široké 160 m na obě strany od plynovodu. 7. S realizací výše uvedené akce souhlasíme za dodržení následujících podmínek; - Zemní práce v blízkosti plynovodů a ochranném pásmu doprovodných kabelů musí být prováděny ručně bez použiti strojové techniky. - Při stavbě nesmi dojit ke změně (sníženi) kryti našich zařízeni. - V místě kříženi kabelového vedení s VTL plynovody a telekomunikačními trasami NET4GAS musí být dodržena svislá vzdálenost 0,5 m. Kabelové vedeni požadujeme uložit pod všechna zařízeni NET4GAS. - Kabelové vedeni musí být umístěno v chráničce z PVC s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a kabelu na obě strany - žádáme zpracovat výkresy detailů kříženi dle ČSN EN 1594, ČSN a TPG Před vytyčením předložte pracovníkům příslušných Provozních oblasti (PRO) výkresy detailů křížení. - Telekomunikační trasu NET4GAS požadujeme opatřit dělenou chráničkou s přesahem min. 1 m na obě strany, nebo uložit do korýtek včetně vytyčovacího vodiče CYY. Je nutné zabránit poškozeni izolace vytyčovacího vodiče, v opačném případě je nutné tuto část vyměnit a dborně propojit (zajisti pracovnici servisní organizace Fiber Services). - Případné pojezdy a přejezdy mechanizmů přes naše zařízeni při stavbě jsou možné pouze přes zpevněné plochy (silniční panely s přesahem minimálně 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany). Jízdy v podélném směru podzemních zařízeni nejsou povoleny. - V případě hutněni materiálu nad plynovody a v ochranném pásmu telekomunikační trasy nesmí být naše zařízení ohrožena dynamickými účinky ani použitou metodou hutněni. Pro hutněni musí být k dispozici technologický postup schválený provozovatelem. Postup vypracujte a předložte pracovníkům příslušných provozních oblasti ke schválení při vytyčeni. - Zachovejte a při poškozeni opravte venkovní zařízení našich podzemních zařízeni, např. označníky křížení atd. - K dozoru při manipulaci s telekomunikačními trasami NET4GAS a ke kontrole před záhozem přizvěte pracovníky servisní organizace Fiber Services, kteří dle situace na místě mohou stanovit další podmínky ochrany. 8. Další závazné podmínky: - Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízeni NET4GAS včetně PKO (protikorozní ochrany), optické telekomunikační trasy a dálkového metalického kabelu. - O vytyčení a stanoveni podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací příslušné Provozní oblasti (PRO) NET4GAS a Fiber Services. - Bez vytyčení a přesného určeni uloženi všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčeni bude sepsán protokol. - Vytyčeni podzemních zařízeni a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodů a telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provede příslušná Provozní oblast. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele je 1177,-Kč/l hod./1 pracovník v případě PRO NET4GAS. V písemné objednávce prací u firmy Fiber Services uveďte následující adresu: Fiber Services, a. s., Křižíkova 237/36a, Praha 8. - Podmínkou převzetí stavby je zasláni zaměřeni skutečného provedeni stavby v místě kříženi resp. souběhu v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 54. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek pouze při křížení v odpovídajícím výškovém systému (Bpv, Jadran) v digitální formě ve formátu *dgn v uvedeni typu vedeni (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a naším zařízením v místě kříženi. Souřadnice zašlete na ovou adresu 9. V případě nedodrženi podmínek našeho vyjádřeni se Vaši činnosti dopouštíte přestupku dle odstavce 1), písmena k) 90 energetického zákona. 21. Budou splněny podmínky vyjádření VaK Břeclav, a.s. ze dne zn. POZ : 1. Před zahájením zemních prací musí investor (stavebník) objednat vytyčení přiváděcího řadu PVC DN 225 mm na začátku obce a v dotčené části obce Velké Němčice a vytyčeni dotčené části rozvodné vodovodní sítě u

11 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 11 provozního střediska vodovodů Hustopeče (tel.č a ). V případě, že nebude možné trasu vodovodů bezpečně určit, je investor povinen zajistit upřesněni trasy vodovodu ručně kopanými sondami v místech podle pokynů zástupce stř. vodovodů (upřesněni polohy podloženo zápisem ve stavebním deníku). Investor seznámí dodavatele zemních prací s obsahem vyjádření Vak Břeclav, a.s. a se zjištěnou trasou vodovodu. 2. Navrhovaným vybočením ze stáv. optické trasy nesmí být narušen zmiňovaný přiváděcí řad i část rozvodné vodovodní sítě a rovněž nesmi být změněno kryti potrubí vodovodů. 3. Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu ve smyslu 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, které je vymezeno 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Novela zák. č. 76/2006 Sb. mění ochranné pásmo v souvislosti s hloubkou a průměrem. 4. Při pokládce optického kabelu při kříženi a souběhu s vodovodními řady je nutno respektovat ČSN Prostorové uspořádání síti technického vybavení. 5. Před záhrnem kabelu investor (stavebník) přizve zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče ke kontrole křížení a souběhu sítí. O provedené kontrole bude pořízen zápis. 6. Za správnost dokumentace odpovídá dle 158 a 159 zák. č.183/2006 Sb. (stavebního zákona) zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko. 22. Budou dodrženy podmínky vyjádření Teliasonera International Carrier Czech Republic a.s. zastoupena společnosti SITEL, spol. s r.o.,nad Elektrárnou 411, Praha 10 ze dne zn : - V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení. -Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena společnosti TeliaSonera (SITEL) k odsouhlasení. -V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti TeliaSonera (SITEL) zaslána 8 týdnů předem. -Oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL) bude přizván k předání staveniště. Obecné podmínky: -Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Ladislava Vaingátová, Nad Elektrárnou 411, Praha 10, tel , fax Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV. -Před zahájením stavebních prací budou místa styku (křížení, souběhu) na základě vytýčeni v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti TeliaSonera (SITEL). -Při stavebních pracech v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky. -Nad trasou PV nebudou umisťována zařlzení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přistup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru. -Pří kříženi nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při kříženi či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby. -Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při prováděni práci, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškozeni obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace. -Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL). -Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizaci), pokud nebude provedena odpovídající ochranä těchto tras proti mechanickémů poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) -bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby. -Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV. -Jakékoliv poškozeni či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo nebo na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ (popř. na ovou adresu sos~sitel.cz nebo fax ). -Při poškozeni PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činnosti stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu). -PV nebude překládáno ani jinak upravováno. V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV: -Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV. -Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka. (SITEL je autorizovaným dodavatelem vlastníka sítě). -Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti. -Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.). 23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská 597/29, Praha 10 ze dne zn. 001/2014/ila: Při zemních pracích v blízkosti kabelů a zařízení v naší správě požadujeme maximální opatrnost. Při jejich případném narušení volejte neprodleně dispečink Türk Telekom.

12 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str Budou dodrženy podmínky vyjádření Dial Telecom, a.s., Křížíkova 36a/237, Praha 8 ze dne zn. 180N-PZ/188/13: a) žadatel učiní veškerá opatřeni, aby nedošlo k poškozeni podzemního telekomunikačního vedeni, b) před zahájením stavebních prací žadatel zajisti na své náklady vyznačeni polohy podzemního telekomunikačního vedeni přímo na staveništi (trasa), a to prostřednictvím servisní společnosti Fiber Services, a. s., se sídlem Křižíkova a, , Praha 8 - Karlin, Ičo: O vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedeni žadatel písemně požádá společnost Fiber Services, a.s. na základě písemné objednávky podané u výše uvedené provozní základny společnosti Fiber Services, a.s., a to nejméně 15 dnů přede dnem, ke kterému bude vyžadovat vyznačení, c) žadatel uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti Fiber Services, a.s. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem, d) žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s. s polohou podzemního telekomunikačního vedeni, jak byla vyznačena, e) žadatel smi provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedeni, tak aby nedošlo k poškozeni podzemního telekomunikačního vedeni. Do vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), f) v případě odkryti podzemního telekomunikačních vedeni jej žadatel neprodleně zajisti proti poškození, g) žadatel řádně zhutni zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní základny společnosti Fiber Services, a. s. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní telekomunikační vedeni i přes předchozí opatřeni viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. V případě nesplněni této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti Fiber Services, a. s. provedeni dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případné poškozeni podzemního telekomunikačního vedeni žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené provozní základně společnosti Fiber Services, a. s., h) žadatel písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti Fiber Services, a.s. ukončeni stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedeni nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření, i) žadatel dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedeni, j) žadatel uhradí za společnost Dial Telecom, a. s., před provedením přeložky, veškeré náklady spojené s přeložením dotčené části podzemního telekomunikačního vedeni, včetně nákladů na vypořádání majetkoprávních vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní telekomunikační vedeni přeloženo. Vypořádáni majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem žadatel osvědčí prokazatelným způsobem společnosti Dial Telecom, a.s. před provedením přeložky. V případě nesplněni této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku provést a v případě porušeni tohoto závazku ponese následky s tím spojené, k) žadatel při provedeni kontroly dle písm. g) předá provozní základně společnosti Fiber Services, a.s. zaměřeni skutečného provedeni stavby v místě kříženi (resp. souběhu) v rozsahu ochranného pásma. Toto zaměřeni spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek v odpovídajícím výškovém systému (Bpv., Jadran) v digitální a písemné formě, s uvedením o jaký typ vedeni se jedná (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a podzemním telekomunikačním vedením v místě kříženi. Dále dodá zákres situace v měřítku 1:1000, který musí být potvrzen příslušnou provozní základnou společnosti Fiber Services, a.s., a to do 30 dnů po skončení prací. l) V případě porušeni povinnosti vyplývajících z tohoto vyjádřeni žadatel uhradí společnosti Dial Telecom, a.s. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou. m) V případě, že žadatel pověří provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedeni jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti Dial Telecom, a.s. za jejich dodržováni touto osobou. n) V příloze Vám přikládáme snímek telekomunikační trasy společnosti Dial Telecom, a.s. v měřítku 1: 1000, která vede v souběhu s VVTL plynovody, telekomunikační trasou DOK a metalickou trasou společnosti NET4GAS, s.r.o. Data v digitální podobě jsme zaslali prostřednictvím naši servisní organizace Fiber Services, a.s. na Váš . Trasa je společná s dalšími operátory. Ochranné pásmo telekomunikačního vedeni je podle Zákona 127/2005 Sb. 1,5 m po obou stranách krajního vedeni, ve kterém nejsou povoleny činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu. V tomto pásmu jsou mimo jiné zakázané zemni práce mechanizačními prostředky. Vytyčeni trasy DOK Dial Telecom, dozor a kontrolu před záhozem objednejte na PZ Brno, kontakt je uveden v záhlaví. Při vytyčeni Vám budou upřesněny další podmínky ochrany trasy Dial Telecom v terénu, včetně místa napojeni, podle konkrétní situace. 25. Budou dodrženy podmínky vyjádření Optiline a.s. Horova 3121/68, zastoupena společnosti SITEL, spol. s r.o.,nad Elektrárnou 411, Praha 10 ze dne zn : - V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení. -Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena společnosti TeliaSonera (SITEL) k odsouhlasení. -V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti TeliaSonera (SITEL) zaslána 8 týdnů předem.

13 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 13 -Oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL) bude přizván k předání staveniště. Obecné podmínky: -Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Ladislava Vaingátová, Nad Elektrárnou 411, Praha 10, tel , fax Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV. -Před zahájením stavebních prací budou místa styku (křížení, souběhu) na základě vytýčeni v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti TeliaSonera (SITEL). -Při stavebních pracech v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky. -Nad trasou PV nebudou umisťována zařlzení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přistup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru. -Pří kříženi nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při kříženi či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby. -Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při prováděni práci, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškozeni obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace. -Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL). -Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizaci), pokud nebude provedena odpovídající ochranä těchto tras proti mechanickémů poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) -bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby. -Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV. -Jakékoliv poškozeni či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo nebo na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ (popř. na ovou adresu sos~sitel.cz nebo fax ). -Při poškozeni PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činnosti stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu). -PV nebude překládáno ani jinak upravováno. V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV: -Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV. -Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka. (SITEL je autorizovaným dodavatelem vlastníka sítě). -Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti. -Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.). 26. Budou dodrženy podmínky vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne zn M-PJ: 1) Min. 15 dni před započetím stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti odpovědné osobě za spol. T-Mobile CZ. 2) Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčeni NN přípojky naši společnosti v zájmové oblasti. 3) V blízkosti naši NN přípojky požadujeme provádění veškerých prací ručně a v souladu s příslušnými ČSN, tak aby nemohlo dojit k poškození tohoto vedeni a tím přerušeni napájeni naší Základnové stanice. 4) Požadujeme dodrženi vodorovných a svislých vzdáleností dle ČSN Prostorové uspořádání síti technického vybaveni. 5) Při odkryti NN přípojky z důvodu kříženi (souběhu) nebo jiných důvodů požadujeme vyzváni odpovědné osoby spol. T- Mobile CZ ke kontrole provedení křížení (souběhu) před záhozem a kontrole skladby kabelové trasy před záhozem. 6) Při pracích nesmi dojit k poškozeni a přerušeni NN elektro přípojky a tím dodávky el. energie pro naši Základnovou stanici. 7) Veškeré připomínky odpovědné osoby spol. T- Mobile CZ budou respektovány. 8) Ohlášení ukončeni stavby ( před záhozem) na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povoleni užíváni stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek. Nesmi dojit k přerušení napájení ZS! V případě poškozeni NN přípojky budeme vymáhat náhradu veškerých škod tímto způsobených!! 27. Budou dodrženy podmínky vyjádření Noel s.r.o., Hodonín ze dne zn. 181/V-NĚ: Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních televizních kabelových rozvodů a zařízení stavebními pracemi a musí zajistit: a) před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemních televizních kabelových rozvodů a zařízení přímo ve staveništi ( trase) tak, že požádá firmu NOEL, s.r.o. Hodonín o jejich vytrasování, b) uvědomění organizace, která vydala toto vyjádřeni, že zahájila stavební práce nejméně 15 dnů předem, c) prokazatelně seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou vedení a zařízení, d) upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízeni) od výkresové dokumentace,

14 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 14 e)upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech vysoké opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení a zařízení ( ochranné pásmo ), aby nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící nástroje, sbíječky a pod. ) f) aby odkryté podzemní vedení TKR bylo řádně zabezpečeno proti poškození, g) aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabely před jeho záhozem, h) aby organizace provádějící zemní práce vyzvala firmu NOEL, s.r.o. Hodonín k provedení vizuální kontroly před záhozem, i) aby byla ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení TKR a zařízení organizaci, která vydala toto vyjádření, j)aby organizaci, která vydala toto vyjádření, bylo ohlášeno ukončení stavby, k)aby jakákoliv činnost v blízkosti vedení TKR a zařízení byla prováděna v souladu se zákonem o telekomunikacích 101 zákona 127/2005 Sb. a příslušných právních norem a předpisů 28. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne zn. 429/ : 1, stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentaci, odsouhlasenou oddělením správy dálnic Morava (potvrzené razítkem ŘSD). Příadné změny projektově dokumentace musí být s ŘSD předem projednány a odsouhlaseny 2. zástupce ŘSD, provozní úsek GŘ odděleni správy dálnic Morava bude přizván ke všem správním řízením, včetně kolaudačního 3. ŘSD bude provádět odborný dohled nad prováděním prací, zejména v souvislosti s prováděním stavby kříženi z hlediska ochrany dálnice 4. Upozorňujeme, že na D2 je plánována kompletní oprava betonové vozovky, realizaci prostupů je třeba projednat a koordinovat s oddělením oprav Morava- ing. Urbánkem ( kontaktní tel ), tak aby nedošlo ke kolizi 5. Ke stavebnímu řízení investor uzavře s ŘSD pro stavbu IS smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 6. startovací a koncová jáma protlaku bude umístěna mimo pozemek tělesa dálnice D2, niveleta chráničky bude vedena v hloubce rnin.0,5m pod ověřenou hloubkou dálniční kanalizace, aby nedošlo ke kolizi se středovou kanalizaci (přesná hloubka musí být ověřena před zahájením protlaku za přítomnosti ŘSD), Stavba bude realizována pouze z komunikaci a pozemků mimo dálnici. 7. objekt bude stavebně - technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele stavby požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice D2 8. investor stavby zajisti bezodkladně odstranění všech Škod způsobených na součástech dálnice, pokud k nim dojde vlivem prováděných prací, případně dotčené pozemky ŘSD ČR budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu 9. stavbou nebude žádným způsobem dotčena vozovka dálnice ani příslušenství dálnice D2( např. systém odvodněni), v případě, že dojde k porušení tělesa dálniční vozovky nebo změně jejího tvaru, což bude ověřeno opakovaným měřením výšek nivelety vozovky v místě protlaku, zhotovitel bezodkladně uvede těleso dálnice do původního stavu na vlastni náklady. Povolená tolerance je ± 5mm na 4m lati. Opakovaná měřeni výšek nivelety provede na vlastni náklad zhotovitel stavby, protokoly měřeni budou uloženy na SSÚD trasa vedeni přes pozemky ŘSD, jejich lomové body je třeba označit na povrchu zatravňovacími betonovými tvárnicemi včetně vyznačení ochranného pásma vedeni 11. je třeba postupovat dle směrnice ŘSD ČR č.4/2007 pravidla bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích, kterou je nutno dodržovat. Pracovnici umísťující přechodné dopravní značeni a provádějící práce musí být podle této směrnice proškoleni, vybaveni OOP a musí splňovat další požadavky a ustanoveni. Školení bude provedeno pracovníkem oddělením bezpečnosti Ing. Pejchal, tel doklad O školení bude přílohou stavebního deníku 12. dopravní prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící stavební práce související s touto akci se nesmí pohybovat po dálničních pozemcích a v těsné blízkosti dálniční vozovky, aby neohrožovaly bezpečnost a plynulost provozu na dálnici 13. na objektu nesmi být umístěno žádné reklamní zařízeni ani firemní označeni bez povoleni příslušného silničního správního úřadu - Ministerstva dopravy 14. zahájení a ukončeni stavby nahlásí žadatel (investor) na Středisku správy a údržby dálnic č. 7 v Podivíně, tel.: po ukončeni stavby předá investor zaměřeni skutečného stavu včetně inženýrských síti v souřadnicích v digitální (CD) a tištěné formě provedené podle předpisu B2 ŘSD ČR a to v rozsahu stometrového ochranného pásma dálnice 29. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jhomoravského kraje ze dne zn /2013: Křížení silnice bude provedeno protlačením chráničky přes celý silniční pozemek s min. krytím 1,20 m ode dna silničního příkopu, povrch vozovky nesmí být narušen; Před započetím prací je nutné vyžádat si samostatné rozhodnuti Odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče k uloženi zařízení do silničního tělesa; Po provedení prací bude přizván zástupce SÚS JmK, oblasti Břeclav k převzetí hloubky uložení chráničky; Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v pozemku p. č. 4164/8 v k.ú. Velké Němčice ve vlastnictví JmK prostřednictvím SÚS JmK, oblasti Břeclav; Souběh bude veden mimo vozovku v chodníku nebo zeleném pásu; S vydáním územního rozhodnuti souhlasíme.

15 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno ze dne zn. PMO47431/ /Le: Přímému správci (Povodí Moravy, s.p., provozu Brno, p. Bušov, tel.: , ) bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení prací, správce bude přizván ke kontrole uloženi kabelu před jeho zásypem. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem písemně odsouhlaseny všechny stavební aktivity v korytě a v prostoru do 6 m od horní břehové hrany. Křížení pode dnem drobných vodních toků musí být provedeno v hloubce minimálně 1,0 m krytí chráničky. Startovací a dokončovací jáma podvrtu bude umístěna minimálně 6m od paty ochranné hráze na vzdušném líci. Upozorňujeme na možná rizika při povodňových průtocích, která by mohla negativně působit na inženýrské sítě. Po realizaci podvrtu pod vodními toky, žádáme o předáni dokumentace skutečného provedeni a zaměřeni kříženi vodních toků. Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č.114 Sb. a oznámit přímému správci toku provoz Brno. Nejpozději při předání staveniště bude předložena přímému správci inventarizace stávajících břehových porostů, dotčených stavbou, které budou v rámci stavby odstraněny a nacházejí se na pozemcích, ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Moravy, s.p. (tj. počet kusů, druh, kubatura vyzískané dřevní hmoty, cena). Z důvodů prováděni údržby a oprav na tocích nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku požadujeme zachování přístupu k toku. Inženýrské a další sítě v pásmu šíře 6 m podél vodního toku Od horní břehové hrany budou chráněny na pojezd obvyklé techniky, používané při správě a údržbě toku o hmotnosti do 25t. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatřeni k zabráněni případným úkapům či unikům ropných látek. Během výstavby nesmi dojit k poškozeni břehů, znečištěni toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku. Po ukončení stavebních prací musí být veškerý materiál odstraněn a používané plochy vráceny do původního stavu. 31. Budou dodrženy podmínky vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne zn. UZSVM/BBV/2013/2014-BBVH: Před zahájením realizace stavby na pozemcích ve vlastnictví České republiky bude uzavřena Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemcích ČR ÚZSVM nebo Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle 27 odst. 1 je itself s.r.o., IČ , Pálavské náměstí 4343/11, Brno. O d ů v o d n ě n í itself s.r.o., IČ , Pálavské náměstí 4343/11, Brno zastoupena na základě pověření Ing. Petrem Kučerou, nar , Pálavské náměstí 4343/11, Brno (dále jen "žadatel") dne podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vybočení ze stávající optické trasy Velké Němčice, Křepice, Nikolčice na pozemcích v katastrálním území Velké Němčice, Křepice u Hustopečí a Nikolčice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Z důvodu velkého počtu účastníků řízení bylo územní řízení vedeno veřejnou vyhláškou. Stavební úřad dne oznámil účastníkům řízení dle 85 odst. 1 a), b) a 85 odst. 2 a) a dotčeným orgánům zahájení územního řízení jednotlivě a účastníkům řízení dle 85 odst. 2 b) veřejnou vyhláškou. Jelikož stav. úřadu byly známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru v souladu s 87 odst. 1 upustil od ústního jednání a ohledání na místě. Ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne a sejmuto (MěÚ Hustopeče) a dále na úředních deskách příslušných obecních úřadů. Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že umístění stavby a předložená projektová dokumentace jsou v souladu s technickými požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územní. Umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním stavby nebudou žadatelé obtěžovat žádného z účastníků řízení, ani nebudou ohrožovat výkon jeho práv. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů v řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.

16 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 16 K územnímu řízení byly doloženy doklady: -plná moc k zastupování - dokumentace pro územní řízení - snímky KN - informace o dotčených parcelách - výpisy z KN - doklad o zaplacení správního poplatku ze dne stanovisko Městský úřad Hustopeče OŽP ze dne zn. OZP/4712/13/1 - souhlas dle 7 odst. 3 zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon"), s vedením trasy po zemědělských pozemcích MěÚ Hustopeče OŽP ze dne pod zn. OŽP/4981/13/ /Pr - souhlas dle 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.. o lesích a o změně a doplněni některých zákonů (lesní zákon), ve zněni pozdějších předpisů, vydaný MěÚ Hustopeče OŽP dne pod zn. OŽP/5077/13/321 - rozhodnutí dle 17 odst. 1 vodního zákona vydaný MěÚ Hustopeče OŽP dne pod zn. OŽP/5587/13/3/ /Tr - souhlasu MěÚ Hustopeče odboru dopravy ze dne pod zn. dop/5186/13/393: - vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha pobočka Břeclav ze dne zn. SPU /2013/523203/Ba: - vyjádření MěÚ Hustopeče odboru regionálního rozvoje ze dne pod zn. reg/1510/13/357/18 - vyjádření KU JMK, odbor životního prostředí Brno ze dne č.j. JMK /2013 OŽP/Haj - rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace MěÚ Hustopeče odboru dopravy ze dne pod zn. dop/5954/13/393 - stanovisko MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územního správy majetku Brno ze dne č.j. 7994/ OÚZ-BR - vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha pobočka Břeclav ze dne zn. SPU /2013/523203/Ba - vyjádření ZEMOS a.s. Velké Němčice ze dne vyjádření archeologického ústavu akademie věd ČR, Brno ze dne zn. 5115/13 - vyjádření městyse Velké Němčice ze dne zn. 572/ vyjádření obce Křepice ze dne vyjádření obce Nikolčice ze dne vyjádření Telefónica CR, a.s. ze dne č.j /13 - vyjádření E. ON Servisní, s.r.o., ze dne , zn. E7456- Z vyjádření E. ON Česká republika, s.r.o., ze dne , zn. Z0344- Z vyjádření ČEZ Energetické služby s.r.o. ze dne zn. O2A vyjádření JMP DS a.s. ze dne zn vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne zn. 7414/13/OVP/Z - vyjádření VaK Břeclav, a.s. ze dne č.j. POZ a ze dne zn. POZ vyjádření Teliasonera International carrier czech Republic a.s. zastoupena společnosti SITEL, spol. s r.o.,nad Elektrárnou 411, Praha 10 ze dne zn vyjádření Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská 597/29, Praha 10 ze dne zn. 001/2014/ila - vyjádření SITEL, spol. s r.o.,nad Elektrárnou 411, Praha 10 ze dne zn vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., Brno ze dne zn /N/CM - vyjádření Dial Telecom, a.s., Křížíkova 36a/237, Praha 8 ze dne zn. 180N- PZ/188/13 - vyjádření Optiline a.s. Horova 3121/68, zastoupena společnosti SITEL, spol. s r.o.,nad Elektrárnou 411, Praha 10 ze dne zn vyjádření GTS Czech s.r.o., Praha zastoupena společnosti SITEL, spol. s r.o.,nad Elektrárnou 411, Praha 10 ze dne zn ze dne zn vyjádření České Radiokomunikace, a.s.praha ze dne zn. ÚPTS/OS/ 95158/ T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne zn M-PJ - vyjádření Noel s.r.o., Hodonín ze dne zn. 181/V-NĚ - vyjádření MERO ČR a.s. ze dme č.j. 2013/12/ vyjádření ČEPRO, a.s. Praha ze dne č. j /13 - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne zn. 429/ vyjádření Správy a údržby silnic jihomoravského kraje ze dne zn / vyjádření Policie ČR ze dne č.j. KRPB /ČJ KAM - vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno ze dne zn. PMO47431/ /Le

17 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne č. j. UZSVM/BBV/1372/2014-BBVH a ze dne č. j. UZSVM/BBV/2013/2014-BBVH - Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací - rozhodnutí o povolení umístění inženýrských sítí v silničním pozemku dálnice D2 ze dne č.j.: 44/ STSP/2 Stavební úřad zajistil vzájemný souladu předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Upozorňujeme na povinnosti vyplývající z památkového zákona: Jedná o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen při provádění zemních prací již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR (dále jen AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci" musí být umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu (viz 22 odst. 2 památkové zákona). O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, misí být učiněno oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz 23 odst. 2 památkového zákona a 176 stavebního zákona). Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší: podle 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona žadateli itself s.r.o., IČ , Pálavské náměstí 4343/11, Brno podle 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - městys Velké Němčice, obec Křepice a obec Nikolčice, podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není- li sám žadatel, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - Rostislav Jones, Sobotovice 9, Městys Velké Němčice, Městečko 85, Velké Němčice, ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice, Ludmila Šabatová, Vrchní 16, Velké Němčice, Božena Tomková, Vrchní 5, Velké Němčice, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, Dalibor Procházka, Hybešova 327, Hrušovany u Brna, Václav Fiala, B. Němcové 114, Velké Němčice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, SADY CZ, s.r.o., U Bzinku 1482, Bzenec, Obec Křepice, Křepice 25, Obec Nikolčice, Nikolčice 85, Pavel Urbánek, Nikolčice 46 Libuše Urbánková, Nikolčice 46, Telefónica Czech Republic, a.s.,za Brumlovkou 266/2, Praha, E.ON Servisní, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, JMP s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II, 1718/, P.O.BOX 22, Praha 4, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, Břeclav, SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1526/ Praha 10 zastupující TeliaSonera International, Carrier Czech Republic a.s., K červenému dvoru 25a, Praha Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská 597/29, Praha 10, Dial Telecom, a.s., Křížíkova 36a/237, Praha 8, SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1526/ Praha 10 zastupující Optiline a.s. Horova 3121/68, Brno, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, Noel s.r.o., Na Pískách 3, Hodonín, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, podle 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: k.ú. Velké Němčice: pozemky PK par.č. 599, 597, 497/153, 497/41, 497/40, 591, 497/152, 586, 497/39, 581, 497/38, 580, 497/155, 497/37, 497/156, 497/36, 497/157, 497/66, 2962, 2961, 2963/1, 2963/2, 2964, 2965/1, 2965/2, 2699, 2967/1, 2967/2, 2968, 2969, 2970/1, 2970/2, 2974/3, 2974/4, 2974/5, 2974/6, 2974/7, 2974/8, 2975, 2979/1, 2982, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024/3, 3024/2, 3024/1, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 4205, 3090/1, 3114/34, 3114/35, 3114/36, 3114/37, 3114/38, 3114/39, 3114/40, 3114/41, 3114/42, 3114/43, 3114/44, 3114/45, 3217, 3218/2, 3218/3, 2449, 3218/4, 3218/5, 3218/6, 3218/7, 3218/8, 3218/9, 3218/10, 3218/11, 3218/12, 3218/13, 3218/14, 3218/15, 3218/20, 3218/19, 3221, 3724/2, 3274/4, 3274/81, 3230, 3231, 3233/1, 3233/2, 3234, 3235, 3236/1, 3274/71, 3274/72, 3274/73, 3274/74, 3274/75, 3274/76, 3239/7, 3239/6, 3239/5, 3239/4, 3239/3, 3239/2, 3239/1, 3274/70, 3270, 3274/69.

18 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 18 pozemky KN par.č. 2979/3, 494/68, 3020/2, 3020/3, st. 727, 9/9, 4164/1, st. 183/21, st. 183/23, st. 183/20, 9/15, st. 183/19, st. 183/18, st. 183/22, st. 183/17, 4433, 113/16, st. 435, 114/2, 113/23, 113/2, 113/22, 113/21, 4430, 4429, st.673, 4164/287, 4164/289, 4164/93, 4164/91, 2460/65, 2460/64, 2460/63, 2460/62, 2461/61, 2460/60, 2460/74, 2460/58, 2460/57, 2460/56, 2460/55, 2460/54, 2460/53, 2460/52, 2460/51, 2460/50, 2460/49, 2460/48, 2460/47, 2460/46, 2460/45, 2460/44, 2460/43, 2460/42, 2460/41, 2460/40, 2460/39, 2460/38. k.ú. Křepice u Hustopečí: pozemky KN par.č. 1320/1, 1304, 1320/3, 1260/3, 2353/1, 2353/2, 1260/4, 1260/5, 2353/3, 1281, 1260/6, 2353/4, 2353/5, 1310/1, 1320/4, 2353/6, 1283, 1314, 1533, 1532, 1316, 1318, 1319, 1320/5, 1321, 1322, 1323/1, 1324/2, 1326/2, 1320/6, 1334, 1339, 1341, 1320/7, 1345, 1320/8, 1349, 1320/9, 1353/2, 997/1, st.644, 1534/125, 1534/126, 1534/127, 1534/129, 1534/130, 1534/131, 1534/132, 1534/133, 1534/134, 1534/135, 1534/137, 1534/138, 1534/139, 1534/140, 1534/141, 1534/142, 1534/144, 1534/145, 1534/146, 1534/147, 1534/149, 1534/150, 1534/151, 1534/153, 1534/154, 1534/156, 1534/155, 1534/158, 1534/159, 1534/161, 1534/152, 1534/162, 1534/163, 1534/164, 1534/165, 1534/166, 1534/167, 1534/168, 1534/143, 1534/169, 1534/170, 1534/171, 1534/172, 1534/173, 1534/187, 1534/157, 1534/174, 1534/175, 1534/160, 1534/176, 1534/177, 1534/178, 1534/180, 1534/181, 1534/182, 1534/128, 1534/136, 1534/185, 1534/184, 1534/183, 1534/179, 1538/2, 1539, 1689, 1690, 1692, 1693, 1320/14, 1320/16, 1320/15, 1320/17, 1396/1, 1320/10, 1401, 1402, 1320/18, 1406, 1407/1, 1408, 1410/2, 1411/1, 1412/1, 1413, 1416/1, 1417/1, 1418/2, 1420/3, 1421/1, 1528, 1527, 1526, 1525/2, 1524, 1523, 2176, 2172, 2113/80, 2171/4, 2171/1, 2000/1, 2000/19, 2000/20, 2000/21, 2000/22, 2000/23, 2000/24, 2000/25, 2000/26, 2000/27, 2000/28, 2000/29, 2000/30, 2000/3, 2000/31, 2000/32, 2000/33, 2000/15, 2000/34, 2274/1, 2274/2, 1822, 2274/3, 2274/4, 2274/5, 2274/7. k.ú. Nikolčice: pozemky PK par.č. 1690, 1689, 1688, 1686, 1685, 1684, 1683, 1682, 1681, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1665, 1664, 1662, 1661/2, 1661/1, 1660, 1659, 1658, Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou dokumentaci žadateli, popřípadě obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění dotýká, není - li sám stavebním úřadem. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. otisk úředního razítka Ing. Růžena Vondráčková vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče) Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Vyvěšeno v elektronické podobě dne... Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

19 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str. 19 Obdrží: účastníci řízení dle 85 odst.1 stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou Ing. Petr Kučera, nar , Pálavské náměstí 4343/11, Brno zastupující itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a Městys Velké Němčice Obec Křepice Obec Nikolčice účastníci podle 85 odst. 2 bod a) stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou Rostislav Jones, Sobotovice 9 Městys Velké Němčice, Městečko 85, Velké Němčice ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice Ludmila Šabatová, Vrchní 16, Velké Němčice Božena Tomková, Vrchní 5, Velké Němčice Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno Dalibor Procházka, Hybešova 327, Hrušovany u Brna Václav Fiala, B. Němcové 114, Velké Němčice Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 SADY CZ, s.r.o., U Bzinku 1482, Bzenec Obec Křepice, Křepice 25 Obec Nikolčice, Nikolčice 85 Pavel Urbánek, Nikolčice 46 Libuše Urbánková, Nikolčice 46 Telefónica Czech Republic, a.s.,za Brumlovkou 266/2, Praha E.ON Servisní, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice JMP s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II, 1718/, P.O.BOX 22, Praha 4 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, Břeclav SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1526/ Praha 10 zastupující TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému dvoru 25a, Praha Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská 597/29, Praha 10 Dial Telecom, a.s., Křížíkova 36a/237, Praha 8 SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1526/ Praha 10 zastupující Optiline a.s. Horova 3121/68, Brno T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 Noel s.r.o., Na Pískách 3, Hodonín Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno účastníci podle 85 odst. 2 bod b) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou - Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: k. ú. Velké Němčice: pozemky PK par.č. 599, 597, 497/153, 497/41, 497/40, 591, 497/152, 586, 497/39, 581, 497/38, 580, 497/155, 497/37, 497/156, 497/36, 497/157, 497/66, 2962, 2961, 2963/1, 2963/2, 2964, 2965/1, 2965/2, 2699, 2967/1, 2967/2, 2968, 2969, 2970/1, 2970/2, 2974/3, 2974/4, 2974/5, 2974/6, 2974/7, 2974/8, 2975, 2979/1, 2982, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024/3, 3024/2, 3024/1, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 4205, 3090/1, 3114/34, 3114/35, 3114/36, 3114/37, 3114/38, 3114/39, 3114/40, 3114/41, 3114/42, 3114/43, 3114/44, 3114/45, 3217, 3218/2, 3218/3, 2449, 3218/4, 3218/5, 3218/6, 3218/7, 3218/8, 3218/9, 3218/10, 3218/11, 3218/12, 3218/13, 3218/14, 3218/15, 3218/20, 3218/19, 3221, 3724/2, 3274/4, 3274/81, 3230, 3231, 3233/1, 3233/2, 3234, 3235, 3236/1, 3274/71, 3274/72, 3274/73, 3274/74, 3274/75, 3274/76, 3239/7, 3239/6, 3239/5, 3239/4, 3239/3, 3239/2, 3239/1, 3274/70, 3270, 3274/69. pozemky KN par.č. 2979/3, 494/68, 3020/2, 3020/3, st. 727, 9/9, 4164/1, st. 183/21, st. 183/23, st. 183/20, 9/15, st. 183/19, st. 183/18, st. 183/22, st. 183/17, 4433, 113/16, st. 435, 114/2, 113/23, 113/2, 113/22, 113/21, 4430, 4429, st.673, 4164/287, 4164/289, 4164/93, 4164/91, 2460/65, 2460/64, 2460/63, 2460/62, 2461/61, 2460/60, 2460/74, 2460/58, 2460/57, 2460/56, 2460/55, 2460/54, 2460/53, 2460/52,

20 Č.j. MUH/ 10125/14/16 str /51, 2460/50, 2460/49, 2460/48, 2460/47, 2460/46, 2460/45, 2460/44, 2460/43, 2460/42, 2460/41, 2460/40, 2460/39, 2460/38. k. ú. Křepice u Hustopečí: pozemky KN par.č. 1320/1, 1304, 1320/3, 1260/3, 2353/1, 2353/2, 1260/4, 1260/5, 2353/3, 1281, 1260/6, 2353/4, 2353/5, 1310/1, 1320/4, 2353/6, 1283, 1314, 1533, 1532, 1316, 1318, 1319, 1320/5, 1321, 1322, 1323/1, 1324/2, 1326/2, 1320/6, 1334, 1339, 1341, 1320/7, 1345, 1320/8, 1349, 1320/9, 1353/2, 997/1, st.644, 1534/125, 1534/126, 1534/127, 1534/129, 1534/130, 1534/131, 1534/132, 1534/133, 1534/134, 1534/135, 1534/137, 1534/138, 1534/139, 1534/140, 1534/141, 1534/142, 1534/144, 1534/145, 1534/146, 1534/147, 1534/149, 1534/150, 1534/151, 1534/153, 1534/154, 1534/156, 1534/155, 1534/158, 1534/159, 1534/161, 1534/152, 1534/162, 1534/163, 1534/164, 1534/165, 1534/166, 1534/167, 1534/168, 1534/143, 1534/169, 1534/170, 1534/171, 1534/172, 1534/173, 1534/187, 1534/157, 1534/174, 1534/175, 1534/160, 1534/176, 1534/177, 1534/178, 1534/180, 1534/181, 1534/182, 1534/128, 1534/136, 1534/185, 1534/184, 1534/183, 1534/179, 1538/2, 1539, 1689, 1690, 1692, 1693, 1320/14, 1320/16, 1320/15, 1320/17, 1396/1, 1320/10, 1401, 1402, 1320/18, 1406, 1407/1, 1408, 1410/2, 1411/1, 1412/1, 1413, 1416/1, 1417/1, 1418/2, 1420/3, 1421/1, 1528, 1527, 1526, 1525/2, 1524, 1523, 2176, 2172, 2113/80, 2171/4, 2171/1, 2000/1, 2000/19, 2000/20, 2000/21, 2000/22, 2000/23, 2000/24, 2000/25, 2000/26, 2000/27, 2000/28, 2000/29, 2000/30, 2000/3, 2000/31, 2000/32, 2000/33, 2000/15, 2000/34, 2274/1, 2274/2, 1822, 2274/3, 2274/4, 2274/5, 2274/7. k. ú. Nikolčice: pozemky PK par.č. 1690, 1689, 1688, 1686, 1685, 1684, 1683, 1682, 1681, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1665, 1664, 1662, 1661/2, 1661/1, 1660, 1659, 1658, Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě: MěÚ Hustopeče, Odbor regionálního rozvoje, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče MěÚ Hustopeče, Odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče MěÚ Hustopeče, Odbor dopravy, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče Krajský úřad JmK Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.3/5, Brno Na vyvěšení: (následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém) MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, KT Obecní úřad Křepice Obecní úřad Nikolčice Úřad městyse Velké Němčice Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši Kč byl zaplacen převodem na účet dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R Č.j. MUH/ 16650/15/16

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./771/2012/Fe Čj.: SÚ-6394/2012-FETJ-528/82 Vyřizuje: Fetter, tel. 483 333 943 Způsob

Více

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 05.03.2012 MMJ/OŽP/2114/2012-4 Ing. Samešová/706 11.04.2012 40190/2012/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 285/2012/OV/DŠ/2 11. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Spisový znak: SÚ - 38/12/Hyn Číslo jednání: 4/2012 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 11440/2011 VÚP/ŠJ V

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 90/2015 Ivanovice na Hané, dne 04.01.2016 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Č.j. 10022/12/2300/1354/To Brno 23.10.2012 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský, telefonní č.:

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 24919/2016/Heg Cheb, dne: 21.3.2016 Spis. zn.: KSÚ 10174/2015 Vyřizuje: Ing. Jelena Hegerová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 1838/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9069/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 11.7.2012 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/3764/11/HDR SU/11/4592/HAI Hadravová 481 366 306 i.hadravova@mu.turnov.cz DATUM: 18.7.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3655/2014 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 3192/2015/Ko/Rozh Jilemnice, dne: 6.3.2015 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35,44023 Louny *MULNXOOIZS5B* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MULN/4309/2014/SUlSR

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice IČO: 282 979 SPISOVÁ ZN.: JID/77292/2014/MuŽi Č.j.: OZP/14684/2014 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 2364/2012/158Ba Č.j.:SÚ26010/12/158 / SÚ 2364/2012/158Ba Kyjov, dne 11.7.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/4944/2016/Ši V Třebíči dne 01.06.2016 Č.j.: OV

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email:

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 217/11-Mo 217/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2336/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10016/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 2.8.2012 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška -

R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 31489 / 11 610 / 11 JAN - 328.3 / 330 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./5544/12-Gr HP - 0621/2013 Vyřizuje:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_14493/2013/ODaVV Chotěboř, dne: 11.12.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice 1 - PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2334/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh Jilemnice,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor dopravy

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor dopravy Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor dopravy Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-3129/2016/OD/SAM Spis. zn.: SZ MUPO OD-602342015-SAM Vyřizuje: Šár Miroslav, Ing. Telefon: 519301370 Fax:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

Obecní úřad Březí 251 01 Říčany

Obecní úřad Březí 251 01 Říčany MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 2510 I Říčany, tel. 323 618 III, fax. 323 618 160 SPIS. Z.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 25.2.2011 0052085120 1OlDo 6039/2011-MUR/OSÚ/00622

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 4. 3. 2013 Č.J.: 1948/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M.

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M. Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ

Více

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M Č.j. MUH/ 50373/12/22

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17398/2012/ODaVV Chotěboř dne 8.2.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5640/2011-879/HH Rousínov, dne 19. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN odbor rozvoje a investic oddělení investic pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín Č.j.: MUHOCJ 83456/2011 Datum:2011-08-25 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby SPIS. ZN.: 2011/9141/V/SIO Č.J.: 68959/2011 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: Ondřej Šitina TEL.: 499803188 E-MAIL: sitina@trutnov.cz DATUM: 5.12.2011 Městský úřad Trutnov odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 15. června 2011 odbor DOPRAVY, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j. MěUKM 042142/2011

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1371/2009-6-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.1.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spis. zn.: S-MUCB13526/2013/STAV/Há Č. j. MUCB 27508/2013 Vyřizuje: Zdeněk Hába Telefon: 321 612 134 Český

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/1392/2012/Bi Č. J.: 1972/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna,cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05232/2011/BN MeUSM/02012/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY y Odděleni dopravy a silničního hospodářství CO nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav O

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY y Odděleni dopravy a silničního hospodářství CO nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav O Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY y Odděleni dopravy a silničního hospodářství CO nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav O x ) Č.j.. MUBR 16380/2016 Břeclav dne 4. května 2016 O Sp.zn.:

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod Č.j. 11539/11/ŽP/IS Český Brod, dne 10.8.2011 Vyřizuje: Telefon: e-mail: Stárková 321612186 starkova@cesbrod.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 18. 9. 2012 Č.J.: 1179/12-330 VYŘIZUJE: Ing. Jana Baturná TEL.: 519 361 588

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2383/2012/Ka Č. J.: 3454/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00FO36F* *MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/876/2013/SU/S Louny 06.03.2013 Číslo jednací: MULNCJ 17219/2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č.j. MUTI 2049/2013/OD/Vk-6 V Tišnově, 16.5.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Vokáčová Tel.: 549 439 756 E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Č.j.: MUHC-SU/9953/2013/VA V Hořicích dne 8. 7. 2013 Č.spisu: 20337/2012 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Gabriela Vaňkátová 492

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/4378/2015/Ko V Třebíči dne 13.04.2015 Č.j.: OV 21871/15

Více

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPX9F SOORXOOHWADS Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 30031/2011 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 17.08.2011 Č.j.: MUBR 50954/2011

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: SÚ/292/2010/4344/2010/VOM OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Vojáčková Marie TELEFON: 577 680 245 E-MAIL: vojackova@muotrokovice.cz DATUM: 3. března 2010 dle rozdělovníku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více