STARÝ MÝTUS SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE. Kraepelin a Bleuler - vnější stresory negativně ovlivňují průběh a dopad schizofrenie Systematické studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STARÝ MÝTUS SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE. Kraepelin a Bleuler - vnější stresory negativně ovlivňují průběh a dopad schizofrenie Systematické studie"

Transkript

1 SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE Ján Praško Psychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií STARÝ MÝTUS psychoterapie je de facto u lidí trpící psychózou kontraindikovaná (možná je jen podpůrná terapie nebo edukace) > vychází jak z biologických, tak analytických i starších behaviorálních pozic doporučovaná strategie vyhnout se diskuzi o psychotických fenoménech základ moderních přístupů = diskuze o kontextu i obsahu příznaku a myšlenkách, emocích a chování, které s tím souvisí (Chadwick a Birchwood 1996) Kraepelin a Bleuler vnější stresory negativně ovlivňují průběh a dopad schizofrenie Systematické studie trvalý stres > vysoká morbidita u nemocných se schizofrenní poruchou vysoká míra vyjádřování emocí (EE) > zvýšený počet relapsů Přesná etiologická role stresu a psychosociálních faktorů však není jasná chybí prospektivní populační studie HISTORIE UPLATNĚNÍ PSYCHOTERAPIE U SCHIZOFRENIE Pokusy od počátku 20.století Freud psychoanalýza není možná. V průběhu první poloviny 20.století další pokusy jungovskou analýzou, daseinsanalýzou zajímavé vysvětlení psychotických projevů a příznaků, v oblasti terapeutické účinnosti obecně úspěšné nebyly. Behaviorální terapie od 60.let 20.století principy operantního podmiňování žetonové hospodaření (token economy) Ayllon a Azrin (1968) V 70.letech vytvoření behaviorálních programů uplatnění naučených dovedností v běžném životě. nácvik sociálních dovedností (Liberman, DeRisi, Mueser, 1989) V 80.letech rodinná kognitivně behaviorální terapie schizofrenie (Falloon a kol. (1994) a Tarrier a Barrowclough (1992) V 90.letech kognitivní terapie zaměření na ovlivnění floridních příznaků sluchových halucinací a bludů. Program zlepšeného zvládání příznaků (org. coping strategy enhancement, CSE) Birchwooda a Tarriera (1992), kognitivně behaviorální terapie schizofrenie Kingdona a Turkingtona (1994), kognitivní terapie bludů a halucinací Chadwicka, Birchwooda a Trowera (1996) komplexní kognitivně behaviorální terapie schizofrenie Fowlera, Garety(ové) a Kuipers(ové) (1995) Zdá se, že pomocí strukturovaných KBT metod lze zmírnit intenzitu floridních psychotických příznaků. Programy kognitivní rehabilitace, usilující o zlepšení pozornosti a diferenciace podnětů (Burda a spol. 1994, Penn a Mueser 1996, Bellack a spol Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofreniky (IPTS) autorů Rodera, Brennera, Kienzleho a Hodelové (1993).

2 ZÁKLADNÍ PARADIGMA npsychotické fenomény nemohou existovat nezávisle na individuálním psychologickém a emocionálním fungování» MOHOU BÝT PŘÍSTUPNÉ PSYCHOLOGICKÉ MANIPULACI MULTIMODÁLNÍ PŘÍSTUP Farmaka: antipsychotika a další PROSTŘEDKY LÉČBY Psychoterapeutické a psychosociální intervence: Individuální nebo skupinové Podle zaměření a metod: Investigativní (odkrývající) psychoterapie: Dynamická psychoterapie, Transpersonální psychoterapie, Flexibilní psychoterapie (kombinuje metody podpůrné a dynamické psychoterapie) Podpůrná (suportivní, na realitu orientovaná) psychoterapie Psychosociální intervence a nácviková (KBT) psychoterapie: behaviorální terapie, rodinná terapie a intervence, psychoedukace, kognitivněbehaviorální terapie, kognitivní rehabilitace, nácvik sociálních dovedností. CÍLE PSYCHOTERAPIE SCHIZOFRENIE zmírnění nebo odstranění příznaků a distresu zábrana recidivy (a vyhnutí se další hospitalizaci) zlepšení sociálního fungování (zejména v práci a vztazích) zvýšení spokojenosti v životě PROJEVY SCHIZOFRENIE KLINICKÉ PROJEVY: 4 příznakové dimenze pozitivní příznaky (bludy, halucinace, rozvolněné asociace, poruchy chování negativní příznaky (oploštění emotivity, citové a sociální stažení, ochuzení řeči, abulie, poruchy abstraktního myšlení kognitivní příznaky (postižení pracovní paměti, pozornosti, exekutivních funkcí, řeči a motoriky poruchy afektivity (depresivní příznaky, úzkostné stavy, prudké afekty) HANDICAPY: sociální výkonové Výsledný obraz je společným průmětem příznaků v jednotlivých dimenzích U jednotlivce se může v průběhu onemocnění měnit

3 INTERAKTIVNÍ MODEL VULNERABILITY A STRESU k psychóze dochází v okamžiku kdy specifická zátěž působí v terénu biologicky i naučeně podmíněné dispozice, tedy vulnerability čím více je vulnerabilita vyjádřené, tím menší intenzita zátěže stačí ke spouštění onemocnění Při léčbě psychóz je tedy nejvhodnější kombinace: farmakoterapie (postihující biologickou složkuvulnerabilitu) psychoterapie socioterapie kombinovaná léčba má významnější účinky než farmakoterapie samotná optimismus ohledně užití psychoterapie u psychóz však kolísá v průběhu let MODEL SCHIZOFRENIE VULNERABILITA STRES (Zubin a Spring, 1977) Psychobiologická Stresory z okolního dispozice prostředí vrozená aktuální (životní události) získaná trvalé (rodinná atmosféra) DOBRÝ AKUTNÍ ATAKA SCHIZOFRENIE PROTEKTIVNÍ FAKTORY: medikace sociální podpora rodinná terapie nácvik sociálních dovedností chráněné dílny, bydlení aj. PRŮBĚH A VÝSLEDNÝ STAV ŠPATNÝ CÍLE PSYCHOTERAPEUTICKÉ INTERVENCE POZITIVNÍ SYMPTOMATOLOGIE NEGATIVNÍ SYMPTOMATOLOGIE KOGNITIVNÍ DEFICIT PREVENCE RELAPSŮ A RODINNÁ INTERAKCE SOCIÁLNÍ IZOLACE DEPRESE NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU NEDOSTATEČNÁ KONTROLA EMOCÍ REHABILITACE PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ PODPŮRNÉ PSYCHOTERAPIE U PSYCHÓZ n pomoci porozumět co se děje n vytvořit pocit bezpečí a kontroly n oddělit zdravé prožívání od nemocného n vytyčovat nenáročné, praktické a dosažitelné cíle n obnovit žebříček hodnot n vyhýbat se extrémně nadměrné nebo nedostatečné stimulaci n podporu rodiny opírat spíše o kognitivní než o emocionální prvky n při řešení problému posilovat pocit vlastního zvládání n koordinovat práci lékaře, personálu a rodiny n podporovat pacientovo sebeobstarání n vnímat pacienta jako celistvou bytost, ne jako soubor příznaků

4 METAANALÝZA ÚČINNOSTI PSYCHOSOCIÁLNÍCH PŘÍSTUPŮ V KOMBINACI S FARMAKY porovnání s medikamentózní léčbou samotnou WHO STUDIE Terapeutický přístup R Efektivita % zlepšení v experimentální skupině (léky a specifická psychosociální intervence) % zlepšení v kontrolní skupině (pouze léky a klinické vedení) npacienti se schizofrenní poruchou v rozvojových zemích dopadají lépe než ve vysoce rozvinutých zemích Kognitivní terapie Behaviorální terapie Psychoedukativní rodinná terapie Sociální terapie 0,28 0,20 0,28 0, ndůležitost rodinných vazeb a přirozeného prostředí > podpora > snížení každodenního stresu Psychoanalytická léčba (Wunderlich a spol. 1996) ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY A JEJICH CÍLE PSYCHOEDUKACE zlepšení spolupráce (celé rodiny), snížení relapsů NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ zlepšení sociálního fungování a samostatnosti KOGNITIVNÍ REMEDIAČNÍ TRÉNING zlepšení kognitivních funkcí KOGNITIVNÍ TERAPIE POZITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ zmírnění nebo odstranění chronických bludů a halucinací RODINNÁ TERAPIE zlepšení fungování rodiny a prevence relapsů KBT AFEKTIVNÍCH A ÚZKOSTNÝCH PORUCH SPECIFICKÉ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ STRATEGIE nácvik sociálních dovedností zvládání chronických bludů a halucinací kognitivní remediační trénink monitorování a zvládání iniciálních příznaků relapsu kontrola afektů a impulsů zvládání úzkosti, deprese a stresu KBT rodinná terapie

5 PSYCHOEDUKACE VYJÁDŘOVANÉ EMOCE Cíl porozumění nemoci a její léčbě u nemocného a příbuzných povaha onemocnění, jeho příznaky, časné projevy recidivy způsob léčby, jeho výhody i vedlejší účinky léčby snížení emoční expresivity v rodině komunikační nácvik systematické řešení interpersonálních problémů Kognitivní deficity mohou limitovat možnosti edukace: => jednoduchá prezentace informací => krátká sezení => časté opakování => názorné příklady a strategie ke zvýšení pozornosti a zájmu, vizuální pomůcky => informační příručky => videokazety u hospitalizovaných chronických nemocných odměňování vysoká míra vyjadřovaných emocí v rodině (kritika, vměšování se) > vyšší počet relapsů vnitřní povaha procesu nemoci u schizofrenie obvykle vede k vážným deficitům v zacházení s interpersonálními vztahy nemocný vnímá události v okolí změněně reakce nemocného jsou pro rodinu a okolí nepřijatelné > nedorozumění > napjatá atmosféra > úzkost na obou stranách > zvýšení agresivity => EXACERBACE PŘÍZNAKŮ NEBO RELAPS PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CÍLE n posílení dovednosti pacienta komunikovat pozitivním způsobem s druhými > zvýšení adaptace a nezávislosti n podpora členů rodiny» zvýšení dovedností snášet zátěž života s nemocným» učení se větší toleranci k příznakům nemoci PSYCHOSOCIÁLNÍ TERAPIE časná detekce a intervence facilitace farmakoterapie edukační strategie zacházení se stresem trénink dovedností všedního dne sociální zajištění specifické kognitivněbehaviorální strategie (remediační, nácvik sociálních dovedností, rodinná KBT, práce s pozitivními příznaky apod.)

6 ČASNÁ DETEKCE A INTERVENCE časné zahájení léčby > lepší prognóza diagnóza v časném stadiu je však obtížná pozvolný rozvoj příznaků stigma nevyléčitelné nemoci v kulturním povědomí => potřeba zvýšit diagnostické dovednosti profesionálů => informace pro laickou veřejnost o úspěších moderní léčby => edukace pacientů, rodinných příslušníků, praktických lékařů a zdravotnického personálu o časných příznacích relapsu FACILITACE FARMAKOTERAPIE léčba antipsychotiky a klidné podporující prostředí základ pro urychlení léčby akutní ataky 3/4 pacientů dosáhne podstatného zlepšení kolem 2/3 pacientů dosáhne plné remise u 1/3 přetrvávájí kognitivní poruchy a poruchy nálady, motivace a chování ve smyslu "negativních příznaků udržovací léčba neuroleptiky snižuje o polovinu počet recidiv nemoci v prvním roce po akutní atace > potřeba dobré kompliance: edukace o nemoci a její léčbě průběžné řešení problémů souvisejících s užíváním léků EDUKAČNÍ STRATEGIE Cíl porozumění nemoci a její léčbě u nemocného a příbuzných povaha onemocnění, jeho příznaky, časné projevy recidivy způsob léčby, jeho výhody i vedlejší účinky léčby snížení emoční expresivity v rodině komunikační nácvik systematické řešení interpersonálních problémů Kognitivní deficity mohou limitovat možnosti edukace: =>jednoduchá prezentace informací =>krátká sezení =>časté opakování =>názorné příklady a strategie ke zvýšení pozornosti a zájmu, vizuální pomůcky =>informační příručky =>videokazety u hospitalizovaných chronických nemocných odměňování ZACHÁZENÍ SE STRESEM ve dvouletých katamnézách nácvik dovedností zacházet se stresem v rodině a nácvik sociálních dovedností snižuje riziko recidivy u medikovaných nemocných na polovinu kognitivně behaviorální strategie: plánování času plánování příjemných aktivit nácvik sociálních dovedností kognitivní rekonstrukce nácvik komunikace nácvik strategie řešení problému

7 TRÉNINK DOVEDNOSTÍ VŠEDNÍHO DNE I po kvalitním odléčení příznaků nemocí u řady pacientů zůstávají handicapy v sociálním fungování Psychosociální rehabilitace rozšiřuje efekt symptomatické léčby minimalizuje handicapy nácvik sociálních dovedností: navazování a udržování konverzace navazování přátelství hledání zaměstnání vyřizování úředních záležitostí skupinový formát modelování, koučování, hraní rolí expozice reálným situacím Vzhledem k charakteru nemoci se však často stává, že naučené sociální dovednosti nemají trvalý charakter a musíme počítat s tím, že v průběhu dvou let se jejich úroveň opět podstatně snižuje => nutnost opakování nácviku NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ U řady pacientů je potřebná dlouhodobá podpora včetně sociálních intervencí sociální pracovnice vypracování plánu sociální rehabilitace systematické kroky přímé zásahy: pomoc při hledání zaměstnání pomoc při řešení úředních záležitostí pomoc při zapojení do extramurálních aktivit NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ U velké části pacientů bývají sociální a interpersonální dovednosti nedostatečné pro běžné fungování mezi lidmi. Nácvik sociálních dovedností není zaměřen na ovlivnění akutních psychotických příznaků CÍLE: zvýšení dovednosti správně vnímat a rozumět zvýšení vyjádřených pozitivních emocí zvýšení dovednosti získat pozitivní posílení a vést pozitivní výměnu zahájení, udržování a ukončení krátkého rozhovoru snížení vyjádřených negativních emocí sebeobstarání (komunikace s rodinou, při nákupech, na úřadech, se sousedy apod.) sebeprosazení přiměřeným způsobem dovednost najít kompromisy nácvik řešení konkrétních problémů vytvoření podpůrné sociální sítě (Liberman a spol. 1978, 1989) systematický nácvik komunikace a komplexních sociálních dovedností, postupuje od jednoduššího ke složitějšímu šit na míru potřebám pacienta ve skupině 68 osob edukace, předvedení, instrukce hraní rolí modelování implementace a generalizace Pacienti jsou adresně posilování na každém kroku

8 NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ KOGNITIVNÍ REMEDIAČNÍ TRÉNING INDIVIDUÁLNÍ CÍLE: hodnocení dovedností v jednotlivých oblastech (rodina, přátelství, práce, instituce) co umí a co potřebuje naučit po nácviku implementace do života (domácí cvičení) a generalizace (použití v podobných situacích) NACVIČENÉ DOVEDNOSTI PRŮMĚRNĚ PŘETRVÁVAJÍ 2 ROKY, PAK JE NUTNÝ NOVÝ NÁCVIK KOGNITIVNÍ REMEDIAČNÍ TRÉNING různá míra neurokognitivního poškození vliv na sociální fungování pacienta. částečné zlepšení medikací. v posledních 10 letech rozvinuty programy kognitivní rehabilitace CÍLE: zlepšení kognitivních dovedností: kapacity paměti pozornosti dovednosti konceptualizovat zvýšení úrovně řešení problémů Brenner a spol. 1990, 1992, Wykes a spol PŘÍKLAD ÚKOLŮ V POČÍTAČOVÉ REHABILITACÍ METODA: opakovaná počítačová neurokognitivní cvičení (tužka papír, počítač, nejlépe formou počítačových her) zatím není jasné, nakolik se zlepšením kognitivních funkcí dochází také ke generalizaci efektu do fungování v komunitě Burda a spol. 1994, Penn a Mueser 1996, Bellack a spol. 1999

9 KOGNITIVNÍ TERAPIE POZITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ i přes adekvátní farmakologickou léčbu mohou někteří pacienti trpět chronickými halucinacemi a bludy od pol. 80.let první zprávy o psychoterapeutickém ovlivnění bludů a halucinací pomocí KBT metod (Birchwood a Tarrier 1992, Tarrier a spol. 1993, Wykes a spol. 1998, Haddock a kol., 1996, Chadwick s spol. 1994, 1996). HEURISTICKÝ MODEL VERBÁLNÍCH HALUCINACÍ kognitivní tělesné afektivní behaviorální Spouštěč (vnitřní nebo zevní) Intruzivní myšlenka zvyšuje Kognitivní disonance snižuje mylné přičítání zevnímu zdroji a zažívána jako sluchová halucinace CÍLE: snížit míru nepohody, kterou pozitivní příznaky způsobují snížit vliv pozitivních příznaků na chování snížit frekvenci snížit míru přesvědčení o pravdivosti hodnocení halucinace Haddock & Tarrier 1998 FÁZE KBT CHRONICKÝCH POZITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ (FOWLER A SPOL. 1995) Trvání kolem 30 sezení po dobu 12 měsíců, frekvence zpočátku 2 x týdně, pak 1 x týdně až 1x měsíčně Vyšetření a vytvoření terapeutického vztahu Nácvik metod zvládání psychotických příznaků metody odvedení pozornosti, sebeinstruktáž, relaxace, zapojení se do činnosti, stažení se atd. 6. Vytvoření sdíleného modelu vzniku a udržování příznaků model vulnerabilitastres, vznik v souvislosti se stresem v životě, antecedenty a důsledky, modifikující faktory, zabezpečovací a vyhýbavé chování, vliv jednotlivých příznaků v bludném kruhu 7. Zpochybňování bludných přesvědčení a hodnocení hlasů či dalších pozitivních příznaků periferní dotazování, alternativní pohledy, behaviorální experimenty, 5. Zpochybňování jádrových dysfunkčních přesvědčení o sobě i druhých mapování a testování jádrových schémat, vliv na vzplanutí nemoci, modifikace a důsledky pro život 6. Upevnění nových způsobů zvládání problémů, osamostatnění ZPOCHYBŇOVÁNÍ CHRONICKÝCH BLUDŮ Obsah není tak nepřístupný logickým argumentům, jak se často uvádí ne konfrontace, spíše trpělivě oslabovat přesvědčivost bludu společně zkoumat, ptát se, na základě čeho si tento názor vytvořil shodnout se, že terapeut a pacient se mohou v názorech lišit názory lze zkoumat jako hypotézy, hledat různé alternativy pro porozumění bludu zaměřit se na období jeho formování periferní dotazování, tj. ptát se na méně významné složky bludného přesvědčení (např. nezpochybňovat, že je pacient sledován, ale ptát se, kolik lidí je do toho zapojeno a zda si je jistý, že některé z nich nepodezřívá neoprávněně) a jen postupně se propracovávat až k jádru bludu. společné testování reality písemné záznamy o událostech, které svědčí ve prospěch jeho bludného přesvědčení a spolu s terapeutem pak zkoumá, zda tyto události lze vysvětlit i nějak jinak zaměření na emoční význam bludu pro pacienta a pomoci mu vyrovnat se s pocity úzkosti či deprese i bez pomoci bludného přesvědčení Haddock a Slade 1996

10 TYPY NÁHLEDU V průběhu léčby by pacient měl postupně dospět ke čtyřem typům náhledu: Připustit, že bludné přesvědčení je jeho názor, nikoliv nezpochybnitelný fakt Toto přesvědčení představuje reakci na určité události v jeho životě a je výrazem snahy dát jim smysl Přesvědčení způsobuje emoční a jiné životní nesnáze Existují i jiná možná vysvětlení, která dávají smysl jeho životním prožitkům a která nezpůsobují takové emoční a životní problémy SITUACE: stání opodál při čekání na autobus TECHNIKA PADAJÍCÍHO ŠÍPU PŘI PRÁCI S BLUDEM EMOCE: úzkost vztahovačnos t MYŠLENKY: mohou číst moje myšlenky I kdyby to byla pravda, co to pro vás znamená? Budou vědět, že jsem napjatý a zjistí, co jsem dělal v minulosti. UDÁLOST SPOUŠTĚJÍCÍ BLUDNÉ PŘESVĚDČENÍ CHOVÁNÍ: Zvýšené číhání Vyhnutí se sociální situaci Pokusy kontrolovat myšlení Monitorování druhých osob Vyhýbání se přímému očnímu kontaktu SITUACE: Potíže v sociální situaci (např. stání opodál při čekání na autobus) NÁLADA A FYZIOLOGICKÉ REAKCE: nastražená vztahovačná nálada stísněnost a staženost do sebe strach a úzkost zvýšená svalová tenze sevření žaludku KOGNICE: Mluví o mně Vědí, co si myslím chystají se mi ublížit Haddock & Tarrier 1998 ZVLÁDÁNÍ CHRONICKÝCH HALUCINACÍ NÁCVIK: odvedení pozornosti, Stop metoda, křížovky, walkman uklidňující sebemluva (komentáře) plánování vhodných činností Pokud by to byla pravda, co by na tom bylo pro vás tak špatné? A i kdyby se to o vás dozvěděli, co by to pro vás znamenalo? A pokud by to vše bylo pravda, co by to znamenalo? Mohli by se dozvědět, že jsem udělal v životě špatné věci. Zjistili by, že jsem zlý člověk. Nikdo by se se mnou nechtěl bavit, zůstal bych stále sám a trápil se stále hanbou.. KOGNITIVNÍ REKONSTRUKCE Popsat dimenze halucinací (množství, hlasitost, tón, přízvuk, lokalizaci) a jejich obsah nácvik rozlišení mezi vnímáním a interpretací identifikace antecedentů, myšlenek (včetně metakognice), emocí, chování a tělesných reakcí, bezprostředních a dlouhodobých následků význam, který pacient dává svým hlasům Sokratický dialog zaměřený na interpretací halucinací vytváření hypotéz o realitě a testování experimentů (chovat se proti doporučením apod.)

11 Spouštěče: Smích dvou lidí na ulici Televizní zprávy Kritika matky atd. Emoce: Úzkost, strach, hněv, bezmoc BLUDNÝ KRUH HALUCINACÍ Hlasy: Dostaneme ho Vypálíme u oči Kognitivní zpracování: Obavy z útoků Přemýšlení nad možností obrany hypervigilance Tělesné reakce: Napětí svalů, nespavost, třes rukou Hodnocení hlasů: Chtějí mi ublížit. Zblázním se. Chování: Hlídání dveří před útočníky Vyhýbání se televizi Hádky s matkou Zacpávání si uší RODINNÁ TERAPIE 65% nemocných se po propuštění z nemocnice vrací do původní rodiny lehčí ataky se dokonce léčí bez hospitalizace, buď ambulantně, nebo v denním sanatoriu příbuzní nejsou připravení řešit problémy, které psychóza přináší CÍLE: vytvoření "příznivého klimatu" bez prudkých emocí, výčitek, mentorování nebo hádek. příbuzní často první rozeznají relaps naučit rodinu řešit problémy systematickým způsobem Obtíže: tendence hledat viníky za psychotickou krizi vysoká míra vyjadřování negativních emocí ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RODIN PODLE ÚROVNĚ VYJÁDŘENÝCH EMOCÍ Rodiny s vysokou úrovní vyjádřené emocionality Časté změny v chování k pacientovi; od nadměrně přijímajícího k odmítajícímu Hluboká účast, nadměrná úzkost a nadměrné zaobírání se pacientem Pohoršování se nad pacientovou potřebou se sociálně distancovat Posuzující pacienta jako simulanta Netolerantní, netrpělivý a kritický postoj k chování pacienta Rodiny s nízkou úrovní vyjádřené emocionality Chování k pacientovi jasné, předvídatelné, s vyjádřením nevtíravého zájmu Zájem a účast, ale nikoliv přehnaná zaobírání se pacientem Respekt k pacientově autonomii i potřebě se sociální stáhnout Akceptování pacienta jako skutečně nemocného Spíše tolerantní, trpělivý a věcný postoj k chování pacienta KOMPONENTY PSYCHOEDUKAČNÍCH RODINNÝCH PROGRAMŮ informace o psychóze, jejich příznacích a léčebných možnostech antipsychotická léčba, její význam, limitace, trvání varovné příznaky recidivy snížení emoční expresivity v rodině nácvik řešení problémů v rodině

12 PROGRAMY KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ RODINNÉ TERAPIE U SCHIZOFRENIE VÝZNAM PSYCHOTERAPEUTICKÝCH INTERVENCÍ POMOCI VYTVOŘIT ATMOSFÉRU KLIDNÉHO SOUŽITÍ A NAUČIT ZVLÁDAT STRES trvání: 9 až 24 měsíců. práce v domácím prostředí rodiny (Falloon a kol., 1984) práce s rodinou na klinice (Tarrier a Barrowclough, 1992) ČÁSTI PROGRAMU: hodnocení rodinné situace: vzájemné vztahy mezi členy rodiny názory na příčiny duševního onemocnění současné problémy způsoby zvládání problémů edukace o povaze schizofrenie, jejích příčinách, průběhu a léčebných možnostech edukace o vlivu stresu a vyjádřených negativních emocí nácvik konstruktivní komunikace mezi členy rodiny (12 sezení) nácvik řešení problémů (12 sezení) PŘÍSTUP Dynamická psychoterapie Podpůrná psychoterapie Flexibilní psychoterapie Skupinová psychoterapie Psychoedukace Nácvik sociálních dovedností Kognitivní terapie Kognitivní rehabilitace Rodinná KBT ZMÍRNĚNÍ AKUTNÍ SYMPTOMATOL OGIE SNÍŽENÍ POČTU RELAPS U ZLEPŠENÍ SOCIÁLNÍ HO A PRACOVNÍ HO FUNGOVÁ NÍ ZMÍRNĚNÍ CHRONICKÉ POZITIVNÍ SYMPTOMAT OLOGIE ++ ZMÍRNĚNÍ KOGNITI VNÍHO DEFICIT U ++ KBT AFEKTIVNÍCH A ÚZKOSTNÝCH PORUCH PROGRAMY PODOBNÉ, JAKO U DEPRESIVNÍCH A ÚZKOSTNÝCH PORUCH PLÁNOVÁNÍ ČASU KOGNITIVNÍ REKONSTRUKCE A RESTRUKTURACE EXPOZICE A EXPOZICE SE ZÁBRANOU ODPOVĚDI KONTROLA DECHU A RELAXACE PLÁNOVÁNÍ PŘÍJEMNÝCH AKTIVIT PLNÉ PROŽÍVÁNÍ KOMPLEXNÍ BALÍČKY Integrovaný psychologický program pro schizofreniky (IPT) Brenner a spol. (1992) 5 dílčích programů o vzrůstající náročnosti: kognitivní diferenciace sociální vnímání verbální komunikace sociální dovednosti řešení problémů skupině 48 pacientů se 2 terapeuty 2 až 5krát týdně sezení trvá 30 až 90 minut celková délka programu je několik měsíců podle míry postižení jsou pacienti zařazováni do různě náročných podprogramů program je vysoce strukturován, využívá názorných pomůcek, hraní rolí, nácviku podle vzoru, zpětné vazby atd.

13 INTEGROVANÝ PSYCHOLOGICKÝ PROGRAM PRO SCHIZOFRENIKY (IPT) BRENNER A SPOL. (1992) PODPROGRAMY: kognitivní diferenciace třídění kartiček podle znaků nadřazené verbální pojmy (synonyma, antonyma, definice slov apod.) hledání myšleného předmětu pomocí dotazů skupině (anone) sociální vnímání popis sociálních situací na diapozitivech, hledání smyslu, titulek apod. verbální komunikace opakování věty, opakování smyslu věty vlastními slovy, otázky a odpovědi na určité téma, připravené sdělení a diskuze k němu ve skupině, volná komunikace sociální dovednosti Kognitivní zpracování a hraní základních sociálních dovedností (děkování, odmítnutí, omluva, pochvala až po pohovor při hledání práce řešení problémů definice, brainstorming, výhody a nevýhody řešení, nejvhodnější řešení, plán konkrétních kroků, realizace BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ MODEL SCHIZOFRÉNIE epizody schizofrenních příznaků jsou výsledkem interakce mezi biologickou zranitelností, psychologickou maladaptaci a psychosociálním stresem KOMBINACE MEDIKACE ANTIPSYCHOTIKY A PSYCHOSOCIÁLNÍCH INTERVENCÍ MÁ PODSTATNĚ LEPŠÍ VÝSLEDKY NEŽ LÉČBA SEPAROVANÁ: antipsychotická medikace mění biologické podmínky psychosociální intervence umožňuje: > zvýšit náhled nemoci > zlepšit spolupráci při užívání léků > snížit napětí v rodině a okolí > zvýšit sociální a praktické dovednosti nemocného > zmírnit chronické příznaky a řešit problémy > zvýšit kvalitu života pacienta i rodiny Terapie schizofrenie cílové systémy Temporolimbický systém Signál/šum: Dopaminu Normalizace klasickými AP a snížení stresu DLPFC (supramodální kortex) Signál/šum: Dopaminu Atypická AP, Dopaminergika, 5HT2 antag. Kog. rehabilitace, rtms?? Temppariet. (heteromodální) kortex Psychotické mapy Konsensuální mapy Psychoterapie a antipsychotika

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová

Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop. Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová Zavádění dialekticko behaviorální terapie v TK Kaleidoskop Renata Tumlířová Miroslava Vykydalová Markéta Rozsívalová V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze Cílem se stalo vyškolit tým v metodách

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby. PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby. PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby Následky mozkového poškození Následky mozkového poškození v podobě poruch kognitivních funkcí,

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U BIPOLÁRNÍ PORUCHY. Cíle psychoterapie u bipolární poruchy

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U BIPOLÁRNÍ PORUCHY. Cíle psychoterapie u bipolární poruchy KOGNITIVNĚ BEHVIORÁLNÍ TERPIE U BIPOLÁRNÍ PORUCHY Místo psychoterapie u bipolární poruchy stabilizátory nálady neochrání cca 20-40% bipolárních pacientů od relapsů a recidiv Moncrief 1995; Solomon et al.

Více

PRACOVNÍ PROGRAM PRO CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ a

PRACOVNÍ PROGRAM PRO CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ a PRACOVNÍ PROGRAM PRO CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ a NÁCVIK PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ V RÁMCI PROJEKTU CZ.2.17/2.1.00/35032 Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze - Kateřinská zahrada II I. CHRÁNĚNÉ DÍLNY Teoretická

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Terminologie Chování obsahuje z pohledu neuropsychologie 3 hlavní systémy: Kognitivní funkce Emoce (city a motivace)

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

Prezentace Centra psychoterapie

Prezentace Centra psychoterapie Prezentace Centra psychoterapie Centrum psychoterapie Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Založení Centra psychoterapie Bývalí a současní zaměstnanci Patroni CP Informace o skupinové psychoterapii

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč Úvod Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Zpráva z II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii Co se skrývá pod povrchem, aneb Ostrava!!! 10. 13. 10. 2013

Zpráva z II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii Co se skrývá pod povrchem, aneb Ostrava!!! 10. 13. 10. 2013 Zpráva z II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii Co se skrývá pod povrchem, aneb Ostrava!!! 10. 13. 10. 2013 Vypracovala: Nikol Skalická Ve dnech 10. 13. 10. 2013 jsem se společně se svými kolegyněmi

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitel: Petr Čech Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Poruchy osobnosti (bakalářské a magisterské studium) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno definice dynamika, příčiny, výskyt projevy a diagnostika jednotlivé specifické poruchy osobnosti diferenciální

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie Etiopatogeneza Klinické formy Diagnostika Úloha

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií

Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra. Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Chronický únavový syndrom z hlediska psychiatra Ján Praško, Psychiatrické i centrum Praha 3.lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií Dianóza CFS (Chronického KRITÉRIA: únavového syndromu)

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

Katalog poskytovaných rehabilitačních činností na I., II. a IV. oddělení v DPN Opařany

Katalog poskytovaných rehabilitačních činností na I., II. a IV. oddělení v DPN Opařany Katalog poskytovaných rehabilitačních činností na I., II. a IV. oddělení v DPN Opařany AKTIVITA NOSITEL Režimová terapie POPIS AKTIVIT Režimová terapie reprezentuje komplexní pojetí léčebného procesu a

Více

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ PSYCHÓZ

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ PSYCHÓZ PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ PSYCHÓZ PSYCHOTHERAPY IN THE TREATMENT OF PSYCHOSES Ján Praško, Jiří Horáček, Lucie Škrdlantová Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8 3.lékařská fakulta

Více