STARÝ MÝTUS SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE. Kraepelin a Bleuler - vnější stresory negativně ovlivňují průběh a dopad schizofrenie Systematické studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STARÝ MÝTUS SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE. Kraepelin a Bleuler - vnější stresory negativně ovlivňují průběh a dopad schizofrenie Systematické studie"

Transkript

1 SCHIZOFRENIE & PSYCHOTERAPIE Ján Praško Psychiatrické centrum Praha 3. lékařská fakulta UK Centrum neuropsychiatrických studií STARÝ MÝTUS psychoterapie je de facto u lidí trpící psychózou kontraindikovaná (možná je jen podpůrná terapie nebo edukace) > vychází jak z biologických, tak analytických i starších behaviorálních pozic doporučovaná strategie vyhnout se diskuzi o psychotických fenoménech základ moderních přístupů = diskuze o kontextu i obsahu příznaku a myšlenkách, emocích a chování, které s tím souvisí (Chadwick a Birchwood 1996) Kraepelin a Bleuler vnější stresory negativně ovlivňují průběh a dopad schizofrenie Systematické studie trvalý stres > vysoká morbidita u nemocných se schizofrenní poruchou vysoká míra vyjádřování emocí (EE) > zvýšený počet relapsů Přesná etiologická role stresu a psychosociálních faktorů však není jasná chybí prospektivní populační studie HISTORIE UPLATNĚNÍ PSYCHOTERAPIE U SCHIZOFRENIE Pokusy od počátku 20.století Freud psychoanalýza není možná. V průběhu první poloviny 20.století další pokusy jungovskou analýzou, daseinsanalýzou zajímavé vysvětlení psychotických projevů a příznaků, v oblasti terapeutické účinnosti obecně úspěšné nebyly. Behaviorální terapie od 60.let 20.století principy operantního podmiňování žetonové hospodaření (token economy) Ayllon a Azrin (1968) V 70.letech vytvoření behaviorálních programů uplatnění naučených dovedností v běžném životě. nácvik sociálních dovedností (Liberman, DeRisi, Mueser, 1989) V 80.letech rodinná kognitivně behaviorální terapie schizofrenie (Falloon a kol. (1994) a Tarrier a Barrowclough (1992) V 90.letech kognitivní terapie zaměření na ovlivnění floridních příznaků sluchových halucinací a bludů. Program zlepšeného zvládání příznaků (org. coping strategy enhancement, CSE) Birchwooda a Tarriera (1992), kognitivně behaviorální terapie schizofrenie Kingdona a Turkingtona (1994), kognitivní terapie bludů a halucinací Chadwicka, Birchwooda a Trowera (1996) komplexní kognitivně behaviorální terapie schizofrenie Fowlera, Garety(ové) a Kuipers(ové) (1995) Zdá se, že pomocí strukturovaných KBT metod lze zmírnit intenzitu floridních psychotických příznaků. Programy kognitivní rehabilitace, usilující o zlepšení pozornosti a diferenciace podnětů (Burda a spol. 1994, Penn a Mueser 1996, Bellack a spol Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofreniky (IPTS) autorů Rodera, Brennera, Kienzleho a Hodelové (1993).

2 ZÁKLADNÍ PARADIGMA npsychotické fenomény nemohou existovat nezávisle na individuálním psychologickém a emocionálním fungování» MOHOU BÝT PŘÍSTUPNÉ PSYCHOLOGICKÉ MANIPULACI MULTIMODÁLNÍ PŘÍSTUP Farmaka: antipsychotika a další PROSTŘEDKY LÉČBY Psychoterapeutické a psychosociální intervence: Individuální nebo skupinové Podle zaměření a metod: Investigativní (odkrývající) psychoterapie: Dynamická psychoterapie, Transpersonální psychoterapie, Flexibilní psychoterapie (kombinuje metody podpůrné a dynamické psychoterapie) Podpůrná (suportivní, na realitu orientovaná) psychoterapie Psychosociální intervence a nácviková (KBT) psychoterapie: behaviorální terapie, rodinná terapie a intervence, psychoedukace, kognitivněbehaviorální terapie, kognitivní rehabilitace, nácvik sociálních dovedností. CÍLE PSYCHOTERAPIE SCHIZOFRENIE zmírnění nebo odstranění příznaků a distresu zábrana recidivy (a vyhnutí se další hospitalizaci) zlepšení sociálního fungování (zejména v práci a vztazích) zvýšení spokojenosti v životě PROJEVY SCHIZOFRENIE KLINICKÉ PROJEVY: 4 příznakové dimenze pozitivní příznaky (bludy, halucinace, rozvolněné asociace, poruchy chování negativní příznaky (oploštění emotivity, citové a sociální stažení, ochuzení řeči, abulie, poruchy abstraktního myšlení kognitivní příznaky (postižení pracovní paměti, pozornosti, exekutivních funkcí, řeči a motoriky poruchy afektivity (depresivní příznaky, úzkostné stavy, prudké afekty) HANDICAPY: sociální výkonové Výsledný obraz je společným průmětem příznaků v jednotlivých dimenzích U jednotlivce se může v průběhu onemocnění měnit

3 INTERAKTIVNÍ MODEL VULNERABILITY A STRESU k psychóze dochází v okamžiku kdy specifická zátěž působí v terénu biologicky i naučeně podmíněné dispozice, tedy vulnerability čím více je vulnerabilita vyjádřené, tím menší intenzita zátěže stačí ke spouštění onemocnění Při léčbě psychóz je tedy nejvhodnější kombinace: farmakoterapie (postihující biologickou složkuvulnerabilitu) psychoterapie socioterapie kombinovaná léčba má významnější účinky než farmakoterapie samotná optimismus ohledně užití psychoterapie u psychóz však kolísá v průběhu let MODEL SCHIZOFRENIE VULNERABILITA STRES (Zubin a Spring, 1977) Psychobiologická Stresory z okolního dispozice prostředí vrozená aktuální (životní události) získaná trvalé (rodinná atmosféra) DOBRÝ AKUTNÍ ATAKA SCHIZOFRENIE PROTEKTIVNÍ FAKTORY: medikace sociální podpora rodinná terapie nácvik sociálních dovedností chráněné dílny, bydlení aj. PRŮBĚH A VÝSLEDNÝ STAV ŠPATNÝ CÍLE PSYCHOTERAPEUTICKÉ INTERVENCE POZITIVNÍ SYMPTOMATOLOGIE NEGATIVNÍ SYMPTOMATOLOGIE KOGNITIVNÍ DEFICIT PREVENCE RELAPSŮ A RODINNÁ INTERAKCE SOCIÁLNÍ IZOLACE DEPRESE NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ ZVLÁDÁNÍ STRESU NEDOSTATEČNÁ KONTROLA EMOCÍ REHABILITACE PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ PODPŮRNÉ PSYCHOTERAPIE U PSYCHÓZ n pomoci porozumět co se děje n vytvořit pocit bezpečí a kontroly n oddělit zdravé prožívání od nemocného n vytyčovat nenáročné, praktické a dosažitelné cíle n obnovit žebříček hodnot n vyhýbat se extrémně nadměrné nebo nedostatečné stimulaci n podporu rodiny opírat spíše o kognitivní než o emocionální prvky n při řešení problému posilovat pocit vlastního zvládání n koordinovat práci lékaře, personálu a rodiny n podporovat pacientovo sebeobstarání n vnímat pacienta jako celistvou bytost, ne jako soubor příznaků

4 METAANALÝZA ÚČINNOSTI PSYCHOSOCIÁLNÍCH PŘÍSTUPŮ V KOMBINACI S FARMAKY porovnání s medikamentózní léčbou samotnou WHO STUDIE Terapeutický přístup R Efektivita % zlepšení v experimentální skupině (léky a specifická psychosociální intervence) % zlepšení v kontrolní skupině (pouze léky a klinické vedení) npacienti se schizofrenní poruchou v rozvojových zemích dopadají lépe než ve vysoce rozvinutých zemích Kognitivní terapie Behaviorální terapie Psychoedukativní rodinná terapie Sociální terapie 0,28 0,20 0,28 0, ndůležitost rodinných vazeb a přirozeného prostředí > podpora > snížení každodenního stresu Psychoanalytická léčba (Wunderlich a spol. 1996) ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY A JEJICH CÍLE PSYCHOEDUKACE zlepšení spolupráce (celé rodiny), snížení relapsů NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ zlepšení sociálního fungování a samostatnosti KOGNITIVNÍ REMEDIAČNÍ TRÉNING zlepšení kognitivních funkcí KOGNITIVNÍ TERAPIE POZITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ zmírnění nebo odstranění chronických bludů a halucinací RODINNÁ TERAPIE zlepšení fungování rodiny a prevence relapsů KBT AFEKTIVNÍCH A ÚZKOSTNÝCH PORUCH SPECIFICKÉ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ STRATEGIE nácvik sociálních dovedností zvládání chronických bludů a halucinací kognitivní remediační trénink monitorování a zvládání iniciálních příznaků relapsu kontrola afektů a impulsů zvládání úzkosti, deprese a stresu KBT rodinná terapie

5 PSYCHOEDUKACE VYJÁDŘOVANÉ EMOCE Cíl porozumění nemoci a její léčbě u nemocného a příbuzných povaha onemocnění, jeho příznaky, časné projevy recidivy způsob léčby, jeho výhody i vedlejší účinky léčby snížení emoční expresivity v rodině komunikační nácvik systematické řešení interpersonálních problémů Kognitivní deficity mohou limitovat možnosti edukace: => jednoduchá prezentace informací => krátká sezení => časté opakování => názorné příklady a strategie ke zvýšení pozornosti a zájmu, vizuální pomůcky => informační příručky => videokazety u hospitalizovaných chronických nemocných odměňování vysoká míra vyjadřovaných emocí v rodině (kritika, vměšování se) > vyšší počet relapsů vnitřní povaha procesu nemoci u schizofrenie obvykle vede k vážným deficitům v zacházení s interpersonálními vztahy nemocný vnímá události v okolí změněně reakce nemocného jsou pro rodinu a okolí nepřijatelné > nedorozumění > napjatá atmosféra > úzkost na obou stranách > zvýšení agresivity => EXACERBACE PŘÍZNAKŮ NEBO RELAPS PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE CÍLE n posílení dovednosti pacienta komunikovat pozitivním způsobem s druhými > zvýšení adaptace a nezávislosti n podpora členů rodiny» zvýšení dovedností snášet zátěž života s nemocným» učení se větší toleranci k příznakům nemoci PSYCHOSOCIÁLNÍ TERAPIE časná detekce a intervence facilitace farmakoterapie edukační strategie zacházení se stresem trénink dovedností všedního dne sociální zajištění specifické kognitivněbehaviorální strategie (remediační, nácvik sociálních dovedností, rodinná KBT, práce s pozitivními příznaky apod.)

6 ČASNÁ DETEKCE A INTERVENCE časné zahájení léčby > lepší prognóza diagnóza v časném stadiu je však obtížná pozvolný rozvoj příznaků stigma nevyléčitelné nemoci v kulturním povědomí => potřeba zvýšit diagnostické dovednosti profesionálů => informace pro laickou veřejnost o úspěších moderní léčby => edukace pacientů, rodinných příslušníků, praktických lékařů a zdravotnického personálu o časných příznacích relapsu FACILITACE FARMAKOTERAPIE léčba antipsychotiky a klidné podporující prostředí základ pro urychlení léčby akutní ataky 3/4 pacientů dosáhne podstatného zlepšení kolem 2/3 pacientů dosáhne plné remise u 1/3 přetrvávájí kognitivní poruchy a poruchy nálady, motivace a chování ve smyslu "negativních příznaků udržovací léčba neuroleptiky snižuje o polovinu počet recidiv nemoci v prvním roce po akutní atace > potřeba dobré kompliance: edukace o nemoci a její léčbě průběžné řešení problémů souvisejících s užíváním léků EDUKAČNÍ STRATEGIE Cíl porozumění nemoci a její léčbě u nemocného a příbuzných povaha onemocnění, jeho příznaky, časné projevy recidivy způsob léčby, jeho výhody i vedlejší účinky léčby snížení emoční expresivity v rodině komunikační nácvik systematické řešení interpersonálních problémů Kognitivní deficity mohou limitovat možnosti edukace: =>jednoduchá prezentace informací =>krátká sezení =>časté opakování =>názorné příklady a strategie ke zvýšení pozornosti a zájmu, vizuální pomůcky =>informační příručky =>videokazety u hospitalizovaných chronických nemocných odměňování ZACHÁZENÍ SE STRESEM ve dvouletých katamnézách nácvik dovedností zacházet se stresem v rodině a nácvik sociálních dovedností snižuje riziko recidivy u medikovaných nemocných na polovinu kognitivně behaviorální strategie: plánování času plánování příjemných aktivit nácvik sociálních dovedností kognitivní rekonstrukce nácvik komunikace nácvik strategie řešení problému

7 TRÉNINK DOVEDNOSTÍ VŠEDNÍHO DNE I po kvalitním odléčení příznaků nemocí u řady pacientů zůstávají handicapy v sociálním fungování Psychosociální rehabilitace rozšiřuje efekt symptomatické léčby minimalizuje handicapy nácvik sociálních dovedností: navazování a udržování konverzace navazování přátelství hledání zaměstnání vyřizování úředních záležitostí skupinový formát modelování, koučování, hraní rolí expozice reálným situacím Vzhledem k charakteru nemoci se však často stává, že naučené sociální dovednosti nemají trvalý charakter a musíme počítat s tím, že v průběhu dvou let se jejich úroveň opět podstatně snižuje => nutnost opakování nácviku NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ U řady pacientů je potřebná dlouhodobá podpora včetně sociálních intervencí sociální pracovnice vypracování plánu sociální rehabilitace systematické kroky přímé zásahy: pomoc při hledání zaměstnání pomoc při řešení úředních záležitostí pomoc při zapojení do extramurálních aktivit NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ U velké části pacientů bývají sociální a interpersonální dovednosti nedostatečné pro běžné fungování mezi lidmi. Nácvik sociálních dovedností není zaměřen na ovlivnění akutních psychotických příznaků CÍLE: zvýšení dovednosti správně vnímat a rozumět zvýšení vyjádřených pozitivních emocí zvýšení dovednosti získat pozitivní posílení a vést pozitivní výměnu zahájení, udržování a ukončení krátkého rozhovoru snížení vyjádřených negativních emocí sebeobstarání (komunikace s rodinou, při nákupech, na úřadech, se sousedy apod.) sebeprosazení přiměřeným způsobem dovednost najít kompromisy nácvik řešení konkrétních problémů vytvoření podpůrné sociální sítě (Liberman a spol. 1978, 1989) systematický nácvik komunikace a komplexních sociálních dovedností, postupuje od jednoduššího ke složitějšímu šit na míru potřebám pacienta ve skupině 68 osob edukace, předvedení, instrukce hraní rolí modelování implementace a generalizace Pacienti jsou adresně posilování na každém kroku

8 NÁCVIK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ KOGNITIVNÍ REMEDIAČNÍ TRÉNING INDIVIDUÁLNÍ CÍLE: hodnocení dovedností v jednotlivých oblastech (rodina, přátelství, práce, instituce) co umí a co potřebuje naučit po nácviku implementace do života (domácí cvičení) a generalizace (použití v podobných situacích) NACVIČENÉ DOVEDNOSTI PRŮMĚRNĚ PŘETRVÁVAJÍ 2 ROKY, PAK JE NUTNÝ NOVÝ NÁCVIK KOGNITIVNÍ REMEDIAČNÍ TRÉNING různá míra neurokognitivního poškození vliv na sociální fungování pacienta. částečné zlepšení medikací. v posledních 10 letech rozvinuty programy kognitivní rehabilitace CÍLE: zlepšení kognitivních dovedností: kapacity paměti pozornosti dovednosti konceptualizovat zvýšení úrovně řešení problémů Brenner a spol. 1990, 1992, Wykes a spol PŘÍKLAD ÚKOLŮ V POČÍTAČOVÉ REHABILITACÍ METODA: opakovaná počítačová neurokognitivní cvičení (tužka papír, počítač, nejlépe formou počítačových her) zatím není jasné, nakolik se zlepšením kognitivních funkcí dochází také ke generalizaci efektu do fungování v komunitě Burda a spol. 1994, Penn a Mueser 1996, Bellack a spol. 1999

9 KOGNITIVNÍ TERAPIE POZITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ i přes adekvátní farmakologickou léčbu mohou někteří pacienti trpět chronickými halucinacemi a bludy od pol. 80.let první zprávy o psychoterapeutickém ovlivnění bludů a halucinací pomocí KBT metod (Birchwood a Tarrier 1992, Tarrier a spol. 1993, Wykes a spol. 1998, Haddock a kol., 1996, Chadwick s spol. 1994, 1996). HEURISTICKÝ MODEL VERBÁLNÍCH HALUCINACÍ kognitivní tělesné afektivní behaviorální Spouštěč (vnitřní nebo zevní) Intruzivní myšlenka zvyšuje Kognitivní disonance snižuje mylné přičítání zevnímu zdroji a zažívána jako sluchová halucinace CÍLE: snížit míru nepohody, kterou pozitivní příznaky způsobují snížit vliv pozitivních příznaků na chování snížit frekvenci snížit míru přesvědčení o pravdivosti hodnocení halucinace Haddock & Tarrier 1998 FÁZE KBT CHRONICKÝCH POZITIVNÍCH PŘÍZNAKŮ (FOWLER A SPOL. 1995) Trvání kolem 30 sezení po dobu 12 měsíců, frekvence zpočátku 2 x týdně, pak 1 x týdně až 1x měsíčně Vyšetření a vytvoření terapeutického vztahu Nácvik metod zvládání psychotických příznaků metody odvedení pozornosti, sebeinstruktáž, relaxace, zapojení se do činnosti, stažení se atd. 6. Vytvoření sdíleného modelu vzniku a udržování příznaků model vulnerabilitastres, vznik v souvislosti se stresem v životě, antecedenty a důsledky, modifikující faktory, zabezpečovací a vyhýbavé chování, vliv jednotlivých příznaků v bludném kruhu 7. Zpochybňování bludných přesvědčení a hodnocení hlasů či dalších pozitivních příznaků periferní dotazování, alternativní pohledy, behaviorální experimenty, 5. Zpochybňování jádrových dysfunkčních přesvědčení o sobě i druhých mapování a testování jádrových schémat, vliv na vzplanutí nemoci, modifikace a důsledky pro život 6. Upevnění nových způsobů zvládání problémů, osamostatnění ZPOCHYBŇOVÁNÍ CHRONICKÝCH BLUDŮ Obsah není tak nepřístupný logickým argumentům, jak se často uvádí ne konfrontace, spíše trpělivě oslabovat přesvědčivost bludu společně zkoumat, ptát se, na základě čeho si tento názor vytvořil shodnout se, že terapeut a pacient se mohou v názorech lišit názory lze zkoumat jako hypotézy, hledat různé alternativy pro porozumění bludu zaměřit se na období jeho formování periferní dotazování, tj. ptát se na méně významné složky bludného přesvědčení (např. nezpochybňovat, že je pacient sledován, ale ptát se, kolik lidí je do toho zapojeno a zda si je jistý, že některé z nich nepodezřívá neoprávněně) a jen postupně se propracovávat až k jádru bludu. společné testování reality písemné záznamy o událostech, které svědčí ve prospěch jeho bludného přesvědčení a spolu s terapeutem pak zkoumá, zda tyto události lze vysvětlit i nějak jinak zaměření na emoční význam bludu pro pacienta a pomoci mu vyrovnat se s pocity úzkosti či deprese i bez pomoci bludného přesvědčení Haddock a Slade 1996

10 TYPY NÁHLEDU V průběhu léčby by pacient měl postupně dospět ke čtyřem typům náhledu: Připustit, že bludné přesvědčení je jeho názor, nikoliv nezpochybnitelný fakt Toto přesvědčení představuje reakci na určité události v jeho životě a je výrazem snahy dát jim smysl Přesvědčení způsobuje emoční a jiné životní nesnáze Existují i jiná možná vysvětlení, která dávají smysl jeho životním prožitkům a která nezpůsobují takové emoční a životní problémy SITUACE: stání opodál při čekání na autobus TECHNIKA PADAJÍCÍHO ŠÍPU PŘI PRÁCI S BLUDEM EMOCE: úzkost vztahovačnos t MYŠLENKY: mohou číst moje myšlenky I kdyby to byla pravda, co to pro vás znamená? Budou vědět, že jsem napjatý a zjistí, co jsem dělal v minulosti. UDÁLOST SPOUŠTĚJÍCÍ BLUDNÉ PŘESVĚDČENÍ CHOVÁNÍ: Zvýšené číhání Vyhnutí se sociální situaci Pokusy kontrolovat myšlení Monitorování druhých osob Vyhýbání se přímému očnímu kontaktu SITUACE: Potíže v sociální situaci (např. stání opodál při čekání na autobus) NÁLADA A FYZIOLOGICKÉ REAKCE: nastražená vztahovačná nálada stísněnost a staženost do sebe strach a úzkost zvýšená svalová tenze sevření žaludku KOGNICE: Mluví o mně Vědí, co si myslím chystají se mi ublížit Haddock & Tarrier 1998 ZVLÁDÁNÍ CHRONICKÝCH HALUCINACÍ NÁCVIK: odvedení pozornosti, Stop metoda, křížovky, walkman uklidňující sebemluva (komentáře) plánování vhodných činností Pokud by to byla pravda, co by na tom bylo pro vás tak špatné? A i kdyby se to o vás dozvěděli, co by to pro vás znamenalo? A pokud by to vše bylo pravda, co by to znamenalo? Mohli by se dozvědět, že jsem udělal v životě špatné věci. Zjistili by, že jsem zlý člověk. Nikdo by se se mnou nechtěl bavit, zůstal bych stále sám a trápil se stále hanbou.. KOGNITIVNÍ REKONSTRUKCE Popsat dimenze halucinací (množství, hlasitost, tón, přízvuk, lokalizaci) a jejich obsah nácvik rozlišení mezi vnímáním a interpretací identifikace antecedentů, myšlenek (včetně metakognice), emocí, chování a tělesných reakcí, bezprostředních a dlouhodobých následků význam, který pacient dává svým hlasům Sokratický dialog zaměřený na interpretací halucinací vytváření hypotéz o realitě a testování experimentů (chovat se proti doporučením apod.)

11 Spouštěče: Smích dvou lidí na ulici Televizní zprávy Kritika matky atd. Emoce: Úzkost, strach, hněv, bezmoc BLUDNÝ KRUH HALUCINACÍ Hlasy: Dostaneme ho Vypálíme u oči Kognitivní zpracování: Obavy z útoků Přemýšlení nad možností obrany hypervigilance Tělesné reakce: Napětí svalů, nespavost, třes rukou Hodnocení hlasů: Chtějí mi ublížit. Zblázním se. Chování: Hlídání dveří před útočníky Vyhýbání se televizi Hádky s matkou Zacpávání si uší RODINNÁ TERAPIE 65% nemocných se po propuštění z nemocnice vrací do původní rodiny lehčí ataky se dokonce léčí bez hospitalizace, buď ambulantně, nebo v denním sanatoriu příbuzní nejsou připravení řešit problémy, které psychóza přináší CÍLE: vytvoření "příznivého klimatu" bez prudkých emocí, výčitek, mentorování nebo hádek. příbuzní často první rozeznají relaps naučit rodinu řešit problémy systematickým způsobem Obtíže: tendence hledat viníky za psychotickou krizi vysoká míra vyjadřování negativních emocí ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RODIN PODLE ÚROVNĚ VYJÁDŘENÝCH EMOCÍ Rodiny s vysokou úrovní vyjádřené emocionality Časté změny v chování k pacientovi; od nadměrně přijímajícího k odmítajícímu Hluboká účast, nadměrná úzkost a nadměrné zaobírání se pacientem Pohoršování se nad pacientovou potřebou se sociálně distancovat Posuzující pacienta jako simulanta Netolerantní, netrpělivý a kritický postoj k chování pacienta Rodiny s nízkou úrovní vyjádřené emocionality Chování k pacientovi jasné, předvídatelné, s vyjádřením nevtíravého zájmu Zájem a účast, ale nikoliv přehnaná zaobírání se pacientem Respekt k pacientově autonomii i potřebě se sociální stáhnout Akceptování pacienta jako skutečně nemocného Spíše tolerantní, trpělivý a věcný postoj k chování pacienta KOMPONENTY PSYCHOEDUKAČNÍCH RODINNÝCH PROGRAMŮ informace o psychóze, jejich příznacích a léčebných možnostech antipsychotická léčba, její význam, limitace, trvání varovné příznaky recidivy snížení emoční expresivity v rodině nácvik řešení problémů v rodině

12 PROGRAMY KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ RODINNÉ TERAPIE U SCHIZOFRENIE VÝZNAM PSYCHOTERAPEUTICKÝCH INTERVENCÍ POMOCI VYTVOŘIT ATMOSFÉRU KLIDNÉHO SOUŽITÍ A NAUČIT ZVLÁDAT STRES trvání: 9 až 24 měsíců. práce v domácím prostředí rodiny (Falloon a kol., 1984) práce s rodinou na klinice (Tarrier a Barrowclough, 1992) ČÁSTI PROGRAMU: hodnocení rodinné situace: vzájemné vztahy mezi členy rodiny názory na příčiny duševního onemocnění současné problémy způsoby zvládání problémů edukace o povaze schizofrenie, jejích příčinách, průběhu a léčebných možnostech edukace o vlivu stresu a vyjádřených negativních emocí nácvik konstruktivní komunikace mezi členy rodiny (12 sezení) nácvik řešení problémů (12 sezení) PŘÍSTUP Dynamická psychoterapie Podpůrná psychoterapie Flexibilní psychoterapie Skupinová psychoterapie Psychoedukace Nácvik sociálních dovedností Kognitivní terapie Kognitivní rehabilitace Rodinná KBT ZMÍRNĚNÍ AKUTNÍ SYMPTOMATOL OGIE SNÍŽENÍ POČTU RELAPS U ZLEPŠENÍ SOCIÁLNÍ HO A PRACOVNÍ HO FUNGOVÁ NÍ ZMÍRNĚNÍ CHRONICKÉ POZITIVNÍ SYMPTOMAT OLOGIE ++ ZMÍRNĚNÍ KOGNITI VNÍHO DEFICIT U ++ KBT AFEKTIVNÍCH A ÚZKOSTNÝCH PORUCH PROGRAMY PODOBNÉ, JAKO U DEPRESIVNÍCH A ÚZKOSTNÝCH PORUCH PLÁNOVÁNÍ ČASU KOGNITIVNÍ REKONSTRUKCE A RESTRUKTURACE EXPOZICE A EXPOZICE SE ZÁBRANOU ODPOVĚDI KONTROLA DECHU A RELAXACE PLÁNOVÁNÍ PŘÍJEMNÝCH AKTIVIT PLNÉ PROŽÍVÁNÍ KOMPLEXNÍ BALÍČKY Integrovaný psychologický program pro schizofreniky (IPT) Brenner a spol. (1992) 5 dílčích programů o vzrůstající náročnosti: kognitivní diferenciace sociální vnímání verbální komunikace sociální dovednosti řešení problémů skupině 48 pacientů se 2 terapeuty 2 až 5krát týdně sezení trvá 30 až 90 minut celková délka programu je několik měsíců podle míry postižení jsou pacienti zařazováni do různě náročných podprogramů program je vysoce strukturován, využívá názorných pomůcek, hraní rolí, nácviku podle vzoru, zpětné vazby atd.

13 INTEGROVANÝ PSYCHOLOGICKÝ PROGRAM PRO SCHIZOFRENIKY (IPT) BRENNER A SPOL. (1992) PODPROGRAMY: kognitivní diferenciace třídění kartiček podle znaků nadřazené verbální pojmy (synonyma, antonyma, definice slov apod.) hledání myšleného předmětu pomocí dotazů skupině (anone) sociální vnímání popis sociálních situací na diapozitivech, hledání smyslu, titulek apod. verbální komunikace opakování věty, opakování smyslu věty vlastními slovy, otázky a odpovědi na určité téma, připravené sdělení a diskuze k němu ve skupině, volná komunikace sociální dovednosti Kognitivní zpracování a hraní základních sociálních dovedností (děkování, odmítnutí, omluva, pochvala až po pohovor při hledání práce řešení problémů definice, brainstorming, výhody a nevýhody řešení, nejvhodnější řešení, plán konkrétních kroků, realizace BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ MODEL SCHIZOFRÉNIE epizody schizofrenních příznaků jsou výsledkem interakce mezi biologickou zranitelností, psychologickou maladaptaci a psychosociálním stresem KOMBINACE MEDIKACE ANTIPSYCHOTIKY A PSYCHOSOCIÁLNÍCH INTERVENCÍ MÁ PODSTATNĚ LEPŠÍ VÝSLEDKY NEŽ LÉČBA SEPAROVANÁ: antipsychotická medikace mění biologické podmínky psychosociální intervence umožňuje: > zvýšit náhled nemoci > zlepšit spolupráci při užívání léků > snížit napětí v rodině a okolí > zvýšit sociální a praktické dovednosti nemocného > zmírnit chronické příznaky a řešit problémy > zvýšit kvalitu života pacienta i rodiny Terapie schizofrenie cílové systémy Temporolimbický systém Signál/šum: Dopaminu Normalizace klasickými AP a snížení stresu DLPFC (supramodální kortex) Signál/šum: Dopaminu Atypická AP, Dopaminergika, 5HT2 antag. Kog. rehabilitace, rtms?? Temppariet. (heteromodální) kortex Psychotické mapy Konsensuální mapy Psychoterapie a antipsychotika

10. SOCIÁLNÍ FOBIE. Ján Praško, Hana Prašková

10. SOCIÁLNÍ FOBIE. Ján Praško, Hana Prašková 10. SOCIÁLNÍ FOBIE Ján Praško, Hana Prašková I. ÚVOD Sociální fobie se projevuje silným a trvalým strachem z jedné nebo více sociálních situací a výrazným vyhýbáním se těmto situacím. Toto vyhýbání sice

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U BIPOLÁRNÍ PORUCHY. Cíle psychoterapie u bipolární poruchy

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U BIPOLÁRNÍ PORUCHY. Cíle psychoterapie u bipolární poruchy KOGNITIVNĚ BEHVIORÁLNÍ TERPIE U BIPOLÁRNÍ PORUCHY Místo psychoterapie u bipolární poruchy stabilizátory nálady neochrání cca 20-40% bipolárních pacientů od relapsů a recidiv Moncrief 1995; Solomon et al.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace P s y c h i a t r y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Psychiatry Ročník 1 Číslo 2 Září 2012 N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM 4 str. EDUKACE PACIENTŮ

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metodika INTEGRAČNÍHO CENTRA NÁCVIKU SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metodika INTEGRAČNÍHO CENTRA NÁCVIKU SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ Metodika INTEGRAČNÍHO CENTRA a NÁCVIKU SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ V RÁMCI PROJEKTU KATEŘINSKÁ ZAHRADA I. Integrační centrum Cílová skupina: Klienti Psychiatrické kliniky VFN se závažným duševním onemocněním

Více

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot Test pro 4. ročníky lékařství (týdenní blok) Každá testová otázka obsahuje alespoň jednu správnou odpověď (např. e) Neplatí žádná z uvedených možností ). Každá testová otázka může mít však více správných

Více

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt.

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt. ÚZKOST A ÚZKOSTNÉ PORUCHY PANICKÁ PORUCHA A AGORAFOBIE ÚZKOST A STRACH adaptivní emoce, patří běžně k životu Úzkost nevím, čeho se bojím příprava na neurčité nebezpečí (kontextuální podmiňování) Strach

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie

Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie 31 Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. Konzultant v oblasti sociálních služeb, Ústí nad Labem Příspěvek

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu Bc. Veronika Gazdová Diplomová práce 2009 2 3 4 Poděkování Za cenné rady a připomínky,

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI Obsah 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE Deprese... 1 Dobrý spánek... 5 Domácí násilí... 7 Duševní poruchy... 9 Duševní zdraví... 13 Emoce a jejich projevy... 17 Formy agrese... 19 Kde hledat

Více

Navigace laická veřejnost

Navigace laická veřejnost SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Pražskou psychoterapeutickou fakultu jsem začala navštěvovat z mého osobního zájmu o psychologii, a tak jsem se dozvěděla o oboru psychoterapie,

Více

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Tradičně se předpokládá, že v rozvoji řady nemocí gastrointestinálního traktu se účastní psychologické faktory. Například zánětlivé onemocnění tračníku a vředová

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

ANOTACE KLÍČOVÁ SLOVA TITLLE ANNOTATION KEYWORDS

ANOTACE KLÍČOVÁ SLOVA TITLLE ANNOTATION KEYWORDS ANOTACE V bakalářské práci se věnuji strachu a úzkosti před koronarografickým vyšetřením a vlivu informovaného souhlasu na strach a úzkost pacienta. V první teoretické části jsem se podrobněji zajímala

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ RODINNÝCH KONSTELACÍ KLIENTY DENNÍHO STACIONÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ Diplomová práce

Více

Arteterapie v denním stacionáři pro osoby s onemocněním schizofrenního okruhu

Arteterapie v denním stacionáři pro osoby s onemocněním schizofrenního okruhu Arteterapie v denním stacionáři pro osoby s onemocněním schizofrenního okruhu PhDr. Anna Blabolová Aktuálním trendem v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním je přesun těžiště od lůžkové k ambulantním

Více

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií Bc.Klára Toboláková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá lidmi se schizofrenií a jejich vnímáním partnerského vztahu. Cílem práce

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena Průvodka dokumentem Psychosociální aspekty zdraví a nemoci: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány,

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině

Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině 174 Psychoterapie Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině MUDr. Dana Kamarádová, prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie LF UP a FN Olomouc V tomto článku popisujeme jednotlivé

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Pokorná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Práce sestry v komunitních službách pro duševně nemocné Tereza

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více