VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010"

Transkript

1 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 8 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Předkládá ředitelka školy: Mgr.Bc.Marta Korytarová

2 I. Mateřská škola Obsah výroční zprávy A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání C. Údaje o personálním zabezpečení činnosti školy 1. údaje o pedagogických pracovnících 2. další údaje o pedagogických pracovnících 3. zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 4. nepedagogičtí pracovníci D. Údaje o zápisu do mateřské školy a následném přijetí do školy E. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného vzdělání 1. vzdělávací program 2. údaje o integrovaných žácích 3. environmentální výchova 4. soutěže a přehlídky 5. jiné významné výchovně vzdělávací aktivity F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí J. Údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů M. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání N. Závěr II. Základní škola A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání C. Údaje o personálním zabezpečení činnosti školy 1. údaje o personálním zajištění 2. další údaje o pedagogických pracovnících 3. zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 4. nepedagogičtí pracovníci 5. další údaje o nepedagogických pracovnících D. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 1. celkový prospěch žáků 2. počty žáků přijatých ke studiu

3 3. hodnocení výsledků výchovného působení 4. neomluvené hodiny 5. údaje o integrovaných žácích 6. výsledky environmentální výchovy na škole 7. soutěže a přehlídky 8. jiné významné výchovně vzdělávací aktivity 9. výsledky výchovné práce školní družiny F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí J. Údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů M. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1. spolupráce školy a dalších subjektů 2. účast pracovníků školy v občanských aktivitách obce N. Závěr

4 I. Mateřská škola Část A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Název, adresa: Základní škola a Mateřská škola Všemina, okres Zlín, příspěvková organizace, Mateřská škola Všemina je součástí Základní školy IZO: IČO: Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, p.slušovice 3. Jméno ředitelky: Mgr.Bc.Marta Korytarová 4. Kontakt na MŠ: tel mobil: Poslední aktualizace v síti: Součásti školy a jejich kapacity: MŠ je součástí ZŠ Kapacita MŠ 28 dětí povolena výjimka 7. Speciální a specializované třídy ve školním roce 2009/2010: 0 8. Provozní doba: 6,30 hodin 15,30 hodin 9. Údaje o počtu dětí Školní rok 2009/2010 Celkový počet dětí v MŠ Počet tříd Celkový počet dětí na třídu Celkový počet dětí na 1 pracovní úvazek učitele a b a b a b a b Třídy standardní ,50 15,50 Speciální a spec.třídy Celkem do mateřské školy nastoupilo 28 dětí a po celý školní rok neklesla docházka, spíše byl ze strany rodičů ještě zájem o pobyt v mateřské škole. 10. Počet dětí s odkladem ve školním roce 2010/2011: 2

5 11. Předpokládaný počet dětí s odkladem ve školním roce 2011/2012: 0 Část B PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ve školním roce 2009/2010 pracovala mateřská škola podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Hrajeme si na pramínky Část C ÚDAJE O PERSONÁLNÍM ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. Údaje o pedagogických pracovnících Školní rok 2009/2010 Počet fyzických pracovníků Přepočtený počet pedagogických pedagogických pracovníků 2 1,806 V mateřské škole pracují dvě paní učitelky, jedna paní učitelka pracuje na úvazek 0,919 a druhá na úvazek 0,887. Úvazky jsou nižší, i když kapacita školky je navýšena, ale provozní doba mateřské školy je kratší Vedení mateřské školy zajišťuje ředitelka školy, která má pracovní úvazek uveden v základní škole. 2. Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Délka praxe Vzdělání 1 32 let SŠPg. Kroměříž 2 3roky Gymnázium Zlín 3. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelek Odbornou i pedagogickou způsobilost má pouze 1 paní učitelka. Druhá paní učitelka si doplňuje odbornou i pedagogickou způsobilost dálkovým studiem UP Olomouc Předškolní pedagogika. Požadovaný stupeň vzdělání V % Požadovaný stupeň vzdělání 50% Aprobovanost výuky 50%

6 4. Nepedagogičtí pracovníci Školní rok 2009/2010 Počet nepedagogických Přepočtený počet pracovníků pedagogických pracovníků 1 0,7 Část D ÚDAJE O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Do mateřské školy bylo v roce 2009 přijato celkem 8 dětí, nepřijatých dětí bylo 9 dětí z důvodu malé kapacity mateřské školy. V roce 2010 bylo přijato pro školní rok 2010/ dětí, nepřijatých dětí bylo 5. Celkem bude ve školním roce 2010/2011 v mateřské škole 28 dětí, což je plná kapacita mateřské školy. Pro školní rok 2010/2011 byly uděleny 2 školní odklady do základní školy na žádost rodičů, doporučení PPP Zlín a dětského lékaře z důvodu školní nezralosti. Žádost rodičů i odborné posudky byly dodány do řádného termínu a bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok Část E ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 1. Vzdělávací program školy: Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu Hrajeme si na pramínky. Zaměření mateřské školy vychází z motta školy Na světě je krásně tomu, kdo si umí hrát, být šťastný, malovat si a úsměv rozdávat. Osobnostně orientovaná výchova Vytváření vhodného sociálního klimatu Vést ke vzájemné důvěře a úctě Spolupráce s rodinou podpora rodinné výchovy v péči o dítě Socializace dítěte a jeho společenská adaptace Vytváření prostředí, ve kterém se děti cítí radostně, spokojeně a celý den jsou pozitivně naladěny Výběr velkého množství her Podpora tvořivosti při všech činnostech Individuální logopedická péče Školní vzdělávací program je plněn dle třídních plánů a děti jsou průběžně hodnoceny dle hodnotících listů. Naplňování jednotlivých cílů a kompetencí byly přizpůsobeny věkovému složení dětí. Děti zvládly stanovené cíle dobře ke svým individuálním možnostem, očekávané kompetence byly naplněny.

7 V průběhu tohoto školního roku byl zaměřen třídní vzdělávací program na získávání postojů, návyků a dovedností v oblasti environmentální výchovy, výchovy zdravého životního stylu a péče o vlastní tělo a zdraví. Součástí třídního vzdělávacího programu byla také příprava předškolních dětí na školu a probíhal projekt Adaptace dítěte na základní školu, kdy děti dochází do základní školy a plní zadané úkoly. Při práci s dětmi se zaměřovalo také na procvičování hrubé a jemné motoriky, neboť děti jsou v současné době méně pohyblivé a v této oblasti jsou nedostatky. V tomto duchu bude se pokračovat i v příštích letech. V dalších letech se budeme také zaměřovat na komunikativní dovednosti a vyjadřování dětí prostřednictvím dramatizací pohádek a situací z běžného života dětí kvůli rostoucím problémům s gramatickou správností vyjadřování a ne příliš bohaté slovní zásobě. Adaptace na mateřskou školu proběhla u nově přijímaných dětí velmi dobře a také děti. 2. Údaje o integrovaných žácích: integrovaní žáci v současné době mateřskou školu nenavštěvují. 3. Environmentální výchova Děti mateřské školy se zapojovaly do programu se základní školou. Zaměřili jsme se především na prohlubování komplexního pojetí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při činnostech v mateřské škole, budování vztahu k životnímu prostředí, třídění odpadu, úspora vody, neplýtváním. Nejvíce jsme se zaměřili na zdravou výživu, zdravý životní styl správný denní režim, stolování. Projekty třídění odpadu třídění ve škole do připravených nádob - Den Země ochrana životního prostředí - Zrající jablko zdravá výživa, životní styl - Advent chráníme naše lesy - Velikonoce zvyky, obyčeje, probouzející příroda Soutěže Mé toulky za zvěří, sbírání PET víček Spolupráce s Alcedem Vsetín Besedy s myslivci ochrana a krmení zvěře - se zdravotní sestrou první pomoc - s hasiči - prevence výukové programy zaměřené na ochranu prostředí. Lesa, exkurze v Semetíně. 4. Soutěže a přehlídky Děti se zúčastnily následujících soutěží: - mládí kraje výtvarná soutěž - Mé toulky za zvěří výtvarná soutěž - Sbírání PET víček sběr - Nejhezčí výrobek na jarmark výtvarné a pracovní dovednosti dětí - Sportovní odpoledne společné se základní školou 5. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity Drakiáda a opékání společná akce školy s rodiči

8 Vánoční vyrábění společná akce školy s rodiči Mikulášská nadílka Vánoční besídka Vánoční jarmark Velikonoční výzdoba s velikonočním jarmarkem Sportovní odpoledne společná akce se ZŠ Hledání pokladu Školní výlet na Lešnou Účast na divadelních představeních Účast na besedách k environmentální výchově spolupráce s výukovým střediskem ALCEDO Výukové programy Ekocentra Čtyřlístek Zlín Účast na celoškolních projektech Zrající jablko, Vánoční ladění, Velikonoce, Třídění odpadu, Den Země. Část G ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Letos jsme se zaměřili především na vzájemnou pomoc mezi lidmi, důraz byl kladen na zdraví, rodinu, kolektiv a rozvoj osobnosti dětí rozvoj jeho kladných vlastností. Tato témata byla rozvíjena různými formami a metodami hrou, besedou, výtvarným ztvárněním a rozborem řešení. Velkým přínosem byly celoškolní projekty. Zde se upřednostňovaly především vztahy mezi dětmi. Přehled akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů: Celoškolní projekty Zrající jablko, Advent, Velikonoce, Člověk, Den Země, Třídění odpadů, Zdravé zuby Kulturní akce vystoupení pro seniory, besídky, velkonoční a vánoční jarmark, divadelní představení a soutěže v rámci školy Sportovní akce sportovní dny v rámci školy, sportovní soutěže Tématické bloky vztahy mezi lidmi - rodina a já, místo, kde patřím - sebedůvěra - zdravý životní styl - šikana - tolerance besedy zdravé sebepojetí Hasík Část G ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Druh semináře kurzu Počet kurzů Počet zúčastněných

9 EVVO 2 1 Metody výuky podporující realizaci ŠVP 3 2 Tvoření v MŠ 1 1 Vysokoškolské studium předškolní pedagogiky 1 1 Paní učitelky se účastnily celkem 6 kurzů. Dva kurzy byly zaměřeny na rozvoj EVVO, 4 kurzy byly zaměřeny a podporu ŠVP v mateřské škole a podporu novým metod a forem práce v MŠ. 1 paní učitelka studuje dálkově studium Předškolní pedagogiky na vysoké škole doplnění kvalifikace. Část H ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Mateřská škola byla ve školním roce 2009/2010 prezentována především v místních novinách zpravodaj obce, v kabelové televizi. Další prezentací školy jsou společné tvoření rodičů a dětí v mateřské škole, které má velký ohlas, dále velikonoční a vánoční jarmark pro občany, kulturní vystoupení pro občany, dny otevřených dveří v mateřské škole, fotodokumentace školy, práce dětí při oslavách založení školy. Část I ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI. Kontrola byla provedena ve školním roce 2007/2008. Část J ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Celková dotace na neinvestiční výdaje pro školu byly poskytnuty ve výši ,-Kč, z toho na mateřské škole bylo čerpáno ,-Kč. V tomto čerpání jsou mzdové prostředky ve výši ,-Kč, provozní zaměstnanci jsou zaúčtováni na základní škole. Tyto mzdové prostředky čerpali pouze pedagogičtí pracovníci. Dále bylo čerpáno na školní potřeby 1 547,- Kč, zbývající školní potřeby byly hrazeny z finančních prostředků zřizovatele a školného. Dále bylo čerpáno na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši 1 870,-Kč, na odvody byla čerpána částka ,-Kč. Průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka v mateřské škole činil ,-Kč. Podrobnější hospodaření je přílohou této zprávy a je uložena u ředitelky školy k nahlédnutí.

10 Část K ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Mateřská škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. Pouze na konci školního roku jsme se přihlásili k e Twinningu ke spolupráci. Část L ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Škola se neúčastnila v loňském školním roce žádných projektů financovaných z cizích zdrojů. Část M ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 1. Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s obcí organizování kulturních vystoupení Spolupráce s hotelem Všemina zajištění Mikulášské nadílky Spolupráce s firmou PARTR sponzorské dary, opravy Spolupráce se ZŠ organizování her a soutěží 2. Spolupráce s občanskými sdruženími Spolupráce s KRPŠ a školskou radou při akcích konaných pro žáky, sponzorské dary pro výchovně vzdělávací proces ALCEDO organizování besed a výukových programů a soutěží pro děti Ekocentrum Čtyřlístek výukové programy zaměřené na environmentální výchovu Část N ZÁVĚR ZPRÁVY Celý školní rok jsme se zaměřili na celkový vývoj osobnosti dítěte Zaměření na získávání postojů, návyků a dovedností v oblasti environmentální výchovu Zaměření na výchovu zdravého životního stylu a péče o vlastní tělo a zdraví

11 Rozvíjeli jsme zručnost jemnou motoriku a také hrubou motoriku dětí pohyblivost Rozvoj komunikace rozvíjení slovní zásoby, prevence vad výslovnosti a náprava vad výslovnosti Spolupráce s rodiči na projektech a společných akcích organizovaných školou Plnění kompetencí daných školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Rozšiřování činností v třídním vzdělávacím plánu Plnění cílů stanovených ročním plánem Zaměření školy na školní rok 2010/2011: Osobní vývoj dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti Zaměření na environmentální výchovu Zaměření na rozvoj hrubé a jemné motoriky Zaměření na rozvíjení komunikace prevence vad výslovnosti a náprava vad výslovnosti Vhodná adaptace nově přicházejících dětí do mateřské školy Pokračování v projektu Adaptace dětí na základní školu Využívání a vycházení ze znalostí dětí a využívat je při volbě a tvorbě programu Spolupracovat se základní školou na celoškolních projektech Zaměřit se na individuální potřeby dětí diferenciace věková především Zařadit výuku anglického jazyka hravou formou Účastnit se spolu se základní školou soutěží Organizovat společné akce s rodiči Připravovat kulturní vystoupení pro občany

12 II. Základní škola Část A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Název: Základní škola a Mateřská škola Všemina, okres Zlín, příspěvková organizace IZO: IČO: Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, p.slušovice 3. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: , č.j. 1204/5 5. Datum posledního zápisu do školského rejstříku: , č.j / Celková kapacita školy: 120 žáků Součást školy: mateřská škola kapacita 28 dětí IZO: Školní družina kapacita 30 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 250 jídel IZO: Typ školy, školského zařízení základní škola s prvním stupněm a mateřskou školou, školní jídelnou a školní družinou - viz tabulka Součást ZŠ Počet tříd Počet žáků /strávníků Počet záků na třídu Počet úvazků Počet žáků na 1 úvazek 1. stupeň ZŠ ,318 16,27 ŠD , MŠ ,81 15,47 ŠJ x 186 x 3,63 51,24 Školní rok byl zahájen s 51 žáky. V průběhu školního roku odešel ze základní školy 1 žák z důvodu stěhování a 4 žáci přestoupili z jiných škol. Ve školní jídelně se stravuje celkem 28 dětí z mateřské školy, 52 žáků z naší základní školy, 3 žáci ze ZŠ Slušovice, 32 žáků ze ZŠ Neubuz dovoz jídla, 11 pracovníků naší základní školy, 4 pracovníci ZŠ Neubuz a 56 cizích strávníků. 8. Školská rad zřízena , celkový počet členů: 6 Členové: Ing. Martina Vybíralíková Mgr.Ladislava Pekařová Mgr.Jana Pazderová

13 Mgr.Andrea Gajdošíková Ludmila Jančová Jana Sedláčková 9. Občanské sdružení: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Všemina založeno Základní škola pracovala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Od hraní k vědění v ročníku. Podle vzdělávacího programu Základní škola pracovala ve ročníku. Část B PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací program Č.j. MŠMT Vyučování v Počet žáků ročnících ŠVP ZV Národní škola Obecná škola Základní škola 16847/ Podle ŠVP ZV Od hraní k vědění se vzdělávalo v ročníku celkem 28 žáků, podle Základní školy se vzdělávalo ve 4. a 5.ročníku celkem 26 žáků. Ve všech ročnících se vyučoval také nepovinný předmět náboženství. Část C ÚDAJE O PERSONÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ 1. Údaje o pedagogických pracovnících školy Školní rok 2009/2010 Počet fyzických osob 5 Počet přepočtených úvazků 3,943 Počet externích pracovníků 1 Celkem na škole pracují: 1 ředitelka, která vyučuje zároveň jako třídní učitelka na úvazek 1,00, dále zde pracují dvě učitelky na úvazek 1,00, vychovatelka dobírá hodiny tělesné výchovy a pracovní činnosti na základní škole úvazek 0,318, dále pracuje jako vychovatelka ve školní družině na úvazek 0,625, jako další vyučující pracuje na škole pan farář, který vyučuje nepovinný předmět náboženství na dohodu.

14 2. Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagogický pracovník poř.číslo Pracovní zařazení, funkce úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, aprobace 1 ředitelka 1 VŠ SPPG Školský management Počet roků ped. praxe 2 Učitelka ZŠ 1 VŠ, 1. stupeň 17 3 Učitelka ZŠ 1 VŠ, 1. stupeň 16 4 Učitelka ZŠ 1/zástup za PN/ VŠ, 1. stupeň 11 5 Vychovatelka 0,625/0,318 SŠ, SPgŠ 32 ŠD/učitelka ZŠ vychovatelství 6 Učitel náboženství dohoda VŠ theologická fakulta Učitelka č.4 byla přijata v dubnu jako zástup za učitelku č. 3 dlouhodobá pracovní neschopnost Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů V % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 90,41 4. Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 4,5 Externí pracovníci 1 Dohoda Jako externí pracovnice pracuje účetní, která je zaměstnána na dohodu o pracovní činnosti. 5. Další údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, úvazek Stupeň vzdělání, pořadové číslo funkce obor 1 školnice 0,30 Základní

15 2 Uklizečka 0,625 SŠ s výučním listem kuchařka 0,63 3 Vedoucí školní 1 SŠ s maturitou jídelny 4 Vedoucí kuchařka 0,77 SŠ s výučním listem topič 0,25/0,10 5 Pomocná kuchařka 1 Základní 6 účetní dohoda SŠ Školnice pracuje na základní škole na úvazek 0,30, zbývající úvazek má na mateřské škole. Vedoucí školní jídelny a pomocná kuchařka pracují na úvazek 1,00, vedoucí kuchařka pracuje na úvazek 0,77 a zajišťuje vaření pro cizí strávníky a zároveň pracuje na úvazek 0,175 jako topič, další kuchařka pracuje na úvazek 0,63 a dále pracuje jako uklizečka na úvazek 0,625. Část D ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsaní a zařazení žáci Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do 1.třídy 2009 o odklad 1. třídy třídy 2010 o odklad 1. třídy Do školy nastoupilo 6 žáků, v průběhu školního roku se přihlásili do 1.ročníku další dva žáci, celkem ve školním roce 2009/2010 absolvovalo 1. ročník 8 žáků. Část E ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 1. Celkový prospěch žáků ročník Počet žáků Prospělo s prospělo neprospělo Slovní celkem vyznamenáním hodnocení

16 celkem V tomto školním roce se žáci 3., 4. a 5.ročníku účastnili Scio testů, celkové hodnocení žáků je na velmi dobré úrovni vzhledem k ostatním malotřídním školám. Nadále budeme pokračovat ve srovnávacích testech žáků 3. 5.ročníku. 2. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol škola přihlášeni Přijati Gymnázium T.G.Masaryka Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění - nebyla udělena žádná pochvala, ani žádné ocenění Napomenutí a důtky nebylo uděleno žádné napomenutí, ani žádná důtka Snížené stupně z chování nebylo snížených známek z chování 4. Neomluvené hodiny V tomto školním roce nebyly žádné neomluvené hodiny. Všechny zameškané hodiny jsou řádně omluveny rodiči, nebo lékařem. 5. Údaje o integrovaných žácích V tomto školním roce nebylo na škole integrovaných žáků. 6. Výsledky environmentální výchovy na škole Program ekologické výchovy probíhal v měsíčních tématech a projektech. Zaměřili jsme se především na prohlubování komplexního pojetí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jednotlivých vyučovacích předmětech, odpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Dále jsme pokračovali v programu ekologizace provozu školy třídění odpadu, sběru druhotných surovin, úspora vody a energií, neplýtvání surovinami a materiálem, zdravá výživa a zdravý životní styl. Vytvářeli jsme možnosti pro aktivní zapojení žáků do aktivit na zlepšení životního prostředí a života obce, vytvářeli jsme vazby dětí k přírodě a rodnému kraji

17 Přehled akcí zaměřených na environmentální výchovu: Projekty Třídění odpadu třídění do nádob - Den Země ochrana životního prostředí - Zrající jablko zdravá výživa, životní styl - Advent chráníme naše lesy - Velkonoce zvyky, obyčeje životní styl, probouzející příroda Soutěže Recyklohraní Mé toulky za zvěří - Sbírání PET víček Spolupráce se sdružením Ekocentrum Alcedo Vsetín, projekty Ekocentra Čtyřlístek Zlín Vycházky do přírody ekosystém les - ke krmelci - ekosystém vodní tok čištění okolí vodních toků Besedy s místními myslivci ochrana a krmení zvěře - se zdravotní sestrou první pomoc - beseda s SDH Všemina prevence, svíčky vánoce Vúukové programy Když se krátí den - Když napadne sníh - Exkurze v popelnici - Ptačí svět - Lesní společnost 7. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků Název soutěže Školní kolo Okrskové kolo Krajské kolo Mládí kraje Matematická soutěž Cvrček Matematická soutěž Klokan Mé toulky za zvěří Hudba výtvarná soutěž Sbírání PET víček Recyklohraní Nejhezčí výrobek na jarmark Úspěšnost v soutěžích: - v matematické soutěži Klokan se umístily 2 žákyně 4.ročníku na 3.místě.

18 8. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Termín Název akce Počet žáků Září, únor, květen, červen Divadelní představení 4x54 říjen Pochod Broučků 54 říjen Drakiáda 54 Říjen Sportovní dopoledne 54 Říjen Cvičení CO a PO 54 říjen Projekt Zrající jablko 54 říjen Beseda s myslivci 54 říjen Sběr papíru 54 Listopad - leden Plavecký výcvik 28 prosinec Mikulášská nadílka 54 prosinec Vánoční besídka s jarmarkem 54 prosinec Projekt Advent 54 únor Maškarní bál 54 březen Projekt člověk 54 Září - červen Besedy primární prevence 54 Září - červen Besedy EVVO 54 duben Besip dopravní hřiště 14 Únor - červen Projekt Adaptace dítěte 6 předškolního věku na ZŠ duben Cvrček, Klokan 48 duben Projekt Den Země 54 duben Projekt Velikonoce 54 duben Velikonoční jarmark 54 duben Sběr papíru 54 Říjen, duben Vycházky do přírody Vždy 54 Červen Scio testy 34 červen Sběr papíru 54 červen Výchovně vzdělávací výlet Lešná 54 červen Projekt Třídění odpadů 54 červen Den dětí Výsledky výchovné práce školní družiny: Ve školním roce 2009/2010 pracovalo jedno oddělení školní družiny. Celkem školní družinu navštěvovalo 30 žáků. Provozní doba školní družiny byla od 11,40 hod. do 15,30 hod. V ranních hodinách byl provoz školní družiny zajišťován mateřskou školou, také v odpoledních hodinách od 15,10 do 15,30 byl provoz zajišťován mateřskou školou. Činnost školní družiny vycházela ze školního vzdělávacího programu pro školní družiny, který byl rozpracován do celoročního plánu, jednotlivé činnosti byly rozděleny na odpočinkovou, zájmovou, rekreační činnost a také na přípravu na vyučování. V odpočinkové činnosti žáci hlavně relaxovali při kreslení, čtení, poslechu pohádek.

19 Činnost sebeobslužná zde se žáci učili základům slušného chování mezi sebou, ostatními lidmi. Činnost rekreační se odvíjela hlavně na hřišti (kopaná, vybíjená, švihadla), na vycházkách v přírodě, v zimním období pak při hrách v místnosti, na sněhu atd. V zájmové činnosti žáci vyráběli výrobky z rozličných materiálů. Připravovali také drobné dárečky pro nové děti v mateřské škole a také pro předškolní děti k zápisu. Nejvíce se děti podílely na výrobcích pro velikonoční a vánoční jarmark. Celý školní rok žáci pečovali o květiny a výzdobu školní družiny a také školní budovy. Činnost školní družiny probíhala ve školní družině, ve cvičebně, v počítačové učebně a na hřišti. Část F ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Výsledky prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce jsme se na škole v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřili, tak jako v loňském školním roce na zapojení žáků do mimoškolních aktivit zaměřených na vzájemnou pomoc mezi lidmi, důraz byl kladen na zdraví, rodinu, kolektiv, osobnost žáků rozvoj jeho kladných vlastností. Tato témata byla rozvíjena různými formami a metodami hrou, besedou, výtvarným ztvárněním, slohovým vyjádřením, dramatizací, dotazníkem a jeho následným rozborem, řešení životních zkušeností. Velkým přínosem byly celoškolní projekty a třídní projekty. Zde se upřednostňovaly především vztahy mezi mladšími a staršími žáky. Všichni vyučující zapojili prvky primární prevence také do výuky, zapojili se také při organizování školních akcí. Pro konzultaci a řešení individuálních problémů byl vyhrazen jeden den v týdnu. Ve většině případů využívali žáci schránky na dotazy. Naši žáci každoročně pracují v zájmových kroužcích, což vidíme jako jeden z hlavních prostředků ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů. Přehled akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů: Celoškolní projekty Zrající jablko, Advent, Velikonoce, Člověk, Den Země, Třídění odpadů, Zdravé zuby Kulturní akce vystoupení pro seniory - besídky - velikonoční a vánoční jarmark - divadelní představení - pěvecké soutěže v rámci školy sportovní akce podzimní běh se ZŠ Neubuz - sportovní dny v rámci školy - atletické závody tématické bloky s dětmi vztahy mezi lidmi, vrstevnické vztahy mezi spolužáky - rodina a já, místo, kde patřím - hodnoty člověka

20 - já, jako jedinečná osobnost, vše, co ke mně patří - sebedůvěra sebepoznání, sebeúcta sebekritika - zdravý životní styl negativní vliv reklamy - nebezpečí tabákových výrobků a alkoholu - účinky přírodních látek, co je droga - šikana tolerance - kriminalita besedy zdravé sebepojetí - Besip - bezpečně do školy - Hasík 1. Pedagogické aktivity: Všichni pedagogové ve škole vedou zájmové kroužky v odpoledních hodinách. Do Kroužků docházeli žáci ročníku. Na škole pracovaly následující kroužky: hra na flétnu pěvecký kroužek florbal sportovní kroužek logopedie počítačový kroužek výtvarný kroužek dovedné ruce hasičský kroužek anglický jazyk 2. Mimoškolní aktivity žáků příprava a realizace vystoupení pro seniory příprava a realizace besídek pro rodiče příprava soutěží návštěva divadelních představení sběr papíru školní výlety hudební vystoupení pasování prvňáčků spolupráce s mateřskou školou část G ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Druh kurzu Počet kurzů Počet pracovníků Vých. Vzděl. zaměření 2 2 Jazykové vzdělávání 1 1

21 Management třídy 1 1 EVVO 3 2 Primární prevence 1 1 Školní družina 1 1 Mezinárodní spolupráce 2 1 V letošním školním roce jsme se zaměřili především na rozvoj EVVO a mezinárodní spolupráci s jazykovým vzděláváním. Do dalších let budeme pokračovat v jazykovém vzdělávání a v osobnostním vzdělávání. Část H ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Škola byla ve školním roce 2009/2010 prezentována především v místních novinách zpravodaj obce, dále škola čtvrtletně začala vydávat školní zpravodaj, do kterého přispívali žáci a tvořili jej v počítačovém kroužku. Dalším prezentací školy na veřejnosti byly vystoupení pro rodiče formou vánočních a velikonočních besídek, organizování vánočního a velikonočního jarmarku, výstavy prací žáků ve škole, organizování oslav u příležitosti 120 let založení školy práce žáků, den otevřených dveří, vystoupení žáků, fotodokumentace školy, kronika školy. Část I ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI. Kontrola byla provedena ve školním roce 2007/2008. Část J ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V roce 2009 byl poskytnut rozpočet neinvestičních výdajů školy ve výši ,- Kč z toho na mzdové prostředky (platy a OON) bylo čerpáno ,-Kč, z toho čerpali na mzdy pedagogičtí pracovníci ,-Kč, nepedagogičtí pracovníci čerpali ,-Kč. Na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby bylo čerpáno ,-Kč, na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo čerpáno ,-Kč. Z toho byla poskytnuta účelová dotace ve výši 5 000,-Kč na školní vybavení pro žáky 1. ročníku, která byla vyúčtovaná v plné výši. Dále byla poskytnuta dotace na zvýšení

22 nenárokových složek platů pro pedagogické pracovníky ve výši ,-Kč, která byla vyúčtovaná v plné výši. Také dotace na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ve výši ,-Kč byla vyčerpána v plné výši. Veškeré účelové dotace jsou zahrnuty v celkových neinvestičních nákladech školy. Od zřizovatele byl škole poskytnut příspěvek ve výši ,-Kč. Škola hospodařila se ziskem na hlavní činnosti 7 268,71 Kč a na vedlejší činnosti 5 725,-Kč. Tento zisk byl převeden do rezervního fondu školy na základě rozhodnutí ZO. Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků základní školy činil ,-Kč, průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků školní družiny činil ,-Kč, průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků školy činil ,-Kč. Podrobnější zpráva o hospodaření je součástí této zprávy a uložena u ředitelky školy k nahlédnutí. Část K ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. Pouze na konci školního roku jsme se přihlásili k etwinningu ke spolupráci. Část L ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Škola se neúčastnila v loňském školním roce žádných projektů financovaných z cizích zdrojů. Část M ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 1. Spolupráce školy a dalších subjektů spolupráce s KRPŠ a školskou radou při akcích konaných pro žáky, sponzorské dary pro výuku spolupráce s obcí zajišťování akcí pro občany spolupráce s hotelem Všemina zajištění Mikulášské nadílky spolupráce s firmou PARTR sponzorské dary, opravy spolupráce s firmou pana Gajdošíka drobné zámečnické opravy

23 2. Účast pracovníků školy v občanských aktivitách obce ředitelka školy člen OZ školská a kulturní komise učitelka ZŠ člen KRPŠ dvě paní učitelky pracují ve školské radě Část N ZÁVĚR Ve škole bylo vyučováno ve 3 třídách v ročníku. V I.třídě byly vyučovány spojené ročníky 1. a 2. ročník, ve II. třídě byly vyučovány spojené ročníky - 3. a 5. ročník. Ve III.třídě byl vyučován samostatně 4. ročník. V prvním ročníku, ve druhém ročníku a ve třetím ročníku bylo vyučováno podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Od hraní k vědění, ve ročníku bylo vyučováno podle osnov Základní školy, osnovy byly ve všech ročnících zvládnuty. Jednotliví vyučující se dětem věnovaly i v době po vyučování - doučování slabých žáků, žáků dlouhodobě nemocných, příprava na přijímací zkoušky a vedení zájmových kroužků. Ve škole byl vyučován i nepovinný předmět náboženství ve všech ročnících. Při výuce se kladl důraz na důkladné osvojování vědomostí a návyků daných osnovami. Dále bylo dle možností učivo rozšiřováno dle osnov. Důraz byl kladen na metody používané ve třídách se spojenými ročníky. Bylo dbáno na dodržování pravidel hodnocení, částečně využíváno sebehodnocení žáků. V 1. ročníku bylo využíváno týdenní hodnocení a v ostatních ročnících měsíční hodnocení pro žáky a rodiče. Sebehodnocení žáků probíhalo po ukončení jednotlivých úseků učiva. V průběhu školního roku byla věnována také pozornost organizování volného času dětí, rozvíjení zájmové činnosti a předcházení negativním vlivům na žáky. Žáci byli vedeni ke kamarádství, pomoc slabšímu, utváření vhodného kolektivu - vzájemná pomoc. Po celý školní rok byla velmi často využívána počítačová učebna nejen během vyučování, ale také mimo vyučování v zájmových útvarech. Ve výuce byly efektivně využívány pomůcky a ostatní didaktická technika. Při výuce vyučující využívali hojně her a věnovali čas pohybovým chvilkám. V tomto školním roce jsme se věnovali estetické výchově - výzdoba školy, která probíhala průběžně a byla zaměřena na roční období. Také jsme se zaměřili na péči o životní prostředí - zapojování dětí do sběru papíru a třídění odpadu. Rozvíjela se nadále spolupráce s učitelkami mateřské školy, především s učitelkou 1. ročníku - vzájemné konzultace, hospitace a spolupráce na projektu Adaptace dítěte předškolního věku na ZŠ, který má velký úspěch u dětí a rodičů, děti se lépe adaptují na nástup do školy. V tomto školním roce, tak jako v předcházejícím celý kolektiv pracoval na úpravách a doplňcích školního vzdělávacího programu. V příštím školním roce se bude již pracovat podle školního vzdělávacího programu i ve 4. ročníku, což je nutné upravit tématické plány. Nadále se budeme zaměřovat na estetické cítění dětí - zlepšování prostředí, zájmové činnosti dětí, předcházení negativním vlivům na děti. Zaměříme se také na čtenářskou gramotnost žáků, rozvoj komunikačních schopností a správné vyjadřování. Budeme využívat efektivní formy práce a vyučovací metody a další zkušenosti získaných ze seminářů. Dlouhodobě bychom se chtěli zaměřit na osobnostní rozvoj a otevřenost školy veřejnosti.

24 Datum zpracování zprávy: Datum předložení školské radě: Datum předložení pedagogické radě: Datum předložení obci: Podpis ředitelky a razítko školy:

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-6/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav Sídlo: Školní 105, 691 63 Velké

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-134/09-08 Název školy Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. Adresa: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14 Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIC-194/12-C. Mgr. Zdeňkem Vorlem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIC-194/12-C. Mgr. Zdeňkem Vorlem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIC-194/12-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Malenice vykonávající činnost školy: Sídlo: Na Návsi 31, 387 06 Malenice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 Okružní 23, 792 01 Bruntál Identifikátor školy: 600 131 491 Termín konání inspekce: 7. 10. prosinec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne 10.8.2009 Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 8 Liberec okresní pracoviště Semily Inspekční zpráva Základní škola Bozkov Identifikátor ředitelství: 600 098 974 Zřizovatel: Obec Bozkov Školský úřad: Semily

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ Signatura: bc3cs101 Okresní pracoviště : Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 15 Zlín. okresní pracoviště Kroměříž. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 15 Zlín. okresní pracoviště Kroměříž. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 Zlín okresní pracoviště Kroměříž Inspekční zpráva Speciální školy a speciální školská zařízení pro žáky s více vadami Kroměříž, Štěchovice 1361 PSČ 767 01

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracoval: Mgr. Lubomír Bienert ředitel školy Projednáno dne 14. 10. 2015 ve Školské radě A) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola praktická Bojkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-255/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-255/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-255/13-S Název právnické osoby Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ vykonávající činnost školy: Sídlo: Komenského 420,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-245/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-245/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Olomouc Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s mateřskou školou a školní jídelnou Třebívlice 7, okres Litoměřice 411 15 Třebívlice 7 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 084 342/99-1165 Signatura: vh5ns102 Oblastní pracoviště č. 8 Liberec Okresní pracoviště Semily INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální mateřská škola při Dětském centru

Více