VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010"

Transkript

1 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 8 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Předkládá ředitelka školy: Mgr.Bc.Marta Korytarová

2 I. Mateřská škola Obsah výroční zprávy A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání C. Údaje o personálním zabezpečení činnosti školy 1. údaje o pedagogických pracovnících 2. další údaje o pedagogických pracovnících 3. zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 4. nepedagogičtí pracovníci D. Údaje o zápisu do mateřské školy a následném přijetí do školy E. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného vzdělání 1. vzdělávací program 2. údaje o integrovaných žácích 3. environmentální výchova 4. soutěže a přehlídky 5. jiné významné výchovně vzdělávací aktivity F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí J. Údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů M. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání N. Závěr II. Základní škola A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání C. Údaje o personálním zabezpečení činnosti školy 1. údaje o personálním zajištění 2. další údaje o pedagogických pracovnících 3. zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 4. nepedagogičtí pracovníci 5. další údaje o nepedagogických pracovnících D. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 1. celkový prospěch žáků 2. počty žáků přijatých ke studiu

3 3. hodnocení výsledků výchovného působení 4. neomluvené hodiny 5. údaje o integrovaných žácích 6. výsledky environmentální výchovy na škole 7. soutěže a přehlídky 8. jiné významné výchovně vzdělávací aktivity 9. výsledky výchovné práce školní družiny F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí J. Údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů M. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1. spolupráce školy a dalších subjektů 2. účast pracovníků školy v občanských aktivitách obce N. Závěr

4 I. Mateřská škola Část A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Název, adresa: Základní škola a Mateřská škola Všemina, okres Zlín, příspěvková organizace, Mateřská škola Všemina je součástí Základní školy IZO: IČO: Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, p.slušovice 3. Jméno ředitelky: Mgr.Bc.Marta Korytarová 4. Kontakt na MŠ: tel mobil: Poslední aktualizace v síti: Součásti školy a jejich kapacity: MŠ je součástí ZŠ Kapacita MŠ 28 dětí povolena výjimka 7. Speciální a specializované třídy ve školním roce 2009/2010: 0 8. Provozní doba: 6,30 hodin 15,30 hodin 9. Údaje o počtu dětí Školní rok 2009/2010 Celkový počet dětí v MŠ Počet tříd Celkový počet dětí na třídu Celkový počet dětí na 1 pracovní úvazek učitele a b a b a b a b Třídy standardní ,50 15,50 Speciální a spec.třídy Celkem do mateřské školy nastoupilo 28 dětí a po celý školní rok neklesla docházka, spíše byl ze strany rodičů ještě zájem o pobyt v mateřské škole. 10. Počet dětí s odkladem ve školním roce 2010/2011: 2

5 11. Předpokládaný počet dětí s odkladem ve školním roce 2011/2012: 0 Část B PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ve školním roce 2009/2010 pracovala mateřská škola podle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Hrajeme si na pramínky Část C ÚDAJE O PERSONÁLNÍM ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 1. Údaje o pedagogických pracovnících Školní rok 2009/2010 Počet fyzických pracovníků Přepočtený počet pedagogických pedagogických pracovníků 2 1,806 V mateřské škole pracují dvě paní učitelky, jedna paní učitelka pracuje na úvazek 0,919 a druhá na úvazek 0,887. Úvazky jsou nižší, i když kapacita školky je navýšena, ale provozní doba mateřské školy je kratší Vedení mateřské školy zajišťuje ředitelka školy, která má pracovní úvazek uveden v základní škole. 2. Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Délka praxe Vzdělání 1 32 let SŠPg. Kroměříž 2 3roky Gymnázium Zlín 3. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelek Odbornou i pedagogickou způsobilost má pouze 1 paní učitelka. Druhá paní učitelka si doplňuje odbornou i pedagogickou způsobilost dálkovým studiem UP Olomouc Předškolní pedagogika. Požadovaný stupeň vzdělání V % Požadovaný stupeň vzdělání 50% Aprobovanost výuky 50%

6 4. Nepedagogičtí pracovníci Školní rok 2009/2010 Počet nepedagogických Přepočtený počet pracovníků pedagogických pracovníků 1 0,7 Část D ÚDAJE O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Do mateřské školy bylo v roce 2009 přijato celkem 8 dětí, nepřijatých dětí bylo 9 dětí z důvodu malé kapacity mateřské školy. V roce 2010 bylo přijato pro školní rok 2010/ dětí, nepřijatých dětí bylo 5. Celkem bude ve školním roce 2010/2011 v mateřské škole 28 dětí, což je plná kapacita mateřské školy. Pro školní rok 2010/2011 byly uděleny 2 školní odklady do základní školy na žádost rodičů, doporučení PPP Zlín a dětského lékaře z důvodu školní nezralosti. Žádost rodičů i odborné posudky byly dodány do řádného termínu a bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok Část E ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 1. Vzdělávací program školy: Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu Hrajeme si na pramínky. Zaměření mateřské školy vychází z motta školy Na světě je krásně tomu, kdo si umí hrát, být šťastný, malovat si a úsměv rozdávat. Osobnostně orientovaná výchova Vytváření vhodného sociálního klimatu Vést ke vzájemné důvěře a úctě Spolupráce s rodinou podpora rodinné výchovy v péči o dítě Socializace dítěte a jeho společenská adaptace Vytváření prostředí, ve kterém se děti cítí radostně, spokojeně a celý den jsou pozitivně naladěny Výběr velkého množství her Podpora tvořivosti při všech činnostech Individuální logopedická péče Školní vzdělávací program je plněn dle třídních plánů a děti jsou průběžně hodnoceny dle hodnotících listů. Naplňování jednotlivých cílů a kompetencí byly přizpůsobeny věkovému složení dětí. Děti zvládly stanovené cíle dobře ke svým individuálním možnostem, očekávané kompetence byly naplněny.

7 V průběhu tohoto školního roku byl zaměřen třídní vzdělávací program na získávání postojů, návyků a dovedností v oblasti environmentální výchovy, výchovy zdravého životního stylu a péče o vlastní tělo a zdraví. Součástí třídního vzdělávacího programu byla také příprava předškolních dětí na školu a probíhal projekt Adaptace dítěte na základní školu, kdy děti dochází do základní školy a plní zadané úkoly. Při práci s dětmi se zaměřovalo také na procvičování hrubé a jemné motoriky, neboť děti jsou v současné době méně pohyblivé a v této oblasti jsou nedostatky. V tomto duchu bude se pokračovat i v příštích letech. V dalších letech se budeme také zaměřovat na komunikativní dovednosti a vyjadřování dětí prostřednictvím dramatizací pohádek a situací z běžného života dětí kvůli rostoucím problémům s gramatickou správností vyjadřování a ne příliš bohaté slovní zásobě. Adaptace na mateřskou školu proběhla u nově přijímaných dětí velmi dobře a také děti. 2. Údaje o integrovaných žácích: integrovaní žáci v současné době mateřskou školu nenavštěvují. 3. Environmentální výchova Děti mateřské školy se zapojovaly do programu se základní školou. Zaměřili jsme se především na prohlubování komplexního pojetí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při činnostech v mateřské škole, budování vztahu k životnímu prostředí, třídění odpadu, úspora vody, neplýtváním. Nejvíce jsme se zaměřili na zdravou výživu, zdravý životní styl správný denní režim, stolování. Projekty třídění odpadu třídění ve škole do připravených nádob - Den Země ochrana životního prostředí - Zrající jablko zdravá výživa, životní styl - Advent chráníme naše lesy - Velikonoce zvyky, obyčeje, probouzející příroda Soutěže Mé toulky za zvěří, sbírání PET víček Spolupráce s Alcedem Vsetín Besedy s myslivci ochrana a krmení zvěře - se zdravotní sestrou první pomoc - s hasiči - prevence výukové programy zaměřené na ochranu prostředí. Lesa, exkurze v Semetíně. 4. Soutěže a přehlídky Děti se zúčastnily následujících soutěží: - mládí kraje výtvarná soutěž - Mé toulky za zvěří výtvarná soutěž - Sbírání PET víček sběr - Nejhezčí výrobek na jarmark výtvarné a pracovní dovednosti dětí - Sportovní odpoledne společné se základní školou 5. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity Drakiáda a opékání společná akce školy s rodiči

8 Vánoční vyrábění společná akce školy s rodiči Mikulášská nadílka Vánoční besídka Vánoční jarmark Velikonoční výzdoba s velikonočním jarmarkem Sportovní odpoledne společná akce se ZŠ Hledání pokladu Školní výlet na Lešnou Účast na divadelních představeních Účast na besedách k environmentální výchově spolupráce s výukovým střediskem ALCEDO Výukové programy Ekocentra Čtyřlístek Zlín Účast na celoškolních projektech Zrající jablko, Vánoční ladění, Velikonoce, Třídění odpadu, Den Země. Část G ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Letos jsme se zaměřili především na vzájemnou pomoc mezi lidmi, důraz byl kladen na zdraví, rodinu, kolektiv a rozvoj osobnosti dětí rozvoj jeho kladných vlastností. Tato témata byla rozvíjena různými formami a metodami hrou, besedou, výtvarným ztvárněním a rozborem řešení. Velkým přínosem byly celoškolní projekty. Zde se upřednostňovaly především vztahy mezi dětmi. Přehled akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů: Celoškolní projekty Zrající jablko, Advent, Velikonoce, Člověk, Den Země, Třídění odpadů, Zdravé zuby Kulturní akce vystoupení pro seniory, besídky, velkonoční a vánoční jarmark, divadelní představení a soutěže v rámci školy Sportovní akce sportovní dny v rámci školy, sportovní soutěže Tématické bloky vztahy mezi lidmi - rodina a já, místo, kde patřím - sebedůvěra - zdravý životní styl - šikana - tolerance besedy zdravé sebepojetí Hasík Část G ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Druh semináře kurzu Počet kurzů Počet zúčastněných

9 EVVO 2 1 Metody výuky podporující realizaci ŠVP 3 2 Tvoření v MŠ 1 1 Vysokoškolské studium předškolní pedagogiky 1 1 Paní učitelky se účastnily celkem 6 kurzů. Dva kurzy byly zaměřeny na rozvoj EVVO, 4 kurzy byly zaměřeny a podporu ŠVP v mateřské škole a podporu novým metod a forem práce v MŠ. 1 paní učitelka studuje dálkově studium Předškolní pedagogiky na vysoké škole doplnění kvalifikace. Část H ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Mateřská škola byla ve školním roce 2009/2010 prezentována především v místních novinách zpravodaj obce, v kabelové televizi. Další prezentací školy jsou společné tvoření rodičů a dětí v mateřské škole, které má velký ohlas, dále velikonoční a vánoční jarmark pro občany, kulturní vystoupení pro občany, dny otevřených dveří v mateřské škole, fotodokumentace školy, práce dětí při oslavách založení školy. Část I ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI. Kontrola byla provedena ve školním roce 2007/2008. Část J ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Celková dotace na neinvestiční výdaje pro školu byly poskytnuty ve výši ,-Kč, z toho na mateřské škole bylo čerpáno ,-Kč. V tomto čerpání jsou mzdové prostředky ve výši ,-Kč, provozní zaměstnanci jsou zaúčtováni na základní škole. Tyto mzdové prostředky čerpali pouze pedagogičtí pracovníci. Dále bylo čerpáno na školní potřeby 1 547,- Kč, zbývající školní potřeby byly hrazeny z finančních prostředků zřizovatele a školného. Dále bylo čerpáno na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši 1 870,-Kč, na odvody byla čerpána částka ,-Kč. Průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka v mateřské škole činil ,-Kč. Podrobnější hospodaření je přílohou této zprávy a je uložena u ředitelky školy k nahlédnutí.

10 Část K ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Mateřská škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. Pouze na konci školního roku jsme se přihlásili k e Twinningu ke spolupráci. Část L ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Škola se neúčastnila v loňském školním roce žádných projektů financovaných z cizích zdrojů. Část M ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 1. Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s obcí organizování kulturních vystoupení Spolupráce s hotelem Všemina zajištění Mikulášské nadílky Spolupráce s firmou PARTR sponzorské dary, opravy Spolupráce se ZŠ organizování her a soutěží 2. Spolupráce s občanskými sdruženími Spolupráce s KRPŠ a školskou radou při akcích konaných pro žáky, sponzorské dary pro výchovně vzdělávací proces ALCEDO organizování besed a výukových programů a soutěží pro děti Ekocentrum Čtyřlístek výukové programy zaměřené na environmentální výchovu Část N ZÁVĚR ZPRÁVY Celý školní rok jsme se zaměřili na celkový vývoj osobnosti dítěte Zaměření na získávání postojů, návyků a dovedností v oblasti environmentální výchovu Zaměření na výchovu zdravého životního stylu a péče o vlastní tělo a zdraví

11 Rozvíjeli jsme zručnost jemnou motoriku a také hrubou motoriku dětí pohyblivost Rozvoj komunikace rozvíjení slovní zásoby, prevence vad výslovnosti a náprava vad výslovnosti Spolupráce s rodiči na projektech a společných akcích organizovaných školou Plnění kompetencí daných školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Rozšiřování činností v třídním vzdělávacím plánu Plnění cílů stanovených ročním plánem Zaměření školy na školní rok 2010/2011: Osobní vývoj dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti Zaměření na environmentální výchovu Zaměření na rozvoj hrubé a jemné motoriky Zaměření na rozvíjení komunikace prevence vad výslovnosti a náprava vad výslovnosti Vhodná adaptace nově přicházejících dětí do mateřské školy Pokračování v projektu Adaptace dětí na základní školu Využívání a vycházení ze znalostí dětí a využívat je při volbě a tvorbě programu Spolupracovat se základní školou na celoškolních projektech Zaměřit se na individuální potřeby dětí diferenciace věková především Zařadit výuku anglického jazyka hravou formou Účastnit se spolu se základní školou soutěží Organizovat společné akce s rodiči Připravovat kulturní vystoupení pro občany

12 II. Základní škola Část A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Název: Základní škola a Mateřská škola Všemina, okres Zlín, příspěvková organizace IZO: IČO: Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, p.slušovice 3. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: , č.j. 1204/5 5. Datum posledního zápisu do školského rejstříku: , č.j / Celková kapacita školy: 120 žáků Součást školy: mateřská škola kapacita 28 dětí IZO: Školní družina kapacita 30 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 250 jídel IZO: Typ školy, školského zařízení základní škola s prvním stupněm a mateřskou školou, školní jídelnou a školní družinou - viz tabulka Součást ZŠ Počet tříd Počet žáků /strávníků Počet záků na třídu Počet úvazků Počet žáků na 1 úvazek 1. stupeň ZŠ ,318 16,27 ŠD , MŠ ,81 15,47 ŠJ x 186 x 3,63 51,24 Školní rok byl zahájen s 51 žáky. V průběhu školního roku odešel ze základní školy 1 žák z důvodu stěhování a 4 žáci přestoupili z jiných škol. Ve školní jídelně se stravuje celkem 28 dětí z mateřské školy, 52 žáků z naší základní školy, 3 žáci ze ZŠ Slušovice, 32 žáků ze ZŠ Neubuz dovoz jídla, 11 pracovníků naší základní školy, 4 pracovníci ZŠ Neubuz a 56 cizích strávníků. 8. Školská rad zřízena , celkový počet členů: 6 Členové: Ing. Martina Vybíralíková Mgr.Ladislava Pekařová Mgr.Jana Pazderová

13 Mgr.Andrea Gajdošíková Ludmila Jančová Jana Sedláčková 9. Občanské sdružení: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Všemina založeno Základní škola pracovala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Od hraní k vědění v ročníku. Podle vzdělávacího programu Základní škola pracovala ve ročníku. Část B PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací program Č.j. MŠMT Vyučování v Počet žáků ročnících ŠVP ZV Národní škola Obecná škola Základní škola 16847/ Podle ŠVP ZV Od hraní k vědění se vzdělávalo v ročníku celkem 28 žáků, podle Základní školy se vzdělávalo ve 4. a 5.ročníku celkem 26 žáků. Ve všech ročnících se vyučoval také nepovinný předmět náboženství. Část C ÚDAJE O PERSONÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ 1. Údaje o pedagogických pracovnících školy Školní rok 2009/2010 Počet fyzických osob 5 Počet přepočtených úvazků 3,943 Počet externích pracovníků 1 Celkem na škole pracují: 1 ředitelka, která vyučuje zároveň jako třídní učitelka na úvazek 1,00, dále zde pracují dvě učitelky na úvazek 1,00, vychovatelka dobírá hodiny tělesné výchovy a pracovní činnosti na základní škole úvazek 0,318, dále pracuje jako vychovatelka ve školní družině na úvazek 0,625, jako další vyučující pracuje na škole pan farář, který vyučuje nepovinný předmět náboženství na dohodu.

14 2. Další údaje o pedagogických pracovnících Pedagogický pracovník poř.číslo Pracovní zařazení, funkce úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, aprobace 1 ředitelka 1 VŠ SPPG Školský management Počet roků ped. praxe 2 Učitelka ZŠ 1 VŠ, 1. stupeň 17 3 Učitelka ZŠ 1 VŠ, 1. stupeň 16 4 Učitelka ZŠ 1/zástup za PN/ VŠ, 1. stupeň 11 5 Vychovatelka 0,625/0,318 SŠ, SPgŠ 32 ŠD/učitelka ZŠ vychovatelství 6 Učitel náboženství dohoda VŠ theologická fakulta Učitelka č.4 byla přijata v dubnu jako zástup za učitelku č. 3 dlouhodobá pracovní neschopnost Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů V % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 90,41 4. Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 5 4,5 Externí pracovníci 1 Dohoda Jako externí pracovnice pracuje účetní, která je zaměstnána na dohodu o pracovní činnosti. 5. Další údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, úvazek Stupeň vzdělání, pořadové číslo funkce obor 1 školnice 0,30 Základní

15 2 Uklizečka 0,625 SŠ s výučním listem kuchařka 0,63 3 Vedoucí školní 1 SŠ s maturitou jídelny 4 Vedoucí kuchařka 0,77 SŠ s výučním listem topič 0,25/0,10 5 Pomocná kuchařka 1 Základní 6 účetní dohoda SŠ Školnice pracuje na základní škole na úvazek 0,30, zbývající úvazek má na mateřské škole. Vedoucí školní jídelny a pomocná kuchařka pracují na úvazek 1,00, vedoucí kuchařka pracuje na úvazek 0,77 a zajišťuje vaření pro cizí strávníky a zároveň pracuje na úvazek 0,175 jako topič, další kuchařka pracuje na úvazek 0,63 a dále pracuje jako uklizečka na úvazek 0,625. Část D ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zapsaní a zařazení žáci Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do 1.třídy 2009 o odklad 1. třídy třídy 2010 o odklad 1. třídy Do školy nastoupilo 6 žáků, v průběhu školního roku se přihlásili do 1.ročníku další dva žáci, celkem ve školním roce 2009/2010 absolvovalo 1. ročník 8 žáků. Část E ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 1. Celkový prospěch žáků ročník Počet žáků Prospělo s prospělo neprospělo Slovní celkem vyznamenáním hodnocení

16 celkem V tomto školním roce se žáci 3., 4. a 5.ročníku účastnili Scio testů, celkové hodnocení žáků je na velmi dobré úrovni vzhledem k ostatním malotřídním školám. Nadále budeme pokračovat ve srovnávacích testech žáků 3. 5.ročníku. 2. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol škola přihlášeni Přijati Gymnázium T.G.Masaryka Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a ocenění - nebyla udělena žádná pochvala, ani žádné ocenění Napomenutí a důtky nebylo uděleno žádné napomenutí, ani žádná důtka Snížené stupně z chování nebylo snížených známek z chování 4. Neomluvené hodiny V tomto školním roce nebyly žádné neomluvené hodiny. Všechny zameškané hodiny jsou řádně omluveny rodiči, nebo lékařem. 5. Údaje o integrovaných žácích V tomto školním roce nebylo na škole integrovaných žáků. 6. Výsledky environmentální výchovy na škole Program ekologické výchovy probíhal v měsíčních tématech a projektech. Zaměřili jsme se především na prohlubování komplexního pojetí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jednotlivých vyučovacích předmětech, odpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Dále jsme pokračovali v programu ekologizace provozu školy třídění odpadu, sběru druhotných surovin, úspora vody a energií, neplýtvání surovinami a materiálem, zdravá výživa a zdravý životní styl. Vytvářeli jsme možnosti pro aktivní zapojení žáků do aktivit na zlepšení životního prostředí a života obce, vytvářeli jsme vazby dětí k přírodě a rodnému kraji

17 Přehled akcí zaměřených na environmentální výchovu: Projekty Třídění odpadu třídění do nádob - Den Země ochrana životního prostředí - Zrající jablko zdravá výživa, životní styl - Advent chráníme naše lesy - Velkonoce zvyky, obyčeje životní styl, probouzející příroda Soutěže Recyklohraní Mé toulky za zvěří - Sbírání PET víček Spolupráce se sdružením Ekocentrum Alcedo Vsetín, projekty Ekocentra Čtyřlístek Zlín Vycházky do přírody ekosystém les - ke krmelci - ekosystém vodní tok čištění okolí vodních toků Besedy s místními myslivci ochrana a krmení zvěře - se zdravotní sestrou první pomoc - beseda s SDH Všemina prevence, svíčky vánoce Vúukové programy Když se krátí den - Když napadne sníh - Exkurze v popelnici - Ptačí svět - Lesní společnost 7. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků Název soutěže Školní kolo Okrskové kolo Krajské kolo Mládí kraje Matematická soutěž Cvrček Matematická soutěž Klokan Mé toulky za zvěří Hudba výtvarná soutěž Sbírání PET víček Recyklohraní Nejhezčí výrobek na jarmark Úspěšnost v soutěžích: - v matematické soutěži Klokan se umístily 2 žákyně 4.ročníku na 3.místě.

18 8. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy Termín Název akce Počet žáků Září, únor, květen, červen Divadelní představení 4x54 říjen Pochod Broučků 54 říjen Drakiáda 54 Říjen Sportovní dopoledne 54 Říjen Cvičení CO a PO 54 říjen Projekt Zrající jablko 54 říjen Beseda s myslivci 54 říjen Sběr papíru 54 Listopad - leden Plavecký výcvik 28 prosinec Mikulášská nadílka 54 prosinec Vánoční besídka s jarmarkem 54 prosinec Projekt Advent 54 únor Maškarní bál 54 březen Projekt člověk 54 Září - červen Besedy primární prevence 54 Září - červen Besedy EVVO 54 duben Besip dopravní hřiště 14 Únor - červen Projekt Adaptace dítěte 6 předškolního věku na ZŠ duben Cvrček, Klokan 48 duben Projekt Den Země 54 duben Projekt Velikonoce 54 duben Velikonoční jarmark 54 duben Sběr papíru 54 Říjen, duben Vycházky do přírody Vždy 54 Červen Scio testy 34 červen Sběr papíru 54 červen Výchovně vzdělávací výlet Lešná 54 červen Projekt Třídění odpadů 54 červen Den dětí Výsledky výchovné práce školní družiny: Ve školním roce 2009/2010 pracovalo jedno oddělení školní družiny. Celkem školní družinu navštěvovalo 30 žáků. Provozní doba školní družiny byla od 11,40 hod. do 15,30 hod. V ranních hodinách byl provoz školní družiny zajišťován mateřskou školou, také v odpoledních hodinách od 15,10 do 15,30 byl provoz zajišťován mateřskou školou. Činnost školní družiny vycházela ze školního vzdělávacího programu pro školní družiny, který byl rozpracován do celoročního plánu, jednotlivé činnosti byly rozděleny na odpočinkovou, zájmovou, rekreační činnost a také na přípravu na vyučování. V odpočinkové činnosti žáci hlavně relaxovali při kreslení, čtení, poslechu pohádek.

19 Činnost sebeobslužná zde se žáci učili základům slušného chování mezi sebou, ostatními lidmi. Činnost rekreační se odvíjela hlavně na hřišti (kopaná, vybíjená, švihadla), na vycházkách v přírodě, v zimním období pak při hrách v místnosti, na sněhu atd. V zájmové činnosti žáci vyráběli výrobky z rozličných materiálů. Připravovali také drobné dárečky pro nové děti v mateřské škole a také pro předškolní děti k zápisu. Nejvíce se děti podílely na výrobcích pro velikonoční a vánoční jarmark. Celý školní rok žáci pečovali o květiny a výzdobu školní družiny a také školní budovy. Činnost školní družiny probíhala ve školní družině, ve cvičebně, v počítačové učebně a na hřišti. Část F ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Výsledky prevence sociálně patologických jevů V letošním školním roce jsme se na škole v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřili, tak jako v loňském školním roce na zapojení žáků do mimoškolních aktivit zaměřených na vzájemnou pomoc mezi lidmi, důraz byl kladen na zdraví, rodinu, kolektiv, osobnost žáků rozvoj jeho kladných vlastností. Tato témata byla rozvíjena různými formami a metodami hrou, besedou, výtvarným ztvárněním, slohovým vyjádřením, dramatizací, dotazníkem a jeho následným rozborem, řešení životních zkušeností. Velkým přínosem byly celoškolní projekty a třídní projekty. Zde se upřednostňovaly především vztahy mezi mladšími a staršími žáky. Všichni vyučující zapojili prvky primární prevence také do výuky, zapojili se také při organizování školních akcí. Pro konzultaci a řešení individuálních problémů byl vyhrazen jeden den v týdnu. Ve většině případů využívali žáci schránky na dotazy. Naši žáci každoročně pracují v zájmových kroužcích, což vidíme jako jeden z hlavních prostředků ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů. Přehled akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů: Celoškolní projekty Zrající jablko, Advent, Velikonoce, Člověk, Den Země, Třídění odpadů, Zdravé zuby Kulturní akce vystoupení pro seniory - besídky - velikonoční a vánoční jarmark - divadelní představení - pěvecké soutěže v rámci školy sportovní akce podzimní běh se ZŠ Neubuz - sportovní dny v rámci školy - atletické závody tématické bloky s dětmi vztahy mezi lidmi, vrstevnické vztahy mezi spolužáky - rodina a já, místo, kde patřím - hodnoty člověka

20 - já, jako jedinečná osobnost, vše, co ke mně patří - sebedůvěra sebepoznání, sebeúcta sebekritika - zdravý životní styl negativní vliv reklamy - nebezpečí tabákových výrobků a alkoholu - účinky přírodních látek, co je droga - šikana tolerance - kriminalita besedy zdravé sebepojetí - Besip - bezpečně do školy - Hasík 1. Pedagogické aktivity: Všichni pedagogové ve škole vedou zájmové kroužky v odpoledních hodinách. Do Kroužků docházeli žáci ročníku. Na škole pracovaly následující kroužky: hra na flétnu pěvecký kroužek florbal sportovní kroužek logopedie počítačový kroužek výtvarný kroužek dovedné ruce hasičský kroužek anglický jazyk 2. Mimoškolní aktivity žáků příprava a realizace vystoupení pro seniory příprava a realizace besídek pro rodiče příprava soutěží návštěva divadelních představení sběr papíru školní výlety hudební vystoupení pasování prvňáčků spolupráce s mateřskou školou část G ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Druh kurzu Počet kurzů Počet pracovníků Vých. Vzděl. zaměření 2 2 Jazykové vzdělávání 1 1

21 Management třídy 1 1 EVVO 3 2 Primární prevence 1 1 Školní družina 1 1 Mezinárodní spolupráce 2 1 V letošním školním roce jsme se zaměřili především na rozvoj EVVO a mezinárodní spolupráci s jazykovým vzděláváním. Do dalších let budeme pokračovat v jazykovém vzdělávání a v osobnostním vzdělávání. Část H ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Škola byla ve školním roce 2009/2010 prezentována především v místních novinách zpravodaj obce, dále škola čtvrtletně začala vydávat školní zpravodaj, do kterého přispívali žáci a tvořili jej v počítačovém kroužku. Dalším prezentací školy na veřejnosti byly vystoupení pro rodiče formou vánočních a velikonočních besídek, organizování vánočního a velikonočního jarmarku, výstavy prací žáků ve škole, organizování oslav u příležitosti 120 let založení školy práce žáků, den otevřených dveří, vystoupení žáků, fotodokumentace školy, kronika školy. Část I ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI. Kontrola byla provedena ve školním roce 2007/2008. Část J ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V roce 2009 byl poskytnut rozpočet neinvestičních výdajů školy ve výši ,- Kč z toho na mzdové prostředky (platy a OON) bylo čerpáno ,-Kč, z toho čerpali na mzdy pedagogičtí pracovníci ,-Kč, nepedagogičtí pracovníci čerpali ,-Kč. Na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby bylo čerpáno ,-Kč, na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo čerpáno ,-Kč. Z toho byla poskytnuta účelová dotace ve výši 5 000,-Kč na školní vybavení pro žáky 1. ročníku, která byla vyúčtovaná v plné výši. Dále byla poskytnuta dotace na zvýšení

22 nenárokových složek platů pro pedagogické pracovníky ve výši ,-Kč, která byla vyúčtovaná v plné výši. Také dotace na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků ve výši ,-Kč byla vyčerpána v plné výši. Veškeré účelové dotace jsou zahrnuty v celkových neinvestičních nákladech školy. Od zřizovatele byl škole poskytnut příspěvek ve výši ,-Kč. Škola hospodařila se ziskem na hlavní činnosti 7 268,71 Kč a na vedlejší činnosti 5 725,-Kč. Tento zisk byl převeden do rezervního fondu školy na základě rozhodnutí ZO. Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků základní školy činil ,-Kč, průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků školní družiny činil ,-Kč, průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků školy činil ,-Kč. Podrobnější zpráva o hospodaření je součástí této zprávy a uložena u ředitelky školy k nahlédnutí. Část K ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. Pouze na konci školního roku jsme se přihlásili k etwinningu ke spolupráci. Část L ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Škola se neúčastnila v loňském školním roce žádných projektů financovaných z cizích zdrojů. Část M ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 1. Spolupráce školy a dalších subjektů spolupráce s KRPŠ a školskou radou při akcích konaných pro žáky, sponzorské dary pro výuku spolupráce s obcí zajišťování akcí pro občany spolupráce s hotelem Všemina zajištění Mikulášské nadílky spolupráce s firmou PARTR sponzorské dary, opravy spolupráce s firmou pana Gajdošíka drobné zámečnické opravy

23 2. Účast pracovníků školy v občanských aktivitách obce ředitelka školy člen OZ školská a kulturní komise učitelka ZŠ člen KRPŠ dvě paní učitelky pracují ve školské radě Část N ZÁVĚR Ve škole bylo vyučováno ve 3 třídách v ročníku. V I.třídě byly vyučovány spojené ročníky 1. a 2. ročník, ve II. třídě byly vyučovány spojené ročníky - 3. a 5. ročník. Ve III.třídě byl vyučován samostatně 4. ročník. V prvním ročníku, ve druhém ročníku a ve třetím ročníku bylo vyučováno podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Od hraní k vědění, ve ročníku bylo vyučováno podle osnov Základní školy, osnovy byly ve všech ročnících zvládnuty. Jednotliví vyučující se dětem věnovaly i v době po vyučování - doučování slabých žáků, žáků dlouhodobě nemocných, příprava na přijímací zkoušky a vedení zájmových kroužků. Ve škole byl vyučován i nepovinný předmět náboženství ve všech ročnících. Při výuce se kladl důraz na důkladné osvojování vědomostí a návyků daných osnovami. Dále bylo dle možností učivo rozšiřováno dle osnov. Důraz byl kladen na metody používané ve třídách se spojenými ročníky. Bylo dbáno na dodržování pravidel hodnocení, částečně využíváno sebehodnocení žáků. V 1. ročníku bylo využíváno týdenní hodnocení a v ostatních ročnících měsíční hodnocení pro žáky a rodiče. Sebehodnocení žáků probíhalo po ukončení jednotlivých úseků učiva. V průběhu školního roku byla věnována také pozornost organizování volného času dětí, rozvíjení zájmové činnosti a předcházení negativním vlivům na žáky. Žáci byli vedeni ke kamarádství, pomoc slabšímu, utváření vhodného kolektivu - vzájemná pomoc. Po celý školní rok byla velmi často využívána počítačová učebna nejen během vyučování, ale také mimo vyučování v zájmových útvarech. Ve výuce byly efektivně využívány pomůcky a ostatní didaktická technika. Při výuce vyučující využívali hojně her a věnovali čas pohybovým chvilkám. V tomto školním roce jsme se věnovali estetické výchově - výzdoba školy, která probíhala průběžně a byla zaměřena na roční období. Také jsme se zaměřili na péči o životní prostředí - zapojování dětí do sběru papíru a třídění odpadu. Rozvíjela se nadále spolupráce s učitelkami mateřské školy, především s učitelkou 1. ročníku - vzájemné konzultace, hospitace a spolupráce na projektu Adaptace dítěte předškolního věku na ZŠ, který má velký úspěch u dětí a rodičů, děti se lépe adaptují na nástup do školy. V tomto školním roce, tak jako v předcházejícím celý kolektiv pracoval na úpravách a doplňcích školního vzdělávacího programu. V příštím školním roce se bude již pracovat podle školního vzdělávacího programu i ve 4. ročníku, což je nutné upravit tématické plány. Nadále se budeme zaměřovat na estetické cítění dětí - zlepšování prostředí, zájmové činnosti dětí, předcházení negativním vlivům na děti. Zaměříme se také na čtenářskou gramotnost žáků, rozvoj komunikačních schopností a správné vyjadřování. Budeme využívat efektivní formy práce a vyučovací metody a další zkušenosti získaných ze seminářů. Dlouhodobě bychom se chtěli zaměřit na osobnostní rozvoj a otevřenost školy veřejnosti.

24 Datum zpracování zprávy: Datum předložení školské radě: Datum předložení pedagogické radě: Datum předložení obci: Podpis ředitelky a razítko školy:

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva školy za rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za rok 2009/2010 Základní škola Hlubočky-Mariánské Údolí okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky 3 tel: 585 351 210, mob. 736 539 006 zs.mar.udolí@seznam.cz IČ: 70982031 č. j: 182 /2010 Výroční zpráva

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Bohutíně 15. 9. 2014 zpracoval Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy 1 I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 28.8. 2013

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 a) Základní údaje

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Základní škola OLBRAMOVICE Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO vychází ze ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA a z dlouhodobých záměrů školy stanovených ve ŠKOLNÍM PROGRAMU

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více