Obsah. 1. Úvod. 2. Počáteční fáze pomoci. 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program. - Pozornost. - Paměť. - Prostorová orientace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Úvod. 2. Počáteční fáze pomoci. 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program. - Pozornost. - Paměť. - Prostorová orientace."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvod 2. Počáteční fáze pomoci 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program - Pozornost - Paměť - Prostorová orientace - Řeč - Myšlení 4. Péče o základní životní potřeby 5. Informace k uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce 6. Státní sociální podpora Autoři : Mgr. Dana Populová PaedDr. Zdenka Slupská Miriam Králová Plzeň, březen

3 Úvod Občanské sdružení Mozek se zabývá poradenstvím pro osoby po úrazech a onemocnění mozku od roku Za dobu trvání sdružení byla poskytnuta specializovaná péče asi 120 klientům. K končí projekt Mentální a sociální rehabilitace, V rámci projektu byla poskytnuta systematická péče osobám se získaným zdravotním postižením, zaměřená na minimalizaci jejich hendikepů, prevenci sociálního vyloučení a podporu k hledání pracovního začlenění. Byl realizován výcvikový program, který klientům poskytl výcvik ztracených dovedností a konkrétní návody k návratu do běžného života a k hledání pracovního uplatnění. Z této práce vyplývají poznatky, které jsou stručně shrnuty v předkládané publikaci. Na základě zkušeností z práce s klienty jsou sestaveny nejčastěji řešené okruhy problémů pacientů samotných a jejich rodinných příslušníků. Konkrétní dotazy je možné směrovat na adresu: Osoby po úrazech a onemocnění mozku propuštěné do domácího ošetřování mají různé stupně hendikepu od nedostatků v pohybu, v sebeobsluze, až k deficitům kognitivních funkcí. Fyzický hendikep bývá někdy více, někdy méně zjevný. Každý pozná, co nemocný nemůže dělat. Rehabilitace fyzických funkcí je propracovaný a zavedený obor, který pomáhá nemocným už na lůžku, a je velmi důležité se co nejdříve do rehabilitačního procesu zapojit. Zdravotní pojišťovny tuto péči hradí. Bude žít? Tuto otázku si nejprve kladou členové rodiny v době, kdy je jejich blízký ještě v bezvědomí, v umělém spánku a tedy v péči lékařů. Bude žít? Tuto otázku kladou členové rodiny postiženého lékařům. Léčebné postupy současné medicíny jsou až zázračné ve srovnání s možnostmi zdravotnictví před lety. Budu mluvit, chodit? Budu soběstačný? Když dojde k nabytí vědomí, pomine fyzická bolest spojená s lékařskými zákroky atd., začne proces sebeuvědomování si celého těla, vzpomínání na to, co se stalo, kde jsem, proč tu jsem atd. Vnímáním personálu v nemocnici a vnímáním blízkých osob u lůžka se otvírá cesta k návratu k původnímu životu. Jaká ta cesta bude, závisí na rozsahu poškození mozku, úspěšnosti lékařských zákroků, rehabilitační péči, ale také na vůli pacienta. Budu ještě pracovat? Pacient, který absolvoval léčbu a rehabilitaci a je třeba jen částečně soběstačný v sebeobslužných činnostech a je schopen obstarat si (třeba i s pomocí) základní životní potřeby, si začne klást otázky jak budu dál žít, co budu dělat, vrátím se do svého zaměstnání, budu moci pracovat? Dosažení těchto cílů závisí na: - Rozsahu poškození mozku - Úspěšnosti léčení - Vůli člověka dlouhodobě pracovat na svém uzdravení 2

4 Počáteční fáze pomoci První kontakty rodinných příslušníků s pacientem u lůžka: - Bazální stimulace základní komunikace s člověkem, který zatím neodpovídá ani slovem, ani pohybem. Podporujte v nejzákladnější (bazální) rovině vnímání vašeho blízkého. - Somatická stimulace navozuje pocit bezpečí a jistoty: různé masážní techniky zklidňující, stimulující dýchání, doteky, při kterých se pacient cítí v bezpečí. - Vestibulární stimulace podporuje uvědomění si polohy těla, změna polohy těla např. houpáním. - Vibrační stimulace umožňuje vnímání celým tělem chvění, hlasy, tóny. - Nástavbová stimulace zraková, sluchová, hmatová. - Dotýkejte se pacienta, držte ho za ruku, dotýkejte se dalších částí těla a jmenujte je. - Mluvte na pacienta z očí do očí, připomeňte mu svoje jméno, oslovujte pacienta jménem. - Změňte polohu částí těla pacienta, sledujte jeho reakce. - Sleduje-li očima, ukažte mu rodinné fotografie a připomeňte jména ostatních členů rodiny. - Sledujte jeho odpovědi očima, hlavou, stiskem ruky, částmi těla atd., pomáhejte postiženému s komunikací. - Snažte se předávat pozitivní náladu. Bazální komunikace a stimulace je rozpracovaný rehabilitační program, který lze aplikovat již v době, kdy pacient zatím zdánlivě nevnímá anebo je jeho komunikace velmi omezená. Blíží se návrat Vašeho člena rodiny domů? Zhodnoťte jeho schopnosti v sebeobsluze, vyhodnoťte možnosti Vaší rodiny se o dočasně závislého člověka postarat. Zhodnoťte potřeby upravit prostředí domova tak, aby bylo možné o postiženého člověka pečovat. Konzultujte potřeby pacienta s personálem nemocnice. Někdy stačí drobné úpravy tak, aby se mohl pacient doma postupně o svoje základní potřeby starat jen s malou pomocí. Využijte kompenzační pomůcky, pečovatelskou službu, naplánujte harmonogram střídání se v péči o postiženého člena rodiny. Zhodnoťte síly celé Vaší rodiny s tím, že zdravotní stav Vašeho dočasně závislého člena rodiny se bude postupně zlepšovat. Vyhodnoťte také spolehlivost jednotlivých zúčastněných a jejich reálné síly, schopnosti a možnosti. Stát poskytuje pomoc v podobě péče o člena rodiny. Tato péče má však svoje limity. Pamatujte, že vyjádření optimistické perspektivy vůči zdravotnímu stavu pacienta a optimismus k překonání dočasných obtíží doma má také vysoce léčivé účinky. V každé fázi rekonvalescence vyjadřujte realistický optimismus, pozitivně hodnoťte každý pokrok. Každý malý krůček je pro pacienta velmi významný, nesmí být však kladeny přehnané nároky. Všechno chce svůj čas! Důležitá je aktivita člověka v rámci jeho možností. 3

5 Zabezpečení základních životních potřeb včetně pocitu jistoty v rodině je odrazovým můstkem pro motivaci postiženého k cílenému tréninku ztracených dovedností. Ale co jsou to ty kognitivní funkce? Je to soubor funkcí, které nám umožňují vnímat a jednat ve světě kolem nás. Jsou to všechny myšlenkové procesy nezbytné k vykonání jednoduchého i složitého úkolu. Patří sem vnímání, rozpoznávání, paměť, koncentrace pozornosti, řeč, pružnost myšlení, porozumění informacím. Na tyto funkce navazují schopnosti exekutivní, tj. schopnosti řešit problémy, plánovat, organizovat, vytvořit si náhled a úsudek, regulovat emoce. Tyto funkce se navzájem prolínají, jedna bez druhé nemůže správně fungovat. Sídlo všech těchto funkcí je v různých částech mozku. Duševní schopnosti tedy ony kognitivní funkce bývají následkem úrazu poškozeny, někdy výrazně, někdy méně závažně. V každém případě dochází k roztáčení spirály: zhoršení kognitivních funkcí obavy z neúspěchu a selhávání snížení sebevědomí pasivita další zhoršování schopností člověka. Tuto spirálu je nutné co nejdříve zastavit. Kdo a kdy potřebuje trénovat kognitivní funkce? Každý člověk v průběhu svého života postupně ztrácí výkonnost fyzických duševních schopností. Způsob života zdravý životní styl, pohyb a společenská aktivita jsou dobrou prevencí před zbytečně rychlou ztrátou výkonnosti člověka. Náhlá ztráta v systému kognitivních funkcí v souvislosti s traumatickým poraněním mozku či mozkovou mrtvicí vyžaduje rychlý a intenzivní nácvik, který v mnoha případech musí být řízen. Poranění mozku nebo mozková mrtvice přináší různý stupeň poruchy kognitivních funkcí. Neuroplasticita mozku člověka je vysoká a jeho nepoškozené části jsou do jisté míry schopny nahradit poškozené oblasti. Rehabilitace člověka je závislá na stupni a rozsahu poškození mozkové tkáně, zároveň je důležité co nejdříve zapojovat ony nepoškozené části. Proto je důležité začít s aktivitou člověka co nejdříve. Kde hledat radu, jak si pomoci? Posouzení mentálních schopností pacienta, popis schopnosti učit se a popis zbytkových hendikepů je úkolem psychodiagnostiky, kterou provede odborné pracoviště ještě v době hospitalizace pacienta. Je vhodné, když se rodinný příslušník po domluvě a se souhlasem pacienta seznámí s diagnózou. Žádejte od vyšetřujícího psychologa informace o jeho řeči, myšlení, paměti, časoprostorové orientaci, schopnosti plánovat činnosti, koncentraci pozornosti, unavitelnosti, vůli, emočním stavu. Zvláště cenné pro domácí péči jsou informace psychologa převedené do konkrétních rad. Ihned začít trénovat dílčí kroky, např. opakovat slova, artikulovat u zrcadla, obnovovat slovní zásobu s pomocí obrázků, 4

6 postupně obnovit schopnost číst, psát, cvičit paměť opakováním vět atd., je lepší, než čekat na to, co bude. Domácí učení by mělo být poučenou zábavou. Učit se samostatně zvládat život v domácím prostředí, cvičit sebeobsluhu, ale také hledat činnosti, které budou zábavou, je důležité pro navození a udržení motivace k dalšímu rozvoji osobnosti. Zhlédnout společně s nemocným krátký film a vyprávět si o něm přinese pečovateli informace o stavu pozornosti, unavitelnosti, paměti, řeči, ale také o schopnosti rozlišovat a prožívat emoce. Podle toho volíme další druh a rozsah aktivity. Forma skupinové práce ve výcvikovém programu se velmi osvědčila. Klienti v dlouhodobé péči tuto formu upřednostňovali. Individuálně řešenou problematiku např. při logopedické péči u klinického logopeda jsme rozšířili do skupinového nácviku např. sociální komunikace. Jedna forma práce doplňuje druhou. Velmi vysoký efekt přináší už samotné zařazení do skupiny, kterému musí předcházet diagnostický a motivační pohovor. Psychologické vyšetření pacienta klinickým psychologem už ve zdravotnickém zařízení a motivace ke cvičení vzbudí jeho zájem o účast ve výcvikovém programu. Avšak klienti přicházejí s různým očekáváním. Pro účely stanovení terapeutického plánu je nezbytný vstupní motivační pohovor. Průběžně nastavené hodnocení výkonnosti v jednotlivých aktivitách musí být interpretováno velmi citlivě s ohledem na celkový stav jednotlivých účastníků. Zde má opět nezastupitelnou funkci individuální práce s klientem. Skupinová práce prolíná s individuálním vedením. Hodnocení dílčích úspěchů ve výcviku je nutné vždy vztahovat k celkovému obrazu kvality života každého klienta, k jeho vnitřním cílům. Pro klienty má velký význam, že mohou s terapeutem, pod jeho dohledem a s jeho pomocí hledat reedukační a kompenzační postupy pro výcvik dovedností. Zároveň mohou klienti s ostatními účastníky sdílet svoje úspěchy a neúspěchy. Možnost řešit svoje obtíže s lidmi, kteří také bojují s hendikepy má obrovský význam. Nejen výcvik, ale motivační rozhovory, hledání východisek pro další cvičení a navazování nových sociálních kontaktů ve skupině je klienty vysoce hodnoceno. Možnost srovnávání výkonnosti a hendikepů jednotlivých účastníků a sledování různých projevů vůle k překonávání obtíží je dalším motivačním prvkem pro cvičení klientů. 5

7 Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program Základní poznávací funkce, které člověk potřebuje pro plnohodnotné zapojení do každodenního života jsou: Pozornost Paměť Prostorová orientace Řeč Myšlení Jak začít s aktivizací člověka postiženého deficitem v oblasti kognitivních funkcí? 1. Zjistit, co člověk zvládá? Jak? Mluvit s ním a vycházet ve všech oblastech z úrovně, kterou člověk zvládá. (Informace lze získat též rozhovorem s klinickým psychologem, který pacienta vyšetřoval při hospitalizaci, rozhovorem s ošetřujícím lékařem a personálem.) 2. Co je dobré vědět, když chceme pomoci v tréninku kognitivních funkcí. Pozornost Pozornost člověk reaguje na oslovení, otevře oči, otočí hlavu, usměje se, poznává lidi kolem sebe, poslouchá rádio atd. člověk slyší, vidí, vnímá mluvenou řeč, zvuky, zaměří pozornost na sluchový, zrakový, hmatový, chuťový podnět atd. Nelze reagovat na vše, co člověk vnímá. Příklad: pozornost člověka upoutáváme různými druhy podnětů, nabízíme, ukazujeme, mluvíme na člověka atd. Je nutné mít na paměti, že příliš silné podněty a zvláště zvuky mohou být nepříjemné a člověk je pak odmítá. Výběrovost pozornosti je důležitá proto, abychom mohli reagovat na to, co je pro nás v tu chvíli důležité, nové, zajímavé. Očekává-li nemocný příchod blízkého člověka, nebude např. věnovat pozornost nikomu jinému z příchozího personálu nemocnice, bude působit apaticky, ale to jen funguje výběrovost pozornosti a jeho momentální citové naladění a očekávání. Jiné hodnocení tohoto chování je v situaci, kdy pacient v domácí péči reaguje velmi odlišně na různé členy rodiny, případně na návštěvy kamarádů, kolegů z práce. Nedostatek emocionální seberegulace se projevuje různým stupněm pozornosti věnované jednotlivým členům rodiny, kteří se o nemocného starají. Pocity méněcennosti a strach z budoucnosti mohou být příčinnou neochoty přijímat návštěvy kamarádů, kolegů z práce. Soustředění (koncentrace) pozornosti schopnost upoutat pozornost někdy několik sekund, někdy déle na určitý podnět. Při poškození mozku bývá velmi častým jevem zkrácení koncentrace pozornosti. Sledujeme, jak dlouho člověk vydrží vnímat nebo i vykonávat konkrétní aktivitu poslouchat mluvenou řeč, sledovat film, číst atd. Tuto dobu bychom měli 6

8 respektovat a jen postupně trénovat její prodlužování. Neúměrné přetěžování pozornosti přináší více škody než užitku. Příklad: Trénujeme na pracovním listě, kde jsou napsané číslice a písmena. Pohledem na list papíru spočítáme, kolik je na papíru napsaných číslic (množství znaků volíme podle výkonnosti člověka). Rozdělování pozornosti dělat více věcí najednou lze tam, kde jde o souběh zautomatizovaných činností poslouchat vyprávění u jídla, vyprávět při kreslení atd. lze tím lépe, čím víc jsou jednotlivé úkony zautomatizované. Má-li člověk problém s porozuměním řeči, nemůžeme chtít, aby reagoval, je-li zaujatý jakoukoliv jinou činností. Musíme proto pracovat na zautomatizování dílčích úkonů. Příklad: Schopnost lze dobře trénovat s využitím kresby a řeči tužkou obkreslujeme kruh s rukou ve vzduchu a přitom říkáme jednoduchou říkanku v rytmu kroužení ruky, místo kresby tužkou lze kruh obtahovat prstem. Schopnost přenášení pozornosti jde o schopnost přepojovat pozornost z jednoho podnětu na druhý jde o přizpůsobování neustále se měnícím podmínkám života. Příklad: Trénovat lze tak, že jednu zvládnutou činnost skládání mozaiky z kamínků přerušíme domluveným signálem zvonkem, světelným signálem apod. Po smyslovém podnětu člověk splní jiný domluvený úkol, např. napije se vody a pak pokračuje ve skládání mozaiky až do dalšího signálu. Paměť Obecně lze říci, že paměť je schopnost podržet si bez problémů získané poznatky. Osoby po úrazech a onemocnění mozku ve velké většině sdělují svoje pocity o tom, že paměť v různé míře nefunguje jako dříve. Proto je nutné při rozhovorech s pacientem po úrazu a onemocnění mozku komunikovat tak, abychom co nejdříve zjistili rozsah ztráty paměti. Příklad: zjišťujeme na kolik si náš blízký vybavuje okolnosti hospitalizace v nemocnici, nakolik si pamatuje jména členů rodiny, nakolik si vybavuje okolnosti svého dosavadního života, nakolik si vybavuje získané školní dovednosti atd. Krátkodobá paměť zajišťuje udržení si použitelné informace po dobu vykonávané činnosti. Po jejím skončení se informace pozvolna vytrácejí. Praktický význam krátkodobé paměti se uplatňuje při běžných činnostech, umožňuje nebrat na vědomí všechno, co vidíme a slyšíme, a přitom tomu nemíníme věnovat pozornost. Umožňuje vykonávat několik věcí současně a zároveň nebýt zahlceni všemi okolními vjemy. Krátkodobá paměť také umožňuje přístup k informacím uloženým dříve v dlouhodobé paměti. Dlouhodobá paměť zde jsou uchovávány informace získané v průběhu života a to jak prožíváním, učením, tak záměrným vzděláváním. Podílí se na fungování podvědomí a samotné tvorbě osobnosti. Dlouhodobá paměť funguje tak trochu jako knihovna, čím lépe jsou v ní informace uspořádány, tím snadněji je dovedeme třídit a vybavit si je. Všechno co známe, nebo právě poznáváme, se vždycky spojí s větším či menším množstvím prvků uložených v paměti na základě dřívějších zkušeností. Čím víc toho člověk ví, tím je pro něj učení lehčí. 7

9 Z těchto charakteristik vyplývá, že u lidí po úrazech a onemocnění mozku, kteří jsou zpočátku znejistěni v tom, jak jim bude paměť fungovat, je velmi prospěšné postupně oprašovat jejich znalosti. Zásadní je komunikovat s nimi a pomoci jim vybavovat si vše, co souviselo a souvisí s jejich dosavadním životem (zpočátku společné fotografie, vzpomínky, později pracovní a společenský život). Příklad cvičení: (Použito cvičení souboru Dílčí oslabení výkonu) Prostorová orientace Pro zvládání běžných denních činností, ale i pro obnovu čtení a psaní je důležitým předpokladem dobré fungování orientace v prostoru. Dalším rozměrem této dovednosti je dobré fungování a orientace v časoprostoru. Nejen kde, ale také kdy se činnosti konají, nejen kde, ale také kdy zaměřujeme svoji pozornost. Důležitou podmínkou bezpečné orientace v prostoru je zvládnutí pravolevé orientace. 8

10 Příklady cvičení prostorové orientace : nahoru dolů nahoře dole vpředu vzadu dopředu dozadu vpravo vlevo doprava doleva před za hned před hned za nad pod začátek konec uvnitř venku dovnitř ven tady tam zde tam blízko daleko mezi uprostřed na jedné straně na druhé straně rovně šikmo vysoko nízko Dále je vhodné trénovat orientaci v místnosti, v bytě, budově, okolí bydliště. Když člověk zvládá tuto velkou orientaci, přistoupíme k orientaci na malé ploše. Příklad: manipulujeme s konkrétními předměty na malé ploše (na stole, tabuli). 9

11 Řeč K posouzení stavu řeči je vhodné vyhledat logopeda (ve většině případů je k dispozici ve zdravotnickém zařízení již během hospitalizace). Logoped stanoví postup nápravy řeči. V domácím prostředí je vhodné stimulovat postiženého řečovými podněty. Příklad: pojmenovávat předměty, činnosti, mluvit v jednoduchých větách, sledovat, je-li postižený schopen opakovat slova, věty, je-li schopen sám sdělovat myšlenky mluvit ve větách, sdělovat jen slova. Při obtížích v artikulaci lze využívat procvičování mluvidel: Vypláznout jazyk písknout (fouknout) Poslat hubičku mlasknout jazykem Nafouknout tváře dotknout se jazykem horního rtu Kmitat jazykem z koutku do koutku Skousnout dolní ret nakrčit nos skousnout horní ret nakrčit nos Písknout (fouknout) poslat hubičku Jazykem bouli do levé tváře frknout jazykem bouli do pravé tváře frknout Olíznout spodní ret poslat hubičku olíznout horní ret poslat hubičku (Případně provádějte libovolné kombinace těchto či podobných pohybů.) Myšlení Myšlení v širším slova smyslu zahrnuje všechny psychické činnosti. Od vnímání postupuje k vytváření obecných pojmů a jejich prostřednictvím k využitelnosti v praktickém životě. Při myšlení se významně uplatňuje paměť a řeč. V procesu myšlení stojí na počátku příjem informací zprostředkovaný smyslovým vnímáním. Při úrazech a onemocnění mozku bývají smysly oslabeny, někdy výrazně narušeny. Cvičení smyslového vnímání sluchová cvičení, zraková cvičení, hmatová cvičení, stimulace čichu přispívají ke zlepšování příjmu informací. Možnosti rozvoje smyslového vnímání jsou dány zdravotním stavem, stimulace jednotlivých smyslových orgánů přispívá k uzdravování. Příklady sluchových cvičení: Poslouchání hudby, identifikace hlasů, rozlišování zvuků, lokalizace zdroje zvuků. 10

12 Příklady zrakových cvičení: Vyhledej a spočítej otazníky, čtverce atd. Stejné a nestejné obrázky, hledání stejných tvarů, hledání rozdílů, pexeso, zapamatování řady předmětů, řady obrázků, popis situačních obrázků. Zrakem je zprostředkováno největší množství informací. Těžiště cvičení se orientuje téměř vždy na současné uplatnění zrakového vnímání. 11

13 Co vidíš na obrázku (zrakové rozlišování). Hmatová cvičení: Rozlišování různých materiálů hmatem, hledání stejných předmětů hmatem, navlékání korálků stejných tvarů, stejné velikosti podle hmatu. Stimulace čichu: Rozlišování vůní a pachů, určování vůní. 12

14 Péče o základní životní potřeby Správné dýchání: Správné dýchání zajistí dostatečný přísun kyslíku do krve. Nesprávné dýchání krev ochuzuje, nedostatek kyslíku v krvi zhoršuje činnost mozku. Dýchací cvičení provádějte v klidu, v pohodlném sedu a na čerstvém vzduchu. Uvolněte oblečení a soustřeďte se na cvičení. 1. S nádechem počítejte do Počkejte 2 sekundy. 3. Vydechujte plynule 4 sekundy. 4. Počkejte 2 sekundy. Dýchejte plynule, dodržujte pauzu. Opakujte desetkrát. Cvičte u otevřeného okna nebo venku. Cvičení provádějte několikrát denně. Cvičení usnadňují pohyby paží při nádechu paže zvednout, při výdechu nechat paže klesnout. Pitný režim: Pro dobrou funkci mozku je bezpodmínečné nutné dodržovat pravidelný pitný režim. Nejvhodnější je přísun čisté pramenité vody v pravidelných intervalech během dne. Lze kombinovat s bylinkovými čaji, minerálními vodami. Černá káva, silný černý čaj, mléko a alkohol nelze považovat za vhodný zdroj tekutin. Pro kvalitní prožívání života je žádoucí: - Zachovat pohybovou aktivitu. - Dodržovat správnou životosprávu. - Zajistit bezpečné bydlení. - Rozvíjet duševní schopnosti. - Pěstovat společenské aktivity. - Zabezpečit finanční zdroje (u člověka, který ztratil svoje původní schopnosti, lze využít pomoc státu). 13

15 Příklad lekce výcvikového programu : Sociální komunikace : Přivítání, hodnocení minulé lekce, rekapitulace úspěchů a neúspěchů při domácím nácviku, hodnocení účinnosti individuální terapie mezi lekcemi, vzájemná informace klientů o prožívání, pomoc klientům s formulováním myšlenek do vyprávění. Kontrola domácích úkolů : Vzájemné porovnávání vypracovaných úkolů, předávání zkušeností, hodnocení klientů, hledání kompenzačních postupů při obtížích Nácvik řeči, artikulace, vyjadřování : Výuka plynulé řečové produkce opakování vět dle mluvního vzoru, využití rytmizace čtení slov, hlasité skupinové čtení doprovázené rytmizací, slabiky, slova. Gymnastika mluvidel - výuka a nácvik, individuálně, skupinově. Dramatizace básně : Vrabčáci Vrabčáci byli zvědaví, co všechno o nich věda ví i letěli to vyzvědět až do Akademie věd. A od té doby věda ví, že vrabčáci jsou zvědaví. (Emanuel Frynta) Společné čtení básně, individuální čtení, demonstrace dramatizace gesta, emoční zabarvení hlasu, rytmus nápodoba dramatizace, zadání domácího úkolu zvládnout báseň zpaměti Nácvik čtení, psaní : Výuka postřehování slabik, různá velikost písma podle potřeb klientů, skládání slabik do slov, skládání slov do věty, porozumění obsahu čteného textu, opakování vět, reprodukce obsahu čteného textu, kompenzační pomůcky, výběr čteného textu podle motivace klientů. Hry se slovy názvy reálných míst Psaní výuka uvolňovacích cviků, obtahování předlohy, nácvik vstoje, v sedě, loket nad podložkou, kompenzační pomůcky pro psaní nástavce na tužky, kulovitá tužka, trojboká tužka, upevňování tužky k ruce. Individuální trénink podle potřeby klientů aktuálního funkčního stavu 14

16 Cvičení paměti : Paměťové obrázkové karty výuka zrakové paměti, individuální nastavení množství karet k zapamatování podle zdatnosti, individuální cvičení, Skupinově opakování slov s postupným přidáváním, sestavy k opakování, nové sestavy Kulečníkové koule Představte si modrou kulečníkovou kouli, vlevo od modré si představte žlutou kouli a vpravo od modré červenou kouli. Zapisujte po vyslechnutí celé instrukce. Vzor zápisu : Ž M Č /žlutá, modrá, červená/ Zvýšit nebo snížit náročnost zadání podle výkonnosti klientů. Zapamatování tvarů překreslování, doba potřebná k zapamatování individuálně podle výkonnosti klientů. Příklad : Instrukce - pozorujte celý předložený grafický vzor. Zakryjte jej. Na čistý papír se snažte zakreslit přesnou podobu zhlednutého obrázku. Dodržujte velikost a proporce vzoru. Kreslete od ruky. Cvičení pozornosti, duševní pružnosti, pohotovosti, rychlosti reakcí : Slovní asociace k předkládaným podstatným jménům přiřazovat přiléhavé sloveso, tématické okruhy, asociace k obrázkovému materiálu. Pozornost v textu vyhledávání slabik, na řádcích vyhledávání symbolů. Číselné trio příklad části pracovního listu: Instrukce: vyhledej v řadě tři za sebou jdoucí číslice se součtem 10, po zácviku v nových pracovních listech práce na čas

17 Cvičení ke zlepšení psychomotorické koordinace : Skládání mozaiky dle předlohy kamínková mozaika, cvičení jemné motoriky zrakového vnímání Tangramy skládání různobarevných částí podle předlohy Rozvoj osobnostních vlastností : Vzájemná solidarita a podpora ve skupině, pozitivní podpora klientů, hledání kompenzačních mechanizmů, posilování vůle, podpora sebehodnocení, přijetí hendikepu a reálná cesta k jeho minimalizaci. Podpora píle, soutěžení. Relaxace : Výuka cvičení na míčích, nácvik rovnováhy, podpora ve dvojici, dechové cvičení Muzikoterapie : Poslech relaxační hudby, volné asociace pohybové, Orffovy nástroje rytmizace, produkce asociací, asociační kresba 16

18 Informace k uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Pracovní rehabilitace souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Příprava k práci zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě dohody s úřadem práce. Příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. Specializované rekvalifikační kurzy jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako ostatní rekvalifikace. Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je zaměstnáno nejméně 60 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Příspěvky pro zaměstnavatele Úřad práce může poskytnout příspěvek zaměstnavateli na vytvoření chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny. Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. 17

19 Dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem Posudková služba Pro účely sociálního zabezpečení vypracovávají posudky o zdravotním stavu ve vymezeném rozsahu okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), Česká správa sociálního zabezpečení a posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Z tohoto pravidla existují některé výjimky, zejména v systému nemocenského pojištění, kde posuzování (např. dočasné pracovní neschopnosti) náleží ošetřujícím lékařům, jejichž činnost je lékaři OSSZ kontrolována. Nesouhlas s posudkem Posudky o zdravotním stavu nejsou rozhodnutími a nelze proti nim podávat opravné prostředky. Posudky slouží jako podklad orgánu, který podle zákona rozhoduje o dávce nebo službě. Posouzení zdravotního stavu vždy vyžádá orgán, který o dávce nebo službě rozhoduje. V případě nesouhlasu s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, vydaném v prvním stupni správního řízení, lze podat odvolání k nadřízenému orgánu, a to u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Výjimku tvoří např. dávková rozhodnutí ve věcech důchodu, proti kterým lze podat námitky, o nichž rozhoduje orgán, který rozhodnutí vydal. Žalobu k soudu lze za stanovených podmínek podat až po skončení odvolacího řízení správního anebo jde-li o věci důchodového pojištění až po skončení řízení o námitkách. Pro účely odvolacího řízení správního podávají posudky o zdravotním stavu posudkové komise MPSV, pokud v předcházejícím řízení podávala posudek OSSZ. Posudkové komise MPSV dále podávají posudky pro účely soudního řízení zejména ve věcech žalob proti dávkovým rozhodnutím ve věcech důchodu. Práva a povinnosti posudkové služby Posudek orgánu posudkové služby musí vycházet ze zjištění zdravotního stavu občana a musí odpovídat posudkovým kritériím zakotveným v obecně závazných právních předpisech. Při posuzování posudkový orgán vychází z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů a přihlíží i k výsledku případného vlastního vyšetření posuzované osoby. Může též posuzovanou osobu vyzvat, aby se podrobila vyšetření lékařem orgánu posudkové služby anebo vyšetření v určeném zdravotnickém zařízení a poskytla další součinnost, která je potřebná k podání posudku. Dočasná pracovní neschopnost V případě dočasné pracovní neschopnosti osoby podléhající koordinaci sociálního zabezpečení, která nastane v České republice, může tato osoba požádat přímo svého ošetřujícího lékaře v České republice o vyplnění formuláře E 116. Ošetřující lékař vyplněný formulář E 116 předá společně s vnitrostátním potvrzením o uznání dočasné pracovní neschopnosti pacientovi, který oba formuláře musí doručit do tří dnů OSSZ příslušné podle místa výkonu ošetřujícího lékaře. Lékař příslušné OSSZ formulář E 116 ověří a OSSZ ho 18

20 společně s Žádostí o poskytnutí peněžitých dávek v případě pracovní neschopnosti" (formulář E 115) zašle příslušné instituci v členském státě, kde je osoba pojištěna. Ostatní nároky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem V ostatních případech vyplňují ošetřující lékaři E-formuláře pouze na žádost OSSZ. Ta se na ošetřujícího lékaře obrátí v případě, že od příslušné instituce z jiného členského státu EU obdrží žádost o vyplnění příslušného E-formuláře, protože pojištěnec této instituce se zdržuje v České republice. Jedná se zejména o lékařské zprávy pro účely posouzení nároků na invalidní důchody a rodinné dávky. Státní sociální podpora V případě zdravotního postižení se některé dávky státní sociální podpory poskytují za jiných podmínek nebo ve vyšší částce. Dávkami, které zohledňují zdravotní stav dítěte nebo rodiče, jsou rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna. Bližší informace o jednotlivých typech dávek, podmínkách nároku a místech, kde o tyto dávky lze žádat, naleznete na: Integrovaném portálu MPSV - dávky státní sociální podpory. Dávky pro osoby se zdravotním postižením Právní předpisy zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ) vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen vyhláška ) Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje: příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Kompetence krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen krajské pobočky ÚP ) Ministerstvo práce a sociálních věcí odvolací orgán Oprávněné osoby Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek: 19

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti Obsah čísla... str. 1 Poskytované služby a kontakty... str. 2 Ceník pomůcek... str. 3 Pomůcky k prodeji... str. 5 Internetová poradna... str. 6 Osobní asistence... str. 7 Posuzování

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti 1. Obsah čísla... str. 1 2. Poskytované služby a kontakty str. 2 3. Ceník za pomůcky platný od 1. 2. 2012.. str. 3 4 4. Pomůcky k prodeji... str. 5 5. Změny od 1. 1. 2012 str.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje Ostrčilova

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více