Obsah. 1. Úvod. 2. Počáteční fáze pomoci. 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program. - Pozornost. - Paměť. - Prostorová orientace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Úvod. 2. Počáteční fáze pomoci. 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program. - Pozornost. - Paměť. - Prostorová orientace."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvod 2. Počáteční fáze pomoci 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program - Pozornost - Paměť - Prostorová orientace - Řeč - Myšlení 4. Péče o základní životní potřeby 5. Informace k uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce 6. Státní sociální podpora Autoři : Mgr. Dana Populová PaedDr. Zdenka Slupská Miriam Králová Plzeň, březen

3 Úvod Občanské sdružení Mozek se zabývá poradenstvím pro osoby po úrazech a onemocnění mozku od roku Za dobu trvání sdružení byla poskytnuta specializovaná péče asi 120 klientům. K končí projekt Mentální a sociální rehabilitace, V rámci projektu byla poskytnuta systematická péče osobám se získaným zdravotním postižením, zaměřená na minimalizaci jejich hendikepů, prevenci sociálního vyloučení a podporu k hledání pracovního začlenění. Byl realizován výcvikový program, který klientům poskytl výcvik ztracených dovedností a konkrétní návody k návratu do běžného života a k hledání pracovního uplatnění. Z této práce vyplývají poznatky, které jsou stručně shrnuty v předkládané publikaci. Na základě zkušeností z práce s klienty jsou sestaveny nejčastěji řešené okruhy problémů pacientů samotných a jejich rodinných příslušníků. Konkrétní dotazy je možné směrovat na adresu: Osoby po úrazech a onemocnění mozku propuštěné do domácího ošetřování mají různé stupně hendikepu od nedostatků v pohybu, v sebeobsluze, až k deficitům kognitivních funkcí. Fyzický hendikep bývá někdy více, někdy méně zjevný. Každý pozná, co nemocný nemůže dělat. Rehabilitace fyzických funkcí je propracovaný a zavedený obor, který pomáhá nemocným už na lůžku, a je velmi důležité se co nejdříve do rehabilitačního procesu zapojit. Zdravotní pojišťovny tuto péči hradí. Bude žít? Tuto otázku si nejprve kladou členové rodiny v době, kdy je jejich blízký ještě v bezvědomí, v umělém spánku a tedy v péči lékařů. Bude žít? Tuto otázku kladou členové rodiny postiženého lékařům. Léčebné postupy současné medicíny jsou až zázračné ve srovnání s možnostmi zdravotnictví před lety. Budu mluvit, chodit? Budu soběstačný? Když dojde k nabytí vědomí, pomine fyzická bolest spojená s lékařskými zákroky atd., začne proces sebeuvědomování si celého těla, vzpomínání na to, co se stalo, kde jsem, proč tu jsem atd. Vnímáním personálu v nemocnici a vnímáním blízkých osob u lůžka se otvírá cesta k návratu k původnímu životu. Jaká ta cesta bude, závisí na rozsahu poškození mozku, úspěšnosti lékařských zákroků, rehabilitační péči, ale také na vůli pacienta. Budu ještě pracovat? Pacient, který absolvoval léčbu a rehabilitaci a je třeba jen částečně soběstačný v sebeobslužných činnostech a je schopen obstarat si (třeba i s pomocí) základní životní potřeby, si začne klást otázky jak budu dál žít, co budu dělat, vrátím se do svého zaměstnání, budu moci pracovat? Dosažení těchto cílů závisí na: - Rozsahu poškození mozku - Úspěšnosti léčení - Vůli člověka dlouhodobě pracovat na svém uzdravení 2

4 Počáteční fáze pomoci První kontakty rodinných příslušníků s pacientem u lůžka: - Bazální stimulace základní komunikace s člověkem, který zatím neodpovídá ani slovem, ani pohybem. Podporujte v nejzákladnější (bazální) rovině vnímání vašeho blízkého. - Somatická stimulace navozuje pocit bezpečí a jistoty: různé masážní techniky zklidňující, stimulující dýchání, doteky, při kterých se pacient cítí v bezpečí. - Vestibulární stimulace podporuje uvědomění si polohy těla, změna polohy těla např. houpáním. - Vibrační stimulace umožňuje vnímání celým tělem chvění, hlasy, tóny. - Nástavbová stimulace zraková, sluchová, hmatová. - Dotýkejte se pacienta, držte ho za ruku, dotýkejte se dalších částí těla a jmenujte je. - Mluvte na pacienta z očí do očí, připomeňte mu svoje jméno, oslovujte pacienta jménem. - Změňte polohu částí těla pacienta, sledujte jeho reakce. - Sleduje-li očima, ukažte mu rodinné fotografie a připomeňte jména ostatních členů rodiny. - Sledujte jeho odpovědi očima, hlavou, stiskem ruky, částmi těla atd., pomáhejte postiženému s komunikací. - Snažte se předávat pozitivní náladu. Bazální komunikace a stimulace je rozpracovaný rehabilitační program, který lze aplikovat již v době, kdy pacient zatím zdánlivě nevnímá anebo je jeho komunikace velmi omezená. Blíží se návrat Vašeho člena rodiny domů? Zhodnoťte jeho schopnosti v sebeobsluze, vyhodnoťte možnosti Vaší rodiny se o dočasně závislého člověka postarat. Zhodnoťte potřeby upravit prostředí domova tak, aby bylo možné o postiženého člověka pečovat. Konzultujte potřeby pacienta s personálem nemocnice. Někdy stačí drobné úpravy tak, aby se mohl pacient doma postupně o svoje základní potřeby starat jen s malou pomocí. Využijte kompenzační pomůcky, pečovatelskou službu, naplánujte harmonogram střídání se v péči o postiženého člena rodiny. Zhodnoťte síly celé Vaší rodiny s tím, že zdravotní stav Vašeho dočasně závislého člena rodiny se bude postupně zlepšovat. Vyhodnoťte také spolehlivost jednotlivých zúčastněných a jejich reálné síly, schopnosti a možnosti. Stát poskytuje pomoc v podobě péče o člena rodiny. Tato péče má však svoje limity. Pamatujte, že vyjádření optimistické perspektivy vůči zdravotnímu stavu pacienta a optimismus k překonání dočasných obtíží doma má také vysoce léčivé účinky. V každé fázi rekonvalescence vyjadřujte realistický optimismus, pozitivně hodnoťte každý pokrok. Každý malý krůček je pro pacienta velmi významný, nesmí být však kladeny přehnané nároky. Všechno chce svůj čas! Důležitá je aktivita člověka v rámci jeho možností. 3

5 Zabezpečení základních životních potřeb včetně pocitu jistoty v rodině je odrazovým můstkem pro motivaci postiženého k cílenému tréninku ztracených dovedností. Ale co jsou to ty kognitivní funkce? Je to soubor funkcí, které nám umožňují vnímat a jednat ve světě kolem nás. Jsou to všechny myšlenkové procesy nezbytné k vykonání jednoduchého i složitého úkolu. Patří sem vnímání, rozpoznávání, paměť, koncentrace pozornosti, řeč, pružnost myšlení, porozumění informacím. Na tyto funkce navazují schopnosti exekutivní, tj. schopnosti řešit problémy, plánovat, organizovat, vytvořit si náhled a úsudek, regulovat emoce. Tyto funkce se navzájem prolínají, jedna bez druhé nemůže správně fungovat. Sídlo všech těchto funkcí je v různých částech mozku. Duševní schopnosti tedy ony kognitivní funkce bývají následkem úrazu poškozeny, někdy výrazně, někdy méně závažně. V každém případě dochází k roztáčení spirály: zhoršení kognitivních funkcí obavy z neúspěchu a selhávání snížení sebevědomí pasivita další zhoršování schopností člověka. Tuto spirálu je nutné co nejdříve zastavit. Kdo a kdy potřebuje trénovat kognitivní funkce? Každý člověk v průběhu svého života postupně ztrácí výkonnost fyzických duševních schopností. Způsob života zdravý životní styl, pohyb a společenská aktivita jsou dobrou prevencí před zbytečně rychlou ztrátou výkonnosti člověka. Náhlá ztráta v systému kognitivních funkcí v souvislosti s traumatickým poraněním mozku či mozkovou mrtvicí vyžaduje rychlý a intenzivní nácvik, který v mnoha případech musí být řízen. Poranění mozku nebo mozková mrtvice přináší různý stupeň poruchy kognitivních funkcí. Neuroplasticita mozku člověka je vysoká a jeho nepoškozené části jsou do jisté míry schopny nahradit poškozené oblasti. Rehabilitace člověka je závislá na stupni a rozsahu poškození mozkové tkáně, zároveň je důležité co nejdříve zapojovat ony nepoškozené části. Proto je důležité začít s aktivitou člověka co nejdříve. Kde hledat radu, jak si pomoci? Posouzení mentálních schopností pacienta, popis schopnosti učit se a popis zbytkových hendikepů je úkolem psychodiagnostiky, kterou provede odborné pracoviště ještě v době hospitalizace pacienta. Je vhodné, když se rodinný příslušník po domluvě a se souhlasem pacienta seznámí s diagnózou. Žádejte od vyšetřujícího psychologa informace o jeho řeči, myšlení, paměti, časoprostorové orientaci, schopnosti plánovat činnosti, koncentraci pozornosti, unavitelnosti, vůli, emočním stavu. Zvláště cenné pro domácí péči jsou informace psychologa převedené do konkrétních rad. Ihned začít trénovat dílčí kroky, např. opakovat slova, artikulovat u zrcadla, obnovovat slovní zásobu s pomocí obrázků, 4

6 postupně obnovit schopnost číst, psát, cvičit paměť opakováním vět atd., je lepší, než čekat na to, co bude. Domácí učení by mělo být poučenou zábavou. Učit se samostatně zvládat život v domácím prostředí, cvičit sebeobsluhu, ale také hledat činnosti, které budou zábavou, je důležité pro navození a udržení motivace k dalšímu rozvoji osobnosti. Zhlédnout společně s nemocným krátký film a vyprávět si o něm přinese pečovateli informace o stavu pozornosti, unavitelnosti, paměti, řeči, ale také o schopnosti rozlišovat a prožívat emoce. Podle toho volíme další druh a rozsah aktivity. Forma skupinové práce ve výcvikovém programu se velmi osvědčila. Klienti v dlouhodobé péči tuto formu upřednostňovali. Individuálně řešenou problematiku např. při logopedické péči u klinického logopeda jsme rozšířili do skupinového nácviku např. sociální komunikace. Jedna forma práce doplňuje druhou. Velmi vysoký efekt přináší už samotné zařazení do skupiny, kterému musí předcházet diagnostický a motivační pohovor. Psychologické vyšetření pacienta klinickým psychologem už ve zdravotnickém zařízení a motivace ke cvičení vzbudí jeho zájem o účast ve výcvikovém programu. Avšak klienti přicházejí s různým očekáváním. Pro účely stanovení terapeutického plánu je nezbytný vstupní motivační pohovor. Průběžně nastavené hodnocení výkonnosti v jednotlivých aktivitách musí být interpretováno velmi citlivě s ohledem na celkový stav jednotlivých účastníků. Zde má opět nezastupitelnou funkci individuální práce s klientem. Skupinová práce prolíná s individuálním vedením. Hodnocení dílčích úspěchů ve výcviku je nutné vždy vztahovat k celkovému obrazu kvality života každého klienta, k jeho vnitřním cílům. Pro klienty má velký význam, že mohou s terapeutem, pod jeho dohledem a s jeho pomocí hledat reedukační a kompenzační postupy pro výcvik dovedností. Zároveň mohou klienti s ostatními účastníky sdílet svoje úspěchy a neúspěchy. Možnost řešit svoje obtíže s lidmi, kteří také bojují s hendikepy má obrovský význam. Nejen výcvik, ale motivační rozhovory, hledání východisek pro další cvičení a navazování nových sociálních kontaktů ve skupině je klienty vysoce hodnoceno. Možnost srovnávání výkonnosti a hendikepů jednotlivých účastníků a sledování různých projevů vůle k překonávání obtíží je dalším motivačním prvkem pro cvičení klientů. 5

7 Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program Základní poznávací funkce, které člověk potřebuje pro plnohodnotné zapojení do každodenního života jsou: Pozornost Paměť Prostorová orientace Řeč Myšlení Jak začít s aktivizací člověka postiženého deficitem v oblasti kognitivních funkcí? 1. Zjistit, co člověk zvládá? Jak? Mluvit s ním a vycházet ve všech oblastech z úrovně, kterou člověk zvládá. (Informace lze získat též rozhovorem s klinickým psychologem, který pacienta vyšetřoval při hospitalizaci, rozhovorem s ošetřujícím lékařem a personálem.) 2. Co je dobré vědět, když chceme pomoci v tréninku kognitivních funkcí. Pozornost Pozornost člověk reaguje na oslovení, otevře oči, otočí hlavu, usměje se, poznává lidi kolem sebe, poslouchá rádio atd. člověk slyší, vidí, vnímá mluvenou řeč, zvuky, zaměří pozornost na sluchový, zrakový, hmatový, chuťový podnět atd. Nelze reagovat na vše, co člověk vnímá. Příklad: pozornost člověka upoutáváme různými druhy podnětů, nabízíme, ukazujeme, mluvíme na člověka atd. Je nutné mít na paměti, že příliš silné podněty a zvláště zvuky mohou být nepříjemné a člověk je pak odmítá. Výběrovost pozornosti je důležitá proto, abychom mohli reagovat na to, co je pro nás v tu chvíli důležité, nové, zajímavé. Očekává-li nemocný příchod blízkého člověka, nebude např. věnovat pozornost nikomu jinému z příchozího personálu nemocnice, bude působit apaticky, ale to jen funguje výběrovost pozornosti a jeho momentální citové naladění a očekávání. Jiné hodnocení tohoto chování je v situaci, kdy pacient v domácí péči reaguje velmi odlišně na různé členy rodiny, případně na návštěvy kamarádů, kolegů z práce. Nedostatek emocionální seberegulace se projevuje různým stupněm pozornosti věnované jednotlivým členům rodiny, kteří se o nemocného starají. Pocity méněcennosti a strach z budoucnosti mohou být příčinnou neochoty přijímat návštěvy kamarádů, kolegů z práce. Soustředění (koncentrace) pozornosti schopnost upoutat pozornost někdy několik sekund, někdy déle na určitý podnět. Při poškození mozku bývá velmi častým jevem zkrácení koncentrace pozornosti. Sledujeme, jak dlouho člověk vydrží vnímat nebo i vykonávat konkrétní aktivitu poslouchat mluvenou řeč, sledovat film, číst atd. Tuto dobu bychom měli 6

8 respektovat a jen postupně trénovat její prodlužování. Neúměrné přetěžování pozornosti přináší více škody než užitku. Příklad: Trénujeme na pracovním listě, kde jsou napsané číslice a písmena. Pohledem na list papíru spočítáme, kolik je na papíru napsaných číslic (množství znaků volíme podle výkonnosti člověka). Rozdělování pozornosti dělat více věcí najednou lze tam, kde jde o souběh zautomatizovaných činností poslouchat vyprávění u jídla, vyprávět při kreslení atd. lze tím lépe, čím víc jsou jednotlivé úkony zautomatizované. Má-li člověk problém s porozuměním řeči, nemůžeme chtít, aby reagoval, je-li zaujatý jakoukoliv jinou činností. Musíme proto pracovat na zautomatizování dílčích úkonů. Příklad: Schopnost lze dobře trénovat s využitím kresby a řeči tužkou obkreslujeme kruh s rukou ve vzduchu a přitom říkáme jednoduchou říkanku v rytmu kroužení ruky, místo kresby tužkou lze kruh obtahovat prstem. Schopnost přenášení pozornosti jde o schopnost přepojovat pozornost z jednoho podnětu na druhý jde o přizpůsobování neustále se měnícím podmínkám života. Příklad: Trénovat lze tak, že jednu zvládnutou činnost skládání mozaiky z kamínků přerušíme domluveným signálem zvonkem, světelným signálem apod. Po smyslovém podnětu člověk splní jiný domluvený úkol, např. napije se vody a pak pokračuje ve skládání mozaiky až do dalšího signálu. Paměť Obecně lze říci, že paměť je schopnost podržet si bez problémů získané poznatky. Osoby po úrazech a onemocnění mozku ve velké většině sdělují svoje pocity o tom, že paměť v různé míře nefunguje jako dříve. Proto je nutné při rozhovorech s pacientem po úrazu a onemocnění mozku komunikovat tak, abychom co nejdříve zjistili rozsah ztráty paměti. Příklad: zjišťujeme na kolik si náš blízký vybavuje okolnosti hospitalizace v nemocnici, nakolik si pamatuje jména členů rodiny, nakolik si vybavuje okolnosti svého dosavadního života, nakolik si vybavuje získané školní dovednosti atd. Krátkodobá paměť zajišťuje udržení si použitelné informace po dobu vykonávané činnosti. Po jejím skončení se informace pozvolna vytrácejí. Praktický význam krátkodobé paměti se uplatňuje při běžných činnostech, umožňuje nebrat na vědomí všechno, co vidíme a slyšíme, a přitom tomu nemíníme věnovat pozornost. Umožňuje vykonávat několik věcí současně a zároveň nebýt zahlceni všemi okolními vjemy. Krátkodobá paměť také umožňuje přístup k informacím uloženým dříve v dlouhodobé paměti. Dlouhodobá paměť zde jsou uchovávány informace získané v průběhu života a to jak prožíváním, učením, tak záměrným vzděláváním. Podílí se na fungování podvědomí a samotné tvorbě osobnosti. Dlouhodobá paměť funguje tak trochu jako knihovna, čím lépe jsou v ní informace uspořádány, tím snadněji je dovedeme třídit a vybavit si je. Všechno co známe, nebo právě poznáváme, se vždycky spojí s větším či menším množstvím prvků uložených v paměti na základě dřívějších zkušeností. Čím víc toho člověk ví, tím je pro něj učení lehčí. 7

9 Z těchto charakteristik vyplývá, že u lidí po úrazech a onemocnění mozku, kteří jsou zpočátku znejistěni v tom, jak jim bude paměť fungovat, je velmi prospěšné postupně oprašovat jejich znalosti. Zásadní je komunikovat s nimi a pomoci jim vybavovat si vše, co souviselo a souvisí s jejich dosavadním životem (zpočátku společné fotografie, vzpomínky, později pracovní a společenský život). Příklad cvičení: (Použito cvičení souboru Dílčí oslabení výkonu) Prostorová orientace Pro zvládání běžných denních činností, ale i pro obnovu čtení a psaní je důležitým předpokladem dobré fungování orientace v prostoru. Dalším rozměrem této dovednosti je dobré fungování a orientace v časoprostoru. Nejen kde, ale také kdy se činnosti konají, nejen kde, ale také kdy zaměřujeme svoji pozornost. Důležitou podmínkou bezpečné orientace v prostoru je zvládnutí pravolevé orientace. 8

10 Příklady cvičení prostorové orientace : nahoru dolů nahoře dole vpředu vzadu dopředu dozadu vpravo vlevo doprava doleva před za hned před hned za nad pod začátek konec uvnitř venku dovnitř ven tady tam zde tam blízko daleko mezi uprostřed na jedné straně na druhé straně rovně šikmo vysoko nízko Dále je vhodné trénovat orientaci v místnosti, v bytě, budově, okolí bydliště. Když člověk zvládá tuto velkou orientaci, přistoupíme k orientaci na malé ploše. Příklad: manipulujeme s konkrétními předměty na malé ploše (na stole, tabuli). 9

11 Řeč K posouzení stavu řeči je vhodné vyhledat logopeda (ve většině případů je k dispozici ve zdravotnickém zařízení již během hospitalizace). Logoped stanoví postup nápravy řeči. V domácím prostředí je vhodné stimulovat postiženého řečovými podněty. Příklad: pojmenovávat předměty, činnosti, mluvit v jednoduchých větách, sledovat, je-li postižený schopen opakovat slova, věty, je-li schopen sám sdělovat myšlenky mluvit ve větách, sdělovat jen slova. Při obtížích v artikulaci lze využívat procvičování mluvidel: Vypláznout jazyk písknout (fouknout) Poslat hubičku mlasknout jazykem Nafouknout tváře dotknout se jazykem horního rtu Kmitat jazykem z koutku do koutku Skousnout dolní ret nakrčit nos skousnout horní ret nakrčit nos Písknout (fouknout) poslat hubičku Jazykem bouli do levé tváře frknout jazykem bouli do pravé tváře frknout Olíznout spodní ret poslat hubičku olíznout horní ret poslat hubičku (Případně provádějte libovolné kombinace těchto či podobných pohybů.) Myšlení Myšlení v širším slova smyslu zahrnuje všechny psychické činnosti. Od vnímání postupuje k vytváření obecných pojmů a jejich prostřednictvím k využitelnosti v praktickém životě. Při myšlení se významně uplatňuje paměť a řeč. V procesu myšlení stojí na počátku příjem informací zprostředkovaný smyslovým vnímáním. Při úrazech a onemocnění mozku bývají smysly oslabeny, někdy výrazně narušeny. Cvičení smyslového vnímání sluchová cvičení, zraková cvičení, hmatová cvičení, stimulace čichu přispívají ke zlepšování příjmu informací. Možnosti rozvoje smyslového vnímání jsou dány zdravotním stavem, stimulace jednotlivých smyslových orgánů přispívá k uzdravování. Příklady sluchových cvičení: Poslouchání hudby, identifikace hlasů, rozlišování zvuků, lokalizace zdroje zvuků. 10

12 Příklady zrakových cvičení: Vyhledej a spočítej otazníky, čtverce atd. Stejné a nestejné obrázky, hledání stejných tvarů, hledání rozdílů, pexeso, zapamatování řady předmětů, řady obrázků, popis situačních obrázků. Zrakem je zprostředkováno největší množství informací. Těžiště cvičení se orientuje téměř vždy na současné uplatnění zrakového vnímání. 11

13 Co vidíš na obrázku (zrakové rozlišování). Hmatová cvičení: Rozlišování různých materiálů hmatem, hledání stejných předmětů hmatem, navlékání korálků stejných tvarů, stejné velikosti podle hmatu. Stimulace čichu: Rozlišování vůní a pachů, určování vůní. 12

14 Péče o základní životní potřeby Správné dýchání: Správné dýchání zajistí dostatečný přísun kyslíku do krve. Nesprávné dýchání krev ochuzuje, nedostatek kyslíku v krvi zhoršuje činnost mozku. Dýchací cvičení provádějte v klidu, v pohodlném sedu a na čerstvém vzduchu. Uvolněte oblečení a soustřeďte se na cvičení. 1. S nádechem počítejte do Počkejte 2 sekundy. 3. Vydechujte plynule 4 sekundy. 4. Počkejte 2 sekundy. Dýchejte plynule, dodržujte pauzu. Opakujte desetkrát. Cvičte u otevřeného okna nebo venku. Cvičení provádějte několikrát denně. Cvičení usnadňují pohyby paží při nádechu paže zvednout, při výdechu nechat paže klesnout. Pitný režim: Pro dobrou funkci mozku je bezpodmínečné nutné dodržovat pravidelný pitný režim. Nejvhodnější je přísun čisté pramenité vody v pravidelných intervalech během dne. Lze kombinovat s bylinkovými čaji, minerálními vodami. Černá káva, silný černý čaj, mléko a alkohol nelze považovat za vhodný zdroj tekutin. Pro kvalitní prožívání života je žádoucí: - Zachovat pohybovou aktivitu. - Dodržovat správnou životosprávu. - Zajistit bezpečné bydlení. - Rozvíjet duševní schopnosti. - Pěstovat společenské aktivity. - Zabezpečit finanční zdroje (u člověka, který ztratil svoje původní schopnosti, lze využít pomoc státu). 13

15 Příklad lekce výcvikového programu : Sociální komunikace : Přivítání, hodnocení minulé lekce, rekapitulace úspěchů a neúspěchů při domácím nácviku, hodnocení účinnosti individuální terapie mezi lekcemi, vzájemná informace klientů o prožívání, pomoc klientům s formulováním myšlenek do vyprávění. Kontrola domácích úkolů : Vzájemné porovnávání vypracovaných úkolů, předávání zkušeností, hodnocení klientů, hledání kompenzačních postupů při obtížích Nácvik řeči, artikulace, vyjadřování : Výuka plynulé řečové produkce opakování vět dle mluvního vzoru, využití rytmizace čtení slov, hlasité skupinové čtení doprovázené rytmizací, slabiky, slova. Gymnastika mluvidel - výuka a nácvik, individuálně, skupinově. Dramatizace básně : Vrabčáci Vrabčáci byli zvědaví, co všechno o nich věda ví i letěli to vyzvědět až do Akademie věd. A od té doby věda ví, že vrabčáci jsou zvědaví. (Emanuel Frynta) Společné čtení básně, individuální čtení, demonstrace dramatizace gesta, emoční zabarvení hlasu, rytmus nápodoba dramatizace, zadání domácího úkolu zvládnout báseň zpaměti Nácvik čtení, psaní : Výuka postřehování slabik, různá velikost písma podle potřeb klientů, skládání slabik do slov, skládání slov do věty, porozumění obsahu čteného textu, opakování vět, reprodukce obsahu čteného textu, kompenzační pomůcky, výběr čteného textu podle motivace klientů. Hry se slovy názvy reálných míst Psaní výuka uvolňovacích cviků, obtahování předlohy, nácvik vstoje, v sedě, loket nad podložkou, kompenzační pomůcky pro psaní nástavce na tužky, kulovitá tužka, trojboká tužka, upevňování tužky k ruce. Individuální trénink podle potřeby klientů aktuálního funkčního stavu 14

16 Cvičení paměti : Paměťové obrázkové karty výuka zrakové paměti, individuální nastavení množství karet k zapamatování podle zdatnosti, individuální cvičení, Skupinově opakování slov s postupným přidáváním, sestavy k opakování, nové sestavy Kulečníkové koule Představte si modrou kulečníkovou kouli, vlevo od modré si představte žlutou kouli a vpravo od modré červenou kouli. Zapisujte po vyslechnutí celé instrukce. Vzor zápisu : Ž M Č /žlutá, modrá, červená/ Zvýšit nebo snížit náročnost zadání podle výkonnosti klientů. Zapamatování tvarů překreslování, doba potřebná k zapamatování individuálně podle výkonnosti klientů. Příklad : Instrukce - pozorujte celý předložený grafický vzor. Zakryjte jej. Na čistý papír se snažte zakreslit přesnou podobu zhlednutého obrázku. Dodržujte velikost a proporce vzoru. Kreslete od ruky. Cvičení pozornosti, duševní pružnosti, pohotovosti, rychlosti reakcí : Slovní asociace k předkládaným podstatným jménům přiřazovat přiléhavé sloveso, tématické okruhy, asociace k obrázkovému materiálu. Pozornost v textu vyhledávání slabik, na řádcích vyhledávání symbolů. Číselné trio příklad části pracovního listu: Instrukce: vyhledej v řadě tři za sebou jdoucí číslice se součtem 10, po zácviku v nových pracovních listech práce na čas

17 Cvičení ke zlepšení psychomotorické koordinace : Skládání mozaiky dle předlohy kamínková mozaika, cvičení jemné motoriky zrakového vnímání Tangramy skládání různobarevných částí podle předlohy Rozvoj osobnostních vlastností : Vzájemná solidarita a podpora ve skupině, pozitivní podpora klientů, hledání kompenzačních mechanizmů, posilování vůle, podpora sebehodnocení, přijetí hendikepu a reálná cesta k jeho minimalizaci. Podpora píle, soutěžení. Relaxace : Výuka cvičení na míčích, nácvik rovnováhy, podpora ve dvojici, dechové cvičení Muzikoterapie : Poslech relaxační hudby, volné asociace pohybové, Orffovy nástroje rytmizace, produkce asociací, asociační kresba 16

18 Informace k uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Pracovní rehabilitace souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Příprava k práci zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě dohody s úřadem práce. Příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. Specializované rekvalifikační kurzy jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako ostatní rekvalifikace. Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je zaměstnáno nejméně 60 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Příspěvky pro zaměstnavatele Úřad práce může poskytnout příspěvek zaměstnavateli na vytvoření chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny. Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. 17

19 Dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem Posudková služba Pro účely sociálního zabezpečení vypracovávají posudky o zdravotním stavu ve vymezeném rozsahu okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), Česká správa sociálního zabezpečení a posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Z tohoto pravidla existují některé výjimky, zejména v systému nemocenského pojištění, kde posuzování (např. dočasné pracovní neschopnosti) náleží ošetřujícím lékařům, jejichž činnost je lékaři OSSZ kontrolována. Nesouhlas s posudkem Posudky o zdravotním stavu nejsou rozhodnutími a nelze proti nim podávat opravné prostředky. Posudky slouží jako podklad orgánu, který podle zákona rozhoduje o dávce nebo službě. Posouzení zdravotního stavu vždy vyžádá orgán, který o dávce nebo službě rozhoduje. V případě nesouhlasu s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, vydaném v prvním stupni správního řízení, lze podat odvolání k nadřízenému orgánu, a to u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Výjimku tvoří např. dávková rozhodnutí ve věcech důchodu, proti kterým lze podat námitky, o nichž rozhoduje orgán, který rozhodnutí vydal. Žalobu k soudu lze za stanovených podmínek podat až po skončení odvolacího řízení správního anebo jde-li o věci důchodového pojištění až po skončení řízení o námitkách. Pro účely odvolacího řízení správního podávají posudky o zdravotním stavu posudkové komise MPSV, pokud v předcházejícím řízení podávala posudek OSSZ. Posudkové komise MPSV dále podávají posudky pro účely soudního řízení zejména ve věcech žalob proti dávkovým rozhodnutím ve věcech důchodu. Práva a povinnosti posudkové služby Posudek orgánu posudkové služby musí vycházet ze zjištění zdravotního stavu občana a musí odpovídat posudkovým kritériím zakotveným v obecně závazných právních předpisech. Při posuzování posudkový orgán vychází z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů a přihlíží i k výsledku případného vlastního vyšetření posuzované osoby. Může též posuzovanou osobu vyzvat, aby se podrobila vyšetření lékařem orgánu posudkové služby anebo vyšetření v určeném zdravotnickém zařízení a poskytla další součinnost, která je potřebná k podání posudku. Dočasná pracovní neschopnost V případě dočasné pracovní neschopnosti osoby podléhající koordinaci sociálního zabezpečení, která nastane v České republice, může tato osoba požádat přímo svého ošetřujícího lékaře v České republice o vyplnění formuláře E 116. Ošetřující lékař vyplněný formulář E 116 předá společně s vnitrostátním potvrzením o uznání dočasné pracovní neschopnosti pacientovi, který oba formuláře musí doručit do tří dnů OSSZ příslušné podle místa výkonu ošetřujícího lékaře. Lékař příslušné OSSZ formulář E 116 ověří a OSSZ ho 18

20 společně s Žádostí o poskytnutí peněžitých dávek v případě pracovní neschopnosti" (formulář E 115) zašle příslušné instituci v členském státě, kde je osoba pojištěna. Ostatní nároky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem V ostatních případech vyplňují ošetřující lékaři E-formuláře pouze na žádost OSSZ. Ta se na ošetřujícího lékaře obrátí v případě, že od příslušné instituce z jiného členského státu EU obdrží žádost o vyplnění příslušného E-formuláře, protože pojištěnec této instituce se zdržuje v České republice. Jedná se zejména o lékařské zprávy pro účely posouzení nároků na invalidní důchody a rodinné dávky. Státní sociální podpora V případě zdravotního postižení se některé dávky státní sociální podpory poskytují za jiných podmínek nebo ve vyšší částce. Dávkami, které zohledňují zdravotní stav dítěte nebo rodiče, jsou rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna. Bližší informace o jednotlivých typech dávek, podmínkách nároku a místech, kde o tyto dávky lze žádat, naleznete na: Integrovaném portálu MPSV - dávky státní sociální podpory. Dávky pro osoby se zdravotním postižením Právní předpisy zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ) vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen vyhláška ) Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje: příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Kompetence krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen krajské pobočky ÚP ) Ministerstvo práce a sociálních věcí odvolací orgán Oprávněné osoby Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek: 19

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ***

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů *** Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 6 Nárok na příspěvek na mobilitu (1) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Aktuální k 10/2014 Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P)

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Schéma systému sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální péče Nemocenské

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu - 1 - Platné znění příslušných částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ DÁVKY

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

Stručná charakteristika státních dávek

Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika dávek Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

Zvláštní pomůcky pro sluchově postižené

Zvláštní pomůcky pro sluchově postižené SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Zvláštní pomůcky pro sluchově postižené Typy pomůcek, výše příspěvku, podání žádosti Mgr. M. Hanzlíček, Mgr. K. Voříšková Vydáno: 2011 Aktualizace: 2016 Obsah Úvod...3

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Pozměňovací návrh poslance Eček Jaroslav..

Pozměňovací návrh poslance Eček Jaroslav.. Pozměňovací návrh poslance Eček Jaroslav.. k 95. usnesení výboru pro sociální politiku (komplexní pozměňovací návrh) k návrhu poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS).

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Česká správa sociálního zabezpečení Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Ve vymezeném rozsahu je ČSSZ svěřen také

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2011 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění

Více

Sociální zabezpečení v ČR 10 23.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 10 23.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 10 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Publikace Nápadník 2012 existuje ve dvou různých vydáních (původní vydání z konce roku 2011 a dotisk vydaný v polovině roku 2012). Verzi

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2013/81441-112 Ve věci informací o příspěvku na péči Dotaz: (ze dne 20. 12. 2013) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žádám MPSV ČR jako povinný subjekt podle

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása

Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc 27. 9. 2016 Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása Tři oblasti, které nyní považujeme za důležité z pohledu NRZP ČR Novela zákona č.

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

329/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 13. října o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ

329/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 13. října o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ 329/2011 Sb. ZÁKON ze dne 13. října 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Změna: 141/2012 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Příspěvek na péči Je určen osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn K části první Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 4b (1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních

Více

329/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 13. října 2011. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ

329/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 13. října 2011. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ 329/2011 Sb. ZÁKON ze dne 13. října 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Změna: 141/2012 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 306/2013 Sb. Parlament se usnesl

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H : 329. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Žádost o umístění do DPS Žebrák

Žádost o umístění do DPS Žebrák Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Telefon: Rodinný stav: Druh příjmu: (invalidní, starobní důchod, jiný) Žádost o umístění do DPS Žebrák Využívám sociální službu: (dovoz oběda, úklid domácnosti,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Předpis č. 329/2011 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. Jste zde: Zákony pro lidi > Sbírka zákonů ČR > Ročník 2011 > Předpis č. 329/2011 Sb. Předpis č. 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Ze

Více

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na : zakoupení* - celkovou opravu*- zvláštní úpravu* motorového vozidla

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na : zakoupení* - celkovou opravu*- zvláštní úpravu* motorového vozidla Městský úřad v Jindřichově Hradci - odbor sociálních věcí 377 01 J.Hradec, Klášterská 135/II, pracoviště Janderova 147/II, tel. 384/351303 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který změní celý systém sociálních služeb. Doposud byly sociální služby upraveny zastaralou legislativou

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více