Obsah. 1. Úvod. 2. Počáteční fáze pomoci. 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program. - Pozornost. - Paměť. - Prostorová orientace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Úvod. 2. Počáteční fáze pomoci. 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program. - Pozornost. - Paměť. - Prostorová orientace."

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvod 2. Počáteční fáze pomoci 3. Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program - Pozornost - Paměť - Prostorová orientace - Řeč - Myšlení 4. Péče o základní životní potřeby 5. Informace k uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce 6. Státní sociální podpora Autoři : Mgr. Dana Populová PaedDr. Zdenka Slupská Miriam Králová Plzeň, březen

3 Úvod Občanské sdružení Mozek se zabývá poradenstvím pro osoby po úrazech a onemocnění mozku od roku Za dobu trvání sdružení byla poskytnuta specializovaná péče asi 120 klientům. K končí projekt Mentální a sociální rehabilitace, V rámci projektu byla poskytnuta systematická péče osobám se získaným zdravotním postižením, zaměřená na minimalizaci jejich hendikepů, prevenci sociálního vyloučení a podporu k hledání pracovního začlenění. Byl realizován výcvikový program, který klientům poskytl výcvik ztracených dovedností a konkrétní návody k návratu do běžného života a k hledání pracovního uplatnění. Z této práce vyplývají poznatky, které jsou stručně shrnuty v předkládané publikaci. Na základě zkušeností z práce s klienty jsou sestaveny nejčastěji řešené okruhy problémů pacientů samotných a jejich rodinných příslušníků. Konkrétní dotazy je možné směrovat na adresu: Osoby po úrazech a onemocnění mozku propuštěné do domácího ošetřování mají různé stupně hendikepu od nedostatků v pohybu, v sebeobsluze, až k deficitům kognitivních funkcí. Fyzický hendikep bývá někdy více, někdy méně zjevný. Každý pozná, co nemocný nemůže dělat. Rehabilitace fyzických funkcí je propracovaný a zavedený obor, který pomáhá nemocným už na lůžku, a je velmi důležité se co nejdříve do rehabilitačního procesu zapojit. Zdravotní pojišťovny tuto péči hradí. Bude žít? Tuto otázku si nejprve kladou členové rodiny v době, kdy je jejich blízký ještě v bezvědomí, v umělém spánku a tedy v péči lékařů. Bude žít? Tuto otázku kladou členové rodiny postiženého lékařům. Léčebné postupy současné medicíny jsou až zázračné ve srovnání s možnostmi zdravotnictví před lety. Budu mluvit, chodit? Budu soběstačný? Když dojde k nabytí vědomí, pomine fyzická bolest spojená s lékařskými zákroky atd., začne proces sebeuvědomování si celého těla, vzpomínání na to, co se stalo, kde jsem, proč tu jsem atd. Vnímáním personálu v nemocnici a vnímáním blízkých osob u lůžka se otvírá cesta k návratu k původnímu životu. Jaká ta cesta bude, závisí na rozsahu poškození mozku, úspěšnosti lékařských zákroků, rehabilitační péči, ale také na vůli pacienta. Budu ještě pracovat? Pacient, který absolvoval léčbu a rehabilitaci a je třeba jen částečně soběstačný v sebeobslužných činnostech a je schopen obstarat si (třeba i s pomocí) základní životní potřeby, si začne klást otázky jak budu dál žít, co budu dělat, vrátím se do svého zaměstnání, budu moci pracovat? Dosažení těchto cílů závisí na: - Rozsahu poškození mozku - Úspěšnosti léčení - Vůli člověka dlouhodobě pracovat na svém uzdravení 2

4 Počáteční fáze pomoci První kontakty rodinných příslušníků s pacientem u lůžka: - Bazální stimulace základní komunikace s člověkem, který zatím neodpovídá ani slovem, ani pohybem. Podporujte v nejzákladnější (bazální) rovině vnímání vašeho blízkého. - Somatická stimulace navozuje pocit bezpečí a jistoty: různé masážní techniky zklidňující, stimulující dýchání, doteky, při kterých se pacient cítí v bezpečí. - Vestibulární stimulace podporuje uvědomění si polohy těla, změna polohy těla např. houpáním. - Vibrační stimulace umožňuje vnímání celým tělem chvění, hlasy, tóny. - Nástavbová stimulace zraková, sluchová, hmatová. - Dotýkejte se pacienta, držte ho za ruku, dotýkejte se dalších částí těla a jmenujte je. - Mluvte na pacienta z očí do očí, připomeňte mu svoje jméno, oslovujte pacienta jménem. - Změňte polohu částí těla pacienta, sledujte jeho reakce. - Sleduje-li očima, ukažte mu rodinné fotografie a připomeňte jména ostatních členů rodiny. - Sledujte jeho odpovědi očima, hlavou, stiskem ruky, částmi těla atd., pomáhejte postiženému s komunikací. - Snažte se předávat pozitivní náladu. Bazální komunikace a stimulace je rozpracovaný rehabilitační program, který lze aplikovat již v době, kdy pacient zatím zdánlivě nevnímá anebo je jeho komunikace velmi omezená. Blíží se návrat Vašeho člena rodiny domů? Zhodnoťte jeho schopnosti v sebeobsluze, vyhodnoťte možnosti Vaší rodiny se o dočasně závislého člověka postarat. Zhodnoťte potřeby upravit prostředí domova tak, aby bylo možné o postiženého člověka pečovat. Konzultujte potřeby pacienta s personálem nemocnice. Někdy stačí drobné úpravy tak, aby se mohl pacient doma postupně o svoje základní potřeby starat jen s malou pomocí. Využijte kompenzační pomůcky, pečovatelskou službu, naplánujte harmonogram střídání se v péči o postiženého člena rodiny. Zhodnoťte síly celé Vaší rodiny s tím, že zdravotní stav Vašeho dočasně závislého člena rodiny se bude postupně zlepšovat. Vyhodnoťte také spolehlivost jednotlivých zúčastněných a jejich reálné síly, schopnosti a možnosti. Stát poskytuje pomoc v podobě péče o člena rodiny. Tato péče má však svoje limity. Pamatujte, že vyjádření optimistické perspektivy vůči zdravotnímu stavu pacienta a optimismus k překonání dočasných obtíží doma má také vysoce léčivé účinky. V každé fázi rekonvalescence vyjadřujte realistický optimismus, pozitivně hodnoťte každý pokrok. Každý malý krůček je pro pacienta velmi významný, nesmí být však kladeny přehnané nároky. Všechno chce svůj čas! Důležitá je aktivita člověka v rámci jeho možností. 3

5 Zabezpečení základních životních potřeb včetně pocitu jistoty v rodině je odrazovým můstkem pro motivaci postiženého k cílenému tréninku ztracených dovedností. Ale co jsou to ty kognitivní funkce? Je to soubor funkcí, které nám umožňují vnímat a jednat ve světě kolem nás. Jsou to všechny myšlenkové procesy nezbytné k vykonání jednoduchého i složitého úkolu. Patří sem vnímání, rozpoznávání, paměť, koncentrace pozornosti, řeč, pružnost myšlení, porozumění informacím. Na tyto funkce navazují schopnosti exekutivní, tj. schopnosti řešit problémy, plánovat, organizovat, vytvořit si náhled a úsudek, regulovat emoce. Tyto funkce se navzájem prolínají, jedna bez druhé nemůže správně fungovat. Sídlo všech těchto funkcí je v různých částech mozku. Duševní schopnosti tedy ony kognitivní funkce bývají následkem úrazu poškozeny, někdy výrazně, někdy méně závažně. V každém případě dochází k roztáčení spirály: zhoršení kognitivních funkcí obavy z neúspěchu a selhávání snížení sebevědomí pasivita další zhoršování schopností člověka. Tuto spirálu je nutné co nejdříve zastavit. Kdo a kdy potřebuje trénovat kognitivní funkce? Každý člověk v průběhu svého života postupně ztrácí výkonnost fyzických duševních schopností. Způsob života zdravý životní styl, pohyb a společenská aktivita jsou dobrou prevencí před zbytečně rychlou ztrátou výkonnosti člověka. Náhlá ztráta v systému kognitivních funkcí v souvislosti s traumatickým poraněním mozku či mozkovou mrtvicí vyžaduje rychlý a intenzivní nácvik, který v mnoha případech musí být řízen. Poranění mozku nebo mozková mrtvice přináší různý stupeň poruchy kognitivních funkcí. Neuroplasticita mozku člověka je vysoká a jeho nepoškozené části jsou do jisté míry schopny nahradit poškozené oblasti. Rehabilitace člověka je závislá na stupni a rozsahu poškození mozkové tkáně, zároveň je důležité co nejdříve zapojovat ony nepoškozené části. Proto je důležité začít s aktivitou člověka co nejdříve. Kde hledat radu, jak si pomoci? Posouzení mentálních schopností pacienta, popis schopnosti učit se a popis zbytkových hendikepů je úkolem psychodiagnostiky, kterou provede odborné pracoviště ještě v době hospitalizace pacienta. Je vhodné, když se rodinný příslušník po domluvě a se souhlasem pacienta seznámí s diagnózou. Žádejte od vyšetřujícího psychologa informace o jeho řeči, myšlení, paměti, časoprostorové orientaci, schopnosti plánovat činnosti, koncentraci pozornosti, unavitelnosti, vůli, emočním stavu. Zvláště cenné pro domácí péči jsou informace psychologa převedené do konkrétních rad. Ihned začít trénovat dílčí kroky, např. opakovat slova, artikulovat u zrcadla, obnovovat slovní zásobu s pomocí obrázků, 4

6 postupně obnovit schopnost číst, psát, cvičit paměť opakováním vět atd., je lepší, než čekat na to, co bude. Domácí učení by mělo být poučenou zábavou. Učit se samostatně zvládat život v domácím prostředí, cvičit sebeobsluhu, ale také hledat činnosti, které budou zábavou, je důležité pro navození a udržení motivace k dalšímu rozvoji osobnosti. Zhlédnout společně s nemocným krátký film a vyprávět si o něm přinese pečovateli informace o stavu pozornosti, unavitelnosti, paměti, řeči, ale také o schopnosti rozlišovat a prožívat emoce. Podle toho volíme další druh a rozsah aktivity. Forma skupinové práce ve výcvikovém programu se velmi osvědčila. Klienti v dlouhodobé péči tuto formu upřednostňovali. Individuálně řešenou problematiku např. při logopedické péči u klinického logopeda jsme rozšířili do skupinového nácviku např. sociální komunikace. Jedna forma práce doplňuje druhou. Velmi vysoký efekt přináší už samotné zařazení do skupiny, kterému musí předcházet diagnostický a motivační pohovor. Psychologické vyšetření pacienta klinickým psychologem už ve zdravotnickém zařízení a motivace ke cvičení vzbudí jeho zájem o účast ve výcvikovém programu. Avšak klienti přicházejí s různým očekáváním. Pro účely stanovení terapeutického plánu je nezbytný vstupní motivační pohovor. Průběžně nastavené hodnocení výkonnosti v jednotlivých aktivitách musí být interpretováno velmi citlivě s ohledem na celkový stav jednotlivých účastníků. Zde má opět nezastupitelnou funkci individuální práce s klientem. Skupinová práce prolíná s individuálním vedením. Hodnocení dílčích úspěchů ve výcviku je nutné vždy vztahovat k celkovému obrazu kvality života každého klienta, k jeho vnitřním cílům. Pro klienty má velký význam, že mohou s terapeutem, pod jeho dohledem a s jeho pomocí hledat reedukační a kompenzační postupy pro výcvik dovedností. Zároveň mohou klienti s ostatními účastníky sdílet svoje úspěchy a neúspěchy. Možnost řešit svoje obtíže s lidmi, kteří také bojují s hendikepy má obrovský význam. Nejen výcvik, ale motivační rozhovory, hledání východisek pro další cvičení a navazování nových sociálních kontaktů ve skupině je klienty vysoce hodnoceno. Možnost srovnávání výkonnosti a hendikepů jednotlivých účastníků a sledování různých projevů vůle k překonávání obtíží je dalším motivačním prvkem pro cvičení klientů. 5

7 Cvičení kognitivních funkcí výcvikový program Základní poznávací funkce, které člověk potřebuje pro plnohodnotné zapojení do každodenního života jsou: Pozornost Paměť Prostorová orientace Řeč Myšlení Jak začít s aktivizací člověka postiženého deficitem v oblasti kognitivních funkcí? 1. Zjistit, co člověk zvládá? Jak? Mluvit s ním a vycházet ve všech oblastech z úrovně, kterou člověk zvládá. (Informace lze získat též rozhovorem s klinickým psychologem, který pacienta vyšetřoval při hospitalizaci, rozhovorem s ošetřujícím lékařem a personálem.) 2. Co je dobré vědět, když chceme pomoci v tréninku kognitivních funkcí. Pozornost Pozornost člověk reaguje na oslovení, otevře oči, otočí hlavu, usměje se, poznává lidi kolem sebe, poslouchá rádio atd. člověk slyší, vidí, vnímá mluvenou řeč, zvuky, zaměří pozornost na sluchový, zrakový, hmatový, chuťový podnět atd. Nelze reagovat na vše, co člověk vnímá. Příklad: pozornost člověka upoutáváme různými druhy podnětů, nabízíme, ukazujeme, mluvíme na člověka atd. Je nutné mít na paměti, že příliš silné podněty a zvláště zvuky mohou být nepříjemné a člověk je pak odmítá. Výběrovost pozornosti je důležitá proto, abychom mohli reagovat na to, co je pro nás v tu chvíli důležité, nové, zajímavé. Očekává-li nemocný příchod blízkého člověka, nebude např. věnovat pozornost nikomu jinému z příchozího personálu nemocnice, bude působit apaticky, ale to jen funguje výběrovost pozornosti a jeho momentální citové naladění a očekávání. Jiné hodnocení tohoto chování je v situaci, kdy pacient v domácí péči reaguje velmi odlišně na různé členy rodiny, případně na návštěvy kamarádů, kolegů z práce. Nedostatek emocionální seberegulace se projevuje různým stupněm pozornosti věnované jednotlivým členům rodiny, kteří se o nemocného starají. Pocity méněcennosti a strach z budoucnosti mohou být příčinnou neochoty přijímat návštěvy kamarádů, kolegů z práce. Soustředění (koncentrace) pozornosti schopnost upoutat pozornost někdy několik sekund, někdy déle na určitý podnět. Při poškození mozku bývá velmi častým jevem zkrácení koncentrace pozornosti. Sledujeme, jak dlouho člověk vydrží vnímat nebo i vykonávat konkrétní aktivitu poslouchat mluvenou řeč, sledovat film, číst atd. Tuto dobu bychom měli 6

8 respektovat a jen postupně trénovat její prodlužování. Neúměrné přetěžování pozornosti přináší více škody než užitku. Příklad: Trénujeme na pracovním listě, kde jsou napsané číslice a písmena. Pohledem na list papíru spočítáme, kolik je na papíru napsaných číslic (množství znaků volíme podle výkonnosti člověka). Rozdělování pozornosti dělat více věcí najednou lze tam, kde jde o souběh zautomatizovaných činností poslouchat vyprávění u jídla, vyprávět při kreslení atd. lze tím lépe, čím víc jsou jednotlivé úkony zautomatizované. Má-li člověk problém s porozuměním řeči, nemůžeme chtít, aby reagoval, je-li zaujatý jakoukoliv jinou činností. Musíme proto pracovat na zautomatizování dílčích úkonů. Příklad: Schopnost lze dobře trénovat s využitím kresby a řeči tužkou obkreslujeme kruh s rukou ve vzduchu a přitom říkáme jednoduchou říkanku v rytmu kroužení ruky, místo kresby tužkou lze kruh obtahovat prstem. Schopnost přenášení pozornosti jde o schopnost přepojovat pozornost z jednoho podnětu na druhý jde o přizpůsobování neustále se měnícím podmínkám života. Příklad: Trénovat lze tak, že jednu zvládnutou činnost skládání mozaiky z kamínků přerušíme domluveným signálem zvonkem, světelným signálem apod. Po smyslovém podnětu člověk splní jiný domluvený úkol, např. napije se vody a pak pokračuje ve skládání mozaiky až do dalšího signálu. Paměť Obecně lze říci, že paměť je schopnost podržet si bez problémů získané poznatky. Osoby po úrazech a onemocnění mozku ve velké většině sdělují svoje pocity o tom, že paměť v různé míře nefunguje jako dříve. Proto je nutné při rozhovorech s pacientem po úrazu a onemocnění mozku komunikovat tak, abychom co nejdříve zjistili rozsah ztráty paměti. Příklad: zjišťujeme na kolik si náš blízký vybavuje okolnosti hospitalizace v nemocnici, nakolik si pamatuje jména členů rodiny, nakolik si vybavuje okolnosti svého dosavadního života, nakolik si vybavuje získané školní dovednosti atd. Krátkodobá paměť zajišťuje udržení si použitelné informace po dobu vykonávané činnosti. Po jejím skončení se informace pozvolna vytrácejí. Praktický význam krátkodobé paměti se uplatňuje při běžných činnostech, umožňuje nebrat na vědomí všechno, co vidíme a slyšíme, a přitom tomu nemíníme věnovat pozornost. Umožňuje vykonávat několik věcí současně a zároveň nebýt zahlceni všemi okolními vjemy. Krátkodobá paměť také umožňuje přístup k informacím uloženým dříve v dlouhodobé paměti. Dlouhodobá paměť zde jsou uchovávány informace získané v průběhu života a to jak prožíváním, učením, tak záměrným vzděláváním. Podílí se na fungování podvědomí a samotné tvorbě osobnosti. Dlouhodobá paměť funguje tak trochu jako knihovna, čím lépe jsou v ní informace uspořádány, tím snadněji je dovedeme třídit a vybavit si je. Všechno co známe, nebo právě poznáváme, se vždycky spojí s větším či menším množstvím prvků uložených v paměti na základě dřívějších zkušeností. Čím víc toho člověk ví, tím je pro něj učení lehčí. 7

9 Z těchto charakteristik vyplývá, že u lidí po úrazech a onemocnění mozku, kteří jsou zpočátku znejistěni v tom, jak jim bude paměť fungovat, je velmi prospěšné postupně oprašovat jejich znalosti. Zásadní je komunikovat s nimi a pomoci jim vybavovat si vše, co souviselo a souvisí s jejich dosavadním životem (zpočátku společné fotografie, vzpomínky, později pracovní a společenský život). Příklad cvičení: (Použito cvičení souboru Dílčí oslabení výkonu) Prostorová orientace Pro zvládání běžných denních činností, ale i pro obnovu čtení a psaní je důležitým předpokladem dobré fungování orientace v prostoru. Dalším rozměrem této dovednosti je dobré fungování a orientace v časoprostoru. Nejen kde, ale také kdy se činnosti konají, nejen kde, ale také kdy zaměřujeme svoji pozornost. Důležitou podmínkou bezpečné orientace v prostoru je zvládnutí pravolevé orientace. 8

10 Příklady cvičení prostorové orientace : nahoru dolů nahoře dole vpředu vzadu dopředu dozadu vpravo vlevo doprava doleva před za hned před hned za nad pod začátek konec uvnitř venku dovnitř ven tady tam zde tam blízko daleko mezi uprostřed na jedné straně na druhé straně rovně šikmo vysoko nízko Dále je vhodné trénovat orientaci v místnosti, v bytě, budově, okolí bydliště. Když člověk zvládá tuto velkou orientaci, přistoupíme k orientaci na malé ploše. Příklad: manipulujeme s konkrétními předměty na malé ploše (na stole, tabuli). 9

11 Řeč K posouzení stavu řeči je vhodné vyhledat logopeda (ve většině případů je k dispozici ve zdravotnickém zařízení již během hospitalizace). Logoped stanoví postup nápravy řeči. V domácím prostředí je vhodné stimulovat postiženého řečovými podněty. Příklad: pojmenovávat předměty, činnosti, mluvit v jednoduchých větách, sledovat, je-li postižený schopen opakovat slova, věty, je-li schopen sám sdělovat myšlenky mluvit ve větách, sdělovat jen slova. Při obtížích v artikulaci lze využívat procvičování mluvidel: Vypláznout jazyk písknout (fouknout) Poslat hubičku mlasknout jazykem Nafouknout tváře dotknout se jazykem horního rtu Kmitat jazykem z koutku do koutku Skousnout dolní ret nakrčit nos skousnout horní ret nakrčit nos Písknout (fouknout) poslat hubičku Jazykem bouli do levé tváře frknout jazykem bouli do pravé tváře frknout Olíznout spodní ret poslat hubičku olíznout horní ret poslat hubičku (Případně provádějte libovolné kombinace těchto či podobných pohybů.) Myšlení Myšlení v širším slova smyslu zahrnuje všechny psychické činnosti. Od vnímání postupuje k vytváření obecných pojmů a jejich prostřednictvím k využitelnosti v praktickém životě. Při myšlení se významně uplatňuje paměť a řeč. V procesu myšlení stojí na počátku příjem informací zprostředkovaný smyslovým vnímáním. Při úrazech a onemocnění mozku bývají smysly oslabeny, někdy výrazně narušeny. Cvičení smyslového vnímání sluchová cvičení, zraková cvičení, hmatová cvičení, stimulace čichu přispívají ke zlepšování příjmu informací. Možnosti rozvoje smyslového vnímání jsou dány zdravotním stavem, stimulace jednotlivých smyslových orgánů přispívá k uzdravování. Příklady sluchových cvičení: Poslouchání hudby, identifikace hlasů, rozlišování zvuků, lokalizace zdroje zvuků. 10

12 Příklady zrakových cvičení: Vyhledej a spočítej otazníky, čtverce atd. Stejné a nestejné obrázky, hledání stejných tvarů, hledání rozdílů, pexeso, zapamatování řady předmětů, řady obrázků, popis situačních obrázků. Zrakem je zprostředkováno největší množství informací. Těžiště cvičení se orientuje téměř vždy na současné uplatnění zrakového vnímání. 11

13 Co vidíš na obrázku (zrakové rozlišování). Hmatová cvičení: Rozlišování různých materiálů hmatem, hledání stejných předmětů hmatem, navlékání korálků stejných tvarů, stejné velikosti podle hmatu. Stimulace čichu: Rozlišování vůní a pachů, určování vůní. 12

14 Péče o základní životní potřeby Správné dýchání: Správné dýchání zajistí dostatečný přísun kyslíku do krve. Nesprávné dýchání krev ochuzuje, nedostatek kyslíku v krvi zhoršuje činnost mozku. Dýchací cvičení provádějte v klidu, v pohodlném sedu a na čerstvém vzduchu. Uvolněte oblečení a soustřeďte se na cvičení. 1. S nádechem počítejte do Počkejte 2 sekundy. 3. Vydechujte plynule 4 sekundy. 4. Počkejte 2 sekundy. Dýchejte plynule, dodržujte pauzu. Opakujte desetkrát. Cvičte u otevřeného okna nebo venku. Cvičení provádějte několikrát denně. Cvičení usnadňují pohyby paží při nádechu paže zvednout, při výdechu nechat paže klesnout. Pitný režim: Pro dobrou funkci mozku je bezpodmínečné nutné dodržovat pravidelný pitný režim. Nejvhodnější je přísun čisté pramenité vody v pravidelných intervalech během dne. Lze kombinovat s bylinkovými čaji, minerálními vodami. Černá káva, silný černý čaj, mléko a alkohol nelze považovat za vhodný zdroj tekutin. Pro kvalitní prožívání života je žádoucí: - Zachovat pohybovou aktivitu. - Dodržovat správnou životosprávu. - Zajistit bezpečné bydlení. - Rozvíjet duševní schopnosti. - Pěstovat společenské aktivity. - Zabezpečit finanční zdroje (u člověka, který ztratil svoje původní schopnosti, lze využít pomoc státu). 13

15 Příklad lekce výcvikového programu : Sociální komunikace : Přivítání, hodnocení minulé lekce, rekapitulace úspěchů a neúspěchů při domácím nácviku, hodnocení účinnosti individuální terapie mezi lekcemi, vzájemná informace klientů o prožívání, pomoc klientům s formulováním myšlenek do vyprávění. Kontrola domácích úkolů : Vzájemné porovnávání vypracovaných úkolů, předávání zkušeností, hodnocení klientů, hledání kompenzačních postupů při obtížích Nácvik řeči, artikulace, vyjadřování : Výuka plynulé řečové produkce opakování vět dle mluvního vzoru, využití rytmizace čtení slov, hlasité skupinové čtení doprovázené rytmizací, slabiky, slova. Gymnastika mluvidel - výuka a nácvik, individuálně, skupinově. Dramatizace básně : Vrabčáci Vrabčáci byli zvědaví, co všechno o nich věda ví i letěli to vyzvědět až do Akademie věd. A od té doby věda ví, že vrabčáci jsou zvědaví. (Emanuel Frynta) Společné čtení básně, individuální čtení, demonstrace dramatizace gesta, emoční zabarvení hlasu, rytmus nápodoba dramatizace, zadání domácího úkolu zvládnout báseň zpaměti Nácvik čtení, psaní : Výuka postřehování slabik, různá velikost písma podle potřeb klientů, skládání slabik do slov, skládání slov do věty, porozumění obsahu čteného textu, opakování vět, reprodukce obsahu čteného textu, kompenzační pomůcky, výběr čteného textu podle motivace klientů. Hry se slovy názvy reálných míst Psaní výuka uvolňovacích cviků, obtahování předlohy, nácvik vstoje, v sedě, loket nad podložkou, kompenzační pomůcky pro psaní nástavce na tužky, kulovitá tužka, trojboká tužka, upevňování tužky k ruce. Individuální trénink podle potřeby klientů aktuálního funkčního stavu 14

16 Cvičení paměti : Paměťové obrázkové karty výuka zrakové paměti, individuální nastavení množství karet k zapamatování podle zdatnosti, individuální cvičení, Skupinově opakování slov s postupným přidáváním, sestavy k opakování, nové sestavy Kulečníkové koule Představte si modrou kulečníkovou kouli, vlevo od modré si představte žlutou kouli a vpravo od modré červenou kouli. Zapisujte po vyslechnutí celé instrukce. Vzor zápisu : Ž M Č /žlutá, modrá, červená/ Zvýšit nebo snížit náročnost zadání podle výkonnosti klientů. Zapamatování tvarů překreslování, doba potřebná k zapamatování individuálně podle výkonnosti klientů. Příklad : Instrukce - pozorujte celý předložený grafický vzor. Zakryjte jej. Na čistý papír se snažte zakreslit přesnou podobu zhlednutého obrázku. Dodržujte velikost a proporce vzoru. Kreslete od ruky. Cvičení pozornosti, duševní pružnosti, pohotovosti, rychlosti reakcí : Slovní asociace k předkládaným podstatným jménům přiřazovat přiléhavé sloveso, tématické okruhy, asociace k obrázkovému materiálu. Pozornost v textu vyhledávání slabik, na řádcích vyhledávání symbolů. Číselné trio příklad části pracovního listu: Instrukce: vyhledej v řadě tři za sebou jdoucí číslice se součtem 10, po zácviku v nových pracovních listech práce na čas

17 Cvičení ke zlepšení psychomotorické koordinace : Skládání mozaiky dle předlohy kamínková mozaika, cvičení jemné motoriky zrakového vnímání Tangramy skládání různobarevných částí podle předlohy Rozvoj osobnostních vlastností : Vzájemná solidarita a podpora ve skupině, pozitivní podpora klientů, hledání kompenzačních mechanizmů, posilování vůle, podpora sebehodnocení, přijetí hendikepu a reálná cesta k jeho minimalizaci. Podpora píle, soutěžení. Relaxace : Výuka cvičení na míčích, nácvik rovnováhy, podpora ve dvojici, dechové cvičení Muzikoterapie : Poslech relaxační hudby, volné asociace pohybové, Orffovy nástroje rytmizace, produkce asociací, asociační kresba 16

18 Informace k uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Pracovní rehabilitace souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Příprava k práci zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě dohody s úřadem práce. Příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. Specializované rekvalifikační kurzy jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako ostatní rekvalifikace. Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je zaměstnáno nejméně 60 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Příspěvky pro zaměstnavatele Úřad práce může poskytnout příspěvek zaměstnavateli na vytvoření chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny. Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. 17

19 Dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem Posudková služba Pro účely sociálního zabezpečení vypracovávají posudky o zdravotním stavu ve vymezeném rozsahu okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), Česká správa sociálního zabezpečení a posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Z tohoto pravidla existují některé výjimky, zejména v systému nemocenského pojištění, kde posuzování (např. dočasné pracovní neschopnosti) náleží ošetřujícím lékařům, jejichž činnost je lékaři OSSZ kontrolována. Nesouhlas s posudkem Posudky o zdravotním stavu nejsou rozhodnutími a nelze proti nim podávat opravné prostředky. Posudky slouží jako podklad orgánu, který podle zákona rozhoduje o dávce nebo službě. Posouzení zdravotního stavu vždy vyžádá orgán, který o dávce nebo službě rozhoduje. V případě nesouhlasu s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, vydaném v prvním stupni správního řízení, lze podat odvolání k nadřízenému orgánu, a to u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Výjimku tvoří např. dávková rozhodnutí ve věcech důchodu, proti kterým lze podat námitky, o nichž rozhoduje orgán, který rozhodnutí vydal. Žalobu k soudu lze za stanovených podmínek podat až po skončení odvolacího řízení správního anebo jde-li o věci důchodového pojištění až po skončení řízení o námitkách. Pro účely odvolacího řízení správního podávají posudky o zdravotním stavu posudkové komise MPSV, pokud v předcházejícím řízení podávala posudek OSSZ. Posudkové komise MPSV dále podávají posudky pro účely soudního řízení zejména ve věcech žalob proti dávkovým rozhodnutím ve věcech důchodu. Práva a povinnosti posudkové služby Posudek orgánu posudkové služby musí vycházet ze zjištění zdravotního stavu občana a musí odpovídat posudkovým kritériím zakotveným v obecně závazných právních předpisech. Při posuzování posudkový orgán vychází z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů a přihlíží i k výsledku případného vlastního vyšetření posuzované osoby. Může též posuzovanou osobu vyzvat, aby se podrobila vyšetření lékařem orgánu posudkové služby anebo vyšetření v určeném zdravotnickém zařízení a poskytla další součinnost, která je potřebná k podání posudku. Dočasná pracovní neschopnost V případě dočasné pracovní neschopnosti osoby podléhající koordinaci sociálního zabezpečení, která nastane v České republice, může tato osoba požádat přímo svého ošetřujícího lékaře v České republice o vyplnění formuláře E 116. Ošetřující lékař vyplněný formulář E 116 předá společně s vnitrostátním potvrzením o uznání dočasné pracovní neschopnosti pacientovi, který oba formuláře musí doručit do tří dnů OSSZ příslušné podle místa výkonu ošetřujícího lékaře. Lékař příslušné OSSZ formulář E 116 ověří a OSSZ ho 18

20 společně s Žádostí o poskytnutí peněžitých dávek v případě pracovní neschopnosti" (formulář E 115) zašle příslušné instituci v členském státě, kde je osoba pojištěna. Ostatní nároky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem V ostatních případech vyplňují ošetřující lékaři E-formuláře pouze na žádost OSSZ. Ta se na ošetřujícího lékaře obrátí v případě, že od příslušné instituce z jiného členského státu EU obdrží žádost o vyplnění příslušného E-formuláře, protože pojištěnec této instituce se zdržuje v České republice. Jedná se zejména o lékařské zprávy pro účely posouzení nároků na invalidní důchody a rodinné dávky. Státní sociální podpora V případě zdravotního postižení se některé dávky státní sociální podpory poskytují za jiných podmínek nebo ve vyšší částce. Dávkami, které zohledňují zdravotní stav dítěte nebo rodiče, jsou rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna. Bližší informace o jednotlivých typech dávek, podmínkách nároku a místech, kde o tyto dávky lze žádat, naleznete na: Integrovaném portálu MPSV - dávky státní sociální podpory. Dávky pro osoby se zdravotním postižením Právní předpisy zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ) vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen vyhláška ) Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje: příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Kompetence krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen krajské pobočky ÚP ) Ministerstvo práce a sociálních věcí odvolací orgán Oprávněné osoby Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek: 19

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H : 329. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Předpis č. 329/2011 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. Jste zde: Zákony pro lidi > Sbírka zákonů ČR > Ročník 2011 > Předpis č. 329/2011 Sb. Předpis č. 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Ze

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

313/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách

313/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách 313/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů III. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM. sdružení propas Mgr. Petra Valentová

SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM. sdružení propas Mgr. Petra Valentová SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM sdružení propas Mgr. Petra Valentová Průkazy OZP Zákon 329/2011 Sb. 34 průkaz TP náleží osobě se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních 1 Postup jak získat příspěvek na péči pro duševně nemocného (dále DN) podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,(dále Vyhláška) s platností od 1.1.2012 Odkaz

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

Informace. Průkazky a další výhody

Informace. Průkazky a další výhody Informace Průkazky a další výhody Průkazky TP, ZTP a ZTP/P Zákon č. 329/2011 Sb. Tyto průkazky jsou určeny lidem se zdravotním postižením. Průkazku může získat člověk, který má více jak 1 rok a má tělesné,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy.

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2011, ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Meziresortní připomínkové řízení N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více