CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Nefarmakologické přístupy u osob s demencí Martina Hanusová Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Nefarmakologické přístupy u osob s demencí Téma práce: Nefarmakologické přístupy u osob s demencí Martina Hanusová Vedoucí práce: PhDr., Mgr. Dana Klevetová Olomouc 2013

3 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně a všechny použité prameny a literaturu jsem uvedla v závěrečném seznamu. V Bystrém 16. dubna podpis

4 Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů kdy nás opustí. Dělám strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně. Mark Twain Na tomto místě bych chtěla poděkovat PhDr., Mgr. Daně Klevetové za odborné, trpělivé a podporu dodávající vedení mé absolventské práce.

5 Obsah 1 Úvod Etapa stáří stáří jako proces Statistické údaje o stáří a demenci Spektrum sociálních sluţeb Česká alzheimerovská společnost Certifikát Váţka Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging Certifikovaný trenér paměti aktivizační trenér v sociálních sluţbách Demence Základní formy demence Primární demence Sekundární demence Klinické projevy demence Kognitivní projevy demence Behaviorální projevy demence Funkční projevy demence Diagnostika a léčba demence Anamnestické údaje Vyšetření kognitivních funkcí Pomocné vyšetřovací metody Nefarmakologické přístupy k osobám s demencí Desatero komunikace s lidmi se syndromem demence Trénink kognitivních funkcí Validace Validace teoretická východiska pochopení chování osob s demencí Validace jako klasifikace stupně syndromu demence Vyuţití verbálních a neverbálních způsobů při komunikaci s osobami s demencí Skupinová forma validace pouţívá specifické techniky Reminiscence Přístup orientovaný na člověka Preterapie Smyslová terapie Význam prostředí Zooterapie Arteterapie Muzikoterapie Kinezioterapie Závěr Pouţité zdroje: Seznam pouţitých zkratek:... 45

6 1 Úvod S přibývajícím věkem a počtem seniorů vzrůstá v České republice také četnost různých onemocnění a jedním z nejčastějších onemocnění v seniorském věku je právě demence, říká Baštecký (1994, podle Tavel, 2008, s. 28). Coţ podporuje tezi, ţe v sociálních zařízeních se budeme stále více potkávat se syndromem demence. Pracuji jiţ řadu let v sociálních sluţbách a stále častěji se setkávám s klienty trpícími různými formami demence. Dlouho jsem nevěděla, jak mám k lidem postiţeným demencí přistupovat. Často jsem seniorům, kteří mi například tvrdili, ţe se zrovna vrátili z práce, empaticky sdělovala, ţe do práce jiţ několik let nechodí, a tak podobně. Coţ většinou nemělo ţádné pozitivní účinky, ba naopak. Začala jsem tedy hledat různé cesty, jak s lidmi postiţenými demencí pracovat. Zjistila jsem, ţe existuje několik různých přístupů, které se dají v práci s lidmi postiţenými demencí vyuţívat. Postupem času jsem si všímala, ţe tak jako je kaţdý člověk jedinečný a neopakovatelný, tak je třeba s kaţdým člověkem postiţeným demencí pracovat s jiným přístupem. Tedy jedinečně, neopakovatelně, individuálně. Některým seniorům vyhovoval validační přístup a jeho techniky, jiní zase dobře reagovali na reminiscenci a podobně. Na základě těchto poznatků jsem se rozhodla psát absolventskou práci právě na téma nefarmakologických přístupů u osob s demencí. Cílem této teoretické kompilační práce je popsat moţné nefarmakologické přístupy, které se dají vyuţívat u osob trpících syndromem demence. 6

7 2 Etapa stáří stáří jako proces Přirozeně s přibýváním věku vznikají poruchy, které souvisejí s úbytkem kognitivních funkcí. Sniţuje se pruţnost myšlení a u paměti dochází ke sníţení výbavnosti. Tyto změny nastávají uţ mezi třicátým a čtyřicátým rokem ţivota. Později se začne objevovat sniţování psychomotorického tempa, sniţuje se rychlost zpracování paměti, paměť se dekonsoliduje, říká Švancara (2004, podle Jirák in Kalvach, 2008, s. 232). Hromadí se negativní účinky opakovaného stresu, jako je ovdovění, ztráta sociálních rolí, samota, zhoršené ekonomické podmínky a další, které mohou ohroţovat paměť. Vliv mají také somatická onemocnění, časté uţívání léků, které zhoršují paměť, a rizikový ţivotní styl. Bez ohledu na tyto faktory je nejváţnější příčinou poruch paměti chorobné organické onemocnění mozku. Demence. (Jirák in Kalvach, 2008, s. 232) Kaţdá ţivotní etapa člověka je důleţitá, stáří nevyjímaje. Stáří si zaslouţí stejnou pozornost jako dětství, mládí, dospělost. Koncem ţivota není stáří, ale smrt. A proto si stáří zaslouţí zájem v nejen samotného člověka procházejícího stářím, ale také subjektů státní sociální a zdravotní politiky a celé společnosti (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 11). Zdraví je dar, jehoţ cenu si velmi často uvědomujeme aţ v okamţik, kdy o tento dar přicházíme. Člověk většinou velmi pozdě přebírá odpovědnost za své zdraví. A také proč ne? Stále přetrvávající model biologického zdraví, podporovaný farmaceutickými firmami, nás přesvědčuje o tom, ţe zdraví se dá koupit (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 11). Biopsychosociální model zdraví pracuje se všemi sloţkami člověka v kontextu jeho ţivota. Nesoustředí se pouze na tělesné zdraví, ale na sociální, psychologické a spirituální sloţky, které zdraví výrazně ovlivňují (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 12). Kalvach, Hrabětová říkají (2005, s. 4): S psychikou je to stejné jako s tělesnou stránkou. Pasivita, nečinnost vedou k úpadku, včetně např. chudnutí slovníku. Je proto vhodné dbát v procesu stárnutí i ve vlastním stáří o přiměřenou psychickou 7

8 a sociální aktivitu komunikace, četba, křížovky, stolní hry, vzdělávání atd. Jde také o psychickou pohodu. V praxi to pro pečujícího znamená, ţe nejen dobrá orientace v somatologii přináší léčebný efekt. Umění přizpůsobit komunikaci se starým člověkem, umět naslouchat, mít schopnost vytvořit příjemné prostředí, nabídnout opravdový vztah, umět zvládat krizové situace je významným bodem zvládání jakéhokoliv onemocnění (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 12). V tomto případě syndromu demence. A právě splnění tohoto bodu nám nabízejí nefarmakologické přístupy k osobám s demencí. 2.1 Statistické údaje o stáří a demenci Je obecně známým faktem, ţe populace v České republice stárne. Podle projekce Českého statistického úřadu bylo v roce 2011 v České republice 15,5 % osob starších 65 let. V roce 2021 to uţ má být 20,6 % osob. S dalšími roky má pak dále přibývat osob seniorského věku (ČSÚ, 2012). Podle Smolíka se demence vyskytuje u 5 % osob nad 65 let a u osob nad 85 let dokonce u 25 % osob (2002, podle Tavel, s. 28). Z těchto statistických údajů vyplývá, ţe s velkou mírou pravděpodobnosti se i nadále v sociální práci budeme potkávat s osobami postiţenými demencí. 8

9 3 Spektrum sociálních služeb Sociální sluţby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Základní zásadou podle 2 odstavce 2. tohoto zákona je, ţe rozsah a forma pomoci i podpory musí zachovávat lidskou důstojnost, lidská práva a základní svobody osob. Pomoc a podpora musí vycházet z individuálně určených potřeb uţivatele sociálních sluţeb. V tomto zákoně jsou také charakterizovány sociální sluţby. Základní dělení sociálních sluţeb je podle druhu a podle formy. Podle druhu jsou to sociální sluţby poskytující sociální poradenství, sociální péči a sociální prevenci. Podle formy se dělí sociální sluţby na pobytové, ambulantní a terénní. S lidmi trpícími demencí se můţeme potkat ve všech těchto sociálních sluţbách. Pro příklad uvedu některá zařízení poskytující sociální sluţby osobám s demencí, která znám. Pobytové sluţby poskytující péči Domov pro seniory Sloupnice, Domov se zvláštním reţimem Na Skalce v Litomyšli, Domov se zvláštním reţimem Hranice na Moravě, Lůţkové a sociální zařízení pro seniory Chrudim, Centrum respitní péče Jindra v Litomyšli. Ambulantní poskytování sociálních sluţeb, poradenství a prevence Česká alzheimerovská společnost v Praze a její kontaktní místa. Terénní poskytování sociálních sluţeb a péče Charitní pečovatelská sluţba Polička, Česká alzheimerovská společnost Praha. V příloze č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., zákona 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách se mluví o standardech kvality v sociálních sluţbách. Standardy kvality je povinno mít zpracované kaţdé registrované zařízení poskytující sociální sluţby. Tyto standardy slouţí také k naplnění zásad zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. A právě nefarmakologické přístupy k osobám s demencí vidím jako jednu z moţných cest uvedení standardů kvality v sociálních sluţbách do ţivota v zařízeních poskytujících jakýkoliv druh nebo formu sociálních sluţeb. Neboť standardy vedou k profesionální a kvalitní sociální sluţbě. 9

10 3.1 Česká alzheimerovská společnost V roce 1996 vznikla Česká alzheimerovská společnost, pouţívající zkratku ČALS. ČALS vznikla na základě zvýšené poptávky lidí trpících demencí, jejich rodin, blízkých přátel, kteří neměli dostatek informací či zkušeností s onemocněním demencí, především s demencí Alzheimerova typu. Cílem této společnosti je pomoc a podpora pro osoby trpící demencí. Tato společnost úzce spolupracuje se sociálními zařízeními komunitního typu (ČALS, 2013, a). ČALS je akreditovaným zařízením MPSV. Pořádá akreditované vzdělávací programy a semináře pro poskytovatele sociálních sluţeb na téma demence. Poskytuje poradenství profesionálům (ČALS, 2013, b). ČALS je také poskytovatelem sociálních sluţeb v oblasti poradenství a péče. Poskytuje poradenství lidem, kteří trpí demencí, jejich rodině a přátelům. Dále pak poskytuje odlehčovací sluţbu v domácnosti uţivatelů (ČALS, 2013, b). ČALS působí také preventivně. Pořádá Dny paměti, kde si senioři mohou nechat zdarma vyšetřit paměť (ČALS, 2013, e). ČALS kaţdoročně 21. září pořádá Pomerančové dny, kdy formou koncertů či konferencí informuje širokou veřejnost o problematice Alzheimerovy choroby (ČALS, 2013, f) Certifikát Vážka Česká alzheimerovská společnost vyvinula systém certifikace, certifikát Váţka, který je udělován sluţbám splňujícím kritéria v poskytování péče o osoby s demencí. Tento certifikát má motivovat zařízení poskytující péči lidem trpícím demencí, aby své sluţby poskytovala odborně a co nejkvalitněji (ČALS, 2013, c). Certifikát se uděluje nejdéle na dobu 18 měsíců a zařízení musí splňovat kritéria pro udělení certifikátu Váţka nastavená ČALS minimálně ze 75 %. Zařízení pak můţe pouţívat logo certifikátu váţku na všech svých dokumentech, propagačních materiálech či webových stránkách po dobu platnosti certifikátu. ČALS na svých webových stránkách uveřejňuje zařízení, kterým udělila certifikát Váţka (ČALS, 2013, d). 10

11 3.2 Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, pouţívající zkratku ČSPTMJ, vznikla jako občanská společnost v roce 1998 v Praze. V současné době působí jako akreditovaná vzdělávací instituce MPSV. Posláním ČSPTMJ je dostat trénování paměti mezi seniory jako nástroj, který pomáhá oddalovat sníţení mentálních funkcí. ČSPTMJ pořádá kurzy pro veřejnost, ale také akreditované třístupňové kurzy pro profesionály, tedy i pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních sluţbách (ČSPTMJ, 2013, a). ČSPTMJ pořádá Národní týdny trénování paměti, které se kaţdoročně uskutečňují v březnu. Cílem těchto týdnů dle ČSPTMJ je přesvědčit nejen seniorskou populaci, ţe si ještě docela slušně pamatuje, kdyţ jí někdo poradí, jak na to Certifikovaný trenér paměti aktivizační trenér v sociálních službách Certifikát trenéra paměti získá absolvent třístupňového akreditovaného kurzu, který má rozsah 168 hodin a musí být ukončen obhajobou závěrečné práce. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách ukládá poskytovateli sociálních sluţeb povinnost pořádat výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti. Tyto činnosti mají vést k rozvoji a udrţení schopností, jako jsou soběstačnost, tvořivé schopnosti, znalosti apod. Tuto podmínku můţe naplňovat certifikovaný trenér paměti (Preiss, Chrástková, Steinová, Vejsadová, 2010, s ). 11

12 4 Demence Slovo demence pochází z latiny. Předpona de znamená odstranit a mens je mysl. Doslova tedy znamená bez mysli (Buijssen, 2006, s. 13). Dlouhou dobu se o lidech s demencí myslelo, ţe jsou duševně nemocni, teprve v nedávné době se přišlo na to, ţe demenci způsobuje dysfunkce mozku (Buijssen, 2006, s. 14). Demence je syndromem, který je charakterizován souborem příznaků a který má různé příčiny. Některé nemoci jsou vţdy spojeny s rozvojem demence (např. Alzheimerova choroba), u některých onemocnění se demence rozvine pouze někdy (např. AIDS). Z tohoto důvodu nejsme schopni při vyslovení slova demence určit, které onemocnění demenci vyvolalo (Jirák, Holmerová, Borzová, Franková, Kalvach, Konrád, Vaňková, Jarolímová, 2009, s. 11). 4.1 Základní formy demence Demence má mnoho forem. Základně se dělí podle příčiny vzniku do dvou skupin, primární a sekundární demence. Dělení ovšem není zcela přesné, různé formy demence se mohou prolínat (Jirák a kol., 2009, s. 19) Primární demence Primární demence se také nazývají atroficko-degenerativní nebo neurodegenerativní demence a jsou způsobeny procesem, který vede ke sníţení počtu nervových buněk (neuronů), pomocných nervových buněk (neuroglií), sníţení počtu spojů (synapsí) a k poruše funkcí nervových buněk. Dochází k ukládání patologických bílkovin, čímţ probíhá další řada degenerativních dějů v mozku (Jirák a kol., 2009, s ). Nejčastější příčinou tohoto typu demence je Alzheimerova choroba, která tvoří dvě třetiny všech demencí (Topinková, 1999, s. 23). Velmi často se také objevuje smíšená forma demence (alzheimerovsko-vaskulární), kdy demenci způsobuje Alzheimerova choroba a cévní změny v mozku. 12

13 Dalšími onemocněními, která způsobují tento typ demence, jsou Parkinsonova choroba, demence s Lewyho tělísky, frontotemporální lobární demence a Huntingtonova chorea (Jirák a kol., 2009, s. 29) Sekundární demence Sekundární demence se také nazývají symptomatické demence. Vznikají na základě jiného onemocnění neţ onemocnění, které vyvolává demenci (infekce, intoxikace, úraz, nádor, cévní porucha) a dělí se do dalších dvou podskupin vaskulární a ostatní symptomatické demence (Hátlová, Suchá, 2005, s. 23). Vaskulární demence vznikají poškozením mozkové tkáně cévními poruchami, především mozkovými infarkty, odumřením určité části mozku proto, ţe tato část nebyla prokrvena kvůli uzávěru vyţivující tepny. Demence častěji vznikají vinou mnohočetných drobných infarktů, ale mohou nastat i na základě jednoho velkého mozkového infarktu, který byl v místech důleţitých pro paměť. Ostatní symptomatické demence vznikají kvůli celkovému onemocnění organismu, které postihuje také mozek. Jsou to intoxikace, infekce, záněty, úrazy, nádory, léky, poruchy látkové přeměny a další faktory ovlivňující činnost mozku (Jirák a kol., 2009, s. 20). Nejčastější nemoci, které postihují i mozkovou tkáň a mohou vyvolat demenci, jsou syfilis, AIDS a prionové nemoci (Creutfeldtova-Jakobova nemoc, BSE). Z hlediska intoxikace je nejčastější alkoholová demence, která vzniká dlouhodobým naduţíváním alkoholu (Jirák a kol., 2009, s. 64). 4.2 Klinické projevy demence Projevy demence se dělí do tří základních skupin: kognitivní, behaviorální a funkční poruchy, které se mezi sebou vzájemně proplétají a ovlivňují (Topinková, 1999, s ). Tyto poruchy jsou tak velké, ţe ovlivňují normální ţivotní aktivity a vedou k nesoběstačnosti, závislosti na rodině, okolí a na sociálních či zdravotnických zařízeních (Jirák a kol., 2009, s. 11). Přitom na začátku první fáze, která je dlouhá, 13

14 není demence patrná. V konečné fázi nemoci ale člověk končí svůj ţivot tak, jak ho začal, jako bezmocné dítě (Buijssen, 2006, s. 13) Kognitivní projevy demence Kognitivní projevy jsou poruchy paměti, myšlení a úsudku, orientace, řeči, učení, poznávání, praxie, plánovacích funkcí Behaviorální projevy demence Behaviorální projevy jsou poruchy osobnosti, emotivity. Objevují se deprese, úzkost, bludy, halucinace, agresivita, společensky nepřijatelné chování, poruchy spánkového rytmu Funkční projevy demence Funkční projevy jsou sníţená sebeobsluha, později aţ úplná závislost na pomoci druhých. Dále ztráta schopnosti ovládat přístroje, řídit auto, potíţe s domácími pracemi, ztráta kontinence, neschopnost chůze (Topinková, 1999, s. 11). 4.3 Diagnostika a léčba demence Ze své praxe vím, ţe první příznaky demence bývají seniory, jejich rodinami, ale velmi často i samotnými praktickými lékaři přehlíţeny nebo podceňovány. Bývá na ně pohlíţeno na něco, co patří ke stáří. Demence je pak farmakologicky často špatně a pozdě léčena, a někdy také vůbec. Tento názor potvrzuje Jirák (2009, s. 25): Rodina i lékaři hodnotí některé příznaky demence jako příznaky stárnutí bez klinického významu a nevěnují jim zaslouženou pozornost. Pokud pracujeme se špatně zaléčeným seniorem v sociálních sluţbách, jsou nakonec nefarmakologické přístupy jedinou moţností, jak s člověkem, který trpí demencí, pracovat. Včasná a správná diagnostika a léčba demence je tedy pro seniora a jeho rodinu velmi důleţitá. 14

15 4.3.1 Anamnestické údaje Při diagnostikování demence jsou důleţité anamnestické údaje o prodělaných nemocech, úrazech hlavy, o uţívaní léků a závislostech. Člověk postiţený demencí často tyto údaje bagatelizuje, je dobré mít tyto anamnestické údaje potvrzeny od rodiny či blízkých (Jirák a kol., 2009, s. 26) Vyšetření kognitivních funkcí Vyšetření kognitivních funkcí je klíčové pro určení demence, jejího rozvoje. Vyšetření probíhá za pomoci jednoduchých orientačních testů, které je schopen vyhodnotit lékař bez hlubší znalosti neuropsychologie, tyto testy bezpečně prokáţou těţší demenci. V lehkých případech demence ale tyto testy mohou selhat, a proto je zapotřebí podrobnější testů, které vyhodnocuje klinický neuropsycholog (Raboch in Růţička, 2003, s. 24). Příkladem těchto testů je Mini-Mental State Examination (MMSE), Mattisova škála a hodnocení demence, Wechslerova paměťová škála a další (Raboch in Růţička, 2003, s.25-26) Pomocné vyšetřovací metody Pomocné vyšetřovací metody jsou zobrazovací metody, laboratorní testy a elektroencefalogram. Zobrazovací metody, výpočetní tomografie CT a magnetická rezonance MRI vylučují nebo nalézají příčinu demence na mozku (Raboch in Růţička, 2003, s. 32). Laboratorní testy mohou vyloučit nebo prokázat léčitelnou příčinu demence, zjistit přidruţená onemocnění a rizikové faktory demence. Patří sem vyšetření krevního obrazu, sedimentace, funkční testy štítné ţlázy, testy na lues, HIV, borreliózu, jaterní testy, vyšetření mozkomíšního moku a další (Raboch in Růţička, 2003, s ). Vyšetření elektroencefalografem se provádí pro rozlišení některých záchvatových stavů a některých vzácných příčin demence (Raboch in Růţička, 2003, s. 33). 15

16 5 Nefarmakologické přístupy k osobám s demencí Léčba demence by měla být komplexní. Neměla by se skládat pouze z léčby farmakologické a ošetřovatelských úkonů. Člověk trpící syndromem demence má totiţ všechny potřeby, tak jako člověk zdravý, vedle potřeb tělesných i potřeby spirituální, psychologické a sociální. Ze své praxe vím, ţe nefarmakologické přístupy jsou přínosné jak pro člověka postiţeného demencí, tak pro jeho okolí a pečujícího. V nefarmakologických přístupech se vyuţívá verbální i neverbální komunikace, rozhovor, empatie, cílená kognitivní stimulace, pouţívání paměťových pomůcek (fotografií, známých melodií, vůní, knih apod.). Pracuje se s prostředím, ve kterém se člověk postiţený demencí pohybuje. Vyuţívá se arteterapie, ergoterapie, zooterapie (Neubauer in Jirák, 1999, s ). Nefarmakologické přístupy k osobám s demencí mohou redukovat nástup pocitů bezmoci, které jsou spojeny s nepříznivými projevy demence. V časných stadiích demence nefarmakologické přístupy zachovávají především sociální schopnosti člověka stiţeného demencí a v pokročilejších stadiích demence jde především o zachování emočního proţívání a chování jedince. Nefarmakologické přístupy k osobám s demencí zabraňují rozvoji sociálně neţádoucího chování (Neubauer in Jirák, 1999, s ). 5.1 Desatero komunikace s lidmi se syndromem demence Na začátku kapitoly o nefarmakologických přístupech k osobám s demencí uvádím desatero komunikace s lidmi postiţenými demencí, převzaté z webových stránek Národní rady zdravotně postiţených. Toto desatero povaţuji za velmi důleţité při jakékoliv práci či komunikaci s lidmi postiţenými demencí. Jak říká Janečková a Vacková: Lidé často nevědí, jak s lidmi s demencí komunikovat. (2010, s. 100) Dobrou, správnou, empatickou komunikaci povaţuji samotnou za nefarmakologický přístup. 16

17 1. Při komunikaci omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí (např. rozhlasové vysílání), ujistíme se, ţe pacient dobře slyší, ţe má správně nastaveny kompenzační pomůcky (naslouchadla) a ţe netrpí komunikační poruchou ve smyslu afázie. 2. Pacienta povzbuzujeme vlídným zájmem, usilujeme o klidné chování a pozitivní výraz, omezujeme prudké pohyby a přecházení, zůstáváme v zorném poli pacienta. 3. Mluvíme srozumitelně, pomalu a v krátkých větách. 4. V hovoru se vyhýbáme odborným výrazům, ţargonu, ale i frázím či ironicky míněným protimluvům. Pouţíváme výrazy pacientovi známé a přiměřené. 5. Pouţíváme přímá pojmenování, vyhýbáme se zájmenům, a pokud lze, tak na předměty, osoby, části těla, o nichţ hovoříme, ukazujeme. Pokud pacient něco správně nepochopil, pouţijeme pokud moţno jinou formulaci a neopakujeme stejná slova. 6. Aktivně navazujeme a udrţujeme oční kontakt a průběţně ověřujeme, zda pacient našim informacím správně porozuměl, důleţité údaje píšeme navíc na papír. Pro získání pozornosti, případně pro zklidnění, pouţíváme dotek. 7. Vyuţíváme neverbální komunikaci, mimiku, dotek a tyto projevy sledujeme a umoţňujeme i u pacienta; jsme vnímaví k projevům úzkosti, strachu, deprese, bolesti. 8. Dáme zřetelně najevo, zda odcházíme jen na chvíli, nebo zda konzultace skončila. 9. Pacienta nepodceňujeme, komunikaci neomezujeme, ale přizpůsobujeme jeho schopnostem. Pacienty informujeme o povaze a důvodu vyšetření či léčebného výkonu, během vyšetření s nimi komunikujeme, uklidňujeme je, postup komentujeme. 10. Aktivně chráníme důstojnost lidí trpících syndromem demence, bráníme jejich poniţování, posilujeme jejich autonomii a moţnost rozhodovat o sobě. 17

18 5.2 Trénink kognitivních funkcí Při syndromu demence jsou nejvíce postiţeny poznávací funkce (vnímání, představy, fantazie, myšlení, řeč), a proto se klade velký důraz na kognitivní trénink, trénink kognitivních funkcí (paměť, prostorová orientace, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení a porozumění informacím, schopnost řešení problémů, plánování, organizování). Trénování kognitivních funkcí je vhodné pro lidi trpící různou formou demence. Tento trénink se také hojně vyuţívá jako prevence úbytku kognitivních funkcí (Preiss a kol., 201, s. 37). Trénuje se paměť, orientace v prostoru, v realitě, schopnost relaxace. U trénování paměti se vyuţívají osobní paměťové knihy s osobními fotografiemi a údaji člověka postiţeného demencí (Neubauer in Jirák, 1999, s ). Kognitivní trénink můţe být prováděn zábavnou formou, kdy se dají vyuţívat kříţovky, doplňování slov, spojení slavných dvojic (např. Romeo a Julie), hledání autorů k názvům knih, vymýšlení příběhů, kdy bude kaţdé slovo začínat na konkrétní slovo apod (Klevetová, Dlabalová, 2008, s ). Dobrou inspirací můţe být časopis pro seniory Vital plus. V kaţdém čísle je strana věnovaná trénování paměti. Z internetových zdrojů jsou to pak Tyto stránky nabízejí poradenství v oblasti demence a velké mnoţství kognitivních tréninků. Pravděpodobně největší působnost na poli trénování paměti má pak jiţ zmiňovaná Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. 5.3 Validace U osob postiţených demencí dochází ke změnám chování. Naomi Feil vytvořila metodu validace, která pomáhá při komunikaci s osobami postiţenými demencí. Metoda validace respektuje jedinečnost kaţdého člověka, zaměřuje se na rozvoj a diagnostiku schopností v kaţdém stádiu demence, čímţ zpomaluje progresi choroby. Validace pracuje s minulostí jedince a s jeho potřebou dořešit minulost (Tavel, 2006, s. 182) Validace byla vyvinuta jako terapie pro seniory, kteří proţili většinu ţivota naprosto normálně a nebyli například ovlivněni dlouholetým 18

19 psychiatrickým onemocněním (Klimentová, 2004, s ). Validace je cestou, jak zachovávat a rozvíjet důstojný ţivot lidí postiţených demencí díky bezpečným, odborným postupům, které respektují důstojnost a individuální potřeby kaţdého jedince (Klimentová, 2004, s. 251). Validace pracuje s bolestnými pocity. Pocity, které zůstávají nevyjádřeny, ve skrytosti dále bují. Autentický a empatický postoj pomáhá zvládat emoční zátěţ bolestných pocitů, a naopak ignorováním, potlačením bolestných pocitů dochází zároveň i k posilování těchto pocitů (Tavel, 2006, s. 186). I přes slábnutí krátkodobé paměti emocionální vzpomínky, naučené a ustálené věci z minulosti v paměti zůstávají do vysokého věku a vystupují na povrch. Validační technika je určena lidem vyšším věku při pokročilé demenci. (Tavel, 2006, s. 186). Validace se skládá ze čtyř základních komponentů ( Feil 1982, podle Klimentová, 2004, s. 245) Validace teoretická východiska pochopení chování osob s demencí Validace hledá, jakým způsobem u starých lidí dochází ve finální fázi jejich ţivota k vypořádání s problémy stávajícími a minulými. A to včetně specifik, která přináší vysoký věk, potřeba bezpečí, kontroly, náklonnosti a místa ve společenství. (Klimentová, 2004, s. 245). Naomi Feil k pochopení vnitřního světa osob s demencí vyuţila vývojové schéma etap ţivota podle psychologa Erika Eriksona, kde na kaţdém stupni vývoje musí jedinec vyřešit základní psychologický rozpor. Pokud ho vyřeší v kaţdé vývojové etapě získává určitou dovednost a můţe pokračovat ve svém dalším rozvoji, pokud ho nevyřeší nastává problém. (Mária Wirth a, 2010) Pečující, který umí vyuţívat validačního přístupu je schopen poznat, kterou ţivotní etapu nyní člověk řeší, čím a jakou lidskou ctností se musí dosytit. (Mária Wirth, 2010 b) Těchto ţivotních etap je osm, Naomi Feil přidala devátou, tak jak ji později sám Erikson ve svých 90 letech doplnil.(klevetová, Dlabalová, 2008, s.25) 19

20 5.3.2 Validace jako klasifikace stupně syndromu demence Validace klasifikuje dezorientované chování starých lidí, ve čtyřech stupních vývoje jejich postiţení (Klimentová, 2004, s. 245). Fáze nedostatečné orientace V této fázi si člověk postiţený demencí pamatuje jména blízkých, orientuje se v čase, prostoru, je orientován svou osobou, píše, čte, při hře dodrţuje pravidla. Somaticky ho trápí menší ztráty zraku, sluchu, úbytek mobility. Bývá velmi stereotypní a rituální ve věcech všedního dne, má problémy se změnami. Občas zapomíná, ale ze zásady a ze strachu tento fakt nepřiznává. Tyto výpadky si uvědomují, coţ jej znejišťuje a stává se vůči okolí ostraţitým. Reaguje podráţděně na osoby, které se jej snaţí řídit, kontrolovat a narušují mu osobní zónu, která můţe mít rozsah aţ jednoho metru. Dobře ale navazuje vztah s lidmi kteří jej respektují, vzbuzují jeho důvěru, snaţí se naslouchat a porozumět jeho problémům. V tomto stádiu je velmi důleţitý respekt a naslouchání. Ţoviální přístup nepřináší dobré výsledky a ani důvěru vůči protějšku. Pečující musí respektovat bariéry, které kolem sebe člověk ve fázi časové dezorientace vystavuje (Klimentová, 2004, s. 248). Validace v této fázi onemocnění pracuje s poznáním, ţe potlačované, bolestivé dojmy, které jsou sděleny důvěryhodné osobě, ztrácejí svůj zraňující efekt. Podporuje se explorace, vymluvení se, neptáme se ale proč, ptáme se jak, kdo, kdy, co apod. Nehledáme důvod, příčinu nějakého chování, nepouţíváme rozumné argumentování. Psychika člověka v tomto stádiu jiţ tyto argumenty nepřijímá a dochází k uzavření se. Člověk postiţený demencí pak zůstává se svým problémem sám (Klimentová, 2004, s. 249). Ve fázi nedostatečné orientace lidé postiţení demencí často obtěţují své okolí obviňováním. Toto obviňování pramení z bolestných zkušeností z minulosti i současnosti. Validace předpokládá znalost minulosti jedince a zároveň jeho současné proţívání. Pomáhá to při navázání komunikace a vyvolání zájmu o spolupráci u člověka postiţeného demencí. Případné obviňování si pečující nemůţe vztahovat na sebe, lidé postiţení demencí většinou z něčeho obviňují kohokoliv, kdo s nimi přijde do styku (Klimentová, 2004, s. 249). 20

21 Jako příklad validace z praxe mohu uvést: Paní: Byla tady čarodějnice. Pečující: Byla tady čarodějnice, jak jste poznala že to byla čarodějnice? Paní: Měla velké koště. Paní: A jak vypadala ta čarodějnice? Paní: Byla malá a měla modrou zástěru. Pečující neodmítla tvrzení o tom, ţe tam byla čarodějnice. Dotazy zjistila, ţe tam byla paní uklizečka, která má dnes modrou zástěru. A ţe paní ji díky koštěti povaţovala za čarodějnici. Fáze časové dezorientace Ve stádiu časové dezorientace jiţ dochází k velkým fyzickým a psychickým úbytkům. Prohlubuje se poškození sluchu, zraku, motorických a kognitivních funkcí. Je omezen kontakt s realitou v důsledku ztráty sociálních konvencí. Dále je omezena sebekontrola, komunikace, sociální jednání. Vinou izolovanosti a ztráty vnějších stimulů dochází k fyzické a citové inkontinenci. Probíhá návrat k základním pocitům, jako je láska, nenávist, a tyto pocity jsou plně bez předsudků a ostychu projevovány. Myšlení je intuitivní a lidé postiţení demencí mají velké poruchy paměti, nedodrţují pravidla, koncentrace je omezena (Klimentová, 2004, s. 249). Ve druhé fázi má práce s uţivateli podobný charakter jako v prvním stadiu. Má ale větší emocionální úroveň, uţivatel si vybavuje více pocity, které u něj pečující vyvolává, neţ jeho jméno. Velkým rozdílem při práci s uţivateli v první a druhé fázi je přístup pečujících k bariérám, které lidé s demencí vytvářejí. Ve fázi nedostatečné orientace se tyto bariéry musí respektovat. ve fázi nedostatečné orientace je potřeba tyto bariery překonat (Klimentová, 2004, s. 250). Fáze opakovaných pohybů Ve fázi opakovaných pohybů dochází k izolaci člověka trpícího demencí, která se často projevuje stereotypními projevy. Tito lidé ztrácejí kontakt s realitou, jsou pudově orientováni, verbální projev bývá nesrozumitelný, doprovázený různými zvuky. Obvyklá je inkontinence, slabé svalové napětí (Klimentová, 2004, s ). Fáze vegetativní Lidé postiţení demencí v této fázi jsou ve vegetativním stádiu, tedy nemluví, jsou inkontinentní, upoutáni na lůţko a téměř nereagují. 21

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Metoda reminiscence při práci se seniory s demencí v pobytových zařízeních Iva Krajíčková Vedoucí práce: Mgr. Petra Chovancová Olomouc 2014

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Terminologie Chování obsahuje z pohledu neuropsychologie 3 hlavní systémy: Kognitivní funkce Emoce (city a motivace)

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Desatero komunikace s handicapovanými dle doporučení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Desatero komunikace s handicapovanými dle doporučení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Desatero komunikace s handicapovanými dle doporučení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR I. Desatero komunikace s pacienty se sluchovým postižením 1. Komunikace přes papír s neslyšícími je většinou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, máme tu podzimní čas sklizně, čas přípravy na zimu. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely uţ od jara.

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Organizace vzdělávání trenérů paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging = akreditovaná

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM Ing. Eva Pokludová evapokludova@email.cz AUTISMUS Narušuje psychomotorický vývoj dítěte, ovlivňuje jeho komunikační dovednosti, představivost a schopnost navazovat

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Pavla Novotná Veronika Margoldová

Pavla Novotná Veronika Margoldová Pavla Novotná Veronika Margoldová jsou skupinou velmi závaţných onemocnění, jeţ významně ovlivňuje jak kvalitu ţivota pacientů, tak i jeho délku patří mezi poruchy nálady a jde o patologický smutek pochopitelný

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více