CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Nefarmakologické přístupy u osob s demencí Martina Hanusová Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Nefarmakologické přístupy u osob s demencí Téma práce: Nefarmakologické přístupy u osob s demencí Martina Hanusová Vedoucí práce: PhDr., Mgr. Dana Klevetová Olomouc 2013

3 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně a všechny použité prameny a literaturu jsem uvedla v závěrečném seznamu. V Bystrém 16. dubna podpis

4 Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů kdy nás opustí. Dělám strašně málo k jejímu procvičení, živení, posilování a ochraně. Mark Twain Na tomto místě bych chtěla poděkovat PhDr., Mgr. Daně Klevetové za odborné, trpělivé a podporu dodávající vedení mé absolventské práce.

5 Obsah 1 Úvod Etapa stáří stáří jako proces Statistické údaje o stáří a demenci Spektrum sociálních sluţeb Česká alzheimerovská společnost Certifikát Váţka Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging Certifikovaný trenér paměti aktivizační trenér v sociálních sluţbách Demence Základní formy demence Primární demence Sekundární demence Klinické projevy demence Kognitivní projevy demence Behaviorální projevy demence Funkční projevy demence Diagnostika a léčba demence Anamnestické údaje Vyšetření kognitivních funkcí Pomocné vyšetřovací metody Nefarmakologické přístupy k osobám s demencí Desatero komunikace s lidmi se syndromem demence Trénink kognitivních funkcí Validace Validace teoretická východiska pochopení chování osob s demencí Validace jako klasifikace stupně syndromu demence Vyuţití verbálních a neverbálních způsobů při komunikaci s osobami s demencí Skupinová forma validace pouţívá specifické techniky Reminiscence Přístup orientovaný na člověka Preterapie Smyslová terapie Význam prostředí Zooterapie Arteterapie Muzikoterapie Kinezioterapie Závěr Pouţité zdroje: Seznam pouţitých zkratek:... 45

6 1 Úvod S přibývajícím věkem a počtem seniorů vzrůstá v České republice také četnost různých onemocnění a jedním z nejčastějších onemocnění v seniorském věku je právě demence, říká Baštecký (1994, podle Tavel, 2008, s. 28). Coţ podporuje tezi, ţe v sociálních zařízeních se budeme stále více potkávat se syndromem demence. Pracuji jiţ řadu let v sociálních sluţbách a stále častěji se setkávám s klienty trpícími různými formami demence. Dlouho jsem nevěděla, jak mám k lidem postiţeným demencí přistupovat. Často jsem seniorům, kteří mi například tvrdili, ţe se zrovna vrátili z práce, empaticky sdělovala, ţe do práce jiţ několik let nechodí, a tak podobně. Coţ většinou nemělo ţádné pozitivní účinky, ba naopak. Začala jsem tedy hledat různé cesty, jak s lidmi postiţenými demencí pracovat. Zjistila jsem, ţe existuje několik různých přístupů, které se dají v práci s lidmi postiţenými demencí vyuţívat. Postupem času jsem si všímala, ţe tak jako je kaţdý člověk jedinečný a neopakovatelný, tak je třeba s kaţdým člověkem postiţeným demencí pracovat s jiným přístupem. Tedy jedinečně, neopakovatelně, individuálně. Některým seniorům vyhovoval validační přístup a jeho techniky, jiní zase dobře reagovali na reminiscenci a podobně. Na základě těchto poznatků jsem se rozhodla psát absolventskou práci právě na téma nefarmakologických přístupů u osob s demencí. Cílem této teoretické kompilační práce je popsat moţné nefarmakologické přístupy, které se dají vyuţívat u osob trpících syndromem demence. 6

7 2 Etapa stáří stáří jako proces Přirozeně s přibýváním věku vznikají poruchy, které souvisejí s úbytkem kognitivních funkcí. Sniţuje se pruţnost myšlení a u paměti dochází ke sníţení výbavnosti. Tyto změny nastávají uţ mezi třicátým a čtyřicátým rokem ţivota. Později se začne objevovat sniţování psychomotorického tempa, sniţuje se rychlost zpracování paměti, paměť se dekonsoliduje, říká Švancara (2004, podle Jirák in Kalvach, 2008, s. 232). Hromadí se negativní účinky opakovaného stresu, jako je ovdovění, ztráta sociálních rolí, samota, zhoršené ekonomické podmínky a další, které mohou ohroţovat paměť. Vliv mají také somatická onemocnění, časté uţívání léků, které zhoršují paměť, a rizikový ţivotní styl. Bez ohledu na tyto faktory je nejváţnější příčinou poruch paměti chorobné organické onemocnění mozku. Demence. (Jirák in Kalvach, 2008, s. 232) Kaţdá ţivotní etapa člověka je důleţitá, stáří nevyjímaje. Stáří si zaslouţí stejnou pozornost jako dětství, mládí, dospělost. Koncem ţivota není stáří, ale smrt. A proto si stáří zaslouţí zájem v nejen samotného člověka procházejícího stářím, ale také subjektů státní sociální a zdravotní politiky a celé společnosti (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 11). Zdraví je dar, jehoţ cenu si velmi často uvědomujeme aţ v okamţik, kdy o tento dar přicházíme. Člověk většinou velmi pozdě přebírá odpovědnost za své zdraví. A také proč ne? Stále přetrvávající model biologického zdraví, podporovaný farmaceutickými firmami, nás přesvědčuje o tom, ţe zdraví se dá koupit (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 11). Biopsychosociální model zdraví pracuje se všemi sloţkami člověka v kontextu jeho ţivota. Nesoustředí se pouze na tělesné zdraví, ale na sociální, psychologické a spirituální sloţky, které zdraví výrazně ovlivňují (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 12). Kalvach, Hrabětová říkají (2005, s. 4): S psychikou je to stejné jako s tělesnou stránkou. Pasivita, nečinnost vedou k úpadku, včetně např. chudnutí slovníku. Je proto vhodné dbát v procesu stárnutí i ve vlastním stáří o přiměřenou psychickou 7

8 a sociální aktivitu komunikace, četba, křížovky, stolní hry, vzdělávání atd. Jde také o psychickou pohodu. V praxi to pro pečujícího znamená, ţe nejen dobrá orientace v somatologii přináší léčebný efekt. Umění přizpůsobit komunikaci se starým člověkem, umět naslouchat, mít schopnost vytvořit příjemné prostředí, nabídnout opravdový vztah, umět zvládat krizové situace je významným bodem zvládání jakéhokoliv onemocnění (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 12). V tomto případě syndromu demence. A právě splnění tohoto bodu nám nabízejí nefarmakologické přístupy k osobám s demencí. 2.1 Statistické údaje o stáří a demenci Je obecně známým faktem, ţe populace v České republice stárne. Podle projekce Českého statistického úřadu bylo v roce 2011 v České republice 15,5 % osob starších 65 let. V roce 2021 to uţ má být 20,6 % osob. S dalšími roky má pak dále přibývat osob seniorského věku (ČSÚ, 2012). Podle Smolíka se demence vyskytuje u 5 % osob nad 65 let a u osob nad 85 let dokonce u 25 % osob (2002, podle Tavel, s. 28). Z těchto statistických údajů vyplývá, ţe s velkou mírou pravděpodobnosti se i nadále v sociální práci budeme potkávat s osobami postiţenými demencí. 8

9 3 Spektrum sociálních služeb Sociální sluţby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Základní zásadou podle 2 odstavce 2. tohoto zákona je, ţe rozsah a forma pomoci i podpory musí zachovávat lidskou důstojnost, lidská práva a základní svobody osob. Pomoc a podpora musí vycházet z individuálně určených potřeb uţivatele sociálních sluţeb. V tomto zákoně jsou také charakterizovány sociální sluţby. Základní dělení sociálních sluţeb je podle druhu a podle formy. Podle druhu jsou to sociální sluţby poskytující sociální poradenství, sociální péči a sociální prevenci. Podle formy se dělí sociální sluţby na pobytové, ambulantní a terénní. S lidmi trpícími demencí se můţeme potkat ve všech těchto sociálních sluţbách. Pro příklad uvedu některá zařízení poskytující sociální sluţby osobám s demencí, která znám. Pobytové sluţby poskytující péči Domov pro seniory Sloupnice, Domov se zvláštním reţimem Na Skalce v Litomyšli, Domov se zvláštním reţimem Hranice na Moravě, Lůţkové a sociální zařízení pro seniory Chrudim, Centrum respitní péče Jindra v Litomyšli. Ambulantní poskytování sociálních sluţeb, poradenství a prevence Česká alzheimerovská společnost v Praze a její kontaktní místa. Terénní poskytování sociálních sluţeb a péče Charitní pečovatelská sluţba Polička, Česká alzheimerovská společnost Praha. V příloze č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., zákona 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách se mluví o standardech kvality v sociálních sluţbách. Standardy kvality je povinno mít zpracované kaţdé registrované zařízení poskytující sociální sluţby. Tyto standardy slouţí také k naplnění zásad zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. A právě nefarmakologické přístupy k osobám s demencí vidím jako jednu z moţných cest uvedení standardů kvality v sociálních sluţbách do ţivota v zařízeních poskytujících jakýkoliv druh nebo formu sociálních sluţeb. Neboť standardy vedou k profesionální a kvalitní sociální sluţbě. 9

10 3.1 Česká alzheimerovská společnost V roce 1996 vznikla Česká alzheimerovská společnost, pouţívající zkratku ČALS. ČALS vznikla na základě zvýšené poptávky lidí trpících demencí, jejich rodin, blízkých přátel, kteří neměli dostatek informací či zkušeností s onemocněním demencí, především s demencí Alzheimerova typu. Cílem této společnosti je pomoc a podpora pro osoby trpící demencí. Tato společnost úzce spolupracuje se sociálními zařízeními komunitního typu (ČALS, 2013, a). ČALS je akreditovaným zařízením MPSV. Pořádá akreditované vzdělávací programy a semináře pro poskytovatele sociálních sluţeb na téma demence. Poskytuje poradenství profesionálům (ČALS, 2013, b). ČALS je také poskytovatelem sociálních sluţeb v oblasti poradenství a péče. Poskytuje poradenství lidem, kteří trpí demencí, jejich rodině a přátelům. Dále pak poskytuje odlehčovací sluţbu v domácnosti uţivatelů (ČALS, 2013, b). ČALS působí také preventivně. Pořádá Dny paměti, kde si senioři mohou nechat zdarma vyšetřit paměť (ČALS, 2013, e). ČALS kaţdoročně 21. září pořádá Pomerančové dny, kdy formou koncertů či konferencí informuje širokou veřejnost o problematice Alzheimerovy choroby (ČALS, 2013, f) Certifikát Vážka Česká alzheimerovská společnost vyvinula systém certifikace, certifikát Váţka, který je udělován sluţbám splňujícím kritéria v poskytování péče o osoby s demencí. Tento certifikát má motivovat zařízení poskytující péči lidem trpícím demencí, aby své sluţby poskytovala odborně a co nejkvalitněji (ČALS, 2013, c). Certifikát se uděluje nejdéle na dobu 18 měsíců a zařízení musí splňovat kritéria pro udělení certifikátu Váţka nastavená ČALS minimálně ze 75 %. Zařízení pak můţe pouţívat logo certifikátu váţku na všech svých dokumentech, propagačních materiálech či webových stránkách po dobu platnosti certifikátu. ČALS na svých webových stránkách uveřejňuje zařízení, kterým udělila certifikát Váţka (ČALS, 2013, d). 10

11 3.2 Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, pouţívající zkratku ČSPTMJ, vznikla jako občanská společnost v roce 1998 v Praze. V současné době působí jako akreditovaná vzdělávací instituce MPSV. Posláním ČSPTMJ je dostat trénování paměti mezi seniory jako nástroj, který pomáhá oddalovat sníţení mentálních funkcí. ČSPTMJ pořádá kurzy pro veřejnost, ale také akreditované třístupňové kurzy pro profesionály, tedy i pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních sluţbách (ČSPTMJ, 2013, a). ČSPTMJ pořádá Národní týdny trénování paměti, které se kaţdoročně uskutečňují v březnu. Cílem těchto týdnů dle ČSPTMJ je přesvědčit nejen seniorskou populaci, ţe si ještě docela slušně pamatuje, kdyţ jí někdo poradí, jak na to Certifikovaný trenér paměti aktivizační trenér v sociálních službách Certifikát trenéra paměti získá absolvent třístupňového akreditovaného kurzu, který má rozsah 168 hodin a musí být ukončen obhajobou závěrečné práce. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách ukládá poskytovateli sociálních sluţeb povinnost pořádat výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti. Tyto činnosti mají vést k rozvoji a udrţení schopností, jako jsou soběstačnost, tvořivé schopnosti, znalosti apod. Tuto podmínku můţe naplňovat certifikovaný trenér paměti (Preiss, Chrástková, Steinová, Vejsadová, 2010, s ). 11

12 4 Demence Slovo demence pochází z latiny. Předpona de znamená odstranit a mens je mysl. Doslova tedy znamená bez mysli (Buijssen, 2006, s. 13). Dlouhou dobu se o lidech s demencí myslelo, ţe jsou duševně nemocni, teprve v nedávné době se přišlo na to, ţe demenci způsobuje dysfunkce mozku (Buijssen, 2006, s. 14). Demence je syndromem, který je charakterizován souborem příznaků a který má různé příčiny. Některé nemoci jsou vţdy spojeny s rozvojem demence (např. Alzheimerova choroba), u některých onemocnění se demence rozvine pouze někdy (např. AIDS). Z tohoto důvodu nejsme schopni při vyslovení slova demence určit, které onemocnění demenci vyvolalo (Jirák, Holmerová, Borzová, Franková, Kalvach, Konrád, Vaňková, Jarolímová, 2009, s. 11). 4.1 Základní formy demence Demence má mnoho forem. Základně se dělí podle příčiny vzniku do dvou skupin, primární a sekundární demence. Dělení ovšem není zcela přesné, různé formy demence se mohou prolínat (Jirák a kol., 2009, s. 19) Primární demence Primární demence se také nazývají atroficko-degenerativní nebo neurodegenerativní demence a jsou způsobeny procesem, který vede ke sníţení počtu nervových buněk (neuronů), pomocných nervových buněk (neuroglií), sníţení počtu spojů (synapsí) a k poruše funkcí nervových buněk. Dochází k ukládání patologických bílkovin, čímţ probíhá další řada degenerativních dějů v mozku (Jirák a kol., 2009, s ). Nejčastější příčinou tohoto typu demence je Alzheimerova choroba, která tvoří dvě třetiny všech demencí (Topinková, 1999, s. 23). Velmi často se také objevuje smíšená forma demence (alzheimerovsko-vaskulární), kdy demenci způsobuje Alzheimerova choroba a cévní změny v mozku. 12

13 Dalšími onemocněními, která způsobují tento typ demence, jsou Parkinsonova choroba, demence s Lewyho tělísky, frontotemporální lobární demence a Huntingtonova chorea (Jirák a kol., 2009, s. 29) Sekundární demence Sekundární demence se také nazývají symptomatické demence. Vznikají na základě jiného onemocnění neţ onemocnění, které vyvolává demenci (infekce, intoxikace, úraz, nádor, cévní porucha) a dělí se do dalších dvou podskupin vaskulární a ostatní symptomatické demence (Hátlová, Suchá, 2005, s. 23). Vaskulární demence vznikají poškozením mozkové tkáně cévními poruchami, především mozkovými infarkty, odumřením určité části mozku proto, ţe tato část nebyla prokrvena kvůli uzávěru vyţivující tepny. Demence častěji vznikají vinou mnohočetných drobných infarktů, ale mohou nastat i na základě jednoho velkého mozkového infarktu, který byl v místech důleţitých pro paměť. Ostatní symptomatické demence vznikají kvůli celkovému onemocnění organismu, které postihuje také mozek. Jsou to intoxikace, infekce, záněty, úrazy, nádory, léky, poruchy látkové přeměny a další faktory ovlivňující činnost mozku (Jirák a kol., 2009, s. 20). Nejčastější nemoci, které postihují i mozkovou tkáň a mohou vyvolat demenci, jsou syfilis, AIDS a prionové nemoci (Creutfeldtova-Jakobova nemoc, BSE). Z hlediska intoxikace je nejčastější alkoholová demence, která vzniká dlouhodobým naduţíváním alkoholu (Jirák a kol., 2009, s. 64). 4.2 Klinické projevy demence Projevy demence se dělí do tří základních skupin: kognitivní, behaviorální a funkční poruchy, které se mezi sebou vzájemně proplétají a ovlivňují (Topinková, 1999, s ). Tyto poruchy jsou tak velké, ţe ovlivňují normální ţivotní aktivity a vedou k nesoběstačnosti, závislosti na rodině, okolí a na sociálních či zdravotnických zařízeních (Jirák a kol., 2009, s. 11). Přitom na začátku první fáze, která je dlouhá, 13

14 není demence patrná. V konečné fázi nemoci ale člověk končí svůj ţivot tak, jak ho začal, jako bezmocné dítě (Buijssen, 2006, s. 13) Kognitivní projevy demence Kognitivní projevy jsou poruchy paměti, myšlení a úsudku, orientace, řeči, učení, poznávání, praxie, plánovacích funkcí Behaviorální projevy demence Behaviorální projevy jsou poruchy osobnosti, emotivity. Objevují se deprese, úzkost, bludy, halucinace, agresivita, společensky nepřijatelné chování, poruchy spánkového rytmu Funkční projevy demence Funkční projevy jsou sníţená sebeobsluha, později aţ úplná závislost na pomoci druhých. Dále ztráta schopnosti ovládat přístroje, řídit auto, potíţe s domácími pracemi, ztráta kontinence, neschopnost chůze (Topinková, 1999, s. 11). 4.3 Diagnostika a léčba demence Ze své praxe vím, ţe první příznaky demence bývají seniory, jejich rodinami, ale velmi často i samotnými praktickými lékaři přehlíţeny nebo podceňovány. Bývá na ně pohlíţeno na něco, co patří ke stáří. Demence je pak farmakologicky často špatně a pozdě léčena, a někdy také vůbec. Tento názor potvrzuje Jirák (2009, s. 25): Rodina i lékaři hodnotí některé příznaky demence jako příznaky stárnutí bez klinického významu a nevěnují jim zaslouženou pozornost. Pokud pracujeme se špatně zaléčeným seniorem v sociálních sluţbách, jsou nakonec nefarmakologické přístupy jedinou moţností, jak s člověkem, který trpí demencí, pracovat. Včasná a správná diagnostika a léčba demence je tedy pro seniora a jeho rodinu velmi důleţitá. 14

15 4.3.1 Anamnestické údaje Při diagnostikování demence jsou důleţité anamnestické údaje o prodělaných nemocech, úrazech hlavy, o uţívaní léků a závislostech. Člověk postiţený demencí často tyto údaje bagatelizuje, je dobré mít tyto anamnestické údaje potvrzeny od rodiny či blízkých (Jirák a kol., 2009, s. 26) Vyšetření kognitivních funkcí Vyšetření kognitivních funkcí je klíčové pro určení demence, jejího rozvoje. Vyšetření probíhá za pomoci jednoduchých orientačních testů, které je schopen vyhodnotit lékař bez hlubší znalosti neuropsychologie, tyto testy bezpečně prokáţou těţší demenci. V lehkých případech demence ale tyto testy mohou selhat, a proto je zapotřebí podrobnější testů, které vyhodnocuje klinický neuropsycholog (Raboch in Růţička, 2003, s. 24). Příkladem těchto testů je Mini-Mental State Examination (MMSE), Mattisova škála a hodnocení demence, Wechslerova paměťová škála a další (Raboch in Růţička, 2003, s.25-26) Pomocné vyšetřovací metody Pomocné vyšetřovací metody jsou zobrazovací metody, laboratorní testy a elektroencefalogram. Zobrazovací metody, výpočetní tomografie CT a magnetická rezonance MRI vylučují nebo nalézají příčinu demence na mozku (Raboch in Růţička, 2003, s. 32). Laboratorní testy mohou vyloučit nebo prokázat léčitelnou příčinu demence, zjistit přidruţená onemocnění a rizikové faktory demence. Patří sem vyšetření krevního obrazu, sedimentace, funkční testy štítné ţlázy, testy na lues, HIV, borreliózu, jaterní testy, vyšetření mozkomíšního moku a další (Raboch in Růţička, 2003, s ). Vyšetření elektroencefalografem se provádí pro rozlišení některých záchvatových stavů a některých vzácných příčin demence (Raboch in Růţička, 2003, s. 33). 15

16 5 Nefarmakologické přístupy k osobám s demencí Léčba demence by měla být komplexní. Neměla by se skládat pouze z léčby farmakologické a ošetřovatelských úkonů. Člověk trpící syndromem demence má totiţ všechny potřeby, tak jako člověk zdravý, vedle potřeb tělesných i potřeby spirituální, psychologické a sociální. Ze své praxe vím, ţe nefarmakologické přístupy jsou přínosné jak pro člověka postiţeného demencí, tak pro jeho okolí a pečujícího. V nefarmakologických přístupech se vyuţívá verbální i neverbální komunikace, rozhovor, empatie, cílená kognitivní stimulace, pouţívání paměťových pomůcek (fotografií, známých melodií, vůní, knih apod.). Pracuje se s prostředím, ve kterém se člověk postiţený demencí pohybuje. Vyuţívá se arteterapie, ergoterapie, zooterapie (Neubauer in Jirák, 1999, s ). Nefarmakologické přístupy k osobám s demencí mohou redukovat nástup pocitů bezmoci, které jsou spojeny s nepříznivými projevy demence. V časných stadiích demence nefarmakologické přístupy zachovávají především sociální schopnosti člověka stiţeného demencí a v pokročilejších stadiích demence jde především o zachování emočního proţívání a chování jedince. Nefarmakologické přístupy k osobám s demencí zabraňují rozvoji sociálně neţádoucího chování (Neubauer in Jirák, 1999, s ). 5.1 Desatero komunikace s lidmi se syndromem demence Na začátku kapitoly o nefarmakologických přístupech k osobám s demencí uvádím desatero komunikace s lidmi postiţenými demencí, převzaté z webových stránek Národní rady zdravotně postiţených. Toto desatero povaţuji za velmi důleţité při jakékoliv práci či komunikaci s lidmi postiţenými demencí. Jak říká Janečková a Vacková: Lidé často nevědí, jak s lidmi s demencí komunikovat. (2010, s. 100) Dobrou, správnou, empatickou komunikaci povaţuji samotnou za nefarmakologický přístup. 16

17 1. Při komunikaci omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí (např. rozhlasové vysílání), ujistíme se, ţe pacient dobře slyší, ţe má správně nastaveny kompenzační pomůcky (naslouchadla) a ţe netrpí komunikační poruchou ve smyslu afázie. 2. Pacienta povzbuzujeme vlídným zájmem, usilujeme o klidné chování a pozitivní výraz, omezujeme prudké pohyby a přecházení, zůstáváme v zorném poli pacienta. 3. Mluvíme srozumitelně, pomalu a v krátkých větách. 4. V hovoru se vyhýbáme odborným výrazům, ţargonu, ale i frázím či ironicky míněným protimluvům. Pouţíváme výrazy pacientovi známé a přiměřené. 5. Pouţíváme přímá pojmenování, vyhýbáme se zájmenům, a pokud lze, tak na předměty, osoby, části těla, o nichţ hovoříme, ukazujeme. Pokud pacient něco správně nepochopil, pouţijeme pokud moţno jinou formulaci a neopakujeme stejná slova. 6. Aktivně navazujeme a udrţujeme oční kontakt a průběţně ověřujeme, zda pacient našim informacím správně porozuměl, důleţité údaje píšeme navíc na papír. Pro získání pozornosti, případně pro zklidnění, pouţíváme dotek. 7. Vyuţíváme neverbální komunikaci, mimiku, dotek a tyto projevy sledujeme a umoţňujeme i u pacienta; jsme vnímaví k projevům úzkosti, strachu, deprese, bolesti. 8. Dáme zřetelně najevo, zda odcházíme jen na chvíli, nebo zda konzultace skončila. 9. Pacienta nepodceňujeme, komunikaci neomezujeme, ale přizpůsobujeme jeho schopnostem. Pacienty informujeme o povaze a důvodu vyšetření či léčebného výkonu, během vyšetření s nimi komunikujeme, uklidňujeme je, postup komentujeme. 10. Aktivně chráníme důstojnost lidí trpících syndromem demence, bráníme jejich poniţování, posilujeme jejich autonomii a moţnost rozhodovat o sobě. 17

18 5.2 Trénink kognitivních funkcí Při syndromu demence jsou nejvíce postiţeny poznávací funkce (vnímání, představy, fantazie, myšlení, řeč), a proto se klade velký důraz na kognitivní trénink, trénink kognitivních funkcí (paměť, prostorová orientace, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení a porozumění informacím, schopnost řešení problémů, plánování, organizování). Trénování kognitivních funkcí je vhodné pro lidi trpící různou formou demence. Tento trénink se také hojně vyuţívá jako prevence úbytku kognitivních funkcí (Preiss a kol., 201, s. 37). Trénuje se paměť, orientace v prostoru, v realitě, schopnost relaxace. U trénování paměti se vyuţívají osobní paměťové knihy s osobními fotografiemi a údaji člověka postiţeného demencí (Neubauer in Jirák, 1999, s ). Kognitivní trénink můţe být prováděn zábavnou formou, kdy se dají vyuţívat kříţovky, doplňování slov, spojení slavných dvojic (např. Romeo a Julie), hledání autorů k názvům knih, vymýšlení příběhů, kdy bude kaţdé slovo začínat na konkrétní slovo apod (Klevetová, Dlabalová, 2008, s ). Dobrou inspirací můţe být časopis pro seniory Vital plus. V kaţdém čísle je strana věnovaná trénování paměti. Z internetových zdrojů jsou to pak Tyto stránky nabízejí poradenství v oblasti demence a velké mnoţství kognitivních tréninků. Pravděpodobně největší působnost na poli trénování paměti má pak jiţ zmiňovaná Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. 5.3 Validace U osob postiţených demencí dochází ke změnám chování. Naomi Feil vytvořila metodu validace, která pomáhá při komunikaci s osobami postiţenými demencí. Metoda validace respektuje jedinečnost kaţdého člověka, zaměřuje se na rozvoj a diagnostiku schopností v kaţdém stádiu demence, čímţ zpomaluje progresi choroby. Validace pracuje s minulostí jedince a s jeho potřebou dořešit minulost (Tavel, 2006, s. 182) Validace byla vyvinuta jako terapie pro seniory, kteří proţili většinu ţivota naprosto normálně a nebyli například ovlivněni dlouholetým 18

19 psychiatrickým onemocněním (Klimentová, 2004, s ). Validace je cestou, jak zachovávat a rozvíjet důstojný ţivot lidí postiţených demencí díky bezpečným, odborným postupům, které respektují důstojnost a individuální potřeby kaţdého jedince (Klimentová, 2004, s. 251). Validace pracuje s bolestnými pocity. Pocity, které zůstávají nevyjádřeny, ve skrytosti dále bují. Autentický a empatický postoj pomáhá zvládat emoční zátěţ bolestných pocitů, a naopak ignorováním, potlačením bolestných pocitů dochází zároveň i k posilování těchto pocitů (Tavel, 2006, s. 186). I přes slábnutí krátkodobé paměti emocionální vzpomínky, naučené a ustálené věci z minulosti v paměti zůstávají do vysokého věku a vystupují na povrch. Validační technika je určena lidem vyšším věku při pokročilé demenci. (Tavel, 2006, s. 186). Validace se skládá ze čtyř základních komponentů ( Feil 1982, podle Klimentová, 2004, s. 245) Validace teoretická východiska pochopení chování osob s demencí Validace hledá, jakým způsobem u starých lidí dochází ve finální fázi jejich ţivota k vypořádání s problémy stávajícími a minulými. A to včetně specifik, která přináší vysoký věk, potřeba bezpečí, kontroly, náklonnosti a místa ve společenství. (Klimentová, 2004, s. 245). Naomi Feil k pochopení vnitřního světa osob s demencí vyuţila vývojové schéma etap ţivota podle psychologa Erika Eriksona, kde na kaţdém stupni vývoje musí jedinec vyřešit základní psychologický rozpor. Pokud ho vyřeší v kaţdé vývojové etapě získává určitou dovednost a můţe pokračovat ve svém dalším rozvoji, pokud ho nevyřeší nastává problém. (Mária Wirth a, 2010) Pečující, který umí vyuţívat validačního přístupu je schopen poznat, kterou ţivotní etapu nyní člověk řeší, čím a jakou lidskou ctností se musí dosytit. (Mária Wirth, 2010 b) Těchto ţivotních etap je osm, Naomi Feil přidala devátou, tak jak ji později sám Erikson ve svých 90 letech doplnil.(klevetová, Dlabalová, 2008, s.25) 19

20 5.3.2 Validace jako klasifikace stupně syndromu demence Validace klasifikuje dezorientované chování starých lidí, ve čtyřech stupních vývoje jejich postiţení (Klimentová, 2004, s. 245). Fáze nedostatečné orientace V této fázi si člověk postiţený demencí pamatuje jména blízkých, orientuje se v čase, prostoru, je orientován svou osobou, píše, čte, při hře dodrţuje pravidla. Somaticky ho trápí menší ztráty zraku, sluchu, úbytek mobility. Bývá velmi stereotypní a rituální ve věcech všedního dne, má problémy se změnami. Občas zapomíná, ale ze zásady a ze strachu tento fakt nepřiznává. Tyto výpadky si uvědomují, coţ jej znejišťuje a stává se vůči okolí ostraţitým. Reaguje podráţděně na osoby, které se jej snaţí řídit, kontrolovat a narušují mu osobní zónu, která můţe mít rozsah aţ jednoho metru. Dobře ale navazuje vztah s lidmi kteří jej respektují, vzbuzují jeho důvěru, snaţí se naslouchat a porozumět jeho problémům. V tomto stádiu je velmi důleţitý respekt a naslouchání. Ţoviální přístup nepřináší dobré výsledky a ani důvěru vůči protějšku. Pečující musí respektovat bariéry, které kolem sebe člověk ve fázi časové dezorientace vystavuje (Klimentová, 2004, s. 248). Validace v této fázi onemocnění pracuje s poznáním, ţe potlačované, bolestivé dojmy, které jsou sděleny důvěryhodné osobě, ztrácejí svůj zraňující efekt. Podporuje se explorace, vymluvení se, neptáme se ale proč, ptáme se jak, kdo, kdy, co apod. Nehledáme důvod, příčinu nějakého chování, nepouţíváme rozumné argumentování. Psychika člověka v tomto stádiu jiţ tyto argumenty nepřijímá a dochází k uzavření se. Člověk postiţený demencí pak zůstává se svým problémem sám (Klimentová, 2004, s. 249). Ve fázi nedostatečné orientace lidé postiţení demencí často obtěţují své okolí obviňováním. Toto obviňování pramení z bolestných zkušeností z minulosti i současnosti. Validace předpokládá znalost minulosti jedince a zároveň jeho současné proţívání. Pomáhá to při navázání komunikace a vyvolání zájmu o spolupráci u člověka postiţeného demencí. Případné obviňování si pečující nemůţe vztahovat na sebe, lidé postiţení demencí většinou z něčeho obviňují kohokoliv, kdo s nimi přijde do styku (Klimentová, 2004, s. 249). 20

21 Jako příklad validace z praxe mohu uvést: Paní: Byla tady čarodějnice. Pečující: Byla tady čarodějnice, jak jste poznala že to byla čarodějnice? Paní: Měla velké koště. Paní: A jak vypadala ta čarodějnice? Paní: Byla malá a měla modrou zástěru. Pečující neodmítla tvrzení o tom, ţe tam byla čarodějnice. Dotazy zjistila, ţe tam byla paní uklizečka, která má dnes modrou zástěru. A ţe paní ji díky koštěti povaţovala za čarodějnici. Fáze časové dezorientace Ve stádiu časové dezorientace jiţ dochází k velkým fyzickým a psychickým úbytkům. Prohlubuje se poškození sluchu, zraku, motorických a kognitivních funkcí. Je omezen kontakt s realitou v důsledku ztráty sociálních konvencí. Dále je omezena sebekontrola, komunikace, sociální jednání. Vinou izolovanosti a ztráty vnějších stimulů dochází k fyzické a citové inkontinenci. Probíhá návrat k základním pocitům, jako je láska, nenávist, a tyto pocity jsou plně bez předsudků a ostychu projevovány. Myšlení je intuitivní a lidé postiţení demencí mají velké poruchy paměti, nedodrţují pravidla, koncentrace je omezena (Klimentová, 2004, s. 249). Ve druhé fázi má práce s uţivateli podobný charakter jako v prvním stadiu. Má ale větší emocionální úroveň, uţivatel si vybavuje více pocity, které u něj pečující vyvolává, neţ jeho jméno. Velkým rozdílem při práci s uţivateli v první a druhé fázi je přístup pečujících k bariérám, které lidé s demencí vytvářejí. Ve fázi nedostatečné orientace se tyto bariéry musí respektovat. ve fázi nedostatečné orientace je potřeba tyto bariery překonat (Klimentová, 2004, s. 250). Fáze opakovaných pohybů Ve fázi opakovaných pohybů dochází k izolaci člověka trpícího demencí, která se často projevuje stereotypními projevy. Tito lidé ztrácejí kontakt s realitou, jsou pudově orientováni, verbální projev bývá nesrozumitelný, doprovázený různými zvuky. Obvyklá je inkontinence, slabé svalové napětí (Klimentová, 2004, s ). Fáze vegetativní Lidé postiţení demencí v této fázi jsou ve vegetativním stádiu, tedy nemluví, jsou inkontinentní, upoutáni na lůţko a téměř nereagují. 21

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová Prvky mentální aktivizace Mgr. Markéta Vaculová Aktivizace a zákon Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách dává všem poskytovatelům povinnost zajistit všem uživatelům volnočasové aktivity nebo pracovat

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů REMINISCENCE Práce se vzpomínkami seniorů CÍLE SEMINÁŘE 1. Získat teoretické znalosti o významu vzpomínek pro seniory 2. Získat teoretické znalosti o reminiscenční terapii a jejích metodách 3. Nacvičit

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek Veřejný závazek Odlehčovací služby O.s.Dolly upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním. Mgr.

Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním. Mgr. Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním Mgr. Oldřich Kumprecht Pobytová zařízení pro seniory Podle zákona 108/ 2006 o sociálních

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ČAE pro Vás připravila pro následující pololetí roku 2012 několik vzdělávacích akcí, na které bychom Vás rádi pozvali. Budeme rádi, pokud Vás některá z nich osloví. Kompletní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Reminiscenční terapie

Reminiscenční terapie Reminiscenční terapie PhDr. Hana Janečková PhD. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Česká alzheimerovská společnost Individuální potřeba vzpomínat Potvrzování vlastní identity, kontinuity vlastního

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů REMINISCENCE Práce se vzpomínkami seniorů Výběrový seminář JABOK 2013/14 Hana Čížková CÍLE SEMINÁŘE 1. Získat teoretické znalosti o významu vzpomínek pro seniory a o možnostech využití životního příběhu

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Poradenství rodině se seniorem postiženým Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Poradenství rodině se seniorem postiženým Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Poradenství rodině se seniorem postiženým Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí Téma práce: Poradenství rodině se seniorem postiženým

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Datum Název Kraj 9.1.2016 Příprava na neohlášenou inspekci kvality sociálních služeb Ústecký kraj 21.1.2016 Povídejme si se seniory a

Více

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Demence Alzheimerova choroba PaedDr. Mgr. Hana Čechová Alzheimerovy choroby a stařecké demence se obáváme víc, než srdečního infarktu. Není divu, neboť ztráta rozum znamená ztrátu vlastního JÁ. Jak se

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Zahradní terapie jako součást ergoterapie

Zahradní terapie jako součást ergoterapie Zahradní terapie jako součást ergoterapie zahradní terapie ergoterapie - psychiatrie Zakladatelé: - Philippe Pinel, Benjamin Rush 18 stol. morální léčba a zaměstnávání - Friends hospital ve Filadelfii

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Kognitivní rehabilitace u starší populace. Dagmar Fiedorová Neurologická klinika FNO Centrum pro kognitivní poruchy

Kognitivní rehabilitace u starší populace. Dagmar Fiedorová Neurologická klinika FNO Centrum pro kognitivní poruchy Kognitivní rehabilitace u starší populace Dagmar Fiedorová Neurologická klinika FNO Centrum pro kognitivní poruchy Kognitivní (poznávací) funkce Paměť (krátkodobá, dlouhodobá, pracovní) Pozornost (kapacita,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT)

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) 2012-2014 Hodnocení vlivu sociální intervence na kvalitu života seniorů závislých na péči druhé osoby PhDr. Hana Janečková PhD. ETF UK a 3.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 10 SEZNAM PŘÍLOH 11.1 Specifické poruchy učení 11.1.1 Poruchy učení 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 11.1.3 Druhy SPU a jejich základní charakteristika 11.2 Rehabilitace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Psychologie zvládání nádorových onemocnění

Psychologie zvládání nádorových onemocnění Psychologie zvládání nádorových onemocnění Mgr. Bc. Zdeněk Hrstka Katedra všeobecně vzdělávacích oborů Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Organizace vzdělávání trenérů paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging = akreditovaná

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více