VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA GERONTOLOGIE PRO NELÉKAŘE Zkušenosti s výukou speciálních pedagogů, návrh sylabu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA GERONTOLOGIE PRO NELÉKAŘE Zkušenosti s výukou speciálních pedagogů, návrh sylabu"

Transkript

1 VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA GERONTOLOGIE PRO NELÉKAŘE Zkušenosti s výukou speciálních pedagogů, návrh sylabu Zdeněk Kalvach Stárnutí společnosti je závažný fenomén současnosti. Jeho relativní složka je dána poklesem porodnosti, absolutní stárnutí je způsobeno prodlužováním střední délky života (očekávané doby dožití, life expectancy): stále více osob se dožívá stáří (arbitrárne nejčastěji věk nad 65 let), respektive tzv. vlastního stáří v užším slova smyslu (75 a více let) a prožívá v něm delší dobu. Dominantním trendem přitom není dosahování dlouhověkosti (věku nad 90 let) či extrémních délek života (nejvyšší hodnověrný věk člověka činil 124 let), ale zvyšování pravděpodobnosti dožití věku let. Podle oficiální prognózy Organizace spojených národů může být ČR v polovině 21. století nejstarší populací na světě s více než 40 % obyvatel starších 60 let. Seniorská populace je velmi heterogenní. Je heterogennější než populace dětská, což je dáno např. delším trváním stáří než dětství, větším podílem zdravotních problémů či větší variabilitou involuce než u dětského vývoje. To vyžaduje důslednější diverzifikaci a individualizaci přístupu a služeb. K tomu vyzývají i základní doporučení Organizace spojených národů [5], Doporučují také zařadit poznatky o stáří do vzdělávacích programů a do výchovy kvalifikovaných odborníků pro jednotlivé aspekty seniorské problematiky. Je přitom důležité, aby se pozornost nesoustředila pouze na patologické stáří, na problematiku závažně handicapovaných osob (upoutání na lůžko, pokročilá demence), respektive na ošetřovatelsko-sociální péči o ně, ale rovnoměrně také na zabraňování ztrátě soběstačnosti, na její obnovování, na zvyšování kvality života a na rozvoj uspokojivého životního způsobu ve stáří. Stárnutím a stářím se zabývá gerontologie (od řeckého geron - starý člověk). Původně šlo o multidisciplinámí problematiku, jejíž společnou platformou byla diskusní setkání. Tak byla také v rudimentární podobě vyučována. V poslední době je patrné formování samostatného interdisciplinárního oboru. Postupně se tak ujasňuje i obecná gerontologie jako součást vysokoškolských programů, obohacovaná a modifikovaná podle konkrétního zaměření studia i podle tradice a možností jednotlivých vysokých či vyšších škol. Reálná a žádoucí je vysokoškolská výuka gerontologie např. v rámci ošetřovatelství, ergoterapie, fýzioterapie, sociální 209

2 práce, speciální pedagogiky, andragogiky, politologie, sociologie, psychologie, ale také architektury a různých technických oborů zabývajících se návrhářstvím předmětů a systémů využívaných seniory (včetně např. dopravních prostředků). Ke stimulaci gerontologické výuky ve vyšším školství vznikla v USA v roce 1974 Association for Gerontology in Higher Education, AGHE [10], která kromě jiného vydává prestižní, internetové dostupné materiály. Např. aktualizované seznamy gerontologických výukových programů (v posledním vydání 750 programů) především v USA, včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště [9], soubory sylabů [1,8] i standardy pro jejich tvorbu včetně prognózování vývoje [2], Mezinárodní projekt Genie [11], koordinovaný univerzitou v Eindhovenu, vytvářející mezinárodní síť a propojený s International Society for Gerontechnology (založena 1997), rozvíjí gerontologickou výuku v oblasti technických věd, tzv. gerontechnology [4,7]. Na základě několikaletých zkušeností s výukou nelékařské gerontologie na Univerzitě Karlově (na Pedagogické fakultě v rámci speciální pedagogiky, Fakultě tělesné výchovy a sportu a na 1. lékařské fakultě v bakalářském studiu ergoterapie) je možno shrnout některé její principy. 1. Cíle a formy gerontologické výuky - Zlepšení znalostí o stáří, o specifických potřebách a problémech seniorů jako potenciálních klientů daného oboru. Např. informování studentů práv o problematice zanedbávání, týrání a zneužívání seniorů. Tomuto účelu odpovídají doplňkové přednášky či semináře vhodné kromě práv např. pro studium architektury, návrhářství, technických věd. - Výchova odborníků především pro zdravotnictví a sociální péči, které se výrazně geriatrizují (lékařství, ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie, psychoterapie, sociální práce, ale také v zájmu rozšíření aprobace speciální pedagogika). Jde o multidisciplinární vzdělávání v gerontologii/geriatrii v rámci tradičních studijních programů. - Výchova odborníků pro specificky seniorské služby - interdisciplinární studium gerontologie jako samostatného oboru, jako svébytné profesní profilace včetně postgraduálního doktorandského studia [3,6]. 2. Sylabus výuky gerontologie Obsah výuky by měl být důsledně podřízen profilaci absolventa, jeho uplatnění v praxi a profesním kompetencím. Primární je proč a k čemu" vychovávat. Od toho se teprve logicky odvíjí co a jak" učit - tento elementární princip byl bohužel opakovaně porušen např. při výchově nelékařských zdravotnických profesí, což se negativně odrazilo v uplatnění absolventů. Proto je třeba pečlivě ujasnit oblasti, pracovní pozice a kompetence, na něž by mohli aspirovat studenti nově zvažovaného samostatného studia gerontologie. Především při formulování vý- 210

3 stupil se ukáže, zda je myšlenka samostatné gerontologie dostatečně nosná a zda zvažované uplatnění a společenské potreby nejsou účelněji zajistitelné některým ze stávajících studijních programů. V zahraničí se častěji vyskytuje gerontologická profilace jako magisterské prohlubování a profilování obecných bakalářských základů (např. sociální práce či ošetřovatelství), eventuálně jako magisterská nástavba na jiné magisterské studium. Mezi vhodná uplatnění absolventů patří především řízení či metodické vedení domovů důchodců, komunitních geriatrických a seniorských center, podpora seniorských aktivit a iniciativ, kontrola kvality péče v geriatrických zařízeních apod. Zvláště významný je rozvoj seniorské fáze celoživotního vzdělávání a kreativity k posilování orientace a k usnadňování seberealizace seniorů v rychle se měnícím světě, k prevenci mezigeneračních bariér a věkové segregace, neboť vytěsňování ze společenského dění je spolupodmíněno zastaráváním znalostí. Fenomén veteránství limituje rodinné sdílení, občanské podílnictví, práva, povinnosti a spoluzodpovědnost za vývoj společnosti. V tom je závažný přínos seniorské pedagogiky - gerontogogiky. Gerontologicky (gerontogogicky) vzdělaní odborníci by měli přispět k obsahovému i metodickému zkvalitnění seniorského vzdělávání ve všech jeho podobách - od seniorských pořadů v mediích přes běžné nabídkové kurzy až k tzv. univerzitám třetího věku (U3A), rozvíjeným interaktivní formou tzv. peer groups. Gerontologové se mohou profesně významně uplatnit i v oblasti kognitivní rehabilitace a aktivizačních programů u nemocných s fatickými poruchami, se syndromem demence či obecně v zařízeních dlouhodobé ústavní péče. Obecně gerontologicky sylabus by měl zahrnovat zvláště: - Základní pojmy (gerontologie, geriatrie), vymezení a periodizace stáří, dlouhověkost. - Teorie stárnutí - proč živé organismy stárnou. - Involuce - jak živé organismy stárnou. - Stáří v kontextu ontogeneze (periodizace života, pojetí a vývojové úkoly" stáří), umělecké a mediální pojetí stáří. - Demografie stáří (stárnutí populace, očekávaná délka života - life expectancy, rektangularizace křivky přežívání, Gompertzův zákon vymírání věkových kohort). - Sociologická a sociálně ekonomická problematika stáří (sociální role stáří, mezigenerační vztahy, společnost bez věkových bariér, stárnutí populace a rozvoj společnosti, principy důchodové politiky, ageismus - zdroje a projevy, minimalizace a marginalizace potřeb starých lidí, ageismus a maltuziánství). - Koncept úspěšného a neúspěšného stárnutí, komprese versus expanze úmrtnosti, nemocnosti a závislosti ve stáři. Podíl involuce, chorob a inaktivity na funkčním stavu ve stáří. Možnosti prevence. Progerie.

4 - Funkční a zdravotní stav ve stáří, studie longitudinální a průsečíkové, kvalita života a její hodnocení. - Charakteristika seniorské populace (heterogenita, převaha žen, křehkost), povaha seniorské ohroženosti, seniori jako underachievers". - Důstojnost, svébytnost, autonomie starého člověka, zásady komunikace se seniory, princip akceptace (validace) seniorů se závažným handicapem. - Adaptace a maladaptace na stáří, psychická pohoda ve stáří. - Orientace v nej významnějších chorobných stavech ovlivňujících funkční stav ve stáří (ateroskleróza, Alzheimerova nemoc, osteoporóza, osteoartróza, obštrukční plieni nemoc, poruchy zraku a sluchu, úrazy). - Psychopatologie stáří (syndrom demence, deprese, delirantní stavy, fatické poruchy), Folsteinův test, svět, úzkost a osamělost dementního člověka". - Syndromologická problematika stáři (závratě, pády, hypotermie, imobilizační syndrom, dehydratace, malnutrice, myopatie, geriatrie jako medicína pěti i" - imobilita, instabilita, inkontinence, intelektové poruchy, iatrogenní poškození). - Problematika nevhodného zacházení, týrání, zanedbávání a zneužívání v domácím prostředí i v ústavní péči, problematika self-neglect, zneklidňující" starý člověk. - Soběstačnost, její hodnocení, podpora, obnovování v kontextu prostředí. Aktivity denního života (ADL, IADL), ergodiagnostika a ergoterapie Kompenzační pomůcky a úprava prostředí. - Funkční hodnocení starého člověka a jeho reflexe. - Principy služeb pro osoby s ohroženou a ztracenou soběstačností (demedicinace, deinstitucionalizace, desektorializace, deprofesionalizace tradičního přístupu), komplexnost a koordinovanost (case management). - Komunitní péče - zdravotnická a nezdravotnická, komunitní centra, pečovatelská služba, home care, kvalifikované ošetřovatelství a bazálni péče, ošetřovatelské poradenství, systémy tísňového volání, spolupráce s rodinou, respitní služby. - Zdravotnické geriatrické služby (nemocniční geriatrická oddělení, geriatrický nemocniční režim, geriatrický hospitalismus). - Následná a dlouhodobá ústavní péče (léčebny pro dlouhodobě nemocné, domovy důchodců režimového typu), maladaptace na přijetí, azylový syndrom, autonomie v ústavní péči. - Aktivizační programy včetně gerontologické aplikace arteterapie, muzikoterapie apod. - Léčebná rehabilitace v geriatrii (ergoterapie, fyzioterapie, kognitivní rehabilitace, rehabilitace afazií). - Modelové příklady diferencované komplexní geriatrické péče o nemocné po cévní mozkové příhodě, s pokročilým syndromem demence, s mimořádnou křehkostí (pojem rizikového geronta). - Bezpečnost starého člověka (osamělost,

5 úrazy, starý člověk v dopravě, bydlení starého člověka, kriminalita). - Seniorská fáze konceptu celoživotního vzdělávání - gerontogogika: univerzity a akademie třetího věku či volného času, v čem, k čemu a jak vzdělávat, metoda peer groups, využití medií, gerontogogická metodologie, kreativita ve stáří. - Bydlení a životní prostředí starého člověka (rizika, bezbariérové úpravy, telematické zabezpečení, penziony, komunitní služby, urbanistika). - Trénink paměti, kognitivní rehabilitace, aktivizační programy. - Pohybové aktivity ve stáří - diferencovaná tolerance zátěže ve stáří, důsledky inaktivity, dekondice, rekondiční, tělovýchovné a sportovní aktivity. - Životospráva ve stáří, především dietetika. - Seniorská centra a iniciativy, volontérské aktivity, seniorská a sousedská svépomoc. - Ekonomika a provoz zařízení pro seniory. - Mezinárodní aktivity a iniciativy v seniorské problematice - Mezinárodní akční program, doporučení OSN, Mezinárodní gerontologický ústav OSN. - Thanatologie, umírající starý člověk, hospicové hnutí. Základní schéma výuky je pochopitelně třeba modifikovat podle zaměření studia. Např. pro potřeby speciálních pedagogů, respektive gerontogogů" mohou být akcentována témata: - gerontogogika - seniorské vzdělávání, cíle, metodologie a obsah (včetně práce s počítači a komunikace v počítačových sítích pro seniory), - kreativita ve stáří a možnosti jejího rozvoje, - seniorské iniciativy v zahraničí - možnosti spolupráce, - syndrom demence, fatické poruchy a kognitivní rehabilitace, - aktivizační programy včetně programů pro nemocné se syndromem demence, trénink paměti, - činnost seniorských center, iniciativ a svépomocných sdružení, problematika volného času ve stáří, - dlouhodobá ústavní péče, maladaptační syndrom, azylový syndrom a jejich prevence v rámci přijímacího procesu v zařízeních dlouhodobé péče, - pohybové, tělovýchovné, turistické a relaxační programy pro seniory, - nevhodné jednání, týrání a zanedbávání, extremní osamělost, - komunitní programy pro seniory. Na podporu dalšího rozvoje gerontologické výuky speciálních pedagogů lze uvést empirický postřeh, že vnímavost a schopnost odpovídající reflexe starého člověka a jeho životní situace je lepší u studentů pedagogické fakulty než u studentů zdravotnických oborů včetně lékařství, kteří jsou profesně deformováni a na seniora hledí především jako na pacienta a nositele choroby. Od toho se odvíjí také větší náchylnost k manipulování a k podceňování subjektivních stanovisek. Speciální pedagogové jsou aktivnější a konstruktivnější v přístupu k dementním nemocným, pro něž se snaží hledat 213

6 a vytvářet aktivizační programy, náplň života (analogicky zkušenostem s mentální retardací u dětí), zatímco zvláště studenti medicíny se soustřeďují na diagnostiku a léčitelnost - u neléčitelných postižení přestávají cítit svou zodpovědnost za další osud pacienta. Pochopitelná je lepší orientace pedagogů v problematice fatických poruch. Literatura: (převzata bez redakčních úprav) [1] AGHE Collection of Syllabi for Courses in Aging, volum 1 and II, 1997, internetový materiál AGHE. [2] AGHE Standards Committee: Standards and Guidelines for Gerontology Programs. 3* edition 1997, internetový materiál AGHE. [3] Bass SA, Ferraro KF: Gerontology education in transit ion: considering disciplinary andparadigmatic evolution. Gerontologist 2000, 40(1): p [4] Bosma ES, Giezen-Biegstraaten ĹMGJ, Van den Heuvel, M,. -Stephan C.: Gerontechnology project: firstyear results. 1996, Groningen: KITTZ. [5] International Pian ofaction on Ageing and United Nations Principles for Older Persons. UN Dep t. of Public Information DPl/932/Rev.l, 1998, New York. [6] Kapp MB: Professional development in law, health care and aging: a modelfellowshipprogram. Gerontologist 2000, 40(3): p [7] POULSON, D. - Ashby, M. - Richardson, S.: Userfit: A practical handbook on usercentered design for Assistive Technology. Brussels- Luxembourg: ECSC-EC-EAEC. [8] SHENK, D. - SOKOLOVSKY, J.: Teaching about Aging - Interdisciplinary and Cross-Cultural Perspectives, 3^ edition, 1999, internetový materiál AGHE. [9] STEPP, D. D Directory ofeducationals in Gerontology and Geriatrics, 7' h edition, 2000, internetový materiál AGHE. [10] [11] genie.org.htm 214

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb. Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb Zdeněk Kalvach a kolektiv Vychází díky

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

Senioři jako dobrovolníci. dobrovolníci seniorům

Senioři jako dobrovolníci. dobrovolníci seniorům Senioři jako dobrovolníci dobrovolníci seniorům Kroměříž město památek UNESCO 11. a 12. května 2009 Konferenci na téma dobrovolnictví pořádal Klub UNESCO Kroměříž spolu s Národním dobrovolnickým centrem

Více

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alice Onderková Autorka: Bc. Gabriela Kopečková obor: ošetřovatelská péče v gerontologii

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA

I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA SOUHRN Péče o zdraví má zásadní význam v každém věku. Zabývají se jí také mnohé dokumenty, kterým, bohužel, nevěnujeme dostatečnou pozornost.

Více

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb Diplomová práce Brno 2013 Autor práce: Bc. Petra Jurmanová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) usnesly na deklaraci, která formulovala základní politické principy péče o zdraví v jeho

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Vzdělávání seniorů v ČR

Vzdělávání seniorů v ČR Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

Kvalita života seniorů

Kvalita života seniorů Dagmar Dvořáčková Kvalita života seniorů v domovech pro seniory Dagmar Dvořáčková Kvalita života seniorů v domovech pro seniory GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8. Kurz v artefiletice a arteterapii.

VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8. Kurz v artefiletice a arteterapii. VVAA - Vzdělávání v artefiletice a arteterapii Petra Slezáka 15/454, 186 00 Praha 8 Kurz v artefiletice a arteterapii Závěrečná práce ARTETERAPIE PŘI PRÁCI SE SENIORY Autor: Mgr.Lenka Motlová Kontaktní

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Spokojenost seniorů se zdravotní péčí Satisfaction of Elderly People with Health Care

Spokojenost seniorů se zdravotní péčí Satisfaction of Elderly People with Health Care Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální pracovník

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Schválený usnesením vlády ČR č. 256 ze dne 14. dubna 1998, stermínyplnění opatření

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH

ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH ROZVOJ KOMUNITNÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLEDÁNÍ PRŮNIKŮ A SPOLEČNÝCH VÍCEOBOROVÝCH ŘEŠENÍ VČETNĚ NÁVRHŮ NUTNÝCH ÚPRAV LEGISLATIVY Výborům zdravotnímu a pro sociální politiku Parlamentu České republiky

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová Sociální aspekty seniorského věku Bc. Milena Kánovičová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá stářím a problémy seniorského věku. Cílem práce je analyzovat sociální aspekty seniorského

Více